BEZROBOCIE NA MAZOWSZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZROBOCIE NA MAZOWSZU"

Transkrypt

1 Z prac WUP w Warszawie Poszukiwani lojalni i uczciwi fachowcy Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy Bezrobocie na Mazowszu Dobre praktyki Partnerstwa Lokalnego Mazowiecka Wojewódzka Rada Zatrudnienia w nowej kadencji Rejestr Agencji Zatrudnienia Kontroluję nie choruję Dary serca dla dzieci z domów dziecka Fundusze pożyczkowe dla początkujących Zasiłki dla powracających z zagranicy BEZROBOCIE NA MAZOWSZU stan na koniec grudnia 2008 roku NUMER 1(27) 2009 rok VI styczeń - luty 2009 Stopa bezrobocia stan na koniec grudnia 2008 roku. Filia Ostrołęka 1,0% - 11,9% 12,0% - 17,9% 18,0% - 23,9% 24,0% - 29,9% 30,0% i powyżej Współpraca gwarancją jakości Zostań przedsiębiorcą Zasady zatrudnienia cudzoziemców Co dwie głowy to nie jedna Stopa bezrobocia stan na koniec grudnia 2008 roku. 6,0% - 7,4% 7,5% - 9,5% 9,6% - 10,2% 10,3% - 12,5% 12,6% - 14,0% 14,1% i powyżej Poszukiwani lojalni i uczciwi fachowcy str. 2 Nowa Wojewódzka Rada Zatrudnienia str. 6 Zasiłki dla pracujących z zagranicy str. 9 Filia Ciechanów Zaplanuj karierę zawodową Aktywność szansą na zatrudnienie i samodzielność Sklep z pracą dla aktywnych Filia Radom M A Z O W I E C K I Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Subregionalne spotkanie doradców zawodowych Studenci w urzędzie Radomskie Forum Wszyscy Równi Redaktor prowadząca: Wiesława Lipińska Filia Siedlce Autoprezentacja w cenie Urząd bliżej klienta Jak skorzystać z funduszy unijnych? Zwycięski projekt filii w Siedlcach Korekta: Paweł Sęktas Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Marcin Rucki Filia Płock Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Od teorii do praktyki Aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi Kształcimy się przez całe życie Spotkanie z pracownikami Gminnych Centrów Informacji Nakład: 1200 egz. Wydawnictwo bezpłatne. Wieści z Mazowsza Wiejski drogowskaz do sukcesu Jak stworzyć nowe miejsca pracy? Gminne Centrum Informacji w Celestynowie Targi Pracy w Otwocku Niezawodny partner na trudne czasy Zdobywcy wiedzy na start Dziesięciolecie samorządów Adres redakcji: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Młynarska 16, Warszawa. tel (22) , Zdjęcia: archiwum WUP w Warszawie EFS Pierwszy rok realizacji projektów Praca jest zawsze i wszędzie Podsumowanie pierwszego okresu wdrażania Przedruk materiałów jest możliwy wyłącznie za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie i za podaniem źródła.

2 Przekazuję Państwu kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Wierzę, że tematy zawarte w tej publikacji przybliżają wszystkim wysiłki służb zatrudnienia na mazowieckim rynku pracy. Od początku 2009 roku jesteśmy atakowani informacjami o dramatycznej sytuacji na rynku pracy, spowodowanej globalnym kryzysem ekonomicznym. Niewątpliwie ten rok będzie trudny. Czeka nas wyhamowanie inwestycji, a co za tym idzie mniej nowych miejsc pracy. Na Mazowszu jeszcze nie odczuliśmy skutków spowolnienia gospodarczego. Sytuacja jest w miarę stabilna, choć nie jesteśmy wyspą szczęśliwości. W końcu grudnia ubiegłego roku nie odnotowaliśmy ani radykalnego zwiększenia się liczby zwolnień grupowych, ani niepokojącego wzrostu bezrobocia. W stosunku do 2007 roku liczba zwolnień grupowych zwiększyła się o 2500 osób, wliczając w to plany redukcji zatrudnienia ponad 4000 pracowników w dwóch dużych firmach na terenie całej Polski. Podobnie stopa bezrobocia, w ciągu listopada i grudnia 2008 r. wzrosła zaledwie o 0,3 proc. Wzrost bezrobocia na przełomie roku obserwujemy od wielu lat. Jest to związane m.in. z zakończeniem prac sezonowych w rolnictwie i budownictwie. Dopiero na przełomie marca i kwietnia - kiedy ruszą inwestycje budowlane - będziemy mogli ocenić skutki kryzysu w naszym regionie. Budownictwo to barometr rynku pracy, pokazujący potencjał gospodarczy przedsiębiorców. Znaczące dla rynku pracy na Mazowszu będzie także zachowanie pracodawców w branżach: drzewnej, elektronicznej, motoryzacyjnej i w firmach z kapitałem zagranicznym. Wojewódzki Urząd Pracy przygotowuje się do nowej sytuacji na rynku pracy. Chcemy przede wszystkim zacieśnić współpracę z pracodawcami i poznać ich potrzeby. Dlatego przygotowaliśmy projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki. Dzięki temu publiczne służby zatrudnienia otrzymały instrument, który pozwoli zdiagnozować aktualne tendencje, dostosować ofertę szkoleniową i formy aktywizacji zawodowej do potrzeb pracodawców. Powołanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie nowego wydziału - Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy - wzmocni działania monitorujące regionalny rynek pracy, umożliwi stałe badanie popytu i podaży na lokalnych rynkach pracy oraz koordynowanie przedsięwzięć aktywizujących zatrudnienie w regionie. W tym roku nasze działania skoncentrujemy na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych, co umożliwi im znalezienie atrakcyjnej pracy lub założenie własnej firmy. Będziemy również promowali elastyczne formy zatrudnienia. Mogą one stać się dla pracodawców alternatywą dla redukcji zatrudnienia i sposobem na utrzymanie miejsc pracy. Ludzie i ich kwalifikacje to kosztowna i długotrwała inwestycja. Pochopne zwolnienia i pozbywanie się fachowców, w czasach gorszej koniunktury, nie jest najlepszym sposobem przetrwania i prowadzenia racjonalnej polityki zatrudnienia. Zachęcam Państwa do lektury i wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem rynku pracy i problemów, z którymi spotykamy się rozwiązując bolączki bezrobotnych i osób zagrożonych utratą pracy. Przykładem tej współpracy mogą być artykuły poświęcone działaniom powiatowych urzędów pracy i innych partnerów związanych z rynkiem pracy. Nasz biuletyn jest doskonałym miejscem do otwartej partnerskiej dyskusji na temat działania rynku pracy i wprowadzania nowatorskich rozwiązań zmierzających do poprawy sytuacji osób, które nie radzą sobie z problemem bezrobocia. Krzysztof Strzałkowski p.o. Dyrektora WUP w Warszawie STYCZEŃ - LUTY

3 Z PRAC WUP W WARSZAWIE M A Z O W I E C K I Poszukiwani lojalni i uczciwi fachowcy Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, pozwolił zdiagnozować aktualne tendencje na mazowieckim rynku pracy, określił potrzeby pracodawców dotyczące kwalifikacji zawodowych pracowników, sposoby rekrutacji oraz postawy pracodawców wobec zatrudniania bezrobotnych. Projekt jest finansowany ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Jego wartość to zł. Badania przeprowadzono wśród 1000 mazowieckich pracodawców. Opracowali je eksperci z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Zdecydowana większość badanych firm powstała po 1989 r. Ponad 90 proc. to firmy zatrudniające do 9 pracowników. 70 proc. zatrudnionych to osoby w wieku lat, a tylko 2,9 proc. - w wieku powyżej 55 lat. Analiza zmian w zatrudnieniu wskazała dodatni bilans zmian kadrowych. Ponad dwukrotnie więcej firm zwiększyło zatrudnienie w porównaniu do firm, w których zatrudnienie się zmniejszyło. W 2009 r. nowe stanowiska pracy planowały stworzyć 133 firmy (badanie przeprowadzono na przełomie października/listopada 2008 r.). W konferencji uczestniczył Wicemarszałek Stefan Kotlewski. Poszukiwani fachowcy Wśród stanowisk, które pracodawcy zamierzają stworzyć dominowali: pracownicy biurowi, pracownicy przy pracach prostych, pracownicy sprzedaży i usług osobistych, specjaliści, operatorzy, monterzy maszyn i urządzeń. Natomiast w latach przyjmowani do pracy pracownicy najczęściej legitymowali się średnim i policealnym wykształceniem zawodowym. Zatrudniano przede wszystkim osoby posiadające konkretny fach: sprzedawców, kierowców, mechaników, pracowników biurowych, budowlanych, gastronomi, specjalistów ds. handlowych. Te preferencje stanowią istotną wskazówkę dla kierunków rozwoju i modernizacji sieci średnich szkół zawodowych w województwie mazowieckim. Podczas paneli dyskusyjnych wymieniano informacje o potrzebach pracodawców. Uczciwy i lojalny Na podstawie badań opracowano ranking umiejętności pracowników. W cenie są tzw. umiejętności miękkie: doświadczenie i wiedza zawodowa oraz cechy osobowości. Wśród cech indywidualnych w pierwszej kolejności pracodawcy wymieniają: uczciwość, odpowiedzialność, sumienność, lojalność, punktualność, kulturę osobistą, które są bardziej cenione niż innowacja, komunikacja interpersonalna, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, otwartość na zmiany. Wśród dodatkowych umiejętności kandydatów na pracownika, pracodawcy wymieniali: dobrą i bardzo dobrą znajomość obsługi komputera (75 proc. badanych), następnie posiadanie prawa jazdy (48 proc.) i znajomość języków obcych (31 proc.). Bezrobotny dobrym pracownikiem Pracodawców zapytano również o korzyści wynikające z zatrudnienia bezrobotnych. Liczni pracodawcy wskazywali na refundację niektórych kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych, oferowaneą przez powiatowe urzędy pracy. Natomiast niepokój budzą inne korzyści związane z zatrudnianiem bezrobotnych, wykazane przez właścicieli firm: niższe koszty pracy wynikające z niewygórowanych żądań płacowych bezrobotnych i niższych wymagań dotyczących warunków pracy, stosowanie zatrudnienia na czas określony. Jednakże zatrudnienie bezrobotnych nie może oznaczać ich dyskryminacji płacowej, gorszych warunków pracy czy ograniczonych możliwości zatrudnienia na czas nieokreślony. Kwestia ta wymaga 2 STYCZEŃ - LUTY 2009

4 Z PRAC WUP W WARSZAWIE dalszych badań, diagnozujących skalę tego typu praktyk i stworzenia procedur eliminujących zagrożenie traktowania byłych bezrobotnych jako pracowników drugiej kategorii. Wymagania dotyczące przygotowania bezrobotnych do podjęcia pracy w dużej mierze były tożsame z oczekiwaniami pracodawców pod adresem wszystkich kandydatów do pracy. Większość pracodawców jest otwarta na zatrudnianie bezrobotnych, o ile bezrobotny spełnia wymogi odnoszące się do potrzeb pracodawców. Kluczową kwestią szans i sukcesu na rynku pracy jest aktywność osób bezrobotnych, czyli częste kontakty z pracodawcami i firmami bądź ich pracownikami. Rekomendacje Wyniki badań z projektu Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki powinny mieć kluczowe znaczenie dla planowania polityki edukacyjnej, społecznej i gospodarczej w regionie. M.in. pomogą dostosować ofertę szkoleniową i formy aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych oraz system szkolnictwa zawodowego do potrzeb pracodawców. Na ich podstawie powinny być również opracowane rekomendacje dla doradców zawodowych w urzędach pracy i szkolnych doradców zawodowych. Badania wykazały jakimi kryteriami kierują się pracodawcy wybierając kandydatów do pracy w swojej firmie. Te informacje, wykorzystane w pośrednictwie pracy i planowaniu szkoleń oraz udostępnione bezrobotnym i poszukującym pracy, pomogą oceniać kompetencje w stosunku do wymagań pracodawców. Wypracowane rekomendacje zostaną przekazane do instytucji monitorujących rynek pracy: publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, władz oświatowych i instytucji szkoleniowych. Na podstawie informacji z Zespołu ds. Projektów Własnych opr. Wiesława Lipińska WUP w Warszawie Źródło: sprawozdanie MPiPS-04 Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy W województwie mazowieckim, w 2008 roku zwiększyło się zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców. W porównaniu z 2007 rokiem odnotowano blisko 50 proc. wzrost liczby składanych wniosków oraz 33 proc. wzrost wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przyjął wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców w oparciu, o które wydano zezwolenia. Najwięcej zezwoleń na pracę wydano dla cudzoziemców legitymujących się paszportami z kontynentu azjatyckiego - 47,3 proc., w tym dla obywateli Chin - 13,2 proc., Wietnamu - 12,6 proc., Indii - 4,5 proc., Korei Południowej - 3,4 proc. Dla przedstawicieli krajów europejskich wydano 46,5 proc. zezwoleń na pracę, a w tym dla obywateli Ukrainy - 28,1 proc., Białorusi - 7,9 proc., Turcji - 4,8 proc., Mołdowy - 2,1 proc. W pozostałych grupach znaleźli się Amerykanie - 4,1 proc., mieszkańcy Afryki - 1,6 proc, Australii i Nowej Zelandii - 0,4 proc. Cudzoziemców zatrudniano głównie Zezwolenia na pracę cudzoziemców na Mazowszu w latach wg wybranych sekcji PKD Mazowsze ogółem wydane zezwolenia przetwórstwo przemysłowe budownictwo handel hurtowy i detaliczny wg sekcji PKD hotele i restauracje pośrednictwo finansowe i obsługa nieruchomości edukacja ochrona zdrowia i pomoc społeczna jako: kadrę kierowniczą, doradców i ekspertów (36,5 proc. wydanych zezwoleń), pracowników wykwalifikowanych (27 proc.), pracowników przy pracach prostych (14,4 proc.), informatyków (3,6 proc.), nauczycieli, przede wszystkim języków obcych (1,4 proc.). Najwięcej zezwoleń wydano na pracę w: handlu hurtowym i detalicznym ( ponad 31 proc.), finansach i obsłudze nieruchomości (14 proc.). W ramach usług eksportowych, świadczonych przez pracodawców zagranicznych, wydano 1166 przyrzeczeń i 912 zezwoleń na pracę cudzoziemców. Najwięcej zezwoleń otrzymały firmy z Białorusi - 508, Ukrainy 242, Turcji 47. Grzegorz Bodzioch WUP w Warszawie Zezwolenia na pracę cudzoziemców wykonujących pracę na Mazowszu w latach wg wybranych grup zawodów i grup pracowniczych Źródło: sprawozdanie MPiPS-04 Mazowsze ogółem wydane zezwolenia wg grup pracowniczych kadrakierownicza, doradcy, eksperci razem w tym: funkcje w zarządach osób prawnych robotnicy wykwalifikowani pracownicy przy pracach prostych informatycy prawnicy z ogółem zawody artystyczne grupy zawodowe zawody medyczne lekarze w tym pielęgniarki i położne zawody nauczycielskie w tym: nauczania języków obcych STYCZEŃ - LUTY

5 C M Y CM MY CY CMY K Z PRAC WUP W WARSZAWIE M A Z O W I E C K I Bezrobocie na Mazowszu W grudniu 2008 roku, w powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych osób, o osób (o 19,0 proc.) mniej niż w końcu 2007 r. W ciągu 2008 roku bezrobocie spadło w 41 powiatach. Największy procentowy spadek odnotowano w Warszawie - o 35,2 proc. oraz w powiatach: otwockim - o 37,4 proc., ostrołęckim - o 35,1 proc., legionowskim - o 33,0 proc. oraz mińskim - o 33,0 proc. W porównaniu do poprzedniego roku tylko w powiecie węgrowskim wystąpił wzrost liczby bezrobotnych o 36 osób (o 1,0 proc.). Struktura bezrobocia Na Mazowszu przeważali bezrobotni: bez prawa do zasiłku osób (82,4 proc. ogółu bezrobotnych); poprzednio pracujący osób (76,1 proc.); bez wykształcenia średniego osób (58,8 proc.), długotrwale bezrobotni osoby (54,9 proc.); zamieszkali w mieście osób (53,7 proc.) oraz kobiety osób (52,6 proc.). Ponad 12 miesięcy pozostawało bez pracy osób (40,8 proc. ogółu bezrobotnych), w tym osób ponad 24 miesiące. Ze względu na wiek bezrobotnych, najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku lata osoby (28,8 proc.). Liczną grupę stanowili bezrobotni bez stażu pracy osób (23,9 proc.). Na koniec 2008 r. spośród bezrobotnych poprzednio pracujących, najwięcej pochodziło z zakładów należących do sekcji: przetwórstwo przemysłowe osób (20,1 proc. populacji bezrobotnych poprzednio pracujących); handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego osób (14,5 proc.); działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała osoby (8,6 proc.); budownictwo osób (7,8 proc.). Zawody generujące bezrobocie Na Mazowszu przeważały zawody: sprzedawca ( osoby), pracownik biurowy (4.102 osoby); ślusarz (3.819 osób); robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (3.612 osób); asystent ekonomiczny (3.543 osoby); robotnik gospodarczy (3.229 osób); robotnik budowlany (3.179 osób); krawiec (3.019 osób); technik mechanik (2.723 osoby); sprzątaczka (2.627 osób); robotnik placowy (2.401 osób); murarz (2.369 osób); szwaczka (2.339 osób); kucharz (2.329 osób); ekonomista (2.291 osób). Należy podkreślić, że na 15 miejscu w rankingu zawodów generujących bezrobocie znajdują się ekonomiści, a więc bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym. Bezrobociem dotkniętych było osób posiadających wykształcenie wyższe, tj. 9,0 proc. ogółu bezrobotnych w regionie. Oferty pracy Spośród ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w 2008 r., najwięcej zgłosiły zakłady zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów samochodów, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego ofert (18,4 proc. ogółu zgłoszonych ofert pracy); zakłady zaliczone do sekcji administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne ofert (14,6 proc.) oraz zakłady należące do sekcji obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ofert (13,0 proc.). W 2008 r. pracodawcy oferowali zatrudnienie głównie w zawodach: robotnik gospodarczy ofert; pracownik biurowy oferty; sprzedawca ofert; sprzątaczka ofert; pracownik administracyjny oferty; robotnik budowlany ofert; magazynier oferty; pracownik ochrony mienia i osób ofert. Warto dodać, że oferty najliczniej zgłaszane do urzędów pracy w większości dotyczą zawodów generujących bezrobocie. wykres 2/9/09 10:54:34 AM Wybrane Maria Szarpak WUP w Warszawie kategorie bezrobotnych w grudniu 2008 bez prawa do zasiłku poprzednio pracujący bez wykształcenia średniego długotrwale bezrobotni zamieszkali w mieście kobiety bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego powyżej 50 roku życia do 25 roku życia w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki zwolnieni z przyczyn zakładu pracy STYCZEŃ - LUTY 2009

6 Z PRAC WUP W WARSZAWIE Dobre praktyki Partnerstwa Lokalnego Od marca 2003 roku w województwie mazowieckim jest realizowany program Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego, pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Jednym z głównych założeń programu są Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, organizowane przez powiaty. Do tej pory Warsztaty LOG zostały zorganizowane przez dziesięć powiatów: ciechanowski, łosicki, miński, mławski, ostrowski, płocki, siedlecki, sokołowski, szydłowiecki i żuromiński W 2008 r. sześć kolejnych powiatów przystąpiło do realizacji programu: grójecki, kozienicki, mławski, piaseczyński, warszawski zachodni, powiat sochaczewski. Warsztaty Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego zaowocowały w każdym powiecie wypracowaniem wielu projektów gospodarczych, rekreacyjnych czy promujących dany region. Ich realizacja pozwoli na dynamiczny rozwój, zwiększenie zatrudnienia, podniesienie stopy życiowej lokalnych społeczności. Jednak trudności napotykane podczas wdrażania projektów, zasygnalizowane przez powiaty, powodują że korzyści jakie mogłyby zostać Przykłady ożywienia gospodarczego zainicjowane przez warsztaty LOG osiągnięte poprzez poszczególne społeczności są dużo mniejsze od efektów zakładanych podczas tworzenia tych projektów. Model Partnerstwa Lokalnego na Mazowszu realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie Blanka Krasuska WUP w Warszawie Powiat Ciechanowski w wyniku warsztatów LOG wypracowano i wybrano do realizacji 4 projekty: Z nurtem Łydyni Q rozwojowi ziemi ciechanowskiej, którego celem jest wykorzystanie i rozwój walorów turystycznych regionu; Euroczystość ziemi ciechanowskiej projekt kładzie nacisk na czyste środowisko, zakłada budowę zakładu utylizacji śmieci i przetwórstwa surowców wtórnych. Kolejne projekty to: Centrum Przedsiębiorczości i Informacji ALFA OMEGA w Ciechanowie oraz Regionalna Giełda Towarów Rolno Spożywczych. Ze względów proceduralnych realizacja wypracowanych projektów będzie bardzo trudna. Szansą na pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektów przez poszczególnych partnerów będzie wsparcie przedsięwzięć przez samorządy lokalne. Powiat Łosicki wypracowane w trakcie warsztatów projekty gospodarcze to: założone w 2004 r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS. Stowarzyszenie liczy około 40 członków, przychody w okresie 4 lat funkcjonowania przekroczyły 1 mln zł. O sukcesie Stowarzyszenia świadczy realizacja projektu: Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość, w wyniku czego powstało 19 nowych przedsiębiorstw. Wszystkie założone firmy działają na rynku. Efektem realizacji projektu Grzybek Produkcja podłoża pod pieczarki, było założenie Spółdzielni Grzybek Łosicki, która zrzesza lokalnych producentów pieczarek, wspierając swoich członków w zakresie zbytu, ceny i ułatwień organizacyjnych i promocyjnych. Kolejne inicjatywy doprowadziły do powołania Łosickiego Centrum Informacji i Promocji Nadbużańskiej oraz stowarzyszenia Nadbużańska Żywność. Powiat Szydłowiecki efektem warsztatów LOG było przygotowanie 5 projektów: utworzenie Centrum Integracji i Reintegracji Zawodowej i Społecznej, program scalania gruntów, agroturystyka i infrastruktura, budowa zespołu rekreacyjno sportowego. Niestety małe zainteresowanie władz powiatowych wdrażaniem programu Partnerstwa Lokalnego spowodowało, że projekty nie przeszły do fazy realizacji. Inicjatorzy wdrażania programu Partnerstwa Lokalnego przy zaangażowaniu uczestników warsztatów LOG założyli w 2007 r. Stowarzyszenie Partnerstwa i Rozwoju. Powiat Sokołowski realizowany jest projekt Zalew w Niewiadomej na terenie gminy Sabnie, który zakłada budowę zbiornika retencyjnego z infrastrukturą służącą rekreacji. W fazie przygotowań jest projekt Bug dzika rzeka Europy. Jego celem jest promocja i rozwój turystyczny terenów nadbużańskich. Powiat Mławski zwycięski program to Rewitalizacja śródmieścia Mławy. Zakłada on budowę i restaurowane już istniejących budynków. Pozostałe projekty wypracowane podczas warsztatów to: Wkra i Ruda wypoczynek się uda, Utworzenie przetwórstwa rolno spożywczego, Rozwój małych gospodarstw rolnych. Powiat Ostrowski projekty na terenie powiatu Ostrowskiego nie doszły do fazy realizacji. Powiat Płocki w wyniku warsztatów LOG powstało 5 projektów: Zielona Mila, Internet źródło informacji i promocji, Nowy rynek na starym rynku, Regionalny rozwój agroturystyki, W młodzieży siła. Dwa z tych projektów mają szansę być realizowane w niedalekiej przyszłości: Nowy rynek na starym rynku, którego celem jest stworzenie rynku produktów lokalnych, regionalnych, płodów i przetworów rolnictwa ekologicznego. Zielona mila zakłada ochronę dóbr naturalnych, dziedzictwa kulturowego i tradycji regionalnych, aktywizację gospodarczą i społeczną. Powiat Siedlecki w ramach LOG na terenie Siedlec i powiatu siedleckiego zwyciężył projekt Siedlecka giełda owocowo warzywno kwiatowa. Planuje się budowę hali targowej, zadaszeń do celów handlowych, parkingu, utworzenie weekendowej giełdy samochodowej, stworzenie obiektów gastronomicznych i warunków do prezentacji i sprzedaży produktów rolniczych. Powiat Miński zwyciężył projekt utworzenia Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji w Rudce. Celem Centrum ma być stworzenie bazy medycznej na bieżąco zaspokajającej potrzeby mieszkańców Mazowsza w zakresie rehabilitacji. Ponadto wypracowano projekt, którego celem będzie utworzenie Powiatowego Centrum Koordynacji Kształcenia. Powiat Żuromiński podczas warsztatów LOG powstało 5 projektów: Zakład składowania i utylizacji odpadów, Ośrodek turystyki, Firma doradcza, Żuromiński omlet, Żuromiński Uniwersytet. Dotychczas wdrożono i uruchomiono projekt budowy sortowni odpadów komunalnych. Powstał on z inicjatywy gminy i miasta Żuromin przy częściowym udziale gminy Lubowidz. Na terenie gminy Lutocin z pomysłu projektu Ośrodek Turystyki powstała ścieżka edukacyjna, prowadząca przez tereny gminy i pokazująca uroki mało znanych miejsc. STYCZEŃ - LUTY

7 Z PRAC WUP W WARSZAWIE M A Z O W I E C K I Mazowiecka Wojewódzka Rada Zatrudnienia w nowej kadencji 4 lutego br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, na inauguracyjnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, wręczył powołania członkom rady w kadencji W uroczystym spotkaniu uczestniczył również Wicemarszałek Stefan Kotlewski. Obecnie obserwujemy niepokojące zjawiska spowodowane kryzysem ekonomicznym, następuje wzrost bezrobocia. Od początku roku Zarząd Województwa Mazowieckiego na bieżąco monitoruje sytuację. Najważniejszym zadaniem będzie wzmocnienie instytucji finansowych wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa, które mogą mieć problemy z dostępem do kredytów powiedział marszałek Adam Struzik W nadchodzącej kadencji Mazowiecka Wojewódzka Rada Zatrudnienia powinna włączyć się w działania, które pozwolą efektywnie wykorzystywać dostępne środki i narzędzia dla wzmocnienia regionalnego rynku pracy. Istotne znaczenie będzie miało wykorzystanie funduszy unijnych. W warunkach kryzysu będą one stabilizować sytuację w województwie i kraju oraz pozwolą na interwencję na rynku pracy. Marszałek Adam Struzik zapowiedział wzmocnienie współpracy z powiatowymi urzędami pracy, aby tworzyć możliwości pełnego wykorzystania środków unijnych. W czasie pierwszego posiedzenia wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Przewodniczącym został Jacek Całus, Wiceprzewodniczącym - Waldemar Prusak. Natomiast przedstawicielem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Naczelnej Radzie Zatrudnienia będzie prof. Małgorzata Szylko- Skoczny. Jacek Całus podziękował za wybór i zaufanie. Poinformował, że na początku kwietnia 2009 roku członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia wezmą udział w szkoleniu na temat znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych, zwłaszcza dotyczących roli i kompetencji rad zatrudnienia. Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku o uruchomienie kierunku kształcenia w zawodach: opiekun w domu pomocy społecznej i opiekun medyczny. Obecny na posiedzeniu Wicemarszałek Stefan Kotlewski poinformował, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zajmował się tymi zagadnieniami. Są Skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w kadencji Przewodniczący Rady Jacek Całus - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 1. Waldemar Dubiński - NSZZ Solidarność Mazowsze 2. Ewa Miszczuk - OPZZ Województwa Mazowieckiego 3. Zenon Kopyściński - Forum Związków Zawodowych 4. Jarosław Adamkiewicz - Konfederacja Pracodawców Polskich 5. Zdzisław Łapiński - Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia 6. Waldemar Prusak - Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 7. Jan K. Kacperski - Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 8. Paweł Prusicki - Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Ojczyzna 9. Zbigniew Kazimierczak - Ogólnopolski Związek Bezrobotnych 10. Grażyna Zalewska - Zakład Doskonalenia Zawodowego 11. Jadwiga Werbanowska - Fundacja Bez względu na niepogodę 12. Urszula Nowakowska - Fundacja Centrum Praw Kobiet 13. Piotr Zawadzki - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 14. Ilona Gosk - Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych 15. Elżbieta Kowalczyk - Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 16. Małgorzata Szylko-Skoczny - Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN 17. Wiesława Kacperek-Biegańska - Mazowiecki Urząd Wojewódzki 18. Janusz Malewicz - Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddz.Podlasie w Siedlcach 19. Jerzy Piasecki - Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA 20. Sławomir Piotrowski - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych 21. Zbigniew Żurek - Business Centre Club Marszałek Adam Struzik zainaugurował pierwsze posiedzenie WRD w nowej kadencji. to zawody deficytowe i kształcenie w tych kierunkach nie spowoduje, że absolwenci będą bezrobotni. Zakres działania Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia obejmuje w szczególności: inspirowanie, przedsięwzięć zmierzających do pełnego zatrudnienia w województwie, ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy; opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania; składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie; ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia; delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy; opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy; delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia. Barbara Krupa WUP w Warszawie 6 STYCZEŃ - LUTY 2009

8 Z PRAC WUP W WARSZAWIE Rejestr Agencji Zatrudnienia W 2008 roku w Rejestrze Agencji Zatrudnienia było wpisanych 356 podmiotów, które posiadają certyfikaty wstępne i bezterminowe uprawniające do prowadzenia pośrednictwa pracy w Polsce i za granicą. Na terenie województwa mazowieckiego organem właściwym do dokonywania wpisu w rejestrze agencji zatrudnienia i jego prowadzenia jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. Dokumentem potwierdzającym wpis do rejestru jest wydawany certyfikat wstępny lub certyfikat bezterminowy o dokonaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Upoważnienie do działania w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia posiada Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (WUP). Komórką organizacyjną odpowiedzialną za wykonywanie czynności, związanych z rejestrem agencji zatrudnienia jest Zespół ds. Rejestru i Kontroli Agencji Zatrudnienia. Certyfikaty, wykreślenia W skali całego kraju w dokonywaniu wpisów do rejestru agencji zatrudnienia i wydawaniu certyfikatów przoduje województwo mazowieckie. Z danych zawartych w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia wynika, że w 2008 r. na Mazowszu wydano 204 certyfikaty bezterminowe 85 podmiotom z tego: 53 certyfikaty dotyczyły pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 42 pośrednictwa pracy za granicą dla Polaków u pracodawców zagranicznych, 39 pracy tymczasowej, 45 doradztwa personalnego i 25 poradnictwa zawodowego. Natomiast dla 271 podmiotów wydano 796 certyfikatów wstępnych (ważnych 1 rok), z tego 219 dotyczyło pośrednictwa pracy na terenie RP, 141 pośrednictwa do pracy za granicą, 179 pracy tymczasowej, 153 doradztwa personalnego i 104 poradnictwa zawodowego. Monitoring agencji zatrudnienia Zespół ds. Rejestru i Kontroli Agencji Zatrudnienia na bieżąco prowadzi monitoring agencji zatrudnienia m.in. poprzez analizę informacji rocznych o działalności, składanych przez agencje. Z rejestru agencji zatrudnienia wykreślane są podmioty nie wykazujące działalności w określonych zakresach. W roku 2008 wydano z urzędu 127 takich decyzji administracyjnych. Wśród nich 65 dotyczyło wykreślenia agencji zajmujących się pośrednictwem pracy na terenie RP, 77 - pośrednictwem za granicą, 67 - pracą tymczasową, 57 - doradztwem personalnym i 38 - poradnictwem zawodowym. Ponadto w 18 przypadkach same agencje wystąpiły o wykreślenie ich z rejestru agencji zatrudnienia. W 2008 r. odnotowano wzrost liczby informacji rocznych wykazujących działalność w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia. W ocenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej rozwijające się usługi agencji zatrudnienia są korzystne ze społecznego punktu widzenia. Pomoc na stronie internetowej W ubiegłym roku zmodyfikowano dostęp do informacji o działalności agencji zatrudnienia. Na stronie mazowsze.pl w zakładce dotyczącej Rejestru Agencji Zatrudnienia zawarte są kompleksowe informacje wyjaśniające zasady wpisu do rejestru agencji zatrudnienia wydawania certyfikatów, wykreśleń, procedur dla przedsiębiorców zagranicznych, zamierzających świadczyć usługi w zakresie agencji zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, składania informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok poprzedni. W dokumentach do pobrania znalazły się akty prawne i przepisy dotyczące prowadzenia agencji, wpisu do rejestru, zmodyfikowane wzory wymaganych dokumentów, wniosków i oświadczeń oraz klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Dzięki temu udało się zmniejszyć liczbę wezwań do firm o usuniecie braków formalnych w składanych dokumentach. Kamil Nowosielski WUP w Warszawie Kontroluję nie choruję Już po raz drugi WUP w Warszawie i Akademia Zdrowia i Urody zorganizowali badania profilaktyczne dla bezrobotnych mieszkanek województwa mazowieckiego w wieku lat. Przebadano prawie 1000 kobiet. To właśnie po 45 roku życia przypada u kobiet szczyt zachorowań na nowotwory i inne choroby cywilizacyjne, które nie wykryte w porę w wielu przypadkach kończą się śmiercią. Badania przeprowadzono na terenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Kobiety skorzystały: z mammografii, cytologii, usg dopochwowego, usg piersi, badań podstawowych, ekg, spirometrii, słuchu oraz konsultacji medycznych lekarzy różnych specjalności. Akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem - w sumie wykonano 965 badań, czyli więcej niż planowano. Panie przyjechały na badania nie tylko z Warszawy i bliskich okolic, ale także z Otwocka, Garwolina, Wyszkowa a nawet Radomia! - Choć trzeba było przemierzyć trochę kilometrów, nigdy nie miałybyśmy możliwości wykonania tylu badań w ciągu jednego dnia. Więc warto było mówiły zadowolone uczestniczki akcji. Warto było także dlatego, że personel medyczny wstępnie interpretował wyniki badań jeszcze na miejscu i informował pacjentki o ich stanie zdrowia. Według lekarzy aż 80 proc. kobiet uczestniczących w badaniach wymaga dalszych konsultacji medycznych. Bez takiej akcji i bez takich konsultacji prawdopodobnie nie dowiedziałyby się o tym nigdy. Albo zbyt późno Wojewódzki Urząd Pracy i Fundacja Akademia Zdrowia i Urody składają serdeczne podziękowania wszystkim firmom i osobom, które charytatywnie i z pełnym oddaniem uczestniczyły w przeprowadzeniu badań: Stowarzyszeniu Pomocy Chorym na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc Oddech, kierowanym przez prof. hab. dr n. med. Pawła Śliwińskiego oraz dr. Emilowi Wojdzie i Marioli Waś; Towarzystwu Przyjaciół Chorych na Astmę, kierowanym przez dr n. med. Piotra Dąbrowieckiego oraz Elżbiecie Szymańskiej; firmie Audio-Med pod kierownictwem Waldemara Fiszerowicza, protetykom słuchu - Annie Cierpickiej, Marcie Hoffmeister, Agnieszce Dąbrowskiej, Maciejowi Dziura, Marcie Ernest. Jagoda Siwiec Fundacja Akademia Zdrowia i Urody STYCZEŃ - LUTY

9 Z PRAC WUP W WARSZAWIE M A Z O W I E C K I Dary serca dla dzieci z domów dziecka Druga zbiórka świątecznych prezentów dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych, przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie i filiach w Siedlcach, Płocku, Radomiu, Ciechanowie i Ostrołęce, była przykładem wspaniałej hojności i wrażliwości na potrzeby innych. Dzięki zbiórce dzieci z warszawskich i mazowieckich domów dziecka otrzymały świąteczne paczki pełne słodyczy, zabawek, nowych ubrań, książek. Święty Mikołaj, w towarzystwie dyrektorów i pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy, odwiedził dom dziecka Koło w Warszawie, Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gołotczyźnie, Dom Dziecka nr 2 w Płocku, Dom Samotnej Matki przy ul. Zagłoby w Radomiu, Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Poznańskiej w Ostrołęce oraz podopiecznych z Koła Związku Niewidomych w Siedlcach. Od dwóch lat pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie i na Mazowszu wspierają dzieci z domów dziecka. W okresie Bożego Narodzenia była prowadzona zbiórka prezentów. W holach urzędów ustawiono kosze Świętego Mikołaja, gdzie pracownicy i klienci WUP zostawiali prezenty dla dzieci. Dodatkowo pracownicy ofiarowali pieniądze na zakup brakujących ubrań lub środków higienicznych. Dzieci były szczęśliwe. Wiele z nich spędzało święta w domach dziecka, zamiast w rodzinnym gronie. Nasze upominki Pomoc w finansowaniu mikro i małych przedsiębiorstw Fundusze pożyczkowe dla początkujących Są to jednak niewielkie kwoty i dla wielu firm, dostępne dopiero po co najmniej półrocznym funkcjonowaniu na rynku. Wysokie wymagania proceduralne, konieczność wykazania się pozytywną historią kredytową, sprawiają, że osoby potrzebujące pieniędzy na rozpoczęcie lub rozwój już prowadzonego biznesu, mają spore problemy z uzyskaniem środków finansowych w bankach. Do takich podmiotów skierowana jest oferta działających na terenie Polski funduszy pożyczkowych. Są one skupione w powstałym w 2002 r. Polskim Stowarzyszeniu Funduszy Pożyczkowych. Działają jako organizacje pozarządowe o charakterze nonprofit, a ich celem jest finansowanie startu i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw poprzez udzielanie pożyczek. Wicedyrektor WUP A. Kornatowski w imieniu pracowników przekazał świąteczne podarunki. Korzystaj z funduszy pożyczkowych Fundusze pożyczkowe stanowią uzupełnienie oferty banków. Ich usługi są kierowane głównie do mikro i małych firm (zatrudniających do 50 osób) we wstępnej fazie rozwoju. Niektóre mają również ofertę dla osób, które dopiero zakładają działalność gospodarczą. Chcąc skorzystać z oferty funduszy pożyczkowych, należy najpierw odwiedzić stronę internetową Stowarzyszenia www. psfp.org.pl i znaleźć instytucję, która takiego wsparcia może udzielić. Na terenie województwa mazowieckiego działa 8 funduszy. Są to: Fundusz Mikro, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o, Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych, Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; Fundacja Wspomagania Wsi oraz Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Każdy z funduszy ma ściśle określoną grupę docelową, do której kieruje swoją ofertę. Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek zarówno mikro i małym firmom, jak i osobom planującym umiliły im ten szczególny czas. Wiesława Lipińska WUP w Warszawie Oferta banków dla początkujących firm oraz osób, które dopiero zamierzają otworzyć własny biznes, jest bardzo ograniczona. Przedsiębiorca chcący zapewnić sobie bieżące finansowanie, może liczyć na debet w koncie firmowym lub kredyt odnawialny. otwarcie biznesu z terenu całego województwa mazowieckiego. Natomiast np. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa świadczy swoje usługi tylko firmom zarejestrowanym lub prowadzącym działalność na terenie powiatów: siedleckiego, płockiego i ościennych. Oprocentowanie i prowizje Pożyczki udzielane przez fundusze, można przeznaczać wyłącznie na cele ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli sfinansowanie wszelkich krótko i średnioterminowych inwestycji oraz na cele operacyjne przedsiębiorstwa, np. na zakup towaru do sprzedaży lub surowców do przerobu; na inwestycję typu zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia lokalu; na remont lokalu, maszyny czy samochodu. Pożyczkobiorca jest zobowiązany rozliczyć odpowiednimi fakturami wykorzystanie pożyczk, zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem. Różnice w kosztach pożyczek są bardzo 8 STYCZEŃ - LUTY 2009

10 Z PRAC WUP W WARSZAWIE duże. Uzależnione są one od wielkości i źródeł pochodzenia kapitału funduszu pożyczkowego. Oprocentowanie w skali roku waha się od 2,13 proc. - taką ofertę ma Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości (jednak możliwość skorzystania z pożyczki ma bardzo ograniczona grupa osób), aż do 12 proc. w Stowarzyszeniu Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Dodatkowo większość funduszy pobiera prowizję od udzielonej pożyczki w wysokości do 3 proc. jej wartości. Maksymalna kwota pożyczek zależna jest od możliwości kapitałowych poszczególnych funduszy oraz grupy, do której jest kierowana. Wysokość pożyczek Firmy w fazie rozruchu mogą liczyć z reguły na nie więcej niż zł, natomiast najwyższa kwota o jaką mogą wnioskować firmy działające na rynku powyżej 6 miesięcy to zł. Również okres spłaty jest zróżnicowany i waha się od 3 do 60 miesięcy, w zależności od wysokości pożyczki. Niektóre fundusze wymagają dodatkowo, aby wnioskodawca wykazał się wkładem własnym w finansowaniu inwestycji, którego wysokość, w zależności od pożyczkodawcy, wynosi od 5 do 20 proc. Zabezpieczenie spłat należności z tytułu pożyczki wynosi 100 proc. kwoty. Najczęściej stosowanymi formami zabezpieczeń są weksel in blanco oraz poręczenie. Beata Kujszczyk WUP w Warszawie Zasiłki dla powracających z zagranicy Od ubiegłego roku rośnie zainteresowanie osób powracających do kraju zasiłkami dla bezrobotnych. W 2007 roku, za pośrednictwem WUP w Warszawie, o zasiłek ubiegało się blisko 150 osób, podczas gdy w 2008 roku już prawie 500 mieszkańców Mazowsza. Dlatego warto przypomnieć, że z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej Polacy zostali objęci przepisami o stosowaniu systemów zabezpieczenia społecznego. Dzięki temu osoby, które nabyły prawo do zasiłku dla bezrobotnych za granicą, mogą pobierać go przez okres trzech miesięcy w Polsce. Podobnie osoby, które legalnie pracowały za granicą, okres ten mogą zaliczyć do okresu wymaganego do nabycia zasiłku dla bezrobotnych w Polsce. Formularz E 303 Osoba bezrobotna, która nabyła prawo do zasiłku w jednym z krajów UE/EOG może transferować ten zasiłek do Polski. Zasiłek przysługuje maksymalnie przez okres trzech miesięcy, w wysokości ustalonej przez zagraniczny urząd pracy w przeliczeniu na złotówki. Aby dokonać transferu, należy zwrócić się do zagranicznego urzędu pracy, gdzie jest się zarejestrowanym, o skierowanie do odpowiedniej instytucji łącznikowej, która wystawi formularz E 303 uprawniający do przeniesienia prawa do zasiłku do Polski. Po powrocie do kraju należy w ciągu 7 dni od daty planowanego wyjazdu do Polski zarejestrować się we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy, jako osoba poszukująca pracy. Jeśli osoba nie dochowa terminu 7 dni, prawo do zasiłku będzie jej przysługiwało od dnia rejestracji. Ponadto, po uzyskaniu zaświadczenia o rejestracji, wraz z formularzem E303/1-5 należy się zgłosić do WUP, odpowiedniego ze względu na miejsce zameldowania, gdzie wydawana jest decyzja w sprawie transferu zasiłku. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy nie podejmie się pracy, w celu kontynuacji wypłaty zasiłku trzeba wrócić do kraju, w którym był on przyznany. Formularz E 301 Zasada sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia umożliwia uzyskanie świadczeń z tytułu bezrobocia obywatelowi UE/ EOG, który posiada okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w dwóch lub więcej państwach członkowskich. Łączeniu podlegają tylko okresy zatrudnienia i ubezpieczenia, nie uwzględnia się okresów prowadzenia działalności na własny rachunek. Zasada sumowania daje ochronę na wypadek bezrobocia osobom przenoszącym się do innych krajów. Podlega następującym prawom: okresy zatrudnienia i ubezpieczenia potwierdzane są przez instytucję właściwą danego kraju, sumowane okresy potwierdzane są na formularzu E 301, okresy zatrudnienia i ubezpieczenia sumuje się, pod warunkiem, że nie przebiegały równocześnie. Aby otrzymać dokument potwierdzający okresy zatrudnienia i ubezpieczenia należy wystąpić o wystawienie formularza E 301 do odpowiedniej zagranicznej instytucji. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia. Po powrocie do kraju należy zarejestrować się we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. Ponadto należy zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, gdzie wydawana jest decyzja w sprawie przyznania zasiłku dla osób, które przemieszczają się na europejskim rynku pracy. Osoba zgłaszająca się do urzędu powinna przedstawić m.in. formularz E 301 i świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w zakładce Nasze Usługi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Wojciech Kamiński WUP w Warszawie Irlandia Department of Social Community and Family Affairs Floor 2 Oisin House Pearse Street Dublin 2,Ireland Tlph : / 20 (E 303), (E 301) Fax : Adresy instytucji łącznikowych wydających formularze z serii E 300 Wielka Brytania The Pension Service International Pension Centre Tyneview Park Newcastle upon Tyne England NE98 1BA Tlph : Fax: Liczba osób ubiegających się o zasiłki w latach Formularze z serii E r. 2008r. Zaświadczenia E 301 potwierdzające okresy ubezpieczenia i zatrudnienia przebyte w krajach UE złożone w WUP w Warszawie na bazie których wydawane są decyzje o przyznaniu zasiłku w Polsce Decyzje dotyczące transferu do Polski świadczeń z tytułu bezrobocia przyznanych za granicą w oparciu o formularz E STYCZEŃ - LUTY

11 OSTROŁĘKA M A Z O W I E C K I Współpraca gwarancją jakości Podsumowanie współpracy w 2008 roku, ustalenie zakresu i zasad współdziałania w 2009 roku oraz współpraca w realizacji zadań dotyczących informacji i poradnictwa zawodowego była tematem spotkania zorganizowanego przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce. Uczestnikami spotkania byli doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego i liderzy klubów pracy z Powiatowych Urzędów Pracy w Ostrołęce, Makowie Mazowieckim, Ostrowi Mazowieckiej i Przasnyszu oraz pracownicy Gminnego Centrum Informacji w Broku. Doradcy zawodowi z CIiPKZ zaprezentowali działania filii dotyczące informacji i poradnictwa zawodowego, przedstawili efekty organizacji Młodzieżowych Targów Edukacji i Pracy, Targów Pracy i Szkolnictwa Wojskowego, Prezentacji Edukacyjnych Ostrołęka 2008 oraz Dni Aktywności Zawodowej. Dyskutowano o szkoleniach osób bezrobotnych w 2008 roku i barierach utrudniających podejmowanie decyzji o dalszej edukacji zawodowej. Propozycje współpracy w 2009 roku dotyczyły m.in. wymiany informacji zawodowych, Na spotkaniu przedstawiono plany współpracy w 2009 roku. wzajemnej promocji świadczo- nych usług, organizacji wspólnych stoisk Aktywności Zawodowej w gminach. Doradcy zawodowi i pośrednicy pracy z PUP klubów pracy udało się zmotywować do udziału i zorganizować zajęcia dla ponad informacyjno-promocyjnych. Uczestnicy oraz doradcy zawodowi z CIiPKZ będą 130 osób. Warsztaty poszukiwania pracy spotkania pozytywnie przyjęli wiadomość o podjętych przez filię działaniach, dotyczących organizacji Targów Edukacji i Pracy w Ostrowi Mazowieckiej. W minionym roku na targach w Ostrołęce oferty edukacyjne przedstawiło ponad 40 szkół wyższych i policealnych. Odwiedzający targi mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracy Powiatowego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i agencji zatrudnienia. Ostrów Mazowiecka byłaby kolejnym miastem na terenie działania filii, gdzie byłoby realizowane takie przedsięwzięcie. Wspólnie z samorządami i powiatowymi urzędami pracy będą organizowane Dni udzielać informacji, dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wolnych miejsc pracy na lokalnym i wojewódzkim rynku pracy, zakładania własnej działalności gospodarczej. Dni Aktywności Zawodowej organizowane były w gminach powiatu ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego. Filia WUP wystąpi z propozycją realizacji tego przedsięwzięcia do burmistrza, starosty i dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu. Doradcy zawodowi zaproponowali liderom klubów pracy pomoc w prowadzeniu zajęć grupowych. Ta forma współpracy okazała się bardzo skuteczna. Liderom dla 15 grup bezrobotnych prowadzili doradcy z CIiPKZ. Efektywność i jakość usług w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego na poziomie lokalnym zależy w dużej mierze od współpracy ludzi zajmujących się problematyką rynku pracy i rynku szkoleniowego. Zaangażowanie, motywacja i optymizm uczestników spotkania daje nadzieję na bardzo dobrą współpracę w przekazie informacji, wymianie doświadczeń i wsparciu partnerów w realizacji organizowanych przedsięwzięć. Marian Krupiński Dyrektor Filii WUP w Ostrołęce Zostań przedsiębiorcą Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce włączyła się w promocję przedsiębiorczości, organizując szkolenia Zostań Przedsiębiorcą, adresowane do osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. Beata Kujszczyk z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie omówiła obowiązujące przepisy prawne, formy organizacyjno prawne prowadzenia działalności gospodarczej, formalności związane z rejestracją firmy, formy opodatkowania oraz finansowanie prowadzenia działalności gospodarczej. Pracownice Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce Wiesława Milczarczyk i Ewa Dobkowska przedstawiły prezentację dotyczącą możliwości uzyskania przez osoby bezrobotne jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Tomasz Będźkowski z Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce udzielił informacji na temat realizacji projektów z Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wskazał instytucje, które mogą realizować projekty, omówił kryteria naboru i korzyści płynące z uczestniczenia w projektach wspierających przedsiębiorczość. W spotkaniu wzięły udział 44 osoby z miasta i powiatu ostrołęckiego. W związku z dużym zainteresowaniem prezentowaną tematyką, Filia WUP w Ostrołęce planuje organizację kolejnego szkolenia. Marian Krupiński Dyrektor Filii WUP w Ostrołęce 10 STYCZEŃ - LUTY 2009

12 OSTROŁĘKA Zasady zatrudnienia cudzoziemców Procedury wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Polsce, obowiązujące regulacje prawne oraz propozycje zmian w nowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczące zatrudniania cudzoziemców to główne tematy spotkania informacyjnego dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić cudzoziemców w Polsce. W spotkaniu wzięło udział 12 pracodawców z terenu działania Filii transportowych, przemysłowych i z in- oraz wyjaśnieniami indywidualnych problicznych i niepublicznych, właściciele firm Spotkanie zakończyło się pytaniami WUP w Ostrołęce oraz pracownicy powiatowych urzędów pracy zajmujący się wydawaniem opinii o sytuacji na lokalnym rynku pracy. Byli również przedstawiciele szkół punych branż. Pracodawców interesowały głównie zmiany w przepisach obejmujące ułatwienia i okres, na który wydawane jest zezwolenie na pracę cudzoziemca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. blemów poruszanych przez pracodawców z regionu ostrołęckiego. Marian Krupiński Dyrektor Filii WUP w Ostrołęce Co dwie głowy to nie jedna O karierze, motywacji i sposobach zdobywania wiedzy rozmawiamy z trenerem Krzysztofem Pucem oraz Dariuszem Kuchtą, Dyrektorem Krakowskiego Centrum Dialogu Społecznego prowadzącego szkolenia w ramach projektu Kompleksowe szkolenia dla pracowników urzędów pracy na Mazowszu, realizowanego przez WUP w Warszawie. - Czy szkolenia są bardziej receptą na sukces i awans czy pomocą w rozwiązywaniu zawodowych problemów dnia codziennego? KRZYSZTOF PUC: We współczesnym świecie efektywne szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji osobistych, w tym także zawodowych. Samo uczestnictwo w szkoleniu nie zwiększa szansy na sukces i awans, nie jest także receptą na rozwiązywanie problemów dnia codziennego. Dopiero zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie szkolenia oraz ich doświadczanie w życiu zawodowym zwiększa jakość pracy i zdolności interpersonalne człowieka. - Czy szkolenia z zakresu umiejętności miękkich - bo z takimi mamy w tym projekcie do czynienia - dają wiedzę do wykorzystania w życiu prywatnym? Czy szkolenia miękkie mogą dawać twarde rezultaty? K.P.: Oczywiście, że tak. Umiejętności miękkie mają postać niematerialną i często niemożliwą do bezpośredniej weryfikacji. Zawsze w szkoleniach chodzi nam o wzrost wskaźników miękkich m.in. wzrost motywacji do działania, wzrost samooceny i poczucia własnej wartości, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, rozwinięcie zdolności interpersonalnych, analitycznych i organizacyjnych, zmiana postaw. Pracując z uczestnikami szkolenia np. nad zmianą postaw w relacji zawodowej: pracownik klient wpływamy także na zmianę postaw w ich życiu codziennym, osobistym. Nabyte podczas szkoleń umiejętności przekładają się na konkretne wskaźniki i działania np. wzrost liczby zadowolonych klientów czy wyższe kompetencje kadry. - Lepsze są szkolenia w grupach czy samodzielna praca z literaturą fachową, do której można sięgnąć w każdej chwili? Dariusz Kuchta: Co dwie głowy to nie jedna. Czytanie literatury fachowej to zdobycie informacji, aktywne uczestnictwo w szkoleniu to zdobycie kompetencji, a więc także umiejętności. Wyższą efektywność uzyskujemy, gdy zdobytą wiedzę zaraz możemy przełożyć na działania praktyczne. A szkolenia są ku temu okazją. Uczestnicy mają okazję podpatrywać innych, dzielić się doświadczeniem i pomysłami oraz doskonalić narzędzia pracy. Poprzez czytanie zapamiętujemy ok. 10 proc. informacji, natomiast poprzez techniki interaktywne (np. symulacje scenek, dyskusję, uczenie innych) zapamiętujemy od proc. przekazanych na szkoleniu informacji. Dlatego samodzielna praca z literaturą fachową nie jest w stanie dostarczyć takich efektów jakie osiąga się pracując z grupą. - Jaki jest Pana zdaniem sposób na zimowe dni, gdy opuszcza człowieka chęć do pracy? K.P.: Trudno tutaj o gotowe recepty. Wszystko zależy od sytemu wartości i przekonań każdego z nas. Jeśli intensywnie pracujemy pamiętajmy też, aby intensywnie wypoczywać. Gdy pracujemy fizyczne odpoczywajmy raczej statycznie, gdy umysłowo wskazany jest odpoczynek dynamiczny, aktywny. Może zima to czas na urlop? A tak bardziej poważnie to, uważam, że przez cały rok bardzo ważna jest psychiczna higiena pracy, proporcje między pracą a czasem wolnym, określony styl życia i przekonanie do wykonywanej pracy. Dbajmy o siebie - potencjał, którym dysponujemy jest największym, najcenniejszym narzędziem pracy, poznawajmy siebie i skupiajmy się na tym co pozytywne a są duże szanse, że nie opuści nas chęć do pracy w zimowe dni. -Dziękuję za rozmowę. Tomasz Lendo Filia WUP w Ostrołęce Dobiega końca realizacja projektu z działania Kompleksowe szkolenia dla pracowników urzędów pracy na Mazowszu. Jednak ostrołęcka filia zaczyna realizować kolejny projekt z działania 6.2 Własna firma z Europejskim Funduszem Społecznym. Wniosek przygotowany przez naszą filię otrzymał najwyższą ocenę punktową podczas pierwszego posiedzenia KOP. Wartość projektu, w którym będzie uczestniczyło 30 beneficjentów chcących założyć własną działalność gospodarczą to prawie 1,5 mln złotych. Potencjalnych beneficjentów informujemy, że odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie internetowej urzędu (zakładka Filie/ Ostrołęka) STYCZEŃ - LUTY

13 CIECHANÓW M A Z O W I E C K I Zaplanuj karierę zawodową Na terenie działania ciechanowskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy trwają intensywne przygotowania do ósmej edycji Forów Edukacyjnych i Targów Pracy. Będą one organizowane w czterech powiatach: ciechanowskim, mławskim, płońskim i żuromińskim. Działania te są adresowane głównie do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, stojącej przed wyborem miejsca i kierunku dalszego kształcenia. Dokonywane wybory, często bardzo młodych ludzi, obciążone są dużym ryzykiem pomyłki. Aby były one trafione młodzież powinna poznać zawody i zdobyć informacje o możliwościach kształcenia. Pomysł organizacji tego typu spotkań dla młodzieży, który zrodził się w środowisku urzędów pracy, spotkał się z życzliwym przyjęciem ze strony władz samorządowych. Głównym celem jest wsparcie uczniów w planowaniu kariery zawodowej i lepsze dostosowanie się do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Honorowy patronat nad forami objęli starostowie powiatów i Prezydent Miasta Ciechanów. W gronie organizatorów i współorganizatorów były: władze oświatowe, powiatowe urzędy pracy, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku, ciechanowska Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ciechanowie, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie, Akademia Humanistyczna w Pułtusku i Ciechanowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie oraz Mazowiecka Izba Gospodarcza. W ostatnim czasie bardzo aktywnym partnerem są przedstawiciele Wojska Polskiego - Wojskowej Komendy Uzupełnień, miejscowej jednostki oraz Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych, niepracujących w wieku lat. Działania przewidziane w projekcie obejmowały m.in. turnus rehabilitacyjny, szkolenie umiejętności interpersonalnych, kurs Aktywny na rynku pracy, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, spotkania grup samopomocowych, imprezy integracyjno - rekreacyjne. W grudniu 2008 r. pracownicy Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie wzięli udział w I Ciechanowskim Forum Osób Niepełnosprawnych oraz Fora są organizowane dzięki współpracy wielu instytucji samorządowych. Aktywność szansą na zatrudnienie i samodzielność w Mini Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych - przedsięwzięciach, które podsumowały realizowany projekt. I Ciechanowskie Forum Osób Niepełnosprawnych zgromadziło około 100 osób. Na spotkaniu podzielono się doświadczeniami, informacjami o inicjatywach lokalnych podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Łukasz Bednarski z Ciechanowa, poruszający się na wózku inwalidzkim, na przykładzie osobistych doświadczeń opowiedział o możliwościach podejmowania aktywności zawodowej szkół i uczelni wojskowych. Organizowane dotychczas fora dawały możliwość zapoznania się z wybraną szkołą, zebranie informacji o specyfice nauczania. Bardzo ważna była możliwość uzyskania wielu informacji w bezpośredniej rozmowie z nauczycielami i uczniami oraz przedstawicielami uczelni i studentami. Natomiast targi stworzyły okazję do kontaktów z doradcami zawodowymi z urzędów pracy i poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy oferowali pomoc z zakresu doradztwa i informacji zawodowej. Organizowane, dzięki dużej grupie entuzjastów, fora nie mają zamkniętej formuły programowej. Na przykład, w ubiegłym roku w Ciechanowie odbyły się Subregionalne Targi Edukacji i Pracy. W każdej edycji organizowane są seminaria i konferencje dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Ogółem w spotkaniach wzięło udział około 5300 młodych osób ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W styczniu br. rozpoczęto spotkania organizacyjne, na których ustalane są terminy targów w poszczególnych powiatach i harmonogram prac organizacyjnych. Wojciech CZUBAK Filia WUP w Ciechanowie W drugim półroczu ubiegłego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie realizowało projekt Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie, w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. i społecznej przez osoby niepełnosprawne. Podczas spotkania zaprezentowano Informator dla osób niepełnosprawnych, będący kompendium wiedzy ułatwiającej orientację w przepisach prawa i w zadaniach instytucji działających na rzecz tej szczególnej grupy mieszkańców powiatu ciechanowskiego. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski, Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik, Pełnomocnik 12 STYCZEŃ - LUTY 2009

14 CIECHANÓW Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych Artur Pozorek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego Marek Milewski, przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz reprezentanci lokalnych organizacji pozarządowych. Na Mini Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych osoby odwiedzające stoisko Ciechanowskiej Filii WUP miały możliwość skorzystania z porad doradcy zawodowego w zakresie profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy adresowanymi do osób niepełnosprawnych, uzyskania informacji dotyczących pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jakub Gwoździk p.o. Dyrektora Filii WUP w Ciechanowie Na stoisku WUP niepełnosprawni mogli się zapoznać z ofertami pracy. Rekrutacje dla przedsiębiorstw z subregionu ciechanowskiego Sklep z pracą dla aktywnych Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie realizuje pośrednictwo pracy poprzez sklep z ofertami pracy. Jego podstawowym atutem jest baza danych zawierająca oferty pracy stałej, sezonowej i dorywczej w subregionie ciechanowskim oraz na Mazowszu. Sklep z ofertami pracy kieruje swoje usługi do osób aktywnie poszukujących zatrudnienia oraz pracodawców. Umożliwia szybki kontakt z potencjalnym pracodawcą za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub komputera z dostępem do Internetu. Do dyspozycji klientów są lokalne i ogólnopolskie gazety z ogłoszeniami o pracę. Można również uzyskać informacje i zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy EU- RES. Ponadto do dyspozycji pracodawców są udostępnione CV osób poszukujących zatrudnienia. Można również uzyskać informacje na temat koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej. Wiedza ta jest szczególnie potrzebna osobom powracającym do Polski z zarobkowego wyjazdu zagranicznego. Współpraca z pracodawcami Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie uczestniczy w działaniach rekrutacyjnych na rzecz dużych zakładów pracy w naszym regionie. Aktualnie filia prowadzi rekrutacje dla Drukarni Wydawnictwa Bauer oraz Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w Ciechanowie. Ważną częścią działalności jest współpraca z pracodawcami i reagowanie na ich potrzeby. Pod koniec stycznia br. w Sklepie z Pracą odbyło się spotkanie z pracodawcą reprezentującym Gospodarstwo Rolno Ogrodnicze Sadpol z Wierzbicy gm. Serock, który poszukuje pracowników. Praca w ogrodnictwie Pracodawca dysponuje 40 wolnymi miejscami zatrudnienia na stanowisku pracownik produkcji. Określił wymagania, które dotyczyły wykonywania prostych czynności pielęgnacyjnych na plantacji owoców. Następnie przedstawił szczegółowe warunki zatrudnienia, ubezpieczenia, dojazdu oraz udzielił odpowiedzi na pytania, jakie padły ze strony 20 osób, zainteresowanych podjęciem zatrudnienia. Dzięki współpracy z powiatowymi urzędami pracy oraz Gminnymi Centrami Informacji z terenu subregionu ciechanowskiego, oferty pracy docierają do szerokiego grona pracobiorców. Poszukujący pracy spotkali się z przyszłym pracodawcą. Jakub Gwoździk p.o. Dyrektora Filii WUP w Ciechanowie STYCZEŃ - LUTY

15 RADOM M A Z O W I E C K I Subregionalne spotkanie doradców zawodowych Pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej radomskiej Filii WUP zorganizowali subregionalne spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla doradców zawodowych urzędów pracy w subregionie radomskim. Studenci w urzędzie W spotkaniu wzięło udział 16 doradców zawodowych z subregionu radomskiego. Kolejne spotkanie, w ramach bieżącej współpracy ze specjalistami powiatowych urzędów pracy, dało możliwość bezpośredniej wymiany opinii, przedyskutowania aktualnych zadań i podsumowania rocznych dokonań. W spotkaniu wzięło udział 16 doradców zawodowych z siedmiu powiatowych urzędów pracy subregionu radomskiego. Omówiono bieżące problemy dotyczące stosowania nowych standardów podstawowych usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Wiele uwagi poświęcono analizie potrzeb szkoleniowych. Doradcy zawodowi Powiatowych Urzędów Pracy podzielili się swoimi opiniami na temat oferty programowej i merytorycznej oraz organizacji szkoleń. Przeanalizowano wymogi dotyczące prowadzonej dokumentacji oraz procedury konieczne do zastosowania przy współpracy Powiatowych Urzędów Pracy i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w realizacji wspólnych zajęć grupowych dla osób bezrobotnych. Podczas spotkania wypracowano zasady, kierunki współdziałania i współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na terenie Radomia i powiatu radomskiego. Wkrótce zostanie podpisane partnerskie porozumienie pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu, a Filią Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu, które określi zasady współdziałania. Anna Kicior Filia WUP w Radomiu Studenci Politechniki Radomskiej przekonali się, że urząd pracy nie musi kojarzyć się tylko z wypłacaniem zasiłków. Może także uczyć przedsiębiorczości oraz sięgania po pieniądze z Unii Europejskiej. Wpołowie stycznia Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu odwiedzili studenci wydziałów nauczycielskiego i ekonomicznego największej radomskiej uczelni. Ci pierwsi zapoznali się ze specyfiką pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Przyszłych ekonomistów interesowały z kolei zagadnienia związane z funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej. Zajęcia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej poświecone były przede wszystkim kreowaniu postaw przedsiębiorczości. Studenci dowiedzieli się m.in. co robić, aby po studiach odnaleźć się na rynku pracy, jak szukać interesującej pracy, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i jak krok po kroku założyć własną firmę. - Część studentów Wydziału Nauczycielskiego chciałaby w przyszłości zostać doradcami zawodowymi, dlatego takie zajęcia pozwoliły im zorientować się, na czym ten zawód polega i czy im odpowiada - mówi opiekunka studentów dr Maria Gagacka. Żacy zapoznali się ze specyfiką pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Spotkanie na temat funduszy strukturalnych i projektów unijnych dla ponad 40 osobowej grupy studentów III roku Wydziału Ekonomicznego poprowadzili pracownicy Zespołu ds. Projektów i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. Najwięcej informacji dotyczyło Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a zawłaszcza 14 STYCZEŃ - LUTY 2009

16 RADOM Studentów ekonomii interesowały przede wszystkim programy i projekty unijne. Działania 6.2, które daje młodym ludziom szansę skorzystania z dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. - Studenci ekonomii mają zajęcia z funduszy strukturalnych, uczą się pisania projektów, ale powinni też wiedzieć, jak robią to fachowcy, do kogo takie projekty są adresowane i jak są realizowane podkreśla M. Gagacka. Jej zdaniem wizyta w radomskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy powinna być dla żaków pożyteczna, ponieważ mogli skonfrontować teorię, której uczą się na studiach, z praktyką. - Przynajmniej raz w roku staram się zabrać swoją grupę studentów do jakiegoś urzędu czy instytucji. Każda taka wizyta uczy ich czegoś nowego zapewnia dr Gagacka. W Filii WUP studenci mogli się przekonać, że urząd pracy niekoniecznie musi się kojarzyć tylko z wypłacaniem zasiłków dla bezrobotnych, ale może zajmować się takimi sprawami jak doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy czy projekty unijne. Andrzej Sałata Filia WUP w Radomiu Radomskie Forum Wszyscy Równi Radomskie Forum Wszyscy Równi było poświęcone integracji oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W Forum uczestniczyło ponad 120 osób. Organizatorem spotkania był Zespół Obsługi Instytucji i Partnerów Rynku Pracy Filii WUP w Radomiu, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu. Wforum uczestniczyli przedstawiciele: Samorządu Województwa Mazowieckiego, organizacji pracodawców, instytucji rynku pracy i sektora pozarządowego. Gości przywitał Aleksander Kornatowski, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Artur Pozorek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawił zadania samorządu województwa skierowane do osób niepełnosprawnych. Przybliżył zasady opracowania i realizację wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Wanda Maciejewska, Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zachęcała instytucje i organizacje do rozszerzenia działalności wpływającej na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przedstawiła główne cele i zadania POPON-u. Zaznaczyła, że priorytetem w ich działaniu jest tworzenie prostego i przejrzystego systemu prawnego, skutecznie zachęcającego do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Przedstawiciel Radomskiego Biura Zabawa integracyjna uczestników forum. Doradztwo i Kariera, Rafał Olszewski omówił założenia realizowanego na terenie Radomia projektu. Zachęcał wszystkich do odwiedzenia Biura DiK-u, gdzie bezpłatnie udzielane są informacje na temat kształtowania kariery zawodowej i pośrednictwa pracy oraz wyboru ścieżki zawodowej. Na forum swoje usługi prezentowała Filia WUP w Radomiu. Stoiska informacyjne miały również radomskie instytucje związane z obsługą niepełnosprawnych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Biuro Doradztwa i Kariery dla Osób Niepełnosprawnych, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Informacyjny Osób Niepełnosprawnych. Można było tam uzyskać informacje na temat wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych oraz zapoznać się z aktualnym ofertami pracy oraz dostępnymi na lokalnym rynku formami wsparcia dla osób niepełnosprawnych. W imprezie uczestniczyła głównie młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu. Forum stanowiło miejsce wspólnej wymiany doświadczeń, informacji oraz integracji środowiska osób niepełnosprawnych z instytucjami działającymi w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym. Anetta Ryciak Filia WUP w Radomiu STYCZEŃ - LUTY

17 SIEDLCE M A Z O W I E C K I Autoprezentacja w cenie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej siedleckiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy zorganizowało warsztaty Jak mnie widzą - tak mnie piszą nastawione na aktywizację osób bezrobotnych. W programie uwzględniono tematykę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywności oraz autoprezentacji. Urząd bliżej klienta Organizatorami przedsięwzięcia byli: Powiatowy Urząd Pracy, Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Po raz pierwszy targi odbyły się w siedzibie obu urzędów pracy. Pomysł okazał się trafiony. Frekwencja była wyższa niż podczas imprez plenerowych. W targach wzięli udział bezrobotni i osoby pracujące zainteresowane zmianą pracy lub poszukujące dodatkowego zatrudnienia. Odwiedzający targi uzyskali aktualne informacje o zakładach pracy, prowadzonych rekrutacjach, oczekiwaniach stawianych kandydatom do zatrudnienia. Pracodawcy prezentowali Zajęcia miały formę treningu konkretnych umiejętności, które z powodzeniem mogą być wykorzystane, zarówno w trakcie poszukiwania pracy (rozmowa kwalifikacyjna), jak i w nowym miejscu zatrudnienia. Podczas zajęć uwzględniono różne metody i techniki pracy, przekazując wiedzę teoretyczną na dany temat i dając szansę jej praktycznego przećwiczenia. Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi pracy należały: metody aktywizujące: gry, symulacje, techniki projekcyjne, dyskusje, czy wykłady w formie prezentacji multimedialnej. W opinii uczestników zajęcia były bardzo fachowe, przyjemne, pełne humoru i ciekawych zagadnień. Za ogromny atut uznano to, iż nie opierały się one jedynie na teorii, ale także na ćwiczeniach w praktyce. Dla tych, którzy po raz pierwszy zetknęli się z warsztatami, prowadzonymi przez Centrum Informacji iplanowania Ponad 30 wystawców oferowało blisko 2500 miejsc pracy w kraju i za granicą podczas V Siedleckich Targów Pracy. Poszukiwano m.in. kierowców, nauczycieli języków obcych, elektryków, inżynierów, budowlańców, policjantów, żołnierzy zawodowych. swoje firmy oraz prowadzili rozmowy kwalifikacyjne. Siedlecka Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentowała: Sklep z pracą, oferty pracy z Internetu, z sieci EURES, prasy lokalnej i innych źródeł, informacje dla osób niepełnosprawnych podejmujących działalność gospodarczą oraz materiały informacyjne dotyczące aktywizacji zawodowej. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej udostępniło testy badające predyspozycje zawodowe, ćwiczenia zawodoznawcze, testy psychologiczne, filmy o zawodach, filmy instruktażowo szkoleniowe. Odbyły się indywidualne konsultacje z doradcą Kariery Zawodowej, były one również cudownym pomysłem na wyjście z domu i spędzenie czasu w miłej, sprzyjającej twórczemu myśleniu atmosferze wśród sympatycznych, pełnych optymizmu i energii ludzi. W szkoleniu wzięło udział 8 osób i każda z nich zgłosiła chęć udziału w kolejnych warsztatach. Piotr Karaś Dyrektor Filii WUP w Siedlcach zawodowym i psychologiem. W Punkcie Informacyjno Promocyjnym Europejskiego Funduszu Społecznego informowano o możliwościach skorzystania z funduszy unijnych, oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zorganizowano również konsultacje na temat europejskiego rynku pracy, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Na stoisku Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach można było załatwić wszystkie sprawy związane z aktywnymi programami rynku pracy. Bardzo istotnym punktem było spotkanie z pracodawcami, na którym organizatorzy targów zaprezentowali swoje oferty współpracy, a pracodawcy podzielili się swoimi uwagami. Ze strony organizatorów propozycje przedstawili: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ewa Marchel, Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy Piotr Karaś oraz Marcin Zamyłko reprezentujący Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach. W spotkaniu uczestniczył także p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Krzysztof Grzegorz Strzałkowski. Honorowy patronat nad V Siedleckimi Targami Pracy objął Prezydent Miasta Siedlce. Patronat organizacyjny sprawował Zaścianek Polski. Po raz pierwszy targi odbyły się w siedzibach obu urzędów. Piotr Karaś Dyrektor Filii WUP w Siedlcach 16 STYCZEŃ - LUTY 2009

18 SIEDLCE Jak skorzystać z funduszy unijnych? Siedlecka Filia WUP przeprowadziła pod koniec ubiegłego roku ostatnie szkolenie z zakresu wdrażanego Działania 6.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Spotkanie o charakterze szkoleniowo - warsztatowym było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z wykorzystania środków unijnych w 2008 roku. Spotkanie było skierowane do przedstawicieli podmiotów i instytucji, które zamierzają realizować lub już realizują projekty w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1 PO KL. Podczas spotkania omówiono możliwości i szanse na wyjście z bezrobocia poprzez realizację projektów ze funduszy unijnych. Ponadto, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z prac Komisji Oceny Projektów, przedstawiono katalog najczęściej popełnianych błędów formalnych i merytorycznych w składanych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu. Pracownicy Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy omówili nabór wniosków z Działania 6.1 PO KL, przeprowadzony przez WUP w Warszawie w 2008 r. Organizatorzy spotkania zaprosili również powiatowe urzędy pracy z terenu działania filii do przedstawienia opinii na temat realizowanych projektów z Poddziałań i Z cennymi uwagami i sugestiami co do przyszłej współpracy przy realizacji projektów wystąpiły: Dyrektor Realizacja projektów finansowanych z UE daje szanse na wyjście z bezrobocia. Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach Ewa Marchel, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach Elżbieta Roszczak oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim Elżbieta Błońska. Na koniec szkolenia odbył się panel dyskusyjny, podczas którego omawiano m.in. możliwości współpracy w zakresie tworzenia i realizacji projektów partnerskich oraz tryb oceny składanych wniosków. Piotr Karaś Dyrektor Filii WUP w Siedlcach Zwycięski projekt filii w Siedlcach Projekt Czas na biznes opracowany przez siedlecką Filię WUP w Warszawie, w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL, został zatwierdzony jako jeden z 7 innych projektów do realizacji. Dzień Dobry! Czy mogę uzyskać informacje na temat dotacji wspierającej rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej? - to najczęstsze pytanie jakie pada z ust interesantów kontaktujących się i odwiedzających Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego siedleckiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wsparcie finansowe nowopowstających firm jest dla wielu szansą na realizację tej wymarzonej drogi w kierunku ustabilizowania własnej sytuacji zawodowej i finansowej. Od ponad roku pracownicy filii odpowiedzialni za opracowanie projektu Czas na biznes zbierali informacje o poziomie zainteresowania udziałem w projekcie. Liczba osób odwiedzających osobiście punkt informacyjny, dzwoniących, wysyłających zapytania pocztą elektroniczną jest bardzo duża. Świadczy to o wielkiej potrzebie realizacji tego typu projektu. Na początku 2009 roku liczba osób zgłaszających pisemną chęć udziału w projekcie zbliżyła się do 300, przy czym warto podkreślić, że wciąż nie rozpoczęła się ani realizacja projektu, ani jego promocja. Dotacja celem czy środkiem Niestety, niepokojącym zjawiskiem, które daje się odczuć w trakcie rozmów z zainteresowanymi udziałem w projekcie, jest myślenie ukierunkowane przede wszystkim na pozyskanie finansowego wsparcia. Pytanie ile?, które pada najczęściej jako pierwsze, udowadnia, że pomysł na biznes jest dla chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą często rzeczą wtórną. Pracownicy punktu starają się przede wszystkim zwracać uwagę interesantom na to, że przed podjęciem decyzji o założeniu własnej firmy trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw, dokonać samooceny własnych możliwości, umiejętności i predyspozycji. Konieczne wreszcie jest przeprowadzenie symulacji przyszłego biznesu, by w ten sposób zauważyć potencjalne zagrożenia. Wsparcie finansowe w ramach projektu powinno być sfinalizowaniem przemyślanej inwestycji, a nie początkiem procesu wymyślania przedmiotu działalności gospodarczej. Usługi, usługi, usługi... Z analizy spotkań i rozmów z zainteresowanymi udziałem w projekcie wynika, że wśród tych, którzy mają gotową koncepcję swojego biznesu prawie wszyscy chcą lokować swoje firmy w sektorze usług. Bez względu na globalną sytuację gospodarczą i niepewność, związaną ze światowym kryzysem finansowym, dominują przede wszystkim branże powiązane z budownictwem, handlem oraz finansami. Wiele pomysłów na biznes ujawnianych przez naszych interesantów jest bardzo nowatorskich. Ze względu na ograniczoną do 36 liczbę uczestników należy się spodziewać zaciętej rywalizacji. Wygrają najlepsi. Piotr Karaś Dyrektor Filii WUP w Siedlcach STYCZEŃ - LUTY

19 PŁOCK M A Z O W I E C K I Od teorii do praktyki W grudniu ubiegłego roku płocka Filia WUP zakończyła cykl trzech spotkań na temat możliwości pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki współpracy z Gazetą Wyborczą, w której ukazał się artykuł promujący działania naszej filii, informacja o szkoleniach dotarła do szerokiego grona odbiorców z subregionu płockiego. Uczestnikom spotkań zaprezentowano m.in. założenia Priorytetu VI PO KL ze szczególnym uwzględnieniem Działania 6.1, prawa i obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie projektu oraz wniosek beneficjenta o płatność. Największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja omawiająca krok po kroku zasady prawidłowego wypełniania wniosku o dofinansowanie, na przykładzie gotowego projektu. Każdy z uczestników miał możliwość zgłaszania własnych propozycji do tematyki Aktywizacja zawodowa mieszkańsów wsi kolejnych spotkań oraz uzyskania odpowiedzi na pytania w kwestiach budzących wątpliwości. Wiele osób wysoko oceniło formę i sposób przekazanej wiedzy, a także profesjonalizm wykładowców, deklarując udział w kolejnych spotkaniach poświęconych podobnej tematyce. W szkoleniach wzięło udział 56 osób: przedstawiciele samorządu, szkół, lokalnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy subregionu płockiego zainteresowani udziałem w projektach współfinansowanych ze środków EFS. W 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosi nowe konkursy. Mamy nadzieję, że zakres tematyczny zrealizowanego cyklu szkoleń odpowiedział na oczekiwania uczestników, a przede wszystkim zachęcił i ułatwił podjęcie decyzji o realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Marta Świerkocka Filia WUP w Płocku Bezrobotni zamieszkujący tereny wiejskie stanowią grupę osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dlatego należy podjąć wszelkie możliwe działania, by pomóc im w aktywizacji zawodowej. Zadania tego podjęli się doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Płocku. Jednym z powodów bezrobocia na wsi jest niski poziom wykształcenia, brak znajomości języków obcych, podstawowej obsługi komputera, co w znacznym stopniu ogranicza możliwość korzystania z e-learningu czy edukacji dla dorosłych. Najzdolniejsza i najbardziej przedsiębiorcza młodzież opuszcza tereny wiejskie. Brakuje lokalnych liderów, którzy umieliby zaktywizować społeczność wiejską. Z naszych doświadczeń wynika, iż bezrobotni, wśród barier utrudniających im znalezienie zatrudnienia, wymieniają przede wszystkim: brak odpowiednich połączeń komunikacyjnych z miastem, niedobór firm tworzących miejsca pracy, zbyt niskie wynagrodzenia. Kobiety mówiły o konieczności opieki nad dziećmi. Istotnym problemem na terenach wiejskich jest również praca sezonowa na czarno. W szczególnie złej sytuacji ekonomicznej są pozostający bez pracy - podopieczni ośrodków pomocy społecznej, dla których w 2008 roku Filia WUP w Płocku organizowała warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Podsumowanie działań pracowników Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Płocku skierowanych do tej grupy, odbyło się w grudniu ubiegłego roku. Przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej przywitał kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Andrzej Mossakowski, a doradca zawodowy, psycholog Magdalena Mućka omówiła główne problemy bezrobocia na terenach wiejskich. W 2008 roku nawiązano współpracę z ośrodkami pomocy społecznej z terenu Spotkanie z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej. gmin: Brudzeń Duży, Radzanowo, Stara Biała, Mała Wieś, Słubice, Sanniki oraz Sierpc. Celem była aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenów wiejskich poprzez indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe. Zajęcia przeprowadzono dla 16 grup, uczestniczyły w nich 174 osoby, w tym 115 kobiet. Uczestnicy zapoznawali się ze swoimi prawami i obowiązkami, tworzyli własne dokumenty aplikacyjne, ćwiczyli autoprezentację w trakcie symulacji rozmowy z pracodawcą. Stworzli swój indywidualny plan działania, wzięli udział w treningu relaksacyjnym. Psycholog i doradca zawodowy zwracali uwagę na wzmacnianie poczucia wartości uczestników oraz motywacji do poszukiwania pracy. Przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej biorący udział w spotkaniu podkreślili, że jest to bardzo ważny element aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Na zakończenie spotkania wręczono wyróżnienia przedstawicielom MOPS i GOPS w Sierpcu oraz GOPS w Brudzeniu Dużym, za działania podejmowane na rzecz osób bezrobotnych we współpracy z Filią WUP w Płocku. Wszystkie ośrodki pomocy społecznej z terenu działania Filii WUP w Płocku serdecznie zapraszamy do współpracy w 2009 roku. Prosimy o kontakt z Magdaleną Mućką, nr telefonu /76. Magdalena Mućka Filia WUP w Płocku 18 STYCZEŃ - LUTY 2009

20 PŁOCK Kształcimy się przez całe życie Po raz kolejny płocka Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Powiatowy oraz Miejski Urząd Pracy w Płocku zorganizowali Targi Edukacyjne. Na 36 stoiskach prezentowały się szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe i instytucje szkoleniowe z regionu oraz szkoły wojskowe z Warszawy, Gdyni, Poznania, Torunia, Łodzi, Dęblina i Wrocławia. Targi były skierowane do osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych oraz ideą kształcenia się przez całe życie. W imieniu organizatorów targi otworzył p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Krzysztof Grzegorz Strzałkowski. Głos zabrali zaproszeni goście m.in. Senator RP Eryk Smulewicz, Starosta Płocki Michał Boszko, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Andrzej Dwojnych oraz Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Katarzyna Kęsicka. Podczas targów odbyła się również konferencja Partnerstwo Lokalne dla Edukacji, której celem było wskazanie uczelniom, instytucjom szkoleniowym, korzyści wynikających z tworzenia bądź wstępowania do istniejących już Partnerstw Lokalnych. Ewa Pietrzak, ekspert z zakresu funduszy strukturalnych, zaprezentowała dotychczasowe doświadczenia partnerstw i obszary współpracy w ramach podpisanych porozumień. Najważniejszym celem partnerstw jest budowanie trwałych porozumień między instytucjami samorządowymi, lokalnymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami społeczności lokalnej na rzecz ożywienia gospodarczego oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Targi otworzył Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, p.o. Dyrektora WUP w Warszawie. Urszula Wojtalewicz, przedstawicielka Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku, mówiła o kształceniu ustawicznym, jako niezbędnym środku budowania gospodarki opartej na wiedzy. Kształcenie ma zapewnić wzrost konkurencyjności europejskiej gospodarki, poprawić sytuację pracownika na rynku pracy, zmniejszyć ryzyko utraty pracy oraz przyczynić się do wzrostu dochodów. W dyskusji uczestniczyli również Anna Cajsel, przedstawicielka firmy Agora SA, Maria Wiro-Kiro, główny specjalista Wydziału Szkoleń Beneficjentów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Michał Luczewski, ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ds. wykluczenia społecznego oraz koordynator Działu Projektów Europejskich w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Patronat medialny nad Targami Edukacyjnymi objęła Gazeta Wyborcza oraz Radio Eska. Spotkanie z pracownikami Gminnych Centrów Informacji Przybyłych powitał Andrzej Mossakowski, Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przypominając ideę działania Gminnych Centrów Informacji. Urszula Wojtalewicz, doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przeprowadziła analizę tematów realizowanych podczas spotkań skierowanych do klientów Gminnych Centrów Informacji z zakresu poradnictwa zawodowego. Klienci korzystali z usług doradców zawodowych w ramach porad indywidualnych, grupowych, spotkań informacyjnych i aktywizacyjnych. Mogli dowiedzieć się między innymi o wymaganiach pracodawców wobec przyszłych pracowników, własnym potencjale zawodowym, mocnych stronach warunkujących sukces w poszukiwaniu pracy, zasadach przygotowania dokumentow aplikacyjncych, sztuce autoprezentacji, innowacyjnych formach zatrudnienia - telepracy i pracy tymczasowej. Podczas spotkania zwrócono także uwagę na realizowany w Gminnych Centrach Informacji blok spotkań skierowany do stażystów Adaptacja społeczno - zawodowa w miejscu pracy. Doradcy zawodowi, szczególny nacisk kładli na budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych z zastosowaniem Katarzyna Kozań Filia WUP w Płocku Na rokrocznym spotkaniu podsumowujacym współpracę doradców zawodowych Centrum Planowania Kariery Zawodowej oraz Centrum Mobilnego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Gminnymi Centrami Informacji z regionu płockiego omawiano główne zadania z zakresu poradnictwa. zasad sovoir-vivre, konieczność kształcenia ustawicznego oraz potrzeby planowania kariery zawodowej. Z porad grupowych skorzystały 152 osoby, w zajęciach informacyjnych uczestniczyło 268 osób, a w aktywizacyjnych 82 osoby. Dwa Gminne Centra Informacji w Radzanowie i Małej Wsi zostały wyróżnione dyplomem, za zaangażowanie w rozwijanie współppracy w zakresie działań na rzecz osób bezrobotnych i poszukujacych pracy. Urszula Wojtalewicz Filia WUP w Płocku STYCZEŃ - LUTY

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy 1 sierpień 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 4 (18) 2007 Rok IV Radomski biznes na finiszu str. 18 EURES w pierwszym półroczu 2007 str. 5

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy okrojony str.2 Własna firma dla zwalnianych z pracy str.3 Spadek tempa zatrudnienia w I kwartale str.22

Fundusz Pracy okrojony str.2 Własna firma dla zwalnianych z pracy str.3 Spadek tempa zatrudnienia w I kwartale str.22 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e styczeń - luty 2011 NUMER 1 (39) 2011 rok (VIII) ISSN 2082-856X Fundusz Pracy okrojony str.2 Własna firma dla zwalnianych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych 26

O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych 26 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 4 (48) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja przygotowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Kontrole młodych przedsiębiorców wypadły na plus 12

Kontrole młodych przedsiębiorców wypadły na plus 12 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e Kontrole młodych przedsiębiorców wypadły na plus 12 lipiec sierpień 2014 NUMER 4 (60) 2014 rok (XI) ISSN 2082-856X Czy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe możliwości  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59-220 Legnica Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce Człowiek - najlepsza inwestycja Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 Samorząd

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy NUMER 4 2013 rok (IX) grudzień 2013 KONKURS BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III SPIS TREŚCI NUMER 4 2013 rok (IX) grudzień 2013 Wstęp PKB rośnie,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo