1 (3)/2014 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 (3)/2014 ISSN 2353-7140"

Transkrypt

1 1 (3)/2014 ISSN

2 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Czasopismo naukowe Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wydawane w formie półrocznika Wersja drukowana i elektroniczna Publikacja sfinansowana przez Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Redaktorzy językowi Ewa Bednarska-Gryniewicz Agnieszka Szplit (język angielski) Magdalena Świerzowska (język rosyjski) Redaktor statystyczny Barbara Nawolska Projekt okładki i prowadzenie Galerii Teresa Żebrowska Na okładce wykorzystano obraz Tadeusza Makowskiego, Powrót ze szkoły, 1927, olej na płótnie, 130,5 97 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie Redakcja techniczna, projekt układu typograficznego i łamanie Tomasz Zacharski Wersja on-line dostępna na stronie ISSN (wersja papierowa) 2014 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Kraków 2014 Druk i oprawa: Zakład Poligraficzny UP Nakład: 150 egz.

3 Spis treści Od Redakcji ARTYKUŁY Bożena MUCHACKA, Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka Michał GŁAŻEWSKI, Infans ludens Éva KOVÁCSNÉ BAKOSI, Is Play Free? Let the Child Play Free! Barbara GÓRECKA-MOSTOWICZ, Dziecko jako kreator fikcji w zabawie dowolnej. 71 Надежда ЛУЦАН, Психолого-педагогические особенности детской игры Maria Ivanivna OLINYK, Business Game as Method of Academic Mobility Formation of Future Specialists in the Field of Preschool Education Katarzyna SLANY, Subwersywne zabawy Kajtusia Czarodzieja Bernadeta Kosztyła, Kreatywny nauczyciel jako twórca zabaw. Z doświadczeń wolontariatu w Tajlandii i w Tanzanii Anna SZKOLAK, Kaja KOZERA, Zumba Kids nowa forma spędzania czasu wolnego dla dzieci Monika DĄBROWSKA, Zabawa wprowadza dziecko w świat sztuki VARIA Anna GRUSZOWSKA, Pobawmy się w Bullerbyn Iwona JĘDRZEJCZYK, Telewizja a zabawy dowolne dzieci Anna SZKOLAK, Gry i zabawy na start edukacyjny przegląd artykułów z amerykańskiego czasopisma Scholastic Instructor Recenzje Iwona Czaja-Chudyba, Pedagogika zabawy w osobowym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu nauczyciela Bernadeta Kosztyła KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO Konferencja Rozwojowe wartości gier i zabaw dziecięcych na Uniwersytecie w Debreczynie Bożena Muchacka

4 Rock a Bye Baby. Opening speech for the toy exhibition at the Faculty of Child and Adult Education of the University of Debrecen Éva Kovácsné Bakosi. 194 W muzeum zabawek w Monachium Krzysztof Kraszewski Konferencja Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji. Łódź, listopada 2013 r. Monika Waligóra Konferencja Talenty Wrocław, listopada 2013 r. Joanna Szczyrba. 203 GALERIA Teresa Żebrowska, Spotkania i dialogi edukacyjne ze sztuką o zabawie

5 Od Redakcji Zabawa jest od tysiącleci nierozerwalnie związana z naturą człowieka. Wprowadza w nastrój święta, wywołuje radość, rodzi spontaniczność, jednoczy grupy i społeczeństwa. Jako sposób ekspresji dominuje w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym, u każdego pozostawia ślad raju dzieciństwa. Od najmłodszych lat wprowadza nas w świat fikcji, fantazji i twórczości. Bywa pomostem pomiędzy codziennością, nasyconą schematami i stereotypami, a spontanicznymi aktami ludzkiej pasji, niekonwencjonalności czy artyzmu. Wraz z dorastaniem naturalna twórczość dziecięca, wyrażająca się w zabawach spontanicznych, maleje, rośnie natomiast rola zabaw organizowanych pod kierunkiem dorosłego, które stymuluje naturalny potencjał twórczy bawiącego się. Uczenie przez zabawę charakteryzuje się eksperymentowaniem i doświadczaniem. Zabawa dziecka bywa praźródłem jego doświadczeń życiowych, pozwala na poznanie i opanowanie rzeczywistości, wpływa na późniejsze kontakty dorosłego człowieka ze światem rzeczy i ludzi. Chociaż aktywność ludyczna odgrywa kluczową rolę w rozwoju dziecka, to wciąż jest ona niedoceniana jako naturalne przejście do nauki w szkole. Dzieciom brakuje często czasu, spokoju i miejsca do zabaw, ale też (w dobie postępującej anonimowości i indywidualizmu) partnera do zabawy. Zabawa nie kończy się wraz z okresem dzieciństwa, odgrywa ona stymulującą rolę w kulturze, twórczości, w intensyfikacji relacji zespołowych i towarzyskich osób dorosłych. Dlatego niniejszy numer Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej poświęcony został przypomnieniu, a zarazem reinterpretacji problematyki zabawy. Autorzy zamieszczonych w nim artykułów starali się przede wszystkim wskazać na uniwersalne walory wykorzystania zabawy w sytuacjach edukacyjnych. Dzięki nim Czytelnik dostrzeże kluczową rolę zabawy w rozwoju poznawczym, artystycznym i fizycznym dzieci; pozna psychologiczno-pedagogiczne, specyficzne cechy dziecięcych zabaw; uświadomi sobie znaczenie rodziców i nauczycieli w wyzwalaniu u dzieci spontanicznej inicjatywy do uczenia się przez zabawę; zgłębi współczesną koncepcję zabawy w dobie postępu cywilizacyjnego, dominacji wysokich technologii i dokonujących się błyskawicznie zmian w różnych dziedzinach życia; powróci do ulubionych w dzieciństwie powieści Janusza Korczaka w oryginalnym

6 ujęciu subwersywnych zabaw Kajtusia Czarodzieja czy też pozna doświadczenia z działań wolontariackich w Tajlandii i Tanzanii. Mamy nadzieję, że zebrane tutaj opracowania przekonają odbiorców o ważności zabawy w rozwoju i edukacji dziecka, a nauczycielom pozwolą osiągnąć większą satysfakcję z własnej pracy, w której wykorzystanie zabawy pozwoli przeciwdziałać rutynie i syndromowi wypalenia zawodowego.

7 Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Vol. 2 1 (3)/2014 pp A R T Y K U Ł Y Bożena MUCHACKA Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka* Abstract: Play in the Cognitive Child s Development This paper exposes the tendency to recognize the play as an exercise and refinement of already learnt activities, but above all as the way to experience the world. The play occupies a crucial role in the psychophysical development of the child. It is an activity which satisfies child s most crucial needs for development, evolves cause and effect thinking and other psychomotor functions, stimulates the aspiration to gain knowledge and learn about the world of nature, various items and social life. The play also shapes the psychological structure of complex forms of activity, develops cognitive and functional patterns in reference to different areas of life. All these patterns create the operational network. Thanks to play the child develops creative skills and emotional relations. Therefore, play as a form of child s activity not only provides the child with an opportunity to acquire the comprehensive knowledge of the world and itself, but it also stimulates all areas of child s development. Key-words: play, development needs, functional and cognitive schemas Słowa kluczowe: zabawa, potrzeby rozwojowe, schematy czynnościowe i poznawcze Problematyką zabawy zajmowało się wielu pedagogów, psychologów, antropologów kultury, socjologów, a także etnografów. Zabawa jako jedna z form poznawania świata przez dziecko odgrywa istotną rolę w jego rozwoju (fizycznym, umysłowym, emocjonalnym i społecznym), ta forma aktywności jest bowiem przez badaczy uważana za wszechstronną i zastępującą dzieciom różne czynności wykonywane przez ludzi dorosłych, tj.: uczenie się, pracę i działalność społeczną 1. Rozwój poznawczy dziecka uzależniony jest zarówno od aktywności własnej (por. teorię J. Piageta), jak i od czynników zewnętrznych środowiskowych * Fragmenty niniejszego artykułu były wcześniej publikowane w tekstach autorki wymienionych w bibliografii. 1 W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1987, s. 5.

8 8 Bożena MUCHACKA (por. kulturowo-historyczną teorię rozwoju L. S. Wygotskiego). S. Szuman zwraca uwagę na rolę aktywności własnej dziecka jako swoistego autostymulatora rozwoju. Według tego autora wytworem i domeną tej aktywności jest zabawa, a więc dziecko dzięki zabawie staje się czynnym współtwórcą własnego rozwoju psychicznego. W różnych rodzajach zabaw kształtuje ono różne funkcje psychiczne, zdobywa wiadomości i umiejętności potrzebne do dalszej działal ności. W ostatnich latach stymulującej, diagnostycznej i terapeutycznej funkcji zabawy wiele uwagi poświęcają zarówno teoretycy, jak i praktycy. Szczególnie ważnymi etapami w życiu dziecka są pod tym względem okresy: niemowlęcy, poniemowlęcy i przedszkolny. W pierwszych latach życia dziecko poznaje właściwości różnych przedmiotów (zabawek). Jak stwierdza R. Sireteanu 2, duże nagromadzenie zabawek w otoczeniu dziecka w tym okresie powoduje, iż dochodzi do unicestwienia zmysłu odkrywania i wynalazczości. Zbyt liczne bodźce docierające do dziecka zaburzają ponadto tworzenie sieci neuronów w mózgu, które stanowią podwaliny procesów myślenia w życiu dorosłym. To nie geny, zdaniem neurologa W. Singera 3, warunkują rozwój umysłowy dziecka, lecz prawidłowa edukacja we wcześniejszych okresach jego życia. Właściwie genotyp człowieka w ostatnich tysiącleciach zmienił się nieznacznie i tylko odpowiednio dobrane sygnały z otoczenia decydują o sposobie rozwoju informacji genetycznej. Przez wiele lat uczeni starali się dowieść, iż zabawa pełni przede wszystkim funkcję rozwijającą. Sprzyja powstawaniu i utrwalaniu schematów czynnościowych, ich integrowaniu i transformowaniu, prowadząc do wykształcenia się sieci operacyjnych, które stanowią podstawę orientacji dziecka w otoczeniu oraz jego działań. Owa sieć operacyjna pozwala gromadzić i porządkować wiedzę oraz doświadczenia, rozwija także twórcze myślenie dziecka. Dla dziecka na każdym etapie jego rozwoju ważne są dwa aspekty wiedzy: deklaratywny i proceduralny. Wiedza deklaratywna jest wiedzą o faktach. Wiedza proceduralna wiąże się natomiast ze sposobami działania. Żadna wiedza jednak nie jest deklaratywna czy proceduralna sama w sobie. Proceduralny bądź deklaratywny może być jej zapis w umysłowym systemie relacyjnym. Zdaniem K. Stemplewskiej-Żakowicz 4 źródłem wiedzy deklaratywnej jest niekiedy wiedza proceduralna. Podmiot poszukujący procedury wyodrębnia wiedzę deklaratywną. I odwrotnie wiedza deklaratywna może być przekładana na procedury. Jeśli jednak procedury są dostatecznie zautomatyzowane, to dziecko traci świadomość tej wiedzy i nie zawsze potrafi ją rozkodować oraz przełożyć na wiedzę deklaratywną. W czasie zabaw różnego rodzaju dziecko zarówno naby- 2 Za: K. Thimm, Zabawa w IQ, Forum 2003, nr 45, s Por. ibidem. 4 K. Stemplewska-Żakowicz, Osobiste doświadczenie a przekaz społeczny. O dwóch czynnikach rozwoju poznawczego, Wrocław 1996, s. 67.

9 Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka 9 wa, jak i używa osobno wiedzy z przekazu, osobno z doświadczenia. Na przykład źródłem treści zabaw tematycznych jest rzeczywistość, czyli zdarzenia zaobserwowane i przeżyte przez dziecko, a odtwarzanie dokonuje się za pomocą działań, w których naśladuje ono czynności dorosłych i odgrywa ich rolę 5. Istotnym korelatem nabywania reprezentacji wiedzy jest metapamięć, czyli wiedza o własnej pamięci (aspekt deklaratywny) i wiedza o strategiach pamięciowych (aspekt proceduralny) 6. Mechanizmami stymulowania aktywności zabawowej dzieci w poznawaniu przez nie świata zajmowałam się jako pedagog specjalizujący się w przedszkolnej edukacji dziecka. Badania empiryczne dotyczyły relacji między zabawowymi metodami prowadzenia zajęć a strukturą wiedzy dzieci, nabywania przez nie umiejętności klasyfikowania według kategorii struktury wiedzy, tj.: istoty, cechy, miejsca, przyczyny, skutku, znaczenia 7. W wyniku oddziaływań edukacyjnych dzieci modelowały bądź modyfikowały swe wewnętrzne struktury umysłowe. Efekty badań korespondowały z koncepcją L. S. Wygotskiego o najbliższej strefie rozwoju, czyli uwzględniały obszar kompetencyjny, w którego obrębie podmiot ujawnia gotowość do wychodzenia poza i ponad aktywne możliwości oraz rozwijającą się gotowość do korzystania z pomocy. Współpraca dzieci z dorosłym podczas zabaw eksperymentalnych doprowadziła do zdobycia przez nie narzędzi poznawczych (siatki poznawczej) i konstruowania wiedzy za ich pomocą. W myśl koncepcji Wygotskiego osoby dorosłe jako bardziej kompetentne dysponują gotowymi narzędziami i znają procedury posługiwania się nimi w różnych sytuacjach i okolicznościach edukacyjnych. Pod wpływem specjalnie zorganizowanych zabaw dydaktycznych wykorzystywanych w eksperymencie kształtowały się u dzieci postawy badawcze, zainteresowania daną problematyką oraz strukturyzowała się ich wiedza formalna, dotycząca poszukiwania i odnajdywania odpowiedzi na pytania: dlaczego?, po co?, w jakim celu?, jakie jeszcze? Dzięki stworzeniu sytuacji zabawowych dzieci wykrywały relacje między zjawiskami i gromadziły je w ramach jednej klasy. Było to wstępem do tworzenia się u nich reprezentacji poznawczej opartej na pojęciach. Z praktyką pedagogiczną wiąże się zatem potrzeba stwarzania okoliczności do stymulowania indywidualnego rozwoju dziecka w celu dostarczenia mu sytuacji badawczych wspomagających ów rozwój. Eksperyment dotyczący rozwijania mowy i myślenia dzieci przeprowadziła w latach osiemdziesiatych M. Kielar-Turska. Jej badania mieszczą się w obrębie wiedzy proceduralnej, gdzie procedura stanowi narzędzie poznawcze wyspe- 5 Por. W. J. Dyner, Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu, wyd. 2, Wrocław Por. L. Wrona, Uczenie się, [w:] Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich, red. W. Pilecka, G. Rudkowska, L. Wrona, wyd. 2 popr. i poszerz., Kraków Por. B. Muchacka, Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci w przedszkolu, wyd. 2 poszerz., Kraków 2004.

10 10 Bożena MUCHACKA cjalizowane w strukturze i fazach tworzenia dialogu. W projektowanych w tym celu sytuacjach zabawowych główny akcent został postawiony na modelowanie aktu dialogowego. Potrzebę wspomagania rozwoju dzieci przez zabawę propaguje w polskiej pedagogice przedszkolnej E. Gruszczyk-Kolczyńska 8.Zajmuje się ona sposobami funkcjonowania i rozwijania dziecięcej pamięci. Wszystkie te sposoby osadzone są w sytuacji zadaniowej. Opisane powyżej trzy przykłady polskich zastosowań różnych rodzajów zabawy do stymulowania rozwoju poznawczego dziecka przyjmują deklarację (struktury) wiedzy: że i jak? Wcześniejsze rozważania teoretyczne A. Karmiloff-Smith 9 i K. Nelson 10 na temat strukturyzacji wiedzy, mimo że autorki nie posługiwały się pojęciami:,,proceduralny i,,deklaratywny, dotyczyły jednak właśnie tego sposobu zapisu wiedzy oraz przyczyniły się do wyodrębnienia faz w omawianych procedurach. Również najnowsze badania niemieckich lingwistów, np. J. Weissenborna 11, świadczą o tym, iż podczas swobodnych zabaw i kontaktów okolicznościowych z dorosłymi dzieci już w okresie poniemowlęcym zaczynają odkrywać najważniejsze zasady językowe, gdyż przyswajają sobie one główne zasady gramatyki na długo przed ekspresją słowną. Kierowanie się zasadą prawdopodobieństwa powoduje prawidłowe klasyfikowanie przez umysł dziecka bodźców słuchowych, wzrokowych i dotykowych, dziecko pracuje wtedy niejako jak skrupulatny statystyk. Rozwój struktur poznawczych można określić jako przechodzenie od proceduralnych do deklaratywnych form reprezentacji wiedzy. Jak twierdzi G. Mandler 12, pewne formy wiedzy deklaratywnej występują już u noworodków (np. prosty schemat twarzy ludzkiej), ale zasadniczy jej rozwój zazębia się z początkiem rozwoju mowy. Istotnym źródłem wiedzy deklaratywnej jest przekaz werbalny, ale równie ważne jest zewnętrzne stymulowanie aktywności poznawczej dziecka 13. W początkowych stadiach rozwojowych duże znaczenie mają różne rodzaje zabaw, a zwłaszcza zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy. Dzieci od 3 do 7 lat inicjują zabawy konstrukcyjne, które polegają na tworzeniu różnorodnych konstrukcji z elementów takich, jak: klocki, kamyki, patyki, piasek 14 Motywacją do podejmowania tego rodzaju zabaw jest chęć konstruowania, badania całości z poszczególnych ele- 8 Zob. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, Warszawa A. Karmiloff-Smith, Beyond Modularity, A Developmental Perspective on Cognitive Science 1985, nr K. Nelson, Event Knowledge: Structure and function in development, New York Za: K. Thimm, op. cit. 12 G. Mandler, From Association to Structure, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition 11, pp Por. Psychologia i poznanie, red. M. Materska, T. Tyszka, Warszawa M. Tyszkowa, Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, Warszawa 1997, s. 68.

11 Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka 11 mentów, tworzenia czegoś. Właściwa dziecku aktywność zaspokajana jest dzięki potrzebie tworzenia. Ten rodzaj aktywności, jakim są zabawy konstrukcyjne, był przedmiotem licznych badań, na których podstawie określano moment pojawiania się takich zabaw w życiu dziecka, stadia ich rozwoju oraz wartości poznawcze. Choć zabawy konstrukcyjne zaczynają się pojawiać u dziecka w drugim roku życia, to jednak dopiero w okresie przedszkolnym ich liczba znacznie wzrasta. Umiejętność odtwarzania przez dzieci od 2 do 7 lat coraz bardziej złożonych zabaw konstrukcyjnych według wzoru była przedmiotem badań J. Popiel. Badaczka ta stwierdziła, że pod koniec wieku przedszkolnego obserwuje się u dzieci dobrą orientację zarówno w strukturze wzoru, jak i w materiale budowlanym przeznaczonym do danej zabawy. Działanie dzieci jest już wolne od prób i błędów, staje się ostrożne i racjonalne 15. Rozwojowe znaczenie zabaw konstrukcyjnych podkreślał S. Szuman, twierdząc, że budowanie rozwija w dziecku wyobraźnię przestrzenną, uczy dziecko planowania czynności w myśli i wyobraźni 16. Specyficznym rodzajem zabaw dzieci w wieku przedszkolnym są zabawy badawcze, które podobnie jak zabawy konstrukcyjne wywodzą się z zabaw manipulacyjnych. Psychologowie polscy posługują się w odniesieniu do nich terminem czynności eksploracyjne 17. Psychologowie amerykańscy 18 różnicują zaś zabawę i badanie. Gdy jednak czynności badawcze podejmowane są przez dziecko dla zabawy, to wynikają one wyraźnie z jej potrzeby i realizują zabawę badawczą, tj. operowanie przedmiotami w celu odkrycia i poznania nieznanych dotychczas dziecku rzeczy i zjawisk oraz związków między nimi. We wcześniejszych stadiach rozwojowych dzieci rozwiązują problemy metodą prób i błędów, w późniejszym okresie natomiast, w miarę nabywania doświadczeń, dziecko, zanim podejmie próbę działania, uruchamia wyobraźnię, a więc przywołuje w myśli obrazy już znane i próbuje w nowej sytuacji zastosować działania w miarę racjonalne. Podczas zabaw badawczych dziecko odkrywa związki między przedmiotami i zjawiskami, ustala ich zależności, niejednokrotnie przywołuje znane już obrazy myślowe i stara się przełożyć je na konkretne działania w nowych okolicznościach 19. Wyniki badań niemieckich i szwajcarskich psychologów 15 Za: M. Przetacznikowa, Semantyczna interpretacja wczesnych stadiów rozwoju składni u dzieci, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Psychologiczno-Pedagogiczne 27, Kraków 1975, s S. Szuman, Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego. Podręcznik dla matek i wychowawczyń w przedszkolach i domach dziecięcych oraz dla nauczycieli i studentów studiujących rozwój psychiczny dziecka, Warszawa 1946, s Por. M. Kielar-Turska, Jak stymulować badawczą aktywność dziecka, Wychowanie w Przedszkolu 1987, nr Por. H. G. Voss, Possible Distinctions between Exploration and Play, [in:] Curiosity, Imagination and Play. On the development of spontaneous cognitive and motivational processes, eds. D. Gorlitz, J. Wohlwill, Hillsdale New Jersey London B. Muchacka, Stymulowanie aktywności..., op. cit.

12 12 Bożena MUCHACKA A. Tricka i F. Wilkeninga 20 potwierdzają moje wcześniejsze obserwacje w zabawach badawczych dzieci są zdolne do odkrycia niektórych praw fizyki 21. Jak twierdzi M. Tyszkowa, zabawa ma charakter specyficznej aktywności poznawczej: bawiące się dziecko stosuje symbolizację i autokomunikację. Według autorki procesy te stanowią pierwowzór aktywności wewnątrzpsychicznej i sprzyjają jej kształtowaniu się. Odkrycie przez dziecko możliwości działań na niby wprowadza je w świat czynności symbolicznych, czyli tej kategorii własnej aktywności człowieka, w której przedmiotem odbioru, opracowania, transformacji i przekazywania są znaki (symbole) i przenoszone przez nie znaczenia 22. Dzięki użyciu symboli podczas zabaw dziecko ma możliwość zdobycia różnych doświadczeń poznawczych. Teoria zabawy przedstawiona jest przez M. Tyszkową pod kątem zabaw tematycznych, których treścią są doświadczenia dzieci w świecie realnym. Doświadczenia te i wiedzę dziecko komunikuje samemu sobie, a następnie dokonuje wyborów interpretujących. Zabawa jest więc formą autokomunikacji. Omawiana teoria pokazuje ponadto podstawową rolę zabawy w genezie i samoorganizacji psychiki dziecka. Zwraca też uwagę na rolę dorosłych w modelowaniu działań zabawowych dziecka oraz na konieczność stwarzania dzieciom odpowiednich warunków do swobodnej zabawy. W psychologii i pedagogice za jedne z najważniejszych czynników powstawania zabawy w role uważane są motywy i potrzeby. Aby móc uczestniczyć w świecie dorosłych, dziecko musi m.in. przez zabawę w role przygotować się do odgrywania różnego rodzaju ról 23. Tego typu kreacje powodują, iż dziecko zdaniem D. B. Elkonina 24 przeobraża w swoim umyśle motywy mające formę przedświadomych, afektywnie zabarwionych pragnień w motywy przybierające formę uogólnionych zamierzeń, dokonuje transformacji w zakresie tzw. poznawczego egocentryzmu i zaczyna myśleć oraz patrzeć z punktu widzenia innych ludzi, zaczyna też przechodzić do czynności umysłowych opartych na mowie oraz uczy się różnych, adekwatnych do sytuacji wzorców zachowań. Ponadto zabawy tematyczne według W. J. Dynera 25 obejmują wiele rozmaitych wątków, a krąg tematyczny rozwija się wraz z wiekiem. Początkowo dzieci czerpią treści do zabaw z życia codziennego. Później stopniowo przecho- 20 Za: K. Thimm, op. cit. 21 Por. B. Muchacka, Stymulowanie aktywności..., op. cit. 22 M. Tyszkowa, Zabawa dziecka, symbolizacja, poznanie, autokomunikacja, Kwartalnik Pe da gogicz ny 1988, nr 3/4, s Por. A. N. Leontiew, O rozwoju psychiki, wybór i oprac. M. Maruszewski, [przeł. S. Koza, A. Jurkowski], Warszawa D. B. Elkonin, Psychologia zabawy, przeł. L. Łoś, Warszawa W. J. Dyner, op. cit.

13 Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka 13 dzą do inscenizowania wątków zaczerpniętych z opowiadań, wierszy, piosenek, a następnie do zabaw, w których odtwarzają treści społeczne. Zabawy tropiące, wyróżniane przez Z. Topińską 26, to w klasyfikacji E. Claparè de a zabawy ćwiczące funkcje specjalne zabawy w łowy. Tropienie po śladach w naturalny sposób zaznajamia dzieci z symboliką, uczy odczytywania poszczególnych znaków. Duże emocjonalne zaangażowanie dzieci podczas tych zabaw powoduje, iż z ochotą wykonują one rozmaite zadania (odmierzają, liczą, czytają, śpiewają, rozwiązują zagadki). Zabawy tropiące mają poza tym wartość wychowawczą, gdyż w różnym stopniu organizują zarówno sferę fizyczną, emocjonalną, społeczno-moralną, jak i intelektualną. Szczególne zastosowanie mogą mieć w przygotowawczym okresie elementarnej nauki czytania w przedszkolu, kiedy to istotną rolę odgrywa odczytywanie przez dzieci symboli 27. Gry dydaktyczne, których podstawą jest występujący w nich element współzawodnictwa w dążeniu do wygranej, uczą dzieci nowych umiejętności lub utrwalają wcześniej już zdobyte wiadomości, nawyki i orientację w świecie. Zabawy i gry dydaktyczne doskonalą sprawności umysłowe: spostrzegawczość, skupianie uwagi, pamięć, umiejętność analizy i syntezy oraz logicznego myślenia. Uczą współzawodnictwa, dyscypliny oraz umiejętności przegrywania 28. Wielu teoretyków zabawy określa ją jako formę aktywności ludycznej, jako działanie swobodne, podejmowane dla przyjemności 29. Inni podkreślają kryterium bezinteresowności, ponieważ cele, którym służy zabawa, znajdują się poza granicami materialnych interesów 30. Napięcie, ograniczenie w czasie i przestrzeni, świat tymczasowy w obrębie świata zwyczajnego J. Huizinga 31 uznaje za kolejne ważne cechy zabawy. Cechy te posiada także ta forma aktywności dziecka, którą Ch. Bühler 32 nazwała zabawami receptywnymi. W tej grupie zabaw wyodrębniła: oglądanie obrazków, przyglądanie się czynnościom rysowania, budowania i lepienia przez dorosłych, przysłuchiwanie się bajkom, wierszykom, piosenkom, chodzenie do kina i teatru. W późniejszych klasyfikacjach nie wy- 26 Z. Topińska, Kierowanie zabawą dziecka w przedszkolu a warunki jego aktywności, Warszawa B. Muchacka, Stymulowanie aktywnosci..., op. cit. 28 Por. Wychowanie umysłowe dziecka w wieku przedszkolnym, red. N. N. Poddjakow, przeł. E. Madejski, Warszawa 1976; E. Gruszczyk-Kolczyńska, op. cit. 29 Por.: Ch. Bühler, Dziecięctwo i młodość. Geneza świadomości, przeł. W. Ptaszyńska, Warszawa 1933; J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1967; E. B. Hurlock, Rozwój dziecka, przeł. B. Hornowski, K. Lewandowska, B. Rose mann, wyd. 3 zm., przedm. i przypisy M. Tyszkowa, Warszawa 1985; S. Szuman, Studia nad rozwojem psychicznym dziecka, wybór i oprac. M. Przetacznikowa, G. Makiełło-Jarża, Dzieła wybrane, t. 1, Warszawa Por.: J. Huizinga, op. cit.; J. Piaget, Narodziny inteligencji dziecka, przeł. M. Przetacznikowa, Warszawa 1966; M. Tyszkowa, Zabawa dziecka..., op. cit. 31 J. Huizinga, op. cit. 32 Ch. Bühler, op. cit., s. 161.

14 14 Bożena MUCHACKA odrębniano tego rodzaju zabaw. Przeprowadzone przeze mnie badania pokazały, że zabawy receptywne zajmują wysoką pozycję pod względem częstotliwości ich podejmowania przez współczesne dzieci w przedszkolu i w domu. Obserwacja badanej grupy dzieci przedszkolnych potwierdziła, że najczęściej uprawiana forma zabawy receptywnej to: oglądanie książek, albumów, czasopism, słuchanie bajek. Okazało się też, że zabawy receptywne częściej podejmują dziewczynki. Wyniki ankiety skierowanej do rodziców skłaniają do wysunięcia wniosku, że preferowaną zabawą w domu jest zabawa receptywna w formie oglądania programów telewizyjnych i bajek wideo. Zebrany materiał pozwolił dostrzec różnicę między zabawami receptywnymi dzieci współczesnych i tymi, które podejmowały dzieci badane w latach trzydziestych ubiegłego stulecia przez Ch. Bühler. Współczesne dzieci najczęściej oglądają programy telewizyjne, filmy wideo, grają w gry komputerowe rozwój techniki przyczynił się do zmiany formy zabaw. Występują jednak też analogie między niektórymi formami zabaw receptywnych uprawianych przez dzieci dawniej i współcześnie. Są to m.in.: oglądanie ilustracji w książkach i albumach, słuchanie opowiadań, bajek, baśni, muzyki, piosenek oraz przyglądanie się pracy dorosłych. Ze względu na ważne funkcje zabaw receptywnych: przygotowanie dziecka do odbioru dzieł sztuki, kształcenie jego wrażliwości estetycznej, poczucia piękna barw, kształtów, muzyki i słowa, a także wyczulanie na wartości emocjonalne, społeczne i moralne tkwiące w oglądanych dziełach, istotne wydaje się ciąg łe kształcenie u dzieci umiejętności rozumienia i przeżywania utworów artystów, malarzy, rzeźbiarzy, architektów, muzyków, pisarzy, poetów, filmowców i programistów. W związku z tym przed dorosłym stoi zadanie nie tylko właściwego doboru różnorodnych zabaw receptywnych; równie ważne jest nauczenie dzieci umiejętności wyboru formy zabawy przez zaostrzenie kryteriów przyjętych w ich ocenie. Rozwój techniki spowodował, że współczesne dzieci stały się odbiorcami rozrywki masowej, która polega głównie na recepcji fabuł, fikcji, wydarzeń, informacji za pośrednictwem mediów. Zmieniła się zatem forma zabaw receptywnych. Większość wolnego czasu dzieci wypełnia oglądanie telewizji i granie w gry komputerowe, jak bowiem wynika z badań M. Braun-Gałkowskiej 33, statystyczny Polak ogląda codziennie telewizję przez około cztery godziny, a dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jeszcze dłużej. Kilka procent dzieci w dniu powszednim, a jeszcze więcej w soboty i niedziele, ogląda telewizję przez ponad sześć godzin. Ze względu na dużą plastyczność i tempo rozwoju dzieci telewizja może mieć znaczny wpływ na wzmocnienie zachowań zarówno pozytywnych, jak i negatywnych 34. Jeżeli chodzi o pozytywne efekty oglądania pro- 33 M. Braun-Gałkowska, Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 6, 1995, s ; idem, Media a odbiorca, Wychowawca 2001, nr Por. U. Parnicka, Niebezpieczeństwo szklanego ekranu, Wychowawca 2001, nr 11.

15 Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka 15 gramów przez dzieci, to jak stwierdza D. Kołodziejska 35 poszerzają one wiedzę, pozwalają nabywać umiejętności poznawczych, wzbogacają słownictwo czynne i bierne dzieci, wpływają na wzrost zachowań prospołecznych (empatia) i redukcję lęku 36. Zwłaszcza edukacyjne programy telewizyjne mogą wspierać rozwój dzieci jeszcze w wielu innych dziedzinach. Negatywne oddziaływanie telewizji polega na tym, iż ta forma spędzania wolnego czasu wyparła inne. Niejednokrotnie dzieci nie wykonują innych czynności, takich jak czytanie książek, gry i zabawy na świeżym powietrzu, majsterkowanie czy też kontakty z rówieśnikami 37. Ponadto telewizja, zacierając granice między wyobraźnią odbiorcy a rzeczywistością, nie pozostawia miejsca dla dziecięcej fantazji. Obraz medialny często jest nieprzystosowany do rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka. Dzieci są nieprzygotowane do odbioru elementów grozy, umowności postaci i ich zachowań. Zbyt duże nagromadzenie bodźców oddziałujących na różne zmysły powoduje niepokój, obciąża system nerwowy, a przede wszystkim jest źródłem agresji 38. Wiele badań dowodzi też wpływu czynników indywidualnych i społecznych na modyfikację zachowań dzieci. M. Kielar-Turska 39 zwraca uwagę, iż oglądanie telewizji wpływa kształcąco na umiejętności percepcyjne oraz umiejętności skupienia uwagi. Powołując się na badania G. Salomona, podkreśla, że specyficzne kody filmowe używane w telewizji mogą inicjować specyficzne procesy uwagi, uczyć niektórych sprawności i zostać zinternalizowane jako schemat myślenia, który może być następnie zastosowany w nowych warunkach. Inną formą zabawy receptywnej współczesnych dzieci jest zabawa z komputerem. Jak wskazują badania, o pozytywnych bądź negatywnych skutkach jego oddziaływania (podobnie jak przy recepcji telewizji) decyduje cel, sposób i motywy jego wykorzystywania, a także czas i miejsce, materiał i treść komunikatu. Badacze stwierdzają, iż jest to atrakcyjne narzędzie pracy, nauki, komunikacji, zabawy i wypoczynku, wpływające pozytywnie na rozwój poznawczy dziecka, które jednak, nieodpowiednio używane, może stać się dla niego poważnym zagrożeniem 40. Jedną z form kontaktu z komputerem są gry komputerowe. Są 35 D. Kołodziejska, Telewizja wpływa na rozwój dziecka, Edukacja i Dialog 2002, nr Por. M. Braun-Gałkowska, Wpływ telewizyjnych obrazów..., op. cit. 37 Por. idem, Media a odbiorca..., op. cit. 38 Por.: J. Grochulska, Agresja u dzieci, Warszawa 1993; M. H. Dembo, Stosowana psychologia wychowawcza, [przeł. E. Czerniawska, A. Matczak, Z. Toeplitz, red. A. Matczak], Warszawa 1997; D. Kołodziejska, op. cit. 39 M. Kielar-Turska, Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, Warszawa Por. M. Ledzińska, Człowiek współczesny wobec nadprodukcji informacji, czyli o informacyjnym stresie, [w:] Różnice indywidualne. Wybrane zagadnienia inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Jana Strelaua, red. W. Ciarkowska, A. Matczak, Warszawa 2001; M. Muchacki, Przygotowanie młodzieży licealnej do korzystania z metod i technik informatycznych. Badania porównawcze polsko-amerykańskie, Kraków 2013; idem, Cywilizacja informatyczna i Internet. Konteksty współczesnego konsumenta TI, Kraków 2014.

16 16 Bożena MUCHACKA to najczęściej gry strategiczne, rozgrywane w błyskawicznym tempie. Ich istotną cechą jest to, że gracz upodabnia się do swoich bohaterów 41. Odmienną formą zabaw receptywnych jest oglądanie książek z obrazkami i słuchanie różnych utworów dla dzieci. Badania przeprowadzone na gruncie polskim przez M. Kielar-Turską i M. Przetacznik-Gierowską 42 wykazują, że regularny kontakt dziecka z książką stymuluje i kształtuje jego umiejętności komunikacyjne podczas słuchania około połowa dzieci występuje w roli aktywizowanego odbiorcy. Poza tym dziecko zadaje pytania, wymaga wyjaśnień, powtórzeń, pragnie obejrzeć obrazki. Słuchanie baśni jest jedną z najprzyjemniejszych form zabawy receptywnej, gdyż cudowność, personifikacja i antropomorfizacja w baśniach sprawia, że ich świat przedstawiony jest bliski dziecięcego postrzegania rzeczywistości. Dzięki doświadczeniom i przeżyciom w kontakcie z baśnią dziecko dojrzewa do odbioru innych form literackich 43. Wcześniejsze badania w tym zakresie były przeprowadzane przez S. Szumana 44. Badania M. Kielar-Turskiej 45 nad recepcją literatury przez dzieci w wieku przedszkolnym dotyczyły różnych gatunków literackich, m.in. baśni. Dzieci przedszkolne dostrzegają w baśniach przede wszystkim te wartości, które odnoszą się do relacji z innymi wartości moralne. Z tego względu baśnie mogą odegrać ważną rolę w społecznej edukacji młodego pokolenia. Autorka zwraca uwagę także na stymulujące wartości komiksu, poezji lirycznej oraz humoru w utworach literackich. Zabawy receptywne stymulują przede wszystkim rozwój percepcji i uwagę dziecka, dostarczają wzorów łączenia zdarzeń w historię. W niniejszym tekście wyeksponowano tendencję do uznania zabawy za ćwiczenie i doskonalenie opanowanych umiejętności, a nade wszystko za sposób na poznawanie świata. Zabawa odgrywa niezwykle ważną rolę w rozwoju psychofizycznym dziecka. Zaspokaja jego istotne potrzeby rozwojowe, rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe i inne funkcje psychomotoryczne, pobudza wreszcie do zdobywania wiedzy i rozwija orientację w świecie przyrody, przedmiotów i życia społecznego. W zabawie kształtuje się także psychologiczna struktura złożonych form działania, rozwijają się schematy czynnościowe i poznawcze w odniesieniu do rozmaitych dziedzin rzeczywistości. Schematy te tworzą sieć operacyjną. Dzięki zabawie rozwijają się u dziecka zdolności twórcze i relacje 41 M. Janukowicz, Siła zabawy, [w:] Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy, red. M. Kielar Turska, B. Muchacka, Kraków 1999, s? 42 Dziecko jako odbiorca literatury, red. M. Kielar-Turska, M. Przetacznik-Gierowska, Warszawa Poznań M. Tyszkowa, Zabawa dziecka..., op. cit. 44 Za: Dziecko jako odbiorca..., op. cit. 45 Ibidem.

17 Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka 17 emocjonalne. Tak więc ta forma aktywności nie tylko umożliwia dziecku poznawanie świata i siebie, ale także stymuluje jego wszechstronny rozwój. Bibliografia Braun-Gałkowska M., Media a odbiorca, Wychowawca 2001, nr 11, s? Braun-Gałkowska M., Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 6, 1995, s Bühler Ch., Dziecięctwo i młodość. Geneza świadomości, przeł. W. Ptaszyńska, Warszawa Dembo M. H., Stosowana psychologia wychowawcza, [przeł. E. Czerniawska, A. Matczak, Z. Toeplitz, red. A. Matczak], Warszawa Dyner W., J., Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu, wyd. 2, Wrocław Dziecko jako odbiorca literatury, red. M. Kielar-Turska., M. Przetacznik-Gierowska, Warszawa Poznań Elkonin D. B., Psychologia zabawy, przeł. L. Łoś, Warszawa Grochulska J., Agresja u dzieci, Warszawa Gruszczyk-Kolczyńska E., Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, Warszawa Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa Hurlock E. B., Rozwój dziecka, przeł. B. Hornowski, K. Lewandowska, B. Rosemann, wyd. 3 zm., przedm. i przypisy M. Tyszkowa, Warszawa Janukowicz M., Siła zabawy, [w:] Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy, red. M. Kielar-Turska, B. Muchacka, Kraków Karmiloff-Smith A. Beyond modularity, A Developmental Perspective on Cognitive Science 1985, nr 1. Kielar-Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, Warszawa Kielar-Turska M., Jak stymulować badawczą aktywność dziecka, Wychowanie w Przedszkolu 1987, nr 9. Kołodziejska D., Telewizja wpływa na rozwój dziecka, Edukacja i Dialog 2002, nr 3. Ledzińska M., Człowiek współczesny wobec nadprodukcji informacji, czyli o informacyjnym stresie, [w:] Różnice indywidualne. Wybrane zagadnienia inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Jana Strelaua, red. W. Ciarkowska, A. Matczak, Warszawa Leontiew A. N., O rozwoju psychiki, wybór i oprac. M. Maruszewski, [przeł. S. Koza, A. Jurkowski], Warszawa Mandler G., From Association to Structure, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition 11, pp Muchacka B., Educational Aspects of Children s Plays, Kraków Muchacka, B., Exploratory Play and Cognitive Activity, [in:] Several Perspectives on Children s Play. Scien tific Reflections for Practitioners, eds. T. Jambor, J. Van Gils, Antwerp Muchacka B., Play as a Form of Therapy for Children (Historical and pedagogical aspects of problem), [in:] Early Education. Practice & Reflection, eds. B. Muchacka, I. Czaja-Chudyba, Kraków Muchacka B., Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci w przedszkolu, wyd. 2, poszerz., Kraków Muchacka B., Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Kraków Muchacki M., Cywilizacja informatyczna i Internet. Konteksty współczesnego konsumenta TI, Kraków 2014.

18 18 Bożena MUCHACKA Muchacki M., Przygotowanie młodzieży licealnej do korzystania z metod i technik informatycznych. Badania porównawcze polsko-amerykańskie, Kraków Nelson K., Event Knowledge: Structure and function in development, New York Okoń W., Zabawa a rzeczywistość, Warszawa Parnicka U., Niebezpieczeństwo szklanego ekranu, Wychowawca 2001, nr 11. Piaget J., Narodziny inteligencji dziecka, przeł. M. Przetacznikowa, Warszawa Przetacznikowa M., Semantyczna interpretacja wczesnych stadiów rozwoju składni u dzieci, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Psychologiczno-Pedagogiczne 27, Kraków 1975, s Psychologia i poznanie, red. M. Materska, T. Tyszka, Warszawa Stemplewska-Żakowicz K., Osobiste doświadczenie a przekaz społeczny. O dwóch czynnikach rozwoju poznawczego, Wrocław Szuman S., Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego. Podręcznik dla matek i wychowawczyń w przedszkolach i domach dziecięcych oraz dla nauczycieli i studentów studiujących rozwój psychiczny dziecka, Warszawa Szuman S., Studia nad rozwojem psychicznym dziecka, wybór i oprac. M. Przetacznikowa, G. Makiełło Jarża, Dzieła wybrane, t. 1, Warszawa Thimm K., Zabawa w IQ, Forum 2003, nr 45, s Topińska Z., Kierowanie zabawą dziecka w przedszkolu a warunki jego aktywności, Warszawa Tyszkowa M., Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, Warszawa Tyszkowa M., Zabawa dziecka, symbolizacja, poznanie, autokomunikacja, Kwartalnik Pedagogiczny 1988, nr 3/4. Voss H. G., Possible Distinctions between Exploration and Play, [in:] Curiosity, Imagination and Play. On the development of spontaneous cognitive and motivational processes, eds. D. Gorlitz, J. Wohlwill, Hillsdale New Jersey London Wrona L., Uczenie się, [w:] Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich, red. W. Pilecka, G. Rudkowska, L. Wrona, wyd. 2 popr. i poszerz., Kraków Wychowanie umysłowe dziecka w wieku przedszkolnym, red. N. N. Poddjakow, przeł. E. Madejski, Warszawa 1976.

19 Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Vol. 2 1 (3)/2014 pp Michał Głażewski Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków Infans ludens Zamiast lękać się cieni wieczoru napisano w mojej książce o zabawach wesołe dzieci bawią się nimi ku swej radości 1. Abstract The subject of the paper is the notion of game and play by children. It shows the very origin of those words and some historical and contemporary attitudes towards the meaning of game in the philosophy, social sciences and pedagogics: e.g. by Friedrich Wilhelm Fröbel, Friedrich Schiller, Herbert Spencer, Karl Theodor Groos, Alfred Adler and Johan Huizinga. There are also presented some main characteristics of game formulated by Johan Huizinga and French sociologist Roger Caillois: fun: the activity is chosen for its light-hearted character; separate: it is circumscribed in time and place; uncertain: the outcome of the activity is unforeseeable; non-productive: participation does not accomplish anything useful; governed by rules: the activity has rules that are different from everyday life; fictitious: it is accompanied by the awareness of a different reality. In the paper were presented some of the constitutive categories of game after Caillois as well, like: Agon, or competition, e.g. chess; Alea, or chance, e.g. playing a slot machine; Mimicry, or mimesis, or role playing, e.g. playing a MMORPG (Massively multiplayer online role-playing games); Ilinx (Greek for whirlpool ), or vertigo, in the sense of altering perception, e.g. marry-go-round. The entire paper consists of six chapters: 1. Amusing Ourselves to Death (tribute to Neil Postman); 2. Game, Game, What Have Ye for you...; 3. Theoretical Concepts of Game; 4. Characteristics of Game; 5. Categories of Game; 6. Gloomy Homo Ludens. Key-words: play, game, children, alea, agon, mimicry, ilinx, homo ludens, Huizinga, Caillois Słowa kluczowe: gra, zabawa, dzieci, alea, agon, mimikra, ilinx, homo ludens, Huizinga, Caillois Zabawić się na śmierć 2 Nowe strategie i środki elektronicznej komunikacji wirtualnej zmieniają nie tylko stylistykę i gramatykę języka, ale również jego semantykę deformują 1 W. Benjamin, Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków, przeł. B. Baran, Warszawa 2010, s Ten apoftegmat w podtytule stanowi oczywiście ukłon w stronę Neila Postmana ( ), amerykańskiego filozofa, medioznawcy i krytyka kultury, autora m.in. słynnego traktatu Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu (przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2006).

20 20 Michał Głażewski i dekonstruują zawartość znaczeniową słów 3, penetrując je nieraz aż do samych rdzeni. Nie jest już ona jak dawniej niezależna od podmiotu, który tworzyłby ją w wysiłku bytu przytomnego w świecie 4, ale współcześnie podobnie jak szczęście i prawda znajduje się w nim samym. Poznanie jej nie jest wcale Platońską anamnesis, docieraniem umysłem do latentnych idei uniwersalnych, nie jest również racjonalnym Arystotelesowskim empirycznym indukowaniem wiedzy ciągłej, spójnej i kumulatywnej, lecz określa je swawolny niemal, kapryśny stosunek do prawdy, która przybiera postać hipostazy 5 ma charakter subiektywny, prowizoryczny i labilny, bo nawet nie pragmatyczny, i może być ad hoc dowolnie zmieniana po to tylko, by uchronić własne przekonanie podmiotu o świecie i o sobie w tym świecie przed odrzuceniem lub przed przykrym dysonansem poznawczym 6. Jako jaźń samowiedna, homo cogitans, zaczyna istnieć wtedy dopiero, gdy zostaje spełniony warunek samoświadomości, tzn. pojawia się metamyślenie świadoma refleksja o własnym myśleniu zawsze zapośredniczona przez konkretny ję- 3 Podczas gdy filozofowie języka często sądzą, że język jest systemem (jeśli nie nawet w ogóle jedynym systemem służącym koordynacji związków egzystencjalnych), to dla przedstawionej tu analizy decydujące znaczenie ma to, by traktować język jako nie-system [Nichtsystem], który dopiero umożliwia powstawanie tworów systemowych w obszarze świadomości i komunikacji przez to, że czyni możliwym sprzężenie strukturalne obu tych rodzajów systemów (N. Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt a. Main 1992, s. 46; translacje wszystkich cytatów obcojęzycznych w tekście tego artykułu jeśli nie oznaczono inaczej M. G.). 4 I dalej: Wysiłek ów jest tworzeniem samowiedzy osiąganej w powracaniu do siebie od tego, co inne, to znaczy w teoretyczno-praktycznym przyswajaniu sobie tego, co «obce», niezrozumiałe, nieprzejrzyste. To przyswajanie jest dialektyką posłuchu i nieposłuszeństwa, dialektyką, która jest samą «istotą» doświadczenia wychowującego. Wysiłek bycia jest zmierzaniem ku prawdzie, jest doświadczaniem prawdy wciąż na nowo uobecnionej w negatywności samego doświadczenia (A. Folkierska, Wychowanie w perspektywie hermeneutycznej, [w:] Ku pedagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Toruń 1990, s. 100). 5 Tzn. w sensie błędu logicznego, aporii polegającej na przypisywaniu realnego istnienia obiektom idealnym dobru, prawdzie, gdyż często bierze nas pokusa, by dopatrywać się jakiejś takiej rzeczy dla których te nazwy byłyby znakami. A przecież nie ma jakiejś takiej rzeczy, która nazywałaby się piękno, bo piękno to nie rzecz, a cecha wspólna wszystkim rzeczom z czyjegoś punktu widzenia pięknym. [...] Ten, kto dopatruje się jakiegoś fizykalnego, to znaczy zajmującego w jakimś czasie jakąś przestrzeń, przedmiotu, który odpowiadałby nazwie abstrakcyjne, popełnia błąd hipostazowania (Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1974, s. 26). 6 We are the hollow men We are the stuffed men Leaning together Headpiece filled with straw. Alas! Our dried voices, when We whisper together Are quiet and meaningless W translacji Czesława Miłosza: My, wydrążeni ludzie, my chochołowi ludzie, razem się kołyszemy, głowy napełnia nam słoma, nie znaczy nic nasza mowa, kiedy do siebie szepczemy (T. S. Eliot, Wydrążeni ludzie, przeł. C. Miłosz, [w:] idem, Poezje wybrane, wybór i wstęp K. Boczkowski, Warszawa 1991, s. 52).

W. Benjamin, Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków, przeł. B. Baran, Warszawa 2010, s. 87. 2

W. Benjamin, Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków, przeł. B. Baran, Warszawa 2010, s. 87. 2 Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Vol. 2 1 (3)/2014 pp. 19 44 Michał Głażewski Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków Infans ludens Zamiast lękać się cieni wieczoru napisano w mojej książce o zabawach

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

O umiejętnościach matematycznych uczniów Cz.II Prognoza

O umiejętnościach matematycznych uczniów Cz.II Prognoza Cz.II Prognoza 1 O umiejętnościach matematycznych uczniów Cz.II Prognoza Autorzy: Mirosław Dąbrowski Anna Dereń Anna Pregler Małgorzata Sieńczewska Małgorzata Żytko Redakcja naukowa Cz.II dr hab. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży 1 Spis treści: Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży... 1 Spis treści:... 2 Spis ilustracji... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1. Pojęcie czasu wolnego...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Tomasz Huk KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Rozprawa przygotowana pod opieką naukową:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Gabriela Sowa WPŁYW REKLAMY TELEWIZYJNEJ NA KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna.

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. 1 Razem i osobno Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania z uwzględnieniem pracy w grupach mieszanych wiekowo Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU ISSN 2300-0546 AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU Czynniki wpływające na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Biuletyn dla rodziców nr 4 KIELCE 2014 1 Redaktor naczelny: mgr Grzegorz Ślęzak Redaktor naukowy:

Bardziej szczegółowo

z wakacji Czas na adaptację Angielski Wspomnienia w przedszkolu Świat bliżej nas Góry nasze, góry... Płyną statki Wesołe lato

z wakacji Czas na adaptację Angielski Wspomnienia w przedszkolu Świat bliżej nas Góry nasze, góry... Płyną statki Wesołe lato indeks 381640 nr 7 lipiec/sierpień 2014 730 (LXVII) CENA 19,50 zł (w tym 5% VAT) CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Czas na adaptację Wspomnienia z wakacji Świat bliżej nas Góry nasze, góry... Płyną statki Wesołe

Bardziej szczegółowo

Nauka gry w szachy narzędziem kształcenia i doskonalenia młodego człowieka

Nauka gry w szachy narzędziem kształcenia i doskonalenia młodego człowieka Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu Podkarpacki Związek Szachowy w Rzeszowie I

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej Aneta Jegier, Beata Szurowska Moje ćwiczenia Program edukacji wczesnoszkolnej Recenzja dr Anna Mikler-Chwastek Redakcja Aneta Jegier Marek Kornacki Korekta Małgorzata Taczanowska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

Sens dialogu jako medium komunikacji

Sens dialogu jako medium komunikacji Nr 5 (1) 2013 Sens dialogu jako medium komunikacji Michał Głażewski Zielona Góra, Polska Słowa kluczowe: dialog, komunikacja, spotkanie, słowo, inny, osobowość, edukacja michal.glazewski@wsp.lodz.pl We

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Przyszłości

Przedszkole Przyszłości Program powstał jako praca zespołowa. Autorzy: Katarzyna Bury, Alicja Kosowska, Agnieszka Pieluszyńska, Przemysław Adamski, pod kierunkiem dr Bogny Bartosz Przedszkole Przyszłości Innowacyjny program edukacji

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna prof. dr hab. Aniela Korzon

Recenzenci prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna prof. dr hab. Aniela Korzon Akademia Ignatianum w Krakowie, 2015 ul. Kopernika 26 31-501 Kraków tel. 12 39 99 620 faks 12 39 99 501 wydawnictwo@ignatianum.edu.pl http://www.wydawnictwo.ignatianum.edu.pl Recenzenci prof. dr hab. Iwona

Bardziej szczegółowo

POLSKI W NIEMCZECH POLNISCH IN DEUTSCHLAND. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego

POLSKI W NIEMCZECH POLNISCH IN DEUTSCHLAND. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego POLSKI W NIEMCZECH Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego POLNISCH IN DEUTSCHLAND Zeitschrift der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte 2/2014 ISSN 2197-8565 POLSKI W NIEMCZECH Pismo

Bardziej szczegółowo

KULTURALNI BEŁCHATÓW BADANIE PREFERENCJI KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW BEŁCHATOWA DIAGNOZA SPOŁECZNA ETAP I. Autorki: FRĄCZKOWSKA KAROLINA

KULTURALNI BEŁCHATÓW BADANIE PREFERENCJI KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW BEŁCHATOWA DIAGNOZA SPOŁECZNA ETAP I. Autorki: FRĄCZKOWSKA KAROLINA KULTURALNI BEŁCHATÓW BADANIE PREFERENCJI KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW BEŁCHATOWA DIAGNOZA SPOŁECZNA ETAP I Autorki: FRĄCZKOWSKA KAROLINA GASZEWSKA KATARZYNA LONT ALEKSANDRA WODO MALWINA Bełchatów 2011/ 2012

Bardziej szczegółowo

Forma i treść książek literackich dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym

Forma i treść książek literackich dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Emilia Śmiechowska-Petrovskij Forma i treść książek literackich dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2015 Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym temat numeru zdaniem dydaktyka języki w Europie na końcu języków Wszystko zaczyna się w przedszkolu nauka języka

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Korekta: Zespół. Projekt okładki i skład: Marcin Szala e-mail: marcinszala@gmail.com

Korekta: Zespół. Projekt okładki i skład: Marcin Szala e-mail: marcinszala@gmail.com Tytuł: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej Redakcja: Marta Kondracka, Alina Łysak Recenzja: dr hab. Mirosława Wawrzak - Chodaczek, prof. w UWr Korekta: Zespół Projekt okładki i skład:

Bardziej szczegółowo

6-latki w szkole. edukacja i pomoc

6-latki w szkole. edukacja i pomoc 6-latki w szkole edukacja i pomoc 6-latki w szkole edukacja i pomoc redakcja naukowa Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Sławomir Jabłoński, Julita Wojciechowska, Beata Ziółkowska H Wydawnictwo Fundacji

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Studi@ Naukowe. Magdalena Olpińska-Szkiełko. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. IKL@ pod redakcją naukową Sambora Gruczy

Studi@ Naukowe. Magdalena Olpińska-Szkiełko. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. IKL@ pod redakcją naukową Sambora Gruczy 9 Magdalena Olpińska-Szkiełko Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. Studi@ Naukowe pod redakcją naukową Sambora Gruczy IKL@ Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet

Bardziej szczegółowo