WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA"

Transkrypt

1 Data wpływu uwagi WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA CZĘŚĆ I Lp. 1. Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi Treść uwagi Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga projektu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzonej uwagi Rozstrzygnięcie Rady Miasta załącznik do uchwały nr z dnia Uwagi uzasadnienie do uwag nieuwzględnionych Uwaga Uwaga nie Uwaga uwzglę d Uwaga nieuwzglę d W prognozie skutków finansowych uchwalenia : nie analizowano i nie uwzględniono kosztów związanych z realizacją roszczeń wynikających z art. 36 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszarów, dla Burmistrz Dzielnicy których w zapisach rejonu Służewa nie Mokotów uwzględniono wydanych dotychczas decyzji o Miasta Stołecznego warunkach zabudowy, a wskazania Warszawy ograniczają lub uniemożliwiają realizację ul. Rakowiecka 25/27 inwestycji określonych w ww. decyzjach Warszawa Wszystkie decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak również decyzje pozwoleń na budowę kończące postępowania administracyjne prowadzone w BA i PP oraz WA i B dla Dzielnicy Mokotów udostępnione są projektantom w Centralnym Rejestrze Decyzji prowadzonym w BA i PP; 2.Nie oszacowano kosztów wykupu wszystkich dróg publicznych określonych w projekcie (np. nie ujęto w prognozie drogi 13 KD-D w granicach dz. ew. nr 422/1 z obr pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej) - w dalszej części uwag przedstawiamy przeprowadzoną przez Zarządcę Dróg Gminnych analizę zasadności dokonanych projektem przekształceń dróg wewnętrznych w drogi publiczne, z wnioskowanym ograniczeniami ww. przekształceń w kontekście czydz. ew. nr 422/1 z obr teren 13 KD-D Wszystkie koszty związane z zaproponowanymi ustaleniami zostały uwzględnione w prognozie finansowej. Treść uwagi jest opinią na temat prognozy skutków finansowych. poprzez oszacowanie kosztów. 1

2 stości i zasadności układu komunikacyjnego rejonu Służewa. 3. Nie uwzględniono kosztów niezbędnych do nabycia terenów przeznaczonych pod funkcje oświatowe: - dz. ew. nr 424/3 z obr będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej położonej na terenie oznaczonym na rysunku symbolem A18.UO (Zespół Żłobków m.st. Warszawy Żłobek nr 3), - dz. ew. nr 7/1 z obr położonej w granicach obszaru C8.UO objętej postępowaniem o zwrot nieruchomości na podstawie przepisów dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy W przedstawionym projekcie brak jest nadal czytelnego i jednoznacznego przesądzenia kształtu, charakteru i przeznaczenia przyszłej zabudowy wielu terenów Służewa Nie wyznaczono, poza nielicznymi wyjątkami, obowiązujących linii zabudowy. W planie należy wyznaczyć obowiązujące linie zabudowy, zwłaszcza w części Służewa Niskiego dla wszystkich historycznych ulic, z liniami nieprzekraczalnymi ograniczającymi możliwość zabudowy w głąb ogrodów. dz. ew. nr 424/3 z obr. 0407; dz. ew. nr 7/1 z obr Należy ustalić jako obowiązujące, wszystkie linie zabudowy dla terenów graniczących z ulicami: 4.1 KD-Z (ul. Rolna) oraz 4.2 KD- Z (Al. KEN). Plan winien odnieść się do możliwości inwestycyjnych działek położonych w pierzei tych ulic, także w zakresie ewentualnego innego podziału działek ewidencyjnych. Ze względu na skomplikowaną sytuację własnościową tych nieruchomości, zaproponowane projektem zasady ich zabudowy będą niemożliwe do zrealizowania, a co najmniej bardzo utrudnione. Pozostawienie wzdłuż Al. KEN nieprzekraczalnych linii zabudowy spowoduje, że właściciel nieruchomości położonej od strony osiedla, realizując zabudowę uniemożliwi racjonalne zagospodarowanie pozostałej części działki. Także realizacja zabudowy wyłącznie w pierzei utrudni wykorzystanie całości terenu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego winien wskazać najbardziej racjotereny A7.U(MN), A15.U(MN), B2.U, B15.U, D8.U, D23.U, D27.U, E1.MW(U), E3.MW(U), E4.U 37 teren A18.UO; 78 teren C8.UO 26 A7.U(MN), 34 teren A15.U(MN), 41 teren B2.U, 54 teren B15.U, 92 teren D8.U, 107 teren D23.U, 111 teren D27.U, 112 teren E1.MW(U), 114 teren nie Zwrot oraz koszty związane z postępowaniem o zwrot nieruchomości na podstawie działan dekretu nie wynikają z ustaleń, a więc nie są brane pod uwagę. Jest to ogólna opinia do projektu. Nie sprecyzowano konkretnych uwag. Wyznaczenie obowiązujących linii zabudowy wzdłuż wszystkich historycznych ulic, uniemożliwi w sposób prawidłowy rozbudowę istniejących budynków, których lokalizacja na działkach jest w różnej odległości od linii rozgraniczających dróg publicznych; ponadto w ramach strefy zieleni nie ma konieczności wyznaczania nieprzekraczalnych linii zabudowy. poprzez określenie obowiązującej linii zabudowy wzdłuż 4.KD-Z Al. KEN. nie, dla części terenów pozostają nieprzekraczalne linie zabudowy. 2

3 nalny sposób zabudowy, z uwzględnieniem własności nieruchomości. 6. Jednocześnie dla terenów E4U oraz D23U i D27U należy dopuścić możliwość realizacji parkingów wielopoziomowych w kondygnacjach nadziemnych oraz funkcję mieszkaniową nie uniemożliwiają tych funkcji zapisy Studium, a elastyczność w zakresie funkcji da większe możliwości inwestycyjne właścicielom terenów, w tym m.st. Warszawie. 7. Należy skoordynować wyznaczane linie zabudowy z zabudową już istniejącą, przewidziana do trwałej adaptacji - np w kwartale B9.MN, przesunąć linie zabudowy do linii zabudowy istniejącej. 8. W kwartałach C1.MN, C2.MW, C4.MN oraz C7.UZ, należy bezwzględnie wyznaczyć linie zabudowy oraz ustalić maksymalne parametry zabudowy. 9. W kwartale C1.MN należy rozważyć ustalenie, w nawiązaniu do stanu istniejącego, możliwości rozwoju zabudowy jednorodzinnej poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy. 10. W uzgodnieniu z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków, należy nanieść na rysunek granice oraz umieścić w tekście uchwały (w ustaleniach szczegółowych dla wszystkich terenów położonych w wyznaczonych granicach stanowiska archeologicznego), odpowiedni zapis dotyczący warunków badań archeologicznych na stanowisku nr AZP 58-66/ Dla obszarów szkół publicznych, zwłaszcza dla terenu C8.UO, należy wyznaczyć w szerszym zakresie nieprzekraczalne linie zabudowy dla umożliwienia realizacji przyszłych planów zabudowy placówek. W przypadku terenu C8.UO w kierunku południowo-wschodnim, w przypadku terenu B19.UO w kierunku wschodnim, terenu tereny D23.U, D27.U, E4.U teren B9.MN tereny C1.MN, C2.MW, C4.MN oraz C7.UZ, teren C1.MN, tereny C8.UO, B19.UO, E5.UO E3.MW(U), 115 teren E4.U 107 teren D23.U, 111 teren D27.U, 115 teren E4.U 48 teren B9.MN 71 teren C1.MN, 72 teren C2.MW, 74 teren C4.MN, 77 teren C7.UZ 71 teren C1.MN nie poprzez dopuszczenie realizacji parkingów wielopoziomowych na terenach E4.U, D23.U i D27.U. nie, w związku z uzgodnieniami. Projekt dla tych terenów nie przewiduje wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jako dopuszczalnej. poprzez korektę nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie ze stanem istniejącym. W związku z ustaleniami Studium Warszawy dotyczącymi ograniczeń zabudowy w strefie bezpośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej wyznaczenie linii zabudowy i parametrów nowej zabudowy jest niemożliwe. Konieczna jest wymagana prawem zgodność ustaleń z ustaleniami Studium Warszawy. W związku z ustaleniami Studium Warszawy dotyczącym ograniczeń zabudowy w strefie bezpośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej wyznaczenie linii zabudowy i parametrów nowej zabudowy jest niemożliwe. Konieczna jest, wymagana prawem zgodność ustaleń z ustaleniami Studium Warszawy. - stanowiska takie są wyznaczone na rysunku oraz w tekście w 13 pkt. 5. poprzez korektę nieprzekraczalnych linii zabudowy dla terenów C8.UO, B19.UO, E5.UO na których znajdują się szkoły publiczne. 3

4 E5.UO zachodnim. Wyznaczone planem linie zabudowy ograniczają możliwości inwestycyjne ww. szkół. 12. Należy ściśle określić ustalenia dla wszystkich przestrzeni publicznych, wyznaczonych na rysunku w liniach rozgraniczających ulic (na rysunku - szara kratka). Należy zdefiniować warunki oraz zasady i możliwości ich zagospodarowania. W przypadku nie określenia ustaleń dla terenów przestrzeni publicznych, należy bezwzględnie zrezygnować z ustalenia na tych terenach, w wyznaczonych, konkretnych miejscach, szpalerów, rzędów drzew, w znakomity sposób utrudniających przyszłe zagospodarowanie. 13. W planie należy stosować wskaźniki parkingowe określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy bądź w Projekcie normatywu parkingowego dla m.st. Warszawy zalecanego jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu mpzp. Należy zrezygnować z nielogicznego i mogącego podlegać niewłaściwej interpretacji, zapisu ustalającego wskaźniki parkingowe w formie na każde rozpoczęte 1000 m2 powierzchni użytkowej. Należy również zmniejszyć wskaźnik dla zabudowy jednorodzinnej np. na 2 miejsca postojowe na budynek. W większości kwartałów brak jest możliwości realizacji 4 miejsc parkingowych na działce z zachowaniem przepisów technicznych, jak również brak jest uzasadnienia dla ograniczania liczby lokali w zabudowie jednorodzinnej do jednego W 16 pkt 5 należy dodać podpunkty lit. g,h,i: a) g - zakaz włączania do bilansu miejsc parkingowych dla inwestycji ogólnodostępnych miejsc zlokalizowanych na terenach dróg publicznych i wewnętrznych w celu osiągnięcia wymaganego wskaźnika; 14.2 h dopuszczenie parkingów pod boiskami i innymi obiektami wszędzie tam gdzie warunki gruntowe na to pozwalają (tj. z wyłączeniem obszarów występowania wysokiego poziomu wód gruntowych - mniej niż 2 ogólne 16 ogólne 16 ogólne 14 zasady kształtowania przestrzeni publicznych Nie Nie poprzez zapisy 14 dotyczące przestrzeni publicznych w tym przestrzeni publicznych wymagających specjalnego opracowania posadzki. poprzez wykreślenie słowa każde rozpoczęte dla wskaźników parkingowych oraz zmianę wskaźnika parkingowego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nadanie mu formy: 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny. Bilans miejsc parkingowych winien następować w ramach działki budowlanej na której przewidziane są działania budowlane. Zapisy nie ograniczają możliwości realizacji garaży podziemnych na całym obszarze. 4

5 16. Ponadto należy zmienić zapisy wszędzie tam gdzie w ustaleniach szczegółowych nie przewidziano miejsc postojowych dla mieszkań realizowanych w obiektach usługowo mieszkaniowych np. B5 U (MN), B7 U (MN), B10U (MN). y A1.U(MN), A3.U(MN), A5.U(MN), A7.U(MN), A9.U(MN), A15.U(MN), B1.U(MN), B5.U(MN), B7.U(MN), B10.U(MN), B31.U(MN) ogólne 16 ogólne teren A1.U(MN), 22 teren A3.U(MN), 24 teren A5.U(MN), 26 teren A7.U(MN), 28 teren A9.U(MN), 34 teren A15.U(MN), 40 teren B1.U(MN), 44 teren B5.U(MN), 46 teren B7.U(MN), 49 teren B10.U(MN), m pod poziomem terenu). Obecnie na rysunku można jeszcze znaleźć tereny potencjalnie predestynowane do wykorzystania w celu poprawy niekorzystnego bilansu miejsc postojowych w obszarze objętym planem np. zachodnia część terenu E5. UO kompensacja parkingowa (podobnie do ustaleń mpzp Stegny); Należy wprowadzić obowiązek odtwarzania likwidowanych miejsc postojowych w ramach nowej inwestycji poprzez realizację zwiększonej liczby miejsc parkingowych w ramach nowej inwestycji (liczbę miejsc wynikającą ze wskaźników należy zwiększyć o liczbę likwidowanych miejsc i umożliwić dostęp obecnym użytkownikom. 15. ogólne dotyczące parkowania ( 16 pkt 5 lit. b) powinny być również uzupełnione o konkretne wskaźniki parkingowe odpowiednie dla różnych funkcji terenów z zastrzeżeniem wystąpienia wyjątków (doprecyzowania ustaleń dla poszczególnych terenów) w ustaleniach szczegółowych. Odniesienie wskaźników do ustaleń szczegółowych poszczególnych kwartałów jest niewygodne w praktycznym stosowaniu, zwłaszcza zważywszy proponowane ich duże zróżnicowanie. poprzez dodanie stosownego zapisu. W ramach zapisów wskaźniki parkingowe są wskazane w paragrafach dotyczących poszczególnych terenów, wprowadzenie ich do ustaleń ogólnych mogłoby utrudnić ich jednoznaczną interpretację. poprzez dodanie stosownego wskaźnika parkingowego dla terenów oznaczonych symbolem U(MN), gdzie dopuszczona jest przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 5

6 17. Należy bezwzględnie stosować, przyjęte w słowniczku określenia przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopuszczalne, które to określenia nie są generalnie stosowane przez autorów, w sformułowanych ustaleniach szczegółowych dla wszystkich terenów. 18. Należy zmienić w słowniczku, w określeniu procentowego udziału przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, pojęcia działki budowlanej - na budynek, zwłaszcza istotne jest to w zabudowie jednorodzinnej. Doprecyzować należy także użyte w tej definicji pojęcie działki budowlanej. 19. Weryfikacji należy również poddać przyjęty w 2 słowniczek terminów. W wielu wypadkach przyjęte w projekcie definicje nie odpowiadają definicjom legalnym, wiele z nich także ze względu na stopień skomplikowania lub niedookreślenia sformułowań może stwarzać problemy interpretacyjne w trakcie realizacji np. pkt 28 - apartamenty mieszkaniowe. 20. Dla terenu oznaczonego jako B12.UA, w związku z wnioskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącym przebudowy części pomieszczeń biurowych ze zmianą sposobu ich użytkowania, wnosimy o rozszerzenie punktu 3) ustępu 2 ustaleń szczegółowych dla tego terenu, o następujące sformułowanie w istniejącej zabudowie, dopuszcza się adaptację części pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia mieszkalne, przeznaczone na pobyt okresowy (pokoje gościnne), towarzyszące funkcji podstawowej. 21. Po ponownej analizie listy budynków dostarczonej przez SKZ oraz na podstawie materiału zdjęciowego z opisem, przekazanego przez Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów, należy zweryfikować w uzgodnieniu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków listę budynków zakwalifikowanych w ustaleniach, jako obiekty o wartościach zabytkowych. B12.UA 70 teren B31.U(MN) ogólne 2 2 pkt. 3) pkt.4) ogólne 2 51 ust. 2 pkt. 3) dopuszcza się realizację wolnostojącego budynku parkingu wielopoziomowego, dla którego ustala się realizację nie mniej niż 1 kondygnacji podziemnej, plan nie Sformułowania przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopuszczalne są stosowane tam gdzie faktycznie występuje jedno i drugie pojęcie. poprzez dodanie definicji działki budowlanej. nie przeznaczenie odnosi się do działki budowlanej, a nie budynków. Przyjęte w słowniczku definicje są zgodne z obowiązującym prawem. poprzez dodanie zapisu dopuszczającego adaptację do 20% pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia mieszkalne, przeznaczone na pobyt okresowy towarzyszące funkcji podstawowej. Uwzględnione poprzez dokonanie weryfikacji obiektów o wartościach zabytkowych na rysunku i zapisów dotyczących ochrony w tekście. 6

7 22. Dla wszystkich terenów oznaczonych w kwartałach A, B, C, jako... U(MN) oraz... MN, dla nowej zabudowy należy, bez względu na typ zabudowy, ustalić jednakową, maksymalną wysokość budynku na 12,0 metrów, w związku z faktem, iż większość budynków w obszarze jest o tej wysokości. 23. Dla wszystkich terenów oznaczonych jako U(MN) oraz MN, we wszystkich kwartałach przeznaczonych pod tego typu zabudowę, należy dopuścić możliwość przekształcenia funkcji budynku, rozszerzając zapis ustaleń o funkcję usługową, określając jej procentowy udział w poszczególnych kwartałach, tym samym usunąć zapisy ustalające wyłącznie możliwość zachowania istniejącej zabudowy usługowej, w związku z brakiem możliwości zdefiniowania tego znaczenia w sensie prawnym i faktycznym. 24. Dla terenów ustalonych na rysunku jako strefa zieleni, oznaczonych wewnątrz kwartałów zabudowy MN, należy obniżyć wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej do 30%, umożliwiając przez to realizację garaży podziemnych, pod częściami ogródków przydomowych. 25. Należy bezwzględnie skorygować ustalenia dla terenu B2.U, poprzez wyznaczenie linii zabudowy, określenie przeznaczenia terenu oraz ustalenie dojazdu do zabudowy jednorodzinnej, istniejącej jako drugi rząd budynków mieszkalnych, na działkach o adresach: Podbipięty 51A, 53, 53A, 55. Obecnie dojazd do budynków odbywa się poprzez wjazd zrealizowany od ulicy Rolnej, na działkach ew. nr 9/2 i 9/4 z obrębu 0408, na wysokości tych posesji. Należy także wyznaczyć odrębne zespoły zabudowy usługowej od strony ul. Niedźwiedzia do ciągu zabudowy jednorodzinnej oraz drugi w kierunku Al. Wilanowskiej(do granicy ). 26. Dla terenu A9.U(MN), w związku z ostateczną decyzją administracyjną, należy rozszerzyć ustalenia o możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej, przyjmując zapis dla kwartału A9.U (MN/MW). tereny U(MN), MN tereny U(MN), MN tereny MN B2.U A9.U(MN) y U(MN), MN tereny U(MN), MN tereny MN 41 teren B2.U 28 ust.2 pkt 1) zachowanie istniejącej i realizację nowej zabudowy usługowej z nie nie nie poprzez zmianę maksymalnej wysokości zabudowy dla terenów U(MN) i MN na 12,0m. nie w zakresie wysokości zabudowy dla terenu A9.U(MN) i B31. U(MN). dla terenów oznaczonych symbolem U(MN) przeznaczeniem podstawowym jest funkcja usługowa, a więc każdy z budynków można przekształcić na usługowy. Dla terenów oznaczonych symbolem U(MN) oraz MN wprowadza się zapis o dopuszczeniu zachowania, rozbudowy i przebudowy istniejącej zabudowy nie - procent dopuszczonych usług w zabudowie MN określają przepisy odrębne Prawo Budowlane. poprzez obniżenie dla strefy zieleni parametru do 50%. nie w zakresie przyjęcia dla strefy zieleni parametru na poziomie 30%. poprzez korektę wydzieleń w ramach terenu B2.U i wydzielenie ciągu pieszojezdnego umożliwiającego dojazd do istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz poprzez włączenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do terenu B4.MN. ustalenia dla tego terenu muszą być zgodne z ustaleniami Studium Warszawy które to dla tego terenu określa możliwość wyznaczenia funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej. 7

8 27. Dla terenu A4. MN, w ustaleniach szczegółowych, należy dodać w punkcie 2: 2) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy usługowej oraz dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy wielorodzinnej z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; (np. przy ulicy Wołodyjowskiego 72 znajduje się budynek wielorodzinny z jednym wejściem, jedną wewnętrzną klatką schodową i pięcioma odrębnymi lokalami mieszkalnymi). 28. Dla terenów oznaczonych A...U (MN), należy zmienić ustalenia dla terenów w taki sposób, by punkt 3 ustępu 2, przybrał formę odpowiednio: A1.U (MN) 3) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; A3.U(MN) 3) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; A5.U(MN) 3) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; A7.U (MN) 3) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; A15.U (MN), 3) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; Dla terenów oznaczonych B...U (MN), należy zmienić ustalenia dla terenów w taki sposób, by punkt 4 ustępu 2, przybrał formę odpowiednio: B1.U (MN), 4) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; B5.U (MN), A4.MN tereny U(MN) prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany. pkt3) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy 23 ust. 2 pkt 2) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy tereny U(MN) - dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy nie poprzez dodanie zapisu 23 ust 2 pkt 2 dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej z prawem do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy. nie w zakresie zaproponowanego zapisu o dopuszczeniu wymiany zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. poprzez dodanie dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej na terenach U(MN) zapisu: dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z prawem do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy. 8

9 4) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; B7.U (MN), 4) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; B10.U (MN), 4) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; B31.U (MN), 4) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany; 29.Należy zrezygnować ze wskazywania na rysunku oraz definiowania w projekcie uchwały, ustaleń dla dróg wewnętrznych na terenie osiedla Służew nad Dolinką oraz wyznaczania, jako ustalenia, ciągów pieszych. Komunikacja na terenie osiedla odbywa się poprzez sieć pieszo-jezdnych dróg wewnętrznych, biegnących po terenach wydzielonych działek, z ustanowionymi służebnościami przejścia i przejazdu. Sieć dróg wewnętrznych pokrywa teren całego osiedla i nie ma powodu do wytypowania wyłącznie tych, które wskazano na rysunku. Tak jest na przykład, w przypadku drogi E11.KDW w rejonie placu zabaw, którą naprawdę jeździ się wzdłuż budynku na terenie E10.MW, czy też drogi D14.KDW, łączącej się w jeden ciąg z drogą D5.KDW, wzdłuż wschodniej granicy terenu D13.MW. W przypadku ciągów pieszych ustalonych na rysunku, to na przykład, błędnie wyznaczono go w pobliżu budynku o adresie Bacha 10, na tereniee18.mw, ponieważ jest to faktycznie ciąg pieszo-jezdny, jak większość w tym osiedlu, będący jednocześnie dojazdem pod budynek. 30. Należy bezwzględnie zrezygnować z ciągu pieszo-jezdnego E2.KPJ, którego realizacja wymaga nie tylko wyburzenia budynku hydroforni, usytuowanego na wydzielonej działce, ale i przesunięcia ogrodzenia działki szkolnej o 12 metrów, co w efekcie zabierze szkole szeroki pas zagospodarowanego fragmentu działki na którym funkcjonuje mini teren E2.KPJ 113 teren E2.KPJ poprzez rezygnację z wydzieleń na całym obszarze pod drogi wewnętrzne. poprzez korektę na rysunku i w tekście uchwały polegającą na rezygnacji z wydzielenia terenowego E2.KPJ wraz z wykreślenia ustaleń tekstu dotyczących tego terenu. 9

10 skate park oraz istnieje cenny drzewostan, ścieżki, oświetlenie, mała architektura, itp. W dodatku, dojazd tym ciągiem pieszym do terenu E1.MW(U), przetnie funkcjonujący i ustalony kierunek dojścia dzieci do szkoły, stwarzając nieistniejące do tej pory, niebezpieczeństwo kolizji pieszego z samochodem. Projektowany ciąg E2 KPJ powinien pozostać ciągiem pieszym KP. 31.Z uwagi na znaczne braki w ilości miejsc parkingowych, dla mieszkańców i potencjalnych użytkowników, na terenie całego obszaru objętego planem a w szczególności na terenie osiedla Służew nad Dolinką powtórnej, wnikliwej analizy, wymagają ustalenia przewidziane dla parkowania przyulicznego wzdłuż ulicy Wałbrzyskiej 2.KD-Z oraz dla terenów przewidzianych pod parkingi spiętrzone (... KS) a także terenów parkingów z usługami (...KS(U)). 32.W kwartale D17 MW należy ograniczyć nieprzekraczalne linie zabudowy do linii istniejących osiedla z wyłączeniem MPWiK. 33. Po wyjaśnieniu rozbieżności i sprawdzeniu ustaleń dla terenów...mwm, należy zobiektywizować ustalenia dla tych terenów. I tak na przykład, dla terenu B27.MWm ustalono wysokość zabudowy na 17m, przy liczbie 5 kondygnacji a dla sąsiedniego terenu B29.MWm, ustalono wysokość zabudowy na 17m, przy liczbie 4 kondygnacji. 34. W planie należy rezygnować z zapisu o prowadzeniu jezdni serwisowej w pasie drogowym Al. Wilanowskiej. Al. Wilanowska jest poza obszarem Służewa. Obowiązujący miejscowy plan y 2.KD-Z, C9.KS, D2.KS(U), E20.KS, E21.KS E23.KS(U), E28.KS, D17.MW y B27.MWm, B29.MWm 143 teren 2.KD-Z, 79 teren C9.KS, 86 teren D2.KS(U), 143 teren E20.KS, 143 teren E21.KS 143 teren E23.KS(U), 143 teren E28.KS, 101 teren D17.MW 66 ust 2 pkt 5 maksymalną wysokość zabudowy - 17m, lecz nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych; 68 ust 2 pkt 5 maksymalną wysokość zabudowy - 17m, lecz nie więcej niż 4 kondygnacji nadziemnych; ogólne 16 poprzez przeprowadzenie wnikliwej analizy i dokonanie weryfikacji ustaleń w zakresie parkowania na obszarze. poprzez ograniczenie linii zabudowy do istniejącej zabudowy. poprzez ustalenia dla obydwu terenów podobnych parametrów zabudowy. poprzez wykreślenie zapisu z tekstu 16 pkt. 1 lit. e. 10

11 zagospodarowania rej. Tzw. Dworca Południowego, na terenie którego Al. Wilanowska się znajduje, nie przewidywał tej inwestycji 35. Należy utrzymać w planie dotychczasowe, istniejące skrzyżowania ulic gminnych i wewnętrznych z Al. Wilanowską i ul. Wałbrzyską, nawet kosztem odstępstw od wymaganej, dopuszczalnej odległości między skrzyżowaniami dla dróg wyższych klas. Ruch z osiedli, położonych zarówno po północnej jak i południowej stronie ul. Wałbrzyskiej, powinien mieć możliwość jak najszybszego wyjazdu z ulic gminnych i wewnętrznych na ulice realizujące powiązania ponadlokalne. 36. Ulica 24 KD-D (ul. Batuty) powinna zostać drogą wewnętrzną. 37. Ulice 25 KD-D (ulica Sonaty) i 28 KDD powinny zostać drogami wewnętrznymi. 38. Ulica 26 KD-D (ul. Mozarta) powinna zostać drogą wewnętrzną. 39. Istnieją błędy w nazwach ulic w tekście projektu, w 16, w pkt ulica 25 KD-D nie jest ulicą Mozarta, jest to ulica Sonaty, - ulica 26 KD-D nie jest ulicą Sonaty, jest to ulica Mozarta. 40.Ulica 27 KD-D (ul. Wróbla po południowej stronie ul. Wałbrzyskiej) powinna zostać droga wewnętrzną. 41. Ulica 29 KD-D i 30 KD-D powinny zostać drogami wewnętrznymi. 24.KD-D y 25.KD-D, 28.KD-D 26.KD-D 27.KD- D y 29.KD-D, 30.KD-D 175 teren 24.KD-D 176 teren 25.KD-D 179 teren 28.KD-D 177 teren 26.KD-D 178 teren 27.KD-D 180 teren 29.KD-D 181 teren 30.KD-D nie nie nie poprzez pozostawienie układu drogowego oraz ich wzajemnych powiązań na ul. Wałbrzyskiej w sposób dotychczasowy. Droga jest istotna dla zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej terenów obszaru. poprzez zmianę drogi 28.KD-D z drogi dojazdowej na ciąg pieszo jezdny. nie dla drogi 25.KD-D, droga jest istotna dla zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej terenów obszaru. poprzez likwidację odcinka drogi dojazdowej 26.KD-D od terenu E2.KPJ do skrzyżowania z drogą 27.KD-D ul. Wróbla. nie poprzez pozostawienie odcinka drogi 26.KD-D na odcinku od ul Wróbla do ul. Bacha. Ten odcinek drogi jest istotny dla zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej terenów obszaru. poprzez weryfikację nazw ulic w tekście Droga jest istotna dla zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej terenów obszaru. poprzez zmianę wydzielenia 30.KD-D droga dojazdowa na ciąg pieszo jezdny. nie dla drogi 29.KD-D droga jest istotna dla zapewnienie właściwej 11

12 42. Ulica 22 KD-D powinna zostać drogą wewnętrzną. 43. Z dróg, w stanie istniejącym wewnętrznych, o nie uporządkowanym, w części, stanie własności, wnioskowanych na podstawie do otrzymania kategorii drogi publicznej powinny zostać: a) Droga 23 KD-D (ul. Bacha), droga 7.1 KD-L (ul. Bacha), 7.2 KD-L (ul. Bacha) i 31 KD-D (ul. Bacha na rys. oznaczona jako 31.1 KD-D). b) Droga 12 KD-L ( ul. Noskowskiego ) ciąg ulicy Bacha-Noskowskiego, na odc. Od ul. Puławskiej/ul. Wałbrzyskiej do ulicy Wałbrzyskiej jest obwodnicą osiedla. c) Droga 13 KD-D (ul. Kmicica) jest to droga spinająca trzy drogi publiczne, gminne: Wołodyjowskiego, Skrzetuskiego i Wernyhory. d) Droga 8 KD-L (ul. Batuty) i droga 11 KD- L (ul. Sonaty). e) Droga 9 KD-L i 10 KD-L (drogi zapisane jako projektowane, de facto już istniejące w terenie). 44. Obszar E1.MW(U) powinien mieć obsługę komunikacyjną wyłącznie od strony Al. KEN 4.2 KD-Z pkt 5 lit. f należy zlikwidować, gdyż: a) Parkowanie może odbywać się nie tylko w zatokach, ale także na chodnikach oraz na pasach postojowych na jezdni. b) Na drodze jednokierunkowej, której pas drogowy ma szer. 12,5 metra można wyznaczyć parkowanie skośne, a nie tylko równoległe. c) Na drodze, której pas drogowy ma szer. 15 metrów można wyznaczyć obustronne parkowanie równoległe, zamiast parkowania prostopadłego. d) Kwestia możliwości parkowania oraz określenia jego sposobu jest sprawą inżynierii 22.KD- D 173 teren 22.KD-D KD-D 23 KD-D 150 (ul. Bacha), 7.1 KD-L 7.1 KD-L 7.2 KD-L (ul. Bacha) 31 KD-D 12 KD-L ( ul. Noskowskiego ) 13 KD-D (ul. Kmicica) 8 KD-L (ul. Batuty) KD-L KD-D KD-L KD-D KD-L KD-L 11 KD-L (ul. Sonaty) 9 KD-L 10 KD-L KD-L KD-L E1.MW(U) 112 ust3 pkt1) obsługę komunikacyjną terenu od ciągu pieszo-jezdnego E2.KPJ ogólne 16 obsługi komunikacyjnej terenów obszaru. Droga jest istotna dla zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej terenów obszaru. poprzez pozostawienie bez zmian ustaleń dla wymienionych dróg. poprzez dopuszczenie obsługi komunikacyjnej dla terenu E1.MW(U) od strony drogi 4.2.KD-Z al.ken. poprzez wykreślenie zapisów 16 pkt 5 lit. f oraz zapisów w przepisach szczegółowych dla terenów dróg w tym zakresie. 12

13 ruchu i nie powinna być przesądzana na etapie mpzp. Z powodów jak wyżej należy usunąć, ze szczegółowych ustaleń dla dróg, wszystkie zapisy dotyczące dopuszczalnego parkowania w zatokach. Nie jest to problematyka mpzp. 47. Na rysunku i prognozy dla terenów A9 U(MN) oraz B25 MW(U) nieprzekraczalne linie zabudowy należy dostosować do granic stref ochronnych (15m) związanych z pomnikami przyrody ożywionej. 48. Należy przesunąć informacje o pomnikach przyrody do warstwy ustaleń. 49. Wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej co najmniej dla terenów usług o ustalonych parametrach w granicach 0-10% (np. B2 U, B15 U, E 28 U i E 18 ZC) powinny być podwyższone. 50. W 17 ust. 4 pkt 1 należy dodać ustala się odprowadzanie..do ziemi lub zbiorników retencyjnych oraz w określonych przypadkach do kanalizacji deszczowej. 51. W 17 ust. 4 należy dodać pkt 5, który powinien brzmieć: zakazuje się kształtowania powierzchni działek w sposób powodujący spływ z nich wód opadowych lub roztopowych na tereny sąsiednie. y A9.U(MN), B24.MN, B25.MW(U) y A9.U(MN), B24.MW, B25.MW(U) y U 28 teren A9.U(MN) 63 teren B24.MN, 64 teren B25.MN(U) y A9.U(MN), B24.MW, B25.MW(U) y U ogólne 17 ogólne W ustaleniach szczegółowych terenów, których dotyczą ograniczenia związane z lokalizacją pomnika przyrody należy zawrzeć odpowiednie zapisy (zakazy, nakazy i ograniczenia). nie w zapisach, które są zgodne z przepisami odrębnymi. poprzez korektę linii zabudowy na rysunku. Pomnik przyrody jest powoływany na podstawie przepisów odrębnych i nie jest ustaleniem, a jedynie informacją. poprzez weryfikację wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla terenów oznaczonych symbolem U i ewentualną zmianę PBC na tych, dla których zmiana jest zasadna. nie dla pozostałych terenów U poddanych weryfikacji dla których uznano za niezbędne pozostawienie PBC na dotychczasowym poziomie. poprzez dodanie stosownego zapisu. Nie ma konieczności wprowadzania zapisu ustawowego wynikającego z przepisów odrębnych. 52. W 7 pkt 1 słowo reklam należy zastąpić słowem nośników reklamowych ogólne 7 w zapisach. A9.U(MN) 28 teren A9.U(MN) 53.W ustaleniach szczegółowych dla terenu A9.U(MN), należy przywołać zapis dotyczący ustanowienia pomnika przyrody przy ul. Wróbla. (Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego). Wskazanie tego obiektu wraz ze strefą ochronną jest wystarczające i zgodne z przepisami odrębnymi. 13

14 Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy 1. W prognozie skutków finansowych uchwalenia : nie analizowano i nie uwzględniono kosztów związanych z realizacją roszczeń wynikających z art. 36 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszarów, dla których w zapisach rejonu Służewa nie uwzględniono wydanych dotychczas decyzji o warunkach zabudowy, a wskazania ograniczają lub uniemożliwiają realizację inwestycji określonych w ww. decyzjach. Wszystkie decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak również decyzje pozwoleń na budowę kończące postępowania administracyjne prowadzone w BA i PP oraz WA i B dla Dzielnicy Mokotów udostępnione są projektantom w Centralnym Rejestrze Decyzji prowadzonym w BA i PP; 2.Nie oszacowano kosztów wykupu wszystkich dróg publicznych określonych w projekcie (np. nie ujęto w prognozie drogi 13 KD- D w granicach dz. ew. nr 422/1 z obr pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej) - w dalszej części uwag przedstawiamy przeprowadzoną przez Zarządcę Dróg Gminnych analizę zasadności dokonanych projektem przekształceń dróg wewnętrznych w drogi publiczne, z wnioskowanym ograniczeniami ww. przekształceń w kontekście czystości i zasadności układu komunikacyjnego rejonu Służewa. 3. Nie uwzględniono kosztów niezbędnych do nabycia terenów przeznaczonych pod funkcje oświatowe: - dz. ew. nr 424/3 z obr będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej położonej na terenie oznaczonym na rysunku symbolem A18.UO (Zespół Żłobków m.st. Warszawy Żłobek nr 3), - dz. ew. nr 7/1 z obr położonej w granicach obszaru C8.UO objętej postępowaniem o zwrot nieruchomości na podstawie przepisów dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy 4. 1W przedstawionym projekcie brak jest nadal czytelnego i jednoznacznego przesądzenia kształtu, charakteru i przeznaczenia dz. ew. nr 422/1 z obr dz. ew. nr 424/3 z obr. 0407; dz. ew. nr 7/1 z obr teren 13 KD-D 37 teren A18.UO; 78 teren C8.UO Wszystkie koszty związane z zaproponowanymi ustaleniami zostały uwzględnione w prognozie finansowej. Treść uwagi jest opinią na temat prognozy skutków finansowych. poprzez oszacowanie kosztów. Zwrot oraz koszty związane z postępowaniem o zwrot nieruchomości na podstawie działan dekretu nie wynikają z ustaleń, a więc nie są brane pod uwagę. Jest to ogólna opinia do projektu. Nie sprecyzowano konkretnych wniosków 14

15 przyszłej zabudowy wielu terenów Służewa Nie wyznaczono, poza nielicznymi wyjątkami, obowiązujących linii zabudowy. W planie należy wyznaczyć obowiązujące linie zabudowy, zwłaszcza w części Służewa Niskiego dla wszystkich historycznych ulic, z liniami nieprzekraczalnymi ograniczającymi możliwość zabudowy w głąb ogrodów. 5. Należy ustalić jako obowiązujące, wszystkie linie zabudowy dla terenów graniczących z ulicami: 4.1 KD-Z (ul. Rolna) oraz 4.2 KD-Z (Al. KEN). Plan winien odnieść się do możliwości inwestycyjnych działek położonych w pierzei tych ulic, także w zakresie ewentualnego innego podziału działek ewidencyjnych. Ze względu na skomplikowaną sytuację własnościową tych nieruchomości, zaproponowane projektem zasady ich zabudowy będą niemożliwe do zrealizowania, a co najmniej bardzo utrudnione. Pozostawienie wzdłuż Al. KEN nieprzekraczalnych linii zabudowy spowoduje, że właściciel nieruchomości położonej od strony osiedla, realizując zabudowę uniemożliwi racjonalne zagospodarowanie pozostałej części działki. Także realizacja zabudowy wyłącznie w pierzei utrudni wykorzystanie całości terenu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego winien wskazać najbardziej racjonalny sposób zabudowy, z uwzględnieniem własności nieruchomości. 6. Jednocześnie dla terenów E4U oraz D23U i D27U należy dopuścić możliwość realizacji parkingów wielopoziomowych w kondygnacjach nadziemnych oraz funkcję mieszkaniową nie uniemożliwiają tych funkcji zapisy Studium, a elastyczność w zakresie funkcji da większe możliwości inwestycyjne właścicielom terenów, w tym m.st. Warszawie. 7. Należy skoordynować wyznaczane linie zabudowy z zabudową już istniejącą, przewidziana do trwałej adaptacji - np w kwartale B9.MN, przesunąć linie zabudowy do linii zabudowy istniejącej. tereny A7.U(MN), A15.U(MN), B2.U, B15.U, D8.U, D23.U, D27.U, E1.MW(U), E3.MW(U), E4.U tereny D23.U, D27.U, E4.U teren B9.MN 26 teren A7.U(MN), 34 teren A15.U(MN), 41 teren B2.U, 54 teren B15.U, 92 teren D8.U, 107 teren D23.U, 111 teren D27.U, 112 teren E1.MW(U), 114 teren E3.MW(U), 115 teren E4.U 107 teren D23.U, 111 teren D27.U, 115 teren E4.U 48 teren B9.MN nieuwzględ nie Wyznaczenie obowiązujących linii zabudowy wzdłuż wszystkich historycznych ulic, uniemożliwi w sposób prawidłowy rozbudowę istniejących budynków, których lokalizacja na działkach jest w różnej odległości od linii rozgraniczających dróg publicznych; ponadto w ramach strefy zieleni nie ma konieczności wyznaczania nieprzekraczalnych linii zabudowy. poprzez określenie obowiązującej linii zabudowy wzdłuż 4.KD-Z Al. KEN. nie, dla części terenów pozostają nieprzekraczalne linie zabudowy. poprzez dopuszczenie realizacji parkingów wielopoziomowych na terenach E4.U, D23.U i D27.U. nie, w związku z uzgodnieniami projekt dla tych terenów nie przewiduje wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jako dopuszczalnej. poprzez korektę nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie ze stanem istniejącym. 15

16 8. W kwartałach C1.MN, C2.MW, C4.MN oraz C7.UZ, należy bezwzględnie wyznaczyć linie zabudowy oraz ustalić maksymalne parametry zabudowy. 9. W kwartale C1.MN należy rozważyć ustalenie, w nawiązaniu do stanu istniejącego, możliwości rozwoju zabudowy jednorodzinnej poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy. 10. W uzgodnieniu z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków, należy nanieść na rysunek granice oraz umieścić w tekście uchwały (w ustaleniach szczegółowych dla wszystkich terenów położonych w wyznaczonych granicach stanowiska archeologicznego), odpowiedni zapis dotyczący warunków badań archeologicznych na stanowisku nr AZP 58-66/ Dla obszarów szkół publicznych, zwłaszcza dla terenu C8.UO, należy wyznaczyć w szerszym zakresie nieprzekraczalne linie zabudowy dla umożliwienia realizacji przyszłych planów zabudowy placówek. W przypadku terenu C8.UO w kierunku południowo-wschodnim, w przypadku terenu B19.UO w kierunku wschodnim, terenu E5.UO zachodnim. Wyznaczone planem linie zabudowy ograniczają możliwości inwestycyjne ww. szkół. 12. Należy ściśle określić ustalenia dla wszystkich przestrzeni publicznych, wyznaczonych na rysunku w liniach rozgraniczających ulic (na rysunku - szara kratka). Należy zdefiniować warunki oraz zasady i możliwości ich zagospodarowania. W przypadku nie określenia ustaleń dla terenów przestrzeni publicznych, należy bezwzględnie zrezygnować z ustalenia na tych terenach, w wyznaczonych, konkretnych miejscach, szpalerów, rzędów drzew, w znakomity sposób utrudniających przyszłe zagospodarowanie. tereny C1.MN, C2.MW, C4.MN oraz C7.UZ, 71 teren C1.MN, 72 teren C2.MW, 74 teren C4.MN, 77 teren C7.UZ teren C1.MN, 71 teren C1.MN tereny C8.UO, B19.UO, E5.UO 13 pkt 5 Rysunek ogólne 14 zasady kształtowania przestrzeni publicznych W związku z ustaleniami Studium dotyczącym ograniczeń zabudowy w strefie bezpośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej wyznaczenie linii zabudowy i parametrów nowej zabudowy jest niemożliwe. Konieczna jest wymagana prawem zgodność ustaleń Studium z ustaleniami. W związku z ustaleniami Studium dotyczącymi ograniczeń zabudowy w strefie bezpośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej wyznaczenie linii zabudowy i parametrów nowej zabudowy jest niemożliwe. Konieczna jest wymagana prawem zgodność ustaleń studium z ustaleniami. stanowiska takie są wyznaczone na rysunku oraz w tekście w 13 pkt 5 poprzez korektę nieprzekraczalnych linii zabudowy dla terenów C8.UO, B19.UO, E5.UO na których znajdują się szkoły publiczne. poprzez zapisy 14 dotyczącego przestrzeni publicznych w tym przestrzeni publicznych wymagających specjalnego opracowania posadzki. Oznaczenie graficzne szpalerów nie oznacza nakazu nasadzenia drzewa w konkretnym miejscu, jest to informacja, a nie ustalenie. 16

17 13. W planie należy stosować wskaźniki parkingowe określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy bądź w Projekcie normatywu parkingowego dla m.st. Warszawy zalecanego jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu mpzp. Należy zrezygnować z nielogicznego i mogącego podlegać niewłaściwej interpretacji, zapisu ustalającego wskaźniki parkingowe w formie na każde rozpoczęte 1000 m 2 powierzchni użytkowej. Należy również zmniejszyć wskaźnik dla zabudowy jednorodzinnej np. na 2 miejsca postojowe na budynek. W większości kwartałów brak jest możliwości realizacji 4 miejsc parkingowych na działce z zachowaniem przepisów technicznych, jak również brak jest uzasadnienia dla ograniczania liczby lokali w zabudowie jednorodzinnej do jednego W 16 pkt 5 należy dodać podpunkty lit. g,h,i: a) g - zakaz włączania do bilansu miejsc parkingowych dla inwestycji ogólnodostępnych miejsc zlokalizowanych na terenach dróg publicznych i wewnętrznych w celu osiągnięcia wymaganego wskaźnika; Nie poprzez wykreślenie słowa każde rozpoczęte dla wskaźników parkingowych oraz zmianę wskaźnika parkingowego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nadanie mu formy: 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny. Bilans miejsc parkingowych winien następować w ramach działki budowlanej na której przewidziane są działania budowlane h dopuszczenie parkingów pod boiskami i innymi obiektami wszędzie tam gdzie warunki gruntowe na to pozwalają (tj. z wyłączeniem obszarów występowania wysokiego poziomu wód gruntowych - mniej niż 2 m pod poziomem terenu). Obecnie na rysunku można jeszcze znaleźć tereny potencjalnie predestynowane do wykorzystania w celu poprawy niekorzystnego bilansu miejsc postojowych w obszarze objętym planem np. zachodnia część terenu E5. UO kompensacja parkingowa (podobnie do ustaleń mpzp Stegny); Należy wprowadzić obowiązek odtwarzania likwidowanych miejsc postojowych w ramach nowej inwestycji poprzez realizację zwiększonej liczby miejsc parkingowych w ramach nowej inwestycji (liczbę miejsc wynikającą ze wskaźników należy zwiększyć o liczbę likwidowanych miejsc i umożliwić dostęp obecnym ogólne 16 Nie Zapisy nie ograniczają możliwości realizacji garaży podziemnych na całym obszarze. poprzez dodanie stosownego zapisu. 17

18 użytkownikom. 15. ogólne dotyczące parkowania ( 16 pkt 5 lit. b) powinny być również uzupełnione o konkretne wskaźniki parkingowe odpowiednie dla różnych funkcji terenów z zastrzeżeniem wystąpienia wyjątków (doprecyzowania ustaleń dla poszczególnych terenów) w ustaleniach szczegółowych. Odniesienie wskaźników do ustaleń szczegółowych poszczególnych kwartałów jest niewygodne w praktycznym stosowaniu, zwłaszcza zważywszy proponowane ich duże zróżnicowanie. 16. Ponadto należy zmienić zapisy wszędzie tam gdzie w ustaleniach szczegółowych nie przewidziano miejsc postojowych dla mieszkań realizowanych w obiektach usługowo mieszkaniowych np. B5 U (MN), B7 U (MN), B10U (MN). 17. Należy bezwzględnie stosować, przyjęte w słowniczku określenia przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopuszczalne, które to określenia nie są generalnie stosowane przez autorów, w sformułowanych ustaleniach szczegółowych dla wszystkich terenów. 18. Należy zmienić w słowniczku, w określeniu procentowego udziału przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, pojęcia działki budowlanej - na budynek, zwłaszcza istotne jest to w zabudowie jednorodzinnej. Doprecyzować należy także użyte w tej defini- y A1.U(MN), A3.U(MN), A5.U(MN), A7.U(MN), A9.U(MN), A15.U(MN), B1.U(MN), B5.U(MN), B7.U(MN), B10.U(MN), B31.U(MN) ogólne teren A1.U(MN), 22 teren A3.U(MN), 24 teren A5.U(MN), 26 teren A7.U(MN), 28 teren A9.U(MN), 34 teren A15.U(MN), 40 teren B1.U(MN), 44 teren B5.U(MN), 46 teren B7.U(MN), 49 teren B10.U(MN), 70 teren B31.U(MN) 2 pkt 3) i pkt4) nie W ramach zapisów wskaźniki parkingowe są wskazane w paragrafach dotyczących poszczególnych terenów, wprowadzenie ich do ustaleń ogólnych mogłoby utrudnić ich jednoznaczną interpretację. poprzez dodanie stosownego wskaźnika parkingowego dla terenów oznaczonych symbolem U(MN), gdzie dopuszczona jest przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sformułowania przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopuszczalne są stosowane tam gdzie faktycznie występuje jedno i drugie pojęcie. poprzez dodanie definicji działki budowlanej. nie przeznaczenie odnosi się do działki budowlanej, a nie budynków. 18

19 cji pojęcie działki budowlanej. 19. Weryfikacji należy również poddać przyjęty w 2 słowniczek terminów. W wielu wypadkach przyjęte w projekcie definicje nie odpowiadają definicjom legalnym, wiele z nich także ze względu na stopień skomplikowania lub niedookreślenia sformułowań może stwarzać problemy interpretacyjne w trakcie realizacji np. pkt 28 - apartamenty mieszkaniowe. 20. Dla terenu oznaczonego jako B12.UA, w związku z wnioskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącym przebudowy części pomieszczeń biurowych ze zmianą sposobu ich użytkowania, wnosimy o rozszerzenie punktu 3) ustępu 2 ustaleń szczegółowych dla tego terenu, o następujące sformułowanie w istniejącej zabudowie, dopuszcza się adaptację części pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia mieszkalne, przeznaczone na pobyt okresowy (pokoje gościnne), towarzyszące funkcji podstawowej. 21. Po ponownej analizie listy budynków dostarczonej przez SKZ oraz na podstawie materiału zdjęciowego z opisem, przekazanego przez Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów, należy zweryfikować w uzgodnieniu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków listę budynków zakwalifikowanych w ustaleniach, jako obiekty o wartościach zabytkowych. 22. Dla wszystkich terenów oznaczonych w kwartałach A, B, C, jako... U(MN) oraz... MN, dla nowej zabudowy należy, bez względu na typ zabudowy, ustalić jednakową, maksymalną wysokość budynku na 12,0 metrów, w związku z faktem, iż większość budynków w obszarze jest o tej wysokości. 23. Dla wszystkich terenów oznaczonych jako U(MN) oraz MN, we wszystkich kwartałach przeznaczonych pod tego typu zabudowę, należy dopuścić możliwość przekształcenia funkcji budynku, rozszerzając zapis ustaleń o funkcję usługową, określając jej procentowy B12.UA tereny U(MN), MN tereny U(MN), MN ogólne 2 51 ust. 2 pkt 3) dopuszcza się realizację wolnostojącego budynku parkingu wielopoziomowego, dla którego ustala się realizację nie mniej niż 1 kondygnacji podziemnej, y U(MN), MN tereny U(MN), MN poprzez dodanie zapisu dopuszczającego adaptację do 20% pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia mieszkalne, przeznaczone na pobyt okresowy towarzyszące funkcji podstawowej. nie nie Przyjęte w słowniczku definicje są zgodne z obowiązującym prawem. Uwzględnione poprzez dokonanie weryfikacji obiektów o wartościach zabytkowych na rysunku i zapisów dotyczących ochrony w tekście. poprzez zmianę maksymalnej wysokości zabudowy dla terenów U(MN) i MN na 12,0m. nie w zakresie wysokości zabudowy dla terenu A9.U(MN) i B31. U(MN). dla terenów oznaczonych symbolem U(MN) przeznaczeniem podstawowym jest funkcja usługowa a więc każdy z budynków można przekształcić na usługowy. nie dla terenów oznaczonych symbolem (MN) ustalenia pozostają bez zmian, przewiduje się pozostawienie terenów 19

20 udział w poszczególnych kwartałach, tym samym usunąć zapisy ustalające wyłącznie możliwość zachowania istniejącej zabudowy usługowej, w związku z brakiem możliwości zdefiniowania tego znaczenia w sensie prawnym i faktycznym. 24. Dla terenów ustalonych na rysunku jako strefa zieleni, oznaczonych wewnątrz kwartałów zabudowy MN, należy obniżyć wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej do 30%, umożliwiając przez to realizację garaży podziemnych, pod częściami ogródków przydomowych. 25. Należy bezwzględnie skorygować ustalenia dla terenu B2.U, poprzez wyznaczenie linii zabudowy, określenie przeznaczenia terenu oraz ustalenie dojazdu do zabudowy jednorodzinnej, istniejącej jako drugi rząd budynków mieszkalnych, na działkach o adresach: Podbipięty 51A, 53, 53A, 55. Obecnie dojazd do budynków odbywa się poprzez wjazd zrealizowany od ulicy Rolnej, na działkach ew. nr 9/2 i 9/4 z obrębu 0408, na wysokości tych posesji. Należy także wyznaczyć odrębne zespoły zabudowy usługowej od strony ul. Niedźwiedzia do ciągu zabudowy jednorodzinnej oraz drugi w kierunku Al. Wilanowskiej(do granicy ). 26. Dla terenu A9.U(MN), w związku z ostateczną decyzją administracyjną, należy rozszerzyć ustalenia o możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej, przyjmując zapis dla kwartału A9.U (MN/MW). 27. Dla terenu A4. MN, w ustaleniach szczegółowych, należy dodać w punkcie 2: 2) do- tereny MN B2.U A9.U(MN) tereny MN 41 teren B2.U 28 ust.2 pkt 1) zachowanie istniejącej i realizację nowej zabudowy usługowej z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany. pkt3) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy A4.MN 23 ust. 2 pkt 2) dopuszcza się zachowanie nie nie- uwzględ- jako podstawowego przeznaczenia - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a procent dopuszczonych usług w tego typu zabudowie określają przepisy odrębne Prawo Budowlane. poprzez obniżenie dla strefy zieleni parametru do 50%. nie w zakresie przyjęcia dla strefy zieleni parametru na poziomie 30% poprzez korektę wydzieleń w ramach terenu B2.U i wydzielenie ciągu pieszo jezdnego umożliwiającego dojazd do istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz poprzez włączenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do terenu B4.MN. ustalenia dla tego terenu muszą być zgodne z ustaleniami Studium Warszawy, które to dla tego terenu określa możliwość wyznaczenia funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej. poprzez dodanie zapisu 23 ust 2 pkt 2 dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 20

Rozstrzygnięcie : uwzględniono

Rozstrzygnięcie : uwzględniono Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r.

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r. Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339//P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia r. WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PABIANICE POŁOŻONEJ MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1527 UCHWAŁA NR XIX/205/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dnia r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planie.

Dnia r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planie. Załącznik Nr 2 Do Uchwały. Rady Miejskiej w Wołominie z dnia... Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla 1-go Maja II

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SZKOLNA-KAMIENIEC-SZPITALNA

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SZKOLNA-KAMIENIEC-SZPITALNA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SZKOLNA-KAMIENIEC-SZPITALNA PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA W ZAKOPANEM (do wyłożenia do publicznego wglądu) ZESPÓŁ AUTORSKI PROGNOZY: GŁÓWNI PROJEKTANCI:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE PÓŁNOC-OBSZAR II.2:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień:

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień: UZASADNIENIE Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osów-Podbórzańska w Szczecinie pod nazwą Osów-Podbórzańska 1 została zainicjowana Uchwałą Nr XXII/57308 Rady Miasta Szczecin z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058 UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice gmina Jelcz-Laskowice MPZP Plac Jana Pawła II Wyłożenie JELCZ-LASKOWICE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Malin w gminie Wisznia Mała, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOGILANY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MOGILANY Lp.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Włodarzewska -Za Parkiem ul. Włodarzewska 51 F, 02-384 Warszawa

Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Włodarzewska -Za Parkiem ul. Włodarzewska 51 F, 02-384 Warszawa Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Włodarzewska -Za Parkiem ul. Włodarzewska 51 F, 02-384 Warszawa Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr X/76/11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca r DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r.

Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r. Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Franciszkańskiej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LESZNOWOLA Z DNIA...

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LESZNOWOLA Z DNIA... UCHWAŁA NR... RADY GMINY LESZNOWOLA Z DNIA... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska i Warszawianka. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963. UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 18 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963. UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963 UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE UCHWALONY UCHWAŁĄ NR XII/65/11 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE Z DNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Wola Batorska I w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/476/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/476/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 lutego 2010 r. UCHWAŁA Nr XLIV/476/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia... w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

6. Analiza dokumentów planistycznych

6. Analiza dokumentów planistycznych 6. Analiza dokumentów planistycznych 6.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego SUiKZ miasta Sandomierza (uchwała rady Miasta Nr XL/344/2009 z dnia 28 października 2009 r.) nie

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4135 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY GMINY ŻÓRAWINA. z dnia 30 września 2015 r.

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4135 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY GMINY ŻÓRAWINA. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4135 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY GMINY ŻÓRAWINA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 66/VIII/2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 marca 2007 roku

UCHWAŁA NR 66/VIII/2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 marca 2007 roku UCHWAŁA NR 66/VIII/2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kanonierów w dzielnicy Stradom w Częstochowie.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r.

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r.

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach: Błociszewo, Bodzyniewo, Dąbrowa, Kawcze,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu M A Ł O P O L S K A O K R Ę G O WA I Z B A A R C H I T E K T Ó W R P O K R Ę G O WA R A D A I Z B Y Obszar oddziaływania obiektu W myśl znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2008. Rady Miejskiej w Gołdapi. z dnia 24 listopada 2008r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2008. Rady Miejskiej w Gołdapi. z dnia 24 listopada 2008r. UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2008 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gołdap, położonej między ulicą Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 4 MARCA 1 KWIETNIA 2014 R. ZBIERANIE UWAG DO 22 KWIETNIA 2014 R.

PIERWSZE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 4 MARCA 1 KWIETNIA 2014 R. ZBIERANIE UWAG DO 22 KWIETNIA 2014 R. PIERWSZE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 4 MARCA 1 KWIETNIA 2014 R. ZBIERANIE UWAG DO 22 KWIETNIA 2014 R. CZĘŚĆ WSCHODNIA ZARZĄDZENIE NR 6302/VI/14 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Z DNIA 12 MAJA 2014 R. \ WPŁYNĘŁO

Bardziej szczegółowo

GUBIN, ul. 3 Maja / Drukarska

GUBIN, ul. 3 Maja / Drukarska GUBIN, ul. 3 Maja / Drukarska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ Prezentacja nieruchomości Gubin 1 MIASTO GUBIN Gubin (niem. Guben) miasto i gmina miejska w województwie lubuskim,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2316 UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r.

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2316 UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2316 UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY GMINY KOŚCIAN z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/111/2004. Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja 2004 roku

UCHWAŁA NR XVII/111/2004. Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja 2004 roku UCHWAŁA NR XVII/111/2004 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Długie Na podstawie art. 18,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2014 Burmistrza Wyszkowa z dnia 6 lutego 2014 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2014 Burmistrza Wyszkowa z dnia 6 lutego 2014 roku WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA WYSZKOWA DLA KWARTAŁU ULIC: GENERAŁA JÓZEFA SOWIŃSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r w sprawie : uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie - osiedle

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 10354 UCHWAŁA NR XIII/126/2015 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 30 września 2015 r.

Warszawa, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 10354 UCHWAŁA NR XIII/126/2015 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 10354 UCHWAŁA NR XIII/126/2015 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

1) remonty istniejących oraz lokalizacja nowych dróg dojazdowych z tym że

1) remonty istniejących oraz lokalizacja nowych dróg dojazdowych z tym że Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Łukasiewicza II na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Krośnie Nr IV/42/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk, w tym uwag

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 lutego 2013 r. Poz. 665 UCHWAŁA NR XXVIII/522/12 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia r. Projekt z dnia 8 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 27 lutego 2014 r.

Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/477/08 Rady Miasta Zielona Góra z d 4 listopada 2008 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r. BR.0007.72.2015 UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Będźmierowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 132/11 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 30 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 132/11 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 30 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr 132/11 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Kozacką, ul. Grudziądzką, ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/143/2007 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2007r.

UCHWAŁA NR XVI/143/2007 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2007r. 1 UCHWAŁA NR XVI/143/2007 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Zarzekowice w Sandomierzu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne UZASADNIENIE do Uchwały Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. B I A Ł O B R Z E S K A NR 7 / 9 D z i a ł k a n r 71 o p o w i e r z c h n i 417 m ²

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/240/13 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 24 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/240/13 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 24 stycznia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIV/240/13 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów Egzemplarz do wyłoŝenia Tarnów, wrzesień 2011r. ZESPÓŁ AUTORSKI ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE. z dnia 22 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE. z dnia 22 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo