Ogrodowa Sandomierska Warszawska 9-wieków Jesionowa Solidarności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogrodowa Sandomierska Warszawska 9-wieków Jesionowa Solidarności"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki KRAKÓW, Al. Mickiewicza 30, tel. (012) , fax (012) Opracowanie map dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów na obszarze miasta w okolicach stacji ciągłego monitoringu hałasu (sześć lokalizacji), z uwzględnieniem sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji. Ogrodowa Sandomierska Warszawska 9-wieków Jesionowa Solidarności

2 Kraków, luty 2011 Zleceniodawca: URZĄD MIASTA KIELCE, WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Kielce ul. Strycharska 6, Wykonawca: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, AGH w Krakowie Zespół wykonawców pracy: dr inż. Bartłomiej Borkowski Kierownik Katedry Prof.dr hab.inż.wojciech Batko

3 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU BADAŃ INWENTARYZACJA EMISJI INFORMACJE METODYCZNE OPROGRAMOWANIE ANALIZA WYNIKÓW MODELOWANIA ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZAŁĄCZNIKI MAPY ZAŁĄCZNIK 1 PUNKT 1 (UL. SANDOMIERSKA) ZAŁĄCZNIK 2 PUNKT 2 (UL. OGRODOWA) ZAŁĄCZNIK 3 PUNKT 3 (UL. WARSZAWSKA) ZAŁĄCZNIK 4 PUNKT 4 (UL. 9-WIEKÓW) ZAŁĄCZNIK 5 PUNKT 5 (UL. JESIONOWA) ZAŁĄCZNIK 6 PUNKT 6 (UL. SOLIDARNOŚCI) ZAŁĄCZNIK 7 ZAKRES PRZEKROCZENIA WSPÓŁCZYNNIKA M, PORA - DZIEŃ ZAŁĄCZNIK 8 ZAKRES PRZEKROCZENIA WSPÓŁCZYNNIKA M, PORA - NOC... 40

4 4 1 WSTĘP Pracę wykonano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miasta Kielce, Wydział Ochrony Środowiska a Katedrą Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie. Zakres prac obejmuje opracowanie map dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów na obszarze miasta w okolicach stacji ciągłego monitoringu hałasu (sześć lokalizacji), z uwzględnieniem sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji. 2 CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU BADAŃ Dane dostarczone zostały z sześciu punktów pomiarowych ciągłego monitoringu akustycznego rozmieszczonych na terenie Miasta Kielce. Punkt 1 stacja monitoringu przy ulicy Sandomierskiej

5 5 Punk 2 stacja monitoringu przy ulicy Ogrodowej Punkt 3 stacja monitorująca przy ulicy Warszawskiej

6 6 Punkt 4 - stacja monitoringu przy ulicy IX-Wieków Punkt 5 - stacja monitoringu przy ulicy Jesionowej

7 7 Punkt 6 - stacja monitoringu przy ulicy Solidarności Współrzędne GPS SANDOMIERSKA N: E OGRODOWA N: E WARSZAWSKA N ,05 E IX-WIEKÓW N E JESIONOWA N E SOLIDARNOŚCI N ,35

8 8 Dodatkowo przekazane zostały dane dotyczące ukształtowania terenu oraz zabudowy. 3 INWENTARYZACJA EMISJI Mapy zostały stworzone na podstawie materiałów dostarczonych przez UM Kielce, w skład wchodziły: długookresowe dane pomiarowe pochodzące z sześciu stacji ciągłego monitoringu (pomiar natężenia dźwięku, warunków meteo oraz natężenia ruchu), warstwa GIS dotyczące ukształtowania terenu, warstwa GIS dotycząca zabudowy w rejonie stacji monitoringu, Warstwa GIS dotycząca ilości mieszkańców. 4 INFORMACJE METODYCZNE. jest: Podstawa prawną określającą zagadnienia oceny klimatu akustycznego w środowisku 1. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j. Dz.U. z 2008r., nr 25, poz. 150 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., nr 199, poz ze zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz.U. z 2007 nr 187, poz. 1340) 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007r., nr 120, poz. 826) 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U. z 2010r. nr 215, poz. 1414); 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może spowodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzenie map akustycznych oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami. (Dz.U. z 2007r., nr 1, poz. 8)

9 9 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2008r. nr 206 poz. 1291) 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008r. nr 215, poz. 1366). 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. z 2007r., nr 192, poz. 1392). 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji. (Dz.U. z 2003r., nr 18, poz. 164) 11. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku (Official Journal of the European Communities, 18 lipca 2002r.) Analizy akustyczne wykonano w oparciu o: aktualne wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w środowisku dla pory dziennej i nocnej, pomiary hałasu oraz natężenie ruchu materiały przekazane od zamawiającego: - sieć dróg - mapa budynków - wykaz osób zameldowanych w poszczególnych budynkach - model terenu - aktualny podział administracyjny specjalistyczne oprogramowanie IMMI do obliczeń akustycznych

10 10 Powyższe elementy wykorzystano do stworzenia modelu cyfrowego analizowanych fragmentów ulic. Celem dokładnego odwzorowania klimatu akustycznego panującego na analizowanym terenie cyfrowy model obliczeniowy zawiera: wysokościowy model; zdefiniowane i skalibrowane źródła hałasu w postaci dróg, których parametry akustyczne ustalono w oparciu o rzeczywiste monitoringowe pomiary hałasu w środowisku oraz rzeczywiste pomiary natężenia ruchu i prędkości pojazdów zdefiniowane informacje o lokalizacji budynków mieszkalnych, oraz przemysłowych, ich wysokości ustalonej w oparciu o liczbę kondygnacji zdefiniowane informacje o lokalizacji i konfiguracji elementów ekranujących zdefiniowane informacje demograficzne na temat ilości mieszkańców zamieszkujących poszczególne budynki/ Obliczenia symulacyjne przeprowadzono przy użyciu profesjonalnego oprogramowania IMMI w oparciu o następujące metody obliczeń: Hałas drogowy - francuska krajowa metoda obliczania NBPB-Routes-96 (SETRA- CERTU-LCPC-CSTB), Ocenę uzyskanych wyników wykonano w oparciu o aktualnie obowiązujące wskaźniki normatywne hałasu w środowisku: Tereny na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku określono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Rozporządzenie wprowadza zróżnicowane poziomy hałasu w środowisku w zależności od rodzaju źródła hałasu. Generalnie, jako tereny chronione akustycznie załącznik do rozporządzenia wyszczególnia tereny pod zabudowę budynkami mieszkalnymi, budynkami zamieszkania zbiorowego, budynkami użyteczności publicznej przeznaczonych do wykonywania funkcji społecznej, służby zdrowia i związanych ze stałym wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. Wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku w powiązaniu z ilością mieszkańców danego terenu określono w oparciu o Rozporządzenie Ministra

11 11 Środowiska z dnia roku, w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony Środowiska przed hałasem. (Dz. U. Nr 179 poz. 1498) M=0,1m(10 0,1 L - 1) gdzie: M L M dopuszczalnym wartość wskaźnika, wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku db, liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie 5 OPROGRAMOWANIE IMMI Profesjonalne oprogramowanie do tworzenia map akustycznych. Cechuje się on zestawem funkcji pozwalającym na wykonanie typowych projektów akustycznych. Każdy projekt w IMMI może zawierać nieskończoną ilość punktów siatki i elementów oraz do 200 przeszkód akustycznych, które odpowiadają około krawędzi uginających. Podstawowe właściwości: w pełni funkcjonalne oprogramowanie służące do tworzenia map akustycznych oraz prognozowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza do małych projektów zarządzanie GIS i danymi georeferencyjnymi moduł obliczeniowy dla propagacji hałasu oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza pojedyncze punkty odbiorcze, siatka punktów odbiorczych (mapy) import i eksport bitmap (włączając pliki georeferencyjne) odbicia pierwszego rzędu nieograniczona ilość źródeł import oraz eksport plików DXF oraz tekstowych podgląd 3D metoda klasyfikacji Ldwn (Lden) według normy 2002/49/WE

12 12 specjalne funkcje (wstawianie budynków emitujących hałas, konstruowanie otworów, transformacje) izolinie, kontury kolorowe oraz wypełnione, mapy numeryczne (mapy hałasu mapy koncentracji zanieczyszczeń) 6 ANALIZA WYNIKÓW MODELOWANIA Na podstawie przedstawionych wyników, zauważyć można iż modele winne zostać uzupełnione o inne źródła hałasu, które nie zostały uwzględnione ponieważ nie były przedmiotem umowy. W opracowaniu uwzględniono decyzje o terenie chronionym. Analizy numeryczne i zestawienie tabelaryczne przedstawione zostało poniżej. Analiza trendu zmiany klimatu możliwa będzie po wykonaniu całościowej strategicznej mapy akustycznej. Wynika to z faktu iż zestaw tych map jest projektem pilotażowym i brak jest punktu odniesienia do stanu poprzedniego. 7 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Pozion dźwięku na fasadach Adres L.mieszk. DEN NOC Wartość dop Przekroczenia wartości dop Wskaźnik M ulica Leq_max Leq_min Leq_max Leq_min Dzień Noc Dzień Noc Dzień ALEJA TYSIĄCLECIA ,6 53,1 51,9 44, ,6 1,9 9,7 ALEJA TYSIĄCLECIA ,3 55,4 52,8 46, ,3 2,8 15,0 ALEJA TYSIĄCLECIA ,3 56,5 54,0 47, ,3 4,0 24,8 ALEJA TYSIĄCLECIA ,2 46,7 60,0 37, ,2 10,0 158,9 ALEJA TYSIĄCLECIA 17A ,3 60,3 60,1 51, ,3 10,1 163,1 ALEJA TYSIĄCLECIA ,7 47,5 61,6 38, ,7 11,6 238,3 DOMASZOWSKA ,1 34,0 46,9 24, ,0 0,0 0,0 DOMASZOWSKA 100C 2 54,7 34,6 46,7 25, ,0 0,0 0,0 DOMASZOWSKA ,8 55,5 47,7 47, ,0 0,0 0,0 DOMASZOWSKA 102C 3 54,6 34,2 46,5 25, ,0 0,0 0,0 DOMASZOWSKA 102D 3 54,0 34,4 45,9 25, ,0 0,0 0,0 DOMASZOWSKA ,0 68,0 62,8 59, ,0 12,8 2,3 DOMASZOWSKA ,0 52,0 58,0 44, ,0 8,0 2,6 DOMASZOWSKA ,7 61,8 53,9 53, ,7 3,9 0,1 DOMASZOWSKA ,8 52,3 51,1 44, ,0 1,1 0,0 DOMASZOWSKA ,3 54,2 50,7 46, ,0 0,7 0,0 DOMASZOWSKA ,0 44,9 53,3 36, ,0 3,3 0,3 DOMASZOWSKA ,9 65,5 58,7 57, ,8 8,7 0,4 DOMASZOWSKA ,9 64,0 56,6 55, ,9 6,6 1,4 DOMASZOWSKA 64B 7 64,6 64,0 56,2 55, ,6 6,2 1,3 DOMASZOWSKA ,9 58,5 50,7 50, ,0 0,7 0,0 DOMASZOWSKA 80A 4 59,1 58,9 50,9 50, ,0 0,9 0,0

13 13 DOMASZOWSKA ,2 57,1 49,1 49, ,0 0,0 0,0 DOMASZOWSKA ,6 58,5 50,5 50, ,0 0,5 0,0 DOMASZOWSKA 84A 3 57,6 57,4 49,4 49, ,0 0,0 0,0 DOMASZOWSKA 85A 3 56,5 35,8 48,4 26, ,0 0,0 0,0 DOMASZOWSKA ,4 56,9 49,2 48, ,0 0,0 0,0 DOMASZOWSKA ,0 56,7 48,9 48, ,0 0,0 0,0 DOMASZOWSKA 88A 2 57,0 56,7 48,9 48, ,0 0,0 0,0 DOMASZOWSKA ,5 56,3 48,4 48, ,0 0,0 0,0 DOMASZOWSKA ,0 35,4 47,9 26, ,0 0,0 0,0 GÓRNA ,4 61,1 53,3 53, ,4 3,3 0,3 GÓRNA ,9 42,5 52,8 33, ,9 2,8 0,1 GÓRNA ,5 40,7 53,0 31, ,5 3,0 0,1 GÓRNA ,0 42,9 55,1 33, ,0 5,1 2,1 GÓRNA ,6 62,4 54,7 53, ,6 4,7 0,1 GÓRNA ,3 49,8 55,6 39, ,3 5,6 0,2 KON. ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO ,5 43,7 59,5 34, ,5 9,5 56,5 KON. ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO ,4 41,8 59,3 32, ,4 9,3 142,3 KON. ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO ,0 41,0 50,1 31, ,0 0,1 0,0 LEOPOLDA STAFFA ,2 43,3 59,1 34, ,2 9,1 55,2 LESZCZYNSKA ,0 65,5 62,4 57, ,0 12,4 4,5 LESZCZYNSKA ,0 64,3 58,4 56, ,0 8,4 0,6 LESZCZYNSKA ,4 62,8 55,6 55, ,4 5,6 0,4 LESZCZYNSKA ,0 43,8 53,8 35, ,0 3,8 0,1 LESZCZYNSKA ,0 58,9 52,8 50, ,0 2,8 0,1 LESZCZYNSKA ,8 61,1 53,4 52, ,8 3,4 0,2 LESZCZYNSKA 31A 1 61,7 61,1 53,3 52, ,7 3,3 0,0 LESZCZYNSKA ,5 60,8 53,1 52, ,5 3,1 0,2 LESZCZYNSKA ,5 48,8 51,0 41, ,0 1,0 0,0 LESZCZYNSKA ,4 46,8 51,0 39, ,0 1,0 0,0 LESZCZYNSKA ,3 44,7 51,0 36, ,0 1,0 0,0 LESZCZYNSKA ,5 56,6 49,6 48, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA ,6 40,4 47,6 31, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA 47A 2 57,5 38,0 49,1 28, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA ,0 37,9 49,8 28, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA 49A 4 57,2 37,6 48,8 28, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA ,3 50,6 48,9 43, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA 51A 6 56,7 37,3 48,3 28, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA 53A 5 56,2 36,3 47,8 27, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA 53B 16 57,7 36,2 49,5 27, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA ,4 36,7 44,4 27, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA 57A 24 54,8 36,3 46,2 27, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA 57B 19 56,8 35,6 48,5 26, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA 59A 3 52,9 35,1 44,3 26, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA 59B 3 56,3 36,1 48,0 27, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA 61A 3 53,8 35,6 45,4 26, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA 61B 3 56,0 34,7 47,7 25, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA 63A 4 55,0 53,9 46,9 45, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA 63B 3 54,8 35,0 46,7 26, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA 65A 12 54,8 34,8 46,8 25, ,0 0,0 0,0 LESZCZYNSKA 65B 9 55,3 34,9 47,1 25, ,0 0,0 0,0

14 14 MARII KONOPNICKIEJ ,1 42,0 58,3 32, ,1 8,3 144,1 MARII KONOPNICKIEJ ,9 41,3 50,5 31, ,0 0,5 0,0 MARII KONOPNICKIEJ ,4 37,5 50,9 28, ,0 0,9 0,0 MIKOLAJA REJA ,8 38,6 46,4 29, ,0 0,0 0,0 NISKA ,3 40,3 50,6 32, ,0 0,6 0,0 NISKA 2F 3 71,4 48,9 63,7 41, ,4 13,7 3,8 NISKA 2H 5 62,7 41,2 55,0 33, ,7 5,0 0,4 STARODOMASZOWSKA ,9 48,3 62,2 40, ,8 12,2 4,3 TADEUSZA KOŚCIUSZKI ,1 42,5 59,1 33, ,1 9,1 76,5 TADEUSZA KOŚCIUSZKI ,1 43,9 59,6 35, ,1 9,6 85,9 WIEJSKA ,3 49,8 52,8 42, ,3 2,8 0,1 8 ZAŁĄCZNIKI MAPY - zasięg oddziaływań akustycznych, pora dzień wieczór noc, - zasięg oddziaływań akustycznych, pora nocna, - mapa konfliktów, pora dzień wieczór noc, - mapa konfliktów, pora nocna, - rozkład hałasu na fasadach pora dzień wieczór noc (nie było przedmiotem umowy), - rozkład hałasu na fasadach pora nocna (nie było przedmiotem umowy). - zakres przekroczenia współczynnika M, pora - dzień - zakres przekroczenia współczynnika M, pora - noc Pliki w postaci elektronicznej dostarczone zostały na płycie CD. - pliki formatu SHP - pliki formatu SHX (nie było przedmiotem umowy) - pliki formatu DBF (nie było przedmiotem umowy)

15 15 Załącznik 1 Punkt 1 (ul. Sandomierska)

16 16

17 17

18 18 Narażenie ludzi, mieszkań, szkół,... Noc (8h) Metoda END - najbardziej narażona fasada jest decydująca. Kategoria Suma n.b. >..-35 >35-40 >40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80-.. db db db db db db db db db db db Mieszkańcy ze specjalną izolacją ze cichą fasadą Mieszkanie szkoły szpital przedszkole Noc (8h) Metoda VBEB - mieszkańcy przyporządkowani proporcjonalnie do fasad. Kategoria Suma n.b. >..-35 >35-40 >40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80-.. db db db db db db db db db db db Mieszkańcy ze specjalną izolacją ze cichą fasadą Mieszkanie szkoły szpital przedszkole

19 19 Załącznik 2 Punkt 2 (ul. Ogrodowa)

20 20

21 21

22 22 Narażenie ludzi, mieszkań, szkół,... Noc (8h) Metoda END - najbardziej narażona fasada jest decydująca. Kategoria Suma n.b. >..-35 >35-40 >40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80-.. db db db db db db db db db db db Mieszkańcy ze specjalną izolacją ze cichą fasadą Mieszkanie szkoły szpital przedszkole Noc (8h) Metoda VBEB - mieszkańcy przyporządkowani proporcjonalnie do fasad. Kategoria Suma n.b. >..-35 >35-40 >40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80-.. db db db db db db db db db db db Mieszkańcy ze specjalną izolacją ze cichą fasadą Mieszkanie szkoły szpital przedszkole

23 23 Załącznik 3 Punkt 3 (ul. Warszawska)

24 24

25 25

26 26 Narażenie ludzi, mieszkań, szkół,... Noc (8h) Metoda END - najbardziej narażona fasada jest decydująca. Kategoria Suma n.b. >..-35 >35-40 >40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80-.. db db db db db db db db db db db Mieszkańcy ze specjalną izolacją ze cichą fasadą Mieszkanie szkoły szpital przedszkole Noc (8h) Metoda VBEB - mieszkańcy przyporządkowani proporcjonalnie do fasad. Kategoria Suma n.b. >..-35 >35-40 >40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80-.. db db db db db db db db db db db Mieszkańcy ze specjalną izolacją ze cichą fasadą Mieszkanie szkoły szpital przedszkole

27 27 Załącznik 4 Punkt 4 (ul. 9-wieków)

28 28

29 29

30 30 Narażenie ludzi, mieszkań, szkół,... Noc (8h) Metoda END - najbardziej narażona fasada jest decydująca. Kategoria Suma n.b. >..-35 >35-40 >40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80-.. db db db db db db db db db db db Mieszkańcy ze specjalną izolacją ze cichą fasadą Mieszkanie szkoły szpital przedszkole Noc (8h) Metoda VBEB - mieszkańcy przyporządkowani proporcjonalnie do fasad. Kategoria Suma n.b. >..-35 >35-40 >40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80-.. db db db db db db db db db db db Mieszkańcy ze specjalną izolacją ze cichą fasadą Mieszkanie szkoły szpital przedszkole

31 31 Załącznik 5 Punkt 5 (ul. Jesionowa)

32 32

33 33

34 34 Narażenie ludzi, mieszkań, szkół,... Noc (8h) Metoda END - najbardziej narażona fasada jest decydująca. Kategoria Suma n.b. >..-35 >35-40 >40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80-.. db db db db db db db db db db db Mieszkańcy ze specjalną izolacją ze cichą fasadą Mieszkanie szkoły szpital przedszkole Noc (8h) Metoda VBEB - mieszkańcy przyporządkowani proporcjonalnie do fasad. Kategoria Suma n.b. >..-35 >35-40 >40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80-.. db db db db db db db db db db db Mieszkańcy ze specjalną izolacją ze cichą fasadą Mieszkanie szkoły szpital przedszkole

35 35 Załącznik 6 Punkt 6 (ul. Solidarności)

36 36

37 37

38 38 Narażenie ludzi, mieszkań, szkół,... Noc (8h) Metoda END - najbardziej narażona fasada jest decydująca. Kategoria Suma n.b. >..-35 >35-40 >40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80-.. db db db db db db db db db db db Mieszkańcy ze specjalną izolacją ze cichą fasadą Mieszkanie szkoły szpital przedszkole Noc (8h) Metoda VBEB - mieszkańcy przyporządkowani proporcjonalnie do fasad. Kategoria Suma n.b. >..-35 >35-40 >40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80-.. db db db db db db db db db db db Mieszkańcy ze specjalną izolacją ze cichą fasadą Mieszkanie szkoły szpital przedszkole

39 39 Załącznik 7 zakres przekroczenia współczynnika M, pora - dzień

40 40 Załącznik 8 zakres przekroczenia współczynnika M, pora - noc

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010 2012 zakładał na rok 2010 wykonanie

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Modelowanie i ocena hałasu w środowisku Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS-2-322-SI-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 30-059 KRAKÓW, Al.Mickiewicza 30, tel. (012) 617 30 64, fax (012)

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawienie stanu środowiska akustycznego przy drogach powiatowych ZDP Poznań na podstawie pomiarów hałasu oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi 1. Cel zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 Załącznik 12_1 Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 1 SPIS TREŚCI 1. Cel opracowania 3 2. Opis obiektu analizy 3 3. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska śory. Mapy akustycznej dla dróg Miasta śory, po których przejeŝdŝa ponad pojazdów rocznie. Załącznik nr 1

Gmina Miejska śory. Mapy akustycznej dla dróg Miasta śory, po których przejeŝdŝa ponad pojazdów rocznie. Załącznik nr 1 Gmina Miejska śory Mapy akustycznej dla dróg Miasta śory, po których Załącznik nr 1 Operat techniczny z wykonanych prac Gliwice, listopad 2011 r. Dane ogólne Ekspertyza nr: Zleceniodawca: Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA na lata 2013-2017 Sosnowiec, 26 września 2013 r. Maciej Hałucha, Krzysztof Kowalczyk EKKOM Sp. z o.o. Podstawy prawne wykonania Programu ochrony

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej

Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej Anna Zubko, 30.10.2009 Projekt pn. Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS 2014 r. Pomiary hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przeglądu ekologicznego

Streszczenie przeglądu ekologicznego Streszczenie przeglądu ekologicznego Wojewoda lub starosta zgodnie z kompetencjami wynikającymi z art. 237 ustawy POŚ (Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin NOISER Piotr Kapica ul. Kilińskiego 22 98-270 Złoczew NIP: 827-208-18-73

Bardziej szczegółowo

Jednym z zadań Państwowego Monitoringu

Jednym z zadań Państwowego Monitoringu Jednym z zadań Państwowego Monitoringu Środowiska jest zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących klimatu akustycznego oraz informowanie społeczeństwa o jego stanie. W tym celu zaprojektowano System

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9 SPIS TREŚCI 1. Wstęp..3 2. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...3 3. Podstawowe zasady metodyczne badań monitoringowych hałasu..3 4. Zastosowana aparatura pomiarowa...5 5. Procedura obliczeniowa...6

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

3.3. Podsystem monitoringu hałasu

3.3. Podsystem monitoringu hałasu 3.3. Podsystem monitoringu hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Prawo ochrony środowiska jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. Celem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Warszawa MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej i sieciach

Bardziej szczegółowo

dr inż. Rafał ŻUCHOWSKI Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska Gliwice, 8-9 listopad 2016

dr inż. Rafał ŻUCHOWSKI Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska Gliwice, 8-9 listopad 2016 BIM W ANALIZACH ŚRODOWISKOWYCH INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ MODELOWANIE HAŁASU W OTOCZENIU OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W ŚRODOWISKU BIM dr inż. Rafał ŻUCHOWSKI Katedra Budownictwa Ogólnego i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach SR-7613/3/09/AS Gliwice, 03-12-2010 r. Dotyczy: Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic nr kor. UM-459887/2010 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

AKUSTYKA HAŁAS ŚRODOWISKOWY MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE ANALIZA AKUSTYCZNA RAPORT WSTĘPNY ZAMAWIAJĄCY:

AKUSTYKA HAŁAS ŚRODOWISKOWY MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE ANALIZA AKUSTYCZNA RAPORT WSTĘPNY ZAMAWIAJĄCY: AKUSTYKA HAŁAS ŚRODOWISKOWY ANALIZA AKUSTYCZNA RAPORT WSTĘPNY ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE AKUSTYKA HAŁAS ŚRODOWISKOWY ANALIZA AKUSTYCZNA RAPORT WSTĘPNY NA_25_PL_2015 Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków Balice, zarządzanego przez

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco:

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco: PODSUMOWANIE Hałas w środowisku jest coraz silniej odczuwalnym problemem, wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLII/663/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola Opracowanie mapy akustycznej hałasu drogowego i przemysłowego na terenie Miasta Opola, w ramach realizacji zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem

Bardziej szczegółowo

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ w latach 70-90 XX

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. Dz.U.03.18.164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym

Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym Dr inż. Waldemar PASZKOWSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Zabrze, 17 luty 2011r. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Na przedstawionych w Suplemencie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku

1. Na przedstawionych w Suplemencie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku ien Racibórz, 07.05.2015 r. Poniżej przedstawiono wyjaśnienia do treści Suplementu do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko

Bardziej szczegółowo

6. Podsystem: monitoring hałasu

6. Podsystem: monitoring hałasu 6. Podsystem: monitoring hałasu 90 1. Pomiary hałasu w środowisku oraz ocena klimatu akustycznego Podstawą prowadzenia badań i oceny stanu akustycznego środowiska są: ustawa Prawo ochrony środowiska z

Bardziej szczegółowo

OCENA ROZWIĄZAŃ PRZECIWHAŁASOWYCH - UL. WAWELSKA W WARSZAWIE

OCENA ROZWIĄZAŃ PRZECIWHAŁASOWYCH - UL. WAWELSKA W WARSZAWIE OCENA ROZWIĄZAŃ PRZECIWHAŁASOWYCH - UL. WAWELSKA W WARSZAWIE Pomiary i analiza hałasu wraz z zaleceniami technicznymi zmniejszającymi emisję hałasu z ul. Wawelskiej w Warszawie na odc. al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Pomiary wykonał: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dr inż. Marek Komoniewski Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Produkcji Treści merytoryczne dotyczące opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres pomiarów hałasu dla potrzeb map akustycznych. Radosław J.Kucharski Instytut Ochrony Środowiska - PIB

Rola i zakres pomiarów hałasu dla potrzeb map akustycznych. Radosław J.Kucharski Instytut Ochrony Środowiska - PIB Rola i zakres pomiarów hałasu dla potrzeb map akustycznych Radosław J.Kucharski Instytut Ochrony Środowiska - PIB Pomiary długookresowe, poprzedzające realizację mapy akustycznej, służące następnie walidacji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Stan na dzień: 10.03.2014 r. *t.j. 1 t.j. Dz.U. 2013, poz. 686 2 t.j. Dz.U. 2013, poz. 1232 3 t.j. Dz.U. 2013 poz. 1235 4 Dz. U. 2010 Nr 186, poz. 1249

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie hałasem tramwajowym

Zarządzanie hałasem tramwajowym Instytut Akustyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Zarządzanie hałasem tramwajowym Piotr Kokowski monitoring hałasu mapa akustyczna program ochrony przed hałasem Procedury w zakresie: gromadzenie danych

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON:. Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na: 1. przygotowanie danych dla

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego Kraków, 23.09.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Radosław.J.Kucharski, Patrycja Chacińska

Radosław.J.Kucharski, Patrycja Chacińska Radosław.J.Kucharski, Patrycja Chacińska MAPA AKUSTYCZNA Wykorzystanie technik GIS przy tworzeniu map akustycznych Przykłady z obszaru Warszawy INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA - Zakład Akustyki Środowiska

Bardziej szczegółowo

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku Hałas Hałas jest zjawiskiem uciążliwym i prawie niemożliwym do uniknięcia. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że około 40% ludności w UE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy. Przedmiot zamówienia musi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul.

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-02 - 2014 koniec: 28-02 -

Bardziej szczegółowo

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek.

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Zleceniodawca: JACOBS POLSKA Al. Niepodległości 58 02-626 Warszawa Kraków, listopad 2011 1 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-12 - 2012 koniec: 31-12 -

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska

Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska na lata 2010-2012 obejmował wykonanie w roku 2011 pomiarów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L:

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L: Niniejsze uzupełnienie sporządzono w trakcie uzgadniania raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonego na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/143/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/143/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/143/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem Na podstawie art. 84, art. 119 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu)

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu) GDAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY ROZBUDOWA ETAP III GDAŃSK MORENA Trzy Lipy Park (przed realizacją obiektu) Opracowanie dr inŝ. arch. Dominika Wróblewska Gdańsk, Czerwiec, 2008 Spis treści 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

HAŁAS hałas IV.1 hałas

HAŁAS hałas IV.1 hałas IV HAŁAS Rozdział IV HAŁAS HAŁAS 127 IV.1 HAŁAS 129 IV.1 HAŁAS Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013,

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu rozwoju elektromobilności na stan jakości powietrza

Ocena wpływu rozwoju elektromobilności na stan jakości powietrza Ocena wpływu rozwoju elektromobilności na stan jakości powietrza Paweł Durka (1) Joanna Strużewska (1,2) Jacek W. Kamiński (1,3) Grzegorz Jeleniewicz (1) Paweł Czapski (1) 1 IOŚ-PIB, Zakład Modelowania

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Kossutha 4

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Kossutha 4 WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 7 Kossutha Data wykonania pomiaru: początek: 01-01 - 2013 koniec: 31-01 -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: PRZEGLĄD EKOLOGICZNY DLA ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 216 W M. Reda (ul. Pucka) w km od 1+450 do 1+560.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 / 12. Zamienny Opis Przedmiotu Zamówienia wprowadzony pismem z dnia r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 / 12. Zamienny Opis Przedmiotu Zamówienia wprowadzony pismem z dnia r. 1 / 12 Zamienny Opis Przedmiotu Zamówienia wprowadzony pismem z dnia 09.06.2016r. 2 / 12 WYKONANIE OKRESOWYCH POMIARÓW HAŁASU ORAZ MAP AKUSTYCZNYCH 2016r. DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Mapa Akustyczna Dróg Głównych Miasta Sopotu

Mapa Akustyczna Dróg Głównych Miasta Sopotu Mapa Akustyczna Dróg Głównych Miasta Sopotu Sprawozdanie z pomiarów kalibracyjnych NR REF. DOKUMENTU: 02 NR WERSJI: 1.1 NR KOPII: 1 z 2 DATA: 10.12.2012r. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 2 Piaseczno Data wykonania pomiaru: początek: 01-10 - 2012 koniec: 31-10 -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy Laboratorium ODAN Grzegorz Nadolski ul. S. Moniuszki 66I, 58-300 Wałbrzych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1227 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 21.09.2010 ważny do dnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego,

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, na drodze wojewódzkiej nr 434, na odcinku od m. Śrem do drogi krajowej nr 36. POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2014 1

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły, gazy odlotowe, próbki gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

odpowiedź na uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach

odpowiedź na uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach Gdańsk, 28.07.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6 25-361 Kielce Dotyczy: odpowiedź na uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach (znak. WOOŚ-II.4242.68.2013.PW.7)

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia hałasem środowiskowym

Stan zagrożenia hałasem środowiskowym Stan zagrożenia hałasem środowiskowym 1. Podstawy prawne Hałas jako zanieczyszczenie środowiska jest czynnikiem w dużym stopniu wpływającym na jakość warunków zamieszkania i wypoczynku człowieka. Powoduje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 8 Ursus Data wykonania pomiaru: początek: 01-09 - 2014 koniec: 30-09 - 2014

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU LOTNICZEGO W ŚRODOWISKU DLA LOTNISKA BABICE W WARSZAWIE Data wykonania pomiaru:

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU LOTNICZEGO W ŚRODOWISKU DLA LOTNISKA BABICE W WARSZAWIE Data wykonania pomiaru: WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU LOTNICZEGO W ŚRODOWISKU DLA LOTNISKA BABICE W WARSZAWIE Data wykonania pomiaru: początek: 01-05-2011 koniec: 31-05-2011 Miejsce pomiarów: Pp.1 IOŚ ul. Kolektorska 4, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju elektromobilności w Polsce na zanieczyszczenie powietrza

Wpływ rozwoju elektromobilności w Polsce na zanieczyszczenie powietrza Wpływ rozwoju elektromobilności w Polsce na zanieczyszczenie powietrza Paweł Durka (1) Joanna Strużewska (1,2) Jacek W. Kamiński (1,3) Grzegorz Jeleniewicz (1) 1 IOŚ-PIB, Zakład Modelowania Atmosfery i

Bardziej szczegółowo

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcjach nawierzchni Zakopane, 15-17 września 2010 r. Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Bardziej szczegółowo

APPLICATION OF ACOUSTIC MAPS IN THE ANALYSIS OF ACOUSTIC SCREENS EFFICIENCY ON THE SECTION OF NATIONAL ROAD NO.94 IN DĄBROWA GÓRNICZA

APPLICATION OF ACOUSTIC MAPS IN THE ANALYSIS OF ACOUSTIC SCREENS EFFICIENCY ON THE SECTION OF NATIONAL ROAD NO.94 IN DĄBROWA GÓRNICZA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 73 Nr kol. 1861 Anna OSMÓLSKA, Bogusław ŁAZARZ, Piotr CZECH WYKORZYSTANIE MAP AKUSTYCZNYCH W ANALIZIE SKUTECZNOŚCI EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa łódzkiego na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 2 Piaseczno Data wykonania pomiaru: początek: 01-05 - 2014 koniec: 31-05 -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji

Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Politechnika Śląska Instytut Inżynierii Produkcji Laboratorium Badań Zagrożeń w Środowisku Pracy opiekun laboratorium: dr inż. Arkadiusz BOCZKOWSKI Laboratoria Instytutu Inżynierii Produkcji 1. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź zredagowano w punktach nawiązujących do numeracji zawartych w ww. piśmie RDOŚ w Warszawie.

Odpowiedź zredagowano w punktach nawiązujących do numeracji zawartych w ww. piśmie RDOŚ w Warszawie. Gdańsk, 14.12. 2012 r. Windprojekt Sp. z.o o. S.K.A. 00-549 Warszawa ul. Piękna 24/26A/1 Dotyczy: odpowiedź na pismo Wójta Gminy Czernice Borowe (znak. GGP.6220.1.2012) z dnia 14 grudnia 2012 r. i Regionalnej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-03 - 2015 koniec: 31-03 -

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV HAŁAS IV HAŁAS 127

Rozdział IV HAŁAS IV HAŁAS 127 IV HAŁAS Rozdział IV HAŁAS HAŁAS 125 IV HAŁAS 127 IV HAŁAS Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-11 - 2014 koniec: 30-11 -

Bardziej szczegółowo