ZNAK : ZP / 341 / 10 / 4 / 07

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZNAK : ZP / 341 / 10 / 4 / 07"

Transkrypt

1 ZNAK : ZP / 341 / 10 / 4 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M : Nędza dnia: r. WÓJT GMINY NĘDZA Anna ISKAŁA... ( Kierownik Jednostki )

2 Gmina Nędza 2

3 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie KsiąŜęcej przy ul. Szkolnej 2

4 4 Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera Strona 1. Nazwa i adres Zamawiającego 5 2. Tryb udzielania zamówienia, 5 3. Opis przedmiotu zamówienia 6 4. Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, 6 5. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia, 6 6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, 6 7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych warunkach, jakim muszą odpowiadać 6 oferty wariantowe, 8. Termin wykonania zamówienia, 6 9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony elektronicznej Zamawiającego, 12. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie wykonawców, Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, Wymagania dotyczące wadium, Termin związania ofertą, Opis sposobu przygotowania ofert, Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, Opis sposobu obliczenia ceny, Umowa ramowa, Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą, 21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, 22. Czynności wykonywane przy otwarciu i ocenie ofert, Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Aukcja elektroniczna Zwrot kosztów udziału w postępowaniu Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy, UniewaŜnienie postępowania Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia

5 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 1.1.Zamawiającym jest 5 GMINA NĘDZA 1.2. Adres: Urząd Gminy Nędza ul. Sobieskiego NĘDZA UŜyte w Specyfikacji tel / 032 / , fax/ 032 / NIP: REGON: Godziny urzędowania: Poniedziałek od 7 30 do Wtorek od 7 30 do Środa od 7 30 do Czwartek od 7 30 do Piątek od 7 30 do terminy mają następujące znaczenie: Zamawiający Gmina Nędza Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 164, poz z 14 września tekst jednolity z późniejszymi zmianami ), Zamówienie naleŝy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 3 SIWZ. Wykonawca - Oferent podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŝy ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. Znak Postępowania: ZP / 341 / 10 / 07 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŝy posługiwać się tym znakiem. 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego / art.39 pzp / o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie ar.11 ust.8 Pzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 164, poz z 14 września tekst jednolity z późniejszymi zmianami ), 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6 6 Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie KsiąŜęcej przy ul. Szkolnej 2 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamówienie składa się z dwóch części. KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę obejmującą całość zamówienia lub tylko jedną z nich. Zadanie nr 1 zamówienia modernizacja kotłowni modernizacja instalacji c.o. Zadanie nr 2 zamówienia docieplenie ścian i dachu 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia 6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp. 7. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: zadanie nr r zadanie nr r 9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) dostarczyli prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyŝszych warunków na podstawie złoŝonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

7 7 Wymagane niŝej wymienione dokumenty naleŝy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złoŝone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na kaŝdej stronie Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru załącznik nr W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty naleŝy dołączyć następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, 3) dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, 4) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a takŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty naleŝy dołączyć następujące dokumenty: 1) informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, załącznik nr 3 2) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca - załącznik nr 4 3 ) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności załącznik nr 5 4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót instalacyjnych i dociepleniowych a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, podaniem ich wartości oraz daty i miejsca załącznik nr W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty naleŝy dołączyć następujące dokumenty: 1) aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym wpłatę składki lub raty Inne. 1) Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków przetargu bez zastrzeŝeń 2) Oświadczenie o zapoznaniu się z najwaŝniejszymi zapisami,które zostaną wprowadzone do treści umowy

8 8 3) Oświadczenie o terminie związania z ofertą 4) Oświadczenie o dokonaniu wizji w terenie 5) Kosztorysy ofertowe dla kaŝdego zadania oddzielnie, sporządzone w oparciu o przedmiary robót W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów kaŝdy wykonawca oddzielnie nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych, a takŝe musi spełniać wymogi oraz łączne warunki o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spełnienia wyŝej wymienionych warunków, kaŝdy wykonawca winien złoŝyć oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 10 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w wierszu (aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyŝej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraj pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Adres strony elektronicznej zamawiającego: Adres poczty elektronicznej zamawiającego mail to: 12. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie lub faxem. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert, określonego w pkt niniejszej specyfikacji Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania (art. 38 ust. 2 Pzp) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt specyfikacji, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 13. WSKAZANIE OSÓB UPAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. W sprawach procedury przetargowej stanowisko inspektor ds. zamówień publicznych imię i nazwisko WALDEMAR KALUS tel. 0 (32) w.28 fax 0 (32)

9 e mail: uwagi od poniedziałku do piątku w godz W sprawach merytorycznych technicznych / kosztorysy, przedmiary, zakres robót / : stanowisko inspektor ds. inwestycji imię i nazwisko MIECZYSŁAW WOJTASZEK tel. 0 (32) w.30 fax 0 (32) uwagi od poniedziałku do piątku w godz imię i nazwisko inŝ. KRZYSZTOF LINEK tel. 0 (32) uwagi projektant - docieplenie imię i nazwisko mgr inŝ. ALICJA MICHALASZEK tel. 0 (32) uwagi projektant - INSTALACJE - w sprawach przyjmowania wniosków, oświadczeń drogą elektroniczną, pocztową i telefoniczną stanowisko imię i nazwisko inspektor ds. kancelaryjnych KORNELIA POROMBKA tel. 0 (32) w.26 fax 0 (32) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium. 15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający moŝe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 ust.1 Pzp); 16.2 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny Załączniki z pkt 30 powinny zostać wypełnione przez Oferenta bez wyjątku i ściśle wg warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Oferenta Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upowaŝniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo; Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę; Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełnić następujące warunki: zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane od kaŝdego podmiotu; musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upowaŝnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów; wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy,

10 Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: a) osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, b) osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 10 Informacje o oświadczeniach i dokumentach niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwości dekompletacji zawartości oferty Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: URZĄD GMINY NĘDZA ul. Sobieskiego NĘDZA OFERTA PRZETARGOWA Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie KsiąŜęcej przy ul. Szkolnej 2 NIE OTWIERAĆ PRZED r. GODZ. 9 00!... Nazwa i adres Oferenta Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŝytego oznakowania koperty/opakowania lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli: - jest niezgodna z ustawą; - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; - zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; - została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; - zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny; - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; - jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów; JeŜeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca moŝe zastrzec, iŝ nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. 17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty naleŝy przesłać / składać do dnia r. do godz , na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pokój nr 17 SEKRETARIAT 17.2 Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

11 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 14.8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem Zmiana. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem Wycofane. Koperty oznaczone w podany wyŝej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności Wykonawca nie moŝe wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert Z zawartością ofert nie moŝna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie zamawiającego sala narad nr Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek Oferty złoŝone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena oferty powinna wynikać z kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik do SIWZ Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego Cena moŝe być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen Cena nie ulega zmianie przez okres waŝności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. JeŜeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniŝek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał juŝ dokonywać Ŝadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. Zamawiający zgodnie z art. 88 Pzp poprawia ewentualne omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny. Zaokrąglenia cen w złotych naleŝy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, Ŝe trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niŝsza od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 19. UMOWA RAMOWA. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich. 21. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT. Kryteria oceny ofert: Cena 100% Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który zaproponuje najniŝszą cenę. 22. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, Ŝe dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Pzp); 22.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

12 Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złoŝonych ofertach (art. 86 ust. 4 Pzp); 22.4 Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych; 22.5 W toku badania i oceny złoŝonych ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert; 22.6 Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co naleŝy rozumieć ofertę, która otrzymała łącznie za wszystkie kryteria najwyŝszą liczbę punktów Informację o wyniku przetargu (zawierającą nazwę i adres wykonawcy któremu udzielono wykonanie zamówienia oraz proponowaną przez niego cenę) Zamawiający prześle wszystkim wykonawcom ubiegającym się o zamówienie oraz zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 23. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Termin zawarcia umowy nie moŝe być krótszy niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŝ przed upływem związania ofertą. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza umowy proponowanego przez Zamawiającego. 24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej całości zadania lub konkretnej części 25. AUKCJA ELEKTRONICZNA. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 26. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 27. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. I NajwaŜniejsze postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 1. Do obowiązków Wykonawcy naleŝy : 1) Prowadzenie robót z najwyŝszą starannością, zgodnie z : dokumentacją techniczną,przedmiarem robót, informacjami uzyskanymi od Zamawiającej oraz złoŝoną ofertą zasadami sztuki budowlanej - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót stanowią załącznik nr 3 do umowy obowiązującymi normami i przepisami w zakresie budownictwa 2) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoŝ 3) wbudowanie materiałów posiadających aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie 4) dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy 5) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa prowadzenia robót budowlanych drogowych

13 13 kierownik budowy - kierownik robót instalacyjnych c.o. -.. kierownik robót dociepleniowych 6) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami 6 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych 7) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy 8) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przyległego do placu budowy 9) dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 10) informowania Zamawiającej ( inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania 11) informowania inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, celem ich potwierdzenia 12) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia wyposaŝenia lub urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 13) Niezwłoczne wykonanie robót nie objętych UMOWĄ, jeŝeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 14) po zakończeniu i przekazaniu robót uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak równieŝ terenów sąsiadujących zajętych lub uŝytkowanych przez Wykonawcą II. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ogółem : a) kwota netto..zł słownie:.. b) podatek VAT w wysokości 22%. zł słowni.. c) kwota brutto. zł słownie: w tym : ZADANIE nr 1 ZADANIE nr 2 kwota netto.. zł słownie:. podatek VAT w wysokości 22%.... zł słownie:. kwota brutto. zł słownie: kwota netto.. zł słownie:. podatek VAT w wysokości 22%.... zł słownie:. kwota brutto. zł słownie: 1.1. Kosztorysy ofertowe stanowią załącznik nr. do umowy 2. Wynagrodzenie opisane powyŝej stanowi jedyne pełne i uzgodnione wynagrodzenie, które stanie się naleŝne Wykonawcy za wykonanie całości robót, robót gwarancyjnych oraz za naleŝyte wykonanie jego zobowiązań i wywiązanie się z obowiązków zgodnie z niniejszą UMOWĄ. Wykonawcy nie przysługuje Ŝadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen, zmiany lub wprowadzenia nowych podatków. Wykonawca niniejszym zrzeka się w sposób wyraźny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych lub wynikających ze wzrostu cen materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów związanych z wykonaniem robót. 3. Płatności

14 Płatności za wykonane roboty: w terminie / minimum 21 dni / dni od daty bezusterkowego odbioru robót i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającej Zamawiająca dopuszcza wystawienie jednej faktury częściowej po wykonaniu co najmniej połowy zakresu planowanych robót danego zadania, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. 4. Konto bankowe Wykonawcy :.. 5. Za nieterminowe płatności faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. III. Wykonawca udzieli Zamawiającej gwarancji na wszystkie wykonane roboty drogowe, 2. Termin gwarancji ustala się na... miesięcy od daty bezusterkowego odbioru. 3. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w sposób nie zakłócający uŝytkowaniu przez Zamawiającą 4. Zamawiająca moŝe usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w uzgodnionym terminie, o którym mowa powyŝej, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiająca obciąŝa Wykonawcę. IV. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającej kary umowne: a) Za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki. b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki. c) Z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, d) Za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień przerwy 2). Zamawiająca płaci Wykonawcy kary umowne: a) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki. b) Za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającej w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień przerwy c) Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. V. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1. Zamawiającej przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy: 1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemoŝliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy 3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającej złoŝonego na piśmie 4) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego terminu zakończenia robót o dłuŝej niŝ 5 dni 5) w przypadku systematycznego naruszania przez Wykonawcę zasad prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności naruszania przepisów BHP i warunków technicznych wykonania robót a takŝe przepisów ppoŝ 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy: 1) Zamawiająca opóźnia termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami oraz wskazaniem punktów poboru mediów, wody piętnaści dni roboczych od daty ich powstania 3. W przypadku odstąpienia od umowy strona winna odstąpienia od UMOWY zapłaci stronie drugiej karę w wysokości 20 % sumy wynagrodzenia umownego. 28. UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA 28.1 Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 93 ust. 1 ustawy

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 ZP 3410/ 6/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz kotłowni gazowej z kotłem o mocy 40 kw w budynku Domu Dziecka w Sławie przy ulicy Słonecznej 5. 1 1. Informacje o zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PR.IV.0341-1-06/08 Zamawiający: Gmina Włoszczowa Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo