Kierunki ewolucji systemu bankowego Stanów Zjednoczonych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki ewolucji systemu bankowego Stanów Zjednoczonych"

Transkrypt

1 16 Systemy Bankowe Kierunki ewolucji systemu bankowego Stanów Zjednoczonych Katarzyna Jachimiak Historia rozwoju systemu bankowego w Stanach Zjednoczonych si ga ponad 200 lat. Rozkwit bankowoêci to skutek reakcji na kryzysy gospodarcze. Poczàtkowy rozwój tego sektora mo na opisaç jako chaotyczny, nieustrukturyzowany i nie w pe ni uregulowany prawnie. Mocne pragnienie utrzymania rzàdu z dala od operacji finansowych sektora prywatnego spowodowa o powstanie systemu bankowego, który nie potrafi sprostaç potrzebom rozwojowym spo eczeƒstwa. Nawet wczesne próby stworzenia ekonomicznej stabilizacji i kontrolowania inflacji, poprzez utworzenie nowych struktur systemu bankowego, widziane by y jako niechciana interwencja rzàdu. Mimo e w ciàgu kolejnych lat gospodarka podupada a, fa szerstwa banknotów stawa y si coraz powszechniejsze, a banki bankrutowa y coraz cz Êciej, Kongresowi Stanów Zjednoczonych uda o si uchwaliç w 1863 r. National Bank Act (Ustaw o Banku Narodowym). Ustawa ta by a pierwszà serià praw i regulacji, które sprawi y, e sektor bankowy sta si jednym z najbardziej uregulowanych w ca ym kraju. W dzisiejszych czasach niemal ka dy aspekt bankowoêci jest bardzo dok adnie opisany w prawie tak, aby b dy pope niane przez banki by y jak najrzadsze i aby chroniç te instytucje zaufania publicznego przed bankructwem. Poczàtkowo zupe nie zdecentralizowany i chwiejny, dziê system bankowy Stanów Zjednoczonych uwa a si za pewny, stabilny i bezpieczny, a tak- e kontrolowany przez w adze paƒstwowe 1. Paƒstwo przywiàzuje du à wag do stosownych regulacji prawnych, aby depozyty powierzane bankom przez klientów by y odpowiednio ubezpieczone i zabezpieczone. W ciàgu ca ej historii rozwoju bankowoêci w Stanach Zjednoczonych toczy o si wiele dyskusji na temat tego, 1 P.A. Carrubba: Principles of banking. Washington D. C American Bankers Association, s. 3.

2 Systemy Bankowe 17 które instytucje i w jakim zakresie powinny kontrolowaç system bankowy, jaki jest najodpowiedniejszy poziom ubezpieczania depozytów itp. Aby lepiej zrozumieç dzisiejsze ustawodawstwo amerykaƒskie w zakresie systemu bankowego, warto przeêledziç jego histori. Rola banków komercyjnych i to, jakie powinny byç dotyczàce ich regulacje prawne, sta y si jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w kraju. Obawy i kontrowersje dotyczàce przyznawania licencji bankom wynika y z planów powierzenia im prawa do emisji banknotów, przyjmowania depozytów, transferu Êrodków rzàdowych, dokonywania wydatków publicznych, a tak e gwarantowania kredytów dla rzàdu i sektora prywatnego. Najwi kszà obawà by- o jednak dopuszczenie banków do emisji Êrodków p atniczych. W tym poczàtkowym okresie banki by y oskar ane o praktyki monopolistyczne i faworyzowanie przedsi wzi ç handlowych przed rolniczymi. Stawa y si hamulcem post pu ekonomicznego. Ka da próba stworzenia jakiegokolwiek typu banku ze strony paƒstwa spotyka a si ze sprzeciwem spo eczeƒstwa, zw aszcza przedsi biorców. Zaufanie do systemu bankowego podupada o tak bardzo, e pojawia y si coraz wi ksze naciski na Kongres, aby wzmocniç wiar ludzi w silnà bankowoêç i aby uzdrowiç i udoskonaliç polityk pieni nà. Sekretarz Skarbu, Alexander Hamilton, zaproponowa utworzenie nowego banku, ÊciÊle powiàzanego z rzàdem i majàcego jego pe ne poparcie. W aênie z jego inicjatywy, mimo ostrych sprzeciwów i opozycji ze strony Thomasa Jeffersona i Jamesa Madisona, Kongres wyda zezwolenie na rozpocz cie dzia alnoêci przez First Bank of U. S. w 1791 r., na 20 lat 2. W kolejnych latach powsta o wiele banków. Niektóre koƒczy y swà dzia alnoêç szybko, nie potrafiàc sprostaç wymaganiom klientów lub dorównaç konkurencji. Inne przetrwa y d ugie lata czasy prosperity, jak równie kryzysów. Rzàd stara si mniej lub bardziej ingerowaç w ich dzia alnoêç, w zale noêci od potrzeby ochrony tych instytucji zaufania publicznego przed bankructwem. Na przyk ad na poczàtku XX wieku rzàd Stanów Zjednoczonych musia wykazaç si inicjatywà i ratowaç upadajàce banki. W 1913 r. wydano ustaw Federal Reserve Act i utworzono istniejàcy do dziê System Rezerwy Federalnej (Fed). Powsta wówczas system banku centralnego, który mia wyeliminowaç problemy zaistnia e po wejêciu w ycie National Bank Act oraz zwi kszyç efektywnoêç banków komercyjnych, a tym samym zapewniç klientom wi ksze bezpieczeƒstwo przechowywania Êrodków pieni nych. Ca e paƒstwo zosta o podzielone na 12 dystryktów, ka dy z Bankiem Rezerwy Federalnej. Banki 2 J.M. Chapman, and R.B. Westerfield, Branch Banking: It s Historical and Theoretical Position in America and Aboard. New York 1942 Harper Press. utrzymywa y swoje rezerwy w Banku Rezerwy Federalnej lub w jego filii na terenie danego dystryktu. Dzi ki nowej procedurze rezerwy zosta y w miar równomiernie roz o one na terenie ca ego kraju, a nie skupione w jednym konkretnym miejscu (by o tak przed wej- Êciem w ycie Federal Reserve Act). System Rezerwy Federalnej jest dziê odpowiedzialny za kszta towanie i realizacj polityki pieni nej Stanów Zjednoczonych. Jest instytucjà samofinansujàcà si i posiada ca kowità niezale noêç, w tym tak e ekonomicznà. Zakres kompetencji jest szeroki: wspólnie z agencja rzàdowà OCC sprawuje nadzór nad bankami komercyjnymi, ustala stopy rezerw obowiàzkowych od depozytów, reguluje stopy procentowe, okreêla warunki operacji otwartego rynku realizowanych przez Federalny Komitet Operacji Otwartego Rynku 3, utrzymuje rezerwy instytucji depozytowych, jest po yczkodawcà ostatniej instancji dla lokalnych banków, gdy ich klienci potrzebujà p ynnoêci, a bank nie jest w stanie sfinansowaç jej z tradycyjnych êróde. Poczàtek ogarniajàcego ca y Êwiat Wielkiego Kryzysu w 1929 r. by absolutnà katastrofà dla systemu bankowego. W ostatnim kwartale 1931 r. ponad amerykaƒskich banków zbankrutowa o; po yczkobiorcom odmówiono zap aty, a aktywa banków znacznie straci y na wartoêci. Doprowadzi o to do wybuchów paniki w ca ym kraju, kolejek do kas niezadowolonych i przera onych utratà pieni dzy klientów, chcàcych odzyskaç swoje oszcz dnoêci, zanim jeszcze bank straci wszystko i stanie si ca kowicie niewyp acalny 4. W tym okresie System Rezerwy Federalnej niewiele zrobi, aby pomóc bankom w utrzymaniu p ynnoêci finansowej. B dem Fed by o przyj cie takiej postawy. Powodów ku temu by o sporo, mi dzy innymi Fed uwa a, e problemy banków komercyjnych sà przyczynà z ego zarzàdzania. Nie by a to wi c dziedzina, w którà chcia ingerowaç. Poza tym nie ka dy bank musia ubezpieczaç swoje depozyty i nale eç do Systemu Rezerwy Federalnej. Wi kszoêç banków, które upad y w 1930 r., nie by- a w aênie cz onkami Systemu Rezerwy Federalnej. Fed nie czu si zatem za nie odpowiedzialny. W 1930 r. swojà dzia alnoêç zawiesi o banków (tabela 1) 5. WczeÊniej problemy dotyczy y g ównie banków rolniczych, w 1930 r. by o ju inaczej. W tym roku upad np. Bank of United States, jeden z najwi kszych banków w kraju, z siedzibà w Nowym Yorku. 3 L. Or ziak, B. Pietrzak: BankowoÊç na Êwiecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe. Warszawa 2000/2001 Instytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS, s R. Moley: The First New Deal. Harcourt, Brace & World, Inc., New York 1966, s National Bereau of Economic Research, A discussion of the Federal Reserve System s, Milton Friedman and Anna J. Schwartz: A monetary History of the United States Princeton, New Jersey 1963, s

3 18 Systemy Bankowe Tabela 1 Upad oêci banków komercyjnych w latach Rok Liczba Depozyty Straty ponoszone Straty depozytów upad ych (w tys. USD) przez deponentów we wszystkich bankach banków (w tys. USD) komercyjnych (w %) , , , , , , , , , , , , ,15 èród o: Federal Deposit Insurance Corporation, Annual Report, 1993, Ponadto, jednoczeênie z bankami bankrutowa y tysiàce firm, doprowadzajàc amerykaƒskà gospodark do wielkiego kryzysu. Stopa bezrobocia w kraju, pierwszy raz w historii USA, si gn a a 25% 6. Kryzys ten by wyzwaniem i najwa niejszym problemem do rozwiàzania dla prezydenta Franklina D. Roosvelta. Ju dzieƒ po obj ciu rzàdów, 5 marca 1933 r., og osi on wakacje dla banków, zamykajàc wszystkie instytucje w ca ym kraju do czasu, a zostanà sprawdzone i zrewidowane przez Office of the Comptroller of the Currency i albo otwarte ponownie, albo b dà przeznaczone do absolutnej likwidacji. Niestety, przetrwa y nieliczne. Jeszcze raz opinia publiczna straci a zaufanie do systemu bankowego. Wielu ludzi zosta o zwolnionych z pracy; przepad y ich oszcz dnoêci yciowe. Uwa a si, e nie mo na by o nic zrobiç, aby zapobiec kryzysowi, gdy spowodowa y go czynniki, na które nikt nie mia wp ywu. Krytycy jednak mówià równie, e kontrola ze strony Systemu Rezerwy Federalnej by a nieodpowiednia, choç Fed mia uprawnienia do tego, aby nadzór by skuteczniejszy. Po pierwsze, Fed móg podnieêç stopy procentowe, aby zniech ciç d u ników. Móg te poprosiç Kongres o zezwolenie na zmuszenie instytucji finansowych do tego, aby d u nicy wystawili na sprzeda wi cej akcji. Spowodowa oby to obni enie si ogólnej wartoêci po yczek, udzielanych klientom na zakup papierów warto- Êciowych. System Rezerwy Federalnej mimo wszystko ustali minimalnà kwot, jakà klienci musieli dysponowaç, aby zakupiç akcje lub obligacje na kredyt 7. W czerwcu 1933 r. Kongres wyda zarzàdzenie o ubezpieczeniu depozytów bankowych. Bezpieczne by y tylko Êrodki do dolarów (obecnie dolarów) 8. Mia o to przywróciç zaufanie publiczne do banków i zapewniç klientów, e te instytucje finansowe sà i b dà bezpieczne. Odpowiedzià na Wielki Kryzys by o wydanie przez Kongres Banking Act z 1933 r., znanego równie jako Glass-Steagall Act. Zakazywa on àczenia dzia alnoêci inwestycyjnej i komercyjnej przez jeden bank, a tak e wymaga paƒstwowych papierów wartoêciowych jako dodatkowego zabezpieczenia akcji Rezerwy Federalnej. Akt powo ywa równie do ycia Federal Deposit Incurance Corporation FDIC (Federalne Biuro do spraw Ubezpieczania Depozytów). Operacje otwartego rynku zosta y poddane kontroli Rezerwy Federalnej, a banki musia y byç stale sprawdzane 9. Banking Act z 1935 r. uzna ostatecznie FDIC za sta y urzàd rzàdowy. G ówne postanowienia Glass-Steagall Act to: oddzielenie operacji bankowych handlowych (commercial banking) od inwestycyjnych (investment banking), zakazanie bankom p acenia odsetek od wk adów bie àcych (p atnych na àdanie), uzyskanie przez fed uprawnienia do okreêlania maksymalnego poziomu oprocentowania depozytów bankowych (interest rate ceilings), podniesienie minimalnego wk adu wymaganego do za o enia banku narodowego, zakazanie bankom cz onkom Systemu Rezerwy Federalnej gwarantowania emisji papierów wartoêcio- 6 T.W. Koch: Bank Management. University of South Carolina 1995 The Dryden Press. 7 J.K. Galbraith: The Great Crash of New York 1979 Avon Books, A Discus Book, s J.F. Taylor: The Process of Change in American Banking. New York 1990 Quorum Books. 9 G.G. Kaufman, L.R. Mote: Glass Steagall: Repeal by Regulatory and Judicial Interpretation. Banking Law Journal September/October 1990, s

4 Systemy Bankowe 19 wych, kupowania ich na w asny rachunek, a tak e przyjmowania do grona cz onków organizacji przeprowadzajàcych transakcje z wykorzystaniem papierów wartoêciowych, przyznanie zarzàdowi Systemu Rezerwy Federalnej prawa zakazywania bankom wykorzystywania kredytu otrzymanego od Systemu Rezerwy Federalnej do celów spekulacyjnych, utworzenie agencji rzàdowej Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Federalnej Korporacji ds. Ubezpieczeƒ Depozytów, w celu ochrony depozytariuszy banków ubezpieczonych w FDIC 10. Na podstawie niektórych z powy szych postanowieƒ w latach 60. zosta wprowadzony przepis znany jako Regulation Q. Mia on na celu ograniczenie nadmiernej konkurencji mi dzy bankami w pozyskiwaniu depozytów od klientów. Przepisy, które wynika y z Regulation Q, wywar y du y wp yw na intensywny rozwój zagranicznej aktywnoêci amerykaƒskich banków. Monetary Control Act z 1980 r. Niemal ca e prawodawstwo bankowe mi dzy 1933 a 1980 r. wprowadzi o w ycie nowe regulacje kontrolujàce lub wzmacniajàce stare. Nawet 50 lat po krachu na gie dzie nowojorskiej i Wielkim Kryzysie podstawowe problemy, które spowodowa y takà sytuacj ekonomicznà, nadal tkwi y w pami ci opinii publicznej, a tak e ustawodawców. Taki stan rzeczy utrzymywa si do czasu wydania przez Kongres nowego aktu prawnego Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act. By a to najwa niejsza ustawa, która wesz a w ycie od 1933 r. Umacnia a si banków, zezwala a im, jak równie instytucjom oszcz dnoêciowym i kredytowym, na oferowanie nowych produktów finansowych. Zmiany w prawodawstwie bankowym by y konieczne dla unikni cia w przysz oêci problemów, które n ka y Stany Zjednoczone w poprzednich latach. Celem Monetary Control Act by o sprawienie, aby poprzez deregulacj instytucje finansowe sta y si bardziej konkurencyjne, a Fed móg mieç wi kszà kontrol nad wielkoêcià poda y pieniàdza. Najwa niejsze postanowienia ustawy sà nast pujàce: maksymalne pokrycie pieni ne FDIC zosta o podniesione do USD; wszystkie instytucje oferujàce takie konta, jak na przyk ad rachunki rozliczeniowo-oszcz dnoêciowe, zosta- y zmuszone do utrzymywania rezerw od tych depozytów; stopniowo zacz to znosiç limity odsetek, które banki mog y p aciç od depozytów; ca kowicie zniesiono je w 1987 r.; ka da instytucja mog a teraz ubiegaç si o po- yczk od Systemu Rezerwy Federalnej; wczeêniej takie prawo mia y tylko banki nale àce do Systemu; Fed móg pobieraç prowizje od wszystkich Êwiadczonych us ug; instytucjom oszcz dnoêciowym i kredytowym, a tak e uniom kredytowym zezwolono na udzielanie kredytów komercyjnych i Êwiadczenia us ug powierniczych; wszystkie instytucje finansowe mog y odtàd oferowaç konta negotiable order of withdrawal account (NOW); NOW to konto, na którym klient móg wypisywaç czeki; nie by o to konto depozytów na àdanie, bank zastrzega sobie jednak prawo wymagania od depozytariusza zg oszenia na 7 dni wczeêniej ch ci podj cia Êrodków; nie wszyscy klienci mogli zak adaç takie konta 11 ; podniesiono poziom ubezpieczenia depozytów do USD; zniesiono Regulation Q do 1986 r. W tabeli 2 przedstawione sà zmiany wartoêci ubezpieczanych przez FDIC depozytów w latach W 1980 r. po raz ostatni podwy szono poziom, do którego gwarantowano wyp acanie depozytów w ra- 10 P.A. Carrubba: Principles of banking, op.cit., s E.W. Reed, E.K. Gill: Commercial Banking. New Jersey 1989 Prentice Hall. Tabela 2 Poziom ubezpieczenia depozytów w latach Lata Kwota Wzrost Lata WartoÊç (w USD) procentowy od ostatniej pokrycia pieni nego zmiany (w USD) I VI , do teraz èród o: FDIC, Keeping the Promise: Recommendations for Deposit Insurance Corporation. April 2001.

5 20 Systemy Bankowe Schemat 1 Wahad o regulacji w systemie bankowym Stanów Zjednoczonych brak regulacji Glass-Steagal Act National Banks Federal Reserve 1980 Monetary Control Act FIRREA, FDICIA èród o: P.A. Carrubba: Principles of banking. Washington D.C American Bankers Association, s. 15. zie ewentualnych problemów banków z p ynnoêcià finansowà. Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act Po raz kolejny kryzys ekonomiczny doprowadzi do koniecznoêci zmiany ustawodawstwa bankowego i wahad o regulacji w systemie bankowym Stanów Zjednoczonych ponownie zacz o poruszaç si w kierunku nowych ustaw i zwi kszonej kontroli. Widaç to na schemacie 1. Podczas gdy jeszcze 200 lat wczeêniej prawie zupe nie brak by o dyscypliny w Êrodowisku finansów, to obecnie system bankowy USA nale y do jednych z najbardziej uregulowanych na Êwiecie. Przez lata ustawodawcy pracowali, by osiàgnàç taki efekt. Na schemacie 1 pokazane sà zmiany, które mia y najwi kszy wp yw na obecny stan systemu bankowego. Chcàc uniknàç totalnej katastrofy, przestraszony kryzysem i upadkiem kas oszcz dnoêciowych i kredytowych, Kongres wprowadzi w ycie nowà ustaw : Financial Institutions Reform, Recovery and Eforcement Act of 1989 (FIRREA). Celem ustawy by y zreformowanie i konsolidacja federalnego systemu ubezpieczania depozytów (federal deposit insurance system), aby odbudowaç publiczne zaufanie do kas oszcz dnoêciowo-po yczkowych. Zniesiono FSLIC i Federal Home Loan Bank Bard, a ich funkcje przekazano FDIC, Office of Thrift Supervision (OTS), Federal Housing Finance Board i Resolution Trust Corporation (RTC). OTS mia o regulowaç i nadzorowaç oszcz dnoêci. RTC zosta o stworzone, aby radziç sobie ze wszystkimi niewyp acalnymi oszcz dno- Êciami i sprzedawaç aktywa. Ustawa wyznaczy a równie FDIC na administratora dwóch oddzielnych funduszy inwestycyjnych: Bank Insurance Fund, ubezpieczajàcego depozyty banków b dàcych cz onkami BIF, Savings Association Insurance Fund (SAIF), ubezpieczajàcego depozyty wszystkich kas oszcz dno- Êciowych, cz onków SAIF. Pojawiajàce si i rozwijajàce w latach 80. na rynku finansowym kasy oszcz dnoêciowo-po yczkowe okaza y si katastrofà dla systemu banków komercyjnych. Od samego poczàtku rozwoju systemu bankowego w Stanach Zjednoczonych Kongres uchwali wiele praw i regulacji. Mimo e cz sto by krytykowany za nieporadne dzia anie i mimo e w historii USA zapisa- o si kilka ma ochwalebnych zdarzeƒ i kryzysów, dzia anie ca ego systemu mo na oceniç jako dobre. Trzeba przyznaç, e zarówno kontrolerzy, jak i sam Kongres reagowali czasem zbyt mocno, ale ostateczny bilans wypada dodatnio. Recesja poczàtku lat 90. Na poczàtku lat 90. sta o si jasne, e w amerykaƒskim prawie dotyczàcym dzia alnoêci banków konieczne sà radykalne zmiany i liberalizacja ca ego systemu bankowego. Coraz widoczniejsza sta a si potrzeba nasycenia us ugami bankowymi niektórych regionów Stanów

6 Systemy Bankowe 21 Zjednoczonych, jak równie zwi kszenia konkurencyjnoêci tego sektora. Nale a o zmieniç sytuacj, w której instytucje finansowe inne ni banki mog y oferowaç podobne produkty i us ugi, nie podlegajàc jednocze- Ênie takim samym, restrykcyjnym ograniczeniom 12. W 1991 r. sektor bankowoêci amerykaƒskiej walczy o przetrwanie i wyjêcie z kryzysu. Recesja w 1990 r. oraz na poczàtku 1991 r., znacznie zmniejszy a popyt na kredyty i po yczki. Straty zanotowa y g ównie dzia- y zajmujàce si handlem nieruchomoêciami, a Bankowy Fundusz Ubezpieczeniowy Bank Insurance Fund by niewyp acalny, a do kwoty 7 mld USD. Ponad banków komercyjnych, posiadajàcych aktywa przekraczajàce wartoêç 500 mld USD, znalaz o si na sporzàdzonej przez FDIC, liêcie banków zagro onych. Wiele z nich by o bliskich bankructwa. Wskaênik ROA ca ego sektora bankowego wynosi jedynie 0,53% 13. Krótkoterminowe stopy procentowe zacz y spadaç w drugiej po owie 1990 r. Zwrot z trzymiesi cznych weksli skarbowych wynosi Êrednio 7,75% w drugim kwartale 1990 r. Dochód z tych weksli spad do 4,54% do koƒca 1991 r. i wcià jeszcze spada, zachowujàc zaledwie 3% zwrotu w ciàgu ca ego 1993 r. 14 W latach zanotowano w USA rekordowà liczb bankructw instytucji bankowych. Rocznie zamykano Êrednio 180 banków (w 1992 r. upad o 127 banków, ponoszàc straty ubezpieczeniowe w kwocie oko o 3,6 mld USD 15 ). Sytuacja finansowa innych drastycznie si pogorszy a. Przyczyny bankructw by y liczne. Najwa niejsze z nich to: wzrost kosztów ponoszonych przez banki w zwiàzku ze zniesieniem postanowieƒ Regulation Q, recesja na rynku naftowym i rolnym, co mia o wp yw na pogorszenie si sytuacji du ej liczby przedsi biorstw zaciàgajàcych kredyty w bankach, kryzys gie dowy w 1987 r., z e zarzàdzanie bankiem i nieostro na polityka kredytowa, brak w aêciwej kontroli wewn trznej. Federalna agencja ubezpieczeniowa FDIC by a zmuszona do wyp acania ogromnych odszkodowaƒ deponentom upad ych banków. Znalaz a si z tego powodu w trudnej sytuacji finansowej i zmuszona by a do podj cia kroków, które mog yby pomóc w odbudowaniu zasobów finansowych FDIC, a tak e sk oniç banki do niepodejmowania nadmiernego ryzyka. Pomocà takà mia o byç uchwalenie przez Kongres Stanów Zjednoczonych FDIC Improvement Act (FDICIA), czyli ustawy o wzmocnieniu FDIC. Postanowienia Glass- 12 R.E. Litan, J. Rauch: American Finance for the 21 st Century. Washington D.C Brookings Institution Press, s Federal Reserve Bank of Chicago, G.J. Benston and G.G. Kaufman: Deposit Insurance Reform in the FDIC Improvement Act: The Experience to Date. Second Quarter 1998, s Ibidem, s FDIC: A Brief History of Deposit Insurance in the United States. Washington D. C. September 1998 International Conference on Deposit Insurance, s Steagal Act nie zosta y zniesione, na co czekali wszyscy bankierzy. Wprowadzono natomiast jeszcze dodatkowe przepisy i kontrol. Po recesji lat amerykaƒska gospodarka rozpocz a wzrost, kontynuowany z powodzeniem do 1998 r. Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act z 1991 r. Wprowadzona w 1991 r. ustawa Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act (FDICIA) zezwoli- a na dodatkowe po yczenie przez FDIC 25 mld USD od Skarbu Paƒstwa, na pokrycie strat zwiàzanych z ubezpieczeniem depozytów na wypadek problemów banków z ich wyp acaniem. WczeÊniej wynosi a 5 mld USD, a FDICIA zwi ksza a jà do 30 mld USD. W 1990 r. FDIC by o upowa nione do po yczania pieni dzy na kapita obrotowy od Federal Financing Bank. Wszelkie zaciàgni te po yczki by y sp acane ze sprzeda y aktywów majàtków upad oêciowych. Od ubezpieczonych depozytów by y jednak pobierane prowizje, gdy w sytuacji, gdy upad a instytucja, FDIC musia o pokrywaç wysokie koszty ju na samym poczàtku wyp ata depozytów Êrodki ze sprzeda y majàtku upad oêciowego wp ywa y do FDIC relatywnie póêno. Kredytobiorcy kapita u obrotowego mieli do odzyskania kwot oko o 10 mld USD na koniec 1991 i 1992 r. Zostali sp aceni w ca oêci w nast pnym roku, czyli Dodatkowo, w nowej ustawie zrewidowano regulacje bankowe i kontrol zarówno banków krajowych, jak i zagranicznych, poprzez wymaganie on-site examinations corocznego sprawdzania ksiàg rachunkowych. Zmieniono tak e zasady prowadzenia ksi gowo- Êci bankowej. Skutkiem wprowadzenia ustawy w 1991 r. by o to, e banki musia y sprostaç wszystkim wymaganym standardom zapewnienia bezpieczeƒstwa oraz pewnoêci klientom, w àczajàc sprawne zarzàdzanie i kierowanie odpowiednià kadrà kierowniczà, jak równie standardy odszkodowaƒ. Banki musia y równie prowadziç prognozy i badania, aby unikaç ryzyka kredytowego. Restrykcje by y na o one przede wszystkim na banki stanowe. Zakazano im anga owania si w dzia ania, których zakazano bankom narodowym. Ka dy bank musia zamieszczaç w ulotkach dla klientów dok adne informacje dotyczàce stóp procentowych, pobieranych prowizji oraz wysokoêci ubezpieczenia depozytów, aby atwo by o porównywaç produkty oferowane w ró nych bankach i obliczaç oprocentowanie oszcz dnoêci. Wzros y sk adki ubezpieczania depozytów. Ustawa FDICIA wymaga a utrzymywania podatków na poziomie 23 punktów bazowych, dopóki fundusz ubezpieczeniowy Bank Insurance Fund (BIF) nie osiàgnie poziomu 1,25% ubezpieczonych depozytów. W celu uzyskania odpowiedniej wartoêci

7 22 Systemy Bankowe Tabela 1 Wskaêniki oceny kondycji finansowej banków komercyjnych (assesments rates) na r. Capital Group (grupa kapita owa) Supervisory Group (grupa nadzorcza) A B C Well capitalized 23 (0) 26 (3) 29 (17) Adequately Capitalized 26 (3) 29 (10) 30 (24) Undercapitalized 29 (10) 30 (24) 31(27)* * Liczbami w nawiasach zaznaczono obecnie obowiàzujàce wspó czynniki. èród o: Federal Deposit Insurance Corporation, Deposit Insurance Options Paper, Washington D.C., August FDIC mia a prawo podnieêç wysokoêç sk adek wed ug w asnego uznania, ale nie wi cej ni 35 centów od 1 dolara. Wymagany poziom BIF osiàgnà w 1995 r. Ustawa nakazywa a równie rozwini cie systemu ubezpieczania depozytów 16. Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act z 1991 r. znaczàco rozszerzy a w adz FDIC w stosunku do wszystkich ubezpieczonych instytucji. Zezwala a, aby FDIC rozwin a system p acenia sk adek ubezpieczeniowych w zale noêci od stopnia ryzyka (okreêlanego w punktach). System ten agencja uchwali- a w 1992 r. i modyfikowa a w kolejnych latach. Zestawienie wspó czynnika podatkowego by o obrane oddzielnie dla Bank Insurance Fund (BIF) i Savings Association Insurance Fund (SAIF). Ka de zestawienie sk ada o si z matrycy 9-komórkowej, ze stawkà od 23 do 31 centów, od 100 dolarów podlegajàcych opodatkowaniu depozytów. Wszystkie instytucje by y umieszczone w odpowiednim miejscu matrycy na podstawie przynale noêci do grup ryzyka 1, 2, 3 (capital group) i A, B, C (supervisory subgroup). Instytucje w najlepszej kondycji finansowej nale a y do grupy 1A, a w najgorszej do grupy 3C (tabela 3). FDIC przyznano prawo do zamkni cia instytucji, która by a bliska bankructwa. W ten sposób mo na by- o uratowaç cz Êç depozytów, zanim jeszcze bank straci ca kowicie p ynnoêç finansowà. Wszystkie instytucje by y zapisane w pi ciu ró nych grupach od znajdujàcych si w dobrej kondycji do krytycznych. Te ostatnie by y zamykane, jeêli w ciàgu 90 dni nie uda o im si poprawiç wskaêników finansowych Êwiadczàcych o ich kondycji 17. Ponadto, ustawa FDICIA stworzy a wiele obowiàzkowych i prawnie uregulowanych sankcji, które by y stosowane w stosunku do banków obni ajàcych swój kapita, w celu zmniejszania strat Bankowego Funduszu Ubezpieczeniowego Bank Insurance Fund. Jak widaç z historii, wszelkie ustawy sprzyja y du- ym instytucjom bankowym, chroniàc je przed bankructwami. Przyj o si stwierdzenie: zbyt du e, by mog y upaêç ( too big to fail ). Przyk adowo, uznano za takie w 1984 r. 12 banków i w adze kraju w ca oêci 16 P.A. Carruba: Principles of banking, op.cit., s FDIC: A Brief History of Deposit Insurance in the United States op.cit., s. 57. gwarantowa y wyp at depozytów. FDIC wykorzysta o swoje prawo tylko dwa razy: w 1980 r. w stosunku do First Pensylwania Bank (wartoêç ca kowita aktywów wynosi a 8 mld USD) i w 1984 r. do Continental Illinois National Bank (wartoêç ca kowita aktywów wynosi a 45 mld USD). Dzia o si tak g ównie dlatego, e rzàd obawia si, i upadek du ego, znaczàcego banku mo e mieç zbyt groêny wp yw na ca a gospodark kraju. Dlatego chronione by y przede wszystkim interesy tych najwi kszych. FDICIA zmieni a to. Ubezpieczeniami obj to równie ma e banki, bardziej nara one na bankructwo. Gramm-Leach-Bliley Act z 1999 r. 12 listopada 1999 r. Kongres wyda nowà ustaw, podpisanà przez prezydenta Billa Clintona, dotyczàcà regulacji w sektorze bankowym, o nazwie Gramm-Leach- Bliley Act (GLBA), znanà równie jako Financial Services Modernization Act. Na ustaw d ugo oczekiwa ca- y sektor finansowy Stanów Zjednoczonych. Znosi wiele restrykcji, które kilka dekad wczeêniej (dok adnie 66 lat temu) wprowadzi Glass-Steagall Act i które stanowi y ograniczenia nie tylko dla banków, ale równie dla Systemu Rezerwy Federalnej. Pod wieloma wzgl dami osiàgni to to, o co zabiega y i walczy y instytucje finansowe przez d ugie lata. Ustawa by a jednak równie wyzwaniem, aby utrzymaç stabilnoêç finansowà kraju, i w pewnym sensie utrudnieniem dla organizacji bankowych oraz Systemu Rezerwy Federalnej. Poszerza a odpowiedzialnoêç Fed wobec Kongresu, majàcego w stosunku do banku centralnego wi ksze wymagania. Ustawa u atwi a poszerzanie dzia alnoêci krajowych i mi dzynarodowych instytucji finansowych, na terenie ca ego kraju, we wszystkich stanach. G ównym zadaniem i celem GLBA z 1999 r. by o odpowiednie dopasowanie struktury ca ego sektora bankowego do rzeczywistych warunków i potrzeb istniejàcych na rynku, a tak e zmodernizowanie us ug finansowych. Najwa niejsze zmiany w ustawodawstwie bankowym po wydaniu GLBA sà nast pujàce: Zwi kszone zosta y uprawnienia organizacji bankowych i firm ubezpieczeniowych do w àczania si we wszystkie przedsi wzi cia handlowe bezpoêrednio,

8 Systemy Bankowe 23 za poêrednictwem lub we wspó pracy z firmami holdingowymi (na przyk ad po po àczeniu lub fuzji). Zezwolono na àczenie si ze sobà banków, firm ubezpieczeniowych i instytucji zajmujàcych si obrotem papierami wartoêciowymi. Powsta y nowe Financial Holding Company (FHC) firmy holdingowe, zamiast istniejàcych wcze- Êniej Bank Holding Companies 18. Instytucje niebankowe nie mog y byç w aêcicielami banków komercyjnych. Prawnie zezwolono na prowadzenie dzia alno- Êci handlowej przez banki merchant banking, w àczonej do tzw. financial activities, czyli czynnoêci finansowych. Wcià jeszcze wyst powa y pewne limity przy àczeniu dzia alnoêci inwestycyjnej i komercyjnej. Akt znaczàco zreformowa kontrol nad organizacjami bankowymi, które zdecydowa y si na anga owanie w nowo dozwolone dla banków przedsi wzi cia. Ograniczone zosta y uprawnienia zarzàdu Fed do kontroli i wymagania raportów od przedsi biorstw zale nych od FHC. Zarzàd móg jednak nak adaç ograniczenia kapita owe na FHC. Zarzàd mia prawo w dowolnym momencie wymagaç sk adania dodatkowych raportów finansowych oraz przeprowadzaç kontrol, w celu monitorowania p ynnoêci finansowej i ryzyka podejmowanego przez instytucje finansowe, zrzeszone bàdê niezrzeszone. Ustawa zaleci a Zarzàdowi Fed, aby dok adnie ustali przepisy prawne oraz wszelkie regulacje, odnoszàce si do zagranicznych instytucji finansowych, dzia- ajàcych na terenie Stanów Zjednoczonych, tak by by y one podobne do obowiàzujàcych instytucje krajowe. Rewizji poddany zosta Community Reinvestment Act (CRA), która wprowadzi a ulgi dla ma ych banków i wymaga a ujawniania umów pomi dzy bankami a klientami. CRA zosta wydany pod koniec lat 70., aby zapewniç bezpieczeƒstwo depozytariuszom, majàcym wk ady ubezpieczone przez FDIC, i aby sprostaç ich wymaganiom kredytowym. GLBA z agodzi a regulacje dotyczàce cz stotliwoêci sprawdzania i monitorowania dzia alnoêci ma ych banków. Te, które mia y aktywa poni ej 250 mln USD i zakwalifikowa y si do grupy o satysfakcjonujàcej kondycji finansowej, mia y zmieniony czas z miesi cy na 4 lub 5 lat 19. Ustawa wprowadzi a wymóg, aby instytucje finansowe corocznie przedstawia y klientom swoje polisy ubezpieczeniowe, bez wzgl du na to, czy sà to klienci d ugoletni, czy dopiero rozpoczynajà wspó prac z danà instytucjà. GLBA da a klientom prawo wyboru, czy zezwalajà na ujawnianie i wysy anie swoich niepublicznych danych do niezrzeszonych instytucji trzecich. Nie dotyczy o to jednak potrzeby przekazania informacji np. w celu zawarcia transakcji lub Êwiadczenia us ug bankowych dla klienta. GLBA zabrania a dzielenia si numerami kont lub innymi podobnymi numerami identyfikacyjnymi oraz kodami w celach telemarketingowych, reklamowych pocztowych i przesy anych pocztà elektronicznà 20. Wydanie GLBA w 1999 r. mia o du e znaczenie dla sektora bankowego. Sà oczywiêcie plusy i minusy, wi ksze mo liwoêci, ale i ryzyko. Niewàtpliwie poszerzono wybór produktów finansowych oferowanych klientom, jak równie zdolnoêç konkurowania z instytucjami niebankowymi (podlegajàcymi mniejszym restrykcjom), takimi jak firmy ubezpieczeniowe czy domy maklerskie. Mo e to prowadziç do zdywersyfikowania strumienia przychodów i zwi kszenia dochodów od pobieranych prowizji. Federal Deposit Insurance Reform Bill z 2002 r. Propozycje zmian W ustawie Federal Deposit Insurance Reform Act z 2002 r., zosta y przedstawione poprawki do systemu ubezpieczeƒ w Stanach Zjednoczonych, dotyczàce sektora bankowego i unii kredytowych. Najwa niejsze zmiany, które byç dokonane, to po àczenie Bank Insurance Fund i Savings Association Insurance Fund i stworzenie jednego funduszu Deposit Insurance Fund. Drugà bardzo istotnà sprawà by o zwi kszenie kwoty ubezpieczenia wi kszoêci depozytów ze 100 do 130 tys. USD (wy sze pokrycie dla sk adek emerytalnych, co najmniej dwa razy tyle, czyli 260 tys. USD i depozytów municypalnych, do 80% wartoêci lub 2 mln USD). Zabezpieczenie dotyczy oby depozytów bankowych i w kasach oszcz dnoêciowych, ubezpieczonych przez FDIC, jak równie tych w uniach kredytowych, ubezpieczonych przez National Credit Union Administration (NCUA). Kolejnà zmianà by yby warunki p acenia sk adek ubezpieczeniowych do FDIC. Do tej pory instytucje i przedsi biorstwa majàce depozyty w bankach i nale àce do grupy o niskim ryzyku oraz dobrej sytuacji finansowej nie musia y p aciç podatku, dopóki fundusz utrzymywa rezerw co najmniej 1,25% wszystkich ubezpieczonych depozytów. Nowa ustawa zak ada a, e wszystkie banki i kasy oszcz dnoêciowe musia yby p aciç podatek. Wed ug prognoz, w 2003 r. wyda yby o jeden miliard dolarów wi cej W.F. Kroener: III Implementation of Selected GLBA Provisions and Other Topics of Current Interest: The FDIC Perspective. SG023 ALI-ABA, L.R. Fischer, O.I. Ireland: Living with the Gramm-Leach-Bliley Privacy Rules Privet Labels, Co-Brand, Agent Bank and other Credit Partnerships. 2 No. 2 Privacy Info. L. Rep. 1 (October, 2001). 20 Federal Reserve Bank of Cleveland Bard of Directors: The Gramm-Leach-Bliley Act. Be careful what you ask for because you just might get it. February 10, M. Halley, J. Ruud: Report of the House Committee on Financial Services. Federal Deposit Insurance Reform Act of 2002, April 17, 2002.

9 24 Systemy Bankowe Zaproponowano równie zmian Designated Reserve Ratio (DRR) z 1,25% na wartoêç z przedzia u 1,15 1,40%. Zarzàd Fed mia by sprawdzaç obecne i przysz e ryzyko strat oraz sytuacj ekonomicznà instytucji. Zapobieg oby to cz stym zmianom wskaênika podatkowego dla banków i kas oszcz dnoêciowych. Ustawa z 2002 r. nie zosta a jednak przyj ta, gdy nie uda o si osiàgnàç porozumienia. Pod koniec 2002 r. odby o si w Waszyngtonie spotkanie, na którym dyskutowano o mo liwoêciach zmiany ustawodawstwa. Konferencja jednak nie przynios a skutku w postaci zmiany prawa. Jest ma o prawdopodobne, aby w najbli szym czasie uda o si podnieêç próg ubezpieczonych depozytów ze USD do USD. Trudno te b dzie dojêç do porozumienia w sprawie po àczenia BIF i SAIF, ze wzgl du na dopasowanie do siebie wysokoêci sk adek. Zmiana prawa nigdy nie jest rzeczà prostà, zw aszcza jeêli nie ma zgody mi dzy stronami, którymi w tym wypadku sà ró ne instytucje sektora bankowego. W Stanach Zjednoczonych przyj o si nazywaç ustawy proponowane do przyj cia jako bill, a dopiero po zatwierdzeniu zarówno przez Senat, jak te Izb Reprezentantów (House of Representative) act. Takich ustaw by o w ostatnich latach wiele, ale ani ta z 2002 r. opisana powy ej ani z 2003 r. nie wesz y w ycie. Obecnie omawiana jest Regulatory Relief Bill, która przesz a Izb, ale nie zosta a zaakceptowana przez Senat. W tym roku legislacyjnym nie mo e byç powtórnie przedstawiona w Senacie, ale planowane jest ponowne poddanie jej pod g osowanie, ponownie w nast pnym roku. Wówczas b dzie musia a jeszcze raz zostaç przyj ta przez Izb, póêniej dopiero przez Senat USA. Najwa niejsze zmiany proponowane przez ustaw dotyczà znowu zwi kszenia pokrycia ubezpieczonych depozytów powy ej USD. Ma to na celu lepszà ochron oszcz dnoêci depozytariuszy. Jest to wa ny argument dla prezydenta i prezesa Senackiej Komisji Bankowej (Senate Banking Committee) oraz prezesa Rady Federalnej Greenspan a (Chairman of the Federal Reserve Board). Za podniesieniem pu apu opowiadajà si ma e banki; wi ksze sà raczej przeciwne. Poza tym jako argument przeciw podaje si to, e ustawa dawa aby uniom kredytowym dodatkowe narz dzie konkurencji. Ma e banki wysuwajà argumenty, e chcia by dodatkowo zach ciç klientów do lokowania oszcz dnoêci w ich bankach. Po za tym ostatnia zmiana by a dokonana 20 lat temu, a od tego czasu si a nabywcza 1 dolara zmieni a si ze wzgl du na inflacj. Zabezpieczenie nie jest wi c praktycznie takie samo. Ma e banki formu ujà ponadto zarzut, e rzàd znacznie bardziej troszczy si o du e banki, gdy ich problemy o wiele silniej wp ywajà na ca à gospodark. Du e banki nie chcà zwi kszenia limitu ponad USD, gdy wiàza oby si to z dodatkowà sk adkà ubezpieczeniowà p aconà do FDIC. Nast pna kwestia jest taka, e jeêli aktywa FDIC spadnà poni ej ustalonej wartoêci (1,2%) ca oêci ubezpieczonych depozytów, banki b dà musia y p aciç dodatkowà prowizj od ubezpieczenia w FDIC. Obecnie, mimo e wskaênik nie zosta przekroczony, jest bliski poziomowi, przy którym banki b dà musia y p aciç prowizj (tylko te banki, których wspó czynnik ryzyka jest wysoki, muszà p aciç takie prowizje). Fundusz FDIC by zasilany g ównie przez banki, które powsta y ponad 10 lat temu. Te instytucje bankowe, które rozpocz y dzia alnoêç kilka lat temu, nigdy nie musia y p aciç prowizji, dlatego mi dzy innymi tak szybko zwi ksza y swoje dochody. Dodatkowo ogromne firmy brokerskie w ostatnich kilku latach nabywa y banki przenoszàc wielkie sumy pieni dzy z rynku pieni nego i funduszy powierniczych na konta bankowe, aby uzyskaç ubezpieczenie do USD. Tak jak nowe banki, nie musia y wówczas p aciç prowizji od ubezpieczonych depozytów. Stare banki wyst powa y przeciwko takiej sytuacji i chcia y doprowadziç do tego, aby nowo powsta e instytucje bankowe oraz firmy brokerskie musia y p aciç do funduszu odpowiednie prowizje, czego te oczywiêcie nie chcia y. Jest to kolejny powód niech ci do przyj cia nowego prawa. Wydaje si zatem, e na nowe ustawodawstwo dotyczàce zwi kszenia poziomu ubezpieczenia depozytów b dzie trzeba jeszcze troch poczekaç. Musi dojêç do porozumienia mi dzy instytucjami finansowymi a rzàdem oraz wynegocjowania warunków najkorzystniejszych dla wszystkich stron.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii sierpieƒ 2006 8 Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii Geneza bankowoêci centralnej w Wielkiej Brytanii Funkcje i struktura Banku Anglii Organy decyzyjne Cele polityki pieni

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Forum dyskusyjne ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych Zeszyt 1/2004 Rada programowa prof. dr hab. Les aw Gajek

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA spis treêci 4 6 12 22 35 40 42 45 102 List Prezesa Zarzàdu Gospodarka polska w r. Podstawowe dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w r. Dzia alnoêç Banku Rozwój Banku Rada Nadzorcza i Zarzàd Banku Placówki

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce Rynek finansowy w Polsce 1998-21 Warszawa, sierpieƒ 22 r. Departament Operacji Krajowych Departament Systemu Finansowego Opracowanie pod redakcjà: Anny Trzeciƒskiej Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

Rozwój gie dowych instrumentów pochodnych w Polsce na tle tendencji Êwiatowych

Rozwój gie dowych instrumentów pochodnych w Polsce na tle tendencji Êwiatowych 4 Rynki i Instytucje Finansowe BANK I KREDYT kwiecieƒ 2004 Rozwój gie dowych instrumentów pochodnych w Polsce na tle tendencji Êwiatowych Agnieszka Gràt Wprowadzenie Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Papierowe bogactwo sekurytyzacji

Papierowe bogactwo sekurytyzacji 16 Rynki i Instytucje Finansowe Papierowe bogactwo sekurytyzacji Aneta Waszkiewicz Wst p Sekurytyzacja nale y do grupy tych zjawisk, które na rynku finansowym funkcjonujà stosunkowo od niedawna. Po raz

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja)

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja) MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 153 Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy (trzecia edycja) Ma gorzata Glibowska, Anna Górska, Beata Pawe czyk, Renata ak Warszawa, grudzieƒ 2002 r. Materia

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 61 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF 1. prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy Dziekan

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2006 Miscellanea 97 Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej Factoring as a Source of Financing Economic Activity Marek Barowicz* Streszczenie Artyku

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiàca

Podsumowanie miesiàca nami ostatni miesiàc pierwszego kwarta u 2009 roku kwarta u, który okaza si prze omowy w pó torarocznej Zabessie. Po rozpocz tym w po owie lutego ruchu wzrostowym, na naszej gie dzie przez ca y marzec

Bardziej szczegółowo

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ Zielona ksi ga w sprawie racjonalizacji zu ycia energii Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu KOMISJA EUROPEJSKA Zdj cia: Komisja Europejska, Wärtsilä ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

Bardziej szczegółowo

Nasza wspólna odpowiedzialnoêç

Nasza wspólna odpowiedzialnoêç 20 04 Raport Roczny >> Nasza wspólna odpowiedzialnoêç Citigroup pragnie byç najbardziej szanowanà instytucjà finansowà na Êwiecie. Jako du a firma z d ugà i pe nà sukcesów historià odgrywamy bardzo wa

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE PORTFELEM W EBC

ZARZÑDZANIE PORTFELEM W EBC ZARZÑDZANIE PORTFELEM W posiada trzy rodzaje portfeli, którymi zarzàdza: portfel rezerw walutowych: portfel funduszy w asnych i portfel funduszu emerytalnego. Poni szy artyku przedstawia podejêcie stosowane

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo