Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana ISSN Nr 8/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana ISSN 2299-2928. Nr 8/2015"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Studia Sieradzana ISSN Nr 8/2015 Sieradz

2 ISSN Studia Sieradzana 8/2015 Redaktor naczelny: dr Joanna Swędrak, Z-ca Redaktora: prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski, Z-ca Redaktora Naczelnego ds. organizacyjnych i technicznych: mgr Joanna Lisiecka, Sekretarz: mgr Ewelina Dobrzyńska. Kolegium Redakcyjne: dr Zygmunt Kołodziej, dr Elżbieta Woźnicka, dr Jacek Cheda, lek. med. spec. psych. Katarzyna Przysucha. Rada Naukowa Prof. zw. dr hab. Krzysztof Wieczorek Uniwersytet Śląski, Prof. zw. dr hab. Tomasz Szarek Uniwersytet Gdański, Prof. zw. dr hab. Jerzy Ochman Uniwersytet Jagielloński, Prof. Mordecai Roshwald University of Minnesota USA, Prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc. Univerzity Mateja Bela Słowacja, Doc. Mgr Marián Palenčár, CSc. Univerzity Pavla Josefa Šafárika Słowacja, Dr hab. Norbert Pikuła: prof. nadzw. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Dr hab. Mieczysław Różański: prof. nadzw. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, Dr hab. Krzysztof Kowalik: prof. nadzw. Politechnika Opolska, Dr hab. Andrzej Radomski: prof. nadzw. UMCS Lublin, Dr hab. Krzysztof Wiak: prof. nadzw. KUL Lublin, Dr hab. Piotr Niwiński Uniwersytet Gdański, Dr Valentin Konstantinow Mołdawska Akademia Nauk, Dr Bogusław Ulijasz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Dr Jerzy Sobański Uniwersytet Jagielloński, Dr Anna Gawron-Skarbek Uniwersytet Medyczny Łódź. Copyright by graphics No. 1-9: prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski Projekt okładki: Maciej Copyright by Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu ul. Mickiewicza Sieradz ISSN Studia Sieradzana 8/2015 2

3 ISSN Studia Sieradzana 8/2015 Słowo wstępne Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa dyspozycji już ósmy numer naszego interdyscyplinarnego czasopisma naukowego Studia Sieradzana. W numerze możemy zapoznac się z artykułami z zakresu pracy socjalnej, polityki społecznej, cze geriatrii. Na uwagę zasługuje artykuły dr Małgorzaty Jagodzińskiej, pt.: Osoby starsze/seniorzy na rynku pracy oraz Aktywność lokalna w rozwiązywaniu problemów społecznych. Autorka wskazuje problemy społeczne w dobie ekonomizacji życia ludzkiego, np.: w artykule o seniorach możemy przeczytać Jedną z wyraźnych tendencji, występujących w ostatnich latach w krajach UE, jest zachęcanie ludzi do pracowania dłużej m.in. poprzez podwyższanie wieku emerytalnego; wynagradzanie późniejszego przejścia na emeryturę i zniechęcanie do wcześniejszej emerytury; umożliwianie starszym pracownikom pozostania na rynku pracy oraz wspieranie równości płci w kwestii zatrudnienia, w tym wyrównywanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet. Innymi interesującymi artykułami są tekst pani dr Kinga Przybyszewska, która podejmuje zagadnienia związane z pomocą socjalną oraz z tak zwanym rodzicielstwie zastępczym : Dziecko najlepiej rozwija się w środowisku rodzinnym. Jeśli rodzina naturalna rozpada się, czy nie jest w stanie realizować swoich podstawowych funkcji, wówczas potrzebna jest ingerencja, która umożliwiłaby eliminację zagrożeń i wsparłaby rodzinę naturalną. ISSN Studia Sieradzana 8/2015 3

4 ISSN Studia Sieradzana 8/2015 Natomiast dr Dariusz Szarzała podejmuje zagadnienie związane z wychowaniem, pt.: Wybrane aspekty wychowania prospołecznego w środowisku rodzinnym: Kluczową rolę w kształtowaniu postaw prospołecznych odgrywa jednak aspekt wychowawczy i socjalizacyjny rodziny. [...]. Środowisko wychowawcze rodziny tworzy przede wszystkim kultura stosunków międzyludzkich w rodzinie, interakcje między członkami rodziny, potrzeba i umiejętności wzajemnego komunikowania swoich przeżyć, myśli oraz świat symboli kulturowych, które członkowie rodziny poznają, odkrywają i które są podstawą porozumienia się między nimi W naszym periodyku dostępne są również recenzje. Dr Sarzała analizuje problematykę zawartą w publikacji Janusza Gajdy, pt.: Wartości w życiu i edukacji człowieka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss Natomiast dr Sikora omawia artykuł Moniki Krajcovicovej pt.: Praca z czytanką w klasach I-III w czasopiśmie Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce nr 23 (1/2012), s Konkludując, w imieniu redakcji zapraszam do zapoznania się z kolejnym numerem naszego czasopisma. W numerze tym, podobnie jak w poprzednim, przyjęliśmy dowolność edytorską tekstu, co może budzić u czytelników zdziwienie, ale jest to zamierzony cel, albowiem nauka wymaga otwartości, podobnie edytorstwo, (choć najczęściej zunifikowane), pozwala ukazać wielość i różnorodność form. Redakcja ISSN Studia Sieradzana 8/2015 4

5 ISSN Studia Sieradzana 8/2015 Spis treści ARTYKUŁY 5 D. Sarzała: Wybrane aspekty wychowania prospołecznego w środowisku rodzinnym 7 K. Przybyszewska: Trudne dzieciństwo rodzicielstwo zastępcze 21 M. Jagodzińska: Aktywność lokalna w rozwiązywaniu problemów społecznych 27 RECENZJE 34 D. Sarzała: Janusz Gajda, Wartości w życiu i edukacji człowieka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss D. Sikora: Monika Krajcovicova pt.: Praca z czytanką w klasach I-III w czasopiśmie Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce nr 23 (1/2012), s KANWY 42 K. Przybyszewska: Praca socjalna pojęcie, metody, znaczenie 43 M. Jagodzińska: Osoby starsze/seniorzy na rynku pracy 55 P. Bartosik: Waluta wirtualna w serwisach społecznościowych, grach i portalach internetowych 62 5

6 ISSN Studia Sieradzana 8/2015 ISSN Studia Sieradzana 8/2015 Artykuły 6

7 ISSN Studia Sieradzana 8/2015 7

8 ISSN Dr Dariusz Szarzała Wybrane aspekty wychowania prospołecznego w środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 8

9 Abstract The article presents the problem of prosocial education in the family. The article presents the issues concerning the role of the family in the development of pro-social attitudes as an important component of the process of education and socialization. The author pointed out the importance of prosocial attitudes in life and human development. He also pointed to the importance of family environment in prosocial education. Was also carried out analysis of the major factors affecting the process of prosocial education of children and youth. Key words: family, education, socialization, prosocial attitudes. Wstęp W społecznym funkcjonowaniu człowieka istotną rolę odgrywają postawy dzięki którym jest on zdolny do podejmowania działań akceptowanych oraz cenionych przez społeczeństwo i jednocześnie warunkujących jakość jego relacji z innymi ludźmi. Postawy takie nazywane są prospołecznymi i wyrażają się we względnie trwałej gotowość człowieka do pozytywnych reakcji w stosunku innych osób lub dobra ogólnospołecznego oraz oznaczają gotowość do działań na rzecz innych, przy zewnętrznych wzmocnieniach lub ich braku 1. Podejmowane przez człowieka zachowania prospołeczne najczęściej określa się takimi pojęciami, jak: altruizm, działania pomocne w sferze materialnej lub duchowej, dzielenie się z innymi, zaangażowanie społeczne, solidarność, orientacja na dobro wspólne, patriotyzm 2. Istotną cechą zachowań prospołecznych wyróżniającą je spośród innych licznych czynów ludzkich jest gotowość do realizowania celów pozaosobistych skierowanych na zaspokojenie cudzych potrzeb, ochronę interesów oraz rozwój innych osób 3. Warto jednocześnie zaznaczyć, że elementem wspólnym łączącym wszystkie te pojęcia jest bezinteresowność, gotowość do ponoszenia ryzyka lub ofiary na rzecz poszczególnych osób, grup, społeczności, instytucji, a także innych obiektów społecznych. W przeciwieństwie do zachowań koncentrujących się na celach osobistych i własnych korzyściach, układem odniesienia zachowań prospołecznych są inne osoby, grupy, instytucje, idee. 4 Celem zachowania prospołecznego jest przede wszystkim wywołanie pozytywnych 1 J. Mariański, Postawy prospołeczne i egoistyczne młodzieży polskiej,,,acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociolologica 2012, Nr 40, s Zob. M. Łobocki, Altruizm a wychowanie, Wydawnictwo UMCS, Lublin J. Reykowski, Nastawienia egocentryczne i nastawienia prospołeczne, w: J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowania się ludzi, Wydawnictwo KiW, Warszawa 1980, s J. Reykowski, Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności, w: T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Wyd. PWN, Warszawa 1976, s

10 skutków dla innych ludzi, a własna korzyść jest jedynie ubocznym ich efektem. Osoba prezentująca tego rodzaju postawy potrafi osiągać swe cele życiowe w sposób aprobowany zarówno przez bliższe jak i dalsze otocznie (rodzinę, szkołę, grupę rówieśniczą, swe środowisko zawodowe, sąsiedzkie itp.) i pełniej integruje się ze swym otoczeniem społecznym. W związku z tym kształtowanie postaw prospołecznych staje się ważnym i integralnym składnikiem procesu wychowania, w którym uczestniczy rodzina jako jedno z najważniejszych środowisk wychowawczych i socjalizacyjnych w życiu i rozwoju człowieka. Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu postaw prospołecznych Termin,,postawa należy do podstawowych pojęć psychologii społecznej na gruncie której oznacza względnie trwałą strukturę (lub dyspozycję do pojawiania się takiej struktury) procesów poznawczych, emocjonalnych i tendencji do zachowań, w której wyraża się określony stosunek wobec danego przedmiotu 5. Postawy nie są mechanizmami wrodzonymi, lecz nabywanymi przez człowieka w jego rozwoju osobniczym przez kontakt z otoczeniem społecznym. Człowiek żyjąc w określonym środowisku społeczno-kulturowym poznaje rzeczy, ludzi, wartości i dostosowuje się w dużej mierze do obowiązującym w nim wzorców oraz zasad oraz norm, kształtując jednocześnie własną postawę wobec siebie i otoczenia społecznego, w której wyrażają się jego system wartości, sposób myślenia i orientacje życiowa. Kształtowanie się postaw to zwykle proces powolny i długi na który istotny wpływ ma wychowania i samowychowanie oraz wpływy socjalizacyjne środowiska społecznokulturowego i zaliczany jest do podstawowych celów pracy wychowawczej 6. Proces ten przebiega przy udziale różnorodnych wpływów wychowawczych 7 Proces kształtowania postaw prospołecznych następuje w wyniku oddziaływań wychowawczych i socjalizacyjnych środowisk, w którym człowiek na co dzień funkcjonuje (wzrasta i dojrzewa). Szczególną rolę w kształtowaniu postaw prospołecznych odgrywa rodzina, która stanowi w życiu człowieka pierwsze oraz najbardziej znaczące środowisko 5 Mika (1984, s ), 6 W. Piestrzyński Poczucie bezpieczeństwa uczniów w kontekście ich poziomu otwartości wobec nauczycieli, (w:) A. Piotrowski, M. Ilnicki (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Człowiek wobec problemów bezpieczeństwa w XXI wieku, t. 3, Wyzwania dla nauk społecznych wynikające z zagrożeń współczesnego świata, Poznań 2012, s M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza. Cz. 2: Psychologia wychowania, PWN, Warszawa 1994, s

11 wychowawcze i socjalizacyjne 8, mające bardzo duży wpływ na percepcje, myślenie, uczucia, działanie, przekonania jednostki. Podkreślmy, że środowisko rodzinne jest miejscem, gdzie dziecko nawiązuje pierwsze kontakty społeczne i emocjonalne, a także zdobywa pierwsze doświadczenia życiowe. Z uwagi na fakt, że są to pierwsze uczucia, pierwsze kontakty, pierwsze związki społeczne oraz inne istotne obserwacje i doświadczenia mające miejsce w okresie, gdy psychika człowieka jest najbardziej plastyczna - nabierają one w procesie socjalizacji i wychowania szczególnego znaczenia 9. Zauważmy także, że dzieci już od najmłodszych lat zachowują się w sposób charakterystyczny dla swoich środowisk rodzinnych oraz przyjmują cechy zachowań swych rodziców 10. Zaznaczmy również, że każda rodzina tworzy swój własny, specyficzny świat, który rozwija uczucia oraz kształtuje i przekształca osobiste dążenia swych członków, a także ich wyobrażenia o sobie i innych 11. W środowisku rodzinnym dziecko uczy się wzorów społecznego postępowania wobec innych ludzi, norm społecznych oraz akceptacji różnych zachowań oraz kształtuje postawy i stosunek do rzeczywistości 12. W środowisku rodzinnym kształtują się nie tylko umiejętności działania w grupie lecz także postawy dziecka wobec innych ludzi 13. Kluczową rolę w kształtowaniu postaw prospołecznych odgrywa jednak aspekt wychowawczy i socjalizacyjny rodziny. [...]. Środowisko wychowawcze rodziny tworzy przede wszystkim kultura stosunków międzyludzkich w rodzinie, interakcje między członkami rodziny, potrzeba i umiejętności wzajemnego komunikowania swoich przeżyć, myśli oraz świat symboli kulturowych, które członkowie rodziny poznają, odkrywają i które są podstawą porozumienia się między nimi 14. Jak podkreśla Wojciech Piestrzyński: rodzina to,,grupa w której dochodzi do zwielokrotnionych interakcji pomiędzy jej poszczególnymi członkami (interakcje wewnętrzne) oraz jako grupa, której członkowie wchodzą w interakcje z innymi 8 P. K. Smith, Rozwój społeczny, w: P.E. Byrant, A. M. Colman, (red.), Psychologia rozwojowa, Wyd. Zysk i S-ka Poznań 1997, s. 60.; D. Sikorska, Warunki życia i rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym z rodzin wielodzietnych, w: U. Szuścik, J. Skibska, E. Kochanowska (red.), Profilaktyka, diagnoza i terapia, Wydawnictwo Libron, Kraków 2014, s M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975, s. 5; 10 K. Pospiszyl, E. Żabczyńska, Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa 1981, s M. Ryś, Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2001.s Zob. szerzej, M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa I. Wielewska, D. Sikorska, Postawy rodzicielskie a umiejętności funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej, w: S. Bębas, E. Jasiuk (red.), Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, Wyzsza szkoła Handlowa, Radom 2011, s J. Izdebska, Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, Trans Humana, Białystok 2000, s

12 członkami społeczeństwa (interakcje zewnętrzne) reprezentując interesy własne, poszczególnych członków rodziny i całej rodziny 15. Proces uspołecznienia dziecka polega na identyfikacji, głównie z rodzicami, a także na internalizacji, czyli przyjęciu za swoje wymagań i potrzeb najbliższego otoczenia. Podkreślmy, że obserwując rodziców i swoje rodzeństwo młody człowiek uczy się również podstawowych sposobów reagowania wobec pojawiających się wydarzeń i osób. W wyniku naśladownictwa najbliższych, nabywa umiejętności rozwiązywania trudności, nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, a także przedstawiania własnego punktu widzenia i osiągania zamierzonych celów. Stanowiąc pierwszy wzór zachowań, rodzina tworzy zatem podstawę dla kształtowania się wzorców zachowań człowieka w środowisku społecznym. Podstawowe zręby wzorów relacji z innymi ludźmi w dużej mierzy wynoszone są więc z własnego środowiska rodzinnego 16. Wybrane uwarunkowania wychowania prospołecznego w środowisku rodzinnym W procesie wychowania i socjalizacji wskazać można na szereg czynników wpływających sprzyjających kształtowaniu postaw prospołecznych, które powinny zostać w sposób szczególny uwzględnione zarówno przez rodziców jak i inne podmioty podejmujące oddziaływania wychowawcze i edukacyjne. Ważnym zadaniem wychowawczym rodziny związanym z kształtowaniem postaw prospołecznych jest wprowadzanie najmłodszych swych członków w zasady współżycia międzyludzkiego, polegającym przede wszystkim na przedstawianiu dziecku różnorodności relacji międzyosobowych respektujących specyficzne role i wynikające z nich zarówno prawa jak i obowiązki. Istotną rolę w procesie wychowania prospołecznego odgrywa metoda indukcji, polegająca na wskazywaniu naturalnych konsekwencji wynikających z określonego zachowania. Niezbędne jest w tym przypadku wskazywanie dziecku konsekwencji, zarówno korzystnych (radość, zadowolenie), jak i niekorzystnych (cierpienie, przykrość), jakie z jego zachowania wynikają dla innych osób. Ukazując dziecku skutki jego własnego zachowania dla innych osób, a w konsekwencji i dla samego siebie, warto jednocześnie wskazywać na 15 W. Piestrzyński, Zaburzenia osobowości współmałżonka jako czynnik psychogenny, zagrażający jakości i trwałości małżeństwa i rodziny,,,zeszyty Naukowe AMW, Nr 187A, Gdynia 2011, s M. Ryś, Systemy rodzinne, dz. cyt., s

13 istotę błędów postępowania jakie zostały popełnione w relacji do innych osób, a także przyczyn ewentualnych niepowodzeń itp. Metoda ta pozwala na rozwijanie zdolności dostrzegania cudzych potrzeb, uczuć i przeżyć, a więc kształtuje zdolność wchodzenia w położenie innej osoby i rozwija tzw. empatię wyuczoną, stanowiącą ważny czynnik zachowań prospołecznych. Jest to jednocześnie warunek rozumienia przez dziecko zarówno sensu swoich zachowań jak i potrzeb innych osób 17. W procesie kształtowania postaw prospołecznych ważne jest także powierzanie dziecku zadań o charakterze prospołecznym, dzięki którym może się ono uczyć odpowiedzialności za innych lub określone dobro pozaosobiste. Dzieci, które w praktycznym działaniu wykonują określone zadania w domu na rzecz rodziny, stają się bardziej prospołeczne niż te, które (np. poza troską o porządek we własnym pokoju) nie realizują tego rodzaju zadań. Ponadto powierzanie dzieciom odpowiedzialności za dobro innych sprzyja nie tylko kształtowaniu postaw prospołecznych, lecz także formowaniu postawy odpowiedzialności za inne osoby 18. Ważnym elementem procesu wychowania prospołecznego są również wzajemne relacje pomiędzy samymi małżonkami oraz rodzicami i ich dziećmi, składające się na tzw. atmosferę rodzinną. Wszelkiego rodzaju kryzysy i nieporozumienia występujące w rodzinie zaburzają, a nawet niszczą jej wewnętrzną równowagę i potencjał wychowawczo socjalizacyjny, zwłaszcza jeśli się ich nie próbuje rozwiązywać w wyniku perswazji i dialogu. Należy jednocześnie zaznaczyć, że klimat rodzinnego domu zależy przede wszystkim od małżonków jako architektów rodziny 19. Niewłaściwe pożycie małżeńskie i związana z nim negatywna atmosfera rodzinna, spowodowana nieprawidłowościami w osobowości współmałżonków (np. charaktero- bądź psychopatią) lub też np. chorobą alkoholową bądź też inną formą nieprzystosowania społecznego przyczynia się do zaburzeń w rozwoju dziecka, a nawet jego demoralizacji. W wielu pracach empirycznych autorzy wskazują na związek pomiędzy wybuchowością, popędliwością i nieopanowaniem rodziców a przestępczością lub inną formą nieprzystosowania społecznego dzieci, przy czym akcentują w tym przypadku większy wpływ ojca E. Budzyńska, Rodzina środowiskiem wychowania prospołecznego, w: D. Kornas-Biela (red.) Rodzina. Źródło życia i szkoła miłości, KUL, Lublin 2001, s Zob. szerzej, J. Reykowski, Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa V. Satir, Rodzina. Tu powstaje człowiek, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2002, s K. Pospiszyl, K. Żabczyńska, Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa 1981; A. Gałkowska, Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci. Wyd. TN KUL Lublin 1999; 13

14 Należy jednak pamiętać, że relacja małżeńska nie wypełnia całej przestrzeni i różnorodności rodzinnego życia. Istotną rolę odgrywają również interakcje zachodzące pomiędzy dziećmi a rodzicami 21. W świetle wyników prowadzonych badań możemy stwierdzić, że pozytywna więź dziecka z ojcem i matką należy do jednych z najistotniejszych czynników, które decydują o powodzeniu prowadzonych działań wychowawczych i profilaktycznych 22. W zasygnalizowanym kontekście, adaptacyjną więź łączącą dziecko z rodzicem, możemy postrzegać jako ważne źródło realizacji elementarnych ludzkich potrzeb, zwłaszcza takich jak: potrzeba miłości, przynależności oraz potrzeba bezpieczeństwa 23. W sytuacji zaspokojenia wymienionych potrzeb człowiek może nie tylko rozwijać własne potencjalności związane z wiedzą, uzdolnieniami, zainteresowaniami i osiągać zamierzone cele, lecz także podejmować działania transgresyjne 24, odznaczające się ekspansywnością, twórczością, ekspresyjnością, dzięki którym zyskuje możliwość ciągłego przezwyciężania własnych ograniczeń i niedoskonałości 25. Kolejnym czynnikiem wpływającym na kształtowane postaw prospołecznych jest praca zawodowa rodziców. W wielu przypadkach może ona pośrednio zaburzać proces wychowania prospołecznego. Badacze zajmujący się tą problematyką sygnalizują, że wczesna separacja małego dziecka od rodziców (zwłaszcza matki) oraz środowiska domowego, nawet na okres kilku godzin w ciągu dnia, powoduje długotrwałe skutki w postaci zmniejszonej odporności na stres, gorszego uspołecznienia, mniejszej samokontroli, a w wieku dorosłym - zwiększonego zapotrzebowania na miłość i czułość ze strony współmałżonka (będącego następstwem niedoboru uczuć w okresie wczesnego dzieciństwa) 26. Dlatego pożądane jest, żeby dziecko miało zapewniony większy kontakt 21 M. dc Barbaro, Struktura rodziny, w: B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Wyd. UJ, Kraków 1999, s E. Jastrun, W poszukiwaniu nowych dróg, Świat Problemów 2011, 12, s. 31; Zob. też szerzej, J. Śledzianowski, S. Bębas, Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2013, s M. Kaźmierczak, T. Rostowska, Percepcja relacji małżeńskich i poziom empatii a jakość życia. w: T. Rostowska. A. Peplińska (red.), Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s W. Piestrzyński, Family in human sickness and in heslth, w: L. Dromantiené, M. Jędrzejko (red.), Social education. Current problems and perspectives, Mykolas Romeris University, Vilnius 2014, s Zob. Cz. S. Nosal, Teoria transgresji po 30 latach: główne założenia, problemy i niektóre mechanizmy transgresji, w: B. Bartosz, A. Keplinger, M. Straś-Romanowska (red.), Transgresje-innowacje-twórczość, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s J. Kozielecki, Psychotransgresjonizm- zarys nowego paradygmatu, w: J. Kozielecki (red,), Nowe idee w psychologii, GWP, Gdańsk 2009, s L. Dyczewski, Rodzina polska i kierunki jej przemian, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1981; A. Jaworowska, Rodzina a przystosowanie społeczne dziecka, w: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii (seria II) t. 9, PWN, Warszawa 1986, s

15 z domem rodzinnym, a zwłaszcza z matką, dopóki nie osiągnie dojrzałości do kilkugodzinnych rozstań, co ma najczęściej miejsce pomiędzy trzecim a czwartym rokiem życia 27. W procesie wychowania prospołecznego istotną rolę odgrywa również nabywanie przez dziecko umiejętności psychospołecznych. Osoba, która posiada tego rodzaju umiejętności potrafi bowiem wchodzić w interakcje z innymi ludźmi w danym kontekście społecznym i podejmować takie zachowania, które są akceptowane i cenione społecznie oraz osobiście korzystne nie tylko dla niej, lecz także dla innych Istnieje wiele klasyfikacji społecznych umiejętności, wśród których szczególną uwagę warto zwrócić na takie ich rodzaje jak 28 : wyrażanie siebie (np. okazywanie uczuć, wyrażanie swoich opinii, przyjmowanie komplementów); wzmacnianie innych osób, (np. zgadzanie się z czyjąś opinią, chwalenie innych); asertywność, np. zwracanie się do kogoś z prośbą, niezgadzanie się z opiniami innych, odmowa w sytuacji nieuzasadnionych żądań; 29 komunikowanie się, np. prowadzenie rozmowy czy rozwiązywanie różnych problemów interpersonalnych; nagradzanie i wzmacnianie, komunikacja niewerbalna, komunikacja werbalna, współpraca i troska o innych; poznawanie i rozwiązywanie problemów, autoprezentacja. Ponadto do umiejętności społecznych można zaliczyć: różnicowanie i nazywanie uczuć, odpowiednie i skuteczne kontaktowanie się z drugą osobą, spostrzeganie sytuacji z punktu widzenia drugiej osoby, umiejętność brania pod uwagę jednocześnie własnego punktu widzenia, jak i szereg innych podobnych umiejętności 30. Należy jednocześnie podkreślić, że umiejętności społeczne rozwijają się na bazie posiadanych przez dziecko cech zarówno fizycznych (np. wzrost, głos, wygląd), jak i psychicznych (np. śmiałość albo lękliwość), w tym też poznawczych (np. giętkość myślenia lub poziom inteligencji). Rozwój społeczny jest bowiem ściśle związany z rozwojem fizycznym, umysłowym i emocjonalnym. W zasadzie możemy stwierdzić, że dzieci spontanicznie nabywają umiejętności społeczne w trakcie swego rozwoju. Dlatego istotną kwestią jest środowisko społeczne w jakim dziecko się wychowuje 27 Tamże. 28 R. C., Rinn, A. Markle, Modification of social deficits in children, w: A. S. Bellack, M. Hersen (red.), Research and practice in social skills training, Plenum Press, New York P. Gilbert, S. Allan, Assertiveness, submissive behavior and social comparison,,,british Journal of Clinical Psychology, 1994, 33, s M. Oleś, Rodzina a umiejętności prospołeczne dzieci, w: D. Kornas-Biela (red.) Rodzina. Źródło życia i szkoła miłości, KUL, Lublin 2001, s

16 i socjalizuje - czy jest to rodzina (prawidłowa czy patologiczna), oraz z jakimi wzorcami zachowań spotyka się ono ze strony osób najbliższych 31. Wśród istotnych czynników wpływających na przebieg procesu wychowania prospołecznego nie możemy pominąć stylów wychowawczych i rodzajów praktyk wychowawczych stosowanych przez rodziców wobec dzieci 32. Należy zaznaczyć, że szczególnie niekorzystny jest styl wychowawczy zwany autokratycznym w którym rodzice za pomocą silnej kontroli, przy użyciu gróźb i kar, egzekwują swoje wymagania. Takie podejście wychowawcze wywołuje bowiem u dzieci negatywne reakcje emocjonalne i opozycyjne, a często agresywne formy zachowania i radzenia sobie w sytuacjach społecznych. W wychowaniu prospołecznym rodzice powinni unikać także tzw. stylu obojętnego, stwarzającego z kolei niewiele ograniczeń. Styl ten posiada również niekorzystny wpływ na rozwój psychospołeczny człowieka. Dzieci wychowywane w tym stylu nie mają bowiem odpowiednich warunków do kształtowania skutecznych sposobów funkcjonowania w interakcjach społecznych i mogą przejawiać zachowania roszczeniowe, agresywne lub stosować manipulacyjne techniki oddziaływania na otoczenie. Ponadto rodzice nie wykazujący wystarczającej uwagi i zainteresowania swym dziećmi nie zapewniają im tym samym wsparcia emocjonalnego, które jest niezbędne w kształtowaniu postaw prospołecznych. Należy jednocześnie pamiętać, że czynnikiem nie sprzyjającym wychowaniu prospołecznemu jest stosowanie wobec dziecka silnych materialnych nagród lub kar fizycznych. Taki sposób postępowania nie prowadzi do trwałych pozytywnych zmian w zachowaniu (w przypadku bowiem kiedy ustaje presja zewnętrzna dziecko przestaje się zachowywać w pożądany sposób). Kształtując postawy prospołeczne należy także unikać stylu permisywnego w którym dominuje wrażliwość i tendencja do zaspokajania emocjonalnych potrzeb dziecka, przy równoczesnym pozostawianiu mu zbyt dużej swobody oraz stawianiu tylko niewielkich ograniczeń i wymagań. Takie podejście wychowawcze nie ukazuje konkretnych form, sposobów prospołecznego zachowania i nie tworzy przewidywalnego środowiska wychowawczego, gdyż dziecko właściwie nie wie, na co może sobie pozwolić i jakie będą tego skutki. Ponadto tego rodzaju styl wychowania sprawia, że dzieci nie nabywają wystarczającej dojrzałości społecznej oraz odpowiedniego poziomu samokontroli, co może prowadzić do zachowań impulsywnych nie liczących się dobrem i potrzebami drugiego człowieka. 31 Tamże, s Tamże,

17 Odnosząc się do zasygnalizowanych powyżej aspektów wychowawczych należy podkreślić, że styl wychowania prospołecznego musi przede wszystkim uwzględniać uczenie przewidywania skutków różnych zachowań, a zwłaszcza konsekwencji jakie z nich wynikają zarówno dla własnej osoby jak i innych ludzi. Ponadto rodzice zaspokajając potrzeby emocjonalne dziecka powinni starać się być nie tylko wrażliwi i opiekuńczy, lecz także muszą tworzyć dziecku przewidywalne środowisko wychowawcze (stawiając wyraźne ograniczenia i dostarczając jasnych zasad postępowania). Nie powinni również stwarzać silnej presji kontroli, lecz wspierać dziecko i dążyć do współdziałania z nim, zamiast podporządkowywać je sobie. Należy jednocześnie unikać postaw negatywnych wobec innych osób ponieważ powoduje to negatywny stosunek wobec otoczenia społecznego. Najbardziej korzystne w procesie kształtowania postaw prospołecznych jest ustrukturalizowane środowisko wychowawcze, które zapewnia przewidywalność oraz jest spontaniczne, pewne siebie i niezależne 33. Ponadto nie możemy zapominać, że osobowość prospołeczna kształtuje się przede wszystkim w otoczeniu osób zachowujących się w sposób prospołeczny, ponieważ dostarczają one autentycznych (nie tylko werbalnych) wzorów postępowania. W związku z tym istotnym czynnikiem wpływającym na proces wychowania prospołecznego jest (posługując się zwłaszcza realnymi przykładami znanymi z codziennego życia) podawanie dziecku wzorów osobowych, które harmonizują dążenia do własnego rozwoju z rozwojem innych ludzi oraz prezentowanie takich modeli aktywności rozwojowej, które uwzględniają dobro i prawa innych ludzi. Konkluzje W świetle przeprowadzonej analizy możemy stwierdzić, że w kształtowaniu postaw prospołecznych zasadniczą i niezastąpioną rolę odgrywa prawidłowo funkcjonujące środowisko rodzinne. Stwarza ono najkorzystniejsze warunki dla nabywania nie tylko odniesienia emocjonalno-motywacyjnego wobec własnego rozwoju, lecz także odgrywa kluczową rolę w opanowywaniu umiejętności realizowania własnych dążeń rozwojowych w taki sposób, aby harmonizowały z potrzebami i dobrem innych osób. W prawidłowo funkcjonującym środowisku rodzinnym, dziecko z następującym wzrostem swych zdolności poznawczych i uczuciowych, w naturalnych warunkach i sytuacjach życia codziennego, uczy się tak realizować swe dążenia rozwojowe, żeby nie kolidowały 33 Zob. R., Vasta, M. M., Haith, S. A. Miller, Psychologia dziecka. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

18 one z potrzebami oraz dobrem innych osób i przyczyniały się do ich własnego rozwoju. Prawidłowo funkcjonujące środowisko rodzinne jest nie tylko szkołą pozytywnych zachowań społecznych, lecz także przestrzenią kształtowania wrażliwości na drugiego człowieka, dzięki której możliwe jest formowanie motywacji altruistycznej odgrywającej istotną rolę w podejmowaniu działań prospołecznych. Nie można również zapominać, że to przede wszystkim w środowisku rodzinnym dziecko może doświadczyć zaspokojenia potrzeby akceptacji, miłości oraz poczucia pełnego bezpieczeństwa, co stanowi podstawę kształtowania dojrzałej osobowości i formowania postaw nacechowanych troską o drugiego człowieka. Warto także podkreślić, że formowane w domu rodzinnym postawy i umiejętności psychospołeczne na których opiera się proces dostosowywania do życia w społeczeństwie- pomimo, że mogą ulec zmianie i modyfikacjom, to jednak wywierają istotny wpływ na późniejsze wzory zachowań tworzone w pozarodzinnym kręgu społecznym 34. Należy jednak zaznaczyć, że rodzina może pełnić zarówno rolę najbardziej znaczącego środowiska kształtującego postawy prospołeczne jak i stać się źródłem zachowań destrukcyjnych, aspołecznych prowadzących m.in. do zachowań o charakterze przestępczym 35. Niezależnie bowiem od doceniania wychowawczej i socjalizacyjnej funkcji rodziny, możemy stwierdzić, że istnieje wiele czynników zaburzających proces prospołecznego wychowania rodzinnego. Wiążą się one z różnymi nieprawidłowymi występującymi w procesie socjalizacji i wychowania, a zwłaszcza niewłaściwymi postawami i błędami rodziców dotyczącymi podejmowanych oddziaływań wychowawczych i socjalizacyjnych. Niezależnie jednak od stanu kondycji współczesnych środowisk rodzinnych możemy stwierdzić, że nie istnieje żadna inna instytucja, która mogłaby w pełni zastąpić rodzinę 34 Zob. szerzej. E. B. Hurlock, Rozwój dziecka, Warszawa, PWN, 1985; W. Piestrzyński, Family at the service of prevention from deviant behavior of children and adolescents, w: S. Neslušanová, I.Emmerová, E.Jarosz (red.), Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, Institut mezioborových studií, s.r.o., Brno 2014, s ; Adamski., Rodzina. Wymiar społeczno kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków D. Sarzała, Rodzinne uwarunkowania przestępczych zachowań młodocianych, w: W. Woźniak (red.), Przestępca i skazany nie tracą godności osoby, Episteme Nr 44, Olecko 2005, s ; Tenże, Rola rodziny w zapobieganiu przestępczości i agresji wśród młodzieży, w: A. Rejzner, (red.), Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2011, s ; M.R. Kalaman, Rola i znaczenie wychowawcy penitencjarnego w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności, w: A. Kamiński (red.), W dążeniu do skutecznej resocjalizacji Ogólnopolskie Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacji, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa s

19 zarówno w zakresie kształtowania postaw prospołecznych jak i zaspakajania podstawowych potrzeb człowieka oraz jego socjalizacji i wychowania, dlatego wymaga wsparcia nie tylko w sferze ekonomicznej, lecz także specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej w celu usprawniania wzmacniania jej funkcjonowania, zwłaszcza w sferze opiekuńczowychowawczej i socjalizacyjnej. Bibliografia Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Budzyńska E., Rodzina środowiskiem wychowania prospołecznego, w: D. Kornas- Biela (red.) Rodzina. Źródło życia i szkoła miłości, KUL, Lublin dc Barbaro M., Struktura rodziny, w: B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Wyd. UJ, Kraków Dyczewski L., Rodzina polska i kierunki jej przemian, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa Gałkowska A., Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci. Wyd. TN KUL Lublin Gilbert P., Allan S., Assertiveness, submissive behaviour and social comparison,,,british Journal of Clinical Psychology, 1994, 33, s Hurlock E. B., Rozwój dziecka, Warszawa, PWN, Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, Trans Humana, Białystok Jastrun E., W poszukiwaniu nowych dróg, Świat Problemów 2001, Nr 12. Jaworowska A., Rodzina a przystosowanie społeczne dziecka, w: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii (seria II) t. 9, PWN, Warszawa Kalaman M.R., Rola i znaczenie wychowawcy penitencjarnego w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności, w: A. Kamiński (red.), W dążeniu do skutecznej resocjalizacji Ogólnopolskie Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacji, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa s Kaźmierczak M., Rostowska T., Percepcja relacji małżeńskich i poziom empatii a jakość życia. w: T. Rostowska. A. Peplińska (red.), Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa

20 Kozielecki J., Psychotransgresjonizm- zarys nowego paradygmatu, w: J. Kozielecki (red,), Nowe idee w psychologii, GWP, Gdańsk Łobocki M., Altruizm a wychowanie, Wyd. UMCS, Lublin Mariański J., Postawy prospołeczne i egoistyczne młodzieży polskiej,,,acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociolologica 2012, Nr 40, s Nosal Cz. S., Teoria transgresji po 30 latach: główne założenia, problemy i niektóre mechanizmy transgresji, w: B. Bartosz, A. Keplinger, M. Straś-Romanowska (red.), Transgresje-innowacje-twórczość, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław Oleś M., Rodzina a umiejętności prospołeczne dzieci, w: D. Kornas-Biela (red.) Rodzina. Źródło życia i szkoła miłości, KUL, Lublin Piestrzyński W., Family at the service of prevention from deviant behavior of children and adolescents, w: S. Neslušanová, I.Emmerová, E.Jarosz (red.), Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, Institut mezioborových studií, s.r.o., Brno 2014, s., s Piestrzyński W., Family in human sickness and in heslth, w: L. Dromantiené, M. Jędrzejko (red.), Social education. Current problems and perspectives, Mykolas Romeris University, Vilnius 2014, s Piestrzyński W., Poczucie bezpieczeństwa uczniów w kontekście ich poziomu otwartości wobec nauczycieli, (w:) A. Piotrowski, M. Ilnicki (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Człowiek wobec problemów bezpieczeństwa w XXI wieku, t. 3, Wyzwania dla nauk społecznych wynikające z zagrożeń współczesnego świata, Poznań 2012 Piestrzyński W., Zaburzenia osobowości współmałżonka jako czynnik psychogenny, zagrażający jakości i trwałości małżeństwa i rodziny, Zeszyty Naukowe AMW, Rok LII, Nr 187A, Gdynia Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza. Cz. 2: Psychologia wychowania, PWN, Warszawa Reykowski J., Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa Reykowski J., Nastawienia egocentryczne i nastawienia prospołeczne, w: J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowania się ludzi, Wyd. KiW, Warszawa

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań U c z e l n i a W a r s z a w s k a M a r i i S k ł o d o w s k i e j - C u r i e I n s t y t u t N a u k S p o ł e c z n y c h Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań Redakcja Jakub

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Studia Sieradzana ISSN 2299-2928 Nr 6A/2014 Sieradz 2014 1 WARTOŚĆ ZDROWIA W PERSPEKTYWIE FILOZOFICZNEJ I PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 1 1 Materiały zebrał

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII mgr Iwona Malorny LOKALNA SIEĆ WSPARCIA I PROFILAKTYKA WOBEC ZJAWISKA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY NA PRZYKŁADZIE MIASTA BYTOM Praca

Bardziej szczegółowo

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi:

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi: Family Pedagogy Pedagogika Family Rodziny Pedagogy Pedagogika Nr Nr 1/2011 1(1)/2011 Rodziny ISSN 2082-8411 w numerze między innymi: nr 1(1)/2011 Kształtowanie kultury pedagogicznej młodzieży w programach

Bardziej szczegółowo

Rodzinna opieka zastępcza i działania wspierające rodzinę naturalną

Rodzinna opieka zastępcza i działania wspierające rodzinę naturalną 19 Agnieszka Roguska Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Instytut Pedagogiki Rodzinna opieka zastępcza i działania wspierające rodzinę naturalną Dziecko oddane pod opiekę rodzinie zastępczej

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Family Rodziny

Pedagogika Family Rodziny Pedagogika Nr Nr Kwartalnik 1/2011 1(1)/2011 1(2)/2011 Rodziny ISSN 2082-8411 nr 1(1)/2011 Family Pedagogy Pedagogika Family Rodziny Pedagogy Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Redaktor

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski

ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski ZE OPBP_OR_IV_V_W3 Standardy pracy socjalnej z osobami pozostającymi

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Nauczyciel i Szkoła Nauczyciel i Szkoła Nr 2(54) Mysłowice 2013 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Redaktor Serii: prof. nadzw. dr hab. Piotr P. Barczyk

Bardziej szczegółowo

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp.... 3 II. Ramy prawne i zgodność Strategii z innymi dokumentami... 5 III. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości innowacyjna metoda i narzędzia pracy wychowawczej Lublin 2014 Spis treści Podręcznik został opracowany w ramach projektu Świat dobrej przyszłości realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Pracownik z niepełnosprawnością

Pracownik z niepełnosprawnością Pracownik z niepełnosprawnością FUNDACJA FUGA MUNDI ul. Peowiaków 12 20-007 Lublin tel./fax 081 534 82 90 ffm@ffm.pl www.ffm.pl Publikacja stanowi część projektu pt. Mapa Drogowa do Pracy, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc MOC RELACJI modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc Białystok 2014 1 Copyright by Fundacja Edukacji i Twórczości ISBN 978-83-918485-9-3

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 3

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 3 Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron prof.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą Ireneusz Stawiński Nr albumu: 4814 Temat: Proces Usamodzielnienia Wychowanek Zakładu Poprawczego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 Załącznik do: Uchwały Nr XXXVII/239/06 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 20 września 2006 roku STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Dziecko zagrożone wykluczeniem

Dziecko zagrożone wykluczeniem 1 Dziecko zagrożone wykluczeniem 2 dylematy resocjalizacji Seria pod redakcją Krzysztofa Biela Dziecko zagrożone wykluczeniem. Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe, red. Krzysztof Biel

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA

POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA Mirosława Skawińska POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA Słowa kluczowe: rodzina, dedukcja, decentralizacja, polityka społeczna, polityka prorodzinna Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM POZIOM DIAGNOSTYCZNY mgr Joanna Moleda, mgr Katarzyna Mirosław Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

Barbara Kowalczyk Jacek Kowalczyk Alina Karczewska. Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany

Barbara Kowalczyk Jacek Kowalczyk Alina Karczewska. Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany 4 Barbara Kowalczyk Jacek Kowalczyk Alina Karczewska Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany Nowa Praca Socjalna Barbara Kowalczyk Jacek Kowalczyk Alina Karczewska Pracownik socjalny

Bardziej szczegółowo

Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji

Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji Roland Łukasiewicz Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji abstrakt Realizowanie podstawowych funkcji rodziny związane jest z umiejętnością zaopatrzenia współczesnej rodziny w szereg potrzeb.

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci

Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 1 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 2 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Biuro projektu @lterego ul.

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF 1 2 Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB Redaktor prowadzący: Ewa Różycka Redakcja i korekta: ALEF Wydanie publikacji współfinansował Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Strategia. Miasta Białegostoku. na lata 2011-2020

Strategia. Miasta Białegostoku. na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XXI/199/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 grudnia 2011 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo ROK XI 2011 nr 3 WIELOWYMIAROWY OBRAZ RODZINY POD REDAKCJĄ MAŁGORZATY LEŚNIAK Kraków 2011 Państwo i Społeczeństwo czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo