OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 1/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie ul. M. Sobieskiego 4 B Miejscowość: Krasnystaw Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Polska Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie Marek Goławski Tel.: Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie

3 3/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Kategoria usługi: nr (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/ WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Główne miejsce realizacji dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie Kod NUTS PL312 Główne miejsce świadczenia usług II.1.3) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Liczba Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

4 4/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup leków, gazów i wyrobów medycznych do SPZOZ w Krasnymstawie podzielony na 55 pakietów wraz z dostawą do Apteki Szpitalnej, Magazynu Tlenu lub Apteki PRIMA działów (komórek organizacyjnych) Samodzielnego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że zakupi ilości określonego towaru stosownie do bieżących potrzeb i zapłaci do wysokości dokonanych zakupów. 4. Wymagany termin ważności oferowanego produktu wynosi, co najmniej 12 miesięcy od dnia ich dostawy. 5. Przez leki stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271). 6. Leki muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 i 4a ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271). 7. Wyroby medyczne muszą być dopuszczone do stosowania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych z r. (Dz. U. Nr 107 poz. 679). 8. UWAGA! - W związku z nieustannie zmieniającą się sytuacją na rynku produktów farmaceutycznych, zamawiający zwraca się do wykonawców z prośbą, aby niezwłocznie po zapoznaniu się z zapisami SIWZ informowali zamawiającego o ewentualnych przypadkach braku danych asortymentów na rynku ( z przyczyn obiektywnych, np. wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji itp.). W takich przypadkach asortymenty te będą wyłączone w celu umożliwienia wykonawcom złożenia oferty i umożliwienia zamawiającemu dokonania późniejszej oceny ofert. O wyłączeniu danego asortymentu zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców. 9. Zamawiający żąda od wykonawców, aby wskazali te części zamówienia, których realizację zamierzają powierzyć podwykonawcom. Za czynności dokonywane przez podwykonawcę odpowiada wykonawca. 10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5 5/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot UB07 II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) tak nie II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) tak nie Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych tak nie II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Przedmiotem zamówienia jest zakup leków, gazów i wyrobów medycznych do SPZOZ w Krasnymstawie podzielony na 55 pakietów wraz z dostawą do Apteki Szpitalnej, Magazynu Tlenu lub Apteki PRIMA działów (komórek organizacyjnych) Samodzielnego. Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): ,10 Waluta: PLN LUB Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) tak nie Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 12 lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończenie

6 6/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) 1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Wadium dla całego zamówienia wynosi: ,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym dla poszczególnych części: Pakiet 1 100,00 zł Pakiet 2 450,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet 5 100,00 zł Pakiet 6 200,00 zł Pakiet 7 900,00 zł Pakiet 8 200,00 zł Pakiet 9 200,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet 23 Bez wadium Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet 47 Bez wadium Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł

7 7/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet ,00 zł Pakiet 55 Bez wadium W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Kredyt Bank S.A O/Chełm, Nr rachunku z dopiskiem: Wadium PN 08/2011 Zakup i dostawa leków, gazów i wyrobów medycznych do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie 4. Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formach innych niż pieniądzu wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty gwarancję bądź poręczenie w następujący sposób: kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zszyć, zbindować lub w inny sposób trwale złączyć z ofertą, natomiast oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w taki sposób, aby była możliwość jego zwrócenia bez dekompletowania oferty. W przypadku, gdy oryginał dokumentu będzie zszyty, zbindowany lub w inny sposób trwale złączony z ofertą zamawiający nie dokona jego zwrotu. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 6.1 być wystawione na Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 4 B, Krasnystaw, 6.2 zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy, 6.3 w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 5 ustawy każdego z tych wykonawców, 6.4 okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokonuje zwrotu wadium. III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Określa wzór umowy załączony do SIWZ - załącznik nr 5, 6, 7 III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli dotyczy) 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) 2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych wykonawców. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) tak nie Jeżeli tak, opis szczególnych warunków

8 8/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział, którzy: 1. Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. posiadania wiedzy i doświadczenia; c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Wykonawcy w stosunku do których brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów: a. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, b. treści złożonych dokumentów, których zamawiający wymaga w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów wymaganych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 4. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy. Zamawiający dokonując oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę będzie stosował formułę spełnia - nie spełnia poprzez treść złożonych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli treść złożonych oświadczeń oraz treść złożonych dokumentów potwierdzi, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i że nie ma podstaw do jego wykluczenia to - zamawiający odnotuje, że wykonawca - warunki spełnia. W przypadku gdy treść złożonych oświadczeń oraz treść złożonych dokumentów nie potwierdzi, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub są podstawy do jego wykluczenia to zamawiający odnotuje, że wykonawca warunków nie spełnia. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przed podpisaniem umowy wykonawca który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jak również wykonawcy prowadzący wspólnie działalność na podstawie umowy spółki cywilnej zobowiązani są do przedstawienia aktualnych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz umowę spółki. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): Zamawiający dokonując oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę będzie stosował formułę spełnia - nie spełnia poprzez treść złożonych oświadczeń lub dokumentów.

9 9/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, w wysokości co najmniej tożsamej z wartością składanej oferty na dany pakiet lub pakiety. 6. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zmówienia. 7. Sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, do oferty należy dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię a oryginał dostarczyć w osobnej kopercie. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie w zakresie jak wyżej, o wartości na potwierdzenie spełniania warunków posiadania wiedzy i doświadczenia. 2. Aktualne koncesje, zezwolenia lub licencje zgodnie z przedmiotem zamówienia na obrót, jeżeli przepisy wymagają posiadania takich uprawnień. W przypadku Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): Zamawiający dokonując oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę będzie stosował formułę spełnia - nie spełnia poprzez treść złożonych oświadczeń lub dokumentów.

10 10/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL obrotu produktami leczniczymi, należy przedstawić jeden z dokumentów: 2.1 zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające - odpowiednio wymagane zezwolenie. 2.2 zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie, jeżeli wykonawca jest wytwórcą. 2.3 w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia przyznane przez GIF w zakresie obrotu produktami leczniczymi. 3. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiący - załącznik nr 1 do specyfikacji. 4. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiący - załącznik nr 2 do specyfikacji. 5. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiący - załącznik nr 3 do specyfikacji. 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 7. Zaakceptowany i podpisany projekt / projekty umowy sprzedaży w zależności od pakietu / pakietów na który składana jest oferta: - załącznik nr 5 w przypadku składania oferty na pakiet nr 1 37 i załącznik nr 6 w przypadku składania oferty na pakiet nr 38 - załącznik nr 7 w przypadku składania oferty na pakiet nr Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) tak nie Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

11 11/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu tak nie Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykonanie usługi tak nie

12 12/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Kandydaci zostali już zakwalifikowani tak nie Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców LUB Przewidywana minimalna liczba a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert tak nie

13 13/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a)) LUB Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia tak Jeżeli tak, nie Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: 15/07/2011 Godzina: 10:00 Dokumenty odpłatne tak nie Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Warunki i sposób płatności: Waluta:

14 14/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 15/07/2011 Godzina: 10:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG GA RO inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: LUB Okres w miesiącach: IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 15/07/2011 Godzina: 11:00 LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Miejsce (jeżeli dotyczy): Gabinet Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej w SPZOZ w Krasnymstawie, ul. M. Sobieskiego 4 B Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) tak nie skład komisji przetargowej

15 15/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) tak nie Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 12 miesięcy VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH tak nie Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów: VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) wszelkie informacje dotyczące ubiegania się o udzielenie zamówienia zamieszczone są na stronie internetowej zamawiającego VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługujące w postępowaniu o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) szczegółowo opisane są w dziale VI ustawy Pzp. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Do spraw nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759 ze zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

16 16/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 02/06/2011

17 17/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL ZAŁĄCZNIK A DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks: II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks: III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks:

18 18/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL ZAŁĄCZNIK B (1) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr 1 NAZWA PAKIET 1 Wadium 100,00 PLN 1) KRÓTKI OPIS 1 pozycja w pakiecie 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES 1 Pantoprazol 40 mg injx1 fiolka 300 Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): 4 939,02 Waluta: PLN LUB Zakres: między a Waluta: 4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończenie 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

19 19/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL ZAŁĄCZNIK B (2) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr 2 NAZWA PAKIET 2 Wadium 450,00 PLN 1) KRÓTKI OPIS 8 pozycji w pakiecie 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES 1 ALBUMINUM HUMANUM INJ 20% 50 ML x 1 OPAKOWANIE 50 2 VACCINUM TETANI ADSORBATUM AMPUŁKA 500 UL/0,5 ML x 5 OPAKOWANIE 50 3 STREPTODORNAZUM + STREPTOKINAZUM CZOPKI x 6 OPAKOWANIE 60 4 IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTY Hbs 200jm x1 FLAKON 6 5 LACTOBACILLUS RHAMNOSUS PROSZEK x50 AMP OPAKOWANIE THROMBINUM SUBST. 400 JM. x 5 OPAKOWANIE 20 7 PRĄTKI BCG DO IMMUNOTERAPII FIOL. 100 MG x 1 OPAKOWANIE 50 8 LACTOBACILLUS X20 KAPS OPAKOWANIE 240 Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): ,21 Waluta: PLN LUB Zakres: między a Waluta: 4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończenie 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

20 20/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL ZAŁĄCZNIK B (3) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr 3 NAZWA PAKIET 3 Wadium 1 700,00 PLN 1) KRÓTKI OPIS 11 pozycji w pakiecie 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES 1 AMIKACINUM INJ. 0,5 G/2 ML x 1 AMPUŁKA CEFOTAKSIMUM 1G x 1 AMPUŁKA CEFTRIAKSONUM 1G x 1 AMPUŁKA CEFAZOLIN 1 G INJ. AMPUŁKA AMIKACIN 1G INJ. AMPUŁKA CEFTRIAKSONUM 2 G X 1 FIOLKA AMPUŁKA VANCOMYCINUM 500 INJ. AMPUŁKA VANCOMYCINUM INJ. AMPUŁKA CEFUROKSYM 0,25 X 10 TAB. OPAKOWANIE CEFUROKSYM 0,5 X 10 TAB. OPAKOWANIE AMIKACINUM 5ML KROPLE DO OCZU 0,3% FLAKON 50 Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): ,74 Waluta: PLN LUB Zakres: między a Waluta: 4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończenie 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00 1/ 17 ENOTICES_ipczd 13/04/2011- ID:2011-052763 Formularz standardowy 2 PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna UNIA EUROPEJSKA Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowa projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_Fundusz1 05/07/2011- ID:2011-093166 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 20 ENOTICES_mariuszp - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo