CAMS Podsumowanie. Dialog społeczny a zmieniająca się rola usług pojednawczych, arbitrażowych i mediacyjnych w Europie: studium 5 krajów (CAMS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAMS Podsumowanie. Dialog społeczny a zmieniająca się rola usług pojednawczych, arbitrażowych i mediacyjnych w Europie: studium 5 krajów (CAMS)"

Transkrypt

1 Dialog społeczny a rola procedur koncyliacyjnych, mediacyjnych i arbitrażu w Europie Podsumowanie Dialogspołecznyazmieniającasięrolausługpojednawczych,arbitrażowychi mediacyjnychweuropie:studium5krajów() W projekcie spotkali się przedstawiciele partnerów społecznych, władz publicznych i eksperci z dziedziny stosunków pracy z Francji, Portugalii, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch, w celu wymiany informacji na temat rozwoju usług pojednawczych, arbitrażowych i mediacyjnych w Europie w zestawieniu ze zmianą tendencji w indywidualnych i zbiorowych konfliktach pracowniczych. Uczestniczące w projekcie kraje reprezentują różne systemy stosunków pracy oraz odmienne formy i tradycje rozwiązywania konfliktów przy udziale stron trzecich. Zasadniczym elementem projektu było ustalenie jak procedury rozwiązywania sporów przy udziale stron trzecich funkcjonują w nowych warunkach i jaki jest ich wpływ na dialog społeczny. Jego głównym celem była pomoc europejskim organizacjom partnerów społecznych w lepszym uchwyceniu tendencji dotyczących konfliktów i procedur rozwiązywania sporów, jakie występują w każdym z pięciu krajów uczestników projektu, wraz z mechanizmami powstawania konfliktów i reagowania na nie. W tym celu w ramach zorganizowano spotkania w poszczególnych krajach z udziałem zagranicznych prelegentów, dwa międzynarodowe seminaria, przygotowano studia przypadków i sprawozdania krajowe. W trakcie realizacji projektu okazało się, że procedury interwencji zewnętrznej mające na celu rozwiązanie konfliktów pracowniczych są głębiej zakorzenione w systemie stosunków pracy krajów o dłuższej tradycji funkcjonowania niezależnych związków zawodowych oraz zorganizowanego dialogu społecznego niż tam, gdzie ta tradycja jest krótsza. Niemniej we wszystkich krajach w toku tych procesów stoimy przed nowymi wyzwaniami. Niniejsze podsumowanie ma zachęcić wszystkich interesujących się konfliktami pracowniczymi i ich rozwiązywaniem przy udziale stron trzecich do obserwacji realizowanych w tej materii badań i toczącej się dyskusji. Każde z pięciu sprawozdań krajowych jest dostępne w oryginalnej wersji językowej na stronie internetowej projektu. Można tam także znaleźć (w języku angielskim) sprawozdania z pierwszych Warsztatów Międzynarodowych oraz raport porównawczy sporządzony po drugich Warsztatach Międzynarodowych. Adres strony internetowej: Realizacja projektu trwała od 1 grudnia 2008 r. do 28 lutego 2010 r. Projekt był wspierany środkami Komisji Europejskiej Zatrudnienie, przeznaczonymi na upowszechnianie wiedzy o stosunkach pracy w UE, Social Dialogue, Industrial Relations 1

2 Dialog społeczny a rola procedur koncyliacyjnych, mediacyjnych i arbitrażu w Europie Partnerzy uczestniczący w projekcie to: Francja: Włochy: Polska: Portugalia: Wielka Brytania: Sylvie Contrepois (GTM-CRESPPA-CNRS, WLRI) wraz z grupą doradców w składzie: Tiennot Grumbach, Guy Patrice Quétant, Véronique Lopez Rivoire, Evelyne Serverin i Chantal Verdin; Volker Telljohann (IRES-CGIL Emilia-Romagna) wraz z grupą doradców w składzie: Matteo Acciari, Bruno Laudi, Alberto Piccinini, Sabrina Pittarello, Manuela del Monaco, Gianna Nuvoli, Irea Lassiari, Alberta Ierlini i Marina Garattoni; Joanna Unterschutz (Solidarnosc) wraz z grupą doradców w składzie: Waldemar Uziak Krzysztof Wozniewski, Magda Bellwon, Natasza Kosakowska-Berezecka, Agnieszka Iwaniuk i Katarzyna Stryjek; Marinus Pires Lima (Uniwersytet Lizboński) wraz z grupą doradców w składzie: Carlos Alves, Fernio José i Augusto Praça; Steve Jefferys i Nick Clark (WLRI, London Metropolitan University); lub Gill Dix i Fiona Neathey (ACAS) wraz z grupą doradców w składzie: Frank Blair, Keith Mizon, Mike Emmott, Peter Harwood, Ed Sweeney, Sarah Veale i John Woods; lub Tendencje obserwowane w konfliktach zbiorowych W konfliktach zbiorowych dała się we wszystkich 5 krajach zauważyć wspólna tendencja, występująca we Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech na przestrzeni ostatnich 30 lat, a w Polsce od 15 lat poziom aktywności strajkowej wykazany w oficjalnych statystykach maleje, choć w ostatnich latach ten ogólny trend jest mniej jednoznaczny. Nie należy jednak wyciągać na tej podstawie wniosku, że zmalała też ilość konfliktów pracowniczych, w toku których jakaś grupa pracowników wspólnie wyraża sprzeciw wobec działań pracodawcy (lub ich braku). Istnieją dowody na to, że pracownicy w niektórych krajach w sytuacji konfliktu uciekają się do innych sposobów niż strajk. Mogą to być działania na pograniczu akcji strajkowej (strajk włoski, niepodejmowanie pracy w nadgodzinach, petycje) czy też groźba strajku; zbiorowe nagłaśnianie spraw będących przedmiotem sporu podczas kampanii prasowych czy internetowych, czy też dawanie wyrazu zbiorowemu niezadowoleniu poprzez składanie indywidualnych skarg w ramach zakładowych procedur. Może to też przyjąć postać działań pośrednich, takich jak wysoka absencja czy wymówienia. Są też dowody na to, że w niektórych krajach konflikty zbiorowe uwidaczniają się poprzez system praw jednostkowych, w formie grupowo składanych w sądach pracy pozwów indywidualnych. W latach , przed rozpoczęciem się globalnego kryzysu w 2008 roku, oficjalny wskaźnik ilości strajkujących na 1000 zatrudnionych w 5 krajach był mocno zróżnicowany (Eurofound, 2008), co ilustruje poniższy wykres: Social Dialogue, Industrial Relations 2

3 Dialog społeczny a rola procedur koncyliacyjnych, mediacyjnych i arbitrażu w Europie Tendencje obserwowane w konfliktach indywidualnych Kolejna wspólna tendencja obserwowana do końca XX wieku to rozszerzanie się ogólnego dyskursu na temat "praw jednostki" i towarzyszący mu wzrost liczby pracowników, którzy swoich indywidualnych roszczeń dochodzą w sądach pracy oraz/lub w oparciu o prawo pracy. W ostatnich 5 latach, podobnie jak wynika to z wykresu odnoszącego się do sporów zbiorowych, tendencja ta jest mniej wyraźna. I znów oficjalne dane na temat roszczeń trafiających do sądów pracy nie pokazują jednej wyraźnej tendencji. Różne mogą być przyczyny zmieniającej się w czasie liczby spraw trafiających do sądów: wzrastająca lub malejąca dostępność sądów dla zwykłego pracownika, wzrastający legalizm procedury wnoszenia spraw, nowelizacja ustaw skutkująca spadkiem ilości spraw, czy też postawa związków zawodowych, zachęcających lub zniechęcających członków do składania pozwów. Niemniej, kluczowym wydarzeniem pozwalającym na wyjaśnienie rosnącej liczby spraw jest ogromne poszerzenie w większości krajów katalogu praw, które mogą być przedmiotem powództwa. W toku dalszych badań można zająć się kilkoma obszarami, takimi jak rola regulacji prawnych i obecność lub brak inspekcji pracy, wpływ kosztów i przepisów na możliwość egzekwowania przysługujących praw, w jakim stopniu do wnoszenia i rozwiązywania indywidulanych lub grupowych konfliktów pracowniczych wykorzystywane są zakładowe procedury wnoszenia skarg i w jakim stopniu możliwe jest tu działanie stron trzecich. Postępowanie pojednawcze w sporach zbiorowych i indywidualnych Francja (zob. sprawozdanie krajowe na: Pojednawcze rozwiązywanie konfliktów zbiorowych poprzez zaangażowanie się prefekta lub ministra pracy ma we Francji długą historię. Dzisiaj, trójstronnej komisji pojednawczej złożonej z przedstawicieli pracowników i pracodawców, przewodniczy przedstawiciel rządu. Jeśli działania pojednawcze nie odniosą skutku, może to prowadzić do wyboru mediatora z listy zatwierdzonej przez ministra pacy, po konsultacji ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Mediator ma uprawnienia śledcze. Jednak w większości przypadków ta formalna procedura pojednawcza i mediacyjna albo nie przynosi efektu, albo też towarzyszą jej bądź ją wyprzedzają pozwy sądowe, gdzie pracodawca lub pracownicy starają się uzyskać nakaz przeciwko drugiej stronie. Francuskie Social Dialogue, Industrial Relations 3

4 Dialog społeczny a rola procedur koncyliacyjnych, mediacyjnych i arbitrażu w Europie ustawodawstwo pracy i zakres uprawnień pracowniczych są bardzo rozbudowane i obejmują, na przykład, obowiązek pracodawcy konsultowania się z radą zakładową. To oznacza, że konflikty zbiorowe często przeradzają się w procesy, w których sędzia na posiedzeniu niejawnym często odgrywa rolę pojednawczą, próbując nakreślić obszary porozumienia mogące doprowadzić do rozwiązania sporu. W 1974 roku, misja sądów pracy, tzw. Prud hommes (dosłownie "mędrców") ustanowionych w 1804 r., została poszerzona o działanie pojednawcze w indywidualnych konfliktach pracowniczych. W skład takiego sądu wchodzą, w równej liczbie, ławnicy wybrani przez pracodawców i przez pracowników. Osoby wnoszące sprawę przed Prud hommes najpierw spotykają się z dwoma ławnikami z Bureauu de conciliation (Wydział koncyliacji) a następnie, jeśli są zdecydowane kontynuować sprawę, z czterema ławnikami z Bureau de jugement ( Wydział sądowy). Jeżeli sprawa nadal nie jest rozwiązana i powód chce sprawę kontynuować, trafia ona do wydziału, gdzie jest rozpatrywana jednoosobowo przez zawodowego sędziego. Ilość czasu na działania pojednawcze jest często ograniczona, niemniej pozwala ona niektórym stronom procesu na przedstawienie sprawy przed stroną trzecią i uzyskanie zadośćuczynienia. Obecne propozycje rządu by ograniczyć liczbę ławników i wyprowadzić działania pojednawcze poza system sądów pracy są postrzegane przez związki zawodowe jako niesprzyjające procesowi rozwiązywania sporów. Włochy (zob. sprawozdanie krajowe na: Pojednawcze rozwiązywanie konfliktów zbiorowych przez określoną stronę trzecią ma we Włoszech długą tradycję, zwłaszcza w przypadku zwolnień grupowych, ale także przy układach zbiorowych. Taką trzecią stroną mogą być osoby lub instytucje, w tym stowarzyszenie miejscowych pracodawców, miejscowe związki zawodowe, przedstawiciele władz lokalnych lub regionalnych, czy też regionalnego biura ministerstwa pracy. Taki podmiot zewnętrzny często odgrywa kluczową rolę w doprowadzeniu do ugody. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, związki mogą, w zależności od przedmiotu sporu i rad prawników, wytoczyć sprawę w rejonowym sądzie pracy. Wówczas sędzia do spraw pracy podejmuje działania pojednawcze, które często prowadzą do rozwiązania sporu, a zawarta ugoda ma moc nakazu sądowego. Ma to tę zaletę, że jeśli jedna ze stron jej nie przestrzega, druga może natychmiast rozpocząć sądowe postępowanie egzekucyjne. Postępowanie pojednawcze w indywidualnych konfliktach pracowniczych wprowadzono do włoskiego systemu prawnego w roku Jego zakres został następnie poszerzony tak, że obecnie obejmuje wszelkie konflikty indywidualne związane z zatrudnieniem i kwestiami socjalnymi. Od 1998 roku jest obowiązkowe przed wniesieniem sprawy do sądu pracy. Takie administracyjne postępowanie pojednawcze toczy się przed trzyosobową komisją, składającą się z regionalnego przedstawiciela ministerstwa pracy oraz przedstawicieli pracodawców i związków. Jeśli dochodzi do porozumienia, można je wyegzekwować za pośrednictwem sądu. Często jednak pracodawcy nie stawiają się na posiedzenie, więc sprawa trafia do sądu pracy, gdzie sędzia obowiązkowo podejmuje drugą próbę pojednawczą. Inną formą rozwiązania sporu jest odwołanie się to związkowej komisji pojednawczej, gdzie wyznaczeni w ramach sektorowego układu zbiorowego przedstawiciele związków zawodowych próbują rozwiązać indywidualne roszczenie pracownika. Takie rozwiązanie sporu też jest wiążące i można je wyegzekwować przed sądem. Od 2004 roku można też wykorzystać instytucję jednoosobowego rozjemcy (Conciliazione monocratica), którym jest inspektor pracy. Działa on na Social Dialogue, Industrial Relations 4

5 Dialog społeczny a rola procedur koncyliacyjnych, mediacyjnych i arbitrażu w Europie podstawie pilnego wezwania o interwencję w sprawach BHP lub niewywiązania się przez pracodawcę ze zobowiązań płacowych. Inspektorzy ministerstwa pracy mogą w takim wypadku przeprowadzić kontrolę i nałożyć karę finansową. Postępowanie pojednawcze w sporach indywidualnych i zbiorowych Polska (zob. sprawozdanie krajowe na: Postępowanie pojednawcze w konfliktach indywidualnych może się toczyć przed zakładową komisją pojednawczą (w nielicznych przypadkach, na podstawie porozumienia), ale znacznie częściej ma miejsce w rejonowym sądzie pracy, gdzie dochodzi do niego przed lub podczas posiedzenia sądu w składzie jeden sędzia i dwóch ławników, w sprawach o nieuzasadnione zwolnienie z pracy, zwolnienia grupowe, kwestie stosunków pracy czy zaległe wynagrodzenie. Ławnikami są osoby rekomendowane przez związki zawodowe i przez pracodawców radzie miejskiej, która w głosowaniu zatwierdza ich listę. Podczas rozprawy nie obowiązuje jednak zasada parytetu ławników. Jeśli nie dojdzie do ugody, sąd wydaje wyrok. W przypadku odwołania się przez którąś ze stron, sprawa trafia albo do sądu okręgowego, albo do sądu apelacyjnego, gdzie jest rozpatrywana przez 3 sędziów zajmujących się prawem pracy. W konfliktach zbiorowych obowiązują dwa etapy postępowania pojednawczego: najpierw mediacja, prowadzona przez osobę z zatwierdzonej przez ministerstwo pracy listy mediatorów zaproponowanych przez związki zawodowe lub stowarzyszenia pracodawców, a jeśli ta zawiedzie, związki na ogół proklamują strajk, choć w nielicznych przypadkach sprawę przejmuje kolegium arbitrażu społecznego przy sądzie okręgowym. Przewodniczy mu zawodowy sędzia prawa pracy, a w kolegium zasiada też po trzech arbitrów delegowanych przez związki i przez pracodawców. Decyzje kolegium są wiążące, chyba że wcześniej ustalono inaczej. Portugalia (zob. sprawozdanie krajowe na: Indywidualne konflikty pracownicze dotyczą głównie roszczeń z tytułu wypadku, przedstawianych w sądach pracy. Wzrastająca w pierwszej dekadzie obecnego stulecia (choć nadal niewielka) liczba nowych skarg dotyczących nieuzasadnionego zwolnienia z pracy oraz zwolnień grupowych spowodowała opóźnienia w ich rozpatrywaniu. Dla rozładowania sytuacji, w 2006 roku wprowadzono nowy system mediacji w sprawach pracowniczych, w ramach którego jeśli zarówno pracownik jak i pracodawca zgodzą się wnieść opłatę w wysokości 50, próba mediacji zostanie podjęta w ciągu 3 miesięcy. W ciągu ostatnich 10 lat zmalała znacznie ilość wniosków tak do ministerstwa pracy jak i do rozjemców prywatnych o postępowanie pojednawcze w konfliktach zbiorowych, a mediacja i arbitraż są bardzo rzadko wykorzystywane. Wyjątkiem jest tu niepowodzenie w sektorowych rokowaniach zbiorowych. Za wcześnie jeszcze na stwierdzenie, czy nowelizacja kodeksu pracy z 2009 roku wprowadzająca nową kategorię "koniecznego" arbitrażu pomoże przełamać niechęć do zawierania układów zbiorowych. Social Dialogue, Industrial Relations 5

6 Dialog społeczny a rola procedur koncyliacyjnych, mediacyjnych i arbitrażu w Europie Wielka Brytania (zob. sprawozdanie krajowe na: Działania pojednawcze w konflikcie indywidualnym zazwyczaj zaczynają się w momencie zgłoszenia skargi do sądu pracy. ACAS ma ustawowy obowiązek prowadzenia działań w celu osiągnięcia ugody i uniknięcia konieczności rozprawy sądowej. Korzystanie z usług pojednawczych jest dobrowolne i dochodzi do niego gdy obie strony się na to zgodzą, a postępowanie pojednawcze prowadzone jest głównie przez telefon. Jeżeli nie dojdzie do ugody, może się odbyć rozprawa sądowa, prowadzona przez jednego sędziego i dwóch ławników-doradców, po jednym z listy sporządzonej przez pracodawców i przez związki zawodowe. Od kwietnia 2009 roku ACAS promuje działania pojednawcze w sporach, które nie trafiły jeszcze do sądu pracy, ale jest wielce prawdopodobne że tam trafią. Jeżeli postępowanie pojednawcze doprowadzi do ugody, będąca przedmiotem sporu sprawa nie jest zgłaszana do sądu pracy. ACAS jest niezależną organizacją finansowaną przez państwo, zarządzaną przez radę powołaną na zasadach trójstronności. ACAS tworzy także kodeksy postępowania, które mogą dla sądu pracy stanowić punkt odniesienia przy ocenie postępowania stron konfliktu są zatem instrumentem quasi-prawnym. W ostatnich latach, związki zawodowe coraz częściej łączą indywidualne roszczenia pracowników w pozwy zbiorowe, zwłaszcza tam gdzie chodzi o równość wynagrodzenia. Postępowanie pojednawcze w konfliktach zbiorowych również toczy się za pośrednictwem ACAS, ale tylko za zgodą obydwu stron. W niektórych rokowaniach zbiorowych odwołanie się do ACAS jest ostatnim etapem procedury rozwiązywania sporu, gdy dochodzi do załamania się negocjacji bezpośrednich. W postępowaniu pojednawczym rozjemca najpierw stara się doprowadzić do rozmów między stronami, a następnie do osiągnięcia porozumienia między nimi. Porozumienie taki nie ma mocy prawnej. Social Dialogue, Industrial Relations 6

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE

MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE AGN I E SZKA ŁAD A MACIEJ FOLTA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE MACIEJ FOLTA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO W okresie spowolnienia gospodarczego w 2008 roku rząd - wspólnie z partnerami społecznymi - w ramach negocjacji w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych Raport z monitoringu pod redakcją Moniki Wieczorek i Katarzyny Bogatko prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo

Źródło: M. Seweryński, Komentarz praktyczny: Spór Zbiorowy, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Gold on-line.

Źródło: M. Seweryński, Komentarz praktyczny: Spór Zbiorowy, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Gold on-line. Spór zbiorowy Zwięzła charakterystyka sporu zbiorowego. Omówienie przedmiotu i stron sporu zbiorowego. Definicja momentu zaistnienia sporu zbiorowego. Rozróżnienie zakładowych i wielozakładowych sporów

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce OŚRODEK BADAŃ HANDLU LUDŹMI Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytet Warszawski Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Sektory w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska Raport Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu Polska Spis treści 1. Definicja pokrzywdzonego i historia ustawodawstwa jemu poświęconego... 4 1.1 Definicja pomocy prawnej w krajowym ustawodawstwie... 6 1.2 Pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Dobek Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony

Agnieszka Dobek Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony Agnieszka Dobek Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony Unia Europejska stoi przed koniecznością przeprowadzenia gruntownej reformy ustrojowej, która ma m.in. dokładnie uregulować podział kompetencji

Bardziej szczegółowo

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 Dr Hanna Przybyła-Basista Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytet Śląski w Katowicach Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 1. Wprowadzenie W Polsce mało jest publikacji z zakresu mediacji

Bardziej szczegółowo

Anna Wojciechowska-Nowak

Anna Wojciechowska-Nowak Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku zawodowym. Jak polski ustawodawca może czerpać z doświadczeń państw obcych? Anna Wojciechowska-Nowak Warszawa 2012 FUNDACJA

Bardziej szczegółowo