ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA 2007"

Transkrypt

1 2007 ELEKTROBUDOWA SA Raport Roczny Annual Report 2007

2 Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç kompleksowoêç oferty chroniç Êrodowisko naturalne byç profesjonalnym i rzetelnym partnerem w biznesie stosowaç innowacyjne rozwiàzania techniczne i organizacyjne Goals of ELEKTROBUDOWA SA strengthen the position of a leader of Polish Power industry maintain sustainable and steady growth of potential continually augment comprehensiveness of the offer protect natural environment be a professional, reliable business partner apply innovative technical and organisational solutions 2

3 ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA Raport Roczny Annual Report

4 List Prezesa Zarzàdu Letter from the President Szanowni Paƒstwo, Z wyraênà satysfakcjà dokonuj podsumowania roku Mam nadziej, e wyniki Spółki, z którymi b dà mogli zapoznaç si Paƒstwo na kolejnych stronach raportu, potwierdzajà mojà satysfakcj, a cena akcji ELEKTROBUDOWY SA jest odzwierciedleniem jej obecnej pozycji i szans rozwojowych. Dzi ki polepszajàcej si koniunkturze w bran y budowlano monta owej w roku 2007 nasza Spółka odnotowała dynamiczny wzrost podstawowych parametrów finansowych, co zagwarantowało akcjonariuszom wzrost wartoêci Spółki. O skutecznoêci naszych działaƒ Êwiadczy znaczàcy wzrost zysku netto o 135% do poziomu 33,9 mln PLN oraz wzrost wskaênika rentownoêci netto do poziomu 5%. Jestem gł boko przekonany, e w przyszłym roku b d mógł zaprezentowaç Paƒstwu jeszcze lepsze wyniki finansowe, które osiàgniemy dzi ki nieustannym poszukiwaniom nowych mo liwoêci biznesowych. Dear Shareholders, I am greatly satisfied to provide you with the assessment of the Company s performance in I hope you will agree that the overall results for the year presented on subsequent pages of this report justify my satisfaction; I also hope that the share price of Elektrobudowa SA reflects its present standing and growth opportunities. Owing to favourable economic environment of the construction and erection industry in 2007 our Company showed a dynamic growth of basic financial parameters, which guarantees growth of value for the shareholders. The effectiveness of our actions is proved by a most creditable achievement of 135% increase in net profit for 2007 to a record PLN 33.9 million and the rise of net profitability ratio to 5%. I am deeply convinced that next year I will be able to report still better financial results, which will be achieved owing to constant search for new business opportunities. 4

5 Dostosowujàc si do trendów rynkowych ELEKTROBUDOWA SA w dalszym ciàgu skutecznie rozwija eksport, kierujàc swoje plany na zwi kszenie oferty produktów i usług szczególnie do Rosji i Finlandii oraz zdobycie na tych rynkach silnej pozycji dostawcy urzàdzeƒ elektroenergetycznych i wykonawcy usług elektroinstalacyjnych. Wdra amy strategi rozszerzenia Grupy kapitałowej. W pracach nad nià kierujemy si przesłankami opartymi na oczekiwaniach rynku kapitałowego, realizujàc cele okreêlone w Prospekcie Emisyjnym dla nowej emisji akcji Spółki serii D. Planowane inwestycje akwizycyjne chcemy w du ej mierze skoncentrowaç na spółkach opartych na wiedzy, uzupełniajàc ofert dla silnie rozwijajàcego si sektora elektroenergetycznego. Zadania, które postawiliêmy sobie na rok 2008 majà słu yç nie tylko umacnianiu działalnoêci podstawowej ELEKTROBUDOWY SA, ale tak e rozwijaç nowe rynki, a w efekcie zapewniç Paƒstwu długofalowà stop wzrostu. Jestem przekonany, e spełnienie wszystkich celów emisyjnych pozwoli zrealizowaç wi cej projektów ni dotychczas, przede wszystkim w systemie pod klucz. Takiej strategii rozwoju słu y równie wzrastajàca innowacyjnoêç, nowatorskie rozwiàzania, a tak e zwi kszenie nakładów finansowych na badania i rozwój. Efektem tych działaƒ jest zdobycie Kamertonu InnowacyjnoÂci w Rankingu 500 najbardziej innowacyjnych firm w regionie Âlàska. Jako firma transparentna wszelkie działania realizujemy z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznà odpowiedzialnoêcià biznesu. O jakoêci działaƒ w tym zakresie Êwiadczy fakt, i w 2007 roku ELEKTROBUDOWA SA kolejny raz otrzymała tytuł Spółki Godnej Zaufania. Tytuł, którym mo emy pochwaliç si od 2004 roku, jest gwarancjà dla inwestorów, akcjonariuszy, klientów i pracowników, e przestrzegajàc zasad ładu korporacyjnego dbamy o sprawne i skuteczne funkcjonowanie firmy. Zgodnie z zapoczàtkowanà w ubiegłych latach politykà dywidend, planujemy wypłat dywidendy za rok 2007 na poziomie 2,5 złotego na akcj. Z pełnà odpowiedzialnoêcià mog zapewniç, e ulokowali Paƒstwo swoje aktywa w dobrym miejscu. Adjusting to market trends, ELEKTROBUDOWA SA continues its effective development of exports, focusing its plans on extending the product and service offer particularly in Russia and Finland and winning in those markets a position of a strong supplier of power equipment and electrical services. A strategy of enlarging the Group is being implemented. The enlargement is based on hints from the capital market and implements the objectives set in the Issue Prospectus for new issue of series D shares. In our investment acquisitions we want to focus on knowledge intensive companies in order to complement an offer for dynamically growing power sector. The tasks we set for 2008 should not only contribute to strengthening core competence of ELEKTROBUDOWA SA, but also develop new markets and in effect ensure long-term rate of return for our shareholders. I am convinced that fulfillment of all objectives of the issue will provide resources for performing a bigger number of projects, particularly those provided on turnkey basis. Growing innovativeness, cutting-edge solutions and increased expenditure on research and development also serve the adopted strategy. An effect of those efforts may be the INNOVATION TUNING FORK awarded to ELEKTROBUDOWA SA last year, a prize in the Ranking of 500 most innovative Silesian companies. As a transparent company we comply with corporate governance and social accountability rules in all our activities. Quality of our actions to achieve these goals has been rewarded with the title of Trustworthy Company, which the Company was again honoured with in The title is a guarantee for our investors, shareholders, customers and employees that by observing the corporate governance rules we care for efficiency of operations of Elektrobudowa SA. Following our dividend policy started in the past few years, we plan to pay the dividend for 2007 in the amount of 2.5 PLN per share. With full responsibility I can assure You that you have invested your assets in the right company. Jacek Faltynowicz President 5

6 ELEKTROBUDOWA SA

7 55-letnia historia ELEKTROBUDOWY SA 55 years of ELEKTROBUDOWA SA 1953 powstaje Przedsi biorstwo Monta u Elektrycznego ELEKTROBUDOWA 1953 establishment of the Electrical Installation Enterprise, PME ELEKTROBUDOWA 1992 przekształcenie przedsi biorstwa paƒstwowego w spółk akcyjnà 1992 transformation of the state-owned enterprise into a joint-stock /public/ company ELEKTROBUDOWA SA 1995 sprzeda akcji spółki w ofercie publicznej 1995 distribution of shares in public offer 1996 pierwsze notowania na Warszawskiej Giełdzie Papierów WartoÊciowych 1997 uzyskanie Certyfikatu ISO 9001 w zakresie: projektowania, produkcji i monta u urzàdzeƒ oraz instalacji 2000 restrukturyzacja firmy w zakresie zatrudnienia, majàtku firmy, marketingu, struktury organizacji oraz finansów 2002 uzyskanie Certyfikatu Systemu JakoÊci według wymagaƒ AQAP do realizacji kontraktów na rzecz wojska 1996 Initial Public Offering on the Warsaw Stock Exchange 1997 ISO 9001 Certificate in designing, manufacturing and erection of electrical equipment and installations 2000 corporate restructuring including employment, company assets, marketing, organisational structure and finance 2002 Quality Certificate according to AQAP concerning the supply of defence sector contracts 2003 establishing KRUELTA Ltd. a joint venture of ELEKTROBUDOWA SA and RK TAVRIDA ELECTRIC Ltd w Petersburgu powstaje firma KRUELTA Sp. z o.o. wspólne przedsi wzi cie ELEKTROBUDOWY SA i RK TAVRIDA ELECTRIC Sp. z o.o ELEKTROBUDOWA SA uzyskuje nowe kompetencje dzi ki rozszerzeniu usług o automatyk dla budownictwa, energetyki, przemysłu oraz instalacji wodnych i ochrony Êrodowiska w nowo powstałym centrum biznesu Rynku Automatyki 2008 akwizycja spółek opartych na wiedzy obj cie wi kszoêciowego pakietu udziałów w kapitale zakładowym spółek ENERGOEFEKT Sp. z o.o. oraz ENERGOTEST ENERGOPOMIAR Sp. z o.o ELEKTROBUDOWA SA gains new competence by enlarging the range of services with automation services for civil construction, power sector, industrial sector and water and environmental protection plant in a new business centre, Automation Division 2008 acquisition of knowledge intensive companies controlling interests in the share capital of ENERGOEFEKT Sp. z o.o. and ENERGOTEST ENERGOPOMIAR Sp. z o.o acquisition of 49% interest in the initial capital of VECTOR Ltd. based in Votkinsk, Russia, from RK TAVRIDA ELECTRIC Ltd zakup 49% udziału w kapitale zało ycielskim Spółki VECTOR Sp. z o.o. w Wotkiƒsku od firmy RK TAVRIDA ELECTRIC Sp. z o.o. 7

8 8 W adze Spó ki Company`s governing bodies

9 Zarzàd Spó ki Jacek Faltynowicz Prezes Zarzàdu, Dyrektor Spółki The Management Board Jacek Faltynowicz President, Chief Executive Officer Cz onkowie Zarzàdu Jarosław Tomaszewski Dyrektor Finansowy Ariusz Bober Dyrektor Oddziału Spółki Rynek Dystrybucji Energii Stanisław Rak Dyrektor Oddziału Spółki Rynek Wytwarzania Energii Tomasz Jaêwiƒski Dyrektor Oddziału Spółki Rynek Przemysłu Members Jarosław Tomaszewski Chief Financial Officer Ariusz Bober Director, Power Distribution Division Stanisław Rak Director, Power Generation Division Tomasz Jaêwiƒski Director, Industry Division Rada Nadzorcza Dariusz Maƒko Przewodniczàcy Michał Wnorowski Wiceprzewodniczàcy Członkowie The Supervisory Board Dariusz Maƒko Chairman Michał Wnorowski Deputy Members Michał Boni do r. Michał Boni to Dariusz Wojda Dariusz Wojda Roman Zalewski Roman Zalewski Ryszard Rafalski od r. Ryszard Rafalski since Zmiany w Radzie Nadzorczej Changes in the Supervisory Board 17 grudnia 2007 r. Michał Boni zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej. Obecnie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 19 lipca 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA powołało nowego członka Rady Nadzorczej Ryszarda Rafalskiego pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej. 17 December 2007 Michał Boni resigned from his function of the Supervisory Board member. Currently Secretary of State in the Prime Minister s Chancellery. 19 July 2007 Extraordinary Meeting of Shareholders of ELEKTROBUDOWA SA appointed Mr Ryszard Rafalski, research worker at the Warsaw University of Technology, a new member of the Supervisory Board. 9

10 10 Organizacja Spółki The organisation

11 Struktura kapita u Capital structure kapitał zakładowy* issued capital* PLN ,00 liczba akcji wszystkich emisji number of shares in issue wartoêç nominalna akcji par value of 1 share PLN 2,00 wartoêç ksi gowa na dzieƒ book value at 31 December 2007 PLN ,72 wartoêç rynkowa akcji na dzieƒ ** market value at 31 December 2007 ** PLN ,00 *z uwzgl dnieniem emisji akcji serii D / including D-series shares issue ** bez uwzgl dnienia emisji akcji serii D / excluding D-series shares issue Struktura akcjonariatu Shareholders Stan na marzec 2008 As at March 2008 ING Nationale Nederlanden Polska OFE 13,71% 36,15% Pozostali / Other ING TFI SA 12,21% Commercial Union OFE BPH CU WBK 11,38% 6,32% AXA OFE 6,68% Legg Mason TFI SA OFE PZU Złota Jesieƒ 6,79% AIG OFE 6,76% 11

12 Schemat organizacyjny The organisation chart Walne Zgromadzenie General Meeting Rada Nadzorcza Supervisory Board Zarzàd Spó ki Management Board Prezes Zarzàdu, Dyrektor Spó ki President, C.E.O. D Biuro Zarzàdu Head Office DA Zarzàdzanie Zasobami Ludzkimi Human Resources DP Zarzàdzanie Systemami Quality and Safety Management DJ Zarzàdzanie Finansami Finance Management DE Oddzia Spó ki Rynek Wytwarzania Energii Power Generation Division Oddzia Spó ki Rynek Dystrybucji Energii Power Distribution Division Oddzia Spó ki Rynek Przemys u Industry Division Oddzia Spó ki Rynek Automatyki Automation Division RWE RDE RP RA 12

13 Przedmiot dzia alnoêci Basic activity ELEKTROBUDOWA SA Êwiadczy kompleksowe usługi budowlano monta owe realizujàc inwestycje zwiàzane z przemysłem energetycznym, chemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów u ytecznoêci publicznej w systemie pod klucz. DziałalnoÊç Spółki skupia si tak e na produkcji urzàdzeƒ elektroenergetycznych rozdzielnic i aparatury rozdzielczej Êrednich i niskich napi ç oraz stacji i systemów elektroenergetycznych. Sektor wytwarzania energii Kompleksowa realizacja instalacji elektroenergetycznych w zakresie Êredniego i niskiego napi cia w nowych, modernizowanych oraz remontowanych obiektach energetyki zawodowej. Sektor dystrybucji energii Produkcja rozdzielnic wn trzowych SN w izolacji powietrznej oraz rozdzielnic nn, realizacja pod klucz stacji Êrednich i wysokich napi ç: nowych, remontowanych i modernizowanych. Sektor przemysłu W ramach budownictwa ogólnego w zakresie generalnego wykonawstwa: obiekty u ytecznoêci publicznej, biurowce, centra handlowe obiekty przemysłowe, budowle specjalistyczne budynki mieszkalne obiekty wojskowe. Ponadto wykonawstwo kompletnych instalacji elektroenergetycznych dla zakładów przemysłowych oraz budynków mieszkalnych i obiektów u ytecznoêci publicznej. Sektor automatyki przemysłowej Realizacja kompleksowych projektów automatyki i instalacji teletechnicznych dla obiektów energetyki, przemysłu, budownictwa i przedsi biorstw u ytecznoêci publicznej w oparciu o rozwiàzania techniczne renomowanych producentów, w tym: doradztwo i konsultacje techniczne projektowanie dostawy monta uruchomienie serwis Realizacja pod klucz: sterowania zabezpieczenia procesów technologicznych sterowania i zabezpieczenia układów elektroenergetycznych sterowania i układy bezpieczeƒstwa dla budynków. ELEKTROBUDOWA SA provides a complete range of construction and installation services, executing projects for power sector, chemical industry or mining and also turnkey supply of public utility facilities. The Company is also focused on manufacturing electric power equipment medium and low voltage switchgear, power substations and systems. Power generation sector Overall supply of electrical installations, low and medium voltage, for greenfield, modernized or retrofitted power stations. Power distribution sector Manufacture of indoor MV air insulated switchgear and low voltage panels; also turnkey supply of medium and highvoltage substations: new, modernized or overhauled. Industry sector For civil construction, turnkey supply of: public utility facilities, office buildings, retail centres industrial facilities, special structures residential buildings military installations. And also providing complete electrical installations for industrial plants and residential and public utility buildings. Industrial automation sector Execution of complex automation projects, data and communication systems for power generation plants, industrial facilities, civil, industrial and residential construction, public utility facilities based on technical solutions provided by recognized producers, including: technical consulting engineering procurement erection commissioning service Turnkey supply of: process control and protection systems control and protection of power systems control and security systems for buildings. 13

14 Rok 2007 w skrócie 2007 in brief STRUKTURA PRZYCHODÓW Przychody ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów Revenues from sales of products, goods and materials Usługi budowlano-monta owe Construction and erection services Wyroby elektrotechniczne Electrotechnical products Pozostałe usługi Other services Materiały i towary Goods and materials STRUCTURE OF REVENUES Zmiana / Change PLN`000 % PLN`000 % PLN` ANALIZA FINANSOWA Na przestrzeni ostatnich lat wskaêniki rentownoêci sprzeda y Spółki wykazujà tendencj wzrostowà przede wszystkim na rosnàcej z roku na rok kwocie zysku netto osiàganej przez Spółk. Wyraêny wzrost wskazuje równie wskaênik rentownoêci i kapitału własnego (ROE), który wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 16,3 punktu procentowego i wynosił 35,2% oraz wskaênik rentownoêci majàtku (ROA), który wzrósł o 4,6 punktu procentowego i wynosił 11,4%. EKSPORT kierunki rozwoju Przychody z eksportu w 2007 roku wzrosły do tys. PLN i były wy sze o 18,27% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost eksportu Spółka osiàga dzi ki aktywnej sprzeda y produktów i materiałów, a główny kierunek eksportu to Rosja i rynki wschodnie: Rosja tys. PLN Ukraina 884 tys. PLN BiałoruÊ 208 tys. PLN Sprzeda odbywa si za poêrednictwem spółki KRUELTA, w której ELEKTROBUDOWA posiada 49% udziałów. INWESTYCJE Nakłady inwestycyjne dokonane w 2007 roku wyniosły tys. PLN, w tym: modernizacja hal produkcyjnych w Koninie i Mikołowie, zakup sprz tu usprawniajàcego proces produkcji i technologi monta u, wymiana sprz tu komputerowego oraz oprogramowania, zakup Êrodków transportu. FINANCIAL ANALYSIS For the last few years return on sales ratios have shown growth trend, mainly due to year-to-year increase of the net profit generated by the Company. In 2007 a substantial increase was noted also in return on equity (ROE), which rose by 16.3 percentage point on 2006 and was 35.2%; and return on assets (ROA), which rose by 4.6 percentage point to 11.4%. EXPORT destinations Export revenues rose in 2007 to the sum of PLN thousand and were by 18.27% higher as compared with the previous year. Export growth is achieved owing to the active selling of products and materials; the main destination of the Company s exports is Russia and Eastern markets: Russia PLN thousand Ukraine PLN 884 thousand Belarus PLN 208 thousand Products are sold through KRUELTA Ltd., in which ELEKTROBUDOWA has 49% interest. INVESTMENTS Investment expenditure in 2007 amounted to PLN 12,267 thousand and covered: modernization of production halls in Konin and Mikołów, purchase of equipment to streamline the production process and assembly technology, replacement of hardware and software, purchase of means of transport. 14

15 ZARZÑDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Przeci tne zatrudnienie kształtowało si na poziomie 1 425,99 etatów i było o ok. 14% wy sze ni w roku ubiegłym. WA NIEJSZE PRACE PROWADZONE W DZIEDZINIE ROZWOJU TECHNICZNEGO W zakresie urzàdzeƒ niskich napi ç: - opracowano oraz przeprowadzono badania rozdzielnicy trakcyjnej typu RT w wersji z nap dem silnikowym członu zasilacza trakcyjnego (dla kontraktu na modernizacj stacji zasilajàcych trakcj tramwajowà w Łodzi). W zakresie urzàdzeƒ Êrednich napi ç: - opracowano dokumentacj konstrukcyjnà rozdzielnicy typu D-12PL z wyłàcznikiem BB TEL produkcji firmy TAVRIDA, pràdzie znamionowym In = 1600 A oraz dokumentacj konstrukcyjnà rozdzielnicy D-12-2P z wyłàcznikiem BB TEL (na potrzeby rynku rosyjskiego), - zakoƒczono prace zwiàzane z wdro eniem do produkcji rozdzielnicy typu PREM GJ, przeznaczonej dla górnictwa podziemnego (proces wdro eniowy był cz Êciowo refinansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w ramach tzw. Projektu celowego), - opracowano dokumentacj konstrukcyjnà przewodów szynowych 12 kv. NAGRODY Rozdzielnice Êredniego napi cia serii D uhonorowane zostały Złotym Medalem Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich EXPOPOWER. Medal Prezesa SEP za rozdzielnic Êredniego napi cia serii D oraz za racjonalne rozwiàzanie techniczne układu rozdzielni serii D przy jednoczesnej uniwersalnoêci zastosowania, przyznany podczas X Mi dzynarodowych Targów Energetyki ENEX, którym towarzyszà V Targi Odnawialnych èródeł Energii ENEX Nowa Energia. Wyró nienie w rankingu Spółek Godnych Zaufania. Zdobywca KAMERTONU INNOWACYJNOÂCI pierwsze miejsce w Rankingu 500 najbardziej innowacyjnych firm w regionie Âlàska. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Average employment in the Company was job equivalents and was by 14.0% higher than in the year MAJOR TECHNICAL DEVELOPMENT WORKS In the range of low voltages: - traction switchgear type RT with motor controlled feeder was developed (customized for the project of modernization of tramway traction supply substation in Łódê). In the range of medium voltages: - construction specification and drawings were developed for D-12PL type switchgear for rated current In = 1600 A with BB TEL circuit breaker produced by TAVRIDA, and for D-12-2P type switchgear with BB TEL circuit breaker (customized for the Russian market), - implementation works, concerning the release to production of the type PREM GJ switchgear dedicated for underground mines, were finished (the implementation process was partially financed by the Ministry of Scientific Research and Information Technology, as the so called special purpose project), - construction documentation was developed for 12 kv busbar trunking system. AWARDS Golden Medal of the Poznaƒ International Fair EXPOPOWER for the medium voltage switchgear series D. Medal of Chairman of the Polish Electricians Association for the series D medium voltage switchgear and for the practical technical solution of the switchgear system of series D and its versatility of application awarded during the 10th International Power Industry Fair ENEX, accompanied by the 5th Fair of Renewable Sources of Energy ENEX New Energy. Honourable mention in the Ranking of Trustworthy Companies. Winner of INNOVATION TUNING FORK first place in the ranking of 500 most innovative companies in Silesia. Polski Instytut Dyrektorów przyzna na podstawie oceny Inwestorów Instytucjonalnych tytu Spó ka Godna Zaufania 2007 Grand Prix Corporate Governance dla spó ki ELEKTOBUDOWA SA Złoty Medal Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich EXPOPOWER Golden Medal of the Poznaƒ International Fair EXPOPOWER Medal Prezesa SEP Medal of Chairman of the Polish Electricians Association Za kapitu Inwestorów Instytucjonalnych Krzysztof Stupnicki Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów Andrzej S. Nartowski Spółka Godna Zaufania Trustworthy Company Kamerton InnowacyjnoÂci INNOVATION TUNING FORK 15

16 Segmenty działania Market segments Energetyka dystrybucja 1,1% Power distribution 1,6% Transport Przemysł motoryzacyjny 2,2% Automotive Przemysł papierniczy 3,3% Paper & pulp Przemysł metalurgiczny 4,9% Metallurgy Pozostałe obszary Other 2,9% Energetyka Power generation 29,4% Eksport produktów 6,4% Export of products Przemysł chemiczny 9,9% Chemical industry Przemysł wydobywczy Mining 14,9% Obiekty handlowe 11,0% Retail centres Budownictwo mieszkaniowe i u ytecznoêci publicznej Residential and public utility building 12,4% Kierunki sprzeda y Sektor energetyki wytwarzania, a wi c 29,4% w strukturze sprzeda y to nadal najwi ksze i wcià rosnàce êródło przychodów ze sprzeda y. Oferujàc wyroby elektroenergetyczne oraz Êwiadczàc pełny zakres robót energetycznych ELEKTROBUDOWA SA jest obecna we wszystkich mo liwych obiektach energetyki zawodowej. Drugim, systematycznie rosnàcym obszarem działalnoêci i êródłem zysku jest przemysł wydobywczy w obszarach kopalƒ w gla brunatnego, kamiennego oraz miedzi. Udział przychodów w tej bran y wynosi 14,9%. Jest to ogromny skok w porównaniu z ubiegłym rokiem (9,2%). Nast pne du e segmenty działania to budownictwo mieszkaniowe i u ytecznoêci publicznej 12,4% oraz dostawy i roboty wykonane w obiektach u ytecznoêci publicznej, głównie w supermarketach i sieciach handlowych TESCO, Arkady Wrocław i Centrum Dystrybucyjne dla spółki giełdowej LPP. Nadal na wysokim poziomie znajdujà si przychody ze sprzeda y eksportowej oraz prac dla przemysłu petrochemicznego. Sales destinations Power generation sector, which provides 29.4% of the Company s sales revenues, is still the biggest, and still growing, source of income. With its power equipment and full range of electrical services, ELEKTROBUDOWA SA is present in all power plants. Another dynamically growing business area and source of profit is mining, including hard coal, lignite and copper mines. This branch has 14.9% share in total revenues, which is a big jump from 9.2% of the previous year. Other significant market segments are: residential building and public utility building, with their 12.4% share in revenues and also supplies and services provided for public utility facilities, mainly for supermarkets and retail chains such as TESCO, Arkady Wrocław and a Distribution Centre for a listed company LPP. Export revenues are still on a high level, services for the oil & gas sector also earn big revenues as in previous years. 16

17 Najwi ksze kontrakty 2007 Major contracts in 2007 LPP SA budowa centrum dystrybucyjnego w Pruszczu Gdaƒskim. Miejskie Przedsi biorstwo Komunikacyjne Łódê Sp. z o.o. modernizacja 10 podstacji trakcyjnych. VATTENFALL HEAT POLAND SA modernizacja rozdzielni 6 kv w EC eraƒ i EC Siekierki. BOT KWB Bełchatów SA dostawa kontenerowych stacji elektroenergetycznych. Emerson Process Management, Power and Water Solutions Sp. z o.o. modernizacja Systemu Sterowania i Nadzoru wraz z Układem Elektrycznym bloków 3 i 4 w Elektrowni Bełchatów. Zajàczkowo Windfarm Sp. z o.o. wykonanie linii przesyłowej 30 kv oraz 110 kv wraz z siecià Êwiatłowodowà podstacji 110/30 kv oraz rozruch i uruchomienie instalacji elektroenergetycznych na Farmie Siłowni Wiatrowych 48 MW w Zajàczkowie. ST PROJEKT III wykonanie inwestycji pod klucz obiekt TESCO w Oławie. PKN ORLEN SA wymiana kabli 30 kv GPZ 1 i GPZ 2. NORD DEVELOPMENT VILLA HEL Sp. z o.o. budowa pod klucz pi ciokondygnacyjnego apartamentowca na Półwyspie Helskim. SNC LAVALIN POLSKA Sp. z o.o. kompleksowa dostawa oraz monta rozdzielnic 0,4 kv i transformatorów 6/0,4 kv dla Elektrowni Pàtnów II (PAK). Fabryka Kotłów RAFAKO SA instalacja odsiarczania spalin Elektrowni Jaworzno. 17. Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdaƒsku roboty budowlane na terenie portu lotniczego wraz z wie à kontroli ruchu na lotnisku w Gdyni Oksywiu. 1 kwartał 2008 r. AREVA NP GmbH monta instalacji elektrycznych, w tym monta kabli i urzàdzeƒ rozdzielczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz udział w rozruchu dla cz Êci reaktorowej w nowo budowanej elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii. BOT KWB Bełchatów SA dostawa 14 rozdzielni typu SDN. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA modernizacja układów elektrycznych oraz wyprowadzenia mocy bloku BC 50 w EC Wrocław. LPP SA construction of a distribution centre in Pruszcz Gdaƒski. Municipal transport company, MPK Łódê Sp. z o.o. modernization of 10 traction substations. VATTENFALL HEAT POLAND SA modernization of 6 kv switchgear In Heat and Power Plants EC eraƒ and EC Siekierki. BOT KWB Bełchatów SA supply of power distribution mobile substations. Emerson Process Management, Power and Water Solutions Sp. z o.o. modernization of Control and Supervision System, including electrical system of units 3 and 4 in the Bełchatów Power Station. Zajàczkowo Windfarm Sp. z o.o. 30 kv and 110 kv transmission lines including fibre optic installation of 110/30 kv substation; commissioning and start-up of electrical power installations in 48 MW Windfarm in Zajàczkowo. ST PROJEKT III turnkey supply of TESCO retail facility in Oława. PKN ORLEN SA replacement of 30 kv cables in GPZ 1 and GPZ 2 substations. NORD DEVELOPMENT VILLA HEL Sp. z o.o. turnkey supply of a five-storey apartment house in the Hel peninsula. SNC LAVALIN POLSKA Sp. z o.o. engineering, procurement and erection of 0.4 kv switchgear and 6/0.4 kv transformers for the Pàtnów II Power Station (PAK). Fabryka Kotłów RAFAKO SA the FGD plant in the Jaworzno Power Station. 17th Local Airfield Unit in Gdaƒsk civil construction works on Oksywie airport site, including the control tower. 1st quarter 2008 AREVA NP GmbH erection of electrical systems in the reactor part of a new nuclear power plant OLKILUOTO 3 in Finland, including installation of cables and switchgear equipment, I&C systems and support during commissioning phases. BOT KWB Bełchatów SA supply of 14 assemblies of type SDN switchgear. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA modernization of electrical systems and generator busduct connection of unit BC 50 in Heat and Power Plant EC Wrocław. 17

18 Zarzàdzanie kapita em ludzkim Zatrudnienie. W 2007 roku przeci tne zatrudnienie ukształtowało si na poziomie 1425,99 etatów i było o ok. 14% wy sze ni w 2006 roku. Stan zatrudnienia ogółem na koniec grudnia 2007 roku wyniósł 1516 pracowników i był równie o ok. 14% wy szy ni na koniec grudnia 2006 roku. Zwi kszenie stanu zatrudnienia było zwiàzane przede wszystkim z rozszerzeniem skali działalnoêci i pozyskiwaniem nowych kontraktów przez Spółk. Niemniej nale y stwierdziç, i w ogólnej liczbie pracowników ok. 24% stanowili pracownicy sezonowi, zatrudnieni na okres realizacji okreêlonych kontraktów. Rekrutacja i selekcja. W 2007 roku Spółka nie odnotowała wi kszych problemów z rekrutacjà nowych pracowników. Ogółem w okresie od stycznia do grudnia 2007 roku zatrudniono 407 nowych pracowników w ró nych grupach zawodowych, poczàwszy od pracowników wykonawczych, poprzez ró nego rodzaju specjalistów, a skoƒczywszy na stanowiskach mened erskich. Nie odnotowano równie wi kszych problemów zwiàzanych z odejêciami pracowników w zwiàzku z emigracjà zarobkowà. Systemy motywacyjne. W 2007 roku nie dokonano adnych zmian w obowiàzujàcym Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, jak równie obowiàzujàcym w Spółce systemie wynagradzania. Wzrost przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia wyniósł ok. 9,73% i był wynikiem rosnàcej presji płacowej na rynku pracy, szczególnie w budownictwie, jak te funkcjonujàcego w Spółce systemu motywacyjnego wià àcego wysokoêci wynagrodzenia z efektywnoêcià ekonomiczno finansowà, która sukcesywnie roênie. Rozwój i szkolenia. Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników jest zagadnieniem kluczowym dla rozwoju Spółki, realizowanym w sposób planowy. Inwestycje w szkolenia dotyczyły w szczególnoêci polityki systematycznego budowania kultury organizacyjnej zorientowanej na zarzàdzanie projektami (Project Management), jak te zagadnieƒ zwi kszajàcych profesjonalizm działania poszczególnych zespołów pracowniczych. W 2007 roku Êrednie inwestycje na szkolenia pracownicze wyniosły ok. 950 PLN na jednego pracownika. Stosunki przemysłowe. W 2007 roku współpraca z partnerami społecznymi układała si w sposób konstruktywny, z wzajemnym poszanowaniem uprawnieƒ. Spółka podobnie jak w latach ubiegłych wspierała oraz respektowała powszechnie przyj te prawa człowieka, jak te przestrzegała standardów pracowniczych w zakresie prawa do zrzeszania si i rokowaƒ zbiorowych oraz przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym. EfektywnoÊç zarzàdzania kapitałem ludzkim. JeÊli chodzi o produktywnoêç zatrudnienia, liczonà jako relacja przychodów ze sprzeda y do przeci tnego zatrudnienia, to nale y stwierdziç, i wskaênik ten w 2007 roku ukształtował si na poziomie 468,19 tys. PLN i był wy szy ni w 2006 roku o ok. 30,1%. W zakresie efektywnoêci wynagrodzeƒ, liczonej jako relacja przychodów ze sprzeda y do funduszu wynagrodzeƒ, nale y stwierdziç, i w 2007 roku wskaênik efektywnoêci wynagrodzeƒ był wy szy ni w 2006 roku o ok. 18,9%. Human capital management Employment. In 2007 average employment was job equivalents and was by about 14.0% higher than in At the end of December 2007 the Company employed 1516 persons, also 14.0% more than at the end of The increase in the number of employees was principally a result of expanding the activity and winning new contracts by the Company. However, it must be pointed out that about 24% of the total number of personnel fell to seasonal workers, employed under fixed-term contract for the period of relevant projects. Recruitment and selection. In 2007 the Company did not encounter significant problems with recruiting personnel. Altogether, 407 new employees were recruited between January and December 2007 for different positions: work force, specialists of various kind and managerial positions. There were no significant problems caused by outflow of workforce due to emigration for economic reasons. Incentive schemes. In 2007 no change was introduced to the Company s Collective Labour Agreement or to the remuneration system in force. Average monthly remuneration rose by 9.73% and was the result of growing pressure of the job market, particularly in the building industry, and also of the incentive system implemented in the Company, tying the remuneration with economic efficiency, which is systematically growing. Development and training. Development of employee s qualifications and competence is a crucial issue in the development of the Company, implemented according to plan. Expenditure on training particularly concerned the policy of systematic development of the project management-focused corporate culture and also issues of enhancing professionalism of work teams. Average expenditure for training in 2007 per employee amounted to 950 PLN. Industrial relations. In 2007 cooperation with social partners had constructive character, with mutual respect for their rights. As in previous years Elektrobudowa SA supported and respected generally accepted human rights as well as observed worker standards in the scope of the right of association and collective negotiations and counteracting discrimination practices. Human capital management efficiency. In respect of employment productivity calculated as the relation of sales revenues to average number of employees, it must be stated that this ratio was PLN thousand, by approx. 30.1% higher than in Remuneration efficiency, calculated as the relation of sales revenues to remuneration fund, was by approx. 18.9% higher in 2007 than in

19 Perspektywy rozwoju dzia alnoêci istotne czynniki ryzyka i zagro eƒ ELEKTROBUDOWA SA odnotowała w 2007 roku nie tylko wzrost przychodów ze sprzeda y, ale równie rekordowà wysokoêç portfela zamówieƒ, który na dzieƒ 31 grudnia 2007 r. wynosił 455,8 mln PLN, a wartoêç otrzymanych zamówieƒ w 2007 roku 777,7 mln PLN. Rekordowo wysokie wyniki były mo liwe do osiàgni cia dzi ki: obni aniu kosztów do poziomu zapewniajàcego konkurencyjnoêç ofert budowie dalszych kompetencji w zakresie Generalnego Wykonawstwa Inwestycji dywersyfikacji portfela zamówieƒ konsekwentnej budowie terytorialnej sieci obsługi klientów. Oferta sprzeda y, podobnie jak w ubiegłych latach, nie zmieniła si w sposób znaczàcy i w dalszym ciàgu opiera si na produktach takich jak: sieci elektroenergetyczne niskiego, Êredniego i wysokiego napi cia instalacje elektryczne siłowe i oêwietleniowe instalacje w strefach zagro onych stacje energetyczne NN, SN, WN pomiary i rozruchy projektowanie urzàdzeƒ usługi serwisowe generalne wykonawstwo inwestycji prace koncepcyjne i doradztwo kompleksowa realizacja projektów automatyki i elektryki pod klucz. Potencjał, który posiada ELEKTROBUDOWA SA pozwala na samodzielnà realizacj zdecydowanej wi kszoêci skomplikowanych projektów. Rozwój ka dej firmy zale y od aktywnoêci klientów, ELEKTROBUDOWA SA stawia na aktywnoêç w bran y: energetycznej, budowlanej, petrochemicznej, górnictwie, hutnictwie, handlu oraz w wojsku. Na realizacj przyszłych dochodów niewàtpliwy wpływ b dà miały takie czynniki, jak: koniunktura w bran y energetycznej, chemicznej, metalurgicznej i budowlanej, poziom cen materiałów elektrycznych i urzàdzeƒ energetycznych oraz wyrobów hutniczych, intensyfikacja działaƒ akwizycyjnych, zwłaszcza na rynku Europy Ârodkowo Wschodniej, przebieg procesów prywatyzacyjnych, szczególnie w energetyce, systematyczne obni anie kosztów funkcjonowania Spółki. KoniecznoÊç dostosowania do standardów Unii Europejskiej spowoduje wzrost realizacji inwestycji w energetyce. Oczekiwany wzrost nastàpi w perspektywie kilku lat, ale napływ funduszy unijnych, powodujàcy znaczàcy wzrost inwestycji w infrastrukturze i ochronie Êrodowiska, spodziewany jest ju w 2008 roku. Business outlook for ELEKTROBUDOWA Significant risks In 2007 Elektrobudowa SA not only noted increased sales revenues but also a record volume of order backlog, which on 31 December 2007 amounted to PLN million, whereas the value of orders received was PLN million. They were possible to achieve due to: reducing costs to a level ensuring competitiveness of our offers building further competences for General Realization of Investments diversifying the order range establishing, in a consistent way, a territorial customer service network. The sale offer of ELEKTROBUDOWA SA in 2007 has not significantly changed and like in previous years based on the following products: low, medium and high voltage power networks electric power and lighting systems installations in danger zones low, medium and high voltage substations commissioning, tests and start-up design engineering servicing general execution of investments conceptual work and consulting turnkey supply of electrical, I&C and automation projects. ELEKTROBUDOWA SA has a enough capability and potential to carry out most of complex projects independenty. Development of a company to a large extent depends on the activity of its customers. Elektrobudowa SA relies on activity in the following branches: power industry, building and petrochemical industries, mining, metallurgy, retail sector and defence sector. Future income of Elektrobudowa SA will undoubtedly depend on such factors as: favourable economic situation in the power, chemical, metallurgic and building branches, price level of electrical materials and equipment as well as metallurgic products, intensification of soliciting activities, particularly on the markets of Central and Eastern Europe, course of privatization processes, especially in the power industry, consistent reducing the Company s administrative costs. Necessity of adapting to European Union standards will increase the growth of investments in power industry. The expected growth will take place in the perspective of several years, but inflow of EU funds, which should contribute to a considerable increase of investments in infrastructure and environmental protection, is expected in Koncepcja wst pna Initial conception Pozwolenia formalnoprawne Permits, approvals from authorities Finansowanie Financing Projektowanie Design Dostawy urzàdzeƒ Supply of equipment Wykonawstwo Erection, installation Uruchomienie i odbiór Commissioning acceptance Serwis i eksploatacja Service, operation 19

20 Rynek kapitałowy Rok 2007 był kolejnym wzrostowym rokiem na GPW, jednak nie był tak udany jak poprzedni. Od pierwszej do ostatniej sesji w 2007 r. główny indeks warszawskiej giełdy (WIG) wzrósł o 8,7%, a indeks WIG20 wzrósł o 3,2%. Wyraênie lepiej od indeksu najwi kszych spółek (WIG20) zachowały si indeksy Êrednich (mwig40) i małych spółek (swig80), które wzrosły w 2007 r. odpowiednio o 7,7% i 22,5%. Akcje ELEKTROBUDOWY wchodzà w skład indeksu WIG, swig80 oraz w skład subindeksu sektorowego WIG- Budownictwo, który w 2007 r. wzrósł o 9,4% rok przyniósł dosyç du à zmiennoêç cen akcji i wartoêci indeksów GPW oraz du e zmiany nastrojów inwestorów. Pierwsza połowa roku przyniosła kontynuacj trendu z poprzedniego roku i relatywnie du e wzrosty, druga połowa była okresem poczàtkowo stabilizacji cen, a koƒcówka roku przyniosła silne spadki. 6 lipca 2007 r. indeksy WIG, mwig40 i swig80 ustanowiły historyczne maksima. Indeks WIG20 ustanowił historyczne maksimum 29 paêdziernika 2007 r. Motorem dobrego zachowania akcji na GPW w pierwszej połowie 2007 r. była kontynuacja procesu zmiany On the equity market 2007 was another growth year in the WSE, although not as successful as the prior year. From the first to the last session in 2007 the main index of the Warsaw Stock Exchange, WIG, rose by 8.7%, whereas WIG20 by 3.2%. A lot better than of the biggest companies index (WIG20) was the behaviour of the medium-sized (mwig40) and small companies (swig80) indexes, which increased by 7.7% and 22.5% respectively. ELEKTROBUDOWA s shares are in the WIG, swig80 indexes and in the WIG-Construction sector subindex, which rose by 9.4% in The year 2007 brought quite considerable fluctuations of WSE share prices and index values and also frequent changes of the investors moods. The first half of the year brought the continuation of the last year s trend and relatively high growths; the other half started with stabilization of prices but ended with sharp drops. On 6 July 2007 WIG, mwig40 and swig80 indexes had their historic peaks. WIG20 reached its historic peak on 29 October The driving force behind the good behaviour of shares quoted on the WSE in the first half of 2007 was the continuation of process of changes in the saving forms in Poland and Notowania akcji ELEKTROBUDOWY na GPW oraz indeksy WIG, WIG20, mwig40, swig80 w 2007 roku (kursy zamkni cia, wartoêci indeksów wystandaryzowane) ELEKTROBUDOWA s share quotation on the WSE against WIG, WIG20, mwig40, swig80 indexes in 2007 (closing prices, standardized index values) 20

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 3 4 Spis treêci Contents List Prezesa President`s

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Shareholders struktura akcjonariatu Stan na: As at: 31.12.2012 Liczba akcji równa iczbie głosów Numbers of shares = number of votes 15.19 AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 721 094 9.95

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT WYBRANE WARTOÂCI KEY DATA Liczba akcji równa liczbie głosów Numbers of shares = number of votes Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym Percentage share in

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KEY DATA WYBRANE WARTOÂCI Stan na: As at: 31.12. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 625 454 ING OFE (Pension Fund) 472 405 OFE PZU Złota Jesień 454 446 AXA OFE 446 553 PKO BP Bankowy

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI LIST OF CONTENTS 4 5 6 7 8 9 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Letter from the President of the Management Board to Shareholders Władze Spółki Zarząd Company`s

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2010 annual report Spis treści Contents Skład Rady Nadzorczej i Zarządu 2 2 The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja Krzemińskiego Prezesa EFL SA 6 8 Letter from Andrzej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT PKO Bank Polski był mecenasem wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie Wyprawa w dwudziestolecie (styczeń marzec 2008). Była to pierwsza przekrojowa wystawa sztuki polskiej lat 1918 1939. Wszystkie ilustracje

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENT Strona LIST PREZESA ZARZĄDU............................................................... 3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ.............................

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report èród o radoêci SPIS TREÂCI CONTENTS S owo wst pne / Introduction... 4 W adze Spó ki / Company's authorities...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT 2010 www.stalprodukt.com.pl R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, Poland tel. +48 14 / 615 10 00, fax +48 14 / 615 11 18, e-mail: market@stalprodukt.com.pl Spis

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2012 Annual Report

Raport Roczny 2012 Annual Report Raport Roczny 2012 Annual Report 2 Raport Roczny 2012 Annual Report Rynek farb i lakierów Market Spis treści size Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2 0 0 7 raport roczny annual report Spis treści Contents 2 3 2 0 0 7 raport roczny annual report 4 List Prezesa Zarządu 5 Letter of the President of the Management Board 6 Informacja Głównego Ekonomisty

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo