RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum nr 28 Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 33

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Adam Wnorowski, Krzysztof Bylicki. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli organu prowadzącego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor szkoły Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Uczniowie Rodzice Partnerzy szkoły, przedstawiciele organu prowadzącego Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 16 "Szkoła, w której pracuję" Wywiad grupowy Nauczyciele zróżnicowani pod 0 zogniskowany (FGI) względem stażu, nauczanego przedmiotu i pracy w zespołach zadaniowych oraz pedagog szkolny Wywiad grupowy Pracownicy inni niż 5 zogniskowany (FGI) nauczyciele Ankieta elektroniczna (CAWI) "Moja szkoła" Ankieta elektroniczna (CAWI) "Mój dzień" Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Ankieta audytoryjna (PAPI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Badanie na próbie pełnej uczniów klas rok niższych od najstarszych Badanie na próbie pełnej uczniów najstarszych klas Przedstawiciele trzech ostatnich roczników, dobrani losowo oraz przedstawiciele samorządu szkolnego Przedstawiciele rady rodziców i rad klasowych, reprezentujący różne roczniki oraz wszyscy chętni Badanie na próbie pełnej rodziców uczniów klas rok niższych od najstarszych Przedstawiciele organu prowadzącego i instytucji wskazanych przez dyrektora jako partnerzy Obserwacja zajęć 6 Obserwacja zajęć pozalekcyjnych Obserwacja szkoły Na zewnątrz, przed i po nd lekcjach, podczas przerw, podczas zajęć pozalekcyjnych Analiza danych zastanych / 33

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Gimnazjum nr 28 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Maria Skłodowska - Curie Gimnazjum Bydgoszcz Żeglarska Numer 67 Kod pocztowy Urząd pocztowy Bydgoszcz Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 212 Oddziały 9 Nauczyciele pełnozatrudnieni 18 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 5 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy KUJAWSKO-POMORSKIE Bydgoszcz Bydgoszcz gmina miejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 33

5 Wprowadzenie: obraz placówki Gimnazjum 28 w Bydgoszczy mieści się w oddanym do użytku w 1935 r. budynku, wybudowanym staraniem Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. 16 listopada 1935 do budynku wprowadziła się Szkoła Podstawowa nr 32, której w tym dniu nadano imię Marii Skłodowskiej Curie. Losy szkoły i budynku obfitowały w wiele epizodów, które zwieńczyło wprowadzenie 1 września 2001 r. na ulicę Żeglarską 67 Gimnazjum nr 28. W 2004 pod wspomniany adres powróciła tradycja związana z postacią Marii Skłodowskiej Curie. Uchwałą z dnia 26 listopada 2003 r. Rada Miasta Bydgoszczy nadała Gimnazjum nr 28 imię pierwszej polskiej Noblistki. Obecnie do szkoły uczęszcza ponad dwustu uczniów, uczonych w 8 oddziałach przez ponad dwudziestu nauczycieli. Uczniami szkoły są głownie dzieci zamieszkałe na osiedlu Jachcice ale od wielu lat jest ona popularna wśród rodziców, którzy zamieszkują obwody innych szkół gimnazjalnych, działających w Bydgoszczy. Co roku chętnych spoza obwodu gimnazjum jest więcej niż szkoła może przyjąć. Niezbyt wielkie rozmiary szkoły sprzyja środowiskowemu charakterowi szkoły. Współpraca ze środowiskiem to jeden z najoczywistszych atutów szkoły. Gimnazjum wykorzystuje nie tylko zasoby swego lokalnego otoczenia ale też możliwości, jakie daje współpraca z placówkami i instytucjami działającymi w Bydgoszczy. Partnerami szkoły są więc samorządy osiedli, parafia, działająca na nich organizacje i stowarzyszenia ale również wyższe uczelnie oraz placówki kulturalne miasta. Dzięki tej współpracy uczniowie mają zdecydowanie większe możliwości rozwoju. Uczestniczą w zdarzeniach kulturalnych, programach edukacyjnych. Szkoła skutecznie pozyskuje środki na realizację zajęć dodatkowych. Szkoła wspiera też działania na rzecz lokalnej społeczności. Użycza swych pomieszczeń Radzie Osiedla Jachcice oraz organizacjom społecznym. Organizuje też i współorganizuje imprezy dla lokalnego środowiska. Możliwość wszechstronnego rozwoju, jaką szkoła oferuje swoim uczniom to nie tylko przekazywanie wiedzy. Gimnazjum 28 to placówka, która wiele uwagi przywiązuje do tego, aby jej absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do dalszej nauki i dalszego życia. Ważnym elementem oddziaływań wychowawczych jest wpajanie uczniom wrażliwości i chęci niesienie pomocy innym. Głównym polem działania szkoły w tym kierunku są organizowane przez szkołę i przez uczniów akcje i imprezy charytatywne. W trakcie ewaluacji uczniowie zaangażowani byli w zbiórkę środków na operację chorego dziecka. Podobnych akcji oraz działań w ramach akcji o szerszym zasięgu odbywa się w szkole bardzo wiele. Ale uczniom poza wrażliwością wpaja się też konkretne umiejętności, które są nie tylko przydatne ale mogą komuś uratować życie. Uczniowie gimnazjum przechodzą kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. O skuteczności i przydatności tej formy edukacji zaświadczyć może przypadek ucznia Gimnazjum 28, który uratował życie człowiekowi, którzy zasłabł w środku miejskiej komunikacji. Na oddzielne wspomnienie i wyróżnienie zasługuje współpraca nauczycieli w organizowaniu i realizowaniu zachodzących w szkole procesów. O wydolności zespołu nauczycielskiego świadczą najlepiej okoliczności, w jakich szkoła przeszła proces ewaluacji. Tuż przez rozpoczęciem badań w ramach procesu ewaluacji dyrektor gimnazjum znalazł się w szpitali i do końca ewaluacji nie mógł w niej uczestniczyć. Mimo formalnego braku kierownictwa szkoły nie dało się w najmniejszym choćby stopniu odczuć, że proces ewaluacji odbywa się w specjalnych warunkach. Sam proces, dzięki świetnemu przygotowaniu i współpracy ze strony szkoły nie odbiegał od innych, podobnych badań w szkołach, które z podobnymi kłopotami nie musiały się zmagać. 5 / 33

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Procesy Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Komentarz: Pracownicy szkoły znają istniejącą w niej koncepcję pracy, którą przyjęła Rada Pedagogiczna. W szkole prowadzone są działania, które realizują przyjętą koncepcję jej pracy. W szkole analizuje się koncepcję pracy szkoły. Modyfikacje koncepcji pracy szkoły są wynikiem analiz, które są prowadzone w szkole. Uczniowie oraz rodzice znają i akceptują istniejącą koncepcję pracy szkoły. Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły została przyjęta przez radę pedagogiczną, jest znana pracownikom szkoły. Na podstawie analizy dokumentów można stwierdzić, że Koncepcja przewiduje kształtowanie wzoru osobowego dla uczniów i nauczycieli. Stanowi go patron szkoły -Maria Skłodowska-Curie. Cele gimnazjum to; przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, teorii, zasad i praktyki, zdobycie umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości, kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Istotne jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie talentów i pasji. Oprócz zadań szczegółowych, które umożliwiają uczniom zdobycie umiejętności kluczowych szkoła rozwija sprawności umysłowe oraz osobiste zainteresowania, dba o bezpieczeństwo uczniów oraz promocję ochrony zdrowia, kształtuje postawy opisane w Szkolnym Programie Wychowawczym i podstawie programowej dla gimnazjum takie jak: odpowiedzialność, kultura osobista, uczciwość, wiarygodność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, tolerancja, patriotyzm, ciekawość świata, postawa obywatelska. Informacje te są zbieżne z przekazanymi przez dyrektora szkoły, który podkreślał, że wzorem dla uczniów jest Maria Skłodowska-Curie (pragnienie wiedzy, pracowitość, dążenie do celu. Rada pedagogiczna uchwala i poddaje ciągłej ewaluacji dokumenty szkolne, nowelizując je zgodnie z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej. Na sierpniowej radzie ustala się zgodnie z planem pracy wychowawczej na 5 lat działania na bieżący rok; poszczególne zespoły składają propozycje imprez i uroczystości, które zamierzają przeprowadzić, wybiera się wymagania MEN do ewaluacji wewnętrznej. Na tej podstawie i po wysłuchaniu propozycji Samorządu szkolnego do 15 września każdego roku dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego z harmonogramem imprez, przydziałem zadań dodatkowych i bankiem projektów edukacyjnych dla klas drugich. Nauczyciele w wywiadzie wymienili podobne elementy koncepcji pracy szkoły: ich zdaniem statut przewiduje, ze wzorem dla szkoły są cechy patrona pracowitość w dążeniu do celu, odpowiedzialność, jak najlepsze wyniki w pracy. Organizując Dzień Patrona szczególnie podkreśla się te cechy tak, by uczniowie wiedzieli, że jest to dla nich wzorzec do naśladowania. Służy temu konkurs poświęcony patronce. Prezentuje się pasje uczniów, rodziców i nauczycieli. Ważne jest też uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych. Służy temu rozwój wolontariatu.(współpraca z urzędem miasta akcje zbierania żywności dla domów dziecka. W maju udział w akcji Maj dla matek uczniowie pilnują dzieci a matki uczestniczą w kursach. Przez cały rok trwa współpraca z PCK. akcje Wyprawka dla żaka, Świąteczny prezent dla każdego dziecka, Wielkanoc z PCK zbiera się żywność na terenie szkoły i przekazuje rodzinom potrzebującym. Promuje się wiedze związaną z udzielaniem pierwszej pomocy. Uczniów szkolą wolontariusze z PCK a uczniowie otrzymują certyfikaty. Uczniowie czują się zobowiązani do pomocy. Przykładem jest przypadek Mateusza, który udzielił pomocy osobie, która straciła przytomność w autobusie. Uczeń otrzymał podziękowania od Prezydenta. Uczniowie biorą udział w konkursach PCK. W szkole trwa teraz akcja zbierania środków na pomoc dziecku, które urodziło się z wadą serca. Wcześniej organizowane były zbiórki na wsparcie innego młodego człowieka, który jest niepełnosprawny. To jest inicjatywa samych uczniów i nauczycieli. Na terenie szkoły odbywają się działania WOŚP. Dba się w szkole o bezpieczeństwo. Dyżury organizowane są tak, by dzieci nigdy nie były bez opieki. Są też zapewnione dyżury rezerwowe na wypadek nieobecności nauczycieli. Na podstawie diagnozy stanu bezpieczeństwa zwiększono ilość dyżurujących oraz wprowadzono monitoring. Nie wolno uczniom opuszczać terenu szkoły bez pisemnej zgody rodziców. Przewiduje to regulamin szkoły i wycieczek szkolnych. Zwraca się uwagę na efektywność nauczania. Organizuje się zajęcia wyrównawcze, każdy uczeń może korzystać z konsultacji, np. dzięki godzinom z art. 42 KN. Duży nacisk kładzie się na promocję szkoły. Współpracuje się z ościennymi szkołami, które odwiedzają nauczyciele z delegacją uczniów. Efektem jest to, 6 / 33

7 że 70% uczniów pochodzi z poza rejonu. Organizuje się Drzwi otwarte, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem rodziców i uczniów. Mają te imprezy atrakcyjną formę. Warto wspomnieć, że szkoła jest popularna w środowisku Kościoła domowego co wskazuje na akceptowanie programu wychowawczego również przez środowiska o bardzo wysokich wymaganiach wychowawczych. Szkoła cieszy się też popularnością wśród rodziców szukających miejsca dla swoich dzieci, które mają problemy z socjalizacją lub sprawiają problemy wychowawcze. Szkoła działa na rzecz integracji uczniów ze szkołą. Propaguje działania w lokalnym środowisku. Szkoła kształtuje kompetencje kluczowe, zwracając uwagę na pracę zespołową. Stosuje się ją nie tylko na lekcjach ale i przygotowaniu imprez. Sprzyja temu organizacja. Kształtuje to odpowiedzialność, terminowość i współdziałanie. Kładzie się nacisk na kształcenie językowe. W szkole kładzie się nacisk na prace z uczniem zdolnym. W związku z tym organizuje się szereg zajęć, w których uczniowie chętnie biorą udział. Uczestniczą też w konkursach, zdobywając tytuły finalistów i laureatów. Dotyczy to takich konkursów jak Liga zadaniowa, Kangur matematyczny, konkursy recytatorskie "Amor" i "Srebrna Maska", konkurs historyczno - literacki "Dokonania Kazimierza Wielkiego", konkurs polonistyczny "Humanista być", konkurs "Strofy o Bydgoszczy", konkursy językowe "Pocztówka z Bydgoszczy w języku niemieckim" i "Deutsch ist leicht". Szkoła dba o wyrównywanie szans edukacyjnych. Zdaniem pracowników niepedagogicznych w szkole najważniejsze wartości to: pracowitość, uczciwość, wytrwałość w dążeniu do celu, kultura osobista. Ich zdaniem szkoła to drugi dom, więc istotne są patriotyzm i inne wzorce do naśladowania. Ważne jest też poczucie bezpieczeństwa i kultura osobista, wpajanie szacunku do innych (dorosłych i rówieśników). Spełnia się to w akcjach charytatywnych. (Góra grosza, opieka nad zwierzętami w schroniskach, Sprzątanie świata). Szkoła organizuje apele dla upamiętnienia ważnych rocznic. Młodzież upamiętnia ważne rocznice uczestnicząc w manifestacjach oraz opiekując się pomnikami i miejscami pamięci narodowej. Preferuje się takie postawy jak skromność czy wytrwałość. Pomocna jest w tym postać patrona szkoły. Szkoła jest miejscem, które obok nauki musi kształtować osobowość dzieci. Ważne w tym jest też wychowanie przez sport. Szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły W wywiadzie rodzice stwierdzili, że w szkole prowadzi się działania wzmacniające te wartości, które wynikają z koncepcji pracy szkoły. Organizowany jest Dzień Patrona. Podkreśla się, że jest to postać godna naśladowania. Patriotyzm jest wzmacniany poprzez kontakty ze związkami kombatantów, daje to możliwość żywego kontaktu ze świadkami historii. Większość uczniów odbiera to bardzo pozytywnie. Uczniowie chętnie odwiedzają miejsca przypominające wydarzenia z historii. Uczniowie są wtedy włączani w działania organizacyjne, aby podejmować nowe działania, a przede wszystkim uczyć się odpowiedzialności. System nagród w szkole uczy pewnych pozytywnych umiejętności i wzbudza przekonanie, że warto działać i być odpowiedzialnym. Koncepcja pracy szkoły jest analizowana, a jej modyfikacje są wynikiem tych analiz Wszyscy respondenci byli zgodni, że koncepcja pracy szkoły jest analizowana. Nauczyciele stwierdzili, że z analizy wynika, iż szczególnie trzeba zwracać uwagę na uczniów o średnim potencjale. Jest ich najwięcej i od nich zależy wynik szkoły. Ta analiza i zróżnicowanie potencjałów pozwalają racjonalnie planować i realizować zajęcia kompensacyjne i rozwojowe. Bierze się pod uwagę inicjatywy uczniów poszerzając działania o charakterze wychowawczym i rozrywkowym. Cały czas trwa ewaluacja wewnętrzna. Planują ją wszyscy, począwszy od wyboru obszarów i zakresu. Ostatnio analiza objęła sprawy motywacji związanych z uczęszczaniem na WF. Stwierdzono przyczyny niechęci wobec zajęć. Jedną z nich jest brak możliwości rozwijania zainteresowań w zależności od płci. Od dwóch lat klasy nie są dzielone, co utrudnia organizację lekcji. To nakłada na nauczycieli dodatkowe obowiązki i utrudnienia. Jednym z rozwiązań jest organizacja dodatkowych fakultetów. Chęć uczestnictwa diagnozuje się na początku roku. Prawie wszyscy nauczyciele 15/16 stwierdzili, że uczestniczyli w pracach nad analizą i/lub modyfikacją koncepcji pracy szkoły. Dyrektor podał następujące wnioski z analizy koncepcji pracy szkoły: otoczyć opieką szczególnie uczniów o średnim potencjale, wzmocnić dyżury w przyziemiu, zamontować dodatkową kamerę w przyziemiu, kontynuować zajęcia wyrównawcze, poszerzyć wachlarz imprez szkolnych i kółek zainteresowań promować osiągnięcia uczniów w szkole i poza nią ( eksponować w klasach i na korytarzach wytwory uczniów uznawanych za średnich i słabych. Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i akceptowana przez nich Zdaniem uczniów najważniejsza w szkole jest tolerancja. Szkoła i klasy są małe, co pozwala na organizowanie wielu zajęć w grupie, a to uczy porozumienia i komunikacji. W szkole wszyscy się znają i czują się przez to bezpiecznie. Pielęgnuje się tradycje, kulturę, historię. Uczniom najbardziej podoba się to, że klasy są nieliczne i że każdy dzięki temu może zaistnieć, a nauczyciele podchodzą do nich indywidualnie. Także i to, że z dyrektorem można porozmawiać bez jakichś formalnych ograniczeń. Nauczyciele pozwalają rozwijać zainteresowania i umieją urozmaicać naukę (żywe lekcje historii). Ważne jest to, że można rozwijać zainteresowania, w tym sportowe. Uczniowie są zapoznawani z koncepcją pracy szkoły na godzinach wychowawczych, apelach, podczas spotkań SU i w rozmowach z nauczycielami oraz przez stronę internetowa, informacje w gablotach i na plakatach. Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana rodzicom i akceptowana przez nich 7 / 33

8 Rodzice w zeszłym roku na zebraniach mieli możliwość wypowiedzi na ten temat. Mogli zaakceptować propozycje szkoły albo zgłosić swoje uwagi. Szkoła kładzie nacisk na kulturę osobistą i na szlachetny kształt rywalizacji i współzawodnictwa. Ważne jest propagowanie kultury. Kształci się wrażliwość na potrzeby drugiego człowiek. Świadczą o tym akcje charytatywne. Uczniowie są przygotowywani do tego, by nieść pomoc. Często rezygnując z własnych drobnych potrzeb. Kształci się patriotyzm i robi się to skutecznie. Warto również wspomnieć o współpracy szkoły z weteranami. Uczniowie widzą, ze jest to ważne i zaczynają podzielać taki punkt widzenia. Reagują żywo na takie treści. Nauczyciele robią wiele, by konflikty były rozwiązywane w sposób łagodny, oparty na poszanowaniu innych. Te działania nauczycieli są bardzo skuteczne. Zdaniem rodziców kierunki pracy szkoły są właściwe. Inicjatywy szkoły są wartościowe i potrzebne. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Komentarz: Szkoła ma ofertę edukacyjną, która jest spójna z podstawą programową. Oferta edukacyjna szkoły odpowiada potrzebom uczęszczających do niej uczniów. W ofercie edukacyjnej szkoły uwzględniono potrzebę kształtowania kompetencji przydatnych na rynku pracy. W szkole monitoruje się realizację podstawy programowej. Szkoła modyfikuje swą ofertę edukacyjną, by umożliwić uczniom pełniejszy rozwój. W szkole realizowane są nowatorskie rozwiązania programowe. Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową Programy nauczania, tworzące Szkolny zestaw programów nauczania, uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Odnoszą się do celów kształcenia wymagań ogólnych oraz treści nauczania wymagań szczegółowych. Uwzględniają również zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów Nauczyciele w wywiadzie wymienili następujące działania szkoły z punktu widzenia potrzeb edukacyjnych uczniów: zajęcia dodatkowe (wyrównawcze, fakultatywne, koła zainteresowań, konsultacje), przygotowanie ucznia do konkursów. Konsultacje i dyżury nauczycielskie dla uczniów i rodziców. Rodzice w ankiecie wskazali na następujące potrzeby edukacyjne dzieci: bardziej zaawansowana nauka języków obcych, więcej zadań domowych, które zmobilizują dziecko do szukania informacji, większy nacisk na naukę przedmiotów ścisłych i możliwość uczestnictwa w konkursach, rozwijanie zainteresowań, dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, podejście indywidualne do ucznia, motywowanie do pracy. Ponadto uzyskanie wiedzy potrzebnej do dalszych etapów edukacji, rozwijanie zdolności i zainteresowań, umiejętność autoprezentacji. W szkole brakuje klubu dyskusyjnego, w którym odbywałyby się debaty na ważne tematy. Chęć wyrażenia własnego zdania, punktu widzenia oraz opinii, stosowanie metod pracy zespołowej. Ponad połowa uczniów 32/54 jest zdania, że szkoła umożliwia nauczenie się najważniejszych dla nich rzeczy. Oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy Partnerzy szkoły wymienili następujące umiejętności przydatne w przyszłości uczniom na rynku pracy kształtowane przez szkołę. Uczniowie szkoły są uczeni języków obcych i technik informatycznych. Zwraca się uwagę na kształcenie autoprezentacji, prezentacji swoich umiejętności. Pedagog wprowadza uczniów w zagadnienia preorientacji zawodowej. Uczniowie uczestniczą w zajęciach w PPP mających charakter punktów informacji zawodowej. Jest kładziony mocny nacisk na rozwój kreatywnego myślenia i umiejętności komunikacyjne. Uczą się też pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczyciele wymienili przede wszystkim umiejętności interpersonalne, pracy w zespole, autoprezentacji, posługiwania się językami obcymi, technologiami informacyjnymi, wykorzystania narzędzi matematycznych. Uczniów uczy się pisania pism urzędowych i wypełniania formularzy. Z kolei dyrektor wymienił Kompetencje kluczowe: -komunikacji werbalnej w języku ojczystym i językach obcych, -informatyczne poprzez posługiwanie się technologią informacyjną, -matematyczne i naukowo techniczne przez kształtowanie zdolności logicznego i przestrzennego myślenia, prezentacji oraz rozumienia zmian powodowanych działaniem człowieka, -umiejętności uczenia się przez wykorzystywanie własnych doświadczeń, wiarę we własne możliwości w dążeniu do samorealizacji. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana Realizacja podstawy programowej jest monitorowana. Nauczyciele wymienili następujące sposoby monitorowania realizacji podstawy programowej: Przeprowadza się diagnozę wstępną, co pozwala odkryć zaległości i zniwelować 8 / 33

9 je. Przede wszystkim przeprowadzany jest też Multitest, stworzony w zespole nauczycielskim. Przeprowadza się go po klasie pierwszej i drugiej. Odbywa się egzamin próbny. Uczniowie są systematycznie oceniani. Świadczy o tym ilość ocen. Towarzyszy temu systematyczne monitorowanie postępów. Uczniowie zaakceptowali taki sposób. Dobierając programy wybiera się te, które zdaniem zespołu nauczycielskiego w najlepszym stopniu uwzględniają podstawę programową. Prowadzi się też statystykę pracy nauczycieli (kontrola realizowanych godzin). Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów Dyrektor wymienił następujące zmiany, by umożliwić uczniom pełniejszy rozwój: 1. utworzenie klas: humanistycznej ze zwiększoną ilością godzin z j.angielskiego i j.polskiego, i przyrodniczej ze zwiększona ilością godzin z matematyki, biologii i informatyki innowacja pedagogiczna), dodatkowe zajęcia w ramach godzin na sport z unihokeja 2. Zwiększenie godzin zajęć wyrównawczych 3. zajęcia kompensacyjno 4. powstało koło kabaretowe i taneczne 5. warsztaty w teatrze 6. lekcje w kinie 7. żywa lekcja historii 8. P rojekt edukacyjny Szkolna Giełda Papierów Wartościowych 9. Zajęcia sportowe ze wszystkich gier zespołowych. Rodzice w większości uznali (25/40), że szkoła pomaga rozwijać zainteresowania i aspiracje ich dziecka. Partnerzy dostrzegają zmiany w ofercie edukacyjnej. Ich zdaniem na pewno istotne jest to, ze oferta w szkole obejmuje zajęcia dla uczniów z trudnościami w uczeniu. Jest to poważny problem i taka oferta jest istotna. Szkoła radzi sobie samodzielnie, mając świadomość, że pomoc zewnętrzna jest dość ograniczona. Poszerzone zostały zajęcia sportowe. Wiąże się to z rozwojem bazy szkoły i oddaniem do użytku sali gimnastycznej. Baza szkoły jest systematycznie modernizowana. Obejmuje to remonty i rozbudowę. Jednak ponad połowa uczniów 31/54 odpowiedziała w ankiecie, że szkoła nie pomaga rozwijać ich zainteresowań. Nauczyciele wymienili następujące zmiany: - zwiększenie liczby godzin pozalekcyjnych, w tym godzin korekcyjno-kompensacyjnych - organizacja nowych cyklicznych wydarzeń w kalendarzu imprez (Mikołajki, Walentynki) - uroczysty Dzień Patrona, stworzenie kółka teatralnego i kabaretu - żywe lekcje historii - udział w programie "Lekcje w kinie" - współpraca z Europejskim Forum Kultury - współpraca z UKW w Bydgoszczy związana z realizacją programu-doktoratu "Pozytywnie nakręceni". Nowatorskie formy prowadzenia zajęć : żywe lekcje historii, warsztaty językowe, lekcje w kinie i teatrze, Debaty Samorządu Uczniowskiego, przeprowadzenie multitestu, wycieczka rowerowa, poszerzenie repertuaru koła teatralnego o treści i formy kabaretowe, zwiększenie godzin korekcyjno- kompensacyjnych, koło szachowe, realizacja grantu oświatowego dotyczącego zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania. W szkole odbywają się zajęcia Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych w których uczestniczą uczniowie i nauczyciele. Jest to autorki pomysł jednego z nauczycieli. Również nowatorskie były zajęcia "Maria Skłodowska - Curie wzorem do naśladowania" realizowane w setną rocznicę otrzymania przez patronkę szkoły Nagrody Nobla dzięki otrzymaniu grantu. Realizowany jest również autorki program w wychowania fizycznego. Młodzież ma możliwość udziału w zajęciach fakultatywnych, może uczyć się tańca,uprawiać aerobik czy korzystać z siłowni. Niektóre zajęcia WF dla klas 3przy sprzyjającej pogodzie przeprowadzane są w lesie, gdzie młodzież uczy się rzadkich na lekcjach konkurencji lekkoatletycznych: rzutu dyskiem, rzutu oszczepem i pchnięcia kulą. Wykorzystuje zdobyte w ten sposób umiejętności na zawodach międzyszkolnych o randze Mistrzostw Bydgoszczy, co owocuje licznymi medalami i pucharami. Oprócz wymienionych realizowany jest program autorski "Edukacja dla bezpieczeństwa" oraz program autorski z informatyki. Poziom spełniania wymagania: B 9 / 33

10 Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Komentarz: Szkoła tworzy i wykorzystuje zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Szkoła planuje realizację procesów edukacyjnych. Procesy edukacyjne są organizowane przez szkołę w sposób, który sprzyja uczeniu się. W szkole stosuje się metody nauczania, które sprzyjają uczeniu się. Stosowany w szkole system oceniania pozwala uczniom na uzyskanie informacji o ich postępach w nauce. Szkoła monitoruje sukcesy i osiągnięcia, które odnoszą i uzyskują jej uczniowie. Procesy edukacyjne, które przebiegają w szkole są przez szkołę monitorowane. Szkoła wykorzystuje do planowania procesów edukacyjnych wnioski z ich monitoringu. Współpraca między nauczycielami i uczniami dotyczy również procesów edukacyjnych. Sposoby wspierania i motywowania uczniów, stosowane przez nauczycieli w procesie uczenia się są różnorodne. Szkoła wdraża wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów. Informacja o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się. W szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej Dyrektor stwierdził, że dotyczą one kształcenia umiejętności kluczowych, wykorzystania środków dydaktycznych, możliwości stosowania różnych metod pracy oraz indywidualizacji procesu nauczania. Programy nauczania wybrane przez nauczycieli uwzględniają: -stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, -odwoływanie się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracy z nauczycielem bibliotekarzem w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji, -rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Nauczyciele wymienili: zapewnienie uczniom kontynuacji nauki języka obcego nauczanego w szkole podstawowej, przeprowadzanie testów diagnostycznych, pozwalających na zakwalifikowanie uczniów do odpowiednich grup zaawansowania, odpowiednio wyposażona sala: słowniki, pomoce wizualne, odtwarzacz płyt CD, komplet płyt do nauczania języka, dostęp do komputerów z łączem internetowym, literatura piękna(bajki, baśnie, krótkie opowiadania. Procesy edukacyjne są planowane Dyrektor wymienił następujące sposoby planowania w szkole procesów edukacyjnych: -analiza aktów prawnych (podst. kierunki polityki oświatowej państwa i plan nadzoru kuratora oświaty) -wykorzystanie wniosków z nadzoru w tym raportu z ewaluacji zewnętrznej z poprzedniego roku szkolnego -tworzenie obowiązującego Szkolnego Zestawu Programów Nauczania Zestawu podręczników -ustala się plan zajęć obowiązkowych w miarę możliwości, stosując zasady higieny pracy umysłowej -nauczyciele po zasięgnięciu potrzeb i życzeń uczniów zgłaszają propozycje zajęć dodatkowych wyrównawczych, przygotowujących do egzaminu i rozwijających talenty - opiekun samorządu wraz z jego członkami ustalają i planują imprezy organizowane przez SU -planuje się działania wychowawcze w oparciu o pięcioletni plan działań wychowawczych, programy profilaktyki i doradztwa zawodowego -nauczyciele w zespołach planują harmonogram imprez i uroczystości rocznicowych i dnia patrona z obowiązkowym konkursem wiedzy o patronce w różnych formach- w np. konkurs międzyklasowy na najlepiej zainscenizowany obraz z życia patronki, konkurs literacki i plastyczny. Ustala się terminy zebrań z rodzicami, drzwi otwartych. - nauczyciele po zasięgnięciu opinii uczniów planują konkursy wewnątrzszkolne, np. wiedzowe -obowiązkowo konkurs, w którym chętni prezentują swoje talenty- także nauczyciele -z udziałem uczniów planuje się przebieg konkursu dla szóstoklasistów Ja to wiem - po zasięgnięciu opinii drugoklasistów nauczyciele tworzą Bank Projektów Edukacyjnych spośród których uczniowie dobrani w zespoły ( dobierają się sami) wybierają interesujący ich projekt - co roku ewaluuje się WSO pod kątem przydatności sposobów oceniania dla motywacji uczniów - dla uczniów chętnych do udziału w konkursach kuratoryjnych planuje się zajęcia przygotowujące do nich/koła zainteresowań - nauczyciele wybierają zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej i planują jej przebieg. Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się Z analizy dokumentów wynika, że Plan lekcji rozkłada równomiernie obciążenia na poszczególne klasy. Szkoła zadbała o to, by w piątki zajęcia kończyły się nie później niż o W każdym dniu klasy mają lekcje wymagające intensywnego wysiłku, ale też co najmniej jedną tzw. luźniejszą; jeśli klasa ma dużo godzin, to kończy dzień lekcją w-f. Po tych zajęciach uczniowie mogą wziąć prysznic, co jest wpisane w organizację tych zajęć i do czego bardzo się młodzież zachęca. Wielkość sal lekcyjnych jest odpowiednia do liczebności klas. Stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się Nauczyciele wymienili następujące metody sprzyjające uczeniu się: w nauce języków obcych bardzo istotna jest 10 / 33

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Technikum Ekonomiczne Słubice Lubuski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Przedszkole Niepubliczne "RADOŚĆ" U.Pachnik, Paweł Pachnik s.c Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa- SALWATOR Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Goli Gola Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo