ART of MINING. Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ART of MINING. Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A."

Transkrypt

1 ART of MINING BIULETYN INFORMACYJNY GRUPY ZZM-KOPEX, WYDANIE SPECJALNE - WRZESIEŃ 2009 Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A. Chcemy zajmować kluczową pozycję Rozmowa z Krzysztofem Jędrzejewskim, wiceprezesem Zarządu KOPEX S.A.

2 Targi, wystawa, targi Od Redakcji Dwie imprezy targowe i światowa wystawa. Rok po roku. To bardziej wynik emocji niż chłodnej kalkulacji, sprawiający, że branża maszyn, urządzeń i usług górniczych staje rekordowo często do przeglądu. Alternatywy właściwie nie ma kto chce liczyć się w rynkowej grze, musi pokazywać się na targach. Pytanie jest, czy ma coś do pokazania? Oczywiście, coś nowego, bo przecież nie o oklepane już rozwiązania chodzi. Pytanie tym bardziej uzasadnione, że nowości - nie tylko zresztą w przemyśle ciężkim - nie rodzą się w ekspresowym tempie, z poniedziałku na wtorek. To sztuka, by co roku zaskakiwać świat rynkowym hitem. Opanowała ją grupa Kopeksu, o czym w artykule Niezawodne, przewidywalne, mocne. Na Antypodach Kopex zainstalował pierwszą w światowym górnictwie zintegrowaną ścianę wydobywczą. Tak przechodzi się do historii branży i nie ma w tym cienia przesady. Lektura tekstu Pierwsza zintegrowana wyjaśnia wszystko. Światowy przemysł wydobywczy doznał finansowej zadyszki i znalazł się w stanie wyczekiwania, na co zwracamy uwagę w wywiadzie Rynki górnicze są trudniejsze. Inwestują ci, których nie poturbował mocno kryzys finansowy. Są szanse na dobre interesy, także w Polsce, o czym w artykułach Od Queensland po Pittsburgh, Lider z charakterem i Zasilanie ekologiczną energią. Redakcja From Editor Trade fair events, exhibition T wo trade fair events and a global exhibition. Year by year. It results more from emotions than from cool calculation that mining machinery, equipment and services sector is exhibited so often. There is no other choice- if a player wants to be reckoned with in the market he should participate in the trade fair events. The question is: has he got anything to be exhibited? Certainly a novelty, since there is no point in showing old- fashioned solutions. It is a good question, because new products are not usually invented from Monday to Tuesday, in the heavy industry, either. It is a kind of art to present a global market hit year by year. This ability has been mastered by the Kopex Group, see the article Reliable, anticipatable and strong. In Antipodes Kopex has installed the first ever integrated longwall. It is a milestone in the mining industry and it is nothing else but truth- the article The first integrated longwall explains everything. Global mining industry has also been affected by financial problems and is on standby- you can read about it in the article Mining markets are getting more difficult. Those, who have not suffered during financial crisis very much- can invest. There are goods business prospects, also in Poland A leader with a character and Ecological power will tell you why. Editor ART OF MINING, WYDANIE SPECJALNE, WRZESIEŃ

3 Rynki górnicze są trudniejsze - Międzynarodowe rynki górnicze wyraźnie zwolniły. To bardzo głęboka zapaść, czy powierzchowna dolegliwość? - Raczej powierzchowna. Nikt tak do końca przecież nie wie, jak jest z kryzysem na światowych rynkach finansowych. Niezależnie jednak od trudności, węgiel pozostaje i jeszcze długo będzie pozostawał podstawowym źródłem pozyskania energii. Owszem, alternatywą mogą być odnawialne źródła energii, ale ze względu na dużą niepewność funkcjonowania takich instalacji nie można na nich oprzeć światowej gospodarki. Z kolei energetyka jądrowa jest bardzo kosztowna i wymaga długoterminowych inwestycji. Tymczasem, na świecie notuje się dynamiczny wzrost zapotrzebowania na energię. Zwłaszcza w krajach rozwijających się. Według ocen analityków, największymi konsumentami węgla w tym stuleciu pozostaną państwa dalekowschodnie, głównie Chiny, a także i Indie. Nie widzę więc większego zagrożenia dla światowej branży górniczej. - Rynki uległy jednak pewnej deformacji. - Stały się znacznie trudniejsze. Są też mocno zróżnicowane, na co wpływa wiele czynników m. in. poziom rozwoju przemysłu w określonym regionie świata. Z globalnego punktu widzenia, kryzys finansowy modyfikuje rynki - wydłuża lub skraca niektóre procesy inwestycyjne. - W większym zastoju jest stare, tradycyjne górnictwo choćby w Europie i USA, czy młodsze w Chinach, Australii, RPA? - Zdecydowanie lepiej mają się młodsze rynki górnicze. Są różne tego powody. W Australii na przykład - która zalicza się do krajów wysoko rozwiniętych, górnictwo stanowi ponad 80 proc. całego przemysłu. Wydobycie ułatwiają dużo lepsze warunki górniczo-geologiczne niż w tradycyjnych krajach górniczych. W Europie kopalnie są bardzo głębokie, zagrożone tąpnięciami, metanem, wodą. Natomiast jakość węgla jest zwykle dużo wyższa. - Inny charakter ma chiński przemysł wydobywczy największy na świecie. - To prawda. Są tam nawet instalacje ścianowe o wydobyciu około 1 mln ton węgla miesięcznie. Podjęliśmy współpracę z chińskimi koncernami oferując im najbardziej zaawansowane technologie i w ten sposób zaczęliśmy konkurować na tym rynku ze światowymi potentatami. Chiny rozwijają własny przemysł maszyn i urządzeń górniczych, uczą się, szybko nadrabiają dystans do najlepszych. Najłatwiej idzie im z produkcją obudów ścianowych - mają wiele zakładów, ale w większości daleko im jeszcze do rozwiązań na najwyższym poziomie. Produkują też własne przenośniki i kombajny, wzorując się na pracujących u nich urządzeniach zachodnich, jednak ciągle ogłaszają międzynarodowe przetargi na ten sprzęt, co ma oczywistą wymowę. Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A. Rozmawiał: Wiesław Kosterski - Kto najszybciej odbije z dołka? - Z pewnością Australia. To kraj o dużym potencjale, który nie odczuł mocno skutków kryzysu. Chiny, które mimo największego wydobycia na świecie ciągle są importerem węgla netto, utrzymają tendencję wzrostową w górnictwie. Dynamicznie rozwija się gospodarka RPA, gdzie widoczny obecnie ogromny głód energii pociąga za sobą konieczność rozbudowy kopalń i energetyki. Dla każdego z tych rynków mamy bardzo interesującą ofertę sprzętu i usług. - Jak na tle światowej branży prezentuje się polskie górnictwo największe w Unii Europejskiej? - Ma bardzo trudne warunki wydobycia, co uniemożliwia zastosowanie tak wysokowydajnego sprzętu i takiej mechanizacji, jaką stosuje się na rynkach zagranicznych. Pomimo wielu problemów, w tym także finansowych, polska myśl techniczna, zarówno ta stosowana w zakładach wydobywczych, jak i proponowana przez świat nauki, znajduje się na wysokim poziomie. Trudna sytuacja wymusiła ogrom działań, które zaowocowały bardzo dużym postępem technicznym, zwiększającym wydajność wydobycia i bezpieczeństwo pracy górników. Trudności finansowe nie zastopowały całkowicie inwestycji, choć niewątpliwie mocno je ograniczyły. Prowadzone lub planowane są roboty związane z udostępnianiem nowych złóż. Świetnym przykładem jest budowa szybu dla kopalni Zofiówka. To największa od 20 lat inwestycja w polskim górnictwie. 30 lipca br. JSW oraz wchodząca w skład naszej grupy firma Kopex-PBSz podpisały umowę na jej wykonanie. Również inne kopalnie przymierzają się do podobnych prac. Właśnie teraz należy inwestować w infrastrukturę górniczą, tak aby w możliwie najlepszy sposób przygotować się do okresu koniunktury. Dziękuję za rozmowę. Mining markets are getting more difficult Marian Kostempski CEO and President of the Board of KOPEX S.A. - International mining markets have slow down significantly. Is it a very deep break down or only a superficial problem? - It is rather superficial. After all, nobody really knows what is the crisis like in the global financial markets. Irrespective from the difficulties, coal is and will remain the basic source of energy for a long time. Yes, renewable sources of energy may be an alternative, but due to a big operational uncertainty of such installations, global economy cannot not base on them. Whereas nuclear energy is very expensive and requires long-term investments. Meanwhile, a dynamic increase in demand on energy has been observed in the world, especially in the developing countries. According to the analysts appraisal, Far East countries, mainly China and India, will remain the biggest coal consumers in this century. So, I do not find any significant threat for a global mining sector. - However, trading markets have been deformed to some extend. -They have become more difficult. They also differ from each other very much; it has been resulted from varying industrialization levels in specific regions of the world. From global perspective, financial crisis modifies markets- it extends or shortens investment processes. -Is there a bigger stagnation present in traditional mining industries for example in Europe, USA or in younger ones- in China, Australia or in South Africa? - A decisively more favourable situation is in the younger mining markets, and there are some reasons for that. For example in Australia, which is a highly developed country, mining sector represents over 80 percent of the total industry. Mining technique is facilitated due to much better mining and geological conditions than in traditional mining countries. In Europe mines are very deep, threatened by bumps, methane or water. -Extractive industry in China, the biggest one in the world, is very specific, is not it? - Yes, that is true. There are operated longwall installations of coal output amounting to about 1 million tonnes a month. We have established cooperation with a Chinese concern offering them state-of-the-art technologies, and this way we started to compete with global tycoons in this market. China is developing domestic machinery and mining equipment Interviewed by Wiesław Kosterski industries, the learn and become closer and closer to the mining leaders. The Chinese are most successful in manufacturing longwall powered roof supports- they have got a big number of manufacture plants, but only few of them meet top level technical requirements. They also manufacture own conveyors and shearers, taking patterns from the Western equipment operated in the Chinese mines. They are however still inviting to international tenders for this kind of equipment. - What country will jump out as the first one from the bottom? - Australia for sure. It is a country of a big potential, and economic crisis has not hurt Australia very much. China is still a net coal importer- despite its biggest coal output in the world- will keep a growing tendency in the mining. Economy of South Africa is expanding dynamically; at present there is a huge demand for energy and it requires development of mining and power industries. We have a very interesting offer of equipment and services for each of those markets. - How do you find Polish mining- the biggest one in the European Union- in comparison to global mining? - Mining conditions are very difficult in Poland and it makes it impossible to apply a high capacity equipment and mechanization, as in the West. Despite many problems, including financial ones, Polish engineering applied in the mines and represented by domestic scientists presents a high level. Difficult situation has required intensive actions that resulted in a significant technical progress, increasing mining output and safety of the miners. Financial difficulties have not stopped investments completely, but certainly limited them very much. Works involved with facilitating new coal deposits are underway or planned. Shaft sinking for the Zofiówka mine is an excellent example for that. It has been the biggest investment in the Polish mining for 20 years. On 20 July this year, Jastrzębska Spółka Węglowa and Kopex-PBSz, one of the companies composing our Group, signed an execution agreement. Also other mines are planning similar sinking works. At present investment in the mining infrastructure is the right thing, to be prepared as well as possible for economic boom. Thank you for the interview. 4 ART OF MINING, WYDANIE SPECJALNE, WRZESIEŃ 2009 ART OF MINING, WYDANIE SPECJALNE, WRZESIEŃ

4 Najważniejsze są parametry gwarantujące niezawodność, przewidywalność i dużą wydajność mówi Andrzej Meder, prezes Zarządu Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych, pytany o zalety kombajnów ścianowych dużych mocy ZZM: KSW-2000E i KSW-1500EU. Takie rozwiązania nasuwa filozofia rozwoju zmechanizowanych kompleksów ścianowych na największych górniczych rynkach świata. Wprawdzie od wielu lat ZZM czołowy na świecie i największy w Polsce producent kombajnów ścianowych - dostarcza doskonałej klasy sprzęt górniczy, to jednak przełomem technologicznym, jakościowym i rynkowym stał się, zaprezentowany po raz pierwszy w ubiegłym roku, kombajn KSW-2000E. W Polsce takiej maszyny jeszcze nikt inny nie wyprodukował. W tym roku swój światowy debiut, na targach KATOWICE 2009, ma kolejna nowość z Zabrza - KSW 1500EU. ściana to często cała kopalnia. Zagraniczni odbiorcy nie zamówią jednak sprzętu zanim nie sprawdzi się on na rynku jego producenta. Od kilku miesięcy KSW-2000E zbiera doświadczenia w KWK Ziemowit, gdzie średnio w ciągu doby wydobywa ponad 10 tys. ton węgla, czyli tyle, ile założyła kopalnia. Kombajn przystosowany został do panujących tam warunków górniczo-geologicznych. Jego moc zmniejszono do 580 kilowatów w organach (mógłby mieć 950, czy nawet 1000 kilowatów) ze względu na możliwości zasilania ściany w kopalni. Funkcjonuje bezawaryjnie. Parameters ensuring reliability, anticipatibility and significant efficiency are most important- says Andrzej Meder, President of the Board of Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne, when asked about high powered longwall shearer manufactured by ZZM, like the KSW-200E and KSW-1500EU.- Our technical solutions result from the philosophy of the longwall systems development in the biggest global mining markets. Although ZZM, a leading global and the biggest one in Poland manufacturer of longwall shearers, has been supplying a top quality mining equipment for years but the KSW-2000E shearer presented last year for the first time became technological, quality and market milestone. No company has manufactured a mining machine like this one in Poland so far. This year the other new product of ZZM, the KSW-1500EU shearer will be shown during the KATO- WICE 2009 Fair for the first time. limited feeding conditions underground. to 580 kw (instead of 950 kw or even 1000 kw). It works failure-free. Since a signal from the shearer may be transmitted directly to the ZZM dispatch room, it is possible to monitor the KSW-2000E operation and to diagnose it permanently. It is the first solution of this kind in the Polish mining industry. - It is very important to anticipate how will the shearer behave in the longwall and to undertake proper actions in advance- adds Meder. -That is why we have developed monitoring and supervision systems on different constructional knots of the shearer. Also the KSW-1500EU, the latest solution of the ZZM design engineers, is going to be installed in a Polish mine at the end of this year. This shearer is designed for operations in thinner coal seams, its power installed is lower than of the KSW-2000E, but its design is based on the same Niezawodne, przewidywalne, mocne Reliable, anticipatable and strong State of the art shearers manufactured by ZZM: the KSW-2000E and the KSW-1500EU Kombajny najnowszej generacji ZZM: KSW-2000E i KSW-1500EU Oba kombajny są całkowicie nowymi konstrukcjami podkreśla A. Meder. - Już na etapie projektowania założyliśmy, że chcemy stworzyć maszyny o parametrach dorównujących, a w niektórych przypadkach nawet przewyższających, parametry kombajnów największych światowych producentów. Udało się to osiągnąć. Mając system transmisji sygnału bezpośrednio z kombajnów możemy przeciwdziałać awariom. Przy dzisiejszym modelu kopalń, gdzie funkcjonuje kilka ścian wydobywczych, zatrzymanie kombajnu i ściany wiąże się z ogromnymi stratami. Takie podejście do funkcjonowania kopalń i zastosowania sprzętu górniczego mają koncerny wydobywcze największych górniczych rynków świata, w tym Chin i Australii, gdzie trafić mają maszyny ZZM najnowszej generacji. W Australii kombajny pracują praktycznie 24 godziny na dobę. Aby zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, inwestorzy kupują nawet dwa kombajny do jednego kompleksu ścianowego, przy czym idea jest taka, że mają to być maszyny bezawaryjne. A chodzi o bezawaryjną pracę przy wydobyciu milionów ton węgla rocznie. W Australii jedna Dzięki możliwości transmisji sygnału bezpośrednio do dyspozytorni ZZM praca KSW-2000E może być stale monitorowana i diagnozowana. To pierwsze tego rodzaju rozwiązanie w polskim górnictwie. Bardzo istotną sprawą jest przewidywanie zachowania maszyny w ścianie i działania wyprzedzające dodaje A. Meder. Dlatego rozbudowaliśmy systemy monitoringu i nadzoru nad różnymi węzłami konstrukcyjnymi kombajnów. Pod koniec bieżącego roku w polskiej kopalni zainstalowany zostanie także KSW-1500EU, najnowsze dzieło konstruktorów ZZM. To maszyna przeznaczona do niższych pokładów, mająca mniejszą moc niż KSW-2000E, ale zaprojektowana według tych samych założeń - gwarantować ma przede wszystkim wyjątkową niezawodność. Jej wydajność ma spełniać oczekiwania najlepszych kopalń w Australii, Chinach i RPA. Ze względu na dużą moc systemu posuwu KSW-1500EU będzie bardzo dobrze sprawdzał się w ścianach o znacznym nachyleniu. Projektem kombajnu kierowali: Krystian Giałbas (system elektryczny, elektroniczny i automatyki) oraz Jan Dziura (system mechaniczny, hydrauliczny i wodny). W ZZM, gdzie w tym roku otwarto halę do montażu ciężkich kombajnów, wyposażoną m. in. w specjalne suwnice i najnowocześniejsze linie technologiczne, konstruktorzy opracowują już kolejny model kombajnu, który będzie mógł pracować w ścianach o wysokości urabiania nawet do 7 metrów. Z kolei w Tagorze mówi się o obudowach zmechanizowanych również 7-metrowej wysokości. Tak wyrafinowana technika ze znakiem Kopeksu to już zapewne nieodległa przyszłość górnictwa. Andrzej Jaworski by Andrzej Jaworski Both these longwall shearers are completely new solutions- says Meder.- Still at the designing stage, we assumed that our target was construction of a machine of the parameters competing with, or in some cases better than parameters of the biggest global longwall shearers manufacturers. We have achieved it. Having a transmission system of a signal directly from the shearer, we are capable of counteracting damages. In a contemporary model of a mine, where several longwalls are working, stopping a shearer or a longwall is connected with huge losses. It is the attitude to mine operations and application of the mining equipment presented by the mining companies in the biggest global mining markets, including China and Australia, where destined are the state-of-the art machines from ZZM. In Australia the shearers are operated practically round the clock. Investors buy even two shearers to one longwall, to prevent from unexpected incidents and the point is that all of them should be failure-free, having in mind fact that a yearly output is going to amount millions tonnes of coal. In Australia only one longwall is often operated as a mine. Foreign customers will not however order an equipment unless it has been tested in the manufacturer s market. The KSW-2000E has been operated in the Zofiówka mine for months and its output amounts to 10 thou of coal a day and it also meets the production level scheduled by the mine. Our shearer has been adopted to mine mining and geological conditions. Power of its ranging arm has been reduced, due assumptions- it has to ensure extraordinary reliability. And it must meet requirements of the best mines in Australia, China and South Africa. A high pulling force enables the KSW- 1500EU its operation in steep longwalls. The design was headed by Krystian Gołba (electrical, electronic and automatics systems) and Jan Dziura (mechanic, hydraulic and hydro systems). An assembly shop for high powered longwall shearer has been opened in ZZM this year and it is equipped, among others, in special overhead cranes and state-of the-art technological line; the design engineers are working on the subsequent model of the shearer which will be capable of working in the longwalls up to 7 metres. Also Tagor is talking about powered roof supports as high as 7 metres. This sophisticated technology with Kopex trademark is surely the not distant future for mining. 6 ART OF MINING, WYDANIE SPECJALNE, WRZESIEŃ 2009 ART OF MINING, WYDANIE SPECJALNE, WRZESIEŃ

5 Pierwsza zintegrowana Kopex wprowadził nowy system do światowego górnictwa Kopex został pierwszą firmą w historii światowego górnictwa, która wprowadziła kompletny i zintegrowany system aktywnego monitoringu pracy kompleksu ścianowego. Wyjątkowej klasy ścianę wydobywczą z nowym systemem zainstalowano w kopalni Carborough Downs w australijskim Queensland. Jej rozruch nastąpił w sierpniu bieżącego roku. - Zintegrowany system aktywnego monitoringu złożony jest z trzech głównych elementów: wyrównywania frontu ściany wydobywczej, kiedy elektronika analizuje, jaką pozycję mają sekcje obudowy w stosunku do przenośnika, utrzymywanie kombajnu w horyzoncie cięcia, co oznacza, że maszyna będzie podążała za złożem, niezależnie od tego, jak ono będzie się zmieniać oraz trójwymiarowe monitorowanie położenia kombajnu wraz z ramionami w ścianie wydobywczej wyjaśnia Marek Mika, dyrektor ds. marketingu i rozwoju rynkowego Kopeksu. Nowości na skalę światową jest dużo więcej. Jedną z nich stanowi system żyroskopów optycznych, który określa pozycję kombajnu w trójwymiarowej przestrzeni. Rozwiązanie pochodzi z amerykańskiej technologii wojskowej, zaprogramowanej dla celów górniczych, która wykorzystuje żyroskopy optyczne, podobne do tych, jakie stosowane są w balistyce. Jednak na zastosowanie tej techniki trzeba uzyskać za każdym razem zgodę Departamentu Obrony USA. I Australia taką zgodę posiada. Wprowadzenie nowego systemu wywołało nie lada sensację w światowej branży górniczej. Już podczas przeprowadzonego w Australii testu kompatybilności elementów kompleksu ścianowego wszyscy zgodnie stwierdzili, że rzeczywiście Kopex ma ogromne szanse stać się trzecim poważnym graczem na świecie, obok Joya i Bucyrusa. Inwestor międzynarodowy koncern Vale - przywiązuje wielką wagę do budowy kopalni. Australia jest pierwszym krajem, w którym Vale wydobywa węgiel metodą głębinową. Najpierw zainwestował w górnictwo odkrywkowe, teraz planuje otworzyć dwie kolejne kopalnie z systemem ścianowym. - W ocenie przedstawicieli koncernu, sprzęt spełnia wszystkie założone wymagania dodaje M. Mika. - Jeśli w praktyce potwierdzi się jego jakość i parametry, to Vale natychmiast chce rozmawiać z nami o kolejnych instalacjach. W Carborough Downs pracuje kompleks ścianowy (przystosowany już do systemu bezzałogowego) złożony z 149 sekcji obudowy Tagoru, kombajnu Eickhoffa oraz ciężkiego przenośnika firmy Inbye. Ściana ma 350 m długości i 5 m wysokości operacyjnej. Jej wydobycie wyniesie 750 tys. ton na miesiąc, czyli około 9 mln ton rocznie. Pierwszy węgiel z nowej kopalni wyjechał w sierpniu tego roku. Umowę na super ścianę, którą w imieniu Kopeksu zawarła australijska firma Inbye Mining Services z Maitland w Nowej Południowej Walii, spółka wchodząca w skład grupy Kopeksu (zależna Tagoru) z firmą Vale Australia Holdings Pty Ltd. w Brisbane, zrealizowano wzorowo pod każdym względem. Australia jest niezwykle wymagającym rynkiem górniczym, na którym konkurują ze sobą tylko najlepsi producenci na świecie. Dlatego kontrakt na dostawę kompleksu ścianowego o wartość 131,3 mln dolarów australijskich (około 267 mln zł), który jest największą umową Kopeksu w ostatnich latach, zarazem największą, jaką kiedykolwiek podpisała polska firma na australijskim rynku, ma tak duże znaczenie. Prestiżowe, technologiczne i handlowe. Partner Kopeksu należy do tuzów światowego biznesu. Międzynarodowy koncern Vale jest bowiem drugim co do wielkości koncernem górniczym na świecie, zarazem największym przedsiębiorstwem Ameryki Południowej notowanym na giełdzie z kapitalizacją na poziomie ponad 100 mld USD. Inwestowanie na rynkach światowych rozpoczynał od przemysłu stalowego, by z czasem zająć się przemysłem wydobywczym. W Australii ma kilka spółek górniczych. The first integrated longwall Kopex has implemented a new system into global mining Kopex has become the first ever company in global mining to implement a complete and integrated monitoring system for a longwall complex. This extraordinary system was installed at the Carborough Downs mine in Queensland, Australia. It was commissioned this August. - The integrated longwall operation monitoring system comprises three basic elements. The first is longwall face alignment, where the positions of the powered roof support units along the AFC are analysed. The second element is controlling the cutting horizon of the longwall shearer - i.e. ensuring the shearer follows the deposit, irrespective of changes due to folding. Thirdly it monitors the shearer position along the face (in 3D way)- explains Marek Mika, Marketing and Markets Development Director of Kopex S.A. There are much more global novelties. For example, an optical gyroscope system which has been installed on the shearer to define its 3D position. This technology derives from the American military adapted in mining, optical gyroscopes alike those ones used in ballistics are applied in this system. The consent of the US Ministry of Defence is required each time this equipment is used, and Australia has been granted the required consent. Implementation of this new system has become a big sensation in the global mining industry. It was thus that during compatibility tests of the longwall system elements that have been executed in Australia. Australia is the first country where Vale extracts coal in underground mining. At the beginning the company invested in open-pit mining, but plans to operate two further underground longwall mines. - Representatives of the Vale company have been of the opinion that the presented equipment has met the assumed expectations- says Mika.- If practice proves its suitable quality and technical parameters, Vale will be ready to further talks on the next projects. In the Carborough Downs mine is operated the longwall system (designed to operate without a longwall Andrzej Jaworski by Andrzej Jaworski crew) which includes 149 Tagor roof support units, an Eickhoff longwall shearer and Inbye Mining Services heavy duty AFC. The longwall face is as long as 3 On behalf of Kopex the contract was concluded by Inbye Mining Services Pty Ltd, based in Maitland, the company being Tagor s subsidiary and belonging to Kopex Group with Vale Australia Holdings Pty Ltd based in Brisbane. The contract has been executed perfectly in every respect. Australian mining is characterized by the most demanding and strict technical criteria worldwide and only the best manufacturers can compete in this market.that is why the contract for supply of a longwall system amounting to AUD 131.1million (ca. PLN 261 million), the biggest one Kopex has signed in recent years and the biggest one signed ever by a Polish company is so prestigious and important in technological and commercial aspects. Vale Australia belongs to an international Vale concern based in Brazil, the second biggest mining business group in the world and the biggest joint stock company in South America and its capitalization amounts to USD 100 billion. Its activity in the global markets had started in the steel industry sector and after some time the company entered the mining sector and reached a very strong position there. In Australia several mining companies and coal panels belong to Vale. 8 ART OF MINING, WYDANIE SPECJALNE, WRZESIEŃ 2009 ART OF MINING, WYDANIE SPECJALNE, WRZESIEŃ

6 Od Queensland po Pittsburgh Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Andrzej Jaworski Chiny, Australia, Rosja, Indonezja, RPA największe górnicze rynki świata i najwięksi producenci węgla. Tam Grupa Kopex szuka głównych odbiorców swoich urządzeń i usług. Zaczyna czynić to z powodzeniem. W biznesowym planie globalnej gry rynkowej pojawiły się również Stany Zjednoczone drugi na świecie dostawca węgla, którego górnictwo nie zna polskiej techniki wydobywczej. Śląska firma zamierza zmienić. Pierwsze kroki na rynku USA Grupa Kopeksu postawiła w czerwcu bieżącego roku. Na odbywającej się w Pittsburghu Międzynarodowej Konferencji i Wystawie Górniczej LONGWALL USA 2009 zaprezentowała ofertę sprzętu górniczego, w tym systemy ścianowe, kombajny, obudowy, przenośniki, systemy sterowania. Oferta wzbudziła duże zainteresowanie. - Amerykanie poszukują nowych rozwiązań w branży górniczej mówi Marek Mika, dyrektor ds. marketingu i rozwoju rynkowego Kopeksu. Teraz wiedzą, że oferujemy sprzęt z najwyższej półki. Możemy stać się więc atrakcyjną alternatywą dla tamtejszych inwestorów, co umożliwi nam otwarcie drogi do wejścia na prestiżowy rynek USA. Kopex na dobre zadomowił się w Chinach. W maju tego roku, po kilku miesiącach negocjacji prowadzonych z inicjatywy chińskiego kontrahenta, podpisał aneks ze zrzeszeniem węglowym Shenhua Ningmei Coal Industry Group Co., dzięki któremu weszła w życie (zawarta wspólnie z Famurem) zawieszona umowa o wartości 85 mln USD (około 275 mln zł) na dostawę urządzeń poprawiających warunki pracy i bezpieczeństwa w kopalniach. Przedsięwzięcie wspomagane jest kredytem rządowym - na podstawie umowy między rządem Polski i Chin o współpracy finansowej. Dostawy sprzętu (o zmienionych parametrach technicznych) rozpoczęły się 17 sierpnia tego roku i potrwają do 15 marca 2010 roku. W sumie do Chin grupa Kopeksu dostarczy 637 sekcji obudów ścianowych Tagoru, w które odbiorca wyposaży cztery ściany wydobywcze. - W efekcie zmian wprowadzonych aneksem konieczne stało się ustalenie wspólnie z katowickim Famurem nowych warunków współpracy przy chińskim zleceniu informuje Marian Kostempski, prezes Zarządu Kopex SA. Duże możliwości stwarza także górnictwo RPA. Działający na tym rynku międzynarodowy koncern węglowy BHP Billiton planuje instalację ścianową o wysokości aż 7 metrów. Potencjalny, prestiżowy kontrahent zamierza zorganizować przetarg według formuły LIMITED TENDER, tzn. zaprosić do udziału w nim wyłącznie wybrane przez siebie światowe firmy. I Kopex takie zaproszenie otrzymał. Tagor stanął więc przed szansą wyprodukowania pierwszej na świecie tak wysokiej obudowy, co jest w praktyce potwierdzeniem ze strony potentata w światowej branży wydobywczej wysokiego poziomu oferowanych przez grupę Kopeksu systemów i urządzeń. - W kopalni znajduje się złoże węgla o grubości 8 metrów, stąd potrzebny jest sprzęt o niespotykanych na świecie parametrach mówi M. Mika. - Naszą grupę poproszono o zaoferowanie obudowy zmechanizowanej, kombajnu i systemu przenośników zgrzebłowych. Do potencjalnych dostawców zakwalifikowani zostali również pozostali wielcy w tym biznesie Joy i Bucyrus. W RPA, gdzie funkcjonuje należący do Grupy Kopex niemiecki Genwest-Hansen (produkuje tam m. in. transformatory dla górnictwa), śląski dostawca prowadzi także rozmowy z jedną z największych kompanii węglowych na świecie na temat współpracy w dziedzinie budowy i projektowania kopalń. Być może negocjacje zakończą się podpisaniem umów na dostawy sprzętu ścianowego i wykonanie specjalistycznych usług górniczych. Rosja, którą niezwykle mocno dotknął światowy kryzys finansowy, ma duże problemy z finansowaniem inwestycji górniczych. A potrzeby są ogromne. Tamtejsi inwestorzy kupiliby od Kopeksu praktycznie wszystko: od obudów, po kombajny i urządzenia do mechanicznej przeróbki węgla. W ostatnich latach górnictwo rosyjskie sprowadziło obudowy ścianowe Tagoru i 28 kombajnów ścianowych ZZM. Być może zamówi kolejne 4 kombajny. Plany rozwoju eksportu Grupy Kopex przewidują również zwiększenie obrotów handlowych w kilku innych krajach świata, zwłaszcza w Australii (piszemy o tym na sąsiednich łamach), Indonezji, Argentynie, Wietnamie, Indiach, Kanadzie, Kazachstanie i na Ukrainie. From Queensland to Pittsburgh Kopex in the international mining markets by Andrzej Jaworski China, Australia, Russia Indonesia and South Africa are the biggest global mining markets and the most significant coal producers. The Kopex Group is seeking for the main customers of the equipment and been present in the business plan of the global market play. They do not know the Polish mining technology and the Kopex Group is going to change it. This June the Kopex Group took the first steps in the US market. We presented our offer, including longwall systems, shearers, a roadheader, powered roof supports, AFCs and control systems at the Longwall USA International Coal Mining Exhibition and Conference in Pittsburgh. Our offer has attracted a great interest. - The Americans are looking for new solutions in the mining branch says Marek Mika, Director of Marketing and Markets Development of KOPEX S.A.- Now they know that we offer the top quality equipment. We may become an attractive alternative for the investors active in the US market and it will enable us to enter the prestigious US market. Homely feeling is what Kopex has already created in China. This May, following several months of negotiations conducted on the Chinese commercial partner s initiative, an annex with Shenhua Ningmei Coal Industry Group Co. was signed and thanks to it, a suspended agreement (concluded together with Famur) and amounting to USD 85 million (about PLN 275 million) came into force. Subject of the contract is supply of the equipment improving working conditions and safety in the Chinese mines. The project in question is supported by a government loan, based on the agreement between Poland and China on the financial cooperation. Supply of the equipment (of changed parameters) started from 17 August this year and will last until 15 March Supply of 637 units of powered roof supports manufactured by Tagor is scheduled to be executed to China by the Kopex Group. The equipment will be applied by the enduser in four mining longwalls. - Changes implemented by the annex resulted in the necessity of setting with Famur new conditions of cooperation on the Chinese project- says Marian Kostempski, CEO and President of the Board of Kopex S.A. Mining in South Africa also creates big opportunities. BHP Billiton, which acts in this market, plans installation of a longwall as high as 7 metres. This potential prestigious customer is going to announce a limited tender, i.e. to invite only selected global companies. Kopex has received such an invitation, so, Tagor has faced a challenge to manufacture a huge powered roof support. In practice it means that BHP Billiton-a global mining tycoon has approved a high level of systems and equipment offered by the Kopex Group. - There is a coal seam 8 metres thick in a mine and equipment of unparalleled parameters worldwide is necessary- says Mika. Our - Group has been asked to place and offer for a powered roof support, a longwall shearer and AFCs. Also Joy and Bucyrus the other greats in this fieldhave been selected as potential suppliers. In South Africa, operates a German company Genwest + Hansen. It manufacturers e.g. transformers for the mining industry; the company belongs to the Kopex Group. Our company is also conducting negotiations with one of the biggest global mining companies on cooperation in designing and constructing mines. Maybe the negotiations will be finalized with contracts for supply of longwall equipment and execution of specialized mining services. There are huge problems with financing mining projects in Russia. This country has been harmed by the global crisis very much, demand is however huge. Russian investors would like to purchase from Kopex practically everything: from powered roof supports to longwall shearers and equipment for coal preparation. Over the last years the Russian mining has imported powered roof supports manufactured by Tagor and 28 shearers manufactured by ZZM. Maybe further four shearers will be ordered. Export plans of the Kopex Group also envisage increase in the trade turnover with some other countries in the world, especially with Australia ( see the neighbouring pages), Indonesia, Argentina, Vietnam, India, Canada, Kasachstan and Ukraine. 10 ART OF MINING, WYDANIE SPECJALNE, WRZESIEŃ 2009 ART OF MINING, WYDANIE SPECJALNE, WRZESIEŃ

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

Powolne wyjście z kryzysu

Powolne wyjście z kryzysu Branża metalowa - Raport / Business sector of metals - Report Powolne wyjście z kryzysu The sector gradually overcomes the crisis Szeroko rozumiany przemysł metalowy jest jedną z najważniejszych branż

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI LIST OF CONTENTS 4 5 6 7 8 9 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Letter from the President of the Management Board to Shareholders Władze Spółki Zarząd Company`s

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI Transcript of the chat with the Polish retail investors association SII On 18 February 2015 1/10 Why have you decided to be listed on the Polish

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations Luty/February 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 17 Modernizacja Elektrowni Konin Modernization of the Power Plant in Konin s.12 Tygrys o dużych aspiracjach s.5 Tiger with big aspirations

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 INDEKS INDEX SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 STRUKTURA MAKROEKONOMICZNA MACROECONOMIC FRAMEWORK 7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS 37 OPINIA

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Spis treści Index of contents 1 2 3 4 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na świecie 4 1 Świat i Polska 5 2

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Scarabeo8. Włoska robota. Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.5. Italian job Scarabeo8. Budownictwo przemysłowe / Industrial building

Scarabeo8. Włoska robota. Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.5. Italian job Scarabeo8. Budownictwo przemysłowe / Industrial building grudzień/december 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 19 Włoska robota Scarabeo8 Italian job Scarabeo8 s.5 Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin Kończy się 2011 rok. Był to czas

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 2013 raport / report listopad november Energetyka wiatrowa

Bardziej szczegółowo

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza Poland-Indian Chamber of Commerce POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Pierwszy kwartał 2014 The first quarter of 2014 POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES / 1 Spis treści 01. Janusz

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

1 Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku 2004 6 Ryzyko z dużą energią 7 Satelitą w korek 8 Nowy system dla elektrowni Rybnik.

1 Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku 2004 6 Ryzyko z dużą energią 7 Satelitą w korek 8 Nowy system dla elektrowni Rybnik. Nr 15 s kwiecień 2005 Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku 2004 6 Ryzyko z dużą energią

Bardziej szczegółowo