Łódzkie, warte utrwalenia i pokazywania. The Łódź Region Worth Showing and Cherishing

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódzkie, warte utrwalenia i pokazywania. The Łódź Region Worth Showing and Cherishing"

Transkrypt

1 Łódzkie, warte utrwalenia i pokazywania The Łódź Region Worth Showing and Cherishing

2 Stowarzyszenie NASZA GALERIA ogólnopolska organizacja zrzeszająca profesjonalnych twórców z niepełnosprawnością po raz szósty podjęło się realizacji zadania pn. Łódzkie, warte utrwalenia i pokazywania. Obejmuje ono organizację pleneru malarskiego i wystaw poplenerowych dzieł, wydanie albumu i kalendarza ilustrowanych reprodukcjami prac z pleneru. Wykonanie tego zadania było możliwe dzięki dotacjom: Wojewody Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, projekt odbywał się pod Patronatem Honorowym Pana Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego. Prezentowany album zawiera prace najlepszych pejzażystów NASZEJ GALERII, uczestników dwóch Ogólnopolskich Plenerów Malarskich pn. Łódzkie, warte utrwalenia i pokazywania : z 2010 roku, zorganizowanego na terenie Gminy Aleksandrów i obejmującego ziemie: Piotrkowską, Radomszczańską i Opoczyńską oraz z 2011 roku, z bazą w Łowiczu, odbywającego się po Ziemi Łowickiej i Rawskiej. Oba plenery objęła Patronatem Honorowym Pani Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki. Dziękuję, w imieniu własnym i uczestników projektu, wszystkim donatorom i instytucjom wspomagającym tę cenną inicjatywę. To dzięki ich zaangażowaniu i finansowemu wsparciu powstałyby prace, które możemy prezentować w wydawnictwach oraz na wystawach promujących naszą twórczość sztukę osób z niepełnosprawnością. Jesteśmy dumni, że naszymi artystycznymi dokonaniami możemy promować piękno i wyjątkowość Ziemi Łódzkiej, która co roku inspiruje nas do nowych poszukiwań twórczych. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się: Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, które składam na ręce Pana Dyrektora Jacka Hołuja; Muzeum w Łowiczu, na ręce Pani Dyrektor Marzeny Kozaneckiej-Zwierz oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii, na ręce Pana Jana Prokopowicza. Wszystkim im dziękuję za ogromne wsparcie logistyczne, udostępnienie zabytkowych obiektów artystom NASZEJ GALERII i życzliwą współpracę, tak ważną dla twórczej kreacji. Efekty tej współpracy możecie Państwo obejrzeć i ocenić na kolejnych stronach albumu. Dziękuję także Agnieszce Kołodziejczak, komisarzowi wystaw NASZEJ GALERII, za wkład pracy wniesiony w merytoryczną obsługę pleneru i pomoc w przygotowaniu albumu. Ryszard Szymanowski Dyrektor Stowarzyszenia NASZA GALERIA Menedżer projektu Our Gallery association The socio-artistic nationwide foundation, associated professional artists with disabilities, decided to take upon the task, The Lodz region worth showing and cherishing for the sixth time. It is connected with the organization of open air painting and exhibitions of works after plain, album release and a calendar illustrated with reproductions of works from the plein air. Performing this task was made possible thanks to grants: Governor of Lodz, Lodz Marshal s Office and the Regional Fund for Environmental Protection and Water Management in Lodz, the project was held under the Honorary Patronage of Mr Witold Stepien, Marshal of Lodz. Presented album contains the best work of landscape painters of Our Gallery, who were participants of two national plein-air paintings The Lodz region worth showing and cherishing of 2010, held in the Municipality of Lodz Aleksandrow and land cover: Piotrkow, Radomsk and Opoczno 2011, with the base in Lowicz, which takes place on land Lowicz and Rawa. Both open-air covered the honorary patronage of Mrs. Jolanta Chełmińska, Lodz Governor. Thank you, on behalf of themselves and the project participants, to all donors and the institutions supporting this valuable initiative. Work that we presented in publications and exhibitions to promote our art - the art of people with disabilities, arised thanks to their commitment and financial support. We are proud that our artistic achievements can promote the beauty and uniqueness of the Lodz region, which inspires us to new creative exploration every year. Special words of gratitude are due to: Center for Culture, Tourism and Promotion of the Lowicz land which is filed at the hands of the Jacek Hołuj, Director of the Museum of Lowicz, at the hands of Mrs. Marzena Kozanecka-Zwierz Director of Museum in Nieborow and Arcadia, in the hands of Mr. Jan Prokopowicz. I thank them all for the tremendous logistical support, access to historic buildings for Our Gallery artists and friendly cooperation, so important for artistic creation. The effects of this cooperation you can see and assess in the following pages album. Richard Szymanowski Director of the association Our Gallery Project Manager

3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi utworzony został w 1993 roku. Od roku 2010 jest samorządową osobą prawną, działającą na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Przez 17 lat swego istnienia Fundusz dofinansował tysiące zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyczyniając się do poprawy stanu środowiska w województwie łódzkim poprzez corocznie przeznaczanie na ten cel około 200 mln zł. Fundusz wspiera zadania realizowane w dziedzinie ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przyrody, badań naukowych oraz edukacji ekologicznej. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, pożyczek oraz dopłat do oprocentowania kredytów, udzielanych przez banki. Środki Funduszu, bez względu na formę przyznanej pomocy, stanowią uzupełnienie środków własnych beneficjentów. WFOŚiGW w Łodzi stanowi najważniejsze źródło współfinansowania inwestycji przy udziale środków unijnych. W ramach tych zadań wsparcie na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej otrzymały m.in. miasta: Sieradz, Zgierz, Pabianice, Łódź (największa pożyczka udzielona w historii Funduszu). Fundusz dofinansowuje również przedsięwzięcia realizowane ze środków krajowych. Spośród wielu dofinansowywanych inwestycji na uwagę zasługuje zwłaszcza budowa instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Bełchatów, będącej największą w Polsce i w Europie elektrownią konwencjonalną na węgiel brunatny, co w konsekwencji doprowadziło do skreślenia w 2000 roku elektrowni z Listy 80 zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska w skali kraju. Natomiast w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych WFOŚiGW w Łodzi dofinansował m.in. budowę i uruchomienie parku wiatrowego na wierzchowinie Góry Kamieńsk. WFOŚiGW w Łodzi jest jedną z pierwszych instytucji sektora finansów publicznych w regionie łódzkim, która uzyskała prestiżowy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO Uzyskanie certyfikatu w zakresie finansowego wspierania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie województwa łódzkiego, jest nie tylko wyróżnieniem, ale i zobowiązaniem do dalszego systematycznego doskonalenia procesów służących zaspakajaniu potrzeb i oczekiwań beneficjentów. Certyfikat stanowi gwarancję wysokiego poziomu świadczonych usług oraz osiągnięcia standardów europejskich. Provincial Fund for Environmental Protection and Water Management in Lodz was established in Since 2010 is a local legal entity operating under the Law, Environmental Protection Law. 17 years of its existence, the Fund co-financed thousands of tasks on environmental protection and water management, contributing to the improvement of the environment in the Lodz region by allocating annually for this purpose about 200 million zloty. The Fund supports the tasks carried out in the field of water protection and water management, air protection, protection of the earth, nature conservation, research and environmental education. Funding is provided in the form of grants, loans and interest subsidies for loans granted by banks. The Fund s resources, regardless of the form of aid, are complementary to the beneficiary s own resources. WFOŚiGW in Lodz is the biggest source of investment financing with participation of EU funds. Within these tasks support the ordering of water and wastewater management have received such City: Sieradz, Zgierz, Pabianice, Lodz (the largest loan in the history of the Fund). The Fund also subsidizes projects implemented by national resources. Among the many co-financed investment is worth noting in particular the construction of flue gas desulphurisation in power Bełchatów, which is the largest in Poland and Europe in the conventional power plant lignite, which consequently led to the deletion power in 2000 List of 80 plants are most burdensome to the environment in national scale. However, in terms of acquiring energy from renewable sources in Lodz WFOŚiGW including subsidized construction and commissioning of a wind farm on the top Kamieńsk Mountain. WFOŚiGW in Lodz is one of the first institutions of public finance sector in the region of Lodz, which received the prestigious Certificate of Quality Management System ISO 9001 Obtaining the certificate of financial support for projects on environmental protection and water management, implemented in the Lodz region, is not only honors, but also a commitment to continue to systematically improve processes designed to meet the needs and expectations beneficiaries. The certificate is a guarantee of a high level of service and the achievement of European standards.

4 Produkt lokalny Bogato ilustrowany i pięknie wydany album, jaki trzymacie Państwo w rękach, to efekt VI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Łódzkie warte utrwalenia i pokazywania, jaki w dniach 21 sierpnia 3 września 2011 zorganizowało Stowarzyszenie NASZA GALERIA, zrzeszające twórców niepełnosprawnych z całej Polski. Do udziału w plenerze, tak jak w latach poprzednich, zaproszeni zostali najlepsi pejzażyści Stowarzyszenia, zaś na bazę wybrano Łowicz jedno z najpiękniejszych miast Mazowsza, miejsce o ciekawej historii, imponującej architekturze, dużych walorach krajobrazowych oraz oryginalnym i rozpoznawalnym w kraju oraz zagranicą folklorze, wykorzystywanym w nowoczesnej promocji regionu. Łowicz to stolica powiatu i diecezji, ale też doskonały punkt gastronomiczno-hotelowy, z którego można planować wycieczki po Ziemi Łowickiej i Rawskiej. Takim tropem podążyli uczestnicy pleneru: jedenastu profesjonalnych malarzy, rysowników i grafików z Łodzi, Aleksandrowa, Pabianic, Słupska, Krakowa, Bukowca, którzy przez dwanaście dni penetrowali gminy: Nieborów, Kiernozia, Domaniewice, Bielawy, Kocierzew Południowy, Biała Rawska, Piątek w poszukiwaniu najcenniejszych i najciekawszych zabytków architektury (miejskiej i wiejskiej), pomników przyrody oraz malowniczych zakątków, jakie warto uwiecznić na płótnie, kartonie, w szkicowniku lub aparatem fotograficznym. Artystów urzekła małomiasteczkowa zabudowa prymasowskiego Łowicza, zwłaszcza przepiękne kościoły: ojców Pijarów, sióstr Bernardynek, św. Ducha, barokowa bazylika katedralna przy równie zabytkowym Starym Rynku. Malowali i szkicowali także kameralne domy i kamienice przy Nowym Rynku, jednym z trzech trójkątnych w Europie, zaułki uliczek Koziej, Browarnej, Podrzecznej; poewangelicki zbór, obecnie Galerię Browarną oraz monumentalny gmach Muzeum w Łowiczu wybudowany w XVII wieku na seminarium duchowne dla łowickich księży misjonarzy. Architekturę pokazywali w otoczeniu zieleni, przez pryzmat dostojnego detalu np. pomnika Synom Ziemi Łowickiej, wpisując ją w ciekawe układy kompozycyjne i stosując efektowne skróty perspektywiczne. Na niektórych obrazach odnajdziemy motyw pary w stroju łowickim, czyli w tak charakterystycznych dla tych ziem wielobarwnych pasiakach wprowadza to nieco surrealistyczny, wręcz bajkowy klimat, pięknie oddający lokalną (i ponadlokalną) fascynację łowickim folklorem. Plener NASZEJ GALERII doskonale wpisał się w rozwiniętą w ostatnich latach profesjonalną promocję Ziemi Łowickiej na obrazach odnajdziemy także pałac w Nieborowie, romantyczne zabytki Arkadii, takie jak Dom Murgrabiego czy świątynię Diany, zamek w Sobocie, dwór Grabskich w Borowie (w którym urodził się autor złotego polskiego premier i minister skarbu II Rzeczypospolitej, Władysław Grabski), gotycko-renesansowy kościół w Chruślinie, malowniczo rozczłonkowaną bryłę XVI-wiecznej świątyni w Kiernozi (w której pochowana została słynna Maria Walewska) czy wiejską zabudowę z XVIII-XX wieku ze skansenu w Maurzycach. Uczestnicy pleneru uwieczniali też zakola rzek Bzury i Rawki, pięknie wpisujące się w bujną roślinność mazowieckiej równiny. Polecamy zatem Państwa uwadze ten oryginalny produkt lokalny, czyli dzieła sztuki oraz wydawnictwa promujące skarby północno-wschodniej części województwa łódzkiego: niniejszy album (w tym roku obejmujący aż 56 reprodukcji) i kalendarz na 2012 rok ze zdjęciami wybranych prac. Obok łowickiego reklamują one także widoki z Ziemi Rawskiej, również uwieczniane podczas tegorocznego pleneru, takie jak: dwór w Wilkowicach, pałac w Woli Chojnacie, kościół w Boguszycach, XIX-wieczny pałac w Białej Rawskiej stylizowany na średniowieczny zamek oraz samą Rawę Mazowiecką: malowniczy fragment XIV-wiecznego zamku dawnej rezydencji książąt mazowieckich, wieżę strażacką, kościół ojców Pasjonatów. Warto zestawić je z obrazami z ubiegłorocznego pleneru, który Stowarzyszenie zorganizowało w gminie Aleksandrów Łódzki a który obejmował też Ziemię Piotrkowską, Radomszczańską i Opoczyńską. Artyści NASZEJ GALERII malowali wówczas urokliwe rozlewiska i zakola rzek Czarna i Pilica, wraz z wpisanymi w bujną zieleń i błękit wody mostami, młynami, kościołami czy pajęczynami. Te sielskie i kameralne widoki również można obejrzeć na kartach tego albumu i również jest to cenny produkt lokalny, reklamujący nasze województwo. Dodatkowym bonusem są opisy, umieszczane przez autorów bezpośrednio na pracach, pozwalające widzowi na identyfikację uwiecznionego miejsca lub obiektu. To zachęta do poznania ale i odwiedzania tych skarbów naszego regionu, gdyż Łódzkie warte jest utrwalenia i pokazywania o czym warto bezustannie przypominać. Monika Nowakowska

5 Local product Richly illustrated and beautifully released an album, which you hold in your hands, the effect of VI National convention Painting Lodz worth fixation and show that from 21 August to 3 September 2011was organized by the Association of Our Gallery, brought together disabled artists from Poland. The best landscapists association were invited to participate in the open air. It took a place in Lowicz, as in previous years - one of the most beautiful towns in Mazovia, a place with interesting history and impressive architecture, large, interesting and the original landscapes recognizable in the country and abroad and also folklore, used in modern promotion of the region. Lowicz is the capital of the district and the diocese, but also excellent catering and hotel point to plan trips around the lands of Rawska and Lowicz. Participants followed this trail open air: the eleven professional painters, illustrators and graphic artists from Lodz, Aleksandrow, Pabianice, Slupsk, Krakow, Bukowiec who for twelve days penetrated the community: Nieborow, Kiernozia, Domaniewice, Bielawa, Kocierzew South, Biala Rawska, Piatek in search of most valuable and most interesting monuments of architecture (urban and rural), nature monuments and scenic spots, which should capture on canvas, cardboard, a sketchbook or a camera. Building small-town artists captivated Primate Lowicz, especially the beautiful churches: Piarist fathers, sisters Bernardine of the Saint Spirit, the Baroque Cathedral Basilica at the equally historic Old Market. Painted and sketched the chamber houses and tenements in New Market, one of three triangular in Europe, alleys, streets Goat, Browarna, Podrzecznej, evangelical church, now Browarna Gallery and Museum at the monumental edifice Lowicz built in the seventeenth century, the seminary for priests Lowicz missionaries. Architecture showed a picturesque green surrounded by the lens of dignified piece such as a monument to the sons of the lands of Lowicz by typing it in interesting compositional systems and using effective shortcuts perspective. On some images we find in the costume theme Lowicz pairs, the so characteristic of these lands multicolored stripes introduces a slightly surreal, almost magical atmosphere, beautiful local reviewers (and supra-local) Lowicz fascination with folklore. Open Air of Our Gallery perfectly has inscribed in developed of professional promotion the land of Lowicz on the paintings we can find the Nieborow palace, romantic sights of Arcadia, such as house or temple of Diana count, Sobota castle, manor Grabskie in Borowie (the birthplace Prime Minister and Chancellor of the Exchequer of the Second Republic, Wladyslaw Grabski), the Gothic- Renaissance church in Chruslin, beautifully fragmented block of sixteenth-century temple at Kiernozia (which was buried in the famous Maria Walewska) or rural buildings from the eighteenth to the twentieth century, the museum in Maurzyce. Participants also immortalized plein air Bzura and Rawka river meanders, beautifully suited to the lush vegetation of the plains of Mazovia. We recommend to your attention this original local product, works of art and publications that promote the treasures of the north-eastern part of the Lodz region: this album (this year including a 56-reproduction) and a calendar for 2012 with photos of work. Besides, they also advertise Lowicz views of the earth Rawa, also immortalized during this year s outdoors, such as the court in Wilkowice, Wola Chojnata palace, the church in Boguszyce, nineteenth-century palace in the White Rawska stylized medieval castle in Rawa Mazowiecka, and the same: picturesque ruins fourteenth-century castle - the former residence of the dukes of Mazovia, fireman s tower, the church fathers enthusiasts. It is good to compare them to images from last year s open air, organized by the Association in the municipality of Lodz and the Aleksandrow, which included the land of Piotrkow, Opoczno and Radom. Our Gallery Artists painted the enchanting backwaters and meanders of the rivers Czarna and Pilica, along with inscribed in lush greenery and blue water bridges, mills, churches and... cobwebs. These idyllic and intimate views also can be seen in the pages of this album, which is a valuable local product, advertising our province. The personal authors descriptions placed directly on the work are the additional bonus, allowing the viewer to identify immortalized the place or object. It is also an incentive to visit the land of Lowicz and Rawa, it is worth of fixation and showing and worth of constant reminding. Monika Nowakowska

6 Barbara Nowak Pałac w Nieborowie, 2011 / Palace in Nieborow, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 60x80

7 Agnieszka Kołodziejczak Nowy Rynek w Łowiczu, 2011 / New market square in Lowicz, 2011 akwarela, pisak, decoupage, papier / watercolor, pen, decoupage, paper 21x30

8 Jaga Ward Łowickie pole, 2011 / The field in Lowicz, 2011 suchy pastel, papier / dry crayon, paper 42x30

9 Ryszard Szymanowski Młyn nad Czarną, 2010 / The mill over Czarna river, 2010 tusz, lawinek, papier / ink, wash painting, paper 21x30

10 Sylwia Kobierzyńska Widok od ulicy Starorzecze w Łowiczu, 2011 / View from the street Starorzecze in Lowicz, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 60x50

11 Jaga Ward Kościół w Chruślinie, 2011 / Church in Chruslin, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 80x60

12 Barbara Nowak Opactwo Cystersów w Sulejowie, 2010 / Cistercian Abbey in Sulejow, 2010 akryl, płótno / acrylic on canvas 50x40

13 Krystyna Matusiak Ulica Zduńska w Łowiczu, 2011 / Zdunska street in Lowicz, 2011 olej, płótno / oil on canvas 40x50

14 Krzysztof Mikoś Chałupa jednotraktowa przy Muzeum w Łowiczu, 2011 / Rural cottage at the Museum in Lowicz, 2011 węgiel, pastel, papier / charcoal, pastel, paper 30x40

15 Maria Jolanta Jarzyna Kościół akademicki św. Leonarda w Łowiczu, 2011 / Academic Church of St. Leonard in Lowicz, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 15x18

16 Matylda Siemienowicz Zakole Rawki w Kurzeszynie, 2011 / The bend of Rawka in Kurzeszyn, 2011 suchy pastel, papier / dry crayon, paper 32x22

17 Sylwia Kobierzyńska Pałac w Walewicach, 2011 / Palace in Walewice, 2011 akryl, papier / acrylic on canvas 30x21

18 Agnieszka Kołodziejczak Nowy Rynek w Łowiczu, 2011 / New market square in Lowicz, 2011 akwarela, pisak, decoupage, papier / watercolor, pen, decoupage, paper 21x30

19 Krystyna Matusiak Muzeum w Łowiczu, 2011 / Museum in Lowicz, 2011 olej, płótno / oil on canvas 50x60

20 Ryszard Szymanowski Tam, gdzie Czarna wpada do Pilicy 2010 / Where Czarna river falls into the Pilica 2010 tusz, lawinek, papier / ink, wash painting, paper 30x21

21 Jaga Ward Świątynia Diany w Arkadii, 2011 / Temple of Diana in Arcadia, 2011 suchy pastel, papier / dry crayon, paper 42x30

22 Agnieszka Kołodziejczak Pole I, 2010 / The field I, 2010 olej, płótno / oil on canvas 30x40

23 Sylwia Kobierzyńska Skansen w Maurzycach, 2011 / Skansen in Marzyce, 2011 akryl, papier / acrylic on canvas 30x21

24 Krzysztof Mikoś Krajobraz Sieczka, 2010 / The forest in Sieczka, 2010 suchy pastel, papier / dry crayon, paper 30x21

25 Krystyna Majchrzak Neogotycki zamek w Sobocie, 2011 / Neo-gothic castle in Sobota, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 50x60

26 Barbara Nowak Pięćsetletni dąb w okolicach Skotnik, 2010 / Five hundred years old oak in the vicinity of Skotniki, 2010 akwarela, papier / watercolor, paper 30x40

27 Maria Jolanta Jarzyna Brama Muzeum w Łowiczu, 2011 / Museum door in Lowicz, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 15x18

28 Krystyna Majchrzak Pajęczyna z panoramą Dąbrowy nad Czarną, 2010 / Cobweb with a panoramic view over the Dabrowa over the Czarna, 2010 akwarela, papier / watercolor, paper 42x30

29 Krystyna Matusiak Ratusz Miejski w Łowiczu, 2011 / Town Hall in Łowicz, 2011 pastel, ołówek, papier / crayon, pencil, paper 42x30

30 Matylda Siemienowicz Staw w Arkadii, 2011 / The pond in Arkadia, 2011 akwarela, papier / watercolor, paper 21x15

31 Sylwia Kobierzyńska Zakole Bzury, 2011 / The bend of Bzura, 2011 akryl, olej, płótno / acrylic and oil on canvas 80x60

32 Anna Wąsikiewicz Sieczka pole, 2011 / Field In Sieczka, 2011 olej, płótno / oil on canvas 70x50

33 Jaga Ward Bazylika katedralna przy Starym Rynku w Łowiczu, 2011 / Cathedral Basilica of the Old Market in Lowicz, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 30x40

34 Agnieszka Kołodziejczak Ulica Podrzeczna w Łowiczu, 2011 / Podrzeczna street In Lowicz, 2011 akwarela, pisak, decoupage, papier / watercolor, pen, decoupage, paper 30x21

35 Krzysztof Mikoś Pałac w Nieborowie od strony ogrodu, 2011 / Palace in Nieborow, view from the garden,2011 flamaster, lawunek, papier / felt-tip pen, wash painting, paper 22x14

36 Agnieszka Kołodziejczak Ulica Podrzeczna w Łowiczu, 2011 / Podrzeczna street in Lowicz, 2011 olej, płótno / oil on canvas 80x60

37 Maria Jolanta Jarzyna Walewice, 2011 / Walewice, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 60x80

38 Sylwia Kobierzyńska Zakole rzeki Pilicy, 2010 / The bend of Pilica near Ostrow, 2010 olej, płótno / oil on canvas 60x70

39 Barbara Nowak Kościół w Bielawach, 2011 / Church in Bielawy, 2011 akwarela, papier / watercolor, paper 40x30

40 Maria Jolanta Jarzyna Nowy Rynek w Łowiczu, 2011 / New market square in Lowicz, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 40x50

41 Krystyna Majchrzak Dąbrowa nad Czarną, 2010 / Dabrowa over the Czarna, 2010 akwarela, papier / watercolor, paper 40x30

42 Maria Jolanta Jarzyna Bazylika katedralna w Łowiczu, 2011 / Cathedral Basilica in Lowicz, 2011 tusz, papier / ink, paper 15x21

43 Sylwia Kobierzyńska Ważka, 2010 / Dragonfly, 2010 pastel olejny, papier / greasy crayon, paper 42x30

44 Krzysztof Mikoś Panorama Łowicza od strony rzeki Bzury, 2011 / Panorama of Lowicz from the river Bzura, 2011 olej, płótno / oil on canvas 60x80

45 Jaga Ward Kościół Mariawitów w Łowiczu, 2011 / Mariavites Church in Lowicz, 2011 suchy pastel, papier / dry crayon, paper 30x42

46 Maria Jolanta Jarzyna Osiek, 2011 / Osiek, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 40x50

47 Ryszard Szymanowski Nieborów, 2011 / Nieborow, 2011 tusz, lawinek, papier / ink, wash painting, paper 21x30

48 Agnieszka Kołodziejczak Kościół w Łęgonicach Małych, 2011 / Church of St. Joseph in Legonice Male, 2011 akwarela, papier / watercolor, paper 21x30

49 Barbara Nowak Most na rzece Słudwi, 2011 / Bridge on Suldwia river, 2011 suchy pastel, papier / dry crayon, paper 29x42

50 Maria Jolanta Jarzyna Pałac w Czerniewie, 2011 / Palace in Czerniewo, 2011 tusz, papier / watercolor, paper 30x21

51 Krzysztof Mikoś Poczta w Łowiczu, 2011 / Post office in Lowicz, 2011 olej, płótno / oil on canvas 40x50

52 Izabela Brzozowska Pilica, 2010 / Pilica, 2010 olej, płótno / oil on canvas 70x60

53 Krystyna Majchrzak Kościół św. Ducha w Łowiczu, 2011 / Church of St.Spirit In Lowicz, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 40x50

54 Maria Jolanta Jarzyna Galeria Browarna w Łowiczu, 2011 / Gallery Browarna on the Browarna street in Lowicz, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 40x50

55 Ryszard Szymanowski Kościół w Kiernozi, 2011 / Church in Kiernozia, 2011 tusz, lawinek, papier / ink, wash painting, paper 21x30

56 Krystyna Majchrzak Czarna, 2010 / Czarna, 2010 akwarela, papier / watercolor, paper 42x30

57 Matylda Siemienowicz Bazylika katedralna w Łowiczu, 2011 / Cathedral Basilica in Lowicz, 2011 suchy pastel, papier / dry crayon, paper 30x42

58 Krystyna Majchrzak Widok na łowicką bazylikę od strony rzeki Bzury, 2011 / View of the Lowicz basilica from the river Bzura, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 80x60

59 Maria Jolanta Jarzyna Klasztor sióstr Bernardynek w Łowiczu, 2011 / Bernardine Sisters Convent in Lowicz, 2011 akryl, płótno / acrylic on canvas 30x40

60 Na okładce: obraz Krystyny Matusiak: Stary Rynek w Łowiczu olej, płótno, format: 80x60 cm Wklejka: ze szkicu Krzysztofa Mikosia: Nieborów widok od ogrodów flamaster, lawunek, papier, format: 22x14 cm Projekt graficzny, zdjęcia prac: Artur Jagielski Redakcja: Monika Nowakowska Tłumaczenie: Daniel Mikodemski Druk i oprawa: PB Offset sp. z o.o Łódź ul. Poli Gojawiczyńskiej 22 Stowarzyszenie NASZA GALERIA ogólnopolska galeria twórców z niepełnosprawnością Tel/fax , mobiletel:

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat.

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat. p o w i a t r a d o m s k i p o w i a t r a d o m s k i t h e p o v i a t o f r a d o m Urząd Miasta Pionki 26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15 tel. 48 341 42 00, www.pionki.pl Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo

fundusze nie tylko z unii

fundusze nie tylko z unii fundusze nie tylko z unii wsparcie z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii Not only EU funding support from Iceland, Liechtenstein, Norway fundusze nie tylko z unii wsparcie z Islandii, Liechtensteinu

Bardziej szczegółowo

wersja polska / english version

wersja polska / english version 2011 wersja polska / english version Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00 926 Warszawa www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Departament Informacji, Promocji i Szkoleń

Bardziej szczegółowo

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY 2009 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNAŃ P O Z N A Ń I O K O L I C E SALE KONFERENCYJNE CONFERENCE ROOMS MIEJSCA NOCLEGOWE LODGING KONFERENCJE W ZABYTKACH CONFERENCES IN MONUMENTS RESTAURACJE RESTAURANTS

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński Powiat Wołomiński Zaproszenie Do Powiatu Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie. Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie Perły Mazowsza Fundusze europejskie w obiektywie PeArLS OF Mazovia European Funds through the lens Zdjęcia nr 1-4 ze stron 66-69 pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Strzegowie Zdjęcia nr 1-4 ze stron 106-109

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS Ustroń/Katowice, 6 8 października 2014r. RADA NAUKOWO PROGRAMOWA prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl Południowa Brama Mazur The South Gate of Mazur y Region Investment of fer w w w.um.szczy tno.pl Szczytno Południowa Brama Mazur 26-tysięczne miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim. Malowniczo

Bardziej szczegółowo

Projekty partnerskie i lokalne inicjatywy Partnership projects and local initiatives

Projekty partnerskie i lokalne inicjatywy Partnership projects and local initiatives Lokalna Grupa Działania / Local Action Group Zielony Pierścień Projekty partnerskie i lokalne inicjatywy Partnership projects and local initiatives Baranów Janowiec Kazimierz Dolny Końskowola Kurów Markuszów

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11 ISSN 1689-457X jesień/zima 2010, nr 11 Z A P R A S Z A RZESZÓW ZAPRASZA/VISIT RZESZÓW Zapraszamy do Rzeszowa We invite you to Rzeszów Rzeszów miasto innowacji Rzeszów a city of innovation Nowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development Mechanizmy Rozwoju Polski Poland s Development Mechanisms Wstęp Introduction Polska najbardziej skorzystała z pomocy udzielonej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w postaci Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW www.zambrow.pl Szanowni Państwo! Oddajemy do Państwa rąk najnowsze wydanie folderu reklamowego Zambrowa. Znajdziecie w nim najważniejsze wiadomości o naszym mieście podane

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis Treści Okolice Sochaczewa Okolice Ostrołęki Okolice Płocka Okolice Płońska Okolice Radomia Okolice Siedlec Okolice Warszawy

Spis treści Spis Treści Okolice Sochaczewa Okolice Ostrołęki Okolice Płocka Okolice Płońska Okolice Radomia Okolice Siedlec Okolice Warszawy Spis treści 1 Spis Treści Opis piktogramów... 2 Słowo wstępne Marszałka Województwa Mazowieckiego... 3 Słowo wstępne Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego... 4 Informacja o szlakach turystycznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT OF LUBLIN S TOURIST SPACE BY TOURISTS AND INHABITANTS Lublin s tourist space

ASSESSMENT OF LUBLIN S TOURIST SPACE BY TOURISTS AND INHABITANTS Lublin s tourist space Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 239-250 239 ASSESSMENT OF LUBLIN S TOURIST SPACE BY TOURISTS AND INHABITANTS Lublin s tourist space ANDRZEJ ŚWIECA 1, 2, EWA SKOWRONEK 1, TERESA BRZEZIŃSKA-WÓJCIK 1, RENATA

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 1 No 1 2010 Port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego www.airport-poznan.com.pl POZNAN AIRPORT MAGAZINE Let s travel CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla

Bardziej szczegółowo