ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO CHARYTATYWNA KAZIMIERZA SIEMASZKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO CHARYTATYWNA KAZIMIERZA SIEMASZKI"

Transkrypt

1 Rozdział II. Życie i działalność społeczno charytatywna Kazimierza Siemaszki 49 Rozdział II ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO CHARYTATYWNA KAZIMIERZA SIEMASZKI...powiedział mi prawdę, którą warto, aby wszyscy mądrzy wieku naszego moraliści dobrze sobie zapamiętali, że zanim moralność ludu poprawiać zaczniemy, usiłujmy pierwej zapobiec, żeby głodny nie był, bo głód jest bardzo złym doradcą! Poprawa bytu materialnego koniecznie poprawę moralności poprzedzać musi, przynajmniej równocześnie z nią postępować winna. ks. Kazimierz Siemaszko 1. Dane biograficzne Kazimierz Siemaszko urodził się 19 grudnia 1847 roku w Dyckojniach małej wiosce litewskiej, należącej do parafii betygolskiej w powiecie Rosiejno, w diecezji kowieńskiej 1. Jego rodzice to Kazimierz i Józefa z domu Wojtkiewicz. Został ochrzczony w uroczystość Bożego Narodzenia, 25 grudnia 1847 roku, w betygol skim rzymsko-katolickim kościele parafialnym 2. 1 AMS, II A. 1. Ankieta personalna ks. K. Siemaszki. 2 AMS, II. A Odpis metrykalny z ksiąg Parafii Kośc. m. Betyhol (oryginał i tłumaczenie).

2 50 Jacek Tendej CM: Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 Pochodził z rodziny szlacheckiej, która poza takim samym brzmieniem nazwiska nie miała nic wspólnego z rodem niesławnego biskupa metropolity litewsko wileńskiego Józefa Siemaszko 3, współpracownika Murawiewa 4. Ze znajdującej się w archiwum korespondencji z bratankiem Dominikiem 5 wynika, że Kazimierz miał brata. Na jego ślad trafiamy również w zaświadczeniu wydanym 22 lutego 1865 roku przez gubernatora wileńskiego, w którym stwierdza się, że na podstawie zebranych informacji, Kazimierz i Teofil Siemaszko nie są pozbawieni praw stanu szlacheckiego i majątku. Z dokumentu wynika, że wymieniony Teofil był jego bratem 6. Bardzo mało wiemy o dzieciństwie i młodości Kazimierza Siemaszki. Opowiadał (a jego zwierzenia zostały zapamiętane przez współpracowników i spi sane) 7, że bardzo chciał zostać księdzem. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum prawdopodobnie w Wilnie. Wskazywałby na to fakt, że w roku 1863 był świadkiem powstania styczniowego oraz krwawych prześladowań 8 ; widział m.in. egzekucję ks. Stanisława Iszory sierpnia 1864 roku został przyjęty przez ks. Józefa 3 Józef Siemaszko ( ), od 1833 r. unicki biskup litewski, od 1840 r. prawosławny arcybiskup litewsko wileński, metropolita tytularny; w 1827 r. przedstawił Mikołajowi I memoriał o ujednoliceniu liturgii unickiej z prawosławną, na jego podstawie władze opracowały plan likwidacji unii w Rosji; informator władz rosyjskich w sprawach Kościoła rzymskokatolickiego; 12 lutego 1839 r. na synodzie biskupów i kleru unickiego w Połocku ogłosił akt przejścia do Kościoła prawosławnego; nakłaniał władze rosyjskie do zaostrzenia kursu politycznego wobec Polaków (por. [on-line: dostęp 15 listopada 2008]. Por. Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVI. Warsza wa Kraków , s ) 4 Nota biograficzna znajduje się w rozdziale II. 5 AMS, II. A. 9. Listy Dominika Siemaszki do stryja AMS, II. A Zaświadczenie nr 3265 (oryginał i tłumaczenie). W tłumaczeniu na język polski znajduje się błąd w tłumaczeniu imienia. Kazimiru i Teofilju należy tłumaczyć jako Kazimierzowi i Teofilowi, a nie Teofili. Tłumaczenie to sugeruje jakoby chodziło o siostrę. 7 J. Dihm, Śp. ks. Kazimierz Siemaszko, Roczniki obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo (później cyt.: ROZ) 1905, nr 1, (XI), s F. Bima, Ksiądz Kazimierz Siemaszko i jego dzieło ( ), Nasza Przeszłość 1996 nr 88, s Stanisław Iszora ( ), uczestnik powstania 1863 r., ksiądz. Pochodził ze starej litewskiej szlachty. Początkowe wychowanie odebrał w Piworuńcach, gimnazjum ukończył w Wilnie. Po studiach, prawdopodobnie w Petersburskiej Akademii Duchownej, objął urząd wikariusza przy parafii Żołudek w pow. lidzkim. W latach był czynnym działaczem społecznym oraz organizatorem manifestacji religijno narodowych. Był również prawdopodobnie wciągnięty do prac spiskowych. Po wybuchu powstania, 8 lutego odczytał z ambony, wbrew woli swego proboszcza, manifest powstańczy oraz dekret o uwłaszczeniu i wezwał zgromadzonych chłopów do wzięcia czynnego udziału w walce. Po nabożeństwie zawiadomił o tym swego proboszcza, który polecił mu natychmiast opuścić kraj, celem uniknięcia sankcji karnych ze strony władz rosyjskich. Wyjechał prawdopodobnie do Wielkopolski. Być może już w drodze dowiedział się o aresztowaniu przez władze proboszcza parafii pod zarzutem podburzania do buntu i natychmiast powrócił na Litwę oddając się policji. Osadzony w więzieniu w Wilnie oczekiwał na rozprawę do połowy maja. 15 maja rozpoczął się proces przed sądem wojennym. Wbrew amnestii, która przewidywała całkowite ułaskawienie tych osób, które dobrowolnie oddadzą się w ręce władz, skazany został na 5 lat robót katorżnych. Wyrok ten złagodził generał gubernator litewski Nazimow, jednak w drugiej połowie maja Nazimow przekazał swe agendy nowemu gen. guberałowi gubernatorowi M. M. Murawiewowi, ten ostatni poddał rewizji wyrok sądu, a nowy przewód sądowy wymierzył mu karę śmierci oraz zarządził konfiskatę całego mienia. Wyrok, konfirmowany przez Murawiewa, został wykonany publicznie na placu Łukiszki w Wilnie, 3 czerwca 1863 r. Por. Polski Słownik Biograficzny, t. X. Wrocław Warszawa Kraków , s. 174.

3 Rozdział II. Życie i działalność społeczno charytatywna Kazimierza Siemaszki 51 Lubuniego do Bractwa Wzywania Dusz Czyśćcowych, działającego przy wileńskim kościele karmelitów 10. Na to, że od roku 1865 Kazimierz Siemaszko na pewno przebywał w Wilnie, wskazuje zaświadczenie wydane w roku 1865, wystawione przez zarząd Związku Deputowanych Mieszczan Chrześcijan w Wilnie, do którego Siemaszko zwrócił się z prośbą o zaliczenie go do mieszczan wileńskich. Zarząd, po naradzie 6 września 1865 roku, wydał zaświadczenie następującej treści: Kazimierza s. Kazimierzowego Siemaszkę, petenta, mającego lat 17 od urodzenia, zwalnia się ze swego środowiska. Wymieniony Siemaszko został zaliczony do mieszczan wileńskich spośród stanu byłej szlachty polskiej, ( ) jako pracujący mieszczanin. ( ) Zaświadcza się, że wymieniony cieszy się dobrym sprawowaniem, i nie toczy się przeciw niemu ani postępowanie sądowe, ani śledztwo, nadto nie jest zapisany do rejestru rekruckiego. Tenże wykonuje sprawnie obowiązki podatkowe z zaznaczeniem, że jest zwolniony przez władze wyższe od płacenia podatku pogłównego. Proszący posiada należyte zabezpieczenie utrzymania 11. Zachował się też inny dokument potwierdza jego pobyt w mieście 12 wydany w Wilnie 28 sier pnia 1868 roku oraz o niekaralności z 22 lutego 1865 roku 13, a kiedy w roku 1865 zwrócił się do Wileńskiej Rady Miejskiej o pozwolenie na wstąpienie do stanu duchownego, otrzymał odpowiedź: Na zlecenie Jego Imperatorskiej Wysokości i po przyjęciu rezolucji w Wileńskiej Radzie Miejskiej 13 września, wymieniona Rada Miejska ( ) nie znajduje przeszkód na zwolnienie Kazimierza syna Kazimierzowego Siemaszkę do stanu duchownego 14. Problemem okazał się brak miejsca w seminarium duchownym. Kazimierz nie podjął starań o przyjęcie do tzw. seminarium rządowego. Pochodził z Litwy, gdzie znane było Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo i żywe były tradycje misjonarskie. Do niego właśnie postanowił wstąpić Siemaszko. W roku 1869 spotkał się w Wilnie z księdzem Józefem Bąkowskim z tegoż Zgromadzenia, profesorem seminarium białostockiego, a zarazem proboszczem i dziekanem w Białymstoku, który dał mu list polecający do Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu 15. Siemaszko dotarł tam na początku 1870 roku i zaraz, od 4 stycznia, został przyjęty do nowicjatu, czyli seminarium internum. Przełożonym nowo powstałej wówczas Prowincji Krakowskiej Księży Misjonarzy był ks. Piotr Soubieille, a dyrektorem seminarium ks. Jan Coursière 16. Podczas studiów Siemaszko napotkał wiele trudności z powodu dużych braków w wykształceniu ogólnym. Zdołał jednak pokonać trudności i jako 10 AMS, II. A Dokument przyjęcia do Bractwa Dusz Czyśćcowych. 11 AMS, II. A nr 2. Zaświadczenie zezwalające nr 196 z 13 września 1865 r. (oryginał i tłumaczenie) 12 AMS, II. A Zaświadczenie nr 616 z 28 sierpnia 1868 r. (oryginał i tłumaczenie) 13 AMS, II. A Zaświadczenie nr 3265 (oryginał i tłumaczenie). 14 AMS, II. A nr 2. Zaświadczenie zezwalające nr 196 z 13 września 1865 r. (oryginał i tłumaczenie) 15 J. Dihm, dz. cyt., s Tamże, s ; J. Ściskalski, Kilka szczegółów historycznych o seminarium internum. ROZ 1907 nr 13, s

4 52 Jacek Tendej CM: Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 Potwierdzenie święceń kapłańskich ks. Kazimierza Siemaszki, Lwów 19 grudnia 1875 r.

5 Rozdział II. Życie i działalność społeczno charytatywna Kazimierza Siemaszki 53 jedyny z wielu kandydatów a w latach było ich czterdziestu wytrwał w Zgromadzeniu 17. Wyższe święcenia otrzymał we Lwowie z rąk arcybiskupa Franciszka Ksawerego Wierzchleyskiego w jego domowej kaplicy. Subdiakonat 6 grudnia 1874 roku, diakonat 13 grudnia tego samego roku 18. Jako diakon głosił w kościele Księży Misjonarzy na Kleparzu w każ dą niedzielę kazania do krakowskich ubogich 19. Dla nich też urządzał rekolekcje w oddzielnej kaplicy przy domu kleparskim. Święcenia kapłańskie otrzymał we Lwowie 19 grudnia 1875 roku w 28 roku życia 20. Pod koniec studiów teologicznych Siemaszko starał się o obywatelstwo austriackie i przynależność do jakiejś gminy. Nie posiadał jednak wymaganych dokumentów. W 1874 roku zwrócił się do władz zaborczych w Wilnie z prośbą o paszport. Taki dokument został mu wydany w Wilnie 6/18 marca 1874 roku przez wileńsko koweńsko grodeńskiego generała-gubernatora 21. Trudno stwierdzić, jaką drogą dotarł on do właściciela. Z pewnością nie wyrabiał go ani nie odebrał osobiście w Wilnie, bo w tym czasie przebywał w Krakowie. Świadczy o tym dodatkowo notatka w paszporcie 22, który zawiera dane o właścicielu i która miała być odcięta w granicznej komorze celnej. Po otrzymaniu paszportu na okres jednego roku Siemaszko nie powrócił do zaboru rosyjskiego. Świadczy o tym druga adnotacja w paszporcie, która również miała być odcięta podczas przekraczania granicy. Notatki znajdujące się nienaruszone w paszporcie są dowodem na to, że dokument został przywieziony do Krakowa nielegalnie, a właściciel, po upływie terminu jego ważności nie wrócił do Wilna 23. Podstawą do otrzymania obywatelstwa austriackiego mógł być ów paszport. Siemaszko zwrócił się w tej sprawie do namiestnika we Lwowie. Po dziesięciu latach, 11 grudnia 1885 roku, rozporzą dzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych, Kazimierz Siemaszko otrzymał obywatel stwo austriackie. Obowiązkową przysięgę na wierność poddańczą złożył na ręce Prezydenta Stołecznego Miasta Krakowa 30 grudnia 1885 roku. Po dopełnieniu wszystkich formalności został wpisany w poczet ludności gminy Kamień 24. Po otrzymaniu święceń kapłańskich Kazimierz Siemaszko pozostał w domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu. Był katechetą w szkole św. Stanisława przy ul. Warszawskiej oraz w szkole prowadzonej przez siostry miłosierdzia na Kleparzu. Był też ekonomem domu kleparskiego, a od roku 1880 ekonomem Prowincji 17 J. Dihm, dz. cyt., s AMS, II. A. 2. Pismo z 21 grudnia 1874 r. wydane przez kancelarię Metropolity Lwowskiego. 19 F. Bima, Ks. Kazimierz Siemaszko, twórca dzieła miłości i poświęcenia, Caritas 1947, nr 19, s AMS, II. A. 2. Zaświadczenie nr 51/ord o udzieleniu święceń kapłańskich. 21 AMS, II. A. 2. Paszport ks. Siemaszki oraz jego tłumaczenie. 22 Notatka w paszporcie o wyjeździe za granicę rosyjskiego poddanego wileńskiego mieszczanina Kazimierza Kazimierzowicza Siemaszki według paszportu wydanego przez Wileńskiego Kowieńskiego i Grodnieńskiego Generała Gubernatora z 6 marca 1874 r. pod Nr 100. Ta notatka zostaje odcięta w pogranicznej komorze celnej na dowód przedłożenia paszportu. 23 AMS, II. A. 2. Paszport ks. Siemaszki oraz jego tłumaczenie. 24 AMS, II. A. 2. Pismo c. k. Namiestnictwa nr z 11 grudnia 1885 r. wraz z adnotacją Prezydenta Miasta Krakowa z 20 grudnia 1885 r.

6 54 Jacek Tendej CM: Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 Krakowskiej Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Te dwa ostatnie urzędy pełnił przez dwadzieścia lat. Codziennie chodził z posługą duchową jako kapelan do Szpitala Św. Łazarza oraz nowo otwartego Szpitala Św. Ludwika 25. Był też spowiednikiem w kilku domach sióstr miłosierdzia oraz w kościele kleparskim; pracował jako kierownik duchowy m.in. Wizytatora, tj. przełożonego Krakowskiej Prowincji Księży Misjonarzy księdza Piotra Soubieille a oraz hrabiego Stanisława Tarnowskiego 26. Wspomniane obowiązki były czasochłonne i wymagały dużego zaangażowania. Niektórzy uważali, iż nieco je zaniedbywał, gdy jako ekonom zaniechał prowadzenia ksiąg finansowych 27. Zadania formalno-prawne traktował zawsze jako drugoplanowe, a najważniejsza była dla niego pomoc biednej, zaniedbanej i opuszczonej młodzieży 28. Pamiętać przecież trzeba, że równolegle do opisanych zadań był założycielem i głównym opiekunem Zakładów Wychowawczych dla chłopców. Ciężka praca związana z organizowaniem wychowania młodzieży, szczególnie nieustanne kłopoty finansowe wyczerpywały siły Litwina. Wśród pism archiwalnych znajduje się i takie wyznanie ks. Siemaszki: skończył się rok 1901, który był zarazem 25-tym istnienia mego Zakładu, znowu deficytem i to tym dotkliwszym, że pokrytym być musiał pożyczką oprocentowaną. ( ) Zakład mój powstał ( ) i uzyskał sympatię i pomoc wszechstronną. Zachęcało mnie to do pracy. ( ) Tak trwało przez 25 lat. Dziś sytuacja się zmieniła, a jubileusz mój ( ) obchodziłem w nader smutnym nastroju ducha. ( ) Rada Miejska ujęła mi dotychczasową subwencję na utrzymanie mojej Szkoły Zakładowej. ( ) Co się bowiem prywatnej dobroczynności tyczy, to jak doświadczenie poucza [ofiarodawca przyp. J.T.] uważa mój Zakład za dobrze uposażony i nie potrzebujący obecnie żadnych ofiar 29. Ks. Kazimierz Siemaszko zmarł 20 maja 1904 roku w 57 roku życia, w 34 roku pobytu w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy 30. Wiadomość o jego śmierci zaskoczyła wszystkich. Ta postać wysoka i słuszna, o czerstwym na pozór zdrowiu, siła wieku, wszystko to wróżyło, że setnych nam lat dożyje. Zresztą żartowaliśmy nieraz litewska, twarda natura nie da się rychło śmierci 31. W notatkach prasowych tak streszczano jego działalność: Ksiądz Kazimierz Siemaszko z Zakonu Misjonarzy, o którego niepowetowanej śmierci donieśliśmy w sobotę, był praw dziwym opiekunem i dobrodziejem opuszczonych chłopców. Jego Zakład stał się schronieniem dla tych, którzy nigdzie opieki znaleźć nie mogli ( ). Zakładem tym opiekował się zmarły kapłan filantrop z poświęceniem i całym zaparciem się, zaskarbiając sobie wdzięczność wychowanków i społeczeństwa, któremu w ten sposób nieocenione oddał przysługi AMS, Kleparz. I/7a. Kronika T. I ( ), s J. Dihm, dz. cyt., s S. Janaczek, Powstanie i organizacja krakowskiej prowincji księży misjonarzy ( ). Nasza Przeszłość 1996 nr 86, s S. Rospond (red.), Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce ( ), I. Dzieje. Kraków 2001 s AMS, X nr 5. Sprawozdanie z działalności Zakładu za rok AMS, II. A. 6. Klepsydra. 31 J. Dihm, dz. cyt., s Czas 23 maja 1904 r., (cyt za: F. Bima, Ksiądz Kazimierz Siemaszko, dz. cyt., s )

7 Rozdział II. Życie i działalność społeczno charytatywna Kazimierza Siemaszki 55 Obrazek prymicyjny ks. Kazimierza Siemaszki Odpis klepsydry ks. Kazimierza Siemaszki

8 56 Jacek Tendej CM: Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 Pogrzeb odbył się we wtorek 24 maja 1904 roku. Po nabożeństwie żałobnym odprawionym przez ks. Czesława Lewandowskiego w kościele księży misjonarzy na Kleparzu, a ciało złożono w grobowcu misjonarskim na Cmentarzu Rakowickim Zakład wychowawczy Z krakowskiego domu księży misjonarzy na Kleparzu przy ul. Św. Filipa 19 ks. Kazimierz codziennie udawał się pieszo do swoich zajęć duszpasterskich w szpitalu przy ul. Kopernika. Przemierzając tę drogę, spotykał wielu głodnych, zdemoralizowanych chłopców, tułających się po ulicach centrum miasta bez środków do życia, dachu nad głową, opieki rodziców, w stanie skrajnej nędzy. Nikt się nimi nie zajmował, a wychowywała ich ulica, ucząc sobie właściwego sposobu życia i przetrwania 34. Wspomnienia ks. Siemaszki o jego pracy z dziećmi ulicy, zdobywaniu kolejnych doświadczeń, odkryciach i doskonaleniu podejścia do młodych krakowskich nędzarzy spisał Kazimierz Langie w niewielkiej książeczce zatytułowanej Ks. Kazimierza Siemaszki dom schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych i osieroconych chłopców. Ks. Siemaszko tak rozpoczyna swoje wspomnienia: spotykałem całe gromadki tych półnagich chłopaków ulicznych, najwięcej około ulicy Lubicz i Pawiej, którzy już to za wozami z węglem ładowanymi biegli i ukradzione okruchy opału celem spieniężenia go zbierali; już to ludziom z kolei idącym pakunki nieść się ofiarowali; już rękę żebraczą do przechodniów wyciągali, a niekiedy nawet wymówić wstrętno głodem przyciśnięci rękę złodziejską do cudzych zapuszczali kieszeni 35. Obserwowane na co dzień sytuacje skłoniły ks. Siemaszkę, do refleksji, a działania, jakie podjął na rzecz młodych nędzarzy, wypływały nie tylko z dobrze uformowanego sumienia, ale przede wszystkim były realizacją misji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, założonego przez św. Wincentego a Paulo, wielkiego orędownika i organizatora pomocy ludziom biednym w XVI-wiecznej Francji, jednego z pionierów organizowania pomocy, wychowania i kształcenia ubogich dzieci wiejskich, założyciela szkół ludowych, tzw. petites écoles 36 na francuskich wsiach. Ks. Siemaszko działał więc jak najbardziej zgodnie z duchem i przesłaniem Zgromadzania, do którego wstąpił. Odpowiadając na wyzwania czasu i miejsca, postanowił sierotom i innym wałęsającym się po krakowskich ulicach chłopcom stworzyć dom zapewniający warunki do godziwego życia; wychowywać ich i przygotowywać do dojrzałego, samodzielnego życia. Droga do celu była długa i żmudna, zwłaszcza że założyciel wiedząc czego pragnie nie miał jasno określonych planów realizacji i strategii działania. Jedynym 33 AMS, II. A. 6. Klepsydra. 34 F. Bima, Ksiądz Kazimierz Siemaszko, dz. cyt., s K. Langie, Ks. Kazimierza Siemaszki dom schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych i opuszczonych chłopców. Kraków 1887, s I. Florido Florido, Nauczanie, w: Słownik duchowości wincentyńskiej, t. 2. Kraków 1998, s

9 Rozdział II. Życie i działalność społeczno charytatywna Kazimierza Siemaszki 57 jego przygotowaniem do podjęcia takiej działalności było wychowanie w rodzinie katolickiej i studia w seminarium duchownym, Nie miał przecież specjalistycznego przygo towania pedagogicznego. Podejmował wiele prób i uczył się, wyciągając wnioski z niepowodzeń i sukcesów. Powoli docierał do zamkniętych i raczej nieskorych do rozmów grup dzieci i młodzieży z krakowskich ulic, podchodził do nich i pytał, czy mają rodziców, rodzeństwo, kto się nimi opiekuje, jak zarabiają na chleb, gdzie przebywają w nocy, czy umieją pacierz 37. Kiedy udało mu się zdobyć odrobinę zaufania dzieci ulicy, ks. Kazimierz zaczął zapraszać niektóre z nich na katechezę do sali domu Zgromadzenia przy ul. Św. Filipa 19, podczas której próbował przekazywać im podstawowe zasady wiary i moralności chrześcijańskiej. Wkrótce doznał rozczarowania, ale też odkrył, dlaczego tak trudno przychodzi mu dotrzeć do młodych nędzarzy. Jak sam pisał: otrzymawszy na to pozwolenie od przełożonego mojego, zacząłem namawiać te dzieci, żeby co dzień wieczorem w zimowej porze przychodziły do mnie na Kleparz, na naukę religii. Kilku potulniejszych obiecywało, większość wymawiała się brakiem czasu, a co zuchwalsi głośno wśród śmiechu towarzyszów odpowiedzieli mi: co nam po katechizmie księdza, kiedyśmy głodni, bośmy nic dziś jeszcze nie jedli 38. Ta cyniczna odpowiedź stała się cenną wskazówką w działaniu ks. Siemaszki: ten chłopak powiedział mi prawdę, którą warto, aby wszyscy mądrzy wieku naszego moraliści dobrze sobie zapamiętali, że zanim moralność ludu poprawiać zaczniemy, usiłujmy pierwej zapobiec, żeby głodny nie był, bo głód jest bardzo złym doradcą! Poprawa bytu materialnego koniecznie poprawę moralności poprzedzać musi, przynajmniej równocześnie z nią postępować winna 39. Ks. Kazimierz zmienił więc strategię działania. Przestał zachęcać do nauki katechizmu. Zapraszał dzieci na podwieczorek, składający się z dwucentowej bułeczki i kubka herbaty. Podczas tego podwieczorku uczył je podstawowych zasad religii. Głodni i zachęcani jedni przez drugich, schodzili się codziennie do siemaszkowej izby na Kleparzu. Chociaż jasne było, że przychodzą dla zaspokojenia głodu, to jednak duchowym owocem pierwszego roku tych spotkań było przygotowanie około trzydziestu chłopców do pierwszej Komunii świętej 40. Późniejsza obserwacja ich życia doprowadziła jednak ks. Siemaszkę do przekonania, że stan moralny owych wychowanków wcale nie uległ zmianie 41. Wkrótce odkrył przyczynę tak miernych wyników swojej pracy wychowawczej: śledząc za przyczyną i źródłem tej moralnej niedoli, przekonałem się, że leżą one głównie w szynkow niach i różnych norach rozpusty, gdzie swawola 37 F. Bima, Ksiądz Kazimierz Siemaszko, dz. cyt., s K. Langie, dz. cyt., s Tamże. 40 AMS, I. 10. Minęło lat 55 jak Zakład Wychowawczy, maszynopis odczytu ks. S. Karol czyka dla kleryków. 41 K. Langie, dz. cyt., s. 10.

10 58 Jacek Tendej CM: Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 i płochość rozpasana zgorszeniem zaraża te dzieciaki, które przed słotą i mrozem w tych jaskiniach plugawych nocnego przytułku szukają 42. Z relacji chłopców dowiedział się, że całodzienny zarobek oddawali właścicielom tanich mieszkań na Kazimierzu. Ceny były następujące: za noc przesiedzianą w kuczki płaciło się trzy centy, a za miejsce leżące na słomie pięć centów. W ciasnym, dusznym i ciemnym pokoiku, na zgniłej słomie pełnej robactwa nocowało około dwudziestu chłopców razem z dziewczętami 43. Nic więc dziwnego, że nauki dotyczące wiary i moralności nie mogły mieć żadnego wpływu na życie i postępowanie zdemoralizowanej młodzieży. Siemaszko postanowił zrobić następny krok i spróbować wyrwać ich ze środowiska, w którym żyli. Sami chłopcy o zmianie noclegu nie mogli nawet marzyć, bo nikt nie chciał przyjąć najgorszych krakowskich łachmaniarzy do porządnego domu. Przede wszystkim jednak nie stać ich było na zapłacenie z góry za mieszkanie. Ks. Siemaszko próbował jakoś temu zaradzić. Wynajął salę, w której chłopcy w warunkach nieuwłaczających higienie i moralności mogli znaleźć nocleg. Zawarł z nimi umowę na następujących warunkach: ja za was z góry czynsz miesięczny opłacę, a wy mnie za każdy nocleg po trzy centy płacić będziecie. Za te trzy centy dam każdemu tapczan, siennik czystą słomą napchany i poduszkę z sieczki pod głowę, i kocyk do przykrycia, i miejsce w izbie grzanej, ale musicie mi się regularnie wypłacać, a rano i wieczór wspólnie pacierz głośno odmawiać. Więcej obowiązków żadnych na was nie wkładam, dzień cały przepędzajcie sobie, gdzie i jak wam się podoba 44. Chłopcy chętnie przystali na tę propozycję. Wtedy Siemaszko rozpoczął starania o wynajęcie odpowiedniego pomieszczenia. Jak sam opowiadał, przemierzył pieszo pół Krakowa, szukając wszędzie, gdzie tylko była propozycja wynajęcia miejsca. Zdarzało się nawet, że podpisał już umowę, jednak, gdy właściciel dowiadywał się, kim mają być przyszli lokatorzy, natychmiast zrywał kontrakt. Dopiero po dwóch latach zabiegów udało mu się znaleźć odpowiedni lokal na Kleparzu przy ulicy Krzywej. Na początku z wszystkich chętnych wybrał tylko czterech, potem ośmiu, a w następnym roku szesnastu. Plan wydawał się dobry, więc z pomocą materialną ze strony Zgroma dzenia Księży Misjonarzy stale powiększał grupę chłopców. Jeśli chodzi o przyrze czone opłacanie czynszów, spotkał go ze strony młodych lokatorów zawód. Tłumaczyli się tym, że nic nie zdołali zarobić, bądź, że zapłacą później. Płacił za nich, bardzo pragnąc utrzymać to, co z takim trudem wypracował, by zmienić smutny byt młodych krakowskich włóczęgów 45. Jednak, jak sam ze wstydem wyznawał: 42 Tamże. 43 Tamże, s Tamże. 45 Tamże, s

11 Rozdział II. Życie i działalność społeczno charytatywna Kazimierza Siemaszki 59 gorzkiego doznałem na wstępie zawodu. Tam, gdzie myślałem, że pewne wyjątki mi uciekną, uciekli mi na końcu miesiąca wszyscy, a tylko wyjątki należność zapłaciły i zostały 46. Upór ks. Siemaszki nie pozwalał mu załamać się i zaprzestać rozpoczętego dzieła. Nadal, ucząc się na błędach i odkrywając nowe możliwości zainteresowania chłopców, próbował przeróżnych sposobów dotarcia do nich. Obiecał nawet, że tym, którzy należność za czynsz uregulują, da bezpłatnie nową koszulę lub inną część ubrania 47. Chłopcy spostrzegli szybko, że taka propozycja jest dla nich korzystna. Przychodzili mieszkać, płacili czynsz, ale często zdarzało się, że otrzymaną darmowo koszulę sprzedawali, a pieniądze przeznaczali na wódkę 48. Zdarzało się, że przełożeni i przyjaciele ks. Siemaszki zwracali mu uwagę, prosili, nawet nakłaniali do zaprzestania takiej pracy z młodzieżą. Tego typu podpowiedzi skwitował stwierdzeniem: uparta litewska natura moja co innego mi podpowiadała i im więcej zawodów i trudności mnie spotykało na tej drodze, tym większego dokładałem starania i tym więcej boskiej opatrzności ufałem 49. Wreszcie po siedmiu latach trudnych, mozolnych zmagań, do roku 1882, ks. Siemaszko zdołał wpłynąć na zmianę postawy znacznej grupy chłopców, którzy coraz bardziej odpowiedzialnie podchodzili do systematycznej nauki i rzetelnego przygotowania się do zawodu. Rok 1882 był przełomowy dla jego pracy społecznej. Wówczas bowiem dzieło pomocy opuszczonej młodzieży, istniejące dotąd prowizorycznie, stało się instytucją, mającą odtąd systematycznie zajmować się losem dzieci i młodzieży zaniedbanej oraz z ubogich rodzin 50. Zakład ks. Siemaszki roztaczał opiekę nad chłopcami nie tylko w porze nocnej, ale przez całą dobę. Dotychczasowi nocni mieszkańcy przytuliska, stali się wychowankami instytucji opiekuńczej, działającej we współpracy ze szkołami i warsztatami rzemieślniczymi, co zapewniało im możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu. W ten sposób stawali się niezależni materialnie 51. W momencie oficjalnego rozpoczęcia działalności Zakład ks. Siemaszki liczył 23 wychowanków, którzy zostali bądź zapisani do szkoły, bądź do majstra, u którego uczyli się zawodu. Od tego też roku zmienił się regulamin Zakładu. Stał się on bardziej wymagający. Do dotychczasowych ustaleń zostały dodane nowe, takie jak np. czas powrotu do domu do godziny 21.00, zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu, obowiązek 46 Tamże, s AMS, I. 32. Pomóżmy wychowawczym zakładom sierocym. Ilustrowany Kurier Codzienny z dnia 13 sierpnia 1930 r. 48 K. Langie, dz. cyt., s Tamże, s Tamże, s AMS, I. 24. Zakład wychowawczy im. ks. Siemaszki, materiały do Roczników, lata 30, s. 3.

12 60 Jacek Tendej CM: Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 zachowania ciszy nocnej po wieczornej modlitwie, konieczność troski o schludny strój oraz obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej 52. Niełatwe zadanie stanęło przed ks. Siemaszką, kiedy chciał zapisać swoich chłopców na naukę zawodu u właścicieli zakładów rzemieślniczych. Majstro wie, kiedy dowiadywali się o ich pochodzeniu społecznym, nie chcieli przyjmować do siebie owych wyrzutków społeczeństwa. Z przekonanymi ks. Siemaszko zawierał formalne umowy. Musiał jednak zgodzić się na to, że w pierwszych miesiącach terminowania będzie opłacał stołówkę dla chłopca, zakupi mu ubranie robocze i pokryje niezbędne wydatki związane z nauką rzemiosła. Niekiedy opłaty te były dość wysokie. Ks. Siemaszko określał w umowie także własne warunki, przede wszystkim by chłopiec faktycznie uczył się rzemiosła, a nie był wyzyskiwany do prostych posług w domu majstra, takich jak opieka nad dziećmi czy robienie zakupów dla jego rodziny, jak to powszechnie miało miejsce. Często zdarzało się, że terminatora wykorzystywano do wszystkiego, zapominając o istocie terminu, czyli o nauce zawodu. Domagał się także zwalniania uczniów z pracy w warsztacie we wszystkie niedziele i święta. Uważał, że przynajmniej jeden dzień w tygodniu chłopiec musi mieć do własnej dyspozycji, aby zająć się sobą, pójść do kościoła, a resztę dnia spędzić pod jego okiem w Zakładzie, w gronie kolegów, mieć czas na godziwą rozrywkę i pogłębianie wiedzy religijnej oraz życia duchowego 53. Ks. Siemaszko czynił bardzo roztropnie interesując się losem swoich terminatorów, dlatego że w Krakowie nadużycia dotyczące godzin i warunków pracy, zamieszkania, a także zaniedbań wychowawczych wzbudzały coraz większe zainteresowanie społeczeństwa 54. Większość wychowanków była sierotami, więc ks. Siemaszko chciał otoczyć ich w Zakładzie pełną życzliwości opieką, dać im chleb i możność pracy oraz nieustannie przypominać, że mają walczyć o lepsze jutro, nie tylko prywatnie, ale i publicznie. Jedynym skutecznym środkiem do tego celu miała być praca 55. Pokazywał im tym samym, że uczciwość oraz konkretne korzyści i satysfakcja płynące z uczciwej pracy są jedyną właściwą drogą do poprawy losu i godnego życia. Zakład ks. Siemaszki był w Galicji instytucją pionierską, a w Krakowie drugą tego typu po Zakładzie Piotra Michałowskiego, dlatego przyciągał uwagę osób i instytucji zatroskanych o społeczny los najuboższych. Chociaż sam Siemaszko nie podjął żadnych kroków w celu zarejestrowania Zakładu w instytu cjach miasta, to jednak władze dowiedziały się o nim i odpowiedziały bardzo pozytywnie na te poczynania charytatywno-edukacyjne. Rada Miasta Krakowa, widząc dobre owoce pracy Zakładu, wsparła go finansowo, przyznając dotację w kwocie 300 złr. w 1883 roku i 500 złr. w roku K. Langie, dz. cyt., s Tamże, s AMS, I. 32. Kwestia terminatorów, Czas nr 196 z 28 sierpnia 1907 r., s F. Bima, Ksiądz Kazimierz Siemaszko, dz. cyt., s AMS, III. 2. a) nr 1, 2. Pismo Magistratu do ks. Siemaszki z 27 lutego 1884 r.

13 Rozdział II. Życie i działalność społeczno charytatywna Kazimierza Siemaszki 61 List z magistratu Krakowa z 1884 roku informujący o przyznaniu dotacji na Zakład Wychowawczy ks. Siemiaszki

14 62 Jacek Tendej CM: Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 Szybko rozchodziła się wieść o Zakładzie Wychowawczym ks. Siemaszki i ciągle napływały do niego prośby, zgłoszenia i zapytania o możliwość przyjęcia sierot na wychowanie 57. W dniu 12 maja 1885 roku z takim pytaniem o warunki przyjęcia opuszczonych chłopców na wychowanie zwróciły się władze Krakowa. Z pisma dowiadujemy się, że magistrat umieszczał dotychczas dzieci osierocone u osób prywatnych za roczną opłatą 60 złr. rocznie, a ponieważ wychowanie to i opieka pozostawiały wiele do życzenia, Magistrat poczuwa[ł] się do obowiązku umieszczać w przyszłości te dzieci w zakładach dobroczynnych Miasta, by im zapewnić lepszą i sumienniejszą opiekę 58. Ks. Siemaszko zgodził się na przyjmowanie sierot przysyłanych przez magistrat. W pisemnej odpowiedzi z dnia 26 sierpnia 1885 roku powiadomił o tym Radę Miasta, podając swoje warunki. Za roczne utrzymanie chłopców od 7 do 12 lat życia ks. Siemaszko żądał 10 złr., natomiast za starszych w wieku od 12 do 17 lat 8 złr., zaznaczając, że opłatą tą objęte są wszystkie świadczenia: mieszkanie, pościel, pożywienie, ubranie, książki i inne pomoce szkolne, a ponadto wychowanie i wykształcenie aż do uzyskania kwalifikacji zawodowych. Ponadto Rada miała wypłacać, poczynając od 1886 roku, roczny zasiłek w kwocie 1000 złr., po przedłożeniu sprawozdania za rok ubiegły. Warunki te zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta z dnia 11 stycznia 1886 roku 59. W liście do Magistratu napisał: moim marzeniem jest, aby każdy wychowanek wyszedł z Zakładu z fachem i dobrze wy chowany 60. Krakowski magistrat umieszczał sieroty w Zakładzie ks. Siemaszki od 1886 roku. W pierwszym roku ponad 20 chłopców 61. Prowadzenie Zakładu w wynajętych salach było bardzo uciążliwe i nie korzystne. Opłata za wynajem pomieszczeń w roku 1885 wyniosła 800 złr. Ks. Siemaszko podjął usilne starania o nabycie domu na własność. Propozycji miał wiele, ale ciągle brakowało mu funduszy. W styczniu 1885 roku krakowska Rada Miejska, z inicjatywy Henryka Kieszowskiego, rozpatrywała sprawę Zakładu Wychowawczego ks. Siemaszki. Zauważając trudne warunki mieszkaniowe wycho wanków, starania o nowy i większy lokal, Rada Miasta postanowiła zakupić i przez naczyć na potrzeby Zakładu ks. Siemaszki budynek przy ulicy Łobzowskiej Dom ten miał pozostać własnością gminy, a jego zarządcą miał zostać ks. Siemaszko. On jednak nie przyjął propozycji władz miejskich 63. Nie chciał być skrępowany i uzależ niony od Rady Miasta. Uważał, że urządzenie Zakładu w budynku gminnym nie daje możliwości rozwoju placówki i dostosowywania jej do zmieniających 57 AMS, III. 2. Listy z prośbami o przyjęcie chłopców do Zakładu. 58 Pismo magistratu do ks. Siemaszki z 12 maja 1885 r. (cyt. za: F. Bima, Ksiądz Kazimierz Siemaszko, dz. cyt., s. 520.) 59 AMS, III. 2. a) 1886, nr 4. Pismo Magistratu Krakowa do ks. Siemaszki, nr z 1 lutego 1886 r. 60 AMS, III nr 4. Pismo ks. Siemaszki do Prezydenta Krakowa z 26 sierpnia 1885 r. 61 AMS, III nr 4. Pismo magistratu do ks. Siemaszki. 62 K. Langie, s. 20. Por. AMS, I. 26. Wypisy z historii Zakładów, lata AMS, I. 26. Wypisy z historii Zakładów, lata

15 Rozdział II. Życie i działalność społeczno charytatywna Kazimierza Siemaszki 63 Dom przy ul. Długiej w Krakowie. się potrzeb. Dręczyła go niepewność, czy magistrat po pewnym czasie nie zmieni zdania i nie odbierze budynku 64. Prosił wówczas Radę Miasta o pomoc finansową w wysokości złr. przy zakupie domu przy ul. Długiej i wyraził chęć współpracy z władzami miasta poprzez przyjmowanie sierot na wychowanie 65. Na koniec poszukiwań udało mu się kupić dom przy ulicy Długiej 38. Umowa kupna sprzedaży została zawarta w dniu 3 kwietnia 1886 roku. Za kamienicę zapłacono złr. waluty austriackiej 66. Był to dom mieszkalny, trzeba go było zatem dostosować do potrzeb placówki wychowawczo szkolnej, na co ks. Siemaszko zaciągnął kolejne pożyczki 67. Zakład nie był instytucją dochodową i ks. Siemaszce brakowało pieniędzy, poprosił więc magistrat o zwolnienie z opłat podatkowych argumentując, że dom jest przeznaczony na bezpłatne zamieszkanie biednych i osieroconych chłopców 68. Kupno lokalu oraz przystosowywanie go do nowych potrzeb mocno obciążyło budżet ks. Siemaszki. Zamierzał nawet wystąpić o zaciągnięcie pożyczki od Rady Miasta, jednak z rokowań prywatnych z wpływowymi radcami przekonałem się, że udzielenie tej pożyczki przez Miasto napotkałoby na znaczne trudności, przeto zaniechałem mój projekt K. Langie, dz. cyt., s AMS, III nr 3. Pismo do Rady Miejskiej o planie kupna przez miasto kamienicy przy ul. Łobzowskiej, proponujące kupno domu przy ul. Długiej AMS, III. 5a, s Kontrakt kupna i sprzedaży parceli przy ul. Długiej Marcin Płatek z żoną Anną na rzecz ks. K. Siemaszki, ks. Adama Wiencka i ks. Józefa Kiedrowskiego oraz plan sytuacyjny, 3 IV 1886 r., 11 VI 1886 r. Por. AMS, VIII. 3. d. 2. Kupno domu przy ul. Długiej 38, notatka z 1886 r. o regulacji ścieków. 67 AMS, III. 5a, s Pismo ks. Siemaszki z 16 stycznia 1896 r. do Banku Krajowego w sprawie pożyczek. 68 AMS, III nr 2 i 4. Pismo do Komisji Podatkowej o kupnie realności dwupiętrowej, domu przy ul. Długiej nr 19/38 od Marcina Płatka. 69 K. Langie, dz. cyt., s. 23.

16 64 Jacek Tendej CM: Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 Fundusze na zakup domu pochodziły z ofiar osób prywatnych. Dyrekcja Policji w Krakowie pismem z 10 kwietnia 1885 roku udzieliła pozwolenia na zbieranie dobrowolnych składek w całym kraju, w ciągu jednego roku, na rzecz biednych i moralnie zaniedbanych chłopców, pod warunkiem, że osoby kwestujące będą posiadały upoważnienie ks. Wizytatora Księży Misjonarzy, potwierdzone przez Prezydium Dyrekcji Policji w Krakowie 70. Jednak nie zawsze udawało się pomyślnie załatwić podobne sprawy, m.in. Minister Skarbu nie uwzględnił prośby ks. Wizytatora Piotra Soubieille a o pozwolenie na zorgani zowanie loterii fantowej na rzecz biednych i moralnie zaniedbanych chłopców w do mu schronienia i pracy w Krakowie 71. Marzenia ks. Siemaszki się spełniły, a jego Zakład wchodził w drugą fazę rozwoju i stawał się formalną instytucją wychowawczą. Charakter i cel Zakładu określony został w jego nazwie Dom schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych i opuszczonych chłopców. Powstał Zakład, ale jego istnienia i funkcjonowania nie zabezpieczały żadne fundusze. Był w całym tego słowa znaczeniu zdany na łaskę ludzi dobrej woli. Z pomocą finansową pośpieszyły ks. Siemaszce następujące zamożne osoby: księżna Maria Ogińska, księżna Marcelina Czartoryska, hrabina Tarnowska, pani Włodkiewiczowa, ks. Jan Schindler i inni 72. Ks. Siemaszko zwracał się również o wsparcie finansowe do Dyrekcji Kasy Oszczędności, prosząc o sub wencję dla swojego dzieła 73. Do Zakładu przyjmowano chłopców sieroty bez opieki, nierzadko bez nazwiska i daty urodzenia. Ks. Siemaszko spotykał ich na ulicy i przygarniał. Przyjmowano też półsieroty i innych opuszczonych chłopców, których w Zakładzie umieszczała gmina miasta Krakowa. Zupełne sieroty były utrzymywane za pieniądze pochodzące z dobroczynności społecznej, natomiast dzieci oddawane na wycho wanie przez magistrat Krakowa lub gminę oraz półsieroty przebywały w Zakładzie za minimalną opłatą. W odpowiedzi na odezwę władz o obniżenie opłaty za umiesz czanego w Zakładzie sierotę, ks. Siemaszko napisał, że nie jest w stanie utrzymać chłopca za niższą opłatę, czyli za dzieci od 7 do 12 lat 10 złr. miesięcznie, a za młodzież w wieku 12 do 17 lat po 8 złr. miesięcznie. Alternatywą dla władz pozostawało umieszczanie sierot u osób prywatnych, za 60 złr. rocznie, jednak wychowanie i opieka w rodzinach pozostawiała wiele do życzenia. Zakład natomiast, oprócz utrzymania, wyżywienia czy ubrania, dawał chłopcom naukę w szkole i nau kę zawodu oraz wychowanie 74. Do Zakładu przyjmowano chłopców od siódmego roku życia, ale gdy zachodziła istotna przyczyna, schronienie otrzymywali także młodsi. Opieka, wychowanie i wykształcenie trwało aż do uzyskania finansowej niezależności, czyli to tzw. wyzwolenia wychowanka na 70 AMS, III. 2. a) nr 4. Pismo do ks. Piotra Soubieille a nr 6357 z 10 kwietnia 1885 r. 71 AMS, III. 2. a) nr 6. Pismo do ks. Piotra Soubieille a nr 8553 z 10 maja 1885 r. 72 AMS, I. 34. Księga Pamiątkowa Zakładu ks. Siemaszki, s. 6; K. Langie, s AMS, III nr 1. Pismo z 18 lutego 1885 r. do Dyrekcji Kasy Oszczędności. 74 AMS, III nr 2. Pismo do Rady Miasta Krakowa o warunkach kupna domu, historia początków domu.

17 Rozdział II. Życie i działalność społeczno charytatywna Kazimierza Siemaszki 65 czeladnika w wybranym rzemiośle. Ks. Siemaszko niemal od samego początku postarał się o założenie własnej szkoły w Zakładzie, a argumentował to następująco: (...) szkołę własną w Zakładzie moim założyć uznałem za konieczne dla dobra większych i mniejszych mych dziatek. Młodsi często pod pozorem, że siedzą w szkole ludowej, publicznej, wymykali się spoza dozoru mojego i w godzinach szkolnych wałęsali się po mieście. Starsi znowu terminatorowie, posyłani przeze mnie po odbytej pracy warsztatowej do szkoły rzemieślniczej wieczornej, wracali z niej do Zakładu dopiero po godzinie 9-tej wieczór i przez drogę narażeni bywali także na wiele zgorszenia i pokus do złego. Te spostrzeżenia skłoniły mnie do utworzenia własnej szkoły i dziennej i wieczornej w Zakładzie, by tym sposobem dzieci młodsze wcale z Zakładu wychodzić nie potrzebowały i przez cały dzień pod dozorem uczciwym były, a starsi chłopcy, którzy z warsztatów o godzinie 7 wieczór wracają, mogli słuchać nauki wieczornej, nie włócząc się po ulicy w nocy 75. Za słusznością założenia szkoły w Zakładzie przemawiały również wyniki badań, które wykazywały, że dzieci pochodzące ze środowiska nędzy są ogólnie zaniedbane pod względem rozwoju fizycznego i duchowego. Dzieci te wymagają szczególnej opieki również w sferze intelektualnej, by ich wyniki pracy szkolnej były porównywalne z wynikami innych uczniów. Kalendarium starań ks. Siemaszki o otwarcie własnej szkoły rozpocząć należałoby więc od 1884 roku i pisma do Rady Miasta Krakowa z 31 sierpnia, w którym przedstawione zostały argumenty za słusznością i koniecz nością utworzenia szkoły na terenie Zakładu 76. Następny krok, to wspomniana już decyzja Rady Miasta z 1 lutego 1886 roku dotycząca umieszczania w Zakładzie Wychowawczym biednych i opuszczonych chłopców na koszt Gminy i wsparciu placówki roczną subwencją złr 77. Z kolei 30 sierpnia 1886 roku ks. Siemaszko zwrócił się z prośbą o otwarcie szkoły w swoim Zakładzie do Okręgowej Rady Szkolnej Stołecznego m. Krakowa 78. Rada Szkolna, biorąc pod uwagę przedstawione argumenty, wydała rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1886 roku zezwalające na otwarcie szkoły na wzór szkół miejskich: dziennej dla młodszych chłopców, i wieczorowej, przemysłowej dla terminatorów 79. Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się 3 lutego 1887 roku 80. Do szkoły zakładowej uczęszczali nie tylko mieszkańcy Zakładu, ale także chłopcy z zewnątrz. Ponadto ks. Siemaszko otworzył zakład introligatorski oraz założył orkiestrę dętą, która pod batutą prof. Józefa Sierosławskiego, uświetniała uroczystości państwowe 75 K. Langie, dz. cyt., s AMS, III nr 2. Pismo do Rady Miejskiej Krakowskiej o dotowanie początkowej szkoły powszechnej. 77 AMS, III nr 2. Pismo do Sejmu Krajowego prośba o dotację. 78 AMS, X Pismo ks. K. Siemaszki do Rady Szkolnej Okręgowej w Krakowie. 79 Pismo Okręgowej Rady Szkolnej do ks. Siemaszki (cyt. za: F. Bima, Ksiądz Kazimierz Siemaszko, dz. cyt., s. 523.) 80 AMS, I. 34. Księga Pamiątkowa, dz. cyt., s. 14.

18 66 Jacek Tendej CM: Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 i zakładowe, a także grała zarobkowo na estradach w mieś cie 81. Młodzież niezdolną do nauki i ciężkiej pracy warsztatowej zatrudniano w Zakładzie przy drobnych pracach ręcznych, jak wykonywanie słomianek lub toreb papierowych dla potrzeb handlu. Dobra organizacja nauczania w szkole zakładowej, o której mogli się dowiedzieć przedstawiciele magistratu i Rady Szkolnej podczas wizytacji, jak również podczas uroczystości zakończenia każdego roku szkolnego, skłoniła władze oświatowe do przyznania szkole praw państwowych. Stało się to 14 września 1888 roku 82. Każdy rok szkolny rozpoczynano i kończono uroczystym nabożeństwem. Ponadto zakończenie roku szkolnego było połączone z popisami uczniów, wystawami ich prac, pokazowymi egzaminami oraz okolicznościową akademią, na którą zapraszano przedstawicieli władz kościelnych i świeckich 83. Do znakomitszych nauczycieli w szkole zakładowej w latach należeli: prof. Dworzak 84 (nauczyciel języka polskiego i niemieckiego oraz matematyki), Józef Sierosławski (nauczyciel muzyki i śpiewu), Apolinary Godlewski, Bartłomiej Kolbiarz, Stanisław Nowak i Franciszek Kłosowski. Niektórzy z nich, jak Bartłomiej Kolbiarz mieszkali w Zakładzie, aby czuwać nad chłopcami. W nauczaniu religii księdzu Siemaszce pomagał ksiądz diecezjalny T. Machnicki, który uczył podstawo wych prawd wiary: o Krzyżu św., Aniołach, Apostołach, Jezusie Chrystusie, Kościele, przykazaniach, prawdach wiary, grzechu, łasce, Mszy św., Sakramencie Pokuty, modlitwie, historii biblijnej 85. Informacja o istnieniu i działalności Zakładu docierała od różnych środowisk Galicji, głównie dzięki notatkom w prasie krakowskiej. Dom przy ul. Długiej 38 był otwarty i przyjmował chłopców o każdej porze roku. Duża ilość kandydatów skłoniła ks. Siemaszkę do rozbudowy Zakładu. Do istniejącej kamienicy dobudowana została trzypiętrowa oficyna z kuchnią, pralnią, dużą salą do nauki i sa lą gimnastyczną 86. Szkoła na terenie Zakładu istniała do września 1902 roku. 1 września tegoż roku ks. Siemaszko zdecydował i zgłosił do Okręgowej Rady Szkolnej w Krakowie, że Szkoła Zakładowa zawiesza swoją działalność. Został więc zobowiązany, by wszyscy wychowankowie Zakładu zostali zapisani do jednej z publicznych szkół ludowych. Odtąd znów wszyscy wychowankowie uczęszczali do szkół na terenie miasta 87. Chłopcy otrzymywali w Zakładzie wyżywienie, odzież, bieliznę, pościel, opiekę lekarską i wszystkie konieczne przedmioty codziennego użytku. Ks. Siemasz ko wypłacał także wynagrodzenie wszystkim pracownikom Zakładu. Terminatorzy, którzy za swą pracę w warsztacie otrzymywali wynagrodzenie, byli zobligowani uiszczać pewną opłatę na 81 K. Langie, dz.cyt., s AMS, III nr 2. Pismo do Sejmu Krajowego o dotację; AMS, I. 34. Księga Pamiątkowa, dz. cyt., s AMS, X Pismo Magistratu m. Krakowa nr 738 z 12 maja 1900 r. do zarządu uzupełniającej szkoły przemysłowej w Zakładzie ks. Siemaszki. Por. AMS, I. 34. Księga Pamiątkowa, dz. cyt., s W dokumentach archiwalnych nie udało się odnaleźć imion niektórych osób. 85 AMS, X. 6d. Program nauki religii w Zakładzie w roku szkolnym 1887/88 przygotowany przez ks. Machnickiego. 86 AMS, III. 5. a. s Pismo ks. Siemaszki z 16 stycznia 1896 r. do Banku Krajowego w sprawie pożyczek. 87 AMS, X nr 3. Pismo Magistratu m. Krakowa nr 1533 z 9 września 1902 r. do ks. Siemaszki.

19 Rozdział II. Życie i działalność społeczno charytatywna Kazimierza Siemaszki 67 Dom Zakładu ks. Siemaszki w Czernej koło Krzeszowic. Fot. archiwalna z 1923 r. utrzymanie w Zakładzie. Resztę pieniędzy składali na książeczkę oszczędnościową. Za własne pieniądze kupowali ubrania i obuwie. Na wydawanie pieniędzy musieli uzyskać pozwolenie kierownictwa Zakładu 88. Drugą poważną inwestycją był zakup dużej parceli w Czernej k. Krzeszowic i budowa ośrodka wakacyjnego. W związku z tymi przedsięwzięciami ks. Siemaszko zaciągnął trzy pożyczki w Banku Krajowym Królestwa i Lodomerii: w roku złr., w roku złr., a w roku złr 89. Z biegiem czasu Zakład uzyskał życzliwe poparcie społeczne oraz pomoc materialną i moralną zarówno ze strony władz (Rady Miasta Krakowa, Izby Handlowej Przemysłowej w Krakowie, Wydziału Krajowego i Banku Krajowego Arcybractwa Miłosierdzia), a także ze strony osób prywatnych (księżnej Marii Ogińskiej, księżnej Marceliny Czartoryskiej, hrabiny Tarnowskiej, pani Włodkiewiczowej, ks. Jana Schindlera). Wielkie wsparcie moralne i materialne dało Zakładowi ks. Siemaszki Zgromadzenie Księży Misjonarzy, kierowane wówczas przez wizytatorów: ks. Piotra Soubieille a i Józefa Kiedrowskiego. Funkcjonowanie Zakładu wspomogły także jednorazowe darowizny pieniężne zamożnych osób. Wszystko to sprawiło, że w Zakładzie mogło znaleźć schronienie i opiekę coraz więcej ubogich chłopców 90. Pomimo wspomnianych dotacji, ciągle wpływających drobnych ofiar, coroczny budżet wykazywał deficyt. Nieustanny brak środków finansowych 91 skłonił ks. Siemaszkę 88 F. Bima, Ksiądz Kazimierz Siemaszko, dz. cyt., s AMS, VIII. 1a. Dokumentacja pożyczki z Banku Krajowego. 90 AMS, II. B. 3. F. Bima, Ks. Kazimierz Siemaszko CM twórca dzieła miłości i poświęcenia. Praca magisterska z teologii, 1954, s AMS, IX. 8. a. Mecenat społeczny na rzecz Zakładu. Druki i konspekty apeli o składki.

20 68 Jacek Tendej CM: Od ks. Kazimierza Siemaszki do Radosnej Nowiny 2000 do zorganizowania zbiórki pieniędzy w powiatach całej Galicji. W 1885 roku otrzymał od Wysokiego c.k. Prezydium Namiestnictwa pozwolenie na zbieranie dowolnych składek w całym kraju 92. Zbiórką zajęły się Kazimiera Jakubowska i Malwina Sadowska. Przemierzyły one prawie wszystkie powiaty i miasta Galicji, od Bielska aż daleko poza Lwów. Zezwolenie na zbiórkę trzeba było odnawiać każdego roku. Księga, do której wpisywano nazwisko ofiarodawcy oraz przekazy waną kwotę, zawierała również zalecające wpisy biskupa krakowskiego oraz wizytatora księży misjonarzy. Jeden z wpisów, dokonany przez bpa Albina Dunajewskiego, brzmi następująco: Z wielkim pożytkiem dla społeczeństwa otwarty przez Imć. ks. Siemaszkę Kazimierza, kapłana ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, dom schronienia i pracy dla biednych i moral nie zaniedbanych chłopców, na rzecz którego Wysokie c.k. Prezydium Namiestnic twa ( ) pozwoliło zbierać w całym kraju składki, Ordynat Biskupi poleca chrześci jańskiemu miłosierdziu wiernych 93. Za wszystkich dobroczyńców Zgromadzenie zobowiązywało się odprawiać Mszę św. raz w miesiącu 94. Ks. Siemaszko był jednym z prekursorów idei wychowania fizycznego dzieci i młodzieży. Od 1885 roku urządzał kolonie wakacyjne dla swoich wychowanków. W dniu 23 września 1885 roku wydzierżawił na ten cel od Rady Szkolnej w Tenczynku stary drewniany budynek kryty strzechą. Obiekt składał się z trzech pokoi, kuchni, spiżarni, stodoły, ogrodu, podwórza i trzech małych szop 95. Dążył jednak do nabycia jakiegoś domu na własność. W liście do Rady Szkolnej w Tenczynku z dnia 8 października 1886 roku napisał: ponieważ budynek w obecnym stanie i rozmiarach nie wystarcza na moje cele, dlatego jestem zmuszony lokal ten z końcem kontraktu opuścić. Gdyby jednak Rada Szkolna była skłonna za cenę przystępną całą realność odstąpić na własność, wtedy gotów jestem nabyć ją, aby się na niej urządzić, jak tego wymaga mój Zakład 96. Do transakcji jednak nie doszło. Pomimo to ks. Siemaszko nie zrezygnował ze swoich planów. Jednocześnie, chcąc umożliwić swoim wychowankom wyjazd na wakacje poza Kraków, dać im możliwość wypoczynku i oddychania świeżym powietrzem, ks. Siemaszko zakupił dziesięciomorgową parcelę na stoku zalesionej góry, niedaleko klasztoru karmelitów bosych, w Czernej k. Krzeszowic, na której wybudował willę waka cyjną 97. W 1899 roku nabył parcelę od Norber ta Godynia i od Franciszka Kur dziela 98. Projektantem 92 Tamże. 93 AMS, IX. 8. c. Księga składek na Zakład zbieranych na podstawie zezwolenia Namiestnika z 2 kwietnia 1885 r. 94 Tamże. 95 AMS, XII. D. 1. Pismo ks. Siemaszki do Rady szkolnej miejscowej w Tenczynku z 8 paź dziernika 1896 r. 96 Tamże. 97 AMS, XII. D. 2. Akty notarialne kupna gruntu, rachunki budowy. 98 AMS, XII. D Akty notarialne kupna gruntu.

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY T R E Ś Ć : 1. Ustawodawstwo o opiece społecznej w Polsce (7) łan Starczewski. 2. Koordynacja pomocy społecznej a centralne kartoteki Maria

Bardziej szczegółowo

Opracowały i zebrały: Halina Legutko, Urszula Siwek - Faszyńska

Opracowały i zebrały: Halina Legutko, Urszula Siwek - Faszyńska Zamieszczone materiały powstały w wyniku wieloletnich żmudnych poszukiwań, licznych spotkań i rozmów z osobami, które były związane bezpośrednio lub pośrednio z naszą szkołą. Część informacji zaczerpnęłyśmy

Bardziej szczegółowo

Kraków, czerwiec 2012 r.

Kraków, czerwiec 2012 r. Wydanie 2 Autor opracowania: Ewa Szeremeta Zdjęcia i opracowanie materiałów graficznych: Anna Pałach, Jacek Suszyna, Ewa Szeremeta Kraków, czerwiec 2012 r. 1 OD AUTORKI OPRACOWANIA Oddając drugie, poprawione

Bardziej szczegółowo

KRASICZYN DZIEJE PARAFII I SPOŁECZNOŚCI NASZKICOWANE PRZEZ STAREGO PROBOSZCZA T. 2

KRASICZYN DZIEJE PARAFII I SPOŁECZNOŚCI NASZKICOWANE PRZEZ STAREGO PROBOSZCZA T. 2 KRASICZYN DZIEJE PARAFII I SPOŁECZNOŚCI NASZKICOWANE PRZEZ STAREGO PROBOSZCZA T. 2 1 Niniejszą publikację wydaję z okazji dwieście pięćdziesiątej rocznicy konsekracji krasiczyńskiego kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: Zmarł ks. Stanisław Mól Zapłacimy za Pałac w Piekarach Wielkopostne rozmowy Złote i diamentowe gody NR / ( ) STYCZEŃ - LUTY

W NUMERZE: Zmarł ks. Stanisław Mól Zapłacimy za Pałac w Piekarach Wielkopostne rozmowy Złote i diamentowe gody NR / ( ) STYCZEŃ - LUTY NR / ( ) STYCZEŃ - LUTY EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN - W NUMERZE: Zmarł ks. Stanisław Mól Zapłacimy za Pałac w Piekarach Wielkopostne rozmowy Złote i diamentowe gody 2 reklama 3 100 DNI PO WYBORACH WYWIAD

Bardziej szczegółowo

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli.

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli. ISSN 1428-3093 Nr (11) WIELKANOC Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków ów - Borek Fałęcki Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja.

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W wakacyjnym numerze naszej Skałki prosiłem, byśmy nauczyli się okazywać wdzięczność, cnotę chwaloną przez Jezusa, a dziś zapomnianą. Wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za życie i nieśmiertelność,

Bardziej szczegółowo

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy WiadomościKai (975) niedziela 12 grudnia 2010 49 www.kai.pl ekai.pl BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641 Nowy biskup polowy FOT. P. Tumidajski/ fotokai WYDARZENIA 3 XI Dzień modlitwy

Bardziej szczegółowo

Jak nie kochać jesieni...

Jak nie kochać jesieni... EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 NR 2/ 2012 (103) Jak nie kochać jesieni... Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. Ptaków, co

Bardziej szczegółowo

Beata Trębicka-Postrzygacz

Beata Trębicka-Postrzygacz IQ Audiofonologia Tom XXII 2002 Beata Trębicka-Postrzygacz Akademia Podlaska, Siedlce Zakład Głuchoniemych we Lwowie (1830-1930) The Institution for the Deaf and Dumb in Łvov (1830-1930) Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Urszula Krakowska Wspomnienia o Hucie św. Jerzego... 204

Urszula Krakowska Wspomnienia o Hucie św. Jerzego... 204 S I E M I A N O W I C E Ś L Ą S K I E 2 0 1 4 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Zdzisław Janeczek Grzegorz Musiał Artur Garbas Leszek Drabicki Jarosław Bednarz REDAKCJA I KOREKTA: Krystian Hadasz OPRAC. GRAFICZNE I SKŁAD:

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

Głos Wolsztyński. str.1

Głos Wolsztyński. str.1 str.1 str.2 Siwki w Siedlcu i w Chorzeminie Fot. Robert Staszewski Fot Mateusz Domagalski Tradycyjnie już w Wielkanoc na naszym terenie pojawiają się Siwki. W pierwszy dzień przybyły do Siedlca, a w drugi

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska prof. zw. dr hab. Jan Piskurewicz. Redakcja: Maciej Igielski

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska prof. zw. dr hab. Jan Piskurewicz. Redakcja: Maciej Igielski Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska prof. zw. dr hab. Jan Piskurewicz Redakcja: Maciej Igielski Projekt

Bardziej szczegółowo

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska.

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska. Małgorzata GOSIEWSKA W SEJMIE RP SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTARNEJ POSEŁ MAŁGORZATY GOSIEWSKIEJ Poseł Małgorzata Gosiewska zalicza się do grupy najbliższych współpracowników Pana Prezesa. Czy

Bardziej szczegółowo

numer Październik 2012 nr 100

numer Październik 2012 nr 100 100 numer Październik 2012 nr 100 JESTEŚMY Z WAMI JUŻ 11 LAT! Pełni dumy i wdzięczności Dziennik Polski w tym roku po raz kolejny zorganizował plebiscyt: Najlepszy Proboszcz Małopolski roku 2012 oraz Najlepsza

Bardziej szczegółowo

KS. MAREK STAROWIEYSKI IGNAZIO SILONE. R Z E C Z O D Z I W N Y M K S I Ę D Z U Don Luigi Orione WARSZAWA 1996

KS. MAREK STAROWIEYSKI IGNAZIO SILONE. R Z E C Z O D Z I W N Y M K S I Ę D Z U Don Luigi Orione WARSZAWA 1996 KS. MAREK STAROWIEYSKI IGNAZIO SILONE R Z E C Z O D Z I W N Y M K S I Ę D Z U Don Luigi Orione WARSZAWA 1996 3 Słowo wstępne O Księdzu Alojzym Orione, którego Papież-Polak, Jan Paweł II beatyfikował 26

Bardziej szczegółowo

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ 1 6 c z e r w c a 2 0 1 0 W a r s z a w a PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 5 (117) MAJ 2010 ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAŁ Ks. Jerzy Popiełuszko B E A T Y F I K A C J A 2 ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN

Bardziej szczegółowo

1908-2008. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim

1908-2008. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim 1908-2008 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim Praca zbiorowa Nawsie Brzosteckie Wydawca: Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim Wydanie sfinansował Wójt Gminy Brzostek

Bardziej szczegółowo

Alleluja!!! W Numerze. Czcigodni Rodzice naszych Dzieci Drodzy Przyjaciele Misji w Ndélélé na czele z Ruchem MAITRI

Alleluja!!! W Numerze. Czcigodni Rodzice naszych Dzieci Drodzy Przyjaciele Misji w Ndélélé na czele z Ruchem MAITRI W Numerze Komentarz biblijny Brata Adama...2 Inspirujące pokojowe Noble...3 Nasza ADOPCJA SERCA trwa już od 2007 roku...4 Papież Franciszek na Filipinach...5 Adopcja Serca i co dalej? Część II...6 Z okazji

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

ISSN 1897-4023. Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 10(59) Październik 2010 Cena 3,00 zł

ISSN 1897-4023. Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 10(59) Październik 2010 Cena 3,00 zł ISSN 1897-4023 Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 10(59) Cena 3,00 zł Szanowni mieszkańcy Złotoryi i ziemi złotoryjskiej! Zbliża się ważny czas dla Rzeczypospolitej Polskiej, w tym

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI Oświata i szkolnictwo

Rozdział VI Oświata i szkolnictwo Rozdział VI Oświata i szkolnictwo 61. Władze i samorząd szkolny Ustąpienie Rosjan i wkroczenie Austriaków w sierpniu 1915 roku zmieniło położenie mieszkańców Chełma i Ziemi Chełmskiej, w dziedzinie oświatowo

Bardziej szczegółowo

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE!

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NAPOLEON W WILNIE ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NR 6 (114) CZERWIEC 2015 Dobroczynne inicjatywy szlachty, filantropów, darczyńców Na przełomie XIX- XX w.

Bardziej szczegółowo

Rozważanie biblijne OD REDAKCJI: wrzesień 2013 1. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc lz 30,15c

Rozważanie biblijne OD REDAKCJI: wrzesień 2013 1. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc lz 30,15c OD REDAKCJI: Informator Parafialny nr 8/2013 (119) Pytania o jutro, o przyszłość, to pytania, które od wieków nurtują każdego człowieka. Im czasy trudniejsze, im bardziej niepokojące, tym bardziej gorączkowe

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

KURS DLA POMOCNIKÓW 2006 MATERIAŁY DO PRACY Z GRUPĄ

KURS DLA POMOCNIKÓW 2006 MATERIAŁY DO PRACY Z GRUPĄ ACTA UNIVERSITATIS VAPIERSIENSIS KURS DLA POMOCNIKÓW 2006 MATERIAŁY DO PRACY Z GRUPĄ 2 Spis treści CZĘŚĆ I - WAŻNE ADRESY I INFORMACJE... 4 Przydatne adresy... 5 Strony www...6 Magazyn sprzętu obozowego

Bardziej szczegółowo

Badacze Pisma Świętego Historia 1

Badacze Pisma Świętego Historia 1 Badacze Pisma Świętego Historia 1 Studiując zapisy w Roczniku Świadków Jehowy z 1994,znajdujemy na stronach od 170 do strony 253 opis polskiej działalności Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego, której

Bardziej szczegółowo