miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ by³ radosny, szczêœliwy, by przyniós³ Wam to, co najcenniejsze- mi- ³oœæ, szacunek i pamiêæ od najbli szych. Wójt Gminy Rada Gminy i Zespó³ Redakcyjny 4 maja- Dzieñ Stra aka Drodzy Stra acy! Z okazji Dnia Stra aka obchodzonego co roku 4 maja, w dzieñ Waszego patrona œw. Floriana sk³adam Wam i Waszym rodzinom yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci. yczê Wam wiele satysfakcji z podejmowanych przez Was zadañ oraz z uczestnictwa w akcjach, w czasie których ratujecie mienie, zdrowie a nawet ycie ludzkie. Równoczeœnie dziêkujê Wam za czynny i chêtny udzia³ w yciu kulturalnym, oœwiatowym i sportowym naszej gminy. Dziêkujê za popularyzacjê zagadnieñ ochrony przeciwpo arowej wœród dzieci i m³odzie y, co uwidacznia siê osi¹ganiem dobrych wyników na Turniejach Wiedzy Po arniczej ró nych szczebli. Sk³adam te serdeczne yczenia weteranom- stra akom i m³odzie y stra ackiej. Wójt Gminy Danuta Rabin WÓJT GMINY INFORMUJE Informujemy, e w dniu 24 maja 2004r. (poniedzia- ³ek) w godz. od 9.00 do w Gminnym Oœrodku Kultury w Istebnej sala nr 1 pe³niæ dy ur bêdzie Radna Powiatu Cieszyñskiego Ma³gorzata Kiereœ. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Podziêkowanie Sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim tym mieszkañcom Gminy Istebna, którzy z³o yli podpisy na mnie jako kandydata na pos³a do Parlamentu Europejskiego. Dziêkujê te tym, którzy sumiennie te podpisy zbierali. Ma³gorzata Kiereœ Sa³asz 2004 r.. - Mieszanie owiec Istebna Stecówka Sobota 15 maja 2004 r.. - szczegó³y str CZERWCA 2004 r. WYBORY POS ÓW DO PARLAMENTU EUROPELSKIEGO - obwody g³osowania str. 2 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ l Z okazji przyst¹pienia Polski, Czech i S³owacji do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004r. na Trójstyku w Jaworzynce odby³o siê spotkanie przedstawicieli w³adz gmin przygranicznych. Ze strony naszej gminy udzia³ wziêli Józef Micha³ek - Przewodnicz¹cy Rady Gminy oraz Józef Polok - Przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty RG. Spotkanie zakoñczy³o siê symbolicznym postawieniem mojki l W dniach 1-2 maja br. w³adze gminy i Radni uczestniczyli w Pikniku Leœnym organizowanym przez Nadleœnictwo Wis³a oraz Ko³a owieckie. Po egnanie z granic¹ Dnia r. w Cieszynie delegacja z Gminnego Oœrodka Kultury w Istebnej uczestniczy³a w symbolicznym Po egnaniu z granic¹. Przedstawiciele samorz¹dowców polsko-czeskiego Euroregionu Œl¹sk Cieszyñski - Tesinske Slezsko podpisali Deklaracjê Cieszyñsk¹. Stwierdzili w niej, e nie zwracaj¹c uwagi na narodowoœæ, wyznanie i przekonania polityczne wspólnie przyczyniaj¹ siê do rozwoju i pog³êbienia polsko-czeskiej wspó³pracy na terenie Euroregionu Œl¹sk Cieszyñski. ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY - STR. 2 SPRZ TANIE GMINY Dzieñ 30 kwietnia br. og³oszony zosta³ dniem sprz¹tania naszej Gminy. Akcja by³a wspóln¹ inicjtayw¹ wszystkich Szkó³z terenu gminy Istebna, Nadleœnictwa Wis³a, Powiatowego Zarz¹du Dróg w Cieszynie, Komisariatu Policji w Wiœle, Gminnego Oœrodka Kultury i Urzêdu Gminy w Istebnej. Do sprz¹tania gminy przed wejœciem do wspólnoty pañstw UE zapraszono równie zak³ady pracy i wszystkich mieszkañców gminy. W czasie akcji zebrano 2 tysi¹ce worków œmieci. Wszystkim bior¹cym udzia³ w akcji tj. m³odzie y szkolnej, nauczycielom oraz mieszkañcom gminy w imieniu organizatorów dziêkujê. Uwaga mieszkañcy Jaworzynki! Pocz¹wszy od 1 czerwca 2004 r. we wsi Jaworzynka odpady komunalne odbierane bêd¹ w ka dy wtorek od godziny 8.00 rano. W tym celu do koñca maja br. dostarczone zostan¹ do ka dej posesji 4 rodzaje worków, w których nale y gromadziæ odpady zgodnie z napisami na workach i dostarczaæ je do najbli szej drogi gminnej do godziny 8.00 rano. Od momentu, gdy radni gminy podjêli uchwa³ê o tym, by Nasza Trójwieœ by³a rozdawana bezp³atnie - sta³a siê dla wielu dotychczasowych czytelników niedostêpna. W zwi¹zku z licznymi zapytaniami Czytelników informujê, e zwiêkszamy nak³ad o 400 egzemplarzy. Apelujê równoczeœnie do tych osób, które nie s¹ zainteresowane informacjami zawartymi w Naszej Trójwsi, by nie zabiera³y tej gazetki i pozostawi³y j¹ dla osób, które zechc¹ z niej skorzystaæ.

2 2 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 Rada Gminy uchwali³a W dniu 16 kwietnia 2004r. odby³a siê sesja Rady Gminy. Obradom przewodniczy³ Przewodnicz¹cy Rady Józef Micha³ek. Na sesji Rada Gminy udzieli³a Wójtowi Gminy absolutorium (sprawozdanie z wykonania bud etu gminy Istebna z a rok 2003 publikowane jako wk³adka do gazety). Na sesji podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y: - w sprawie finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminê Istebna przy udziale œrodków SAPARD/ modernizacja parku spacerowo rekreacyjnego w Istebnej-Centrum - w sprawie finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminê Istebna przy udziale œrodków SAPARD/ modernizacja drogi gminnej Rastoka/ - w sprawie finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminê Istebna przy udziale œrodków SAPARD/ modernizacja drogi gminnej Bryje-Deje/ - w sprawie finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminê Istebna przy udziale œrodków SAPARD/modernizacja drogi gminnej Zimna Woda-Sztoczek/ - w sprawie finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminê Istebna przy udziale œrodków SAPARD/ rozbudowa oczyszczalni œcieków Glinianne wraz z budow¹ kanalizacji sanitarnej Istebna Centrum/ 13 CZERWCA 2004 R. /NIEDZIELA/ WYBORY POS ÓW DO PARLAMENTU EUROPELSKIEGO W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera siê 54 pos³ów do Parlamentu Europejskiego. Okrêg wyborczy nr 11 obejmuje obszar województwa œl¹skiego Siedziba Okrêgowej Komisji Wyborczej mieœci siê w Katowicach. Lokale wyborcze czynne bêd¹ od godz do W gminie Istebna utworzono nastêpuj¹ce obwody g³osowania /uchwa³a nr IV/29/2003 Rady Gminy Istebna z dnia 25 lutego 2003r Nr obwodu g³osowania 1 Granice obwodu Jasnowice, Suszki, Szymcze, Las, Gazury, Kiepki, Miki, Krzy owa, Glinianne, Centrum, Dzielec, Potoczki, Wojtki, Kêpka, Kawule, Kulonki, Kubale, Micha³ki, Haratyki, Kohuty, Burowie, Szarce, Wojtosze, Beskid, Matyska, Bryje, Poloki - w sprawie podjêcia deklaracji przez Radê Gminy o przeznaczeniu œrodków na finansowanie w 2005 roku inwestycji w ramach realizacji wieloletnich zadañ inwestycyjnych - budowa kanalizacji sanitarnej Jaworzynka Krzy owa i Istebna - Gazury. - w sprawie zmian w bud ecie gminy Istebna - zaci¹gniêcia kredytu na czêœciowe pokrycie inwestycji gminnych / m.in. na sfinansowanie modernizacji i remontów dróg gminnych i dróg rolniczych oraz na budowê oczyszczalni i kolektora/ - o utworzeniu oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych - w sprawie likwidacji Szko³y Filialnej w Kosarzyskach Szko³y Podstawowej Nr 1 im. Stanis³awa Wyspiañskiego w Koniakowie z dniem 1 wrzeœnia br - w sprawie utworzenia œrodków specjalnych przy placówkach oœwiatowych Gminy Istebna - w sprawie absolutorium - w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach - w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej. Na sesji omawiano równie Program Ochrony Œrodowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami z udzia³em przedstawicieli GIG w Katowicach. Ponadto Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Pani Teresa acek z³o y³a sprawozdanie z dzia³alnoœci Oœrodka za 2003 rok. Teresa aszewska Siedziba obwodowej komisji wyborczej Gminny Oœrodek Kultury w Istebnej (piêtro) Istebna Mlaskawka, ¹czyna, Ska³a, Zadolina, Brzestowe, Leszczyna, Stecówka, Pietroszonka, Murzynka, Andzio³ówka, Bucznik, Po³om, Kawulonka, Tartak-Olza, Zagroñ, Olecki, Wyszni Pole, Kubalonka, MraŸnice, Wilcze, Tokarzonka, Polanka, Bystre, Dupne, U stawu, Mikszówka, S³owioczonka, BŸniokowa, Zapasieki Dolne i Górne, Szkawlonka, Rozceœcie, Bobczonka, Wielki Potok, Wyrchczadeczka, Œliwkula, Siwoniowskie, Stefanka, Szyroki, Krê elka, Maciejka, Na Potoku, Zakikula, Kikula, Czadeczka Dolna i Górna, Za Groñ, Duraje, Ma³yjurki, Szkawrany, Wawrzacze, Waszuty, Klimasy. upienie, Korbasy, Bestwiny, abaje, Dragony, Bi³ki, Droga na acki, acki, S³owioki, Ondrusze, Groñ, Gorzo³ki, Stañki, Klimki, Buki, Krzy owa, Czerchla, Byrty, Ma³ysze, Jasie, Czepczory Czêœæ so³ectwa Koniaków obejmuj¹ca przysió³ki po prawej stronie drogi krajowej od granicy so³ectwa Istebna do granicy gminy Milówka Czêœæ so³ectwa Koniaków obejmuj¹ca przysió³ki po lewej stronie drogi krajowej od granicy so³ectwa Istebna do granicy gminy Milówka Gminny Oœrodek Kultury w Istebnej (parter) Istebna 68 /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych/ Szko³a Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Szko³a Podstawowa Nr 1 Koniaków (œwietlica) /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych/ Szko³a Podstawowa Nr 1 Koniaków (I piêtro)

3 MAJ 2004 GMINNE CENTRUM INFORMACJI SIEDZIBA: budynek Gminnego Oœrodka Kultury /obok koœcio³a/ - sala nr 4, pierwsze piêtro W miesi¹cu kwietniu ze stanowisk komputerowych skorzysta³y 593 osoby. Zakoñczy³y siê kursy Podstawy Obs³ugi Komputera i Podstawy Jêzyka Angielskiego. W zwi¹zku z zainteresowaniem tego typu inicjatyw¹ wœród mieszkañców gminy Centrum postanowi³o zorganizowaæ kurs jêzykowy po raz drugi. Poni ej podstawowe informacje dotycz¹ce tej propozycji: KURS PODSTAWY JÊZYKA ANGIELSKIEGO Informacje i zapisy do dnia w siedzibie GCI tel Spotkanie organizacyjne pi¹tek godz w siedzibie GCI. Kurs jest bezp³atny W najbli szym czasie Centrum zamierza zorganizowaæ spotkania dla osób bezrobotnych pod nazw¹ Klub Pracy. Uczestnicy zajêæ klubowych spotykaj¹ siê kilka razy w ustalonych terminach, aby w sposób efektywny zapoznaæ siê z rynkiem pracy. KLUB PRACY miejsce spotkañ osób poszukuj¹cych pracy * Jak poruszaæ siê na rynku pracy * Przygotowanie do rozmowy z pracodawc¹ * Redagowanie niezbêdnych dokumentów * Wymiana doœwiadczeñ z dotychczasowych prób poszukiwania pracy Informacje w siedzibie Centrum i pod numerem telefonu W siedzibie Centrum mo na nabyæ poradnik dla absolwentów szkó³ œrednich, który mo e siê okazaæ pomocny w trudnych chwilach dokonywania przed i pomaturalnych wyborów. Poni ej krótka charakterystyka tego wydawnictwa: WYPRAWKA MATURZYSTY 2003/2004 poradnik dla absolwentów szkó³ œrednich Forma p³yta CD ROM. Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Zagadnienia tematyczne: - psychologia sukcesu dla pocz¹tkuj¹cych, - mo liwoœci dalszego kszta³cenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, - poszukiwanie pracy i zdobywanie pierwszych doœwiadczeñ zawodowych, - zak³adanie w³asnej firmy i prawne aspekty prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, - wolontariat i jego formy, - szanse i perspektywy dla m³odzie y wynikaj¹ce z przyst¹pienia do Unii Europejskiej Publikacja jest bezp³atna. W Centrum jest mo liwoœæ skorzystania z informacji zawartych w Gazecie Prawnej. Propozycja ta jest skierowana w stronê tych wszystkich, którzy s¹ zainteresowani prawnymi aspektami dotycz¹cymi pracy, gospodarki, podatków itp. GAZETA PRAWNA PODATKI, GOSPODARKA, PRA- CA - Podstawowe dzia³y tematyczne: Podatki, Gospodarka, Prawo Gospodarcze, Praca, Prawo na co dzieñ, Kronika Prawna. Wszelkie informacje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Gminnego Centrum Informacji w Istebnej mo na uzyskaæ w siedzibie Centrum, pod numerem telefonu jak równie na stronie internetowej pod adresem: Opracowa³: Jacek Kohut Nasza Trójwieœ l 3 Program zagospodarowania Trójstyku - modernizacja dróg w Jaworzynce Wobec zaistnia³ej mo liwoœci aplikowania o fundusze unijne na wspó³pracê transgraniczn¹ dostêpne w ramach Inicjatywy Wspólnoty INTERREG III A Urz¹d Gminy w Istebnej podj¹³ dzia³ania w kierunku realizacji projektu maj¹cego na celu zagospodarowanie rejonu Trójstyku poprzez rozwój infrastruktury podstawowej, zw³aszcza drogowej. 28 kwietnia br. w s¹siedniej Hrèavie odby³o siê robocze spotkanie, na którym spotkali siê m.in. wójtowie i starostowie gmin le ¹cych w obszarze przygranicznym (Bukovec, Hrèava, Istebna), starosta cieszyñski, sekretarze Euroregionu Œl¹sk Cieszyñski - Tìšínské Slezsko po stronie polskiej i czeskiej, radni gminy i powiatu cieszyñskiego. Efektem tego spotkania jest wypracowanie g³ównych za³o eñ i celów wspólnego, polsko-czesko-s³owackiego projektu pod robocz¹ nazw¹ Program zagospodarowania obszaru Trójstyku Polski, Czech i S³owacji. Pierwszym etapem tego projektu bêdzie modernizacja dróg dojazdowych: powiatowej Jaworzynka Krzy owa-trzycatek, gminnej Jaworzynka Polana - upienie oraz drogi po stronie czeskiej prowadz¹ce z Bukovca do przejœcia granicznego na upieniach. Strona czeska posiada ju projekt dokumentacji technicznej na swój odcinek drogi, natomiast Gmina Istebna uruchomi³a procedurê zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej drogi lokalnej Polana- upienie. Starosta Cieszyñski, co jest dla nas bardzo wa ne, zdeklarowa³ opracowanie dokumentacji technicznej na drogê powiatow¹ Jaworzynka Krzy owa-trzycatek. Koñcem maja br., kiedy zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem zamówieñ publicznych zostan¹ ju wy³onieni projektanci, odbêdzie siê spotkanie w celu skoordynowania technicznych prac projektowych tak, aby modernizacja wszystkich dróg objêtych projektem by³a spójnym, kompleksowym rozwi¹zaniem komunikacyjnym w tym obszarze. Projekt zagospodarowania Trójstyku przygotowywany bêdzie po og³oszeniu ostatecznych wytycznych i dokumentów Inicjatywy Wspólnoty INTERREG III A, co ma nast¹piæ nie wczeœniej ni w lipcu br. Zak³adaj¹c uruchomienie programu na jesieni br. realnym jest terminowe przygotowanie ca³oœci wymaganej dokumentacji ³¹cznie z obowi¹zkowym studium wykonalnoœci w celu z³o enia wniosku o dofinansowanie. Mamy nadziejê na powodzenie ca³ego przedsiêwziêcia, a obiecuj¹ca dobra wola wspó³pracy strony czeskiej i starosty cieszyñskiego pozytywnie rokuje na powodzenie realizacji projektu z korzyœci¹ dla gminy Istebna. Przygotowa³: Wies³aw Legierski Referat Gospodarczy i Rolnictwa Urzêdu Gminy w Istebnej Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Istebnej - Zaolziu og³asza nabór na rok szkolny 2004/05 do I. Liceum Profilowanego: Profil: Us³ugowo-gospodarczy: 30 miejsc Kszta³towanie œrodowiska: 30 miejsc 2. Zasadniczej Szko³y Zawodowej klasa wielozawodowa - 30 miejsc 3. Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych po: - Zasadniczej Szkole Zawodowej 40 miejsc - gimnazjum lub oœmioletniej szkole podstawowej 40 miejsc Termin sk³adania dokumentów: od 17 maja do 18 czerwca. Dodatkowe informacje pod numerem tel

4 4 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Wraz z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej dla przedsiêbiorców otwieraj¹ siê nowe mo liwoœci w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój ma³ych i œrednich firm (w skrócie: MSP). Ramy mo liwego wsparcia finansowego w ramach funduszy strukturalnych UE okreœlaj¹: I. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, lata znany pod has³em UNIA DLA PRZEDSIÊBIORCZYCH - PROGRAM KONKURENCYJNOŒÆ II. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, w tym Dzia³anie 2.5 Promocja przedsiêbiorczoœci, Dzia³anie 3.4 Mikroprzedsiêbiorstwa. Ad I. SPO Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw - Priorytet 2 - Bezpoœrednie wsparcie przedsiêbiorstw Dzia³anie Wzrost konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw poprzez doradztwo Projekty sk³adaæ mog¹ ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie RP, z wy³¹czeniem mikroprzedsiêbiorstw innych ni dzia³aj¹cych ponad 3 lata na rynku, oraz nowopowstaj¹ce MSP oparte na zaawansowanych technologiach. Dzia³anie Wsparcie konkurencyjnoœci produktowej i technologicznej przedsiêbiorstw Wsparcie dla przedsiêbiorstw dokonuj¹cych nowych inwestycji (w rozumieniu przepisów UE), polegaj¹cych na utworzeniu lub rozbudowie przedsiêbiorstwa, zarówno ze sfery produkcyjnej jak i us³ugowej oraz na rozpoczêciu w przedsiêbiorstwie dzia³alnoœci obejmuj¹cej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego, jak równie wsparcie tworzenia miejsc pracy zwi¹zanych z nowymi inwestycjami Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiêbiorstw poprzez pokrycie czêœci kosztów udzia³u przedsiêbiorców w targach i wystawach miêdzynarodowych oraz misjach gospodarczych zwi¹zanych z targami i wystawami za granic¹. Dzia³anie Wzrost konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw poprzez inwestycje Projekty sk³adaæ mog¹ ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie RP, z wy³¹czeniem mikroprzedsiêbiorstw innych ni dzia³aj¹cych ponad 3 lata na rynku, oraz nowopowstaj¹ce MSP oparte na zaawansowanych technologiach. Dzia³anie Wsparcie dla przedsiêwziêæ w zakresie dostosowywania przedsiêbiorstw do wymogów ochrony œrodowiska Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie gospodarki wodno-œciekowej, Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie ochrony powietrza Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemys³owymi i niebezpiecznymi Szczegó³owe postanowienia w odniesieniu do obszarów wsparcia oraz odbiorców pomocy zosta³y zapisane w Uzupe³nieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw dostêpnego w internecie m.in. pod adresami: Instytucj¹ Zarz¹dzaj¹c¹ Sektorowym Programem Operacyjnym UNIA DLA PRZEDSIÊBIORCZYCH - PROGRAM KONKU- RENCYJNOŒÆ jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Departament Zarz¹dzania Programem Wzrostu Konkurencyjnoœci Gospodarki. Ad II. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Dzia³anie 2.5 Promocja przedsiêbiorczoœci W ramach Dzia³ania 2.5 wsparcie uzyskaj¹ projekty s³u ¹ce zapewnieniu kompleksowej pomocy osobom: - zamierzaj¹cym rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz - osobom, które w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach dzia³ania 2.5 rozpoczê³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w formie mikroprzedsiebiorstwa (rozumiane jako zarejestrowanie nowopowsta³ej firmy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami), w postaci: a) Œwiadczenia us³ug doradczych i szkoleniowych wspieraj¹cych zak³adanie i prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, polegaj¹cych na: - organizowaniu us³ug informacyjnych z zakresu podstawowych zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, - organizowaniu grupowych i indywidualnych us³ug doradczych i szkoleniowych, umo liwiaj¹cych nabywanie umiejêtnoœci niezbêdnych dla prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, - organizowaniu szkoleñ ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, po³¹czonych z indywidualnym doradztwem (coaching) jako czêœci¹ szkolenia, - zapewnieniu opieki indywidualnego doradcy, który wsparciem obejmie okreœlon¹ grupê osób, udzielaj¹c im pomocy doradczej np. w: diagnozie potrzeb przedsiêbiorstwa i zdefiniowaniu rodzaju oraz zakresu potrzebnej pomocy, u³atwianiu dostêpu do zaawansowanych us³ug doradczych i szkoleniowych, korzystaniu z instrumentów wsparcia dostêpnych dla mikroprzedsiêbiorstw, - organizowaniu przedsiêwziêæ grupowych z udzia³em nowopowsta³ych mikroprzedsiebiorstw. b) Rozpowszechniania dobrych praktyk i metod rozwoju c) Przekazywania pomocy finansowej przys³uguj¹cej po zarejestrowaniu mikroprzedsiêbiorstwa w formie: - wsparcia pomostowego, - jednorazowej dotacji na rozwój dzia³alnoœci Dzia³anie 3.4 Mikroprzedsiêbiorstwa Beneficjentami Ostatecznymi s¹ mikroprzedsiêbiorstwa, które rozpoczê³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie wczeœniej ni 3 lata kalendarzowe przed momentem z³o enia wniosku aplikacyjnego do Dzia- ³ania 3.4, a ponadto, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudnia³y œredniorocznie mniej ni 10 pracowników, i 2) osi¹gnê³y roczny obrót netto ze sprzeda y towarów, wyrobów i us³ug oraz operacji finansowych nie przekraczaj¹cy równowartoœci w z³otych 2 milionów euro, lub 3) wartoœæ aktywów przedsiêbiorstw na koniec jednego z tych lat, nie przekroczy³a równowartoœci w z³otych 2 milionów euro, Typy projektów: - TYP I: Specjalistyczne us³ugi doradcze dla mikroprzedsiêbiorstw Doradztwo specjalistyczne dotyczy doradztwa wprowadzaj¹cego innowacyjnoœæ w przedsiêbiorstwie, zwiêkszaj¹cego jego konkurencyjnoœæ. Mog¹ to byæ projekty zwi¹zane z: - opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu, - wprowadzeniem na rynek nowego produktu, - zdobyciem nowej grupy klientów, - racjonalizacj¹ przep³ywów finansowych, towarów, materia³ów, informacji wewn¹trz przedsiêbiorstwa, - komputeryzacj¹, racjonalizacj¹ logistyki sprzeda y towarów i us³ug, - popraw¹ zarz¹dzania wewn¹trz firmy, itp. (dok. na str. 5)

5 MAJ 2004 Specjalistyczne us³ugi doradcze nie obejmuj¹ doradztwa sta³ego, zwi¹zanego z codzienn¹ dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ przedsiêbiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, prawne, marketingowe. - TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiêbiorstw Wsparcie na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji zwi¹zanych z: - utworzeniem, rozbudow¹ lub nabyciem przedsiêbiorstwa, - rozszerzeniem zakresu dzia³alnoœci gospodarczej, - rozpoczêciem w przedsiêbiorstwie dzia³añ obejmuj¹cych dokonywanie zasadniczych zmian produkcji b¹dÿ procesu produkcyjnego - zmian¹ wyrobu lub us³ugi, w tym tak e zmian¹ w zakresie sposobu œwiadczenia us³ug, - unowoczeœnieniem wyposa enia niezbêdnego do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej firmy, - modernizacj¹ œrodków produkcji, Dofinansowanie ze œrodków publicznych wspiera projekty inwestycyjne poprawiaj¹ce innowacyjnoœæ przedsiêbiorstwa, zwi¹zane z unowoczeœnieniem zarówno jego sposobu dzia³ania jak i oferty handlowej. W przypadku projektów o wartoœci przekraczaj¹cej równowartoœæ w PLN euro przedsiêbiorca jest zobowi¹zany do zaci¹gniêcia kredytu bankowego w wysokoœci co najmniej 50% wnioskowanej kwoty. Poziom dofinansowania projektów Dofinansowanie dla projektu doradczego ze œrodków publicznych: - do 5000 euro (równowartoœci w PLN), - 50% kwalifikuj¹cego siê kosztu, w tym: - 35% udzia³ œrodków z EFRR, - 15% udzia³ œrodków z bud etu pañstwa. Dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego ze œrodków publicznych: - do euro (równowartoœci w PLN), - nie wiêcej ni 65 % okreœlona poni ej procentowo czêœæ kwalifikowanych kosztów projektu: w tym: - 35% udzia³ œrodków z EFRR w ka dym z podregionów, -pozosta³a czêœæ dofinansowania pochodzi ze œrodków bud etu pañstwa. Ramy dofinansowania dla MSP zawarte s¹ w odpowiednich dokumentach udostêpnionych na stronach internetowych: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci: - dotacje PARP-u wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej: - wszystko o funduszach strukturalnych UE - informacje o Sektorowym ProgramieOperacyjnym Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, lata znanym pod has³em UNIA DLA PRZEDSIÊBIORCZYCH - PROGRAM KONKURENCYJ- NOŒÆ - informacje o Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, w ramach którego dofinansowane mog¹ byæ tak e projekty MSP.? Œl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego - fundusze 1 kwietnia br. w holu budynku g³ównego MGPiPS przy Placu Trzech Krzy y 3/5 w Warszawie zosta³ uruchomiony Punkt informacyjny nt. funduszy strukturalnych UE. Wszyscy zainteresowani mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce funduszy strukturalnych oraz poszczególnych programów operacyjnych osobiœcie lub telefonicznie pod numerami telefonów: oraz , b¹dÿ przes³aæ pytanie na adres: Punkt jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 10:00-15:00. Nasza Trójwieœ l 5 Informacji w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie swoich kompetencji udziela Referat Gospodarczy i Rolnictwa Urzêdu Gminy w Istebnej, 1 piêtro, pok. nr 208, tel. (33) , W miarê w³asnych kompetencji i mo liwoœci udostêpnimy dokumenty i materia³y pomocne przy aplikowaniu ze œrodków unijnych, wska emy równie przydatne adresy i nazwy instytucji zajmuj¹cych siê doradztwem, szkoleniem i sporz¹dzaniem wniosków. Przygotowa³: Wies³aw Legierski koordynator programu PARTNER podinspektor ds. programów i funduszy europejskich Wydzia³ Gospodarczy i Rolnictwa Urzêdu Gminy w Istebnej MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH 8 marca 2004 roku Gmina Istebna otrzyma³a PROMESY - zobowi¹zanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do zawarcia umowy na wspó³finansowanie inwestycji dotycz¹cych modernizacji nastêpuj¹cych dróg gminnych: 1. Rastoka we wsi Koniaków, 2. Zimna Woda - Sztoczek we wsi Koniaków, 3. Bryje - Deje we wsi Istebna i Koniaków. Nastêpstwem otrzymania Promes by³o rozstrzygniêcie przetargu. W dniu 19 kwietnia zosta³y zawarte umowy na roboty z firm¹: EUROVIA POLSKA S.A. z Miko³owa. Wartoœæ robót dla poszczególnych zadañ wraz ze Ÿród³ami i wielkoœci¹ finansowania przedstawia poni sza tabela. Nazwa zadania Wartoœæ brutto Œrodki UE Bud et Gminy progr. SAPARD Modernizacja drogi Rastoka , , ,09 Modernizacja drogi Zimna Woda -Sztoczek , , ,57 Modernizacja drogi Bryje - Deje , , ,64 RAZEM , , ,30 Roboty na drogach rozpoczn¹ siê po podpisaniu umowy z Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie dróg, (co planowane jest pocz¹tkiem maja), a ich zakoñczenie planowane jest do 31 lipca 2004 r., Dalej oczekujemy wydania przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PROMES na nastêpuj¹ce zadania: 1. Rozbudowa oczyszczalni œcieków Istebna Gliniane wraz z sieci¹ kanalizacyjn¹ po Beskid, 2. Modernizacje Parku w Istebnej Centrum. 3. Budowê kanalizacji sanitarnej w Jaworzynce - Krzy owa i Istebna Gazury. 23 kwietnia br. firmie KAZMAR z Andrychowa zosta³ przekazany plac budowy - teren na budowê sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka w przysió³kach: Ma³yjurki, Bestwiny, Duraje, abaje po Polanê. Zadanie obejmuje budowê 3,9 km sieci g³ównej, 869 mb kolektora t³ocznego wraz z dwoma przepompowniami œcieków, pod³¹czenie 61 budynków wykonuj¹c 1,4 km sieci przy³¹czeniowej. Koszt zadania wynosi netto 820 tys. z³, z czego: 242 tys. z³ stanowi¹ œrodki w³asne gminy, 578 tys. z³ po yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Po yczka jest oprocentowana w wysokoœci 0,4 stopy redyskonta Veksla jednak nie mniej ni 3%. Zakoñczenie budowa kanalizacji i osi¹gniêcie zak³adanych efektów ekologicznych planowane jest na 31 grudnia 2004 r. Opracowa³: B. Juroszek

6 6 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 Komunikaty dla rolników DOP ATY DLA ROLNIKÓW - ci¹g dalszy W formie przypomnienia, którym producentom rolnym bêd¹ przys³ugiwaæ p³atnoœci obszarowe. Otó bêd¹ siê o nie mogli staraæ wszyscy rolnicy, którzy posiadaj¹ gospodarstwo o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni l ha u ytków rolnych. Je eli gospodarstwo sk³ada siê z wielu dzia³ek to wielkoœæ ka dej z nich nie mo e byæ mniejsza ni 0,1 ha u ytków a za u ytki rolne uwa a siê grunty orne, pastwiska, ³¹ki, od³ogi, ugory,sady i plantacje wieloletnie, z tym e musz¹ byæ one utrzymane w dobrej kulturze rolnej. Wiele niejasnoœci budzi sprawa w³asnoœci ziemi. Okazuje siê, e o dop³aty mog¹ wystêpowaæ producenci rolni, a wiêc osoby fizyczne i prawne, w³aœciciele i dzier awcy gruntów rolnych. P³atnoœci bêd¹ przyznawane tym producentom, którzy faktycznie zarz¹dzaj¹ gospodarstwem rolnym. Aby uzyskaæ dop³aty rolnicy musz¹ z³o- yæ wniosek o wpis do ewidencji producentów rolnych i uzyskaæ WYPALANIE TRAW SZKODZI ŒRODOWISKU I JEST KARALNE Wypalanie suchej roœlinnoœci wp³ywa negatywnie na wiele elementów przyrodniczych, ziemia zostaje wyja³owiona, do atmosfery przedostaje siê wiele zwi¹zków chemicznych bêd¹cych truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierz¹t, zabijanych jest wiele organizmów ywych,niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania przyrody. Mimo wielu zagro eñ utrzymuje siê moda na bezmyœlne podpalanie wszystkiego co poroœniête jest usychaj¹c¹ traw¹. Wypalanie traw oprócz tego, e jest naprawdê niebezpieczne jest te niedozwolone. Okreœlaj¹ to odpowiednie zapisy prawne: Ustawa z 16 paÿdziernika 1991 r. o ochronie przyrody. (DZ.U. z 2001 r. nr 99, poz z póÿn zm) zgodnie z jej art. 45 zabrania siê wypalania roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu ytkach, rowach, pasach przydro nych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin: z kolei art. 59 stanowi, e Kto wypala roœlinnoœæ na ³¹kach, pastwiskach, nieu ytkach, rowach, pasach przydro nych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny» ustawa z 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (DZ.U. z 2000 r. nr 56, poz. 679 z póÿn. zm.), jej art. 30 ust. 3 pkt 3 mówi, e w lasach oraz na terenach œródleœnych, jak równie w odleg³oœci do 100 m od granicy lasu, zabrania siê dzia³añ i czynnoœci mog¹cych wywo³aæ niebezpieczeñstwo, a w szczególnoœci: 1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez w³aœciciela lasu lub nadleœniczego, 2. korzystania z otwartego p³omienia, 3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozosta³oœci roœlinnych. Dodatkowe sankcje zagra aj¹ osobom, które doprowadzi³y do czyjejœ œmierci lub powstania strat materialnych, Ustawa z 16 paÿdziernika 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej mówi, e zabrania siê wypalania roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu ytkach, rowach przydro nych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. Artyku³ 59 rozdzia³u 8 ustawy o ochronie przyrody mówi, e kto wypala roœlinnoœæ na ³¹kach, pastwiskach, nieu ytkach, rowach, pasach przydro nych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów i trzcin, podlega karze aresztu lub grzywny. numer identyfikacyjny. Numer ten jest wydawany przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dopiero po jego otrzymaniu rolnicy mog¹ ubiegaæ siê o dop³aty bezpoœrednie,które s¹ przyznawane wy³¹cznie na wniosek producenta; dop³aty s¹ bowiem dobrowolne i rolnicy mog¹ z nich zrezygnowaæ. Wniosek o dop³aty maj¹ byæ sk³adane w terenowych oddzia³ach AR i MR od 15 kwietnia do 15 czerwca bie ¹cego roku. Formularze wnioskowe sk³adajmy zgodnie z rzeczywistoœci¹ i przepisami, bowiem bêd¹ one kontrolowane, nie w ka - dym gospodarstwie lecz wyrywkowo. Kontrolerzy bêd¹ mieli prawo: wejœcia na teren gospodarstwa ustalenia powierzchni dzia³ek, sprawdzenia upraw podanych roœlin, przejrzenia wszelkiej dokumentacji, okreœlenia stanu utrzymania gruntów we w³aœciwej kulturze rolnej. Dop³aty bêd¹ przyznawane od powierzchni ogólnej gospodarstwa oraz dodatkowo powierzchni zajêtej przez zbo a, roœliny w³ókniste, przeznaczone na nasiona oraz od czynnej do czynnej powierzchni ³¹k i pastwisk. Opracowano na podstawie Beskidzkie Wiadomoœci Rolnicze kwiecieñ informator Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Bielsku Bia³ej Wed³ug art. 82, par. l Kodeksu wykroczeñ, za wykroczenie tego typu grozi kara aresztu,grzywny lub nagany. Natomiast art. 24, par, l w zwi¹zku z art. 82 mówi jasno: grzywnê wymierza siê w wysokoœci od 5 z³ do 500 z³, chyba e ustawa stanowi inaczej. Po akcesji Polski z UE producent rolny bêdzie móg³ uzyskaæ dop³aty do gruntów rolnych. Warunki i tryb ich uzyskania okreœla ustawa z 18 grudnia 2003 r. o p³atnoœciach bezpoœrednich do gruntów rolnych (Dz.U. z 2004 r. nr 6, poz. 40). Jej art. 2 ust. l stanowi: Osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadaj¹cej osobowoœci prawnej, bêd¹cej posiadaczem gospodarstwa rolnego, zwanej dalej producentem rolnym, przys³uguj¹ p³atnoœci na bêd¹ce w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony œrodowiska, zwane dalej gruntem rolnym. Zgodnie z art. 2 ust. 6 tej ustawy, minister w³aœciwy do spraw rolnictwa okreœli w drodze rozporz¹dzenia minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze, z zachowaniem wymogów ochrony œrodowiska. Art. 6 ustawy okreœla, e dyrektor oddzia³u regionalnego ARiMR przeprowadza kontrole w zakresie spe³niania przez producentów rolnych warunków do przyznawania p³atnoœci, m.in. sprawdzane bêdzie czy zadeklarowane grunty s¹ utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. Rolnicy mog¹ liczyæ równie na drugie, obok dop³at bezpoœrednich, Ÿród³o sta³ych subwencji z II Filaru Wspólnej Polityki Rolnej, z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie. S¹ to p³atnoœci zwi¹zane z podejmowanymi dzia³aniami okreœlonymi w Programie Rolnoœrodowiskowym. Jednym z warunków ich otrzymania jest stosowanie zasad zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej, opisanych w za³¹czniku K do Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Punkt 6 tego za³¹cznika brzmi: Obowi¹zuje zakaz wypalania roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu ytkach, rowach, pasach przyro nych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. Zakaz dotyczy równie miedz. Opracowano na podstawie art. zawartego w gazecie Samorz¹du/Administracji nr 7 z 2004r.

7 MAJ 2004 Nasza Trójwieœ l 7 Wyst¹pienie dzielnicowego st. asp. Jana Sewastynowicza na Zebraniu Wiejskim w Istebnej 28 marca 2004r. S z a n o w n i P a ñ s t w o!!! Chcê z tego miejsca przywitaæ wszystkich serdecznie i poprosiæ o chwilkê cierpliwoœci poniewa chcia³bym z ramienia Policji przedstawiæ Pañstwu analizê stanu bezpieczeñstwa na terenie podleg³ej mi dzielnicy Istebna, porównuj¹c to do roku 2002, kiedy to na zesz³orocznym zebraniu wiejskim nie mia- ³em dla Pañstwa zbyt optymistycznych wieœci. Proszê Pañstwa! Dziêki Wam, dziêki Waszej niejednokrotnie anonimowej pomocy uda³o siê powstrzymaæ szalej¹cy wzrost przestêpstw na naszym terenie, a nawet powiem wiêcej: dziêki ca³emu spo³eczeñstwu poziom bezpieczeñstwa na terenie Istebnej za rok 2003 nale y uznaæ za utrzymuj¹cy siê na poziome dobrym. Pewnie, e najlepiej by by³o, gdyby przestêpstw tych nie by³o wcale, lecz takie w chwili obecnej s¹ fakty, e nie da siê ich ca³kowicie unikn¹æ ani ca³kowicie im zapobiec. Chcê przypomnieæ Pañstwu plagê w³amañ do budynków prywatnych jaka mia³a miejsce w roku Problem by³ tak znaczny, e kiedy zbli a³ siê weekend i do Istebnej przyje d ali w³aœciciele pozostawionych mieszkañ i budynków bez opieki, w Komisariacie ustawia³a siê kolejka, celem zg³oszenia o w³amaniu czy kradzie y. Przypominacie sobie Pañstwo mój apel o pomoc i wspó³pracê w tym temacie i teraz w tym miejscu z pe³n¹ satysfakcj¹ chcê stwierdziæ g³oœno i wyraÿnie, e UDA- O SIÊ! Wspólnie powstrzymaliœmy z³o, a wszystkie umorzone dochodzenia zosta³y na nowo podjête. Prawie w 100% odzyskano utracone rzeczy, wydaj¹c je prawowitym w³aœcicielom. Na dowód tego powiem Pañstwu, e je eli w roku 2002 na terenie tylko samej Istebnej stwierdzono 79 przestêpstw w wiêkszoœci przeciwko mieniu, to w roku ubieg³ym przestêpstw tych stwierdzono 36 a w tej najgroÿniejszej kategorii, je eli wolno to tak nazwaæ, w kategorii przeciwko mieniu przestêpstw tych by³o tylko 11, z tego w piêciu przypadkach nie uda³o siê nam ustaliæ sprawców. Dochodzenia umorzono, lecz nie znaczy to, e sprawcy tych przestêpstw mog¹ siê ju czuæ bezpiecznie. Bêdzie czas, e zostan¹ im przedstawione zarzuty i ponios¹ oni zas³u on¹ karê. Ogólnie jako ca³y Komisariat Policji w Wiœle mo emy poszczyciæ siê tym, e rok ubieg³y by³ rokiem dobrym. Spad³a iloœæ przestêpstw z 452 na 422. Wzrasta wykrywalnoœæ, która wynosi 71,2 %. To wszystko, jak wspomnia³em, jest miêdzy innym Wasz¹ zas³ug¹. Ale chcê te zwróciæ uwagê na ciê k¹ pracê jak¹ wykonali wszyscy funkcjonariusze Komisariatu Policji. Na pewno wiêcej by³o nas widaæ w terenie. Kontakty dzielnicowych z nieletnimi w szko³ach, przedszkolach, niejednokrotnie na boisku szkolnym i sali gimnastycznej zbli y³y ich do siebie, nie czuj¹ siê oni pozostawieni sami sobie. Chcê w tym miejscu z dum¹ powiedzieæ, e jako Komisariat Policji w Wiœle posiadamy w³asn¹ dru ynê pi³karsk¹, uczestniczymy w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Istebniañskiej, a w znacznym stopniu wokó³ w³asnej osoby co mówiê z wielk¹ satysfakcj¹ zgromadzi³a siê du a grupa m³odzie y, gdzie raz w tygodniu na sali w Gimnazjum gramy w siatkówkê, reprezentujemy Gminê w ca³ym Powiecie Cieszyñskim. To wszystko ma swój wp³yw na dobre stosunki z m³odzie ¹, a nieletni nie maj¹ czasu na psoty i wybryki. Proszê Pañstwa, na terenie Gminy zmniejszy³a siê liczba kolizji drogowych, lecz drastycznie wzros³a, bo o ponad 70 % liczba wypadków drogowych, gdzie byli ranni. Przyby³o kierowców, samochodów, na drogach jest coraz ciaœniej. Proszê tu z tego miejsca, nie dociskajmy peda³u gazu do dechy, miejmy ograniczone zaufanie do innych uczestników drogi, uczmy nasze dzieci chodziæ po drogach zgodnie z przepisami, miejmy nad nimi baczniejsz¹ uwagê. Nie czekajmy a stanie siê tragedia. Mam tu równie na myœli zbli aj¹cy siê okres wiosennych prac polowych, gdzie nasze pociechy niejednokrotnie usilnie pomagaj¹ nam w tych pracach. Ci¹gle s³yszymy o wypadkach z udzia³em nieletnich na traktorach i innych maszynach rolniczych. Zwracajmy równie baczniejsz¹ uwagê, czy nie przychodz¹ do domu po za yciu narkotyków czy te innych u ywek, poniewa sta³o siê to plag¹, która narasta w naszym spo³eczeñstwie w skali ca³ego kraju. Apelujê do rodziców, by czasami przebudziæ siê o godz. 4- tej czy 5-tej, kiedy to dziecko wraca z dyskoteki, eby sprawdziæ w jakim jest stanie. Apelujê równie do m³odzie y, by nie kusiæ losu, zabieraj¹c do szko³y telefony komórkowe, które obecnie tak czêsto tracicie w wyniku przestêpstw. Do doros³ych! Okres wiosny to okres, kiedy niektórzy z Was wypalaj¹ trawê na ³¹kach. Nie wiem, co chc¹ w ten sposób uzyskaæ, Na pewno nie wiêksz¹ wydajnoœæ upraw. Natomiast gin¹ ptaki, zwierzêta, owady, które s¹ tak potrzebne i po yteczne. Kolejna sprawa. Apele jakie stosuje Pani Wójt na temat biegaj¹cych bez opieki psów nie daj¹ adnego skutku. Przypominam, e jest to wykroczenie okreœlone w art. 77 Kodeksu Wykroczeñ, gdzie obowi¹zuj¹cy taryfikator zmusza funkcjonariusza policji do na³o enia na w³aœciciela psa grzywny w wysokoœci 200 z³. Trzeba siê tu dobrze zastanowiæ. A wymiaru pieni¹dza nie da siê przeliczyæ na, nie daj Bo e, powsta³¹ z tego powodu tragediê. Przypominam jeszcze, e biuro dzielnicowych w Istebnej w dalszym ci¹gu znajduje siê w budynku Urzêdu Gminy, gdzie przewa nie interesanci przyjmowani s¹ w godzinach od 8 do Natomiast Komisariat Policji w Wiœle czynny jest ca³odobowo. Byæ mo e, e je eli spotkamy siê na nastêpnym takim spotkaniu, bêdê mia³ dla Pañstwa jeszcze lepsze wiadomoœci. yczê Pañstwu i sobie, eby tak by³o. Dziêkujê. st. asp. Jan Sewastynowicz, Dzielnicowy KP Wis³a STAROSTA CIESZYÑSKI prowadz¹cy zadania z zakresu geodezji i kartografii jako zadania administracji rz¹dowej zawiadamia i w dniach od r. do r. w siedzibie Urzêdu Gminy Istebna bêdzie wy³o ona do wgl¹du dokumentacja II etapu dostosowania danych ewidencyjnych zawieraj¹cych informacje okreœlaj¹ce pola powierzchni konturów u ytków gruntowych i klas gleboznawczych w granicach dzia³ek ewidencyjnych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków do wymogów rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, póz. 454). Osoby zainteresowane mog¹ sk³adaæ wnioski i zastrze enia do przed³o onej dokumentacji w trakcie jej wy³o enia. Nie stawienie siê nie wstrzymuje dalszego postêpowania i spowoduje przyjêcie danych zawartych w opracowanej dokumentacji do operatu ewidencji gruntów i budynków. mgr in. Tadeusz Kopeæ Wicestarosta

8 8 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 INFORMACJE STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE REMONTY DRÓG Tegoroczna zima by³a bardzo kosztowna. Skoki temperatur i du e opady œniegu spowodowa³y ogromne uszkodzenia na drogach powiatu cieszyñskiego. Jak informuje Urszula Kosman, zastêpca dyrektora Powiatowego Zarz¹du Dróg Publicznych Cieszynie, podczas ostatniego kwarta³u 2003 r. i pierwszego kwarta³u 2004 r. na utrzymanie dróg powiatowych wydano 543 tyœ. z³. Dla porównania w latach ubieg³ych w tym samym okresie na akcjê zima wydawano oko³o 350 tyœ. z³. Na utrzymanie dróg wojewódzkich zarz¹d dróg wyda³ tej zimy l min 90 tyœ. z³, podczas gdy w ubieg³ych latach by³a to œrednio kwota 700 tyœ. z³ (najdro sza zima z ubieg³ych lat kosztowa³a 840 tyœ. z³). Poniewa szkody na drogach s¹ ogromne, mo e nie wystarczyæ œrodków finansowych na wykonanie wszystkich niezbêdnych remontów. Na drogach s¹ one prowadzone od pocz¹tku kwietnia. Ich wykonawcy zostali wy³onieni w przetargach. W przewa aj¹cej wiêkszoœci s¹ to remonty, podczas których likwidowane s¹ najg³êbsze ubytki nawierzchni. Powiatowy Zarz¹d Dróg Publicznych Cieszynie ma w swojej pieczy 234 km dróg powiatowych, 98 km dróg wojewódzkich. Natomiast 132 km dróg powiatowych na terenie miast s¹ utrzymywane przez miasta na podstawie zawartych porozumieñ. Trwaj¹ remonty na drogach powiatu cieszyñskiego. Wykonawców wy³oniono w dwóch przetargach. Osobny przetarg zosta³ przeprowadzony dla dróg wojewódzkich, osobny dla dróg powiatowych. Ponadto ka da z kategorii dróg zosta³a podzielona na trzy zadania. W wyniku przetargów wybrane zosta³y nastêpuj¹ce firmy: Drogi wojewódzkie: zadanie l - DW 941 odc. Skoczów-Wis³a i DW 942 Szczyrk-Wis a - Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe KAMIL z Ustronia; zadanie 2 - DW 941 odc. Wis³a-Jaworzynka, i DW 943 granica pañstwa - Koniaków - EUROVIA POLSKA S. A. Miko³ów Oddzia³ Bielsko-Bia³a; zadanie 3 - DW 937 Jastrzêbie Zdrój-Ha - lach i DW 938 Paw³owice-Cieszyn - EUROVIA POLSKA S. A. Miko³ów Oddzia³ Bielsko-Bia³a. Drogi powiatowe: zadanie l - drogi powiatowe w gminach Dêbowiec, Ha lach, Zebrzydowice - Prywatna Firma Robót Drogowych BRUK z Cieszyna; zadanie 2 - drogi powiatowe w gminach Skoczów, Chybie, Strumieñ - DRO-MOST z Brennej; zadanie _3_- drogi powiatowe w gminach Brenna, Goleszów, Istebna - BRUKARSTWO Budowa Obiektów Drogowych ze Skoczowa. W zale noœci od stopnia zniszczenia nawierzchni i wielkoœci ubytków bêd¹ stosowane nastêpuj¹ce technologie; remont emulsj¹ asfaltow¹ i grysami uszczelniaj¹cymi w¹skie spêkania oraz p³ytkie ubytki lub remont mas¹ asfaltow¹ z ewentualn¹ napraw¹ podbudowy. Zgodnie z podpisanymi umowami roboty na drogach powinny byæ zakoñczone do 15 czerwca, choæ wiêkszoœæ prac zostanie wykonana w kwietniu i w maju. KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ ZADAÑ POWIATU Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, e Zarz¹d Powiatu og³osi³ konkurs ofert na realizacjê zadañ powiatu w II po³owie 2004 r. przez organizacje pozarz¹dowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. nr 96 z 2003r. poz. 873), osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoœci po ytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego, jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. Oferty nale y sk³adaæ w terminie od 7 maja do l czerwca br. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie (przy ul. Bobreckiej 29) lub poczt¹ - decyduje data stempla pocztowego, w nastêpuj¹cych dziedzinach (w nawiasach podana zosta³a wysokoœæ kwot, przeznaczonych na wsparcie wy³onionych zadañ): a) kultura ( z³), b) kultura fizyczna i sport ( z³), c) turystyka i promocja powiatu (8.500 z³), d) edukacja ( z³), e) pomoc spo³eczna ( z³), f) ochrona œrodowiska (2.500 z³), g) promocja i ochrona zdrowia z³), h) przeciwdzia³anie bezrobociu (5.000 z³). Druki wniosków, regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje dostêpne s¹ na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie: (Stowarzyszenia/Konkurs) lub w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29, pok. 213 (tel wew. 213, fax , Kronika Policyjna 1. W dniu 31 marca 2004 roku na pêtli autobusowej w Jaworzynce Trzycatku funkcjonariusze Stra y Granicznej oraz Policji podczas kontroli pasa erów samochodu Polonez zatrzymali mieszkankê Pyrzyc narodowoœci romskiej poszukiwan¹ przez Policjê w Poznaniu. Zatrzyman¹ osobê osadzono w aresztach Stra y Granicznej w Cieszynie celem wykonania dalszych czynnoœci procesowych z jej udzia³em. 2. W dniu 11 kwietnia 2004 roku na Tartaku w Istebnej mia³ miejsce groÿny wypadek drogowy. Kieruj¹cy samochodem marki Fiat 126p mieszkaniec Rudy Œl¹skiej zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu i zderzy³ siê czo³owo z samochodem Opel astra kierowanym przez mieszkañca Rycerki Dolnej. W wyniku uderzenia, trzy osoby z Fiata dozna³y powa nych obra eñ cia³a i zosta³y przewiezione do szpitala w Cieszynie. 3. W dniu 17 kwietnia 2004 roku w Istebnej na Dzielcu funkcjonariusze Stra y Granicznej zatrzymali mieszkañca Istebnej, który kierowa³ samochodem marki Subaru znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrzeÿwoœci. 4. W dniu 17 kwietnia 2004 roku z terenu jednej z posesji w Istebnej nieznani sprawcy dokonali kradzie y aluminiowego kot³a piekarskiego. 5. W dniu 19 kwietnia 2004 mieszkaniec Istebnej oraz mieszkaniec Jastrzêbia Zdroju dokonali ujêcia sprawcy 37 - letniego mieszkañca Jaworzynki, który dokona³ kradzie y z w³amaniem do punktu gastronomicznego mieszcz¹cego siê przy jednym z wyci¹gów narciarskich na Zaolziu w Istebnej. Ujêtego przez siebie sprawcê przekazali w rêce Policji. W stosunku do sprawcy w³amania S¹d Rejonowy w Cieszynie na wniosek Policji i Prokuratury zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesiêcy. 6. W dniu 21 kwietnia 2004 roku na Jasiówce w Koniakowie mia³ miejsce wypadek drogowy. Kieruj¹cy samochodem marki Ford Sierra mieszkaniec Koniakowa potr¹ci³ motorowerzystê jad¹cego motorowerem marki OGAR, który wyjecha³ wprost pod jad¹cy samochód. Kieruj¹cy motorowerem z obra- eniami cia³a zosta³ przewieziony do szpitala. Opracowa³: aspirant Leszek Bujok

9 MAJ 2004 INFORMACJE WYDZIA U PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE Wydzia³ Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie zaprasza do udzia³u i wspólnej organizacji VI Miêdzynarodowej Kompanii Antynikotynowej Rzuæ palenie i Wygraj. Kampania jest organizowana w ramach programu CINDI WHO. Obejmuje ponad 80 krajów na ca³ym œwiecie. G³ównym elementem Kampanii jest konkurs z nagrodami, w którym zgodnie z regulaminem mo e wzi¹æ udzia³ ka da osoba doros³a, regularnie pal¹ca tytoñ (papierosy, cygara, fajki) od conajmniej roku. Warunkiem uczestnictwa jest zaprzestanie palenia na okres czterech wyznaczonych tygodni, wype³nienie kuponu konkursowego i przes³anie go na adres centrum kampanii do dnia podanego w regulaminie. Miêdzynarodow¹ nagrod¹ w konkursie jest USD. Dodatkowych informacji udziela pani Agnieszka Misztal pod nr tel wew Kupony konkursowe s¹ do nabycia w Urzêdzie Gminy Istebna oraz w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Istbnej. Wype³niony kupon proszê przes³aæ na adres: KATEDRA MEDYCYNY SPO ECZNEJ I ZAPOBIE- GAWCZEJ UNIWERSYTETU W ODZI, UL. ELIGOW- SKIEGO 7/ ÓD. Europa przestaje paliæ! Rzuæ palenie i wygraj! Wielki miêdzynarodowy konkurs antytytoniowy Szanowna Pani! Szanowny Panie! Czy pal¹ pañstwo papierosy? A Pañstwa znajomi? Rodzeñstwo? Dzieci? Wœród nas jest wielu pal¹cych - w pracy, na ulicy, w domu, w szkole, na uczelni, a nawet w szpitalu mo na spotkaæ osoby pal¹ce. Palenie w naszym kraju jest bardzo rozpowszechnione- pali ok. 12 milionów Polaków, co drugi mê czyzna i co trzecia kobieta. Rocznie na zakup papierosów wydajemy ogromn¹ sumê ok. 1,5 miliarda dolarów. Palenie nie jest wcale niezbêdne. Europa przestaje paliæ! W wielu krajach (Finlandia, Szwecja, Anglia) odsetek osób pal¹cych obni y³ siê do ok. 25 %. W USA, Kanadzie, krajach skandynawskich palenie uwa a siê nie tylko za szkodliwe dla zdrowia lecz równie sta³o siê po prostu niemodne. Wielu pal¹cych chce przestaæ paliæ papierosy! Mo na przestaæ paliæ! Naprawdê! W ci¹gu ostatnich dwudziestu lat kilkanaœcie milionów Europejczyków zrezygnowa³o z palenia. Ten konkurs jest œwietn¹ okazj¹ do zrealizowania jednego z najwa - niejszych posuniêæ w yciu. Wszyscy przecie chcemy byæ zdrowi, yæ jak najd³u ej, cieszyæ siê dobrym samopoczuciem i sprawnoœci¹ fizyczn¹. Niepalenie papierosów jest równie istotne dla 20-latkajak i dla osoby 50-czy 70-letniej. Pal¹c tytoñ nara amy tak e - dzieci, osoby chore, ludzi niepal¹cych. K³êby szkodliwego dymu tytoniowego zanieczyszczaj¹ œrodowisko i szkodz¹ nam wszystkim - tym, którzy pal¹ i tym, którzy s¹ przeciwnikami papierosów. W tym konkursie, choæ nagrody wylosuj¹ tylko niektórzy, wygrywaj¹ wszyscy! Proszê policzyæ tylko zaoszczêdzone pieni¹dze. Dziesiêæ lat bez papierosów to oszczêdnoœæ kilku a nawet kilkunastu tysiêcy nowych z³otych. Za tê sumê mo na kupiæ coœ o czym od dawna marzymy lub wyjechaæ na atrakcyjn¹ wycieczkê. A je eli w rodzinie pal¹ trzy lub cztery osoby? A inne korzyœci - lepsze samopoczucie, œwie y oddech, mniej czêste przeziêbienia, wiêksza sprawnoœæ serca i p³uc, ³adniejsza cera? Nasza Trójwieœ l 9 Liczymy na Pañstwa udzia³ w konkursie! Liczymy tak e na pañstwa pomoc! Proszê przekazaæ informacje o konkursie swoim krewnym i znajomym, s¹siadom, kole ankom i kolegom z pracy. Wspólnie z przyjació³mi ³atwiej rozstaæ siê z na³ogiem palenia. Razem z nami rzuci palenie ponad 100 tysiêcy osób z dwudziestu siedmiu krajów -z Finlandii, Szwecji, Niemiec, Czech, S³owacji, Rosji a nawet z Brazylii i Argentyny. Proszê œledziæ informacje w prasie, radio i telewizji - bêdziemy przekazywaæ informacje i wskazówki jak rzuciæ palenie. Radzimy zwróciæ siê o pomoc do swoich lekarzy i specjalistycznych placówek. Warto skorzystaæ z dostêpnych ksi¹ ek, broszur i niotek. Ale najwa niejsza jest silna wola i decyzja: Od jutra przestajê paliæ. Rzucam papierosy. Na zawsze! Prof. dr hab. med. W. Drygas Spotkajmy siê na szczycie góry Czantoria w dniu r. o godz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie oraz Polski Komitet Zwalczania Raka O/Cieszyn serdecznie zapraszaj¹ wszystkich chêtnych do udzia³u w IV RODZINNYM RAJDZIE ANTYNIKOTYNOWYM W programie: - poradnictwo medyczne w zakresie: jak rzuciæ palenie jak utrzymaæ prawid³ow¹ wagê cia³a jak dbaæ o w³asne zdrowie jak zabezpieczyæ siê przed chorobami zakaÿnymi - bezp³atne pomiary ciœnienia,cukru we krwi - konkursy sprawnoœciowe dla dzieci i doros³ych - konkurs plastyczny - pokaz ratownictwa górskiego -GOPR - stoiska z materia³ami oœwiatowo-zdrowotnymi NOWE KO O PCK Informujemy, e dnia 30 marca bie ¹cego roku w bólach zrodzi³o siê Terenowe Ko³o PCK, którego trzon stanowi m³odzie. Prezesem tego ko³a jest Magdalena Marekwica, zaœ zastêpcami zostali: Pawe³ Kazjar i Jaros³aw Bielesz, sekretarzem Dorota Stachurek, a skarbnikiem Magdalena Haratyk. yczymy sobie wszyscy, aby szlachetne idee czerwonokrzyskie w naszej gminie osi¹ga³y zamierzone rezultaty. Mo e siê to dziaæ tylko przy poparciu i udziale wszystkich tych, którym potrzeby drugich(a jest ich coraz wiêcej) nie s¹ obojêtne. Nie wiadomo, w którym momencie komuœ z nas w przysz³oœci mo e byæ potrzebna pomoc ze strony Czerwonego Krzy a, który jest organizacja na skalê miêdzynarodow¹. Z aktualnych kontaktów z Rejonowym Oddzia³em PCK w Cieszynie sygnalizujemy mo - liwoœæ wspania³ego wypoczynku( a okres wakacji i urlopów przed nami) poni ej: Informacja o obozie Polskiego Czerwonego Krzy a Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy a w Bielsku-Bia³ej informuje, e w dniach roku bêdzie organizatorem obozu wypoczynkowo -szkoleniowego PCK dla dzieci i m³odzie y w miejscowoœci Jaros³awiec / ko³o Ustki województwo zachodniopomorskie, w odleg³oœci ok. 500 m od

10 10 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 NOWE KO O PCK (dok. ze str. 9) morza. Zakwaterowanie w namiotach typu NS po 8 osób z pe³nym wyposa eniem (rega³y, ³ó ka, poœciel, pod³ogi w namiotach). Oœrodek po³o ony jest w lesie sosnowym z zapleczem socjalnym i rekreacyjnym w budynkach (sanitariaty, ciep³a i zimna woda). Obóz zlokalizowany w wydzielonej czêœci campingu, teren ogrodzony i oœwietlony o ca³odziennym dozorze. Na terenie znajduje siê boisko do siatkówki, koszykówki, kort tenisowy oraz plac zabaw dla dzieci, sala telewizyjna, sklep spo- ywczy i kawiarnia. Nad zdrowiem uczestników czuwaæ bêdzie pielêgniarka, zajêcia nad wod¹ prowadziæ bêd¹ ratownik WOPR. Uczestnikami obozu mog¹ byæ osoby w wieku 12 do 17 roku ycia. Ca³kowity koszt obozu 18 dniowego wynosiæ bêdzie 870 z³otych. W programie obozu przewidujemy: a) - 3 ca³odzienne wycieczki autokarowe S³owiñski Park Narodowy z ruchomymi wydmami, skansenem i muzeum etnograficznym. Wycieczkê do Ustki-rejs statkiem. S³upska spacer po Parku Krajoznawczym Dolna S³upia. b) - wycieczki piesze w okolicach miejsca pobytu c) - codziennie wieczorem impreza kulturahio-oœwiatowa /ogniska.dyskoteki itp./ d) - zajêcia sportowe w wodzie i obiektach sportowych e) - naukê p³ywania f) - naukê udzielania I pomocy przedlekarskiej / kurs 16 godz./ g) - aktywny wypoczynek Ponadto organizatorzy zapewniaj¹ ka demu uczestnikowi: a) - przejazd i ubezpieczenie b) - wspania³e wy ywienie /4 posi³ki dziennie/ c) - doœwiadczon¹ kadrê i mi³¹ atmosferê na obozie Zapisy wraz z wp³at¹ 400 z³otych nale y dokonaæ w Zarz¹dzie Rejonowym PCK ul. Sobieskiego 6 w Bielsku-Bia³ej do 30 kwietnia 2004 roku lub pozosta³ych Zarz¹dach Rejonowych PCK woj. œl¹skiego Pozosta³¹ kwotê nale y wp³aciæ do 1 czerwca 2004 roku /rezygnacja z obozu w terminie p³atnoœci drugiej raty z przyczyn innych jak choroba powoduje potr¹cenie z dokonanej wp³aty 20% kosztów organizacyjnych/. Osoby z innych rejonów województwa œl¹skiego mog¹ bezpoœrednio wp³acaæ na konto Zarz¹d Rejonowy PCK w Bielsku-Bia³ej ul. Sobieskiego 6: Bank Œl¹ski I/O Bielsko-B nr konta z dopiskiem akcja lato koniecznie napisaæ kogo dotyczy wp³ata. Po dokonaniu zapisu i wp³aty uczestnik otrzyma wszystkie dokumenty niezbêdne do wyjazdu na obóz (karta zdrowia, wniosek do zak³adu pracy proœba o dofinansowanie z ZFS rodziców je eli bêdzie to wymagane). Organizatorzy czyni¹ starania o pozyskanie dodatkowych œrodków na organizacjê obozu, które zmniejsz¹ koszty pobytu oraz bêd¹ podstaw¹ do dofinansowania kosztów dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Wszelkich informacji udziela Zarz¹d Rejonowy PCK w Bielsku-Bia³ej tel. (033) ul Sobieskiego 6 fax w godz WARTO SIÊ UCZYÆ! W dniach kwietnia 2004 roku uczniowie Zespo- ³u Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiœle brali udzia³ w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Hotelarstwie im. Leonarda Wellmanna, organizowanym przez Polskie Zrzeszenie Hoteli pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej w Przedsiêbiorstwie Turystycznym Czarny Potok S.A. w Krynicy Zdroju. Konkurs sk³ada³ siê z trzech etapów. Pierwszy etap odby³ siê w szkole i pozwoli³ wy³oniæ spoœród uczniów ZSGH dwoje reprezentantów, uczniów klasy 5THA: Anetê Jegierska z Koniakowa i Adama Szkucika. Drugi etap. w którym bra³o udzia³ 138 uczniów z 69 szkól hotelarskich w Polsce sk³ada³ siê z czêœci pisemnej (test pisemny z zakresu organizacji i techniki pracy w hotelarstwie. turystyki, bloku ekonomiczno-prawnego i bloku gastronomicznego) oraz czêœci ustnej (prezentacja swojej osoby, szko³y i regionu). Do trzeciego etapu - fina- ³u dosta³a siê Aneta z najwiêksz¹ liczba punktów spoœród wszystkich uczestników konkursu. W finale piêtnastu najlepszych hotelarzy zmaga³o siê z dwoma zadaniami: obs³ug¹ goœcia w hotelowej recepcji w jêzyku obcym oraz nakryciem sto³u dla dwóch konsumentów pod wylosowane menu wraz z serwowaniem wina. Dziêki bardzo dobremu przygotowaniu naszych uczniów przez nauczycieli wszystkich przedmiotów zawodowych, a szczególnie przez M. Paterek. L. Janotê. M. Tokarsk¹ pod kierunkiem pani Anny Janik. przy wsparciu Adama, a nade wszystkim dziêki talentowi Anety, nasza reprezentantka zajê³a trzecie miejsce w konkursie. W sukcesie tym maj¹ udzia³ tak e polonistki - B. Sieczkowska i K. Strycharska, które udzieli³y cennych rad dotycz¹cych prezentacji. W nagrodê Aneta otrzyma³a stypendium ufundowane przez Wy sz¹ Szkolê Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie obejmuj¹ce wpisowe i czesne na 3-letnie studia wieczorowe w tej e uczelni. Oprócz udzia³u w rywalizacji uczniowie mieli równie okazjê zintegrowaæ siê ze œrodowiskiem hotelarskim, zapoznaæ siê z obiektami hotelarskimi w Krynicy oraz wzi¹æ udzia³ w szkoleniu i pokazie barmañskim. Nasi reprezentanci dziêkuj¹ wszystkim, którzy przyczynili siê do ich sukcesu. w tym równie Radzie Rodziców, która sfinansowa³a ich wyjazd do Krynicy. Opiekun m³odzie y podczas Konkursu - Ewa Stanna Danuta Szczypka,,Z BIO ÓM POLYWKÓM DO EUROPY str. 21

11 MAJ 2004 Nasza Trójwieœ l 11 z ycia szkó³ podstawowych Dzieñ Regionalny w Szkole Podstawowej nr l w Jaworzynce Gronie nasze, gronie, Œl¹ska wy ozdob¹, wœród was serce p³onie, cz³ek czuje siê sob¹. ks. Emanuel Grim Piêkne s¹ Beskidy i kto tu siê urodzi³, albo przyjezdny, który choæ raz je ujrza³ nie mo e pozostaæ wobec nich obojêtny. Tutejsze zwyczaje, stroje, gwara, œpiew, taniec i gra na instrumentach tworz¹ niepowtarzaln¹ kulturê, charakterystyczn¹ tylko dla tego regionu. Chwal¹ j¹ poeci ludowi w swoich wierszach, inspiruje malarzy, zachwyca turystów, a mieszkañcy tego regionu gorliwie j¹ pielêgnuj¹. Dzieñ 23 kwietnia w Szkole Podstawowej nr l w Jaworzynce by³ Dniem Regionalnym. Uroczystoœæ rozpoczê³a pani dyr. Gra yna Przyby³a, która przywita³a goœci z Czech, uczniów i nauczycieli,a potem odda³a g³os prezenterom- uczniom klasy VIb- Kamilowi Krowickiemu i Magdzie Ma³yjurek. Kamil zaœpiewa³: Idzie ³owcior gróniym, a Magda powita³a wszystkich s³owami: Zebrali my siê tu dziœka, coby siê jeszcze roz przizdrzyæ naszij szumnej Jaworzince. Ka dy dziyñ nad tym nie rozmyœlómy, bo nas wdycki naganio: jedni lecóm do roboty, drudzy do szko³y, a nasza dziedzina a wo³o: Przistóñ! Podziwej siê jako u nas szumnie! To dziœka na chwilym przistóñmy i przyzdrzyjmy siê naszim strojom, bojtkóm i tañcowaniu. Uczniowie recytowali wiersze poetów ludowych: Lojzka Poloka z Wycieczki, który piêknie opowiada³ o Jaworzynce, Jana Probosza Gronie powiada³y, Boles³awa Ligockiego o trombicie. Potem wszyscy podziwiali tañce i œpiewy dzieci nale ¹cych do zespo³u Czadeczka prowadzonego przez panie: Ma³gorzatê Ma³yjurek i Irenê acek. Najwiêksz¹ atrakcj¹ tego dnia by³ zespó³ Jackowie, który na zaproszenie pani dyr. Gra yny Przyby³y przyjecha³ zza miedzy, bo z pobliskiego Jab³onkowa. Wystêp goœci by³ doskona- ³¹ okazj¹, aby przyjrzeæ siê tañcom, zwyczajom, strojom i przys³uchaæ siê muzykowaniu, oraz porównaæ ludow¹ kulturê s¹siadów, z kultur¹ naszego regionu. A wiêcej w niej podobieñstw ni ró nic. Po wystêpach przyszed³ czas na konkursy. Na pocz¹tek odby³a siê próba czy dziecka poradzóm jeszcze gwarziæ po naszymu. Chodzi³o o przet³umaczenie kilku zwrotów z jêzyka ogólnopolskiego na jêzyk gwarowy. Okaza³o siê, e nie jest to takie proste i czasem trzeba by³o sporego wysi³ku, aby wydobyæ z zakamarków umys³u odpowiednie s³ówko. Po tej krótkiej rozgrzewce, dzieci opowiada³y gawêdy ks. Emanuela Grima, Anny Bury, Paw³a Poloka i Karola Piegzy, a jurorzy pilnie siê przys³uchiwali, aby oceniæ kto opowiada³ najpiêkniej. Zwyciê y³a najm³odsza uczestniczka Katarzyna Juroszek z kl. O, która opowiedzia³a gawêdê Paw³a Poloka pt: We szkole. Pani Katarzyna Rucka stwierdzi³a, e dziewczynka ma zadatki na prawdziw¹ gawêdziarkê. Rozstrzygniêty zosta³ równie konkurs plastyczny og³oszony przez Muzeum Na Grapie. Nale a³o dowoln¹ form¹ plastyczn¹ przedstawiæ obrzêdy zwi¹zane z nadejœciem wiosny. Prace by³y bardzo ciekawe i ró norodne pod wzglêdem techniki wykonania. Pierwsze miejsce przypad³o Marcelinie Heczko i ucji Juroszek-uczennicom kl.ib, ale nagrody otrzymali wszyscy mali artyœci. Dodatkow¹ nagrod¹ jest zorganizowana przez pani¹ Katarzynê Ruck¹ wystawa wszystkich prac w Muzeum Na Grapie. Nastêpny konkurs zwi¹zany by³ z wystaw¹ fotograficzn¹ zatytu³owan¹ Migawki beskidzkie autorstwa pani Marii Klimek. Rywalizowali uczniowie klas V i VI, którzy musieli wykazaæ siê spostrzegawczoœci¹ i wiedz¹ o regionie. Zwyciê yli uczniowie kl. Vb. W szkole w Jaworzynce dzieci ucz¹ siê graæ na skrzypcach, a uczy je pani Monika Wa³ach. M³odzi muzycy popisali siê swoimi umiejêtnoœciami daj¹c wspania³y koncert zakoñczony hymnem Zjednoczonej Europy, bo niewa ne gdzie yjemy, jakiej jesteœmy narodowoœci, jakiego wyznania, wszyscy jesteœmy ludÿmi, nad nami jedno niebo. Szanujmy swoj¹ odmiennoœæ, ale nie zapominajmy gdzie nasz ojcowski dom. Magda Ma³yjurek po egna³a wszystkich przyby³ych œpiewem i zaprosi³a na kapuœnicym ze ziymniokami.przy wyjœciu ka dy, kto przyszed³ w stroju regionalnym zosta³ poczêstowany cukierkami. Za rok, wszyscy spotkaj¹ siê znowu, aby œwiêtowaæ Dzieñ Regionalny, bo nale y to do tradycji szko³y w Jaworzynce. Dziêkujê pani Irenie acek za wspólne przygotowanie uroczystoœci, oraz paniom: dyr. Gra ynie Przybyle, Ma³gorzacie Ma³yjurek, Beacie Probosz, Monice Wa³ach, Katarzynie Ruckiej, Marii Klimek, Krystynie Kolek i panu Mariuszowi Juroszkowi. Dziêkjê fundatorom nagród: Radzie Rodziców, Spó³dzielni Uczniowskiej i Muzeum Na Grapie. Monika Suszka SZKOLNE DNI REGIONU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KONIAKOWIE- RASTOCE Zgodnie z harmonogramem obchodów Szkolnych Dni Regionu w dniu r. do SP 2 w Rastoce przyby³y osoby, które reprezentowa³y w³adze gminne, oœwiatowe, przedstawicieli instytucji zwi¹zanych z edukacj¹, nauczycieli. Obecni byli: sekretarz gminy- Teresa aszewska, radny- Henryk Gazurek, Jacek Kohut z Gminnego Centrum Informacji, Jan Waszut z GOK-u, redaktor Naszej Trójwsi - Krystyna Rucka, doradca metodyczny historii- Jadwiga W¹sowicz, radna powiatu cieszyñskiego i dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiœle- Ma³gorzata Kiereœ, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie- Dariusz Matuszny z kapel¹ dzia³aj¹c¹ w placówce, nauczyciele z powiatu ywieckiego. Zebranych przywita³a p. Lucyna Bytów, nauczycielka.która zorganizowa³a, przygotowa³a i przeprowadzi³a Szkolne Dni Regionu. Pani Bytow powiedzia³a: Gor¹co witam wszystkich zacnych goœci. Zorganizowaliœmy Szkolne Dni Regionu po to, by pokazaæ, e nasi uczniowie nie tylko poznaj¹ kulturê naszej miejscowoœci, ale równie potrafi¹ aktywnie uczestniczyæ w jej wspó³tworzeniu.

12 12 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 Dotychczas braliœmy udzia³ w konkursach, wystawach zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ ma³¹ Ojczyzn¹. Realizujemy modyfikacje programowe, które zawieraj¹ treœci i tematykê dotycz¹c¹ Trójwsi. Chcemy, aby edukacja wysz³a za drzwi klas i na terenie szko³y mo na by³o zobaczyæ czego ona dotyczy. Harmonogram obchodów tego œwiêta w nadszej placówce jest nastêpuj¹cy: 27 kwietnia - dla spo³ecznoœci szkolnej, rodziców i mieszkañców Koniakowa; 29 kwietnia - dla zaproszonych goœci (w³adz gminnych, oœwiatowych, przedstawicieli instytucji zwi¹zanych z edukacj¹); 8 maja - dla nauczycieli z katowickich szkó³. Dzisiaj goœcimy Was, drodzy pañstwo i mamy nadziejê, e nasza wspó³praca na p³aszczyÿnie wychowania i nauczania przyniesie wspania³e efekty. Scenariusz tegorocznych Dni Regionu obejmuje: - wystêpy dzieci (wiersze i inscenizacje gwarowe oraz pieœni ludowe) - zwiedzanie izby regionalnej - wystawê twórczoœci dzieciêcej. Chcielibyœmy, aby Szkolne Dni Regionu sta³y siê corocznym œwiêtem, które jeszcze bardziej zintegruje uczniów, nauczycieli, rodziców, spo³ecznoœæ lokaln¹. Poprzez edukacjê regionaln¹ chcemy wspólnie odkrywaæ pogodne oblicze naszej ma³ej Ojczyzny, ukryte w historii, tradycji, kulturze, przyrodzie, wreszcie - w codziennej rzeczywistoœci tej ziemi. W dobie ³atwego przenikania ró nych kultur i integracji z innymi krajami Europy wa ne jest, by wychowankowie mieli poczucie w³asnej to samoœci, by poznaj¹c ( obce ), kochali ( swoje ). Najskuteczniejszy przekaz dziedzictwa kulturowegi odbywa siê poprzez oddzia³ywanie na emocje dziecka. St¹d w naszym dzisiejszym programie wystêpy uczniów, prezentacja ich twórczoœci. W ten sposób poznaj¹ kulturê naszego regionu i aktywnie uczestnicz¹ w jej wspó³tworzeniu. Historii i tradycji zwi¹zanej z Trójwsi¹ ³atwiej nauczyæ, gdy bêdziemy mieæ dostêp do Ÿróde³ i eksponatów. St¹d zrodzi³ siê pomys³ utworzenia izby regionalnej. Ta dzisiejsza uroczystoœæ nie by³aby mo liwa bez przychylnoœci i wsparcia pani dyrektor. W przygotowania w³¹czy³y siê moje wspó³pracownice i obs³uga. Dziêki rodzicom uda³o siê wyposa yæ izbê regionaln¹. Tym ludziom nale ¹ siê gor¹ce podziêkowania. Miejmy nadziejê, e to co robimy pozwoli nam wszystkim ( ma³ym i du ym ) odkryæ i poznaæ wartoœæ naszej ma³ej Ojczyzny. Nie tylko myœl¹, ale i sercem trzeba nauczyæ siê wnikliwie patrzeæ na swoj¹ ojcowiznê, rozumieæ j¹, podziwiaæ i szanowaæ. O urokach najdro szej nam ziemi najpe³niej i najtrafniej napisa³ kiedyœ Gustaw Morcinek: Wed³ug legendy poczê- ³a siê ona w osobliwy sposób. Bo oto, gdy Pan Bóg postanowi³ j¹ stworzyæ nie rzek³ ani s³ówka, tylko siê uœmiechn¹³. I z tego uœmiechu mia³a ona powstaæ. W programie artystycznym wyst¹pili uczniowie z klas od O do 6 : Jola Legierska, Szymon Krê elok(klasa l) - wyg³osili wiersz Gazdówka Zuzanny Kawulok, Dzieci(klasa O i l) przedstawi³y inscenizacjê Co robiæ eby nic robiæ? opracowana na podstawie tekstu Boles³awa Micha³ka, Szczepan Zowada(klasa 6) - wyg³osi³ wiersz Wywiadówka Boles³awa Micha³ka, Jadzia Madzia (klasa 6) wyg³osi³a utwor Przi ko- ³owrotku Jana Sikory, Kamila Legierska (klasa 5) - prezentowa³a w³asny wiersz Nasze Beskidy, który zosta³ nagrodzony w Swinnej (konkurs Mieszkam w Beskidach ). Iza Kawulok (klasa 5) - zaœpiewa³a pieœñ ludow¹ Doliny, doliny, a Karolina Worek (klasa 5) zarecytowa³a wiersz Beskidzko prziroda Jana Sikory. Uczniowie klas starszych i m³odszych przygotowali inscenizacjê legendy o Baraniej Górze opracowan¹ na podstawie tekstu U Rozpad³ej Jana Sikory, w której g³ówn¹ rolê zagra³ Mateusz Zowada(na zdjêciu w guni). Wszystkie wystêpuj¹ce dzieci ubrane by³y w stroje regionalne, a utwory wyg³aszane w gwarze na tle oryginalnej dekoracji (co widaæ na zdjêciach) wprowadzi³y s³uchaczy w niepowtarzalny nastrój. Inscenizacja tekstu Jana Sikory U Rozpad³ej przenios³a wszystkich w œwiat baœni i legend, tak

13 MAJ 2004 ywych wœród górali, którzy zamieszkiwali nasze tereny w czasach, gdy nie by³o radia, telewizji, dróg asfaltowych, œwiat³a elektrycznego. Powstawa³y wtedy legendy, które sobie górale opowiadali w d³ugie zimowe wieczory czy pas¹c owce na sza³asach. Wiele trudu zada³a sobie p. Lucyna Bytow, która legendê przerobi³a na scenariusz z dialogiem i monologami. Podziwialiœmy uczniów, którzy tak piêknie i bezb³êdnie wypowiadali z pamiêci swoje role. Wiele serdecznych i ciep³ych s³ów skierowa³a do dzieci p. Ma³gorzata Kiereœ, która podziêkowa- ³a im za te chwile wzruszeñ, które by³y naszym udzia³em. Prosi³a przy okazji o pielêgnowanie stroju ludowego, gwary, a nawet uczesania(warkocz i g³adko uczesane w³osy to tak e element stroju). Pani Ma³gorzata Kiereœ przypomnia³a te dzieciom, e naszym hymnem góralskim nie jest pieœñ Szumi jawor, szumi, lecz pieœñ Ojcowski dom, któr¹ nasi pradziadowie œpiewali przy ró nych okazjach i spotkaniach rodzinnych. Zachêca³a dzieci, by siê tej pieœni nauczy³y od swoich mam i babci, które na pewno j¹ umiej¹. DNI REGIONU W RASTOCE W dniach kwietnia b. r. odby³y siê w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koniakowie obchody Dni Regionu. We wtorek - 27 IV odwiedzili szko³ê rodzice i inni mieszkañcy wsi, którzy chcieli zobaczyæ program artystyczny przygotowany przez naszych uczniów oraz obejrzeæ eksponaty zgromadzone w otwieranej Izbie Regionalnej. 29 IV goœciliœmy przedstawicieli ró - nych instytucji dzia³aj¹cych na naszym terenie. Wystêpy uczniów zrobi³y du e wra enie na widzach, którzy nagrodzili ma³ych aktorów gromkimi brawami. Us³yszeliœmy wiele ciep³ych s³ów skierowanych pod naszym adresem. Nastêpnie nasi goœcie udali siê do Izby Regionalnej, gdzie mogli zobaczyæ zebrane eksponaty. Wyposa enie izby by³o mo liwe dziêki przychylnoœci okolicznych mieszkañców oraz naszej kole ance Lucynie Bytów, która niczym Oskar Kolberg chodzi³a od domu do domu, a raczej od strychu do strychu, w poszukiwaniu zapomnianych sprzêtów codziennego u ytku. To w³aœnie Pani Lucyna Bytów by³a inicjatork¹ ca³ego przedsiêwziêcia. Nale ¹ siê jej ogromne podziêkowania za wielkie zaanga owanie i wysi³ek w³o ony w przygotowanie tej imprezy. Dziêkujê równie innym nauczycielom, którzy wspierali pani¹ Lucynê, a szczególnie paniom: Ewie Gazurek, Monice Kukuczce i Nasza Trójwieœ l 13 Pani Lucynie Bytow serdeczne gratulacje, kwiaty i drobne upominki wrêczyli przedstawiciele Urzêdu Gminy, oraz p. Jadwiga W¹sowicz. Po wspólnym odœpiewaniu pieœni Szumi jawor, szumi wszyscy uczestnicy spotkania przeszli do nowo otwartej izby regionalnej (pisze o niej poni ej dyrektor szko³y) oraz zwiedzili Wystawê Twórczoœci Dzieciêcej, na której prezentowane by³y prace z bibu³y, kwiaty, obrazy, serwetki itp. wykonane przez uczniów tej szko³y. Goœcie wpisali siê te do ksiêgi pami¹tkowej. W czasie ca³ej uroczystoœci przygrywa³a kapela góralska w sk³adzie: Zenon Knopek- kontrabas, Stanis³aw Suszka - skrzypce i œpiew, Janina Juroszek - skrzypce i œpiew oraz El bieta Czajka - skrzypce. Wszystkich obecnych zaproszono na poczêstunektradycyjn¹ bio³óm polywkym i placki ziemniaczane ze szpyrkami. Mam nadziejê, któr¹ tak e wyra ali w swoich yczeniach i podziêkowaniach obecni goœcie, e dziêki takiej edukacji regionalnej nasze m³ode pokolenie nie straci poczucia wartoœci i zawsze bêdzie pamiêta³o o swoich korzeniach. Krystyna Rucka El biecie Waszut. Spêdzi³y one w szkole dodatkowo wiele godzin, aby przygotowaæ ca³y wystrój i dekoracjê. Pragnê równie podziêkowaæ wszystkim pracownikom naszej obs³ugi oraz przedstawicielom rady rodziców, którzy zatroszczyli siê o to, aby by³o czym poczêstowaæ naszych zacnych goœci. Dziêkujê tak e dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Panu Dariuszowi Matusznemu za to, e nie tylko sam zaszczyci³ nas swoj¹ obecnoœci¹, ale przyby³ w asyœcie swojej wspania³ej kapeli, która okrasi³a muzycznie ca³¹ uroczystoœæ. Myœlê, e obchody Dni Regionu na sta³e wejd¹ do kalendarza naszych szkolnych imprez. Zainteresowanych obejrzeniem Izby Regionalnej zapraszamy do odwiedzenia naszej szko³y, która, mimo e stoi na uboczu, równie têtni yciem. Oprac. mgr Jadwiga Legierska dyrektor S.P.2 Koniaków

14 14 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 WIÊCEJ KOMPUTERÓW! Szko³a Podstawowa nr l w Koniakowie po raz drugi zakupi³a komputery ze œrodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Kwota dofinansowania wynosi³a z³, kwota ze œrodków Rady Rodziców z³. Za otrzymane pieni¹dze zakupiono do szkolnej pracowni komputerowej 6 komputerów i przeprowadzono szkolenia mieszkañców wsi w zakresie obs³ugi komputera i w zakresie agroturystyki. W szkoleniach wziê³o udzia³ 104 mieszkañców naszej wsi. Zajêcia by³y tak zorganizowane, aby w³aœciciele gospodarstw rolnych, czy bezrobotni mieszkañcy naszej gminy mogli podj¹æ dzia- ³ania w zakresie agroturystyki wykorzystuj¹c atrakcyjne warunki terenowe i klimatyczne gospodarstw górskich do przyjmowania turystów i prowadzenia dzia³alnoœci turystycznej. Du ym zainteresowaniem cieszy³y siê zajêcia, na których poznawano podstawowe wiadomoœci i zdobywano umiejêtnoœci praktyczne w zakresie podstaw obs³ugi komputera. Mieszkañcy wsi uczyli siê praktycznego wykorzystania komputera do prowadzenia gospodarstw rolnych, wykorzystania poczty elektronicznej i Internetu do umieszczania ofert reklamowych swoich gospodarstw agroturystycznych. Dziêki ARiMR w Warszawie, która ma na celu przygotowanie polskich rolników i mieszkañców wsi do zdobywania kwalifikacji potrzebnych do prowadzenia dzia³alnoœci agrotutyrstycznej zyskali nie tylko mieszkañcy Koniakowa, ale i uczniowie naszej szko- ³y, gdy szkolna pracownia komputerowa wzbogaci³a siê o 6 nowych komputerów. Ze œrodków ARiMR w ci¹gu 2 lat zakupiono w sumie 10 komputerów i drukarkê, które stanowi¹ g³ówne wyposa enie naszej pracowni komputerowej. W imieniu uczniów Szko³y Podstawowej nr l w Koniakowie sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê do tego m.in.: prezesowi ARiMR P. Wojciechowi Pomajdzie, panie Teresie Opyrcha³, Wójtowi Gminy Istebna pani Danucie Rabin, dyrektor GZd/s Oœwiaty w Istebnej pani Bronis³awie Juroszek i Radzie Rodziców przy SP 1 w Koniakowie. Dyrektor Szko³y mgr Danuta Legierska 26 maja Dzieñ Matki - to najbardziej osobiste i najpiêkniejsze œwiêto w roku Mama s³owo najbardziej znajome i najbli sze ka demu. Matka to symbol mi³oœci prawdziwej, dobra, rodzinnego ciep³a, szczêœcia, przyjaÿni i wiary we wszystko co dobre i szlachetne. By³a natchnieniem dla poetów, artystów i kompozytorów. W³aœnie ta Matka, spracowana, zmêczona, uœmiechniêta, radosna, dumna ze swego macierzyñstwa i wreszcie ta dzisiejsza, z zakupami i wci¹ zabiegana. Œwiêto Matki zaczêto obchodziæ w Stanach Zjednoczonych w 1910r. W Europie najwczeœniej ten dzieñ wprowadzi³a Austria a póÿniej w œlad za ni¹ posz³y Pañstwa Skandynawii i inne. W Polsce po raz pierwszy uroczyscie obchodzono ten dzieñ w 1923r. w Krakowie. Chcia³abym na ³amach naszej gazetki zamieœciæ niektóre wiersze uczniów klas VI Szko³y Podstawowej w Jaworzynce, którzy napisali te prace na konkurs pod has³em Zawsze kocham Ciê, Mamo do którego zaprosi³a nas Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu. Trzymajmy za nich kciuki. Opracowa³a Joanna Kohut Zawsze kocham Ciê mamo Nie ma to jak moja mama, zawsze da sobie radê sama. Weso³a i w humorze, pracuje o ka dej porze w kuchni, w polu i w oborze. Moja mama krowy doi, mama cielaka poi. Mama nogê ma na gazie, mama wyje d a z gara u. Mama pielêgnuje pszczo³y, jedzie z dzieciarni a do szko³y. O siódmej ka dego ranka mama wo³a do œniadanka. Jajecznica, mleka szklanka, nazywa siê Mucha Hanka. Moja mama ma kureczki, gospodyni u Czadeczki. Mama grzebie w gotówce, tatuœ w kopalni na Pniówce. Moja mama siê cieszy, same pi¹tki maj¹ dzieci. Wszyscy yczenia sk³adamy dla kochanej naszej mamy. Zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci, ze swych pociech moc radoœci. Tego yczy córka Kasia, yj nam 100 lat mamo nasza. Kasia Mucha - Klasa V a, Jaworzynka Moja Mama Moja mama Jak to mama wszystkim siê przejmuje. Ubierz kurtkê,zapnij guzik to jej polecenie. Jeœli tego nie wykonam to zaraz mnie strofuje. Dzieñ po dniu-zawsze to samo: Jesteœ g³odna,chcesz herbaty, a mo e chcesz iœæ do taty? Lecz ja na to; Chcê graæ w karty. Gdy przychodzi czas kolacji mama czeka jak na stacji. Chce nakarmiæ swe pociechy, które szukaj¹ w czym innym uciechy. Czasami bywa te i z³a gdy jej córka narozrabia. W ciele to ukrywa, a ca³¹ j¹ rozrywa. Lecz ma mama, jak to mama, jest i dla mnie wsparciem. Z ka dej trudnej sytuacji wybawia mnie uparcie. Justyna Polok - Klasa VI b Jaworzynka

15 MAJ 2004 z ycia gimnazjum Oto ostatnia z prac nagrodzonych w Konkursie Ekologicznym Gimnazjum w Istebnej. Praca zdoby³a II miejsce. Bóg wybacza zawsze, cz³owiek czasem, przyroda nigdy Bóg w swej dobroci jest nieskoñczony i ka dy chrzeœcijanin pozna³ ogrom jego mi³oœci do cz³owieka, którego tak ukocha³, e Ziemiê, któr¹ stworzy³ da³ w posiadanie ludzi. Ziemia sta³a siê w³asnoœci¹ ka dego z nas, lecz zostaliœmy równoczeœnie obarczeni odpowiedzialnoœci¹ za w³aœciwe korzystanie z jej dóbr i chronienie wszystkich organizmów ywych, yj¹cych na Ziemi. Niestety cz³owiek jest stworzeniem zach³annym i s³abym, nie potrafi korzystaæ w sposób w³aœciwy z tych darów natury- potrafimy tylko ci¹gle braæ nie daj¹c nic lub za ma³o w zamian. Jednak przyroda potrafi siê broniæ i nawet wspó³czesny cz³owiek nie potrafi jej ujarzmiæ. Przyk³adami mog¹ byæ wybuchy wulkanów, trzêsienia ziemi, powodzie, huragany, po ary, susze. Te nieszczêœcia w obecnych czasach coraz czêœciej wystêpuj¹ na skutek niszczenia przyrody przez nadmierne wykorzystanie zasobów mineralnych Ziemi. yjemy coraz szybciej, ci¹gle coœ udoskonalamy technicznie, lecz najmniej siebie. Korzystamy coraz czêœciej z dóbr techniki, która niestety niszczy œrodowisko naturalne, a przyroda jak wiemy nie Realizuj¹c zadania konkursu m³odzie podejmuje wspó³pracê ze starszym pokoleniem, co ma znaczenie wychowawcze, a tak e mo e ocaliæ pamiêæ o gin¹cych zwyczajach, pami¹tkach i wydarzeniach historycznych, wa nych dla regionu, zaœ d³ugofalowoœæ imprezy (planowane s¹ kolejne edycje konkursu) powinna przynieœæ efekt pog³êbienia œwiadomoœci historycznej, poczucia w³asnej to samoœci, a tym samym wspieraæ m³odzie i organizatorów w stawaniu siê œwiadomymi uczestnikami ycia spo³ecznego na terenie swoich Ma³ych Ojczyzn. Tworzenie prac dotycz¹cych regionu kszta³tuje twórcz¹ postawê wobec tradycji, natomiast prezentacja utworów w gwarze regionalnej pozwala umocniæ przekonanie o wartoœci i piêknie jêzyka gwarowego. Konkurs adresowany do m³odzie y gimnazjalnej powiatu cieszyñskiego, pozwala poznaæ odrêbnoœæ jego poszczególnych gmin, integruje m³odzie z ró nych stron Œl¹ska Cieszyñskiego i przygotowuje j¹ do aktywnoœci na rzecz nie tylko ma³ych spo³ecznoœci, ale tak e ca³ego regionu. Druga powiatowa edycja konkursu wiedzy o regionie odby³a siê w istebniañskim gimnazjum - w szkole, której dru yna zwyciê y³a w ubieg³orocznym konkursie w Wiœle. Dziêki Sponsorom: UM w Ustroniu, UM w Cieszynie, UG w Zebrzydowicach, GOK w Istebnej, POLKAP w Skoczowie, MO- KATE w Ustroniu, JURGAST w Wiœle, Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Œl¹ska w Katowicach, ROK w Bielsku-Bia³ej, Proboszczom w Istebnej i Jaworzynce oraz wsparciu Starostwa Powiatowego w Cieszynie m³odzie reprezentuj¹ca gimnazja z Cieszyna, Jasienicy, Koñczyæ Wielkich, Pogwizdowa, Ustronia, Dêbowca, Wis³y, Goleszowa i Istebnej mog³a podj¹æ wspó³zawodnictwo w konkurencji plastycznej, w indywidualnym teœcie pisemnym i w dru ynowym finale ustnym. Konkurs by³ okazj¹ do pog³êbienia wiedzy o regionie, a tak e sposobem mobilizacji do aktywnego realizowania w szko³ach gimnazjalnych miedzyprzedmiotowej œcie ki regionalnej. Jury w sk³adzie: pan ukasz Konarzewski - przewodnicz¹cy, pani Helena Bójko, pan Józef Micha³ek postanowi³o przyznaæ I Nasza Trójwieœ l 15 potrafi siê tak szybko zregenerowaæ, przez co jesteœmy coraz bardziej obarczeni wynikami naszych dzia³añ. Na przyk³ad, kiedy spalamy coœwytwarzamy dwutlenek wêgla a to powoduje, e niszczymy roœliny i nie ma kto w stu procentach przetworzyæ tego truj¹cego dwutlenku na yciodajny tlen. Dlatego jest dwutlenku oraz wiêcej a to, e kumuluje on temperaturê, topniej¹ lodowce, które zatapiaj¹ coraz wiêcej l¹du, a historia mitycznej Atlantydy grozi prawie ca³ej Europie. Niestety choæ jesteœmy œwiadomi gro ¹cego nam niebezpieczeñstwa, ignorujemy go myœl¹c, e uchroni nas nasza technologia. Jednak siê mylimy, a skutki tego mog¹ byæ op³akane. Jednak jest jeszcze nadzieja- bo jest coraz wiêcej takich ludzi jak Œwiêty Franciszek, który kocha³ przyrodê z ca³ego serca, bo uwa a³, e jest ona odzwierciedleniem Boga. Dlatego te papie Jan Pawe³ II w dniu 4IV 1980r. uzna³ go patronem ekologów. Franciszek by³ synem bogatego kupca, jednak wybra³ drogê biedaka- by byæ blisko przyrody. Swym yciem kocha³ Ziemiê, uwa a³ wszelkie stworzenie za swoich braci, co doskonale odzwierciedla jego stosunek do przyrody. Opisa³ to w swoim utworze Hymn Stworzeñ zwanym te Pieœni¹ S³oneczn¹. Nawi¹zuje ten utwór do wspó³czesnej inwersji Hymnu i pozdrowienia ekologicznego Ziemi. Biedaczyna z Asy u wed³ug mnie nie by³ przeciwnikiem postêpu, który ulepsza ycie cz³owieka, tylko postêpu, który niszczy przyrodê. Dominik Kajzar III b II POWIATOWY GIMNAZJALNY KONKURS WIEDZY O REGIONIE ŒL SK CIESZYÑSKI - MOJA MA A OJCZYZNA WCZORAJ I DZIŒ miejsce dru ynie z Gimnazjum w Istebnej w sk³adzie: Anna S³owiok, Dawid Kohut, Przemys³aw Wawrzacz i Mateusz ysek. Zwyciêzc¹ testu indywidualnego zosta³a Marcelina Mrowieæ z Gimnazjum w Cieszynie a na szczególne wyró nienie zas³u y³a praca plastyczna z Gimnazjum w Jasienicy, Goleszowie i Istebnej. Zwyciêzcy otrzymali cenne nagrody, albumy i okolicznoœciowe dyplomy. Dla wszystkich uczestników i ich opiekunów przygotowano s³odki poczêstunek i regionalny obiad. W chwilach odpoczynku zagra³a kapela Wa³asi a m³odzie z Gimnazjum w Istebnej przygotowana przez pani¹ mgr Ewê Czulak zaprezentowa³a humorystyczne scenki rodzajowe. W czytelni gimnazjum mo na by³o obejrzeæ wystawê prac konkursowych i wystawê fotograficzn¹ pt.: Nasz strój - nasza to samoœæ wypo yczon¹ z Muzeum Regionalnego Na Grapie w Jaworzynce. Organizatorami konkursu by³o Gimnazjum w Istebnej oraz Stowarzyszenie Na Groniach. Dziêkujemy nauczycielom, którzy przyczynili siê do zorganizowania konkursu. Mamy nadziejê, e w przysz³orocznej edycji konkursu weÿmie udzia³ jeszcze wiêksza iloœæ uczestników, a impreza wpisze siê na trwa³e w kalendarz wydarzeñ kulturalno-edukacyjnych Œl¹ska Cieszyñskiego. Wszystkim goœciom, jury i uczestnikom dziêkujemy za udzia³ w konkursie i gratulujemy zwyciêzcom! Do zobaczenia za rok! W imieniu organizatorów Józef Micha³ek Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Na Gromach DYREKTOR Gimnazjum w Istebnej Mgr Bogdan Ligocki Gimnazjum w Istebnej informuje, i w br. roku w dniach od 16 lutego do 10 kwietnia, przy pomocy œrodków finansowych (15 tyœ. z³) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odby³ siê kurs komputerowy i kurs z agroturystyki. Za œrodki z Agencji zosta³ zakupiony sprzêt komputerowy w iloœci 5 szt. W kursie agroturystycznym wziê³o udzia³ 52 mieszkañców, natomiast komputerowym (podstawy obs³ugi komputera) 60 osób. Dyrektor Gimnazjum w Istebnej mgr Bogdan Ligocki

16 16 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 Ocalmy od zapomnienia Kontynuujemy przedruk artyku³ów Jerzego Probosza, które ukazywa³y siê w Gwiazdce Cieszyñskiej. Dzisiaj art. z 1930 r. Nikn¹ce zawody III - Gajdosze Z koñcem stycznia b. r. jechaliœmy ma³¹ grupk¹ w swych góralskich strojach na dzieñ œl¹ski do radjostacji w Katowicach. Skoro przyjechaliœmy do Bielska, toœmy siê zdziwili - ca³e masy ludzi podziwia³o nasz strój, tak, jak gdyby nikt nie mia³ pojêcia, e s¹ jeszcze na Œl¹sku górale. A na Górnym Œl¹sku to nas ka - dy pyta³ o Zakopanem i nikt nam wierzyæ nie chcia³, eœmy te Œl¹zacy. Wprawdzie nieliczni ju dzisiaj s¹ rdzenni górale, lecz na ka d¹ uroczystoœæ stroi siê jeszcze ch³op nasz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa do swych guñ, bruclików i nogawic. A e strój ten niknie, to nie wina ch³opa, lecz to wina tych, co ch³opu sa³asze odebrali i przez to odciêli góralom mo noœæ utrzymania owiec, bez których we³ny góral swego stroju utrzymaæ nie mo e. e ch³op nasz szanuje sw¹ przesz³oœæ i ceni zabytki, œwiadczy o tem fakt, e mimo ogólnej popularnoœci plechów czy trombów lub innych nowo ytnych instrumentów muzycznych, jeszcze dzisiaj spotkaæ mo na w Istebnej gajdoszy. Coprawda zawód gajdoszy jest mo e u nas prawdziwie nikn¹cym zawodem, gdy Istebna ma dzisiaj tylko jednego gajdosza czynnego (Jan Krê elok, zwany Skotniorzym od skotnia, t. j. potok, wiêc mieszkaj¹cy u potoka), a Koniaków tak e jednego (Micha³ Sikora, zwany Micho³ z Ma³¹czki). Nieznani s¹ twórcy gajdów (gajdy - kobza - dudy). Prawdopodobnie zbieg jakiœ z dworu, uchodz¹c w góry, przyniós³ z sob¹ skrzypce, zwane u górali hószle. W odwiecznych borach gra³ tedy smêtnie na skrzypcach. Dawniejszy osadnik, czuj¹cy siê ju lepiej w dzikim ywiole, stworzy³ mu akompanjament. Zabi³ dwie kozy, odar³ z nich skóry, nie rozpruwaj¹c, obróci³ w³osem do œrodka, do tylnego otworu przymocowa³ chók, do przedniego ro ek z piszczo³kóm, o do bocznego otworu uczepi³ dymoczek, zrobiony ze skóry drugiej kozy, s³u ¹cy do nape³niania gajdów powietrzem. Do chóku i do ro ka wsadzi³ piszczki, zrobione niezgrabnym kozikiem z szaszyny, roœliny, rosn¹cej dziko ko³o stawów i zatok wodnych, a instrument by³ gotowy. Nie zapomnia³ twórca i o œlicznym ornamencie, zdobi¹c nim ca³y chók. I jak artyst¹ swego rodzaju by³ twórca gajdów, tak samo artystami s¹ gajdosze. Bodaj który instrument tak trudno jest opanowaæ, jak gajdy. Znakomici kapelmistrze próbowali graæ na gaj dach i chocia œwietnie grali na innych instrumentach, to kiedy na gaj dach grac zaczêli, to wszystkie psy wy³y. A nasz prawdziwy gajdosz, to znaczy taki, który ma zdolnoœæ wrodzon¹, ile on to tonów wydobêdzie z tego prawdziwie dzikiego instrumentu. Raz grajkowi gajdy hucz¹, niby nawa³nica olbrzymia, wywalaj¹ca stuletnie drzewa, to znów mu gajdy szemrz¹, niby strumyk do rzeki œpiesz¹cy, to znów gajdosz przyrz¹dza swemu skrzypkowi, niby mê czyzna rozkosznie marz¹cej kobiecie, lub s³yszysz œmiech taki, e zdaje ci siê widzieæ góralkê szczerze chichoc¹c¹, a znów czasem gajdosz spuœci ton smutny, jakby mu matka umar³a. Przed pó³ wiekiem na ka dem weselu grali gajdosze, a grupki górali wszêdzie sz³y z gajdami. Raz szli ch³opi skontaktowani na rêbaczy, na Babi¹ Górê i grali sobie na gajdach, by im siê droga nie d³u y³a. Gdy przyszli na miejsce, mieli nocowaæ w karczmie. Gospodzki mia³ psa-wilczura i stawia³ do zak³adu beczkê piwa temu, kto psa z gospody potrafi wypêdziæ. Gajdosz rozeœmia³ siê tylko i nad¹wszy gajdy, puœci³ je tak niesfornym tonem, e pies tylko zaskomla³ i wybiwszy okno, uciek³, nie pokazuj¹c siê wiêcej, póki górale byli w karczmie. Pisa³bym chêtnie tom ca³y o gajdach i gajdoszach, lecz czeka jeszcze ca³y szereg nikn¹cych zawodów. Jerzy Probosz Z YCIA OSP l Z YCIA OSP l Z YCIA OSP Zimowe Zawody Sportowo - Pozarnicze W dniu r. odby³y siê Zimowe Zawody Sportowo - Pozarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Istebna. Bra³y udzia³ 24 dru yny a oto wyniki: Punkty karne LP. Jednostka Czas Strzelanie Rzut ¹cznie Miejsce granatem l. Do 12 lat I Koniaków Centrum lat dziewczêta I Koniaków Centrum 3. Koniaków Kosarzyska l0.35 II lat ch³opcy I Koniaków Centrum Koniaków Kosarzyska II 6. Koniaków Centrum I III 7. Istebna Zaolzie IV 8. Istebna Centrum V lat dziewczêta I Koniaków Centrum lat ch³opcy I Jaworzynka Centrum 11. Istebna Centrum I l2. Istebna Zadzie II 13. Koniaków Centrum III

17 MAJ 2004 Nasza Trójwieœ l lat panowie I Koniaków Centrum 22. Jaworzynka Centrum 7.15 O II 23. Koniaków Kosarzyska III 24. Istebna Zaolzie IV Zawody odby³y siê w Istebnej Zaolziu, gdy ta jednostka jest odpowiedzialna w tym roku tj za organizacjê imprez, zawodów sportowych, Dnia Stra aka itp lat panie I Istebna Zadzie l lat panowie Istebna Zadzie I I 16. Jaworzynka Centrum II 17. Koniaków Kosarzska III 18. Koniaków Centrum IV 19. Istebna Zaolzie II V at panie I Koniaków Centrum TURNIEJ WIEDZY PO ARNICZEJ Jak co roku tak i w tym odby³ siê Gminny Turniej Wiedzy Po arniczej dla uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum. Bra- ³o w nim udzia³ 20 uczestników, w tym 4 ze szko³y podstawowej nr l w Koniakowie i 13 z Gimnazjum w Istebnej. Oto wyniki koñcowe: Grupa m³odsza 1 miejsce Dawid Legierski kl. V 28,5 pkt 2 miejsce Pawe³ Juroszek kl. VI 25,5 pkt 3 miejsce Wojciech Legierski kl. V 24 pkt 4 miejsce Marek Waszut kl. IV 22,5 pkt Grupa starsza 1 miejsce Waszut Micha³ kl. II 28 pkt 2 miejsce Legierski Marcin kl. II 27,5 pkt 3 miejsce Haratyk Józef kl. II 26,7 pkt 4 miejsce Sikora Natalia kl. III 26 pkt 5 miejsce Zowada Wojciech kl. I 25,7 pkt Nasz¹ gminê na Tumieju Powiatowym,który odby³ siê w tym roku w Brennej r./reprezentowa³o 3 uczestników z grupy m³odszej i 2 z grupy starszej. Wypadli bardzo dobrze. Dawid Legierski zaj¹³ II miejsce, Wojciech Legierski V miejsce. Pawe³ Juroszek 12 miejsce. W grupie straszej Marcin Legierski by³ czwarty. Z naszej gminy bra³a tak e udzia³ w tym turnieju przedstawicielka szkó³ œrednich Jolanta Zowada uczennica LO im. Osuchowskiego w Cieszynie, która zajê³a drugie miejsce. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i druhom, którzy przygotowali uczniów do turnieju. Wszyscy uczestnicy Turnieju Wiedzy Po arniczej s¹ reprezentantami OSP Koniaków - Centrum Sekretarz ZG ZOSP Dh Renata Haratyk

18 18 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 Z YCIA OSP l Z YCIA OSP l Z YCIA OSP Informacja o dzia³alnoœci Ochotniczej Stra y Po arnej Istebna Centrum w roku 2003 W 2003 roku min¹³ 110 rok dzia³alnoœci Ochotniczej Stra y Po arnej w Istebnej. Ubieg³y rok by³ jednym z najtrudniejszych je eli chodzi o iloœæ wyjazdów do zdarzeñ. ratunkowych. Nasza jednostka 30 razy bra³a udzia³ w akcjach ratowniczych (18 po arów, 11 miejscowych zagro eñ, 1 fa³szywy alarm) Dla porównania w 2002 roku by³o ich 23, w , w , w , w , w ) Niepokoj¹ca i niespotykana na t¹ skalê w naszej gminie by³a iloœæ interwencji zwi¹zanych z wypalaniem traw i po arów w lasach, których przyczyn¹ by³y umyœlne podpalenia lub niezachowanie nale nej ostro noœci przy panuj¹cej suszy. Najtrudniejsz¹ akcj¹ w ubieg³ym roku by³ po ar w Jaworzynce gdzie ogieñ obj¹³ stolarniê, zabudowania gospodarcze i budynek mieszkalny. Miejscowe zagro enia w 2003 roku to usuwanie skutków wichury i gwa³townych opadów deszczu a tak e wypadki i kolizje drogowe oraz usuwanie gniazd szerszeni. W tym ostatnim przypadku nasza jednostka uczestniczy³a po raz pierwszy, do tej pory zajmowa³a siê tym Pañstwowa Stra Po arna jednak ze wzglêdu na bardzo du ¹ iloœæ zdarzeñ w zadania te w³¹czono równie ochotnicze stra e po arne bêd¹ce cz³onkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego. OSP Istebna Centrum zanotowa³a w 2003 roku najwiêcej wyjazdów ze wszystkich ochotniczych stra y po arnej w Powiecie Cieszyñskim. W akcjach ratowniczych bra³o udzia³ 45 stra aków i gdyby pomno yæ iloœæ akcji razy iloœæ druhów bior¹cych udzia³ to da³o by to sumê 337 stra aków i 651 godzin w akcjach ratowniczych. W chwili obecnej na wyposa eniu mamy 3 samochody ratownicze w tym: Star 266 z napêdem 6x6 z beczk¹ o pojemnoœci 3000 litrów wody i wyci¹gark¹, Mercedes 1113 z napêdem 4x4 z beczk¹ 2000 litrów wody, 250 litrów œrodka pianotwórczego i 750 kg proszku gaœniczego i samochód ratownictwa technicznego Lublin 3 wyposa ony w 700 litrów wody i pompê wysokociœnieniow¹, agregat pr¹dotwórczy, maszt oœwietleniowy, zestaw do ratownictwa technicznego Lukas i torbê PSP R1 do ratownictwa medycznego. OSP Istebna Centrum posiada równie 3 pilarki spalinowe do drzewa i przecinarkê beton-stal Partner oraz 5 aparatów powietrznych MSA- AUER do ochrony dróg oddechowych. W chwili obecnej w naszych szeregach jest 5 stra aków-ratowników przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. Wiêksza iloœæ sprzêtu na wyposa eniu i coraz to bardziej skomplikowane akcje ratownicze wymagaj¹ od naszych druhów ci¹g³ego doskonalenia swoich umiejêtnoœci i nasi stra acy bior¹ udzia³ w organizowanych przez nas czy Komendê Powiatow¹ PSP æwiczeniach i szkoleniach. Stra acy uczestnicz¹ w akcjach, æwiczeniach, kursach oraz pracach na rzecz OSP spo³ecznie nie pobieraj¹c wynagrodzenia. Nale y zaznaczyæ, e stra akom nale y siê ekwiwalent za udzia³ w akcjach ratowniczych jednak stra acy dobrowolnie z tego prawa zrezygnowali a œrodki na ten cel s¹ wykorzystywane na zakup sprzêtu ratowniczego. Chcê równie poruszyæ problem uto samiania stra aków z piciem w du ych iloœciach alkoholu i oœwiadczyæ, e ten mit nie dotyczy naszej jednostki. Wœród naszych stra aków uczestnicz¹cych w akcjach ratowniczych jest WIÊKSZOŒÆ ludzi w ogóle nie pij¹cych alkoholu. Ta uogólniona opinia jest krzywdz¹ca i przykra dla wielu stra aków nie tylko w naszej jednostce i bardzo utrudnia nam dzia³alnoœæ, a zw³aszcza nabór dzieci do naszej M³odzie owej Dru yny Po arniczej. Pragnê podziêkowaæ wszystkim stra akom ochotnikom za poœwiêcenie, ich rodzinom za wyrozumia³oœæ i cierpliwoœæ, naszym sponsorom, zw³aszcza firmom DREWNO- STYL i LYS FUSSION POLAND z Istebnej za wsparcie finansowe, w³adzom samorz¹dowym za zrozumienie naszych problemów, funkcjonariuszom Pañstwowej Stra- y Po arnej zw³aszcza panu kapitanowi Damianowi Legierskiemu za pomoc w naszej dzia³alnoœci oraz mieszkañcom Istebnej, którzy wspieraj¹ nas podczas zbiórek darowizn. Naczelnik OSP Istebna Centrum Miros³aw Kukuczka Dla przypomnienia ratunkowe - alarmowe numery telefonów: Pogotowie Ratunkowe Stra Po arna Policja wymienione telefony s¹ bezp³atne i mo na siê dodzwoniæ ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych bez adnych cyfr poprzedzaj¹cych.

19 MAJ 2004 Nasza Trójwieœ l 19 PROSTOSKRZYD E Pasikonik, konik polny, turkuæ podjadek i szarañcza to przedstawiciele jednej grupy owadów zwanych prostoskrzyd³ymi. Choæ jest ich na œwiecie ponad 15000, w Polsce nie s¹ zbyt dobrze znane. Dzieje siê tak dlatego, e w przewa aj¹cej wiêkszoœci s¹ to owady ciep³olubne. Mimo to yje ich u nas ponad 80 gatunków. Jak na owady, wcale nie s¹ karze³kami. Wiele gatunków osi¹ga nawet kilka centymetrów d³ugoœci. Do tych nale y pasikonik zielony (na zdjêciu), ³atwy do zauwa enia gatunek, spotykany tak e w Istebnej. To jego cykanie sprawia, e lipcowe noce staj¹ siê tak bardzo romantyczne. A jak to siê dzieje? Tak naprawdê œpiewaj¹ tylko samce. DŸwiêk wydawany jest przez szybkie pocieranie skrzyde³. U ich nasady znajduje siê specjalnie wykszta³cony aparat dÿwiêkowy. Latem, z ka dym tygodniem w trawie jest wiêcej tych ciekawych skacz¹cych owadów, a powietrze wype³nia ich nastrojowy œpiew. To czas, kiedy mo na przyjrzeæ siê im bli ej. S¹ one nie tak barwne jak motyle, ale z pewnoœci¹ nie s¹ od nich umiej ciekawe. No i ³atwiej je obserwowaæ. Tekst i foto: Jaros³aw Gil Pani Teresie Stañko, so³tysowi wsi Koniaków i Panu Januszowi Golikowi, radnemu Rady Gminy Istebna serdeczne wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci brata Antoniego Golika sk³adaj¹: Wójt Gminy Rada Gminy i pracownicy Urzêdu Gminy CA A ISTEBNA CZYTA DZIECIOM W nawi¹zaniu do ogólnokrajowej kampanii Biblioteka Publiczna oraz Szko³a Podstawowa nr 1 w Istebnej zapraszaj¹ wszystkie dzieci do udzia³u w akcji CA A ISTEBNA CZYTA DZIECIOM. W programie: g³oœne czytanie baœni i bajek, wspólne œpiewanie piosenek, spotkania z ciekawymi ludÿmi gminy Istebna, wystêpy teatralne i wiele innych atrakcji. Chêtni do udzia³u w letniej akcji czytelniczej otrzymuj¹ legitymacje uczestników bibliotecznych warsztatów czytelniczych, do których zbieraj¹ piecz¹tki potwierdzaj¹ce udzia³ w zajêciach. Na najbardziej aktywnych uczestników akcji czekaj¹ atrakcyjne nagrody oraz dyplomy Wzorowego Czytelnika Gminy Istebna. Warsztaty czytelnicze odbywaj¹ siê w Bibliotece Publicznej w Istebnej, co drugi poniedzia³ek ka dego miesi¹ca. Szczegó³owych informacji na temat kolejnych spotkañ z ksi¹ k¹ udziela El bieta Polok z BP w Istebnej, która wraz z Agat¹ Szymañsk¹ i Joann¹ Kobielusz kieruje akcj¹ CA A ISTEBNA CZYTA DZIECIOM. Drodzy rodzice! Badania naukowe potwierdzaj¹, e g³oœne czytanie dziecku: zapewnia prawid³owy rozwój emocjonalny dziecka, rozwija jêzyk, pamiêæ i wyobraÿniê, uczy myœlenia, poprawia zdolnoœæ koncentracji, wzmacnia poczucie w³asnej wartoœci dziecka, poszerza wiedzê ogóln¹, u³atwia naukê, pomaga odnieœæ sukces w szkole, uczy wartoœci moralnych, pomaga w wychowaniu, zapobiega uzale nieniu od telewizji i komputerów, chroni przed zagro eniami ze strony kultury masowej, kszta³tuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na ca³e ycie... Dlatego nie zwlekajcie i przyprowadÿcie swoje pociechy na biblioteczne warsztaty czytelnicze. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Sa³asz 2004 r. Mieszanie owiec Istebna Stecówka - Sobota 15 maja 2004 r. Widowisko folklorystyczne oparte na tradycji sa³asznictwa istebniañskiego Czy wróci siê okres zloty... nie stanie siê snem têsknoty i pragnieniem duszy...? ks. Emanuel Grim Gdo mo uowce, tyn mo co chce - mawiali starzy górale. Jeszcze w po³owie lat 80-tych ubieg³ego wieku Rolnicza Spó³dzielnia Chowu Owiec w Istebnej wypasa³a na okolicznych górach ponad 400 owiec. Za³o ycielka spó³dzielni i wieloletnia jej prezes Zuzanna Marekwica od Gazdy z Andzio³ówki pamiêta³a czasy, kiedy sa³asznictwo by³o chlebem powszednim, a jej ojciec Micha³ Kawulok, zwany przez górali Królem Gór, zawdziêcza³ pasterstwu nie tylko mo liwoœæ utrzymania wielodzietnej rodziny, lecz równie kulturê i tradycjê przekazywan¹ od pokoleñ, maj¹c¹ swój pocz¹tek w kulturze ludów pasterskich zasiedlaj¹cych cieszyñskie Beskidy. Czy owce powróc¹ w nasze góry? Dziœ owiec nie widaæ w Istebnej. Pojedyncze sztuki z rzadka skubi¹ce trawê w przydomowych zagrodach lub, co gorsza, trzymane na ³añcuchach - smutny obraz minionej przesz³oœci. Za to ³¹ki górskie porastaj¹ chwastami. Setki hektarów na stokach Z³otego Gronia, Beskidu, Ochodzitej i Tynioka nie s³u ¹ nikomu i niczemu - ja³owiej¹c, potêguj¹ smutek mijaj¹cych czasów, a mieszkañcy powtarzaj¹ uparcie, e praca na roli siê nie op³aca. Czy sytuacjê mo e zmieniæ polskie cz³onkostwo w Unii Europejskiej i uzyskiwanie przez rolników dop³at obszarowych? W spotkaniach informuj¹cych o mo liwoœci uzyskiwania dop³at bezpoœrednich organizowanych przez ODR-y uczestniczy- ³o bardzo wielu mieszkañców i widaæ, e zainteresowanie tymi pieniêdzmi jest du e. Trzeba jednak pamiêtaæ, e, aby dop³aty obszarowe mo na by³o uzyskaæ, trzeba utrzymywaæ ziemiê w kulturze! ( ¹ki - nale y kosiæ lub je wypasaæ) Szansa w agroturystyce. Aby skutecznie promowaæ rozwój turystyki nale y w pierwszej kolejnoœci wskazaæ jej podstawowy produkt na danym ob-

20 20 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 szarze mog¹cy wzbudziæ wystarczaj¹ce zainteresowanie i przyci¹gn¹æ chêtnych do jego nabycia. - twierdzi Józef Micha³ek, przewodnicz¹cy Cieszyñskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego Natura. Czy takim produktem agroturystycznym na terenie Istebnej mo e byæ prowadzone w sposób tradycyjny sza³aœnictwo beskidzkie? - Produkty spo ywcze takie jak owczy ser - bunc, bryndza i entyca s¹ od zawsze poszukiwane przez odwiedzaj¹cych nas goœci. Niepokoi jednak opatentowanie tych produktów zawê aj¹ce obszar ich wytwarzania do Podhala i ywiecczyzny. Zbigniew Wa³ach z kapeli Wa³asi dodaje, e zainteresowanie kultur¹ górali œl¹skich od wielu lat nie maleje, wrêcz odwrotnie moda na muzykê, wystêpy zespo³ów, ciesielstwo, rêkodzie³o, gawêdziarstwo powoduje rozwój tych elementów kultury, dostarczaj¹c równoczeœnie mieszkañcom dochody i satysfakcjê. Wzbogaca produkt turystyczny i stanowi najlepsz¹ promocjê okolicy. Istebniañskie Centrum Kultury i Tradycji, kapela Wa³asi, Stowarzyszenie Na Groniach zesz³oroczn¹ edycjê Zaduszek Istebniañskich poœwiêcili przypomnieniu sa³asznictwa - wspólnoty spó³ki sa³aszniczej przez setki lat kszta³tuj¹cej charakter beskidzkich górali, ich tradycjê i kulturê. Pani Ma³gorzata Kiereœ - kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiœle w swoim wyst¹pieniu otworzy³a dawno zapomnian¹ tróch³ê z ukrytym w niej skarbem górali. Czy góral siê odrodzi? - jak pisa³ w swoich Baœniach z Podbeskidzia przyjaciel œl¹skiego ludu ks. Emanuel Grim maja 2004 r. w gospodarstwie agroturystycznym Henryka Kukuczki w Istebnej na Stecówce odbêdzie siê widowisko folklorystyczne oparte na tradycji sa³asznictwa istebniañskiego: Mieszanie owiec. Ceremoniê prowadz¹: sa³asznik, bacz¹, owczorze, a w programie zobaczymy: od spêdzanie owiec od gospodarzy do koszora - wystêpy gajdoszy, kapel góralskich, zespo³ów i grup œpiewaczych Targi Turystyczne W dniach kwietnia br. Gmina Istebna by³a inicjatorem wziêcia udzia³u Beskidzkiej Pi¹tki w Tour Market w Szczecinie. Na wspomnianych targach byliœmy niew¹tpliw¹ atrakcj¹, która wœród szerokiej oferty turystycznej Pomorza i ca³ego kraju by³a jedynym reprezentantem polskich gór. Prezentowaliœmy swoje walory wspólnie z naszym partnerem Urzêdem Miasta i Gminy Trzebiatów z województwa zachodniopomorskiego, który zaprosi³ nas do wziêcia udzia³u w tej imprezie uroczyste rozpoczêcie obrzêdu mieszania, gra na trombitach - utworzenie wspólnego ko³a wokó³ wbitej do ziemi jode³ki - goiczka - wpuszczenie owiec do œrodka ko³a wspólna modlitwa - rozpalenie ogniska przy wejœciu do koszora, palenie zió³, okadzanie owiec, podawanie chleba i oprowadzanie owiec 3x wokó³ jode³ki (za s³oneczkym), palenie zió³, Spêdzenie owiec do koszora i próbny udój, (owce wydojone wypuszczane na wypas) Anio³ Pañski - Obmiar i zlewanie mleka, do kot³ów, wyrób sera i entycy Wa enie sera (waga rêczna z boczkiem), zapisywanie Poczêstunek i dzielenie sera, degustacja êtycy Wystêpy kapel i wspólna zabawa Swój udzia³ w widowisku zapowiedzia³y wszystkie zespo³y, grupy folklorystyczne, kapele z rejonu trójwsi. (Zespó³ regionalny Koniaków, Ma³y Koniaków, Istebna, zespo³y dzieciêce: Z³oty Groñ, Groniczki, Kapela Rafa³a Wa³acha Jetelinka, kapela Andrzeja Niedoby z Mostów, Wa³asi - Zbyszka Wa³acha, grupa œpiewacza Zgrapianie z Jaworzynki, stowarzyszenia: Na Grapie, Pod Ochodzit¹, Na Groniach, Janko Sikora - Gajdosz, Józef Broda, Tadeusz Rucki, Dorota Gazurek i inni) Widowisko rozpocznie siê o godz. 10,00. Wszystkich zainteresowanych - wspólnym Œwiêtem Istebniañskich Górali - zapraszamy! Marekwica Istebniañskie Centrum Kultury i Tradycji Istebna 19 kwietnia 2004 r. Kapela Wa³asi Stowarzyszenie Kulturalno Oœwiatowe Na Gromach Cieszyñskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Natura IX Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2004 Warszawa, kwietnia 04 r. Równie w Warszawie pod szyldem Ziemia Cieszyñska zaprasza Gmina Istebna promowa³a swoje walory wspólnie z Cieszynem, Ustroniem, Wis³¹ i Brenn¹. Targi te s¹ najwiêksz¹ tego typu imprez¹ w kraju, przyci¹gaj¹c¹ kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi, odwiedzaj¹cych stoiska targowe. Janusz Waszut BESKIDZKA PI TKA W kwietniu br. ukaza³ siê nowy folder prezentuj¹cy piêæ beskidzkich miejscowoœci: Brenn¹, Istebn¹, Szczyrk, Ustroñ oraz Wis³ê. Pomys³ narodzi³ siê pod koniec ubieg³ego roku na spotkaniu w Wiœle, gdzie burmistrzowie i wójtowie tych piêciu miejscowoœci wyrazili chêæ wspó³pracy w celu stworzenia nowej oferty turystycznej Beskidu Œl¹skiego. Celem wydawnictwa jest pokazanie Beskidzkiej Pi¹tki jako regionu z bardzo szerok¹, uzupe³niaj¹c¹ siê ofert¹ turystyczn¹. Folder ukaza³ siê w nak³adzie 10 tys. egzemplarzy w czterech wersjach jêzykowych po 2 tyœ. dla ka dego uczestnika tego projektu. Mamy nadziejê, e ta forma promocji razem z s¹siadami przyczyni siê do szerszej popularyzacji naszych miejscowoœci w kraju i za granic¹, co w niedalekiej przysz³oœci powinno wp³yn¹æ na zwiêkszenie liczby turystów odwiedzaj¹cych nasz region. Janusz Waszut

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. Załącznik do Uchwały Nr /2016 Zarządu Powiatu w Przysusze ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii Cel programu Dofinansowanie dużych inwestycji wpisujących się w cele: Zobowiązań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo