SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU Niniejszy konkurs jest objęty przepisami dyrektywy 2004/18/WE dyrektywy 2004/17/WE(Zamôwienia sektorowe) SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/ PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych Adres pocztowy: Al. Powstania Warszawskiego 10 Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Punkt kontaktowy: Wydział Spraw Społecznych - sekretariat Tel.: Osoba do kontaktów: Krystyna Kollbek - Myszka (Dyrektor Wydziału) Faks: Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI(konkurs jest objęty przepisami dyrektywy 2004/18/WE) Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić):: Ogôlne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić):: 1 / 8 SIMAP2_aszynal :42 PM MET- ID: Formularz standardowy 13 PL

2 SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU /OPIS PROJEKTU II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/projektowi przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY MIEJSKIEGO STADIONU II.1.2) Krôtki opis 1. Przedmiotem konkursu jest koncepcja przebudowy miejskiego stadionu sportowego Cracovia w Krakowie, obejmująca obiekt stadionu piłkarskiego dla minimum 15 tysięcy widzów, hali sportowej z widownią dla ok widzów i zespół parkingów na terenie położonym w rejonie ul.kałuży, Al.Focha, ul. Kraszewskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowskich Błoń. 2. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym, realizacyjnym i eksploatacyjnym koncepcji obiektu stadionu piłkarskiego oraz hali sportowej. Konkurs ma charakter realizacyjny. 3. Teren projektowanego zamierzenia inwestycyjnego, położony jest na zachód od historycznego centrum Krakowa, w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowskich Błoń, na obszarze ograniczonym od północy ulicą Focha, od wschodu ulicą Kałuży, od południa budynkami mieszkalnymi SM im.t.kościuszki oraz terenami i obiektami należącymi do Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej Serafitek, a od zachodu ul. Kraszewskiego. Obejmuje działki: 179/6, 179/7, 405/4, 405/5, 405/6, 405/7, 405/8, 405/10, 405/13. Działki te w całości stanowią własność Zamawiającego. 4. Ze względu na położenie, obiekty miejskiego stadionu sportowego Cracovia, powinny być dostosowane do zastanego kontekstu przestrzennego i wpisywać się harmonijnie w oglądaną z terenów Krakowskich Błoń sylwetę Starego Miasta. II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.1.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) SP /07 IV.1.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego konkursu tak nie Jeżeli tak, Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2007 /S z dnia 24/08/2007 (dd/mm/rrrr) 2 / 8 SIMAP2_aszynal :42 PM MET- ID: Formularz standardowy 13 PL

3 SEKCJA V: WYNIKI KONKURSU (1) NR: 1 NAZWA NAGRODA V.1.1) Liczba uczestnikôw: 6 V.1.2) Liczba uczestnikôw z zagranicy: 2 Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 1 Estudio Lamela Sp. z o.o. Oddział w Warszawie + Estudio Lamela S.L., Madryt, Hiszpania + SENER Sp. z o.o., Warszawa + Sener Ingeniera y Sistemas S.A., Las Arenas Vizcaya, Hiszpania Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): liczbowe): / 8 SIMAP2_aszynal :42 PM MET- ID: Formularz standardowy 13 PL

4 SEKCJA V: WYNIKI KONKURSU (2) NR: 2 NAZWA NAGRODA V.1.1) Liczba uczestnikôw: V.1.2) Liczba uczestnikôw z zagranicy: Oficjalna nazwa: Biuro Studiów i Projektów Architekt Barbara Średniawa Adres pocztowy: ul. Nowa 21/8 Miejscowość: Bytom Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): liczbowe): / 8 SIMAP2_aszynal :42 PM MET- ID: Formularz standardowy 13 PL

5 SEKCJA V: WYNIKI KONKURSU (3) NR: 3 NAZWA NAGRODA V.1.1) Liczba uczestnikôw: V.1.2) Liczba uczestnikôw z zagranicy: Oficjalna nazwa: IMB ASYMETRIA Adres pocztowy: ul. Biskupia 1 Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): liczbowe): / 8 SIMAP2_aszynal :42 PM MET- ID: Formularz standardowy 13 PL

6 SEKCJA V: WYNIKI KONKURSU (4) NR: 4 NAZWA WYRÓŻNIENIE V.1.1) Liczba uczestnikôw: V.1.2) Liczba uczestnikôw z zagranicy: Oficjalna nazwa: Twardowski Wokan Studio Projektowe S.C. Adres pocztowy: ul. Szlak 16A/1, Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): liczbowe): / 8 SIMAP2_aszynal :42 PM MET- ID: Formularz standardowy 13 PL

7 SEKCJA V: WYNIKI KONKURSU (5) NR: 5 NAZWA WYRÓŻNIENIE V.1.1) Liczba uczestnikôw: V.1.2) Liczba uczestnikôw z zagranicy: Oficjalna nazwa: Marek Dormus "Atelier-Dormus Marek Dormus Architekt", ul. Królewska 61/7, Kraków + Zbigniew Hudzik "2A-Pracownia Projektowa", ul. Barska 26/2a, Kraków + Krystyna Nykcińska Atrium Pracownia Architektoniczna", ul. Barska 26/2a, Kraków + Igor Pacanowski Igor Pacanowski, ul. Grochowa 3, Kraków Adres pocztowy: ul. Barska 26/2A Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): liczbowe): / 8 SIMAP2_aszynal :42 PM MET- ID: Formularz standardowy 13 PL

8 SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) KONKURS ZWIĄZANY Z PROJEKTEM I/LUB PROGRAMEM FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH tak nie Jeżeli tak, odniesienie do projektôw i/lub programôw: VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) W konkursie uczestniczyło 6 zespołów projektowych, w tym: - 2 zespoły polskie z partnerami zagranicznymi z: Hiszpani i Włoch, - 4 zespoły polskie. Przyznano 3 Nagrody na kwotę PLN i 2 Wyróżnienia na kwotę PLN. I Nagrodę w wysokości PLN zdobył zespół polsko-hiszpański: - Estudio Lamela Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, - Estudio Lamela S.L., Madryt, Hiszpania - SENER Sp. z o.o., Warszawa - Sener Ingeniera y Sistemas, S.A., Las Arenas Vizcaya, Hiszpania. Dnia r. Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził rozstrzygnięcie Sądu Konkursowego. VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 18/12/2007 (dd/mm/rrrr) 8 / 8 SIMAP2_aszynal :42 PM MET- ID: Formularz standardowy 13 PL

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Faks: (352) 29 29-42 670 E-mail: mp-ojs@publications.europa.eu... Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal zadanie 3 w Sławkowie.

Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal zadanie 3 w Sławkowie. 1/ 9 ENOTICES_czh 02/11/2011- ID:2011-151706 Formularz standardowy 1 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_ida8 24/06/2011- ID:2011-088034 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 13 ENOTICES_SRRadom 04/01/2011- ID:2011-001043 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462 kampanii promocyjnej UNIA w EUROPEJSKA oparciu o powyższą strategię Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 13 ENOTICES_CIEdukacji - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Świadcze usług pralniczych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_Q16PWiK 23/09/2010- ID:2010-125977 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla

infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla 1/ 12 ENOTICES_technika 22/09/2010- ID:2010-125462 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla Publikacja Suplementu do Dziennika

Bardziej szczegółowo