Regulamin Programu Pozyskiwania Treści Autorzy.onet.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Pozyskiwania Treści Autorzy.onet.pl"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Pozyskiwania Treści Autorzy.onet.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Program Pozyskiwania Treści (zwany dalej Programem) jest prowadzony przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy / wpłacony Spółki: ,00 zł, NIP: , zwaną dalej Onet. 2. Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 2.1. Regulamin - niniejszy Regulamin 2.2. Program Pozyskiwania Treści, Program program będący przedmiotem niniejszego Regulaminu, prowadzony przez Onet, umożliwiający osobom i firmom, zaproszonym do Programu, publikowanie treści ich autorstwa oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu 2.3. Uczestnik - osoba fizyczna lub osoba prawna uczestnicząca w Programie, posiadająca Konto Uczestnika i publikująca treści w ramach Programu 2.4. Konto Uczestnika, Konto indywidualne konto Uczestnika, za pośrednictwem którego ma on dostęp do edytora tekstów oraz dzięki któremu edytuje, publikuje i zarządza swoimi materiałami, danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Programie. Konto zakładane jest w oparciu o adres podany przez Uczestnika Materiały - wszelkie materiały - teksty, opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) - publikowane przez Uczestnika w ramach Programu Cykl rozliczeniowy okres 30 dni liczony od daty publikacji Materiału, będący podstawą do rozliczenia gratyfikacji finansowej Uczestnika UU, Unikalny Użytkownik indywidualny użytkownik internetu korzystający z Materiału. Identyfikacja Unikalnego Użytkownika (przeglądarki z której korzysta) dokonywana jest nie częściej niż co 24 godziny, w oparciu o technologię cookie Portal Onet strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością Grupa Onet.pl S.A. lub przez nią wykorzystywane i dostępne pod adresem lub pod innym adresem internetowym wykorzystywanym przez Grupa Onet.pl S.A. 3. Założenie Konta Uczestnika oraz związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym, jak również korzystanie z Programu są całkowicie dobrowolne. 4. Niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Programu. 5. Przed założeniem Konta w Programie należy uważnie przeczytad poniższy Regulamin. Zakładając Konto i rozpoczynając uczestnictwo w Programie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. II. ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU 1. Działanie Programu polega na umożliwieniu Uczestnikowi opublikowania Materiałów w ramach wybranych sekcji tematycznych Portalu Onet. W zamian za opublikowane Materiały Uczestnik może otrzymad od Onet odpowiednią, określoną przez Onet gratyfikację finansową lub możliwośd autopromocji: 1.1. Autopromocja Uczestnik biorący udział w Programie może otrzymad możliwośd umieszczania w swoich Materiałach określonych graficznych form autopromocyjnych: banner wymiary 780px na 98px ramka śródtekstowa wymiary 320px na 180px lub 120px na 140px plakat 450px na 550px Formy te są możliwe do umieszczenia pojedynczo lub w zestawach banner + 1 ramka śródtekstowa lub 1 plakat. Onet umożliwi Uczestnikowi odpowiedni interfejs umożliwiający umieszczenie form autopromocyjnych w Materiałach Uczestnika Graficzne formy autopromocyjne mogą zawierad treści o charakterze informacyjnym, promocyjnym, PR-owym lub komercyjnym. Ponadto muszą mied charakter autopromocji i byd bezpośrednio powiązane z działalnością zawodową, społeczną, polityczną czy osobistą Uczestnika W odniesieniu do treści Autopromocji stosowane będą wszelkie zapisy pkt. III Regulaminu. Ponadto, Onet zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia danej Autopromocji, a także prawo

2 do usunięcia danego Materiału zawierającego Autopromocja bądź samej Autopromocji w przypadku, gdy jej treśd promowad będzie pośrednio lub bezpośrednio podmioty konkurencyjne względem Onet W przypadku, gdy Uczestnik nie skorzysta z możliwości Umieszczenia Autopromocji w swoich Materiałach, Onet zastrzega sobie prawo wykorzystania powierzchni reklamowej w tych Materiałach, w celu promocji Onet lub jego partnerów 1.2. Gratyfikacja finansowa Uczestnik biorący udział w Programie może otrzymad wynagrodzenie zależne od popularności poszczególnych Materiałów autorstwa danego Uczestnika opublikowanych przez niego w Portalu Onet w ramach Programu Przez popularnośd Materiału rozumie się liczbę UU niepochodzących ze strony głównej Portalu Onet, którą wygeneruje pojedynczy opublikowany Materiał w Cyklu rozliczeniowym Minimalna liczba UU niepochodzących ze strony głównej Portalu Onet, które umożliwiają zyskanie gratyfikacji finansowej, to 1000 UU (słownie: 1 tysiąc UU) w danym Cyklu rozliczeniowym. Innymi słowy Materiał ma możliwośd zyskania gratyfikacji finansowej jeśli w Cyklu rozliczeniowym przekroczy 1 tysiąc UU Kwota wynagrodzenia za 100 UU powyżej 1000 UU w danym Cyklu rozliczeniowym zostanie szczegółowo określona w Dokumencie o którym mowa w pkt II.2 Regulaminu Skorzystanie z tej opcji gratyfikacji finansowej w przypadku jej zaoferowania musi zostad poprzedzone świadomym zgłoszeniem takiej chęci przez Uczestnika w serwisie WWW Programu oraz podaniem przez niego danych umożliwiających przygotowanie rozliczeo i wypłatę należnego wynagrodzenia Wynagrodzenie za opublikowane Materiały są naliczane każdorazowo po zakooczeniu miesiąca kalendarzowego i wypłacane w formie przelewu na konto podane przez Uczestnika Ponadto każdy Uczestnik biorący udział w Programie może otrzymad dodatkową premię jeśli jego Materiał zostanie wybrany przez wydawców Portalu Onet i opublikowany na stronie głównej Portalu Onet. Opłata ta jest naliczana jednorazowo i nie jest powtarzana w przypadku, gdy Materiał zostanie opublikowany przez wydawców Portalu Onet ponownie w innych miejscach strony głównej lub w innej części Portalu Onet. Kwota wynagrodzenia zostanie określona szczegółowo w Dokumencie o którym mowa w pkt II.2 Regulaminu 2. W przypadku uzgodnienia przez Uczestnika i Onet gratyfikacji finansowej bądź autopromocji określonych w pkt. II.1 powyżej, dla ich skuteczności konieczne jest odrębne, pisemne potwierdzenie warunków współpracy. 3. Wszelkie ewentualne wypłaty na rzecz Uczestnika realizowane będą po przekroczeniu przez nie wartości 50 zł. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji, w której Uczestnik zakooczył udział w Programie; w takim wypadku nierozliczone środki zostaną Uczestnikowi wypłacone w terminie 21 dni od momentu zakooczenia przez niego udziału w Programie. 4. W przypadku, gdy Uczestnik jest podatnikiem podatku VAT- wypłata danej kwoty dokonywana będzie do 21 dni od momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto podane przez Uczestnika. Faktura VAT dokumentująca należności za dany miesiąc kalendarzowy wystawiona zostanie przez Uczestnika w terminie do 14 dni po zakooczeniu tego miesiąca. 5. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest podatnikiem podatku VAT wypłata danej kwoty dokonywana będzie do 21 dni od momentu otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku, przelewem na konto podane przez Uczestnika, po potrąceniu należnych podatków i innych wymaganych prawem opłat. Rachunek dokumentujący należności za dany miesiąc kalendarzowy wystawiony zostanie przez Uczestnika w terminie do 14 dni po zakooczeniu tego miesiąca. 6. Dokument, o którym mowa w pkt. II.2 Regulaminu zawiera ustalenia wiążące w zakresie, o którym mowa ustępach 4-5 powyżej. 7. Gratyfikacja finansowa, o której mowa w pkt. II.1.2 naliczana będzie w odniesieniu do danego Materiału opublikowanego przez Uczestnika w ramach Programu wyłącznie w okresie 6 miesięcy od daty publikacji tego Materiału. Po upływie ww. 6-miesięcznego okresu gratyfikacja finansowa w odniesieniu do danego Materiału nie przysługuje. 8. Całkowite wynagrodzenie Uczestnika wynikające z uczestnictwa w Programie, niezależnie od liczby Materiałów opublikowanych w ramach Programu oraz osiągniętej przez nie popularności, nie przekroczy kwoty (dwadzieścia tysięcy) złotych miesięcznie. III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

3 1. Materiały, w przypadku określonym w pkt. II.2 Regulaminu, publikowane są przez Uczestnika w Portalu Onet w ramach Programu na zasadzie wyłączności, co oznacza, iż Materiały te nie mogą byd opublikowane w takiej samej formie, treści w innym medium z wyłączeniem: własnej strony www Uczestnika, serwisu lub serwisów należących do Uczestnika, kanałów bądź profili Uczestnika w portalach społecznościowych 2. Uczestnik publikując Materiały w ramach Programu oświadcza, iż: 2.1. Jest autorem Materiałów i przysługują mu do Materiałów autorskie prawa osobiste; dotyczy Uczestników będących osobami fizycznymi 2.2. Przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeo podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) umożliwiające ich wykorzystanie w ramach Programu, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet, umożliwiającą ich wykorzystanie na zasadach określonych w Regulaminie Publikacja tych Materiałów w ramach Programu nie narusza obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw osób trzecich. 3. Uczestnik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialnośd za wszystkie Materiały opublikowane przez siebie w ramach Programu W przypadku, gdy wystąpi podejrzenie naruszenia praw opisanych w paragrafie III pkt 2.1, 2.2, 2.3 Uczestnik zobowiązany jest do wyłączenia i zawieszenia publikacji Materiału do czasu wyjaśnienia. W takich sytuacjach wynagrodzenie należne Uczestnikowi osobie fizycznej za zawieszony Materiał zostanie wypłacone w kolejnym cyklu rozliczeniowym następującym po wyjaśnieniu W przypadku potwierdzonego naruszenia praw opisanych w paragrafie III pkt 2.1, 2.2, 2.3 Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia takiego Materiału W takiej sytuacji wynagrodzenie należne Uczestnikowi a zależne od popularności tego Materiału i/lub premia za jego publikację na stronie głównej Portalu Onet nie zostaną wypłacone, a w przypadku gdy informacja o potwierdzeniu naruszenia Regulaminu wpłynie po wypłaceniu należności, o taką kwotę zostanie zmniejszona kolejna opłata miesięczna W przypadku braku usunięcia takiego Materiału Onet zastrzega sobie możliwośd blokady Konta Uczestnika skutkującej wyłączeniem publikacji Materiału, zawieszeniem możliwości publikacji nowych Materiałów w Programie, jak również wstrzymaniem wypłaty należnego wynagrodzenia. 4. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w Materiałach grafik, tekstów, nagrao audio i wideo oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszające cudze prawa, a w szczególności: a) treści propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. b) treści zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujące przemoc. c) treści stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności naruszające w sprzeczny z prawem sposób renomę przedsiębiorstwa lub mogące w inny, sprzeczny z prawem sposób wpływad na istotne dane ekonomiczne. d) treści naruszające prawa konsumentów. e) treści naruszające przepisy ustawy o grach hazardowych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w tym w szczególności materiały prezentujące treści stanowiące według ww. przepisów niedozwoloną reklamę. f) treści naruszające ograniczenia informacyjne zawarte w ustawie kodeks wyborczy, w tym w szczególności naruszające tzw. ciszę wyborczą. g) treści w bezprawny sposób naruszają dobra osobiste osób trzecich.

4 5. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji Materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do: 5.1. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników Internetu, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich, 5.2. nieumieszczania w opisach Materiałów słów kluczowych niezgodnych z treścią Materiałów Uczestnika, 6. Uczestnik jest zobowiązany do promowania Materiałów opublikowanych w ramach Programu w sieciach społecznościowych i na innych platformach wymiany treści oraz do uczestniczenia w dyskusjach Internetowych związanych z Materiałami jego autorstwa. 7. Uczestnik może zawiesid swój udział w programie na czas określony po uprzednim powiadomieniu Onet. W takiej sytuacji w jego profilu pojawi się odpowiednia informacja o jego nieaktywności, Materiały jego autorstwa będą widoczne, ale nie będą brane pod uwagę przy publikacji na stronie głównej Portalu Onet, ale wszelkie należności z tytułu udziału w Programie będą naliczane i rozliczane. 8. Uczestnik może zrezygnowad z udziału w Programie po uprzednim poinformowaniu Onet i zamknąd swoje Konto, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji po okresie wypowiedzenia traci on możliwośd publikacji treści w Programie, a jego Konto zostaje oznaczone jako nieaktywne i zostaje on usunięty z listy autorów publikujących. Natomiast Materiały jego autorstwa opublikowane wcześniej w ramach Programu pozostają w nim, a Uczestnik będzie otrzymywał należne wynagrodzenie przez kolejne 6 miesięcy po opuszczeniu Programu 9. Uczestnik, przesyłając w ramach Programu jakiekolwiek Materiały upoważnia nieodpłatnie Onet do: a) publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Materiałów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mied do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym się w tym celu posługuje; b) zapisywania Materiałów w pamięci komputerowej; c) publikowania i rozpowszechniania Materiałów w sieci Internet (w tym przede wszystkim w Portalu Onet) i poza nią, w tym w formie papierowej; d) umieszczania Materiałów w bazach danych; e) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy danego Materiału, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie; f) zwielokrotnienia Materiałów (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; g) dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Materiałów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego; h) wykorzystania Materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowao (abstraktów); i) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu danego Materiału, w tym przekazywania Materiałów, także odpłatnego, agencjom prasowym i innym podmiotom prowadzącym podobną działalnośd; j) publicznego udostępniania danego Materiału; k) wykorzystania Materiałów w celu promocji i reklamy l) dostosowania Materiałów do wymagao Onet; m) dostosowania Materiałów do formatu urządzeo mobilnych, w tym aplikacji urządzeo mobilnych łączących się z Portalem Onet; 10. Opisane w ust. 9 uprawnienia uważad należy w razie wątpliwości za licencję dot. odpowiednich pól eksploatacji. Licencja ta jest, z zastrzeżeniem zapisów pkt. II i III.1 Regulaminu, nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz zostaje udzielona dla danego Materiału w momencie jego przesłania w ramach Programu przez Uczestnika. Licencja obejmuje prawo do udzielenia sublicencji w pełnym zakresie licencji. Odpłatnośd oraz wyłącznośd może zostad uzgodniona w odrębnej umowie pomiędzy Onet i Uczestnikiem. 11. Uczestnik zobowiązuje się także względem Onet do zapewnienia nie wykonywania praw autorskich osobistych do Materiałów przez osoby, którym prawa te mogą przysługiwad.

5 IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ONET 1. Wiarygodnośd Materiałów publikowanych w ramach Programu nie jest kontrolowana przez Onet. Onet zapewnia jedynie przestrzeo dla publikacji Materiałów przez Uczestników. 2. Uczestnik udziela Onet zgody na wykorzystywanie Materiałów swojego autorstwa do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których Uczestnicy publikują Materiały lub wysyłanie wiadomości związanych z Usługą Wszelkie działania wymienione w punkcie 3, będą podejmowane bez ingerencji w treśd Materiałów Uczestników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści. 3. W sytuacji wiarygodnych zgłoszeo o naruszeniu prawa przez opublikowane Materiały, Onet zastrzega sobie prawo włączenia blokady: 3.1. Pojedynczego Materiału opublikowanego przez Uczestnika skutkującej niewidocznością treści i zawieszeniem wypłaty należnego wynagrodzenia za treśd. Pozostałe Materiały autorstwa Uczestnika będą widoczne, Uczestnik będzie mógł również edytowad i publikowad Materiały inne niż zablokowany Konta Uczestnika w Programie skutkującej wyłączeniem publikacji wszystkich Materiałów i zawieszeniem możliwości publikacji Materiałów w Programie. Ponadto blokada ta skutkuje również wstrzymaniem wypłaty należnego wynagrodzenia. 4. Onet zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do danego Materiału poprzez wprowadzenia zabezpieczeo przed dostępem osób niepełnoletnich. Ewentualne wprowadzenia ww. zabezpieczeo nie wyłącza ani nie ogranicza w żadnej mierze odpowiedzialności Uczestnika za publikację Materiału określonej w pkt. III Regulaminu. 5. Onet zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Uczestnikowi udziału w Programie bez podawania przyczyn, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po zakooczeniu okresu wypowiedzenia Uczestnik straci możliwośd publikacji treści w Programie, a jego Konto zostaje oznaczone jako nieaktywne i zostaje on usunięty z listy autorów publikujących. Natomiast Materiały jego autorstwa opublikowane wcześniej w ramach Programu pozostają w nim, zaś Uczestnik będzie otrzymywał należne wynagrodzenie przez kolejne 6 miesięcy po opuszczeniu Programu 6. Onet zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia Programu, po uprzednim powiadomieniu Uczestników o tym na stronach portalu Onet, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. 7. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w używana w Programie, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji. V. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Onet informuje, iż podczas korzystania z Programu w komputerze Uczestnika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia Programu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 2. Zawartośd plików cookies nie pozwala na identyfikację Uczestnika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 3. Pełna treśd dokumentu Polityka Ochrony Prywatności Onet dostępna jest dla wszystkich Uczestników na stronie 4. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania Programu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do: 4.1. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników, 4.2. niepodejmowania działao mających na celu odczytanie haseł innych Uczestników, 4.3. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta, 4.4. nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich. VI. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

6 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Programu. 2. Reklamacje należy składad drogą elektroniczną na adres lub listownie na adres: Grupa Onet.pl S.A., ul. Pilotów 10, Kraków z dopiskiem DNT. 3. Onet rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Uczestnika na adres podany przez niego w reklamacji. VII. DANE OSOBOWE 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Programu. Warunkiem założenia Konta w ramach Serwisu jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres . Inne dane osobowe Uczestnik może podad opcjonalnie w procesie zakładania Konta. 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10. Dane te mogą byd przez Grupę Onet.pl S.A. przekazywane kontrahentom Grupy Onet.pl S.A. wyłącznie w celu realizacji Programu. 3. Uczestnik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że: 3.1. są one zgodne z prawdą, 3.2. w przypadku wskazania odpowiedniej opcji w procedurze zakładania Konta - wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Onet w celu promocji (marketingu) produktów i firm i/lub w celu przesyłania na podany adres informacji handlowych. 4. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócid się z odpowiednim żądaniem listownie na adres Grupa Onet.pl SA w Krakowie, ul. Pilotów 10, Kraków. 5. Zgłoszenie przez Uczestnika wniosku o usunięcie przez Onet danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie Programu jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Uczestnika. 6. Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z Programu. VIII. ZMIANY REGULAMINU Onet zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Programu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Onet pod adresem autorzy.onet.pl oraz komunikowane uprzednio Uczestnikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien powstrzymad się od zalogowania i niezwłocznie powiadomid Onet o takiej decyzji drogą mailową na adres:

2.3. Uczestnik - osoba fizyczna lub osoba prawna uczestnicząca w Programie i publikująca treści w ramach Programu,

2.3. Uczestnik - osoba fizyczna lub osoba prawna uczestnicząca w Programie i publikująca treści w ramach Programu, Regulamin Programu Pozyskiwania Treści Publicysta.DDWLKP.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Program Pozyskiwania Treści (zwany dalej Programem) jest prowadzony przez wydawcę portali informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin usługi Blog.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin. Regulamin usługi Blog.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin usługi Blog.pl Regulamin I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Usługa blog.pl świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli

Bardziej szczegółowo

15-16 PAŹDZIERNIKA 2015

15-16 PAŹDZIERNIKA 2015 15-16 PAŹDZIERNIKA 2015 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI HR W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH I IT 2015 Organizatorem Konferencji HR w Centrach Usług Biznesowych i IT jest Spółka Jawna Zacharzewska, Flis,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Wydarzenie Gospodarcze 2011 Roku" Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Wydarzenie Gospodarcze 2011 Roku Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Wydarzenie Gospodarcze 2011 Roku" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu : Poradnik za doładowania 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (30-126) przy ul. Gabrieli Zapolskiej 44, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016 7 października 2016 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016 Organizatorem Konferencji Siła Międzynarodowych Zespołów jest ETTA Monika Chutnik z siedzibą we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: Szepty dzieciństwa. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu: Szepty dzieciństwa. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu: Szepty dzieciństwa 1 Postanowienia ogólne.1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji zdjęć, filmów i opracowań graficznych na portalu opoka.photo

Regulamin publikacji zdjęć, filmów i opracowań graficznych na portalu opoka.photo Regulamin publikacji zdjęć, filmów i opracowań graficznych na portalu opoka.photo I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Usługi portalu opoka.photo świadczone są przez Fundację Opoka z siedzibą w: 01-115 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Twój lotniczy sen. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Twój lotniczy sen. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Twój lotniczy sen 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy blogowej CEO. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin platformy blogowej CEO. 1 Postanowienia ogólne Regulamin platformy blogowej CEO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem ) określa zasady korzystania z platformy blogowej CEO (zwanej dalej jako Platforma ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania

3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

2. Kontakt z Organizatorem odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@metkabaletka.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 697 716 091.

2. Kontakt z Organizatorem odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@metkabaletka.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 697 716 091. Regulamin konkursu Regulamin konkursu ZOSTAŃ GWIAZDĄ METKABALETKA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie ZOSTAŃ GWIAZDĄ METKABALETKA (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z ARTIGLO dla Artystów

Regulamin korzystania z ARTIGLO dla Artystów Regulamin korzystania z ARTIGLO dla Artystów I Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. ARTIGLO Portal internetowy znajdujący się pod adresem, który umożliwia Artystom zamieszczanie Prac graficznych własnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNTOWEGO ONET I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN PORTALU INTERNTOWEGO ONET I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PORTALU INTERNTOWEGO ONET I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal Internetowy Onet, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal ebelchatow.pl, który składa się w szczególności z Serwisów i Usług zdefiniowanych w Rozdziale II (Definicje)

Bardziej szczegółowo

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być użytkownicy stron internetowych polferries.pl i polferries.se.

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być użytkownicy stron internetowych polferries.pl i polferries.se. Regulamin Konkursu "Nowa Mazovia jak malowana! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW 1 Postanowienia Ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Wygraj rower miejski NHW (zwanego dalej Konkursem), skierowanego do fanów profilu Natalia Honorata Witalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Cyknij fotkę i wygraj Twista. 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Cyknij fotkę i wygraj Twista (Konkurs)

REGULAMIN KONKURSU. Cyknij fotkę i wygraj Twista. 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Cyknij fotkę i wygraj Twista (Konkurs) REGULAMIN KONKURSU Cyknij fotkę i wygraj Twista 1. 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Cyknij fotkę i wygraj Twista (Konkurs) 2. Organizatorem konkursu jest spółka Krom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Dzień Otwarty British Council

Regulamin Konkursu Dzień Otwarty British Council Regulamin Konkursu Dzień Otwarty British Council Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym z okazji otwarcia nowej siedziby British Council, zwanym

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin panelu Opinie.pl

Regulamin panelu Opinie.pl Regulamin panelu Opinie.pl I. Definicje pojęć i terminologia 1. Regulamin niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Prawdziwa moc GeForce GTX 680 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU FORA.PL

REGULAMIN SERWISU FORA.PL REGULAMIN SERWISU FORA.PL 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego fora.pl do którego wyłączne prawa przysługują spółce pod firmą: Gadu Gadu Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs 4F luty Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (30-126)

Regulamin Konkursu Konkurs 4F luty Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (30-126) Regulamin Konkursu Konkurs 4F luty 2014 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (30-126) przy ul. Gabrieli Zapolskiej 44, zarejestrowaną w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem.

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem. Umowa współpracy Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy 1. zwanym dalej Partnerem, oraz 2. Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz, Józefa Szujskiego 66/304, 33-100 Tarnów NIP 993-043-08-05

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs na tłumaczenie poezji chorwackiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Opinie i Oceny firm w Zumi

Regulamin usługi Opinie i Oceny firm w Zumi Regulamin usługi Opinie i Oceny firm w Zumi 02.07.2014 Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu Zumi Regulamin usługi Opinie i oceny firm w Zumi I. Postanowienia wstępne. 1. Usługa Opinie i oceny firm w Zumi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Ceresit Pro

Regulamin Portalu Ceresit Pro Regulamin Portalu Ceresit Pro Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin, wraz Polityką prywatności, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu, określa zasady korzystania z i funkcjonowania Portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW

REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW I. [Definicje] 1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą II edycja Festiwalu Kupowania dla Klientów organizowany w Starym Browarze; 2. Organizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kierunek Miasto

REGULAMIN KONKURSU Kierunek Miasto 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Kierunek Miasto 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kierunek Miasto ( Konkurs ), a także prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa, dnia 31.03.2017 REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Postanowienia ogólne

Regulamin. Postanowienia ogólne Regulamin Regulamin Konkursu "Piękne Święta z Eveline Cosmetics!" 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy

Regulamin współpracy Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: oraz 1. Wydawcą, 2. NetworkCenter Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Usługa marketingowa OnetBanery świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30-126) przy ul. Gabrieli Zapolskiej 44, zarejestrowaną w Krajowym

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wydany został przez Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst

Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst 1. Cele Konkursu Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej Konkursem) realizowany jest w celu zachęcenie młodych ludzi do pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin konkursu Regulamin konkursu fotograficznego Kids love Cocomilo "Organizator" Cocomilo Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (01-460), przy ul. Górczewskiej 226c/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn. Rycerze i Smoki we współczesnym świecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu 1 Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02 672) przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Podkręcamy i gramy z GIGABYTE 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Podkręcamy i gramy z GIGABYTE 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Podkręcamy i gramy z GIGABYTE 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest SP Z O. O., z siedzibą przy ul. Fabrycznej 20, 53-609 Wrocław zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO LUBELLA INSPIRUJE I EDUKUJE

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO LUBELLA INSPIRUJE I EDUKUJE REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO LUBELLA INSPIRUJE I EDUKUJE DEFINICJE: Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: Regulamin niniejszy Regulamin Programu Lubella inspiruje i edukuje, określający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin forum dyskusyjnego serwisu internetowego www.parkiet.com, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji I. Postanowienia ogólne II. III. 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo