SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Piotrków Trybunalski ul Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOA TRYBUNALSKIEGO ZP3310/28/2013 Zatwierdził: KRZYSZTOF BYCZYŃSKI DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Piotrków Trybunalski, 15 LISTOPAD 2013

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA ZAIERA: Tom I: Rozdział 1 INSTRUKCJA DLA YKONACÓ RAZ Z FORMULARZAMI Instrukcja dla ykonawców (ID) Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: Formularz 21 Formularz oferty Formularz 22 Formularz cenowy Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez ykonawców warunków udziału w postępowaniu: Formularz 31 Formularz 32 Formularz 33 Formularz 34 Formularz 35 Formularz 36 Oświadczenie ykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; Oświadczenie ykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; ykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu; Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia; iedza i doświadczenie ykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych ykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia ZÓR ZOBOIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓ ZÓR OŚIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOEJ Tom II: Tom III: PROJEKT UMOY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA

3 Tom I INSTRUKCJA DLA YKONACÓ RAZ Z FORMULARZAMI ZAARTOŚĆ: Tom I: Rozdział 1 INSTRUKCJA DLA YKONACÓ RAZ Z FORMULARZAMI Instrukcja dla ykonawców (ID) Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: Formularz 21 Formularz oferty Formularz 22 Formularz cenowy Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez ykonawców warunków udziału w postępowaniu: Formularz 31 Oświadczenie ykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; Formularz 32 Oświadczenie ykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; Formularz 33 ykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu; Formularz 34 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia; Formularz 35 Formularz 36 iedza i doświadczenie ykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych ykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia ZÓR ZOBOIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓ ZÓR OŚIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOEJ

4 Rozdział 1 Instrukcja dla ykonawców (ID) 1 ZAMAIAJĄCY Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul Kasztanowa 31, Piotrków Trybunalski telefon: (44) , faks (44) adres strony internetowej : wwwzdiumpiotrkowpl 2 OZNACZENIE POSTĘPOANIA Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP3310/28/2013 ykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie 3 TRYB POSTĘPOANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz U z 2013 r, poz 907 ze zm) zwanej dalej ustawą Pzp 4 ŹRÓDŁA FINANSOANIA Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji ZDiUM 5 PRZEDMIOT ZAMÓIENIA 51 Przedmiotem zamówienia jest YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOA TRYBUNALSKIEGO Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia opisanego w SIZ CPV (spólny Słownik Zamówień): (Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz U Nr 16 poz 93 ze zm) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz U z 2013 r, poz 907 ze zm) 52 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% zamówienia podstawowego, o których mowa w art 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp 54 Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III 55 Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez ykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty 21) zakresu zamówienia, których wykonanie ykonawca powierzy podwykonawcom 6 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia została zrealizowana w terminie: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od r do r 7 ARUNKI UDZIAŁU POSTĘPOANIU I SPOSÓB DOKONYANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 71 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się ykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 72 ID oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art 24 ust 1 ustawy Pzp 72 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się ykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 811 ID

5 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: ykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na: konserwacje oświetlenia ulicznego o wartości minimum ,00 zł brutto w ilości nie mniejszej niż 1 (jedna) usługa podobna do niniejszego przedmiotu zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie Należy wykorzystać Formularz 35 do siwz Ocena spełnienia wymaganych warunków odbywa się, zgodnie z regułą: spełnia albo nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, przez ykonawcę, zgodnych z niniejszą siwz Niespełnienie, chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem ykonawcy z postępowania UAGA! ykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków ykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z wzorem ZOBOIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓ przygotowanym przez Zamawiającego) 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: ykonawca musi mieć dostępne w celu realizacji zamówienia następujące narzędzia i urządzenia techniczne: - środkiem transportu materiałów - min 2 szt; - podnośnikiem samochodowym - min 3 szt; Należy wykorzystać Formularz 36 do siwz Ocena spełnienia wymaganych warunków odbywa się, zgodnie z regułą: spełnia albo nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, przez ykonawcę, zgodnych z niniejszą siwz Niespełnienie, chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem ykonawcy z postępowania UAGA! ykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków ykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z wzorem ZOBOIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓ przygotowanym przez Zamawiającego) 4) dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: ykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się wymaganymi uprawnieniami oraz doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone ykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: 1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: KIERONIKA PRAC a) wymagana ilość osób: 1; b) wymagane uprawnianie: - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku dozoru E i D do 1 kv wystawione przez upoważniony organ (instytucję); - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego 2) osoby proponowane do: YKONYANIA ZAMÓIENIA a) wymagana ilość osób: 4; b) wymagane uprawnianie: - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji E do 1 kv wystawione przez uprawniony organ (instytucję); - przeszkolenie w zakresie technologii prac pod napięciem

6 Należy wykorzystać Formularz 33 do siwz Ocena spełnienia wymaganych warunków odbywa się, zgodnie z regułą: spełnia albo nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, przez ykonawcę, zgodnych z niniejszą siwz Niespełnienie, chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem ykonawcy z postępowania UAGA! ykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków ykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z wzorem ZOBOIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓ przygotowanym przez Zamawiającego) 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej: ykonawca musi złożyć OPŁACONĄ POLISĘ, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że ykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, opiewającą na kwotę minimum ,00 zł Ocena spełnienia wymaganych warunków odbywa się, zgodnie z regułą: spełnia albo nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, przez ykonawcę, zgodnych z niniejszą siwz Niespełnienie, chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem ykonawcy z postępowania UAGA! ykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków ykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z wzorem ZOBOIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓ przygotowanym przez Zamawiającego) 73 ykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków ykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia 74 Informacja dla ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja) przypadku ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art 24 ust 1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków wskazanych w art 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 72 ID, ykonawcy wykazują łącznie 75 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8, na zasadzie spełnia - nie spełnia 8 OŚIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ YKONACY CELU POTIERDZENIA SPEŁNIENIA ARUNKÓ UDZIAŁU POSTĘPOANIU 81 Na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w art 22 ust 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 72 ID należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art 24 ust 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 811 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art 22 ust 1 ustawy Pzp 812 ykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 813 ykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o postawie do dysponowania tymi zasobami 814 ykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie

7 czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 815 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 816 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 82 Dowodami, o których mowa w pkt 812 i 722 są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 2) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze ykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1) 3) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1) ykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 821) ID, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w 1 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz U Nr 226, poz 1817), co wynika z treści 9 ust 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz U z dnia 19 lutego 2013 r poz 231) i dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 83 przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 812, zostały wcześniej wykonane, ykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 812 oraz pkt 82, budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu 85 sytuacji, gdy ykonawca polega na doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art 26 ust 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący ykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji ykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z wzorem ZOBOIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓ przygotowanym przez Zamawiającego) 86 celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art 24 ust 1 i art 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania - złożyć następujące dokumenty: 861 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 862 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 863 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz U Nr 50, poz 331, z późn zm), albo informację o tym, że ykonawca nie należy do grupy kapitałowej 864 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 865 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8 87 Informacja dla ykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 871 Jeżeli ykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast niżej wymienionych dokumentów tj: - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego; - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; - Aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art 24 ust 1 pkt 9 ustawy (w przypadku gdy były wymagane), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie ponadto Jeżeli ykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast niżej wymienionego dokumentu tj: - Aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy (w przypadku gdy były wymagane), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy 872 Dokumenty, o których mowa w pkt 871 potwierdzające, że wobec wykonawcy nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ponadto Dokumenty, o których mowa w pkt 871 potwierdzające, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 873 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 871, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem Przepis pkt 872 stosuje się odpowiednio 874 przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu 88 ymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów 881 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 882 przypadku ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których ykonawca polega na zasadach określonych w art 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio ykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez ykonawcę lub te podmioty Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem) 883 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości

9 884 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 89 celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie wymienione w pkt 811 ID winno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców; b) dokumenty wymienione w pkt ID składa dowolny wykonawca /dowolni wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród wykonawców składających wspólną ofertę c) oświadczenie wymienione w pkt 861 ID (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) oraz dokumenty wymienione w pkt: ID (Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) albo odpowiadające im określone w pkt 871 lub 873 ID ID (Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz U Nr 50, poz 331, z ze zm), albo informację o tym, że ykonawca nie należy do grupy kapitałowej); ID (Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego); ID (Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego); winny być złożone przez każdego wykonawcę 9 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOANIA OFERT 91 ykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 92 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 93 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 94 Oferta musi być zabezpieczona wadium 95 Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty (Formularz 21) oraz Formularz cenowy (Formularz 22) 96 raz z ofertą należy złożyć: 961 Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 ID tj: - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią Formularza 31 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią Formularza 32 - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz U Nr 50, poz 331, z późn zm), albo informację o tym, że ykonawca nie należy do grupy kapitałowej - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - ykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 33 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (na formularzu zgodnym z treścią Formularza 34)

10 - ykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 35 ( iedza i doświadczenie ) Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane usługi/dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - ykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum ,00 zł 962 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania ykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 963 Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą 964 Dowód wniesienia wadium w wysokości 5800,00 zł lub oryginał gwarancji albo poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz złożony zgodnie z zapisem pkt Oferta ma być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania ykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji ykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej ykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela ykonawcy 98 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, mają być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy 99 Oferta ma być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny 910 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc ma być parafowane przez ykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione 911 Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 912 i 913 treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron 912 Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości ykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8 ID, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono 913 przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie 914 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem ykonawcy, zaadresowane następująco: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul Kasztanowa 31, Piotrków Trybunalski oraz opisane: OFERTA PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOA TRYBUNALSKIEGO Nie otwierać przed dniem r, godz 09: ymagania określone w pkt nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały ykonawcę 916 Przed upływem terminu składania ofert, ykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert

11 Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub YCOFANIE Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania ykonawcy 10 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 101 ykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych arunków Zamówienia, powinien w cenie oferty ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym również koszty towarzyszące, takie jak: koszty ubezpieczenia, koszty zatrudnienia personelu, itp, niezbędne dla kompletnego i prawidłowego wykonania zamówienia 102 Ceny poszczególnych pozycji Formularza cenowego (Formularz 22) powinny być ustalone przez ykonawcę w oparciu o kalkulację własną ykonawcy Zamawiający nie ustanawia obligatoryjnych podstaw ustalenia cen poszczególnych pozycji Formularza cenowego 103 poszczególnych pozycjach Formularza cenowego należy podać ceny jednostkowe obejmujące wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia 104 ykonawca winien wpisać ceny netto dla poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym oraz wyliczyć cenę oferty brutto z uwzględnieniem obowiązującej na dzień składania oferty stawki podatku VAT 105 ykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Formularza cenowego ykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji zapisanej w Formularzu cenowym 106 Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia 107 Ceny jednostkowe netto określone przez ykonawcę nie będą zmieniane w czasie realizacji zamówienia ynagrodzenie może ulec zmianie jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zmiana taka zostanie wprowadzona aneksem do umowy na wniosek ykonawcy 108 Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami 11 YMAGANIA DOTYCZĄCE ADIUM ykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert adium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; - poręczeniach bankowych; - poręczeniach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz U z 2007 r Nr 42, poz 275 ze zm) UAGA - adium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty) Uwaga! przypadku składania przez ykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, mają być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i mają zawierać następujące elementy: 1 nazwę dającego zlecenie (ykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji / poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), 3 kwotę gwarancji (poręczenia), 4 termin ważności gwarancji (poręczenia), 5 zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) ykonawca którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

12 - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie ykonawcy b) ykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art 25 ust 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, nie udowadniając, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie Uwaga! adium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Noble Bank SA Nr r-ku: adium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał 4za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert UAGA: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: adium w przetargu nieograniczonym na: YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOA TRYBUNALSKIEGO Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 24 ust 2 pkt 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz U z 2013 roku, poz 907 ze zm) Zwrot i zatrzymanie wadium dokonany zostanie zgodnie zapisami art 46 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz U z Dz U z 2013 roku, poz 907 ze zm) tj: 1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust 4a 1a ykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano 2 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 3 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego 4 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie 5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 12 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTARCIA OFERT 121 Oferty należy złożyć w siedzibie ZDiUM przy ul Kasztanowej 31, w pokoju nr 15 (SEKRETARIAT), w terminie do roku, do godziny 09: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZDiUM przy ul Kasztanowej 31, w pokoju nr 9, w dniu roku, o godzinie 09: Otwarcie ofert jest jawne 124 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 Pzp postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zawiadomi ykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ja po upływie terminu do wniesienia odwołania

13 13 TERMIN ZIĄZANIA OFERTĄ 131 Termin związania ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 132 ykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 131, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni 133 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 134 przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia 14 KRYTERIA YBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓIENIA 141 toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert 142 Zamawiający poprawi w ofertach: 1421 Oczywiste omyłki pisarskie 1422 Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 1423 Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 143 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny Kryterium cena będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez ykonawcę na Formularzu Oferty Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: C = C min C o x 100 pkt gdzie: C min C o cena brutto oferty najtańszej cena brutto oferty ocenianej 144 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 145 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie ykonawców, którzy złożyli te ofe rty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych ykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach 146 Zamawiający udzieli zamówienia ykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 143, z zastrzeżeniem zapisów pkt Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia ykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy ykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) ykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) ykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art 94 ust 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 148 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1471 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

14 15 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO YBORZE OFERTY CELU ZAARCIA UMOY 151 ykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży: - Umowę regulującą współpracę ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), Uwaga! umowa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być zgodna z zapisami kodeksu cywilnego i obejmować cały okres realizacji zamówienia; - Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku gdy było wymagane na warunkach określonych w pkt 16 ID); - ykaz podwykonawców i zakres powierzonych im części zamówienia (w przypadku, gdy wykonawca w formularzu oferty zadeklarował udział podwykonawców w wykonaniu części zamówienia) 16 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO YKONANIA UMOY ZAMAIAJĄCY NIE BĘDZIE YMAGAŁ NIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO YKONANIA UMOY 17 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRANEJ 171 ykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art 154 pkt 5 ustawy Pzp 172 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy 173 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania 174 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu 175 Terminy wniesienia odwołania: 1751 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art 27 ust 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób 1752 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 1753 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1751 i 1752 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 1754 Jeżeli Zamawiający nie przesłał ykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 176 Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI (Rozdział 2) ustawy Pzp 177 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 178 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia r Prawo pocztowe (Dz U poz 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem

15 179 Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu skargi do sądu, określają stosowne przepisy Działu VI (Rozdział 3) ustawy Pzp 18 OPIS SPOSOBU POROZUMIEANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA YJAŚNIEŃ TREŚCI SIZ 181 szelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz ykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: (44) ), z uwzględnieniem pkt 182 Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez ykonawcę pisemnie lub faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie ykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną 182 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty 183 ykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIZ, kierując wniosek na adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul Kasztanowa Piotrków Trybunalski 184 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert 1841 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 184, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 1842 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże ykonawcom, którym przekazał SIZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej 186 przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego 187 uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIZ Dokonaną zmianę SIZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim ykonawcom, którym przekazano SIZ a także zamieści ją na stronie internetowej 188 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym ykonawców, którym przekazano SIZ oraz zamieści informację na stronie internetowej 189 Jeżeli zmiana treści SIZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art 38 ust 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art 12a ustawy Pzp 1810 Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z ykonawcami: - w zakresie procedury zamówień publicznych: Anna Januszczak-Deredas, Iwona Urbańczyk tel (44) , - w zakresie przedmiotu zamówienia: Damian Bodecki tel (44) wew 67 Ryszard Żak tel (44) wew 66

16 Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty

17 Formularz 21 (pieczęć ykonawcy/ykonawców) F O R M U L A R Z O F E R T Y Do Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul Kasztanowa Piotrków Trybunalski Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOA TRYBUNALSKIEGO YKONACA: NIP: REGON: TEL:( ) Nr faxu służbowego, czynnego w godzinach od 7:00 do 15:00, za pomocą którego zamawiający będzie przesyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania: FAX:( ) województwo: (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 1) SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych arunków Zamówienia: 2) OŚIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych arunków Zamówienia (SIZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania 3) OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę: zł netto, słownie: zł podatek VAT %, kwota zł co daje kwotę brutto zł słownie: zł zgodnie z załączonym Formularzem cenowym 4) ZOBOIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od r do r 5) AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych arunków Zamówienia

18 6) JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych arunków Zamówienia 7) ZAMÓIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie *: LP NAZA CZĘŚCI ZAMÓIENIA, KTÓREJ YKONANIE YKONACA POIERZY PODYKONACOM 8) OŚIADCZAMY, że sposób reprezentacji ykonawcy*/ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: (ypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja, pozostali wykonawcy wpisują NIE DOTYCZY) 9) OŚIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane 10) OŚIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, określonym w Specyfikacji Istotnych arunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 11) OŚIADCZAMY, iż w przypadku wyboru naszej oferty umowę w naszym imieniu podpisze: Pan/-i:, funkcja: na podstawie: (należy wpisać dokument, z którego wynika to uprawnienie) 12) OŚIADCZAMY, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia do siedziby Zamawiającego przed zawarciem umowy: - umowy regulującej współpracę ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), Uwaga! umowa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być zgodna z zapisami kodeksu cywilnego i obejmować cały okres realizacji zamówienia - ykazu podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia (w przypadku, gdy ykonawca w formularzu oferty zadeklarował udział podwykonawców w wykonaniu części zamówienia) 13 OŚIADCZAMY, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do: - pełnienia dyżuru całodobowego: pod numerem tel, Pan/-i, adres/siedziba: 14 Dane rachunku bankowego ykonawcy, na który Zamawiający skieruje zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku wyboru oferty za najkorzystniejszą: Bank: Nr konta: 15 Dane rachunku bankowego ykonawcy, na który Zamawiający dokona zwrotu wniesionego wadium w przypadku gdy było ono wniesione w formie pieniądza: Bank: Nr konta:

19 16 SZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: tel fax Osoba upoważniona przez ykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego: Imię i nazwisko: tel fax 17 OFERTĘ (tj: FORMULARZ OFERTY + FORMULARZ CENOY) składamy na stronach 18 RAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na stronach tj: - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*, albo informację o tym, że ykonawca nie należy do grupy kapitałowej*; - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego; - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; - ykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia; - ykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług; - ykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych; - Dowód wniesienia wadium w wysokości: 5800,00 zł - Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum ,00 zł; - (wpisać gdy dotyczy pełnomocnictwa opisanego w pkt 962 ID)* - (wpisać gdy dotyczy pełnomocnictwa opisanego w pkt 963 ID)* dnia 2013 roku * niepotrzebne skreślić (podpis ykonawcy/pełnomocnika)

20 Formularz 22 (pieczęć ykonawcy/ykonawców) FORMULARZ CENOY Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA Oświadczamy, ze wykonamy zamówienie za cenę: TERENIE MIASTA PIOTRKOA TRYBUNALSKIEGO LP ZAKRES ROBÓT JM ILOŚĆ CENA JEDNOSTKOA NETTO ARTOŚĆ NETTO I RYCZAŁT ZA PRACĘ ZAPENIAJĄCE SPRANOŚĆ FUNKCJONOANIA SYSTEMUOŚIETLENIA 7853 SZT OPRA OŚIETLENIOYCH G ZKRESU OPISANEGO 1 UST 2 PKT OD 1-26 UMOY 1 m-ąc 10 RAZEM NETTO POZ I PODATEK VAT % RAZEM BRUTTO POZ I II PRACE YKONYANE NA ZLECENIE ZAMAIAJĄCEGO YMIANA USZKODZONYCH KLOSZY YMIANA USZKODZONYCH SŁUPÓ YMIANA ODCINKÓ LINEK NAPOIETRZNEJ SIECI OŚIETLENIOEJ O DŁUGDO 100MB YMIANA ODCINKÓ KABLI NN SIECI OŚIETLENIOEJ ODŁUGDO 100MB YMIANA DRZICZEK SŁUPOYCH NAPRAA USZKODZENIA NAPOIETRZNEJ SIECI OŚIETLENIOEJ NAPRAA USZKODZENIA KABLOEJ SIECI OŚIETLENIOEJ MALOANIE DUKROTNE SŁUPÓ STALOYCH MALOANIE DUKROTNE YSIĘGNIKÓ YMIANA OPRA O ŚIETLENIOYCH RAZ Z PRZEODEM YMIANA OPRA OŚIETLENIOYCH RAZ Z PRZEODEM Kpl 94 Kpl 4 Kpl 5 Kpl 5 Kpl 155 Kpl 25 Kpl 25 Kpl 140 Kpl 140 Kpl 6 Kpl 5

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym udostępniamy SIWZ na naszej stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

W związku z powyższym udostępniamy SIWZ na naszej stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Informujemy, że w dniu 09.11.2015 r. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu, które zostało opatrzone numerem 162621-2015.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI ZAWARTOŚĆ: Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: Formularz 2.1. Załącznik do Oferty

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 8 Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Gdynia: Usługa całodobowej, fizycznej ochrony mienia na terenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec: a) Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, faks 0-32

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, faks 0-32 1 z 5 2015-03-20 08:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kobiór Kobiór: Budowa oświetlenia drogowego ul. Plichtowickiej w Kobiórze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kraków: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie Numer ogłoszenia: 91604-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Złotów: Bieżące remonty nawierzchni w Złotowie Numer ogłoszenia: 83766-2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Gdańsk Oliwa: Remont domku bydła stepowego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej Numer ogłoszenia: 189536-2015; data zamieszczenia: 26.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo