PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa"

Transkrypt

1 PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Praca zbiorowa Projekt: Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6. Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2

3 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW Marianna Izydorczyk Gołyńska kierownik naukowy, dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Bronisława Kostrzewa doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Magdalena Matuszak doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Małgorzata Ptak doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Dorota Silska doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie EKSPERCI dr Kinga Kuszak Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu dr Anna Basińska Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu dr hab. Eliza Grzelak prof. UAM Instytut Kultury Europejskiej UAM w Poznaniu dr Grażyna Rura Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu RECENZENCI dr hab. Hanna Krauze Sikorska Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu dr hab. Eliza Grzelak prof. UAM Instytut Kultury Europejskiej UAM w Poznaniu dr hab. Tomasz Gmerek Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu 3

4 Spis treści WSTĘP 5 ZNACZENIE NOWOCZESNEGO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 6 METODY AKTYWIZUJĄCE 8 1. WSTĘP 8 2. METODY AKTYWIZUJĄCE- ZA! I PRZECIW? 8 3. RODZAJE METOD AKTYWIZUJĄCYCH KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD ETAPY WDROŻENIA WYBRANYCH METOD SCENARIUSZE ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM MAPY MENTALNEJ I WEBQUESTU BIBLIOGRAFIA 42 METODA PROJEKTU WSTĘP ŹRÓDŁA METODY PROJEKTU PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODY PROJEKTU KOMPETENCJE NAUCZYCIELA PRACUJĄCEGO METODĄ PROJEKTU TYPY PROJEKTÓW W EDUKACJI ETAPY PRACY METODĄ PROJEKTU INSPIRACJE BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKI 79 OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE WSTĘP OCENIANIE W PRAKTYCE SZKOLNEJ 108 KILKA SŁÓW O OCENIANIU 108 UWARUNKOWANIA PRAWNE OCENIANIA W PRAKTYCE SZKOLNEJ 114 RODZAJE OCENIANIA OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA 117 DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ METODĄ OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO 117 NA CZYM POLEGA OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 120 DZIESIĘĆ ZASAD OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO 126 OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W PRAKTYCE SZKOLNEJ WDRAŻANIE OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO 128 JAK WSPIERAĆ WDRAŻANIE OK W SZKOLE 130 WADY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO INNE ASPEKTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO 130 METODA NAUCZANIA OPARTA NA OCENIANIU KSZTAŁTUJĄCYM Z PERSPEKTYWY UCZNIA 130 METODA NAUCZANIA OPARTA NA OCENIANIU KSZTAŁTUJĄCYM Z PERSPEKTYWY RODZICA 138 METODA NAUCZANIA OPARTA NA OCENIANIU KSZTAŁTUJĄCYM Z PERSPEKTYWY NAUCZYCIELA 140 PROPOZYCJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WDRAŻANIEM OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO BIBLIOGRAFIA 154 4

5 KSZTAŁCENIE MODUŁOWE OPIS KONCEPCJI KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO ZASADY ADAPTACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW MODUŁOWYCH ANALIZA WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH DLA ZAWODU KONSTRUOWANIE DYDAKTYCZNEJ MAPY MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA W ZAWODZIE ETAPY WDROŻENIA REALIZACJI PROGRAMÓW MODUŁOWYCH W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM PORADNIK BIBLIOGRAFIA 177 5

6 Wstęp Znaczenie nowoczesnego szkolnictwa zawodowego Skuteczna edukacja zawodowa jest jednym z priorytetowych zadań polityki oświatowej państwa. Dotychczasowy system edukacji zbudowany jest na następujących założeniach: wszyscy ludzie otrzymują od szkoły ten sam, jednorodny zasób wiedzy do opanowania; wiedza podzielona jest na obszary, zwane przedmiotami, zgodnie z tradycją akademicką; co 45 minut każdy mózg, niezależnie od swoich właściwości, musi przeskakiwać do innego obszaru; szkoła ocenia poziom opanowania wiedzy każdego ucznia w każdym z obszarów; uzyskane oceny są najważniejszym wyznacznikiem efektów pracy ucznia, nauczyciela i szkoły. Taki model, który został ukształtowany w XIX wieku, coraz bardziej rozmija się z rzeczywistymi potrzebami współczesnego człowieka i społeczeństwa. Konieczne jest przeprowadzenie w systemie edukacji zawodowej takich zmian, aby wiedza i umiejętności nabywane w procesie kształcenia umożliwiały osobom uczącym się odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy zgodnie z potwierdzonymi kwalifikacjami, najbliższymi zapotrzebowaniu pracodawców. Jak często mówimy naszym dzieciom: staraj się, żeby zostać lekarzem, inżynierem, prawnikiem, a jak ci się nie powiedzie, to zostaniesz piekarzem, fryzjerem lub mechanikiem? Tak jakby życie było wyborem zero- jedynkowym: sukces albo porażka. Piekarz, fryzjer i mechanik, nie mając wszechstronnego wykształcenia i wysokiej średniej, mogą być tak samo pożyteczni dla społeczeństwa oraz wieść szczęśliwe i wartościowe życie, jak lekarz, inżynier czy prawnik. Fryzjer może być mistrzem w swoim fachu, cieszyć się dużym wzięciem wśród klientów i wysokimi dochodami, działać aktywnie w organizacjach, uprawiać ogród lub fotografię, pasjonować się hokejem lub operą. Aby zmienić to negatywne nastawienie szkoła zawodowa musi stać się szkołą pozytywnego wyboru, w której kształcenie ogólne jest tak samo ważne jak kształcenie zawodowe. Tylko integracja obu nurtów kształcenia ogólnego i zawodowego odpowiadająca potrzebom osób uczących się, umożliwi wyposażenie uczniów w kompetencje kluczowe i da im rzetelne przygotowanie zawodowe. Obowiązujący system kształcenia powinien umożliwić zwiększenie poziomu mobilności zawodowej Polaków oraz powiązanie systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. 6

7 Jednym z narzędzi tego systemu będzie kształcenie modułowe, które pozwala na tworzenie elastycznych, dostosowanych do oczekiwań ofert nabywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Autorki 7

8 mgr Małgorzata Ptak we współpracy z dr Anną Basińską (Zakład Teoretycznych Podstaw Edukacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu) Metody aktywizujące 1. Wstęp Niniejsza część poradnika zawiera klasyfikację i opis metod aktywizujących oraz propozycje ich wykorzystania. Podział, który tutaj przedstawię, jest zaczerpnięty z publikacji Małgorzaty Taraszkiewicz Metody aktywizujące procesy uczenia się w szkole 1. Zdaję sobie jednak sprawę, że są również inne 2. Myślę, że każdy nauczyciel w swojej pracy zawodowej niejednokrotnie korzystał z różnych metod aktywizujących i świetnie potrafi wybrać takie, które pasują do nauczanych przez niego zespołów klasowych. Może znajdzie jednak w tej publikacji takie, których jeszcze nie stosował i je wypróbuje. Zanim jednak przejdę do praktycznej części niniejszego zagadnienia, chciałabym odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego we współczesnej edukacji tak często ostatnio mówi się o metodach aktywizujących? 2. Metody aktywizujące- za! i przeciw? Odpowiedź wydaje się oczywista, warto jednak zwrócić uwagę na kilka aspektów. Punktem wyjścia rozważań o metodach aktywizujących niech będą założenia konstruktywizmu. Renata Michalak w swojej książce Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej pisze, że konstruktywizm (J. Piaget, L. Wygotski, J. Bruner), jako teoria wyjaśniająca procesy rozwoju i uczenia się człowieka, opisuje wiedzę jako konstrukcję umysłu ludzkiego, która powstaje za sprawą własnej aktywności podmiotu. Wiedza zdobywana jest w takich formach, w których później będzie stosowana. Jest więc zdeterminowana poprzez kontekst, w którym jest zdobywana. Mało prawdopodobna jest ewentualność używania przez człowieka wiedzy zdekontekstualizowanej, gdyż nie stanowi ona dla niego żadnej wartości. Dlatego uczniowie powinni zdobywać wiedzę w taki sposób, aby mogli ją później stosować i dzięki niej efektywnie działać w otaczającym świecie 3. W tej samej książce autorka pisze również: Podejmowanie przez ucznia takich form aktywności, które zapewniają mu aktywny kontakt ze światem i jednocześnie integrują wszystkie bodźce do niego napływające, przyczynia się do zmian rozwojowych wszystkich jego struktur psychicznych, które mimo swej odrębności są od siebie ściśle zależne i wzajemnie sprzężone. Ważne jest zatem dla ogólnego rozwoju jednostki, by sytuacje, w jakich ona działa, były bogate, różnorodne i wyzwalały wieloraką aktywność 4. 1 M. Taraszkiewicz, Metody aktywizujące procesy uczenia się w szkole, Trendy. Internetowy magazyn CODN nr 1/ M. Rutkowska- Paszta, Uczyć lepiej i ciekawiej, wyd. Wersus, R. Michalak, Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, Poznań 2004, s Tamże, s

9 Zadaniem współczesnego nauczyciela jest włączenie osobistej wiedzy i doświadczeń uczniów w proces edukacyjny. Powinien on pomagać uczniom w weryfikowaniu ich wyobrażeń o świecie poprzez dostarczanie okazji do poszerzania osobistych doświadczeń w toku wymiany i dzielenia się potoczną wiedzą oraz indywidualnym rozumieniem zjawisk i procesów. W rzeczywistości, według D. Klus Stańskiej, nauczyciele redukują rolę wiedzy osobistej uczniów poprzez uniemożliwianie im pracy poza bezpośrednią kontrolą nauczyciela, nie pozwalając im na popełnianie błędów podczas samodzielnego działania, a także poprzez tworzenie sztucznych kontekstów szkolnych, czyli egzekwowanie od uczniów takich działań, które uzasadnione są jedynie wymaganiami nauczyciela. W konsekwencji sytuacja taka niesie za sobą szereg niekorzystnych dla aktywności poznawczej uczniów skutków. Przede wszystkim wyklucza możliwość aktywizowania ich istniejącej wiedzy. Ponadto nie sprzyja wywołaniu poznawczego zaangażowania osobistego uczniów, gdyż wyraźnie rozgranicza dotychczasowe doświadczenia młodzieży i nową przyswajaną wiedzę. Blokuje również interakcję posiadanych przez uczniów systemów pojęciowych z nowymi, stosowanymi w szkole, co powoduje, że wiedza szkolna ucznia opracowywana jest w systemie nieużywanym poza klasą szkolną 5. Niestety, obserwując codzienność, można zauważyć, że świat prezentowany uczniowi w szkole sprowadza się do gotowych informacji i przepisów. W konsekwencji obniża się aktywność poznawcza młodego człowieka, gdyż stara się on jedynie zapamiętać właściwe odpowiedzi, a także (...) zanika spontaniczna ciekawość poznawcza, gdyż dodatkowe pytania są niepożądane i wzmacniane negatywnie. W wyniku tego pojawia się i utrwala postawa reaktywna, a więc gotowość do udzielania właściwej odpowiedzi, czyli zgodnej z oczekiwaniami nauczyciela i to w odpowiednio reglamentowanym przez niego czasie 6. Często też redukuje się uczniów do roli odtwórców wiedzy. Inną niepożądaną konsekwencją jest negatywne nastawienie nauczycieli (a w konsekwencji uczniów) do popełniania błędów. Każdy nauczyciel chciałby skutecznie uczyć. Efektywne nauczanie to cel, który można zrealizować poprzez odpowiedni sposób pracy z uczniami, a więc stosowanie określonych metod nauczania-uczenia się. Metody aktywizujące to wskazówki, sposoby działania, które pomagają uczniom: pogłębiać zainteresowanie tematem, zdobywać bez trudu nową wiedzę, rozwijać własne pomysły i idee, komunikować się, dyskutować, spierać się, negocjować 7. Nauczyciele często nie stosują metod aktywizujących, gdyż: - spowalniają one realizację programu nauczania (wszak szybciej można opowiedzieć o czymś uczniom niż pozwalać im samodzielnie dochodzić do określonych wniosków); 5 D. Klus- Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2002, s E. Misiorna, Dynamika zmian w edukacji wczesnoszkolnej [w:] Integracja w edukacji wczesnoszkolnej, Poznań 1997, s E. Brudnik. A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2003, s. 4. 9

10 - powodują trudny do zaakceptowania przez wielu nauczycieli chaos podczas zajęć (uczniowie pracując w grupach dyskutują na temat swoich pomysłów, a ciekawym zadaniom często towarzyszą trudne do okiełznania emocje, nauczycielowi ciężej jest skupić na sobie uwagę uczniów); - wymagają wcześniejszego przygotowania materiałów i odpowiedniego zaaranżowania przestrzeni (ustawienia stołów i krzeseł); - boją się eksperymentować na lekcji, są przywiązani do znanych im, często nieskutecznych we współczesnej edukacji metod podających; - nie mają świadomości, jaką wartość ma aktywna praca ucznia na zajęciach, a metody aktywizujące często traktują jako ozdobnik bądź przerywnik zajęć. Istnieją też inne wewnątrzszkolne i pozaszkolne uwarunkowania istniejącego stanu rzeczy. Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że nauczyciele muszą mieć stworzony wyraźny kontekst dla zastosowania metod aktywizujących we własnej praktyce nauczania. Kontekst ten jednak nie jest zależny tylko od nich samych. W równym stopniu zależy od odpowiedniej organizacji pracy szkoły, wyznaczanych przez nią celów kształcenia i dopuszczanych form ich realizacji. Trzeba stwierdzić, że metody aktywizujące staną się tylko wówczas wiodącymi w procesie dydaktycznym, gdy pojawią się zachęty ze strony dyrekcji szkoły oraz właściwy klimat dla ich stosowania w praktyce oświatowej (na przykład ze strony instytucji monitorujących i nadzorujących system szkolnictwa). Innym ważnym warunkiem jest wprowadzanie nowych elementów w proces dydaktyczny (w tym przypadku metod aktywizujących) jako części pewnego wspólnego systemu. Tylko wtedy bowiem mają one szansę na pełną realizację. Pomimo tych wszystkich argumentów powodujących, że niektórzy nauczyciele nie stosują metod aktywizujących w pracy z uczniami, warto propagować ich użycie we współczesnej szkole, gdyż tylko dzięki aktywnej pracy ucznia na lekcjach uczenie się jest efektywne. Metody aktywizujące zatem przygotowują i zmuszają uczniów do samodzielnego myślenia, działania, podejmowania decyzji. Jeśli są stosowane w pracy grupowej, uczą również działania w zespole. Mogą wspomagać uczniowskie planowanie, które staje się szczególnie ważne na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Badania Kornelii Rybickiej dowiodły, że duża część uczniów albo nie planuje uczenia się ( Ja nie wiem, czy jutra dożyję, a co tu mówić o przyszłym tygodniu. ), albo planuje tylko z perspektywą dnia następnego, stosując strategię unikania zagrożeń ( ponieważ jest praca klasowa ) 8. W tych przypadkach stosowanie niektórych metod aktywizujących może dać pozytywne efekty i zmienić sposób postrzegania nauki. Kolejnym argumentem przemawiającym za stosowaniem metod aktywizujących jest możliwość, dzięki ich zastosowaniu, indywidualizowania pracy z uczniami. Wreszcie pozwalają odwoływać się do wszystkich rodzajów inteligencji i pomagają w percepcji, o czym świadczy tzw. stożek doświadczenia Dale a (za: M. Taraszkiewicz, 1986; A. Basińska): 8 K. Rybicka, Uczniowskie planowanie w luce między ocenianiem wewnątrzszkolnym a ocenianiem zewnętrznym [w:] Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego, pod red. B. Niemierki i M. K. Szmigiel, materiały z XVI Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Toruń 2010, s

11 wykład 5% czytanie 10% metody audiowizualne 20% demonstracje 30% grupa dyskusyjna 50% praktyka poprzez działanie 75% nauczanie innych natychmiastowe wykorzystywanie zdobytej wiedzy 90% Zaprezentowana piramida zapamiętywania pokazuje, że zapamiętujemy tylko 5% informacji podczas słuchania wykładu. Gdy dodamy do tego środki wizualne, skuteczność zapamiętywana wzrasta do 20%. Stworzenie uczniom możliwości dyskusji nad wybranym zagadnieniem zwiększa ilość zapamiętanej informacji do 50%, a umożliwienie aktywnego (współ)działania powoduje, że aż 75% informacji uczniowie zapamiętują. Ostatnią, najbardziej skuteczną metodą uczenia się jest uczenie innych. Kiedy komuś coś wyjaśniamy, tłumaczymy, prezentujemy - sami najwięcej zapamiętujemy (aż 90% informacji). Dlatego zadaniem nauczyciela jest budowanie takich sytuacji dydaktycznych w których uczniowie będą mieli okazję do dyskusji, praktycznego działania i wchodzenia w rolę nauczycieli swoich kolegów. 3. Rodzaje metod aktywizujących Małgorzata Taraszkiewicz proponuje podział metod aktywizujących na 16 grup: - wykład, - czytanie, - pisanie, - pytania i odpowiedzi, - pokaz (demonstracje), - gry dydaktyczne, - symulacje, - granie ról, - drama, - analiza przypadku, - karty dydaktyczne, - metody kreatywne, - ćwiczenia, - organizacja graficzna, - dyskusja, 11

12 - metody zintegrowane (projekt). Jak widać, zostały tu wymienione także tradycyjne metody, uznawane za biernewykład czy czytanie. Wielu współczesnych dydaktyków uważa jednak, że wszystkie metody mogą być realizowane techniką aktywizującą. Poza tym nie ma w tej chwili jakiejś ściśle określonej ilości metod aktywizujących, ponieważ każdą z nich można modyfikować. 4. Krótka charakterystyka wybranych metod Mini- wykład uczniowski Kiedy stosować metodę? Świetnie się sprawdza na przedmiotach humanistycznych (historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, język polski), przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), podczas szkolnych festiwali nauki, spotkań kół zainteresowań. Szczególnie przydatna jest wtedy, gdy wprowadzamy jakieś nowe zagadnienie, które następnie będzie szczegółowo omawiane na następnych lekcjach, lub też przy poszerzaniu zagadnienia i jego podsumowaniu. Na czym polega? To metoda polegająca na indywidualnym samodzielnie przygotowanym wystąpieniu ucznia przed forum klasy lub grupy, społeczności szkolnej itd. Uczeń wygłaszający wykład zapamiętuje 90% przedstawionych w nim treści! Jak może przebiegać praca tą metodą? 1. Nauczyciel (z wyprzedzeniem) proponuje uczniowi temat mini- wykładu, określając jego zakres. 2. Uczeń samodzielnie przygotowuje treść wystąpienia i sporządza plan. Przygotowuje pomoce w postaci prezentacji multimedialnej, plakatów, tablic itp. 3. Nauczyciel kilka dni wcześniej powinien przejrzeć plan wykładu i ewentualnie uzgodnić zmiany (ale ich nie narzucać). 4. Uczeń, w odpowiednim momencie lekcji, wygłasza swój wykład. 5. Po wykładzie uczniowie podejmują dyskusję na temat przedstawionego zagadnienia lub sporządzają na jego podstawie notatkę. Wskazówki Nie powinien przekraczać minut, bo inaczej znudzi słuchaczy. Może rozpoczynać lekcję (wprowadza w zagadnienie) lub kończyć (podsumowuje i uzupełnia wprowadzone treści). Dyskusja po wykładzie jest bardzo dobrą metodą utrwalającą zagadnienie i wskazówką dla nauczyciela, czy wykład został wysłuchany. Uczniowie, jeśli nie ma dyskusji, powinni na podstawie wykładu opracować samodzielnie notatki (np. w postaci mapy mentalnej). Dobrze, jeśli jest ilustrowany mapą mentalną (planem treści) i środkami wizualnymi (przezrocza, mapy, prezentacja Power Point itd.). Powinien być 12

13 mówiony językiem polisensorycznym (dla wzrokowców, słuchowców, kinestetyków). Wykład powinien aktywizować słuchaczy (zwroty do nich, zadawanie im pytań, proszenie o jakąś reakcję, patrzenie na nich). Czytanie Kiedy stosować metodę? Na każdych zajęciach kształcenia ogólnego i zawodowego, ponieważ jest to podstawowa umiejętność, którą uczeń powinien opanować. Na czym polega? Aktywnym, czyli krytycznym odczytaniu konkretnego tekstu, analizowaniu go na poziomie struktury (budowa tekstu, kompozycja), środków językowych, a także na poziomie idei (interpretacja treści, formułowanie wniosków). Zadaniem nauczyciela jest wybranie właściwego tekstu i ukierunkowanie uczniów, pod jakim kątem mają go czytać. Zadaniem uczniów jest znalezienie odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, wykonanie poleceń związanych z tekstem, np. wypisanie wyrazów niezrozumiałych, terminów z danej dziedziny i wyjaśnienie na podstawie słownika, encyklopedii ich znaczeń; formułowanie tezy, argumentów, pytań do tekstu; napisanie streszczenia dla koleżanek i kolegów, dopisanie zakończenia lub stworzenie zakończenia alternatywnego itd. Jak może przebiegać praca tą metodą? 1. Nauczyciel wybiera tekst lub jego fragment dostosowany do tematyki zajęć i formułuje polecenia określające cel czytania. 2. Uczniowie czytają tekst (w domu przed zajęciami lub w ich trakcie) i wyszukują w nim główną myśl lub tezę. 3. Następnie podkreślają fragmenty, które są argumentami potwierdzającymi tezę. 4. Do argumentów znajdują w tekście przykłady. 5. Odpowiedzi uczniów są analizowane jeszcze w trakcie zajęć lub na następnej lekcji, po sprawdzeniu ich przez nauczyciela. 6. W przypadku różnych wariantów odpowiedzi, uczniowie dyskutują nad ich poprawnością, uzasadniają swoje wersje, a nauczyciel za pomocą dodatkowych pytań naprowadzających czuwa nad ustaleniem właściwej wersji lub pokazuje, że odpowiedzi mogą być różne. Wskazówki Do czytania nadaje się każdy tekst- literacki, publicystyczny, naukowy, popularnonaukowy, instrukcja obsługi, biznesplan, formularz urzędowy (deklaracja ZUS, PIT), statut, umowa o kredyt itd. 13

14 Pisanie Kiedy stosować metodę? Na każdych zajęciach kształcenia ogólnego i zawodowego, ponieważ, podobnie jak czytanie, jest podstawową umiejętnością. Na czym polega? Polega na tworzeniu przez ucznia własnego tekstu w określonym celu. Ma charakter aktywizujący wtedy, gdy nie ogranicza się do odtwarzania wiedzy czy umiejętności, ale wyzwala kreatywność. Jak może przebiegać praca tą metodą? 1. W klasach najwyższych szkół ponadgimnazjalnych na godzinie wychowawczej nauczyciel planuje lekcje poświęcone rynkowi pracy. Prosi uczniów o poszukanie (w publikacjach książkowych lub w Internecie) i przyniesienie wzorów CV i listu motywacyjnego. 2. Na lekcji uczniowie porównują różne przykłady, wskazują podobieństwa i różnice w treści i formie graficznej. Oceniają przydatność wzorów pism. 3. W dyskusji uczniowie określają, jakie znaczenie ma przedstawienie dodatkowych umiejętności i zainteresowań w CV, a jakie argumentacja w liście motywacyjnym. 4. Nauczyciel prosi uczniów, by w grupach sformułowali na piśmie możliwie najwięcej argumentów, które mają przekonać pracodawcę do zatrudnienia w danej firmie, na określonym stanowisku. 5. Na forum klasy przedstawiciele odczytują zapisane argumenty, pozostali oceniają ich trafność, siłę perswazji. 6. Na zakończenie lekcji nauczyciel prosi wszystkich uczniów o napisanie w domu CV i listu motywacyjnego, które zostaną omówione na następnych zajęciach. Wskazówki Atrakcyjność tej metody wzrasta, jeśli temat wypowiedzi ma charakter dyskusyjny, czy nawet kontrowersyjny (kara śmierci, eutanazja, prowokacja artystyczna, np. obecność wulgaryzmów w tekstach piosenek zespołów młodzieżowych) lub gdy dotyczy problemów samych uczniów- ich praw uczniowskich (samorząd uczniowski, regulamin dyskusji), obywatelskich, osobistych, kariery zawodowej (pisanie CV, listu motywacyjnego, sporządzanie dokumentów- folder turystyczny, raport kasowy, inwentaryzacja, opis faktury). Nowoczesne technologie pozwalają dziś na wprowadzanie nowych form wypowiedzi- forum, czat, blog, strona WWW. 14

15 Organizacja graficzna Kiedy stosować metodę? Nowoczesne metody zapisu można stosować na zajęciach każdego przedmiotu. Przydatne są szczególnie wtedy, gdy sytuacja wymaga dokonania syntezy jakiejś wiedzy lub przeanalizowania jakiegoś zjawiska, problemu. Oczywiście nie znaczy to, że rezygnujemy z linearnego zapisu! Na czym polega? Są to metody zapisu inne niż notatka linearna, służące do porządkowania wiedzy, jej utrwalania. Do najbardziej skutecznych należą: mapy mentalne (omówię ich zasady później), mapy pojęć, linie czasu, diagramy. Diagramy mogą przybierać różne formy: piramida- jest bardzo dobra do zapisów pokazujących hierarchiczność zjawisk, stopień ważności problemów; diagram Venna w postaci figur geometrycznych zachodzących na siebie 9, przydaje się do określania zależności; diagram Ishikawy (diagram ryby, drzewa błędów)- graficznie przypominający szkielet ryby; stosowany może być wtedy, gdy znamy skutki i chcemy dociec przyczyn. Jak może przebiegać praca tą metodą? Diagram Ishikawy 1. Diagram Ishikawy można wykorzystać do analizy problemów: ekonomicznych, np. przyczyn małej rentowności sklepu, firmy; społecznych, np. przyczyny nietolerancji w jakimś środowisku; przyrodniczych, np. przyczyny degradacji środowiska naturalnego. 2. Nauczyciel rysuje na tablicy szkielet ryby. W miejscu głowy wpisuje problem. 3. Na głównych ościach uczniowie wpisują wszystkie przyczyny problemu. Gdy jest ich zbyt wiele, uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wybierają kilka najważniejszych. 4. Następnie uczniowie stawiają sobie pytanie o przyczyny określonych już wcześniej przyczyn, które zapisujemy na mniejszych ościach, odchodzących prostopadle od głównych. 5. W ten sposób uczniowie zgłębiają problem bardzo dokładnie. Wskazówki Diagramy, mapy mentalne czy linie czasu są atrakcyjne dla uczniów, zwłaszcza jeśli mają oni kłopoty z linearnym notowaniem. Pozwalają zapisać to, co jest najistotniejsze. Nie powinno się jednak ich stosować zamiast notatek linearnych, ponieważ umiejętność tradycyjnego zapisu jest konieczna i musi być doskonalona

16 Przykład diagramu Ishikawy 10 Pytania i odpowiedzi Kiedy stosować metodę? Na każdym przedmiocie. Są odpowiednie dla wstępnej fazy lekcji, bo wtedy koncentrują uwagę, budują skojarzenia, aktywizują, zaciekawiają tematem. Są też dobre dla diagnozowania przyrostu wiedzy i fazy podsumowującej lekcję. Na czym polega? Pytania i odpowiedzi są pewną formą odnoszenia się do otaczającej rzeczywistości. Najczęściej pytania zadaje nauczyciel, a odpowiedzi najczęściej udziela uczeń. Sytuacje odwrotne są stosunkowo rzadkie. Pytania ucznia wynikają z ciekawości, niewiedzy; pytania nauczyciela mają charakter diagnozujący stan wiedzy i umiejętności ucznia. Odpowiedzi ucznia najczęściej są efektem poleceń nauczyciela, rzadziej są kierowane do innych uczniów. Pytania mogą mieć charakter zamknięty (ograniczona ilość odpowiedzi, np. Czy dozwolone jest wyprzedzanie na przejściu dla pieszych? ), otwarty (nie ma określonej liczby odpowiedzi, np. Jak można wykorzystać pokruszony styropian? ), sugestywny (podchwytliwy, sugerujący, że jest wiele odpowiedzi, ale nie wszystkie poprawne;

17 lub złośliwy, naprowadzający na niepoprawną odpowiedź), meta- pytania (czyli pytania o pytania, np. O co powinniśmy go zapytać? ). Jak może przebiegać praca tą metodą? 1. Planując np. zajęcia na temat walorów turystycznych własnego regionu, można uwzględnić na początku zajęć pytania rozgrzewkowe : Jakie miejsce w najbliższej okolicy uważasz za najbardziej malownicze? Gdyby przyjechał do ciebie ktoś ważny, gdzie zaprosiłbyś go na obiad (lunch)? Twój przyjaciel z Suwałk porusza się na wózku (jest niewidomy, głuchoniemy), ale uwielbia zwiedzać nieznane miejsca. Gdzie w okolicy jest ciekawe miejsce, które mógłby zwiedzić bez przeszkód? 2. Po pytaniach rozgrzewkowych i przedstawieniu tematu nauczyciel proponuje, by uczniowie wymyślili w grupach po 5 pytań, jakie trzeba sobie zadać, planując trasę jednodniowej wycieczki dla 30 osób, wśród których są niepełnosprawni ruchowo. 3. Zespoły uczniowskie przedstawiają swoje listy pytań, z których układa się jedną ogólną listę. Ma ona uświadomić uczniom problemy, jakie musi wziąć pod uwagę np. pracownik biura turystycznego, opracowując jego ofertę. 4. Po omówieniu pytań uczniowie w swoich grupach opracowują przykładową ofertę wycieczki (można to też połączyć z metodą stolików zadaniowych). Wskazówki Przygotowując lekcję, należy zastanowić się nie tylko nad własnymi pytaniami (Jakie zadam- zamknięte czy otwarte? O co będę pytać?), ale również uwzględnić hipotetyczne pytania uczniów (O co mogą mnie zapytać?), ponieważ one mogą wpłynąć na przebieg lekcji. Należy pamiętać, że uczniowie mają prawo pytać, bo mają prawo nie wiedzieć! Nauczyciel powinien wystrzegać się pytań złośliwych (I tak ci udowodnię, że nie umiesz!). Pytania typu: Czy macie jakieś pytania? na końcu lekcji nie odnoszą skutku, ponieważ uczniowie nie mają czasu, aby określić, o co chcą zapytać. Lepiej jest zadać pytania w stylu: Jak oceniacie przydatność?, Na ile, według was, omówiona metoda jest przydatna?, które są podsumowaniem zajęć i przy okazji pozwalają uczniom ocenić, na ile rozumieją zagadnienie. Gry dydaktyczne Kiedy stosować metodę? Na przedmiotach humanistycznych (język polski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, historia), przedmiotach przyrodniczych, ścisłych, ekonomicznych, w wychowaniu fizycznym, edukacji dla bezpieczeństwa, logistyce, czyli wielu. Na czym polega? Jest to wchodzenie w świat fikcyjny, który wyzwala u uczniów autentyczne emocje. Dotyczy rozwiązywania problemów poprzez zabawę. 17

18 Może to być gra planszowa (jak np. Monopol), komputerowa (np. Farmersi.pl 11 ), ale też terenowa (bieg na orientację, gra miejska, uliczna). Ma charakter tematyczny i strategiczny. Uczeń rozwiązuje problemy, opracowuje strategię, współpracuje z grupą. Nauczyciel czuwa nad przebiegiem gry i przestrzeganiem reguł. Jak może przebiegać praca tą metodą? 1. W przypadku gry terenowej nauczyciel wybiera przestrzeń, w jakiej będzie się rozgrywać, np. park miejski. 2. Nauczyciel opracowuje zadania do wykonania dla uczniów (np. odnalezienie określonych gatunków roślin, naniesienie na planie parku miejsc ich nasadzenia, np. poszukiwanie śladów czy miejsc związanych ze znaną osobą, wydarzeniem historycznym itp.). Rozmieszcza w określonych miejscach instrukcje lub daje je uczniom. Ustala z uczniami reguły. 3. Uczniowie w grupach, zgodnie z ustalonymi regułami, wykonują zadania. 4. Podczas gry obserwuje uczniów, czuwając nad przestrzeganiem reguł. 5. Po zakończeniu gry powinno nastąpić jej podsumowanie w postaci samooceny uczniów- co było dla nich łatwe, co trudne i dlaczego, jak im się udało osiągnąć sukces, dlaczego ich wynik był słaby. Wskazówki Aby gry przyniosły efekt, muszą być atrakcyjne. Najlepiej, gdy są rozgrywane w grupach, ponieważ wtedy dodatkowo doskonalą umiejętność działania w zespole. Analiza przypadku (inaczej studium przypadku, metoda przypadków, case study) Kiedy stosować metodę? Idealna do zastosowania na przedmiotach humanistycznych (np. język polski, historia, WOS), lekcjach wychowawczych, ale również na zajęciach z przedmiotów zawodowych, gdzie uczniowie mogą np.: analizować postępowanie przedsiębiorcy, argumentować znajomość prawa pracy itp. Na czym polega? To metoda polegająca na badaniu i interpretowaniu jakiegoś konkretnego przypadku, określaniu jego przyczyn i skutków. Nauczyciel przedstawia uczniom sytuację problemową, która wymaga od nich zastosowania posiadanej wiedzy w nowej sytuacji. Zadaniem uczniów jest znalezienie odpowiedzi na pytania typu: dlaczego tak się stało, jakie jest inne, możliwie najlepsze rozwiązanie tego problemu, co należałoby zrobić, aby przedsięwzięcie się powiodło (aby zapobiec zaistniałym skutkom), jaką decyzję podjąłbyś na miejscu bohatera przypadku (Rau, Ziętkiewicz 2000, s.46)

19 Jak może przebiegać praca tą metodą? 1. Nauczyciel przygotowuje pisemny lub ustny opis jakiejś sytuacji, jakiegoś zdarzenia czy postępowania określonej osoby oraz pytania do dyskusji. 2. Uczniowie w kilkuosobowych zespołach zapoznają się z opisem przypadku i pytaniami. W tym momencie zajęć mogą zapytać nauczyciela o dodatkowe informacje związane z omawianym przypadkiem, które nie zostały zamieszczone w opisie. 3. Uczniowie podejmują dyskusję, której celem jest znalezienie jak największej liczby argumentów uzasadniających przyjęte rozwiązania. 4. Dyskusja przybiera charakter ogólnoklasowy. Następuje wybór ostatecznej propozycji rozwiązania. Wskazówki Materiał do analizy powinien być aktualny, interesujący dla uczniów, wzbudzający u nich emocje. O powodzeniu zajęć prowadzonych tą metodą decyduje trafnie dobrany opis przypadku. Źródłem opisów przypadków mogą być zarówno opracowania własne nauczyciela, jak i cytaty z literatury czy doniesienia prasowe. Czasem nie ma możliwości wynegocjowania jednego wspólnego rozwiązania przez klasę, często dochodzi do przyjęcia kilku możliwych rozwiązań. Metody kreatywne Kiedy stosować metody? Na zajęciach z przedmiotów humanistycznych (wiedza o kulturze, WOS, język polski), przedmiotów zawodowych (ekonomicznych, związanych z logistyką, turystyką, projektowaniem odzieży, wzornictwem, reklamą). W sytuacjach nietypowych, wymagających od uczniów wykorzystania wyobraźni. Na czym polegają? To różnego rodzaju metody wyzwalające twórcze działanie, pozwalające rozwiązywać problemy i przezwyciężać trudności. Mogą to być np. burze mózgów, burze pytań, metaforyzowanie, budowanie skojarzeń, bezludne wyspy, chińskie encyklopedie. Nadają się do różnego rodzaju zadań dotyczących np. wymyślenia jakiegoś przedmiotu (zaprojektowanie zabawki dla dziecka, wymyślenie nowej potrawy), jego modyfikacji lub wymyślenia zastosowania przedmiotu już istniejącego (w jaki sposób wtórnie wykorzystać śmieci). Pasują tu też zadania wymagające dopisania alternatywnych zakończeń jakiejś historii (opowiadania), zaplanowania akcji reklamowej jakiegoś nowego produktu, np. soku szpinakowego. Jak może przebiegać praca tą metodą? 19

20 Zastosowanie listy pytań Osborna (czasowników modyfikujących) 1. Nauczyciel, wprowadzając w temat, uprzedza uczniów, że zadanie do wykonania będzie wymagało twórczego podejścia, kreatywności. Wyznacza uczniom zadanie do wykonania- np. należy zaprojektować nowy typ roweru, i określa czas przeznaczony na jego realizację. 2. Jako metodę proponuje listę pytań Osborna (czasowniki modyfikujące) 12 : zastosować inaczej? użyć do innych celów? w innej funkcji? zaadaptować? przystosować do nowej funkcji? wykorzystać jako sugestię lub natchnienie dla nowego wytworu? zmodyfikować? ulepszyć? nadać nową formę? zmienić parametry zmysłowe, np. barwę, ruch, dźwięk, zapach? powiększyć? coś dodać? zwiększyć wymiary? czas? częstotliwość? wytrzymałość? uczynić grubszym, dłuższym, wyższym? podwoić? dodać nową wartość? zwielokrotnić? przesadzić? zwiększyć liczbę składników? zmniejszyć? coś odjąć? zmniejszyć wymiary? zminiaturyzować? uczynić bardziej zwartym, niższym, krótszym, lżejszym? coś pominąć? podzielić na części? zmniejszyć straty? uczynić niewidzialnym? zastąpić? czym? kim? wprowadzić nowe elementy? składniki? materiały? procesy? źródła energii? funkcje i motywacje? zmienić głos? zmienić porządek? zreorganizować? zmienić kolejność? zamienić przyczynę na skutek i odwrotnie? zmienić położenie części? inny element sterujący? inna zasada nadrzędna? nowy cel? odwrócić? zmienić pozytyw na negatyw i odwrotnie? wziąć pod uwagę przeciwieństwo? przekręcić? postawić do góry nogami? ułożyć odwrotną stroną? zmienić kierunek przebiegu? zmienić role? zestawić, kombinować, łączyć? wypróbować mieszaninę? zastosować stop? łączyć cele? pomysły? osoby? przedmioty? funkcje? dwie pieczenie przy jednym ogniu? 3. Następnie prosi uczniów, by wybrali sobie te z nich, które mogą przydać się do rozwiązania problemu, a następnie, stosując burzę mózgów, spróbowali na nie odpowiedzieć. 4. Uczniowie w grupach, wykorzystując pytania do odpowiedzi na postawiony problem, pracują nad zadaniem, a następnie prezentują swoje wyniki. 5. Wyniki pracy poszczególnych grup są omawiane przez uczniów. Wskazówki Stosowanie tego typu metod wymaga od nauczyciela akceptowania najbardziej absurdalnych pomysłów i uzasadnień. Szczególnie stosując burzę mózgów należy wystrzegać się oceniania na etapie podawania rozwiązań. 12 E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, Trening twórczości, Gdańsk 2008, s

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA REFERAT WYGŁOSZONY W DNIU 17.11.2004r. NA SPOTKANIU ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO Istnieją różne rodzaje metod i różne sposoby ich klasyfikacji.

Bardziej szczegółowo

Uczymy dzieci, jak się uczyć

Uczymy dzieci, jak się uczyć CENTRUM DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SZCZECINIE Uczymy dzieci, jak się uczyć pod redakcją Ewy Mrówki Marii Twardowskiej SZCZECIN 2006 Opracowanie redakcyjne Zespół Oficyny Wydawniczej CDiDN w

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją ZENONA GAJDZICY NARZĘDZIA PEDAGOGICZNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO BUDOWANIE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ UCZNIA Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji Moduł III: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Metoda projektów Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo