Newsletter. Peter Baudrexl, prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o., rozmawia z Marcinem Mierzejewskim.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter. Peter Baudrexl, prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o., rozmawia z Marcinem Mierzejewskim."

Transkrypt

1 Nr 18 s marzec 2006 Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) , fax (22) Trzeba być stale w ruchu 3 Stabilny rozwój 5 Zdrowe finansowanie 7 Samospłacająca się kotłownia 8 Ampułka z komputera 9 Bagaż na karuzeli 10 Wielofunkcyjne Arkady 11 Tomograf na Niekłańskiej 12 Nagroda Artystyczna 12 Turbina dla Żerania Newsletter Trzeba być stale w ruchu Peter Baudrexl, prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o., rozmawia z Marcinem Mierzejewskim. Jak porównałby Pan obecną pozycję Siemensa w Polsce z momentem startu firmy na polskim rynku w latach dziewięćdziesiątych? Pierwszego marca obchodziliśmy piętnastą rocznicę utworzenia Siemens Sp. z o.o. Siemens podjął decyzję o wznowieniu działalności w Polsce pod własnym szyldem natychmiast, gdy tylko pojawiła się taka możliwość. Kiedy rozpoczynałem tu pracę w kwietniu 1994 r., zatrudnialiśmy w Warszawie około 50 osób, a roczny obrót wynosił ok. 4 milionów euro. Była to zatem nieduża firma. Kiedy opuszczałem Polskę w 1998 r. mieliśmy już 60 milionów euro obrotu i blisko 500 pracowników. Dane te nie obejmowały jeszcze firmy ZWUT Sp. z o.o., która w tym czasie była jeszcze niezależną spółką. Duża zmiana nastąpiła w 2001 r., kiedy połączyliśmy się ze ZWUT w jedną firmę. Druga poważna zmiana polega na tym, że obecnie zatrudniamy 1700 osób, a wartość naszych przychodów wynosi prawie 500 milionów euro. Jest więc to zupełnie inna firma w porównaniu z tą, która działała 10 lat temu. Rok 2005 był dla firmy rokiem dużych przekształceń. Co je spowodowało i czy można oczekiwać dalszych zmian? Keep Moving Forward Peter Baudrexl, Siemens Sp. z o.o. CEO, talks to Marcin Mierzejewski. How would you compare Siemens' position in Poland with the launch of the company here in the 1990s? On March 1 we celebrated the 15th anniversary of founding Siemens Sp. z o.o., which marked the return to Siemens operations in Poland under its own flag, immediately after such an opportunity arose. When I started work here in April 1994, we had about 50 people in Warsaw and a turnover of about 4 million euros that year. It was quite a small company. When I left Poland in 1998, we already had about 60 million euros turnover and roughly 500 employees. That still excluded ZWUT Sp. z o.o., which was an independent company owned by Siemens at that time. Then we merged in 2001 and now we are one company, which made a big change. The second big change is that now we employ approximately 1,700 people and have a sales volume of close to 500 million euros. So, this is a completely different company than what it was 10 years ago. >>>

2 >>> Trzeba być stale w ruchu Niektóre zmiany były wynikiem decyzji podjętych w centrali koncernu. Tak na przykład decyzja dotycząca sprzedaży działu Siemensa zajmującego się telefonami komórkowymi nie była decyzją podjętą na szczeblu lokalnym, lecz centralnym. Siemens to żywy organizm, a wszystkie żywe organizmy muszą być w ruchu, bo kiedy przestajesz się ruszać... jesteś martwy. Tak więc zawsze możemy oczekiwać pewnych posunięć w strukturze firmy, także na szczeblu lokalnym. Niektóre z tych działań wiążą się z tym, iż chcielibyśmy, aby nasi pracownicy odbierali nas jako jedną firmę, a nie siedem czy osiem spółek pod jedną nazwą. Zależy nam, aby dotrzeć z tym do ich serc, a nie tylko do umysłów. To samo chcemy przekazać naszym partnerom i klientom. Oni nie potrzebują oglądać wykresów, które objaśniają naszą strukturę organizacyjną, oni chcą po prostu robić interesy z Siemensem, oczekując od nas odpowiedniej jakości usług. Oferowanie im kilku różnych bywa, że nawet wzajemnie konkurencyjnych ofert nie ma sensu. Z drugiej strony, porównując się do naszych głównych konkurentów, widzimy, że każdy z nich dysponują pewną siłą, ale tylko w jednej wąskiej sferze działalności. Tak więc, jeżeli my sami będziemy w stanie lepiej współdziałać, łącząc różne branże i wykorzystując cały nasz potencjał, wówczas okaże się, że właściwie nie mamy realnej konkurencji. Jest to jeden z naszych największych atutów. Na stronie internetowej spółki Siemens można przeczytać, że firma chce być strategicznym partnerem polskiej gospodarki. Jakie są wasze priorytety w Polsce? Jakie branże będą rozwijać się najszybciej? Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że my już ten cel osiągnęliśmy, będąc dziś ważnym partnerem polskiej gospodarki. Grupa Siemens zatrudnia ponad 5500 osób, nasz obrót przekracza 4,5 miliarda złotych. Oczekujemy wzrostu w wielu obszarach. Ze względu na konsolidację rynku i nowe technologie, pojawią się nowe trendy rozwojowe w komunikacji. Kolejnym obszarem rozwoju będą rozwiązania w zakresie IT, którymi zajmuje się branża Siemens Business Services. W Polsce szybko rozwija się także sektor medyczny, któremu również mamy wiele do zaoferowania. W tym sektorze muszą być wdrażane nowe regulacje unijne, a przy użyciu pieniędzy pochodzących z funduszy UE można spodziewać się dalszego modernizacyjnego boomu. Postępuje również rozwój przemysłu i jest dla mnie całkiem oczywiste, że w procesie tym swój udział będzie miał Siemens. Dzięki przyjęciu wytycznych europejskich należy spodziewać się ruchu w sektorach energetycznym i transportowym. Można powiedzieć, że przed Siemens Sp. z o.o. stoją wielkie możliwości rozwoju we wszystkich sferach naszej działalności. Jednym z ważnych czynników, które charakteryzują 15 lat działalności Siemens Sp. z o.o., jest rosnąca liczba pracowników. Czy spodziewa się Pan kontynuacji tego trendu? Na pewno tak. W ostatnim okresie największy wzrost liczby pracowników miał miejsce w Centrum Rozwoju Oprogramowania we Wrocławiu, które powstało w 2000 r. i jest jednym z największych tego typu ośrodków rozwoju w Polce. W chwili obecnej centrum specjalizuje się w rozwoju oprogramowania i aplikacji, ale zamierzamy je rozbudowywać. Prowadzimy rozmowy na temat rozszerzenia profilu działalności CRO o rozwój systemów elektromechanicznych. Myślę, że Centrum stanie się jednym z ważniejszych ośrodków rozwoju The year 2005 was a year of big changes for the company. What motivated the changes and what more can we expect? Some changes were driven by decisions made at the company headquarters. For example, the decision to sell Siemens mobile phone business was not a decision made locally, but on the central level. Siemens is a living thing and all living things move, because when you stop moving... you are dead. Therefore we can always expect some movements in our company, also on the local level. One of such actions at Siemens Sp. z o. o is that we would like our people to realize more fully that we are one company, not seven or eight companies with one company name. We really have to get it into the hearts of our people, not only their minds. We can see some movement at Siemens Sp. z o.o., first and foremost in order to show the same to our partners. And we want to get this message across also to our clients. Our customers do not want to read our organization charts, they just want to deal with Siemens and expect us to provide a quality service. Giving them several different sometimes even competitive offers doesn't make sense. On the other hand, if we compare ourselves to our major competitors, we can see that they are all pretty strong, but only in one narrow sector of our business. So, on our part, if we can act together better, combining different sectors and showing all our strengths, then suddenly we have no real competition. This is, of course, one of our biggest advantages. The Siemens Sp. z o.o. website says that the company wants to be a strategic partner for the Polish economy. What priorities do you have in Poland and what branches are you expecting to grow most rapidly? First of all, we are already a major partner of the Polish economy. The Siemens group employs more than 5,500 people and we have a turnover of more than zl.4.5 billion. We expect growth in many areas. Given market consolidations and new technologies, there will be new trends in communications. Another area of growth will be IT solutions, which are covered by our Siemens Business Services (SBS) branch. The medical sector, for which Siemens also has a lot to offer, is growing dramatically in Poland. We have some new EU regulations that have to be implemented in this sector and with EU funding there will be a real modernization drive. Also industrialization of the country is going on and for me it is quite obvious that there is a place for Siemens in this process. Thanks to adopting European guidelines, energy and transportation sectors will be developing as well. So, for Siemens there is a great potential for growth in all our business areas. One of the main factors characterizing 15 years of Siemens Sp. z o.o. operation has been a growing number of employees. Do you expect this trend to continue? Yes, I do. The biggest staff growth recently was connected with the Software Development Center in Wrocław, which was established in the year 2000 and is one of the biggest development centers in Poland. At the moment, it specializes in software and application development, but we want to expand it. We are talking to some of the business units in Germany about moving into 2 newsletter nr 18

3 W ubiegłym roku w spółce nastąpił znaczny wzrost zatrudnienia z 1324 osób do 1700 osób. Nowe miejsca pracy powstawały przede wszystkim we wrocławskim Centrum Rozwoju Oprogramowania Siemensa, jednym z największych w Polsce tego typu ośrodków rozwojowych, który realizuje projekty informatyczne oraz kom- IT wspierającego telefoniczną obsługę klientów STOEN. Szczególną wagę przykładaliśmy do niezawodności, elastyczności i możliwość rozwoju Centrum. Istotnym kryterium przy wyborze dostawcy było również doświadczenie w tego rodzaju projektach w branży energetycznej. Wybraliśmy rozwiązanie firmy Siemens. Dzięki wsparciu merytorycznemu naszego partnera cały system udało nam się wdrożyć w ciągu zaledwie 3 miesięcy. Obecnie nasze Centrum Kontaktu z Klientem obsługuje ponad 45 tysięcy połączeń miesięcznie. Rosnąca popularność CKK sprawia, że już w tym roku planujemy zwiększyć możliwości i funkcjonalność centrali. news >>> Stabilny rozwój zaawansowanych technologii i badań koncernu Siemens. I nie jest to prosta inwestycja, jak na przykład w nieruchomości czy maszyny, lecz inwestycja w kapitał intelektualny. Nieruchomość można łatwo odsprzedać, a maszyny przenieść do innego kraju. Natomiast inwestowanie w ludzi oznacza inwestycję nie tylko w przyszłość naszej firmy w Polsce, lecz także w przyszłość tych młodych ludzi, którzy będą tu pracować, w ich edukację i perspektywy. I tu właśnie odnotowujemy największy wzrost zatrudnienia. Firma Siemens Sp. z o.o. znana jest również ze wspierania nauki i kultury w Polsce. Jakie jest miejsce tego typu działalności w misji firmy? Dla mnie jest całkiem jasne, że powinien być to ważny element naszej misji. Gdy się jest częścią pewnej społeczności, nie można uczestniczyć tylko w jednym, ekonomicznym jej aspekcie. Ekonomia jest na pewno bardzo ważna, lecz widzimy potrzebę aktywności również w innych sferach życia. Ponadto, patrząc na historię Siemensa w Polsce i na historię Siemensa generalnie, widać, że jest to firma, która zawsze była zaangażowana we wspieranie edukacji, sztuki, muzyki itd. I to nie z tego powodu, że taka działalność może wpłynąć pozytywnie na nasz wizerunek. My po prostu w ten sposób pojmujemy filozofię funkcjonowania w społeczeństwie. I dlatego nasza firma przyznaje nagrody naukowcom, młodym malarzom, sponsoruje wystawy sztuki, wydarzenia muzyczne i przedstawienia baletowe, traktując to jako coś zrozumiałego samo przez się. electromechanical development and mechatronic systems. I think it will grow into a major high-tech development and research center for Siemens. We want to achieve it for a simple reason, because it is not an easy investment like in real estate or machinery, but in intellectual capital. You can sell a building and transfer machinery to another country. But investing in people means that we invest not only in the future of our company in Poland, but also in the future of the young people who will work there, in their education and opportunities. And this is where we have the biggest growth in staff. Siemens Sp. z o.o. is known also for supporting science and culture in Poland. What place do these activities have in the company's mission? It is very clear for me that this should be an important element of our mission. If you are a part of a community, you cannot participate in just one economic aspect. Economics is very important, but we want to be active in other aspects of society. Furthermore, if you look at the history of Siemens in Poland, and history of Siemens in general, you will see that we have always been engaged in supporting education, the arts, music and so on, and not because these activities can improve our image. It is just our philosophy of being a part of the society. So our company gives prizes to scientists, prizes to young painters, sponsors art exhibitions, musical events and ballet productions. This is just a normal thing. Stabilny rozwój Po piętnastu latach działalności Siemens Sp. z o.o. cieszy się opinią jednego z filarów polskiej gospodarki, nadal zwiększając przychody i zatrudnienie. Siemens w Polsce to grupa 12 firm produkcyjnych, handlowych i usługowych powiązanych kapitałowo z macierzystą firmą Siemens AG i reprezentujących różne jej branże. Koordynatorem całej grupy, zatrudniającej ponad 5 tysięcy osób, jest Siemens Sp. z o.o., spółka regionalna koncernu Siemens, utworzona w 1991 roku. W ciągu piętnastu lat Siemens Sp. z o.o. rozwinął się z niewielkiej firmy handlowej reprezentującej interesy macierzystego koncernu w jedno z najbardziej prężnych i innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, wielokrotnie zwiększając zatrudnienie i rozszerzając swoją aktywność o kolejne branże. Ostatni rok finansowy 2004/2005 przyniósł spółce dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży: 1963 milionów złotych wobec 1700 milionów złotych w roku poprzednim. Najlepsze wyniki na polskim rynku osiągnęły w tym czasie branża telekomunikacyjna (Communications) oraz branże dostarczające rozwiązania dla sektora medycznego (Medical Solutions) i automatyki przemysłowej (Automation and Drives). Dla firmy szczególne znaczenie ma dobry rezultat Siemens Communications, osiągnięty pomimo wydzielenia ze struktury tej branży działu telefonów komórkowych, który został sprzedany tajwańskiej firmie BenQ. O współpracy z Siemensem mówi Grzegorz Przywara, Główny Menedżer Centrum Kontaktu z Klientem STOEN S.A. Uruchomienie nowoczesnego Centrum Kontaktu z Klientem w STOEN związane było ze zmianami mającymi na celu podniesienie konkurencyjności firmy i przygotowanie jej do funkcjonowania na uwolnionym rynku energii. Ponieważ obsługa klienta jest traktowana w STOEN priorytetowo, jasno sformułowaliśmy nasze oczekiwania i założenia konieczne do wdrożenia systemu contact center. Zostały one odzwierciedlone w projekcie rozwiązania telekomunikacyjnego i systemu newsletter nr 18 3

4 >>> Stabilny rozwój Dawniej, niż przed piętnastu laty... Historia obecności firmy Siemens na ziemiach polskich sięga XIX wieku. W 1853 roku ówczesny zabór rosyjski odwiedził założyciel firmy, Werner Siemens, zainteresowany budową linii telegraficznej Berlin-Warszawa-Petersburg. Pierwsze przedstawicielstwo Siemensa w Warszawie, otwarte w roku 1879, nie zajmowało się jednak telekomunikacją, lecz sprzedażą i instalacją oświetlenia. Rozwój lokalnych struktur firmy na terenie Królestwa Polskiego, jak i w ośrodkach przemysłowych na terenie pozostałych zaborów, doprowadził do założenia w 1912 r. Towarzystwa Akcyjnego Polskich Zakładów Elektrotechnicznych Siemens. W 1922 r., już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, powstały Zakłady Siemens AG w Warszawie, z siedzibą przy ul. Królewskiej 23. W okresie międzywojennym Siemens w Polsce rozwijał sieć przedstawicielstw handlowych i biur techniczno-inżynieryjnych, zajmując się także produkcją przewodów i liczników prądu. pleksowe usługi z zakresu inżynierii oprogramowania. Centrum zatrudnia obecnie około 700 osób i nadal się rozwija. Siemens Sp. z o. o. jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego w Polsce. W 2005 roku już po raz 10 przyznano doroczną Nagrodę Siemensa dla polskich naukowców ze środowisk politechnicznych, prowadzących badania w obszarach zainteresowania firmy. Spółka jest także sponsorem wielu ważnych wydarzeń kulturalnych, jak choćby występów zespołu baletowego Borysa Ejfmana w Teatrze Wielkim w Warszawie we wrześniu ubiegłego roku. O współpracy z Siemensem mówi Marek Gdowiak, Wicedyrektor Departamentu Ochrony Informacji w Centrali ZUS w Warszawie Na podstawie podpisanej w maju 1999 r. umowy firma Siemens Sp. z o.o. dostarczyła i wdrożyła do działania system bezpieczeństwa naszego Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI). Rozwiązanie to zapewnia uwierzytelnianie i autoryzację, a także rozdzielenie praw dostępu względem identyfikacji użytkowników. System określa relacje osoba-rola, a oprogramowanie umożliwia dostęp do zasobów na podstawie pełnionej roli, a nie identyfikatora osoby. Poprzez zastosowanie szyfrowania z użyciem technik symetrycznych dla ochrony Działalność firmy i jej wkład w modernizację infrastruktury polskiej gospodarki doceniają środowiska biznesowe i opiniotwórcze media. W listopadzie 2005 roku spółka Siemens została uznana za jeden z 17 Filarów Polskiej Gospodarki w drugiej edycji rankingu czasopisma Puls Biznesu. Firma cieszy się także uznaniem ze strony władz samorządowych. Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz, nadał Siemensowi tytuł Biznesowego ambasadora Wrocławia. Władze miasta doceniły w szczególności wzrost zatrudnienia we wrocławskim Centrum Rozwoju Oprogramowania, przyznając Siemensowi nagrodę dla najlepszego łowcy głów pracodawcy oferującego nowe atrakcyjne miejsca pracy w regionie. danych przesyłanych w sieciach i mechanizmów szyfrowania z użyciem technik asymetrycznych dla dystrybucji kluczy, zapewniona jest poufność i integralność informacji przesyłanych w sieci rozległej. Indywidualne środowisko bezpieczeństwa użytkowników KSI przechowywane jest na karcie mikroprocesorowej, której personalizacja odbywa się w dostarczonym przez firmę Siemens centrum certyfikacji. W systemie dostępna jest także usługa podpisu elektronicznego opatrzonego znacznikiem czasu. Pełne wdrożenie systemu w ponad 320 oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zakończyło się w 2002 r. Obecnie System Bezpieczeństwa kontroluje pracę blisko 35 tysięcy użytkowników KSI. Kalendarium 15-lecia 1 marca firma Siemens Sp. z o.o. rozpoczęła działalność jako przedstawicielstwo handlowe koncernu Siemens AG. Pierwszą siedzibą Spółki był biurowiec Intraco przy ulicy Stawki w Warszawie. Jednocześnie uruchomiono biura regionalne w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Łodzi (w 1992 roku powstało kolejne biuro regionalne we Wrocławiu). Pierwszym prezesem zarządu Spółki został Richard Fischer. Lipiec stanowisko prezesa objął Karol Romanowski. Prezesem do spraw handlowych został wtedy Peter Baudrexl, dzisiejszy szef firmy Siemens przeprowadził się do własnego budynku przy Żupniczej na warszawskiej Pradze, gdzie do dziś mieści się siedziba firmy. W maju tego roku ustanowiona została przyznawana odtąd corocznie Nagroda Siemensa za szczególne osiągnięcia polskich naukowców przeprowadzona została pierwsza kampania wizerunkowa firmy pod hasłem Dajemy więcej, bo tworzymy więcej. Ukazała się także pierwsza reklama telewizyjna telefonu komórkowego Siemensa (model S6) rok dużych zmian organizacyjnych w spółce: w wyniku połączeń różnych działów odpowiedzialnych za sprzedaż różnych grup produktów i rozwiązań powstały branże Automation and Drives (automatyka przemysłowa), Information and Communications (telekomunikacja) oraz Siemens Business Services (rozwiązania informatyczne dla biznesu). Wystartował pierwszy serwis internetowy, zawierający podstawowe informacje o firmie i wizytówki branż Siemensa w Polsce. W listopadzie 1998 Jan Stolp zastąpił Petera Baudrexla na stanowisku prezesa ds. finansowych w zarządzie Spółki. 4 newsletter nr 18

5 Zdrowe finansowanie Znaczenie Siemens Financial Services (SFS) w działalności koncernu Siemensa jest z roku na rok coraz większe. Dotyczy to także rynku polskiego, na którym działa spółka Siemens Finance, ułatwiająca przedsiębiorcom zakup maszyn, urządzeń i usług. Specjalnością SFS w Polsce są usługi finansowe dla instytucji medycznych. Działalność SFS na świecie obejmuje leasing, finansowanie sprzedaży, finansowanie projektów i eksportu, zarządzanie należnościami, zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych, rozliczenia finansowe i pośrednictwo ubezpieczeniowe. W Polsce SFS jest obecny od 1999 roku, oferując przede wszystkim usługi finansowania sprzedaży urządzeń dla klientów biznesowych, w transakcjach od małej do średniej wielkości (ESF MMF Equipment & Sales Financing-Mid- -Market Finance). Za pomocą narzędzi finansowych opartych o leasing, dzierżawę i forfaiting (wykup należności długoterminowych), Siemens Finance finansuje sprzedaż maszyn i urządzeń. Z usług spółki korzystają zarówno małe podmioty jednoosobowe, jak i spółki międzynarodowych koncernów. Modelowym przykładem zastosowania rozwiązań SFS w Polsce jest rynek techniki medycznej. Oferta dla tej branży trafia w potrzeby trzech grup klientów: placówek publicznych, lekarzy świadczących usługi w ramach prywatnych praktyk oraz rosnącego sektora niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych klinik i szpitali. Potrzeby inwestycyjne publicznej służby zdrowia są ogromne i zwykle nie idą w parze ze stanem budżetu. Najskuteczniejszym narzędziem, jakie oferuje jej Siemens Finance, stał się forfaiting, czyli zakup wierzytelności długoterminowych powstałych w wyniku realizacji kontraktu. Mechanizm ten umożliwia wieloletnią spłatę inwestycji przy zachowaniu wymogów przetargu publicznego oraz natychmiastową sprzedaż przynoszącą zysk dostawcy. W ten sposób publiczne szpitale O współpracy z Siemensem mówi Jarosław Czarnocki, Kierownik Działu Zabezpieczenia Ruchu w Stora Enso Poland S.A. Stora Enso Poland w Ostrołęce jest jednym z trzech największych zakładów celulozowo-papierniczych w Polsce, czołowym producentem papierów oraz opakowań. Od początku modernizacji linii produkcyjnych korzystaliśmy z urządzeń Siemensa. Większość maszyn i sterowanych cyfrowo ciągów przetwórczych w naszych zakładach wyposażona jest w sterowniki oraz rozwiązania napędowe tej firmy. We współpracy z Siemensem zrealizowano również kompleksowe projekty, takie jak: modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej w oparciu o centralę HICOM 300E (październik 1999 r.) oraz instalacja nowego, cyfrowego napędu maszyny papierniczej (lipiec 2002 r.). Operacja zmiany centrali odbyła się praktycznie bez przerwy w łączności, co w przypadku tak dużego przedsiębiorstwa było niewątpliwym sukcesem technicznym i organizacyjnym. Instalacja nowego napędu maszyny papierniczej, w oparciu o system automatyki SIMATIC PCS7, była również rozwiązaniem pod klucz. Ten projekt obejmował zarówno kompleksową dostawę urządzeń, jak zapewnienie wsparcia technicznego i szkoleń. Siemens, który w staraniu o kontrakty konkurował z czołowymi firmami w branży, spełnił wysokie wymagania inwestora w zakresie jakości i funkcjonalności rozwiązań oraz możliwości ich integracji z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi. Styczeń dalsza reorganizacja: część branży informatycznej (ICP) odpowiedzialna za sprzęt komputerowy przeszła do Fujitsu Siemens Computers; w spółce pozostała branża Information & Communication Mobile Devices. Wyodrębniony został także dział systemów bankowych i kasowych, tworząc firmę Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems przy polskiej spółce utworzono tzw. Centrum Kompetencji (Regional Headquarters), koordynujące sprzedaż i promocję telefonów komórkowych i cyfrowych w całym regionie Europy Wschodniej. Siemens Sp. z o.o. uzyskała certyfikat ISO 9001: z okazji 10-lecia działalności firmy odbyła się konferencja Polska a globalizacja..., z udziałem znanych osobistości świata gospodarki i polityki. Nastąpiła integracja Spółki z firmą ZWUT Sp. z o.o., a w Warszawie otwarty został salon firmowy Siemens Mobile. Październik w Centrum Rozwoju Oprogramowania we Wrocławiu otwarto Dział Rozwoju Stacjonarnej Telefonii Bezprzewodowej firma otrzymała certyfikat ISO 9001: w strukturze Spółki pojawiły się dwie silne branże: Communications (powstała z połączenia branż Information and Communication Networks i Information and Communication Mobile) oraz SBT (utworzona po integracji z firmą Siemens Building Technologies Sp. z o.o.). W maju rozpoczęło działalność Laboratorium Testowe SDC we Wrocławiu. Pod koniec tego roku stanowisko prezesa objął Peter Baudrexl. Prezesem ds. finansowych został Alexander von Thielmann. Październik w efekcie globalnej fuzji część branży Communications odpowiedzialna za telefony komórkowe przeszła do koncernu BenQ. newsletter nr 18 5

6 i ZOZ-y są w stanie pozyskiwać wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny, od aparatów rentgenowskich i mammograficznych po ultrasonografy i zaawansowane systemy tomografii komputerowej. Wartość tych urządzeń nierzadko sięga wielu milionów złotych. Innych rozwiązań oczekują właściciele prywatnych praktyk lekarskich. Klientami SFS są tu najczęściej specjaliści z dziedziny stomatologii, ginekologii, radiologii, okulistykii, dermatologii oraz chirurgii. Oferowane im usługi ułatwiają zakup niskoemisyjnych rentgenów stomatologicznych, unitów dentystycznych, aparatury ultrasonograficznej i laserów dermatologicznych. Portfolio Siemens Finance obejmujące różne warianty leasingu operacyjnego, poprzez leasing finansowy do korzystnej pożyczki trafia także w potrzeby lekarzy otwierających praktykę. Także niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej wymagają rozwiązań dostosowanych do ich specyfiki. Ich przychody są zależne albo od Od grudnia ubiegłego roku na rynku polskim dostępna jest nowa usługa SAP Financing, dostarczana przez Siemens Financial Services. Ułatwia ona finansowanie wdrożeń SAP dla przedsiębiorstw i instytucji każdej wielkości. Wprowadzenie do oferty SFS usług finansowania projektów SAP jest istotnym elementem w portfolio produktów Siemensa, gdyż rozszerza pole naszego działania poprzez dotarcie do nowych grup klientów, powiedział Tomasz Kukulski z Siemens Finance. Kluczem do sukcesu programu finansowania SAP jest dla nas bliska współpraca z firmą SAP i jej autoryzowanymi partnerami. liczby pacjentów objętych kontraktem o świadczenie usług medycznych, albo od liczby wykonanych procedur, albo też od kombinacji obu tych składników. SFS doradza im, jak zoptymalizować rozliczenia podatkowe i wykorzystać preferencyjną stawkę VAT na urządzenia medyczne, oferując także jeden z modeli leasingu lub pożyczkę o niskim udziale własnym inwestora. Liczba placówek służby zdrowia korzystających z usług Siemens Finance powiększa się dynamicznie. Dołączają do nich dostawcy sprzętu medycznego, korzystający z usługi finansowania sprzedaży. Oferta Siemens Finance znajduje zastosowanie w wielu obszarach aktywności gospodarczej oprócz sprzętu medycznego SFS kładzie największy nacisk na finansowanie maszyn i urządzeń przemysłowych oraz technologii teleinformatycznych (patrz ramka). Ofertę firmy uzupełnia finansowanie środków transportu, m. in. flot samochodowych. Zdaniem Tomasza Olszewskiego z działu Vendor Finance Programs SFS, Usługa SAP Financing umożliwia spłatę łącznych kosztów wdrożenia SAP w miesięcznych ratach. Taki model finansowania wychodzi naprzeciw możliwościom finansowym przedsiębiorców, którzy rozważają zakup nowoczesnego oprogramowania. SAP Financing pozwala dokładniej przewidywać całkowite koszty wdrożenia i zwrot z inwestycji w czasie użytkowania pełnej instalacji. Produkt można łatwo dopasować do potrzeb każdego klienta, tak aby mógł on w dogodny sposób pokryć koszty zakupu licencji oprogramowania, zewnętrzne i wewnętrzne koszty wdrożenia, cenę sprzętu komputerowego oraz utrzymania systemu. Długoterminowe finansowanie rozwiązań SAP jest rozłożone na okres do siedmiu lat, co zachęca firmy do planowania ich inwestycji w zakresie IT. kluczem do sukcesu branży jest kompetencja i doświadczenie jej pracowników, przygotowujących rozwiązania finansowe dostosowane do specyfiki danej branży. Dobrze skrojone rozwiązanie, przetestowane z powodzeniem na pierwszej zrealizowanej transakcji, na pierwszym kliencie, pozwala na dynamiczne, skuteczne działanie poprzez powtarzanie sprawdzonego w danej sytucji modelu, ku wsparciu i zwiększeniu sprzedaży, stwierdził Olszewski. Opr. MM Healthy Finance The importance of the Siemens Financial Services (SFS) group in Siemens' operations is growing every year. This is also true of the Polish market, on which the company Siemens Finance has been active since 1999, facilitating the purchase of machinery, equipment and services by entrepreneurs. The company, which specializes in small- to medium-volume transactions (ESF MMF Equipment & Sales Financing Mid-Market Finance) is used both by small, sole-proprietor businesses and multinational corporations. The specialty of SFS in Poland is financial services for medical institutions. The most effective tool here has been forfeiting or the acquisition of long-term liabilities resulting from contract completion. This mechanism allows an investment to be repaid over many years while maintaining the requirements of public tenders as well as effecting an immediate sale bringing profit to the supplier. In this way, public hospitals and healthcare institutions are able to purchase highend diagnostic equipment, from x-ray machines and mammographs to ultrasound scanners and advanced computerized tomography systems. O współpracy z Siemensem mówi Marek Górawski, Kierownik Działu Informatyki w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK S. A.) W marcu 2002 roku rozpoczęło się w ZE PAK S. A. wdrożenie systemu mysap, którego generalnym wykonawcą był Siemens Sp. z o.o. (branża Siemens Business Services). Było to pierwsze w Polsce wdrożenie portalu korporacyjnego mysap. Wartość kontraktu wyniosła 5 milionów zł. Nasz kontrahent zastosował nowoczesne, procesowe podejście do projektu, który został podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował procesy związane z operacyjnym zarządzaniem przedsiębiorstwem, takimi jak produkcja, sprzedaż, pozyskiwanie i utrzymywanie majątku, czy zarządzanie finansami. Drugi obejmował procesy związane z zarządzaniem personelem, zarządzaniem przedsiębiorstwem na poziomie strategicznym oraz budowę Systemu Informowania Kierownictwa w oparciu o hurtownię danych i portale internetowe. Kontrakt obejmował dostawę sprzętu komputerowego, szkolenia, opracowanie interfejsów do systemów zewnętrznych oraz dokumentacji wdrożenia. Siemens odpowiadał również za przygotowanie tzw. startu produktywnego, przejęcie danych i szkolenie użytkowników końcowych. Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością, postępowały zgodnie z harmonogramem oraz zostały ukończone w ramach założonego budżetu. Na szczególną uwagę zasługuje rekordowo krótki czas realizacji projektu: pierwszy etap wdrożenia uzyskał pełną funkcjonalność w ciągu 9 miesięcy. 6 newsletter nr 18

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

1 Przymierze dla rozwoju 5 Laboratorium w miniaturze 6 Siemens nagradza po raz dziesiąty 7 Akcje za komórki. Newsletter

1 Przymierze dla rozwoju 5 Laboratorium w miniaturze 6 Siemens nagradza po raz dziesiąty 7 Akcje za komórki. Newsletter Nr 16 s lipiec 2005 Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Przymierze dla rozwoju 5 Laboratorium w miniaturze 6 Siemens

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Niebo bez granic

Newsletter. Niebo bez granic Nr 17 listopad 2005 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Niebo bez granic 5 Siemens i NATO 5 Nowa sieć dla Centertela

Bardziej szczegółowo

Siemens ten sam, a jednak nowy

Siemens ten sam, a jednak nowy grudzień 2007 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa, Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja Merry Christmas and a Happy New Year to

Bardziej szczegółowo

1 Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku 2004 6 Ryzyko z dużą energią 7 Satelitą w korek 8 Nowy system dla elektrowni Rybnik.

1 Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku 2004 6 Ryzyko z dużą energią 7 Satelitą w korek 8 Nowy system dla elektrowni Rybnik. Nr 15 s kwiecień 2005 Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku 2004 6 Ryzyko z dużą energią

Bardziej szczegółowo

Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku,

Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku, Newsletter ZDROWY WYBÓR Nr 4, wrzesieƒ 2002 Zmiany zachodzące w Polsce w ostatniej dekadzie objęły również opiekę zdrowotną. Sprawą pierwszoplanową w placówkach służby zdrowia stał się serwis aparatury

Bardziej szczegółowo

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa.

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa. Newsletter Nr 2, maj 2002 PKP CHCE SZYBKIEJ PRYWATYZACJI PKP chce przyspieszyć prywatyzację spółek ze swojej grupy. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostaną wyłonieni doradcy prywatyzacyjni dla PKP

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej Newsletter Nr 5, listopad 2002 POTENCJAŁ DO ZAGOSPODAROWANIA Udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Polski, który wynosi obecnie ok. 2,5%, ma się zwiększyć trzykrotnie do 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc

Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc ZMNIEJSZAJĄC DYSTANS Telekomunikacja jest uznawana na świecie za jeden z głównych czynników rozwoju gospodarczego. Zdaniem wielu ekspertów, bez szerokopasmowego dostępu do internetu nie można myśleć o

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl

Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl Nr 10 marzec 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Witold Żygulski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 e-government 4 W Wilanowie o Unii 4 Przemysł dla nauki i szkolnictwa 5 Surpass

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Nowe oblicze Siemensa

Nowe oblicze Siemensa październik 2008 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Oddajemy do rąk Państwa niniejszy 28. numer Newslettera, anonsując zarazem, że jest to ostatni numer, jaki ukazuje się w postaci tradycyjnej, drukowanej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Prawdziwa nowoczesność. Największe umiejętności dla centrów danych, sieci i zabezpieczeń. Światy wirtualne. Magiczne słowo SIEM.

Prawdziwa nowoczesność. Największe umiejętności dla centrów danych, sieci i zabezpieczeń. Światy wirtualne. Magiczne słowo SIEM. Numer 02/2008 Międzynarodowy Magazyn Klientów Grupy S&T Światy wirtualne Magiczne słowo SIEM Prawdziwa nowoczesność Największe umiejętności dla centrów danych, sieci i zabezpieczeń Make sure your data

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY JSC

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY JSC 2012 RAPORT ROCZNY AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ANNUAL REPORT OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY JSC MISJA Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wzmacnianie zdolności polskich przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

To nie jest zabawa. Globalna harmonia: Standaryzacja procesów w skali światowej. Focus Trade : wyśmienite rozwiązanie

To nie jest zabawa. Globalna harmonia: Standaryzacja procesów w skali światowej. Focus Trade : wyśmienite rozwiązanie Międzynarodowy magazyn klientów Grupy S&T Numer 02/2009 Globalna harmonia: Standaryzacja procesów w skali światowej Focus Trade : wyśmienite rozwiązanie Wirtualne centra danych? Gorący temat To nie jest

Bardziej szczegółowo