miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ by³ radosny, szczêœliwy, by przyniós³ Wam to, co najcenniejsze- mi- ³oœæ, szacunek i pamiêæ od najbli szych. Wójt Gminy Rada Gminy i Zespó³ Redakcyjny 4 maja- Dzieñ Stra aka Drodzy Stra acy! Z okazji Dnia Stra aka obchodzonego co roku 4 maja, w dzieñ Waszego patrona œw. Floriana sk³adam Wam i Waszym rodzinom yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci. yczê Wam wiele satysfakcji z podejmowanych przez Was zadañ oraz z uczestnictwa w akcjach, w czasie których ratujecie mienie, zdrowie a nawet ycie ludzkie. Równoczeœnie dziêkujê Wam za czynny i chêtny udzia³ w yciu kulturalnym, oœwiatowym i sportowym naszej gminy. Dziêkujê za popularyzacjê zagadnieñ ochrony przeciwpo arowej wœród dzieci i m³odzie y, co uwidacznia siê osi¹ganiem dobrych wyników na Turniejach Wiedzy Po arniczej ró nych szczebli. Sk³adam te serdeczne yczenia weteranom- stra akom i m³odzie y stra ackiej. Wójt Gminy Danuta Rabin WÓJT GMINY INFORMUJE Informujemy, e w dniu 24 maja 2004r. (poniedzia- ³ek) w godz. od 9.00 do w Gminnym Oœrodku Kultury w Istebnej sala nr 1 pe³niæ dy ur bêdzie Radna Powiatu Cieszyñskiego Ma³gorzata Kiereœ. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Podziêkowanie Sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim tym mieszkañcom Gminy Istebna, którzy z³o yli podpisy na mnie jako kandydata na pos³a do Parlamentu Europejskiego. Dziêkujê te tym, którzy sumiennie te podpisy zbierali. Ma³gorzata Kiereœ Sa³asz 2004 r.. - Mieszanie owiec Istebna Stecówka Sobota 15 maja 2004 r.. - szczegó³y str CZERWCA 2004 r. WYBORY POS ÓW DO PARLAMENTU EUROPELSKIEGO - obwody g³osowania str. 2 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ l Z okazji przyst¹pienia Polski, Czech i S³owacji do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004r. na Trójstyku w Jaworzynce odby³o siê spotkanie przedstawicieli w³adz gmin przygranicznych. Ze strony naszej gminy udzia³ wziêli Józef Micha³ek - Przewodnicz¹cy Rady Gminy oraz Józef Polok - Przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty RG. Spotkanie zakoñczy³o siê symbolicznym postawieniem mojki l W dniach 1-2 maja br. w³adze gminy i Radni uczestniczyli w Pikniku Leœnym organizowanym przez Nadleœnictwo Wis³a oraz Ko³a owieckie. Po egnanie z granic¹ Dnia r. w Cieszynie delegacja z Gminnego Oœrodka Kultury w Istebnej uczestniczy³a w symbolicznym Po egnaniu z granic¹. Przedstawiciele samorz¹dowców polsko-czeskiego Euroregionu Œl¹sk Cieszyñski - Tesinske Slezsko podpisali Deklaracjê Cieszyñsk¹. Stwierdzili w niej, e nie zwracaj¹c uwagi na narodowoœæ, wyznanie i przekonania polityczne wspólnie przyczyniaj¹ siê do rozwoju i pog³êbienia polsko-czeskiej wspó³pracy na terenie Euroregionu Œl¹sk Cieszyñski. ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY - STR. 2 SPRZ TANIE GMINY Dzieñ 30 kwietnia br. og³oszony zosta³ dniem sprz¹tania naszej Gminy. Akcja by³a wspóln¹ inicjtayw¹ wszystkich Szkó³z terenu gminy Istebna, Nadleœnictwa Wis³a, Powiatowego Zarz¹du Dróg w Cieszynie, Komisariatu Policji w Wiœle, Gminnego Oœrodka Kultury i Urzêdu Gminy w Istebnej. Do sprz¹tania gminy przed wejœciem do wspólnoty pañstw UE zapraszono równie zak³ady pracy i wszystkich mieszkañców gminy. W czasie akcji zebrano 2 tysi¹ce worków œmieci. Wszystkim bior¹cym udzia³ w akcji tj. m³odzie y szkolnej, nauczycielom oraz mieszkañcom gminy w imieniu organizatorów dziêkujê. Uwaga mieszkañcy Jaworzynki! Pocz¹wszy od 1 czerwca 2004 r. we wsi Jaworzynka odpady komunalne odbierane bêd¹ w ka dy wtorek od godziny 8.00 rano. W tym celu do koñca maja br. dostarczone zostan¹ do ka dej posesji 4 rodzaje worków, w których nale y gromadziæ odpady zgodnie z napisami na workach i dostarczaæ je do najbli szej drogi gminnej do godziny 8.00 rano. Od momentu, gdy radni gminy podjêli uchwa³ê o tym, by Nasza Trójwieœ by³a rozdawana bezp³atnie - sta³a siê dla wielu dotychczasowych czytelników niedostêpna. W zwi¹zku z licznymi zapytaniami Czytelników informujê, e zwiêkszamy nak³ad o 400 egzemplarzy. Apelujê równoczeœnie do tych osób, które nie s¹ zainteresowane informacjami zawartymi w Naszej Trójwsi, by nie zabiera³y tej gazetki i pozostawi³y j¹ dla osób, które zechc¹ z niej skorzystaæ.

2 2 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 Rada Gminy uchwali³a W dniu 16 kwietnia 2004r. odby³a siê sesja Rady Gminy. Obradom przewodniczy³ Przewodnicz¹cy Rady Józef Micha³ek. Na sesji Rada Gminy udzieli³a Wójtowi Gminy absolutorium (sprawozdanie z wykonania bud etu gminy Istebna z a rok 2003 publikowane jako wk³adka do gazety). Na sesji podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y: - w sprawie finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminê Istebna przy udziale œrodków SAPARD/ modernizacja parku spacerowo rekreacyjnego w Istebnej-Centrum - w sprawie finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminê Istebna przy udziale œrodków SAPARD/ modernizacja drogi gminnej Rastoka/ - w sprawie finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminê Istebna przy udziale œrodków SAPARD/ modernizacja drogi gminnej Bryje-Deje/ - w sprawie finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminê Istebna przy udziale œrodków SAPARD/modernizacja drogi gminnej Zimna Woda-Sztoczek/ - w sprawie finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminê Istebna przy udziale œrodków SAPARD/ rozbudowa oczyszczalni œcieków Glinianne wraz z budow¹ kanalizacji sanitarnej Istebna Centrum/ 13 CZERWCA 2004 R. /NIEDZIELA/ WYBORY POS ÓW DO PARLAMENTU EUROPELSKIEGO W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera siê 54 pos³ów do Parlamentu Europejskiego. Okrêg wyborczy nr 11 obejmuje obszar województwa œl¹skiego Siedziba Okrêgowej Komisji Wyborczej mieœci siê w Katowicach. Lokale wyborcze czynne bêd¹ od godz do W gminie Istebna utworzono nastêpuj¹ce obwody g³osowania /uchwa³a nr IV/29/2003 Rady Gminy Istebna z dnia 25 lutego 2003r Nr obwodu g³osowania 1 Granice obwodu Jasnowice, Suszki, Szymcze, Las, Gazury, Kiepki, Miki, Krzy owa, Glinianne, Centrum, Dzielec, Potoczki, Wojtki, Kêpka, Kawule, Kulonki, Kubale, Micha³ki, Haratyki, Kohuty, Burowie, Szarce, Wojtosze, Beskid, Matyska, Bryje, Poloki - w sprawie podjêcia deklaracji przez Radê Gminy o przeznaczeniu œrodków na finansowanie w 2005 roku inwestycji w ramach realizacji wieloletnich zadañ inwestycyjnych - budowa kanalizacji sanitarnej Jaworzynka Krzy owa i Istebna - Gazury. - w sprawie zmian w bud ecie gminy Istebna - zaci¹gniêcia kredytu na czêœciowe pokrycie inwestycji gminnych / m.in. na sfinansowanie modernizacji i remontów dróg gminnych i dróg rolniczych oraz na budowê oczyszczalni i kolektora/ - o utworzeniu oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych - w sprawie likwidacji Szko³y Filialnej w Kosarzyskach Szko³y Podstawowej Nr 1 im. Stanis³awa Wyspiañskiego w Koniakowie z dniem 1 wrzeœnia br - w sprawie utworzenia œrodków specjalnych przy placówkach oœwiatowych Gminy Istebna - w sprawie absolutorium - w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach - w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej. Na sesji omawiano równie Program Ochrony Œrodowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami z udzia³em przedstawicieli GIG w Katowicach. Ponadto Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Pani Teresa acek z³o y³a sprawozdanie z dzia³alnoœci Oœrodka za 2003 rok. Teresa aszewska Siedziba obwodowej komisji wyborczej Gminny Oœrodek Kultury w Istebnej (piêtro) Istebna Mlaskawka, ¹czyna, Ska³a, Zadolina, Brzestowe, Leszczyna, Stecówka, Pietroszonka, Murzynka, Andzio³ówka, Bucznik, Po³om, Kawulonka, Tartak-Olza, Zagroñ, Olecki, Wyszni Pole, Kubalonka, MraŸnice, Wilcze, Tokarzonka, Polanka, Bystre, Dupne, U stawu, Mikszówka, S³owioczonka, BŸniokowa, Zapasieki Dolne i Górne, Szkawlonka, Rozceœcie, Bobczonka, Wielki Potok, Wyrchczadeczka, Œliwkula, Siwoniowskie, Stefanka, Szyroki, Krê elka, Maciejka, Na Potoku, Zakikula, Kikula, Czadeczka Dolna i Górna, Za Groñ, Duraje, Ma³yjurki, Szkawrany, Wawrzacze, Waszuty, Klimasy. upienie, Korbasy, Bestwiny, abaje, Dragony, Bi³ki, Droga na acki, acki, S³owioki, Ondrusze, Groñ, Gorzo³ki, Stañki, Klimki, Buki, Krzy owa, Czerchla, Byrty, Ma³ysze, Jasie, Czepczory Czêœæ so³ectwa Koniaków obejmuj¹ca przysió³ki po prawej stronie drogi krajowej od granicy so³ectwa Istebna do granicy gminy Milówka Czêœæ so³ectwa Koniaków obejmuj¹ca przysió³ki po lewej stronie drogi krajowej od granicy so³ectwa Istebna do granicy gminy Milówka Gminny Oœrodek Kultury w Istebnej (parter) Istebna 68 /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych/ Szko³a Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Szko³a Podstawowa Nr 1 Koniaków (œwietlica) /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych/ Szko³a Podstawowa Nr 1 Koniaków (I piêtro)

3 MAJ 2004 GMINNE CENTRUM INFORMACJI SIEDZIBA: budynek Gminnego Oœrodka Kultury /obok koœcio³a/ - sala nr 4, pierwsze piêtro W miesi¹cu kwietniu ze stanowisk komputerowych skorzysta³y 593 osoby. Zakoñczy³y siê kursy Podstawy Obs³ugi Komputera i Podstawy Jêzyka Angielskiego. W zwi¹zku z zainteresowaniem tego typu inicjatyw¹ wœród mieszkañców gminy Centrum postanowi³o zorganizowaæ kurs jêzykowy po raz drugi. Poni ej podstawowe informacje dotycz¹ce tej propozycji: KURS PODSTAWY JÊZYKA ANGIELSKIEGO Informacje i zapisy do dnia w siedzibie GCI tel Spotkanie organizacyjne pi¹tek godz w siedzibie GCI. Kurs jest bezp³atny W najbli szym czasie Centrum zamierza zorganizowaæ spotkania dla osób bezrobotnych pod nazw¹ Klub Pracy. Uczestnicy zajêæ klubowych spotykaj¹ siê kilka razy w ustalonych terminach, aby w sposób efektywny zapoznaæ siê z rynkiem pracy. KLUB PRACY miejsce spotkañ osób poszukuj¹cych pracy * Jak poruszaæ siê na rynku pracy * Przygotowanie do rozmowy z pracodawc¹ * Redagowanie niezbêdnych dokumentów * Wymiana doœwiadczeñ z dotychczasowych prób poszukiwania pracy Informacje w siedzibie Centrum i pod numerem telefonu W siedzibie Centrum mo na nabyæ poradnik dla absolwentów szkó³ œrednich, który mo e siê okazaæ pomocny w trudnych chwilach dokonywania przed i pomaturalnych wyborów. Poni ej krótka charakterystyka tego wydawnictwa: WYPRAWKA MATURZYSTY 2003/2004 poradnik dla absolwentów szkó³ œrednich Forma p³yta CD ROM. Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Zagadnienia tematyczne: - psychologia sukcesu dla pocz¹tkuj¹cych, - mo liwoœci dalszego kszta³cenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, - poszukiwanie pracy i zdobywanie pierwszych doœwiadczeñ zawodowych, - zak³adanie w³asnej firmy i prawne aspekty prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, - wolontariat i jego formy, - szanse i perspektywy dla m³odzie y wynikaj¹ce z przyst¹pienia do Unii Europejskiej Publikacja jest bezp³atna. W Centrum jest mo liwoœæ skorzystania z informacji zawartych w Gazecie Prawnej. Propozycja ta jest skierowana w stronê tych wszystkich, którzy s¹ zainteresowani prawnymi aspektami dotycz¹cymi pracy, gospodarki, podatków itp. GAZETA PRAWNA PODATKI, GOSPODARKA, PRA- CA - Podstawowe dzia³y tematyczne: Podatki, Gospodarka, Prawo Gospodarcze, Praca, Prawo na co dzieñ, Kronika Prawna. Wszelkie informacje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Gminnego Centrum Informacji w Istebnej mo na uzyskaæ w siedzibie Centrum, pod numerem telefonu jak równie na stronie internetowej pod adresem: Opracowa³: Jacek Kohut Nasza Trójwieœ l 3 Program zagospodarowania Trójstyku - modernizacja dróg w Jaworzynce Wobec zaistnia³ej mo liwoœci aplikowania o fundusze unijne na wspó³pracê transgraniczn¹ dostêpne w ramach Inicjatywy Wspólnoty INTERREG III A Urz¹d Gminy w Istebnej podj¹³ dzia³ania w kierunku realizacji projektu maj¹cego na celu zagospodarowanie rejonu Trójstyku poprzez rozwój infrastruktury podstawowej, zw³aszcza drogowej. 28 kwietnia br. w s¹siedniej Hrèavie odby³o siê robocze spotkanie, na którym spotkali siê m.in. wójtowie i starostowie gmin le ¹cych w obszarze przygranicznym (Bukovec, Hrèava, Istebna), starosta cieszyñski, sekretarze Euroregionu Œl¹sk Cieszyñski - Tìšínské Slezsko po stronie polskiej i czeskiej, radni gminy i powiatu cieszyñskiego. Efektem tego spotkania jest wypracowanie g³ównych za³o eñ i celów wspólnego, polsko-czesko-s³owackiego projektu pod robocz¹ nazw¹ Program zagospodarowania obszaru Trójstyku Polski, Czech i S³owacji. Pierwszym etapem tego projektu bêdzie modernizacja dróg dojazdowych: powiatowej Jaworzynka Krzy owa-trzycatek, gminnej Jaworzynka Polana - upienie oraz drogi po stronie czeskiej prowadz¹ce z Bukovca do przejœcia granicznego na upieniach. Strona czeska posiada ju projekt dokumentacji technicznej na swój odcinek drogi, natomiast Gmina Istebna uruchomi³a procedurê zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej drogi lokalnej Polana- upienie. Starosta Cieszyñski, co jest dla nas bardzo wa ne, zdeklarowa³ opracowanie dokumentacji technicznej na drogê powiatow¹ Jaworzynka Krzy owa-trzycatek. Koñcem maja br., kiedy zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem zamówieñ publicznych zostan¹ ju wy³onieni projektanci, odbêdzie siê spotkanie w celu skoordynowania technicznych prac projektowych tak, aby modernizacja wszystkich dróg objêtych projektem by³a spójnym, kompleksowym rozwi¹zaniem komunikacyjnym w tym obszarze. Projekt zagospodarowania Trójstyku przygotowywany bêdzie po og³oszeniu ostatecznych wytycznych i dokumentów Inicjatywy Wspólnoty INTERREG III A, co ma nast¹piæ nie wczeœniej ni w lipcu br. Zak³adaj¹c uruchomienie programu na jesieni br. realnym jest terminowe przygotowanie ca³oœci wymaganej dokumentacji ³¹cznie z obowi¹zkowym studium wykonalnoœci w celu z³o enia wniosku o dofinansowanie. Mamy nadziejê na powodzenie ca³ego przedsiêwziêcia, a obiecuj¹ca dobra wola wspó³pracy strony czeskiej i starosty cieszyñskiego pozytywnie rokuje na powodzenie realizacji projektu z korzyœci¹ dla gminy Istebna. Przygotowa³: Wies³aw Legierski Referat Gospodarczy i Rolnictwa Urzêdu Gminy w Istebnej Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Istebnej - Zaolziu og³asza nabór na rok szkolny 2004/05 do I. Liceum Profilowanego: Profil: Us³ugowo-gospodarczy: 30 miejsc Kszta³towanie œrodowiska: 30 miejsc 2. Zasadniczej Szko³y Zawodowej klasa wielozawodowa - 30 miejsc 3. Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych po: - Zasadniczej Szkole Zawodowej 40 miejsc - gimnazjum lub oœmioletniej szkole podstawowej 40 miejsc Termin sk³adania dokumentów: od 17 maja do 18 czerwca. Dodatkowe informacje pod numerem tel

4 4 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Wraz z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej dla przedsiêbiorców otwieraj¹ siê nowe mo liwoœci w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój ma³ych i œrednich firm (w skrócie: MSP). Ramy mo liwego wsparcia finansowego w ramach funduszy strukturalnych UE okreœlaj¹: I. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, lata znany pod has³em UNIA DLA PRZEDSIÊBIORCZYCH - PROGRAM KONKURENCYJNOŒÆ II. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, w tym Dzia³anie 2.5 Promocja przedsiêbiorczoœci, Dzia³anie 3.4 Mikroprzedsiêbiorstwa. Ad I. SPO Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw - Priorytet 2 - Bezpoœrednie wsparcie przedsiêbiorstw Dzia³anie Wzrost konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw poprzez doradztwo Projekty sk³adaæ mog¹ ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie RP, z wy³¹czeniem mikroprzedsiêbiorstw innych ni dzia³aj¹cych ponad 3 lata na rynku, oraz nowopowstaj¹ce MSP oparte na zaawansowanych technologiach. Dzia³anie Wsparcie konkurencyjnoœci produktowej i technologicznej przedsiêbiorstw Wsparcie dla przedsiêbiorstw dokonuj¹cych nowych inwestycji (w rozumieniu przepisów UE), polegaj¹cych na utworzeniu lub rozbudowie przedsiêbiorstwa, zarówno ze sfery produkcyjnej jak i us³ugowej oraz na rozpoczêciu w przedsiêbiorstwie dzia³alnoœci obejmuj¹cej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego, jak równie wsparcie tworzenia miejsc pracy zwi¹zanych z nowymi inwestycjami Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiêbiorstw poprzez pokrycie czêœci kosztów udzia³u przedsiêbiorców w targach i wystawach miêdzynarodowych oraz misjach gospodarczych zwi¹zanych z targami i wystawami za granic¹. Dzia³anie Wzrost konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw poprzez inwestycje Projekty sk³adaæ mog¹ ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie RP, z wy³¹czeniem mikroprzedsiêbiorstw innych ni dzia³aj¹cych ponad 3 lata na rynku, oraz nowopowstaj¹ce MSP oparte na zaawansowanych technologiach. Dzia³anie Wsparcie dla przedsiêwziêæ w zakresie dostosowywania przedsiêbiorstw do wymogów ochrony œrodowiska Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie gospodarki wodno-œciekowej, Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie ochrony powietrza Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemys³owymi i niebezpiecznymi Szczegó³owe postanowienia w odniesieniu do obszarów wsparcia oraz odbiorców pomocy zosta³y zapisane w Uzupe³nieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw dostêpnego w internecie m.in. pod adresami: Instytucj¹ Zarz¹dzaj¹c¹ Sektorowym Programem Operacyjnym UNIA DLA PRZEDSIÊBIORCZYCH - PROGRAM KONKU- RENCYJNOŒÆ jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Departament Zarz¹dzania Programem Wzrostu Konkurencyjnoœci Gospodarki. Ad II. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Dzia³anie 2.5 Promocja przedsiêbiorczoœci W ramach Dzia³ania 2.5 wsparcie uzyskaj¹ projekty s³u ¹ce zapewnieniu kompleksowej pomocy osobom: - zamierzaj¹cym rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz - osobom, które w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach dzia³ania 2.5 rozpoczê³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w formie mikroprzedsiebiorstwa (rozumiane jako zarejestrowanie nowopowsta³ej firmy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami), w postaci: a) Œwiadczenia us³ug doradczych i szkoleniowych wspieraj¹cych zak³adanie i prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, polegaj¹cych na: - organizowaniu us³ug informacyjnych z zakresu podstawowych zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, - organizowaniu grupowych i indywidualnych us³ug doradczych i szkoleniowych, umo liwiaj¹cych nabywanie umiejêtnoœci niezbêdnych dla prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, - organizowaniu szkoleñ ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, po³¹czonych z indywidualnym doradztwem (coaching) jako czêœci¹ szkolenia, - zapewnieniu opieki indywidualnego doradcy, który wsparciem obejmie okreœlon¹ grupê osób, udzielaj¹c im pomocy doradczej np. w: diagnozie potrzeb przedsiêbiorstwa i zdefiniowaniu rodzaju oraz zakresu potrzebnej pomocy, u³atwianiu dostêpu do zaawansowanych us³ug doradczych i szkoleniowych, korzystaniu z instrumentów wsparcia dostêpnych dla mikroprzedsiêbiorstw, - organizowaniu przedsiêwziêæ grupowych z udzia³em nowopowsta³ych mikroprzedsiebiorstw. b) Rozpowszechniania dobrych praktyk i metod rozwoju c) Przekazywania pomocy finansowej przys³uguj¹cej po zarejestrowaniu mikroprzedsiêbiorstwa w formie: - wsparcia pomostowego, - jednorazowej dotacji na rozwój dzia³alnoœci Dzia³anie 3.4 Mikroprzedsiêbiorstwa Beneficjentami Ostatecznymi s¹ mikroprzedsiêbiorstwa, które rozpoczê³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie wczeœniej ni 3 lata kalendarzowe przed momentem z³o enia wniosku aplikacyjnego do Dzia- ³ania 3.4, a ponadto, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudnia³y œredniorocznie mniej ni 10 pracowników, i 2) osi¹gnê³y roczny obrót netto ze sprzeda y towarów, wyrobów i us³ug oraz operacji finansowych nie przekraczaj¹cy równowartoœci w z³otych 2 milionów euro, lub 3) wartoœæ aktywów przedsiêbiorstw na koniec jednego z tych lat, nie przekroczy³a równowartoœci w z³otych 2 milionów euro, Typy projektów: - TYP I: Specjalistyczne us³ugi doradcze dla mikroprzedsiêbiorstw Doradztwo specjalistyczne dotyczy doradztwa wprowadzaj¹cego innowacyjnoœæ w przedsiêbiorstwie, zwiêkszaj¹cego jego konkurencyjnoœæ. Mog¹ to byæ projekty zwi¹zane z: - opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu, - wprowadzeniem na rynek nowego produktu, - zdobyciem nowej grupy klientów, - racjonalizacj¹ przep³ywów finansowych, towarów, materia³ów, informacji wewn¹trz przedsiêbiorstwa, - komputeryzacj¹, racjonalizacj¹ logistyki sprzeda y towarów i us³ug, - popraw¹ zarz¹dzania wewn¹trz firmy, itp. (dok. na str. 5)

5 MAJ 2004 Specjalistyczne us³ugi doradcze nie obejmuj¹ doradztwa sta³ego, zwi¹zanego z codzienn¹ dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ przedsiêbiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, prawne, marketingowe. - TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiêbiorstw Wsparcie na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji zwi¹zanych z: - utworzeniem, rozbudow¹ lub nabyciem przedsiêbiorstwa, - rozszerzeniem zakresu dzia³alnoœci gospodarczej, - rozpoczêciem w przedsiêbiorstwie dzia³añ obejmuj¹cych dokonywanie zasadniczych zmian produkcji b¹dÿ procesu produkcyjnego - zmian¹ wyrobu lub us³ugi, w tym tak e zmian¹ w zakresie sposobu œwiadczenia us³ug, - unowoczeœnieniem wyposa enia niezbêdnego do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej firmy, - modernizacj¹ œrodków produkcji, Dofinansowanie ze œrodków publicznych wspiera projekty inwestycyjne poprawiaj¹ce innowacyjnoœæ przedsiêbiorstwa, zwi¹zane z unowoczeœnieniem zarówno jego sposobu dzia³ania jak i oferty handlowej. W przypadku projektów o wartoœci przekraczaj¹cej równowartoœæ w PLN euro przedsiêbiorca jest zobowi¹zany do zaci¹gniêcia kredytu bankowego w wysokoœci co najmniej 50% wnioskowanej kwoty. Poziom dofinansowania projektów Dofinansowanie dla projektu doradczego ze œrodków publicznych: - do 5000 euro (równowartoœci w PLN), - 50% kwalifikuj¹cego siê kosztu, w tym: - 35% udzia³ œrodków z EFRR, - 15% udzia³ œrodków z bud etu pañstwa. Dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego ze œrodków publicznych: - do euro (równowartoœci w PLN), - nie wiêcej ni 65 % okreœlona poni ej procentowo czêœæ kwalifikowanych kosztów projektu: w tym: - 35% udzia³ œrodków z EFRR w ka dym z podregionów, -pozosta³a czêœæ dofinansowania pochodzi ze œrodków bud etu pañstwa. Ramy dofinansowania dla MSP zawarte s¹ w odpowiednich dokumentach udostêpnionych na stronach internetowych: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci: - dotacje PARP-u wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej: - wszystko o funduszach strukturalnych UE - informacje o Sektorowym ProgramieOperacyjnym Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, lata znanym pod has³em UNIA DLA PRZEDSIÊBIORCZYCH - PROGRAM KONKURENCYJ- NOŒÆ - informacje o Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, w ramach którego dofinansowane mog¹ byæ tak e projekty MSP.? Œl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego - fundusze 1 kwietnia br. w holu budynku g³ównego MGPiPS przy Placu Trzech Krzy y 3/5 w Warszawie zosta³ uruchomiony Punkt informacyjny nt. funduszy strukturalnych UE. Wszyscy zainteresowani mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce funduszy strukturalnych oraz poszczególnych programów operacyjnych osobiœcie lub telefonicznie pod numerami telefonów: oraz , b¹dÿ przes³aæ pytanie na adres: Punkt jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 10:00-15:00. Nasza Trójwieœ l 5 Informacji w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie swoich kompetencji udziela Referat Gospodarczy i Rolnictwa Urzêdu Gminy w Istebnej, 1 piêtro, pok. nr 208, tel. (33) , W miarê w³asnych kompetencji i mo liwoœci udostêpnimy dokumenty i materia³y pomocne przy aplikowaniu ze œrodków unijnych, wska emy równie przydatne adresy i nazwy instytucji zajmuj¹cych siê doradztwem, szkoleniem i sporz¹dzaniem wniosków. Przygotowa³: Wies³aw Legierski koordynator programu PARTNER podinspektor ds. programów i funduszy europejskich Wydzia³ Gospodarczy i Rolnictwa Urzêdu Gminy w Istebnej MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH 8 marca 2004 roku Gmina Istebna otrzyma³a PROMESY - zobowi¹zanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do zawarcia umowy na wspó³finansowanie inwestycji dotycz¹cych modernizacji nastêpuj¹cych dróg gminnych: 1. Rastoka we wsi Koniaków, 2. Zimna Woda - Sztoczek we wsi Koniaków, 3. Bryje - Deje we wsi Istebna i Koniaków. Nastêpstwem otrzymania Promes by³o rozstrzygniêcie przetargu. W dniu 19 kwietnia zosta³y zawarte umowy na roboty z firm¹: EUROVIA POLSKA S.A. z Miko³owa. Wartoœæ robót dla poszczególnych zadañ wraz ze Ÿród³ami i wielkoœci¹ finansowania przedstawia poni sza tabela. Nazwa zadania Wartoœæ brutto Œrodki UE Bud et Gminy progr. SAPARD Modernizacja drogi Rastoka , , ,09 Modernizacja drogi Zimna Woda -Sztoczek , , ,57 Modernizacja drogi Bryje - Deje , , ,64 RAZEM , , ,30 Roboty na drogach rozpoczn¹ siê po podpisaniu umowy z Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie dróg, (co planowane jest pocz¹tkiem maja), a ich zakoñczenie planowane jest do 31 lipca 2004 r., Dalej oczekujemy wydania przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PROMES na nastêpuj¹ce zadania: 1. Rozbudowa oczyszczalni œcieków Istebna Gliniane wraz z sieci¹ kanalizacyjn¹ po Beskid, 2. Modernizacje Parku w Istebnej Centrum. 3. Budowê kanalizacji sanitarnej w Jaworzynce - Krzy owa i Istebna Gazury. 23 kwietnia br. firmie KAZMAR z Andrychowa zosta³ przekazany plac budowy - teren na budowê sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka w przysió³kach: Ma³yjurki, Bestwiny, Duraje, abaje po Polanê. Zadanie obejmuje budowê 3,9 km sieci g³ównej, 869 mb kolektora t³ocznego wraz z dwoma przepompowniami œcieków, pod³¹czenie 61 budynków wykonuj¹c 1,4 km sieci przy³¹czeniowej. Koszt zadania wynosi netto 820 tys. z³, z czego: 242 tys. z³ stanowi¹ œrodki w³asne gminy, 578 tys. z³ po yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Po yczka jest oprocentowana w wysokoœci 0,4 stopy redyskonta Veksla jednak nie mniej ni 3%. Zakoñczenie budowa kanalizacji i osi¹gniêcie zak³adanych efektów ekologicznych planowane jest na 31 grudnia 2004 r. Opracowa³: B. Juroszek

6 6 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 Komunikaty dla rolników DOP ATY DLA ROLNIKÓW - ci¹g dalszy W formie przypomnienia, którym producentom rolnym bêd¹ przys³ugiwaæ p³atnoœci obszarowe. Otó bêd¹ siê o nie mogli staraæ wszyscy rolnicy, którzy posiadaj¹ gospodarstwo o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni l ha u ytków rolnych. Je eli gospodarstwo sk³ada siê z wielu dzia³ek to wielkoœæ ka dej z nich nie mo e byæ mniejsza ni 0,1 ha u ytków a za u ytki rolne uwa a siê grunty orne, pastwiska, ³¹ki, od³ogi, ugory,sady i plantacje wieloletnie, z tym e musz¹ byæ one utrzymane w dobrej kulturze rolnej. Wiele niejasnoœci budzi sprawa w³asnoœci ziemi. Okazuje siê, e o dop³aty mog¹ wystêpowaæ producenci rolni, a wiêc osoby fizyczne i prawne, w³aœciciele i dzier awcy gruntów rolnych. P³atnoœci bêd¹ przyznawane tym producentom, którzy faktycznie zarz¹dzaj¹ gospodarstwem rolnym. Aby uzyskaæ dop³aty rolnicy musz¹ z³o- yæ wniosek o wpis do ewidencji producentów rolnych i uzyskaæ WYPALANIE TRAW SZKODZI ŒRODOWISKU I JEST KARALNE Wypalanie suchej roœlinnoœci wp³ywa negatywnie na wiele elementów przyrodniczych, ziemia zostaje wyja³owiona, do atmosfery przedostaje siê wiele zwi¹zków chemicznych bêd¹cych truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierz¹t, zabijanych jest wiele organizmów ywych,niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania przyrody. Mimo wielu zagro eñ utrzymuje siê moda na bezmyœlne podpalanie wszystkiego co poroœniête jest usychaj¹c¹ traw¹. Wypalanie traw oprócz tego, e jest naprawdê niebezpieczne jest te niedozwolone. Okreœlaj¹ to odpowiednie zapisy prawne: Ustawa z 16 paÿdziernika 1991 r. o ochronie przyrody. (DZ.U. z 2001 r. nr 99, poz z póÿn zm) zgodnie z jej art. 45 zabrania siê wypalania roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu ytkach, rowach, pasach przydro nych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin: z kolei art. 59 stanowi, e Kto wypala roœlinnoœæ na ³¹kach, pastwiskach, nieu ytkach, rowach, pasach przydro nych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny» ustawa z 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (DZ.U. z 2000 r. nr 56, poz. 679 z póÿn. zm.), jej art. 30 ust. 3 pkt 3 mówi, e w lasach oraz na terenach œródleœnych, jak równie w odleg³oœci do 100 m od granicy lasu, zabrania siê dzia³añ i czynnoœci mog¹cych wywo³aæ niebezpieczeñstwo, a w szczególnoœci: 1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez w³aœciciela lasu lub nadleœniczego, 2. korzystania z otwartego p³omienia, 3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozosta³oœci roœlinnych. Dodatkowe sankcje zagra aj¹ osobom, które doprowadzi³y do czyjejœ œmierci lub powstania strat materialnych, Ustawa z 16 paÿdziernika 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej mówi, e zabrania siê wypalania roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu ytkach, rowach przydro nych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. Artyku³ 59 rozdzia³u 8 ustawy o ochronie przyrody mówi, e kto wypala roœlinnoœæ na ³¹kach, pastwiskach, nieu ytkach, rowach, pasach przydro nych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów i trzcin, podlega karze aresztu lub grzywny. numer identyfikacyjny. Numer ten jest wydawany przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dopiero po jego otrzymaniu rolnicy mog¹ ubiegaæ siê o dop³aty bezpoœrednie,które s¹ przyznawane wy³¹cznie na wniosek producenta; dop³aty s¹ bowiem dobrowolne i rolnicy mog¹ z nich zrezygnowaæ. Wniosek o dop³aty maj¹ byæ sk³adane w terenowych oddzia³ach AR i MR od 15 kwietnia do 15 czerwca bie ¹cego roku. Formularze wnioskowe sk³adajmy zgodnie z rzeczywistoœci¹ i przepisami, bowiem bêd¹ one kontrolowane, nie w ka - dym gospodarstwie lecz wyrywkowo. Kontrolerzy bêd¹ mieli prawo: wejœcia na teren gospodarstwa ustalenia powierzchni dzia³ek, sprawdzenia upraw podanych roœlin, przejrzenia wszelkiej dokumentacji, okreœlenia stanu utrzymania gruntów we w³aœciwej kulturze rolnej. Dop³aty bêd¹ przyznawane od powierzchni ogólnej gospodarstwa oraz dodatkowo powierzchni zajêtej przez zbo a, roœliny w³ókniste, przeznaczone na nasiona oraz od czynnej do czynnej powierzchni ³¹k i pastwisk. Opracowano na podstawie Beskidzkie Wiadomoœci Rolnicze kwiecieñ informator Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Bielsku Bia³ej Wed³ug art. 82, par. l Kodeksu wykroczeñ, za wykroczenie tego typu grozi kara aresztu,grzywny lub nagany. Natomiast art. 24, par, l w zwi¹zku z art. 82 mówi jasno: grzywnê wymierza siê w wysokoœci od 5 z³ do 500 z³, chyba e ustawa stanowi inaczej. Po akcesji Polski z UE producent rolny bêdzie móg³ uzyskaæ dop³aty do gruntów rolnych. Warunki i tryb ich uzyskania okreœla ustawa z 18 grudnia 2003 r. o p³atnoœciach bezpoœrednich do gruntów rolnych (Dz.U. z 2004 r. nr 6, poz. 40). Jej art. 2 ust. l stanowi: Osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadaj¹cej osobowoœci prawnej, bêd¹cej posiadaczem gospodarstwa rolnego, zwanej dalej producentem rolnym, przys³uguj¹ p³atnoœci na bêd¹ce w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony œrodowiska, zwane dalej gruntem rolnym. Zgodnie z art. 2 ust. 6 tej ustawy, minister w³aœciwy do spraw rolnictwa okreœli w drodze rozporz¹dzenia minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze, z zachowaniem wymogów ochrony œrodowiska. Art. 6 ustawy okreœla, e dyrektor oddzia³u regionalnego ARiMR przeprowadza kontrole w zakresie spe³niania przez producentów rolnych warunków do przyznawania p³atnoœci, m.in. sprawdzane bêdzie czy zadeklarowane grunty s¹ utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. Rolnicy mog¹ liczyæ równie na drugie, obok dop³at bezpoœrednich, Ÿród³o sta³ych subwencji z II Filaru Wspólnej Polityki Rolnej, z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie. S¹ to p³atnoœci zwi¹zane z podejmowanymi dzia³aniami okreœlonymi w Programie Rolnoœrodowiskowym. Jednym z warunków ich otrzymania jest stosowanie zasad zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej, opisanych w za³¹czniku K do Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Punkt 6 tego za³¹cznika brzmi: Obowi¹zuje zakaz wypalania roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu ytkach, rowach, pasach przyro nych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. Zakaz dotyczy równie miedz. Opracowano na podstawie art. zawartego w gazecie Samorz¹du/Administracji nr 7 z 2004r.

7 MAJ 2004 Nasza Trójwieœ l 7 Wyst¹pienie dzielnicowego st. asp. Jana Sewastynowicza na Zebraniu Wiejskim w Istebnej 28 marca 2004r. S z a n o w n i P a ñ s t w o!!! Chcê z tego miejsca przywitaæ wszystkich serdecznie i poprosiæ o chwilkê cierpliwoœci poniewa chcia³bym z ramienia Policji przedstawiæ Pañstwu analizê stanu bezpieczeñstwa na terenie podleg³ej mi dzielnicy Istebna, porównuj¹c to do roku 2002, kiedy to na zesz³orocznym zebraniu wiejskim nie mia- ³em dla Pañstwa zbyt optymistycznych wieœci. Proszê Pañstwa! Dziêki Wam, dziêki Waszej niejednokrotnie anonimowej pomocy uda³o siê powstrzymaæ szalej¹cy wzrost przestêpstw na naszym terenie, a nawet powiem wiêcej: dziêki ca³emu spo³eczeñstwu poziom bezpieczeñstwa na terenie Istebnej za rok 2003 nale y uznaæ za utrzymuj¹cy siê na poziome dobrym. Pewnie, e najlepiej by by³o, gdyby przestêpstw tych nie by³o wcale, lecz takie w chwili obecnej s¹ fakty, e nie da siê ich ca³kowicie unikn¹æ ani ca³kowicie im zapobiec. Chcê przypomnieæ Pañstwu plagê w³amañ do budynków prywatnych jaka mia³a miejsce w roku Problem by³ tak znaczny, e kiedy zbli a³ siê weekend i do Istebnej przyje d ali w³aœciciele pozostawionych mieszkañ i budynków bez opieki, w Komisariacie ustawia³a siê kolejka, celem zg³oszenia o w³amaniu czy kradzie y. Przypominacie sobie Pañstwo mój apel o pomoc i wspó³pracê w tym temacie i teraz w tym miejscu z pe³n¹ satysfakcj¹ chcê stwierdziæ g³oœno i wyraÿnie, e UDA- O SIÊ! Wspólnie powstrzymaliœmy z³o, a wszystkie umorzone dochodzenia zosta³y na nowo podjête. Prawie w 100% odzyskano utracone rzeczy, wydaj¹c je prawowitym w³aœcicielom. Na dowód tego powiem Pañstwu, e je eli w roku 2002 na terenie tylko samej Istebnej stwierdzono 79 przestêpstw w wiêkszoœci przeciwko mieniu, to w roku ubieg³ym przestêpstw tych stwierdzono 36 a w tej najgroÿniejszej kategorii, je eli wolno to tak nazwaæ, w kategorii przeciwko mieniu przestêpstw tych by³o tylko 11, z tego w piêciu przypadkach nie uda³o siê nam ustaliæ sprawców. Dochodzenia umorzono, lecz nie znaczy to, e sprawcy tych przestêpstw mog¹ siê ju czuæ bezpiecznie. Bêdzie czas, e zostan¹ im przedstawione zarzuty i ponios¹ oni zas³u on¹ karê. Ogólnie jako ca³y Komisariat Policji w Wiœle mo emy poszczyciæ siê tym, e rok ubieg³y by³ rokiem dobrym. Spad³a iloœæ przestêpstw z 452 na 422. Wzrasta wykrywalnoœæ, która wynosi 71,2 %. To wszystko, jak wspomnia³em, jest miêdzy innym Wasz¹ zas³ug¹. Ale chcê te zwróciæ uwagê na ciê k¹ pracê jak¹ wykonali wszyscy funkcjonariusze Komisariatu Policji. Na pewno wiêcej by³o nas widaæ w terenie. Kontakty dzielnicowych z nieletnimi w szko³ach, przedszkolach, niejednokrotnie na boisku szkolnym i sali gimnastycznej zbli y³y ich do siebie, nie czuj¹ siê oni pozostawieni sami sobie. Chcê w tym miejscu z dum¹ powiedzieæ, e jako Komisariat Policji w Wiœle posiadamy w³asn¹ dru ynê pi³karsk¹, uczestniczymy w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Istebniañskiej, a w znacznym stopniu wokó³ w³asnej osoby co mówiê z wielk¹ satysfakcj¹ zgromadzi³a siê du a grupa m³odzie y, gdzie raz w tygodniu na sali w Gimnazjum gramy w siatkówkê, reprezentujemy Gminê w ca³ym Powiecie Cieszyñskim. To wszystko ma swój wp³yw na dobre stosunki z m³odzie ¹, a nieletni nie maj¹ czasu na psoty i wybryki. Proszê Pañstwa, na terenie Gminy zmniejszy³a siê liczba kolizji drogowych, lecz drastycznie wzros³a, bo o ponad 70 % liczba wypadków drogowych, gdzie byli ranni. Przyby³o kierowców, samochodów, na drogach jest coraz ciaœniej. Proszê tu z tego miejsca, nie dociskajmy peda³u gazu do dechy, miejmy ograniczone zaufanie do innych uczestników drogi, uczmy nasze dzieci chodziæ po drogach zgodnie z przepisami, miejmy nad nimi baczniejsz¹ uwagê. Nie czekajmy a stanie siê tragedia. Mam tu równie na myœli zbli aj¹cy siê okres wiosennych prac polowych, gdzie nasze pociechy niejednokrotnie usilnie pomagaj¹ nam w tych pracach. Ci¹gle s³yszymy o wypadkach z udzia³em nieletnich na traktorach i innych maszynach rolniczych. Zwracajmy równie baczniejsz¹ uwagê, czy nie przychodz¹ do domu po za yciu narkotyków czy te innych u ywek, poniewa sta³o siê to plag¹, która narasta w naszym spo³eczeñstwie w skali ca³ego kraju. Apelujê do rodziców, by czasami przebudziæ siê o godz. 4- tej czy 5-tej, kiedy to dziecko wraca z dyskoteki, eby sprawdziæ w jakim jest stanie. Apelujê równie do m³odzie y, by nie kusiæ losu, zabieraj¹c do szko³y telefony komórkowe, które obecnie tak czêsto tracicie w wyniku przestêpstw. Do doros³ych! Okres wiosny to okres, kiedy niektórzy z Was wypalaj¹ trawê na ³¹kach. Nie wiem, co chc¹ w ten sposób uzyskaæ, Na pewno nie wiêksz¹ wydajnoœæ upraw. Natomiast gin¹ ptaki, zwierzêta, owady, które s¹ tak potrzebne i po yteczne. Kolejna sprawa. Apele jakie stosuje Pani Wójt na temat biegaj¹cych bez opieki psów nie daj¹ adnego skutku. Przypominam, e jest to wykroczenie okreœlone w art. 77 Kodeksu Wykroczeñ, gdzie obowi¹zuj¹cy taryfikator zmusza funkcjonariusza policji do na³o enia na w³aœciciela psa grzywny w wysokoœci 200 z³. Trzeba siê tu dobrze zastanowiæ. A wymiaru pieni¹dza nie da siê przeliczyæ na, nie daj Bo e, powsta³¹ z tego powodu tragediê. Przypominam jeszcze, e biuro dzielnicowych w Istebnej w dalszym ci¹gu znajduje siê w budynku Urzêdu Gminy, gdzie przewa nie interesanci przyjmowani s¹ w godzinach od 8 do Natomiast Komisariat Policji w Wiœle czynny jest ca³odobowo. Byæ mo e, e je eli spotkamy siê na nastêpnym takim spotkaniu, bêdê mia³ dla Pañstwa jeszcze lepsze wiadomoœci. yczê Pañstwu i sobie, eby tak by³o. Dziêkujê. st. asp. Jan Sewastynowicz, Dzielnicowy KP Wis³a STAROSTA CIESZYÑSKI prowadz¹cy zadania z zakresu geodezji i kartografii jako zadania administracji rz¹dowej zawiadamia i w dniach od r. do r. w siedzibie Urzêdu Gminy Istebna bêdzie wy³o ona do wgl¹du dokumentacja II etapu dostosowania danych ewidencyjnych zawieraj¹cych informacje okreœlaj¹ce pola powierzchni konturów u ytków gruntowych i klas gleboznawczych w granicach dzia³ek ewidencyjnych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków do wymogów rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, póz. 454). Osoby zainteresowane mog¹ sk³adaæ wnioski i zastrze enia do przed³o onej dokumentacji w trakcie jej wy³o enia. Nie stawienie siê nie wstrzymuje dalszego postêpowania i spowoduje przyjêcie danych zawartych w opracowanej dokumentacji do operatu ewidencji gruntów i budynków. mgr in. Tadeusz Kopeæ Wicestarosta

8 8 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 INFORMACJE STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE REMONTY DRÓG Tegoroczna zima by³a bardzo kosztowna. Skoki temperatur i du e opady œniegu spowodowa³y ogromne uszkodzenia na drogach powiatu cieszyñskiego. Jak informuje Urszula Kosman, zastêpca dyrektora Powiatowego Zarz¹du Dróg Publicznych Cieszynie, podczas ostatniego kwarta³u 2003 r. i pierwszego kwarta³u 2004 r. na utrzymanie dróg powiatowych wydano 543 tyœ. z³. Dla porównania w latach ubieg³ych w tym samym okresie na akcjê zima wydawano oko³o 350 tyœ. z³. Na utrzymanie dróg wojewódzkich zarz¹d dróg wyda³ tej zimy l min 90 tyœ. z³, podczas gdy w ubieg³ych latach by³a to œrednio kwota 700 tyœ. z³ (najdro sza zima z ubieg³ych lat kosztowa³a 840 tyœ. z³). Poniewa szkody na drogach s¹ ogromne, mo e nie wystarczyæ œrodków finansowych na wykonanie wszystkich niezbêdnych remontów. Na drogach s¹ one prowadzone od pocz¹tku kwietnia. Ich wykonawcy zostali wy³onieni w przetargach. W przewa aj¹cej wiêkszoœci s¹ to remonty, podczas których likwidowane s¹ najg³êbsze ubytki nawierzchni. Powiatowy Zarz¹d Dróg Publicznych Cieszynie ma w swojej pieczy 234 km dróg powiatowych, 98 km dróg wojewódzkich. Natomiast 132 km dróg powiatowych na terenie miast s¹ utrzymywane przez miasta na podstawie zawartych porozumieñ. Trwaj¹ remonty na drogach powiatu cieszyñskiego. Wykonawców wy³oniono w dwóch przetargach. Osobny przetarg zosta³ przeprowadzony dla dróg wojewódzkich, osobny dla dróg powiatowych. Ponadto ka da z kategorii dróg zosta³a podzielona na trzy zadania. W wyniku przetargów wybrane zosta³y nastêpuj¹ce firmy: Drogi wojewódzkie: zadanie l - DW 941 odc. Skoczów-Wis³a i DW 942 Szczyrk-Wis a - Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe KAMIL z Ustronia; zadanie 2 - DW 941 odc. Wis³a-Jaworzynka, i DW 943 granica pañstwa - Koniaków - EUROVIA POLSKA S. A. Miko³ów Oddzia³ Bielsko-Bia³a; zadanie 3 - DW 937 Jastrzêbie Zdrój-Ha - lach i DW 938 Paw³owice-Cieszyn - EUROVIA POLSKA S. A. Miko³ów Oddzia³ Bielsko-Bia³a. Drogi powiatowe: zadanie l - drogi powiatowe w gminach Dêbowiec, Ha lach, Zebrzydowice - Prywatna Firma Robót Drogowych BRUK z Cieszyna; zadanie 2 - drogi powiatowe w gminach Skoczów, Chybie, Strumieñ - DRO-MOST z Brennej; zadanie _3_- drogi powiatowe w gminach Brenna, Goleszów, Istebna - BRUKARSTWO Budowa Obiektów Drogowych ze Skoczowa. W zale noœci od stopnia zniszczenia nawierzchni i wielkoœci ubytków bêd¹ stosowane nastêpuj¹ce technologie; remont emulsj¹ asfaltow¹ i grysami uszczelniaj¹cymi w¹skie spêkania oraz p³ytkie ubytki lub remont mas¹ asfaltow¹ z ewentualn¹ napraw¹ podbudowy. Zgodnie z podpisanymi umowami roboty na drogach powinny byæ zakoñczone do 15 czerwca, choæ wiêkszoœæ prac zostanie wykonana w kwietniu i w maju. KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ ZADAÑ POWIATU Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, e Zarz¹d Powiatu og³osi³ konkurs ofert na realizacjê zadañ powiatu w II po³owie 2004 r. przez organizacje pozarz¹dowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. nr 96 z 2003r. poz. 873), osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoœci po ytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego, jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. Oferty nale y sk³adaæ w terminie od 7 maja do l czerwca br. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie (przy ul. Bobreckiej 29) lub poczt¹ - decyduje data stempla pocztowego, w nastêpuj¹cych dziedzinach (w nawiasach podana zosta³a wysokoœæ kwot, przeznaczonych na wsparcie wy³onionych zadañ): a) kultura ( z³), b) kultura fizyczna i sport ( z³), c) turystyka i promocja powiatu (8.500 z³), d) edukacja ( z³), e) pomoc spo³eczna ( z³), f) ochrona œrodowiska (2.500 z³), g) promocja i ochrona zdrowia z³), h) przeciwdzia³anie bezrobociu (5.000 z³). Druki wniosków, regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje dostêpne s¹ na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie: (Stowarzyszenia/Konkurs) lub w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29, pok. 213 (tel wew. 213, fax , Kronika Policyjna 1. W dniu 31 marca 2004 roku na pêtli autobusowej w Jaworzynce Trzycatku funkcjonariusze Stra y Granicznej oraz Policji podczas kontroli pasa erów samochodu Polonez zatrzymali mieszkankê Pyrzyc narodowoœci romskiej poszukiwan¹ przez Policjê w Poznaniu. Zatrzyman¹ osobê osadzono w aresztach Stra y Granicznej w Cieszynie celem wykonania dalszych czynnoœci procesowych z jej udzia³em. 2. W dniu 11 kwietnia 2004 roku na Tartaku w Istebnej mia³ miejsce groÿny wypadek drogowy. Kieruj¹cy samochodem marki Fiat 126p mieszkaniec Rudy Œl¹skiej zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu i zderzy³ siê czo³owo z samochodem Opel astra kierowanym przez mieszkañca Rycerki Dolnej. W wyniku uderzenia, trzy osoby z Fiata dozna³y powa nych obra eñ cia³a i zosta³y przewiezione do szpitala w Cieszynie. 3. W dniu 17 kwietnia 2004 roku w Istebnej na Dzielcu funkcjonariusze Stra y Granicznej zatrzymali mieszkañca Istebnej, który kierowa³ samochodem marki Subaru znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrzeÿwoœci. 4. W dniu 17 kwietnia 2004 roku z terenu jednej z posesji w Istebnej nieznani sprawcy dokonali kradzie y aluminiowego kot³a piekarskiego. 5. W dniu 19 kwietnia 2004 mieszkaniec Istebnej oraz mieszkaniec Jastrzêbia Zdroju dokonali ujêcia sprawcy 37 - letniego mieszkañca Jaworzynki, który dokona³ kradzie y z w³amaniem do punktu gastronomicznego mieszcz¹cego siê przy jednym z wyci¹gów narciarskich na Zaolziu w Istebnej. Ujêtego przez siebie sprawcê przekazali w rêce Policji. W stosunku do sprawcy w³amania S¹d Rejonowy w Cieszynie na wniosek Policji i Prokuratury zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesiêcy. 6. W dniu 21 kwietnia 2004 roku na Jasiówce w Koniakowie mia³ miejsce wypadek drogowy. Kieruj¹cy samochodem marki Ford Sierra mieszkaniec Koniakowa potr¹ci³ motorowerzystê jad¹cego motorowerem marki OGAR, który wyjecha³ wprost pod jad¹cy samochód. Kieruj¹cy motorowerem z obra- eniami cia³a zosta³ przewieziony do szpitala. Opracowa³: aspirant Leszek Bujok

9 MAJ 2004 INFORMACJE WYDZIA U PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE Wydzia³ Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie zaprasza do udzia³u i wspólnej organizacji VI Miêdzynarodowej Kompanii Antynikotynowej Rzuæ palenie i Wygraj. Kampania jest organizowana w ramach programu CINDI WHO. Obejmuje ponad 80 krajów na ca³ym œwiecie. G³ównym elementem Kampanii jest konkurs z nagrodami, w którym zgodnie z regulaminem mo e wzi¹æ udzia³ ka da osoba doros³a, regularnie pal¹ca tytoñ (papierosy, cygara, fajki) od conajmniej roku. Warunkiem uczestnictwa jest zaprzestanie palenia na okres czterech wyznaczonych tygodni, wype³nienie kuponu konkursowego i przes³anie go na adres centrum kampanii do dnia podanego w regulaminie. Miêdzynarodow¹ nagrod¹ w konkursie jest USD. Dodatkowych informacji udziela pani Agnieszka Misztal pod nr tel wew Kupony konkursowe s¹ do nabycia w Urzêdzie Gminy Istebna oraz w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Istbnej. Wype³niony kupon proszê przes³aæ na adres: KATEDRA MEDYCYNY SPO ECZNEJ I ZAPOBIE- GAWCZEJ UNIWERSYTETU W ODZI, UL. ELIGOW- SKIEGO 7/ ÓD. Europa przestaje paliæ! Rzuæ palenie i wygraj! Wielki miêdzynarodowy konkurs antytytoniowy Szanowna Pani! Szanowny Panie! Czy pal¹ pañstwo papierosy? A Pañstwa znajomi? Rodzeñstwo? Dzieci? Wœród nas jest wielu pal¹cych - w pracy, na ulicy, w domu, w szkole, na uczelni, a nawet w szpitalu mo na spotkaæ osoby pal¹ce. Palenie w naszym kraju jest bardzo rozpowszechnione- pali ok. 12 milionów Polaków, co drugi mê czyzna i co trzecia kobieta. Rocznie na zakup papierosów wydajemy ogromn¹ sumê ok. 1,5 miliarda dolarów. Palenie nie jest wcale niezbêdne. Europa przestaje paliæ! W wielu krajach (Finlandia, Szwecja, Anglia) odsetek osób pal¹cych obni y³ siê do ok. 25 %. W USA, Kanadzie, krajach skandynawskich palenie uwa a siê nie tylko za szkodliwe dla zdrowia lecz równie sta³o siê po prostu niemodne. Wielu pal¹cych chce przestaæ paliæ papierosy! Mo na przestaæ paliæ! Naprawdê! W ci¹gu ostatnich dwudziestu lat kilkanaœcie milionów Europejczyków zrezygnowa³o z palenia. Ten konkurs jest œwietn¹ okazj¹ do zrealizowania jednego z najwa - niejszych posuniêæ w yciu. Wszyscy przecie chcemy byæ zdrowi, yæ jak najd³u ej, cieszyæ siê dobrym samopoczuciem i sprawnoœci¹ fizyczn¹. Niepalenie papierosów jest równie istotne dla 20-latkajak i dla osoby 50-czy 70-letniej. Pal¹c tytoñ nara amy tak e - dzieci, osoby chore, ludzi niepal¹cych. K³êby szkodliwego dymu tytoniowego zanieczyszczaj¹ œrodowisko i szkodz¹ nam wszystkim - tym, którzy pal¹ i tym, którzy s¹ przeciwnikami papierosów. W tym konkursie, choæ nagrody wylosuj¹ tylko niektórzy, wygrywaj¹ wszyscy! Proszê policzyæ tylko zaoszczêdzone pieni¹dze. Dziesiêæ lat bez papierosów to oszczêdnoœæ kilku a nawet kilkunastu tysiêcy nowych z³otych. Za tê sumê mo na kupiæ coœ o czym od dawna marzymy lub wyjechaæ na atrakcyjn¹ wycieczkê. A je eli w rodzinie pal¹ trzy lub cztery osoby? A inne korzyœci - lepsze samopoczucie, œwie y oddech, mniej czêste przeziêbienia, wiêksza sprawnoœæ serca i p³uc, ³adniejsza cera? Nasza Trójwieœ l 9 Liczymy na Pañstwa udzia³ w konkursie! Liczymy tak e na pañstwa pomoc! Proszê przekazaæ informacje o konkursie swoim krewnym i znajomym, s¹siadom, kole ankom i kolegom z pracy. Wspólnie z przyjació³mi ³atwiej rozstaæ siê z na³ogiem palenia. Razem z nami rzuci palenie ponad 100 tysiêcy osób z dwudziestu siedmiu krajów -z Finlandii, Szwecji, Niemiec, Czech, S³owacji, Rosji a nawet z Brazylii i Argentyny. Proszê œledziæ informacje w prasie, radio i telewizji - bêdziemy przekazywaæ informacje i wskazówki jak rzuciæ palenie. Radzimy zwróciæ siê o pomoc do swoich lekarzy i specjalistycznych placówek. Warto skorzystaæ z dostêpnych ksi¹ ek, broszur i niotek. Ale najwa niejsza jest silna wola i decyzja: Od jutra przestajê paliæ. Rzucam papierosy. Na zawsze! Prof. dr hab. med. W. Drygas Spotkajmy siê na szczycie góry Czantoria w dniu r. o godz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie oraz Polski Komitet Zwalczania Raka O/Cieszyn serdecznie zapraszaj¹ wszystkich chêtnych do udzia³u w IV RODZINNYM RAJDZIE ANTYNIKOTYNOWYM W programie: - poradnictwo medyczne w zakresie: jak rzuciæ palenie jak utrzymaæ prawid³ow¹ wagê cia³a jak dbaæ o w³asne zdrowie jak zabezpieczyæ siê przed chorobami zakaÿnymi - bezp³atne pomiary ciœnienia,cukru we krwi - konkursy sprawnoœciowe dla dzieci i doros³ych - konkurs plastyczny - pokaz ratownictwa górskiego -GOPR - stoiska z materia³ami oœwiatowo-zdrowotnymi NOWE KO O PCK Informujemy, e dnia 30 marca bie ¹cego roku w bólach zrodzi³o siê Terenowe Ko³o PCK, którego trzon stanowi m³odzie. Prezesem tego ko³a jest Magdalena Marekwica, zaœ zastêpcami zostali: Pawe³ Kazjar i Jaros³aw Bielesz, sekretarzem Dorota Stachurek, a skarbnikiem Magdalena Haratyk. yczymy sobie wszyscy, aby szlachetne idee czerwonokrzyskie w naszej gminie osi¹ga³y zamierzone rezultaty. Mo e siê to dziaæ tylko przy poparciu i udziale wszystkich tych, którym potrzeby drugich(a jest ich coraz wiêcej) nie s¹ obojêtne. Nie wiadomo, w którym momencie komuœ z nas w przysz³oœci mo e byæ potrzebna pomoc ze strony Czerwonego Krzy a, który jest organizacja na skalê miêdzynarodow¹. Z aktualnych kontaktów z Rejonowym Oddzia³em PCK w Cieszynie sygnalizujemy mo - liwoœæ wspania³ego wypoczynku( a okres wakacji i urlopów przed nami) poni ej: Informacja o obozie Polskiego Czerwonego Krzy a Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy a w Bielsku-Bia³ej informuje, e w dniach roku bêdzie organizatorem obozu wypoczynkowo -szkoleniowego PCK dla dzieci i m³odzie y w miejscowoœci Jaros³awiec / ko³o Ustki województwo zachodniopomorskie, w odleg³oœci ok. 500 m od

10 10 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 NOWE KO O PCK (dok. ze str. 9) morza. Zakwaterowanie w namiotach typu NS po 8 osób z pe³nym wyposa eniem (rega³y, ³ó ka, poœciel, pod³ogi w namiotach). Oœrodek po³o ony jest w lesie sosnowym z zapleczem socjalnym i rekreacyjnym w budynkach (sanitariaty, ciep³a i zimna woda). Obóz zlokalizowany w wydzielonej czêœci campingu, teren ogrodzony i oœwietlony o ca³odziennym dozorze. Na terenie znajduje siê boisko do siatkówki, koszykówki, kort tenisowy oraz plac zabaw dla dzieci, sala telewizyjna, sklep spo- ywczy i kawiarnia. Nad zdrowiem uczestników czuwaæ bêdzie pielêgniarka, zajêcia nad wod¹ prowadziæ bêd¹ ratownik WOPR. Uczestnikami obozu mog¹ byæ osoby w wieku 12 do 17 roku ycia. Ca³kowity koszt obozu 18 dniowego wynosiæ bêdzie 870 z³otych. W programie obozu przewidujemy: a) - 3 ca³odzienne wycieczki autokarowe S³owiñski Park Narodowy z ruchomymi wydmami, skansenem i muzeum etnograficznym. Wycieczkê do Ustki-rejs statkiem. S³upska spacer po Parku Krajoznawczym Dolna S³upia. b) - wycieczki piesze w okolicach miejsca pobytu c) - codziennie wieczorem impreza kulturahio-oœwiatowa /ogniska.dyskoteki itp./ d) - zajêcia sportowe w wodzie i obiektach sportowych e) - naukê p³ywania f) - naukê udzielania I pomocy przedlekarskiej / kurs 16 godz./ g) - aktywny wypoczynek Ponadto organizatorzy zapewniaj¹ ka demu uczestnikowi: a) - przejazd i ubezpieczenie b) - wspania³e wy ywienie /4 posi³ki dziennie/ c) - doœwiadczon¹ kadrê i mi³¹ atmosferê na obozie Zapisy wraz z wp³at¹ 400 z³otych nale y dokonaæ w Zarz¹dzie Rejonowym PCK ul. Sobieskiego 6 w Bielsku-Bia³ej do 30 kwietnia 2004 roku lub pozosta³ych Zarz¹dach Rejonowych PCK woj. œl¹skiego Pozosta³¹ kwotê nale y wp³aciæ do 1 czerwca 2004 roku /rezygnacja z obozu w terminie p³atnoœci drugiej raty z przyczyn innych jak choroba powoduje potr¹cenie z dokonanej wp³aty 20% kosztów organizacyjnych/. Osoby z innych rejonów województwa œl¹skiego mog¹ bezpoœrednio wp³acaæ na konto Zarz¹d Rejonowy PCK w Bielsku-Bia³ej ul. Sobieskiego 6: Bank Œl¹ski I/O Bielsko-B nr konta z dopiskiem akcja lato koniecznie napisaæ kogo dotyczy wp³ata. Po dokonaniu zapisu i wp³aty uczestnik otrzyma wszystkie dokumenty niezbêdne do wyjazdu na obóz (karta zdrowia, wniosek do zak³adu pracy proœba o dofinansowanie z ZFS rodziców je eli bêdzie to wymagane). Organizatorzy czyni¹ starania o pozyskanie dodatkowych œrodków na organizacjê obozu, które zmniejsz¹ koszty pobytu oraz bêd¹ podstaw¹ do dofinansowania kosztów dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Wszelkich informacji udziela Zarz¹d Rejonowy PCK w Bielsku-Bia³ej tel. (033) ul Sobieskiego 6 fax w godz WARTO SIÊ UCZYÆ! W dniach kwietnia 2004 roku uczniowie Zespo- ³u Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiœle brali udzia³ w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Hotelarstwie im. Leonarda Wellmanna, organizowanym przez Polskie Zrzeszenie Hoteli pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej w Przedsiêbiorstwie Turystycznym Czarny Potok S.A. w Krynicy Zdroju. Konkurs sk³ada³ siê z trzech etapów. Pierwszy etap odby³ siê w szkole i pozwoli³ wy³oniæ spoœród uczniów ZSGH dwoje reprezentantów, uczniów klasy 5THA: Anetê Jegierska z Koniakowa i Adama Szkucika. Drugi etap. w którym bra³o udzia³ 138 uczniów z 69 szkól hotelarskich w Polsce sk³ada³ siê z czêœci pisemnej (test pisemny z zakresu organizacji i techniki pracy w hotelarstwie. turystyki, bloku ekonomiczno-prawnego i bloku gastronomicznego) oraz czêœci ustnej (prezentacja swojej osoby, szko³y i regionu). Do trzeciego etapu - fina- ³u dosta³a siê Aneta z najwiêksz¹ liczba punktów spoœród wszystkich uczestników konkursu. W finale piêtnastu najlepszych hotelarzy zmaga³o siê z dwoma zadaniami: obs³ug¹ goœcia w hotelowej recepcji w jêzyku obcym oraz nakryciem sto³u dla dwóch konsumentów pod wylosowane menu wraz z serwowaniem wina. Dziêki bardzo dobremu przygotowaniu naszych uczniów przez nauczycieli wszystkich przedmiotów zawodowych, a szczególnie przez M. Paterek. L. Janotê. M. Tokarsk¹ pod kierunkiem pani Anny Janik. przy wsparciu Adama, a nade wszystkim dziêki talentowi Anety, nasza reprezentantka zajê³a trzecie miejsce w konkursie. W sukcesie tym maj¹ udzia³ tak e polonistki - B. Sieczkowska i K. Strycharska, które udzieli³y cennych rad dotycz¹cych prezentacji. W nagrodê Aneta otrzyma³a stypendium ufundowane przez Wy sz¹ Szkolê Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie obejmuj¹ce wpisowe i czesne na 3-letnie studia wieczorowe w tej e uczelni. Oprócz udzia³u w rywalizacji uczniowie mieli równie okazjê zintegrowaæ siê ze œrodowiskiem hotelarskim, zapoznaæ siê z obiektami hotelarskimi w Krynicy oraz wzi¹æ udzia³ w szkoleniu i pokazie barmañskim. Nasi reprezentanci dziêkuj¹ wszystkim, którzy przyczynili siê do ich sukcesu. w tym równie Radzie Rodziców, która sfinansowa³a ich wyjazd do Krynicy. Opiekun m³odzie y podczas Konkursu - Ewa Stanna Danuta Szczypka,,Z BIO ÓM POLYWKÓM DO EUROPY str. 21

11 MAJ 2004 Nasza Trójwieœ l 11 z ycia szkó³ podstawowych Dzieñ Regionalny w Szkole Podstawowej nr l w Jaworzynce Gronie nasze, gronie, Œl¹ska wy ozdob¹, wœród was serce p³onie, cz³ek czuje siê sob¹. ks. Emanuel Grim Piêkne s¹ Beskidy i kto tu siê urodzi³, albo przyjezdny, który choæ raz je ujrza³ nie mo e pozostaæ wobec nich obojêtny. Tutejsze zwyczaje, stroje, gwara, œpiew, taniec i gra na instrumentach tworz¹ niepowtarzaln¹ kulturê, charakterystyczn¹ tylko dla tego regionu. Chwal¹ j¹ poeci ludowi w swoich wierszach, inspiruje malarzy, zachwyca turystów, a mieszkañcy tego regionu gorliwie j¹ pielêgnuj¹. Dzieñ 23 kwietnia w Szkole Podstawowej nr l w Jaworzynce by³ Dniem Regionalnym. Uroczystoœæ rozpoczê³a pani dyr. Gra yna Przyby³a, która przywita³a goœci z Czech, uczniów i nauczycieli,a potem odda³a g³os prezenterom- uczniom klasy VIb- Kamilowi Krowickiemu i Magdzie Ma³yjurek. Kamil zaœpiewa³: Idzie ³owcior gróniym, a Magda powita³a wszystkich s³owami: Zebrali my siê tu dziœka, coby siê jeszcze roz przizdrzyæ naszij szumnej Jaworzince. Ka dy dziyñ nad tym nie rozmyœlómy, bo nas wdycki naganio: jedni lecóm do roboty, drudzy do szko³y, a nasza dziedzina a wo³o: Przistóñ! Podziwej siê jako u nas szumnie! To dziœka na chwilym przistóñmy i przyzdrzyjmy siê naszim strojom, bojtkóm i tañcowaniu. Uczniowie recytowali wiersze poetów ludowych: Lojzka Poloka z Wycieczki, który piêknie opowiada³ o Jaworzynce, Jana Probosza Gronie powiada³y, Boles³awa Ligockiego o trombicie. Potem wszyscy podziwiali tañce i œpiewy dzieci nale ¹cych do zespo³u Czadeczka prowadzonego przez panie: Ma³gorzatê Ma³yjurek i Irenê acek. Najwiêksz¹ atrakcj¹ tego dnia by³ zespó³ Jackowie, który na zaproszenie pani dyr. Gra yny Przyby³y przyjecha³ zza miedzy, bo z pobliskiego Jab³onkowa. Wystêp goœci by³ doskona- ³¹ okazj¹, aby przyjrzeæ siê tañcom, zwyczajom, strojom i przys³uchaæ siê muzykowaniu, oraz porównaæ ludow¹ kulturê s¹siadów, z kultur¹ naszego regionu. A wiêcej w niej podobieñstw ni ró nic. Po wystêpach przyszed³ czas na konkursy. Na pocz¹tek odby³a siê próba czy dziecka poradzóm jeszcze gwarziæ po naszymu. Chodzi³o o przet³umaczenie kilku zwrotów z jêzyka ogólnopolskiego na jêzyk gwarowy. Okaza³o siê, e nie jest to takie proste i czasem trzeba by³o sporego wysi³ku, aby wydobyæ z zakamarków umys³u odpowiednie s³ówko. Po tej krótkiej rozgrzewce, dzieci opowiada³y gawêdy ks. Emanuela Grima, Anny Bury, Paw³a Poloka i Karola Piegzy, a jurorzy pilnie siê przys³uchiwali, aby oceniæ kto opowiada³ najpiêkniej. Zwyciê y³a najm³odsza uczestniczka Katarzyna Juroszek z kl. O, która opowiedzia³a gawêdê Paw³a Poloka pt: We szkole. Pani Katarzyna Rucka stwierdzi³a, e dziewczynka ma zadatki na prawdziw¹ gawêdziarkê. Rozstrzygniêty zosta³ równie konkurs plastyczny og³oszony przez Muzeum Na Grapie. Nale a³o dowoln¹ form¹ plastyczn¹ przedstawiæ obrzêdy zwi¹zane z nadejœciem wiosny. Prace by³y bardzo ciekawe i ró norodne pod wzglêdem techniki wykonania. Pierwsze miejsce przypad³o Marcelinie Heczko i ucji Juroszek-uczennicom kl.ib, ale nagrody otrzymali wszyscy mali artyœci. Dodatkow¹ nagrod¹ jest zorganizowana przez pani¹ Katarzynê Ruck¹ wystawa wszystkich prac w Muzeum Na Grapie. Nastêpny konkurs zwi¹zany by³ z wystaw¹ fotograficzn¹ zatytu³owan¹ Migawki beskidzkie autorstwa pani Marii Klimek. Rywalizowali uczniowie klas V i VI, którzy musieli wykazaæ siê spostrzegawczoœci¹ i wiedz¹ o regionie. Zwyciê yli uczniowie kl. Vb. W szkole w Jaworzynce dzieci ucz¹ siê graæ na skrzypcach, a uczy je pani Monika Wa³ach. M³odzi muzycy popisali siê swoimi umiejêtnoœciami daj¹c wspania³y koncert zakoñczony hymnem Zjednoczonej Europy, bo niewa ne gdzie yjemy, jakiej jesteœmy narodowoœci, jakiego wyznania, wszyscy jesteœmy ludÿmi, nad nami jedno niebo. Szanujmy swoj¹ odmiennoœæ, ale nie zapominajmy gdzie nasz ojcowski dom. Magda Ma³yjurek po egna³a wszystkich przyby³ych œpiewem i zaprosi³a na kapuœnicym ze ziymniokami.przy wyjœciu ka dy, kto przyszed³ w stroju regionalnym zosta³ poczêstowany cukierkami. Za rok, wszyscy spotkaj¹ siê znowu, aby œwiêtowaæ Dzieñ Regionalny, bo nale y to do tradycji szko³y w Jaworzynce. Dziêkujê pani Irenie acek za wspólne przygotowanie uroczystoœci, oraz paniom: dyr. Gra ynie Przybyle, Ma³gorzacie Ma³yjurek, Beacie Probosz, Monice Wa³ach, Katarzynie Ruckiej, Marii Klimek, Krystynie Kolek i panu Mariuszowi Juroszkowi. Dziêkjê fundatorom nagród: Radzie Rodziców, Spó³dzielni Uczniowskiej i Muzeum Na Grapie. Monika Suszka SZKOLNE DNI REGIONU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KONIAKOWIE- RASTOCE Zgodnie z harmonogramem obchodów Szkolnych Dni Regionu w dniu r. do SP 2 w Rastoce przyby³y osoby, które reprezentowa³y w³adze gminne, oœwiatowe, przedstawicieli instytucji zwi¹zanych z edukacj¹, nauczycieli. Obecni byli: sekretarz gminy- Teresa aszewska, radny- Henryk Gazurek, Jacek Kohut z Gminnego Centrum Informacji, Jan Waszut z GOK-u, redaktor Naszej Trójwsi - Krystyna Rucka, doradca metodyczny historii- Jadwiga W¹sowicz, radna powiatu cieszyñskiego i dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiœle- Ma³gorzata Kiereœ, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie- Dariusz Matuszny z kapel¹ dzia³aj¹c¹ w placówce, nauczyciele z powiatu ywieckiego. Zebranych przywita³a p. Lucyna Bytów, nauczycielka.która zorganizowa³a, przygotowa³a i przeprowadzi³a Szkolne Dni Regionu. Pani Bytow powiedzia³a: Gor¹co witam wszystkich zacnych goœci. Zorganizowaliœmy Szkolne Dni Regionu po to, by pokazaæ, e nasi uczniowie nie tylko poznaj¹ kulturê naszej miejscowoœci, ale równie potrafi¹ aktywnie uczestniczyæ w jej wspó³tworzeniu.

12 12 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 Dotychczas braliœmy udzia³ w konkursach, wystawach zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ ma³¹ Ojczyzn¹. Realizujemy modyfikacje programowe, które zawieraj¹ treœci i tematykê dotycz¹c¹ Trójwsi. Chcemy, aby edukacja wysz³a za drzwi klas i na terenie szko³y mo na by³o zobaczyæ czego ona dotyczy. Harmonogram obchodów tego œwiêta w nadszej placówce jest nastêpuj¹cy: 27 kwietnia - dla spo³ecznoœci szkolnej, rodziców i mieszkañców Koniakowa; 29 kwietnia - dla zaproszonych goœci (w³adz gminnych, oœwiatowych, przedstawicieli instytucji zwi¹zanych z edukacj¹); 8 maja - dla nauczycieli z katowickich szkó³. Dzisiaj goœcimy Was, drodzy pañstwo i mamy nadziejê, e nasza wspó³praca na p³aszczyÿnie wychowania i nauczania przyniesie wspania³e efekty. Scenariusz tegorocznych Dni Regionu obejmuje: - wystêpy dzieci (wiersze i inscenizacje gwarowe oraz pieœni ludowe) - zwiedzanie izby regionalnej - wystawê twórczoœci dzieciêcej. Chcielibyœmy, aby Szkolne Dni Regionu sta³y siê corocznym œwiêtem, które jeszcze bardziej zintegruje uczniów, nauczycieli, rodziców, spo³ecznoœæ lokaln¹. Poprzez edukacjê regionaln¹ chcemy wspólnie odkrywaæ pogodne oblicze naszej ma³ej Ojczyzny, ukryte w historii, tradycji, kulturze, przyrodzie, wreszcie - w codziennej rzeczywistoœci tej ziemi. W dobie ³atwego przenikania ró nych kultur i integracji z innymi krajami Europy wa ne jest, by wychowankowie mieli poczucie w³asnej to samoœci, by poznaj¹c ( obce ), kochali ( swoje ). Najskuteczniejszy przekaz dziedzictwa kulturowegi odbywa siê poprzez oddzia³ywanie na emocje dziecka. St¹d w naszym dzisiejszym programie wystêpy uczniów, prezentacja ich twórczoœci. W ten sposób poznaj¹ kulturê naszego regionu i aktywnie uczestnicz¹ w jej wspó³tworzeniu. Historii i tradycji zwi¹zanej z Trójwsi¹ ³atwiej nauczyæ, gdy bêdziemy mieæ dostêp do Ÿróde³ i eksponatów. St¹d zrodzi³ siê pomys³ utworzenia izby regionalnej. Ta dzisiejsza uroczystoœæ nie by³aby mo liwa bez przychylnoœci i wsparcia pani dyrektor. W przygotowania w³¹czy³y siê moje wspó³pracownice i obs³uga. Dziêki rodzicom uda³o siê wyposa yæ izbê regionaln¹. Tym ludziom nale ¹ siê gor¹ce podziêkowania. Miejmy nadziejê, e to co robimy pozwoli nam wszystkim ( ma³ym i du ym ) odkryæ i poznaæ wartoœæ naszej ma³ej Ojczyzny. Nie tylko myœl¹, ale i sercem trzeba nauczyæ siê wnikliwie patrzeæ na swoj¹ ojcowiznê, rozumieæ j¹, podziwiaæ i szanowaæ. O urokach najdro szej nam ziemi najpe³niej i najtrafniej napisa³ kiedyœ Gustaw Morcinek: Wed³ug legendy poczê- ³a siê ona w osobliwy sposób. Bo oto, gdy Pan Bóg postanowi³ j¹ stworzyæ nie rzek³ ani s³ówka, tylko siê uœmiechn¹³. I z tego uœmiechu mia³a ona powstaæ. W programie artystycznym wyst¹pili uczniowie z klas od O do 6 : Jola Legierska, Szymon Krê elok(klasa l) - wyg³osili wiersz Gazdówka Zuzanny Kawulok, Dzieci(klasa O i l) przedstawi³y inscenizacjê Co robiæ eby nic robiæ? opracowana na podstawie tekstu Boles³awa Micha³ka, Szczepan Zowada(klasa 6) - wyg³osi³ wiersz Wywiadówka Boles³awa Micha³ka, Jadzia Madzia (klasa 6) wyg³osi³a utwor Przi ko- ³owrotku Jana Sikory, Kamila Legierska (klasa 5) - prezentowa³a w³asny wiersz Nasze Beskidy, który zosta³ nagrodzony w Swinnej (konkurs Mieszkam w Beskidach ). Iza Kawulok (klasa 5) - zaœpiewa³a pieœñ ludow¹ Doliny, doliny, a Karolina Worek (klasa 5) zarecytowa³a wiersz Beskidzko prziroda Jana Sikory. Uczniowie klas starszych i m³odszych przygotowali inscenizacjê legendy o Baraniej Górze opracowan¹ na podstawie tekstu U Rozpad³ej Jana Sikory, w której g³ówn¹ rolê zagra³ Mateusz Zowada(na zdjêciu w guni). Wszystkie wystêpuj¹ce dzieci ubrane by³y w stroje regionalne, a utwory wyg³aszane w gwarze na tle oryginalnej dekoracji (co widaæ na zdjêciach) wprowadzi³y s³uchaczy w niepowtarzalny nastrój. Inscenizacja tekstu Jana Sikory U Rozpad³ej przenios³a wszystkich w œwiat baœni i legend, tak

13 MAJ 2004 ywych wœród górali, którzy zamieszkiwali nasze tereny w czasach, gdy nie by³o radia, telewizji, dróg asfaltowych, œwiat³a elektrycznego. Powstawa³y wtedy legendy, które sobie górale opowiadali w d³ugie zimowe wieczory czy pas¹c owce na sza³asach. Wiele trudu zada³a sobie p. Lucyna Bytow, która legendê przerobi³a na scenariusz z dialogiem i monologami. Podziwialiœmy uczniów, którzy tak piêknie i bezb³êdnie wypowiadali z pamiêci swoje role. Wiele serdecznych i ciep³ych s³ów skierowa³a do dzieci p. Ma³gorzata Kiereœ, która podziêkowa- ³a im za te chwile wzruszeñ, które by³y naszym udzia³em. Prosi³a przy okazji o pielêgnowanie stroju ludowego, gwary, a nawet uczesania(warkocz i g³adko uczesane w³osy to tak e element stroju). Pani Ma³gorzata Kiereœ przypomnia³a te dzieciom, e naszym hymnem góralskim nie jest pieœñ Szumi jawor, szumi, lecz pieœñ Ojcowski dom, któr¹ nasi pradziadowie œpiewali przy ró nych okazjach i spotkaniach rodzinnych. Zachêca³a dzieci, by siê tej pieœni nauczy³y od swoich mam i babci, które na pewno j¹ umiej¹. DNI REGIONU W RASTOCE W dniach kwietnia b. r. odby³y siê w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koniakowie obchody Dni Regionu. We wtorek - 27 IV odwiedzili szko³ê rodzice i inni mieszkañcy wsi, którzy chcieli zobaczyæ program artystyczny przygotowany przez naszych uczniów oraz obejrzeæ eksponaty zgromadzone w otwieranej Izbie Regionalnej. 29 IV goœciliœmy przedstawicieli ró - nych instytucji dzia³aj¹cych na naszym terenie. Wystêpy uczniów zrobi³y du e wra enie na widzach, którzy nagrodzili ma³ych aktorów gromkimi brawami. Us³yszeliœmy wiele ciep³ych s³ów skierowanych pod naszym adresem. Nastêpnie nasi goœcie udali siê do Izby Regionalnej, gdzie mogli zobaczyæ zebrane eksponaty. Wyposa enie izby by³o mo liwe dziêki przychylnoœci okolicznych mieszkañców oraz naszej kole ance Lucynie Bytów, która niczym Oskar Kolberg chodzi³a od domu do domu, a raczej od strychu do strychu, w poszukiwaniu zapomnianych sprzêtów codziennego u ytku. To w³aœnie Pani Lucyna Bytów by³a inicjatork¹ ca³ego przedsiêwziêcia. Nale ¹ siê jej ogromne podziêkowania za wielkie zaanga owanie i wysi³ek w³o ony w przygotowanie tej imprezy. Dziêkujê równie innym nauczycielom, którzy wspierali pani¹ Lucynê, a szczególnie paniom: Ewie Gazurek, Monice Kukuczce i Nasza Trójwieœ l 13 Pani Lucynie Bytow serdeczne gratulacje, kwiaty i drobne upominki wrêczyli przedstawiciele Urzêdu Gminy, oraz p. Jadwiga W¹sowicz. Po wspólnym odœpiewaniu pieœni Szumi jawor, szumi wszyscy uczestnicy spotkania przeszli do nowo otwartej izby regionalnej (pisze o niej poni ej dyrektor szko³y) oraz zwiedzili Wystawê Twórczoœci Dzieciêcej, na której prezentowane by³y prace z bibu³y, kwiaty, obrazy, serwetki itp. wykonane przez uczniów tej szko³y. Goœcie wpisali siê te do ksiêgi pami¹tkowej. W czasie ca³ej uroczystoœci przygrywa³a kapela góralska w sk³adzie: Zenon Knopek- kontrabas, Stanis³aw Suszka - skrzypce i œpiew, Janina Juroszek - skrzypce i œpiew oraz El bieta Czajka - skrzypce. Wszystkich obecnych zaproszono na poczêstunektradycyjn¹ bio³óm polywkym i placki ziemniaczane ze szpyrkami. Mam nadziejê, któr¹ tak e wyra ali w swoich yczeniach i podziêkowaniach obecni goœcie, e dziêki takiej edukacji regionalnej nasze m³ode pokolenie nie straci poczucia wartoœci i zawsze bêdzie pamiêta³o o swoich korzeniach. Krystyna Rucka El biecie Waszut. Spêdzi³y one w szkole dodatkowo wiele godzin, aby przygotowaæ ca³y wystrój i dekoracjê. Pragnê równie podziêkowaæ wszystkim pracownikom naszej obs³ugi oraz przedstawicielom rady rodziców, którzy zatroszczyli siê o to, aby by³o czym poczêstowaæ naszych zacnych goœci. Dziêkujê tak e dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Panu Dariuszowi Matusznemu za to, e nie tylko sam zaszczyci³ nas swoj¹ obecnoœci¹, ale przyby³ w asyœcie swojej wspania³ej kapeli, która okrasi³a muzycznie ca³¹ uroczystoœæ. Myœlê, e obchody Dni Regionu na sta³e wejd¹ do kalendarza naszych szkolnych imprez. Zainteresowanych obejrzeniem Izby Regionalnej zapraszamy do odwiedzenia naszej szko³y, która, mimo e stoi na uboczu, równie têtni yciem. Oprac. mgr Jadwiga Legierska dyrektor S.P.2 Koniaków

14 14 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 WIÊCEJ KOMPUTERÓW! Szko³a Podstawowa nr l w Koniakowie po raz drugi zakupi³a komputery ze œrodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Kwota dofinansowania wynosi³a z³, kwota ze œrodków Rady Rodziców z³. Za otrzymane pieni¹dze zakupiono do szkolnej pracowni komputerowej 6 komputerów i przeprowadzono szkolenia mieszkañców wsi w zakresie obs³ugi komputera i w zakresie agroturystyki. W szkoleniach wziê³o udzia³ 104 mieszkañców naszej wsi. Zajêcia by³y tak zorganizowane, aby w³aœciciele gospodarstw rolnych, czy bezrobotni mieszkañcy naszej gminy mogli podj¹æ dzia- ³ania w zakresie agroturystyki wykorzystuj¹c atrakcyjne warunki terenowe i klimatyczne gospodarstw górskich do przyjmowania turystów i prowadzenia dzia³alnoœci turystycznej. Du ym zainteresowaniem cieszy³y siê zajêcia, na których poznawano podstawowe wiadomoœci i zdobywano umiejêtnoœci praktyczne w zakresie podstaw obs³ugi komputera. Mieszkañcy wsi uczyli siê praktycznego wykorzystania komputera do prowadzenia gospodarstw rolnych, wykorzystania poczty elektronicznej i Internetu do umieszczania ofert reklamowych swoich gospodarstw agroturystycznych. Dziêki ARiMR w Warszawie, która ma na celu przygotowanie polskich rolników i mieszkañców wsi do zdobywania kwalifikacji potrzebnych do prowadzenia dzia³alnoœci agrotutyrstycznej zyskali nie tylko mieszkañcy Koniakowa, ale i uczniowie naszej szko- ³y, gdy szkolna pracownia komputerowa wzbogaci³a siê o 6 nowych komputerów. Ze œrodków ARiMR w ci¹gu 2 lat zakupiono w sumie 10 komputerów i drukarkê, które stanowi¹ g³ówne wyposa enie naszej pracowni komputerowej. W imieniu uczniów Szko³y Podstawowej nr l w Koniakowie sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê do tego m.in.: prezesowi ARiMR P. Wojciechowi Pomajdzie, panie Teresie Opyrcha³, Wójtowi Gminy Istebna pani Danucie Rabin, dyrektor GZd/s Oœwiaty w Istebnej pani Bronis³awie Juroszek i Radzie Rodziców przy SP 1 w Koniakowie. Dyrektor Szko³y mgr Danuta Legierska 26 maja Dzieñ Matki - to najbardziej osobiste i najpiêkniejsze œwiêto w roku Mama s³owo najbardziej znajome i najbli sze ka demu. Matka to symbol mi³oœci prawdziwej, dobra, rodzinnego ciep³a, szczêœcia, przyjaÿni i wiary we wszystko co dobre i szlachetne. By³a natchnieniem dla poetów, artystów i kompozytorów. W³aœnie ta Matka, spracowana, zmêczona, uœmiechniêta, radosna, dumna ze swego macierzyñstwa i wreszcie ta dzisiejsza, z zakupami i wci¹ zabiegana. Œwiêto Matki zaczêto obchodziæ w Stanach Zjednoczonych w 1910r. W Europie najwczeœniej ten dzieñ wprowadzi³a Austria a póÿniej w œlad za ni¹ posz³y Pañstwa Skandynawii i inne. W Polsce po raz pierwszy uroczyscie obchodzono ten dzieñ w 1923r. w Krakowie. Chcia³abym na ³amach naszej gazetki zamieœciæ niektóre wiersze uczniów klas VI Szko³y Podstawowej w Jaworzynce, którzy napisali te prace na konkurs pod has³em Zawsze kocham Ciê, Mamo do którego zaprosi³a nas Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu. Trzymajmy za nich kciuki. Opracowa³a Joanna Kohut Zawsze kocham Ciê mamo Nie ma to jak moja mama, zawsze da sobie radê sama. Weso³a i w humorze, pracuje o ka dej porze w kuchni, w polu i w oborze. Moja mama krowy doi, mama cielaka poi. Mama nogê ma na gazie, mama wyje d a z gara u. Mama pielêgnuje pszczo³y, jedzie z dzieciarni a do szko³y. O siódmej ka dego ranka mama wo³a do œniadanka. Jajecznica, mleka szklanka, nazywa siê Mucha Hanka. Moja mama ma kureczki, gospodyni u Czadeczki. Mama grzebie w gotówce, tatuœ w kopalni na Pniówce. Moja mama siê cieszy, same pi¹tki maj¹ dzieci. Wszyscy yczenia sk³adamy dla kochanej naszej mamy. Zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci, ze swych pociech moc radoœci. Tego yczy córka Kasia, yj nam 100 lat mamo nasza. Kasia Mucha - Klasa V a, Jaworzynka Moja Mama Moja mama Jak to mama wszystkim siê przejmuje. Ubierz kurtkê,zapnij guzik to jej polecenie. Jeœli tego nie wykonam to zaraz mnie strofuje. Dzieñ po dniu-zawsze to samo: Jesteœ g³odna,chcesz herbaty, a mo e chcesz iœæ do taty? Lecz ja na to; Chcê graæ w karty. Gdy przychodzi czas kolacji mama czeka jak na stacji. Chce nakarmiæ swe pociechy, które szukaj¹ w czym innym uciechy. Czasami bywa te i z³a gdy jej córka narozrabia. W ciele to ukrywa, a ca³¹ j¹ rozrywa. Lecz ma mama, jak to mama, jest i dla mnie wsparciem. Z ka dej trudnej sytuacji wybawia mnie uparcie. Justyna Polok - Klasa VI b Jaworzynka

15 MAJ 2004 z ycia gimnazjum Oto ostatnia z prac nagrodzonych w Konkursie Ekologicznym Gimnazjum w Istebnej. Praca zdoby³a II miejsce. Bóg wybacza zawsze, cz³owiek czasem, przyroda nigdy Bóg w swej dobroci jest nieskoñczony i ka dy chrzeœcijanin pozna³ ogrom jego mi³oœci do cz³owieka, którego tak ukocha³, e Ziemiê, któr¹ stworzy³ da³ w posiadanie ludzi. Ziemia sta³a siê w³asnoœci¹ ka dego z nas, lecz zostaliœmy równoczeœnie obarczeni odpowiedzialnoœci¹ za w³aœciwe korzystanie z jej dóbr i chronienie wszystkich organizmów ywych, yj¹cych na Ziemi. Niestety cz³owiek jest stworzeniem zach³annym i s³abym, nie potrafi korzystaæ w sposób w³aœciwy z tych darów natury- potrafimy tylko ci¹gle braæ nie daj¹c nic lub za ma³o w zamian. Jednak przyroda potrafi siê broniæ i nawet wspó³czesny cz³owiek nie potrafi jej ujarzmiæ. Przyk³adami mog¹ byæ wybuchy wulkanów, trzêsienia ziemi, powodzie, huragany, po ary, susze. Te nieszczêœcia w obecnych czasach coraz czêœciej wystêpuj¹ na skutek niszczenia przyrody przez nadmierne wykorzystanie zasobów mineralnych Ziemi. yjemy coraz szybciej, ci¹gle coœ udoskonalamy technicznie, lecz najmniej siebie. Korzystamy coraz czêœciej z dóbr techniki, która niestety niszczy œrodowisko naturalne, a przyroda jak wiemy nie Realizuj¹c zadania konkursu m³odzie podejmuje wspó³pracê ze starszym pokoleniem, co ma znaczenie wychowawcze, a tak e mo e ocaliæ pamiêæ o gin¹cych zwyczajach, pami¹tkach i wydarzeniach historycznych, wa nych dla regionu, zaœ d³ugofalowoœæ imprezy (planowane s¹ kolejne edycje konkursu) powinna przynieœæ efekt pog³êbienia œwiadomoœci historycznej, poczucia w³asnej to samoœci, a tym samym wspieraæ m³odzie i organizatorów w stawaniu siê œwiadomymi uczestnikami ycia spo³ecznego na terenie swoich Ma³ych Ojczyzn. Tworzenie prac dotycz¹cych regionu kszta³tuje twórcz¹ postawê wobec tradycji, natomiast prezentacja utworów w gwarze regionalnej pozwala umocniæ przekonanie o wartoœci i piêknie jêzyka gwarowego. Konkurs adresowany do m³odzie y gimnazjalnej powiatu cieszyñskiego, pozwala poznaæ odrêbnoœæ jego poszczególnych gmin, integruje m³odzie z ró nych stron Œl¹ska Cieszyñskiego i przygotowuje j¹ do aktywnoœci na rzecz nie tylko ma³ych spo³ecznoœci, ale tak e ca³ego regionu. Druga powiatowa edycja konkursu wiedzy o regionie odby³a siê w istebniañskim gimnazjum - w szkole, której dru yna zwyciê y³a w ubieg³orocznym konkursie w Wiœle. Dziêki Sponsorom: UM w Ustroniu, UM w Cieszynie, UG w Zebrzydowicach, GOK w Istebnej, POLKAP w Skoczowie, MO- KATE w Ustroniu, JURGAST w Wiœle, Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Œl¹ska w Katowicach, ROK w Bielsku-Bia³ej, Proboszczom w Istebnej i Jaworzynce oraz wsparciu Starostwa Powiatowego w Cieszynie m³odzie reprezentuj¹ca gimnazja z Cieszyna, Jasienicy, Koñczyæ Wielkich, Pogwizdowa, Ustronia, Dêbowca, Wis³y, Goleszowa i Istebnej mog³a podj¹æ wspó³zawodnictwo w konkurencji plastycznej, w indywidualnym teœcie pisemnym i w dru ynowym finale ustnym. Konkurs by³ okazj¹ do pog³êbienia wiedzy o regionie, a tak e sposobem mobilizacji do aktywnego realizowania w szko³ach gimnazjalnych miedzyprzedmiotowej œcie ki regionalnej. Jury w sk³adzie: pan ukasz Konarzewski - przewodnicz¹cy, pani Helena Bójko, pan Józef Micha³ek postanowi³o przyznaæ I Nasza Trójwieœ l 15 potrafi siê tak szybko zregenerowaæ, przez co jesteœmy coraz bardziej obarczeni wynikami naszych dzia³añ. Na przyk³ad, kiedy spalamy coœwytwarzamy dwutlenek wêgla a to powoduje, e niszczymy roœliny i nie ma kto w stu procentach przetworzyæ tego truj¹cego dwutlenku na yciodajny tlen. Dlatego jest dwutlenku oraz wiêcej a to, e kumuluje on temperaturê, topniej¹ lodowce, które zatapiaj¹ coraz wiêcej l¹du, a historia mitycznej Atlantydy grozi prawie ca³ej Europie. Niestety choæ jesteœmy œwiadomi gro ¹cego nam niebezpieczeñstwa, ignorujemy go myœl¹c, e uchroni nas nasza technologia. Jednak siê mylimy, a skutki tego mog¹ byæ op³akane. Jednak jest jeszcze nadzieja- bo jest coraz wiêcej takich ludzi jak Œwiêty Franciszek, który kocha³ przyrodê z ca³ego serca, bo uwa a³, e jest ona odzwierciedleniem Boga. Dlatego te papie Jan Pawe³ II w dniu 4IV 1980r. uzna³ go patronem ekologów. Franciszek by³ synem bogatego kupca, jednak wybra³ drogê biedaka- by byæ blisko przyrody. Swym yciem kocha³ Ziemiê, uwa a³ wszelkie stworzenie za swoich braci, co doskonale odzwierciedla jego stosunek do przyrody. Opisa³ to w swoim utworze Hymn Stworzeñ zwanym te Pieœni¹ S³oneczn¹. Nawi¹zuje ten utwór do wspó³czesnej inwersji Hymnu i pozdrowienia ekologicznego Ziemi. Biedaczyna z Asy u wed³ug mnie nie by³ przeciwnikiem postêpu, który ulepsza ycie cz³owieka, tylko postêpu, który niszczy przyrodê. Dominik Kajzar III b II POWIATOWY GIMNAZJALNY KONKURS WIEDZY O REGIONIE ŒL SK CIESZYÑSKI - MOJA MA A OJCZYZNA WCZORAJ I DZIŒ miejsce dru ynie z Gimnazjum w Istebnej w sk³adzie: Anna S³owiok, Dawid Kohut, Przemys³aw Wawrzacz i Mateusz ysek. Zwyciêzc¹ testu indywidualnego zosta³a Marcelina Mrowieæ z Gimnazjum w Cieszynie a na szczególne wyró nienie zas³u y³a praca plastyczna z Gimnazjum w Jasienicy, Goleszowie i Istebnej. Zwyciêzcy otrzymali cenne nagrody, albumy i okolicznoœciowe dyplomy. Dla wszystkich uczestników i ich opiekunów przygotowano s³odki poczêstunek i regionalny obiad. W chwilach odpoczynku zagra³a kapela Wa³asi a m³odzie z Gimnazjum w Istebnej przygotowana przez pani¹ mgr Ewê Czulak zaprezentowa³a humorystyczne scenki rodzajowe. W czytelni gimnazjum mo na by³o obejrzeæ wystawê prac konkursowych i wystawê fotograficzn¹ pt.: Nasz strój - nasza to samoœæ wypo yczon¹ z Muzeum Regionalnego Na Grapie w Jaworzynce. Organizatorami konkursu by³o Gimnazjum w Istebnej oraz Stowarzyszenie Na Groniach. Dziêkujemy nauczycielom, którzy przyczynili siê do zorganizowania konkursu. Mamy nadziejê, e w przysz³orocznej edycji konkursu weÿmie udzia³ jeszcze wiêksza iloœæ uczestników, a impreza wpisze siê na trwa³e w kalendarz wydarzeñ kulturalno-edukacyjnych Œl¹ska Cieszyñskiego. Wszystkim goœciom, jury i uczestnikom dziêkujemy za udzia³ w konkursie i gratulujemy zwyciêzcom! Do zobaczenia za rok! W imieniu organizatorów Józef Micha³ek Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Na Gromach DYREKTOR Gimnazjum w Istebnej Mgr Bogdan Ligocki Gimnazjum w Istebnej informuje, i w br. roku w dniach od 16 lutego do 10 kwietnia, przy pomocy œrodków finansowych (15 tyœ. z³) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odby³ siê kurs komputerowy i kurs z agroturystyki. Za œrodki z Agencji zosta³ zakupiony sprzêt komputerowy w iloœci 5 szt. W kursie agroturystycznym wziê³o udzia³ 52 mieszkañców, natomiast komputerowym (podstawy obs³ugi komputera) 60 osób. Dyrektor Gimnazjum w Istebnej mgr Bogdan Ligocki

16 16 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 Ocalmy od zapomnienia Kontynuujemy przedruk artyku³ów Jerzego Probosza, które ukazywa³y siê w Gwiazdce Cieszyñskiej. Dzisiaj art. z 1930 r. Nikn¹ce zawody III - Gajdosze Z koñcem stycznia b. r. jechaliœmy ma³¹ grupk¹ w swych góralskich strojach na dzieñ œl¹ski do radjostacji w Katowicach. Skoro przyjechaliœmy do Bielska, toœmy siê zdziwili - ca³e masy ludzi podziwia³o nasz strój, tak, jak gdyby nikt nie mia³ pojêcia, e s¹ jeszcze na Œl¹sku górale. A na Górnym Œl¹sku to nas ka - dy pyta³ o Zakopanem i nikt nam wierzyæ nie chcia³, eœmy te Œl¹zacy. Wprawdzie nieliczni ju dzisiaj s¹ rdzenni górale, lecz na ka d¹ uroczystoœæ stroi siê jeszcze ch³op nasz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa do swych guñ, bruclików i nogawic. A e strój ten niknie, to nie wina ch³opa, lecz to wina tych, co ch³opu sa³asze odebrali i przez to odciêli góralom mo noœæ utrzymania owiec, bez których we³ny góral swego stroju utrzymaæ nie mo e. e ch³op nasz szanuje sw¹ przesz³oœæ i ceni zabytki, œwiadczy o tem fakt, e mimo ogólnej popularnoœci plechów czy trombów lub innych nowo ytnych instrumentów muzycznych, jeszcze dzisiaj spotkaæ mo na w Istebnej gajdoszy. Coprawda zawód gajdoszy jest mo e u nas prawdziwie nikn¹cym zawodem, gdy Istebna ma dzisiaj tylko jednego gajdosza czynnego (Jan Krê elok, zwany Skotniorzym od skotnia, t. j. potok, wiêc mieszkaj¹cy u potoka), a Koniaków tak e jednego (Micha³ Sikora, zwany Micho³ z Ma³¹czki). Nieznani s¹ twórcy gajdów (gajdy - kobza - dudy). Prawdopodobnie zbieg jakiœ z dworu, uchodz¹c w góry, przyniós³ z sob¹ skrzypce, zwane u górali hószle. W odwiecznych borach gra³ tedy smêtnie na skrzypcach. Dawniejszy osadnik, czuj¹cy siê ju lepiej w dzikim ywiole, stworzy³ mu akompanjament. Zabi³ dwie kozy, odar³ z nich skóry, nie rozpruwaj¹c, obróci³ w³osem do œrodka, do tylnego otworu przymocowa³ chók, do przedniego ro ek z piszczo³kóm, o do bocznego otworu uczepi³ dymoczek, zrobiony ze skóry drugiej kozy, s³u ¹cy do nape³niania gajdów powietrzem. Do chóku i do ro ka wsadzi³ piszczki, zrobione niezgrabnym kozikiem z szaszyny, roœliny, rosn¹cej dziko ko³o stawów i zatok wodnych, a instrument by³ gotowy. Nie zapomnia³ twórca i o œlicznym ornamencie, zdobi¹c nim ca³y chók. I jak artyst¹ swego rodzaju by³ twórca gajdów, tak samo artystami s¹ gajdosze. Bodaj który instrument tak trudno jest opanowaæ, jak gajdy. Znakomici kapelmistrze próbowali graæ na gaj dach i chocia œwietnie grali na innych instrumentach, to kiedy na gaj dach grac zaczêli, to wszystkie psy wy³y. A nasz prawdziwy gajdosz, to znaczy taki, który ma zdolnoœæ wrodzon¹, ile on to tonów wydobêdzie z tego prawdziwie dzikiego instrumentu. Raz grajkowi gajdy hucz¹, niby nawa³nica olbrzymia, wywalaj¹ca stuletnie drzewa, to znów mu gajdy szemrz¹, niby strumyk do rzeki œpiesz¹cy, to znów gajdosz przyrz¹dza swemu skrzypkowi, niby mê czyzna rozkosznie marz¹cej kobiecie, lub s³yszysz œmiech taki, e zdaje ci siê widzieæ góralkê szczerze chichoc¹c¹, a znów czasem gajdosz spuœci ton smutny, jakby mu matka umar³a. Przed pó³ wiekiem na ka dem weselu grali gajdosze, a grupki górali wszêdzie sz³y z gajdami. Raz szli ch³opi skontaktowani na rêbaczy, na Babi¹ Górê i grali sobie na gajdach, by im siê droga nie d³u y³a. Gdy przyszli na miejsce, mieli nocowaæ w karczmie. Gospodzki mia³ psa-wilczura i stawia³ do zak³adu beczkê piwa temu, kto psa z gospody potrafi wypêdziæ. Gajdosz rozeœmia³ siê tylko i nad¹wszy gajdy, puœci³ je tak niesfornym tonem, e pies tylko zaskomla³ i wybiwszy okno, uciek³, nie pokazuj¹c siê wiêcej, póki górale byli w karczmie. Pisa³bym chêtnie tom ca³y o gajdach i gajdoszach, lecz czeka jeszcze ca³y szereg nikn¹cych zawodów. Jerzy Probosz Z YCIA OSP l Z YCIA OSP l Z YCIA OSP Zimowe Zawody Sportowo - Pozarnicze W dniu r. odby³y siê Zimowe Zawody Sportowo - Pozarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Istebna. Bra³y udzia³ 24 dru yny a oto wyniki: Punkty karne LP. Jednostka Czas Strzelanie Rzut ¹cznie Miejsce granatem l. Do 12 lat I Koniaków Centrum lat dziewczêta I Koniaków Centrum 3. Koniaków Kosarzyska l0.35 II lat ch³opcy I Koniaków Centrum Koniaków Kosarzyska II 6. Koniaków Centrum I III 7. Istebna Zaolzie IV 8. Istebna Centrum V lat dziewczêta I Koniaków Centrum lat ch³opcy I Jaworzynka Centrum 11. Istebna Centrum I l2. Istebna Zadzie II 13. Koniaków Centrum III

17 MAJ 2004 Nasza Trójwieœ l lat panowie I Koniaków Centrum 22. Jaworzynka Centrum 7.15 O II 23. Koniaków Kosarzyska III 24. Istebna Zaolzie IV Zawody odby³y siê w Istebnej Zaolziu, gdy ta jednostka jest odpowiedzialna w tym roku tj za organizacjê imprez, zawodów sportowych, Dnia Stra aka itp lat panie I Istebna Zadzie l lat panowie Istebna Zadzie I I 16. Jaworzynka Centrum II 17. Koniaków Kosarzska III 18. Koniaków Centrum IV 19. Istebna Zaolzie II V at panie I Koniaków Centrum TURNIEJ WIEDZY PO ARNICZEJ Jak co roku tak i w tym odby³ siê Gminny Turniej Wiedzy Po arniczej dla uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum. Bra- ³o w nim udzia³ 20 uczestników, w tym 4 ze szko³y podstawowej nr l w Koniakowie i 13 z Gimnazjum w Istebnej. Oto wyniki koñcowe: Grupa m³odsza 1 miejsce Dawid Legierski kl. V 28,5 pkt 2 miejsce Pawe³ Juroszek kl. VI 25,5 pkt 3 miejsce Wojciech Legierski kl. V 24 pkt 4 miejsce Marek Waszut kl. IV 22,5 pkt Grupa starsza 1 miejsce Waszut Micha³ kl. II 28 pkt 2 miejsce Legierski Marcin kl. II 27,5 pkt 3 miejsce Haratyk Józef kl. II 26,7 pkt 4 miejsce Sikora Natalia kl. III 26 pkt 5 miejsce Zowada Wojciech kl. I 25,7 pkt Nasz¹ gminê na Tumieju Powiatowym,który odby³ siê w tym roku w Brennej r./reprezentowa³o 3 uczestników z grupy m³odszej i 2 z grupy starszej. Wypadli bardzo dobrze. Dawid Legierski zaj¹³ II miejsce, Wojciech Legierski V miejsce. Pawe³ Juroszek 12 miejsce. W grupie straszej Marcin Legierski by³ czwarty. Z naszej gminy bra³a tak e udzia³ w tym turnieju przedstawicielka szkó³ œrednich Jolanta Zowada uczennica LO im. Osuchowskiego w Cieszynie, która zajê³a drugie miejsce. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i druhom, którzy przygotowali uczniów do turnieju. Wszyscy uczestnicy Turnieju Wiedzy Po arniczej s¹ reprezentantami OSP Koniaków - Centrum Sekretarz ZG ZOSP Dh Renata Haratyk

18 18 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 Z YCIA OSP l Z YCIA OSP l Z YCIA OSP Informacja o dzia³alnoœci Ochotniczej Stra y Po arnej Istebna Centrum w roku 2003 W 2003 roku min¹³ 110 rok dzia³alnoœci Ochotniczej Stra y Po arnej w Istebnej. Ubieg³y rok by³ jednym z najtrudniejszych je eli chodzi o iloœæ wyjazdów do zdarzeñ. ratunkowych. Nasza jednostka 30 razy bra³a udzia³ w akcjach ratowniczych (18 po arów, 11 miejscowych zagro eñ, 1 fa³szywy alarm) Dla porównania w 2002 roku by³o ich 23, w , w , w , w , w ) Niepokoj¹ca i niespotykana na t¹ skalê w naszej gminie by³a iloœæ interwencji zwi¹zanych z wypalaniem traw i po arów w lasach, których przyczyn¹ by³y umyœlne podpalenia lub niezachowanie nale nej ostro noœci przy panuj¹cej suszy. Najtrudniejsz¹ akcj¹ w ubieg³ym roku by³ po ar w Jaworzynce gdzie ogieñ obj¹³ stolarniê, zabudowania gospodarcze i budynek mieszkalny. Miejscowe zagro enia w 2003 roku to usuwanie skutków wichury i gwa³townych opadów deszczu a tak e wypadki i kolizje drogowe oraz usuwanie gniazd szerszeni. W tym ostatnim przypadku nasza jednostka uczestniczy³a po raz pierwszy, do tej pory zajmowa³a siê tym Pañstwowa Stra Po arna jednak ze wzglêdu na bardzo du ¹ iloœæ zdarzeñ w zadania te w³¹czono równie ochotnicze stra e po arne bêd¹ce cz³onkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego. OSP Istebna Centrum zanotowa³a w 2003 roku najwiêcej wyjazdów ze wszystkich ochotniczych stra y po arnej w Powiecie Cieszyñskim. W akcjach ratowniczych bra³o udzia³ 45 stra aków i gdyby pomno yæ iloœæ akcji razy iloœæ druhów bior¹cych udzia³ to da³o by to sumê 337 stra aków i 651 godzin w akcjach ratowniczych. W chwili obecnej na wyposa eniu mamy 3 samochody ratownicze w tym: Star 266 z napêdem 6x6 z beczk¹ o pojemnoœci 3000 litrów wody i wyci¹gark¹, Mercedes 1113 z napêdem 4x4 z beczk¹ 2000 litrów wody, 250 litrów œrodka pianotwórczego i 750 kg proszku gaœniczego i samochód ratownictwa technicznego Lublin 3 wyposa ony w 700 litrów wody i pompê wysokociœnieniow¹, agregat pr¹dotwórczy, maszt oœwietleniowy, zestaw do ratownictwa technicznego Lukas i torbê PSP R1 do ratownictwa medycznego. OSP Istebna Centrum posiada równie 3 pilarki spalinowe do drzewa i przecinarkê beton-stal Partner oraz 5 aparatów powietrznych MSA- AUER do ochrony dróg oddechowych. W chwili obecnej w naszych szeregach jest 5 stra aków-ratowników przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. Wiêksza iloœæ sprzêtu na wyposa eniu i coraz to bardziej skomplikowane akcje ratownicze wymagaj¹ od naszych druhów ci¹g³ego doskonalenia swoich umiejêtnoœci i nasi stra acy bior¹ udzia³ w organizowanych przez nas czy Komendê Powiatow¹ PSP æwiczeniach i szkoleniach. Stra acy uczestnicz¹ w akcjach, æwiczeniach, kursach oraz pracach na rzecz OSP spo³ecznie nie pobieraj¹c wynagrodzenia. Nale y zaznaczyæ, e stra akom nale y siê ekwiwalent za udzia³ w akcjach ratowniczych jednak stra acy dobrowolnie z tego prawa zrezygnowali a œrodki na ten cel s¹ wykorzystywane na zakup sprzêtu ratowniczego. Chcê równie poruszyæ problem uto samiania stra aków z piciem w du ych iloœciach alkoholu i oœwiadczyæ, e ten mit nie dotyczy naszej jednostki. Wœród naszych stra aków uczestnicz¹cych w akcjach ratowniczych jest WIÊKSZOŒÆ ludzi w ogóle nie pij¹cych alkoholu. Ta uogólniona opinia jest krzywdz¹ca i przykra dla wielu stra aków nie tylko w naszej jednostce i bardzo utrudnia nam dzia³alnoœæ, a zw³aszcza nabór dzieci do naszej M³odzie owej Dru yny Po arniczej. Pragnê podziêkowaæ wszystkim stra akom ochotnikom za poœwiêcenie, ich rodzinom za wyrozumia³oœæ i cierpliwoœæ, naszym sponsorom, zw³aszcza firmom DREWNO- STYL i LYS FUSSION POLAND z Istebnej za wsparcie finansowe, w³adzom samorz¹dowym za zrozumienie naszych problemów, funkcjonariuszom Pañstwowej Stra- y Po arnej zw³aszcza panu kapitanowi Damianowi Legierskiemu za pomoc w naszej dzia³alnoœci oraz mieszkañcom Istebnej, którzy wspieraj¹ nas podczas zbiórek darowizn. Naczelnik OSP Istebna Centrum Miros³aw Kukuczka Dla przypomnienia ratunkowe - alarmowe numery telefonów: Pogotowie Ratunkowe Stra Po arna Policja wymienione telefony s¹ bezp³atne i mo na siê dodzwoniæ ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych bez adnych cyfr poprzedzaj¹cych.

19 MAJ 2004 Nasza Trójwieœ l 19 PROSTOSKRZYD E Pasikonik, konik polny, turkuæ podjadek i szarañcza to przedstawiciele jednej grupy owadów zwanych prostoskrzyd³ymi. Choæ jest ich na œwiecie ponad 15000, w Polsce nie s¹ zbyt dobrze znane. Dzieje siê tak dlatego, e w przewa aj¹cej wiêkszoœci s¹ to owady ciep³olubne. Mimo to yje ich u nas ponad 80 gatunków. Jak na owady, wcale nie s¹ karze³kami. Wiele gatunków osi¹ga nawet kilka centymetrów d³ugoœci. Do tych nale y pasikonik zielony (na zdjêciu), ³atwy do zauwa enia gatunek, spotykany tak e w Istebnej. To jego cykanie sprawia, e lipcowe noce staj¹ siê tak bardzo romantyczne. A jak to siê dzieje? Tak naprawdê œpiewaj¹ tylko samce. DŸwiêk wydawany jest przez szybkie pocieranie skrzyde³. U ich nasady znajduje siê specjalnie wykszta³cony aparat dÿwiêkowy. Latem, z ka dym tygodniem w trawie jest wiêcej tych ciekawych skacz¹cych owadów, a powietrze wype³nia ich nastrojowy œpiew. To czas, kiedy mo na przyjrzeæ siê im bli ej. S¹ one nie tak barwne jak motyle, ale z pewnoœci¹ nie s¹ od nich umiej ciekawe. No i ³atwiej je obserwowaæ. Tekst i foto: Jaros³aw Gil Pani Teresie Stañko, so³tysowi wsi Koniaków i Panu Januszowi Golikowi, radnemu Rady Gminy Istebna serdeczne wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci brata Antoniego Golika sk³adaj¹: Wójt Gminy Rada Gminy i pracownicy Urzêdu Gminy CA A ISTEBNA CZYTA DZIECIOM W nawi¹zaniu do ogólnokrajowej kampanii Biblioteka Publiczna oraz Szko³a Podstawowa nr 1 w Istebnej zapraszaj¹ wszystkie dzieci do udzia³u w akcji CA A ISTEBNA CZYTA DZIECIOM. W programie: g³oœne czytanie baœni i bajek, wspólne œpiewanie piosenek, spotkania z ciekawymi ludÿmi gminy Istebna, wystêpy teatralne i wiele innych atrakcji. Chêtni do udzia³u w letniej akcji czytelniczej otrzymuj¹ legitymacje uczestników bibliotecznych warsztatów czytelniczych, do których zbieraj¹ piecz¹tki potwierdzaj¹ce udzia³ w zajêciach. Na najbardziej aktywnych uczestników akcji czekaj¹ atrakcyjne nagrody oraz dyplomy Wzorowego Czytelnika Gminy Istebna. Warsztaty czytelnicze odbywaj¹ siê w Bibliotece Publicznej w Istebnej, co drugi poniedzia³ek ka dego miesi¹ca. Szczegó³owych informacji na temat kolejnych spotkañ z ksi¹ k¹ udziela El bieta Polok z BP w Istebnej, która wraz z Agat¹ Szymañsk¹ i Joann¹ Kobielusz kieruje akcj¹ CA A ISTEBNA CZYTA DZIECIOM. Drodzy rodzice! Badania naukowe potwierdzaj¹, e g³oœne czytanie dziecku: zapewnia prawid³owy rozwój emocjonalny dziecka, rozwija jêzyk, pamiêæ i wyobraÿniê, uczy myœlenia, poprawia zdolnoœæ koncentracji, wzmacnia poczucie w³asnej wartoœci dziecka, poszerza wiedzê ogóln¹, u³atwia naukê, pomaga odnieœæ sukces w szkole, uczy wartoœci moralnych, pomaga w wychowaniu, zapobiega uzale nieniu od telewizji i komputerów, chroni przed zagro eniami ze strony kultury masowej, kszta³tuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na ca³e ycie... Dlatego nie zwlekajcie i przyprowadÿcie swoje pociechy na biblioteczne warsztaty czytelnicze. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Sa³asz 2004 r. Mieszanie owiec Istebna Stecówka - Sobota 15 maja 2004 r. Widowisko folklorystyczne oparte na tradycji sa³asznictwa istebniañskiego Czy wróci siê okres zloty... nie stanie siê snem têsknoty i pragnieniem duszy...? ks. Emanuel Grim Gdo mo uowce, tyn mo co chce - mawiali starzy górale. Jeszcze w po³owie lat 80-tych ubieg³ego wieku Rolnicza Spó³dzielnia Chowu Owiec w Istebnej wypasa³a na okolicznych górach ponad 400 owiec. Za³o ycielka spó³dzielni i wieloletnia jej prezes Zuzanna Marekwica od Gazdy z Andzio³ówki pamiêta³a czasy, kiedy sa³asznictwo by³o chlebem powszednim, a jej ojciec Micha³ Kawulok, zwany przez górali Królem Gór, zawdziêcza³ pasterstwu nie tylko mo liwoœæ utrzymania wielodzietnej rodziny, lecz równie kulturê i tradycjê przekazywan¹ od pokoleñ, maj¹c¹ swój pocz¹tek w kulturze ludów pasterskich zasiedlaj¹cych cieszyñskie Beskidy. Czy owce powróc¹ w nasze góry? Dziœ owiec nie widaæ w Istebnej. Pojedyncze sztuki z rzadka skubi¹ce trawê w przydomowych zagrodach lub, co gorsza, trzymane na ³añcuchach - smutny obraz minionej przesz³oœci. Za to ³¹ki górskie porastaj¹ chwastami. Setki hektarów na stokach Z³otego Gronia, Beskidu, Ochodzitej i Tynioka nie s³u ¹ nikomu i niczemu - ja³owiej¹c, potêguj¹ smutek mijaj¹cych czasów, a mieszkañcy powtarzaj¹ uparcie, e praca na roli siê nie op³aca. Czy sytuacjê mo e zmieniæ polskie cz³onkostwo w Unii Europejskiej i uzyskiwanie przez rolników dop³at obszarowych? W spotkaniach informuj¹cych o mo liwoœci uzyskiwania dop³at bezpoœrednich organizowanych przez ODR-y uczestniczy- ³o bardzo wielu mieszkañców i widaæ, e zainteresowanie tymi pieniêdzmi jest du e. Trzeba jednak pamiêtaæ, e, aby dop³aty obszarowe mo na by³o uzyskaæ, trzeba utrzymywaæ ziemiê w kulturze! ( ¹ki - nale y kosiæ lub je wypasaæ) Szansa w agroturystyce. Aby skutecznie promowaæ rozwój turystyki nale y w pierwszej kolejnoœci wskazaæ jej podstawowy produkt na danym ob-

20 20 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 szarze mog¹cy wzbudziæ wystarczaj¹ce zainteresowanie i przyci¹gn¹æ chêtnych do jego nabycia. - twierdzi Józef Micha³ek, przewodnicz¹cy Cieszyñskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego Natura. Czy takim produktem agroturystycznym na terenie Istebnej mo e byæ prowadzone w sposób tradycyjny sza³aœnictwo beskidzkie? - Produkty spo ywcze takie jak owczy ser - bunc, bryndza i entyca s¹ od zawsze poszukiwane przez odwiedzaj¹cych nas goœci. Niepokoi jednak opatentowanie tych produktów zawê aj¹ce obszar ich wytwarzania do Podhala i ywiecczyzny. Zbigniew Wa³ach z kapeli Wa³asi dodaje, e zainteresowanie kultur¹ górali œl¹skich od wielu lat nie maleje, wrêcz odwrotnie moda na muzykê, wystêpy zespo³ów, ciesielstwo, rêkodzie³o, gawêdziarstwo powoduje rozwój tych elementów kultury, dostarczaj¹c równoczeœnie mieszkañcom dochody i satysfakcjê. Wzbogaca produkt turystyczny i stanowi najlepsz¹ promocjê okolicy. Istebniañskie Centrum Kultury i Tradycji, kapela Wa³asi, Stowarzyszenie Na Groniach zesz³oroczn¹ edycjê Zaduszek Istebniañskich poœwiêcili przypomnieniu sa³asznictwa - wspólnoty spó³ki sa³aszniczej przez setki lat kszta³tuj¹cej charakter beskidzkich górali, ich tradycjê i kulturê. Pani Ma³gorzata Kiereœ - kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiœle w swoim wyst¹pieniu otworzy³a dawno zapomnian¹ tróch³ê z ukrytym w niej skarbem górali. Czy góral siê odrodzi? - jak pisa³ w swoich Baœniach z Podbeskidzia przyjaciel œl¹skiego ludu ks. Emanuel Grim maja 2004 r. w gospodarstwie agroturystycznym Henryka Kukuczki w Istebnej na Stecówce odbêdzie siê widowisko folklorystyczne oparte na tradycji sa³asznictwa istebniañskiego: Mieszanie owiec. Ceremoniê prowadz¹: sa³asznik, bacz¹, owczorze, a w programie zobaczymy: od spêdzanie owiec od gospodarzy do koszora - wystêpy gajdoszy, kapel góralskich, zespo³ów i grup œpiewaczych Targi Turystyczne W dniach kwietnia br. Gmina Istebna by³a inicjatorem wziêcia udzia³u Beskidzkiej Pi¹tki w Tour Market w Szczecinie. Na wspomnianych targach byliœmy niew¹tpliw¹ atrakcj¹, która wœród szerokiej oferty turystycznej Pomorza i ca³ego kraju by³a jedynym reprezentantem polskich gór. Prezentowaliœmy swoje walory wspólnie z naszym partnerem Urzêdem Miasta i Gminy Trzebiatów z województwa zachodniopomorskiego, który zaprosi³ nas do wziêcia udzia³u w tej imprezie uroczyste rozpoczêcie obrzêdu mieszania, gra na trombitach - utworzenie wspólnego ko³a wokó³ wbitej do ziemi jode³ki - goiczka - wpuszczenie owiec do œrodka ko³a wspólna modlitwa - rozpalenie ogniska przy wejœciu do koszora, palenie zió³, okadzanie owiec, podawanie chleba i oprowadzanie owiec 3x wokó³ jode³ki (za s³oneczkym), palenie zió³, Spêdzenie owiec do koszora i próbny udój, (owce wydojone wypuszczane na wypas) Anio³ Pañski - Obmiar i zlewanie mleka, do kot³ów, wyrób sera i entycy Wa enie sera (waga rêczna z boczkiem), zapisywanie Poczêstunek i dzielenie sera, degustacja êtycy Wystêpy kapel i wspólna zabawa Swój udzia³ w widowisku zapowiedzia³y wszystkie zespo³y, grupy folklorystyczne, kapele z rejonu trójwsi. (Zespó³ regionalny Koniaków, Ma³y Koniaków, Istebna, zespo³y dzieciêce: Z³oty Groñ, Groniczki, Kapela Rafa³a Wa³acha Jetelinka, kapela Andrzeja Niedoby z Mostów, Wa³asi - Zbyszka Wa³acha, grupa œpiewacza Zgrapianie z Jaworzynki, stowarzyszenia: Na Grapie, Pod Ochodzit¹, Na Groniach, Janko Sikora - Gajdosz, Józef Broda, Tadeusz Rucki, Dorota Gazurek i inni) Widowisko rozpocznie siê o godz. 10,00. Wszystkich zainteresowanych - wspólnym Œwiêtem Istebniañskich Górali - zapraszamy! Marekwica Istebniañskie Centrum Kultury i Tradycji Istebna 19 kwietnia 2004 r. Kapela Wa³asi Stowarzyszenie Kulturalno Oœwiatowe Na Gromach Cieszyñskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Natura IX Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2004 Warszawa, kwietnia 04 r. Równie w Warszawie pod szyldem Ziemia Cieszyñska zaprasza Gmina Istebna promowa³a swoje walory wspólnie z Cieszynem, Ustroniem, Wis³¹ i Brenn¹. Targi te s¹ najwiêksz¹ tego typu imprez¹ w kraju, przyci¹gaj¹c¹ kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi, odwiedzaj¹cych stoiska targowe. Janusz Waszut BESKIDZKA PI TKA W kwietniu br. ukaza³ siê nowy folder prezentuj¹cy piêæ beskidzkich miejscowoœci: Brenn¹, Istebn¹, Szczyrk, Ustroñ oraz Wis³ê. Pomys³ narodzi³ siê pod koniec ubieg³ego roku na spotkaniu w Wiœle, gdzie burmistrzowie i wójtowie tych piêciu miejscowoœci wyrazili chêæ wspó³pracy w celu stworzenia nowej oferty turystycznej Beskidu Œl¹skiego. Celem wydawnictwa jest pokazanie Beskidzkiej Pi¹tki jako regionu z bardzo szerok¹, uzupe³niaj¹c¹ siê ofert¹ turystyczn¹. Folder ukaza³ siê w nak³adzie 10 tys. egzemplarzy w czterech wersjach jêzykowych po 2 tyœ. dla ka dego uczestnika tego projektu. Mamy nadziejê, e ta forma promocji razem z s¹siadami przyczyni siê do szerszej popularyzacji naszych miejscowoœci w kraju i za granic¹, co w niedalekiej przysz³oœci powinno wp³yn¹æ na zwiêkszenie liczby turystów odwiedzaj¹cych nasz region. Janusz Waszut

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l CZERWIEC 2001 Nasza Trójwieœ l miesiêcznik 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 6 (94) ROK IX CZERWIEC 2001 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. Cena 1,00 z³ 1 Czerwca Dzieñ Dziecka Nikt nie zrozumie, jak ktoœ tak ma³y

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

IX Dni Istebnej Z Ochodzitej przez Skalite

IX Dni Istebnej Z Ochodzitej przez Skalite LIPIEC 2005 Informator Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 7 (144) ROK XIII LIPIEC 2005 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1000 egz. cena 1,50 z VAT Serdecznie witam wszystkich goœci, turystów i wczasowiczów,

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Œmigus! Dyngus! Na uciechê Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 5 (233) maj 2011 cena 3 z³ (w tym VAT 8%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo