WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE LEGITYMOWANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ LEGALNOŚCI ICH POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE LEGITYMOWANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ LEGALNOŚCI ICH POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Transkrypt

1 Biblioteka Policjanta Prewencji Maciej Szawelski Adam Thiel WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE LEGITYMOWANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ LEGALNOŚCI ICH POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego na kwiecień 2011 roku SŁUPSK 2011

2 Materiał opracowany w Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Słupsku Korekta i redakcja językowa: GraŜyna Szot Redakcja techniczna: Zenon Trzciński Projekt okładki: Marcin Jedynak Druk: Andrzej Block Zatwierdzam i wprowadzam do uŝytku jako materiał dydaktyczny Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku Słupsk

3 Spis treści Wstęp Podstawowe pojęcia Podstawy prawne postępowania wobec cudzoziemców Konsekwencje przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców naruszających obowiązujące przepisy Wybrane prawa i obowiązki cudzoziemców dotyczące wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Legitymowanie Zatrzymanie Przeszukanie Bibliografia

4 Ta strona jest pusta 4

5 Wstęp W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz strefy Schengen przemieszczanie się po Europie nie stwarza problemów, co powoduje m.in. większy napływ cudzoziemców do naszego kraju. Tym samym wzrasta prawdopodobieństwo podjęcia czynności słuŝbowych przez policjanta w stosunku do tych osób. Niniejsza praca została opracowana w celu przybliŝenia tematyki związanej z pobytem cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wynikającymi z tego tytułu ustawowymi obowiązkami nałoŝonymi na Policję. Znajdują się w niej podstawy prawne regulujące zarówno ich pobyt, jak i sposób postępowania wobec nich oraz konsekwencje naruszenia warunków pobytu. Przedstawiono ustawowe prawa i obowiązki nałoŝone na cudzoziemców, ponadto objaśniono czynności policjanta związane z kontrolą legalności tychŝe osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Autorzy mają nadzieję, iŝ publikacja choć w niewielkim stopniu ułatwi policjantom podejmowanie właściwych decyzji podczas wykonywania czynności słuŝbowych. 5

6 Ta strona jest pusta 6

7 1. Podstawowe pojęcia W celu zrozumienia zagadnienia, którego dotyczy ta publikacja, właściwe jest, by wyjaśnić kilka pojęć. Znajomość ich wpłynie na przystępność tematyki. Na początek spróbujmy wyjaśnić termin zawarty w tytule, czyli cudzoziemiec. Według encyklopedii PWN, cudzoziemiec [pogrubienie autorów] to osoba niemająca obywatelstwa państwa, na którego terenie przebywa 1. Inaczej mówiąc, jest to obcokrajowiec. Natomiast w aspekcie prawnym, zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, cudzoziemcem jest ka- Ŝdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego 2. Posiłkując się dalej tą ustawą, w art. 4 znajdziemy wyjaśnienie kolejnych waŝnych dla nas terminów: granica granica państwowa Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej 3, która wskazuje w art. 1, Ŝe granicą Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej «granicą państwową», jest powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego. Granica państwowa rozgranicza równieŝ przestrzeń powietrzną, wody i wnętrze ziemi 4, dokument podróŝy dokument uznany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniający do przekroczenia granicy, wydany cudzoziemcowi przez organ państwa obcego, organ polski lub organizację międzynarodową albo podmiot upowaŝniony przez organ państwa obcego lub obcą władzę o charakterze państwowym 5 (np. paszport), wiza zezwolenie wydane cudzoziemcowi przez organ polski lub organ, którego właściwość w tej sprawie wynika z postanowień umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polskę lub organ państw obszaru Schengen, uprawniające go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim w czasie, w celu i na warunkach w nim określonych 6, wiza krajowa wiza uprawniająca do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim 7. Wiza ta uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 według stanu na 25 listopada 2010 r. 2 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 128, poz. 1175). 3 TamŜe, art. 4 pkt 2. 4 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67). 5 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, dz. cyt., art. 4 pkt 1. 6 TamŜe, art. 4 pkt 5. 7 TamŜe, art. 4 pkt 5b). 7

8 lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłuŝej niŝ trzy miesiące i nieprzekraczających łącznie roku w okresie waŝności wizy, wiza jednolita wiza, o której mowa w art. 10 konwencji wykonawczej Schengen, która wskazuje, Ŝe wprowadza się wizę jednolitą, waŝną na całym terytorium Umawiających się Stron. Wiza ta, której okres waŝności ustalony jest w artykule 11 8, moŝe być wydawana w przypadku pobytów nieprzekraczających trzech miesięcy 9. Wiza jednolita pobytowa lub wiza krajowa mogą być wydane w celu: 1) turystycznym, 2) odwiedzin, 3) udziału w imprezach sportowych, 4) prowadzenia działalności gospodarczej, 5) prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach międzynarodowych, 6) wykonywania zadań słuŝbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego oraz organizacji międzynarodowej, 7) wykonywania pracy, 8) odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia, 9) naukowym, szkoleniowym, dydaktycznym, innym niŝ cel, o którym mowa w pkt 8), 10) korzystania z ochrony czasowej, 11) przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, 12) dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim, 13) udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej albo programie pomocy humanitarnej lub programie wakacyjnej pracy studentów. Wiza moŝe być wydana takŝe jako wiza dyplomatyczna, słuŝbowa i kurierska, a takŝe w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu, przesiedlenia się jako członek najbliŝszej rodziny repatrianta, realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub ze- 8 Wiza uprawniająca do jednego lub więcej wjazdów, pod warunkiem, Ŝe ani długość ciągłego pobytu, ani całkowita długość kolejnych pobytów [na terytorium państw obszaru Schengen dop. autorów] nie przekraczają trzech miesięcy w ciągu kaŝdego okresu sześciu miesięcy, liczonego od daty pierwszego wjazdu. Zob. Konwencja wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.Urz. UE L 239 z 22 września 2000 r. z późn. zm.), art. 11 pkt 1a). 9 TamŜe, art. 10 pkt 1. 8

9 zwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej, korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka, repatriacji, w tym przypadku moŝe być wydana tylko jako wiza krajowa 10, karta pobytu dokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (jest waŝna przez okres określony na zezwoleniu), zezwolenie na osiedlenie się (jest waŝna 10 lat) oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej (jest waŝna pięć lat) 11, rezydent osoba osiadająca w danym kraju w celu zamieszkania, repatriacja powrót do kraju ojczystego osób, które wskutek róŝnych przyczyn znalazły się poza jego granicami. Stanowi ona takŝe uprzywilejowany tytuł do nabycia obywatelstwa kraju ojczystego. Repatriacja, czyli powrót do Ojczyzny osób pochodzenia polskiego, jest jednym ze sposobów nabycia polskiego obywatelstwa. Prawo to przysługuje wyłącznie osobom, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, a pragną przesiedlić się na stałe do Rzeczypospolitej Polskiej 12, repatriant osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe 13, deportacja to przymusowe usunięcie cudzoziemca z terytorium danego państwa najczęściej w związku ze złamaniem przepisów prawnych tego państwa czy teŝ wskutek działań tej osoby, ocenianych przez władze państwowe jako zagraŝające bezpieczeństwu publicznemu lub państwowemu, państwa obszaru Schengen państwa, które w pełni stosują dorobek Schengen. Obecnie do tej strefy naleŝą następujące państwa: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Austria, Grecja, Dania, Finlandia, Szwecja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Islandia i Norwegia. Poza strefą Schengen pozostają wciąŝ Wielka Brytania i Irlandia. Natomiast Rumunia, Bułgaria, Cypr oraz Szwajcaria prowadzą procedurę implementacji 14 dorobku prawnego Schengen. W związku z dostosowaniem prawnym do wspólnej polityki wizowej Unii Europejskiej Polska zniosła obowiązek wizowy wobec obywateli tych państw, które są objęte ruchem bezwizowym z Unią Europej- 10 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, dz. cyt., art. 28 i TamŜe, art. 72 ust według stanu na 25 listopada 2010 r. 13 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532), art. 1 pkt WdroŜenie (ang. implementation) proces praktycznego wprowadzania informatycznych rozwiązań sprzętowo-programowych i organizacyjnych zgodnych z przyjętymi załoŝeniami, realizacja koncepcji informatycznej, według stanu na 25 listopada 2010 r. 9

10 ską. W przypadku niektórych z tych państw (np. USA, Australia), trwają obecnie prace nad uzyskaniem z ich strony wzajemności, przedstawicielstwo dyplomatyczne (misje) organy zewnętrzne państwa wysyłającego, działające na terytorium państwa przyjmującego. Reprezentują one na terytorium państwa przyjmującego państwo wysyłające oraz ustalają i pomagają w realizowaniu ogólnych zasad stosunków między tymi dwoma państwami. Na czele misji stoi szef (ambasador i nuncjusz, poseł, minister, internuncjusz oraz charges ďaffaires, w zaleŝności od klasy, którą ustalają między sobą zainteresowane państwa), urząd konsularny urząd państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, ustanowiony tylko za zgodą państwa przyjmującego z określeniem jego siedziby, klasy oraz okręgu. Powołany, gdy państwo wysyłające powierza wykonanie funkcji dyplomatycznych misjom. Konwencja wiedeńska 15 uznaje cztery klasy urzędów konsularnych: konsulaty generalne, konsulaty, wicekonsulaty i agencje konsularne, zezwolenie na pracę decyzja właściwego organu, uprawniająca cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na warunkach określonych w ustawie oraz w tej decyzji 16, pobyt tolerowany szczególna forma ochrony, dzięki której cudzoziemiec, któremu odmówiono statusu uchodźcy, moŝe legalnie przebywać na terytorium Polski. Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeŝeli jego wydalenie: 1) mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym zagroŝone byłoby jego prawo do Ŝycia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, w którym mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniŝającemu traktowaniu albo karaniu lub być zmuszony do pracy lub pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., 2) naruszałoby prawo do Ŝycia rodzinnego w myśl Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. lub naruszałoby prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. w stopniu istotnie zagraŝającym jego rozwojowi psychofizycznemu, jednak w tym przypadku zgoda na pobyt tolerowany nie zostanie udzielona, jeŝeli dalszy pobyt cudzoziemca na terytorium Polski moŝe 15 Konwencja wiedeńska o prawie traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439). 16 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz i Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), art. 2 ust. 1 pkt 43a). 10

11 stanowić zagroŝenie obronności lub bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego, 3) jest niewykonalne z przyczyn niezaleŝnych od organu wykonującego decyzję o wydaleniu i od cudzoziemca 17. Zgody na pobyt tolerowany udziela wojewoda, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Rada do Spraw Uchodźców. Cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany, wydaje się kartę pobytu Podstawy prawne postępowania wobec cudzoziemców Rozpatrując aspekt prawny w zakresie postępowania wobec cudzoziemców przez pryzmat czynności legitymowania lub określenia warunków ich pobytu, napotykamy szereg aktów prawnych regulujących oraz precyzujących te kwestie. Dominującą ustawą w tym zbiorze przepisów niewątpliwie jest Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, która określa zasady i warunki wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach. Kolejnymi aktami rangi ustawy są: 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która określa zasady, warunki i tryb udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz organy właściwe w tych sprawach, 2) Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, która określa zasady, warunki i tryb udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz organy właściwe w tych sprawach, zasady i warunki wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobytu oraz wyjazdu z tego terytorium: a) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, b) obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienaleŝących do Unii Europejskiej, 17 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472), art TamŜe, art. 99 pkt 1. 11

12 c) obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, d) członków rodzin obywateli, o których mowa w pkt a) c), którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają, a takŝe tryb postępowania i organy właściwe w tych sprawach. Aktem prawnym określającym, kto jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub w jaki sposób i na jakich zasadach moŝe nim zostać, jest Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Równie istotnym zagadnieniem pojawiającym się przy okazji tematu cudzoziemców jest repatriacja, o której traktuje: 1) Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, określająca zasady nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta, a takŝe zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin, 2) Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, wyjaśniająca m.in., co rozumiemy przez pojęcie granicy państwowej i w jaki sposób ją wyznaczamy, 3) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Z aktów wykonawczych, które będą nas interesowały, moŝna wyłonić takie, jak: 1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców, 3) Konwencja wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach. 12

13 3. Konsekwencje przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców naruszających obowiązujące przepisy KaŜdy policjant podczas wykonywania czynności słuŝbowych jest zobowiązany do podejmowania interwencji, czyli reagowania na naruszanie obowiązujących przepisów prawa. Niejednokrotnie w momencie ujawnienia, iŝ osoba, wobec której interweniuje, jest cudzoziemcem, pojawia się moment zawahania ze względu na potencjalną barierę językową, a następnie konieczność przypomnienia sobie procedur postępowania z osobami niebędącymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu przytaczamy poniŝej opis sposobów postępowania z cudzoziemcami, którzy dokonują naruszeń przepisów prawa, opartych na aktualnych regulacjach. Wobec cudzoziemca moŝna wydać decyzję, zobowiązującą go do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do siedmiu dni, którą wydaje komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, jeŝeli: 1) przebywa na tym terytorium bez wymaganej wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, 2) wykonywał pracę niezgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 3) nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie moŝe wskazać wiarygodnych źródeł ich uzyskania. Naruszenie ww. przepisów powoduje, iŝ wobec cudzoziemca moŝna wydać równieŝ decyzję o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podobnie jak w przypadku niezastosowania się przez niego do decyzji zobowiązującej do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzję o wydaleniu wydaje wojewoda. Wydanie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie siedmiu dni skutkuje zakazem wjazdu do Polski przez okres jednego roku od daty wystawienia decyzji. Wojewoda, na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, moŝe takŝe wydać decyzję o wydaleniu cudzoziemca, gdy: 1) jego dane są wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepoŝądany, jeŝeli wjazd cudzoziemca na to terytorium nastąpi w okresie obowiązywania wpisu, 2) jego dalszy pobyt stanowiłby zagroŝenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszałby interes Rzeczypospolitej Polskiej, 13

14 3) niezgodnie z przepisami przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę, 4) dobrowolnie nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w decyzji: a) o zobowiązaniu do opuszczenia tego terytorium, b) o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, c) o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 5) nie wywiązuje się ze zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa, 6) zakończył odbywanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w Rzeczypospolitej Polskiej za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 7) został skazany w Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnym orzeczeniem na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu i istnieją podstawy do przeprowadzenia postępowania o przekazanie go za granicę w celu wykonania orzeczonej wobec niego kary. Wyjazd cudzoziemca w związku z wydaniem decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje zakazem wjazdu do Polski przez okres trzech lub pięciu lat (trzy lata wyjazd na własny koszt, pięć lat wydalenie na koszt Skarbu Państwa). Informacje te są niezbędne nie tylko dla funkcjonariuszy StraŜy Granicznej, którzy głównie zajmują się kontrolą legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, ale równieŝ dla policjantów podejmujących interwencje w róŝnych miejscach oraz wobec róŝnych kategorii osób mających coraz częściej styczność z obywatelami innych państw. 4. Wybrane prawa i obowiązki cudzoziemców dotyczące wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Warunki wjazdu oraz pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, określająca wszelkie wymagania dla osób wjeŝdŝających i przebywających na terytorium naszego kraju. Analizując artykuł 21 wspomnianej ustawy, poprzez analogię moŝemy dostrzec obowiązki nałoŝone na cudzoziemca, których nieprzestrzeganie spowoduje odmowę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do obowiązków tych zaliczają się m.in.: 1) posiadanie waŝnych dokumentów podróŝy lub wizy, 2) uiszczenie opłaty, do której uiszczenia jest obowiązany, 14

15 3) posiadanie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzającego pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zamierzonego pobytu na tym terytorium, 4) nieprzekroczenie czasu pobytu na terytorium państw obszaru Schengen przez trzy miesiące w okresie sześciu miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu, chyba Ŝe umowy międzynarodowe stanowią inaczej, 5) przedstawienie dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu i warunków planowanego pobytu, 6) posiadanie wystarczających środków utrzymania w stosunku do długości i celu planowanego pobytu lub środków na powrót do państwa pochodzenia lub tranzyt albo dokumentu potwierdzającego moŝliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem. To niektóre z warunków niezbędnych do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone poniŝej okoliczności uniemoŝliwiają wjazd cudzoziemca, jak równieŝ jego legalny pobyt. Do okoliczności takich w myśl art. 21 ustawy o cudzoziemcach zaliczymy: 1) cudzoziemiec posiada podrobiony lub przerobiony dokument podróŝy, wizę lub inny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu, 2) dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepoŝądany, 3) dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen, o którym mowa w art. 92 konwencji wykonawczej do Układu z Schengen, do celów odmowy wjazdu, 4) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moŝe stanowić zagroŝenie zdrowia publicznego, 5) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moŝe stanowić zagroŝenie obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub stosunków międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Tendencje w stosunkach międzynarodowych wskazują na dąŝenia do zrównywania praw cudzoziemców z prawami obywateli danego państwa, jednakŝe podczas pobytu na terytorium Polski cudzoziemiec pomimo tego, Ŝe moŝe korzystać z większości praw, jakie przysługują obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, musi liczyć się z ograniczeniami niektórych z nich, takich jak: 1) wyłączenie praw wyborczych, 2) zakaz zatrudniania cudzoziemców jako kapitanów, oficerów, członków załogi statków morskich i powietrznych. W Polsce równieŝ nie mogą być adwokatami, 3) wykonywanie praw politycznych, 4) zakaz zajmowania stanowisk publicznych, 5) ograniczenie w zakresie posiadania własności nieruchomej oraz ograniczona swoboda nabycia własności ruchomej, 15

16 6) ograniczenia w dostępie do oświaty, 7) pewne ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zakupu nieruchomości, 8) pomoc społeczna świadczona z budŝetu państwa. 5. Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 5.1. Legitymowanie Legitymowanie cudzoziemca i przeprowadzanie innych czynności wynikających z ustawy o Policji w stosunku do cudzoziemca czy obywatela Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie się znacząco róŝniło 19. Zasady postępowania policjanta w stosunku do tych osób będą wynikały z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. Opis czynności dotyczących samego legitymowania znajdzie czytelnik w pozycji Legitymowanie 20. Teraz natomiast skupimy się na czynnościach związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 85 ustawy o cudzoziemcach kontrolę taką sprawują organy StraŜy Granicznej i Policji (artykuł ten jest równocześnie podstawą prawną do legitymowania). Ponadto Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wojewoda i organy SłuŜby Celnej mogą sprawować kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez te organy postępowań w sprawach cudzoziemców lub w sprawach celnych. W związku z powyŝszym funkcjonariusz SłuŜby Celnej, StraŜy Granicznej i Policji lub upowaŝniony przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub wojewodę pracownik przeprowadzający kontrolę moŝe Ŝądać od cudzoziemca okazania odpowiednich dokumentów, zezwoleń czy teŝ środków utrzymania. Natomiast zgodnie z art. 86 tejŝe ustawy cudzoziemiec jest obowiązany dokumenty, zezwolenia czy teŝ środki utrzymania okazać. Ustawa w art. 87 narzuca równieŝ ministrowi spraw wewnętrznych określenie, w drodze rozporządzenia, sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem okoliczności jej przeprowadzania, rodzajów kon- 19 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), art. 15 ust M. Szawelski, A. Thiel, Legitymowanie, Słupsk

17 trolowanych dokumentów oraz sposobu i zakresu dokumentowania czynności związanych z przeprowadzaną kontrolą 21. We wspomnianym wyŝej rozporządzeniu znajdziemy wytyczne co do sposobu przeprowadzenia tej kontroli. W 1 pkt 1 wskazano, iŝ powinna być ona przeprowadzana przez co najmniej dwóch funkcjonariuszy StraŜy Granicznej, Policji lub SłuŜby Celnej lub co najmniej dwóch upowaŝnionych pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców albo urzędu wojewódzkiego. Dopuszcza się, by kontrola została przeprowadzana takŝe wspólnie przez funkcjonariuszy róŝnych słuŝb lub pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców albo urzędu wojewódzkiego. Dopuszczalna jest teŝ sytuacja, gdy kontrolę moŝe przeprowadzić jeden funkcjonariusz. Mianowicie, jeŝeli w toku innych czynności słuŝbowych wykonywanych przez jednego funkcjonariusza ujawniono okoliczności uzasadniające jej przeprowadzenie. Tak więc, jak z powyŝszego wynika, Policja jest jednym z organów uprawnionych do kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Przed rozpoczęciem kontroli funkcjonariusz podaje swój stopień, imię i nazwisko w sposób umoŝliwiający kontrolowanemu odnotowanie tych danych, a takŝe podstawę prawną kontroli, a w przypadku kontroli przeprowadzanej w toku wykonywania innych czynności słuŝbowych podstawę prawną przeprowadzenia kontroli. 2. Funkcjonariusz nieumundurowany przed rozpoczęciem kontroli okazuje ponadto legitymację słuŝbową, a na Ŝądanie osoby, wobec której podjęto czynności, umoŝliwia odnotowanie numeru legitymacji, organu, który ją wydał, oraz nazwiska funkcjonariusza. W sytuacji gdy podczas kontroli zachodzi konieczność skorzystania z pomocy tłumacza, jego udział zapewnia funkcjonariusz 22. Kontrola będzie polegała na wezwaniu cudzoziemca do okazania: 1) dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: a) dokumentu podróŝy, b) przepustki, o której mowa w art. 13a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach 23, c) wizy, jeŝeli jest wymagana, 21 Zob. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 207, poz. 1600). 22 TamŜe, 3 pkt Cudzoziemcy będący członkami załóg statków morskich przypływających do polskich portów morskich, przekraczający granicę w celu zejścia na ląd i pobytu w granicach miasta portowego, posiadający waŝny dokument podróŝy oraz przepustkę wydaną przez komendanta placówki StraŜy Granicznej, są zwolnieni z obowiązku posiadania wiz. Zob. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, dz. cyt., art. 13a ust

18 d) karty pobytu, e) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, f) zezwolenia na osiedlenie się, g) polskiego dokumentu podróŝy dla cudzoziemca, h) polskiego dokumentu toŝsamości cudzoziemca, i) tymczasowego polskiego dokumentu podróŝy dla cudzoziemca, j) tymczasowego zaświadczenia toŝsamości cudzoziemca, k) dokumentu podróŝy przewidzianego w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., l) zaświadczenia, o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach 24, m) zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, n) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, o) dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydanych przez inne państwa obszaru Schengen, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederację Szwajcarską, p) dokumentu potwierdzającego, Ŝe wjazd i pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z wykonywaniem czynności zawodowych, 2) dokumentów uprawniających do wykonywania pracy przez cudzoziemca, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca lub potwierdzających fakt powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: a) zezwolenia na pracę wydanego przez właściwy organ, b) oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, zarejestrowanemu we właściwym powiatowym urzędzie pracy, c) umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, d) dokumentów potwierdzających uzyskanie przez cudzoziemca prowadzącego działalność gospodarczą wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 3) środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt, w walucie polskiej lub walutach obcych, lub dokumentów mogących potwierdzić moŝliwość uzyskania środków utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem, takich jak: a) czek podróŝny, b) karta kredytowa wraz z zaświadczeniem o wysokości limitu na karcie kredytowej lub karta płatnicza wraz z zaświadczeniem o aktualnym stanie konta lub aktualnym wyciągiem z historii rachunku, 24 Chodzi tu o zaświadczenie o zwrocie karty pobytu, polskiego dokumentu podróŝy dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu toŝsamości cudzoziemca, waŝne do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zob. tamŝe, art. 80 ust

19 c) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upowaŝnionego pracownika tego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej, d) oryginał zaproszenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, e) dokument potwierdzający przyznanie stypendium 25. Wyniki tejŝe kontroli wykorzystuje się do stwierdzenia legalności pobytu lub ewentualnego formułowania wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego o zobowiązanie do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca lub o jego wydalenie. Niezwłocznie po przeprowadzeniu kontroli funkcjonariusz w przypadku stwierdzenia legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odnotowuje fakt przeprowadzenia kontroli w notatniku słuŝbowym albo sporządza notatkę, w szczególności gdy w przeprowadzeniu kontroli bierze udział tłumacz. W przypadku gdy kontrolą objęto więcej niŝ jednego cudzoziemca, moŝna sporządzić jedną notatkę obejmującą wszystkich kontrolowanych cudzoziemców. W notatce powinny zostać zawarte informacje: 1) numer legitymacji słuŝbowej funkcjonariusza, jego stopień, imię i nazwisko lub imię i nazwisko pracownika oraz numer i data wystawienia upowaŝnienia, o ile jest ono niezbędne do przeprowadzenia kontroli, oraz nazwa organu, który wydał ten dokument; 2) data i miejsce sporządzenia notatki; 3) data i godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 4 imię i nazwisko, data urodzenia oraz obywatelstwo kontrolowanego cudzoziemca; 5) adres zamieszkania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 6) wynik kontroli; 7) podpis funkcjonariusza lub pracownika sporządzającego notatkę 26. W sytuacji stwierdzenia nielegalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonariusz sporządza protokół kontroli legalności jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym muszą zostać zawarte następujące informacje: 1) numer legitymacji słuŝbowej funkcjonariusza, jego stopień, imię i nazwisko lub imię i nazwisko pracownika oraz numer i data wystawienia upowaŝnienia, o ile jest ono niezbędne do przeprowadzenia kontroli, oraz nazwa organu, który wydał ten dokument; 2) data i miejsce sporządzenia protokołu kontroli; 3) data i godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 25 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie sposobu, dz. cyt., TamŜe, 5. 19

20 4) miejsce przeprowadzenia kontroli; 5) imię i nazwisko, data urodzenia oraz obywatelstwo kontrolowanego cudzoziemca; 6) adres zamieszkania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) opis skontrolowanych dokumentów z podaniem ich numeru, okresu waŝności oraz nazwy organu, który wydał dokument; 8) wynik kontroli; 9) potwierdzenie przez cudzoziemca, Ŝe zapoznał się z treścią protokołu; 10) podpis funkcjonariusza sporządzającego protokół kontroli; 11) podpis cudzoziemca lub adnotacja o przyczynach jego braku 27. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez cudzoziemca funkcjonariusz odnotowuje przyczynę odmowy, podpisuje protokół, a następnie wręcza kopię protokołu cudzoziemcowi. Zaleca się, by uczestniczący w kontroli inny funkcjonariusz takŝe poświadczył swoim podpisem fakt odmowy podpisania protokołu przez cudzoziemca. W przypadku gdy w przeprowadzaniu kontroli bierze udział tłumacz, protokół kontroli lub notatka powinny zawierać imię i nazwisko oraz podpis tłumacza. Natomiast w sytuacjach, gdy kontrola wymaga koordynacji działań róŝnych słuŝb lub urzędów, przeprowadza się ją zgodnie z planem kontroli. Plan taki przygotowuje się na polecenie organu inicjującego kontrolę, na podstawie uzgodnień dokonanych przez wyznaczonych funkcjonariuszy lub pracowników słuŝb lub urzędów, których przedstawiciele będą uczestniczyć w planowanej kontroli. Plan kontroli powinien w szczególności zawierać: 1) określenie miejsca planowanej kontroli, 2) oznaczenie organu inicjującego kontrolę oraz organów, których przedstawiciele uczestniczą w kontroli realizowanej wspólnie, 3) proponowaną datę i godzinę rozpoczęcia kontroli, 4) imię i nazwisko kierującego czynnościami kontrolnymi, 5) załoŝenia organizacyjne. Planując działania mające na celu kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, naleŝy uprzednio przeprowadzić ustalenia mające na celu rozpoznanie terenu planowanych działań oraz uprawdopodobnienie faktu przebywania cudzoziemców na danym terenie w sposób uzasadniający przeprowadzenie kontroli. W przypadku planowania kontroli legalności na drogach naleŝy uwzględnić przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego. Planowanie takich działań winno być kaŝdorazowo poprzedzone szczególnymi przygotowaniami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim funkcjonariuszom i innym uczestnikom kontroli legalności pobytu. W przypadku prowadzenia działań w ramach zawartego porozumienia pomiędzy TamŜe, 5 pkt 4.

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Prawo do ochrony zdrowia migrantów

Prawo do ochrony zdrowia migrantów Marcin Mikos Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego Prawo do ochrony zdrowia migrantów Podstawowe kwestie dotyczące prawa do ochrony zdrowia w Polsce 1.Art. 68 Konstytucji RP stanowi, że każdy ma prawo do

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Dz.U.08.236.1643 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r.) Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli:

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli: POBYT TOLEROWANY Ustawa z dn.13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje możliwość udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany na terytorium

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na osiedlenie się

Zezwolenie na osiedlenie się Zezwolenie na osiedlenie się Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234 poz.1694 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-rp. html Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 03:36

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Decyzja o wydaleniu cudzoziemca Decyzję o wydaleniu cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Cudzoziemców Warszawa, 4 listopada 2010r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. nr 234 poz.1694, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U.02.141.1180 2003-09-01 zm. Dz.U.03.128.1175 art.153 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.77 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808 art.51 2005-08-24 zm. Dz.U.05.90.757 art.13 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ Kierownik oddziału: Postępowanie prowadzi i informacji udziela: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Dziennik Ustaw Nr 151 11692 Poz. 1015 1015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Na podstawie art. 48g ust. 1 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3

UMOWA. Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróŝy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Rozdział 1. Przepisy ogólne Tekst ujednolicony obejmujący zmiany wprowadzone ustawą o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

Bardziej szczegółowo

Morski Oddział Straży Granicznej

Morski Oddział Straży Granicznej Morski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/dla-podroznych/1613,informacje-dla-podroznych.html Wygenerowano: Sobota, 21 stycznia 2017, 23:04 Informacje dla podróżnych

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ Co to jest zezwolenie na osiedlenie się Cudzoziemiec spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Zezwolenia

Bardziej szczegółowo

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1. ZASADY WJAZDU NA TERYTORIUM RP Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), obywatele państw Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY KARTA USŁUG Symbol karty: 9.WSO.DELiDO.1 Urząd Miejski w Głogowie Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY Cel usługi: Kogo dotyczy? Podstawy prawne: Wymagane dokumenty: Zameldowanie na

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Stały pobyt w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Ustawa o cudzoziemcach przewiduje dwie formy stałego pobytu dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej: zezwolenie na osiedlenie się oraz zezwolenie

Bardziej szczegółowo

JAK POWINIEN POSTĘPOWAĆ POLICJANT WYKONUJĄCY CZYNNOŚCI Z UDZIAŁEM CUDZOZIEMCA?

JAK POWINIEN POSTĘPOWAĆ POLICJANT WYKONUJĄCY CZYNNOŚCI Z UDZIAŁEM CUDZOZIEMCA? KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dla-policjantow/warto-wiedziec/inne/18969,jak-powinien-postepowac-policjant-wykonujacy-czyn nosci-z-udzialem-cudzoziemca.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/667,nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-23042014.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 04:00 NOWA USTAWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.06.234.1694 2007.07.20 zm. Dz.U.07.120.818 art. 1 2007.12.21 zm. Dz.U.07.165.1170 art. 41 2008.05.29 zm. Dz.U.08.70.416 art. 6 2008.10.25 zm. Dz.U.08.180.1112 art. 11 2009.01.01 zm. Dz.U.08.216.1367

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ LUB ZGODY NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec spełniający warunki określone w

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 Zatrzymanie cudzoziemca Cudzoziemiec może być zatrzymany na okres nie dłuższy

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów badawczych

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 128 poz USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 128 poz USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/136 Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego

Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Imię

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WE NA TERYTORIUM RP

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WE NA TERYTORIUM RP ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WE NA TERYTORIUM RP Postępowanie prowadzi i informacji udziela: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Załącznik nr 16 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

2. Imiona: 3. Płeć 1) : K M. 4. Imię ojca: 5. Data urodzenia: - - rok miesiąc dzień 6. Miejsce urodzenia: 7. Kraj urodzenia: (nazwa państwa)

2. Imiona: 3. Płeć 1) : K M. 4. Imię ojca: 5. Data urodzenia: - - rok miesiąc dzień 6. Miejsce urodzenia: 7. Kraj urodzenia: (nazwa państwa) Pieczęć pracodawcy - - Sygnatura i data złoŝenia wniosku:... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej A. Dane osobowe cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/109 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu

Bardziej szczegółowo

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Imię Nazwisko

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Imię Nazwisko Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi Dokument został wygenerowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Opolski Urząd Wojewódzki Karta Usługi Miejsce załatwienia sprawy Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175. USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175. USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/87 Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694. 1) I) o cudzoziemcach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 1. Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Procedury kontroli legalności zatrudnienia

Procedury kontroli legalności zatrudnienia BIP - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/cudzoziemcy/10814,procedury-kontroli-legalnosci-zatrudnienia.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem,

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, Ewidencja Ludności Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, - braku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Aldona Szparak tel. (089) 523-22-19, e-mail: aszparak@uw.olsztyn.pl

Aldona Szparak tel. (089) 523-22-19, e-mail: aszparak@uw.olsztyn.pl ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ NA TERYTORIUM RP Postępowanie prowadzi i informacji udziela: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców 14.01.2016 Urząd do Spraw Cudzoziemców Organy administracji, służby zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 30 października 2015, 20:39 PESEL Powszechny Elektronicznym System Ewidencji Ludności Co to jest rejestr PESEL Jakie dane są gromadzone w rejestrze PESEL

Bardziej szczegółowo

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przez osoby niebędące obywatelami polskimi 1 Podstawy prawne 1. Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami mogą podejmować

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [1]) Art. 1. W ustawie z dnia 13

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: Część I WNIOSEK o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Imię i nazwisko osoby ubiegającej się.. nr PESEL *)... Obywatelstwo... Miejsce zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. w sprawie wysokości środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach

Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach ul. Koszykowa 16 ul. Taborowa 33 00-564 Warszawa 02-699 Warszawa tel. 022 60 174 02 tel. 022 60 174 14 fax. 022 60 174 13 fax. 022 60 174

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021) Warszawa, dnia 15 listopada 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zmienia ustawę z dnia 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: Źródło: http://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/przepisy-prawne/polskie/6283,kompilacja-najwazniejszych-przepisow-prawa-polskiego -zwiazanych-z-problematyka-h.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/98 Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/rejestracja-obywateli-u/rejestracja-obywatela/14801,rejestracja-obyw atela-ue.html Wygenerowano: Wtorek, 25 lipca 2017, 17:14 Jestem obywatelem

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN ROLA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN - Elektroniczna baza danych umożliwiająca wymianę informacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.06.234.1694 2007.07.20 zm. Dz.U.2007.120.818 art. 1 2007.12.21 zm. Dz.U.2007.165.1170 art. 41 2008.05.29 zm. Dz.U.2008.70.416 art. 6 2008.10.25 zm. Dz.U.2008.180.1112 art. 11 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.216.1367

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589 Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13

Bardziej szczegółowo

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 264 poz. 1573) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 264 poz. 1573) Rozdział 1. Przepisy ogólne Stan prawny 2012-07-30 2012-06-12 Dz.U.2012.589 2012-07-21 Dz.U.2012.769 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 264 poz. 1573) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE PRAWA STAŁEGO POBYTU CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ Postępowanie prowadzi i informacji udziela:

POTWIERDZENIE PRAWA STAŁEGO POBYTU CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ Postępowanie prowadzi i informacji udziela: POTWIERDZENIE PRAWA STAŁEGO POBYTU CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ Postępowanie prowadzi i informacji udziela: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Załącznik nr 14 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 PISMO PRZEWODNIE od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisano przez pana dyrektora Jordiego AYETA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dział Świadczeń Rodzinnych 41-949 Piekary Śląskie, ul. Biskupa Nankera 103 tel. 32 287 95 03, 288 35 74 Wpłynęło do MOPR Dnia... Nr wniosku... /201... Podpis... Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1 Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1 Ustawa z dnia 25 stycznia 2016 r. o szczególnych środkach ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub interesu

Bardziej szczegółowo

6. MIGRANT EKONOMICZNY

6. MIGRANT EKONOMICZNY SŁOWNIK 1. AZYL - w nazewnictwie polskim krajowa forma ochrony, która jest udzielana cudzoziemcom w sytuacji, kiedy jest to konieczne do zapewnienia im ochrony oraz wtedy, gdy przemawia za tym ważny interes

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 października 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) 2) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 165, poz. 1170. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/najczesciej-zadawane-py/1799,najczesciej-zadawane-pyt ania.html Wygenerowano: Niedziela, 5 marca 2017, 19:10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA PRACY NA TERYTORIUM RP NA ZASADACH OKREŚLONYCH W DECYZJI NR 1/80 RADY STOWARZYSZENIA REPUBLIKI TURECKIEJ I EWG Z DNIA 19

Bardziej szczegółowo

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów Od 21 lipca 2012 r. nowe obowiązki dla zatrudniających cudzoziemców. SPRAWDŹ DOKUMENT POBYTOWY CUDZOZIEMCA 1 i przechowuj kopię! Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.09.106.884 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z dnia 3 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Dział Świadczeń Rodzinnych 15-634 Białystok ul. Klepacka 18 Załącznik nr 14 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-83-08 Druk nr 778 Warszawa, 11 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NOZDRZEC. Adres: 36-245 Nozdrzec 224. Niezwłocznie - w dniu złoŝenia formularza meldunkowego. Wydaje się potwierdzenie zameldowania.

NOZDRZEC. Adres: 36-245 Nozdrzec 224. Niezwłocznie - w dniu złoŝenia formularza meldunkowego. Wydaje się potwierdzenie zameldowania. Karta Nr 1/13 Zameldowanie na pobyt stały Miejsce załatwienia sprawy Stanowisko ds. ewidencji ludności, II piętro, pokój nr 15, Formularz: zgłoszenie pobytu stałego /E-1/ zaświadczenie o wymeldowaniu z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS/DEC 231/12/17186,17188,17190 dot. D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie obcokrajowców - zestawienie najważniejszych informacji praktycznych. Warszawa,

Zatrudnianie obcokrajowców - zestawienie najważniejszych informacji praktycznych. Warszawa, Zatrudnianie obcokrajowców - zestawienie najważniejszych informacji praktycznych Warszawa, 17.05.2017. Terminologia CUDZOZIEMIEC - osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego MIGRANT - każda osoba, która

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich przedsiębiorców Małgorzata Skibińska 12 październik

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-8-10 Druk nr 2806 Warszawa, 15 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (druk nr 964)

do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (druk nr 964) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (druk nr 964) U S T A W A z dnia 31 stycznia 1959 r. o CMENTARZACH I CHOWANIU

Bardziej szczegółowo

Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr128 poz. 1175. USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr128 poz. 1175. USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 2003 Nr128 poz. 1175 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573. Art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. nowych procedur

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMIEC PROWADZĄCY ŻYCIE RODZINNE W ROZUMIENIU KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI Z OBYWATELEM RP LUB INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE, PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O q ZMIANĘ DANYCH ADRESOWYCH/NAZWISKA/IMIENIA q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA NA RACHUNEK BANKOWY q ZMIANĘ RACHUNKU BANKOWEGO q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA OSOBY ZAMIESZKAŁEJ ZA GRANICĄ MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01.

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE Główne akty prawne regulujące kwestie świadczenia pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo