Łódzkie, warte utrwalenia i pokazywania. The Łódź Region Worth Showing and Cherishing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódzkie, warte utrwalenia i pokazywania. The Łódź Region Worth Showing and Cherishing"

Transkrypt

1 Łódzkie, warte utrwalenia i pokazywania The Łódź Region Worth Showing and Cherishing

2 Stowarzyszenie NASZA GALERIA ogólnopolska organizacja zrzeszająca profesjonalnych twórców z niepełnosprawnością po raz szósty podjęło się realizacji zadania pn. Łódzkie, warte utrwalenia i pokazywania. Obejmuje ono organizację pleneru malarskiego i wystaw poplenerowych dzieł, wydanie albumu i kalendarza ilustrowanych reprodukcjami prac z pleneru. Wykonanie tego zadania było możliwe dzięki dotacjom: Wojewody Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, projekt odbywał się pod Patronatem Honorowym Pana Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego. Prezentowany album zawiera prace najlepszych pejzażystów NASZEJ GALERII, uczestników dwóch Ogólnopolskich Plenerów Malarskich pn. Łódzkie, warte utrwalenia i pokazywania : z 2010 roku, zorganizowanego na terenie Gminy Aleksandrów i obejmującego ziemie: Piotrkowską, Radomszczańską i Opoczyńską oraz z 2011 roku, z bazą w Łowiczu, odbywającego się po Ziemi Łowickiej i Rawskiej. Oba plenery objęła Patronatem Honorowym Pani Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki. Dziękuję, w imieniu własnym i uczestników projektu, wszystkim donatorom i instytucjom wspomagającym tę cenną inicjatywę. To dzięki ich zaangażowaniu i finansowemu wsparciu powstałyby prace, które możemy prezentować w wydawnictwach oraz na wystawach promujących naszą twórczość sztukę osób z niepełnosprawnością. Jesteśmy dumni, że naszymi artystycznymi dokonaniami możemy promować piękno i wyjątkowość Ziemi Łódzkiej, która co roku inspiruje nas do nowych poszukiwań twórczych. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się: Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, które składam na ręce Pana Dyrektora Jacka Hołuja; Muzeum w Łowiczu, na ręce Pani Dyrektor Marzeny Kozaneckiej-Zwierz oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii, na ręce Pana Jana Prokopowicza. Wszystkim im dziękuję za ogromne wsparcie logistyczne, udostępnienie zabytkowych obiektów artystom NASZEJ GALERII i życzliwą współpracę, tak ważną dla twórczej kreacji. Efekty tej współpracy możecie Państwo obejrzeć i ocenić na kolejnych stronach albumu. Dziękuję także Agnieszce Kołodziejczak, komisarzowi wystaw NASZEJ GALERII, za wkład pracy wniesiony w merytoryczną obsługę pleneru i pomoc w przygotowaniu albumu. Ryszard Szymanowski Dyrektor Stowarzyszenia NASZA GALERIA Menedżer projektu Our Gallery association The socio-artistic nationwide foundation, associated professional artists with disabilities, decided to take upon the task, The Lodz region worth showing and cherishing for the sixth time. It is connected with the organization of open air painting and exhibitions of works after plain, album release and a calendar illustrated with reproductions of works from the plein air. Performing this task was made possible thanks to grants: Governor of Lodz, Lodz Marshal s Office and the Regional Fund for Environmental Protection and Water Management in Lodz, the project was held under the Honorary Patronage of Mr Witold Stepien, Marshal of Lodz. Presented album contains the best work of landscape painters of Our Gallery, who were participants of two national plein-air paintings The Lodz region worth showing and cherishing of 2010, held in the Municipality of Lodz Aleksandrow and land cover: Piotrkow, Radomsk and Opoczno 2011, with the base in Lowicz, which takes place on land Lowicz and Rawa. Both open-air covered the honorary patronage of Mrs. Jolanta Chełmińska, Lodz Governor. Thank you, on behalf of themselves and the project participants, to all donors and the institutions supporting this valuable initiative. Work that we presented in publications and exhibitions to promote our art - the art of people with disabilities, arised thanks to their commitment and financial support. We are proud that our artistic achievements can promote the beauty and uniqueness of the Lodz region, which inspires us to new creative exploration every year. Special words of gratitude are due to: Center for Culture, Tourism and Promotion of the Lowicz land which is filed at the hands of the Jacek Hołuj, Director of the Museum of Lowicz, at the hands of Mrs. Marzena Kozanecka-Zwierz Director of Museum in Nieborow and Arcadia, in the hands of Mr. Jan Prokopowicz. I thank them all for the tremendous logistical support, access to historic buildings for Our Gallery artists and friendly cooperation, so important for artistic creation. The effects of this cooperation you can see and assess in the following pages album. Richard Szymanowski Director of the association Our Gallery Project Manager

3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi utworzony został w 1993 roku. Od roku 2010 jest samorządową osobą prawną, działającą na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Przez 17 lat swego istnienia Fundusz dofinansował tysiące zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyczyniając się do poprawy stanu środowiska w województwie łódzkim poprzez corocznie przeznaczanie na ten cel około 200 mln zł. Fundusz wspiera zadania realizowane w dziedzinie ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przyrody, badań naukowych oraz edukacji ekologicznej. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, pożyczek oraz dopłat do oprocentowania kredytów, udzielanych przez banki. Środki Funduszu, bez względu na formę przyznanej pomocy, stanowią uzupełnienie środków własnych beneficjentów. WFOŚiGW w Łodzi stanowi najważniejsze źródło współfinansowania inwestycji przy udziale środków unijnych. W ramach tych zadań wsparcie na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej otrzymały m.in. miasta: Sieradz, Zgierz, Pabianice, Łódź (największa pożyczka udzielona w historii Funduszu). Fundusz dofinansowuje również przedsięwzięcia realizowane ze środków krajowych. Spośród wielu dofinansowywanych inwestycji na uwagę zasługuje zwłaszcza budowa instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Bełchatów, będącej największą w Polsce i w Europie elektrownią konwencjonalną na węgiel brunatny, co w konsekwencji doprowadziło do skreślenia w 2000 roku elektrowni z Listy 80 zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska w skali kraju. Natomiast w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych WFOŚiGW w Łodzi dofinansował m.in. budowę i uruchomienie parku wiatrowego na wierzchowinie Góry Kamieńsk. WFOŚiGW w Łodzi jest jedną z pierwszych instytucji sektora finansów publicznych w regionie łódzkim, która uzyskała prestiżowy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO Uzyskanie certyfikatu w zakresie finansowego wspierania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie województwa łódzkiego, jest nie tylko wyróżnieniem, ale i zobowiązaniem do dalszego systematycznego doskonalenia procesów służących zaspakajaniu potrzeb i oczekiwań beneficjentów. Certyfikat stanowi gwarancję wysokiego poziomu świadczonych usług oraz osiągnięcia standardów europejskich. Provincial Fund for Environmental Protection and Water Management in Lodz was established in Since 2010 is a local legal entity operating under the Law, Environmental Protection Law. 17 years of its existence, the Fund co-financed thousands of tasks on environmental protection and water management, contributing to the improvement of the environment in the Lodz region by allocating annually for this purpose about 200 million zloty. The Fund supports the tasks carried out in the field of water protection and water management, air protection, protection of the earth, nature conservation, research and environmental education. Funding is provided in the form of grants, loans and interest subsidies for loans granted by banks. The Fund s resources, regardless of the form of aid, are complementary to the beneficiary s own resources. WFOŚiGW in Lodz is the biggest source of investment financing with participation of EU funds. Within these tasks support the ordering of water and wastewater management have received such City: Sieradz, Zgierz, Pabianice, Lodz (the largest loan in the history of the Fund). The Fund also subsidizes projects implemented by national resources. Among the many co-financed investment is worth noting in particular the construction of flue gas desulphurisation in power Bełchatów, which is the largest in Poland and Europe in the conventional power plant lignite, which consequently led to the deletion power in 2000 List of 80 plants are most burdensome to the environment in national scale. However, in terms of acquiring energy from renewable sources in Lodz WFOŚiGW including subsidized construction and commissioning of a wind farm on the top Kamieńsk Mountain. WFOŚiGW in Lodz is one of the first institutions of public finance sector in the region of Lodz, which received the prestigious Certificate of Quality Management System ISO 9001 Obtaining the certificate of financial support for projects on environmental protection and water management, implemented in the Lodz region, is not only honors, but also a commitment to continue to systematically improve processes designed to meet the needs and expectations beneficiaries. The certificate is a guarantee of a high level of service and the achievement of European standards.

4 Produkt lokalny Bogato ilustrowany i pięknie wydany album, jaki trzymacie Państwo w rękach, to efekt VI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Łódzkie warte utrwalenia i pokazywania, jaki w dniach 21 sierpnia 3 września 2011 zorganizowało Stowarzyszenie NASZA GALERIA, zrzeszające twórców niepełnosprawnych z całej Polski. Do udziału w plenerze, tak jak w latach poprzednich, zaproszeni zostali najlepsi pejzażyści Stowarzyszenia, zaś na bazę wybrano Łowicz jedno z najpiękniejszych miast Mazowsza, miejsce o ciekawej historii, imponującej architekturze, dużych walorach krajobrazowych oraz oryginalnym i rozpoznawalnym w kraju oraz zagranicą folklorze, wykorzystywanym w nowoczesnej promocji regionu. Łowicz to stolica powiatu i diecezji, ale też doskonały punkt gastronomiczno-hotelowy, z którego można planować wycieczki po Ziemi Łowickiej i Rawskiej. Takim tropem podążyli uczestnicy pleneru: jedenastu profesjonalnych malarzy, rysowników i grafików z Łodzi, Aleksandrowa, Pabianic, Słupska, Krakowa, Bukowca, którzy przez dwanaście dni penetrowali gminy: Nieborów, Kiernozia, Domaniewice, Bielawy, Kocierzew Południowy, Biała Rawska, Piątek w poszukiwaniu najcenniejszych i najciekawszych zabytków architektury (miejskiej i wiejskiej), pomników przyrody oraz malowniczych zakątków, jakie warto uwiecznić na płótnie, kartonie, w szkicowniku lub aparatem fotograficznym. Artystów urzekła małomiasteczkowa zabudowa prymasowskiego Łowicza, zwłaszcza przepiękne kościoły: ojców Pijarów, sióstr Bernardynek, św. Ducha, barokowa bazylika katedralna przy równie zabytkowym Starym Rynku. Malowali i szkicowali także kameralne domy i kamienice przy Nowym Rynku, jednym z trzech trójkątnych w Europie, zaułki uliczek Koziej, Browarnej, Podrzecznej; poewangelicki zbór, obecnie Galerię Browarną oraz monumentalny gmach Muzeum w Łowiczu wybudowany w XVII wieku na seminarium duchowne dla łowickich księży misjonarzy. Architekturę pokazywali w otoczeniu zieleni, przez pryzmat dostojnego detalu np. pomnika Synom Ziemi Łowickiej, wpisując ją w ciekawe układy kompozycyjne i stosując efektowne skróty perspektywiczne. Na niektórych obrazach odnajdziemy motyw pary w stroju łowickim, czyli w tak charakterystycznych dla tych ziem wielobarwnych pasiakach wprowadza to nieco surrealistyczny, wręcz bajkowy klimat, pięknie oddający lokalną (i ponadlokalną) fascynację łowickim folklorem. Plener NASZEJ GALERII doskonale wpisał się w rozwiniętą w ostatnich latach profesjonalną promocję Ziemi Łowickiej na obrazach odnajdziemy także pałac w Nieborowie, romantyczne zabytki Arkadii, takie jak Dom Murgrabiego czy świątynię Diany, zamek w Sobocie, dwór Grabskich w Borowie (w którym urodził się autor złotego polskiego premier i minister skarbu II Rzeczypospolitej, Władysław Grabski), gotycko-renesansowy kościół w Chruślinie, malowniczo rozczłonkowaną bryłę XVI-wiecznej świątyni w Kiernozi (w której pochowana została słynna Maria Walewska) czy wiejską zabudowę z XVIII-XX wieku ze skansenu w Maurzycach. Uczestnicy pleneru uwieczniali też zakola rzek Bzury i Rawki, pięknie wpisujące się w bujną roślinność mazowieckiej równiny. Polecamy zatem Państwa uwadze ten oryginalny produkt lokalny, czyli dzieła sztuki oraz wydawnictwa promujące skarby północno-wschodniej części województwa łódzkiego: niniejszy album (w tym roku obejmujący aż 56 reprodukcji) i kalendarz na 2012 rok ze zdjęciami wybranych prac. Obok łowickiego reklamują one także widoki z Ziemi Rawskiej, również uwieczniane podczas tegorocznego pleneru, takie jak: dwór w Wilkowicach, pałac w Woli Chojnacie, kościół w Boguszycach, XIX-wieczny pałac w Białej Rawskiej stylizowany na średniowieczny zamek oraz samą Rawę Mazowiecką: malowniczy fragment XIV-wiecznego zamku dawnej rezydencji książąt mazowieckich, wieżę strażacką, kościół ojców Pasjonatów. Warto zestawić je z obrazami z ubiegłorocznego pleneru, który Stowarzyszenie zorganizowało w gminie Aleksandrów Łódzki a który obejmował też Ziemię Piotrkowską, Radomszczańską i Opoczyńską. Artyści NASZEJ GALERII malowali wówczas urokliwe rozlewiska i zakola rzek Czarna i Pilica, wraz z wpisanymi w bujną zieleń i błękit wody mostami, młynami, kościołami czy pajęczynami. Te sielskie i kameralne widoki również można obejrzeć na kartach tego albumu i również jest to cenny produkt lokalny, reklamujący nasze województwo. Dodatkowym bonusem są opisy, umieszczane przez autorów bezpośrednio na pracach, pozwalające widzowi na identyfikację uwiecznionego miejsca lub obiektu. To zachęta do poznania ale i odwiedzania tych skarbów naszego regionu, gdyż Łódzkie warte jest utrwalenia i pokazywania o czym warto bezustannie przypominać. Monika Nowakowska

5 Local product Richly illustrated and beautifully released an album, which you hold in your hands, the effect of VI National convention Painting Lodz worth fixation and show that from 21 August to 3 September 2011was organized by the Association of Our Gallery, brought together disabled artists from Poland. The best landscapists association were invited to participate in the open air. It took a place in Lowicz, as in previous years - one of the most beautiful towns in Mazovia, a place with interesting history and impressive architecture, large, interesting and the original landscapes recognizable in the country and abroad and also folklore, used in modern promotion of the region. Lowicz is the capital of the district and the diocese, but also excellent catering and hotel point to plan trips around the lands of Rawska and Lowicz. Participants followed this trail open air: the eleven professional painters, illustrators and graphic artists from Lodz, Aleksandrow, Pabianice, Slupsk, Krakow, Bukowiec who for twelve days penetrated the community: Nieborow, Kiernozia, Domaniewice, Bielawa, Kocierzew South, Biala Rawska, Piatek in search of most valuable and most interesting monuments of architecture (urban and rural), nature monuments and scenic spots, which should capture on canvas, cardboard, a sketchbook or a camera. Building small-town artists captivated Primate Lowicz, especially the beautiful churches: Piarist fathers, sisters Bernardine of the Saint Spirit, the Baroque Cathedral Basilica at the equally historic Old Market. Painted and sketched the chamber houses and tenements in New Market, one of three triangular in Europe, alleys, streets Goat, Browarna, Podrzecznej, evangelical church, now Browarna Gallery and Museum at the monumental edifice Lowicz built in the seventeenth century, the seminary for priests Lowicz missionaries. Architecture showed a picturesque green surrounded by the lens of dignified piece such as a monument to the sons of the lands of Lowicz by typing it in interesting compositional systems and using effective shortcuts perspective. On some images we find in the costume theme Lowicz pairs, the so characteristic of these lands multicolored stripes introduces a slightly surreal, almost magical atmosphere, beautiful local reviewers (and supra-local) Lowicz fascination with folklore. Open Air of Our Gallery perfectly has inscribed in developed of professional promotion the land of Lowicz on the paintings we can find the Nieborow palace, romantic sights of Arcadia, such as house or temple of Diana count, Sobota castle, manor Grabskie in Borowie (the birthplace Prime Minister and Chancellor of the Exchequer of the Second Republic, Wladyslaw Grabski), the Gothic- Renaissance church in Chruslin, beautifully fragmented block of sixteenth-century temple at Kiernozia (which was buried in the famous Maria Walewska) or rural buildings from the eighteenth to the twentieth century, the museum in Maurzyce. Participants also immortalized plein air Bzura and Rawka river meanders, beautifully suited to the lush vegetation of the plains of Mazovia. We recommend to your attention this original local product, works of art and publications that promote the treasures of the north-eastern part of the Lodz region: this album (this year including a 56-reproduction) and a calendar for 2012 with photos of work. Besides, they also advertise Lowicz views of the earth Rawa, also immortalized during this year s outdoors, such as the court in Wilkowice, Wola Chojnata palace, the church in Boguszyce, nineteenth-century palace in the White Rawska stylized medieval castle in Rawa Mazowiecka, and the same: picturesque ruins fourteenth-century castle - the former residence of the dukes of Mazovia, fireman s tower, the church fathers enthusiasts. It is good to compare them to images from last year s open air, organized by the Association in the municipality of Lodz and the Aleksandrow, which included the land of Piotrkow, Opoczno and Radom. Our Gallery Artists painted the enchanting backwaters and meanders of the rivers Czarna and Pilica, along with inscribed in lush greenery and blue water bridges, mills, churches and... cobwebs. These idyllic and intimate views also can be seen in the pages of this album, which is a valuable local product, advertising our province. The personal authors descriptions placed directly on the work are the additional bonus, allowing the viewer to identify immortalized the place or object. It is also an incentive to visit the land of Lowicz and Rawa, it is worth of fixation and showing and worth of constant reminding. Monika Nowakowska

6 Barbara Nowak Pałac w Nieborowie, 2011 / Palace in Nieborow, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 60x80

7 Agnieszka Kołodziejczak Nowy Rynek w Łowiczu, 2011 / New market square in Lowicz, 2011 akwarela, pisak, decoupage, papier / watercolor, pen, decoupage, paper 21x30

8 Jaga Ward Łowickie pole, 2011 / The field in Lowicz, 2011 suchy pastel, papier / dry crayon, paper 42x30

9 Ryszard Szymanowski Młyn nad Czarną, 2010 / The mill over Czarna river, 2010 tusz, lawinek, papier / ink, wash painting, paper 21x30

10 Sylwia Kobierzyńska Widok od ulicy Starorzecze w Łowiczu, 2011 / View from the street Starorzecze in Lowicz, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 60x50

11 Jaga Ward Kościół w Chruślinie, 2011 / Church in Chruslin, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 80x60

12 Barbara Nowak Opactwo Cystersów w Sulejowie, 2010 / Cistercian Abbey in Sulejow, 2010 akryl, płótno / acrylic on canvas 50x40

13 Krystyna Matusiak Ulica Zduńska w Łowiczu, 2011 / Zdunska street in Lowicz, 2011 olej, płótno / oil on canvas 40x50

14 Krzysztof Mikoś Chałupa jednotraktowa przy Muzeum w Łowiczu, 2011 / Rural cottage at the Museum in Lowicz, 2011 węgiel, pastel, papier / charcoal, pastel, paper 30x40

15 Maria Jolanta Jarzyna Kościół akademicki św. Leonarda w Łowiczu, 2011 / Academic Church of St. Leonard in Lowicz, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 15x18

16 Matylda Siemienowicz Zakole Rawki w Kurzeszynie, 2011 / The bend of Rawka in Kurzeszyn, 2011 suchy pastel, papier / dry crayon, paper 32x22

17 Sylwia Kobierzyńska Pałac w Walewicach, 2011 / Palace in Walewice, 2011 akryl, papier / acrylic on canvas 30x21

18 Agnieszka Kołodziejczak Nowy Rynek w Łowiczu, 2011 / New market square in Lowicz, 2011 akwarela, pisak, decoupage, papier / watercolor, pen, decoupage, paper 21x30

19 Krystyna Matusiak Muzeum w Łowiczu, 2011 / Museum in Lowicz, 2011 olej, płótno / oil on canvas 50x60

20 Ryszard Szymanowski Tam, gdzie Czarna wpada do Pilicy 2010 / Where Czarna river falls into the Pilica 2010 tusz, lawinek, papier / ink, wash painting, paper 30x21

21 Jaga Ward Świątynia Diany w Arkadii, 2011 / Temple of Diana in Arcadia, 2011 suchy pastel, papier / dry crayon, paper 42x30

22 Agnieszka Kołodziejczak Pole I, 2010 / The field I, 2010 olej, płótno / oil on canvas 30x40

23 Sylwia Kobierzyńska Skansen w Maurzycach, 2011 / Skansen in Marzyce, 2011 akryl, papier / acrylic on canvas 30x21

24 Krzysztof Mikoś Krajobraz Sieczka, 2010 / The forest in Sieczka, 2010 suchy pastel, papier / dry crayon, paper 30x21

25 Krystyna Majchrzak Neogotycki zamek w Sobocie, 2011 / Neo-gothic castle in Sobota, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 50x60

26 Barbara Nowak Pięćsetletni dąb w okolicach Skotnik, 2010 / Five hundred years old oak in the vicinity of Skotniki, 2010 akwarela, papier / watercolor, paper 30x40

27 Maria Jolanta Jarzyna Brama Muzeum w Łowiczu, 2011 / Museum door in Lowicz, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 15x18

28 Krystyna Majchrzak Pajęczyna z panoramą Dąbrowy nad Czarną, 2010 / Cobweb with a panoramic view over the Dabrowa over the Czarna, 2010 akwarela, papier / watercolor, paper 42x30

29 Krystyna Matusiak Ratusz Miejski w Łowiczu, 2011 / Town Hall in Łowicz, 2011 pastel, ołówek, papier / crayon, pencil, paper 42x30

30 Matylda Siemienowicz Staw w Arkadii, 2011 / The pond in Arkadia, 2011 akwarela, papier / watercolor, paper 21x15

31 Sylwia Kobierzyńska Zakole Bzury, 2011 / The bend of Bzura, 2011 akryl, olej, płótno / acrylic and oil on canvas 80x60

32 Anna Wąsikiewicz Sieczka pole, 2011 / Field In Sieczka, 2011 olej, płótno / oil on canvas 70x50

33 Jaga Ward Bazylika katedralna przy Starym Rynku w Łowiczu, 2011 / Cathedral Basilica of the Old Market in Lowicz, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 30x40

34 Agnieszka Kołodziejczak Ulica Podrzeczna w Łowiczu, 2011 / Podrzeczna street In Lowicz, 2011 akwarela, pisak, decoupage, papier / watercolor, pen, decoupage, paper 30x21

35 Krzysztof Mikoś Pałac w Nieborowie od strony ogrodu, 2011 / Palace in Nieborow, view from the garden,2011 flamaster, lawunek, papier / felt-tip pen, wash painting, paper 22x14

36 Agnieszka Kołodziejczak Ulica Podrzeczna w Łowiczu, 2011 / Podrzeczna street in Lowicz, 2011 olej, płótno / oil on canvas 80x60

37 Maria Jolanta Jarzyna Walewice, 2011 / Walewice, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 60x80

38 Sylwia Kobierzyńska Zakole rzeki Pilicy, 2010 / The bend of Pilica near Ostrow, 2010 olej, płótno / oil on canvas 60x70

39 Barbara Nowak Kościół w Bielawach, 2011 / Church in Bielawy, 2011 akwarela, papier / watercolor, paper 40x30

40 Maria Jolanta Jarzyna Nowy Rynek w Łowiczu, 2011 / New market square in Lowicz, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 40x50

41 Krystyna Majchrzak Dąbrowa nad Czarną, 2010 / Dabrowa over the Czarna, 2010 akwarela, papier / watercolor, paper 40x30

42 Maria Jolanta Jarzyna Bazylika katedralna w Łowiczu, 2011 / Cathedral Basilica in Lowicz, 2011 tusz, papier / ink, paper 15x21

43 Sylwia Kobierzyńska Ważka, 2010 / Dragonfly, 2010 pastel olejny, papier / greasy crayon, paper 42x30

44 Krzysztof Mikoś Panorama Łowicza od strony rzeki Bzury, 2011 / Panorama of Lowicz from the river Bzura, 2011 olej, płótno / oil on canvas 60x80

45 Jaga Ward Kościół Mariawitów w Łowiczu, 2011 / Mariavites Church in Lowicz, 2011 suchy pastel, papier / dry crayon, paper 30x42

46 Maria Jolanta Jarzyna Osiek, 2011 / Osiek, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 40x50

47 Ryszard Szymanowski Nieborów, 2011 / Nieborow, 2011 tusz, lawinek, papier / ink, wash painting, paper 21x30

48 Agnieszka Kołodziejczak Kościół w Łęgonicach Małych, 2011 / Church of St. Joseph in Legonice Male, 2011 akwarela, papier / watercolor, paper 21x30

49 Barbara Nowak Most na rzece Słudwi, 2011 / Bridge on Suldwia river, 2011 suchy pastel, papier / dry crayon, paper 29x42

50 Maria Jolanta Jarzyna Pałac w Czerniewie, 2011 / Palace in Czerniewo, 2011 tusz, papier / watercolor, paper 30x21

51 Krzysztof Mikoś Poczta w Łowiczu, 2011 / Post office in Lowicz, 2011 olej, płótno / oil on canvas 40x50

52 Izabela Brzozowska Pilica, 2010 / Pilica, 2010 olej, płótno / oil on canvas 70x60

53 Krystyna Majchrzak Kościół św. Ducha w Łowiczu, 2011 / Church of St.Spirit In Lowicz, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 40x50

54 Maria Jolanta Jarzyna Galeria Browarna w Łowiczu, 2011 / Gallery Browarna on the Browarna street in Lowicz, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 40x50

55 Ryszard Szymanowski Kościół w Kiernozi, 2011 / Church in Kiernozia, 2011 tusz, lawinek, papier / ink, wash painting, paper 21x30

56 Krystyna Majchrzak Czarna, 2010 / Czarna, 2010 akwarela, papier / watercolor, paper 42x30

57 Matylda Siemienowicz Bazylika katedralna w Łowiczu, 2011 / Cathedral Basilica in Lowicz, 2011 suchy pastel, papier / dry crayon, paper 30x42

58 Krystyna Majchrzak Widok na łowicką bazylikę od strony rzeki Bzury, 2011 / View of the Lowicz basilica from the river Bzura, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 80x60

59 Maria Jolanta Jarzyna Klasztor sióstr Bernardynek w Łowiczu, 2011 / Bernardine Sisters Convent in Lowicz, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 30x40

60 Na okładce: obraz Krystyny Matusiak: Stary Rynek w Łowiczu olej, płótno, format: 80x60 cm Wklejka: ze szkicu Krzysztofa Mikosia: Nieborów widok od ogrodów flamaster, lawunek, papier, format: 22x14 cm Projekt graficzny, zdjęcia prac: Artur Jagielski Redakcja: Monika Nowakowska Tłumaczenie: Daniel Mikodemski Druk i oprawa: PB Offset sp. z o.o Łódź ul. Poli Gojawiczyńskiej 22 Stowarzyszenie NASZA GALERIA ogólnopolska galeria twórców z niepełnosprawnością Tel/fax , mobiletel:

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ Wiesław Sierota Streszczenie. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami w 2009 r. przeprowadziło warsztaty terapii zajęciowej

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m²

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m² NA SPRZEDAŻ Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse 2 900 000 PLN 26 364 PLN / m² POWIERZCHNIA: 110 M² LICZBA POKOI: 3 LICZBA SYPIALNI: 2 PIĘTRO: 7/7 ROK BUDOWY: 2009 NUMER OFERTY: 21037 Opis Ekskluzywny

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Kraków 2014. Fotografie Pawła Krzana

Kraków 2014. Fotografie Pawła Krzana Kraków Fotografie Pawła Krzana Mroźna, zimowa panorama z klasztorem Kamedułów na Srebrnej Górze w Lesie Wolskim Cold winter s view of Kamedułów Cloister on Silver Hill in the Wolski Forest Styczeń January

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA EXPERIENCE OF ŁUBIANKA COMMUNE 1 2 SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN REDUCTION OF CO 2 PROMOTION OF RES ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MOBILIZATION OF LOCAL POPULATION 3 REDUCTION OF CO 2 (PLAN 5X20) Of min

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa 19.08.-23.08.2014

Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa 19.08.-23.08.2014 Kraków 2014 Travel Office Pedagogical University of Cracow Photo by Mariusz Szubert & Anna Winiarczyk-Raźniak Institute of Geography Pedagogical University of Cracow Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2012 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2012 2015 CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA Zarząd województwa artykułem 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture AiU semestr 1 (stopień I) stacjonarne Lp. Nazwa przedmiotu w jęz. polskim (polish) Nazwa przedmiotu w jęz. angielskim (english) Historia architektury powszechnej History of General Architecture Teoria

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji Chronić chronione, Toruń dnia 12 sierpnia 2014 r.

Sprawozdanie z konferencji Chronić chronione, Toruń dnia 12 sierpnia 2014 r. Karolina Karpus * Sprawozdanie z konferencji Chronić chronione, Toruń dnia 12 sierpnia 2014 r. The report on the conference To protect the protected, Toruń the 12th of August 2014 http://dx.doi.org/10.12775/ppos.2014.038

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Narzędzia programistyczne - GIT

Narzędzia programistyczne - GIT Narzędzia programistyczne - GIT Kamil Maraś kamil.maras@gmail.com @KamilMaras Agenda Zintegrowane środowisko programistyczne Systemy kontroli wersji Narzędzia wspomagające wytwarzanie aplikacji Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Jedyna tak pogłębiona analiza rynku CEE w zakresie rynku online, mobilnego dostępu do internetu i rynku reklamy online

Jedyna tak pogłębiona analiza rynku CEE w zakresie rynku online, mobilnego dostępu do internetu i rynku reklamy online Raport Do you CEE Jedyna tak pogłębiona analiza rynku CEE w zakresie rynku online, mobilnego dostępu do internetu i rynku reklamy online Ponad 1000 wydrukowanych egzemplarzy dystrybuowanych w regionie

Bardziej szczegółowo

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation - Renting Polish Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something Korean pokoju (mianownik: pokój) mieszkania (mianownik: mieszkanie) kawalerki (mianownik: kawalerka) domu (mianownik: dom)

Bardziej szczegółowo