(opinia MRiRW / DROW / DP) Opinia zespołu interpretacyjnego zatwierdzona 24 stycznia 2005 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(opinia MRiRW / DROW / DP) Opinia zespołu interpretacyjnego zatwierdzona 24 stycznia 2005 r."

Transkrypt

1 DZIAŁANIE Beneficjenci 2 2. Zakres wsparcia 9 3. Obliczanie żywotności ekonomicznej Staż / okresy wyłączeń Wykształcenie Minimalne standardy Inne kryteria dostępu Procedura, formularze, załączniki, instrukcje Procedury weryfikacji Wniosków o przyznanie dofinansowania Różne 40

2 1. Beneficjenci Zagadnienie Numer pisma odpowiedzi (opinia MRiRW / DROW / DP) Opinia zespołu interpretacyjnego zatwierdzona 24 stycznia 2005 r. przejęcia gospodarstwa od małżonka Czy przez "przejęcie gospodarstwa od współmałżonka" należy rozumieć: 1) rozszerzenie własności majątkowej na współmałżonka, który dotychczas nie figurował w dokumentach potwierdzających własność, czyli faktycznie nie posiadał gospodarstwa rolnego, Tak. 2) zakup gruntów przez współmałżonków na powiększenie posiadanego już przez jednego ze współmałżonków gospodarstwa, Fakt zakupienia gruntów rolnych przez współmałżonków nie oznacza, że zostało utworzone nowe gospodarstwo; można uznać, że zakupione wspólnie grunty stanowią nowe gospodarstwo, jeżeli wnioskodawca udowodni, że jest ono wyodrębnione funkcjonalnie i prowadzone przez niego niezależnie od gospodarstwa należącego do współmałżonka. 3) przypadek zilustrowany poniższym przykładem: osoby będące przed ślubem współwłaścicielami w części ½ nieruchomości rolnej (o pow. 2 ha) zawarły związek małżeński i następnie zawarły umowę majątkową małżeńską rozszerzającą zakres wspólności majątkowej małżeńskiej na wszelkie przedmioty i prawa, nabyte przez każdego z nich przed zawarciem związku małżeńskiego. Nie w tym przypadku nie można mówić o wzajemnym przejęciu gospodarstwa; prawo do ubiegania się o premię oboje mieli wcześniej, a po zawarciu związku małżeńskiego o premię może ubiegać się jeden z małżonków, jeśli nie upłynęło 12 miesięcy od dnia, w którym stali się posiadaczami gruntów. DROW /SIGR/BA/05 z 27 stycznia 2005 r. stwierdzenia czy otrzymanie ziemi w drodze darowizny przez jednego ze współmałżonków oznacza utworzenie nowego gospodarstwa Uprzejmie informuję, że fakt otrzymania ziemi przez jednego ze współmałżonków nie zawsze oznacza, że zostało utworzone nowe gospodarstwo. Można uznać, że zakupiona ziemia stanowi nowe gospodarstwo, jeżeli Beneficjent udowodni, że jest ono wyodrębnione funkcjonalnie i prowadzone niezależnie od dotychczasowego gospodarstwa małżonka. DP/024/2787/JAS/05 z 17 sierpnia 2005 otrzymania przez Wnioskodawczynię ( )Departament Prawny stwierdza, że zgodnie z brzmieniem obowiązujących przepisów Uzupełnienia do SPO Rolnego dotyczących działania Ułatwianie startu młodym rolnikom, pomoc nie może zostać przyznana osobie, która przejęła gospodarstwo rolne od

3 gospodarstwa rolnego w darowiźnie od osoby, z którą później zawarła związek małżeński możliwości podpisania umowy przez Beneficjenta, który jest w trakcie sprawy rozwodowej bez zgody i udziału żony współmałżonka. Brak jest natomiast w Uzupełnieniu regulacji wskazujących na niedopuszczalność pozytywnej kwalifikacji wniosku rolnika, który przejął gospodarstwo od osoby, z którą zawarł związek małżeński w terminie późniejszym, nawet jeżeli zawarcie małżeństwa miałoby miejsce przed przyznaniem pomocy, które to zdarzenie Uzupełnienie Programu utożsamia z zawarciem umowy. Trzeba podkreślić, że zgodnie z obowiązującym brzmieniem Uzupełnienia, należy brać pod uwagę wzajemny stosunek młodego rolnika oraz osoby przekazującej gospodarstwo w chwili jego przejęcia przez Wnioskodawcę. W przedstawionym ( ) przypadku Wnioskodawczyni otrzymała gospodarstwo rolne w darowiźnie od osoby, z którą wówczas nie była w związku małżeńskim; późniejsze zawarcie małżeństwa w obowiązującym stanie prawnym nie wpływa negatywnie na możliwość otrzymania dofinansowania. DROW /SIGR/ML/05 z 05 kwietnia 2005 r. Zgodnie z opinią Departamentu Prawnego samo wszczęcie sprawy rozwodowej nie powoduje zniesienia ustawowej współwłasności majątkowej małżonków. Ustanie współwłasności następuje na skutek prawomocnego orzeczenia rozwodu przez sąd. Jednak grunty rolne nabyte przez Wnioskodawcę w drodze darowizny należą, (według art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), do majątku osobistego wnioskodawcy i w związku z tym nie są one objęte współwłasnością majątkową małżonków. Departament Prawny zauważa jednak, że pojęcie nabytych przez wnioskodawcę gruntów rolnych nie musi się pokrywać z definicją gospodarstwa rolnego zawartą w art. 55 kodeksu cywilnego, do którego wchodzić mogą również inne składniki objęte współwłasnością małżeńską lub należące wyłącznie do majątku osobistego żony Wnioskodawcy. W związku z powyższą opinią wszelkie czynności Wnioskodawcy związane z gospodarstwem rolnym wymagają zgody współmałżonka: - tylko w przypadku, gdy chociaż część składników gospodarstwa rolnego jest objęta współwłasnością małżeńską lub należy wyłącznie do majątku osobistego żony Wnioskodawcy, - tylko do chwili orzeczenia rozwodu przez sąd. Jeżeli będące przedmiotem darowizny grunty rolne wraz ze wszystkimi pozostałymi składnikami gospodarstwa rolnego należą wyłącznie do majątku osobistego Wnioskodawcy, wówczas może on swobodnie rozporządzać gospodarstwem rolnym bez zgody współmałżonka. DROW /JJB/04 z 04 stycznia 2005 r. określenia momentu podjęcia po raz pierwszy prowadzenia gospodarstwa rolnego Zgodnie z zapisami Uzupełnienia SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich za osobę, która po raz pierwszy podjęła prowadzenie gospodarstwa rolnego uważa się osobę, która po raz pierwszy stała się posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego, nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podjęciem przez ARiMR decyzji o udzieleniu pomocy. W związku z tym w przypadku, gdy rolnik prowadził działalność rolniczą jako posiadacz zależny (np. dzierżawca) a następnie stał się posiadaczem innego gospodarstwa, może uzyskać premię, jeśli od chwili, gdy stał się posiadaczem gospodarstwa po raz pierwszy (np. dzierżawcą) do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu nie upłynęło 12 miesięcy. Analogiczne podejście należy stosować w przypadku, gdy rolnik stał się posiadaczem gospodarstwa rolnego po raz pierwszy jako współwłaściciel, a następnie uregulował sprawę własności i w dniu składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu spełnia warunki określone w SPO dla kwestii własności. ( )

4 stwierdzenia czy można podpisać umowę z Wnioskodawcą, który nabył gospodarstwo po złożeniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu DP /JS/WR/05 z 21 czerwca 2005 r. Zgodnie z treścią Uzupełnienia SPO pomoc może być przyznana osobie fizycznej ( ), będącej właścicielem gospodarstwa rolnego ( ) lub dzierżawcą gospodarstwa należącego do zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Z powyższego wynika, że osoba ubiegająca się o pomoc finansową winna być posiadaczem gospodarstwa rolnego w dniu składania wniosku o pomoc finansową. Stąd 2 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach przedmiotowego działania stanowi, że Wnioskodawca dołącza do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do gospodarstwa rolnego, którego dotyczy dofinansowanie, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika instytucji wdrażającej. Skoro jedynie właściciel lub dzierżawca gospodarstwa należącego do zasobów WRSP może złożyć powyższy wniosek, przez dokument potwierdzający tytuł prawny do gospodarstwa należy rozumieć dokument potwierdzający prawa lub obowiązki w tym zakresie tj. umowa lub dokument urzędowy, potwierdzający własność gospodarstwa lub zawarcie umowy dzierżawy z ANR, instytucją właściwą do wykonania tejże czynności prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Odnosząc tę zasadę do powyższego przypadku zauważamy, że jedynie umowa sprzedaży sporządzona w formie aktu notarialnego w dniu r. jest spośród dokumentów przedstawionych nam w tej sprawie, dokumentem potwierdzającym tytułem prawnym do gospodarstwa, który Agencja z pewnością może uwzględnić dla ustalenia daty rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż w dniu złożenia Wniosku o dofinansowanie, tj r. Wnioskodawca nie legitymował się tym tytułem prawnym, a więc uzupełnienie wniosku dotyczyło nie tylko braku formalnego, ale również, jak wynika z dokumentów, zasadniczego braku materialnego. Załączone zaświadczenie wystawione przez ANR nie może być uznane za dokument potwierdzający tytuł prawny do gospodarstwa w myśl ww. rozporządzenia. Pod względem prawnym, choć sformułowanie zostało przekazane do użytkowania Wnioskodawcy nie określa formy prawnej tego użytkowania (najem, dzierżawa, użyczenie), treść dokumentu wskazywać może, że Wnioskodawca został w dniu przetargu posiadaczem bądź ewentualnie dzierżycielem gospodarstwa. Natomiast przedmiotowy dokument nie ustanawia prawa do gospodarstwa, lecz jedynie w sposób ogólnikowy i niejasny opisuje zaistniały stan faktyczny. Nie wykluczamy z góry samego faktu posiadania gospodarstwa przez Wnioskodawcę od dnia przetargu, jednakże dokument ten z pewnością nie spełnia formalnego wymogu przewidzianego w 2 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2004 r., pomijając już fakt, że został wydany również po złożeniu wniosku o pomoc. Pojawiać się również mogą wątpliwości, czy ten dokument może służyć do wykazania nie tylko praw podmiotowych do gospodarstwa, ale nawet faktycznego prowadzenia działalności rolniczej, za co Uzupełnienie Programu uważa objęcie gospodarstwa w posiadanie samoistne lub zależne. Należy bowiem zauważyć, że jego ogólna treść nie wskazuje, z jakiego rodzaju posiadaniem mamy do czynienia, czy np. jedynie z dzierżawieniem, które prawo cywilne traktuje jako odrębną instytucję od posiadania. W związku z tym, naszym zdaniem opisana dokumentacja stwierdza z całą pewnością, że Wnioskodawca prowadził działalność rolniczą, w rozumieniu Uzupełnienia SPO, od dnia , natomiast co do okresu wcześniejszego okazany dokument nie jest wystarczający, by ten stan ustalić w sposób nie budzący wątpliwości. Reasumując, DP stwierdza, iż odnośnie ustalenia daty powstania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego, jak również nawet daty samego rozpoczęcia działalności rolniczej, spośród okazanych dokumentów, za podstawę przyjąć można jedynie akt notarialny z dnia

5 r. dotyczy ubezpieczenia w KRUS w ograniczonym zakresie określenia jak długo młody rolnik powinien być ubezpieczony w KRUS możliwości ubezpieczenia w KRUS jako małżonek rolnika DROW /SIGR/MC/05 z 14 lutego 2005 r. (...) 3. W sprawie możliwości ubiegania się o premię przez osobę ubezpieczoną w KRUS w zakresie ograniczonym uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej zapisy Uzupełnienia SPO nie wykluczają takich osób z grona potencjalnych Beneficjentów Działania 1.2. Jednocześnie nadmieniam, iż pismem znak DROW /SIGR/BA/04 z dnia 17 grudnia 2004 roku zostali Państwo poinformowani o zatwierdzonych przez Komitet Sterujący SPO zmianach do Uzupełnienia. Jedną ze zmian, które ukażą się w znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie Uzupełnienia SPO jest konieczność ubezpieczenia w KRUS z mocy ustawy (w pełnym zakresie). Do czasu nowelizacji rozporządzenia wnioskodawcami w tym działaniu mogą być również osoby ubezpieczone w niepełnym zakresie. DROW /SIGR/MR/04 z 17 listopada 2004 r. ( ) 3. Uzupełnienie SPO określa, że pomoc może być przyznana rolnikowi, który m.in. jest ubezpieczony na podstawie ubezpieczenia społecznego rolników, jako rolnik, z mocy ustawy w pełnym zakresie. Nie ma natomiast informacji o czasie, w jakim Wnioskodawca powinien być ubezpieczony w KRUS. Dlatego też uznać należy, iż nie ma konieczności, aby osoba ubiegająca się o przyznanie premii była ubezpieczona w KRUS przez cały okres związania z celem. Opinia zespołu Interpretacyjnego - zatwierdzona 20 czerwca 2005 r. Czy rolnik ubiegający się o dofinansowanie z Działania 1.2 może być ubezpieczony jako "współmałżonek rolnika"? Z punktu widzenia przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników osoby ubezpieczone jako rolnik i małżonek rolnika są traktowane równorzędnie. W związku z tym, osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa i ubezpieczona w charakterze współmałżonka rolnika, może ubiegać się o premię (pod warunkiem, że spełnia pozostałe kryteria). DROW /SIGR/JJB/04 z 29 listopada 2004 r. stwierdzenia czy osoba, która wystawiła bezterminowe pełnomocnictwo na prowadzenie gospodarstwa swojemu ojcu odpowiada w pełnym zakresie definicji Beneficjenta (jako prowadzący gospodarstwo Zgodnie z Uzupełnieniem SPO Restrukturyzacja beneficjentem ww. Działania 1.2 może być osoba, która prowadzi gospodarstwo rolne. Wnioskodawca, który powierzył poprzez pełnomocnictwo prowadzenie tego gospodarstwa rolnego innej osobie, nie spełnia tego warunku i nie może uzyskać wsparcia w Działania 1.2. Oczywiście nie oznacza to zakazu udzielania przez Wnioskodawcę innej osobie pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach tego Działania.

6 rolne) DROW /SIGR/MR/04 z 17 listopada 2004 r. stwierdzenia czy młody rolnik ma obowiązek posiadać w swoim gospodarstwie zabudowania gospodarcze oraz maszyny Uzupełnienie SPO nakłada na młodego rolnika obowiązek posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha. Nie ma zatem obowiązku posiadania siedliska ani zabudowań. W przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej wykazanej w planie projektu (miała wpływ na osiągnięcie progu żywotności ekonomicznej) i w sytuacji, kiedy prowadzona jest ona w budynkach nie należących do Wnioskodawcy, konieczne jest dostarczenie umowy dzierżawy zawartej na min 5 lat od dnia dokonania wypłaty premii. określenia momentu w którym spadkobierca nabywa spadek DROW /SIGR/MC/05 z 21 lutego 2005 r. Zgodnie z interpretacją MRiRW (znak ROW/ws/ab/823/4459/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 KC). Art. 924 kodeksu cywilnego stanowi natomiast, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. W świetle powyższych przepisów, spadkobierca staje się właścicielem masy spadkowej, w tym również gospodarstwa rolnego, jeżeli jest ono przedmiotem spadku. Należy mieć jednak na uwadze, że każdy przypadek dotyczący przyznania rolnikowi pomocy powinien być rozpatrywany odrębnie. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, w której faktyczne wejście w posiadanie gospodarstwa rolnego miało miejsce w terminie późniejszym w stosunku do dnia otwarcia spadku i wtedy, jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc udowodni tę okoliczność, należy przyjąć datę faktycznego wejścia w posiadanie (stanie się posiadaczem gospodarstwa rolnego), jako datę, od której liczony byłby 12-miesięczny termin prowadzenia gospodarstwa rolnego ( ). ROW/ws/ab/823/4459/04 z 10 grudnia 2004 r. W sprawie wątpliwości dotyczących przypadków, w których rolnik stał się posiadaczem gospodarstwa rolnego w drodze spadkobrania Działanie 1.2. SPO, przedstawiam stanowisko MRiRW w tej sprawie. Zgodnie z opisem Działania 1.2, zawartym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia SPO, pomoc może być przyznana rolnikowi który, poza spełnieniem innych warunków określonych w tym rozporządzeniu, po raz pierwszy podjął prowadzenie gospodarstwa rolnego. Za osobę, która po raz pierwszy podjęła prowadzenie gospodarstwa rolnego uważa się osobę, która po raz pierwszy stała się posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego, nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podjęciem przez ARiMR decyzji o udzieleniu pomocy lub była posiadaczem gospodarstwa rolnego przez okres dłuższy niż 12 miesięcy przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu, lecz w tym okresie faktycznie prowadziła gospodarstwo rolne nie dłużej niż 12 miesięcy. Wątpliwości dotyczą przypadków, gdy rolnik stał się właścicielem i posiadaczem gospodarstwa rolnego w drodze spadkobrania. Zgodnie z art. 925 kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Art. 924 kodeksu cywilnego stanowi natomiast, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. W świetle powyższych przepisów, spadkobierca staje się właścicielem masy spadkowej, w tym również gospodarstwa rolnego, jeżeli jest ono przedmiotem spadku. Należy jednak mieć na uwadze, że każdy przypadek dotyczący przyznania rolnikowi pomocy, o której mowa, powinien być rozpatrywany odrębnie. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, w której faktyczne wejście w posiadanie gospodarstwa rolnego miało

7 miejsce w terminie późniejszym w stosunku do dnia otwarcia spadku i wtedy, jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc udowodni tę okoliczność, należy przyjąć datę faktycznego wejścia w posiadanie (stanie się posiadaczem gospodarstwa rolnego), jako datę, od której liczony byłby 12- miesięczny termin, o którym mowa wyżej. W świetle powyższego wyjaśnienia, zwracam się z uprzejmą prośbą, aby przy rozpatrywaniu Wniosków i przyjmowaniu odwołań od podjętych już decyzji, ARiMR rozpatrywała każdy taki przypadek w ramach tego Działania indywidualnie oraz wzięła pod uwagę przy jego rozpatrywaniu datę, kiedy faktycznie rolnik objął w posiadanie gospodarstwo rolne z zamiarem jego prowadzenia. DROW /SIGR/MC/05 z 01 lutego 2005 r. możliwości otrzymania premii przez Wnioskodawcę, który w umowie sprzedaży gruntów rolnych stanowiących gospodarstwo, na które ubiega się o premię ma zapisaną klauzulę w myśl której ANR przysługuje prawo odkupu tych gruntów Według przekazanej dokumentacji na dzień dzisiejszy rolnik jest właścicielem nieruchomości rolnej, w związku z czym kwalifikuje się w tym aspekcie do uzyskania prawa do pomocy w ramach Działania 1.2. Prawo odkupu jest prawem potencjalnie przysługującym sprzedawcy, z którego może, ale nie musi skorzystać w zastrzeżonym terminie. Oczywiste jest, że do czasu ewentualnego wykonania prawa odkupu przez sprzedawcę, nabywca pozostaje właścicielem rzeczy, zaś zobowiązanie do przeniesienia własności z powrotem na sprzedawcą powstaje dopiero z chwilą złożenia przez niego kupującemu oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu (por. art kodeksu cywilnego). W związku z powyższym stwierdzić należy jednoznacznie, że samo istnienie wynikającego w tym przypadku wprost z przepisów ustawy (art ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa) prawa odkupu nieruchomości nie może być w żaden sposób samo w sobie uznane za naruszenie wynikające z Uzupełnienia SPO z przyjętych wzorów umów zakazu zbywania gospodarstwa objętego wsparciem w okresie 5 lat od daty dokonania ostatniej płatności. Naruszenie stosownych postanowień SPO i umowy może nastąpić dopiero z chwilą ewentualnego wykonania prawa odkupu, w żadnym zaś wypadku na obecnym etapie. sposobu traktowania gruntów dzierżawionych będących w posiadaniu Wnioskodawcy DROW /SIGR/MC/05 z 15 kwietnia 2005 r. ( ) Zgodnie z zapisami Uzupełnienia SPO premia nie może być przyznana osobie, która prowadzi gospodarstwo rolne będąc jego współwłaścicielem. Interpretacja MRiRW w tej sprawie (znak: ROW/ws/mn/823/4028/04 z dnia 15 listopada 2004 roku) wyraźnie określa, iż osoba ubiegająca się o premię musi wykazać, iż posiada gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych, które stanowi jej własność (lub współwłasność małżeńską) lub jest dzierżawione z zasobów Skarbu Państwa. Premia może być również przyznana w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada inne grunty jako współwłaściciel. Grunty będące we współposiadaniu mogą być uwzględnione w wyliczeniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa po uzyskaniu zgody współwłaściciela na zaciągnięcie zobowiązania, co byłoby rozwiązaniem analogicznym do stosowanego w przypadku dzierżawy. Jeśli z dokumentów potwierdzających tytuł prawny do posiadanego gospodarstwa wynika, iż Wnioskodawca jest właścicielem co najmniej 1 hektara użytków rolnych, a dodatkowo posiada we współwłasności (współdzierżawie) inne grunty, możliwe jest przyznanie pomocy finansowej. Kluczowe znaczenie musi mieć tu fakt posiadania jednego hektara użytków rolnych na własność. Pozostałe grunty, uwzględnione przy ubieganiu się o dofinansowanie, mogą być w dzierżawie prywatnej, użyczeniu lub współwłasności/współdzierżawie. Jeśli Wnioskodawca stał się właścicielem co najmniej 1 ha użytków rolnych z dniem 31 stycznia 2003 roku należy wziąć pod uwagę, iż upłynął już okres 12-stu miesięcy prowadzenia gospodarstwa i do wniosku powinien być załączony Wniosek o uwzględnienie okresów,

8 w których Wnioskodawca nie prowadził gospodarstwa. ROW/ws/mn/823/4028/04 z 15 listopada 2004 r. Zgodnie z zapisami Uzupełnienia SPO osoba ubiegająca się o premię w ramach Działania 1.2 musi wykazać, iż posiada gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, które stanowi jej własność (lub współwłasność małżeńską) lub jest dzierżawione z zasobów Skarbu Państwa. Premia może być przyznana również w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada inne grunty jako ich współwłaściciel. Grunty będące we współposiadaniu mogą być uwzględnione w wyliczeniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa po uzyskaniu zgody współwłaściciela na zaciągnięcie zobowiązania, co byłoby rozwiązaniem analogicznym do stosowanego w przypadku dzierżawy. DROW /WPiAP/MMa-PK/05 z 6 stycznia 2006 r. zmiany stanu cywilnego i adresu zamieszkania Beneficjenta po uzyskaniu premii W odpowiedzi na pismo w ww. sprawie uprzejmie informuję, iż zgodnie z 11 ust. 5 w związku z 11 ust. 3 wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie Dz. 1.2 zmiana danych korespondencyjnych oraz osobowych Beneficjenta nie wymaga dokonania zmiany umowy. Dlatego też dokumenty przesłane po podpisaniu umowy i wypłacie środków przez Beneficjenta - dotyczące zmiany stany cywilnego oraz adres zamieszkania należy dołączyć do teczki wniosku. Dostarczoną informację należy zachować w aktach sprawy, aby wykorzystać ją, w przypadku dokonywania przez Państwa dalszych kontroli projektu, np. w okresie związania celem, bądź innej kontroli, dokonywanej przez uprawnione jednostki ARiMR lub inne podmioty. ( )

9 2. Zakres wsparcia Zagadnienie BOW /JK/04 Numer pisma odpowiedzi (opinia MRiRW / DROW / DP) braku możliwości przyznania dwóch premii współmałżonkom na jedno gospodarstwo Czy w ramach Działania 1.2 istnieje możliwość przyznania dwóch premii na jedno gospodarstwo w sytuacji, gdy wniosek o premie złożyli zarówno mąż jak i żona - współwłaściciele tego gospodarstwa? DROW /SIGR/JJB/04 Nie jest możliwe w takim przypadku zawarcie przez ARiMR dwóch umów. Premia może być przyznana tylko jednemu z małżonków na dane gospodarstwo. Rozporządzenie 1257/1999/WE z dnia 17 maja 1999 r. określa w Art. 8, że pomoc młodym rolnikom w celu ułatwienia im startu w rolnictwie będzie przyznawana pod następującymi warunkami: - rolnik ma mniej niż 40 lat, - rolnik posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności zawodowe, - rolnik rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego po raz pierwszy, - w odniesieniu do gospodarstwa: - można wykazać jego rentowność, oraz - spełnione są minimalne standardy dotyczące środowiska, higieny i warunków życia zwierząt, oraz - rolnik ten jest głową gospodarstwa. Wprawdzie Rozporządzenie 1257/1999/WE określa, że szczególne warunki mogą zostać zastosowane, jeżeli młody rolnik nie jest jedyną głową gospodarstwa i warunki te muszą być równoważne z tymi, które musi spełnić młody rolnik, który zaczyna prowadzić gospodarstwo i jest jego jedyną głową, jednakże: - po pierwsze, dotyczy to sytuacji, w której chodziłoby o gospodarstwo, gdzie rolnik-wnioskodawca, nie jest jedynym jego posiadaczem, - po drugie, Uzupełnienie SPO nie zawiera żadnych uregulowań dopuszczających możliwość przyznania więcej niż jednej premii na dane gospodarstwo, przez co w żadnej mierze nie jest możliwe przyznanie dwóch premii na jedno gospodarstwo rolne. DROW /SIGR/MC/05 z 14 kwietnia 2005 r. możliwości przyznania dwóch premii współmałżonkom na dwa Jeśli Wnioskodawcy, o których mowa w Państwa piśmie, spełniają kryteria dostępu określone w Uzupełnieniu SPO, nie ma podstaw do odmówienia udzielenia dofinansowania w ramach Działania 1.2.

10 odrębne gospodarstwa Jednakże należy zwrócić uwagę, iż zgodnie ze stanowiskiem zespołu interpretacyjnego (przekazanym pismem DROW /SPiPPL/05 z 11 lutego 2005 roku) Wnioskodawcy muszą wykazać, że gospodarstwa rolne stanowią odrębną własność każdego z małżonków. Kluczowe znaczenie musi mieć w tej sytuacji zbadanie ewentualnego istnienia powiązań funkcjonalno-przestrzennych i ekonomicznych pomiędzy gospodarstwami współmałżonków. Jednocześnie, zgodnie z pismem znak: DROW /SIGR/JJB/04 z dnia 3 grudnia 2004 roku premia może być wypłacona tylko jednemu z małżonków, jeżeli posiadają oni jedno gospodarstwo. Jeśli po weryfikacji dokumentów Oddział Regionalny uznał, iż po zawarciu związku małżeńskiego z racji powiązań funkcjonalnoprzestrzennych małżonkowie będą prowadzili jedno gospodarstwo rolne, nie ma możliwości udzielenia dwóch premii. DROW /SIGR/MC/05 z 19 października 2005 r. możliwości przyznania dwóch premii współmałżonkom na dwa odrębne gospodarstwa W przywołanej w piśmie interpretacji Departament Prawny stwierdza, iż zgodnie z art. 33 pkt 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedmioty majątkowe nabyte w drodze darowizny stanowią odrębną własność każdego z małżonków, chyba że darczyńca postanowił inaczej. W związku z powyższym, jeżeli dokumenty potwierdzające tytuł prawny do gruntów nie zawierają żadnych szczegółowych dyspozycji, które mogłyby nasuwać przypuszczenie, że wolą darczyńców było, aby działki zostały przekazane wyłącznie do majątku wspólnego każdego z obdarowanych, nie ma podstaw do stwierdzenia, iż jest to własność wspólna. Od strony formalnoprawnej nie budzi zatem wątpliwości fakt, że dwie działki, stanowiące przedmioty dwóch odrębnych aktów darowizny (każdy na rzecz innego z małżonków), w chwili składania dwóch odrębnych aktów darowizny (każdy na rzecz innego z małżonków), w chwili składania wniosków o premię stanowił odrębna własność każdego z obdarowanych. DP /JAS/05 z 12 października 2005 r. Jak odnotowano w piśmie DROW, dotycząca ww. sprawy kwestia, sprowadzająca się do pytania, czy osoby posiadające odrębne tytuły prawne do nieruchomości rolnych, mogących stanowić odrębne funkcjonalnie gospodarstwa rolne, muszą z definicji prowadzić jedno wspólne gospodarstwo rolne przez sam fakt, że pozostają one w związku małżeńskim, (zawartym ponadto w przedmiotowym przypadku po złożeniu Wniosków o dofinansowanie realizacji projektu), był już przedmiotem opinii DP (pismo DP /JAS/05). W świetle dostarczonej do DP dokumentacji należy stwierdzić, że omawiamy przypadek nie różni się, co do istoty, od sytuacji będącej przedmiotem ww. opinii DP. O ile zatem w sprawie tej nie występują żadne dodatkowe okoliczności wskazujące na fakt prowadzenia przez małżonków obu gospodarstw wspólnie, a także o ile wnioski o premie nie dotyczyły jeszcze innych gruntów (stanowiących współwłasność małżonków), oprócz gruntów przekazanych w drodze darowizn w dniu r., zdaniem DP, nie zachodzą przesłanki o charakterze formalnoprawnym wykluczające prawo ubiegania się osobno przez każdego z małżonków o premię z Działania o ile każde z nich spełnia podmiotowe kryteria dla tego Działania opisane w Uzupełnieniu do SPO. braku możliwości przyznania ROW/ws/mm/823/4339/04 z 02 grudnia 2004 r. W odpowiedzi na pismo w sprawie możliwości udzielenia dwóch premii na jedno gospodarstwo (mężowi i żonie współwłaścicielom

11 dwóch premii współmałżonkom prowadzącym jedno gospodarstwo tego samego gospodarstwa), w ramach Działania 1.2, uprzejmie informuję, że premia może być wypłacona tylko jednej z nich osobie kierującej gospodarstwem. Rozporządzenie Rady nr 1257/1999/WE określa, że szczególne warunki mogą zostać zastosowane, jeżeli młody rolnik nie jest wyłącznym kierownikiem gospodarstwa ; wówczas udzielenie pomocy jest dopuszczalne, jednak warunki jej przyznania muszą być równoważne z tymi, które dotyczą rolnika będącego wyłącznym kierownikiem gospodarstwa. Takiego rozwiązania nie przewiduje SPO. W SPO określono, że premii nie można przyznać w sytuacji, gdy gospodarstwo stanowi współwłasność kilku osób. Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym gospodarstwo stanowi majątek wspólny małżonków. Nie oznacza to jednak, aby każde ze współmałżonków, będących współwłaścicielami gospodarstwa, mogło uzyskać premię. W związku z tym, mimo braku bezpośrednio sformułowanego zakazu udzielania premii odrębnie kilku osobom prowadzącym jedno gospodarstwo, należy uznać, że nie jest możliwe udzielenie więcej niż jednej premii na jedno gospodarstwo rolne. DROW /SIGR/MC/05 z 19 sierpnia 2005 r. możliwości złożenia wniosku w ramach Dz. 1.2 przez Wnioskodawczynię oraz wniosku z Dz. 1.1 przez jej męża na te same grunty Zgodnie z zapisami Uzupełnienia SPO Restrukturyzacja dla Działania 1.2, jeśli wnioskodawca spełniał kryteria udzielania dofinansowania oraz udokumentował tytuł prawny do gospodarstwa rolnego, którego dotyczył wniosek, nie ma podstaw do kwestionowania decyzji o przyznaniu premii. Natomiast wątpliwości DROW budzi fakt, czy Wnioskodawczyni posiadała prawo do gospodarstwa małżonka sprzed zawarcia małżeństwa. W związku z powyższym analizie należałoby poddać fakt, czy Wnioskodawczyni nie stała się właścicielem gospodarstwa przed datą zadeklarowaną we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jako data rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego. W tej sytuacji bowiem premia nie powinna być przyznana, jeśli gospodarstwo rolne było prowadzone dłużej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy z ARiMR, a Wnioskodawczyni nie ubiegała się o wyłączenie okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego. ( ) DROW /SIGR/MC/05 z 30 sierpnia 2005 pojawiających się rozbieżności w wielkości gruntów rolnych zapisanych w zaświadczeniu z Urzędu Gminy i w wypisie z rejestru gruntów W odpowiedzi na pismo z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie przyznania premii z Działania Ułatwienie startu młodym rolnikom, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich uprzejmie informuje, iż zasięgnął opinii Departamentu Prawnego ARiMR. Jak wynika z opinii prawnej w przedmiotowej sprawie, zgodność z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego; dla pozostałych gruntów liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Skoro jedynie ewidencja gruntów i budynków jest podstawą do obliczania podatku rolnego, a więc dane dotyczące powierzchni gruntów gospodarstwa rolnego zawarte w ewidencji gminnej powinny być spójne z danymi z ewidencji gruntów i budynków, Agencja rozpatrując Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów winna, w opinii DP, opierać się na aktualnym wypisie z rejestru gruntów. Jednocześnie przypominam, iż przez użytki rolne należy rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami (wg ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. nr 64, poz.592).

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013)

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Warszawa 2011 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ I ROZLICZAĆ OPERACJĘ? DZIAŁANIE 121 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW ADRESY ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013 ISBN 978-83-936459-2-3 Zespół redakcyjny: Grzegorz Kądzielawski, Karolina Krasnowska, Teresa Mioduszewska, Ewelina Palcar,

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

LSZ-4101-05-00/2013 Nr ewid. 186/2013/P/13/195/LSZ. Informacja o wynikach kontroli

LSZ-4101-05-00/2013 Nr ewid. 186/2013/P/13/195/LSZ. Informacja o wynikach kontroli LSZ-4101-05-00/2013 Nr ewid. 186/2013/P/13/195/LSZ Informacja o wynikach kontroli SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA PRZEZ ODDZIAŁY TERENOWE AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Bardziej szczegółowo

OSOBISTY PORADNIK PRAWNY

OSOBISTY PORADNIK PRAWNY PREZENT ZA INSTALACJĘ APLIKACJI ASYSTENT 1 OSOBISTY PORADNIK PRAWNY www.gofin.pl WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN Sp. z o.o. 2 I. Stosunki majątkowe między małżonkami str. 4 1. Zarządzanie majątkiem wspólnym

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego Pytanie nr 1: Czy na fakturze VAT dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany kod CN oleju

Bardziej szczegółowo

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013.

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013 dodatek nr 14 TEMAT na czasie Grzegorz Ziółkowski doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE. Wstęp

Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE. Wstęp Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE Wstęp W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2010 r. dokument pt. Główne problemy, cele i kierunki programu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 1 (8) 2011 Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie 1. Pomoc de minimis w rolnictwie należy do stosunkowo nowych zagadnień w polskim prawie rolnym. Związana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego Pytanie nr 1: Czy na fakturze dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany kod CN oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej - 2010 Spis treści Stosowane skróty i określenia. 5 1. Zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczecin, luty 2013 r. WSTĘP Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego

II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego 2.1. Jawność postępowania, a ochrona informacji poufnych w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego Marcin

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 realizowanym przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych - Symbol nkz - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo