S prawozdanie S tenograficzne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S prawozdanie S tenograficzne"

Transkrypt

1 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja VII S prawozdanie S tenograficzne z 67. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 maja 2014 r. (trzeci dzień obrad) Warszawa 2014

2

3 str. str. TREŚĆ 67. posiedzenia Sejmu (Obrady w dniu 9 maja 2014 r.) str. str. Wznowienie posiedzenia Komunikaty Sekretarz Poseł Maria Małgorzata Janyska Zmiana porządku dziennego Marszałek Punkt 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (cd.) Głosowanie Marszałek Punkt 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (cd.) Głosowanie Marszałek Punkt 6. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (cd.) Głosowanie Marszałek Punkt 7. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Agencji Wywiadu (cd.) Głosowanie Marszałek Punkt 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o prawach konsumenta (cd.) Poseł Sprawozdawca Tadeusz Aziewicz Poseł Adam Abramowicz Poseł Tadeusz Aziewicz Głosowanie Marszałek Punkt 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz niektórych innych ustaw (cd.) Poseł Sprawozdawca Renata Butryn Poseł Michał Jach Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Mroczek Głosowanie Marszałek Poseł Zbyszek Zaborowski Poseł Michał Jach Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Mroczek Punkt 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.) Poseł Sprawozdawca Jakub Szulc Głosowanie Marszałek Poseł Wincenty Elsner Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń Punkt 10. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zasadach wykonywania prawa własności górniczej przez Skarb Państwa w zakresie wydobywania węglowodorów oraz utworzeniu Funduszu im. Ignacego Łukasiewicza (cd.) Poseł Piotr Naimski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik Głosowanie Marszałek Punkt 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin (cd.) Głosowanie Marszałek Punkt 14. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. (cd.) Głosowanie Marszałek

4 Punkt 17. porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku (cd.) Poseł Robert Biedroń Poseł Mieczysław Golba Poseł Tadeusz Iwiński Głosowanie Marszałek Punkt 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (cd.) Głosowanie Marszałek Sprawy formalne Poseł Mariusz Błaszczak (Przerwa w posiedzeniu) str. Wznowienie posiedzenia Punkt 21. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług trzecie czytanie Poseł Sprawozdawca Bożena Szydłowska Głosowanie Marszałek Punkt 22. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami trzecie czytanie Poseł Sprawozdawca Leszek Aleksandrzak Głosowanie Marszałek Poseł Jerzy Szmit Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz Poseł Bogdan Rzońca Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz Poseł Tadeusz Tomaszewski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz Zmiana porządku dziennego Marszałek Punkt 26. porządku dziennego: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego Marszałek Punkt 25. porządku dziennego: Wybór składu osobowego Komisji Polityki Senioralnej Głosowanie Marszałek (Przerwa w posiedzeniu) str. Wznowienie posiedzenia Punkt 24. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski Poseł Marek Wojtkowski Poseł Michał Wojtkiewicz Poseł Michał Tomasz Pacholski Poseł Józef Racki Poseł Leszek Aleksandrzak Poseł Andrzej Adamczyk Poseł Andrzej Orzechowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski Poseł Andrzej Adamczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski Punkt 23. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw Poseł Maciej Wydrzyński Poseł Adam Szejnfeld Poseł Maks Kraczkowski Poseł Łukasz Gibała Poseł Krzysztof Borkowski Poseł Cezary Olejniczak Poseł Andrzej Romanek Poseł Jerzy Borkowski Poseł Adam Szejnfeld Poseł Cezary Olejniczak Poseł Lidia Gądek Poseł Wincenty Elsner Poseł Andrzej Romanek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj Poseł Maciej Wydrzyński Oświadczenia Poseł Henryk Siedlaczek Zamknięcie posiedzenia Załącznik nr 1 Teksty wystąpień niewygłoszonych Poseł Andrzej Bętkowski Poseł Marian Cycoń Poseł Józef Rojek Poseł Andrzej Szlachta Poseł Jan Warzecha Poseł Jan Ziobro Porządek dzienny

5 (Wznowienie posiedzenia o godz. 9 min 03) (Na posiedzeniu przewodniczą marszałek Sejmu Ewa Kopacz oraz wicemarszałkowie Jerzy Wenderlich i Cezary Grabarczyk) Wznawiam posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Marię Małgorzatę Janyską oraz Marka Balta. Protokół i listę mówców prowadzić będzie pan poseł Marek Balt. Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów. Sekretarz Poseł Maria Małgorzata Janyska: Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbędzie się 5 minut po zakończeniu głosowań w sali nr 118 w budynku C-D. Ponadto w dniu dzisiejszym o godz. 13 odbędzie się posiedzenie Parlamentarnej Grupy Kobiet. Dziękuję bardzo. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Polityki Senioralnej. Wniosek ten został paniom i panom posłom doręczony w druku nr W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Właściwe komisje przedłożyły dodatkowe sprawozdania o projektach ustaw: o informowaniu o cenach towarów i usług, a także o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Sprawozdania te zostały paniom i panom posłom doręczone odpowiednio w drukach nr 2283-A i 2292-A. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące trzecie czytania tych projektów ustaw. Rada Ministrów przedłożyła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Projekt ten został paniom i panom posłom doręczony w druku nr Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec propozycji uzupełnienia porządku dziennego o pierwsze czytanie tego projektu ustawy. Jest to, w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu, punkt sporny porządku dziennego. Propozycję uzupełnienia porządku dziennego o ten punkt poddam pod głosowanie. Jej przyjęcie oznaczać będzie, że Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. (Gwar na sali) Kto z pań i panów posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (druk nr 2364), zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 398 posłów. Za oddało głos 251 posłów, przeciwnego zdania było 144 posłów, 3 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm propozycję przyjął. Proponuję, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Powracamy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Jerzego Budnika oraz przeprowadził dyskusję, w trakcie której nie zgłoszono poprawek.

6 posiedzenie Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. Punkty 1., 3., 6., 7. i 2. porządku dziennego głosowanie Marszałek Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu uchwały w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr 2239, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 416 posłów. Za oddało głos 414 posłów, przeciwnego zdania było 2 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Powracamy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez panią poseł Annę Nemś oraz przeprowadził dyskusję. W dyskusji nie zgłoszono poprawek. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Spraw Wewnętrznych, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 419 posłów. Za oddało głos 418 posłów, przeciwnego zdania był 1 poseł, nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sejm wysłuchał uzasadnienia projektu ustawy przedstawionego przez ministra spraw wewnętrznych pana Bartłomieja Sienkiewicza oraz przeprowadził dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt ustawy do Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji do Spraw Służb Specjalnych w celu rozpatrzenia. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zawartego w druku nr 2295, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 416 posłów. Za oddało głos 132 posłów, przeciwnego zdania było 254 posłów, 30 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował projekt ustawy do Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji do Spraw Służb Specjalnych w celu rozpatrzenia. Powracamy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Agencji Wywiadu. Sejm wysłuchał uzasadnienia projektu ustawy przedstawionego przez ministra spraw wewnętrznych pana Bartłomieja Sienkiewicza oraz przeprowadził dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt ustawy do Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji do Spraw Służb Specjalnych w celu rozpatrzenia. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o Agencji Wywiadu, zawartego w druku nr 2294, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 419 posłów. Za oddało głos 123 posłów, przeciwnego zdania było 287 posłów, 9 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował projekt ustawy do Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji do Spraw Służb Specjalnych w celu rozpatrzenia. Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o prawach konsumenta. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Tadeusza Aziewicza oraz przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono poprawki. W związku z tym Sejm skierował ponownie projekt ustawy do komisji w celu ich rozpatrzenia, a do-

7 67. posiedzenie Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. Punkt 2. porządku dziennego głosowanie 277 Marszałek datkowe sprawozdanie komisji zostało paniom i panom posłom doręczone w druku nr 2336-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Tadeusza Aziewicza. Poseł Sprawozdawca Tadeusz Aziewicz: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W drugim czytaniu zostały zgłoszone trzy poprawki, z których jedna została wycofana. Komisja Gospodarki rekomenduje ich odrzucenie. Dziękuję bardzo. (Oklaski) Dziękuję bardzo, panie pośle. Przechodzimy do głosowania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr Komisja przedstawia również wniosek mniejszości oraz w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi będziemy głosować w pierwszej kolejności. Informuję, że poprawka nr 3 została wycofana przez wnioskodawców. We wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują dodać art. 12a stanowiący, że: W przypadku umów na czas określony przekształcających się na podstawie zapisów umownych w umowy na czas nieokreślony przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o zbliżającym się terminie tego przekształcenia, najpóźniej na 21 dni przed terminem wypowiedzenia umowy określonym w umowie. Pan poseł Adam Abramowicz. Ustalam czas na zadanie pytania na 1 minutę. Bardzo proszę. Poseł Adam Abramowicz: Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W Polsce korporacje wykorzystują swoją dominującą wobec konsumenta pozycję i raz po raz nabijają go w butelkę, m.in. poprzez przekształcanie umowy zawartej na czas określony na warunkach promocyjnych w umowę na czas nieokreślony zawieraną na już zupełnie innych warunkach cenowych. Prawo i Sprawiedliwość proponuje poprawkę, która zniechęci przedsiębiorców do stosowania takich praktyk oraz będzie chroniła konsumentów. Mam pytanie do posła sprawozdawcy: Dlaczego koalicja rządząca, która deklaruje ponoć troskę o konsumentów, staje murem w obronie korporacyjnych, złych praktyk? Dziękuję bardzo. (Oklaski) Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi posła sprawozdawcę pana Tadeusza Aziewicza. Poseł Tadeusz Aziewicz: Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Komisja Gospodarki w trakcie swoich prac doceniła szlachetną intencję pana posła, który zabiega o interesy konsumentów, natomiast negatywnie oceniła konkretną propozycję przedstawioną przez pana posła. Akurat po rozważeniu wszystkich skutków proponowanej przez pana posła regulacji stwierdziliśmy, że spowoduje ona więcej problemów, spowoduje nowe problemy, a nie rozwiąże do końca tego problemu, z powodu którego została zgłoszona. W mojej ocenie problem, o którym mówił pan poseł, można rozwiązać poprzez skuteczną egzekucję niekorzystnych dla konsumentów klauzul umownych. Wydaje mi się, że to jest właściwy kierunek, nad tym powinien pracować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dziękuję. (Oklaski) Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 418 posłów. Za oddało głos 173 posłów, przeciwnego zdania było 244 posłów, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W 1. poprawce wnioskodawcy proponują dodać po art. 43 rozdział 5a wprowadzający przepis karny w art. 43a. Z poprawką tą łączy się 2. poprawka polegająca na skreśleniu pkt 2 w art. 45. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 1. i 2., zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 423 posłów. Za oddało głos 139 posłów, przeciwnego zdania było 284 posłów, nie było głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że Sejm poprawki odrzucił. Poprawka nr 3 została wycofana. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy.

8 278 Marszałek 67. posiedzenie Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. Punkty 2. i 4. porządku dziennego głosowanie Poseł Michał Jach: Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o prawach konsumenta, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Gospodarki, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 419 posłów. Za oddało głos 388 posłów, przeciwnego zdania było 30 posłów, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta. Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz niektórych innych ustaw. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez panią poseł Renatę Butryn oraz przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono poprawkę. W związku z tym Sejm skierował ponownie projekt ustawy do komisji w celu jej rozpatrzenia. Dodatkowe sprawozdanie komisji zostało paniom i panom posłom doręczone w druku nr 2339-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji panią poseł Renatę Butryn. Poseł Sprawozdawca Renata Butryn: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! W trakcie drugiego czytania została zgłoszona jedna poprawka. Została ona rozpatrzona na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej w dniu 7 maja. Komisja Obrony Narodowej rekomenduje Wysokiemu Sejmowi, aby raczył przyjąć tę poprawkę. Dziękuję. (Oklaski) Dziękuję bardzo, pani poseł. Przechodzimy do głosowania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr Komisja przedstawia jednocześnie wniosek mniejszości oraz w dodatkowym sprawozdaniu poprawkę, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. We wniosku mniejszości do art. 2 pkt 4 projektu ustawy wnioskodawcy proponują inne brzmienie definicji offsetobiorcy. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Michała Jacha. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przyjmujemy dziś bardzo ważny projekt ustawy offsetowej. Głównym celem tej ustawy jest wzmocnienie bezpieczeństwa państwa, a także zwiększenie potencjału polskiego przemysłu obronnego. Niestety zapisy projektowanej ustawy umożliwiają aplikowanie o offset przedsiębiorstwom typu krzak lub też firmom założonym przez zagraniczne koncerny tylko w celu skonsumowania offsetu. Poprawka zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość wzmacnia pozycję polskich przedsiębiorców gwarantujących rzetelne i efektywne wykorzystanie offsetu na potrzeby Sił Zbrojnych i bezpieczeństwa państwa. Mam pytanie do pana ministra: Panie ministrze, dlaczego nie chce pan wzmocnienia pozycji, konkurencyjności polskich firm zbrojeniowych? Dziękuję. (Oklaski) Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej pan minister Czesław Mroczek. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Mroczek: Pani Marszałek! Panie Premierze! Wniosek mniejszości przede wszystkim jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej, wskazał na to minister spraw zagranicznych. W istocie wniosek ten nie wpływa na stosowanie tej ustawy. W stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów zmniejszyliśmy krąg podmiotów, które mogą korzystać z offsetu. Offset według tej regulacji będzie mógł trafiać tylko do sektora obronnego, będzie budował zdolność polskiego potencjału przemysłowego, będzie budował zdolność Sił Zbrojnych. Tak jak powiedziałem na samym początku, wniosek mniejszości jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 423 posłów. Za oddało głos 179 posłów, przeciwnego zdania było 227 posłów, 17 posłów wstrzymało się od głosu.

9 67. posiedzenie Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. Punkt 4. porządku dziennego głosowanie 279 Marszałek Stwierdzam, że Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W poprawce do art. 8 ust. 2 projektu ustawy wnioskodawcy proponują zmianę o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 420 posłów. Za oddało głos 410 posłów, przeciwnego zdania było 9 posłów, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Zbyszka Zaborowskiego. Poseł Zbyszek Zaborowski: Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Ponieważ przyjmujemy zupełnie nową ustawę offsetową, chciałbym prosić, żeby pan minister gospodarki powiedział nam, ile do tej pory zawarto umów offsetowych, na jaką wartość i jakie to miało znaczenie dla polskiej gospodarki. Drugie pytanie do ministra gospodarki: Czy pan minister nie obawia się po przekazaniu zarządzania offsetem do MON spadku wartości zawieranych umów i w związku z tym pomniejszenia znaczenia offsetu dla gospodarki? Do ministra obrony narodowej natomiast mam pytanie związane z tym, że ministerstwo dwukrotnie obeszło ustawę offsetową, co najmniej dwukrotnie, w przypadku dużych zamówień. Chodzi o drugą dostawę samolotów transportowych CASA oraz niedawny zakup samolotu szkoleniowego M-346 dla Sił Powietrznych. Czy pan minister obrony może z ręką na sercu powiedzieć, że po przejęciu pełnej odpowiedzialności za offset od tej pory przy każdym poważnym zamówieniu zagranicznym umowa offsetowa będzie zawierana? (Dzwonek) Jak długo, panie ministrze, będzie trwał okres przejściowy, czyli okres zarządzania offsetem przez dwa resorty? Dziękuję. (Oklaski) Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Michała Jacha. Poseł Michał Jach: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rynek offsetu na świecie to chwili obecnej 500 mld dolarów. Polska w najbliższych dziesięciu latach planuje wydać na modernizację Sił Zbrojnych ok. 50 mld. Ustawa, nad którą za chwilę będziemy głosować, przenosi kompetencje w zakresie offsetu z Ministerstwa Gospodarki do Ministerstwa Obrony Narodowej. Niestety, w trakcie prac nad ustawą Ministerstwo Obrony Narodowej nie przedstawiło żadnych dowodów, że jest właściwie przygotowane organizacyjnie do zarządzania offsetem. Jest to zła decyzja. Obawiamy się, że offset praktycznie przestanie w Polsce funkcjonować. Mam pytanie do pana premiera. Panie premierze, dlaczego rząd nie chce wykorzystywać takiej możliwości, jaką daje offset, jeśli chodzi o rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego? (Dzwonek) Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało przeciwko tej ustawie. Dziękuję. (Oklaski) Dziękuję. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej pan minister Czesław Mroczek. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Mroczek: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tak jak mówiłem podczas swojego pierwszego wystąpienia, offset w tej chwili będzie mógł być kierowany tylko do sektora obronnego. W sposób oczywisty będzie więc budował bardziej niż dotychczas zdolność Sił Zbrojnych, zdolność polskiego przemysłu obronnego. Panie pośle, to jest jakieś nieporozumienie. Właśnie ta regulacja przesądza o tym, że offset będzie mógł być kierowany tylko do polskiego przemysłu obronnego. Offset będzie narzędziem polonizacji zagranicznych technologii, będzie budował zdolność Sił Zbrojnych. Jeżeli mamy budować zdolność Sił Zbrojnych, to kto ma używać tego narzędzia: minister gospodarki czy minister obrony narodowej? To jest jakieś proste nieporozumienie. Jeżeli w prostych sprawach nie ma zrozumienia, to rozumiem, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Rozumiem, że jest część posłów, która chce, żeby środki z obrony narodowej trafiały do innych obszarów niż obrona narodowa, jeżeli chodzi o gospodarkę. Ten przepis to zmienia, tutaj się różnimy po prostu. (Oklaski) Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy.

10 posiedzenie Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. Punkty 4. i 5. porządku dziennego głosowanie Marszałek Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Obrony Narodowej, wraz z przyjętą poprawką, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 422 posłów. Za oddało głos 241 posłów, przeciwnego zdania było 146 posłów, 35 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Jakuba Szulca oraz przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono poprawki. W związku z tym Sejm skierował ponownie projekt ustawy do komisji w celu ich rozpatrzenia. Dodatkowe sprawozdanie zostało paniom i panom posłom doręczone w druku nr 2327-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Jakuba Szulca. Poseł Sprawozdawca Jakub Szulc: Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W trakcie drugiego czytania zgłoszono do tego projektu ustawy dwie poprawki. Komisja Finansów Publicznych rekomenduje Wysokiej Izbie odrzucenie obu poprawek. Dziękuję bardzo. (Oklaski) Dziękuję bardzo, panie pośle. Przechodzimy do głosowania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedstawia poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. W 1. poprawce wnioskodawcy proponują utrzymać dotychczasowe brzmienie zdania drugiego w ust. 2 w art. 112aa ustawy o finansach publicznych. Z poprawką tą łączy się 2. poprawka polegająca na skreśleniu art. 2 w projekcie ustawy. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 1. i 2., zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 421 posłów. Za oddało głos 174 posłów, przeciwnego zdania było 247 posłów, nie było głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że Sejm poprawki odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Bardzo proszę, pan poseł Wincenty Elsner. Poseł Wincenty Elsner: Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Nikt nie ma prawa powiedzieć, że Twój Ruch jest za dalszym zadłużaniem Polski, bo to my składaliśmy projekty ustaw dające budżetowi ponad 50 mld zł sukcesywnych dochodów, a wy wyrzucaliście je do kosza. W tym głosowaniu wstrzymamy się głosu, aby zwrócić uwagę na to, że te zmiany, które wprowadzacie, nie stawiają realnej bariery, realnej tamy bilionowemu zadłużaniu państwa. One stanowią jedynie drobny kroczek zmniejszający prędkość przejadania pieniędzy zagarniętych z OFE. Jest to więc kroczek w dobrym kierunku, ale tylko kroczek. Żeby nie być gołosłownym, dodam, że Gazeta Wyborcza z 25 lutego pisała, cytuję: Rząd obniża progi ostrożnościowe, ale nie te, które obiecał. Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, powiedział za Wyborczą.biz, cytuję: To złamanie obietnicy. Rząd ogłaszał, że wraz z umorzeniem (Dzwonek) obligacji zostaną obniżone ustawowe progi ostrożnościowe, a teraz nagle zmienia zdanie. Dlaczego zmienia zdanie? Jeżeli ruszycie ten prawdziwy próg... Dziękuję bardzo, panie pośle. Poseł Wincenty Elsner:...określony w art. 86 ustawy, próg 55%... Panie pośle...

11 67. posiedzenie Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. Punkty 5. i 10. porządku dziennego głosowanie 281 Poseł Wincenty Elsner:...wtedy podniesiemy ręce. Nawet obie. Dziękuję. Poseł Wincenty Elsner: Dlaczego nie został on zmieniony? Dziękuję. Poseł Wincenty Elsner: Chodzi o symboliczny 1%. Dziękuję. (Oklaski) Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan minister Janusz Cichoń. (Poseł Janusz Palikot: Tylko powiedz prawdę.) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń: Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Wielokrotnie w trakcie obrad nad tym projektem ustawy, a właściwie nad ustawą matką, podkreślaliśmy fakt, że obniżenie progów ostrożnościowych, a w zasadzie wprowadzenie dwóch dodatkowych progów ma zabezpieczyć Polskę przed procyklicznym działaniem dotychczasowych rozwiązań. Nowe rozwiązanie wprowadzone w trwałej regule wydatkowej ma pozwolić nam na elastyczne kształtowanie wydatków, kiedy mamy do czynienia z pogorszeniem sytuacji gospodarczej. Natomiast dotychczasowe progi działały niestety procyklicznie. To elastyczne podejście pozwoli nam na trwałe ustabilizowanie polskiego zadłużenia i poprawę stanu polskich finansów publicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Finansów Publicznych, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 422 posłów. Za oddało głos 254 posłów, przeciwnego zdania było 3 posłów, 165 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zasadach wykonywania prawa własności górniczej przez Skarb Państwa w zakresie wydobywania węglowodorów oraz utworzeniu Funduszu im. Ignacego Łukasiewicza. Sejm wysłuchał uzasadnienia projektu ustawy przedstawionego przez pana posła Piotra Naimskiego oraz przeprowadził dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt do Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych w celu rozpatrzenia. Bardzo proszę, pan poseł Piotr Naimski. Poseł Piotr Naimski: Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam pytanie, które chciałbym skierować do pana premiera i rządu. Ten projekt ustawy jest ważny, jeśli chodzi o regulację otoczenia, które jest niezbędne dla wydobycia gazu ze złóż łupkowych w Polsce. Jednym z elementów tego projektu ustawy jest propozycja stworzenia stuprocentowej spółki Skarbu Państwa jako operatora na złożach węglowodorowych. Jesteście za odrzuceniem tego projektu, za odrzuceniem pomysłu powołania tej spółki. Równocześnie z rządowego projektu wykreśliliście podobną propozycję powołania narodowego operatora kopalin energetycznych. Moje pytanie jest proste. Dlaczego rząd upiera się przy tym, żeby polskie państwo nie miało narzędzia, które pozwoliłoby nadzorować polskie złoża i zarządzać nimi? (Oklaski) Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa pan minister Zdzisław Gawlik.

12 posiedzenie Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. Punkty 10., 13., 14. i 17. porządku dziennego głosowanie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Szanowni Państwo! Panie pośle, z jednej przyczyny, dlatego że uważamy, że te mechanizmy, które zostały zaproponowane do projektowanej zmiany ustawy o węglowodorach w przedłożeniu rządowym, są lepsze, skuteczniejsze i zapewniają państwu skuteczniejszą kontrolę nad eksploatacją tych złóż. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zasadach wykonywania prawa własności górniczej przez Skarb Państwa w zakresie wydobywania węglowodorów oraz utworzeniu Funduszu im. Ignacego Łukasiewicza, zawartego w druku nr 512, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 428 posłów. Za oddało głos 265 posłów, przeciwnego zdania było 162 posłów, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm wniosek przyjął. Powracamy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez panią poseł Małgorzatę Pępek oraz przeprowadził dyskusję. W dyskusji nie zgłoszono poprawek. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 421 posłów. Za oddało głos 416 posłów, przeciwnego zdania było 5 posłów, nie było głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie roślin. Powracamy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Killiona Munyamę oraz przeprowadził dyskusję. W dyskusji nie zgłoszono poprawek. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r., w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr 2247, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 417 posłów. Za oddało głos 417 posłów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. Powracamy do rozpatrzenia punktu 17. porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku. Sejm wysłuchał informacji przedstawionej przez ministra spraw zagranicznych pana Radosława Sikorskiego i przeprowadził dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie przedstawionej informacji. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm przyjął informację do wiadomości. Bardzo proszę, pan poseł Robert Biedroń. Poseł Robert Biedroń: Panie Ministrze Sikorski! Po wczorajszej debacie naszła mnie taka refleksja i rada dla pana. Powinien pan zacząć się uczyć chińskiego. W języku chińskim jest taki fascynujący znak, który oznacza m.in. kryzys. Pan wczoraj niestety w kontekście tej debaty żadnego pomysłu na ten kryzys nie przedstawił. Nie opowiadał pan z taką pasją, jak wcześniej, o zagrożeniach, o bezpieczeństwie, o Unii Europejskiej, o ksenofobii, o populizmie, jaki stoi u naszych bram. Ale ten fascynujący chiński znak oznacza także szansę. Niestety o tej szansie też nie miał pan szansy opowiedzieć. Zastanawia mnie, co się z panem dzieje, gdzie jest ten duch Radosława Sikorskiego z Berlina, gdy z pasją, z energią (Oklaski) opowiadał pan o wizji przyszłej Polski, Europy i świata. Tego zabrakło. Miałem wrażenie, że wczoraj pan tutaj był ciałem

13 67. posiedzenie Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. Punkt 17. porządku dziennego głosowanie 283 Dziękuję bardzo, panie pośle. Poseł Robert Biedroń: ale duszy jakby ubyło. I to wrażenie, pan dobrze wie, podzielił także prezydent Komorowski. Dziękuję, panie pośle. Poseł Robert Biedroń: Szkoda, stracił pan szansę (Oklaski) (Głos z sali: Pytanie!) Dziękuję bardzo. Ja też mam wrażenie, że nie zadał pan pytania. Bardzo proszę, pan Mieczysław Golba. Poseł Mieczysław Golba: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Premierze! Chciałbym przede wszystkim, panie ministrze, zapytać pana, dlaczego pan stosuje nierówne kryteria, nierówne standardy w polityce dotyczącej spraw zagranicznych, a mam tu na myśli pan reakcję. Dobrze pan zareagował wtedy, kiedy padły w mediach bardzo mocne słowa na temat polskich obozów zagłady, polskich obozów śmierci. Chciałbym pana zapytać, dlaczego pan nie reagował wtedy, kiedy w dawnej Janowej Dolinie, teraz to jest Bazaltowe, na Wołyniu, obchodzono upamiętnienia mordów na polskich dzieciach i na polskich kobietach. Dlaczego pan nie zareagował? Dlaczego pan milczy w tej sprawie? To było niedawno, to było już po Majdanie. Tam wznoszono okrzyki: Chwała herojam! Herojam sława! Myślę, że pan milczy dlatego, że niektórzy politycy na Majdanie kijowskim zachowali się podobnie. Też krzyczeli: Sława Ukrainie! Herojam sława! Myślę, że pan jest w kleszczach. Pan nie wie, jak zareagować w tej sprawie. To jest niedopuszczalne, aby milczeć w takiej sytuacji, gdy (Dzwonek) wymordowano tysiące polskich dzieci i polskich kobiet. Dziękuję bardzo, panie pośle. Poseł Mieczysław Golba: Czy pan ma stanowisko, czy pański resort zajmuje jakieś stanowisko w tej sprawie? Czy ono w ogóle się ukaże? Bardzo bym prosił o odpowiedź. (Oklaski) Panie pośle, dziękuję bardzo. Pan poseł Tadeusz Iwiński. Poseł Tadeusz Iwiński: Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Ja chciałbym zabrać głos w pozornie drobnej sprawie, która jednak, jak mówią Francuzi, c est le ton qui fait la chanson, jest tonem, który nadaje piosence cały sens. Otóż wczorajsza dyskusja, która była w dużej mierze konfrontacyjna i dość ostra, zawierała też elementy pozytywne, ponieważ w pana wystąpieniu było też wiele ciekawych tez. Zdumiała mnie jednak jedna rzecz, to, że wczoraj na zakończenie, w ogóle na zakończenie całej dyskusji pan z uporem godnym lepszej sprawy, pan minister spraw zagranicznych w delikatnej sytuacji międzynarodowej na Ukrainie i wokół Ukrainy, przy pewnych napięciach polsko- -rosyjskich, powraca ostentacyjnie do swojego absurdalnego powiedzenia, mówi pan, że na koniec chciałby pan zaakcentować, że Pałac Kultury i Nauki powinien zostać zburzony i na tym miejscu powinien powstać park. Przecież jest jakaś odpowiedzialność, zwłaszcza w tej sytuacji. To jest gorzej niż błąd polityczny. (Dzwonek) Montaigne mawiał, że każdy z nas mówi czasem głupstwa Dziękuję, panie pośle. Poseł Tadeusz Iwiński: ale nieznośne są głupstwa wypowiadane uroczyście. I to było głupstwo kolejny raz wypowiedziane uroczyście. (Oklaski) Dziękuję, panie pośle. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku, zechce podnieść rękę i nacisnąć

14 posiedzenie Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. Punkty 17. i 20. porządku dziennego głosowanie Marszałek Głosowało 427 posłów. Za oddało głos 137 posłów, przeciwnego zdania było 234 posłów, 56 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm wniosek o odrzucenie odrzucił, a tym samym przyjął informację do wiadomości. Powracamy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Adama Szejnfelda oraz przeprowadził dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawkę Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu bezwzględną większością głosów, uważa się ją za przyjętą. Głosować będziemy za wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. Poprawki od 1. do 7. Senat zgłosił do art. 1 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy Prawo budowlane. W 1. poprawce do art. 12 Senat proponuje między innymi dodać ust. 4i w brzmieniu: Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania. 1. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 407 posłów. Większość bezwzględna 204. Za oddało głos 80 posłów, przeciwnego zdania było 220 posłów, 107 posłów wstrzymało się od głosu. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. W 2. poprawce do art. 12 ust. 5a pkt 1 Senat proponuje, aby opłata, o której mowa w tym przepisie, odnosiła się do kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. 2. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 416 posłów. Większość bezwzględna 209. Za oddało głos 4 posłów, przeciwnego zdania było 411 posłów, 1 poseł wstrzymał się od głosu. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. W 3. poprawce do art. 12 Senat proponuje dodać nowy przepis stanowiący, że wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne ustala i podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej właściwa krajowa izba samorządu zawodowego. 3. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 425 posłów. Większość bezwzględna 213. Nie było głosów za ani wstrzymujących się, 425 głosów było przeciwnych. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. W 4. poprawce do art. 14 ust. 3 pkt 4 lit. b Senat proponuje zmianę o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Z poprawką tą łączy się poprawka 7. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. 4. i 7. poprawek Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 424 posłów. Większość bezwzględna 213. Nie było głosów za ani wstrzymujących się, były 424 głosy przeciwne. większości głosów poprawki Senatu przyjął. W 5. poprawce do art. 14 ust. 4a Senat proponuje skreślić wyrazy: jeżeli została odbyta oraz udokumentowana zgodnie z przepisami dotyczącymi praktyki studenckiej,. 5., zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 420 posłów. Większość bezwzględna 211. Był 1 głos za, nie było głosów wstrzymujących się, 419 głosów było przeciwnych. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. W 6. poprawce do art. 16 Senat proponuje, aby rozporządzenia, o których mowa w tym artykule, były wydawane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego. 6. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć

15 67. posiedzenie Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. Punkt 20. porządku dziennego głosowanie 285 Marszałek Głosowało 426 posłów. Większość bezwzględna 214. Za oddało głos tylko 2 posłów, przeciwnego zdania było 424 posłów, nie było głosów wstrzymujących się. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. Poprawkę 7. Senatu już rozpatrzyliśmy. Poprawki od 8. do 10. Senat zgłosił do art. 3 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o doradztwie podatkowym. W 8. poprawce do art. 3 Senat proponuje zmiany o charakterze legislacyjnym. 8. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 416 posłów. Większość bezwzględna 209. Nie było głosów za ani wstrzymujących się, 416 głosów było przeciwnych. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. W poprawkach od 9. do 11., 13., 15., od 19. do 22., od 24. do 26., od 31. do 33., 38., 39., 43., 46., 48., 50., 51. i 57. Senat proponuje zmiany o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. poprawek Senatu od 9. do 11., 13., 15., od 19. do 22., od 24. do 26., od 31. do 33., 38., 39., 43., 46., 48., 50., 51. i 57., zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 411 posłów. Większość bezwzględna 206. Nie było głosów za ani wstrzymujących się, 411 głosów było przeciwnych. większości głosów poprawki Senatu przyjął. W 12. poprawce do art. 84 ust. 2b pkt 1 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym Senat proponuje zmianę o charakterze redakcyjnym. 12. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 421 posłów. Większość bezwzględna 211. Nie było głosów za i wstrzymujących się, 421 głosów było przeciwnych. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. 13. poprawkę Senatu już rozpatrzyliśmy. Poprawki od 14. do 19. Senat zgłosił do art. 5 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. W 14. poprawce do art. 3 Senat proponuje zmianę o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. 14. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 419 posłów. Większość bezwzględna 210. Za oddał głos tylko 1 poseł, przeciwnego zdania było 418 posłów, nie było głosów wstrzymujących się. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. 15. poprawkę Senatu już rozpatrzyliśmy. W 16. poprawce do art. 5 ust. 2 pkt 3 Senat proponuje zmianę o charakterze legislacyjnym. Z poprawką tą łączy się poprawka 17. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. poprawek Senatu 16. i 17., zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 424 posłów. Większość bezwzględna 213. Za oddał głos tylko 1 poseł, przeciwnego zdania było 423 posłów, nie było głosów wstrzymujących się. większości głosów poprawki Senatu przyjął. W 18. poprawce do art. 8b ust. 1 w dodawanym pkt 3 Senat proponuje, aby tytuł rzeczoznawcy budowlanego mógł być nadany osobie, która m.in. jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. 18. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 410 posłów. Większość bezwzględna 206. Nie było głosów za i wstrzymujących się, 410 głosów było przeciwnych. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. Poprawki Senatu od 19. do 22. już rozpatrzyliśmy. W 23. poprawce do art. 96 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy Prawo lotnicze Senat proponuje, aby ubiegający się o licencję członka personelu lotniczego kontrolera ruchu lotniczego i praktykanta kontrolera ruchu lotniczego musiał posiadać m.in. świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości.

16 posiedzenie Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. Punkt 20. porządku dziennego głosowanie Marszałek 23. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 418 posłów. Większość bezwzględna 210. Nie było głosów za, głosów przeciwnych było 325, głosów wstrzymujących się było 93. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. Poprawki Senatu od 24. do 26. już rozpatrzyliśmy. W 27. poprawce do art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Senat proponuje, aby projekty określonych planów lub decyzji mogła sporządzać także osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Z poprawką tą łączą się poprawki 28., 35. i 45. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. poprawek Senatu 27., 28., 35. i 45., zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 418 posłów. Większość bezwzględna 210. Za oddało głos 2 posłów, przeciwnego zdania było 316 posłów, 100 posłów wstrzymało się od głosu. większości głosów poprawki Senatu przyjął. W 29. poprawce do art. 13 ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym Senat proponuje, aby prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdzał przepisy wewnętrzne, o których mowa w przepisie. 29. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 419 posłów. Większość bezwzględna 210. Za oddało głos 2 posłów, przeciwnego zdania było 417 posłów, nie było głosów wstrzymujących się. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. W 30. poprawce do art. 36 lit. b ust. 7 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym Senat proponuje uzupełnienie wytycznych do wydania rozporządzenia, o którym mowa w przepisie. 30. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 413 posłów. Większość bezwzględna 207. Za oddał głos tylko 1 poseł, przeciwnego zdania było 412 posłów, nie było głosów wstrzymujących się. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. Poprawki Senatu od 31. do 33. już rozpatrzyliśmy. W 34. poprawce do art. 168b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Senat proponuje skreślić ust poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 416 posłów. Większość bezwzględna 209. Nie było głosów za, głosów przeciwnych było 321, wstrzymało się 95 posłów. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. 35. poprawkę Senatu już rozpatrzyliśmy. Poprawki od 36. do 44. Senat zgłosił do art. 18 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. W 36. poprawce do art. 4 Senat proponuje zmianę o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. 36. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 421 posłów. Większość bezwzględna 211. Za oddał głos tylko 1 poseł, przeciwnego zdania było 420 posłów, nie było głosów wstrzymujących się. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. W 37. poprawce do art. 4 ust. 8 Senat proponuje zmianę o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. 37. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 413 posłów. Większość bezwzględna 207. Nie było głosów za ani wstrzymujących się, 413 głosów było przeciwnych. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. Poprawki Senatu 38. i 39. już rozpatrzyliśmy.

17 67. posiedzenie Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. Punkt 20. porządku dziennego głosowanie 287 Marszałek W 40. poprawce do art. 9 Senat proponuje w ust. 7 w pkt 1 i 2 wyraz albo zastąpić wyrazem lub. 40. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 419 posłów. Większość bezwzględna 210. Nie było głosów za ani wstrzymujących się, 419 głosów było przeciwnych. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. W 41. poprawce do art. 9 ust. 7 pkt 3 Senat proponuje, aby certyfikaty i świadectwa wymienione w przepisie były wydawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Z poprawką tą łączy się 49. poprawka. Nad tymi poprawkami będziemy głosować łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. poprawek Senatu 41. i 49., zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 416 posłów. Większość bezwzględna 209. Za oddało głos 2 posłów, przeciwnego zdania było 414 posłów, nie było głosów wstrzymujących się. większości głosów poprawki Senatu przyjął. W 42. poprawce do art. 9 ust. 8 Senat proponuje m.in., aby minister właściwy do spraw finansów publicznych określał, w drodze rozporządzenia, tryb stwierdzania spełniania warunków, o których mowa w ust poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 423 posłów. Większość bezwzględna 212. Nie było głosów za ani wstrzymujących się, 423 głosy były przeciwne. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. 43. poprawkę Senatu już rozpatrzyliśmy. W 44. poprawce do art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. e i pkt 10 Senat proponuje zmianę o charakterze legislacyjnym. Z poprawką tą łączy się poprawka 58. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. poprawek Senatu 44. i 58., zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 425 posłów. Większość bezwzględna 213. Za oddał głos tylko 1 poseł, przeciwnego zdania było 424 posłów, nie było głosów wstrzymujących się. większości głosów poprawki Senatu przyjął. Poprawki Senatu 45. i 46. już rozpatrzyliśmy. W 47. poprawce do art. 23 ust. 2 Senat proponuje zmienić sposób obliczania terminu upływu ważności egzaminu, o którym mowa w tym przepisie. 47. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 426 posłów. Większość bezwzględna 214. Nie było głosów za ani wstrzymujących się, 426 głosów było przeciwnych. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. Poprawki Senatu od 48. do 51. już rozpatrzyliśmy. W 52. poprawce do art. 33 ust. 1 i w dodawanym ust. 1a Senat proponuje określić ważność dyplomów nurków i kierownika prac podwodnych. 52. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 424 posłów. Większość bezwzględna 213. Nie było głosów za ani wstrzymujących się, 424 głosy były przeciwne. większości głosów poprawkę Senatu przyjął. W 53. poprawce do art. 33 Senat proponuje dodać ust. 3. Z poprawką tą łączy się 60. poprawka. Nad tymi poprawkami będziemy głosować łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. poprawek Senatu 53. i 60., zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 421 posłów. Większość bezwzględna 211. Nie było głosów za ani wstrzymujących się, 421 głosów było przeciwnych. większości głosów poprawki Senatu przyjął.

18 288 Marszałek 67. posiedzenie Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. Punkty 20. i 21. porządku dziennego głosowanie W 54. poprawce do art. 36 Senat proponuje skreślić ust. 1 i nadać nowe brzmienie ust. 2. Z poprawką tą łączą się poprawki 55. i 59. Nad tymi poprawkami będziemy głosować łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. poprawek Senatu 54., 55. i 59., zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 428 posłów. Większość bezwzględna wynosi 215. Nie było głosów za ani wstrzymujących się, 428 posłów głosowało przeciw. większości głosów poprawki Senatu przyjął. W 56. poprawce do art. 36 Senat proponuje zmianę o charakterze legislacyjnym. Z poprawką tą łączą się poprawki 61. i 62. Nad tymi poprawkami będziemy głosować łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. poprawek Senatu 56., 61. i 62., zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 427 posłów. Większość bezwzględna wynosi 214. Nie było głosów za ani wstrzymujących się i 427 posłów głosowało przeciw. większości głosów poprawki Senatu przyjął. Poprawki Senatu od 57. do 60. już rozpatrzyliśmy. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Pan poseł Błaszczak z wnioskiem formalnym, jak rozumiem. Poseł Mariusz Błaszczak: Tak, z wnioskiem formalnym. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Wnoszę o półgodzinną przerwę dla klubu parlamentarnego. (Poruszenie na sali) Proszę o ciszę. Poseł Mariusz Błaszczak: Wnoszę o to, żeby pani marszałek zechciała zwołać Konwent Seniorów, aby omówić projekt uchwały w sprawie uczczenia 650. rocznicy założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan poprosił o przerwę dla klubu. Poseł Mariusz Błaszczak: Dla klubu, chodzi o pół godziny. Pół godziny przerwy. (Gwar na sali) (Głos z sali: Nie ) Zwołuję posiedzenie Konwentu Seniorów. (Przerwa w posiedzeniu od godz. 10 min 07 do godz. 10 min 40) Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 21. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (druki nr 2065, 2283 i 2283-A) trzecie czytanie. Proszę o zabranie głosu panią poseł Bożenę Szydłowską w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania komisji. (Gwar na sali) Proszę o zajmowanie miejsc i zachowanie ciszy. Pani poseł, proszę. Poseł Sprawozdawca Bożena Szydłowska: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! W trakcie drugiego czytania zgłoszono jedną poprawkę. Komisja negatywnie zaopiniowała tę poprawkę i rekomendujemy Wysokiej Izbie jej odrzucenie. Dziękuję bardzo. (Oklaski) Bardzo dziękuję, pani poseł. Przechodzimy do głosowania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedstawia poprawkę, nad którą głosować będziemy w pierwszej kolejności. W jedynej poprawce do art. 6 wnioskodawcy proponują inne wysokości i zasady nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców w przypadku niewykonywania obowiązków, o których mowa w art. 4. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

19 67. posiedzenie Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. Punkty 21. i 22. porządku dziennego głosowanie 289 Marszałek Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 408 posłów. Za oddało głos 156 posłów, przeciwnego zdania było 251 posłów, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Finansów Publicznych, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 415 posłów. Za oddało głos 409 posłów, przeciwnego zdania było 5 posłów, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 22. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1957, 2292 i 2292-A) trzecie czytanie. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Leszka Aleksandrzaka. Poseł Sprawozdawca Leszek Aleksandrzak: Dziękuję. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Podczas drugiego czytania zgłoszono 19 poprawek. Komisja rozpatrzyła je 6 maja i wnosi o przyjęcie 16 poprawek, o odrzucenie poprawek 12., 13. i 16. oraz o łączne głosowanie nad poprawkami od 2. do 6., 18. i 19. Dziękuję bardzo. (Oklaski) Dziękuję bardzo. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedstawia poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Poprawki od 1. do 16. zostały zgłoszone do art. 1 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o kierujących pojazdami. W 1. poprawce do art. 12 ust. 2 wnioskodawcy proponują, aby przepis ust. 1 pkt 2 stosować również do osoby ubiegającej się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy określonych kategorii. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 424 posłów. Za oddało głos 420 posłów, przeciwnego zdania było 2 posłów, również 2 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W poprawkach od 2. do 6. oraz 18. i 19. wnioskodawcy proponują inne zasady uczestnictwa w części teoretycznej szkolenia. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek od 2. do 6. oraz 18. i 19., zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 422 posłów. Za oddało głos 419 posłów, przeciwnego zdania było 2 posłów, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm poprawki przyjął. Poprawka 7. do art. 31 ust. 1 pkt 3 lit. b ma charakter redakcyjno-legislacyjny. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 421 posłów. Za poprawką oddało głos 419 posłów, przeciwnego zdania był 1 poseł, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W 8. poprawce do art. 32 ust. 3 pkt 2 wnioskodawcy proponują, aby właściwi ministrowie w drodze rozporządzenia określili m.in. szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób prowadzenia szkoleń i warsztatów, o których mowa w tym przepisie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 418 posłów. Za oddało głos 417 posłów, nie było głosów przeciwnych, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W 9. poprawce do art. 38 ust. 5 pkt 2 wnioskodawcy proponują, aby nie określać czasu trwania warsztatów doskonalenia zawodowego dla wykładowców.

20 posiedzenie Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. Punkt 22. porządku dziennego głosowanie Marszałek Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 414 posłów. Za oddało głos 413 posłów, nikt nie głosował przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. 10. poprawka do art. 50 ust. 2 pkt 5 ma charakter redakcyjno-legislacyjny. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 420 posłów. Za oddało głos 418 posłów, przeciwnego zdania był 1 poseł, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W 11. poprawce do art. 57a ust. 3 pkt 1 wnioskodawcy proponują, aby komisja przygotowywała lub weryfikowała materiały, o których mowa w tym przepisie. Wnioskodawcy proponują także w ust. 10, aby wynagrodzenie za pracę w komisji przysługiwało osobom wchodzącym w jej skład, a nie, jak proponowała komisja, jej członkom. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 427 posłów. Za oddało głos 426 posłów, nikt nie głosował przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W 12. poprawce do art. 57a ust. 4 wnioskodawcy proponują, aby ilość pytań do wykorzystania na egzaminie państwowym wynosiła minimum 2 tys. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. O zadanie pytania bardzo proszę pana posła Jerzego Szmita. Poseł Jerzy Szmit: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt ustawy stwarza możliwość przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy bez odbycia kursu teoretycznego. Biorąc pod uwagę to, że koszty uzyskania prawa jazdy są dzisiaj wysokie, obawiam się, że wiele osób skorzysta z tej możliwości. Tak więc stopień przygotowania osób zdających egzamin będzie znacznie niższy. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło propozycję, aby w bazie pytań było minimum 2 tys. pozycji. Ma to służyć temu, żeby kandydaci na kierowców nie uczyli się testów na pamięć, ale żeby opanowali zasady i przepisy ruchu drogowego w sposób rzeczywisty i obiektywny. W związku z tym mam pytanie do pana ministra: Dlaczego pan minister odrzucił propozycję Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą umieszczenia minimum 2 tys. pytań w bazie? Kolejne pytanie. Ile pytań będzie w bazie egzaminacyjnej według pana ministra? Dziękuję bardzo. (Oklaski) Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju sekretarz stanu pan minister Zbigniew Rynasiewicz. Bardzo proszę. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz: Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Powtórzę odpowiedź, której udzieliliśmy na posiedzeniu komisji. Już w tej chwili liczba tych pytań przekracza Tak że nie ma tego problemu i nie musimy zakładać takiego limitu. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, to nie zakładamy, że liczba pytań będzie ograniczona. Pytania te będą prawidłowe, zweryfikowane przez komisję, będą mogły służyć właściwemu przygotowaniu kandydata na kierowcę i zweryfikowaniu jego wiedzy. Dziękuję bardzo. (Oklaski) Dziękuję bardzo, panie ministrze. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć Głosowało 421 posłów. Za oddało głos 177 posłów, przeciwnego zdania było 243 posłów, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. W 13. poprawce wnioskodawcy proponują skreślić dodawany art. 57c. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Pan poseł Bogdan Rzońca. Bardzo proszę.

1., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

1., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o Służbie Więziennej (druki nr 2062, 2710, 2710-A) trzecie

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r.

Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-53-13 Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

z 87 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 marca 2011 r. (trzeci dzień obrad)

z 87 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 marca 2011 r. (trzeci dzień obrad) S e j m R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j K a d e n c j a V I S p r a w o z d a n i e S t e n o g r a f i c z n e z 87 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r. Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Komisja Infrastruktury INF-00-31-06 Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI SKARBU PAŃSTWA

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI SKARBU PAŃSTWA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja SPRAWOZDANIE Druk nr 1204 KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI SKARBU PAŃSTWA o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi

Bardziej szczegółowo

z 82 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 stycznia 2011 r. (drugi dzień obrad)

z 82 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 stycznia 2011 r. (drugi dzień obrad) S e j m R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j K a d e n c j a V I S p r a w o z d a n i e S t e n o g r a f i c z n e z 82 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VIII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Zdrowia (nr 1) z dnia 17 listopada 2015 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Zdrowia (nr 1) 17

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Zgromadzenia Narodowego. z dnia 22 września 1994 r. Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA. Zgromadzenia Narodowego. z dnia 22 września 1994 r. Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej UCHWAŁA Zgromadzenia Narodowego Opracowano na podstawie: MP z 1994 r. Nr 54, poz. 453, z 1996 r. Nr 7, poz. 75. z dnia 22 września 1994 r. Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3826).

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3826). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 3940 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 926 Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r.

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395. USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1076 Warszawa, 17 września 2008 r. - zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości.

Druk nr 1076 Warszawa, 17 września 2008 r. - zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1076 Warszawa, 17 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druk nr 3135)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druk nr 3135) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 3573-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE K O M I S J I G O S P O D A R K I o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druk nr 3135) Sejm na

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH Druk nr 2735-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 mgr Anna Kuchciak Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dalej: Regulamin Sejmu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 404 Warszawa, 18 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2764 A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Dziennik Ustaw Nr 213 15098 Poz. 1395 1395 USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

- o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 281 Warszawa, 28 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji do Spraw Petycji (nr 1) z dnia 24 września 2015 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji do Spraw Petycji

Bardziej szczegółowo

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna Maciej M. Sokołowski WPiA UW Konstytucja RP Art. 147. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Art. 149. Ministrowie kierują

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk nr 2493).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk nr 2493). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 3040-A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORGANY SEJMU U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rozdział 3 ORGANY SEJMU Art. 9 Organami Sejmu są: 1) Marszałek Sejmu, 2) Prezydium

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Dz.U.2013.1409 2014.08.10 zm.dz.u.2014.768 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Rozdział 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VIII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 58) Komisji Zdrowia (nr 33) z dnia 6 lipca 2016 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

- o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1360 Warszawa, 8 maja 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r.

Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2254 Warszawa, 3 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 1. Podstawę działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, stanowią w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (42) 2. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 28 listopada 2007 r.

Zapis stenograficzny (42) 2. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 28 listopada 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (42) 2. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 28 listopada 2007 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Wybór zastępców przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

- o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 263 Warszawa, 9 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 243 Warszawa, 20 stycznia 2012 r. - o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Druk nr 243 Warszawa, 20 stycznia 2012 r. - o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 243 Warszawa, 20 stycznia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Druk nr 1666-A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty

Bardziej szczegółowo

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Władza wykonawcza Rada Ministrów Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego RADA MINISTRÓW mieszany charakter: 1) organ kolegialny 2) każdy minister stanowi jednoosobowy organ konstytucyjny o własnych kompetencjach

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Warszawa,.

Zatwierdzam. Warszawa,. Zatwierdzam Warszawa,. Protokół Nr 1/04 z posiedzenia Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w dniu 25

Bardziej szczegółowo

Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. Regulamin Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Senat jest najwyższym organem kolegialnym uczelni. 2. Skład Senatu oraz jego kompetencje określa ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1906) 228. posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 22 lipca 2005 r.

Zapis stenograficzny (1906) 228. posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 22 lipca 2005 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1906) 228. posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 22 lipca 2005 r. V kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy (projekt) U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia 11.05.20155. w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa organizację wewnętrzną i porządek prac Parlamentu oraz tryb powoływania i działalności jego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

SPRAWOZDANIE. uchwalić raczy załączony projekt ustawy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1384 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.

- o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 497 Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2801 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (92.), Komisji Gospodarki Narodowej (261.) oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (272.) w dniu 23

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

- o zmianie ustawy o transporcie drogowym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2924 Warszawa, 2 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 1696)

o rządowym projekcie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 1696) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 3971A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI GOSPODARKI, KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (nr 147) Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (nr 250) z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r.

Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach NKK-020-1-10 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA TYTUŁU RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA TYTUŁU RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO Załącznik do uchwały Nr 42/R/03 z dnia 17 grudnia 2003r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA TYTUŁU RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO Tekst ujednolicony 1. 1. Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3. Prace nad regulacjami ustawowymi po wejściu w życie

Spis treści. 3. Prace nad regulacjami ustawowymi po wejściu w życie Spis treści 1. WPROWADZENIE...................................................... 13 1.1. Uwagi wstępne...................................................... 13 1.2. Dyskusje konstytucjonalistów (2003

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. I. Obecność na posiedzeniu: stan Komisji obecnych nieobecnych Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. - 11 radnych, - 10 radnych,

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1175).

- o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1175). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 274(4)/08 Warszawa, 2 grudnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92)

Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92) w sprawie wykładni art. 44 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SENATU

REGULAMIN PRACY SENATU Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN PRACY SENATU POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Praca Senatu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Druk nr 130 Warszawa, 21 listopada 2007 r.

Druk nr 130 Warszawa, 21 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 130 Warszawa, 21 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

- o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1353 Warszawa, 5 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw /druk nr 812/.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw /druk nr 812/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1090-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezes Rady Ministrów uwagi ogólne Przewodniczący Rady Ministrów Samodzielny organ administracji PRM Konstytucja RP

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. Druk nr 724 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1783 Warszawa, 22 lipca 2013 r.

Druk nr 1783 Warszawa, 22 lipca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1783 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia..2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia..2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw SEJM Warszawa, dnia 13 lipca 2011 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Infrastruktury * * * Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej * * * Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 czerwca 2008 r.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 czerwca 2008 r. U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

- o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 766 Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2119 Warszawa, 9 stycznia 2014 r.

Druk nr 2119 Warszawa, 9 stycznia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2119 Warszawa, 9 stycznia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1184 Warszawa, 15 grudnia 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Marszałek Senatu

Druk nr 1184 Warszawa, 15 grudnia 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1184 Warszawa, 15 grudnia 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Marszałek Senatu Szanowny Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

z 19. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 lipca 2012 r. (czwarty dzień obrad)

z 19. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 lipca 2012 r. (czwarty dzień obrad) S e j m R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j K a d e n c j a V I I S p r a w o z d a n i e S t e n o g r a f i c z n e z 19. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 3430)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 3430) Druk nr 3496-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją

Bardziej szczegółowo

Akty prawne przegląd aktów normatywnych ustanowionych w czerwcu i lipcu 2014 r.

Akty prawne przegląd aktów normatywnych ustanowionych w czerwcu i lipcu 2014 r. Przegląd aktów normatywnych ustanowionych w czerwcu i lipcu 2014 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Ustawa z dnia 9

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw /druk nr 1162/.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw /druk nr 1162/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 1966-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1441, 3425 i 3426)

o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1441, 3425 i 3426) Druk nr 3699 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 do Uchwały 43/R/05 z dn. 21 grudnia 2005r.

Zał. Nr 3 do Uchwały 43/R/05 z dn. 21 grudnia 2005r. Zał. Nr 3 do Uchwały 43/R/05 z dn. 21 grudnia 2005r. REGULAMIN OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZEGO LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 25 LUTEGO 2006r. 1 Okręgowy Zjazd Lubuskiej Izby

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

- o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1134 Warszawa, 30 września 2008 r. Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej

Bardziej szczegółowo