EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPO ECZE STWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPO ECZE STWIE"

Transkrypt

1 Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MWO-R1A1P-061 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPO ECZE STWIE POZIOM ROZSZERZONY ARKUSZ II STYCZE ROK 2006 Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron. Ewentualny brak zg o przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego egzamin. 2. Arkusz zawiera dwie cz ci. Cz pierwsza arkusza wymaga analizy materia ów ród owych, a cz druga napisania krótkiego wypracowania na jeden z podanych tematów. 3. Rozwi zania zada zamie w miejscu na to przeznaczonym. 4. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 5. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 6. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj ocenie. 7. Wype nij t cz karty odpowiedzi, któr koduje zdaj cy. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla egzaminatora. 8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj dat urodzenia i PESEL. Zamaluj pola odpowiadaj ce cyfrom numeru PESEL. B dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz w a ciwe. yczymy powodzenia! Za rozwi zanie wszystkich zada mo na otrzyma cznie 50 punktów Wype nia zdaj cy przed rozpocz ciem pracy PESEL ZDAJ CEGO KOD ZDAJ CEGO

2 2 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie Cz I. Analiza róde. Materia A [...] spo eczno ci ludzkie staj si coraz mocniej powi zane rozbudowan sieci zale no ci ekonomicznych, finansowych, politycznych, strategicznych, kulturalnych. Zdarzenia w jednej cz ci wiata wywieraj natychmiastowy wp yw na to, co dzieje si w krajach najbardziej odleg ych. Krach na gie dzie w Hong Kongu odbija si echem w kantorach w Warszawie. Spadek produkcji ropy w Iraku decyduje od razu o zwy ce cen benzyny w Islandii. [...] Minihulajnogi czy buty na koturnach pojawiaj si niemal jednocze nie w sklepach Berlina, Mediolanu, Londynu i om y. P. Sztompka, Socjologia. Analiza spo ecze stwa, Kraków 2002, s.583. Materia B Globalizacja gospodarki, tworzenie gospodarki wiatowej, w której istnieje swobodna mo liwo przep ywu dóbr, us ug oraz czynników wytwórczych. Gospodarcza zale no mi dzy krajami widoczna by a ju w czasie krachu gie dowego w 1929 na Wall Street, kiedy nast pi o powszechne za amanie. Obecnie struktura ekonomiczna wiata jest jeszcze bardziej skomplikowana, a wielo i si a wi zi stanowi o konieczno ci wspólnego rozwi zywania problemów. Od lat 90., w zwi zku z likwidacj odr bnego systemu pa stw bloku socjalistycznego i reformami gospodarczymi w Chinach mo na mówi o upowszechnianiu si wspólnego modelu gospodarczego, co przyspiesza proces globalizacji. Jego podstawowymi czynnikami s : wiatowy system walutowy, rozwój struktur integracji gospodarczej, rozrost transnarodowych korporacji, mi dzynarodowych firm, tworzenie i umacnianie organizacji wspó tworz cych ad gospodarczy w skali wiatowej. [...] Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna WIEM Zadanie 25. (2 pkt) Na podstawie opisów zawartych w materia ach A i B wymie cztery czynniki, które sprzyjaj procesowi globalizacji.... Materia C Z perspektywy euroatlantyckiej prawa te (tj. prawa cz owieka) maj naturalnie warto ponadnarodow, dlatego te [...] powinny stanowi nieusuwalny sk adnik etyki ka dego ze spo ecze stw na naszym globie. Niestety, okazuje si, e postulowany uniwersalizm niektórych praw cz owieka pozostaje w wyra nej sprzeczno ci z systemem

3 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 3 religijnym lub spo ecznym wielu pa stw Orientu. Sama wolno sumienia i wolno s owa bywaj uznawane wr cz za zagro enie dla stabilno ci poszczególnych pa stw, których korzenie mocno tkwi w systemie religijnym lub filozoficzno-spo ecznym ca kowicie odmiennym od tradycji judeo-chrze cija skiej. [...] Na nieszcz cie, te fundamentalne ró nice kulturowe s jakby niedostrzegane lub te celowo ignorowane w wiecie euroatlantyckim, który nadal przekonany jest o uniwersalnej warto ci swoich idei. Ta ignorancja, wynikaj ca w du ej mierze z zapatrzenia we w asn doskona o technologiczn oraz niespotykany wcze niej w historii dobrobyt i trwa o praw obywatelskich, mo e mie fatalne konsekwencje w ca kiem niedalekiej przysz o ci. P. K odkowski, Wojna wiatów? O iluzji warto ci uniwersalnych, Kraków 2002, s Zadanie 26. (2 pkt) Na podstawie materia u C wyja nij, dlaczego poj cie praw cz owieka mo e budzi sprzeciw przedstawicieli kultur pozaeuropejskich.

4 4 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie Materia D Fale innowacyjne INTERNET Innowacje Maszyna parowa Kolej elazna Samochód Mikroprocesor Cykle Wczesna industrializacja Pó na industrializacja Spo ecze stwo us ugowe Spo ecze stwo wiedzy Czynniki produkcji Surowce Praca Kapita Kapita Informacja i wiedza Kapita ludzki ród o ilustracji: P. Sienkiewicz, Teoria rozwoju spo ecze stwa informacyjnego; Zadanie 27. (4 pkt) Przeanalizuj wykres zawarty w materiale D. Wykonaj polecenia: A. Oce tempo pojawiania si kolejnych fal (cykli) innowacyjnych. B. Korzystaj c z wykresu oraz wiedzy w asnej, podaj trzy ró nice mi dzy spo ecze stwem wiedzy a spo ecze stwem wczesnej industrializacji....

5 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 5 Materia E Sie i globalna, natychmiastowa komunikacja prowadz nieuchronnie do globalizacji przep ywów wszystkich warto ci, które mo na wyrazi w formie elektronicznej. W efekcie wszystko mo e wydarzy si w ka dym momencie i ka dym miejscu [...]. Najlepszy przyk ad to sposób, w jaki abstrakcyjne decyzje zarz dców globalnych funduszy inwestycyjnych mog w jednej chwili zmieni los ludzi mieszkaj cych w miejscu, gdzie znajduje si na przyk ad fabryka, której akcjami dysponuje wspomniany fundusz. Ma y ruch na gie dzie, nag e przerzucenie funduszów Polski do Chin [...] i ju kilkaset osób nie ma pracy (lub j w a nie zyskuje), a tradycyjne ycie lokalnej wspólnoty zostaje zburzone. E. Bendyk, Zatruta studnia. Rzecz o w adzy i wolno ci, Warszawa 2002, s.185. Materia F Internet staje si miejscem prowadzenia rozgrywek wojennych, których skutki zagra aj politycznemu, a przede wszystkim ekonomicznemu bezpiecze stwu pa stw. Obecne konflikty polityczne i zbrojne cz sto s uzupe niane atakami, zagra aj cymi bezpiecze stwu teleinformatycznemu walcz cych stron. W tym roku odnotowali my 2 powa ne starcia: na linii Waszyngton - Pekin oraz konflikt izraelsko-palesty ski. W obu przypadkach atakowano serwery rz dowe, informacyjne oraz biznesowe, jednocze nie zalewaj c je tekstami propagandowymi. Co prawda zaatakowane instytucje nie zosta y nara one na ogromne starty finansowe, atwo jednak wyobrazi sobie zmasowany atak, w wyniku którego nast puje blokada komunikacji sieciowej, serwisy e-commerce 1 przestaj funkcjonowa, co zmusza wiele instytucji do poniesienia kolosalnych kosztów. Taki scenariusz cyberwojny, polegaj cej na destrukcji nowoczesnej gospodarki, w tym systemów bankowych i teleinformatycznych, wcale nie jest taki daleki. Internet okazuje si równie dobrym, jak konwencjonalne, narz dziem strategii wojennej. A. Meller, Internet idzie na wojn, PC World Computer, wersja on-line, wrzesie Zadanie 28. (2 pkt) Na podstawie materia ów E i F oce wp yw Internetu na gospodark i stan bezpiecze stwa wspó czesnych pa stw. 1 Handel za po rednictwem Internetu (handel elektroniczny).

6 6 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie Materia G Rysunek nr 1 Rysunek nr 2 Rysunek nr 3 ród o ilustracji:

7 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 7 Zadanie 29. (3 pkt) Jakie zarzuty dotycz ce sposobu traktowania Trzeciego wiata przez pa stwa wysoko rozwini te odczyta mo na z rysunków? Rysunek nr Rysunek nr Rysunek nr

8 8 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie Materia H Dzisiaj [...] uniformizacja kultury w skali globalnej dokonuje si bardziej pokojowo, wzory kulturowe przenosz si przede wszystkim za po rednictwem mass mediów, nast pnie masowych kontaktów osobistych, czemu sprzyja atwo podró owania i popularno turystyki, a wreszcie jako otoczka kulturowa masowo nabywanych produktów technicznych czy konsumpcyjnych. [...] De facto jednak dominuje ekspansja kultury najbardziej rozwini tych krajów Zachodu, a zw aszcza kultury ameryka skiej. Dlaczego? Tutaj trzeba wróci do mechanizmów globalizacji ekonomicznej. O kierunku przep ywu kulturowego decyduje si a ekonomiczna. W dziedzinie mediów, to w USA produkuje si najwi cej filmów, seriali telewizyjnych, programów rozrywkowych, sprzedawanych nast pnie lub licencjonowanych do innych krajów. [...]. P. Sztompka, Socjologia. Analiza spo ecze stwa, Kraków 2002, s Materia I Jedn z przyczyn, dla których Ko ció interesuje si globalizacj, jest fakt, e sta a si ona szybko zjawiskiem kulturowym. Rynek jako mechanizm wymiany sta si no nikiem nowej kultury. Wielu obserwatorów zwraca uwag na ekspansywny, agresywny wr cz charakter mechanizmów rynkowych, które coraz bardziej redukuj obszar swobodnego, publicznego dzia ania ludzkiej spo eczno ci na wszystkich p aszczyznach. Rynek narzuca swój sposób my lenia i dzia ania, kszta tuje zachowania wedle swojej skali warto ci. Ci, którzy podlegaj jego oddzia ywaniu, cz sto postrzegaj globalizacj jako niszczycielsk powód, zagra aj c zasadom spo ecznym, które zapewnia y im bezpiecze stwo, i fundamentom kultury, która nadawa a kierunek ich yciu. Problem polega na tym, e post p techniczny i zmiany w stosunkach pracy dokonuj si zbyt szybko, aby kultura mog a na nie w a ciwie zareagowa. Zabezpieczenia socjalne, prawne i kulturowe powsta e jako owoc ludzkich dzia a w obronie wspólnego dobra s nieodzowne, je li jednostki i spo eczno ci maj zachowa swoj centraln rol. Globalizacja

9 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 9 jednak grozi cz sto zniszczeniem tych pieczo owicie tworzonych struktur, narzucaj c nowe style pracy, ycia i organizowania wspólnot. [...] Jan Pawe II, Globalizacja i etyka, wyst pienie z dnia 27 IV 2001 do uczestników VII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Spo ecznych; Zadanie 30. (4 pkt) Na podstawie materia ów H oraz I wymie i krótko scharakteryzuj cztery rodzaje zagro e, jakie dla wspó czesnej kultury mo e nie ze sob zjawisko globalizacji.

10 10 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie Materia J W ramach przygotowa do wiatowego Szczytu Zrównowa onego Rozwoju [Johannesburg 2002], Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych [...] opublikowa [...] raport na temat dotychczasowego przebiegu wdra ania Agendy 21, globalnego planu dzia a na rzecz zrównowa onego rozwoju [...]. Raport podsumowuje gospodarcze, spo eczne i ekologiczne osi gni cia ubieg ej dekady [...]: Ostatnia dekada by a okresem znacz cego przyrostu ludno ci wiata. Podczas, gdy w 1950 roku by o na wiecie 2,5 miliarda ludzi, a w 1980 roku 4,4 miliarda, to w 2000 roku ludno wiata si gn a ju 6 miliardów. Mo na oczekiwa, e liczba ludzi na wiecie wzro nie do oko o 8 miliardów w 2025 roku i 9,3 miliardów w 2050 roku, po czym ustabilizuje si na poziomie 10,5 11 miliardów. [...] 56% wiatowej konsumpcji przypada na najzamo niejsze pa stwa, które zamieszkuje zaledwie 15% populacji naszego globu. Na biedne kraje, zamieszka e przez 40% wiatowej populacji, przypada jedynie 11% globalnej konsumpcji. Chocia wzrost konsumpcji jest dzi zjawiskiem powszechnym, przeci tne wydatki konsumpcyjne afryka skiego gospodarstwa domowego s obecnie o 20% ni sze ni 25 lat temu. Ogólny wska nik ubóstwa w krajach rozwijaj cych si, który oznacza liczb ludzi yj cych za mniej ni jednego dolara dziennie, spad z 29% w 1990 roku do 23% w roku Nieznaczny spadek - z 1,3 miliarda do 1,2 miliarda - odnotowano tak e w ogólnej liczbie ludzi yj cych w ubóstwie. Dzi ki dynamicznemu wzrostowi gospodarczemu znacz ce sukcesy w ograniczaniu skali ubóstwa osi gn y pa stwa wschodniej i po udniowo-wschodniej Azji. Pewien post p w tej dziedzinie nast pi w pa stwach Ameryki aci skiej i po udniowej Azji. Nie zmieni a si natomiast sytuacja w subsaharyjskiej cz ci Afryki, gdzie w ubóstwie yje prawie po owa populacji. Na wiecie yje co najmniej 1,1 miliarda ludzi, którzy nie maj dost pu do czystej wody pitnej i 2,4 miliarda ludzi, którzy nie dysponuj odpowiednimi urz dzeniami sanitarnymi. [...] Nadal du a cz dzieci (ponad 8%) w krajach rozwijaj cych si umiera przed uko czeniem pi tego roku ycia. W niektórych najubo szych pa stwach co 5 dziecko umiera przed pierwszymi urodzinami. [...] Oko o 815 milionów ludzi na wiecie jest niedo ywionych. 777 milionów spo ród nich yje w pa stwach rozwijaj cych si, 77 milionów w pa stwach przechodz cych okres transformacji, a 11 milionów w krajach uprzemys owionych. W po udniowej Azji, gdzie liczba osób niedo ywionych jest najwi ksza, g ód wykazuje tendencj malej c. W Afryce na niedo ywienie cierpi oko o 1/3 populacji, a liczba osób niedo ywionych stale ro nie. Z powodu HIV/AIDS oczekiwana d ugo ycia spad a w niektórych krajach do poziomu sprzed 1980 roku. W 9 krajach oczekiwana d ugo ycia zmala a o 6,3 lat. Na wiecie yje 36 milionów ludzi zara onych wirusem HIV, z których 95% to mieszka cy krajów rozwijaj cych si. W subsaharyjskim regionie Afryki yje 25 milionów osób zara onych tym wirusem. Z powodu AIDS zmar o w Afryce 12 milionów ludzi, a 13,2 milionów dzieci zosta o osieroconych.

11 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 11 Zadanie 31. (3 pkt) Pos uguj c si danymi zawartymi w materiale J, oce warunki ycia ludno ci ró nych regionów geograficznych wiata. Wybierz ten region, którego ludno znajduje si w najtrudniejszej sytuacji. Wyja nij przyczyny dokonanego wyboru. Region w najtrudniejszej sytuacji -... Uzasadnienie wyboru:... Cz II. Wybierz jeden z tematów. Temat 1. Napisz, w jaki sposób zjawisko globalizacji wp ywa na wspó czesne spo ecze stwo i pa stwo polskie. Oce skutki tego procesu dla naszego kraju, uwzgl dniaj c kwestie polityczne, gospodarcze, spo eczne i kulturalne oraz przedstaw jego mo liwe nast pstwa. Wykorzystaj materia y zawarte w arkuszu egzaminacyjnym. Temat 2. Globalizacja nieszcz cie czy nadzieja dla wiata? Przedstaw i uzasadnij swoj opini o zjawisku globalizacji we wspó czesnym wiecie. Uwzgl dnij stanowiska ró nych stron sporu wokó globalizacji. Wykorzystaj materia y zawarte w arkuszu egzaminacyjnym. Wybieram TEMAT NR...

12 12 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie

13 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie

14 14 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie......

15 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 15 BRUDNOPIS

16 16 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 32 Bogus aw Ostapowicz Uniwersytet Szczeci ski WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI Streszczenie W artykule podj to rozwa

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich

Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją dr. Marka Wigiera

Bardziej szczegółowo

Bezpiecze stwo narodowe pa stwa polskiego. Uwarunkowania i zagro enia

Bezpiecze stwo narodowe pa stwa polskiego. Uwarunkowania i zagro enia PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Res Politicae 2011, t. IV Marta MERCZY SKA Bezpiecze stwo narodowe pa stwa polskiego. Uwarunkowania i zagro enia Bezpiecze stwo jest potrzebne

Bardziej szczegółowo

E-commerce jako element wspomagaj cy funkcjonowanie krajowego operatora pocztowego w obliczu globalizacji

E-commerce jako element wspomagaj cy funkcjonowanie krajowego operatora pocztowego w obliczu globalizacji mgr Agnieszka Budziewicz Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji mgr Anna Drab-Kurowska Katedra Polityki Gospodarczej czno ci Wydzia Zarz dzania i Ekonomiki Us ug Uniwersytet Szczeci ski E-commerce

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Studia i Materia y, 2013 (16): 91 102 ISSN 1733-9758, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.6 Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Tomasz Lechowicz * Trwaj cy w latach 1995 2007

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji New consumer trends and the success of the organization

Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji New consumer trends and the success of the organization Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. zw. dr hab. in. Stanis aw Tkaczyk Politechnika Warszawska COBRO - Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa

Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Redakcja naukowa dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko Autorzy: dr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr hab. Grzegorz Go biowski, prof. WSFiZ Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP 978-83-936098-0-2 (ca³oœæ) 978-83-936098-1-9 (t. 1) 978-83-936098-2-6 (t. 2) INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP - TOM 1 ISBN INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP TOM 1 BYDGOSZCZ 2012 Innowacja

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty kszta towania si cyfrowego prawa autorskiego The legal aspects of forming digital copyright

Prawne aspekty kszta towania si cyfrowego prawa autorskiego The legal aspects of forming digital copyright Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Ryszard Wojciechowski ukasz Cio ek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w dobie CSR i PR Leadership at the age of CSR and PR

Przywództwo w dobie CSR i PR Leadership at the age of CSR and PR Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Gra yna O Sullivan Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Przywództwo

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników Publikacja jest wspó finansowana ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz ze rodków bud etu

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbo ska: za o enia, realizacja, wyzwania

Strategia Lizbo ska: za o enia, realizacja, wyzwania Strategia Lizbo ska: za o enia, realizacja, wyzwania Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce 9 Strategia Lizbo ska za o enia programu rozwoju innowacyjnej Europy? Wyzwania zwi zane

Bardziej szczegółowo

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych mgr Maciej Schulz Katedra Marketingu Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych 1. Wprowadzenie Rynek

Bardziej szczegółowo

Codzienne funkcjonowanie obywateli, instytucji

Codzienne funkcjonowanie obywateli, instytucji Samorz dowe media internetowe uwarunkowania spo eczno-prawne wdra ania wymaga WCAG 2.0 Próba diagnozy dost pno ci (web accessibility) i u yteczno ci (web usability) Krzysztof Kowalik Codzienne funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo