WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA"

Transkrypt

1 Data wpływu uwagi WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA CZĘŚĆ I Lp. 1. Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi Treść uwagi Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga projektu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzonej uwagi Rozstrzygnięcie Rady Miasta załącznik do uchwały nr z dnia Uwagi uzasadnienie do uwag nieuwzględnionych Uwaga Uwaga nie Uwaga uwzglę d Uwaga nieuwzglę d W prognozie skutków finansowych uchwalenia : nie analizowano i nie uwzględniono kosztów związanych z realizacją roszczeń wynikających z art. 36 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszarów, dla Burmistrz Dzielnicy których w zapisach rejonu Służewa nie Mokotów uwzględniono wydanych dotychczas decyzji o Miasta Stołecznego warunkach zabudowy, a wskazania Warszawy ograniczają lub uniemożliwiają realizację ul. Rakowiecka 25/27 inwestycji określonych w ww. decyzjach Warszawa Wszystkie decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak również decyzje pozwoleń na budowę kończące postępowania administracyjne prowadzone w BA i PP oraz WA i B dla Dzielnicy Mokotów udostępnione są projektantom w Centralnym Rejestrze Decyzji prowadzonym w BA i PP; 2.Nie oszacowano kosztów wykupu wszystkich dróg publicznych określonych w projekcie (np. nie ujęto w prognozie drogi 13 KD-D w granicach dz. ew. nr 422/1 z obr pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej) - w dalszej części uwag przedstawiamy przeprowadzoną przez Zarządcę Dróg Gminnych analizę zasadności dokonanych projektem przekształceń dróg wewnętrznych w drogi publiczne, z wnioskowanym ograniczeniami ww. przekształceń w kontekście czydz. ew. nr 422/1 z obr teren 13 KD-D Wszystkie koszty związane z zaproponowanymi ustaleniami zostały uwzględnione w prognozie finansowej. Treść uwagi jest opinią na temat prognozy skutków finansowych. poprzez oszacowanie kosztów. 1

2 stości i zasadności układu komunikacyjnego rejonu Służewa. 3. Nie uwzględniono kosztów niezbędnych do nabycia terenów przeznaczonych pod funkcje oświatowe: - dz. ew. nr 424/3 z obr będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej położonej na terenie oznaczonym na rysunku symbolem A18.UO (Zespół Żłobków m.st. Warszawy Żłobek nr 3), - dz. ew. nr 7/1 z obr położonej w granicach obszaru C8.UO objętej postępowaniem o zwrot nieruchomości na podstawie przepisów dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy W przedstawionym projekcie brak jest nadal czytelnego i jednoznacznego przesądzenia kształtu, charakteru i przeznaczenia przyszłej zabudowy wielu terenów Służewa Nie wyznaczono, poza nielicznymi wyjątkami, obowiązujących linii zabudowy. W planie należy wyznaczyć obowiązujące linie zabudowy, zwłaszcza w części Służewa Niskiego dla wszystkich historycznych ulic, z liniami nieprzekraczalnymi ograniczającymi możliwość zabudowy w głąb ogrodów. dz. ew. nr 424/3 z obr. 0407; dz. ew. nr 7/1 z obr Należy ustalić jako obowiązujące, wszystkie linie zabudowy dla terenów graniczących z ulicami: 4.1 KD-Z (ul. Rolna) oraz 4.2 KD- Z (Al. KEN). Plan winien odnieść się do możliwości inwestycyjnych działek położonych w pierzei tych ulic, także w zakresie ewentualnego innego podziału działek ewidencyjnych. Ze względu na skomplikowaną sytuację własnościową tych nieruchomości, zaproponowane projektem zasady ich zabudowy będą niemożliwe do zrealizowania, a co najmniej bardzo utrudnione. Pozostawienie wzdłuż Al. KEN nieprzekraczalnych linii zabudowy spowoduje, że właściciel nieruchomości położonej od strony osiedla, realizując zabudowę uniemożliwi racjonalne zagospodarowanie pozostałej części działki. Także realizacja zabudowy wyłącznie w pierzei utrudni wykorzystanie całości terenu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego winien wskazać najbardziej racjotereny A7.U(MN), A15.U(MN), B2.U, B15.U, D8.U, D23.U, D27.U, E1.MW(U), E3.MW(U), E4.U 37 teren A18.UO; 78 teren C8.UO 26 A7.U(MN), 34 teren A15.U(MN), 41 teren B2.U, 54 teren B15.U, 92 teren D8.U, 107 teren D23.U, 111 teren D27.U, 112 teren E1.MW(U), 114 teren nie Zwrot oraz koszty związane z postępowaniem o zwrot nieruchomości na podstawie działan dekretu nie wynikają z ustaleń, a więc nie są brane pod uwagę. Jest to ogólna opinia do projektu. Nie sprecyzowano konkretnych uwag. Wyznaczenie obowiązujących linii zabudowy wzdłuż wszystkich historycznych ulic, uniemożliwi w sposób prawidłowy rozbudowę istniejących budynków, których lokalizacja na działkach jest w różnej odległości od linii rozgraniczających dróg publicznych; ponadto w ramach strefy zieleni nie ma konieczności wyznaczania nieprzekraczalnych linii zabudowy. poprzez określenie obowiązującej linii zabudowy wzdłuż 4.KD-Z Al. KEN. nie, dla części terenów pozostają nieprzekraczalne linie zabudowy. 2

3 nalny sposób zabudowy, z uwzględnieniem własności nieruchomości. 6. Jednocześnie dla terenów E4U oraz D23U i D27U należy dopuścić możliwość realizacji parkingów wielopoziomowych w kondygnacjach nadziemnych oraz funkcję mieszkaniową nie uniemożliwiają tych funkcji zapisy Studium, a elastyczność w zakresie funkcji da większe możliwości inwestycyjne właścicielom terenów, w tym m.st. Warszawie. 7. Należy skoordynować wyznaczane linie zabudowy z zabudową już istniejącą, przewidziana do trwałej adaptacji - np w kwartale B9.MN, przesunąć linie zabudowy do linii zabudowy istniejącej. 8. W kwartałach C1.MN, C2.MW, C4.MN oraz C7.UZ, należy bezwzględnie wyznaczyć linie zabudowy oraz ustalić maksymalne parametry zabudowy. 9. W kwartale C1.MN należy rozważyć ustalenie, w nawiązaniu do stanu istniejącego, możliwości rozwoju zabudowy jednorodzinnej poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy. 10. W uzgodnieniu z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków, należy nanieść na rysunek granice oraz umieścić w tekście uchwały (w ustaleniach szczegółowych dla wszystkich terenów położonych w wyznaczonych granicach stanowiska archeologicznego), odpowiedni zapis dotyczący warunków badań archeologicznych na stanowisku nr AZP 58-66/ Dla obszarów szkół publicznych, zwłaszcza dla terenu C8.UO, należy wyznaczyć w szerszym zakresie nieprzekraczalne linie zabudowy dla umożliwienia realizacji przyszłych planów zabudowy placówek. W przypadku terenu C8.UO w kierunku południowo-wschodnim, w przypadku terenu B19.UO w kierunku wschodnim, terenu tereny D23.U, D27.U, E4.U teren B9.MN tereny C1.MN, C2.MW, C4.MN oraz C7.UZ, teren C1.MN, tereny C8.UO, B19.UO, E5.UO E3.MW(U), 115 teren E4.U 107 teren D23.U, 111 teren D27.U, 115 teren E4.U 48 teren B9.MN 71 teren C1.MN, 72 teren C2.MW, 74 teren C4.MN, 77 teren C7.UZ 71 teren C1.MN nie poprzez dopuszczenie realizacji parkingów wielopoziomowych na terenach E4.U, D23.U i D27.U. nie, w związku z uzgodnieniami. Projekt dla tych terenów nie przewiduje wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jako dopuszczalnej. poprzez korektę nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie ze stanem istniejącym. W związku z ustaleniami Studium Warszawy dotyczącymi ograniczeń zabudowy w strefie bezpośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej wyznaczenie linii zabudowy i parametrów nowej zabudowy jest niemożliwe. Konieczna jest wymagana prawem zgodność ustaleń z ustaleniami Studium Warszawy. W związku z ustaleniami Studium Warszawy dotyczącym ograniczeń zabudowy w strefie bezpośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej wyznaczenie linii zabudowy i parametrów nowej zabudowy jest niemożliwe. Konieczna jest, wymagana prawem zgodność ustaleń z ustaleniami Studium Warszawy. - stanowiska takie są wyznaczone na rysunku oraz w tekście w 13 pkt. 5. poprzez korektę nieprzekraczalnych linii zabudowy dla terenów C8.UO, B19.UO, E5.UO na których znajdują się szkoły publiczne. 3

4 E5.UO zachodnim. Wyznaczone planem linie zabudowy ograniczają możliwości inwestycyjne ww. szkół. 12. Należy ściśle określić ustalenia dla wszystkich przestrzeni publicznych, wyznaczonych na rysunku w liniach rozgraniczających ulic (na rysunku - szara kratka). Należy zdefiniować warunki oraz zasady i możliwości ich zagospodarowania. W przypadku nie określenia ustaleń dla terenów przestrzeni publicznych, należy bezwzględnie zrezygnować z ustalenia na tych terenach, w wyznaczonych, konkretnych miejscach, szpalerów, rzędów drzew, w znakomity sposób utrudniających przyszłe zagospodarowanie. 13. W planie należy stosować wskaźniki parkingowe określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy bądź w Projekcie normatywu parkingowego dla m.st. Warszawy zalecanego jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu mpzp. Należy zrezygnować z nielogicznego i mogącego podlegać niewłaściwej interpretacji, zapisu ustalającego wskaźniki parkingowe w formie na każde rozpoczęte 1000 m2 powierzchni użytkowej. Należy również zmniejszyć wskaźnik dla zabudowy jednorodzinnej np. na 2 miejsca postojowe na budynek. W większości kwartałów brak jest możliwości realizacji 4 miejsc parkingowych na działce z zachowaniem przepisów technicznych, jak również brak jest uzasadnienia dla ograniczania liczby lokali w zabudowie jednorodzinnej do jednego W 16 pkt 5 należy dodać podpunkty lit. g,h,i: a) g - zakaz włączania do bilansu miejsc parkingowych dla inwestycji ogólnodostępnych miejsc zlokalizowanych na terenach dróg publicznych i wewnętrznych w celu osiągnięcia wymaganego wskaźnika; 14.2 h dopuszczenie parkingów pod boiskami i innymi obiektami wszędzie tam gdzie warunki gruntowe na to pozwalają (tj. z wyłączeniem obszarów występowania wysokiego poziomu wód gruntowych - mniej niż 2 ogólne 16 ogólne 16 ogólne 14 zasady kształtowania przestrzeni publicznych Nie Nie poprzez zapisy 14 dotyczące przestrzeni publicznych w tym przestrzeni publicznych wymagających specjalnego opracowania posadzki. poprzez wykreślenie słowa każde rozpoczęte dla wskaźników parkingowych oraz zmianę wskaźnika parkingowego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nadanie mu formy: 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny. Bilans miejsc parkingowych winien następować w ramach działki budowlanej na której przewidziane są działania budowlane. Zapisy nie ograniczają możliwości realizacji garaży podziemnych na całym obszarze. 4

5 16. Ponadto należy zmienić zapisy wszędzie tam gdzie w ustaleniach szczegółowych nie przewidziano miejsc postojowych dla mieszkań realizowanych w obiektach usługowo mieszkaniowych np. B5 U (MN), B7 U (MN), B10U (MN). y A1.U(MN), A3.U(MN), A5.U(MN), A7.U(MN), A9.U(MN), A15.U(MN), B1.U(MN), B5.U(MN), B7.U(MN), B10.U(MN), B31.U(MN) ogólne 16 ogólne teren A1.U(MN), 22 teren A3.U(MN), 24 teren A5.U(MN), 26 teren A7.U(MN), 28 teren A9.U(MN), 34 teren A15.U(MN), 40 teren B1.U(MN), 44 teren B5.U(MN), 46 teren B7.U(MN), 49 teren B10.U(MN), m pod poziomem terenu). Obecnie na rysunku można jeszcze znaleźć tereny potencjalnie predestynowane do wykorzystania w celu poprawy niekorzystnego bilansu miejsc postojowych w obszarze objętym planem np. zachodnia część terenu E5. UO kompensacja parkingowa (podobnie do ustaleń mpzp Stegny); Należy wprowadzić obowiązek odtwarzania likwidowanych miejsc postojowych w ramach nowej inwestycji poprzez realizację zwiększonej liczby miejsc parkingowych w ramach nowej inwestycji (liczbę miejsc wynikającą ze wskaźników należy zwiększyć o liczbę likwidowanych miejsc i umożliwić dostęp obecnym użytkownikom. 15. ogólne dotyczące parkowania ( 16 pkt 5 lit. b) powinny być również uzupełnione o konkretne wskaźniki parkingowe odpowiednie dla różnych funkcji terenów z zastrzeżeniem wystąpienia wyjątków (doprecyzowania ustaleń dla poszczególnych terenów) w ustaleniach szczegółowych. Odniesienie wskaźników do ustaleń szczegółowych poszczególnych kwartałów jest niewygodne w praktycznym stosowaniu, zwłaszcza zważywszy proponowane ich duże zróżnicowanie. poprzez dodanie stosownego zapisu. W ramach zapisów wskaźniki parkingowe są wskazane w paragrafach dotyczących poszczególnych terenów, wprowadzenie ich do ustaleń ogólnych mogłoby utrudnić ich jednoznaczną interpretację. poprzez dodanie stosownego wskaźnika parkingowego dla terenów oznaczonych symbolem U(MN), gdzie dopuszczona jest przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 5

6 17. Należy bezwzględnie stosować, przyjęte w słowniczku określenia przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopuszczalne, które to określenia nie są generalnie stosowane przez autorów, w sformułowanych ustaleniach szczegółowych dla wszystkich terenów. 18. Należy zmienić w słowniczku, w określeniu procentowego udziału przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, pojęcia działki budowlanej - na budynek, zwłaszcza istotne jest to w zabudowie jednorodzinnej. Doprecyzować należy także użyte w tej definicji pojęcie działki budowlanej. 19. Weryfikacji należy również poddać przyjęty w 2 słowniczek terminów. W wielu wypadkach przyjęte w projekcie definicje nie odpowiadają definicjom legalnym, wiele z nich także ze względu na stopień skomplikowania lub niedookreślenia sformułowań może stwarzać problemy interpretacyjne w trakcie realizacji np. pkt 28 - apartamenty mieszkaniowe. 20. Dla terenu oznaczonego jako B12.UA, w związku z wnioskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącym przebudowy części pomieszczeń biurowych ze zmianą sposobu ich użytkowania, wnosimy o rozszerzenie punktu 3) ustępu 2 ustaleń szczegółowych dla tego terenu, o następujące sformułowanie w istniejącej zabudowie, dopuszcza się adaptację części pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia mieszkalne, przeznaczone na pobyt okresowy (pokoje gościnne), towarzyszące funkcji podstawowej. 21. Po ponownej analizie listy budynków dostarczonej przez SKZ oraz na podstawie materiału zdjęciowego z opisem, przekazanego przez Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów, należy zweryfikować w uzgodnieniu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków listę budynków zakwalifikowanych w ustaleniach, jako obiekty o wartościach zabytkowych. B12.UA 70 teren B31.U(MN) ogólne 2 2 pkt. 3) pkt.4) ogólne 2 51 ust. 2 pkt. 3) dopuszcza się realizację wolnostojącego budynku parkingu wielopoziomowego, dla którego ustala się realizację nie mniej niż 1 kondygnacji podziemnej, plan nie Sformułowania przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopuszczalne są stosowane tam gdzie faktycznie występuje jedno i drugie pojęcie. poprzez dodanie definicji działki budowlanej. nie przeznaczenie odnosi się do działki budowlanej, a nie budynków. Przyjęte w słowniczku definicje są zgodne z obowiązującym prawem. poprzez dodanie zapisu dopuszczającego adaptację do 20% pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia mieszkalne, przeznaczone na pobyt okresowy towarzyszące funkcji podstawowej. Uwzględnione poprzez dokonanie weryfikacji obiektów o wartościach zabytkowych na rysunku i zapisów dotyczących ochrony w tekście. 6

7 22. Dla wszystkich terenów oznaczonych w kwartałach A, B, C, jako... U(MN) oraz... MN, dla nowej zabudowy należy, bez względu na typ zabudowy, ustalić jednakową, maksymalną wysokość budynku na 12,0 metrów, w związku z faktem, iż większość budynków w obszarze jest o tej wysokości. 23. Dla wszystkich terenów oznaczonych jako U(MN) oraz MN, we wszystkich kwartałach przeznaczonych pod tego typu zabudowę, należy dopuścić możliwość przekształcenia funkcji budynku, rozszerzając zapis ustaleń o funkcję usługową, określając jej procentowy udział w poszczególnych kwartałach, tym samym usunąć zapisy ustalające wyłącznie możliwość zachowania istniejącej zabudowy usługowej, w związku z brakiem możliwości zdefiniowania tego znaczenia w sensie prawnym i faktycznym. 24. Dla terenów ustalonych na rysunku jako strefa zieleni, oznaczonych wewnątrz kwartałów zabudowy MN, należy obniżyć wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej do 30%, umożliwiając przez to realizację garaży podziemnych, pod częściami ogródków przydomowych. 25. Należy bezwzględnie skorygować ustalenia dla terenu B2.U, poprzez wyznaczenie linii zabudowy, określenie przeznaczenia terenu oraz ustalenie dojazdu do zabudowy jednorodzinnej, istniejącej jako drugi rząd budynków mieszkalnych, na działkach o adresach: Podbipięty 51A, 53, 53A, 55. Obecnie dojazd do budynków odbywa się poprzez wjazd zrealizowany od ulicy Rolnej, na działkach ew. nr 9/2 i 9/4 z obrębu 0408, na wysokości tych posesji. Należy także wyznaczyć odrębne zespoły zabudowy usługowej od strony ul. Niedźwiedzia do ciągu zabudowy jednorodzinnej oraz drugi w kierunku Al. Wilanowskiej(do granicy ). 26. Dla terenu A9.U(MN), w związku z ostateczną decyzją administracyjną, należy rozszerzyć ustalenia o możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej, przyjmując zapis dla kwartału A9.U (MN/MW). tereny U(MN), MN tereny U(MN), MN tereny MN B2.U A9.U(MN) y U(MN), MN tereny U(MN), MN tereny MN 41 teren B2.U 28 ust.2 pkt 1) zachowanie istniejącej i realizację nowej zabudowy usługowej z nie nie nie poprzez zmianę maksymalnej wysokości zabudowy dla terenów U(MN) i MN na 12,0m. nie w zakresie wysokości zabudowy dla terenu A9.U(MN) i B31. U(MN). dla terenów oznaczonych symbolem U(MN) przeznaczeniem podstawowym jest funkcja usługowa, a więc każdy z budynków można przekształcić na usługowy. Dla terenów oznaczonych symbolem U(MN) oraz MN wprowadza się zapis o dopuszczeniu zachowania, rozbudowy i przebudowy istniejącej zabudowy nie - procent dopuszczonych usług w zabudowie MN określają przepisy odrębne Prawo Budowlane. poprzez obniżenie dla strefy zieleni parametru do 50%. nie w zakresie przyjęcia dla strefy zieleni parametru na poziomie 30%. poprzez korektę wydzieleń w ramach terenu B2.U i wydzielenie ciągu pieszojezdnego umożliwiającego dojazd do istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz poprzez włączenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do terenu B4.MN. ustalenia dla tego terenu muszą być zgodne z ustaleniami Studium Warszawy które to dla tego terenu określa możliwość wyznaczenia funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej. 7

8 27. Dla terenu A4. MN, w ustaleniach szczegółowych, należy dodać w punkcie 2: 2) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy usługowej oraz dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy wielorodzinnej z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; (np. przy ulicy Wołodyjowskiego 72 znajduje się budynek wielorodzinny z jednym wejściem, jedną wewnętrzną klatką schodową i pięcioma odrębnymi lokalami mieszkalnymi). 28. Dla terenów oznaczonych A...U (MN), należy zmienić ustalenia dla terenów w taki sposób, by punkt 3 ustępu 2, przybrał formę odpowiednio: A1.U (MN) 3) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; A3.U(MN) 3) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; A5.U(MN) 3) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; A7.U (MN) 3) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; A15.U (MN), 3) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; Dla terenów oznaczonych B...U (MN), należy zmienić ustalenia dla terenów w taki sposób, by punkt 4 ustępu 2, przybrał formę odpowiednio: B1.U (MN), 4) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; B5.U (MN), A4.MN tereny U(MN) prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany. pkt3) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy 23 ust. 2 pkt 2) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy tereny U(MN) - dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy nie poprzez dodanie zapisu 23 ust 2 pkt 2 dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej z prawem do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy. nie w zakresie zaproponowanego zapisu o dopuszczeniu wymiany zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. poprzez dodanie dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej na terenach U(MN) zapisu: dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z prawem do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy. 8

9 4) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; B7.U (MN), 4) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; B10.U (MN), 4) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; B31.U (MN), 4) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; 29.Należy zrezygnować ze wskazywania na rysunku oraz definiowania w projekcie uchwały, ustaleń dla dróg wewnętrznych na terenie osiedla Służew nad Dolinką oraz wyznaczania, jako ustalenia, ciągów pieszych. Komunikacja na terenie osiedla odbywa się poprzez sieć pieszo-jezdnych dróg wewnętrznych, biegnących po terenach wydzielonych działek, z ustanowionymi służebnościami przejścia i przejazdu. Sieć dróg wewnętrznych pokrywa teren całego osiedla i nie ma powodu do wytypowania wyłącznie tych, które wskazano na rysunku. Tak jest na przykład, w przypadku drogi E11.KDW w rejonie placu zabaw, którą naprawdę jeździ się wzdłuż budynku na terenie E10.MW, czy też drogi D14.KDW, łączącej się w jeden ciąg z drogą D5.KDW, wzdłuż wschodniej granicy terenu D13.MW. W przypadku ciągów pieszych ustalonych na rysunku, to na przykład, błędnie wyznaczono go w pobliżu budynku o adresie Bacha 10, na tereniee18.mw, ponieważ jest to faktycznie ciąg pieszo-jezdny, jak większość w tym osiedlu, będący jednocześnie dojazdem pod budynek. 30. Należy bezwzględnie zrezygnować z ciągu pieszo-jezdnego E2.KPJ, którego realizacja wymaga nie tylko wyburzenia budynku hydroforni, usytuowanego na wydzielonej działce, ale i przesunięcia ogrodzenia działki szkolnej o 12 metrów, co w efekcie zabierze szkole szeroki pas zagospodarowanego fragmentu działki na którym funkcjonuje mini teren E2.KPJ 113 teren E2.KPJ poprzez rezygnację z wydzieleń na całym obszarze pod drogi wewnętrzne. poprzez korektę na rysunku i w tekście uchwały polegającą na rezygnacji z wydzielenia terenowego E2.KPJ wraz z wykreślenia ustaleń tekstu dotyczących tego terenu. 9

10 skate park oraz istnieje cenny drzewostan, ścieżki, oświetlenie, mała architektura, itp. W dodatku, dojazd tym ciągiem pieszym do terenu E1.MW(U), przetnie funkcjonujący i ustalony kierunek dojścia dzieci do szkoły, stwarzając nieistniejące do tej pory, niebezpieczeństwo kolizji pieszego z samochodem. Projektowany ciąg E2 KPJ powinien pozostać ciągiem pieszym KP. 31.Z uwagi na znaczne braki w ilości miejsc parkingowych, dla mieszkańców i potencjalnych użytkowników, na terenie całego obszaru objętego planem a w szczególności na terenie osiedla Służew nad Dolinką powtórnej, wnikliwej analizy, wymagają ustalenia przewidziane dla parkowania przyulicznego wzdłuż ulicy Wałbrzyskiej 2.KD-Z oraz dla terenów przewidzianych pod parkingi spiętrzone (... KS) a także terenów parkingów z usługami (...KS(U)). 32.W kwartale D17 MW należy ograniczyć nieprzekraczalne linie zabudowy do linii istniejących osiedla z wyłączeniem MPWiK. 33. Po wyjaśnieniu rozbieżności i sprawdzeniu ustaleń dla terenów...mwm, należy zobiektywizować ustalenia dla tych terenów. I tak na przykład, dla terenu B27.MWm ustalono wysokość zabudowy na 17m, przy liczbie 5 kondygnacji a dla sąsiedniego terenu B29.MWm, ustalono wysokość zabudowy na 17m, przy liczbie 4 kondygnacji. 34. W planie należy rezygnować z zapisu o prowadzeniu jezdni serwisowej w pasie drogowym Al. Wilanowskiej. Al. Wilanowska jest poza obszarem Służewa. Obowiązujący miejscowy plan y 2.KD-Z, C9.KS, D2.KS(U), E20.KS, E21.KS E23.KS(U), E28.KS, D17.MW y B27.MWm, B29.MWm 143 teren 2.KD-Z, 79 teren C9.KS, 86 teren D2.KS(U), 143 teren E20.KS, 143 teren E21.KS 143 teren E23.KS(U), 143 teren E28.KS, 101 teren D17.MW 66 ust 2 pkt 5 maksymalną wysokość zabudowy - 17m, lecz nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych; 68 ust 2 pkt 5 maksymalną wysokość zabudowy - 17m, lecz nie więcej niż 4 kondygnacji nadziemnych; ogólne 16 poprzez przeprowadzenie wnikliwej analizy i dokonanie weryfikacji ustaleń w zakresie parkowania na obszarze. poprzez ograniczenie linii zabudowy do istniejącej zabudowy. poprzez ustalenia dla obydwu terenów podobnych parametrów zabudowy. poprzez wykreślenie zapisu z tekstu 16 pkt. 1 lit. e. 10

11 zagospodarowania rej. Tzw. Dworca Południowego, na terenie którego Al. Wilanowska się znajduje, nie przewidywał tej inwestycji 35. Należy utrzymać w planie dotychczasowe, istniejące skrzyżowania ulic gminnych i wewnętrznych z Al. Wilanowską i ul. Wałbrzyską, nawet kosztem odstępstw od wymaganej, dopuszczalnej odległości między skrzyżowaniami dla dróg wyższych klas. Ruch z osiedli, położonych zarówno po północnej jak i południowej stronie ul. Wałbrzyskiej, powinien mieć możliwość jak najszybszego wyjazdu z ulic gminnych i wewnętrznych na ulice realizujące powiązania ponadlokalne. 36. Ulica 24 KD-D (ul. Batuty) powinna zostać drogą wewnętrzną. 37. Ulice 25 KD-D (ulica Sonaty) i 28 KDD powinny zostać drogami wewnętrznymi. 38. Ulica 26 KD-D (ul. Mozarta) powinna zostać drogą wewnętrzną. 39. Istnieją błędy w nazwach ulic w tekście projektu, w 16, w pkt ulica 25 KD-D nie jest ulicą Mozarta, jest to ulica Sonaty, - ulica 26 KD-D nie jest ulicą Sonaty, jest to ulica Mozarta. 40.Ulica 27 KD-D (ul. Wróbla po południowej stronie ul. Wałbrzyskiej) powinna zostać droga wewnętrzną. 41. Ulica 29 KD-D i 30 KD-D powinny zostać drogami wewnętrznymi. 24.KD-D y 25.KD-D, 28.KD-D 26.KD-D 27.KD- D y 29.KD-D, 30.KD-D 175 teren 24.KD-D 176 teren 25.KD-D 179 teren 28.KD-D 177 teren 26.KD-D 178 teren 27.KD-D 180 teren 29.KD-D 181 teren 30.KD-D nie nie nie poprzez pozostawienie układu drogowego oraz ich wzajemnych powiązań na ul. Wałbrzyskiej w sposób dotychczasowy. Droga jest istotna dla zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej terenów obszaru. poprzez zmianę drogi 28.KD-D z drogi dojazdowej na ciąg pieszo jezdny. nie dla drogi 25.KD-D, droga jest istotna dla zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej terenów obszaru. poprzez likwidację odcinka drogi dojazdowej 26.KD-D od terenu E2.KPJ do skrzyżowania z drogą 27.KD-D ul. Wróbla. nie poprzez pozostawienie odcinka drogi 26.KD-D na odcinku od ul Wróbla do ul. Bacha. Ten odcinek drogi jest istotny dla zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej terenów obszaru. poprzez weryfikację nazw ulic w tekście Droga jest istotna dla zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej terenów obszaru. poprzez zmianę wydzielenia 30.KD-D droga dojazdowa na ciąg pieszo jezdny. nie dla drogi 29.KD-D droga jest istotna dla zapewnienie właściwej 11

12 42. Ulica 22 KD-D powinna zostać drogą wewnętrzną. 43. Z dróg, w stanie istniejącym wewnętrznych, o nie uporządkowanym, w części, stanie własności, wnioskowanych na podstawie do otrzymania kategorii drogi publicznej powinny zostać: a) Droga 23 KD-D (ul. Bacha), droga 7.1 KD-L (ul. Bacha), 7.2 KD-L (ul. Bacha) i 31 KD-D (ul. Bacha na rys. oznaczona jako 31.1 KD-D). b) Droga 12 KD-L ( ul. Noskowskiego ) ciąg ulicy Bacha-Noskowskiego, na odc. Od ul. Puławskiej/ul. Wałbrzyskiej do ulicy Wałbrzyskiej jest obwodnicą osiedla. c) Droga 13 KD-D (ul. Kmicica) jest to droga spinająca trzy drogi publiczne, gminne: Wołodyjowskiego, Skrzetuskiego i Wernyhory. d) Droga 8 KD-L (ul. Batuty) i droga 11 KD- L (ul. Sonaty). e) Droga 9 KD-L i 10 KD-L (drogi zapisane jako projektowane, de facto już istniejące w terenie). 44. Obszar E1.MW(U) powinien mieć obsługę komunikacyjną wyłącznie od strony Al. KEN 4.2 KD-Z pkt 5 lit. f należy zlikwidować, gdyż: a) Parkowanie może odbywać się nie tylko w zatokach, ale także na chodnikach oraz na pasach postojowych na jezdni. b) Na drodze jednokierunkowej, której pas drogowy ma szer. 12,5 metra można wyznaczyć parkowanie skośne, a nie tylko równoległe. c) Na drodze, której pas drogowy ma szer. 15 metrów można wyznaczyć obustronne parkowanie równoległe, zamiast parkowania prostopadłego. d) Kwestia możliwości parkowania oraz określenia jego sposobu jest sprawą inżynierii 22.KD- D 173 teren 22.KD-D KD-D 23 KD-D 150 (ul. Bacha), 7.1 KD-L 7.1 KD-L 7.2 KD-L (ul. Bacha) 31 KD-D 12 KD-L ( ul. Noskowskiego ) 13 KD-D (ul. Kmicica) 8 KD-L (ul. Batuty) KD-L KD-D KD-L KD-D KD-L KD-L 11 KD-L (ul. Sonaty) 9 KD-L 10 KD-L KD-L KD-L E1.MW(U) 112 ust3 pkt1) obsługę komunikacyjną terenu od ciągu pieszo-jezdnego E2.KPJ ogólne 16 obsługi komunikacyjnej terenów obszaru. Droga jest istotna dla zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej terenów obszaru. poprzez pozostawienie bez zmian ustaleń dla wymienionych dróg. poprzez dopuszczenie obsługi komunikacyjnej dla terenu E1.MW(U) od strony drogi 4.2.KD-Z al.ken. poprzez wykreślenie zapisów 16 pkt 5 lit. f oraz zapisów w przepisach szczegółowych dla terenów dróg w tym zakresie. 12

13 ruchu i nie powinna być przesądzana na etapie mpzp. Z powodów jak wyżej należy usunąć, ze szczegółowych ustaleń dla dróg, wszystkie zapisy dotyczące dopuszczalnego parkowania w zatokach. Nie jest to problematyka mpzp. 47. Na rysunku i prognozy dla terenów A9 U(MN) oraz B25 MW(U) nieprzekraczalne linie zabudowy należy dostosować do granic stref ochronnych (15m) związanych z pomnikami przyrody ożywionej. 48. Należy przesunąć informacje o pomnikach przyrody do warstwy ustaleń. 49. Wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej co najmniej dla terenów usług o ustalonych parametrach w granicach 0-10% (np. B2 U, B15 U, E 28 U i E 18 ZC) powinny być podwyższone. 50. W 17 ust. 4 pkt 1 należy dodać ustala się odprowadzanie..do ziemi lub zbiorników retencyjnych oraz w określonych przypadkach do kanalizacji deszczowej. 51. W 17 ust. 4 należy dodać pkt 5, który powinien brzmieć: zakazuje się kształtowania powierzchni działek w sposób powodujący spływ z nich wód opadowych lub roztopowych na tereny sąsiednie. y A9.U(MN), B24.MN, B25.MW(U) y A9.U(MN), B24.MW, B25.MW(U) y U 28 teren A9.U(MN) 63 teren B24.MN, 64 teren B25.MN(U) y A9.U(MN), B24.MW, B25.MW(U) y U ogólne 17 ogólne W ustaleniach szczegółowych terenów, których dotyczą ograniczenia związane z lokalizacją pomnika przyrody należy zawrzeć odpowiednie zapisy (zakazy, nakazy i ograniczenia). nie w zapisach, które są zgodne z przepisami odrębnymi. poprzez korektę linii zabudowy na rysunku. Pomnik przyrody jest powoływany na podstawie przepisów odrębnych i nie jest ustaleniem, a jedynie informacją. poprzez weryfikację wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla terenów oznaczonych symbolem U i ewentualną zmianę PBC na tych, dla których zmiana jest zasadna. nie dla pozostałych terenów U poddanych weryfikacji dla których uznano za niezbędne pozostawienie PBC na dotychczasowym poziomie. poprzez dodanie stosownego zapisu. Nie ma konieczności wprowadzania zapisu ustawowego wynikającego z przepisów odrębnych. 52. W 7 pkt 1 słowo reklam należy zastąpić słowem nośników reklamowych ogólne 7 w zapisach. A9.U(MN) 28 teren A9.U(MN) 53.W ustaleniach szczegółowych dla terenu A9.U(MN), należy przywołać zapis dotyczący ustanowienia pomnika przyrody przy ul. Wróbla. (Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego). Wskazanie tego obiektu wraz ze strefą ochronną jest wystarczające i zgodne z przepisami odrębnymi. 13

14 Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy 1. W prognozie skutków finansowych uchwalenia : nie analizowano i nie uwzględniono kosztów związanych z realizacją roszczeń wynikających z art. 36 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszarów, dla których w zapisach rejonu Służewa nie uwzględniono wydanych dotychczas decyzji o warunkach zabudowy, a wskazania ograniczają lub uniemożliwiają realizację inwestycji określonych w ww. decyzjach. Wszystkie decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak również decyzje pozwoleń na budowę kończące postępowania administracyjne prowadzone w BA i PP oraz WA i B dla Dzielnicy Mokotów udostępnione są projektantom w Centralnym Rejestrze Decyzji prowadzonym w BA i PP; 2.Nie oszacowano kosztów wykupu wszystkich dróg publicznych określonych w projekcie (np. nie ujęto w prognozie drogi 13 KD- D w granicach dz. ew. nr 422/1 z obr pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej) - w dalszej części uwag przedstawiamy przeprowadzoną przez Zarządcę Dróg Gminnych analizę zasadności dokonanych projektem przekształceń dróg wewnętrznych w drogi publiczne, z wnioskowanym ograniczeniami ww. przekształceń w kontekście czystości i zasadności układu komunikacyjnego rejonu Służewa. 3. Nie uwzględniono kosztów niezbędnych do nabycia terenów przeznaczonych pod funkcje oświatowe: - dz. ew. nr 424/3 z obr będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej położonej na terenie oznaczonym na rysunku symbolem A18.UO (Zespół Żłobków m.st. Warszawy Żłobek nr 3), - dz. ew. nr 7/1 z obr położonej w granicach obszaru C8.UO objętej postępowaniem o zwrot nieruchomości na podstawie przepisów dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy 4. 1W przedstawionym projekcie brak jest nadal czytelnego i jednoznacznego przesądzenia kształtu, charakteru i przeznaczenia dz. ew. nr 422/1 z obr dz. ew. nr 424/3 z obr. 0407; dz. ew. nr 7/1 z obr teren 13 KD-D 37 teren A18.UO; 78 teren C8.UO Wszystkie koszty związane z zaproponowanymi ustaleniami zostały uwzględnione w prognozie finansowej. Treść uwagi jest opinią na temat prognozy skutków finansowych. poprzez oszacowanie kosztów. Zwrot oraz koszty związane z postępowaniem o zwrot nieruchomości na podstawie działan dekretu nie wynikają z ustaleń, a więc nie są brane pod uwagę. Jest to ogólna opinia do projektu. Nie sprecyzowano konkretnych wniosków 14

15 przyszłej zabudowy wielu terenów Służewa Nie wyznaczono, poza nielicznymi wyjątkami, obowiązujących linii zabudowy. W planie należy wyznaczyć obowiązujące linie zabudowy, zwłaszcza w części Służewa Niskiego dla wszystkich historycznych ulic, z liniami nieprzekraczalnymi ograniczającymi możliwość zabudowy w głąb ogrodów. 5. Należy ustalić jako obowiązujące, wszystkie linie zabudowy dla terenów graniczących z ulicami: 4.1 KD-Z (ul. Rolna) oraz 4.2 KD-Z (Al. KEN). Plan winien odnieść się do możliwości inwestycyjnych działek położonych w pierzei tych ulic, także w zakresie ewentualnego innego podziału działek ewidencyjnych. Ze względu na skomplikowaną sytuację własnościową tych nieruchomości, zaproponowane projektem zasady ich zabudowy będą niemożliwe do zrealizowania, a co najmniej bardzo utrudnione. Pozostawienie wzdłuż Al. KEN nieprzekraczalnych linii zabudowy spowoduje, że właściciel nieruchomości położonej od strony osiedla, realizując zabudowę uniemożliwi racjonalne zagospodarowanie pozostałej części działki. Także realizacja zabudowy wyłącznie w pierzei utrudni wykorzystanie całości terenu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego winien wskazać najbardziej racjonalny sposób zabudowy, z uwzględnieniem własności nieruchomości. 6. Jednocześnie dla terenów E4U oraz D23U i D27U należy dopuścić możliwość realizacji parkingów wielopoziomowych w kondygnacjach nadziemnych oraz funkcję mieszkaniową nie uniemożliwiają tych funkcji zapisy Studium, a elastyczność w zakresie funkcji da większe możliwości inwestycyjne właścicielom terenów, w tym m.st. Warszawie. 7. Należy skoordynować wyznaczane linie zabudowy z zabudową już istniejącą, przewidziana do trwałej adaptacji - np w kwartale B9.MN, przesunąć linie zabudowy do linii zabudowy istniejącej. tereny A7.U(MN), A15.U(MN), B2.U, B15.U, D8.U, D23.U, D27.U, E1.MW(U), E3.MW(U), E4.U tereny D23.U, D27.U, E4.U teren B9.MN 26 teren A7.U(MN), 34 teren A15.U(MN), 41 teren B2.U, 54 teren B15.U, 92 teren D8.U, 107 teren D23.U, 111 teren D27.U, 112 teren E1.MW(U), 114 teren E3.MW(U), 115 teren E4.U 107 teren D23.U, 111 teren D27.U, 115 teren E4.U 48 teren B9.MN nieuwzględ nie Wyznaczenie obowiązujących linii zabudowy wzdłuż wszystkich historycznych ulic, uniemożliwi w sposób prawidłowy rozbudowę istniejących budynków, których lokalizacja na działkach jest w różnej odległości od linii rozgraniczających dróg publicznych; ponadto w ramach strefy zieleni nie ma konieczności wyznaczania nieprzekraczalnych linii zabudowy. poprzez określenie obowiązującej linii zabudowy wzdłuż 4.KD-Z Al. KEN. nie, dla części terenów pozostają nieprzekraczalne linie zabudowy. poprzez dopuszczenie realizacji parkingów wielopoziomowych na terenach E4.U, D23.U i D27.U. nie, w związku z uzgodnieniami projekt dla tych terenów nie przewiduje wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jako dopuszczalnej. poprzez korektę nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie ze stanem istniejącym. 15

16 8. W kwartałach C1.MN, C2.MW, C4.MN oraz C7.UZ, należy bezwzględnie wyznaczyć linie zabudowy oraz ustalić maksymalne parametry zabudowy. 9. W kwartale C1.MN należy rozważyć ustalenie, w nawiązaniu do stanu istniejącego, możliwości rozwoju zabudowy jednorodzinnej poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy. 10. W uzgodnieniu z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków, należy nanieść na rysunek granice oraz umieścić w tekście uchwały (w ustaleniach szczegółowych dla wszystkich terenów położonych w wyznaczonych granicach stanowiska archeologicznego), odpowiedni zapis dotyczący warunków badań archeologicznych na stanowisku nr AZP 58-66/ Dla obszarów szkół publicznych, zwłaszcza dla terenu C8.UO, należy wyznaczyć w szerszym zakresie nieprzekraczalne linie zabudowy dla umożliwienia realizacji przyszłych planów zabudowy placówek. W przypadku terenu C8.UO w kierunku południowo-wschodnim, w przypadku terenu B19.UO w kierunku wschodnim, terenu E5.UO zachodnim. Wyznaczone planem linie zabudowy ograniczają możliwości inwestycyjne ww. szkół. 12. Należy ściśle określić ustalenia dla wszystkich przestrzeni publicznych, wyznaczonych na rysunku w liniach rozgraniczających ulic (na rysunku - szara kratka). Należy zdefiniować warunki oraz zasady i możliwości ich zagospodarowania. W przypadku nie określenia ustaleń dla terenów przestrzeni publicznych, należy bezwzględnie zrezygnować z ustalenia na tych terenach, w wyznaczonych, konkretnych miejscach, szpalerów, rzędów drzew, w znakomity sposób utrudniających przyszłe zagospodarowanie. tereny C1.MN, C2.MW, C4.MN oraz C7.UZ, 71 teren C1.MN, 72 teren C2.MW, 74 teren C4.MN, 77 teren C7.UZ teren C1.MN, 71 teren C1.MN tereny C8.UO, B19.UO, E5.UO 13 pkt 5 Rysunek ogólne 14 zasady kształtowania przestrzeni publicznych W związku z ustaleniami Studium dotyczącym ograniczeń zabudowy w strefie bezpośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej wyznaczenie linii zabudowy i parametrów nowej zabudowy jest niemożliwe. Konieczna jest wymagana prawem zgodność ustaleń Studium z ustaleniami. W związku z ustaleniami Studium dotyczącymi ograniczeń zabudowy w strefie bezpośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej wyznaczenie linii zabudowy i parametrów nowej zabudowy jest niemożliwe. Konieczna jest wymagana prawem zgodność ustaleń studium z ustaleniami. stanowiska takie są wyznaczone na rysunku oraz w tekście w 13 pkt 5 poprzez korektę nieprzekraczalnych linii zabudowy dla terenów C8.UO, B19.UO, E5.UO na których znajdują się szkoły publiczne. poprzez zapisy 14 dotyczącego przestrzeni publicznych w tym przestrzeni publicznych wymagających specjalnego opracowania posadzki. Oznaczenie graficzne szpalerów nie oznacza nakazu nasadzenia drzewa w konkretnym miejscu, jest to informacja, a nie ustalenie. 16

17 13. W planie należy stosować wskaźniki parkingowe określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy bądź w Projekcie normatywu parkingowego dla m.st. Warszawy zalecanego jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu mpzp. Należy zrezygnować z nielogicznego i mogącego podlegać niewłaściwej interpretacji, zapisu ustalającego wskaźniki parkingowe w formie na każde rozpoczęte 1000 m 2 powierzchni użytkowej. Należy również zmniejszyć wskaźnik dla zabudowy jednorodzinnej np. na 2 miejsca postojowe na budynek. W większości kwartałów brak jest możliwości realizacji 4 miejsc parkingowych na działce z zachowaniem przepisów technicznych, jak również brak jest uzasadnienia dla ograniczania liczby lokali w zabudowie jednorodzinnej do jednego W 16 pkt 5 należy dodać podpunkty lit. g,h,i: a) g - zakaz włączania do bilansu miejsc parkingowych dla inwestycji ogólnodostępnych miejsc zlokalizowanych na terenach dróg publicznych i wewnętrznych w celu osiągnięcia wymaganego wskaźnika; Nie poprzez wykreślenie słowa każde rozpoczęte dla wskaźników parkingowych oraz zmianę wskaźnika parkingowego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nadanie mu formy: 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny. Bilans miejsc parkingowych winien następować w ramach działki budowlanej na której przewidziane są działania budowlane h dopuszczenie parkingów pod boiskami i innymi obiektami wszędzie tam gdzie warunki gruntowe na to pozwalają (tj. z wyłączeniem obszarów występowania wysokiego poziomu wód gruntowych - mniej niż 2 m pod poziomem terenu). Obecnie na rysunku można jeszcze znaleźć tereny potencjalnie predestynowane do wykorzystania w celu poprawy niekorzystnego bilansu miejsc postojowych w obszarze objętym planem np. zachodnia część terenu E5. UO kompensacja parkingowa (podobnie do ustaleń mpzp Stegny); Należy wprowadzić obowiązek odtwarzania likwidowanych miejsc postojowych w ramach nowej inwestycji poprzez realizację zwiększonej liczby miejsc parkingowych w ramach nowej inwestycji (liczbę miejsc wynikającą ze wskaźników należy zwiększyć o liczbę likwidowanych miejsc i umożliwić dostęp obecnym ogólne 16 Nie Zapisy nie ograniczają możliwości realizacji garaży podziemnych na całym obszarze. poprzez dodanie stosownego zapisu. 17

18 użytkownikom. 15. ogólne dotyczące parkowania ( 16 pkt 5 lit. b) powinny być również uzupełnione o konkretne wskaźniki parkingowe odpowiednie dla różnych funkcji terenów z zastrzeżeniem wystąpienia wyjątków (doprecyzowania ustaleń dla poszczególnych terenów) w ustaleniach szczegółowych. Odniesienie wskaźników do ustaleń szczegółowych poszczególnych kwartałów jest niewygodne w praktycznym stosowaniu, zwłaszcza zważywszy proponowane ich duże zróżnicowanie. 16. Ponadto należy zmienić zapisy wszędzie tam gdzie w ustaleniach szczegółowych nie przewidziano miejsc postojowych dla mieszkań realizowanych w obiektach usługowo mieszkaniowych np. B5 U (MN), B7 U (MN), B10U (MN). 17. Należy bezwzględnie stosować, przyjęte w słowniczku określenia przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopuszczalne, które to określenia nie są generalnie stosowane przez autorów, w sformułowanych ustaleniach szczegółowych dla wszystkich terenów. 18. Należy zmienić w słowniczku, w określeniu procentowego udziału przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, pojęcia działki budowlanej - na budynek, zwłaszcza istotne jest to w zabudowie jednorodzinnej. Doprecyzować należy także użyte w tej defini- y A1.U(MN), A3.U(MN), A5.U(MN), A7.U(MN), A9.U(MN), A15.U(MN), B1.U(MN), B5.U(MN), B7.U(MN), B10.U(MN), B31.U(MN) ogólne teren A1.U(MN), 22 teren A3.U(MN), 24 teren A5.U(MN), 26 teren A7.U(MN), 28 teren A9.U(MN), 34 teren A15.U(MN), 40 teren B1.U(MN), 44 teren B5.U(MN), 46 teren B7.U(MN), 49 teren B10.U(MN), 70 teren B31.U(MN) 2 pkt 3) i pkt4) nie W ramach zapisów wskaźniki parkingowe są wskazane w paragrafach dotyczących poszczególnych terenów, wprowadzenie ich do ustaleń ogólnych mogłoby utrudnić ich jednoznaczną interpretację. poprzez dodanie stosownego wskaźnika parkingowego dla terenów oznaczonych symbolem U(MN), gdzie dopuszczona jest przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sformułowania przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopuszczalne są stosowane tam gdzie faktycznie występuje jedno i drugie pojęcie. poprzez dodanie definicji działki budowlanej. nie przeznaczenie odnosi się do działki budowlanej, a nie budynków. 18

19 cji pojęcie działki budowlanej. 19. Weryfikacji należy również poddać przyjęty w 2 słowniczek terminów. W wielu wypadkach przyjęte w projekcie definicje nie odpowiadają definicjom legalnym, wiele z nich także ze względu na stopień skomplikowania lub niedookreślenia sformułowań może stwarzać problemy interpretacyjne w trakcie realizacji np. pkt 28 - apartamenty mieszkaniowe. 20. Dla terenu oznaczonego jako B12.UA, w związku z wnioskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącym przebudowy części pomieszczeń biurowych ze zmianą sposobu ich użytkowania, wnosimy o rozszerzenie punktu 3) ustępu 2 ustaleń szczegółowych dla tego terenu, o następujące sformułowanie w istniejącej zabudowie, dopuszcza się adaptację części pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia mieszkalne, przeznaczone na pobyt okresowy (pokoje gościnne), towarzyszące funkcji podstawowej. 21. Po ponownej analizie listy budynków dostarczonej przez SKZ oraz na podstawie materiału zdjęciowego z opisem, przekazanego przez Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów, należy zweryfikować w uzgodnieniu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków listę budynków zakwalifikowanych w ustaleniach, jako obiekty o wartościach zabytkowych. 22. Dla wszystkich terenów oznaczonych w kwartałach A, B, C, jako... U(MN) oraz... MN, dla nowej zabudowy należy, bez względu na typ zabudowy, ustalić jednakową, maksymalną wysokość budynku na 12,0 metrów, w związku z faktem, iż większość budynków w obszarze jest o tej wysokości. 23. Dla wszystkich terenów oznaczonych jako U(MN) oraz MN, we wszystkich kwartałach przeznaczonych pod tego typu zabudowę, należy dopuścić możliwość przekształcenia funkcji budynku, rozszerzając zapis ustaleń o funkcję usługową, określając jej procentowy B12.UA tereny U(MN), MN tereny U(MN), MN ogólne 2 51 ust. 2 pkt 3) dopuszcza się realizację wolnostojącego budynku parkingu wielopoziomowego, dla którego ustala się realizację nie mniej niż 1 kondygnacji podziemnej, y U(MN), MN tereny U(MN), MN poprzez dodanie zapisu dopuszczającego adaptację do 20% pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia mieszkalne, przeznaczone na pobyt okresowy towarzyszące funkcji podstawowej. nie nie Przyjęte w słowniczku definicje są zgodne z obowiązującym prawem. Uwzględnione poprzez dokonanie weryfikacji obiektów o wartościach zabytkowych na rysunku i zapisów dotyczących ochrony w tekście. poprzez zmianę maksymalnej wysokości zabudowy dla terenów U(MN) i MN na 12,0m. nie w zakresie wysokości zabudowy dla terenu A9.U(MN) i B31. U(MN). dla terenów oznaczonych symbolem U(MN) przeznaczeniem podstawowym jest funkcja usługowa a więc każdy z budynków można przekształcić na usługowy. nie dla terenów oznaczonych symbolem (MN) ustalenia pozostają bez zmian, przewiduje się pozostawienie terenów 19

20 udział w poszczególnych kwartałach, tym samym usunąć zapisy ustalające wyłącznie możliwość zachowania istniejącej zabudowy usługowej, w związku z brakiem możliwości zdefiniowania tego znaczenia w sensie prawnym i faktycznym. 24. Dla terenów ustalonych na rysunku jako strefa zieleni, oznaczonych wewnątrz kwartałów zabudowy MN, należy obniżyć wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej do 30%, umożliwiając przez to realizację garaży podziemnych, pod częściami ogródków przydomowych. 25. Należy bezwzględnie skorygować ustalenia dla terenu B2.U, poprzez wyznaczenie linii zabudowy, określenie przeznaczenia terenu oraz ustalenie dojazdu do zabudowy jednorodzinnej, istniejącej jako drugi rząd budynków mieszkalnych, na działkach o adresach: Podbipięty 51A, 53, 53A, 55. Obecnie dojazd do budynków odbywa się poprzez wjazd zrealizowany od ulicy Rolnej, na działkach ew. nr 9/2 i 9/4 z obrębu 0408, na wysokości tych posesji. Należy także wyznaczyć odrębne zespoły zabudowy usługowej od strony ul. Niedźwiedzia do ciągu zabudowy jednorodzinnej oraz drugi w kierunku Al. Wilanowskiej(do granicy ). 26. Dla terenu A9.U(MN), w związku z ostateczną decyzją administracyjną, należy rozszerzyć ustalenia o możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej, przyjmując zapis dla kwartału A9.U (MN/MW). 27. Dla terenu A4. MN, w ustaleniach szczegółowych, należy dodać w punkcie 2: 2) do- tereny MN B2.U A9.U(MN) tereny MN 41 teren B2.U 28 ust.2 pkt 1) zachowanie istniejącej i realizację nowej zabudowy usługowej z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany. pkt3) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy A4.MN 23 ust. 2 pkt 2) dopuszcza się zachowanie nie nie- uwzględ- jako podstawowego przeznaczenia - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a procent dopuszczonych usług w tego typu zabudowie określają przepisy odrębne Prawo Budowlane. poprzez obniżenie dla strefy zieleni parametru do 50%. nie w zakresie przyjęcia dla strefy zieleni parametru na poziomie 30% poprzez korektę wydzieleń w ramach terenu B2.U i wydzielenie ciągu pieszo jezdnego umożliwiającego dojazd do istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz poprzez włączenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do terenu B4.MN. ustalenia dla tego terenu muszą być zgodne z ustaleniami Studium Warszawy, które to dla tego terenu określa możliwość wyznaczenia funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej. poprzez dodanie zapisu 23 ust 2 pkt 2 dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 20

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul.

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie : uwzględniono

Rozstrzygnięcie : uwzględniono Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. Rady Miasta Łuków w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, w obrębie ewidencyjnym Górki, w rejonie ulic

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r.

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Głównej i Zawady w Poznaniu. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 5525 UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Madalińskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 sierpnia 2015 r. Poz. 3274 Elektronicznie podpisany przez: Marzena Radzik-Bryś; ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZK Data: 2015-08-19 12:18:44 UCHWAŁA NR /90/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r.

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r. Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339//P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia r. WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PABIANICE POŁOŻONEJ MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY Załącznik do Zarządzenia Nr 2184/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 2009 r. WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU Na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga. Ustalenia projektu planu dla nieruchomośc i, której dotyczy uwaga. uwagi. Uwaga uwzględ niona

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga. Ustalenia projektu planu dla nieruchomośc i, której dotyczy uwaga. uwagi. Uwaga uwzględ niona Załącznik NR 2 do Uchwały Nr XLI/348/2005 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2005 r Rozstrzygnięcie w sprawie uwag zgłoszonych do projektu planu Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

uwaga uwzgl ędnio na Propozycja przeprowadzenia wjazdu na teren posesji przez teren sąsiednich działek będących własnością Miasta Łuków.

uwaga uwzgl ędnio na Propozycja przeprowadzenia wjazdu na teren posesji przez teren sąsiednich działek będących własnością Miasta Łuków. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/56/2011 z dnia 13 maja 2011r. Rady Miasta Łuków w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(w przedłożonym do uchwalenia projekcie planu miejscowego teren 6KDD i 7KDL)

(w przedłożonym do uchwalenia projekcie planu miejscowego teren 6KDD i 7KDL) Załącznik nr 2 do uchwały Nr 562 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3013 UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dnia r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planie.

Dnia r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planie. Załącznik Nr 2 Do Uchwały. Rady Miejskiej w Wołominie z dnia... Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla 1-go Maja II

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/165/11 Rady Gminy Mielno z dnia 19.12.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 3980 UCHWAŁA NR XXXI/634/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r.

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno usługowej na działkach nr 178/5, 178/6, 179/2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r.

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r. UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r. Wyłożenie do publicznego wglądu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Handlowe M1 w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1527 UCHWAŁA NR XIX/205/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Rozwój Osiedla Żerań w rejonie ulic: Kowalczyka oraz Krzyżówki

Rozwój Osiedla Żerań w rejonie ulic: Kowalczyka oraz Krzyżówki Rozwój Osiedla Żerań w rejonie ulic: Kowalczyka oraz Krzyżówki I n f o r m a c j a Z a r z ą d u D z i e l n i c y B i a ł o ł ę k a m. s t. W a r s z a w y 1. Stan obecny osiedla Żerań. 2. Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 217/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 grudnia 2014 WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r. Projekt do pkt 11a UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice, w gminie Sierakowice.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r

Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola w granicach ulic: Powstańców Śląskich,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE

ANALIZA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE ANALIZA BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO CASTORAMA Z MAGAZYNEM, CZĘŚCIĄ BIUROWĄ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ W RADOMIU PRZY UL. ENERGETYKÓW / ŻÓŁKIEWSKIEGO Inwestor oraz jego adres: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Jana Styki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 września 2016 r. Poz. 4837 UCHWAŁA NR XXIII/173/2016 RADY GMINY CIASNA z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/57/11 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 26 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/57/11 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 26 października 2011 r. UCHWAŁA NR XII/57/11 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie. Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA Projekt z dnia 13 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA z dnia 5 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZUBRZYCKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolinko Rynkowa 3 w Szczecinie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA. OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą)

USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA. OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 217/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 grudnia 2014 WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SZKOLNA-KAMIENIEC-SZPITALNA

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SZKOLNA-KAMIENIEC-SZPITALNA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SZKOLNA-KAMIENIEC-SZPITALNA PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA W ZAKOPANEM (do wyłożenia do publicznego wglądu) ZESPÓŁ AUTORSKI PROGNOZY: GŁÓWNI PROJEKTANCI:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22.02.20001 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dworców. Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SOPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI

ROZSTRZYGNIĘCIE O SOPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XCV/1271/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SOPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r.

Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r. Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice część

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie

Bardziej szczegółowo

PLAN MIEJSCOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA PRZY ULICY PROSTEJ W LIGOCIE PIĘKNEJ I MALINIE MPZP LIGOTA-MALIN

PLAN MIEJSCOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA PRZY ULICY PROSTEJ W LIGOCIE PIĘKNEJ I MALINIE MPZP LIGOTA-MALIN PLAN MIEJSCOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA PRZY ULICY PROSTEJ W LIGOCIE PIĘKNEJ I MALINIE MPZP LIGOTA-MALIN uchwała nr III/X/62/99 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 1999 roku AUTOR

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE PÓŁNOC-OBSZAR II.2:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.)

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.) UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KONINA

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KONINA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia. 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KONINA w sprawie listy nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeżewo - tereny rekreacyjne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Ustka z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Na podstawie art. 20 ust 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice gmina Jelcz-Laskowice MPZP Plac Jana Pawła II Wyłożenie JELCZ-LASKOWICE,

Bardziej szczegółowo