Regulamin Programu Pozyskiwania Treści Autorzy.onet.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Pozyskiwania Treści Autorzy.onet.pl"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Pozyskiwania Treści Autorzy.onet.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Program Pozyskiwania Treści (zwany dalej Programem) jest prowadzony przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy / wpłacony Spółki: ,00 zł, NIP: , zwaną dalej Onet. 2. Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 2.1. Regulamin - niniejszy Regulamin 2.2. Program Pozyskiwania Treści, Program program będący przedmiotem niniejszego Regulaminu, prowadzony przez Onet, umożliwiający osobom i firmom, zaproszonym do Programu, publikowanie treści ich autorstwa oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu 2.3. Uczestnik - osoba fizyczna lub osoba prawna uczestnicząca w Programie, posiadająca Konto Uczestnika i publikująca treści w ramach Programu 2.4. Konto Uczestnika, Konto indywidualne konto Uczestnika, za pośrednictwem którego ma on dostęp do edytora tekstów oraz dzięki któremu edytuje, publikuje i zarządza swoimi materiałami, danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Programie. Konto zakładane jest w oparciu o adres podany przez Uczestnika Materiały - wszelkie materiały - teksty, opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) - publikowane przez Uczestnika w ramach Programu Cykl rozliczeniowy okres 30 dni liczony od daty publikacji Materiału, będący podstawą do rozliczenia gratyfikacji finansowej Uczestnika UU, Unikalny Użytkownik indywidualny użytkownik internetu korzystający z Materiału. Identyfikacja Unikalnego Użytkownika (przeglądarki z której korzysta) dokonywana jest nie częściej niż co 24 godziny, w oparciu o technologię cookie Portal Onet strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością Grupa Onet.pl S.A. lub przez nią wykorzystywane i dostępne pod adresem lub pod innym adresem internetowym wykorzystywanym przez Grupa Onet.pl S.A. 3. Założenie Konta Uczestnika oraz związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym, jak również korzystanie z Programu są całkowicie dobrowolne. 4. Niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Programu. 5. Przed założeniem Konta w Programie należy uważnie przeczytad poniższy Regulamin. Zakładając Konto i rozpoczynając uczestnictwo w Programie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. II. ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU 1. Działanie Programu polega na umożliwieniu Uczestnikowi opublikowania Materiałów w ramach wybranych sekcji tematycznych Portalu Onet. W zamian za opublikowane Materiały Uczestnik może otrzymad od Onet odpowiednią, określoną przez Onet gratyfikację finansową lub możliwośd autopromocji: 1.1. Autopromocja Uczestnik biorący udział w Programie może otrzymad możliwośd umieszczania w swoich Materiałach określonych graficznych form autopromocyjnych: banner wymiary 780px na 98px ramka śródtekstowa wymiary 320px na 180px lub 120px na 140px plakat 450px na 550px Formy te są możliwe do umieszczenia pojedynczo lub w zestawach banner + 1 ramka śródtekstowa lub 1 plakat. Onet umożliwi Uczestnikowi odpowiedni interfejs umożliwiający umieszczenie form autopromocyjnych w Materiałach Uczestnika Graficzne formy autopromocyjne mogą zawierad treści o charakterze informacyjnym, promocyjnym, PR-owym lub komercyjnym. Ponadto muszą mied charakter autopromocji i byd bezpośrednio powiązane z działalnością zawodową, społeczną, polityczną czy osobistą Uczestnika W odniesieniu do treści Autopromocji stosowane będą wszelkie zapisy pkt. III Regulaminu. Ponadto, Onet zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia danej Autopromocji, a także prawo

2 do usunięcia danego Materiału zawierającego Autopromocja bądź samej Autopromocji w przypadku, gdy jej treśd promowad będzie pośrednio lub bezpośrednio podmioty konkurencyjne względem Onet W przypadku, gdy Uczestnik nie skorzysta z możliwości Umieszczenia Autopromocji w swoich Materiałach, Onet zastrzega sobie prawo wykorzystania powierzchni reklamowej w tych Materiałach, w celu promocji Onet lub jego partnerów 1.2. Gratyfikacja finansowa Uczestnik biorący udział w Programie może otrzymad wynagrodzenie zależne od popularności poszczególnych Materiałów autorstwa danego Uczestnika opublikowanych przez niego w Portalu Onet w ramach Programu Przez popularnośd Materiału rozumie się liczbę UU niepochodzących ze strony głównej Portalu Onet, którą wygeneruje pojedynczy opublikowany Materiał w Cyklu rozliczeniowym Minimalna liczba UU niepochodzących ze strony głównej Portalu Onet, które umożliwiają zyskanie gratyfikacji finansowej, to 1000 UU (słownie: 1 tysiąc UU) w danym Cyklu rozliczeniowym. Innymi słowy Materiał ma możliwośd zyskania gratyfikacji finansowej jeśli w Cyklu rozliczeniowym przekroczy 1 tysiąc UU Kwota wynagrodzenia za 100 UU powyżej 1000 UU w danym Cyklu rozliczeniowym zostanie szczegółowo określona w Dokumencie o którym mowa w pkt II.2 Regulaminu Skorzystanie z tej opcji gratyfikacji finansowej w przypadku jej zaoferowania musi zostad poprzedzone świadomym zgłoszeniem takiej chęci przez Uczestnika w serwisie WWW Programu oraz podaniem przez niego danych umożliwiających przygotowanie rozliczeo i wypłatę należnego wynagrodzenia Wynagrodzenie za opublikowane Materiały są naliczane każdorazowo po zakooczeniu miesiąca kalendarzowego i wypłacane w formie przelewu na konto podane przez Uczestnika Ponadto każdy Uczestnik biorący udział w Programie może otrzymad dodatkową premię jeśli jego Materiał zostanie wybrany przez wydawców Portalu Onet i opublikowany na stronie głównej Portalu Onet. Opłata ta jest naliczana jednorazowo i nie jest powtarzana w przypadku, gdy Materiał zostanie opublikowany przez wydawców Portalu Onet ponownie w innych miejscach strony głównej lub w innej części Portalu Onet. Kwota wynagrodzenia zostanie określona szczegółowo w Dokumencie o którym mowa w pkt II.2 Regulaminu 2. W przypadku uzgodnienia przez Uczestnika i Onet gratyfikacji finansowej bądź autopromocji określonych w pkt. II.1 powyżej, dla ich skuteczności konieczne jest odrębne, pisemne potwierdzenie warunków współpracy. 3. Wszelkie ewentualne wypłaty na rzecz Uczestnika realizowane będą po przekroczeniu przez nie wartości 50 zł. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji, w której Uczestnik zakooczył udział w Programie; w takim wypadku nierozliczone środki zostaną Uczestnikowi wypłacone w terminie 21 dni od momentu zakooczenia przez niego udziału w Programie. 4. W przypadku, gdy Uczestnik jest podatnikiem podatku VAT- wypłata danej kwoty dokonywana będzie do 21 dni od momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto podane przez Uczestnika. Faktura VAT dokumentująca należności za dany miesiąc kalendarzowy wystawiona zostanie przez Uczestnika w terminie do 14 dni po zakooczeniu tego miesiąca. 5. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest podatnikiem podatku VAT wypłata danej kwoty dokonywana będzie do 21 dni od momentu otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku, przelewem na konto podane przez Uczestnika, po potrąceniu należnych podatków i innych wymaganych prawem opłat. Rachunek dokumentujący należności za dany miesiąc kalendarzowy wystawiony zostanie przez Uczestnika w terminie do 14 dni po zakooczeniu tego miesiąca. 6. Dokument, o którym mowa w pkt. II.2 Regulaminu zawiera ustalenia wiążące w zakresie, o którym mowa ustępach 4-5 powyżej. 7. Gratyfikacja finansowa, o której mowa w pkt. II.1.2 naliczana będzie w odniesieniu do danego Materiału opublikowanego przez Uczestnika w ramach Programu wyłącznie w okresie 6 miesięcy od daty publikacji tego Materiału. Po upływie ww. 6-miesięcznego okresu gratyfikacja finansowa w odniesieniu do danego Materiału nie przysługuje. 8. Całkowite wynagrodzenie Uczestnika wynikające z uczestnictwa w Programie, niezależnie od liczby Materiałów opublikowanych w ramach Programu oraz osiągniętej przez nie popularności, nie przekroczy kwoty (dwadzieścia tysięcy) złotych miesięcznie. III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

3 1. Materiały, w przypadku określonym w pkt. II.2 Regulaminu, publikowane są przez Uczestnika w Portalu Onet w ramach Programu na zasadzie wyłączności, co oznacza, iż Materiały te nie mogą byd opublikowane w takiej samej formie, treści w innym medium z wyłączeniem: własnej strony www Uczestnika, serwisu lub serwisów należących do Uczestnika, kanałów bądź profili Uczestnika w portalach społecznościowych 2. Uczestnik publikując Materiały w ramach Programu oświadcza, iż: 2.1. Jest autorem Materiałów i przysługują mu do Materiałów autorskie prawa osobiste; dotyczy Uczestników będących osobami fizycznymi 2.2. Przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeo podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) umożliwiające ich wykorzystanie w ramach Programu, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet, umożliwiającą ich wykorzystanie na zasadach określonych w Regulaminie Publikacja tych Materiałów w ramach Programu nie narusza obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw osób trzecich. 3. Uczestnik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialnośd za wszystkie Materiały opublikowane przez siebie w ramach Programu W przypadku, gdy wystąpi podejrzenie naruszenia praw opisanych w paragrafie III pkt 2.1, 2.2, 2.3 Uczestnik zobowiązany jest do wyłączenia i zawieszenia publikacji Materiału do czasu wyjaśnienia. W takich sytuacjach wynagrodzenie należne Uczestnikowi osobie fizycznej za zawieszony Materiał zostanie wypłacone w kolejnym cyklu rozliczeniowym następującym po wyjaśnieniu W przypadku potwierdzonego naruszenia praw opisanych w paragrafie III pkt 2.1, 2.2, 2.3 Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia takiego Materiału W takiej sytuacji wynagrodzenie należne Uczestnikowi a zależne od popularności tego Materiału i/lub premia za jego publikację na stronie głównej Portalu Onet nie zostaną wypłacone, a w przypadku gdy informacja o potwierdzeniu naruszenia Regulaminu wpłynie po wypłaceniu należności, o taką kwotę zostanie zmniejszona kolejna opłata miesięczna W przypadku braku usunięcia takiego Materiału Onet zastrzega sobie możliwośd blokady Konta Uczestnika skutkującej wyłączeniem publikacji Materiału, zawieszeniem możliwości publikacji nowych Materiałów w Programie, jak również wstrzymaniem wypłaty należnego wynagrodzenia. 4. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w Materiałach grafik, tekstów, nagrao audio i wideo oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszające cudze prawa, a w szczególności: a) treści propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. b) treści zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujące przemoc. c) treści stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności naruszające w sprzeczny z prawem sposób renomę przedsiębiorstwa lub mogące w inny, sprzeczny z prawem sposób wpływad na istotne dane ekonomiczne. d) treści naruszające prawa konsumentów. e) treści naruszające przepisy ustawy o grach hazardowych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w tym w szczególności materiały prezentujące treści stanowiące według ww. przepisów niedozwoloną reklamę. f) treści naruszające ograniczenia informacyjne zawarte w ustawie kodeks wyborczy, w tym w szczególności naruszające tzw. ciszę wyborczą. g) treści w bezprawny sposób naruszają dobra osobiste osób trzecich.

4 5. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji Materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do: 5.1. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników Internetu, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich, 5.2. nieumieszczania w opisach Materiałów słów kluczowych niezgodnych z treścią Materiałów Uczestnika, 6. Uczestnik jest zobowiązany do promowania Materiałów opublikowanych w ramach Programu w sieciach społecznościowych i na innych platformach wymiany treści oraz do uczestniczenia w dyskusjach Internetowych związanych z Materiałami jego autorstwa. 7. Uczestnik może zawiesid swój udział w programie na czas określony po uprzednim powiadomieniu Onet. W takiej sytuacji w jego profilu pojawi się odpowiednia informacja o jego nieaktywności, Materiały jego autorstwa będą widoczne, ale nie będą brane pod uwagę przy publikacji na stronie głównej Portalu Onet, ale wszelkie należności z tytułu udziału w Programie będą naliczane i rozliczane. 8. Uczestnik może zrezygnowad z udziału w Programie po uprzednim poinformowaniu Onet i zamknąd swoje Konto, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji po okresie wypowiedzenia traci on możliwośd publikacji treści w Programie, a jego Konto zostaje oznaczone jako nieaktywne i zostaje on usunięty z listy autorów publikujących. Natomiast Materiały jego autorstwa opublikowane wcześniej w ramach Programu pozostają w nim, a Uczestnik będzie otrzymywał należne wynagrodzenie przez kolejne 6 miesięcy po opuszczeniu Programu 9. Uczestnik, przesyłając w ramach Programu jakiekolwiek Materiały upoważnia nieodpłatnie Onet do: a) publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Materiałów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mied do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym się w tym celu posługuje; b) zapisywania Materiałów w pamięci komputerowej; c) publikowania i rozpowszechniania Materiałów w sieci Internet (w tym przede wszystkim w Portalu Onet) i poza nią, w tym w formie papierowej; d) umieszczania Materiałów w bazach danych; e) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy danego Materiału, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie; f) zwielokrotnienia Materiałów (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; g) dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Materiałów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego; h) wykorzystania Materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowao (abstraktów); i) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu danego Materiału, w tym przekazywania Materiałów, także odpłatnego, agencjom prasowym i innym podmiotom prowadzącym podobną działalnośd; j) publicznego udostępniania danego Materiału; k) wykorzystania Materiałów w celu promocji i reklamy l) dostosowania Materiałów do wymagao Onet; m) dostosowania Materiałów do formatu urządzeo mobilnych, w tym aplikacji urządzeo mobilnych łączących się z Portalem Onet; 10. Opisane w ust. 9 uprawnienia uważad należy w razie wątpliwości za licencję dot. odpowiednich pól eksploatacji. Licencja ta jest, z zastrzeżeniem zapisów pkt. II i III.1 Regulaminu, nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz zostaje udzielona dla danego Materiału w momencie jego przesłania w ramach Programu przez Uczestnika. Licencja obejmuje prawo do udzielenia sublicencji w pełnym zakresie licencji. Odpłatnośd oraz wyłącznośd może zostad uzgodniona w odrębnej umowie pomiędzy Onet i Uczestnikiem. 11. Uczestnik zobowiązuje się także względem Onet do zapewnienia nie wykonywania praw autorskich osobistych do Materiałów przez osoby, którym prawa te mogą przysługiwad.

5 IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ONET 1. Wiarygodnośd Materiałów publikowanych w ramach Programu nie jest kontrolowana przez Onet. Onet zapewnia jedynie przestrzeo dla publikacji Materiałów przez Uczestników. 2. Uczestnik udziela Onet zgody na wykorzystywanie Materiałów swojego autorstwa do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których Uczestnicy publikują Materiały lub wysyłanie wiadomości związanych z Usługą Wszelkie działania wymienione w punkcie 3, będą podejmowane bez ingerencji w treśd Materiałów Uczestników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści. 3. W sytuacji wiarygodnych zgłoszeo o naruszeniu prawa przez opublikowane Materiały, Onet zastrzega sobie prawo włączenia blokady: 3.1. Pojedynczego Materiału opublikowanego przez Uczestnika skutkującej niewidocznością treści i zawieszeniem wypłaty należnego wynagrodzenia za treśd. Pozostałe Materiały autorstwa Uczestnika będą widoczne, Uczestnik będzie mógł również edytowad i publikowad Materiały inne niż zablokowany Konta Uczestnika w Programie skutkującej wyłączeniem publikacji wszystkich Materiałów i zawieszeniem możliwości publikacji Materiałów w Programie. Ponadto blokada ta skutkuje również wstrzymaniem wypłaty należnego wynagrodzenia. 4. Onet zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do danego Materiału poprzez wprowadzenia zabezpieczeo przed dostępem osób niepełnoletnich. Ewentualne wprowadzenia ww. zabezpieczeo nie wyłącza ani nie ogranicza w żadnej mierze odpowiedzialności Uczestnika za publikację Materiału określonej w pkt. III Regulaminu. 5. Onet zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Uczestnikowi udziału w Programie bez podawania przyczyn, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po zakooczeniu okresu wypowiedzenia Uczestnik straci możliwośd publikacji treści w Programie, a jego Konto zostaje oznaczone jako nieaktywne i zostaje on usunięty z listy autorów publikujących. Natomiast Materiały jego autorstwa opublikowane wcześniej w ramach Programu pozostają w nim, zaś Uczestnik będzie otrzymywał należne wynagrodzenie przez kolejne 6 miesięcy po opuszczeniu Programu 6. Onet zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia Programu, po uprzednim powiadomieniu Uczestników o tym na stronach portalu Onet, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. 7. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w używana w Programie, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji. V. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Onet informuje, iż podczas korzystania z Programu w komputerze Uczestnika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia Programu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 2. Zawartośd plików cookies nie pozwala na identyfikację Uczestnika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 3. Pełna treśd dokumentu Polityka Ochrony Prywatności Onet dostępna jest dla wszystkich Uczestników na stronie 4. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania Programu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do: 4.1. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników, 4.2. niepodejmowania działao mających na celu odczytanie haseł innych Uczestników, 4.3. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta, 4.4. nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich. VI. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

6 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Programu. 2. Reklamacje należy składad drogą elektroniczną na adres lub listownie na adres: Grupa Onet.pl S.A., ul. Pilotów 10, Kraków z dopiskiem DNT. 3. Onet rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Uczestnika na adres podany przez niego w reklamacji. VII. DANE OSOBOWE 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Programu. Warunkiem założenia Konta w ramach Serwisu jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres . Inne dane osobowe Uczestnik może podad opcjonalnie w procesie zakładania Konta. 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10. Dane te mogą byd przez Grupę Onet.pl S.A. przekazywane kontrahentom Grupy Onet.pl S.A. wyłącznie w celu realizacji Programu. 3. Uczestnik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że: 3.1. są one zgodne z prawdą, 3.2. w przypadku wskazania odpowiedniej opcji w procedurze zakładania Konta - wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Onet w celu promocji (marketingu) produktów i firm i/lub w celu przesyłania na podany adres informacji handlowych. 4. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócid się z odpowiednim żądaniem listownie na adres Grupa Onet.pl SA w Krakowie, ul. Pilotów 10, Kraków. 5. Zgłoszenie przez Uczestnika wniosku o usunięcie przez Onet danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie Programu jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Uczestnika. 6. Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z Programu. VIII. ZMIANY REGULAMINU Onet zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Programu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Onet pod adresem autorzy.onet.pl oraz komunikowane uprzednio Uczestnikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien powstrzymad się od zalogowania i niezwłocznie powiadomid Onet o takiej decyzji drogą mailową na adres:

Regulamin. Regulamin usługi Blog.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin. Regulamin usługi Blog.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin usługi Blog.pl Regulamin I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Usługa blog.pl świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi OnetDysk

Regulamin Usługi OnetDysk Regulamin Usługi OnetDysk I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Usługi w ramach Serwisu OnetDysk świadczone są przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu

REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu Załącznik do Zarządzenia nr Dyrektora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu z dnia. REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin obowiązuje od 26.08.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania z serwisu Przeznaczeni.pl. Serwis Przeznaczeni.pl jest skierowany przede wszystkim do osób samotnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) Strona 1 z 11 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Usługa udostępnianie drogą elektroniczną serwisu e-nauczanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach pod Poznaniem pod adresem www.przedszkolerazdwatrzy.pl Policealnej Szkoły Kosmetycznej Akademia Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa 1 POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. Wydawcą i właścicielem serwisów internetowych ( Serwisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Obowiązuje od 1.04.2015r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta Korzystanie z usług internetowych świadczonych przez ResPublic sp. z o.o. regulowane jest przez zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS

REGULAMIN świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS REGULAMIN świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS 1 Postanowienia Wstępne 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU MOTOCYKLISTA. Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN SERWISU MOTOCYKLISTA. Rozdział I. Przepisy ogólne REGULAMIN SERWISU MOTOCYKLISTA Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1 Wstęp 1. Regulamin serwisu Motocyklista powstał z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo