Newsletter. Peter Baudrexl, prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o., rozmawia z Marcinem Mierzejewskim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter. Peter Baudrexl, prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o., rozmawia z Marcinem Mierzejewskim."

Transkrypt

1 Nr 18 s marzec 2006 Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) , fax (22) Trzeba być stale w ruchu 3 Stabilny rozwój 5 Zdrowe finansowanie 7 Samospłacająca się kotłownia 8 Ampułka z komputera 9 Bagaż na karuzeli 10 Wielofunkcyjne Arkady 11 Tomograf na Niekłańskiej 12 Nagroda Artystyczna 12 Turbina dla Żerania Newsletter Trzeba być stale w ruchu Peter Baudrexl, prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o., rozmawia z Marcinem Mierzejewskim. Jak porównałby Pan obecną pozycję Siemensa w Polsce z momentem startu firmy na polskim rynku w latach dziewięćdziesiątych? Pierwszego marca obchodziliśmy piętnastą rocznicę utworzenia Siemens Sp. z o.o. Siemens podjął decyzję o wznowieniu działalności w Polsce pod własnym szyldem natychmiast, gdy tylko pojawiła się taka możliwość. Kiedy rozpoczynałem tu pracę w kwietniu 1994 r., zatrudnialiśmy w Warszawie około 50 osób, a roczny obrót wynosił ok. 4 milionów euro. Była to zatem nieduża firma. Kiedy opuszczałem Polskę w 1998 r. mieliśmy już 60 milionów euro obrotu i blisko 500 pracowników. Dane te nie obejmowały jeszcze firmy ZWUT Sp. z o.o., która w tym czasie była jeszcze niezależną spółką. Duża zmiana nastąpiła w 2001 r., kiedy połączyliśmy się ze ZWUT w jedną firmę. Druga poważna zmiana polega na tym, że obecnie zatrudniamy 1700 osób, a wartość naszych przychodów wynosi prawie 500 milionów euro. Jest więc to zupełnie inna firma w porównaniu z tą, która działała 10 lat temu. Rok 2005 był dla firmy rokiem dużych przekształceń. Co je spowodowało i czy można oczekiwać dalszych zmian? Keep Moving Forward Peter Baudrexl, Siemens Sp. z o.o. CEO, talks to Marcin Mierzejewski. How would you compare Siemens' position in Poland with the launch of the company here in the 1990s? On March 1 we celebrated the 15th anniversary of founding Siemens Sp. z o.o., which marked the return to Siemens operations in Poland under its own flag, immediately after such an opportunity arose. When I started work here in April 1994, we had about 50 people in Warsaw and a turnover of about 4 million euros that year. It was quite a small company. When I left Poland in 1998, we already had about 60 million euros turnover and roughly 500 employees. That still excluded ZWUT Sp. z o.o., which was an independent company owned by Siemens at that time. Then we merged in 2001 and now we are one company, which made a big change. The second big change is that now we employ approximately 1,700 people and have a sales volume of close to 500 million euros. So, this is a completely different company than what it was 10 years ago. >>>

2 >>> Trzeba być stale w ruchu Niektóre zmiany były wynikiem decyzji podjętych w centrali koncernu. Tak na przykład decyzja dotycząca sprzedaży działu Siemensa zajmującego się telefonami komórkowymi nie była decyzją podjętą na szczeblu lokalnym, lecz centralnym. Siemens to żywy organizm, a wszystkie żywe organizmy muszą być w ruchu, bo kiedy przestajesz się ruszać... jesteś martwy. Tak więc zawsze możemy oczekiwać pewnych posunięć w strukturze firmy, także na szczeblu lokalnym. Niektóre z tych działań wiążą się z tym, iż chcielibyśmy, aby nasi pracownicy odbierali nas jako jedną firmę, a nie siedem czy osiem spółek pod jedną nazwą. Zależy nam, aby dotrzeć z tym do ich serc, a nie tylko do umysłów. To samo chcemy przekazać naszym partnerom i klientom. Oni nie potrzebują oglądać wykresów, które objaśniają naszą strukturę organizacyjną, oni chcą po prostu robić interesy z Siemensem, oczekując od nas odpowiedniej jakości usług. Oferowanie im kilku różnych bywa, że nawet wzajemnie konkurencyjnych ofert nie ma sensu. Z drugiej strony, porównując się do naszych głównych konkurentów, widzimy, że każdy z nich dysponują pewną siłą, ale tylko w jednej wąskiej sferze działalności. Tak więc, jeżeli my sami będziemy w stanie lepiej współdziałać, łącząc różne branże i wykorzystując cały nasz potencjał, wówczas okaże się, że właściwie nie mamy realnej konkurencji. Jest to jeden z naszych największych atutów. Na stronie internetowej spółki Siemens można przeczytać, że firma chce być strategicznym partnerem polskiej gospodarki. Jakie są wasze priorytety w Polsce? Jakie branże będą rozwijać się najszybciej? Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że my już ten cel osiągnęliśmy, będąc dziś ważnym partnerem polskiej gospodarki. Grupa Siemens zatrudnia ponad 5500 osób, nasz obrót przekracza 4,5 miliarda złotych. Oczekujemy wzrostu w wielu obszarach. Ze względu na konsolidację rynku i nowe technologie, pojawią się nowe trendy rozwojowe w komunikacji. Kolejnym obszarem rozwoju będą rozwiązania w zakresie IT, którymi zajmuje się branża Siemens Business Services. W Polsce szybko rozwija się także sektor medyczny, któremu również mamy wiele do zaoferowania. W tym sektorze muszą być wdrażane nowe regulacje unijne, a przy użyciu pieniędzy pochodzących z funduszy UE można spodziewać się dalszego modernizacyjnego boomu. Postępuje również rozwój przemysłu i jest dla mnie całkiem oczywiste, że w procesie tym swój udział będzie miał Siemens. Dzięki przyjęciu wytycznych europejskich należy spodziewać się ruchu w sektorach energetycznym i transportowym. Można powiedzieć, że przed Siemens Sp. z o.o. stoją wielkie możliwości rozwoju we wszystkich sferach naszej działalności. Jednym z ważnych czynników, które charakteryzują 15 lat działalności Siemens Sp. z o.o., jest rosnąca liczba pracowników. Czy spodziewa się Pan kontynuacji tego trendu? Na pewno tak. W ostatnim okresie największy wzrost liczby pracowników miał miejsce w Centrum Rozwoju Oprogramowania we Wrocławiu, które powstało w 2000 r. i jest jednym z największych tego typu ośrodków rozwoju w Polce. W chwili obecnej centrum specjalizuje się w rozwoju oprogramowania i aplikacji, ale zamierzamy je rozbudowywać. Prowadzimy rozmowy na temat rozszerzenia profilu działalności CRO o rozwój systemów elektromechanicznych. Myślę, że Centrum stanie się jednym z ważniejszych ośrodków rozwoju The year 2005 was a year of big changes for the company. What motivated the changes and what more can we expect? Some changes were driven by decisions made at the company headquarters. For example, the decision to sell Siemens mobile phone business was not a decision made locally, but on the central level. Siemens is a living thing and all living things move, because when you stop moving... you are dead. Therefore we can always expect some movements in our company, also on the local level. One of such actions at Siemens Sp. z o. o is that we would like our people to realize more fully that we are one company, not seven or eight companies with one company name. We really have to get it into the hearts of our people, not only their minds. We can see some movement at Siemens Sp. z o.o., first and foremost in order to show the same to our partners. And we want to get this message across also to our clients. Our customers do not want to read our organization charts, they just want to deal with Siemens and expect us to provide a quality service. Giving them several different sometimes even competitive offers doesn't make sense. On the other hand, if we compare ourselves to our major competitors, we can see that they are all pretty strong, but only in one narrow sector of our business. So, on our part, if we can act together better, combining different sectors and showing all our strengths, then suddenly we have no real competition. This is, of course, one of our biggest advantages. The Siemens Sp. z o.o. website says that the company wants to be a strategic partner for the Polish economy. What priorities do you have in Poland and what branches are you expecting to grow most rapidly? First of all, we are already a major partner of the Polish economy. The Siemens group employs more than 5,500 people and we have a turnover of more than zl.4.5 billion. We expect growth in many areas. Given market consolidations and new technologies, there will be new trends in communications. Another area of growth will be IT solutions, which are covered by our Siemens Business Services (SBS) branch. The medical sector, for which Siemens also has a lot to offer, is growing dramatically in Poland. We have some new EU regulations that have to be implemented in this sector and with EU funding there will be a real modernization drive. Also industrialization of the country is going on and for me it is quite obvious that there is a place for Siemens in this process. Thanks to adopting European guidelines, energy and transportation sectors will be developing as well. So, for Siemens there is a great potential for growth in all our business areas. One of the main factors characterizing 15 years of Siemens Sp. z o.o. operation has been a growing number of employees. Do you expect this trend to continue? Yes, I do. The biggest staff growth recently was connected with the Software Development Center in Wrocław, which was established in the year 2000 and is one of the biggest development centers in Poland. At the moment, it specializes in software and application development, but we want to expand it. We are talking to some of the business units in Germany about moving into 2 newsletter nr 18

3 W ubiegłym roku w spółce nastąpił znaczny wzrost zatrudnienia z 1324 osób do 1700 osób. Nowe miejsca pracy powstawały przede wszystkim we wrocławskim Centrum Rozwoju Oprogramowania Siemensa, jednym z największych w Polsce tego typu ośrodków rozwojowych, który realizuje projekty informatyczne oraz kom- IT wspierającego telefoniczną obsługę klientów STOEN. Szczególną wagę przykładaliśmy do niezawodności, elastyczności i możliwość rozwoju Centrum. Istotnym kryterium przy wyborze dostawcy było również doświadczenie w tego rodzaju projektach w branży energetycznej. Wybraliśmy rozwiązanie firmy Siemens. Dzięki wsparciu merytorycznemu naszego partnera cały system udało nam się wdrożyć w ciągu zaledwie 3 miesięcy. Obecnie nasze Centrum Kontaktu z Klientem obsługuje ponad 45 tysięcy połączeń miesięcznie. Rosnąca popularność CKK sprawia, że już w tym roku planujemy zwiększyć możliwości i funkcjonalność centrali. news >>> Stabilny rozwój zaawansowanych technologii i badań koncernu Siemens. I nie jest to prosta inwestycja, jak na przykład w nieruchomości czy maszyny, lecz inwestycja w kapitał intelektualny. Nieruchomość można łatwo odsprzedać, a maszyny przenieść do innego kraju. Natomiast inwestowanie w ludzi oznacza inwestycję nie tylko w przyszłość naszej firmy w Polsce, lecz także w przyszłość tych młodych ludzi, którzy będą tu pracować, w ich edukację i perspektywy. I tu właśnie odnotowujemy największy wzrost zatrudnienia. Firma Siemens Sp. z o.o. znana jest również ze wspierania nauki i kultury w Polsce. Jakie jest miejsce tego typu działalności w misji firmy? Dla mnie jest całkiem jasne, że powinien być to ważny element naszej misji. Gdy się jest częścią pewnej społeczności, nie można uczestniczyć tylko w jednym, ekonomicznym jej aspekcie. Ekonomia jest na pewno bardzo ważna, lecz widzimy potrzebę aktywności również w innych sferach życia. Ponadto, patrząc na historię Siemensa w Polsce i na historię Siemensa generalnie, widać, że jest to firma, która zawsze była zaangażowana we wspieranie edukacji, sztuki, muzyki itd. I to nie z tego powodu, że taka działalność może wpłynąć pozytywnie na nasz wizerunek. My po prostu w ten sposób pojmujemy filozofię funkcjonowania w społeczeństwie. I dlatego nasza firma przyznaje nagrody naukowcom, młodym malarzom, sponsoruje wystawy sztuki, wydarzenia muzyczne i przedstawienia baletowe, traktując to jako coś zrozumiałego samo przez się. electromechanical development and mechatronic systems. I think it will grow into a major high-tech development and research center for Siemens. We want to achieve it for a simple reason, because it is not an easy investment like in real estate or machinery, but in intellectual capital. You can sell a building and transfer machinery to another country. But investing in people means that we invest not only in the future of our company in Poland, but also in the future of the young people who will work there, in their education and opportunities. And this is where we have the biggest growth in staff. Siemens Sp. z o.o. is known also for supporting science and culture in Poland. What place do these activities have in the company's mission? It is very clear for me that this should be an important element of our mission. If you are a part of a community, you cannot participate in just one economic aspect. Economics is very important, but we want to be active in other aspects of society. Furthermore, if you look at the history of Siemens in Poland, and history of Siemens in general, you will see that we have always been engaged in supporting education, the arts, music and so on, and not because these activities can improve our image. It is just our philosophy of being a part of the society. So our company gives prizes to scientists, prizes to young painters, sponsors art exhibitions, musical events and ballet productions. This is just a normal thing. Stabilny rozwój Po piętnastu latach działalności Siemens Sp. z o.o. cieszy się opinią jednego z filarów polskiej gospodarki, nadal zwiększając przychody i zatrudnienie. Siemens w Polsce to grupa 12 firm produkcyjnych, handlowych i usługowych powiązanych kapitałowo z macierzystą firmą Siemens AG i reprezentujących różne jej branże. Koordynatorem całej grupy, zatrudniającej ponad 5 tysięcy osób, jest Siemens Sp. z o.o., spółka regionalna koncernu Siemens, utworzona w 1991 roku. W ciągu piętnastu lat Siemens Sp. z o.o. rozwinął się z niewielkiej firmy handlowej reprezentującej interesy macierzystego koncernu w jedno z najbardziej prężnych i innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, wielokrotnie zwiększając zatrudnienie i rozszerzając swoją aktywność o kolejne branże. Ostatni rok finansowy 2004/2005 przyniósł spółce dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży: 1963 milionów złotych wobec 1700 milionów złotych w roku poprzednim. Najlepsze wyniki na polskim rynku osiągnęły w tym czasie branża telekomunikacyjna (Communications) oraz branże dostarczające rozwiązania dla sektora medycznego (Medical Solutions) i automatyki przemysłowej (Automation and Drives). Dla firmy szczególne znaczenie ma dobry rezultat Siemens Communications, osiągnięty pomimo wydzielenia ze struktury tej branży działu telefonów komórkowych, który został sprzedany tajwańskiej firmie BenQ. O współpracy z Siemensem mówi Grzegorz Przywara, Główny Menedżer Centrum Kontaktu z Klientem STOEN S.A. Uruchomienie nowoczesnego Centrum Kontaktu z Klientem w STOEN związane było ze zmianami mającymi na celu podniesienie konkurencyjności firmy i przygotowanie jej do funkcjonowania na uwolnionym rynku energii. Ponieważ obsługa klienta jest traktowana w STOEN priorytetowo, jasno sformułowaliśmy nasze oczekiwania i założenia konieczne do wdrożenia systemu contact center. Zostały one odzwierciedlone w projekcie rozwiązania telekomunikacyjnego i systemu newsletter nr 18 3

4 >>> Stabilny rozwój Dawniej, niż przed piętnastu laty... Historia obecności firmy Siemens na ziemiach polskich sięga XIX wieku. W 1853 roku ówczesny zabór rosyjski odwiedził założyciel firmy, Werner Siemens, zainteresowany budową linii telegraficznej Berlin-Warszawa-Petersburg. Pierwsze przedstawicielstwo Siemensa w Warszawie, otwarte w roku 1879, nie zajmowało się jednak telekomunikacją, lecz sprzedażą i instalacją oświetlenia. Rozwój lokalnych struktur firmy na terenie Królestwa Polskiego, jak i w ośrodkach przemysłowych na terenie pozostałych zaborów, doprowadził do założenia w 1912 r. Towarzystwa Akcyjnego Polskich Zakładów Elektrotechnicznych Siemens. W 1922 r., już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, powstały Zakłady Siemens AG w Warszawie, z siedzibą przy ul. Królewskiej 23. W okresie międzywojennym Siemens w Polsce rozwijał sieć przedstawicielstw handlowych i biur techniczno-inżynieryjnych, zajmując się także produkcją przewodów i liczników prądu. pleksowe usługi z zakresu inżynierii oprogramowania. Centrum zatrudnia obecnie około 700 osób i nadal się rozwija. Siemens Sp. z o. o. jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego w Polsce. W 2005 roku już po raz 10 przyznano doroczną Nagrodę Siemensa dla polskich naukowców ze środowisk politechnicznych, prowadzących badania w obszarach zainteresowania firmy. Spółka jest także sponsorem wielu ważnych wydarzeń kulturalnych, jak choćby występów zespołu baletowego Borysa Ejfmana w Teatrze Wielkim w Warszawie we wrześniu ubiegłego roku. O współpracy z Siemensem mówi Marek Gdowiak, Wicedyrektor Departamentu Ochrony Informacji w Centrali ZUS w Warszawie Na podstawie podpisanej w maju 1999 r. umowy firma Siemens Sp. z o.o. dostarczyła i wdrożyła do działania system bezpieczeństwa naszego Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI). Rozwiązanie to zapewnia uwierzytelnianie i autoryzację, a także rozdzielenie praw dostępu względem identyfikacji użytkowników. System określa relacje osoba-rola, a oprogramowanie umożliwia dostęp do zasobów na podstawie pełnionej roli, a nie identyfikatora osoby. Poprzez zastosowanie szyfrowania z użyciem technik symetrycznych dla ochrony Działalność firmy i jej wkład w modernizację infrastruktury polskiej gospodarki doceniają środowiska biznesowe i opiniotwórcze media. W listopadzie 2005 roku spółka Siemens została uznana za jeden z 17 Filarów Polskiej Gospodarki w drugiej edycji rankingu czasopisma Puls Biznesu. Firma cieszy się także uznaniem ze strony władz samorządowych. Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz, nadał Siemensowi tytuł Biznesowego ambasadora Wrocławia. Władze miasta doceniły w szczególności wzrost zatrudnienia we wrocławskim Centrum Rozwoju Oprogramowania, przyznając Siemensowi nagrodę dla najlepszego łowcy głów pracodawcy oferującego nowe atrakcyjne miejsca pracy w regionie. danych przesyłanych w sieciach i mechanizmów szyfrowania z użyciem technik asymetrycznych dla dystrybucji kluczy, zapewniona jest poufność i integralność informacji przesyłanych w sieci rozległej. Indywidualne środowisko bezpieczeństwa użytkowników KSI przechowywane jest na karcie mikroprocesorowej, której personalizacja odbywa się w dostarczonym przez firmę Siemens centrum certyfikacji. W systemie dostępna jest także usługa podpisu elektronicznego opatrzonego znacznikiem czasu. Pełne wdrożenie systemu w ponad 320 oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zakończyło się w 2002 r. Obecnie System Bezpieczeństwa kontroluje pracę blisko 35 tysięcy użytkowników KSI. Kalendarium 15-lecia 1 marca firma Siemens Sp. z o.o. rozpoczęła działalność jako przedstawicielstwo handlowe koncernu Siemens AG. Pierwszą siedzibą Spółki był biurowiec Intraco przy ulicy Stawki w Warszawie. Jednocześnie uruchomiono biura regionalne w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Łodzi (w 1992 roku powstało kolejne biuro regionalne we Wrocławiu). Pierwszym prezesem zarządu Spółki został Richard Fischer. Lipiec stanowisko prezesa objął Karol Romanowski. Prezesem do spraw handlowych został wtedy Peter Baudrexl, dzisiejszy szef firmy Siemens przeprowadził się do własnego budynku przy Żupniczej na warszawskiej Pradze, gdzie do dziś mieści się siedziba firmy. W maju tego roku ustanowiona została przyznawana odtąd corocznie Nagroda Siemensa za szczególne osiągnięcia polskich naukowców przeprowadzona została pierwsza kampania wizerunkowa firmy pod hasłem Dajemy więcej, bo tworzymy więcej. Ukazała się także pierwsza reklama telewizyjna telefonu komórkowego Siemensa (model S6) rok dużych zmian organizacyjnych w spółce: w wyniku połączeń różnych działów odpowiedzialnych za sprzedaż różnych grup produktów i rozwiązań powstały branże Automation and Drives (automatyka przemysłowa), Information and Communications (telekomunikacja) oraz Siemens Business Services (rozwiązania informatyczne dla biznesu). Wystartował pierwszy serwis internetowy, zawierający podstawowe informacje o firmie i wizytówki branż Siemensa w Polsce. W listopadzie 1998 Jan Stolp zastąpił Petera Baudrexla na stanowisku prezesa ds. finansowych w zarządzie Spółki. 4 newsletter nr 18

5 Zdrowe finansowanie Znaczenie Siemens Financial Services (SFS) w działalności koncernu Siemensa jest z roku na rok coraz większe. Dotyczy to także rynku polskiego, na którym działa spółka Siemens Finance, ułatwiająca przedsiębiorcom zakup maszyn, urządzeń i usług. Specjalnością SFS w Polsce są usługi finansowe dla instytucji medycznych. Działalność SFS na świecie obejmuje leasing, finansowanie sprzedaży, finansowanie projektów i eksportu, zarządzanie należnościami, zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych, rozliczenia finansowe i pośrednictwo ubezpieczeniowe. W Polsce SFS jest obecny od 1999 roku, oferując przede wszystkim usługi finansowania sprzedaży urządzeń dla klientów biznesowych, w transakcjach od małej do średniej wielkości (ESF MMF Equipment & Sales Financing-Mid- -Market Finance). Za pomocą narzędzi finansowych opartych o leasing, dzierżawę i forfaiting (wykup należności długoterminowych), Siemens Finance finansuje sprzedaż maszyn i urządzeń. Z usług spółki korzystają zarówno małe podmioty jednoosobowe, jak i spółki międzynarodowych koncernów. Modelowym przykładem zastosowania rozwiązań SFS w Polsce jest rynek techniki medycznej. Oferta dla tej branży trafia w potrzeby trzech grup klientów: placówek publicznych, lekarzy świadczących usługi w ramach prywatnych praktyk oraz rosnącego sektora niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych klinik i szpitali. Potrzeby inwestycyjne publicznej służby zdrowia są ogromne i zwykle nie idą w parze ze stanem budżetu. Najskuteczniejszym narzędziem, jakie oferuje jej Siemens Finance, stał się forfaiting, czyli zakup wierzytelności długoterminowych powstałych w wyniku realizacji kontraktu. Mechanizm ten umożliwia wieloletnią spłatę inwestycji przy zachowaniu wymogów przetargu publicznego oraz natychmiastową sprzedaż przynoszącą zysk dostawcy. W ten sposób publiczne szpitale O współpracy z Siemensem mówi Jarosław Czarnocki, Kierownik Działu Zabezpieczenia Ruchu w Stora Enso Poland S.A. Stora Enso Poland w Ostrołęce jest jednym z trzech największych zakładów celulozowo-papierniczych w Polsce, czołowym producentem papierów oraz opakowań. Od początku modernizacji linii produkcyjnych korzystaliśmy z urządzeń Siemensa. Większość maszyn i sterowanych cyfrowo ciągów przetwórczych w naszych zakładach wyposażona jest w sterowniki oraz rozwiązania napędowe tej firmy. We współpracy z Siemensem zrealizowano również kompleksowe projekty, takie jak: modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej w oparciu o centralę HICOM 300E (październik 1999 r.) oraz instalacja nowego, cyfrowego napędu maszyny papierniczej (lipiec 2002 r.). Operacja zmiany centrali odbyła się praktycznie bez przerwy w łączności, co w przypadku tak dużego przedsiębiorstwa było niewątpliwym sukcesem technicznym i organizacyjnym. Instalacja nowego napędu maszyny papierniczej, w oparciu o system automatyki SIMATIC PCS7, była również rozwiązaniem pod klucz. Ten projekt obejmował zarówno kompleksową dostawę urządzeń, jak zapewnienie wsparcia technicznego i szkoleń. Siemens, który w staraniu o kontrakty konkurował z czołowymi firmami w branży, spełnił wysokie wymagania inwestora w zakresie jakości i funkcjonalności rozwiązań oraz możliwości ich integracji z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi. Styczeń dalsza reorganizacja: część branży informatycznej (ICP) odpowiedzialna za sprzęt komputerowy przeszła do Fujitsu Siemens Computers; w spółce pozostała branża Information & Communication Mobile Devices. Wyodrębniony został także dział systemów bankowych i kasowych, tworząc firmę Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems przy polskiej spółce utworzono tzw. Centrum Kompetencji (Regional Headquarters), koordynujące sprzedaż i promocję telefonów komórkowych i cyfrowych w całym regionie Europy Wschodniej. Siemens Sp. z o.o. uzyskała certyfikat ISO 9001: z okazji 10-lecia działalności firmy odbyła się konferencja Polska a globalizacja..., z udziałem znanych osobistości świata gospodarki i polityki. Nastąpiła integracja Spółki z firmą ZWUT Sp. z o.o., a w Warszawie otwarty został salon firmowy Siemens Mobile. Październik w Centrum Rozwoju Oprogramowania we Wrocławiu otwarto Dział Rozwoju Stacjonarnej Telefonii Bezprzewodowej firma otrzymała certyfikat ISO 9001: w strukturze Spółki pojawiły się dwie silne branże: Communications (powstała z połączenia branż Information and Communication Networks i Information and Communication Mobile) oraz SBT (utworzona po integracji z firmą Siemens Building Technologies Sp. z o.o.). W maju rozpoczęło działalność Laboratorium Testowe SDC we Wrocławiu. Pod koniec tego roku stanowisko prezesa objął Peter Baudrexl. Prezesem ds. finansowych został Alexander von Thielmann. Październik w efekcie globalnej fuzji część branży Communications odpowiedzialna za telefony komórkowe przeszła do koncernu BenQ. newsletter nr 18 5

6 i ZOZ-y są w stanie pozyskiwać wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny, od aparatów rentgenowskich i mammograficznych po ultrasonografy i zaawansowane systemy tomografii komputerowej. Wartość tych urządzeń nierzadko sięga wielu milionów złotych. Innych rozwiązań oczekują właściciele prywatnych praktyk lekarskich. Klientami SFS są tu najczęściej specjaliści z dziedziny stomatologii, ginekologii, radiologii, okulistykii, dermatologii oraz chirurgii. Oferowane im usługi ułatwiają zakup niskoemisyjnych rentgenów stomatologicznych, unitów dentystycznych, aparatury ultrasonograficznej i laserów dermatologicznych. Portfolio Siemens Finance obejmujące różne warianty leasingu operacyjnego, poprzez leasing finansowy do korzystnej pożyczki trafia także w potrzeby lekarzy otwierających praktykę. Także niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej wymagają rozwiązań dostosowanych do ich specyfiki. Ich przychody są zależne albo od Od grudnia ubiegłego roku na rynku polskim dostępna jest nowa usługa SAP Financing, dostarczana przez Siemens Financial Services. Ułatwia ona finansowanie wdrożeń SAP dla przedsiębiorstw i instytucji każdej wielkości. Wprowadzenie do oferty SFS usług finansowania projektów SAP jest istotnym elementem w portfolio produktów Siemensa, gdyż rozszerza pole naszego działania poprzez dotarcie do nowych grup klientów, powiedział Tomasz Kukulski z Siemens Finance. Kluczem do sukcesu programu finansowania SAP jest dla nas bliska współpraca z firmą SAP i jej autoryzowanymi partnerami. liczby pacjentów objętych kontraktem o świadczenie usług medycznych, albo od liczby wykonanych procedur, albo też od kombinacji obu tych składników. SFS doradza im, jak zoptymalizować rozliczenia podatkowe i wykorzystać preferencyjną stawkę VAT na urządzenia medyczne, oferując także jeden z modeli leasingu lub pożyczkę o niskim udziale własnym inwestora. Liczba placówek służby zdrowia korzystających z usług Siemens Finance powiększa się dynamicznie. Dołączają do nich dostawcy sprzętu medycznego, korzystający z usługi finansowania sprzedaży. Oferta Siemens Finance znajduje zastosowanie w wielu obszarach aktywności gospodarczej oprócz sprzętu medycznego SFS kładzie największy nacisk na finansowanie maszyn i urządzeń przemysłowych oraz technologii teleinformatycznych (patrz ramka). Ofertę firmy uzupełnia finansowanie środków transportu, m. in. flot samochodowych. Zdaniem Tomasza Olszewskiego z działu Vendor Finance Programs SFS, Usługa SAP Financing umożliwia spłatę łącznych kosztów wdrożenia SAP w miesięcznych ratach. Taki model finansowania wychodzi naprzeciw możliwościom finansowym przedsiębiorców, którzy rozważają zakup nowoczesnego oprogramowania. SAP Financing pozwala dokładniej przewidywać całkowite koszty wdrożenia i zwrot z inwestycji w czasie użytkowania pełnej instalacji. Produkt można łatwo dopasować do potrzeb każdego klienta, tak aby mógł on w dogodny sposób pokryć koszty zakupu licencji oprogramowania, zewnętrzne i wewnętrzne koszty wdrożenia, cenę sprzętu komputerowego oraz utrzymania systemu. Długoterminowe finansowanie rozwiązań SAP jest rozłożone na okres do siedmiu lat, co zachęca firmy do planowania ich inwestycji w zakresie IT. kluczem do sukcesu branży jest kompetencja i doświadczenie jej pracowników, przygotowujących rozwiązania finansowe dostosowane do specyfiki danej branży. Dobrze skrojone rozwiązanie, przetestowane z powodzeniem na pierwszej zrealizowanej transakcji, na pierwszym kliencie, pozwala na dynamiczne, skuteczne działanie poprzez powtarzanie sprawdzonego w danej sytucji modelu, ku wsparciu i zwiększeniu sprzedaży, stwierdził Olszewski. Opr. MM Healthy Finance The importance of the Siemens Financial Services (SFS) group in Siemens' operations is growing every year. This is also true of the Polish market, on which the company Siemens Finance has been active since 1999, facilitating the purchase of machinery, equipment and services by entrepreneurs. The company, which specializes in small- to medium-volume transactions (ESF MMF Equipment & Sales Financing Mid-Market Finance) is used both by small, sole-proprietor businesses and multinational corporations. The specialty of SFS in Poland is financial services for medical institutions. The most effective tool here has been forfeiting or the acquisition of long-term liabilities resulting from contract completion. This mechanism allows an investment to be repaid over many years while maintaining the requirements of public tenders as well as effecting an immediate sale bringing profit to the supplier. In this way, public hospitals and healthcare institutions are able to purchase highend diagnostic equipment, from x-ray machines and mammographs to ultrasound scanners and advanced computerized tomography systems. O współpracy z Siemensem mówi Marek Górawski, Kierownik Działu Informatyki w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK S. A.) W marcu 2002 roku rozpoczęło się w ZE PAK S. A. wdrożenie systemu mysap, którego generalnym wykonawcą był Siemens Sp. z o.o. (branża Siemens Business Services). Było to pierwsze w Polsce wdrożenie portalu korporacyjnego mysap. Wartość kontraktu wyniosła 5 milionów zł. Nasz kontrahent zastosował nowoczesne, procesowe podejście do projektu, który został podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował procesy związane z operacyjnym zarządzaniem przedsiębiorstwem, takimi jak produkcja, sprzedaż, pozyskiwanie i utrzymywanie majątku, czy zarządzanie finansami. Drugi obejmował procesy związane z zarządzaniem personelem, zarządzaniem przedsiębiorstwem na poziomie strategicznym oraz budowę Systemu Informowania Kierownictwa w oparciu o hurtownię danych i portale internetowe. Kontrakt obejmował dostawę sprzętu komputerowego, szkolenia, opracowanie interfejsów do systemów zewnętrznych oraz dokumentacji wdrożenia. Siemens odpowiadał również za przygotowanie tzw. startu produktywnego, przejęcie danych i szkolenie użytkowników końcowych. Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością, postępowały zgodnie z harmonogramem oraz zostały ukończone w ramach założonego budżetu. Na szczególną uwagę zasługuje rekordowo krótki czas realizacji projektu: pierwszy etap wdrożenia uzyskał pełną funkcjonalność w ciągu 9 miesięcy. 6 newsletter nr 18

7 Samospłacająca się kotłownia Modernizacja kotłowni szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) w Warszawie wykonana przez branżę Building Technologies (SBT) Siemens Sp. z o.o. zapewni zmniejszenie kosztów o jedną piątą. Kontrakt przewiduje spłatę inwestycji z uzyskanych przez WIM oszczędności. Centralny Szpital Kliniczny WIM przy ul. Szaserów w Warszawie jest jednostką badawczo-rozwojową oraz zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Nad tą ważna placówką medyczną zawisła przez chwilę groźba wstrzymania działalności, gdy inspektorzy ochrony środowiska po stwierdzeniu przekroczenia norm emisji zanieczyszczeń zagrozili niedopuszczeniem jej do dalszej eksploatacji. Zły stan techniczny kotłowni dostarczającej parę na potrzeby technologiczne i grzewcze groził ponadto awarią i zakłóceniem pracy szpitala. Dlatego szybka modernizacja kotłowni szpitala Klinicznego stała się konieczna. Formuła Samospłacających się Inwestycji (Performance Contracting PFC), znajdująca się w ofercie Siemensa, umożliwiła realizację inwestycji bez angażowania środków finansowych pochodzących z budżetu szpitala. Proponowany przez Siemensa model realizowania energooszczędnych inwestycji okazał się korzystnym rozwiązaniem dla instytucji, która tak jak wiele innych publicznych szpitali i przychodni stanęła przed dylematem: zakup nowego sprzętu medycznego czy modernizacja systemu energetycznego. Nakłady finansowe wraz z kosztami finansowania zostaną spłacone z uzyskanych oszczędności, a więc z kwot, które szpital musiałby wydać również w przypadku, gdyby taka modernizacja nie została wykonana. Formuła PFC rozkłada ponadto spłatę poniesionych przez wykonawcę nakładów na długi czas. Kontrakt na wykonanie kompleksowej modernizacji kotłowni w którym Siemens wystąpił również jako partner inwestora odpowiedzialny za obniżenie kosztów eksploatacji, finansowanie i gwarancję oszczędności został podpisany w sierpniu 2005 roku, a w grudniu modernizacja została ukończona. Zgodnie z warunkami umowy z WIM, gwarantowanym efektem energetycznym modernizacji jest wzrost sprawności kotłów o około 30% w stosunku do wcześniejszego poziomu. Siemens wykonał także dokumentację niezbędną do otrzymania przez szpital oficjalnej decyzji, określającej dopuszczalne ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza Jak powiedział Newsletterowi Andrzej Nowicki z Siemensa, efektem modernizacji jest nie tylko poprawa stanu technicznego obiektów, ale także zwiększenie wartości majątku trwałego bez angażowania środków finansowych na etapie realizacji inwestycji. Zgodnie z formułą PFC, uzyskanie rocznych efektów energetycznych wyższych od gwarantowanych w umowie oznacza dodatkowy zysk inwestora. W przypadku oszczędności niższych od gwarantowanych Siemens Sp. z o.o. zobowiązana jest wyrównać różnicę. Kontrola oszczędności prowadzona jest w sposób ciągły, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i archiwizacji danych. Self-Financing Boiler The modernization of the boiler room of the Military Medical Institute (WIM) hospital in Warsaw, carried out by the Siemens Building Technologies group, will reduce costs by one-fifth. The contract, signed in August 2005, was completed in December. Rapid modernization was necessary due to the boiler room's poor technical condition and the threat of closure by environmental protection services. The Performance Contracting (PFC) formula, a part of Siemens' offering, allowed the investment to be carried out without involving funding from the hospital's budget. The effect of the modernization guaranteed by the contract is boiler efficiency growth of 30 percent. Under the PFC option, if energy-saving effects are lower than those guaranteed, Siemens Sp. z o.o. will have to refund the difference. O współpracy z Siemensem mówi Ryszard Kostrzewski, Dyrektor ds. Inwestycji Zespołu Elektrowni Dolna Odra Nasze kontakty handlowe z firmą Siemens mają wieloletnią historię. Początki współpracy sięgają lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy Siemens był generalnym wykonawcą systemów automatyki i pomiarów dla dwóch bloków 60 MW w Elektrowni Pomorzany (pracowały one do końca lat dziewięćdziesiątych). Potem były kontrakty na dostawę różnej aparatury pomiarowej, włączników próżniowych i na modernizację dwóch turbin w Pomorzanach. W latach Zakład Monitoringu Środowiska i Automatyki Moneko zrealizował, w oparciu o aparaturę Siemensa, 21 systemów ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń powietrza w trzech naszych elektrowniach. Dane uzyskiwane z tych systemów są podstawą do naliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Ponadto wykorzystuje się je w procesie optymalizacji pracy kotłów i instalacji oczyszczania spalin, co przynosi ZE Dolna Odra wymierne korzyści. Wybór aparatury Siemensa nie był kwestią przypadku. Zdecydowały zaoferowane przez Siemensa warunki kontraktowe, opinie wykonawcy systemów i innych użytkowników tego typu aparatury, a także dostępność części zamiennych i serwisu. Bardzo pozytywnie oceniamy współpracę z przedstawicielami Siemensa, obsługującymi realizację wspomnianych kontraktów. To był naprawdę dobry wybór. newsletter nr 18 7

8 Ampułka z komputera Dzięki modernizacji, jaką Siemens przeprowadził w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma w Starogardzie Gdańskim, wzrosła wydajność i bezpieczeństwo pracy linii napełniania ampułek. Kontrakt objął modernizację systemu sterowania i pomiarów dla dwóch linii napełniania ampułek. Prace zakończono w grudniu 2005 roku, a ich wykonawcą był Siemens (branża Industrial Solutions and Services I&S). Na nowych liniach ampułki napełnia się kilkudziesięcioma rodzajami leków stosowanych w lecznictwie zamkniętym. Wydajność linii po modernizacji wynosi średnio 50 tysięcy ampułek w czasie pracy jednej zmiany. Realizację projektu specjaliści Siemensa rozpoczęli od opracowania ogólnych założeń działania systemu i od stworzenia oprogramowania spełniającego specyficzne potrzeby modernizowanych urządzeń. Dzięki zastosowaniu w obu liniach systemu komputerowego i automatyki, wyeliminowano przełączniki mechaniczne. Zamiast pokręteł i przycisków personel obsługujący linię ma obecnie do dyspozycji wygodne panele dotykowe, co ułatwia także utrzymanie czystości na wymaganym poziomie. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ linie napełniania ampułek znajdują się w strefie o podwyższonej czystości. Użycie programowalnych sterowników Siemensa pozwala na szybką modyfikację programu i elastyczną zmianę parametrów procesu napełniania, takich jak temperatura i ciśnienie w tunelu transportowym, w zależności do potrzeb. Ponadto, dzięki komputerowemu sterowaniu, wszystkie parametry związane z działaniem linii podlegają stałej ścisłej kontroli oraz archiwizacji. Polpharma jest obecnie największym w Polsce producentem leków generycznych oraz substancji farmaceutycznych. Specjalnością firmy są preparaty stosowane w kardiologii, gastroenterologii i neurologii. Modernizacja przyniosła zakładom w Starogardzie Gdańskim szereg korzyści. Wprowadzenie nowych, szybciej reagujących zabezpieczeń znacznie podwyższyło poziom bezpieczeństwa pracowników. Wydatnie poprawiła się jakość regulacji i kontroli systemu, a system komputerowy pozwala na automatyczne generowanie dziennych, tygodniowych i miesięcznych raportów z dokładnymi parametrami produkcji. Ampoules From a Computer Thanks to the modernization Siemens has carried out at Zakłady Farmaceutyczne Polpharma in Starogard Gdański, productivity and safety have increased on the ampoule filling process line. The contract covered modernization of the control and measurement system for two ampoule filling lines. The work was completed in December 2005 by the Industrial Solutions and Services group. On the new lines, ampoules are filled with several dozen kinds of medications used in inpatient care. Thanks to the modernization, process productivity has grown to an average of 50,000 ampoules during one work shift. The application of a computer system and automation on both lines has eliminated mechanical switches. The staff operating the line now have comfortable touch panels at their disposal, which also facilitates hygiene. This is a very important consideration because the ampoule filling line is in the factory's sterile zone. The use of Siemens programmable controllers also allows filling process parameters such as temperature and pressure to be changed flexibly, depending on the needs. Nowoczesna linia napełniania składa się mówiąc w uproszczeniu z trzech głównych części: tak zwanej myjki, tunelu i zatapiarki. W myjce ampułki są dokładnie myte gorącą wodą. Następnie podawane są do tunelu transportowego, w którym odbywa się sterylizacja ampułek przez wygrzewanie w temperaturze stopni C. Ciągła cyrkulacja gorącego powietrza w tunelu jest wymuszana przez wentylatory. Sterylne ampułki są dalej transportowane do zatapiarki, gdzie dozuje się do nich porcję leku, a następnie zatapia ich szklane końce za pomocą palników gazowych. Zatapiarka zalicza się do strefy o najwyższym poziomie czystości, gdzie konieczne jest zakładanie zamkniętych kombinezonów ochronnych. 8 newsletter nr 18

9 Bagaż na karuzeli W listopadzie 2005 ukończono budowę nowego systemu transportu bagażu w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy. Wykonawcą inwestycji była branża Industrial Solutions and Services Siemensa. Sprawne zarządzanie i dystrybucja bagażu na lotnisku to jeden z podstawowych warunków płynności ruchu każdego portu lotniczego. Pierwszy etap prac nad budową systemu transportu bagażu w nowym Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy został przeprowadzony w 2004 roku i obejmował część dla odlatujących pasażerów powstającego terminalu. W ubiegłym roku ukończono prace nad systemem transportu w części Przyloty. Rozbudowano także wcześniej ukończoną część systemu o cztery dodat- Cases on the Carousel Last November saw the completion of a new luggage transport system at the new Ignacy J. Paderewski Airport in Bydgoszcz. The contractor for the project was the Siemens Industrial Solutions and Services group. The first stage was carried out in 2004 and covered the departures section. Last year, work ended on the transport system in the arrivals section. The previously completed part of the system was additionally expanded to include four extra check-in desks. kowe stanowiska check-in. Drugi etap prac realizowano w uruchomionym już nowym terminalu, przy odbywającym się normalnie ruchu pasażerskim. Przy stanowiskach rejestracji pasażerów check-in, gdzie przyjmowany jest bagaż, zamontowane zostały wagi, taśmociągi bagażowe i urządzenia do prześwietlania bagażu. Stąd walizki i torby za pomocą systemu poruszających się z prędkością około 0,5 m/s taśmociągów trafiają do hali bagażowej, skąd są przewożone do samolotów. Do tej samej hali trafiają również bagaże pasażerów przylatujących. System taśmociągów przenosi je do hali przylotów i wyrzuca na tzw. karuzelę taśmę o zamkniętym okrężnym obiegu, gdzie każdy pasażer może wygodnie odnaleźć i odebrać swoje rzeczy. Siemens był wykonawcą podobnych nowoczesnych systemów transportu bagażu w portach lotniczych w Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku i Rzeszowie. Opr. MM Siemens in Poland has previously built similar modern luggage transport systems at the airports in Szczecin, Poznań, Gdańsk and Rzeszów. newsletter nr 18 9

10 Wielofunkcyjne Arkady Branża Building Technologies Siemensa jest jednym z wykonawców centrum handlowousługowego Arkady Wrocławskie. To jedno z największych przedsięwzięć deweloperskich realizowanych na Dolnym Śląsku. W nowym wrocławskim centrum handlowym znajdzie się szereg instalacji i systemów, bez których nie może się obyć tego typu duży, wielofunkcyjny obiekt. Całość prac, obejmujących wszelkie niezbędne dostawy i usługi, Siemens wykona w systemie pod klucz. Jak powiedział Artur Motyliński z Działu Handlowego Building Technologies, strategiczne znaczenie dla powstającego w centrum Wrocławia kompleksu będą miały w szczególności dostarczane przez Siemensa instalacje pożarowe, w tym system sterowania oddymianiem, i automatyka. Kontrakt obejmuje również kompleksowe wykonanie okablowania strukturalnego, Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu GUARTO, kontroli dostępu (SiPass) i telewizji dozorowej. W Arkadach Wrocławskich zainstalowana zostanie centrala telefoniczna Siemensa oraz system detekcji gazu. Część urządzeń montowanych przez Siemensa, w tym instalacja antenowa i dźwiękowy system ostrzegawczy DSO, pochodzić będzie od innych producentów. Kontrakt zostanie prawdopodobnie uzupełniony także o dostarczenie i zainstalowanie systemu automatyki wentylacji i klimatyzacji. Centrum Arkady Wrocławskie, którego deweloperem jest firma LC Corp., będzie Multifunctional Arkady Siemens Building Technologies is one of the contractors for the Arkady Wrocławskie retail and service center, one of the largest development projects in Lower Silesia. The work carried out by Siemens is a turnkey job, covering all the necessary deliveries and services. The fire protection systems, including a smoke control system and automation supplied by Siemens will be of strategic importance for the complex which is being built in the center of Wrocław. The contract also provides for the completion of structural wiring, a burglar alarm system and closedcircuit television. Arkady Wrocławskie will feature more than 130 stores, cafes, restaurants and a 10-theater multiplex cinema. spełniać funkcje handlowe, usługowe, biurowo-biznesowe i rozrywkowe. Ma się tam znaleźć ponad 130 sklepów, kawiarnie i restauracje. W części rozrywkowej powstanie 10-salowe multikino, ze specjalną salą premier na 550 widzów. Atrakcją głównego pasażu handlowego w Arkadach będzie potężne akwarium oceaniczne o wysokości 9 m, z rekinami, płaszczkami i sztuczną rafą koralową. Inwestor planuje oddanie centrum do użytku w pierwszym kwartale 2007 r. W stanie surowym budynek ma być gotowy na przełomie sierpnia i września. 10 newsletter nr 18

11 biznes Tomograf na Niekłańskiej W grudniu ubiegłego roku w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie, przy ulicy Niekłańskiej, otwarto pracownię tomografii komputerowej, w której zainstalowano nowoczesny tomograf komputerowy SOMATOM Emotion 16. CT at Niekłańska In December 2004 a CT lab was opened at the Professor Doctor Jan Bogdanowicz Independent Unit of Public Heath Care Centres in Warsaw where modern SOMATOM Emotion 16 CT was installed. The 16-slice CT in the Childrenís Hospital in Warsaw is the first such apparatus in Poland. SOMATOM Emotion 16 is a perfect solution for medium-sized hospitals, including childrenís hospitals. The compact structure of the apparatus and the 68cm gantry allow easy access to patients which matters a lot when scanning children. The hospital at Niekłańska street will use the CT produced by Siemens for comprehensive non-invasive diagnostics, early detection of illnesses, monitoring therapies and quick determination of the condition of patients in case of emergencies. In the case of children not only diagnosis and therapy are important, but also conditions in which little patients are examined. Therefore, thanks to Siemens efforts, the new lab and the scanner itself were decorated with nice and cheerful pictures which will definitely put these patients in good mood. There are more than 4,000 various Emotion apparatuses in use all over the world and SOMATOM Emotion 16 represents state-of- -the-art technology in its class. Somatom Emotion 16 relies on a number of the most modern solutions employed in the most advanced computer tomography systems. Skaner o konfiguracji 16-warstwowej, działający w Szpitalu Dziecięcym w Warszawie, to pierwsze tego typu urządzenie w Polsce. SOMATOM Emotion 16 to doskonałe rozwiązanie dla szpitali średniej wielkości, w tym także dla szpitali dziecięcych. Zwarta budowa aparatu, zaledwie sześćdziesięcioośmio centymetrowa głębokość okola umożliwiają łatwy dostęp do pacjenta, co ma ogromne znaczenie przy badaniu dzieci. W szpitalu przy Niekłańskiej aparat będzie służył do wszechstronnej diagnostyki nieinwazyjnej, wczesnego wykrywania schorzeń, monitorowania terapii, jak również do szybkiego określania stanu pacjenta w stanach nagłych. W przypadku dzieci ważne jest nie tylko sama diagnoza i terapia, ale także warunki badania małych pacjentów. Dlatego też nowa pracownia, jak i tomograf zostały staraniem Siemensa ozdobione ładnymi i wesołymi malunkami, co na pewno wpłynie na samopoczucie badanych dzieciaków. Na świecie pracuje ponad 4000 różnego typu aparatów z rodziny Emotion, a SOMATOM Emotion 16 to najnowsze urządzenie w tej klasie. W aparacie Somatom Emotion 16 zastosowano szereg najnowocześniejszych technologii, obecnie typowych dla najbardziej zaawansowanych systemów tomografii komputerowej. newsletter nr 18 11

12 info Nagroda Artystyczna Artistic Prize Siemens w Polsce realizuje swą misję społeczną, inicjując przedsięwzięcia i wspierając instytucje, które swą pracą i dokonaniami tworzą nowe wartości w polskiej nauce i kulturze. Od dziesięciu już lat istnieje Nagroda Siemensa, przyznawana polskim naukowcom z uczelni i instytutów politechnicznych. Inicjatywa ta zdążyła wrosnąć w świadomość polskiego środowiska naukowego i zyskać niemałą renomę. W tym roku skala zaangażowania Siemensa rozszerzy się o kolejne przedsięwzięcie, polegające na wsparciu polskiego życia artystycznego. Ustanowiona przez Siemensa Nagroda Artystyczna zostanie przyznana młodemu artyście, wywodzącemu się z grona studentów ostatniego roku studiów lub tegorocznych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Nagroda ma znaczny wymiar finansowy i jej celem jest wyróżnienie talentu młodego artysty i jego dokonań, a zarazem wsparcie jego dalszej działalności na nowej, samodzielnej drodze artystycznej. Nazwisko laureata zostanie ogłoszone podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Akademii Sztuk Pięknych. Porozumienie w sprawie ustanowienia nagrody podpisali prezes zarządu Siemensa Peter Baudrexl i JM rektor Akademii Sztuk Pięknych, prof. Ksawery Piwocki (na zdjęciu). Turbina dla Żerania The Siemens Art Award was founded which will be granted to a young artist, who is a Warsaw Art Academy senior or 2006 graduate. This financial award was established for the purpose of honouring a young talented artist and his/her achievements as well as supporting his/her development and the beginning of his/her artistic career. The winner will be presented during a ceremony inaugurating the academic year at the Warsaw Art Academy. The agreement regarding the newly established award was signed by Peter Baudrexl, CEO of Siemens Sp. z o.o. and Professor Ksawery Piwocki, Rector of the Academy of Fine Arts (see photo). Dzięki nowemu turbozespołowi TZ-11 elektrociepłownia Żerań zwiększyła moc, zmniejszając jednocześnie emisję szkodliwego dwutlenku węgla do atmosfery. Jednym z wykonawców przeprowadzonej w ekspresowym tempie modernizacji był Siemens. Turbozespół parowy o znamionowej mocy elektrycznej 97 MWe i cieplnej ok. 200 MWt przekazano do eksploatacji 30 grudnia. Zastąpił on dwa pracujące od ponad trzydziestu lat turbozespoły. Wykonawcą inwestycji dla żerańskiej elektrociepłowni, należącej do Vattenfall Heat Poland S. A., było konsorcjum firm Polimex-Mostostal Siedlce S. A., Siemens Industrial Turbomachinery s. r. o. z Czech oraz Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S. A. Uruchomienie turbozespołu nie tylko poprawiło parametry mocy cieplnej i elektrycznej EC Żerań, ale także znacznie podniosło bezpieczeństwo pracy zakładu. Inwestor postawił przed wykonawcami trudne zadanie, wyznaczając krótki termin realizacji projektu. Nowy turbozespół musiał być uruchomiony w ciągu 10 miesięcy od rozpoczęcia prac na placu budowy. Biorąc pod uwagę zakres dostaw i robót oraz wartość projektu (ponad 170 mln zł), tempo realizacji było bardzo szybkie, nie tylko jak na warunki polskie. W dodatku inwestycję realizowano bez przerywania pracy pozostałych urządzeń elektrociepłowni. Oba pracujące dotychczas turbozespoły (wyprodukowane w 1957 i w 1962 roku) nie nadawały się już do dalszej bezpiecznej i ekonomicznej pracy ze względu na wiek i powtarzające się awarie. Wyłączono je w lutym ubiegłego roku. W październiku zakończyły się prace montażowe nowej turbiny. Pierwszy rozruch bloku energetycznego nastąpił w listopadzie, przy 25-procentowym obciążeniu znamionowym. Podczas kolejnego, trwającego 720 godzin ruchu próbnego uzyskano ponad 87% mocy znamionowej turbiny, co przewyższa znacznie wymagania zawarte w kontrakcie. Nowa turbina została zaprojektowana i wykonana w fabryce Siemensa w Brnie. Generator elektryczny, będący elementem turbozespołu, dostarczyła fabryka Siemensa w Erfurcie. Zarówno przy składaniu oferty, jak i w czasie realizacji kontraktu, profesjonalnego wsparcia konsorcjum wykonawców udzieliła branża Power Generation Siemens w Polsce. Turbine for Żerań Thanks to its new TZ-11 turbine set, the Żerań combined heat and power generation plant has increased its output while reducing harmful carbon dioxide emissions. Siemens was among the contractors of this ultra-fast modernization. The steam turbine set with 97 MWe electric power rating and about 200 MWt heat rating, was handed over for operation on Dec. 30. The contractor for this project for the Żerań plant, which is owned by Vattenfall Heat Poland SA, was a consortium of Polimex-Mostostal Siedlce SA, Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. from the Czech Republic and Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa SA. The new turbine was designed and made at the Siemens factory in Brno. The electric generator that forms part of the turbine set was supplied by the Siemens factory in Erfurt, Germany. Professional support for the contractor consortium was provided by Siemens Power Generation Group in Poland. 12 newsletter nr 18

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens Sp. z o.o. Struktura organizacyjna firmy Zarząd Działy centralne

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PHYSICAL SECURITY INFORMATION MANAGEMENT

PHYSICAL SECURITY INFORMATION MANAGEMENT PHYSICAL SECURITY INFORMATION MANAGEMENT GEMOS PSIM JEDEN SYSTEM DO DOWOLNEJ INTEGRACJI Czym jest GEMOS PSIM? INTEGRACJA BEZPIECZEŃSTWO NEUTRALNOŚĆ OPTYMALIZACJA ERGONOMIA OSZCZĘDNOŚĆ Integruje SSP, KD,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięć przez JST w załoŝeniach oraz praktyce Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved.

przedsięwzięć przez JST w załoŝeniach oraz praktyce Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved. Szczecin 28.03.2014 Efektywność energetyczna modelowe podejście do realizacji tego typu przedsięwzięć przez JST w załoŝeniach oraz praktyce siemens.com/answers Energy Performance Contracting skuteczna

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Agencja interaktywna SCORISE = SCORE + RISE

Agencja interaktywna SCORISE = SCORE + RISE Informacje o frmie Scorise Agencja interaktywna SCORISE = SCORE + RISE W kilku zdaniach Misja Tworzymy spójny i pożądany wizerunek frm. Zajmujemy się tworzeniem prostych w obsłudze i skutecznych stron

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Zadbamy o Twoje finanse jak nikt inny. MSP Finance oferuje przełomową formułę usług zapewniającą profesjonalną obsługę finansową, ważną

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania. www.skynet.com.pl

Kompleksowe rozwiązania. www.skynet.com.pl Kompleksowe rozwiązania www.skynet.com.pl O firmie SKYNET Polska Sp. z o. o. jest firmą z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku polskim. Od początku swojej działalności firma szczególny nacisk kładzie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Kim jesteśmy? Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów Nasze bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY NR 1/2010

KOMUNIKAT PRASOWY NR 1/2010 KOMUNIKAT PRASOWY NR 1/2010 11 marzec 2010 r. KOLEJNE ZLECENIA OD KLIENTÓW Do najważniejszych wydarzeń Elektromont S.A. w ostatnim okresie można zaliczyć podpisanie w grudniu Umowy Ramowej z wiodącym operatorem

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Zadbamy o Twoje finanse jak nikt inny. MSP Finance oferuje przełomową formułę usług zapewniającą profesjonalną obsługę finansową, ważną

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa transformacja w praktyce. Ewa Makowska Tłomak Andrzej Grzechociński Michał Jarząbek

Cyfrowa transformacja w praktyce. Ewa Makowska Tłomak Andrzej Grzechociński Michał Jarząbek Cyfrowa transformacja w praktyce Ewa Makowska Tłomak Andrzej Grzechociński Michał Jarząbek Grupa Societe Generale na świecie ratingi AA (low) DBRS, A S&P, A2 Moody s, A Fitch obecna w 76 krajach ponad

Bardziej szczegółowo

16 lat działalności. Certyfikat ISO 9001:2008. Strona główna > Firma > Wyróżnienia

16 lat działalności. Certyfikat ISO 9001:2008. Strona główna > Firma > Wyróżnienia Strona główna > Firma > Wyróżnienia i partnerzy 16 lat działalności Pewność i bezpieczeństwo osiągnięte dzięki 16 letniemu doświadczeniu pozwalają ips Control oferować bezpieczeństwo i profesjonalizm,

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji!

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Zmień taktykę- przejdź do ofensywy. Staw czoła cyfrowej transformacji. Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Prezentacja wyników badania IDC w Polsce na tle badań globalnych

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Jerzy Bagiński, FPE Seminarium dla MSP, Katowice 26.11.2014 2 Cele i aktualna działalność Fundacji Działa nieprzerwanie od 1992 roku

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Polska umacnia swoją pozycję lidera usług biznesowych w regionie

Bardziej szczegółowo

KIGMED.eu szansą na innowacyjny biznes Jerzy Bujok - Kierownik Projektu

KIGMED.eu szansą na innowacyjny biznes Jerzy Bujok - Kierownik Projektu KIGMED.eu szansą na innowacyjny biznes Jerzy Bujok - Kierownik Projektu DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZA PRZYSZŁOŚĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 Warszawa, 1 marca 2016 roku Informacja prasowa ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT w Polsce i w regionie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczamy kierunki finansowania

Wyznaczamy kierunki finansowania Wyznaczamy kierunki finansowania 1 Wiodąca niebankowa instytucja finansowa na rynku medycznym w Polsce Finansowanie sektora z systemu ubezpieczeń społecznych i publicznych NFZ, Skarb Państwa, Samorządy

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Prezentacja Honorowego Gospodarza. 8 października 2013

Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Prezentacja Honorowego Gospodarza. 8 października 2013 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Prezentacja Honorowego Gospodarza 8 października 2013 Kluczowe fakty 1 - Jedna z 25 największych firm generycznych na świecie Pozycja rynkowa - Ponad 1 mld $ obrotu

Bardziej szczegółowo

Home intelligence. FIBARO dla deweloperów

Home intelligence. FIBARO dla deweloperów Home intelligence FIBARO dla deweloperów Gdzie jesteśmy? Home intelligence 2 TUTAJ MOŻNA NAS ZNALEŹĆ O firmie Firma Fibar Group sp. z o.o jest innowacyjnym przedsiębiorstwem powstałym w Poznaniu pod koniec

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Rebranding. Kiedy warto zmienić markę placówki medycznej i jak to zrobić? (case study)

Rebranding. Kiedy warto zmienić markę placówki medycznej i jak to zrobić? (case study) Rebranding Kiedy warto zmienić markę placówki medycznej i jak to zrobić? (case study) Marzena Kowalska, Dyrektor Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, Grupa LUX MED III Forum Marketingu i PR w Ochronie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Figórski AGH. 12 maja 2005, Jordanów

Arkadiusz Figórski AGH. 12 maja 2005, Jordanów Arkadiusz Figórski AGH 12 maja 2005, Jordanów PICOLight - Testowanie i Rozpowszechnienie Publicznego Systemu Wewnętrznych Kontraktów na Zmniejszenie Zużycia Energii poprzez Projekty Energooszczędnego Oświetlenia

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej 19 listopada 2009 Targi PROTECH 09 Michał Rok Professional Services Manager, update CRM Sp. z o.o. widok

Bardziej szczegółowo