5. Dziatalnosc informacyjno-bibliograficzna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Dziatalnosc informacyjno-bibliograficzna"

Transkrypt

1 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera ul. Rynek 7, Radko. NIP: REGON tel , 5. Dziatalnosc informacyjno-bibliograficzna udzielonych informacji - WG RODZAJU ( rozbiciu na poszczegölne biblioteki): JEDNOSTKA LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI W ROKU 2012 Biblioteka Gtöna Radkoie Eilia nr 1 Scinace Dolnej Scinace Gömej Scinace Sredniej RZECZOWYCH BIBLIOGRAFICZNYCH BIBLIOI ECZNYCH RAZEM RAZEM: udzielonych informacji - WG SPOSOBU UDZIELENIA ( rozbiciu na poszczegölne biblioteki): JEDNOSTKA Biblioteka Gtöna Radkoie Scinace Dolnej Scinace Gömej Scinace Sredniej OSOBISTE LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI W ROKU 2012 TELEFONICZNE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETU RAZEM RAZEM: Wykorzystanie internetu W roku 2012 internet byf udostejpniany czytelnikom e szystkich placökach. Wszystkie filie posiadaj'3 po da komputery z dostqpem do Internetu, co ziqkszyto jego ykorzystanie. W Bibliotece Gtönej Radkoie udostepnianych jest 5 komputerö. udostqpnien Internetu ramach pozyskiania informacji ( bibliotece giönej i filiach) W roku 2012: Nie jest to jednak ostateczna liczba udost^pnieh Internetu boiem dodatkoo i^kszosc uzytkonikö komputerö z niego korzysta. Przez caty 2012 rok proadzona byta profesjonalna strona internetoa (.biblioteka.radko.eu) - storzona i aktualizoana e tasnym zakresie. Korzystaj^cy z czytelni W 2012 roku z czytelni skorzystalo osöb. Szczegötoe dane - raz ze srednia, dzienn$ dla kazdej placöki - zaiera tabela ponizej. Kl

2 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera ul. Rynek 7, Radko. NIP: , RFGON tei L18, biblioteka(s>radkoklodzki.pl;.biblioteka.radko.eu JEDNOSTKA ODWIEDZINY W CZYTELNI Biblioteka Gtöna Radkoie Scinace Dolnej Scinace Görnej Scinace Sredniej LICZBA ODWIEDZIN SREDNIA DZIENNA , , ,6 Uzytkonicy czytelni Podobnie jak latach czesniejszych e szystkich placökach biblioteki z czytelni najcz^sciej korzystaja. dzieci, mtodziez i studenci, poszukuj^c informacji potrzebnych do szkoty lub do pisania prac zaliczenioych i dyplomoych. Dzieci i mtodziez (gimnazjalna i licealna) najcz^sciej poszukuja. informacji zakresie historii, geografii, historii literatury, ochrony srodoiska, fizyki. Studenci natomiast (dominuja studenci kierunkö zaocznych) korzystaja. przeaznie ze zbiorö zakresie pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, rzadziej zakresie nauk scistych. Praconicy biblioteki 6. Kadra bibliotekarska Zatrudnienie (stan dniu dniu ) Pracuja_cy () osobach Dziatalnosci podstaoej Ogotem Razem (rubryka 3 + 7) Razem Na stanoiskach bibliotekarskich Administr., W z yksztatceniem bibliotekarskim obstugi technicznej Wyzszym i porzadk. Srednim Pozostali Razem Z tytulem licencjata na si Ogotem W na si W na si Ogö- W Ogö- W tem tem na si na si na si na si na si I i

3 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Iii. Rynek 7, Radkö. IMIP: 885-] REGON tel , Zatrudnienie g etatö przeliczenioych na si Razem (rubryka 3 + 7) biblioteka.i adko,eu Zatrudnienie (stan dniu dniu ) Etaty przeliczenioe W na si RT7P.II Dziatalnosci podstaoej Na stanoiskach bibliotekarskich W z yksztalceniem bibliotekarskim Wyzszym R a z e m Srednim Pozostali Razem Z tytulem licencjata na si Ogö- W tem na si W Ogö- W Ogö- W tem tem na si na si na si Estreichera Administr., obstugi technicznej i porzadk. 8, o 0,5 0 Ogotem na si Praconicy na stanoiskach bibliotekarskich g yksztatcenia g. Wyksztalcenia Z yksztalceniem yzszym bibliotekarskim Z yksztalceniem srednim bibliotekarskim l _ Bez yksztalcenia bibliotekarskiego 7. Udziat bibliotekarzy kursach i konferencjach poza poiatem W 2012 praconicy biblioteki brali udziat naste.puja.cych szkoleniach ramach Programu Rozoju Bibliotek: Biblioteka Gtöna Radkoie: Planoanie rozoju biblioteki" - trzy szkolenia 2-dnioe Jugoicach (luty, kiecieh, czeriec) -Joanna Zyzda-Kusiakieicz, Anna Dunaj, Miejsce dla mtodych" - szkolenie 3-dnioe e Wroctaiu (pazdziernik) - Matgorzata Rakoska Biblioteka - przestrzeh dla kultury" - szkolenie 3-dnioe e Wroctaiu (pazdziernik) - Anna Dunaj : Technologie informacyjne bibliotece" - cztery 1-dnioe szkolenia e Wroctaiu (styczeh, luty, marzec) Scinace Dolnej: Technologie informacyjne bibliotece" - cztery 1-dnioe szkolenia e Wroctaiu (styczeh, luty, marzec) 12

4 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera ul. Rynek 7, Radko, NIP: , REGON tei , biblioteka radkoklodzki.pl;.biblioteka.radko.eu Multimedia i nooczesna komunikacja" - szkolenie 3-dnioe e Wroctaiu (pazdziernik) Scinace Görnej: Technologie informacyjne bibliotece" - cztery 1-dnioe szkolenia e Wroctaiu (styczeh, luty, marzec) Scinace Sredniej: Technologie informacyjne bibliotece" - cztery 1-dnioe szkolenia e Wroctaiu (styczeh, luty, marzec) 8. Komputeryzacja biblioteki W 2012 roku, po otrzymaniu zestaö ramach Programu Rozoju Bibliotek biblioteka yposazona jest nastqpuja.ee zestay komputeroe: JEDNOSTKA Biblioteka Gtöna Radkoie Scinace Dolnej Scinace Görnej Scinace Sredniej LICZBA ZESTAWÖW DOSTFJPNYCH OGÖtEM, DO PRAC DLA W TYM: BIBLIOTECZNYCH CZYTELIMIKÖW RAZEM Rocznice, jubileusze W 2012 roku jubileusz 35-lecia praey zaodoej obehodzita pani Anna Dunaj - bibliotekarz Biblioteki Gtönej Radkoie, ktöra tej placöce zatrudniona jest nieprzeranie od 2 listopada 1986 roku (26 lat). Pani Anna odpoiedzialna jest za gromadzenie ksiqgozbioru za obstugi ypozyczalni i czytelni Radkoie. Posiada yksztateenie srednie bibliotekarskie; ukohezyta Policealne Zaoczne Studium Bibliotekarskie Watbrzychu.

5 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera ul. Rynek Radko, NIP: , REGON tel , Dziatalnosc kulturalno-edukacyjna Lekcje biblioteczne Placöka Tematy/charakter zajec zaj$c uczestnikö Biblioteka Gtöna Radkoie Wyszukianie informacji stonikach i encyklopediach.. Poznajemy bibliotek^. Rodzaje katalogö bibliotece. Poszukianie ksiazki katalogu bibliotecznym. 56 Pasoanie uczniö kl. 1 na czytelnika Poznajemy literature popularno-naukoa, dla najmtodszych. Lekcja biblioteczna dla uczniö kl. II Nooczesne biblioteki siata. Dugodzinne arsztaty dla uczniö kl. V i VI Co to jest biblioteka i dlaczego do niej przychodzimy? Lekcja biblioteczna dla grupy ieku przedszkolnym Poznajemy najpiekniejsze iersze i opoiadania polskich autorö o tematyce bozonarodzenioej. Lekcja biblioteczna dla kl. I 55 Scinace Dolnej 5 Rodzaje i podziaty ksia.zek Przysloia i frazeologizmy bogactem jezyka Zapoznanie z biblioteka. Uktad ksiazek bibliotece Regulamin ypozyczania Formy pracy bibliotece 62 Scinace Görnej 2 Ksiazka - od tabliczki glinianej do ksiazki drukoanej Sieta Bozego Narodzenia ksiqzce 2 1 Scinace Sredniej 7 Zrödta informacji (kl. VI S.P) W zaczaroanym siecie basni (przedszkolaki) Poznajemy tajemnice biblioteki - zaje.cia dla uczniö nauczania indyidualnego kl. l-lll Od tematu do referatu Z ksiazka ku przygodzie 159 RAZEM 23 X 353 Koncerty Placöka zajec Tematy/charakter zaj^c uczestnikö Biblioteka Gtöna Radkoie 5 Koncert kole.d kosciele 5. Doroty Radkoie z cyklu Cztery pory roku - zima", Koncert piesni pasyjnych i ielkopostnych z cyklu Cztery pory roku - iosna", Koncert podczas Radkoskich Spotkah z Folklorem z cyklu Cztery pory roku - lato", Koncert piesni patriotycznych z okazji Sieta Niepodleglosci z cyklu Cztery pory roku - jesieh", Mi^dzynarodoy Festial im Ignaza Reimanna 900 RAZEM 5 X 900 I,

6 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Konkursy Estreichera Ul. Rynek 7, Radko. NIP: , REGON tel , e-maii: biblioteka(5>ra dkoklodzki.pl;.biblioteka.radko.eu Placöka Mose zajtjc Tematy/charakter zajec uczestnikö 8 Rozgiyki na grach planszoych i komputeroych. Konkurs recytatorski dla przedszkolakö o tematyce zdrootnej. Konkurs z iedzy ogölnej dla uczniö kl. III. V Gminny Konkurs Pieknego Czytania. Zgaduj-zgadula. Zyj zdroo i bezpiecznie. Szescioetapoy konkurs plastyczny dla dzieci ieku od 7 do 16 lat. 89 Scinace Dolnej Turniej arcaboy Na najtadniejsza. pisanke. Kalambury-przysloia i frazeologizmy Plastyczne: Lisciaki-yklejanki Zyj zdroo i bezpiecznie Idee Korczaka rysunkach 54 Scinace Görnej 2 Zyj zdroo i bezpiecznie. 6 etapo Czerony kapturek'-konkurs plastyczny do basni Braci Grimm 20 Scinace Sredniej 7 Zyj zdroo i bezpiecznie Idee Korczaka rysunkach 33 RAZEM 18 X 196 Zajecia dla przedszkolakö Placöka zajcjc Tematy/charakter zaj^c uczestnikö Biblioteka Gtöna Radkoie 8 Czytanie bajek. Czytanie historyjek ülaboga lea noga", Na ratunek rybee" Czytanie historyjki Byl raz sobie krasnoludek".rysoanie krasnoludka. Jak obehodzic sie. z ksia.zka.. Czytanie legendy o Czechu, Lechu i Rusie. Symbol godla Polski. Czytanie historyjki Möj szczesliy dzien","gdzie podziates mi sie" Rozia.zyanie zagadek Z jakiej to bajki". 156 Scinace Dolnej 13 0 Nadziei, kucheiku i o drziach zamknietych- opoiadanie bajki Opoiesci rözanego krzeu- spotkanie z bajka. Przedstaienie 0 kröteiezu i Wladcy grzybö Spotkanie z bajka Poloa nagrody O krölenie i o jej braciszku koziolka zarnienionymopoiadanie bajki z przedstaieniem Spotkanie z bajka, Jednooczka, Duoczka, Tröjoczka... Przedstaienie Os'/a Skörka Spotkanie z bajka Janosik Przedstaienie Zlototosy Hans Spotkanie z bajka, O krölenie Milenie Opoiadanie bajki Cesiareczka przy studni Przedstaienie lektury Dzieczynka z zapalkami Spotkanie z bajka dla przedszkolakö Dzieczynka zapalkami 183 Scinace Görnej Zajecia plastyczne- Ksiazka postaci zoju Zajecia plastyczne- Prezent dla Si^tego Mikolaja 21 15

7 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera ul. Rynek 7, Radko, NIP: , REGON tel, , Scinace Sredniej Dokarmiamy zierz^ta Jesieh Legendy polskie Dziei'i Misia 337 RAZEM Zajecia edukacyjne - inne Placöka zajec Tematy/charakter zajec uczestnikö Biblioteka Gtöna 6 Radkoie Zajecia z grupa ekologiczna * - " " Scinace Dolnej Scinace Sredniej Spotkanie z bajka Glosne czytanie bajki pt Tiojkatna Karolina" Danuty Waito Teatrzyk kukielkoy Kopciuszek" Opoiadanie bajeczek ymyslonych przez uczestnikö spotkania Gtosne czytanie ierszy o tematyce zimoej Gtosne czytanie bajek A. Mickieicza Glosne czytanie bajek dla najmlodszych Przedstaienie pt. Zlota rybka" ystaiane przez Art. Re Prace plastyczne Wykonanie postaci do znanych bajek ykorzystujac do ich torzenia tylko figury geometryczne Laurka dla Babci i Dziadka. Prace plastyczne Najpiekniejszy batanek. Rysunek, ydzieranki, maloanie farbami Wykonanie z papieru i bibuty masek oraz stroi kamaatoych Wykonanie kukielek do bajki Kopciuszek" Wykonanie kartek alentynkoych Rysunek 0 tematyce zimoej Laurka dla Pani z okazji Dnia Kobiet Wiosenne pola - idoki maloane farbami Wykonanie ozdöb na stöl ielkanocny Wykonanie stroikö ielkanocnych Laurka dla mamy Laurka dla taty Rysunek na doolny temat Wykonanie kiatö i motyli z koloroego papieru Wykonanie latacö Wykonanie kiatö z papieru i bibuty ( na dozynki) Widoköka z akacji (prace ykonane farbami) Sad jesienia) - rysunek Wykonanie kiatö z lisci klonu Zimoy pejzaz maloany farbami Wykonanie ozdöb choinkoych Portret Mikolaja - rysunek Rysunek 0 tematyce siatecznej Gry na komputerze, gry planszoe 1 ukladanie puzzli. Prace i spotkania z dorosi Programy rolnosrodoiskoe oraz doptaty unijne dla rolnikö"- spotkanie z prac. DODR-u p. Elzbieta Ulatoska Spotkanie z okazji Dnia Kobiet Przeglad literatury i prasy o tematyce ogrodniczej, ymiana dosiadczeh zakresie ekologicznej upray arzy i pozbyania sie szkodnikö Warsztaty plastyczne - ykonanie stroiko jesiennozioioych 6 Korepetycje Zajecia plastyczne 101 Korki poniedziatki i torki Bajkoe pia,tki Gry, puzzle, zajecia plastyczne Ferie bibliotece Wakacje bibliotece Noc bibliotece Dyskusyjny Klub Ksiazki RAZEM 154 X 1.750

8 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera ul Rynek 7, Radko, NIP: , REGON tei , b i b I i o t e k ra d k oyykjodzki_.pl;.biblioteka radko.eu Kiermasze ksiazek Placöka zaj^c Tematy/charakter zajec Biblioteka Gtöna Radkoie l Kiermasz ksiazek ramach imprezy Spotkania z folklorem Radkoie". l Kiermasz ksiazki uzyanej, ramach Poiatoo-Gminnych Dozynek. Scinace Görnej 2 Kiermasz ksiazek ramach imprezy Dozynki Scinace Görnej"; Kiermasz ksiazki polaczony z kiermaszem siatecznym Sieta piernikiem pachnace" RAZEM 4 X Wystay i ystaki Placöka zaj«.c Tematy/charakter zaj^c Biblioteka Gtöna \2 Radkoie Wystaa fotografii Tomasza Groszka. Wystaa fotografii Bogdana Nikadona. Wystaa prac plastycznych dzieci z kötka plastycznego. Wystaa rysunkö Anny Skarto. Wystaa fotografii Jarosiaa Szlegiera Koty obiektyie". Wystaa prac plastycznych grupy ekologicznej. Pokonkursoa ystaa prac plastycznych ziazku z Rokiem Janusza Korczaka. Wystaa prac po konkursie Zyj zdroo i bezpiecznie". Wystaki prac plastycznych Galerii pizedszkolaka". 20 Dzieii Babci i Dziadka" Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka, Jözefa Ignacego Kraszeskiego i Piotra Skargi" Walentynki" Zimoe pejzaze" Dzieh Kobiet" Zyczenia dla Pani" Siatoy Dzieh Zdroia" Kietnioe rocznice" ( gazetka przypominajaca o 70 rocznicy ur. D. Waito, 95 rocznicy ur. M. Jaorczakoej, 30 rocznice smierci H. Rudnickiej i 70 rocznice smierci L. M. Montgomery) Wystaka ksiazek Lucy Maud Montgomery Tydzieh Bibliotek" Dzieh Dziecka" Dzien Taty" Ignac Reimann najstynniejszy kompozytor Ziemi Klodzkiej" Lato" Dozynki 2012" Jesieii" Sieto Niepodleglosci" Piekno Zimy" Mikotajki" Szczesliego Noego Roku Scinace Dolnej 21 Wislaa Szymoorska nie zyje Walentynki- mitosc nie ybiera Siat bajek Tradycje ielkopostne Wystaa kartek ielkanocnych Wystaa pisanek Konstytucja marzeh-3 Maja 1791 roku Biblioteka ciagle grze 17

9 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera ul. Rynek 7, Radko, NIP: , REGON , tel , hliqteka.radko.eu Wystaa prac konkursoych Nie narkotykom" + glosoanie; Kochana mamo! Euro kajcik kibica Zamiast laurki na Dzieh Dziecka Wystaa prac konkursoych Nie alkoholoi"+ gtosoanie 1 sierpnia 1939 r. Pamietamy... 1 rzesnia 1939 r.- Agresja hitleroska na Polske Nie ma dzieci, sa ludzie- Rok Janusza Korczaka Sieto zmarlych- pamietajmy o tych co odeszli Ta co nie zginela yrosla z naszej kri...-dzieh Niepodleglosci Wystaa prac konkursoych: Lisciaki- jesienne storki Si^ty Mikotaj na pocztökach Wystaa kartek bozonarodzenioych Scinace Görnej 12 Wystaki okolicznoscioe: dzieh babci, dzien dziadka, alentynki, sie^a ielkanocne, dzieh matki, dzieh dziecka, akacje, sie.ta Bozego Narodzenia Wystaki edukacyjne: 1 maj, 3 maj-sieto Konstytucji, Nie ma dzieci sa ludzie- Rok Janusza Korczaka 31 Laurka dla babci i dziadka Scinace Sredniej Wystaa prac plastycznych przedszkolakö Zimoe RAZEM 96 pejzaze" Wystaa prac plastycznych przedszkolakö Dokarmiamy zierzeta" Walentynki dla chtopczyka i dzieczynki Wystaa prac plastycznych przedszkolakö Szeczyk Drateka", Kot butach" Wiosenne idoki Wystaa prac plastycznych o tematyce Wielkanoc Janusz Korczak Siatoy Dzieh Ksiazki Od pisma obrazkoego do bibliotek siatecznej cyfroych Wystaa prac olastycznych przedszkolakö W zdroym ciele" Wystaa prac plastycznych przedszkolakö Naikotykom möimy NIE!!!!! Laurka dla Mamy Wystaa prac konkursoych Narkotykom Nie!" Alkoholoi möimy NIE!! Wystaa prac konkursoych Alkoholoi Stop przemocyü!" Wystaa prac konkursoych Przemocy Papierosom möimy NIE!!!! Wystaa prac konkursoych Papierosom Sieto Niepodleglosci Najlepszy przyjaciel kazdego dziecka AIDS Bezpieczeiisto sieci Nie!!" Nie!!" Wiosna" Nie!!" Wystaa prac konkursoych Bezpieczeiisto sieci" Wystaa prac plastycznych przedszkolakö Möj przyjaciel MIS" Portret s. Mikolaja Wysta kartek siatecznych Ozdoby siateczne ykonane przez dzieci IS

10 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera ul. Rynek 7, Radko, NIP: , REGON tei , biblioteka radkoklodzki.pl;.biblioteka.radko.eu Zajecia dla seniorö Placöka zajejc Tematy/charakter zaj^c uczestnikö Biblioteka Gtöna Radkoie 96 Dyskusyjny Klub Seniorö - Mitosnikö Dziesiatej Muzy, Warsztaty komputeroe E-chatka dla babci i dziadka" Kurs jezyka angielskiego Projekcja filmu pt. ESutelki Zrotne" 10 Scinace Görnej 10 E-chatka dla babci i dziadka" - nauka podstaoej obstugi komputera, obstuga Open Office, zalozenie konta - ysytanie i odbieranie iadomosci. surfoanie po stronach internetoych 2 RAZEM 107 X Artykuty o bibliotece prasie 1. Koledoanie Radkoie // Noorudzianin , nr 9, s Kino dla seniorö Radkoie// Noorudzianin , nr 11, s Biblioteka Radkoie // Gazeta Proincjonalna Ziemi Klodzkiej Brama.-2012, nr.2 4. Koloroe ferie radkoskiej bibliotece // Noorudzianin , nr 12, s Ekologia radkoskiej bibliotece //Noorudzianin , nr 13, s Ekologiczne Symbole bibliotece radkoskiej ///Noorudzianin , nr 19, s.6 7. Piesni pasyjne na iosne // /Noorudzianin , nr 19, s.6 8. System biblioteczny i egz ksiazki //Noorudzianin , nr 23, s.6 9. Wystaa radkoskiej bibliotece //Noorudzianin , nr 23, s Radkoska biblioteka ci^gle grze // Noorudzianin , nr Radkoska grupa ekologiczna // Noorudzianin , nr 31, s V gminny konkurs pieknego czytania // Noorudzianin , nr 31, s Darmoy internet dla radkoskiej biblioteki // Noorudzianin , nr 40, s Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radko im K. Estreichera, iesci akacyjne// Kurier Noorudzko- Radkoski , nr 17, s Kot galerii radkoskiej biblioteki //Noorudzianin , nr 44, s W bibliotece // Noorudzianin , nr 51, s.ll 17. Muzyka moim zyciem // Noorudzianin , nr 57, s Biblioteka nie do przecenienia // Gazeta Proincjonalna Ziemi Klodzkiej ' n r 1 2 ' 5 ' 2 4 BIBLIOTEKA PUBLIC/INA Miasta i Gminy Radko im. K. Estreicherc ul. Rynek 7, Radko tel Opracoata: Joanna Zyzda-Kusiakieicz - Dyrektor MTD a^-lsft-q^mfi PFm 8Q1S?7QC<- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radko im. Karola Estreichera D Y R E K T O R Biblioteki Publicznej Miasta i GminyJtodkö. K. Estreichera Radko, 27 lutego 2015, roku mqrjoanndzyzaa?fiu$kip.ujic?, i1'

Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok. Zarządzanie i organizacja Zbiory w Bibliotece Centralnej udostępniane są w: Wypożyczalni Dla Dzieci, Wypożyczalni

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2009

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2009 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2009 1. Sytuacja organizacyjna Biblioteki. 1.1 Zmiany statusu formalno-prawnego

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Województwa Podlaskiego

GŁOS BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Województwa Podlaskiego GŁOS BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Województwa Podlaskiego BIULETYN INFORMACYJNO-METODYCZNY Białystok 2012 Nr 1 (9) Redaguje zespół pracowników Książnicy Podlaskiej Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteka Powiatu

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2013 (LVII) ISSN 2083-7321

Nr 3/2013 (LVII) ISSN 2083-7321 ISSN 2083-7321 W numerze m.in.: TEMAT NUMERU: BIBLIOTEKI W DZIAŁANIU! (zdjęcia z imprez w WBP w Opolu - fot. Bartłomiej Wołkowicz) Katarzyna Ostrowska-Pałyga Kronika działalności bibliotek publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2013 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2013 1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki (placówki, działu)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU ZA ROK 2013 I. PODSTAWOWE DANE O SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W GMINIE OZIMEK 1. Miejska i Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES 1. Działalność edukacyjna, organizacja i udział w festiwalach i konkursach międzynarodowych i krajowych 01/Chór/G plan 6,00 108.105,00 286.095,00 394.200,00 wykonanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie na 2014r.

PLAN PRACY. Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie na 2014r. Szubin 24.01.2014 PLAN PRACY Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie na 2014r. I. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie jako instytucja kultury, zgodnie ze statutem i przyjętą strategią działania,

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U C J E K U L T U R Y

I N S T Y T U C J E K U L T U R Y I N S T Y T U C J E K U L T U R Y Instytucje kultury, w tym: ośrodki kultury, biura wystaw artystycznych, biblioteki, muzea, są formami organizacyjnymi działalności kulturalnej. Do podstawowych zadań wymienionych

Bardziej szczegółowo

Patryk Lewicki nadal starostą

Patryk Lewicki nadal starostą Przeczytałeś? Podaj dalej! GAZETA BEZPŁATNA 29 lipca 2015 r. redakcja@pograniczelubuskie.pl nr 6/2015 r. ISSN 1734-9907 REKLAMA SŁUBICE SULĘCIN CYBINKA GÓRZYCA OŚNO LUBUSKIE KRZESZYCE RZEPIN SŁUBICE Przyszłość

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ŚWIETLICY ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ŚWIETLICY ROK SZKOLNY 2014/2015 I SEMESTR WRZESIEŃ 01.09 05.09 > POZNAJMY SIĘ! Regulamin świetlicy i szkoły Gry i zabawy integracyjne Zawieramy kontrakt grupowy Wspomnienia z wakacji galeria

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r. Gminna biblioteka Publiczna w Lnianie obejmuje swoim zasięgiem gminę liczącą 4236 mieszkaoców.

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i dodaniem art. 5a ust. 4 o następującym brzmieniu: Organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Po wsparcie na nowy sezon

Po wsparcie na nowy sezon Nr 5 (289) Maj 2015 rok XXV.dukla.pl/dps dps@dukla.pl Cena 2,80 zł (5% VAT) Po sparcie na noy sezon nr 289 Dukla.pl str. 1 Po sparcie na noy sezon 12 kietnia br. mszą ś. na Pustelni ś. Jana z Dukli Trzcianie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-INFORMACYJNY. NIE należymy. s.4. do żadnej gminy, powiatu czy Domu Kultury. NIE jesteśmy.

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-INFORMACYJNY. NIE należymy. s.4. do żadnej gminy, powiatu czy Domu Kultury. NIE jesteśmy. gazeta BEZPŁATNA GA Z E TA B E Z PŁ ATNA Obiektyna i niezależna Nr 3 (3/2014) gazeta BEZPŁATNA EZPŁATNA gazeta BEZPŁATN g BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA ISSN 2353-7744 gazeta BEZPŁATNA NAKŁAD NUMERU LIPIEC

Bardziej szczegółowo

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu.

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam Państwa wiosennie i życzę mile spędzonych chwil z kulturą. Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia

Pozdrawiam Państwa wiosennie i życzę mile spędzonych chwil z kulturą. Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia Nadchodzi maj, najpiękniejszy miesiąc roku. szystko dokoła budzi się do życia, zieleni się trawa i zakwitają kwiaty. Człowiek także nabiera ochoty do życia. Zaczynają się wyjazdy na łono natury tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia. B - BB. 0057.2.2014 Czeladź, dnia 17.03.2014r. Informacja międzysesyjna za okres od 11.02.2014 r. do 13.03.2014. 1. Informacje ogólne. 1.1 Dane demograficzne. Liczba ludności wg stanu na dzień 1 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 został opracowany na podstawie : -wniosków sformułowanych na podsumowującej Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2008r -załoŝeń

Bardziej szczegółowo

Zbiórka książek dla bibliotek szkolnych http://www.library.put.poznan.pl/pl/4_01.html#2604123

Zbiórka książek dla bibliotek szkolnych http://www.library.put.poznan.pl/pl/4_01.html#2604123 TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2012 Oddział Poznański SBP Zbiórka książek dla bibliotek szkolnych http://www.library.put.poznan.pl/pl/4_01.html#2604123 Lp. 1. Biblioteka Raczyńskich Plac Wolności 19 61-739 Poznań www.bracz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 Ul. 8 Marca 16 77 400 Złotów Tel/fax: 0 67-265-00-88, Tel: 0 67-263-50-08 e-mail: sekretsp2@poczta.onet.pl www.sp2zlotow.pl NIP 767-16-15-318;Regon:000701429 Złotów, dn. 06.września

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321

Nr 1/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321 ISSN 2083-7321 W numerze m.in.: Hanna Jamry Bibliografie regionalne w bibliotekach cyfrowych Ilustracja: Karolina Jędryczka Katarzyna Murek Szkolenie biblioteczne na platformie e-learningowej jako nowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu za I półrocze 2015 roku Przasnysz, 17.07.2015 Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu za I półrocze 2015 roku I. Organizacja Biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

Opis działalności kulturalnej Wąbrzeskiego Domu Kultury 2013 r.

Opis działalności kulturalnej Wąbrzeskiego Domu Kultury 2013 r. Opis działalności kulturalnej Wąbrzeskiego Domu Kultury 2013 r. Wąbrzeski Dom Kultury jest instytucją kultury działającą na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie o powołaniu Wąbrzeskiego Domu Kultury,

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu pracy Świetlicy Zielony Domek. w okresie październik 2014-październik 2015r.

Propozycja planu pracy Świetlicy Zielony Domek. w okresie październik 2014-październik 2015r. Propozycja planu pracy Świetlicy Zielony Domek w okresie październik 2014-październik 2015r. Temat cyklu zajęć Formy realizacji zajęć Okres realizacji 1. Międzynarodowy Dzień Muzyki muzykujemy w plenerze

Bardziej szczegółowo