Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Tytuł oryginału: You Were Born Rich Tłumaczenie: Tomasz Kosiek Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Irena Laskowska Przygotowanie okładki do druku: Anna Mitka ISBN: Copyright 2012 Bob Proctor Polish edition copyright 2013 by DG Group, Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej-szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficz-ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci Wst p do polskiego wydania 8 Przedmowa 12 Wst p 15 Rozdzia 1. Ja i pieni dze 21 Hotel Edgewater Beach 21 Pieni dze s wa ne 23 Pieni dze to nasz s uga 24 Pieni dze musz by w obiegu 24 wiczenie pomagaj ce w zyskaniu wiadomo ci dobrobytu 26 Nie obawiaj si 28 Rozumienie a zapami tywanie 30 Si a tkwi w dzieleniu si 30 wiadomo dobrobytu 30 Tkwi w Tobie prawdziwa si a 33 Mentalne pieni dze 34 Rozdzia 2. Wystarczaj co, czyli ile? 41 Wystarczaj co, czyli ile? 44 Ro nij tam, gdzie Ci posadzono zacznij teraz! 46 Zatrzymaj dla siebie cz z tego, co zarabiasz 47 Twoje konto finansowej niezale no ci 47 Program systematycznej sp aty d ugów 48 Konto rozliczeniowe d ugu 48

4 URODZIŁEŚ SIĘ BOGATY Rozdzia 3. Budowniczy wyobra e 53 Jeste budowniczym wyobra e 55 Pastor i rolnik 55 Budowa pierwszego krzes a 57 Wyj cie do kina 58 Osobisty dobrobyt 59 Wytrwa o zawsze si op aca 60 Historia Paula Hutseya 65 Rozdzia 4. Nie zamartwiaj si i zdaj si na ask bo 73 Potencja jest zawsze i wsz dzie 75 Nie zamartwiaj si i zdaj si na ask bo 75 Historia Clarence a Smithisona 76 Dawid i Goliat 77 Gdy nadchodz ci kie czasy 82 Nie przyspieszaj biegu wydarze 84 Rozdzia 5. Oczekuj obfito ci 85 Opowie o arówce 86 Tak jak cz owiek my li 93 Historia Pat i Johna 94 Rozdzia 6. Prawo wibracji i przyci gania 99 Doktor Wernher von Braun 100 Wibracja 102 Pozytywna i negatywna osobowo 102 Mózg a cia o 104 Wszystko jest energi, wszystko wibruje 105 Niech stanie si jasno Twoje ogniwo cz ce 105 Wszystko jest wyrazem tej samej rzeczy 106 Pomagaj c innym, czujemy si lepiej 108 Wibracje i postawa 108 Sta si mentalnym magnesem 110 Porównanie do orzecha 111 4

5 SPIS TREŚCI Rozdzia 7. O tych, którzy podejmuj ryzyko 115 Porównanie do skoku z trampoliny 116 Historia Flipa Wilsona 117 M odzi milionerzy 118 Przypadek pilota my liwca 119 Podejmowanie ryzyka a brak odpowiedzialno ci 121 Inwestycje 122 Niepowodzenia w biznesie 123 Rozdzia 8. Ostrze brzytwy 129 Historia Heinza Dauesa 131 Zwyci stwo Milta Campbella 133 Pierwsze sztuczne serce 138 Symulacja 141 Rozdzia 9. Nie my l na odwrót 143 Zostaw umar ym grzebanie ich umar ych 144 Porównanie do aparatu polaroid 149 Rejs Patti 150 Historia trzech trójek 154 Rozdzia 10. Prawo pró ni 159 Marg tego dokona a 160 Dlaczego trzymamy si starych przyzwyczaje 165 Pozb d si sup ów ze swojego umys u 166 Pocz tek 169 5

6 URODZIŁEŚ SIĘ BOGATY 40

7 Rozdzia 2. Wystarczaj co, czyli ile? Wi kszo ludzi s dzi, e potrzeba im wi cej pieni dzy, ni zarabiaj, a jednak zadowala ich znacznie mniej, ni mogliby mie. Earl Nightingale Je li chcesz wprowadzi w ycie koncepcj dobrobytu, musisz by bardzo konkretny ile pieni dzy dok adnie potrzebujesz? Pami taj, e pracujesz ze swoj pod wiadomo ci, a ona przecie nie umie my le. Ona jedynie akceptuje Twoje wyobra enia i nadaje im materialn form. Nie wystarczy zatem powiedzie : Pragn du o pieni dzy, poniewa Twoja pod wiadomo nie wie, ile to jest du o. Namawiam, aby podszed do tego rozdzia u bardzo powa nie, poniewa zawarte w nim pomys y mog odmieni Twoje ycie. Pami taj jednak, e samo my lenie nie wystarczy musisz zacz dzia a. Jest kilka rzeczy, które b dziesz musia zrobi, a pierwsz z nich jest ustalenie, ile pieni dzy chcesz mie.

8 URODZIŁEŚ SIĘ BOGATY Aby odpowiedzie na to pytanie, b dziesz musia dok adnie sprecyzowa, na co potrzebujesz tych pieni dzy. Chc mie tyle, eby mi wystarczy o na prze ycie to nieprecyzyjne okre- lenie. Pami taj, e nasze spo ecze stwo jest tak skonstruowane, i rz d nie da Ci umrze z g odu. Prawdopodobnie my lisz teraz: Wiem, wiem, ale ja chcia bym y lepiej, a nie tylko wegetowa. B d zatem bardziej konkretny o ile lepiej? Maj c na uwadze, e wiczenie to b dzie wymaga o od Ciebie konkretnego planu, we kartk i sporz d list wszystkich rzeczy lub czynno ci, na które zamierzasz wyda pieni dze zarobione w przysz ym roku. Aby Ci pomóc w sporz dzeniu takiej listy, poni ej wypisa em kilka przyk adów: ywno, op ata za wynajem mieszkania/kredyt hipoteczny, odzie, samochód, ró ne urz dzenia, wykszta cenie, wakacje, rekreacja, ubezpieczenie, oszcz dno ci. To oczywi cie tylko kilka z wielu mo liwo ci, a wi c pracuj nad swoj list, dopóki jej nie sko czysz. Pami taj, e w tej chwili nie wpisujesz adnych sum. Zamiast tego przyjrzyj si ka demu elementowi na swojej li cie, wyobra sobie, jak chcesz y, a dopiero potem wpisz kwot, jakiej b dziesz potrzebowa, by móc y w ten sposób. Za ó my na przyk ad, e obecnie jadasz w restauracji jedynie raz na jaki czas. Mo esz sobie jednak wyobrazi, e co tydzie delektujesz si smaczn kolacj w pi knym miejscu ze wspania obs ug. Ile to mo e kosztowa? To suma, na której musisz si skupi. By mo e je dzisz starzej cym si samochodem zaczynaj cym si pokrywa rdz. Wyobra sobie jednak, e masz nowiute ki samochód, który po dwóch latach jazdy zmieniasz na kolejny. Ile to mo e kosztowa? Pami taj: nie podpisa e kontraktu na wieczne ycie, a Twoje ycie to nie wiczenia to realny wiat, powiniene wi c wykorzysta dost pne mo liwo ci w jak najlepszy 42

9 WYSTARCZAJĄCO, CZYLI ILE? sposób! Dlatego powiniene móc zgromadzi tyle pieni dzy, ile Ci potrzeba, aby zapewni sobie wszystko, czego pragniesz, i by móg y tak, jak chcesz. Tutaj chcia bym Ci ostrzec na tym etapie Twój umys mo e nie traktowa tych wyobra e powa nie. Mo esz my le : To szale stwo. Nigdy nie b d mia tylu pieni dzy, eby y tak, jak opisano w tej ksi ce. Chcia bym Ci jednak przypomnie, e jest wielu ludzi maj cych do pieni dzy, by y tak, jak tu opisano, którzy wcale nie urodzili si bogaci i którym nikt nie zostawi nic w spadku. Urodzili si bogaci w tym sensie, e otrzymali od Boga potencja (który ka dy z nas w sobie ma), mimo e podobnie jak wi kszo ludzi kiedy cierpieli na brak pieni dzy. Zrozum, e Ty te mo esz odnie sukces i e go odniesiesz, je li zrobisz to, co sugeruj Ci w tej ksi ce. Pisz c to, czuj potrzeb, aby Ci przypomnie, e dysponujesz ogromnymi zasobami talentu i umiej tno ci, tylko czekaj cymi, by je uwolni. Przypomina mi si w tym momencie, jak s ucha em kiedy nagrania Earla Nightingale a dotycz cego postawy. W a ciwie to s ucha em go setki razy. W którym momencie Earl mówi: W tym miejscu dochodzimy do dziwnego stwierdzenia: mamy sk onno do minimalizowania swoich mo liwo ci, celów, które mo emy osi gn, a z drugiej strony z jakich niewyja nionych powodów wydaje nam si, e inni s zdolni do robienia rzeczy, których my sami nie potrafimy. Nast pnie kontynuuje: Chc, eby wiedzia, e to nieprawda. Masz w sobie g bokie pok ady talentów oraz umiej tno ci i mo esz zdoby rzeczy, których naprawd pragniesz. Nawet nie b d próbowa liczy, ile razy s ucha em tych s ów, cho wówczas nie rozumia em jeszcze ich sensu. Jednak którego dnia, kiedy ponownie s ucha em tego nagrania, w ko cu je poj - em, a ka da komórka mojego cia a zdawa a si rozbrzmiewa echem tych s ów. Nagle dotar o do mnie, co Nightingale mia na my li, i wreszcie zrozumia em, e je li inni ludzie mogli tego 43

10 URODZIŁEŚ SIĘ BOGATY dokona, to ja te mog, pod warunkiem e zap ac za to cen. Prosz, zrozum, e Ty te mo esz to zrobi, poniewa s owa Earla dotycz zarówno Ciebie, jak i mnie. Jednak cz ceny, jak musisz za to zap aci, wyra a si w pytaniu Wystarczaj co, czyli ile? Nie wymy laj jakiej kwoty wzi tej z sufitu. Przy ó si do tego, poniewa gdy sko czysz, b dziesz zadowolony, e tak post pi- e. Co wi cej, to wiczenie pomo e Ci si bardziej zdyscyplinowa. Na tym etapie lektury mo e Ci si wydawa, e ten rozdzia w ogóle nie dotyczy Ciebie, bo masz tyle d ugów, e nawet nie ma mowy o rozpocz ciu oszcz dzania. Dlatego z zadowoleniem si przekonasz, e mam wietny pomys, który pomo e Ci si upora z tym problemem. Ponadto zrozumiesz równie, e w wielu sytuacjach a Twoja mo e by jedn z nich cz owiek mo e osi gn bogactwo, nawet je li nie b dzie zarabia wi cej ni dotychczas. Ju sama ta my l powinna Ci zach ci do dalszego czytania. Twoja lista powinna ju by pe na. Nadszed zatem czas, eby wpisa odpowiedni sum, a wi c napisz j wielkimi literami. Oderwij teraz my li od tego tematu i przejd ze mn do innego, bardzo wa nego pomys u. Zrozum, e mimo i mo e si on nie odnosi bezpo rednio do Ciebie przynajmniej w tej chwili z pewno ci b dzie dotyczy wielu innych czytelników. Co wi cej, nawet je li nie wi e si on z Twoj aktualn sytuacj, warto go przemy le, poniewa z pewno ci masz wielu znajomych, których dotyczy i z którymi b dziesz si móg nim podzieli. Wyja ni Ci ten pomys, zak adaj c, e jeste w zwi zku z drug osob i e masz na utrzymaniu rodzin, której jeste g ównym ywicielem lub przynajmniej wspó ywicielem. Jednym z zasadniczych powodów, dla których pragniesz zdoby wi cej pieni dzy, jest zapewnienie bezpiecze stwa swojej rodzinie, 44

11 WYSTARCZAJĄCO, CZYLI ILE? i to nie tylko na podstawowym poziomie. Przecie pragniesz, by mog a si ona cieszy pe ni ycia. Dlatego zrozum, e dopóki yjesz i b dziesz realizowa plan nakre lony w tej ksi ce, b dziesz móg robi to, co chcesz, oczywi cie bior c pod uwag potrzeby swojej rodziny. Niemniej, je li si nad tym zastanowisz, przyznasz, e chcia by, aby Twoja rodzina wiod a dostatnie ycie, nawet gdyby Ciebie zabrak o, czy nie? Mo esz artobliwie odpowiedzie : A czy to wa ne, je li mnie ju nie b dzie?. Nie jest to jednak temat do artów. To bardzo powa na sprawa. Oczywi cie, e to wa ne Ty i ja dobrze o tym wiemy! Je li yjesz i cieszysz si dobrym zdrowiem, wykreujesz to bogactwo dzi ki ch ci jego posiadania. Co by jednak by o, gdyby umar lub zosta kalek? No có, nasze spo ecze stwo ju si zaj o takimi przypadkami. Mamy ubezpieczenia na ycie i od nieszcz liwych wypadków. Wró my jednak ponownie do Twojego sposobu my lenia mo esz powiedzie : Ubezpieczenia na ycie to zwyk e zdzierstwo. Ten Bob Proctor nie wie, o czym mówi. No có, powiem Ci, e uwa am si za autorytet w tej dziedzinie, poniewa przez blisko dziesi lat prowadzi em seminaria dla ludzi z bran y ubezpiecze na ycie. Uczestniczy o w nich blisko pi dziesi t tysi cy osób. Dlatego mog Ci zapewni, e z pewno ci nie nale do grupy dziewi dziesi ciu pi ciu procent ignorantów niemaj cych zielonego poj cia o ubezpieczeniach na ycie. Przyznaj równie, e wielu z tych ignorantów piastuje wa ne stanowiska w firmach, ró nych instytucjach oraz rz dzie. Ze wzgl du na zajmowane przez nich stanowiska mo na by s dzi, e wiedz, o czym mówi. W rzeczywisto ci jednak okazuje si, e wielu z nich jest albo le poinformowanych, albo ca kowicie niedoinformowanych, je li chodzi o ubezpieczenia na ycie. Zrozum jedno: nie ma innego sposobu na zast pienie Twoich dochodów poprzez stworzenie pewnego i natychmiastowego ród a zabezpieczenia poza ubezpieczeniem na ycie. Statystyki wykazuj, 45

12 URODZIŁEŚ SIĘ BOGATY e mimo i wi kszo ludzi posiada takie ubezpieczenie, przewa- aj ca wi kszo z nich (co najmniej dziewi dziesi t procent) jest mocno niedoubezpieczona. Oznacza to, e z chwil mierci ich rodzina z tego ubezpieczenia b dzie mog a pokry jedynie koszty pogrzebu, a reszt wykorzystywa na rodzinne wydatki co najwy ej przez rok! Godne po a owania jest to, e za stosunkowo niewielk sum ludzie ci mogliby tak zadba o swoje finanse, e gdyby co im si sta o, ich finansowe cele zosta yby w sposób automatyczny osi gni te przez ich spadkobierców. Poniewa celem tej ksi ki jest dopomóc Ci w osi gni ciu poka nych celów finansowych, czu em si w obowi zku zawrze w niej informacje dotycz ce ubezpieczenia na ycie. Bez nich ta ksi ka nie by aby kompletna. (Miej na uwadze, e s tylko dwa sposoby zarabiania pieni dzy: pracuj cy ludzie lub pracuj ce pieni dze). Zapewne ucieszy Ci informacja, i dalsza cz tej ksi ki jest przeznaczona dla osób, które zamierzaj Y. Ro nij tam, gdzie Ci posadzono zacznij teraz! Kiedy chcesz zacz wie dobre ycie? Czy ju zacz e sobie zadawa to pytanie? Zacznij od teraz. Rozpocznij od zadania sobie nast puj cych pyta : Jak cz sto p acisz rachunek za telefon? Jak cz sto p acisz czynsz lub sp acasz kredyt hipoteczny? Jak cz sto p acisz za zakupy w sklepie spo ywczym? Jak cz sto p acisz za paliwo do swojego samochodu? Jak cz sto p acisz lekarzowi? Jak cz sto p acisz sobie? To ostatnie pytanie brzmi nieco dziwnie, prawda? Ale czy zdajesz sobie spraw, e tylko mniej ni pi osób na sto p aci samym sobie? A gdyby zapyta pozosta e dziewi dziesi t pi osób, 46

13 WYSTARCZAJĄCO, CZYLI ILE? dlaczego tego nie robi, prawdopodobnie odpowiedzia yby, e po zap aceniu wszystkim innym nic ju im nie zostaje! Jasne jest, e tych czworo czy pi cioro ludzi na ka de sto osób, które sobie p ac, znalaz o sposób na rozwi zanie tego problemu. Mimo e pomys, z którego korzystaj, jest znany ju od wieków, dzisiaj prawie nikt nie zdaje sobie sprawy z jego istnienia. Co to za pomys? zapytasz. Ujm to w ten sposób: Oni p ac sobie NA POCZ TKU! (Pomys ten jest bardziej znany jako babilo skie prawo sukcesu finansowego). Zatrzymaj dla siebie cz z tego, co zarabiasz Je li si nad tym zastanowisz, przyznasz, e to prawo (czy te zasada) ma sens. Dlatego jeszcze raz powtórz : Zatrzymaj dla siebie cz z tego, co zarabiasz!. ci lej rzecz bior c, zatrzymaj dla siebie to, co zarobisz w poniedzia ek rano, i umie na specjalnym koncie, do którego nie b dziesz mia atwego dost pu. Twoje konto finansowej niezale no ci To, co zarobisz w poniedzia ek rano, prawdopodobnie stanowi dziesi procent Twojego dochodu. Dlatego powiniene zap aci sobie co najmniej dziesi procent z góry (a nie wtedy, gdy ju zap acisz innym). Z konta swojej finansowej niezale no ci najpierw op acasz sk adk ubezpieczeniow, poniewa ten instrument tworzy Twój natychmiastowy maj tek. Pozosta cz pieni dzy przeznaczasz na oszcz dno ci do czasu, gdy zgromadzisz wystarczaj cy kapita, by dokona m drej inwestycji. Pami taj nie wolno Ci ruszy tego konta ani naros ych na nim odsetek. Dzi ki temu w bardzo krótkim czasie poczynisz konkretne post py, co da Ci motywacj i inspiracj, niezb dne do kontynuowania tego procesu. Co wi cej, wiadomo posiadania natychmiastowego maj tku zapewni Ci spokój umys u, na wypadek gdyby co mia o Ci si przydarzy. 47

14 URODZIŁEŚ SIĘ BOGATY 170

15

16

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tłumaczenie: Anna Kanclerz ISBN: 978-83-246-4451-3 2011 What s Stopping You Ltd. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Agile Samurai: How Agile Masters Deliver Great Software

Tytuł oryginału: The Agile Samurai: How Agile Masters Deliver Great Software Tytuł oryginału: The Agile Samurai: How Agile Masters Deliver Great Software Tłumaczenie: Andrzej Stefański ISBN: 978-83-246-3483-5 Copyright 2010 Pragmatic Programmers, LLC All rights reserved Copyright

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Tytuł oryginału: Technical Analysis For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Oczko ISBN: 978-83-246-3672-3 Original English language edition Copyright 2011 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc.

All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc. Tytuł oryginału: Social Media Metrics Secrets Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-4351-6 Copyright 2011 by John Lovett Published by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit

Tytuł oryginału: The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit Tytuł oryginału: The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit Tłumaczenie: Leszek Sielicki ISBN: 978-83-246-3655-6 Original edition copyright 2007 by The McGraw-Hill

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tłumaczenie: Cezar Matkowski Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki

Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Tytuł oryginału: The Facebook Era: Tapping Online Social Networks to Market, Sell, and Innovate, Second Edition Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli.

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli. Wszelkie prawa zastrze one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca o ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn, a

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved.

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved. Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life Tłumaczenie: Marta Czub Projekt okładki: Bogna Czartoryska ISBN: 978-83-246-3479-8 Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Investing with Volume Analysis: Identify, Follow, and Profit from Trends

Tytuł oryginału: Investing with Volume Analysis: Identify, Follow, and Profit from Trends Tytuł oryginału: Investing with Volume Analysis: Identify, Follow, and Profit from Trends Tłumaczenie: Przemysław Janicki Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tłumaczenie: Marta Najman ISBN: 978-83-246-8770-1 Copyright Packt Publishing 2013. First published in the English language under the

Bardziej szczegółowo

This translation is published and sold by permission of O Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same.

This translation is published and sold by permission of O Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. Tytuł oryginału: Packet Guide to Routing and Switching Tłumaczenie: Grzegorz Pawłowski ISBN: 978-83-246-5119-1 2013 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition Packet Guide to Routing

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo