Z sesji Rady Gminy: Będzie Fundusz Sołecki w 2010 r. - czyt. na str. 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z sesji Rady Gminy: Będzie Fundusz Sołecki w 2010 r. - czyt. na str. 3"

Transkrypt

1 Z sesji Rady Gminy: Będzie Fundusz Sołecki w 2010 r. - czyt. na str. 3 Lipiec 2009 Nr 7 (78) Gospodarze gminy: wójt Maciej Lubecki oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Szustak otwierają Festyn Rodzinny Miedziana Góra Publiczność festynowa dopisała, pogoda zachęcała do wspólnej zabawy. Święto Gminy - Miedziana Góra 2009 Festyn w blasku słońca! czytaj na str.: Zgłosiło się 27 krewniaków Krople życia, krople nadziei... Pod takim hasłem przeprowadzona została akcja honorowego dawstwa krwi, zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz naszą gminę, w dniu Festynu Rodzinnego - Miedziana Góra czerwca br. Gabinet poboru krwi, w Ośrodku Zdrowia w Miedzianej Górze, otwarty był już od godz , a więc od chwili, kiedy na pobliskim placu szkolnym inaugurowano kolejny festyn rodzinny. 7 - osobowa ekipa centrum, kierowana przez lek. med. Agnieszkę Sztandera, przygotowała dwa stanowiska do poboru najcenniejszego leku. Apel wójta gminy oraz dyrektora centrum o oddawanie krwi potrzebującym, zamieszczony w naszej gazecie, widać zrobił swoje, bo do ośrodka przybywali coraz to nowi dawcy. dokończenie na str. 7 Krew oddaje Urszula Gajos z Szałasu w gm. Zagnańsk.

2 Umowa podpisana Będą środki na pomoce dydaktyczne W Wojewódzkim Domu Kultury przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Józef Żurek, marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Lech Janiszewski podpisali umowy na udzielenie pomocy finansowej w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich. Środki trafią do 107 podmiotów z województwa świętokrzyskiego i przeznaczone zostaną na doposażenie szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne. Głównym założeniem Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich jest Gratulacje naszemu wójtowi - Maciejowi Lubeckiemu składa, po podpisaniu umowy, członek Zarządu Woj. Świętokrzyskiego Lech Janiszewski. Podpisano umowę z Ministerstwem Kultury Mur oporowy Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy powstał prawdopodobnie w latach Posiada wyjątkową wartość historyczną oraz przedstawia innowacyjne rozwiązania inżynieryjno - techniczne I poł. XIX w. Zabytek ze względu na swoją zadziwiającą skalę: długość m; wysokość - 16 m oraz wartość artystyczną poprzez staranność kamieniarskiego wykonania i kształt nawiązujący do starej tradycji wykonania wałów ziemnych, nie ma odpowiednika w tego typu budowlach polskich. Jest zatem unikalnym zabytkiem w skali kraju i jednym z nielicznych w Europie. Stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, a powstałe wybrzuszenia muru stanowią realne zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia osób przebywających w polu rażenia odpadającej okładziny. Dlatego też celem głównym zadania jest przywrócenie wartości i uratowanie stworzenie instrumentu wsparcia szkół i placówek przedszkolnych z terenów wiejskich w zakresie rozwoju ich nowoczesnej bazy dydaktycznej, nowych możliwości korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozszerzenie procesów doskonalenia nauczycieli, pozwalających im na wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania w zakresie wszystkich przedmiotów szkolnych. Szacuje się, że całkowite koszty realizacji programu wyniosą ponad 9,5 mln zł. Środki finansowe na jego realizację Mur w Bobrzy dofinansowany Gmina Miedziana Góra podpisała umowę z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego na dofinansowanie zadania w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 Ochrona zabytków ze środków finansowych MKiDN pochodzących z budżetu państwa. Dotacja w kwocie zł zostanie przeznaczona na prace konserwacyjne muru, wzdłuż kanału wodnego wraz z narożnikiem. Przewidywany całkowity koszt projektu to tys. zł, dlatego też gmina stara się o dodatkowe środki finansowe ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. cennego zabytku przed zawaleniem, poprzez zabezpieczenie i utrwalenie substancji budowlanej zabytkowego muru oporowego oraz kontynuacja udostępnienia zabytku na cele publiczne. Dzięki realizacji zadania, stworzone zostaną warunki dla rozwoju kultury i turystyki, wzrośnie atrakcyjność muru oporowego, która przyczyni się do wzrostu liczby turystów w gminie Miedziana Góra oraz w województwie świętokrzyskim, nastąpi także poprawa dostępu do obiektu dziedzictwa kulturowego i atrakcyjności zwiedzania obiektu. Po zakończeniu realizacji zadania widoczne będą będą pochodziły z: budżetu województwa (kwota 5 mln zł), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ok. 4 mln), budżetów jednostek samorządu terytorialnego - organów prowadzących jednostki oświatowe (wkład własny min. 10% wartości wsparcia ok. 582 tys.), Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W wyniku oceny formalnej wniosków, jakie trafiły do Urzędu Marszałkowskiego, wybrano 100 wniosków gmin/szkół (przedszkoli) w zakresie udzielenia pomocy rzeczowej, tj. interaktywnego zestawu multimedialnego o wartości ok zł oraz 107 gmin/szkół (przedszkoli) w zakresie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej o wartości do zł na zakup pomocy dydaktycznych. I z tymi ostatnimi 2 lipca br. podpisane zostały umowy. Wśród beneficjentów programu jest również Szkoła Podstawowa w Porzeczu: umowę z marszałkiem województwa podpisał w WDK wójt gminy Maciej Lubecki. W umowie czytamy m.in.: Województwo udziela gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w kwocie zł na doposażenie Szkoły Podstawowej w Porzeczu w pomoce dydaktyczne, przy czym beneficjent wnosi finansowy wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 2003 zł. Środki mają być wykorzystane do 25 listopada br. (Kos.) długofalowe korzyści. Do nich należeć będą przede wszystkim: bezpieczeństwo zwiedzających, poprawa estetyki obiektu, większa liczba imprez historycznych i integracyjnych, poprawa wizerunku turystycznego gminy i województwa świętokrzyskiego, silniejsza konkurencyjność wobec bardziej znanych regionów turystycznych, wzrost dochodów spowodowany większą liczbą turystów, rozwój bazy noclegowej gospodarstw agroturystycznych, rozwój usług związanych z obsługą turystów, - poprawa systemu informacji turystycznej (znaki drogowe, tablice informacyjne), stała ochrona zabytku przed działaniem czynników niszczących. Realizacja powyższych zadań wpisuje się dokładnie w cele Priorytetu 1 Ochrona zabytków. Mariola Jarubas 2 Głos Miedzianej Góry

3 Z sesji Rady Gminy Będzie Fundusz Sołecki w 2010 roku Stypendia i nagrody za rozwój kultury Na kolejnej sesji zebrali się - 25 czerwca br. - radni Rady Gminy w sali Automobilklubu Kieleckiego na Torze Kielce. Podjęli kilka ważnych dla gminy uchwał w sprawach m.in.: wyodrębnienia z budżetu gminy na 2010 rok Funduszu Soleckiego, ustalili zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród za rozwój gminnej kultury, nadali nazwy ulicom w sołectwach Kostomłoty Pierwsze i Tumlin Wykień oraz wysłuchali zamierzeń rozwojowych Automobilklubu Kieleckiego. Sesję otworzył przewodniczący rady Jan Szustak, witając jej uczestników, z wójtem Maciejem Lubeckim oraz przedstawicieli policji: zastępcę komendanta miejskiego w Kielcach - podkom. Mirosława Dryjasa, komendanta Komisariatu w Strawczynie kom. Pawła Kulę oraz kierownika posterunku w Miedzianej Górze kom. Zbigniewa Rogulę. Radni przyjęli porządek obrad, po czym przeszli do jego realizacji. Wizyta przedstawicieli policji związana była z decyzją rady o obniżeniu dotacji dla posterunku w Miedzianej Górze o 10 tys. zł. Powodem tej decyzji, jak podkreślił wójt gminy oraz kilku radnych, były nie najlepsze opinie mieszkańców o aktywności służbowej funkcjonariuszy tego posterunku. Zastępca komendanta miejskiego określił trudną specyfikę pracy policjantów na terenie naszej gminy, co wynika z istnienia giełdy samochodowej i wydarzeń kryminalnych, jakie mają tam miejsce. Aby skutecznie z nimi walczyć, komenda angażuje coraz większe siły policyjne, w tym także naszych funkcjonariuszy. Od kilku miesięcy komenda skierowała tam, dodatkowo, czterech funkcjonariuszy pracujących po cywilnemu. Dzięki temu, liczba przestępstw (m.in. kradzieże kieszonkowe, samochodów itp.) wyraźnie spadła. Potwierdził te fakty komendant Komisariatu w Strawczynie, któremu podlega Zarządu Krzysztof Tutak oraz jego zastępca Czesław Krzystek. AK zamierza zmodernizować tor wyścigowy, na co potrzebne są duże środki. Wystąpił więc do Urzędu Marszałkowskiego o dotacje unijne. Niestety, wniosek został odrzucony ze względów proceduralnych: Automobilklub w obecnej formie organizacyjnej (nie jest podmiotem gospodarczym) takiej dotacji nie może otrzymać. Wójt gminy rozmawiał na ten temat z ministrem T. Półgrabskim (wizytującym ośrodki sportowe w naszej gminie) i ten sugerował zmianę zasad organizacyjnych AK i wydzielenie jednostki gospodarczej. Wówczas byłyby szanse na środki z zewnątrz. w protokóle z sesji). nasz posterunek. Dał przykład gminy Chmielnik, która powołała straż gminną, Zastępca komendanta miejskiego policji w Kielcach, podkom. Mirosław Dryja obiecał jeden etat policyjny dla poste- co znacznie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Sugerował, by nasza runku w Miedzianej Górze jeszcze latem tego roku. gmina poszła tym śladem. Kierownik posterunku Zbigniew Rogula podkreślił, iż ubiegłoroczna dotacja gminy została wykorzystana bardzo racjonalnie, m.in. na remont pomieszczeń i ich wyposażenie. Apelował o dotację na zakup samochodu policyjnego, albowiem posterunek - po wycofaniu ze służby polonezów - dysponuje tylko jednym radiowozem. Apel ten poparli pozostali komendanci, obiecując lepsze funkcjonowanie posterunku, m.in. za sprawą jeszcze jednego etatu policyjnego od 15 sierpnia br. Radni ze zrozumieniem podeszli do problemów policji, przychylając się do udzielenia dotacji na zakup samochodu policyjnego. Wójt gminy zdał następnie relację ze swoich prac między sesjami Rady Gminy (omawiamy ją oddzielnie). O problemach inwestycyjnych Automobilklubu Kieleckiego mówili: prezes Przedstawiciele automobilklubu skarżyli się na okoliczną ludność, która niszczy infrastrukturę na polu kempingowym. Zwrócili się do policji o większą penetrację tego terenu. W tym roku, na Festynie Rodzinnym, nie wręczono statuetki Miedziara, zasłużonej dla gminy osobie, gdyż jedyna kandydatura, zgłoszona przez Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych, nie uzyskała akceptacji Rady Gminy (głosowanie nie zostało rozstrzygnięte). Radni natomiast pozytywnie ocenili wniosek dotyczący wyodrębnienia w 2010 roku Funduszu Sołeckiego. Dokonali także bieżących zmian budżecie gminy tak po stronie dochodów jak i wydatków. Ma to związek z koniecznością zwiększenia nakładów na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach Pierwszych: etap III, zad. 4, zwiększeniem wydatków na dofinansowanie pobytu dzieci w przed- szkolach gminnych, dotacją dla policji, przyznaniem środków na realizację programu Czas na aktywność w gm. Miedziana Góra, dotacją do zadania inwestycyjnego Budowa Gminnego Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego w Kostomłotach Drugich, otrzymaniem dotacji na przebudowę drogi gminnej oraz podpisaniem umowy na dofinansowanie zakupu wyposażenia świetlicy w starej plebanii. Rada przyjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulic: w sołectwie Tumlin Wykień - ulicy Żytniej drodze gminnej oraz w sołectwie Kostomłoty Pierwsze, gdzie powstało 16 nazw ulic (szczegóły Kolejna uchwała dotyczyła zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i rozwoju kultury w gminie. W końcowej części sesji wiele kontrowersji wśród sołtysów wywołał Fundusz Sołecki, który zacznie funkcjonować dopiero od przyszłego roku. Rzecz w tym, że sołtysi o tym nie wiedzieli i ich sołectwa poniosły pewne koszty na realizowane różne przedsięwzięcia. Skąd środki na ich pokrycie w roku bieżącym? Zdaniem wójta, przedsięwzięcia te realizowano bez jego zgody, więc nie ma pieniędzy na ich pokrycie. Konflikt próbował rozładować przewodniczący Rady Gminy, twierdząc, że problem ten należy rozwiązać na dotychczasowych zasadach, stosowanych przez rady sołeckie. W interpelacjach radni i sołtysi zgłosili problemy komplikujące życie mieszkańców w ich sołectwach. Dotyczyły m.in.: konieczności remontów dróg gminnych i powiatowych, nie najlepszej jakości już wykonanych robót, planowanych świateł sygnalizacyjnych na tzw. Górce, przy drodze nr 74, wykonywania przyłączy kanalizacyjnych na czyj koszt? Także remontu kanalizacji przez ZGK. Wójt oraz kierownik ZGK Zdzisław Zapała ustosunkowali się do tych problemów, wiele z nich wójt zapisał do przeanalizowania i załatwienia. (Kos.) Lipiec 2009 Głos Miedzianej Góry 3

4 Aktywne Stowarzyszenie Czysta Wieś Festyn przybliżył... kanalizację Stowarzyszenie Czysta Wieś prowadzi działalność na terenie całej gminy Miedziana Góra, ale ze szczególnym uwzględnieniem terenu Ćmińska, Ciosowej, Bobrzy, Przyjma i Porzecza. Podstawowym celem działania stowarzyszenia jest aktywizowanie mieszkańców i współdziałanie z gminą w celu wybudowania kanalizacji obejmującej: Ćmińsk, Ciosową, Bobrzę, Przyjmo i Porzecze. Stowarzyszenie informuje, że jako organizacja pożytku publicznego, jest uprawnione do otrzymywania kwoty 1 % podatku dochodowego. Kwoty finansowe mogą być wpłacane na następujące konto: Zebrane środki finansowe stowarzyszenie przeznaczy na finansowanie budowy kanalizacji, a w szczególności na koszty dokumentacji projektowej budowy kanalizacji na terenie naszych miejscowości. Dzięki staraniom członków stowarzyszenia, ustalona została wspólnie z gminą, na terenie Ciosowej wstępna lokalizacja oczyszczalni ścieków lub przepompowni ścieków, które umożliwią podłączenie do systemu kanalizacji gminy naszych miejscowości. Stowarzyszenie jest organizacją otwartą i każdy może aktywnie wspierać jego działalność Stowarzyszenia, także poprzez wspieranie finansowe w formie darowizn finansowych, rzeczowych itp. Stowarzyszenie zaprasza do wstępowania w jego szeregi w charakterze członka. Stowarzyszenie zbiera środki finansowe w każdy możliwy sposób. Ostatnio, 20 czerwca br., staraniem członków Czystej Wsi, został w Bobrzy zorganizowany festyn z udziałem mieszkańców, zaproszonych gości, wśród których przybył m.in.: poseł na Sejm RP Henryk Milcarz, wójt gminy, Maciej Lubecki oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Szustak. Podczas festynu odbyły się występy zaproszonych gości: piosenkarki Anny Kochowicz, Jolanty Korba i Teresy Ciszek z zespołem Kropelki, Ireny Machul z zespołem Bobrzanki, Krystyny Zapały z zespołem Macierzanka, Marianny Kłosowskiej z zespołem Tumlinianki, młodych artystów Dominiki Wieczorek, Joanny Stolarczyk, Klaudii Stryjeckiej, Pauliny Korba. Wystąpił także Janek Syska z Tumlina. Podczas festynu można było skosztować wyrobów wędliniarskich, bigosu, ciast oraz innych specjałów kuchni regionalnej. Dzieci mogły pobawić się na dmuchanej zjeżdżalni oraz skorzystać z trampoliny. Całość została zakończona wieczorną zabawą taneczną. Z darowizn, pochodzących od mieszkańców oraz od sponsorów festynu, stowarzyszenie zebrało znaczne środki finansowe. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy pomogli przy organizacji festynu, mieszkańcom, zaproszonym artystom i gościom oraz sponsorom. A oto wykaz sponsorów, którzy wsparli organizację festynu: Ubojnia Drobiu Bogumiła Saladra - Przyjmo, Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski - Józef Bartos, PHU Sped. - Bud. - Wiesław Moćko - Przyjmo, Marian Dąbrowski -Chęciny, Kazimierz Żak - Wyrowce, PUHB Ewa Stolarska - Przyjmo, Agat - Ryszard Żelazny, Stacja paliw - Aneta Krawczyk. Także: Czesław Rutkowski, Celina Synowiec, Krzysztof Krzemiński, Halina Karczewska, Zofia Konieczna i Czesław Stefański. Szczególne podziękowania organizatorzy składają osobom pomagającym w przygotowaniu festynu: Krzysztofowi Wójcikowskiemu Festyn uświetliły swoim występem popularne Kropelki z Ćmińska. dyrektorowi Zespołu Szkół w Ćmińsku, Krystynie Sadzy, Krystynie Gołąb, Ewie Gębskiej, Marcinowi Karczewskiemu, Januszowi Frączykowi, Małgorzacie Brelak, Barbarze Lasek, członkom oraz sympatykom stowarzyszenia, którzy zorganizowali festyn, szczególnie: Zdzisławowi Moćko prezesowi stowarzyszenia, Małgorzacie Żelazko i Beacie Stawińskiej - prowadzącej część artystyczną. XV Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza Wszystko o Krzyżakach! Już po raz 15., w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku, odbył się Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza. Utworem przewodnim wielkiego pisarza, związanego z Oblęgorkiem, była tym razem powieść pt. Krzyżacy, napisana w 1900 r., przetłumaczona na 30 języków obcych, m.in. na chiński i japoński. Konkurs był wieloetapowy i składał się z pisemnego sprawdzianu wiedzy o dziele i jego autorze, a także o filmie pod tym samym tytułem, z oceny historycznych strojów, przygotowanych przez uczestników konkursu, prac plastycznych oraz ustnego sprawdzianu wiedzy. We współzawodnictwie wzięły udział Nagrodę Ewelinie Bracik wręcza członek Zarządu Woj. Świętokrzyskiego Marek Gos. sty pow. kieleckiego Mariana Ferdka, Anny Dziewanowskiej - prawnuczki autora Krzyżaków, a także Lidii Putowskiej kustosza Muzeum Henryka Sienkiewicza. Uczestników konkursu powitała dyrektor ZPO Henryka Cisowska, zapraszając na okolicznościowy występ młodych artystów szkoły, wyreżyserowany przez polonistkę Agnieszką Kowalska Lasek, oparty, oczywiście, na motywach powieści Krzyżacy. Po części artystycznej rozpoczął się, najbardziej dwuosobowe zespoły z 9 szkół podstawowych i 5 gimnazjów także z gm. Miedziana Góra. Finał konkursu odbył się w sali gimnastycznej ZPO w Oblęgorku, przy pięknej scenografii, z udziałem wielu zaproszonych gości i sponsorów, m.in.: członka Zarządu Woj. Świętokrzyskiego Marka Gosa, wicestaroatrakcyjny dla publiczności, ustny sprawdzian wiedzy uczestników konkursu. Pytania były trudne, czasami bardzo szczegółowe, ale większość zawodników odpowiedziała na nie celująco. Maksymalną liczbę punktów (20) zdobyły ekipy ze SP w Rudzie Strawczyńskiej: Agnieszka Gos i Justyna Wychowaniec oraz z gimnazjum w Ćmińsku: Ewelina Bracik i Karolina Kaniowska. Po podliczeniu wszystkich konkurencji w konkursie zwyciężyli: Drużynowo w kategorii szkół gimnazjalnych: I miejsce Ćmińsk, II Oblęgorek, III - Kostomłoty Drużynowo w kategorii szkół podstawowych: I miejsce - SP Chełmce ex aequo Oblęgorek, II - SP Ruda Strawczyńska, III - SP Porzecze. W imieniu dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach - Roberta Kotowskiego nagrody dla uczniów i przygotowujących ich nauczycieli wręczyła Lidia Putowska kustosz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Były to materiały promujące obie placówki. Nagrody dla najlepszych uczestniczek konkursu: Ewelinie Bracik z gimnazjum w Ćmińsku oraz Justynie Wychowaniec ze SP w Rudzie Strawczyńskiej wręczył członek Zarządu Woj. Świętokrzyskiego Marek Gos, który, w imieniu marszałka województwa, pogratulował organizatorom współzawodnictwa oraz zwycięzcom konkursu. (Kos.) 4 Głos Miedzianej Góry

5 Święto Gminy - Miedziana Góra 2009 Festyn w blasku słońca! Niemal przez cały czerwiec lało jak z cebra! Prognozy pogody na niedzielę, 28 czerwca br., też nie były optymistyczne: miało padać, z przebłyskami słońca. Organizatorom Festynu Rodzinnego Miedziana Góra 2009 jeszcze w niedzielny poranek cierpła skóra: będzie lało czy nie będzie? Z festynowej trybuny mieszkańców pozdrawiają, obok gospodarzy gminy, poseł Przemysław Gosiewski, wicemarszałek woj. świętokrzyskiego - Zdzisław Wrzałka, marszałek województwa Adam Jarubas oraz prezes Banku Spółdzielczego w Kielcach Stanisław Matejkiewicz. Nie lało, nawet nie padało a słońce, niczym w środku lata, prażyło przez drugą połowę dnia aż do wieczora! Piękna pogoda sprawiła, że na plac, obok Zespołu Szkół w Kostomłotach, przyszły setki mieszkańców gminy i nie tylko. Wśród tłumu widzów można było dostrzec przyjezdnych z Kielc oraz ościennych gmin. Festyn rozpoczął się już od rana, bo wokół placu, z nowo wyasfaltowanym boiskiem, instalowały się stoiska z różnoraką galanterią. ogródki piwne, karuzele, skocznie i zjeżdżalnie gumowe, szaszłykarnie, producenci cukrowej waty, a na głównej scenie instalowano nagłośnienie. W samo południe odbyła się, w miejscowym kościele parafialnym, uroczysta msza św., podczas której obchodzono 25 lecie posługi kapłańskiej syna tej ziemi płk. dr ks. Marka Wesołowskiego. Były gratulacje i życzenia m.in. od gospodarzy gminy. O właściwy klimat uroczystości zadbały Macierzanki. Wczesnym popołudniem festynową sceną zawładnęli uzdolnieni uczniowie gminnych szkół: najpierw soliści i instrumentaliści ze Szkoły Podstawowej w Porzeczu, przygotowani do występów przez nauczycieli: Dariusza Kurpińskiego i Stanisława Cioska, potem uczniowie Zespołu Szkół w Kostomłotach, pod opieką Eweliny Makuch oraz niezawodne Kropelki z Ćmińska, pod artystycznym kierownictwem dh Teresy Ciszek. Jak zwykle, bardzo ciepło przyjęte zostały rodzime zespoły ludowe: Bobrzanki, Macierzanka oraz Tumlinianki z niezawodną i dowcipną zielarką - Marianną Kłosowską. Macierzanki zapraszały do swojego ogródka, gdzie serwowały pyszny chlebek ze smalcem i ogórkami małosolnymi oraz rewelacyjny bigos ne. Stosowną umowę na realizację tego przedsięwzięcia, które radykalnie zmieni wygląd gminnego centrum, wójt podpisał właśnie z marszałkiem województwa. Wójt podziękował gospodarzowi regionu za wsparcie tego projektu. Goście pogratulowali gminie ostatnich osiągnięć, m.in. umiejętności pozyskania i wykorzystania unijnych pieniędzy oraz życzyli uczestnikom festynu wspanialej zabawy. Hukiem swoich Festynowe rozmowy... Tymczasem tłum wokół estrady gęstniał, co dla gospodarzy festynu: wójta Macieja Lubeckiego i przewodniczącego Rady Gminy Jana Szustaka było sygnałem do oficjalnego rozpoczęcia festynu. Włodarze gminy zaprosili na scenę zacnych gości imprezy: posła na Sejm RP Przemysława Gosiewskiego, marszałka woj. świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz jego zastępcę Zdzisława Wrzałkę, przyjaciela gminy, prezesa Banku Spółdzielczego w Kielcach Stanisława Matejkiewicza oraz wójta zaprzyjaźnionej gminy Strawczyn Tadeusza Tkaczyka. Gospodarze serdecznie powitali uczestników Święta Gminy, życząc im wspaniałej zabawy. Nasz wójt nie omieszkał, przy okazji, wypomnieć marszałkowi województwa, na co dzień mieszkańcowi gminy, że to właśnie on jest sprawcą zmiany miejsca festynu. Plac przed Urzędem Gminy jest bowiem całkowicie rozkopany, za sprawą projektu o rewitalizacji centrum gminy, na realizację którego znalazły się m.in. środki unijarmatek grupa Hakownica oficjalnie rozpoczęła festyn. A potem rozpoczął się blok imprez rozrywkowych dla młodej i dorosłej publiczności. Czesław Naporowski, prezes Gminnego Klubu Turystyki Gwarek, przepytywał młodych mieszkańców ze znajomości gminnej geografii i historii, obdarowując ich nagrodami. Z aplauzem publiczność, przede wszystkim kibice, przyjęli na scenie zespoły piłkarskie Wicher Miedziana Góra oraz Gród Ćmińsk Ten drugi klub awansował do klasy A (o zamieszaniu z Wichrem piszemy oddzielnie) Gospodarze gminy pogratulowali drużynie tego sukcesu, wręczając jej okolicznościowy puchar. Drużyny te, zarówno juniorzy jak i seniorzy, rozegrały, na pobliskim boisku, derby piłkarskie. Juniorzy Wichra pokonali Gród 1:0, zaś ich starsi koledzy okazali się być bardziej gościnni i przegrali z Grodem 1:2. Popołudnie na estradzie festynowej, to występy gości: do łez rozbawili publiczność Masztalscy ze Śląska, serwując jej przaśne wice. Pobudził do tanecznych podrygów zespół Latyno Song oraz gwiazda wieczoru Mega Dance. Goście festynu bawili się do północy, popijając złociste w ogródkach piwnych, asfaltowe boisko ledwie pomieściło zwolenników dyskoteki pod gwiazdami, na której porywał do tańca DJ Tomo. Podczas gdy na placu i scenie działy się różne, wesołe rzeczy, w ośrodku zdrowia, przez cale niedzielne popołudnie, honorowo oddawano krew o czym piszemy oddzielnie. Kolejny Festyn Rodzinny przeszedł do historii, pozostawiając niezapomiane wrażenia przynajmniej do następnego, czerwcowego Święta Gminy. Zatem - do zobaczenia za rok! (Kos.) Lipiec 2009 Głos Miedzianej Góry 5

6 FESTYN W OBIEKTYWIE Macierzanki zapraszały do swojskiego jadła. Marianna Kłosowska, z Tumlinianek, rozbawiła publiczność monologiem zielarki. Konkurencja? Bobrzanki przed występem na festynowej scenie. Hakownica wypaliła na wiwat ze swoich armatek, festyn można rozpoczynać. Kabaret Masztalscy sypał, jak z rękawa, śląskimi wicami. 6 Głos Miedzianej Góry

7 Zgłosiło się 27 krewniaków Krople życia, krople nadziei... dokończenie ze str. 1 Kiedy odwiedziłem ośrodek, znajdowało się tam kilkoro krwiodawców, załatwiających formalności związane z akcją. Na leżankach, w trakcie oddawania czerwonego leku, przebywało dwoje dawców. Jednym z nim była młoda kobieta mieszkanka... Szałasu w gm. Zagnańsk Urszula Gajos. - Wracaliśmy właśnie z mężem od znajomych i zobaczyliśmy, że w Miedzianej Górze coś się dzieje. Zatrzymaliśmy się, i trafiliśmy akurat na festyn. Z głośników dowiedziałam się o akcji i przyszłam do ośrodka. Pani Urszula oddawała krew nie pierwszy raz, zadebiutowała na Strawczynadzie w gm. Strawczyn i teraz postanowiła uczynić to po raz drugi. - Mój mąż jest krwiodawca i to on zachęcił mnie do udziału w tej akcji. Jestem młodą, zdrową kobietą i oddanie krwi nic mnie nie kosztuje, a mogę swoim uczynkiem komuś choremu bardzo pomóc. I dlatego się zdecydowałam. Poza tym tyle się teraz słyszy w mediach apeli o oddawanie krwi, bo jest jej niewiele, odkładane są operacje, ludzie czekają na ten lek. Pewnie i mój komuś się przyda. Tego dnia, w ciągu czterech godzin akcji, do ośrodka zgłosiło się 27 chętnych, lekarz zakwalifikował 23 z nich i właśnie oni przekazali do Banku Krwi Sponsorzy festynu 10,350 l tego najcenniejszego leku. To więcej niż w roku ubiegłym, kiedy to 19 krewniaków, jak familiarnie nazywa się ne nagrody rzeczowe. Wcześniej każdy z nich, zaraz po oddaniu leku, otrzymał pamiątkową koszulkę z herbem gminy oraz słodycze. A oto honorowi krwiodawcy, nagrodzeni w konkursie Krople życia, krople nadziei : Sylwester Żak, Kostomłoty I, Michał Zychowicz, Kostomłoty I, Edyta Cendrowska, ul. Tumlińska, Sylwester Liszka, Kostomłoty II, Marek Michta, Kostomłoty II, Kamil Frydrych, Ćmińsk, Dawcy w trakcie poboru krwi: jak widać, ten zabieg nie jest bolesny. dawców, oddało 8,5 litra krwi. Jest więc postęp, choć daleko nam np. do gminy Strawczyn, gdzie podczas Strawczynady krew oddaje dziesięciokrotnie więcej krewniaków. Wieczorem, na scenie festynu, wśród krwiodawców rozlosowano cen- Justyna Preka, Porzecze, Dariusz Chałasiński, Kielce, Zdzisław Pela, Kostomłoty II, Hubert Dojucki, Kielce, Katarzyna Szymczyk, Ćmińsk, Robert Piwowarczyk, Ćmińsk, Katarzyna Perzanowska, Kostomłoty II (Kos.) Bez pomocy i wsparcia ludzi dobrej woli oraz sponsorów, organizatorzy Festynu Rodzinnego - Miedziana Góra 2009 nie byliby w stanie zapewnić tylu atrakcji podczas imprezy. Dlatego serdecznie im dziękują za dobre serce, szczodrość i wszechstronną pomoc. A oto lista sponsorów festynu: HEMA Sp. z o.o., Dropplant Krzysztof Zimnicki, Sławomir Podstawka Transport Samochodowy DRAW- TRANS, Spaw Tech Krystyna i Mieczysław Gałęzowscy, PHU Sped Bud Skład Opału Wiesława i Bogdan Moćko, Moto Agromax Witold Szymański, Bank Spółdzielczy w Kielcach, AVIVA Commercial Union, Grzegorz Toporek, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TKD Dominik Nawara, Skład Budowlany Zachęta Elżbieta i Adam Gruszkowie, Bogumiła Saladra Ubojnia Drobiu, Zakład Cukierniczy Angelina - Krzysztof Zapała, Mariusz Rówiński Mario Car, Zakład Cukierniczy Jolanta i Elżbieta Sobczyk, Marian Wesołowski Piekarnia ALMADO, Sławomir Wieczorek nagrody dla krwiodawców, Grzegorz Reczyński GREG AUTO COLOR, Marek Koruba Trofea sportowe, Zakład Drukarski Tercet Kazimierz Raczyński. Zespół Latyno Song podczas występu na festynowej estradzie. Zagrali dla nas... To dzięki sponsorom, na festynie mogły wystąpić, obok rodzimych artystów, także zespoły znane z innych estrad, jak: Latyno Song, Masztalscy, czy zespół Mega Dance. Wniosły one wiele humoru, dobrej muzyki i zachęciły do wspólnej zabawy, z czego przecież słyną festyny rodzinne. Lipiec 2009 Głos Miedzianej Góry 7

8 W Porzeczu Internetowe Centrum Kształcenia W Szkole Podstawowej w Porzeczu rozpoczęło swoją działalność Centrum Kształcenia, które powstało w ramach projektu Wioska internetowa kształcenie na odległość na terenach wiejskich. Projekt został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa jako efekt współpracy Fundacji RAPZ oraz Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Optoland S.A. W woj. świętokrzyskim jest to już 28 taka placówka, natomiast w gminie Miedziana Góra - pierwsza. Centrum Kształcenia to placówka o charakterze oświatowym, zapewniająca możliwość ustawicznego kształcenia w formie on-line celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wiedzy i kwalifikacji. Głównym założeniem projektu jest wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Centrum Kształcenia daje możliwość bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu każdemu mieszkańcowi terenów wiejskich, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia i sytuacji zawodowej. Centrum Kształcenia w Porzeczu jest odpowiednio przystosowane i wyposażone w sprzęt komputerowy (10 stanowisk komputerowych) z dostępem do Internetu. Placówka posiada ponadto sprzęt teleinformatyczny oraz tzw. biblioteczkę multimedialną (pakiet komputerowych programów edukacyjnych, w tym: encyklopedie, słowniki, atlasy). Zapewnia Gminny Konkurs Recytacji i Prozy W Szkole Podstawowej w Porzeczu, odbył się VI Gminny Konkurs Recytacji Poezji i Prozy. Hasłem przewodnim uroczystości były piękne słowa Simonidesa: Poezja to mówiące malarstwo, a malarstwo - milcząca poezja. Szkoły podstawowe, z terenu naszej gminy, były reprezentowane przez 3 uczniów (wybranych w eliminacjach szkolnych). Poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy i wszyscy uczestnicy zasłużyli na wielkie uznanie oraz podziw. Jury wyłoniło następujących zwycięzców: - poezja - kl. I III: I miejsce - Natalia Jasińska (SP Porzecze), II - Hubert Pałka ( SP Kostomłoty), III- Karolina Ciopińksa ( SP Ćmińsk) i Paulina Korba ( SP Ćmińsk), wyróżnienie - Piotr Chaja ( SP Ćmińsk). - poezja kl. IV VI: I m. - Izabela Śliwa (SP Porzecze) i Justyna Fąfara (SP Kostomłoty), II - Ariadna Lewczuk (SP Ćmińsk), III- Katarzyna Janus ( SP Kostomłoty). - proza kl. IV VI: I m. - Marta Lajs ( SP Kostomłoty), II - Wioletta Korba ( SP Ćmińsk), III - Aleksandra Zapała ( SP Porzecze), III - Joanna Stolarczyk (SP Ćmińsk). Zwycięzcy otrzymali upominki i atrakcyjne nagrody książkowe. Każdy z uczestników został obdarowany drobnym prezentem oraz słodkim poczęstunkiem. Organizatorzy konkursu dziękują Maciejowi Lubeckiemu - wójtowi gminy Miedziana Góra - za ufundowanie atrakcyjnych nagród, które wręczył przewodniczący Rady Gminy Jan Szustak. również możliwość nieodpłatnego dostępu do stworzonej na potrzeby projektu platformy e-edukacyjnej. W ramach działania placówki można korzystać między innymi z następujących szkoleń: Arkusze kalkulacyjne; Pakiet biurowy w biznesie; Obsługa systemu Linux; Tworzenie stron internetowych; Projektowanie aplikacji internetowych; Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze; Wirtualny ehandel; Usługi w sieci Internet; Grafika menedżerska i prezentacyjna; Przetwarzanie i edycja tekstów; Użytkowanie komputerów; Kurs grafiki komputerowej; Szkolenia językowe; język angielski dla początkujących; język niemiecki poziom początkujący; język niemiecki poziom średnio zaawansowany; 8 Głos Miedzianej Góry Godziny otwarcia Centrum Kształcenia zapewniają pełną dostępność tej placówki dla zainteresowanych osób. Obecnie placówkę, ze względu na okres wakacyjny, odwiedzają głównie dzieci oraz młodzież. Z myślą o nich przygotowano warsztaty plastyczne, fotograficzne oraz projekcję bajek i filmów. Pierwsze osoby odwiedzające CK otrzymały drobne upominki w postaci: podkoszulek, smyczy, długopisów oraz teczek. Korzystanie z usług Centrum Kształcenia może odbywać się wyłącznie pod Zajęcia w nowo otwartym centrum w Porzeczu. opieką pracownika obsługi CK. Opiekun placówki służy pomocą oraz wsparcie wszystkim osobom zainteresowanym korzystaniem z zasobów Centrum Kształcenia. Zabawa przy świetlicy w Tumlinie upłynęła bardzo radośnie. Zbój Świętokrzyski u dzieci z Tumlina W świetlicy w Tumlinie odbył się Dzień Dziecka, który został zorganizowany przez SPPS Zdrowy Tumlin oraz Radę Sołecką. Imprezę poprowadził przewodnik świętokrzyski Czesław Naporowski, który wcielił się także w postać Zbója Świętokrzyskiego Wszyscy goście zostali poczęstowani kawą, herbatą, słodkim ciastkiem, były też owoce, lody, napoje. Przeprowadzonych zostało kilka konkursów dla dzieci: rzut złotą podkową do koszyka, rzut srebrnym jajkiem do koszyka, próbowanie kwaśnego lizaka z uśmiechem na ustach, malowanie kredą bukietu dla mamy. Wybrano młodego zbója i piękną czarownicę. Dzieci bawiły się na placu przy muzyce, było bardzo fajnie!

9 *XV Zjazd Sołtysów * XII Krajowy Turniej Sołtysów W Wąchocku na poważnie i na wesoło Dwa wydarzenia, ważne dla gospodarzy wsi z naszego regionu, miały ostatnio (27 28 czerwca br.) miejsce w Wąchocku - stolicy sołtysów i humoru: XV Zjazd Sołtysów oraz XII Krajowy Turniej Sołtysów. Zjechało na nie 230 sołtysów, w tym 150 w naszego regionu, oraz goście z kilku województw. Przyjechali w dzień, bo jak głosi kolejna anegdota: w nocy przez Wąchock nie można przejechać, bo sołtys zwija asfalt. Przez weekend asfalt pozostał jednak nienaruszony, bo gości najechało się wielu, w tym najważniejsi z kraju i regionu: posłowie na Sejm: Przemysław Gosiewski, Andrzej Pałys i Krzysztof Lipiec, marszałek województwa Adam Jarubas, jego zastępca Zdzisław Wrzałka, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka Koruba, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski starosta powiatowy Zenon Janus, przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Lato, dyrektorzy instytucji obsługujących rolnictwo, burmistrzowie i wójtowie gmin. Za stołem prezydialnym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury nie wszyscy się pomieścili, toteż prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej Feliks Januchta dwoił się i troił, by wszystkich ulokować w sali obrad. Nasza gminę reprezentowała silna grupa sołtysów: Urszula Struż (juror w turnieju sołtysów), Bożena Modrzejewska, Teresa Gumuła, Marek Socha (najlepszy w turniejowym dyktandzie ), Wiesław Tokar, Zdzisław Moćko i Stanisław Banaś na zdjęciu. I Wiosenny Turniej Strzelecki Pamiątkowa fotka uczestników turnieju. I Wiosenny Turniej Strzelecki, zorganizowany został przez KSS LOK Kaliber Kostomłoty. Startowali w nim zawodnicy w dwóch kategoriach: I - juniorzy dziewczęta i chłopcy (12-16 lat) - o puchar dyrektora ZS w Kostomłotach, kategoria II - seniorzy (powyżej 16 lat) - o puchar Wójta Gminy Miedziana Góra Na początek wręczono najlepszym gospodarzom wsi odznaczenia państwowe oraz puchary i dyplomy wyróżnienia w plebiscycie Sołtys Roku. Podczas zjazdu sołtysi podnieśli wiele ważnych problemów w swojej pracy: systematycznie będzie spadać prowizja od pobieranych podatków, bo rolnicy coraz częściej uiszczają te zobowiązania drogą elektroniczną lub przelewami, coraz więcej ludzi pracuje w mieście a śpi na wsi, państwo nie zamierza uhonorować sołtysów przywilejami emerytalnymi, bo go na to nie stać (podobne żądania mają inne grupy społeczne, m.in. strażacy z OSP). Sołtysi przedstawili swoje problemy, po czym wzięli udziale XII Krajowym Turnieju Sołtysów, który rozpoczął sie w sobotnie popołudnie a zakończył w niedzielę. Emocji i humoru nie brakowało, a że turniej potraktowano bardzo serio świadczy fakt, że jedna z p. sołtys złamała a druga skręciła nogę i obie musiały skorzystać z opieki starachowickiego szpitala. Turniej wygrał Grzegorz Kamizela z Łabędziowa, gm. Morawica i w nagrodę - odjechał skuterem. (Kos.) W kategorii junior - dziewczęta pierwsze miejsce i puchar dyrektora ZS zdobyła Aleksandra Wójcik, drugie miejsce zajęła Nina Olesińska, a trzecie Mariola Siedlarz. W kategorii junior - chłopcy pierwsze miejsce i puchar dyrektora ZS zdobył Michał Mróz, drugie miejsce zajął Daniel Ślebarski, a trzecie Karol Wójcik. Wśród seniorów najlepszym okazał się Zenon Bednarek, który zdobył Puchar Wójta Gminy. Drugie miejsce zajął Jacek Krzemień, a trzecie Rafał Wiórek. Organizatorzy turnieju uatrakcyjnili czas oczekiwania zawodnikom: Darek Żak i Adam Łubianka - zawodnicy AZS Politechniki Świętokrzyskiej - pomogli zorganizować stanowisko szybkich strzelań do tarcz biatlonowych. P. Darek udostępnił chętnym swój 5-strzałowy pneumatyczny, pistolet wyczynowy. Stanisław Wałek Lipiec 2009 Głos Miedzianej Góry 9

10 Piłkarze zakończyli rozgrywki Awans GKS GRÓD do klasy A! Zamieszanie wokół WICHRA W dniach czerwca br. zakończyły się rozgrywki piłkarskie, w których występują nasze drużyny: Wicher w klasie A oraz Gród w klasie B. Miło nam poinformować, iż Gród - po rozegraniu barażu - zajął w tabeli swojej grupy II miejsce i awansował do klasy A. Wicher świętował awans do klasy okręgowej (m.in. na Festynie Rodzinnym), jednakże odwołanie Samsonu Samsonów od meczu w Tęczą Gowarczów przyniosło mu walkower i to on zamiast Wichra - wszedł do klasy okręgowej. Wielka radość zapanowała w drużynie Grodu Ćmińsk po barażu ze Słupią Jędrzejowską o wejście do klasy A. Pierwszy mecz w Słupi Gród wygrał 1:0 (bramkę strzelił Tomasz Frączyk). W rewanżu, na boisku Grodu, goście dostali porządnego łupnia: 9:0 (!), bramki strzelili: Jacek Szafarczyk - 4, Paweł Jarząb - 2, Robert Zagdan, Rafał Kowalski i Tomasz Frączyk - po 1. W wielkim stylu zawodnicy z Ćmińska zdobyli więc klasę A W całym sezonie 2008/2009, w 16 meczach, Gród uzyskał 33 pkt, 10 razy zwyciężał, 3 razy zremisował oraz poniósł 3 porażki, strzelając 44 i tracąc 15 bramek. W barażach zespół wystąpił w następującym składzie: Buras Ślewa, Jarząb, Łosiak, R. Głuszek Kowalski (Kosmala), Leśniewski, Zagdan (Zając),T. Frączyk (Sadza) K. Frączyk (P. Głuszek), Szafarczyk. Trenerem drużyny jest Stanisław Maj, Sołtys - uczniom W Szkole Podstawowej w Porzeczu tradycyjnie już odbył się Festyn Rekreacyjno Sportowy z okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi brali udział w grach i zabawach zręcznościowych, np. rzucanie piłek tenisowych do celu, rzutkami do tarczy oraz w biegach na dystansie 40 metrów. Starsi przeciągali linię, grali w tenisa stołowego z dyrektorem Markiem Wosiem. Gwoździem programu był mecz reprezentacji szkoły z drużyną złożoną z nauczycieli i rodziców. W składach obu drużyn, i to z dużym powodzeniem, wystąpiły panie, a drużynę nauczycieli i rodziców wspomógł także sołtys Porzecza Czesław Drogosz. Uczniowie wzięli rewanż za ubiegły rok i wygrali 3:2. Warto jednak zaznaczyć, że nauczyciele z rodzicami i sołtysem grali wspaniale i z wielkim poświęceniem oraz zapowiedzieli uczniom srogi rewanż za rok! Po emocjach piłkarskich mamy uczniów upiekły na grillu kiełbaski, którymi poczęstowały wszystkie dzieci ze szkoły. Sponsorem poczęstunku był sołtys Porzecza, Czesław Drogosz, któremu cała społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania. Ostatnim punktem obchodów Dnia Dziecka była dyskoteka, na której uczniowie doskonale się bawili. prezesem klubu Jarosław Głuszek, kapitanem drużyny Kamil Frączyk. Jak stwierdził, w rozmowie z reporterem GMG, członek zarządu, b. prezes i obecny sponsor - Kazimierz Raczyński, awans klubu, to duży sukces sportowy. Gród jest najmłodszym klubem (liczy dopiero 6 lat), który tak szybko awansował do klasy A. Było to możliwe dzięki dużemu wsparciu władz gminy, pomocy sponsorów oraz wysiłkowi Sport dla Wszystkich 10 Głos Miedzianej Góry Gród Ćmińska zagra teraz w klasie A. wszystkich zawodników, działaczy i trenera zespołu, którym zarząd składa serdeczne podziękowanie za wprowadzenie drużyny do tej klasy rozgrywek. Nowa sytuacja klubu, to większe wymagania i potrzeby, w związku z czym GKS Gród zwraca się do wszystkich zainteresowanych o wsparcie drużyny, o skuteczny sponsoring. Klub liczy także na dalszą pomoc gminy, dziękując władzom za już i prosząc o jeszcze... P.s. Podczas Festynu Rodzinnego w Miedzianej Gorze, gdzie fetowano awans klubu, rozegrane zostały lokalne derby, w których Gród pokonał Wichra 2:1. Za awans do klasy A, na scenie festynu, gospodarze gminy: wójt Maciej Lubecki oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Szustak pogratulowali sukcesu zawodnikom i działaczom klubu, wręczając im puchary za awans i zwycięstwo w derbach nad lokalnym rywalem. Podziękowano także zawodnikom i działaczom Wichra za nieustępliwą walkę o klasę okręgową. (Kos.) Ćwiczyła czwarta część gminy! Świętokrzyski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, byli organizatorami Europejskiego Tygodnia Sport dla Wszystkich XV Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin Tydzień trwał od Dnia Matki: 26 W Hotelu Łysogóry w Kielcach, 30 maja do Dnia Dziecka: 1 czerwca br. Na czerwca br., odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników oraz podziękowanie gmi- terenie naszej gminy, jak informuje koordynator akcji Dominik Słoń z Urzędu nom za udział w tej akcji. Nasza gmina Gminy, odbyło się 65 imprez sportowych, otrzymała statuetkę wyróżnienie, którą w których uczestniczyło 2568 osób, co wójtowi gminy Maciejowi Lubeckiemu wręczyli: prezes Świętokrzyskiego stanowi blisko 25 % mieszkańców gminy Miedziana Góra. Czwarta część ludzi, żyjących w gm. Miedziana Góra, w dyrektor Departamentu Promocji, Edu- Związku TKKF Bogdan Gawron oraz ciągu tego tygodnia grała w piłkę nożna, kacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu siatkówkę, kosza, tenisa stołowego, badmintona, uprawiała lekką atletykę. Do W ten sposób uhonorowano umiejętno- Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk. organizacji tych sportowych zajęć włączyły się: szkoły, organizacje społeczne, oraz trud uczestników turnieju. (J.) ści organizatorskie animatorów sportu stowarzyszenia i kluby sportowe.

11 Ważne dla inwestorów kanalizacji W celu wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej należy: 1. Zwrócić się do Urzędu Gminy w Miedzianej Górze z zapytaniem czy dokumentacja techniczna na sieć główną obejmuje w swym zakresie przyłącze do posesji zainteresowanego. 2. O ile tak, to jaki zakres tego przyłącza zostanie zrealizowany w ramach głównej sieci a w jakiej części wykonanie leży po stronie właściciela działki (posesji). 3. Wykonanie zakresu przyłącza po stronie właściciela działki winno być zrealizowane przez osobę fizyczną, firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, sanitarne i działalność gospodarczą i przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze. 4. O zamiarze przystąpienia do realizacji przyłącza należy powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze przynajmniej trzy dni robocze wcześniej. 5. Po wykonaniu przyłącza, ale przed zasypką wykopu, wykonać jego inwentaryzację geodezyjną podwykonawczą, poddać próbie szczelności na infiltrację lub eksfiltrację na co spisać stosowny protokół w obecności przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej, po czym zgłosić do odbioru końcowego dokonując wpłaty na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej kwotę w wysokości 104,50 zł brutto. 6. Spisany protokół odbioru końcowego przy udziale przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej, Inwestora i Wykonawcy upoważnia właściciela przyłącza do zawarcia umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej na odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci gminnej. 7. Przyłącze od włączenia w istniejącą sieć do granicy działki stanowi własność Zakładu Gospodarki Komunalnej natomiast pozostała część od granicy działki do budynku stanowi własność inwestora i w takich też częściach są odpowiedzialni za wszelkie remonty i konserwację przyłącza. 8. W przypadku braku przyłącza w dokumentacji projektowej na sieć, zainteresowany (inwestor przyłącza) zwraca się z wnioskiem (w załączeniu: 2 egz. wyrysu działki w skali:1:500 lub 1:1000, kserokopię aktu notarialnego oraz dowód wpłaty w wysokości 74,00 zł na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze) do ZGK o wydanie warunków technicznych na projektowanie i wykonanie przyłącza. 9. W oparciu o uzyskane warunki techniczne inwestor przyłącza własnym staraniem i na własny koszt opracuje dokumentację techniczną. 10. Trasę przyłącza należy uzgodnić z Zakładem Uzgodnień Dokumentacji Projektowanej w Starostwie Powiatowym w przypadku gdy włączenie przyłącza do sieci głównej następuje poza działkę inwestora (właściciela działki) a projekt techniczny ze wszystkimi uzgodnieniami i rozwiązaniami technicznymi ostatecznie uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej. 11. W przypadku gdy włączenie przyłącza do sieci głównej nastąpi na działce Inwestora, projekt techniczny uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze. 12. Pozostałe czynności wykonać w/g opisu - patrz pkt. 3,4,5, W przypadku bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze gminy Miedziana Góra, wobec właściciela przyłącza ma zastosowanie n/w 36 p. 4) i 5) {Uchwała Nr XXX/245/06 Rady Gminy w Miedzianej Górze z r.} 14. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w rozdziale II, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny ,00 zł. 15. Obok orzeczenia kary, organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz zakładu w wysokości 1000,00 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego zakładu. Lipiec 2009 Głos Miedzianej Góry 11

12 Rok szkolny 2008/2009 poza nimi Wiwat wakacje! 19 czerwca br., we wszystkich szkołach, odbyło sie uroczyste zakończenie roku szkol- Z prac wójta między sesjami Rady Gminy W okresie między sesjami Rady Gminy: od 22 maja 25 czerwca br., wójt zawarł umowy z: PHUP Euro-Gaz Sp. j. na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest; Zarządem Woj. Świętokrzyskiego na dofinansowanie budowy Gminnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Kostomłotach Drugich oraz na wyposażenie świetlicy środowiskowej w Kostomłotach Drugich; Przedsiębiorstwem Geodezyjno - Projektowym Geostar na projekt podziału 68 nieruchomości pod drogę gminną: Kostomłoty Pierwsze Maciejówka. Wójt przeprowadził rozmowy: z wiceministrem sportu w sprawie dofinansowania modernizacji toru wyścigowego Kielce oraz z Powiatowym Zarządem Dróg w sprawie inwestycji na terenie gminy. Gospodarz gminy uczestniczył w: szkoleniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, Święcie Ludowym w Zagnańsku, Walnym Zgromadzeniu LGD Dorzecze Bobrzy, posiedzeniach komisji Rady Gminy, uroczystościach związanych z rocznicami nadania imion naszym szkołom, także w apelu z okazji 65 rocznicy śmierci Wilka, zebraniach z mieszkańcami Kostomłotów Drugich, posiedzeniach Zw. Gmin Zlewni Górnej Nidy, w festynie w Bobrzy. Wójt odebrał statuetkę przyznaną w plebiscycie Euro Gmina 2009 za osiągnięcia w dziedzinach gospodarki i przedsiębiorczości. Ponadto rozwiązywał problemy wynikłe z pracy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych i problemy mieszkańców gminy. nego 2008/2009. Tego dnia w Gimnazjum im. Karola Wojtyły - Papieża Polaka w Kostomłotach, po odśpiewaniu hymnu i wprowadzeniu sztandaru, nastąpił moment wręczenia dyplomów i nagród laureatom oraz finalistom konkursów przedmiotowych. Dyrektor Piotr Kwiecień, wicedyrektor Grażyna Wierzchowiska, wójt Maciej Lubecki, przewodniczący Rady Gminy Jan Szustak złożyli gratulacje Natalii Kopycińskiej laureatce konkursu biologicznego i geograficznego, Mateuszowi Słoniowi laureatowi konkursu biologicznego i finaliście konkursu matematycznego, Katarzynie Lajs zwyciężczyni konkursu Liga ortograficzna oraz finalistce konkursu matematycznego i biologicznego, Andrzejowi Żakowi finaliście konkursu matematycznego i informatycznego. Dyplomy gratulacyjne otrzymali również nauczyciele - opiekunowie laureatów: Agnieszka Górczyńska Bojar, Agnieszka Ślusarczyk, Ilona Wiewiór. Następnie dyrektor przekazał listy gratulacyjne rodzicom nagrodzonych uczniów. Przypomniał także o istotnym sukcesie gimnazjum w Kostomłotach, a mianowicie średniej z egzaminów (58, 81; z j. ang. 91, 51) przewyższającej po raz kolejny średnią krajową (57, 7,), średnią woj. świętokrzyskiego (56,25; z j. ang. 85, 75), średnią powiatu kieleckiego (54, 19; z j. ang. 82, 4 ). Po uroczystym akcie ślubowania klas trzecich odbyło się przekazanie sztandaru, kroniki oraz kluczy do szkoły przez absolwentów swoim następcom. Chwilę zasłużonej chwały mieli uczniowie, którym wręczono świadectwa z paskiem, dyplomy za czytelnictwo oraz osiągnięcia sportowe. -W Kostomłotach dokonano kradzieży zagęszczarki gruntu, wartości zł na szkodę Firmy TERNOL Kielce. Przedmiot kradzieży został odnaleziony w posiadłości położonej w gminie Strawczyn. Maszynę zwrócono właścicielowi. -W maju właściciel działki leśnej, położonej na terenie gminy Miedziana Góra, zgłosił kradzież 10 sztuk drzewa ( brzoza, sosna, dąb). Straty oszacowano na kwotę zł. Na miejscu dokonano oględzin wycięcia drzew, przesłuchano świadka oraz dokonano wstępnych ustaleń. -W majową noc nieznani sprawcy dokonali wycięcia żywopłotu i trzech drzewek jodłowych znajdujących się na terenie działki w Ćmińsku. Ścięty żywopłot i drzewka nie zostały zabrane przez sprawców, pozostały w przydrożnym rowie. Wartość strat zł na szkodę właściciela działki -W końcu maja br. nieznana osoba dokonała uśmiercenia 25 kur, prawdopodobnie strzelając z broni pneumatycznej. Wartość strat, to 600 zł na szkodę mieszkańca Ćmińska -Na parkingu, przy stacji paliw Bliska, na terenie gminy, po wyrwaniu korków zabezpieczających wlewy paliwa przy walcu drogowym i układarce mas bitumicznych, dokonano kradzieży 280 litrów oleju napędowego oraz dokonano zniszczenia korków wlewu paliwa. Łączna wartość strat wyniosła zł na szkodę KPRD Kielce -W nocy, na 4 czerwca br., z terenu Zakładu Kamieniarskiego w Kostomłotach, został skradziony kabel zasilający suwnicę. Wartość strat oszacowano na kwotę 945 zł na szkodę właściciela zakładu. Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. Program składający się z wierszy i piosenek przygotowali uczniowie klas drugich pod kierunkiem wychowawców: R. Pawłowskiej, I. Wiewiór, A. Żelaznej i A. Górczyńskiej - Bojar. O stronę muzyczną występów zadbała E. Makuch. Łzy wzruszenia i salwy śmiechu towarzyszyły prezentacji multimedialnej poświęconej żegnanym absolwentom. Tradycyjnie trzecioklasiści zostali obdarowani pamiątkowym maskotkami. Uczniowie - absolwenci pożegnali swoich młodszych kolegów i nauczycieli krótkim, refleksyjnym montażem słowno - muzycznym przygotowanym pod okiem wychowawców: B. Łośniak, K. Pawelec, M. Wesołowskiej, M. Stachury. Ostatni dzień roku szkolnego 2008/2009 zakończyła msza święta. Podobny charakter miały uroczystości w Zespole Szkół w Ćmińsku oraz Szkole Podstawowej w Porzeczu. Rozpoczęły się wakacje 2009, podczas których uczniowie i nauczyciele odpoczną po trudzie 10 miesięcy pilnej nauki i pracy. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym. Kronika policyjna Jak informuje kierownik Posterunku Policji w Miedzianej Górze, Zbigniew Rogula, ostatnio na terenie naszej gminy miały miejsce zdarzenia kryminalne: -Nieznani sprawcy, po wejściu na teren działki budowlanej w Miedzianej Górze, dostali się do garażu, skąd dokonali kradzieży betoniarki prod. polskiej, przewodu elektrycznego oraz regału warsztatowego, powodując straty wartości zł, na szkodę mieszkańca Kielc. -W nocy, na 18 czerwca br, zostało skradzione paliwo (olej napędowy) z 4 walców drogowych, w ilości około 600 litrów, wartości zł na szkodę firmy PRDM CEZET Starachowice - 22 czerwca br. w Bobrzy sprawcy, po uprzednim wyrwaniu okna i wyłamaniu drzwi, dostali się do kurnika skąd zabrali około 150 sztuk kurcząt wartości zł na szkodę właściciel kurnika. -W nocy, na 26 czerwca br., nieznany sprawca włamał się do garażu w miejscowości Kostomłoty, skąd skradł motor marki YAMAHA wartości tys. Pokrzywdzony odzyskał motor, który został podrzucony. -28 czerwca br., na ul. Tumlińskiej, mieszkaniec Miedzianej Góra będąc w stanie nietrzeźwym, dokonał umyślnego uszkodzenia samochodu marki SEAT Ibiza. Poprzez wskoczenie na maskę samochodu i uderzenie pięścią w szybę, dokonał jej rozbicia, powodując straty na kwotę 400 zł, na szkodę mieszkańca gminy Zagnańsk. Sprawcę zatrzymano, poddał się dobrowolnie karze oraz zobowiązał się do naprawienia wyrządzonej szkody. W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji, dotyczących zdarzeń kryminalnych, policja prosi o kontakt telefoniczny na nr lub 997, 112.

Jednomyślne absolutorium dla wójta - czytaj na str. 5

Jednomyślne absolutorium dla wójta - czytaj na str. 5 Jednomyślne absolutorium dla wójta - czytaj na str. 5 Maj 2010 r. Nr 05 (90) 80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku Sztandary dla najlepszych jednostek OSP Dzień 3 maja 2010 r. przejdzie do historii

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Skatepark oraz place zabaw dla dzieci i młodzieży str. 3

Skatepark oraz place zabaw dla dzieci i młodzieży str. 3 Sportowe i kulturalne wakacje str. 14 Numer 9/210 Wrzesień 2013 Renata Janik poseł ziemi zagnańskiej str. 7 Odpustowe festyny rodzinne str. 8-9 i 16 Skatepark oraz place zabaw dla dzieci i młodzieży str.

Bardziej szczegółowo

Wspólne kolędowanie. Kolumbowie z naszej gminy. Radni uchwalili budżet na 2014 rok. Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str.

Wspólne kolędowanie. Kolumbowie z naszej gminy. Radni uchwalili budżet na 2014 rok. Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str. Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str. 3 Luty 2014 Nr 1 (132) Z sesji Rady Gminy Radni uchwalili budżet na 2014 rok Justyna Błaszczyk nowym skarbnikiem gminy 30 grudnia 2013 r. odbyła

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

- IV Gminna Gala Mistrzów

- IV Gminna Gala Mistrzów Nr 02 (109) luty 2013 Gazeta bezpłatna Chęciny po raz kolejny w gronie najlepszych Świętokrzyska Victoria Wczoraj, podczas uroczystej gali w Międzynarodowy Centrum Kultur w Kielcach już po raz piąty w

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Egzemplarz bezpłatny Nr 22 (2/2014) Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz ich bliskim

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 Nr 2/67

CZERWIEC 2008 Nr 2/67 CZERWIEC 2008 Nr 2/67 Nr 2/67 czerwiec 2008 1 Z obrad Rady Gminy Najważniejszym punktem kwietniowej sesji Rady było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r. Jak zauważył

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK BIULETYN INFORMACYJNY Gminy Ojrzeń nakład 1.000 EGZ. / kwartalnik / Nr 2 / czerwiec 2015 / egzemplarz bezpłatny / issn 2354-0303 W numerze: Z OBRAD RADY GMINY OJRZEŃ INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014

Bardziej szczegółowo

Najofiarniejsi - w Strawczynie!

Najofiarniejsi - w Strawczynie! Dłonie, które pomagają... - czyt. na str. 6 Listopad 2011 r. Wójt Tadeusz Tkaczyk z pucharem, dla Najofiarniejszej Gminy, otrzymanym od dyrektora RCKiK Jerzego Stalmasińskiego. Z sesji Rady Gminy Przyznano

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA WIADOMOŚCI GMINNE **** SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA Biuletyn Informacyjny OTWARCIE "ORLIKA" WIOSENNE TARGI "PAMIĘTAJCIE O OGRODACH" TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych.

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych. FHU Access Control Libiąż, ul. Paderewskiego 4/68(2) tel: 509 453 818 tel/fax: 32 627 46 10 e-mail: biuro@accesscontrol.pl www.accesscontrol.pl www.accesscontrol.com.pl ALARMY*MONITORING-CCTV-KAMERY AUTOMATYKA-BRAMY

Bardziej szczegółowo

Wzbogaca się majątek gminy!

Wzbogaca się majątek gminy! Wraca Fundusz Alimentacyjny - czytaj na stronie 6 20 sierpnia - 20 września 2008 r. ISSN 1508-3578 MIESIÊCZNIK SAMORZ DOWY - WYDANIE DLA GMINY GÓRNO (8/110) Inwestujemy za środki własne i unijne Wzbogaca

Bardziej szczegółowo

ISSN 1640-257X. Czerwiec 2009/06 (114)

ISSN 1640-257X. Czerwiec 2009/06 (114) ISSN 1640-257X Czerwiec 2009/06 (114) MIASTO DWADZIEŚCIA LAT WOLNOŚCI Proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm - słowa te wypowiedziane w Dzienniku Telewizyjnym przez aktorkę Joannę

Bardziej szczegółowo

Barbórka z fasonem! Wielka frajda dla dzieci. Wydanie świąteczne. Grudzień 2013 Nr 12 (131)

Barbórka z fasonem! Wielka frajda dla dzieci. Wydanie świąteczne. Grudzień 2013 Nr 12 (131) Wydanie świąteczne Grudzień 2013 Nr 12 (131) Pamiątkowe zdjęcie z górnikami na placu przed Urzędem Gminy. Zabawa mikołajkowa w remizie OSP w Miedzianej Górze. I Miedzianogórski Piknik Górniczy Barbórka

Bardziej szczegółowo

Potwierdzone ślubowania Jubilatów

Potwierdzone ślubowania Jubilatów Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (37) lipiec 2011 r., nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60 1 Potwierdzone ślubowania Jubilatów Jubileuszowe obchody Złotych i Srebrnych Godów, które odbyły się 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo