3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu."

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SKODA PR PORTAL I. Wstęp. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego oraz zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji treści niniejszego Regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu. 3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104); 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904). 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). II. Definicje. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje: 1) Adres poczty elektronicznej - oznaczenie Systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2) Cookies - pliki tekstowe, które serwer Serwisu Usługodawcy zapisuje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w plikach tekstowych serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera oraz mogą być one również odczytane przez inne serwery lub innych użytkowników sieci Internet. 3) Dane osobowe wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie.. 4) Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia Konta dostępny pod adresem 5) Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w

2 odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. 6) Konto - utworzone po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego korzysta z treści Serwisu. 7) Login - ciąg znaków wprowadzanych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków nie ulega zmianie po utworzeniu Konta. 8) Regulamin niniejszy Regulamin korzystania z serwisu Skoda PR Portal. Regulamin dostępny jest pod adresem 9) Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta. 10) Serwis serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym prowadzony przez Usługodawcę i stanowiący własność Usługodawcy. 11) Strony Usługodawca i Użytkownik. 12) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U r. Nr 171, poz ze zm.). 13) Świadczenie usług drogą elektroniczną wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej. 14) Umowa umowa o świadczeniu Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą akceptacji Regulaminu, o treści odpowiadającej treści Regulaminu. 15) Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. 16) Usługodawca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44, Poznań, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON , NIP ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym ,00 PLN, dostawca samochodów marki Skoda i

3 właściciel serwisu internetowego dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia Usług bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. 17) Użytkownik osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji albo działająca na zlecenie redakcji (freelancer), korzystająca z Serwisu. III. Ogólne warunki świadczenia Usług 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu Systemu teleinformatycznego. 2. Zawartość stron Serwisu jest prawnie chroniona. 3. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące: 1) połączenie z siecią Internet, 2) przeglądarka akceptująca Cookies, 3) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, 4) przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej. 5. Usługodawca informuje, że pliki Cookies są instalowane na dysku twardym komputera Użytkownika logującego się w Serwisie w celu umożliwienia prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie wyrażenia sprzeciwu wobec instalowania na dysku twardym jego komputera plików Cookies. Sprzeciw należy złożyć drogą mailową na adres Usługodawcy. Wyrażenie sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu poprzednim może powodować nieprawidłowe działanie poszczególnych funkcjonalności Serwisu. W przypadku wyrażenia sprzeciwu Usługodawca zaprzestanie instalowania plików Cookies na dysku twardym komputera Użytkownika. 6. Zainstalowane na dysku twardym komputera Użytkownika pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w tym komputerze lub oprogramowaniu na nim zainstalowanym. 7. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Użytkownika w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzaniu usprawnień w Serwisie. 8. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się Użytkownikowi przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania. 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania

4 wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie zmiany w zakresie działalności Serwisu zostaną ogłoszone przez Usługodawcę. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników. 10. Usługodawca świadczy Usługi na terytorium Polski. IV. Korzystanie z Serwisu. 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. 2. Korzystanie z Serwisu wymaga Rejestracji. 3. Rejestracja jest niezbędna do założenia Konta. 4. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego.. 5. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe. 6. W Formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta. 7. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza rejestracyjnego Usługodawca w terminie 3 dni roboczych od dnia Rejestracji przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z potwierdzeniem Loginu i hasła lub odmawia Rejestracji. Z chwilą przesłania Loginu i hasła Użytkownik może korzystać z Serwisu bez konieczności ponownej Rejestracji. 8. Ewentualna odmowa rejestracji w PR Portalu poprzedzona jest każdorazowo weryfikacją telefoniczną celu wykorzystania materiałów dostępnych na PR Portalu i następuje wtedy, gdy zadeklarowany przez Użytkownika cel jest sprzeczny z polityką Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. 9. Login i hasło pozwalające na logowanie się do Konta mają charakter poufny. 10. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Loginem i hasłem Użytkownika przez osoby trzecie 11. Korzystając z Serwisu Użytkownik powinien w szczególności: a) powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu; b) powstrzymać się od jakichkolwiek działań uciążliwych i naruszających prawa innych Użytkowników. 12. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności działań utrudniających lub destabilizujących działanie Serwisu, Usługodawca jest uprawniony do zgłoszenia przedmiotowego działania właściwym organom. 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego. 14. W ramach posiadanego przez Użytkownika Konta, Usługodawca świadczy następujące Usługi:

5 a) pobieranie treści i materiałów dotyczących marki ŠKODA; b) skorzystanie z parku samochodów ŠKODA, zgodnie z jego regulaminem; c) zamówienie Newslettera. 15. Momentem zawarcia Umowy jest moment akceptacji niniejszego Regulaminu. 16. Umowa może być rozwiązana zarówno przez Usługodawcę, jak i Użytkownika. 17. Użytkownik może w każdej chwili dokonać likwidacji posiadanego Konta poprzez mechanizm udostępniony w ramach posiadanego Konta. Usługodawca potwierdza usunięcie Konta drogą mailową. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą trwałego usunięcia Konta. 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta w przypadku, gdy Użytkownik korzystając z Konta dokonuje działań zmierzających do destabilizacji Serwisu lub utrudnienia korzystania z Serwisu innym Użytkownikom. W takim przypadku, Usługodawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji Adres poczty elektronicznej, o usunięciu Konta wraz z podaniem przyczyny. V. Newsletter. 1. W celu otrzymywania Newslettera Użytkownik powinien dokonać zamówienia. 2. Świadczenie Usługi Newslettera polega na cyklicznym przesyłaniu środkami komunikacji elektronicznej na Adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji wydawanej przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega, że Newsletter może zawierać informacje handlowe. 3. Usługodawca świadczy Usługę Newslettera bezpłatnie. 4. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z Newslettera poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Usługodawcy. Usługodawca potwierdza otrzymanie wiadomości. Z tą chwilą Usługodawca zaprzestaje przesyłania Newslettera. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera. VI. Zakazane treści. 1. Usługodawca oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści, które: 1) w sposób oczywisty wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek; 2) prześladują lub popierają prześladowanie innych osób; 3) są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi albo zawierają link do witryny tylko dla dorosłych; 4) zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób; 5) zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;

6 6) naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich; 7) zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo niepołączone z taką stroną); 8) promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawiera instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych; 9) obejmują swoją treścią działalność komercyjną i/lub sprzedaż taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży; 10) zawierają znak towarowy lub nazwę należącą do innego podmiotu, a Usługodawca nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony; 11) naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby; 12) szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne. 2. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do treści, o których mowa w ust. 1, lub do ich usunięcia ze stron Serwisu w przypadku uzyskania wiarygodnego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych. VII. Ochrona danych osobowych. 1. Usługodawca na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych w związku z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Użytkowników w celu zgodnego z Regulaminem korzystania z Usług, rozpatrzenia reklamacji oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu. 2. Zakres Danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę jest następujący: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu. 3. Użytkownik w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji. 4. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące Użytkownika w Serwisie, adres IP) na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych. 5. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszystkie wymagania ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7 6. Usługodawca powierza przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika w zakresie, o którym mowa w punkcie VII.2. i VII.3. do GoldenSubmarine sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celu zapewnienia obsługi technicznej Serwisu. 7. Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez Użytkownika Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie Danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa. 8. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zgodnego z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług.. 9. Wszelkie Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu zgodnego z Regulaminem korzystania z Usług, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w celach marketingowych, w tym na ich udostępnianie Autoryzowanym Zakładom Dealerskim oraz Autoryzowanym Partnerom Serwisowym ŠKODA w Polsce oraz podmiotom świadczącym usługi powiązane z produktami Usługodawcy, w tym usługi finansowe, ubezpieczeniowe. 10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści podanych Danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 11. Użytkownik może żądać usunięcia swoich Danych osobowych, co jest jednoznaczne z rezygnacją z korzystania z Serwisu i usunięciem Konta. 12. Użytkownik ma prawo edytować podane Dane osobowe w ramach posiadanego Konta w Serwisie. VIII. Prawa własności intelektualnej. 1. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. 2. W celu pobierania treści dostępnych na stronach Serwisu, które zawierają utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z tych treści w całości i we fragmentach w zakresie następujących pól eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, oraz techniką cyfrową; 2) wprowadzanie do pamięci komputera; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 3. Licencja, o której mowa w ust. 2, uprawnia Użytkownika do korzystania z objętych nią treści na terytorium całego świata w całym okresie świadczenia Usługi Konta na rzecz tego Użytkownika (dostępu do Serwisu). 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie praw własności intelektualnej Usługodawcy może skutkować dochodzeniem roszczeń przewidzianych w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej lub w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bez zgody Usługodawcy nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim utworów, nazw, znaków towarowych lub oznaczeń słowno-graficznych rozpowszechnionych na stronach Serwisu, w całości lub części ani opracowywania podobnego utworu,

8 nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego przy wykorzystaniu utworu, nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słono-graficznego rozpowszechnionego przez Usługodawcę na stronach Serwisu jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa własności intelektualnej Usługodawcy. IX. Reklamacje. 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia pisemnej reklamacji dotyczącej świadczonych przez Usługodawcę Usług. 2. Reklamacja powinna być złożona na adres Usługodawcy. 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące Dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko oraz adres do korespondencji, a także określać przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Usługodawcy. 4. Usługodawca rozpatruje pisemne reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 5. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, Usługodawca powiadomi o tym fakcie Użytkownika wraz ze wskazaniem przyczyny drogą elektroniczną. 6. W razie uwzględnienia reklamacji, Usługodawca dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub pisemnie uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację. 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawiania zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeśli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu. X. Wyłączenie odpowiedzialności. 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawodność, dostępność, nieprzerwane działanie Serwisu oraz skutki wywołane przez nieprawidłowe działanie.. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek usunięcia Konta Użytkownika naruszającego postanowienia Regulaminu. 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Użytkownika na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy. 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich. 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych informacji w Formularzu rejestracyjnym. 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. XI. Postanowienia końcowe. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie w wersji elektronicznej umożliwiającej nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Użytkownikowi. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez opublikowanie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu pod adresem 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie internetowej Serwisu. 5. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.

REGULAMIN Platformy SMS-C.pl. 1. Definicje.

REGULAMIN Platformy SMS-C.pl. 1. Definicje. 1. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług www.sms-c.pl. 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL 1. DEFINICJE Usługodawca FIRMA HANDLOWA FEN DARIUSZ SKRZYPEK 80-124 Gdańsk UL NOWOGRÓDZKA 39. NIP 5832079428, REGON 190920670

Bardziej szczegółowo

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPÓŁEK GRUPY KNAUF 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl SPIS TREŚCI: Art. 1. WSTĘP Art. 2. DEFINICJE Art. 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE i RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A. 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługdrogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU KAMPANII REKLAMOWYCH GOOGLE ADWORDS

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU KAMPANII REKLAMOWYCH GOOGLE ADWORDS REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU KAMPANII REKLAMOWYCH GOOGLE ADWORDS DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI EKONTO 4 IV. ZASADY KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu ORIS

Regulamin Portalu ORIS Regulamin Portalu ORIS Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DEFINICJE Usługodawca Gabi.net Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARDELUX sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARDELUX sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiotowy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego (zwanego dalej Portalem ),

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin bezpieczeństwa danych

Regulamin bezpieczeństwa danych Regulamin bezpieczeństwa danych Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego naveo.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo