Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Gwarancje de minimis udzielane w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Gwarancje de minimis udzielane w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD)"

Transkrypt

1 Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Gwarancje de minimis udzielane w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD)

2 Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna realizacja działalności zleconej przez Państwo, uzupełniona przez rozwój atrakcyjnej oferty działalności własnej dla wybranych segmentów rynku Kluczowe obszary działalności Banku: - wspieranie programów rządowych - obsługa jednostek budŝetu centralnego - obsługa jednostek samorządu terytorialnego BGK BANK KOOPERUJĄCY A NIE KONKURUJĄCY 2

3 Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Pomoc de minimis na czym polega? najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami UE limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy wynosi: 200 tys. euro na trzy lata 100 tys. euro dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego wartość pomocy de minimis wynosi 13,33% kwoty udzielonej gwarancji udzielana w ramach programów unijnych i krajowych (RPO, ZUS, US, PFRON, JEREMIE, szkolenia itd.) forma potwierdzenia uzyskania pomocy de minimis (zaświadczenie/decyzja) Kwota pomocy (w euro) w bieŝącym roku podatkowym i 2 poprzedzających go latach podatkowych + (kwota gwarancji w zł *13,33 % /średni kurs euro NBP z dnia udzielenia gwarancji)<= euro 4 mld zł udzielonej pomocy de minimis 140 tys. przedsiębiorców skorzystało z pomocy de minimis średnia pomoc 6 tys. euro 3

4 kredyty obrotowe udzielane w złotych Gwarancja de minimis do 3,5 mln zł (dla jednostkowej transakcji i/lub sumy transakcji z jednym Klientem) max. do 60 % kwoty kredytu Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! stawka: 0% (pierwszy rok); 0,5% (drugi rok) bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem maksymalnie na okres 27 miesięcy (okres nie dłuŝszy niŝ okres kredytu wydłuŝony max. o trzy miesiące) 4

5 Klient PLD Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! mikro, mały lub średni przedsiębiorca wg definicji unijnej: rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 PARP: Kwalifikator MŚP Jak zdefiniować MŚP Liczba osób zatrudnionych <250 Roczny obrót <= 50 mln euro MŚP LUB Suma Bilansowa <=43 mln euro Powiązania podmioty partnerskie podmioty powiązane rezydent posiada zdolność kredytową ocenioną zgodnie z procedurą Banku Kredytującego nie ciąŝy na nim obowiązek zwrotu pomocy publicznej 5

6 Klient PLD Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! - posiada zdolność kredytową (zgodnie z procedurą banku kredytującego) - w okresie 3 miesięcy przed datą złoŝenia wniosku o kredyt przewidziany do objęcia gwarancją PLD: - nie otrzymał z Banku Kredytującego wypowiedzenia jakiejkolwiek ekspozycji kredytowej - nie posiadał w Banku Kredytującym zadłuŝenia przeterminowanego powyŝej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł - nie posiadał ekspozycji kredytowej zaliczanej do kategorii zagroŝone lub w przypadku której, według oceny Banku Kredytującego, zaistniały przesłanki wskazujące na utratę wartości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości - nie moŝe mieć aktywnego wpisu w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów albo w systemie Biura Informacji Kredytowej dla przedsiębiorcy 6

7 Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Jaki kredyt moŝe być objęty gwarancją? na finansowanie działalności bieŝącej, w tym kredyt w rachunku bieŝącym nowy kredyt kredyt istniejący: odnawialny - udostępnienie limitu kredytu na kolejny okres odnawialny podwyŝszenie kwoty limitu (kwota limitu po zwiększeniu) nieodnawialny - podwyŝszenie kwoty kredytu (tylko kwota zwiększenia) Istnieje moŝliwość refinansowania kredytu w innym banku kredytem zabezpieczonym gwarancją BGK. Nie jest moŝliwe refinansowanie kredytu w ramach jednego banku kredytem zabezpieczonym gwarancją BGK. 7

8 Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Pomoc de minimis nie moŝe być przyznana na: 1. działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury 2. produkcję podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowanie Unii Europejskiej 3. przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o ile: 1. wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorców objętych pomocą 2. kiedy przyznanie pomocy zaleŝy od faktu przekazania jej w części lub całości producentom surowców 4. wywóz do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. nie moŝe być bezpośrednio związana z ilością wywoŝonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieŝącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej 5. pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy 6. w sektorze węglowym 7. na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej Kredytobiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego 8

9 Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Proces objęcia kredytu gwarancją PLD 1. ZłoŜenie w banku kredytującym, przez przedsiębiorcę, wniosku o udzielenie kredytu obrotowego oraz wniosku o udzielenie gwarancji de minimis 2. Analiza, przez bank kredytujący, wniosków oraz kryteriów klienta PLD 3. Decyzja kredytowa (w oparciu o wewnętrzne procedury banku). Przyjęcie od przedsiębiorcy stosownych dokumentów (weksel własny, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz o ochronie danych osobowych) 4. Wpisanie kredytu do Rejestru 5. Pobranie opłaty prowizyjnej 6. Wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis 9

10 Twoja szansa na kredyt! Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis i poręczenia funduszy poręczeniowych PLD PLUS Gwarancja de minimis PLUS 10

11 Twoja szansa na kredyt! Wspólny produkt BGK i funduszy Gwarancja PLD PLUS Produkt portfelowy składający się z dwóch połączonych produktów finansowych: gwarancji de minimis oferowanej przez BGK poręczenia konsorcjum funduszy poręczeniowych Wysokość pokrycia zabezpieczeniem kapitału kredytu w produkcie PLD PLUS wynosi 80%: 60% gwarancja de minimis oferowana przez BGK 20% poręczenie konsorcjum funduszy poręczeniowych Przedsiębiorca nie musi występować do BGK ani funduszu poręczeniowego o poręczenie/gwarancję! Wszystkie formalności realizowane są w banku kredytującym. 11

12 Twoja szansa na kredyt! Parametry PLD PLUS produkt dla MŚP posiadających w ocenie banku kredytującego zdolność kredytową kredyty obrotowe (równieŝ w formie kredytu w rachunku bieŝącym) maksymalnie na okres 27 miesięcy maksymalna kwota kredytu 1 mln zł 12

13 Twoja szansa na kredyt! Parametry PLD PLUS zabezpieczenie do 800 tys. zł na pojedynczy kredyt w wysokości 80% kapitału kredytu: gwarancja 60% + poręczenie 20% Koszt PLD PLUS: - 0,49% w 2013 r. - 0,87% w następnych latach jedyne zabezpieczenie gwarancji i poręczenia - weksle własne in blanco Wszystkie pozostałe parametry są identyczne jak dla produktu PLD 13

14 Twoja szansa na kredyt! Korzyści wynikające z PLD Plus dla przedsiębiorcy dostęp do finansowania kredytem równieŝ dla przedsiębiorców posiadających krótką historię kredytową (start up) lub nie posiadających wystarczających zabezpieczeń elastyczność w dysponowaniu własnym majątkiem przez przedsiębiorcę brak konieczności obciąŝania własnego majątku brak opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia oszczędność czasu wszystkie formalności związane z otrzymaniem zabezpieczenia są realizowane w banku kredytującym minimum biurokracji przedsiębiorca nie musi spełniać Ŝadnych dodatkowych obowiązków sprawozdawczych niskie koszty uzyskania zabezpieczenia 0,49% w pierwszym roku i 0,87% w drugim roku kwoty zabezpieczenia (gwarancji i poręczenia) powszechna akceptowalność przez banki tej formy zabezpieczenia w związku z 0% wagą ryzyka w części objętej gwarancja, neutralnością z punktu widzenia wyliczania przez bank współczynnika wypłacalności i moŝliwością pomniejszenia rezerwy celowej 14

15 Twoja szansa na kredyt! PLD PLUS terminy wprowadzenia na rynek W okresie od 15 maja 2013 roku do lipca 2013 jest realizowany przez BGK przy udziale Banków Spółdzielczych zrzeszonych w SGB i dwóch funduszy poręczeniowych program pilotaŝowy PLD PLUS. W województwo Pomorskim uczestnikiem pilotaŝu jest Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest jednym z większych wśród 21 funduszy poręczeniowych z udziałem kapitałowym BGK. W ramach prowadzonej działalności oferuje on poręczenia kredytów i poŝyczek oraz leasingów dla podmiotów z sektora MSP. Ponadto w ramach realizacji projektu JEREMIE fundusz oferuje poręczenia kredytów inwestycyjnych na warunkach preferencyjnych w formule de minimis. Po zakończeniu programu pilotaŝowego produkt PLD PLUS będzie dostępny na terenie całego kraju. 15

16 Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Dziękuję za uwagę Centrum Poręczeń i Gwarancji Tel. (22)

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis 1. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela mikroprzedsiębiorcom oraz małym i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 18/PLD/2013 zmienionej Aneksem nr 1

Załącznik nr 13 do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 18/PLD/2013 zmienionej Aneksem nr 1 Załącznik nr 13 do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 18/PLD/2013 zmienionej Aneksem nr 1 Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 4/PLD/2013 zmienionej Aneksami nr 1-12

Załącznik nr 12 do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 4/PLD/2013 zmienionej Aneksami nr 1-12 Załącznik nr 12 do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 4/PLD/2013 zmienionej Aneksami nr 1-12 Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej

Bardziej szczegółowo

Wszystko o gwarancji de minimis

Wszystko o gwarancji de minimis Wszystko o gwarancji de minimis Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Gwarancja de minimis informacje ogólne... 3 1.1 Na czym polegają gwarancje?... 3 1.2 Dlaczego gwarancje de

Bardziej szczegółowo

TWOJA SZANSA NA KREDYT

TWOJA SZANSA NA KREDYT Program gwarancji de minimis jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze. W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r.

PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r. PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r. Formy kredytowania oferowane przez PKO BP 1. Kredyt obrotowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r.

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego Grupę Kapitałową PKO BP tworzy Bank oraz

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r. Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r. Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity z dnia 18 października 2012 roku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 41/2012 z dnia 18 października 2012 roku.

Tekst jednolity z dnia 18 października 2012 roku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 41/2012 z dnia 18 października 2012 roku. Tekst jednolity z dnia 18 października 2012 roku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 41/2012 z dnia 18 października 2012 roku. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ W FORMIE POMOCY DE MINIMIS W RAMACH INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez "Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina" (FWRGMS) Sp. z o.o.

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina (FWRGMS) Sp. z o.o. Szczecin, dnia (rrrr-mm-dd) WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez "Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina" (FWRGMS) Sp. z o.o. Data wpływu wniosku Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego ... (Nazwa i adres Wnioskodawcy, nr telefonu)... (Miejscowość, data) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELONYCH W 2012 ROKU PRZEZ SKARB PAŃSTWA, NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE ORAZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

INFORMACJA O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELONYCH W 2012 ROKU PRZEZ SKARB PAŃSTWA, NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE ORAZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO INFORMACJA O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELONYCH W 2012 ROKU PRZEZ SKARB PAŃSTWA, NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE ORAZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WARSZAWA 2013 Spis treści: 1. Streszczenie najważniejszych informacji...

Bardziej szczegółowo

Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o.

Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. Poręczenia kredytowe udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek z dnia... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu nr 3.1/2013/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 3.1/2013/FPJWM

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo