Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi"

Transkrypt

1 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, Warszawa Faks: (022) Przesyłanie ogłoszeń on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 1. Nazwa: Miasto i Gmina Świerzawa w imieniu, których działa Burmistrz Miasta i Gminy, z siedzibą: Świerzawa, Plac Wolności 60, tel. (075) ,fax. (0 75) Adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Świerzawa, Plac Wolności 60 Miejscowość: Świerzawa Kod pocztowy: Województwo: dolnośląskie Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Tel.: (075) Marianna Główka Fax: (0 75) Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) Ogólny adres zamawiającego (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów Inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów Inny: proszę wypełnić załącznik A.II Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów Inny: proszę wypełnić załącznik A.III 1/10

2 I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa Administracja samorządowa Podmiot prawa publicznego Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał Państwowa szkoła wyższa Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Inny (proszę określić): Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających tak nie SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Kompleksowa budowa systemu ciepłowniczego wykorzystującego biomasę oraz termomodernizacja obiektów w Świerzawie II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług (Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi) (a) Roboty budowlane (b) Dostawy (c) Usługi Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego Kupno Dzierżawa Najem Leasing Inne Kategoria usług: nr Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Miasto Świerzawa, powiat Złotoryja, woj. dolnośląskie Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług II.1.3) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 2/10

3 II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Maksymalna liczba wykonawców planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Umowa ramowa z jednym wykonawcą Wartość umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe): Wartość bez VAT: Waluta lub zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia): II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektowąw części na którą były one wymagane prawem oraz programem funkcjonalno użytkowym dla pozostałej części zadania.przedmiotem zadania jest w szczególności: a. Budowa kotłowni wsadowej opalanej biomasą (słoma, ) zasilającej system ciepłowniczy w Świerzawie wraz z magazynem słomy, b. wykonanie sieci ciepłowniczej dla systemu ciepłowniczego w Świerzawie, tj. do budynków: szkoły, świetlicy, sali gimnastycznej, przedszkola, GOZ, remizy OSP, Komisariatu Policji, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, ratusza, c. modernizacja węzłów cieplnych w budynkach: szkoły, przedszkola, GOZ, remizy OSP, Komisariatu Policji, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, ratusza d. wykonanie termomodernizacji budynków : świetlicy, przedszkola, remizy OSP, Komisariatu Policji, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, ratusza. II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia r.-.Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej w skrócie PZP) oraz inne - określone w s.i.w.z. i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 PZP. Na potwierdzenie powyższego wykonawcy przedłożą: Stosowne oświadczenie ( na załączonym druku - załącznik nr 1 ) wraz z następującymi dokumentami. a. zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie albo rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie albo rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c. aktualny dokument uprawniający do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym 3/10

4 przedmiotem zamówienia : odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, - jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej, lub konsorcjum do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. d. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych: - przez osoby fizyczne 1, - w spółce jawnej - wspólnika 1 - w spółce partnerskiej - partnera lub członka zarządu 1, - w spółce komandytowej oraz w spółce komandytowo-akcyjnej - komplementariusza, - osoby prawne - urzędującego członka organu zarządzającego 1 e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary dla wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejsce dokumentów, o których mowa w p.punktach a. do d. wymagane są: f. - odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia, 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w p.punkcie f. oraz d. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. g. sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta również z opinią o badanym sprawozdaniu oraz wypełniony załącznik nr 2 - dane finansowe, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego tylko wypełniony załącznik nr 2 dane finansowe z okresu ostatnich trzech lat obrotowych [2003, 2004 i 2005.], a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, z których wynikać będzie, 1) średni roczny obrót (w ciągu 3 lat) w wysokości co najmniej zł, [suma osiągniętych obrotów z działalności gospodarczej w 2003r., w 2004r, w 2005r. podzielony przez trzy- musi być większy lub co najmniej równy liczbie ] (w ogłoszeniu podany jest wymagany minimalny średnioroczny obrót za ostatnie 3 lata) W przypadku konsorcjum, sumuje się średnie obroty poszczególnych konsorcjantów h. wypełniony dokładnie załącznik nr 3 i załączony do wniosku z wykazem osób, które wykonywać będą zamówienie wraz z informacjami temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. W przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum należy dodatkowo sporządzić wykaz konsorcjantów z podaniem zakresu rzeczowego i wartości realizowanej przez nich części zamówienia. Jako warunek uczestnictwa w postępowaniu wymagane jest zatrudnienie przy realizacji : 1) kierownika budowy - posiadającego co najmniej pięcioletni staż pracy na tym stanowisku oraz doświadczenie zawodowe w realizacjach zamówień odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia, które należy opisać w załączniku nr 3 lub dołączyć kartę cv, 2) co najmniej trzech pracowników posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i zarejestrowanych w Izbie Inżynierów Budownictwa, w specjalnościach: - budowlano-konstrukcyjnej, - instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji 4/10

5 wentylacyjnych i klimatyzacji. - instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. i. wypełniony dokładnie załącznik nr 4 i załączony do wniosku, dla udokumentowania posiadania doświadczenia zawodowego w realizacji zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. j. Jako warunek uczestnictwa w postępowaniu wymagane jest wykazanie się realizacjami obiektów odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania tj. budowa kotłowni opalanych biomasą : - wydajności min. 1, 0 MWt i wartości min zł oraz budowie sieci ciepłowniczej o łącznej długości min mb, w tym co najmniej jednej sieci ciepłowniczej w systemie PEX oraz termomodernizacji budynków wykonanych okresie ostatnich pięciu lat (od VI 2001 r. do VII 2006r. ), o łącznej powierzchni termomodernizacji budynków min m 2, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej termomodernizacji budynków w zakresie o docieplenia ścian o pow. min m 2 o wymiany stolarki okiennej, o docieplenia dachu lub stropodachu o wykonania robót zewnętrznych sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz wewnętrznych instalacji wodno- kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania o wykonania lub modernizacji węzłów cieplnych o łącznej wartości prac min zł; W przypadku konsorcjum powyższy wymóg może być spełniony przez konsorcjantów łącznie, jednak pod warunkiem, że w załączniku nr 4 wskazani będą jako faktyczni realizatorzy tych prac. Do oceny spełnienia warunków minimum BRANE BĘDĄ POD UWAGĘ WYŁĄCZNIE ZAMÓWIENIA POTWIERDZONE ZAŁĄCZONYMI DOKUMENTAMI, Z KTÓRYCH WYNIKA WPROST, ŻE ZOSTAŁY WYKONANE NALEŻYCIE. k. - informację z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, celem potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Z informacji w sposób jednoznaczny musi wynikać, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponować- tj. posiada przyrzeczenie udzielenia kredytu - środkami finansowymi niezbędnymi do płynnej realizacji zamówienia. Zamawiający określa wysokość środków jakimi musi dysponować Wykonawca na wartość minimum 2,5 mln PLN( dwa miliony pięćset tysięcy PLN). Stanowi to warunek uczestnictwa w postępowaniu. Informacja bankowa może być w formie stosownej gwarancji bankowej. W przypadku konsorcjum sumuje się środki finansowe będące w dyspozycji wszystkich konsorcjantów. l. - polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż zł m - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień i możliwości niezbędnych do wykonania zamówienia. II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Główny przedmiot Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) - - 5/10

6 Dodatkowe przedmioty II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) tak nie II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej tak nie II. 2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres Kompleksowa budowa systemu ciepłowniczego wykorzystującego biomasę oraz termomodernizacja obiektów w Świerzawie II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA Pożądany Wymagany Okres w miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia 25/09/2006 (dd/mm/rrrr) lub zakończenia 30/10/2007(dd/mm/rrrr) SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy) Wadium wpłaca Wykonawca zaproszony do składania oferty ostatecznej w formie i terminie określonym w SIWZ w wysokości ,- PLN 6/10

7 III.2) WARUNKI UDZIAŁU INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE 7/10

8 Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy): Wszyscy wykonawcy wnioskujący o dopuszczenie do złożenia oferty wraz z wnioskiem przekazują dokumenty wyszczególnione w pkt. II.1.6. Zamawiający oceni załączone do wniosku o dopuszczenie dokumenty w poniższy sposób. Ocenie spełnia(tak) lub nie spełnia(nie) poddane zostaną dokumenty wyszczególnione w ogłoszeniu w ppkt. II.1.6. a - treść jak wyżej ocena TAK lub NIE II.1.6. b - treść jak wyżej ocena TAK lub NIE II.1.6. c - treść jak wyżej ocena TAK lub NIE II.1.6. d - treść jak wyżej ocena TAK lub NIE II.1.6. e - treść jak wyżej ocena TAK lub NIE II.1.6. f - treść jak wyżej ocena TAK lub NIE oceniany tylko podmiot zagraniczny (spełnienie wymagań dla podmiotów krajowych z ppkt powyższych II.1.6. g - treść jak wyżej ocena TAK lub NIE plus dodatkowa ocena obrotu średniorocznego II.1.6. h - treść jak wyżej ocena TAK lub NIE II.1.6. i - treść jak wyżej ocena TAK lub NIE II.1.6. j - treść jak wyżej ocena TAK lub NIE plus dodatkowa ocena doświadczenia II.1.6. k - treść jak wyżej ocena TAK lub NIE II.1.6. l - treść jak wyżej ocena TAK lub NIE plus dodatkowa ocena ubezpieczenia OC Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia zapisu ppkt. II.1.6.g za każde następne 500tys. obrotu średniorocznego ponad 5 mln. Wykonawca otrzyma 1 pkt..maksymalnie 5 pkt. Ocena spełnienia zapisu ppktu. II.1.6.j MOC WYKONANYCH KOTŁOWNI NA BIOMASĘ za każde 500 Kw ponad 1 MW mocy kotłowni wykonawca otrzyma 1 pkt. Maksymalnie 10 pkt. ILOŚĆ wykonanych dociepleń za każde 500m2 dociepleń ponad 1000 m 2 przyzna wykonawcy 1 pkt. Maksymalnie 5 pkt. ILOŚĆ wykonanych sieci za każde 500 m ponad 1000 m przyzna wykonawcy 1 pkt. Maksymalnie 5 pkt. Wszystkie referencje i inne udokumentowania realizacji powinny zawierać dokładny adres siedziby Inwestora, lokalizację wykonanych robót, telefon i fax. wystawiającego referencje oraz jego stronę internetowa ( , jeżeli Inwestor posiada. Ocena spełnienia zapisu ppktu. II.1.6.l WIELKOŚĆ ubezpieczenia OC za każde 500tys. ponad 2 mln. wartości polisy wykonawca otrzyma 1 pkt. Maksymalnie 5 pkt. Do złożenia oferty zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy otrzymają największą ilość punktów. Zaproszonych zostanie sześciu najwyżej punktowanych wykonawców. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań art.22 ust.1 ustawy z dnia r.-.Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej w skrócie PZP) oraz inne - określone w s.i.w.z. i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 PZP Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień i możliwości niezbędnych do wykonania zamówienia. i 8/10

9 Wymagane i wyszczególnione w treści ogłoszenia dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wypełnione ( zgodnie z opisem sposobu wypełnienia) załączniki do wniosku o dopuszczenie -dostępne na stronie internetowej Zamawiającego SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) Liczba wykonawców 6 lub minimalna liczba / maksymalna liczba IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) Najniższa cena lub Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie 9/10

10 Kryteria Znaczenie Kryteria Znaczenie IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzona IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): załączniki do SIWZ ( część projektowa dostępna jedynie w formie drukowanej ) przesłane zostaną pocztą. Opłata (o ile dotyczy) Waluta IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy): IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert Data: 28/08/2006 (dd/mm/rrrr) Godzina: IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Inne: IV.3.5) Termin związania ofertą Do : 15/10/2006 (dd/mm/rrrr) 10/10

11 lub okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert Data: 15/09/2006 (dd/mm/rrrr) Godzina:10 15 Miejsce URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA ul. Pl. Wolności 60,pok. nr 5 SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ tak nie Jeżeli tak, wskazać projekt/program: ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 1 VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) Załączniki do wniosku dostępne na stronie internetowej Zamawiającego. VI.3) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 11/08/2006 (dd/mm/rrrr) 11/10

12 ZAŁĄCZNIK A I) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, U KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Nazwa: Urząd Miasta i Gminy Adres pocztowy: Świerzawa Miejscowość: Świerzawa Kod pocztowy: Województwo: Dolnośląskie Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Adam Popielarz Tel.: , , wew Fax: Adres internetowy (URL): II) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, OD KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Tel.: Fax: Adres internetowy (URL): III) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, DO KTÓRYCH NALEŻY PRZESYŁAĆ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU /OFERTY Nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Tel.: Fax: Adres internetowy (URL): 1 w zależności od formy organizacyjnej wykonawcy - niepotrzebne skreślić 12/10

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 ramach realizacji projektu UNIA EUROPEJSKA Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego Publikacja Suplementu przez do Dziennika Unię Europejską Urzędowego Unii z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00 1/ 17 ENOTICES_ipczd 13/04/2011- ID:2011-052763 Formularz standardowy 2 PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna UNIA EUROPEJSKA Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowa projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID:2011-046363 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 447374409. Faks:

Tel.: +48 447374409. Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-922. Sekretariat DPOIiŚ (p. 601) Tel.: 0048 22 57 92 823

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-922. Sekretariat DPOIiŚ (p. 601) Tel.: 0048 22 57 92 823 Operacyjny Infrastruktura UNIA EUROPEJSKA i Środowisko. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_wtbs1 20/05/2011- ID:2011-070546 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo