Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce"

Transkrypt

1 Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce Dr Irena Herbst 26 lutego 2010, Warszawa Sala Senatu Politechniki Warszawskiej

2 Public-Private Partnership In Poland Dr Irena Herbst 26th February 2010, Warsaw Warsaw Technical University, Senate Hall

3 Przyczyny coraz szerszego stosowania PPP w Europie i na wiecie szczególnie silnie wystpuj w Polsce. Wynika to z: Duej skali zaniedba w zakresie usug publicznych w latach realnego socjalizmu, Silnego deficytu rodków publicznych, Wyzwania, przed jakim staj adze publiczne w zakresie wykorzystania rodków unijnych w latach (67-90 mld euro) i zwizan z tym koniecznoci wyenia wasnych funduszy na cele wspófinansowania projektów korzystajcych z funduszy unijnych, Niskich umiejtnoci urzdników w zarzdzaniu projektami inwestycyjnymi i ich eksploatacj, niezalenie od naturalnie mniejszej efektywnoci w tym przedmiocie wszelkich urzdników (zarzdzanie rodkami publicznymi versus rodkami wasnymi kapita prywatny), Upolitycznienia procesu prywatyzacji i wykorzystywania jej do biecych gier politycznych (negatywne konotacje).

4 PPP is particularly needed in Poland due to: Great scale of negligence in the field of public services during real socialism, Strong public deficit, The challenges, the authorities are facing, regarding consumption of EU funds in the years (67-90 billion EURO) combined with the necessity of projects co-financing from the public budget, Poor qualifications of the officials in the infrastructural projects management and operation, regardless of the naturally lower effectiveness on the subject of any officials (management of public funds versus private capital), Politicisation of privatisation process as a part of political games negative connotations.

5 Jestemy skazani na PPP PPP 1997 Znaczne zapónienia wystpuj niemal we wszystkich dziedzinach ycia, a zwaszcza w: Infrastrukturze transportowej (drogi, kolej, lotniska), Ochronie zdrowia (szpitale i centra diagnostyczne), Mieszkaniach na wynajem z umiarkowanym czynszem, PPP 2007 Gospodarce odpadami w tym utylizacji mieci, Energetyce, w tym energii odnawialnej, Infrastrukturze teleinformatycznej (dostp do Internetu), Transporcie publicznym, Wiziennictwie.

6 We have no choice but PPP PPP 1997 Substantial delays in Poland may be marked in many areas, mainly in: PPP 2007 Transport infrastructure (railways, roads, airports), Health care (hospitals and diagnostic centres), Rental housing with affordable rent, Waste management (together with waste utilisation), Power industry (especially renewable energy), Teleinformatic infrastructure (Internet access), Public transport, Prisons.

7 PPP na wiecie W latach na wiecie zostao zrealizowanych prawie 1200 umów PPP, opiewajcych na czn kwot niemal 290 miliardów EURO, W krajach, w których PPP jest szeroko stosowan form realizacji procesów wiadczenia usug publicznych, warunki obu wymienionych wyej zbiorów, konieczne i dostateczne s dotrzymywane, Rónie ustalone s preferencje w zakresie przedmiotu PPP (np. w Hiszpanii infrastruktura transportowa i ostatnio szpitale, a w Niemczech szkoy czy szpitale), ale we wszystkich istnieje spójna, wiadoma strategia wyznaczajca wadzom publicznym wszystkich szczebli preferowany (korzystny w wymiarze krajowym) kierunek dziaania, We wszystkich krajach istniej te specjalne instytucje programujce i koordynujce rozproszone dziaania wadz publicznych w obszarze PPP i promujce, w szerokim rozumieniu, wybór tej wnie formy dziaania. A w Polsce?

8 PPP in the world Over the last 14 years through almost 1,200 PPP contracts have been realized for the amount of almost 290 million EURO, In countries where PPP is a widely used form of management, public service conditions of the two mentioned sets of necessary and sufficient are fulfilled, Preferences on the subject of PPPs are set differently (e.g. in Spain it is infrastructure and hospitals; in Germany - schools and hospitals), but in all, there is a coherent, conscious strategy of designating the public authorities preferred course of action at all levels, In all countries there are special institutions to program and coordinate public authorities actions in the area of PPPs and to promote, in the broad sense, the choice of this particular form of action. but in Poland?!

9 PPP w Polsce Polska, mimo wzgldnie uporzdkowanych od 2005 roku i przyjaznych regulacji prawnych (2009 r.) znajduje si nadal na bardzo pocztkowym etapie posikowania si tym instrumentem. Wyprzedzaj nas obecnie nie tylko takie kraje europejskie jak Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania czy Francja i Irlandia ale Czechy, Wgry, owacja czy nawet Rumunia i Bugaria. Bylimy pionierem na etapie tworzenia prawa; jestemy outsiderem na etapie jego wykorzystania.

10 PPP in Poland Despite the relatively ordered (since 2005) and friendly legal regulations (2009) Poland is still at a very early stage of using PPP. Nowadays, ahead of us are not only European countries such as United Kingdom, Germany, Spain, France and Ireland but also Czech Republic, Hungary, Slovakia, or even Romania and Bulgaria. Although we were a pioneer in the development phase of PPP law, we are an outsider at the stage of its use.

11 Przyczyny niepowodzenia PPP w Polsce Ustawa o PPP(czerwiec 2005) Zbyt restrykcyjne prawo(?) Eksperci i politycy twierdzili e ustawa o PPP z 2005 roku jest zbyt skomplikowana i nakada zbyt wiele obowizków na strony, Nieprzyjazna atmosfera wokó PPP! ówn przyczyn poraki ustawy z 2005 roku by y klimat wokó PPP, Brak wiedzy na temat PPP!* Przedstawiciele wadz publicznych szczebla centralnego i lokalnego nie maja wiedzy o PPP! * badania przeprowadzone w kwietniu 2009 przez GfK Polonia wród samorzdowców na temat PPP wskazuj e 44% respondentów (kierowników biur, referatów, wydziaów zajmujcych si inwestycjami w urzdach miejskich, wojewódzkich oraz marszakowskich) nie potrafio wskaza powodu niestosowania PPP

12 Reasons for the first PPP Act Failure (June 2005): Too strict law regulations (?) Experts and politicians claim that too strict regulations were the main reason for the 2005 PPP Act failure. Unfavourable political atmosphere! The main reason for PPP 2005 Act failure in Poland was bad political and mental climate for PPP development. Lack of knowledge on PPP!* Representatives of the polish municipal and central public authorities do not have enough knowledge on PPP. * On the basis of research Popularisation of PPP conducted in April 2009 by GfK Polonia among civil servants. Research implies that 44% respondents (heads of investment departments, offices on the municipal and central level) were unable to emphasise the reasons for lack of PPP actions and undertakings.

13 Aktualne regulacje ustawowe dot. PPP w Polsce: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym 19 grudnia 2008 roku Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usugi ; 9 stycznia 2009 roku Nowa ustawa o PPP wydaje si by bardziej elastyczna i liberalne ni poprzednia. Charakter ustawy o PPP: Z jednej strony daje podmiotom umowy swobod w realizacji partnerstwa i umoliwia stosowanie rónych form PPP w elastyczny sposób, ale Z drugiej strony nie daje podmiotom zainteresowanym PPP wytycznych jak postpowa.

14 New public-private regulations in Poland: The Public-Private Partnership Act 19 December 2008 Concession for construction works and services Act ; 9 January 2009 The new PPP bill, promises to be more flexible and liberal. The nature of the Act: On one hand, it gives the opportunity to perform variety of PPP projects in a flexible way, but On the other hand, it does not give the guidance for interested parties how to actually do PPP projects.

15 Podobiestwa PPP i koncesji: Wspópraca podmiotu publicznego i prywatnego, Podzia ryzyka miedzy pomiotami publicznym i prywatnym, Wykonanie zadania przez podmiot prywatny za wynagrodzeniem.

16 PPP and concession Acts: similarities Cooperation between public and private partner. The new law enables private entities to cooperate with public partners in the implementation of the most important public duties, Risk division between public and private partner. PPP gives the opportunity for partners to share project risks. Partners are responsible for managing the risks, they are the most comfortable with, Private partners receive payments for the rendered service. Tasks are completed by private partner in return for payments.

17 Uwarunkowania skutecznej implementacji PPP Warunki konieczne: Wol polityczn silne, aktywne poparcie polityczne struktur wadzy wykonawczej dla idei PPP, jako formy realizacji infrastruktury niezbdnej do poprawy wiadczenia usug publicznych, Stabilne, przyjazne regulacje prawne umoliwiajce realizacj zada publicznych z wykorzystaniem rodków prywatnych, Przewidywaln sytuacj makroekonomiczn, Gotowo i dojrza organizacyjno-kompetencyjn sektora publicznego do realizacji inwestycji z udziaem podmiotu prywatnego na zasadach partnerstwa, Wiarygodnych i solidnych partnerów sektora prywatnego. Warunki dostateczne: Opracowanie krajowej (lokalnej, regionalnej) polityki (strategii) wykorzystania formy PPP, w tym: Okrelenie preferowanych obszarów jego stosowania (przedmiotu PPP), Stworzenie sytemu organizacji i koordynacji, monitoringu oraz oceny korzystnoci realizowanych projektów PPP wraz z wykreowaniem instytucji realizujcych te funkcje, Stworzenie systemu upowszechnia i promocji rozwoju stosowania PPP, w tym i adekwatnych dla tych funkcji instytucji przygotowujcych standardy dobrych praktyk i wzorców zachowa, Przygotowanie podanych standardów zachowa i wzorców dobrych praktyk oraz wspierajcych dziaania instytucji: weryfikujcych korzystno wyboru PPP, programowo-koordynujcych oraz monitorujcych rozwój PPP, Opracowanie programu popularyzacji wiedzy o PPP konferencje, szkolenia, studia podyplomowe, warsztaty.

18 Successful implementation of PPP Necessary conditions: Strong political support for the idea of PPP strong and active support form the public executive entities, Stable and friendly law regulations - to enable the implementation of public tasks with the use of private funds, Predictable macroeconomic environment, Readiness and maturity of the public sector to invest with private companies on a partnership basis, Reliable and solid private partners. Sufficient conditions: Develop national (local, regional) policies (strategies) to use forms of PPP, including: Determination of preferred areas of PPP implementation, Creating a system of organization and coordination, monitoring and evaluation of PPP projects including creation of the institutions which will carry out these functions, Creating a system of promotion the PPP development (that are adequate for the functions of preparing PPP best practices, standards and patterns), Preparation of PPP good practices, standard procedures and agreements patterns in order to support activities of institutions that: verify the choice of PPP and coordinate (monitor) the PPP development. Developing the system of PPP knowledge popularization - conferences, courses, postgraduate studies.

19 Uwarunkowania upowszechnienia PPP w Polsce Nie dotrzymujemy wszystkich warunków zbioru pierwszego i znakomitej wikszoci zbioru warunków dostatecznych, chocia w porównaniu do okresu lat sytuacja jest niewtpliwie lepsza. Co prawda wola polityczna ma charakter bardziej deklaratywny ni praktyczny a wiedza wadzy publicznej o PPP jest, agodnie oceniajc, niewielka ale pozostae warunki konieczne s w zasadzie spenione. Podstawowym zadaniem jest wic obecnie dopenienie warunku przyblienia wiedzy na temat PPP (zbiór pierwszy) oraz opracowanie polityki - strategii upowszechnienia PPP wraz z ca niezbdn infrastruktur instytucjonalno-programow pozwalaj na zarzdzanie realizacj strategii rozwoju PPP w Polsce. Co dalej!?

20 Promoting PPP in Poland - considerations We do not fulfill all necessary conditions and the vast majority of the sufficient conditions, although, compared to the years , the situation is certainly better. The political will is more declarative than practical and public authority knowledge about PPP is, gently assessing, small but the other necessary conditions are rather fulfilled. The primary task nowadays is therefore to promote the knowledge on PPP (first set) and the development of a strategy for PPP dissemination along with all the necessary institutional infrastructure management, that would enable the implementation of the strategy in Poland. What s next!?

21 Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Zaycielami Centrum PPP jest 41 podmiotów: kancelarie prawne, firmy doradcze, regionalne agencje rozwoju, przedsibiorstwa, banki, fundacje, zwizki, izby i stowarzyszenia gospodarcze. Centrum PPP cieszy si poparciem ministerstwa finansów, gospodarki i infrastruktury, jak równie samorzdów lokalnych. Centrum PPP jest niezale instytucj obywatelsk, stawiaj sobie za cel znaczce przyspieszenie inwestycji prywatnych w zaspokajanie tej czci wanych potrzeb publicznych, na które pastwo nie ma pienidzy.

22 Centrum PPP Centrum PPP was founded by 41 entities including banks, law firms, consulting companies, firms, regional development agencies, foundations, associations, chambers and business agencies. h The Centrum is given government support from Ministry of Finance, Ministry of Economy, Ministry of Infrastructure, as well as the local authorities. Centrum PPP is an independent unit and its aim is to significantly accelerate private investments in meeting these public needs, for which the state lacks financing. More investment in public infrastructure, together with simultaneous improvement in the quality of its positive impact on the economic growth will improve the quality of everyday life.

23

24 Funders of the PPP Centrum

25 Cele dziaania Centrum PPP: Promocja idei PPP i wiedzy na ten temat oraz przeamanie marazmu, jaki panuje w Polsce w zakresie inwestycji publiczno-prywatnych, Tworzenie warunków skracajcych czas przygotowania projektów - opracowywanie standardów umów i procedur, Szkolenia PPP skierowane do wadz szczebla lokalnego i centralnego, Uruchomienie bazy danych projektów PPP realizowanych w Polsce, Stworzenie platformy; paszczyzny kontaktu podmiotów publicznych z partnerami prywatnymi, Zbieranie i upowszechnianie dowiadcze krajów, gdzie PPP rozwija si bez przeszkód, Monitorowanie rozwoju inwestycji w ramach PPP i na tej podstawie przygotowywanie propozycji zmian regulacji prawnych.

26 Amongst the main structural aims of Centrum PPP are: Promoting the idea of public-private partnerships and specific knowledge on the subject, Facilitating the use of PPP in Poland through the creation of conditions for reducing the time of project preparation. The development of standards and procedures, PPP trainings directed to the local and national authorities. Preparation of the database on PPP projects implemented in Poland, Creating the platform for communication between public entities and private partners, Monitoring the expansion of investment in PPP and on this basis, the preparation of proposals for regulatory changes, The collection and dissemination of experiences in these countries where the PPP is developing smoothly.

27 Dotychczasowe dziaania Centrum PPP Centrum PPP zorganizowao 10 konferencji regionalnych Partnerstwo publiczno - prywatne w Polsce w wietle nowych rozwiza legislacyjnych promujcych now ustaw o PPP, Centrum PPP powoo 15 Grup zadaniowych PPP, których celem jest opracowanie ramowych zasad postpowania przy realizacji przedsiwzi PPP w poszczególnych obszarach opracowywanie standardów umów i procedur skracajcych czas przygotowania przedsiwzi PPP, Centrum PPP uzyskao dotacj na organizacj 16 dwudniowych wydarze konferencyjno-warsztatowych "Fundusze Europejskie szansa rozwoju PPP w Polsce" w ramach pomocy technicznej ze rodków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu prowadzone jest forum internetowe dziaajce przy stronie Centrum PPP Centrum PPP uzyskao dotacj na realizacj Projektu pt. "Transeuropejska Promocja PPP w sektorze budownictwa" w ramach Transferu Innowacji realizowanego przy programie Leonardo Da Vinci. Projekt ma na celu przyspieszenie wymiany dowiadcze, umiejtnoci i wykorzystywanych procedur w zakresie PPP pomidzy jednostkami na terenie Unii Europejskiej w sektorze budownictwa. Program realizowany bdzie przez okres 2 lat, Centrum PPP na zlecenie Ministerstwa Gospodarki prowadzi obecnie cykl szkole PPP skierowanych do organów kontrolnych (Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Najwyszej Izby Kontroli), Centrum PPP przeprowadzio szereg szkole PPP dla indywidualnych podmiotów publicznych (m.in. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci, Urzdu Miejskiego w Bielsku-Biaej, Urzdu Marszakowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Banku Gospodarstwa Krajowego), Centrum PPP gromadzi informacje i wiedz na temat PPP (w tym dowiadcze krajów, gdzie PPP rozwija si bez przeszkód), Centrum PPP czynnie uczestniczy w wydarzeniach zewntrznych promujcych ide PPP (prelekcje na konferencjach polskich i zagranicznych London, Mediolan, Praga, Bratysawa, Berlin, Centrum PPP wspópracuje z midzynarodowymi jednostkami promujcymi PPP.

28 What has Centrum PPP done so far? Centrum PPP has organized 10 regional conferences "The partnership of public - private in Poland within the new legislation" to promote a new law on PPP, Centrum PPP has set up 15 PPP Task Groups, whose aim is to develop a framework of rules for the implementation of PPP projects in specific areas - development of standards and procedures for PPP contracts to shorten the time necessary to prepare PPP projects, Centrum PPP has received a grant to organize 16 two - day conference and workshop events, "European Funds - a chance to develop PPP in Poland under the technical assistance from the Ministry of Regional Development. An online PPP forum has been prepared for the purpose of the project, Centrum PPP has received a grant to implement a Project Transeuropean promotion of PPP in the construction sector in the transfer of innovation pursued by the Leonardo Da Vinci programme. The project aim is to accelerate the exchange of experiences, skills and procedures used in the PPP between individuals in the European Union in the construction sector. The program will be implemented over a period of 2 years, Centrum PPP commissioned by the Ministry of Economy is currently conducting a series of PPP training courses aimed at the control authorities (the Regional Chambers of Auditors and the Supreme Chamber of Control), Centrum PPP has conducted a series of PPP training courses for individual public bodies (including the Polish Agency for Enterprise Development, the Municipal Office in Bielsko-Biala, Office of the Marshal of the Wielkopolska Region, the Military Property Agency, the National Economy Bank), Centrum PPP gathers information and knowledge on PPP (including the experience of countries where the PPP is developing smoothly), Centrum PPP is actively involved in promoting PPP in external events (Centrum PPP participated in foreign conferences - London, Milan, Prague, Bratislava, Berlin, Centrum PPP cooperates with the international entities in promotion of the PPP idea.

29 Planowane dziaania na Rok 2010 Kontynuowanie szkole dla RIO i NIK, oraz rozpoczcie szkole dla pozostaych organów kontrolnych (CB, CBA, Prokuratura, Policja) we wspópracy z Ministerstwem Gospodarki, Uruchomienie bazy projektów PPP realizowanych w Polsce we wspópracy z Ministerstwem Gospodarki, Opracowanie i promowanie Wzorców Dobrych Praktyk PPP standardów umów i procedur postpowania(15 zespoów zadaniowych), Szkolenia skierowane do wadzy terytorialnej i szczebla krajowego, Szkolenia skierowane do instytucji finansujcych przedsiwzicia PPP, Organizowanie konferencji i seminariów powiconych tematyce wspópracy w ramach PPP, Wspópraca z ministerstwami: strategia upowszechniania PPP, okrelenie rangi PPP w strategicznych dokumentach rzdowych, sprawozdawczo GUS, kreacja jednostek PPP w ramach ministerstw, utworzenie jednostki certyfikujcej korzystno decyzji o PPP, wspópraca zagraniczna na szczeblu rzdowym, Wspópraca z zagranicznymi jednostkami PPP, Wspópraca z Urzdem Zamówie Publicznych, Zwikszenie roli strony jako platformy kojarzcej strony umowy PPP, Projekty europejskie.

30 Centrum PPP plans for 2010 Trainings continuation for the control authorities (the Regional Chambers of Auditors and the Supreme Chamber of Control), as well as starting new trainings for other control bodies (Central Investigation Bureau, Central Anticorruption Bureau, Public Prosecutor's Office, the Police) - in cooperation with the Ministry of Economy, Launching PPP projects database implemented in Poland - in cooperation with the Ministry of Economy, Developing and promoting PPP good practice - standard contracts and procedures (15 PPP working groups), PPP trainings for authorities at territorial and national level, Organizing PPP conferences and seminars, Cooperation with the Ministries: the dissemination of the PPP strategy, the definition of the PPP rank in strategic government documents, CSO reporting, creation of PPP units within the ministries, creation of individual "certifying" entity in favour of the PPP, international cooperation at government level, Cooperation with foreign PPP entities, Cooperation with the Public Procurement Office, Increasing the role of website as a contact platform between public and private bodies, European projects.

31 Rok 2009 rokiem otwarcia na projekty typu PPP W 2009 roku ukazao si 41 ogosze* o koncesji i partnerstwie publiczno-prywatnym, Sporód 41 ogosze, 16 postpowa zostao uniewanionych, 21 jest w trakcie negocjacji z zainteresowanymi partnerami, a w przypadku 2 przedsiwzi podpisano umow z partnerem prywatnym. W toku negocjacji znajduje si 7 koncesji na roboty budowlane, 8 koncesji na usugi oraz 6 projektów PPP. W sumie do ogoszonych w 2009 r. postpowa zgosio si 46 inwestorów, Nowe regulacje PPP byy stosowane najczciej przez urzdy miasta i gminy (22 z 41 ogosze), Najbardziej aktywne byy województwa wielkopolskie (24% ogosze), maopolskie (17%) i skie (17%), Najwikszym zainteresowaniem cieszyy si sektory: sport i rekreacja (36% ogosze), infrastruktura komunalna (17%), ochrona zdrowia (14%), ICT (14%), sektor wodno-kanalizacyjny (10%) i edukacja (7%), Budety publiczne zbliaj si do ustawowego progu 60% zadenia**, wic perspektywa skorzystania z prywatnych pienidzy przy realizacji zada publicznych wydaje si by nieuniknion, Pozytywnym sygnaem pyncym z samorzdów jest fakt, e wikszo z nich chce stosowa PPP*** *Niektóre przedsiwzicia byy kilkukrotnie przedmiotem ogoszenia, dlatego rzeczywista liczba projektów koncesji i PPP jest mniejsza ni ogosze (34). **Zgodnie z art. 158 ust. 5 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ( ) czna kwota dugu Skarbu Pastwa nie moe przekroczy 60% wartoci rocznego produktu krajowego brutto w danym roku budetowym;. ***Badanie przeprowadzone w kwietniu 2009 przez GfK Polonia wród samorzdowców na temat PPP wskazuje, e 54% z nich, chce skorzysta z PPP w przyszci, a 40% uwaa e nowe rozwizania legislacyjne uatwi wspóprac publiczno-prywatn. ródo: opracowane w oparciu o Raport Rynek PPP w Polsce 2009, Investment Support, Warszawa, stycze 2010

32 2009 the year of PPP projects acceleration in Poland In 2009 there were 41 announcements * on concessions and public-private partnership, Among the 41 announcements, 16 had been canceled, 21 are in negotiations phase with interested partners, 2 contracts has been signed with a private partner. In the course of negotiations, there are 7 concession, 8 service concessions and 6 PPP projects. In total, there were 46 investors interested in PPP annoucements. New regulations have been applied mostly by city councils and municipalities (22 of 41 announcements), The most active regions were Wielkopolskie (24% of annoucements), Maopolskie (17%) and skie(17%), Sectors that investors were attracted to the most: sport and recreation (36% of annoucements), municipal infrastructure (17%), health (14%), ICT (14%), water and waste sector (10%), education (7%), Public budgets are close to the statutory threshold of 60% debt **, so the prospect of using private money in delievering public tasks appears to be unavoidable, Positive signal coming from local governments is the fact that most of them wants to use PPP ***. * Some projects have been announced on several occasions, so the actual number of concessions and PPP projects is 34. ** In accordance with the Article. 158, paragraph. 5.1 of the Law on Public Finance - "(...) the total amount of debt the Treasury can not exceed is 60% of annual gross domestic product for the financial year;". ***A survey carried out in April 2009 by GfK Polonia among local governments on PPPs indicates that 54% of them want to use the PPP in the future, and 40% think that the new legislative solutions will facilitate public-private cooperation. Source: A Report PPP in Poland 2009, Investment Support, Warsaw, January 2010

33 Dzikuj za uwag Dr Irena Herbst, Prezes Zarzdu Mobile:

34 Thank You for Your attention! Irena Herbst, Ph.D., Chairman of the Board Mobile:

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Rola Centrum PPP w promowaniu idei partnerstwa publiczno-prywatnego. prywatnego. Dr Irena Herbst

Rola Centrum PPP w promowaniu idei partnerstwa publiczno-prywatnego. prywatnego. Dr Irena Herbst Rola Centrum PPP w promowaniu idei partnerstwa publiczno-prywatnego prywatnego Dr Irena Herbst Szczególna potrzeba stosowania PPP w Polsce wynika z: DuŜej skali zaniedbań w zakresie usług publicznych w

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk Structure and size of local government: 1. Commune (gmina) 2. County (powiat) 3. Voivodeship (województwo) Commune 2 478 County

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Idea gospodarki obiegu zamkniętego w Polskim Ruchu Czystszej Produkcji

Idea gospodarki obiegu zamkniętego w Polskim Ruchu Czystszej Produkcji Idea gospodarki obiegu zamkniętego w Polskim Ruchu Czystszej Produkcji Circular Economy idea in the Polish Cleaner Production Movement Michał Jan Cichy Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

VIII Polish Outsourcing Forum Indie 2013 Poland - Your next move Roadshow Polska wraz z Indo Polish Chamber of Commerce & Industry we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Ambasadą Indii w Polsce oraz

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176)

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EBI dla rozwoju miast

Wsparcie EBI dla rozwoju miast Wsparcie EBI dla rozwoju miast Grzegorz Gajda (g.gajda@eib.org) Urban Development Division Warszawa, 13 lipca 2016 r. European Investment Bank Group EBI Bank UE Utworzony w 1958 specjalna rola w Traktacie

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Źródła informacji information, enquiries or assistance Źródła informacji (1) Europejska polityka w zakresie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Informacje projektowe

Informacje projektowe Informacje projektowe Projekt w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w zakresie działań informacyjno promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Joint Polish Norwegian project: Building Capacity for Better Local Public Services Delivery in Poland

Joint Polish Norwegian project: Building Capacity for Better Local Public Services Delivery in Poland Joint Polish Norwegian project: Building Capacity for Better Local Public Services Delivery in Poland Tomasz Potkański, Deputy Executive Director Association of Polish Cities Elita Cakule, Director for

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo