SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Piotrków Trybunalski ul Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOA TRYBUNALSKIEGO ZP3310/28/2013 Zatwierdził: KRZYSZTOF BYCZYŃSKI DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Piotrków Trybunalski, 15 LISTOPAD 2013

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA ZAIERA: Tom I: Rozdział 1 INSTRUKCJA DLA YKONACÓ RAZ Z FORMULARZAMI Instrukcja dla ykonawców (ID) Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: Formularz 21 Formularz oferty Formularz 22 Formularz cenowy Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez ykonawców warunków udziału w postępowaniu: Formularz 31 Formularz 32 Formularz 33 Formularz 34 Formularz 35 Formularz 36 Oświadczenie ykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; Oświadczenie ykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; ykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu; Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia; iedza i doświadczenie ykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych ykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia ZÓR ZOBOIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓ ZÓR OŚIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOEJ Tom II: Tom III: PROJEKT UMOY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA

3 Tom I INSTRUKCJA DLA YKONACÓ RAZ Z FORMULARZAMI ZAARTOŚĆ: Tom I: Rozdział 1 INSTRUKCJA DLA YKONACÓ RAZ Z FORMULARZAMI Instrukcja dla ykonawców (ID) Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: Formularz 21 Formularz oferty Formularz 22 Formularz cenowy Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez ykonawców warunków udziału w postępowaniu: Formularz 31 Oświadczenie ykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; Formularz 32 Oświadczenie ykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; Formularz 33 ykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu; Formularz 34 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia; Formularz 35 Formularz 36 iedza i doświadczenie ykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych ykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia ZÓR ZOBOIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓ ZÓR OŚIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOEJ

4 Rozdział 1 Instrukcja dla ykonawców (ID) 1 ZAMAIAJĄCY Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul Kasztanowa 31, Piotrków Trybunalski telefon: (44) , faks (44) adres strony internetowej : wwwzdiumpiotrkowpl 2 OZNACZENIE POSTĘPOANIA Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP3310/28/2013 ykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie 3 TRYB POSTĘPOANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz U z 2013 r, poz 907 ze zm) zwanej dalej ustawą Pzp 4 ŹRÓDŁA FINANSOANIA Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji ZDiUM 5 PRZEDMIOT ZAMÓIENIA 51 Przedmiotem zamówienia jest YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOA TRYBUNALSKIEGO Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia opisanego w SIZ CPV (spólny Słownik Zamówień): (Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz U Nr 16 poz 93 ze zm) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz U z 2013 r, poz 907 ze zm) 52 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% zamówienia podstawowego, o których mowa w art 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp 54 Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III 55 Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez ykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty 21) zakresu zamówienia, których wykonanie ykonawca powierzy podwykonawcom 6 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia została zrealizowana w terminie: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od r do r 7 ARUNKI UDZIAŁU POSTĘPOANIU I SPOSÓB DOKONYANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 71 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się ykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 72 ID oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art 24 ust 1 ustawy Pzp 72 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się ykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 811 ID

5 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: ykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na: konserwacje oświetlenia ulicznego o wartości minimum ,00 zł brutto w ilości nie mniejszej niż 1 (jedna) usługa podobna do niniejszego przedmiotu zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie Należy wykorzystać Formularz 35 do siwz Ocena spełnienia wymaganych warunków odbywa się, zgodnie z regułą: spełnia albo nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, przez ykonawcę, zgodnych z niniejszą siwz Niespełnienie, chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem ykonawcy z postępowania UAGA! ykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków ykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z wzorem ZOBOIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓ przygotowanym przez Zamawiającego) 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: ykonawca musi mieć dostępne w celu realizacji zamówienia następujące narzędzia i urządzenia techniczne: - środkiem transportu materiałów - min 2 szt; - podnośnikiem samochodowym - min 3 szt; Należy wykorzystać Formularz 36 do siwz Ocena spełnienia wymaganych warunków odbywa się, zgodnie z regułą: spełnia albo nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, przez ykonawcę, zgodnych z niniejszą siwz Niespełnienie, chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem ykonawcy z postępowania UAGA! ykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków ykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z wzorem ZOBOIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓ przygotowanym przez Zamawiającego) 4) dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: ykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się wymaganymi uprawnieniami oraz doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone ykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: 1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: KIERONIKA PRAC a) wymagana ilość osób: 1; b) wymagane uprawnianie: - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku dozoru E i D do 1 kv wystawione przez upoważniony organ (instytucję); - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego 2) osoby proponowane do: YKONYANIA ZAMÓIENIA a) wymagana ilość osób: 4; b) wymagane uprawnianie: - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji E do 1 kv wystawione przez uprawniony organ (instytucję); - przeszkolenie w zakresie technologii prac pod napięciem

6 Należy wykorzystać Formularz 33 do siwz Ocena spełnienia wymaganych warunków odbywa się, zgodnie z regułą: spełnia albo nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, przez ykonawcę, zgodnych z niniejszą siwz Niespełnienie, chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem ykonawcy z postępowania UAGA! ykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków ykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z wzorem ZOBOIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓ przygotowanym przez Zamawiającego) 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej: ykonawca musi złożyć OPŁACONĄ POLISĘ, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że ykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, opiewającą na kwotę minimum ,00 zł Ocena spełnienia wymaganych warunków odbywa się, zgodnie z regułą: spełnia albo nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, przez ykonawcę, zgodnych z niniejszą siwz Niespełnienie, chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem ykonawcy z postępowania UAGA! ykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków ykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z wzorem ZOBOIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓ przygotowanym przez Zamawiającego) 73 ykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków ykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia 74 Informacja dla ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja) przypadku ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art 24 ust 1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków wskazanych w art 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 72 ID, ykonawcy wykazują łącznie 75 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8, na zasadzie spełnia - nie spełnia 8 OŚIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ YKONACY CELU POTIERDZENIA SPEŁNIENIA ARUNKÓ UDZIAŁU POSTĘPOANIU 81 Na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w art 22 ust 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 72 ID należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art 24 ust 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 811 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art 22 ust 1 ustawy Pzp 812 ykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 813 ykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o postawie do dysponowania tymi zasobami 814 ykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie

7 czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 815 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 816 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 82 Dowodami, o których mowa w pkt 812 i 722 są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 2) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze ykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1) 3) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1) ykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 821) ID, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w 1 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz U Nr 226, poz 1817), co wynika z treści 9 ust 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz U z dnia 19 lutego 2013 r poz 231) i dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 83 przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 812, zostały wcześniej wykonane, ykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 812 oraz pkt 82, budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu 85 sytuacji, gdy ykonawca polega na doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art 26 ust 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący ykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji ykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z wzorem ZOBOIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓ przygotowanym przez Zamawiającego) 86 celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art 24 ust 1 i art 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania - złożyć następujące dokumenty: 861 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 862 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 863 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz U Nr 50, poz 331, z późn zm), albo informację o tym, że ykonawca nie należy do grupy kapitałowej 864 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 865 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8 87 Informacja dla ykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 871 Jeżeli ykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast niżej wymienionych dokumentów tj: - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego; - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; - Aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art 24 ust 1 pkt 9 ustawy (w przypadku gdy były wymagane), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie ponadto Jeżeli ykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast niżej wymienionego dokumentu tj: - Aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy (w przypadku gdy były wymagane), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy 872 Dokumenty, o których mowa w pkt 871 potwierdzające, że wobec wykonawcy nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ponadto Dokumenty, o których mowa w pkt 871 potwierdzające, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 873 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 871, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem Przepis pkt 872 stosuje się odpowiednio 874 przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu 88 ymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów 881 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 882 przypadku ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których ykonawca polega na zasadach określonych w art 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio ykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez ykonawcę lub te podmioty Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem) 883 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości

9 884 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 89 celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie wymienione w pkt 811 ID winno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców; b) dokumenty wymienione w pkt ID składa dowolny wykonawca /dowolni wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród wykonawców składających wspólną ofertę c) oświadczenie wymienione w pkt 861 ID (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) oraz dokumenty wymienione w pkt: ID (Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) albo odpowiadające im określone w pkt 871 lub 873 ID ID (Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz U Nr 50, poz 331, z ze zm), albo informację o tym, że ykonawca nie należy do grupy kapitałowej); ID (Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego); ID (Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego); winny być złożone przez każdego wykonawcę 9 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOANIA OFERT 91 ykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 92 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 93 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 94 Oferta musi być zabezpieczona wadium 95 Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty (Formularz 21) oraz Formularz cenowy (Formularz 22) 96 raz z ofertą należy złożyć: 961 Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 ID tj: - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią Formularza 31 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią Formularza 32 - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz U Nr 50, poz 331, z późn zm), albo informację o tym, że ykonawca nie należy do grupy kapitałowej - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - ykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 33 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (na formularzu zgodnym z treścią Formularza 34)

10 - ykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 35 ( iedza i doświadczenie ) Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane usługi/dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - ykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum ,00 zł 962 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania ykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 963 Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą 964 Dowód wniesienia wadium w wysokości 5800,00 zł lub oryginał gwarancji albo poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz złożony zgodnie z zapisem pkt Oferta ma być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania ykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji ykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej ykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela ykonawcy 98 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, mają być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy 99 Oferta ma być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny 910 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc ma być parafowane przez ykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione 911 Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 912 i 913 treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron 912 Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości ykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8 ID, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono 913 przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie 914 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem ykonawcy, zaadresowane następująco: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul Kasztanowa 31, Piotrków Trybunalski oraz opisane: OFERTA PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOA TRYBUNALSKIEGO Nie otwierać przed dniem r, godz 09: ymagania określone w pkt nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały ykonawcę 916 Przed upływem terminu składania ofert, ykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4-073-PU-07/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie sprzedaży biletów kolejowych w kasach biletowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- A120-211-214/13/GR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- A120-211-214/13/GR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Strona1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego oraz sprawdzenie poprawności i funkcjonalności działania przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P- 15/2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo