Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem segmentu bilansującego, giełdowego i pozagiełdowego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem segmentu bilansującego, giełdowego i pozagiełdowego."

Transkrypt

1 INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH mgr inż. Marek Kozłowski 1), mgr inż. Tomasz Piesiewicz 1) IASE Wrocław prof. dr hab. Aleksander Weron 2) IASE & Politechnika Wrocławska Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem segmentu bilansującego, giełdowego i pozagiełdowego. Wstęp Celem niniejszego artykułu jest omówienie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetycznym w oparciu o zaawansowane matematycznie metody zarządzania portfelem kontraktów, takie jak: analiza wrażliwości oraz miary zagrożenia (VaR, EaR czy CFaR). Chodzi tu zarówno o producentów energii elektrycznej, spółki dystrybucyjne, jak i przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną, a zwłaszcza wielkich odbiorców uprawnionych do korzystania z usług przesyłowych. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Polsce i wydzielenie trzech segmentów tego rynku (kontrakty dwustronne, rynek bilansujący i rynek giełdowy) wymagają rozwoju właściwych metod jakościowych. Są one niezbędne do stosowania skutecznych procedur zarządzania ryzykiem rynkowym w celu zwiększania wartości przedsiębiorstwa. Będzie to szczególnie istotne ze względu na zwiększoną konkurencję po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zarządzanie ryzykiem i podejmowanie strategicznych decyzji rynkowych na rynku energii elektrycznej w Polsce znajduje się obecnie na poziomie porównywalnym z poziomem zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym sprzed prawie piętnastu lat. Deregulacja rynku energii elektrycznej - poprzez uwolnienie cen oraz zwiększenie ilości oferowanych produktów (również instrumentów pochodnych) - sprawiła, że stał się on bardziej narażony na ryzyko. 1) 2) Praca wykonana częściowo w ramach projektu KBN nr 4 T10B Praca wykonana częściowo w ramach projektu KBN nr PBZ16/P03/99 1

2 Kryzys kalifornijski, upadłość gigantów energetycznych typu ENRON, ElPaso czy Dynegy na rynku amerykańskim tylko podkreśla tę tezę. Koniecznością stało się zatem opracowanie nowych technik. Doświadczenia krajów, które wdrożyły konkurencyjne rynki energii wskazują, że najpoważniejszym wyzwaniem z jakim spotkały się przedsiębiorstwa energetyczne jest konieczność skutecznego zarządzania ryzykiem rynkowym, gdyż średnia dzienna zmienność na rynku energii może wynieść aż 50% podczas, gdy na tradycyjnych rynkach kapitałowych osiąga około 1.5%. System skutecznego zarządzania ryzykiem na polskim rynku energii elektrycznej realizować powinien następujące istotne cele: identyfikacja ryzyka, pomiar ryzyka, wskazanie narzędzi zarządzania ryzykiem, wspieranie ogólnej strategii przedsiębiorstwa i umożliwianie zwiększanie wartości przedsiębiorstwa. Koncepcja systemu Identyfikacja ryzyka polega na wyróżnieniu rodzajów ryzyka, na które narażone jest przedsiębiorstwo. Standardowo są to: 1. Ryzyko rynkowe jest to ryzyko wynikające ze zmian cen, zwłaszcza ze zmian cen na rynkach finansowych, rodzaje ryzyka rynkowego to w szczególności: - ryzyko cen towarów, w tym energii elektrycznej i usług systemowych; - ryzyko stopy procentowej; - ryzyko kursu walutowego. 2. Ryzyko kredytowe jest to ryzyko wynikające z możliwości niedotrzymania warunków przez kontrahentów (kontrpartnerów) przedsiębiorstwa. Chodzi tu przede wszystkim o odbiorców energii elektrycznej (należności). 3. Ryzyko operacyjne tutaj m.in. można zaliczyć ryzyko techniczne, wynikające np. z awarii urządzeń. 4. Ryzyko (utraty) płynności. 5. Ryzyko inwestycji jest to ryzyko wszelkich projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwo, przede wszystkim w obszarze projektów rzeczowych. 6. Ryzyko prawne (w tym podatkowe). Oczywiście jest więcej rodzajów ryzyka, jednak przedstawione zostały te najważniejsze. Dodajmy też, że analizie podlegać będą te rodzaje ryzyka, które można w sposób wiarygodny kwantyfikować. 2

3 Jak się wydaje, najbardziej użyteczna jest koncepcja mierzenia ryzyka wywodząca się z miary Value at Risk (VaR) tzw. wartości zagrożonej. Miara ta może być adaptowana na potrzeby przedsiębiorstwa dwojako: 1. Earnings at Risk (EaR) zysk zagrożony 2. Cash Flow at Risk (CFaR) przepływ pieniężny zagrożony Miara EaR jest to górna wielkość, o którą może być mniejszy zysk netto przedsiębiorstwa, w wypadku zrealizowania się zdarzeń niekorzystnych, które odzwierciedlają istniejące ryzyko. Mówiąc bardzie potocznie, jest to zagrożenie planowanej wielkości zysku netto. Podobnie określa się CFaR. Tak skonstruowany system umożliwi wspomaganie procesu zarządzania ryzykiem. Dotyczy to zwłaszcza ryzyka cen energii, ryzyka stopy procentowej i ryzyka kursu walutowego. W tym celu powinny być podane konkretne dostępne sposoby zarządzania. Umożliwiają one sprowadzenie miary ryzyka do poziomu ustalonego przez zarząd. Sposoby te to np. umiejętne wykorzystanie instrumentów pochodnych istniejących na rynku. Generalnie: w każdym przedsiębiorstwie funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem jest zależne od użytkownika tego systemu, niezbędne jest więc tworzenie pewnej nowej kultury zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Każda firma ma swoją globalną politykę, która ma wpływ na jej strategie działania. Pomimo, że firmy mają zbieżną politykę, to nie zawsze ich strategie są zbieżne, gdyż mają na nie wpływ również inne czynniki, jak: maksymalizacja zysków, maksymalizacja algorytmu optymalnych cen ofert dla każdego bloku, naprawy, i inne. Na przykład gdy wytwórcy współzawodniczą ze sobą na konkurencyjnym rynku energii, nie chcą ujawniać pewnych danych toteż należy te dane założyć na podstawie analizy gry przedsiębiorstw na rynku, wykorzystując do tego teorię gier. Metodologia Analiza wrażliwości Proponujemy wykorzystać klasyczne parametry wrażliwości. Najważniejsze dwa to delta i gamma. Parametr delta ( ) jest definiowany jako zmiana wartości instrumentu pochodnego (np. opcji) względem zmiany ceny aktywu bazowego (np. energii elektrycznej, paliwa czy kontraktu futures na energię). Matematycznie można to zapisać za pomocą pochodnych cząstkowych: = C U, gdzie C jest ceną opcji, a U jest ceną instrumentu bazowego. Jeśli, na przykład, 3

4 delta równa się jeden to wartość opcji wzrośnie o 5 (np. zł/mwh) gdy cena instrumentu bazowego wzrośnie o 5, a spadnie o 2 gdy cena instrumentu podstawowego również spadnie o 2. Natomiast delta kontraktów bezwarunkowych forward, futures i wymian jest zawsze równa jeden. Ponieważ parametry wrażliwości są addytywne, to delta kontraktu na dostawę Q jednostek towaru jest równa Q razy delta kontraktu na dostawę jednej jednostki towaru, a delta portfela składającego się z dwóch różnych kontraktów jest sumą ich delt. Gdy delta portfela równa się zero wtedy wartość instrumentu pochodnego nie będzie zmieniać się przy (małej) zmianie ceny instrumentu bazowego. Na tym polega właśnie zabezpieczanie (hedging) portfela, a strategia sprowadzania delty portfela do zera nazywana jest delta-neutralną. Parametr gamma (Γ) jest definiowany jako zmiana wartości parametru delta względem zmiany ceny aktywu bazowego, co oznacza że jest on drugą pochodną ceny opcji po cenie instrumentu bazowego Γ = U 2 2 = C U. Parametr gamma dla kontraktów bezwarunkowych wynosi zero, podczas gdy gamma opcji (zarówno opcji kupna, jak i sprzedaży) jest dodatnia i osiąga swoją największą blisko punktu po cenie. Gamma jest wskaźnikiem stabilności. Portfel o delcie i gammie bliskiej zera (nazywany delta-gamma-neutralnym ) jest jeszcze mniej wrażliwy na zmiany ceny aktywu bazowego niż portfel delta-neutralny i konstrukcja takiego portfela jest następnym krokiem w zarządzaniu ryzykiem. Pozostałe trzy z podstawowych parametrów wrażliwości vega, theta i rho mówią jaki wpływ na wartość portfela mają zmienność, upływ czasu oraz zmiana stóp procentowych. Należą one do podstawowych narzędzi zarządzającego ryzykiem. Wartość narażona na ryzyko (VaR) Wartość narażona na ryzyko (Value at Risk) jest miarą potencjalnej straty portfela (wyrażonej w walucie). Jest ona definiowana jako maksymalna strata, która powstanie w określonym okresie posiadania danego portfela (np. dzień, trzy dni, tydzień) przy określonym poziomie ufności (zazwyczaj 95% lub 99%). Przykładowo stwierdzenie, że VaR portfela wynosi 10 tys. zł należy interpretować jako: Prawdopodobieństwo tego, że w ciągu najbliższej doby posiadacz portfela straci na nim więcej niż 10 tys. zł jest mniejsze niż 5%. Metoda VaR jest zalecana przez Komitet Bazylejski i od kilku już lat jest powszechnie stosowana przez instytucje finansowe na całym świecie. 4

5 Istnieje wiele metodologii obliczenia VaR. Metodę wariancji-kowariancji (nazywaną czasem delta normalną) można zaliczyć do klasycznych metod analitycznych. Opiera się ona na założeniu o normalności zwrotów, tzn. wykorzystuje zasadę mówiącą, że jeśli zwroty instrumentów w portfelu mają rozkład normalny, to zwroty portfela mają również rozkład normalny z wariancją równą średniej ważonej kowariancji ze zwrotów poszczególnych instrumentów. Jeśli zwroty portfela mają rozkład normalny, wtedy można bezpośrednio określić przedział ufności dla wartości portfela: T VaR95 % = P0 z0, 95 Σ, gdzie P 0 jest bieżącą wartością portfela, z 0,95 jest 95% kwantylem standardowego rozkładu normalnego, jest wektorem delt instrumentów w portfelu, a Σ jest macierzą kowariancji. W metodzie symulacji historycznej wykorzystuje się dane historyczne do skonstruowania empirycznego rozkładu zwrotów z portfela. Nie analizuje się jednak historycznych zwrotów, gdyż dotyczyły one portfeli o różnym składzie, lecz oblicza się hipotetyczne zwroty aktualnie posiadanego portfela. To znaczy takie, jakie miałyby miejsce gdyby w najbliższym czasie warunki rynkowe zmieniały się tak, jak w ciągu ostatniego półrocza lub roku. Mając już empiryczny rozkład zwrotów wyznacza się odpowiedni jego kwantyl (zazwyczaj 1% lub 5%) i tę wartość przyjmuje się za VaR. Z kolei w metodzie symulacji Monte Carlo przyjmuje się pewien hipotetyczny model, który najlepiej opisuje mechanizm kształtowania się stóp zwrotu portfela. Następnie generuje się kilka lub kilkadziesiąt tysięcy obserwacji (możliwych trajektorii procesu zwrotów) i na ich podstawie wyznacza się rozkład zwrotów oraz jego kwantyle w wybranej chwili w przyszłości. Metoda symulacji Monte Carlo jest niewątpliwie najpotężniejszą z metod wyznaczania VaR, gdyż może brać pod uwagę różne źródła ryzyka, zależność czasową zwrotów czy zmienną strukturę zmienności. Przepływy pieniężne narażone na ryzyko (CFaR) Proponujemy mierzyć ryzyko portfela nie tylko za pomocą VaR, ale również poprzez rozkład prawdopodobieństwa przepływów pieniężnych. Rozkład ten może zostać oszacowany przy pomocy technik symulacyjnych typu Monte Carlo. Głównym założeniem tych technik jest zasymulowanie wielu możliwych czynników (cen energii, zmienności, stóp procentowych, itp.) wpływających na wartości instrumentów znajdujących się w portfelu, a następnie wyliczanie przepływów pieniężnych odpowiadających każdemu z wyników. Uzyskany w ten sposób 5

6 rozkład częstości (gęstości) przepływów pieniężnych jest przybliżeniem rozkładu prawdopodobieństwa przepływów pieniężnych całego portfela. Jako że portfel składa się z pewnej liczby instrumentów, obliczenie płatności portfela wymaga wyliczenia płatności z tytułu każdego instrumentu w portfelu a następnie ich dodanie. Rozkład prawdopodobieństwa przepływów pieniężnych może zostać wykorzystany do wyliczenia przepływów pieniężnych narażonych na ryzyko (Cash Flow at Risk), która to wartość jest definiowana jako prawdopodobieństwo tego, że przepływy pieniężne portfela w ciągu pewnego okresu (np. tydzień, miesiąc lub kwartał) będą mniejsze niż określony poziom docelowy. Miara ta służy do pomiaru ryzyka portfela o relatywnie niepłynnych aktywach i pasywach. Struktura terminowa stóp procentowych Strukturę terminową definiuje się jako zależność stóp zwrotu obligacji (ogólniej: papierów dłużnych) od ich terminów wykupu. W praktyce okazuje się jednak, że znalezienie takiej relacji dla odległych terminów nie jest proste. Dzieje się tak co najmniej z dwóch powodów: po pierwsze obligacje, na podstawie których konstruuje się strukturę terminową, powinny być jednorodne, tzn. powinny należeć do tej samej klasy ryzyka, charakteryzować się taką samą płynnością, itp.; po drugie na rynku jest jeszcze niewiele obligacji o stałym oprocentowaniu (a tylko na podstawie takich da się z wyprzedzeniem policzyć stopy zwrotu). Narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem Metodologia zarządzania ryzykiem może okazać się dla polskich energetyków zagadnieniem nowym i nieznanym. Na szczęście, nieocenioną pomocą w szybkim i bezstresowym zapoznaniu się z tą problematyką są pakiety komputerowe, takie jak zaprezentowane poniżej: 6

7 Rys. 1. Schemat organizacyjny Systemu zarządzania ryzykiem Rynek bilansujący Doświadczenia zebrane podczas dotychczasowej działalności rynku bilansującego były podstawą do wprowadzenia zmian, które w istotny sposób wpłynęły na strategie uczestników rynku. Nowe zasady rozliczania na RB spowodowały, że stał się on rynkiem czysto technicznym. Przyjęte rozwiązanie rozliczania rzeczywistej ilości dostaw energii dla poszczególnych podmiotów generuje wysokie koszty niezbilansowania, co szczególnie dotyka spółki dystrybucyjne. Zróżnicowanie cen rozliczeniowych na rynku bilansującym naraża na straty każdego uczestnika rynku, który nie będzie potrafił skutecznie bilansować zapotrzebowania. Balancing Market Analyzer (BMA) jest programem komputerowym, umożliwiającym przeprowadzenie analizy pozycji odbiorcy energii elektrycznej na Rynku Bilansującym. Porównując rzeczywiste koszta ponoszone przez odbiorcę na RB (uzależnione od błędów prognozy zapotrzebowania) z kosztem teoretycznym (obliczonym dla prognozy z zerowymi błędami) możemy zaobserwować jakie straty ponosi odbiorca z powodu niedokładnych prognoz. 7

8 Rys. 2. BMA - Ceny energii Program umożliwia wygenerowanie dla znanych wielkości zużycia tzw. prognozy a posteriori z zadanymi wielkościami średniego błędu oraz średniego błędu bezwzględnego. Możemy następnie przekonać się, jak istotny wpływ na wynik finansowy odbiorcy może mieć inwestycja w pakiet prognostyczny poprawiający jakość prognozy (czyli zmniejszający wielkości błędów). Rynek Giełdowy i OTC Rynek Giełdowy wraz z sektorem kontraktów pozagiełdowych (over-the-counter, OTC) osiągnęły udział rzędu 50% w całym rynku systemowym. Podstawowym narzędziem do zarządzania ryzykiem na tych rynkach są instrumenty pochodne (derivatives), czyli kontrakty terminowe. Są to umowy dwustronne, w których kupujący zobowiązuje się do zakupienia w przyszłości określonego towaru, zwanego instrumentem bazowym. Sprzedający zobowiązuje się natomiast do sprzedania określonego w kontrakcie instrumentu bazowego po ustalonej (w chwili zawarcia kontraktu) cenie. Jak czytamy w internetowym serwisie Giełdy Papierów Wartościowych: instrumentami bazowymi mogą być akcje, waluty, indeksy giełdowe, a właściwie dowolne wartości ekonomiczne, które można wyliczyć w sposób nie budzący wątpliwości. Energy Derivatives Simulator (EDS) jest programem komputerowym, symulującym działanie rynku finansowych kontraktów terminowych typu futures na energię elektryczną. Pozwala analizować portfele zakupów na dwóch segmentach rynku: giełdowym Rynku Dnia Następnego oraz pozagiełdowym. Symulator jest skutecznym narzędziem do opanowania praktycznych aspektów inżynierii finansowej, niezbędnych w nowoczesnym zarządzaniu ryzykiem na rynku energii elektrycznej. 8

9 Rys. 3. Symulator EDS główne okno programu Duża elastyczność i konfigurowalność programu pozwalają użytkownikowi dostosować parametry symulatora do własnych potrzeb tak, aby stał się on jak najbardziej przydatnym i funkcjonalnym narzędziem. Wirtualni inwestorzy, których działania podporządkowane są zróżnicowanym (oraz modyfikowalnym) strategiom, zapewniają symulowanemu parkietowi płynność i prowokują do zmierzenia się z nimi w grze rynkowej. Dzięki tym zaletom EDS może być traktowany jako rodzaj niezbędnego treningu dla początkujących inwestorów. Zakończenie Wszelka działalność finansowa związana jest z podejmowaniem ryzyka. Duża zmienność cen energii elektrycznej (istotnie większa od obserwowanej na rynkach innych towarów) to jeden z czynników sprawiających, iż podmioty rynku energii są na ryzyko narażone szczególnie. W jaki sposób należy sobie z tym radzić? Pojęcie ryzyka zazwyczaj kojarzy się z możliwością poniesienia straty należy jednak pamiętać, że dla tych, którzy potrafią nim zarządzać, ryzyko może być źródłem ponadprzeciętnych zysków. 9

10 Literatura [1] Beckett P., Sapsford J., Barrioneuvo A.: How energy traders turned bonanza into an epic bust. The Wall Street J. 128 (31 XII 2002), A1-A6. [2] Borgosz-Koczwara M., Kozłowski M., Weron A.: Jak skuteczne prognozowanie pomaga odbiorcom zarządzać portfelem na rynku bilansującym? Energetyka nr 12/2002, s [3] Contrreras J., Candiles O., de la Fuente J.I, Gomez T.: A cobweb bidding model for competitive electricity markets. IEEE Trans. Power Syst. 17 (2002) [4] Grundt A., Eliassen O.B., Mo B., Gjelsvik A.: Risk management by simultaneous optimisation of hydro resources and financial instruments. Presented at CIGRÉ [5] Henney A., Keers G.: Managing Total Corporate Market Risks. The Electricity Journal, October [6] Hobbs B.F., Metzler C.B., Jong-Shi Pang: Strategic gaming analysis for electric power systems: An MPEC approach. IEEE Trans. Power Syst. 15 (2000) [7] Jorion P.: Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk. McGraw-Hill, [8] Borgosz-Koczwara M., Wyłomańska A.: Modele gry producentów na giełdzie energii. Rynek Terminowy 4/2003. [9] Mielczarski W.: Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne. ARE Warszawa [10] Weron A., Weron R.: Giełda energii. Strategia zarządzania ryzykiem. CIRE, Wrocław [11] Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa: Wycena instrumentów pochodnych, Symulacje komputerowe, Statystyka rynku. WNT, Warszawa 1998, 2-gie wyd [12] Zerka M.: Mechanizmy rynkowe w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. IDWe, Warszawa, Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem segmentu bilansującego, giełdowego i pozagiełdowego. Artykuł przedstawia założenia kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetycznym, w oparciu o zaawansowane matematycznie metody zarządzania portfelem kontraktów, takie jak analiza wrażliwości oraz miary zagrożenia (VaR, EaR czy CFaR). System skutecznego zarządzania ryzykiem na polskim rynku energii elektrycznej realizować powinien następujące istotne cele: identyfikacja ryzyka, pomiar ryzyka, wskazanie narzędzi zarządzania ryzykiem, wspieranie ogólnej strategii przedsiębiorstwa i umożliwianie zwiększania wartości przedsiębiorstwa. Risk management on the energy market, considering the balancing segment, power exchange, and over-the-counter market. The paper introduces guidelines for a comprehensive system of risk management in an electricity company. The solution is based on the advanced mathematical methods of the portfolio management such as sensitivity analysis and risk measures (VaR, EaR, CFaR). The effective system of risk management on the polish energy market should be achieving the following goals: identification and measurement of the risk, pointing the tools for risk management, supporting the general strategy of the company, and increasing its value. 10

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem http://www.value-at-risk.prv.pl roguzinski@poczta.onet.pl UWAGA!!! Dokument zaindeksowany w bazie www.plagiat.pl WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ Ewa Miłoś 1 Streszczenie Celem opracowania jest analiza zasadności wykorzystania metody Valua at Risk

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Ireneusz Miciuła * Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Wstęp Proces globalizacji i idące za tym zmiany w warunkach gospodarowania i konkurowania

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Katarzyna Jarno Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Wprowadzenie Przełom XX i

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie modelu ryzyka Value at Risk (VaR) opartego na metodzie Monte Carlo do rynku nieruchomości

Zastosowanie modelu ryzyka Value at Risk (VaR) opartego na metodzie Monte Carlo do rynku nieruchomości Ewa Krawczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Zastosowanie modelu ryzyka Value at Risk (VaR) opartego na metodzie Monte Carlo do rynku nieruchomości Wstęp Istnieje wiele modeli ryzyka, tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny WYKŁD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny I. Pojęcie i rodzaje inwestycji Istnieje wiele definicji pojęcia inwestycja. Najbardziej ogólna jest następująca definicja: Definicja: inwestycja

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII)

Słowo wstępne. Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII) Słowo wstępne Obrady XVI Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2008 KOMITET REDAKCYJNY Zbigniew Adamowski, Wojciech

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

HSC Research Report. Power markets in Poland and worldwide (Rynki energii elektrycznej w Polsce i na świecie) HSC/04/02.

HSC Research Report. Power markets in Poland and worldwide (Rynki energii elektrycznej w Polsce i na świecie) HSC/04/02. HSC Research Report HSC/04/02 Power markets in Poland and worldwide (Rynki energii elektrycznej w Polsce i na świecie) Rafał Weron* * Hugo Steinhaus Center, Wrocław University of Technology, Poland Hugo

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31 grudnia 2013 roku (Filar 3)

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31 grudnia 2013 roku (Filar 3) grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31 grudnia 2013 roku (Filar 3) Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. BNP Paribas Bank Polska SA... 2 2.1. Ekspozycja ważona ryzykiem na ryzyko kredytowe (Filar

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-021-29-31 i kapitale OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

RE Analiza Ryzyka. Wykład 10

RE Analiza Ryzyka. Wykład 10 RE Analiza Ryzyka Wykład 10 Wykład opracowano na podstawie Materiałów prof. Aleksandra Werona Politechnika Wrocławska Prezentacja Dariusz Michalski GZE Materiały internetowe Ryzyko GE 181 Ryzyko /wł. risico/

Bardziej szczegółowo

Koherentne miary ryzyka

Koherentne miary ryzyka Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Instytut Matematyki Koherentne miary ryzyka Autor: Piotr Uniejewski Promotor: dr Rafał Weron Wrocław, 2004 2 Spis treści Wstęp 5 1 Miary

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Innowacje finansowe jako atrybut inżynierii finansowej

Wykład 2 Innowacje finansowe jako atrybut inżynierii finansowej Wykład 2 Innowacje finansowe jako atrybut inżynierii finansowej 4. Mechanizm kreacji innowacji finansowych Tłem dla interpretacji innowacji finansowych jest zwykle analiza tendencji na współczesnych rynkach

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 DARIUSZ WIECZOREK Uniwersytet Gdański OPCJE REALNE JAKO ŹRÓDŁO WARTOŚCI W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych

Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych Jerzy Gwizdała * Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych Wstęp Kontrakty terminowe wprowadzone zostały na globalnych rynkach finansowych w celu zmniejszenia ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 14 Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Zależność wskaźnika zysk netto/suma bilansowa od ratingu jakości ZZR dla grupy badanych spółek z ratingiem powyżej 9

Rysunek 1 Zależność wskaźnika zysk netto/suma bilansowa od ratingu jakości ZZR dla grupy badanych spółek z ratingiem powyżej 9 32 Zbigniew Krysiak Wartość jest integralnym elementem działalności gospodarczej. Bez nie ma możliwości uzyskiwania przychodów i tworzenia wartości przedsiębiorstwa. jest fundamentem budowania i rozwoju

Bardziej szczegółowo