Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i'"

Transkrypt

1 "294 STRONA 9 Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i R E K L A M A S z a n o w n y c h K lie n tó w u p r z e j m i e z a w ia d a m ia m y o w z n o w ie n iu d z ia ł a ln o ś c i ŻYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 02 (2898) Cena 1,50 zł (w tym 8% vat) PL ISSN NR INDEKSU ROK LVI NAKŁAD: (udokum entowany) w w w. z y c i e b y t o m s k i e. p l GABINETU WETERYNARYJNEGO ul. Powst. Warszawskich 20 zapraszamy t e. 3 2 / , Elektronik wróci do dawnej siedziby I V / w - j«b, ' Z. Ą ^ Ś & # i w rj ' 'i' Wraz z początkiem nowego roku szkolnego nastąpi reaktywacja Elektronika" w jego tradycyjnej siedzibie przy ulicy Katowickiej. Poprzednie władze, wywołując protesty uczniów, szkołę podzieliły, co przyczyniło się do ich odwołania, obecne chcą ją na nowo skonsolidować. Gotowe są już stosowne projekty uchwał. O sprawie piszemy na stronie 5. / R E K L A M A _ 0 ^ s x HURTOWNIA FARB T C ^ 7 y i I I I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 1 1 ul. Piłsudskiego 37 Bytomskie Centrum Dekoracji tel. 32/ Mieszalnia Farb i Tynków Wejdź na naszą stronę internetową Czytaj, komentujj poleć innym! MAGNAT B[*]LIX <">TIKKURILA Beckers _ MAPĘ!

2 2 ŻYCIEBYTOMSKIE Życie miasta Gospodarka jest najważniejsza zw iększa bezrobocie i biedę. S tąd w cielo n y w życie p la n lik w id acji d o b ra m iasta. Z decydow aną w ięk lub obniżenia n iektórych podatków szość środków pozyskanych dzięki lokalnych, ja k chociażby p o d atk u obligacjom przeznaczym y na spłatę od środków transportow ych. Mam starych zobowiązań, reszta pójdzie nadzieję, że w pierw szym półroczu n a p o k ry cie d eficy tu b u d że to w e tego roku zacznie d ziałać w naszym go. P o n iew aż je d n a k n a d a l ch c ę m ieście K atowicka S p ecjaln a S tre szukać oszczędności w w ydatkach fa Ekonomiczna. Rozmowy z p rzed gm innych, liczę, że deficyt b ędzie sięb io rcam i zainteresow anym i in m niejszy od zakładanego. w estow aniem w Bytomiu cały czas Gdzie pan zamierza szukać tych są prow adzone. Mam nadzieję, że oszczędności? przełożą się one n a nowe m iejsca Rozmowa z prezydentem Bytomia Damianem Bartylą - Startując w wyborach zapewne m iał pan jakieś wyobrażenie o pra cy prezydenta m iasta. R zeczyw i stość je potwierdziła, czy coś pana zaskoczyło? - Z daw ałem sobie spraw ę z tego co m nie czeka i po upływ ie kilku m iesięcy od m o m en tu z ap rz y się żenia muszę przyznać, że nic mnie specjalnie nie zaskoczyło. Tym n ie mniej widzę, jak ogromne wyzwania sto ją p rz e d e m ną. P roblem ó w do ro zw iązania je s t m nóstw o, w ystę p u ją one w każdej dziedzinie życia miasta. Wszędzie je s t coś do n a p ra w ienia i co w ażne w szędzie trzeb a p o d ją ć n aty c h m ia sto w e decyzje, a o te w sam orządzie, który nie dzia ła jak pryw atna firma, nie jest cza sam i łatwo. Wiele zm ian chciałbym wprowadzić zdecydowanie szybciej, ale jestem ograniczony przepisam i p raw a. W yznaczony p rz e z e m n ie k ierunek zmian, polegający między innym i n a uspraw nianiu zarządza nia, a także szukaniu oszczędności w każdym obszarze funkcjon o w a nia m iasta, n a pew no będzie jed n ak konsekw entnie podtrzymywany - W jakim stanie jest miasto na początku pana rządów? Patrząc na najwyższy poziom bezrobocia w re gionie oraz ogromne zadłużenie moż na domniemywać, że w fatalnym. - T en najwyższy w reg io n ie p o ziom bezrobocia, zad łużenie i m a lejące wpływy do budżetu, a co za tym idzie ogólne niedoinwestow anie w ielu sfer życia d ają najpełniejszy obraz sytuacji Bytom ia. N asz p o ten cjał gospodarczy p rezentuje się b lado n aw et w skali reg io n u, nie mówiąc już o całej Polsce. Jeszcze w tym m iesiącu p rzedstaw ię rap o rt 0 stanie m iasta, ujaw niając poziom zadłużenia gminy, sytuację finanso wą podległych jej jednostek, a więc spółek miejskich, czy szpitala. - W sw ych wypowiedziach pod k reśla pan k on ieczn ość zrów no ważenia budżetu i pozbycia się zo bowiązań finansow ych. Spłacamy zatem stare d łu gi, a le robim y to także za pożyczone pieniądze, tyle że n ie z banku, ale poprzez em isję obligacji komunalnych. - O czyw iście d ą ż ę do z m n ie j sz e n ia zo b o w iązań fin a n so w y c h m iasta, ale m oje d z ia ła n ia m uszą uw zględniać sytuację, k tó rą zasta łe m po w y g ran y ch w yborach. W chw ili objęcia przeze m nie stan o w iska m iasto m iało zadłużen ie na poziom ie około 160 m ilionów zło tych i było w trakcie realizacji w ielu zadań, które zapoczątkował mój p o przednik. N iektórych z tych zadań ja bym nie podjął. N ie m ożna bez finansow ych konsekw encji zerw ać w ieloletnich umów, zwłaszcza tych w sp ó łfin an so w an y ch ze środków Unii E uropejskiej. N ie łudźm y się rów nież, że w ciągu kilku tygodni, k tó re m ia łe m n a p rzy g o to w a n ie budżetu n a rok 2013 można było cał kowicie zm ienić kierunki d ziałania m iasta i doprow adzić do całkow itej rezygnacji z zaciągania zobow iązań finansowych. Poza stanem zadłuże nia, bardzo istotne są ograniczenia w y nikające z ustaw y o fin a n sa c h p u b liczn y ch, k tó re od 2014 ro k u d ra sty c z n ie og ran iczą m ożliw ość dalszego pożyczania. D otykają one rów nież inne samorządy, które bez sk u teczn ie w alczą o zm ian ę tych zasad. Z am ian a stary ch kredytów na obligacje, których spłata je st wy dłużona w czasie, je s t jedyną możli wą odpow iedzią na stan zadłużenia 1narzucone sam orządom ogranicze nia w prow adzeniu polityki finanso wej. W dzisiejszych re a lia c h całko w icie nie d a się zrezygnować z za ciągania zobow iązań finansowych, chociażby d la w ykorzystania szans jak ie d a ją środki z UE. T rzeb a to jed n ak robić m ądrze i ostrożnie, p o życzając tylko na te zadania, które efektyw nie można wykorzystać dla - W szędzie. P rz e d e w szystkim w m iejskich podm iotach, które zo staną zreorganizowane. Przykładem n iech będzie szeroko rozum iana go sp o d a rk a m ieszkaniow a. Tą sferą zajm ują się w Bytom iu trzy spółki oraz jed n o stk a budżetow a. Chodzi mi o B ytom skie P rzed sięb iorstw o M ieszkaniow e, Z ak ład B udynków M iejskich, Towarzystwo Budownic tw a S połecznego oraz B ytom skie M ieszk an ia. P la n u ję, by k w estie m ie sz k aln ic tw a p o d leg a ły dw óm podmiotom. K onkretne decyzje w tej sp raw ie za p a d n ą w tym tygodniu. Z arządzanie budynkam i gminnymi stanie się o w iele tańsze i bardziej efektywne. Dzisiaj często m am y do czynienia z dublow aniem się kom petencji. Oszczędności poszukam y też w innych m iejskich instytucjach. Ten problem je st aktualnie w nikli wie analizowany. - Wysokie bezrobocie n ie spadnie je śli w Bytomiu n ie pojawią się in westorzy zapewniający nowe m iej sca pracy. Ma pan jak iś pomysł na to,jak ich ściągnąć? - W k a m p a n ii w yborczej za p o w iadałem, że najw ażniejsza je st dla m nie g ospodarka i tego zam ierzam się k o n sek w en tn ie trzym ać. Chcę żeby Bytom stał się m iastem przy jaznym d la przedsiębiorców, to się zresztą już dzieje. Otrzymuję liczne sygnały, że są oni lepiej obsługiwani niż do tej pory, że w Bytom nareszcie otw iera się na biznes. I dlatego też zaproponujem y inw estorom szereg różnego ro d zaju ulg. U znałem, że dalsze obciążanie bytom ian p o d at kam i prow adzi donikąd, a jed y n ie pracy Mimo kryzysu jestem optymi stą i wierzę, że znacznie ożywi się ży cie gospodarcze w naszym mieście. - Z roku na rok tracim y około trzy tysiące mieszkańców. W przy szłymi roku n ie będziem yjuż nawet m iastem 160 tysięcznym. Bytomi się wyludnia, młodzi stąd uciekają. N ie pokoi to pana? - Oczywiście. P rz e ra ż a m n ie to zjawisko. Młodzi B ytom ianie, k tó rzy w swoim m ieście nie w idzą d la sieb ie perspektyw, szukają swojej szansy gdzie indziej. Musimy zrobić wszystko, żeby te n proces zaham o w ać. D latego n ie z b ę d n e je s t oży w ie n ie g o sp o d arcze, a le rów nież stw o rz e n ie ta k ie j p o lity k i, k tó ra u łatw i młodym ludziom dostęp do mieszkań. Marzy mi się, by stworzyć w arunki, które spowodują, że m ło dzież nie będzie m usiała wyjeżdżać z Bytomia, ale rów nież zachęcą do o sie d lan ia się u nas m ieszkańców innych miast. - Bytomi jako sypialnia dla więk szych ośrodków regionu? - N ie godzę się ze sprow adzeniem Bytom ia do roli sypialni. P am ię ta m jeszcze czasy, kiedy Bytom był jed n y m z głów nych ośrodków g o spodarczych w kraju. Dlatego mu sim y zacząć odbudow yw ać sw oją pozycję, p rzed e wszystkim w sferze gospodarczej. N ie gódżmy się żeby nazywali nas sypialnią. Chcę nie tylko, żeby młodzi ludzie tu mieszka li, ale także żeby w Bytomiu p raco w ali i z tym m iejscem wiązali swoją przyszłość. - Wracając do sprawy obniżki po datków. Rada Miejska zwolniła z po datku od nieruchom ości najemców lok ali kom unalnych. R egionalna Izba Obrachunkowa tę decyzje jed nak uchyliłajako niezgodną z prze pisami. Co dalej? - P rz y g o to w u ją c p r o j e k t te j uchw ały m ieliśm y św iadom ość, że w k o n tek ście niejednoznaczności przepisów praw nych istnieje spore zagrożenie jej uchylenia. Obawy się potw ierdziły, lecz n ie zam ierzam y odpuszczać. Dzierżawcy, najem cy lokali m iejskich z pew nością nie zo staną w tej sytuacji pozostawieni bez pomocy. T rw ają p race n ad obniżką czynszów, m a ją c ą z re k o m p e n so wać bytom ianom koszty ponoszone w związku z koniecznością zapłace n ia podatku od nieruchom ości. - Podczas pierwszej konferencji prasowej m ów ił pan także o specjal nymi rządowym programie pomoco wym dla Bytomia. To realne? - W roku 2012 m in ister rozwoju regionalnego E lżbieta Bieńkow ska podczas wizyty u nas zapow iedziała rządow ą pomoc d la m iast dotknię ty c h po d o b n y m i p ro b lem am i ja k nasze ale to się działo tuż przed refe rendum, w którymi Platforma Oby watelska m iała stracić władzę. Po moc rządowa, choćby i słowna była jej propagandowo potrzebna. - Mimo wszystko m am nadzieję, że p an i m in ister nie wycofa się ze złożonych o b ietn ic. Bytom, przez w iele latdostarczający państw u pol skiem u znaczne wpływy do budżetu, po zm ianach ustrojow ych i restru k turyzacji przem ysłu ciężkiego został sam ze swoimi problem am i ekono micznymi i społecznymi. Ta pomoc się po p ro s tu B ytom iow i należy. W zeszły czw artek podczas wizyty w W arszaw ie ro zm aw iałem w Mi nisterstw ie Rozwoju Regionalnego o wspomnianym programie. Wszyscy liczymy, że zapowiedzi Pani m inister Bieńkow skiej przełożą się na kon k retn e decyzje. - R ealizu je pan sw ą wyborczą zapowiedź zmierzającą do reakty wacji Elektronika w jego starej siedzibie. Powołana została specjal na komisja, przygotowano projekty stosownych uchwał. Czy to m ajeszcze sens? Czy je st zapotrzebowanie społeczne? - Pow ołana p rzeze m nie kom isja stw ierdziła zasadność reaktyw acji Elektronika. Uważam, że zdecydo w anie istnieje zapotrzebowanie spo łeczne na to, żeby ta bardzo zasłużo na d la Bytomia placów ka oświatowa w róciła n a swoje miejsce. - Jaką przyszłość widzi pan dla Śląskiego Teatru Tańca po złożeniu doniesienia do prokuratury o moż liw o ści popełnienia przestępstwa w tej instytucji? - Wszyscy zdajem y sobie sprawę, że w kontekście ostatnio u jaw nio nych okoliczności funkcjonow anie tej instytucji w dotychczasowej for m ule je s t niemożliwe. Z początkiem stycznia dotychczasowy dyrektor tej placów ki Ja c e k Łum iński przestał p e łn ić sw oje obow iązki. S y tu acja jest bardzo skom plikowana. Wystą piłem do R ady M iejskiej z projek tem uchw ały mówiącej o likwidacji teatru. E w entualna uchw ała nie jest rów noznaczna z likw idacją instytu cji. Przepisy p raw a wym agają przy likw idacji te a tru przeprow adzenia szczególnego trybu. N ie d a się tego dokonać w ok resie krótszym niż 6 m iesięcy. P rzez te n czas m usim y uporządkow ać spraw y finansow o -organizacyjne te a tru i zastanowić się nad ew entualnym pomysłem, co do jego dalszego funkcjonow ania. Szukam yróżnychrozw iązań. Wystą piłem do m in istra kultu ry z propo zycją p rzejęcia teatru. Będę rozm a w iał rów nież n a te m a t przyszłości te a tru z w ładzam i w ojew ódzkim i. Mam nadzieję, że razem znajdziemy wyjście z tej tru d n ej sytuacji. - Co z in w esty cją prowadzoną w dawnej cechow ni kopalni Roz- bark, która m iała stać się centrum tańca? - P race muszą być kontynuowane, bo tak przew iduje umowa. Pam iętaj my jednak, że w cechow ni w cale nie musi powstać cen tru m tańca, może tam rów nież funkcjonować placów ka k u ltu raln a o innym charakterze. - N ajeden dzień powołał pan dy rektora Miej skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Stracił on pracę, bo okaza ło się, że nie posiada wymaganych przepisami uprawnień. Czy to praw da, że gmina m usi tej osobie wypła cać trzymiesięczne wynagrodzenie? - To n ie p ra w d a. W edle p ie rw szych zapew nień służb urzędu powo łany przeze m nie dyrektor posiadał wymagane upraw nienia. Ponieważ jed n ak pojaw iły się różne in terp re tacje prawników, to postanow iłem zm ienić decyzję i pow ierzyć obo wiązki dyrektora komuś, kto posia d a ł u p raw n ien ia nie budzące w ąt pliwości. N ie chciałem ryzykować i n arażać się n a e w en tu aln e kon sekw encje praw no-finansow e. N ie oznacza to jednak, że m iasto musi płacić odprawę. - Decyzja o pozytywnej opinii dla planu ruchu kopalni Bobrek-Centrum została wydana bardzo szybko. Zdaniem niektórych zbyt szybko, bez konsultacji społecznych. - T a d e c y z ja z o s ta ła p o d ję ta w ustaw ow ym te rm in ie, była ona po p rzed zo n a g ru n to w n ą analizą. D okum ent rozstrzyga ta k sp ecjali styczne kw estie, że p o w in ien być oceniany przez fachowców. Tak się też stało, zajęli się nim niezależni e k sp e rc i. J e s te m przek o n an y, że in teres m iasta został dobrze zabez pieczony i nie powtórzy się dram at z Karbia. - Czy obecność we władzach spół ek g m in n y ch od p ow ied zialn ych za gospodarkę m ieszkaniową osób związanych z górnictwem n ie stwa rza zagrożenia, iż będą one bardziej reprezentowały interes kopalni, niż miasta? - W ręcz p rz e c iw n ie. Z arów n o w in te re s ie m iasta, ja k i k o p aln i leży d o b ra w spółpraca. P rz e d s ta w iciele górnictw a piastujący ważne funkcje w spółkach zajm ujących się budynkam i kom unalnym i b ęd ą się czuli bardziej za nie odpowiedzialni. - Zerwał pan z dotychczasowym logo Bytomia i hasłem Bytom. Ener gia kultury. Będziemy m ieli nowe logo, czy zostaniemy przy herbie? - W najbliższym czasie zajm ie my się pracam i nad now ą koncep cją prom ocji m iasta, w tym zm ianą obecnego logo. Tą sp raw ą zajm ie się już nowy kierow nik B iura P ro mocji Miasta. - W Internecie można przeczytać, że został pan prezydentem Bytomia tylko po to, żeby za pieniądze miasta zbudować nowy stadion dla Polonii. - To k o m p letn a bzdura. Je s te m zbyt odpow iedzialną osobą, by star tow ać w w yborach m ając tylko taki cel. T em at stadionu n a pew no nie je s t problem em kluczowym. Rzecz jasn a jako były prezes klubu i kibic chciałbym, żeby taki obiekt kiedyś powstał. Z obecnym stadionem nie m am y co marzyć o pow rocie do p ił karskiej ekstraklasy, podobnie jak n ie m ożem y m arzyć o hokejow ej ekstraklasie n a naszym lodowisku. - Jeżdżąc po B ytom iu j e s t pan zadowolony z jakości jego odśnie żania? - N ie jestem. Uważam, że w iele w tym zakresie można i należy po praw ić. K w estie um ów z firm am i odpow iedzialnym i za odśnieżanie zostały rozstrzygnięte zanim obją łem stanowisko. - Jakim m iastem będzie Bytomi na koniec pana kadencji? - M iastem, w k tó ry m z o sta n ie uporządkow anych w iele spraw za niedbanych w ostatnich latach. Mia stem, które w końcu zacznie wyko rzystywać swój duży potencjał. Rozmawiał: TOMASZ NOWAK

3 Życie miasta Nowy komendant zapowiada kontynuację, ale i zmiany Bez koni. Zbigniew Walasek jest od minionego wtorku komendantem bytomskiej Straży Miejskiej. Zapowiada kontynuację i większą aktywność podległych sobie funkcjonariuszy. Zmiany też będą. Strażników na koniach już nie zobaczymy. Wa la s e k j e s t e m e r y to w a n y m p o l i c j a n t e m z le tn im d o ś w ia d - czen iem, który pod koniec sw ej k a rie ry był k o m e n d a n te m k o m i s a r i a tu V w S tro s z k u. S ta now isko szefa S traży M iejsk iej zdobył d zięk i zw ycięstw u w konk u rs ie ro z p is a n y m p rz e z g m i nę. W ygrał, p o k o n u jąc sied m iu k o n trk a n d y d a tó w. W m in io n y w to rek W alasek o ficjaln ie zostal w prow adzony do strażn icy przez p re z y d e n ta naszego m ia sta Dam iana B a rty lę. J a k z a p e w n ia ł nowy k o m en d an t, jego podw ladni b ę d ą kontynuow ali dotychczasow ą d zia ła ln o ść, ale m a ją częściej niż d o tą d ru sz a ć w te re n. W alasek n ie p rz e w id u je p a tro li k o n n y ch, a od stra ż n ik ó w w y m aga, by p rzem ieszczali się po B ytom iu pieszo, bo d zięk i tem u b ę d ą m ogli szybciej reagow ać w ra z ie konieczności. P rzypom nijm y, że stanow isko kom en d an ta bylo do o b sadzenia po tym, ja k dotychczasow y szef S tra ż y A rtur P aczyna d e c y z ją B artyli przen ió sł się do O środka S portu i R ekreacji. F unkcję zastępcy W alaska pow ierzono Dariuszowi Żurawskiem u. izo Zbadają okoliczności dramatu P la c ó w k a pod lu p ą. Na zlecenie gminy w bytomskim Specjalnym Ośrodku Wychowawczym wszczęto kontrolę po tym, jak jeden z w ychow anków placówki dopuścił się gw ałtu na młodszym chłopcu. Przy p o m n ijm y, że do b u l w ersującego zd arzen ia doszlo w N ow y R ok. 15-letni w ychow anek placów ki, który zostal ta m um ieszczony za k arę po w y k o rz y sta n iu se k s u a ln y m sw ojej m lodszej siostry, dopuścil się gw altu n a 11-letnim chlopcu i w ykorzystal sek su aln ie innego 11-latka. O koliczności tego szokującego zd arzen ia nie są na razie znane, bow iem w tej spraw ie p o licja nie u d ziela żadnych inform acji, kieru jąc się d o b rem skrzywdzonych dzieci. Rozgłos z p ew n o ścią nie przyczyniłyby się do rozw iązania sprawy. W iadomo jedynie, że o losie 15-letniego spraw cy zadecyduje sąd rodzinny i n ieletn ich. N a to m ia s t o rg a n p ro w a d z ą cy placów kę, czyli gm ina, zlecił p rz e p ro w a d z e n ie ta m k o n tro li, k tó ra m a sp raw d zić, czy do k a rygodnego z d a rz e n ia n ie doszło w w yniku z a n ie d b a ń p ra c o w n i ków. W placów ce, w której doszło do zdarzenia, przebyw ają wyłącznie chłopcy, częściow o dotknięci niep ełn o sp raw n o ścią. Eg. Świńska grypa budzi strach AH1N1 nie w Bytomiu. W naszym mieście do tej pory nie stwierdzono przypadków zachorowań na tak zwaną świńską grypę. Nie oznacza to jednak, że nie ma powodów do obaw. J a k d o ty c h c z a s w n a sz y m w ojew ództw ie stw ierd zo n o o k o ło 40 p rz y p a d k ó w z a ra ż e n ia się w iru s e m św iń sk iej grypy AH1N1. B ytom ska P o w iato w a S ta c ja S a n ita r n o - E p id e m io lo g ic z n a p ro w a d z i n a b ie żąco re je s tra c ję zach o ro w ań na grypę. R ap o rty są sp o rz ą d z a n e co ty d z ie ń i d o ty c z ą B y to m ia, p o w iatu tarn o g ó rsk ie g o, w tym ró w n ież R ad zio n k o w a i P ie k a r Ś ląskich. W p ierw szy m ty g o d n iu styczn ia w naszej okolicy stw ie rd z o no 590 przypadków, w których zach o d zi p o d e jrz e n ie z a c h o ro w an ia n a grypę. P a c je n c i sk arżą się n a w ysoką g o rą c z k ę pow y żej 39 sto p n i, b ó le głowy i m ięśni. Aby stw ierd zić, czy ch o ro b a je s t p raw d ziw ą grypą, k o n ieczn e b y ło b y j e d n a k w y k o n a n ie sp e c ja listy c z n e g o b a d a n ia. N a p o d s ta w ie p o b ra n e g o w ym azu w ykonuje je W ojew ódzka S tacja S an itarn o -E p id em io lo g iczn a. Z przyczyn technicznych oraz d u żej ilo ści c h o ry ch, ta k ie b a d a n ia są w y k o n y w an e je d y n ie w ciężk ich p rzy p a d k a c h, kiedy zachodzi konieczność h o s p ita lizow ania pacjentów. W o sta tn im c z a sie w ykonyw ano je w B ie l sk u -B ia łe j, g d z ie o d n o to w a n o n ajw ięcej przypadków św ińskiej grypy. W B ytom iu i n a jb liż sz e j okolicy p a c je n c i c h o ro w a li n a szczęście je d y n ie w dom u. Z d aniem pracow ników bytom sk ie j P o w ia to w e j S ta c ji S a n i ta rn o -E p id e m io lo g ic z n e j te g o ro czn a liczb a dotychczasow ych zachorow ań n ie o dbiega od tego, co od la t d z ie je się p o m ięd zy p a ź d z ie r n ik ie m a k w ie tn ie m. P rzy k ład o w o w listo p a d z ie m i n io n e g o ro k u o d n o to w a n o 602 z a c h o ro w a n ia, a m ie s ią c p ó ź n iej 488. P rz e d w iru sem AH1N1 m ożna się u s trz e c, sz c z e p ią c się. O d p o w ie d n ie sz c z e p io n k i m o żn a d o sta ć w a p te k a c h, d y sp o n u ją nim i tak że p rzy ch o d n ie. T rzeb a je d n a k p a m ię ta ć, że o d p o rn o ść n a s tę p u je d o p ie ro po k ilk u n a stu d n iach. S p o ra g ru p a lekarzy u w aża je d n a k, że szczep io n k i to n ie je s t d o b re ro z w ią z a n ie, bo n a sz o rg a n iz m p o w in ie n sa m ra d z ić s o b ie z zag ro ż e n ia m i. S p e c ja ln e j o c h ro n y w y m ag ają je d y n ie osoby sta rs z e, m a ją c e ju ż in n e p ro b lem y zdrw ow otne. Je ż e li ju ż g ry p a n as d o p a d n ie, n a le ż y j ą k o n ie c z n ie w yleżeć. C hodząc po u licy zarażam y in nych, a s ie b ie n a rażam y n a p o w ik ła n ia m ogące zakończyć się n a w e t śm ie rc ią. S. Posłuchaj o tym w Radiu PLUS 1 radlío FM ÇLM,ce Bytomski program pomocowy wyróżniony przez ministerstwo D o c e n ie n i p e d a g o d zy. M ogę wrócić" - taką nazwę nosił program opracowany przez bytomskich pedagogów i najlepiej oceniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. F akt te n potw ierdzają gratulacje n ad esłan e do n aszego m iasta z m inisterstw a. O pracow any w naszym m ie ście p ro jek t, p o d o b n ie ja k w iele in nych z całego kraju. zgłoszono na konkurs. Jego zwycięzcy otrzym y w ali d o tację ze środków państw a. Zgodnie z założeniam i m iały one w esprzeć dzieci, k tóre d ośw iadczyły dom ow ej przemocy. W Bytom iu za opracow anie p ro gram u zabrali się przedstaw iciele M iejskiego O środka Pom ocy R o dzin ie, P o rad n i Psychologiczno- P ed ag o g icznej, C e n tru m I n te r w encji Kryzysowej i P rzeciw działa n ia U zależnieniom, a także Towarzystwa R ozw ijania Aktywności Uciekający dealer D zieci i Młodzieży Szansa. Oni to pom iędzy w rześn iem a g ru d niem m inionego roku zorganizow ali cykl zajęć d la najm łodszych bytom ian i ich rodzin. W ich tra k cie m iędzy innym i uczono dzieci, ja k pow inny radzić sobie ze sw o im i em ocjam i oraz pokazyw ano im, ja k w ażne d la ich odpow iedniego rozw oju jest, by uw ierzyły we w łasn e m ożliw ości. P odczas sp o tk a ń p ed ag o d zy sk u p ili się też na tym, by uśw iadom ić swym podopiecznym, czym je st przem oc, ja k sobie z n ią radzić oraz gdzie szukać pomocy. Z kolei rodzicom w yjaśniano, ja k utrzym yw ać więź z dziećm i i w m iarę upływ u lat nie tracić z nim i kontaktu. ton B ra w u ro w y pościg. 25-letni mężczyzna handlujący narkotykami nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i został zatrzymany dopiero po tym, jak uderzył w płot. W c z w a rte k p ó ź n ą n o c ą p o lic ja n c i z k o m isa ria tu w S tro szk u p o sta n o w ili zatrz y m a ć do k o n tro li j a d ąceg o u lic ą S trzelcó w B ytom sk ic h czerw o n eg o s e a ta ib izę. N a w id o k m u n d u ro w y c h k ie ro w c a g w a łto w n ie d o d a ł gazu i zaczął u c ie k a ć w k ie ru n k u S u ch ej Góry. P o ścig n ie trw a ł d łu go, bow iem n a ulicy W yszyńskiego s e a t u d e rz y ł w p ło t je d n e j z p o sesji, a jego m łody kiero w ca zaczął u c ie k a ć n a p ie c h o tę, po d ro d z e w y rz u c a ją c n ie w ie lk i p akunek. Po k ilk u d z ie s ię c iu m e tra c h 25-letni bytom ianin został zatrzymany. W porzuconym przez niego p ak u n k u p o lic ja n c i znale źli 18 d z ia łe k am fetam iny. W tra k c ie p rzeszu k an ia m ieszkania zatrzym anego zabezpieczono ponad 300 d ziałek am fetam iny oraz 140 g ramów m arihuany. M ężczyzna usłyszał zarzu t po siad an ia znacznej ilości narkotyków, w prow adzania ich do obiegu, a także zniew ażenia policjantów, do którego doszło podczas zatrzym ania. O becnie grozi mu do 10 lat pozbaw ienia wolności. Eg. R E K L A M A KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Ministerstwo Zdrowia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Kampania inform acyjna współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Patroni mediowi I... W P.PL PofisNk t v p 1

4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Sam o życie a rd zo p o d o b a m i się, ie sz k a m w b u d y n czeń pozio m y ch, to ju ż że 17 g ru d n ia ra d n i ku przy u licy P io j e s t po w ażn y p ro b le m Napisali p o d czas s p e c ja ln e j se n ie ró w 7 i je s te m je d d la kierow cy. P o u ło ż e, x do nas. sji u h o n o ro w a li p a m ię ć nym z n ielicz n y ch lo n iu n o w ej n a w ie rz c h z m arłeg o p rz e d 80 laty k ato ró w n ien a le ż ą c y c h ni ch y b a z a p o m n ia n o Zadzwonili n a d b u rm is trz a G eo rg a do w sp ó ln o ty m iesz 0 n a m a lo w a n iu n a n ie j B ru n in g a. Bez w zględu k an io w ej. K ilk a d n i pasów, zaró w n o tych ie s z k a m w b lo k u n a p rzy n a leż n o ść n a ro te m u w c ały m b u d y n k u o zn a c z a ją c y c h p o b o n a u licy S trz e l d o w ą był to w ielk i bytoz ak ręc o n o w odę. D o cze, ja k i o d d z ie la ją ców B y to m sk ich przy m ian in, z k tó reg o o b e c w ie d z ia łe m się od za cych je d e n p a s o d d r u s ta ry m ta rg o w isk u n e w ła d z e m ia sta p o rządcy, że p o w o d em są giego. D o d atk o w y m w S tro szk u i b a rd z o w in n y b ra ć p rzy k ład. zale g ło ści z o p ła ta m i za u tr u d n ie n ie m je s t fak t, z a zd ro szczę m ie sz k a ń k ran ó w k ę. J a p ła c ę za że je z d n ia je s t w ą sk a co m o s ie d la G e n e ra ła a rd z o często ro b ię w odę re g u la rn ie i n ie 1 tr z e b a je c h a ć b a rd z o J e rz e g o Z ię tk a w yglą z ak u p y w s u p e r je s te m w s ta n ie zro zu p ow oli. S a m a n ie j e d u ich bloków. Z k aż m a rk e c ie B ie d ro n k a m ieć ta k ie j o d p o w ie s te m k ie ro w c ą tylko d y m m ie s ią c e m p rz y p rzy u lic y Ł u ży ck iej. d z ia ln o śc i zb iorow ej. p a sa ż e re m, a je d n a k byw a ta m kolorow ych N ieste ty, o d p e w n e zd ą ży łam zauw ażyć, e le w a c ji. T y m czasem go c zasu sk o rz y sta n ie d p o n a d 20 la t m am że p o k o n a n ie te j tra s y m ój d o m o b ity je s t r a z ta m te jsz e g o p a r k in g araż b la sz a n y przy j e s t w y z w an iem z aró w kotw órczym i p ły tam i gu je s t b a rd z o tr u d n e, u licy F re n zla. Z aw sze no d la m ło d y ch, ja k i n ie zan o si się, aby b o w ie m p e r m a n e n t p ła c iłe m za n iego i sta ry c h kierow ców. k toś go o c ie p lił i p o m a n ie je s t o n z a sta w io czynsz i d z ie rż a w ę n a low ał. ny sa m o c h o d a m i, k tó lic z a n ą od p o w ie rz c h lica K orczaka znajd u ry ch w ła ś c ic ie le ra c z e j ni 15 m e tró w k w a d ra ją c a się w Suchej Gó e m a t m oże n ie d o n ie s ą k lie n ta m i teg o tow ych. T ym czasem rze w B ytom iu m a 4 gar tyczy b e z p o ś re d n io sk le p u. M ożna je d y n ie o sta tn io o k azało się, by sp o w aln iające ruch. w y łączn ie B ytom ia, p rz y p u sz cz a ć, że p a r że m u szę p ła c ić w ię Jak i w tym sens? U liczka je d n a k u w ażam, że k u ją ta m o soby z a tr u d cej, b o w ie m z d a n ie m niep o zo rn a i dość wąska, w a rty j e s t p o ru s z e n ia. n io n e w o k o liczn y ch u rz ę d n ik ó w mój garaż po obu stronach domy B a rd zo p o d o b a m i się, firm a c h. K ied y je s z n a g le u ró sł. P o w ie d z ia i samochody, ciężko ta m że n a u lic a c h każdego cze n ie było w sp ó ln o t no m i, że d o d atk o w a jec h a ć n aw et pręd ko ścią d n ia m o żn a zobaczyć m iesz k a n io w y c h, a u ta o p ła ta w y n ik a z fak dość rozsądną, bo i to za s ta rs z e osoby ch o d z ą c e sta w a ły w p o d w ó r tu, ze p a rk u ję ró w n ież dużo. Gdy nasypie śn ie z k ijk a m i N o rd ic W al k ach. Po w p ro w a d z e p rz e d g arażem. gu, garby są niezauw a king. M oim z d a n ie m n iu zakazów po p ro s tu żalne, a n a pew no są n ie o p ró cz śc ie ż e k ro w e p c h a ją się p rz e d B ie e s te m o b u rz o n a fak w idoczne d la tych, którzy row ych p o w in n o się d ro n k ę. K ilk a d n i te m u tem, że każe się n a m n ie w iedzą, że one ta m stw orzyć tr a s y w ła śn ie z te g o p o w o d u m u s ia p ła c ić w ięc e j za wywóz są, bo oczywiście znaku d la ta k ic h osób. D la łe m p o z o sta w ić sw ój śm ieci. Ju ż te ra z m o ja też brak!,w lepić garby n ic h ta k ie sp a c e ry są sa m o c h ó d o k ilk a s e t ro d z in a le d w ie zip ie spow alniające ru ch kie często k w e stią p o w ro tu m e tró w d a le j. i gotów ki często n ie row com łatwo, ale znak d o zd ro w ia. w y starcza n a m do k o d ać to ju ż wysiłek. e s te m b a rd z o ro zż a le jn e j wypłaty. W sk le b u d y n k u przy u li lo n a d e c y z ją d y re k c ji p ac h je s t coraz d ro żej, ieszk a m n ie o p o d a l cy O rzegow skiej W ojew ódzkiego S z p ita a tu ta j d o b ija się n as u licy T y sią c le c ia 15 w ła ś n ie ro zp o czął la S p e c ja lis ty c z n e g o n r ta k ą decyzją. n a S tro szk u, w ięc u lic ę się re m o n t. W m o im 4 p rzy a le i Legionów. tę p o k o n u ję n ie m a l co o d c z u c iu p ro w a d z e Do n ie d a w n a w głów h c ia ła m zw rócić d z ie n n ie. P o d ró ż odby n ie ta k ic h p ra c zim ą n y m h o lu p lacó w k i u w ag ę n a tr u d n o w a się slalo m em, gdyż je s t a b su rd e m. W n a d z ia ła ł sk le p z ta n i ą ści z w ią z a n e z ja z d ą dziury, k tó ry m i u lic a szej k la tc e sch o d o w ej o d zież ą. P o d o b n ie ja k u lic ą S to larzo w ick ą. je s t w y p e łn io n a, n ie m ie sz k a sp o ro sta ry c h w ie lu sta rsz y c h lu d zi S z c zeg ó ln ie z im ą ja z p o z w a la ją a n i n a ja z d ę lu d zi, d la k tó ry ch t a z o k o licy często ro b i d a ta m tę d y to koszm ar. sw oim p asem, a n i n a k ie p ra c e są b a rd z o ła m ta m zakupy. N a To że d ro g a je s t n ie ja z d ę, że ta k pow iem... u c ią ż liw e. O ile la te m ta rg o w isk o m am y b o o św ie tlo n a, to w ia d o szybszą. Czy je s t ktoś m o żn a n a ja k iś czas w ie m d a le k o, a w s k le m a sp ra w a. W iedzie o d p o w ie d zia ln y za to w yjść n a s p a c e r lub p a c h je s t po p ro s tu d la p rz e c ie ż p rz e z la s p o i m ógłby się z a o p ie k o p o sie d z ie ć n a ław ce, n a s za dro g o. Od teg o m ięd zy M iec h o w ic am i w a ć tą u lic ą? to o b e c n ie je s t to n ie ro k u sk le p zo stał za a S to la rz o w ic a m i, j e d m ożliw e. m knięty. n a k to, że n ie m a ozna- B M M B O U T o <s> J J W M C Internauci komentują 0 reaktywacji Elektronika": N o tak, po tru p ach do celu, wywiązać się z o bietnic wyborczych. N ie zważając, nie p a trząc n a sytuację Byto mia. R eaktyw acja E lek tro n ik a d la 100 uczniów 1 sprzątaczki, palacza i obowiązkowo konser w atora. Bo ta k nap raw d ę kto stracił p ra c ę - tylko w ym ienieni ludzie. Aha, zap om niałem o kibicach jeszcze, nowy stadion dla Polonii, o t cały Bytom i w ładza nasza kochana. domin P roszę pana, a może n ie chodzi o to kto stra cił p ra c ę w E lektroni ku. Cieć i sprzątaczka to są ludzie i nieraz przez w iększe,,l niż pozostali, bo są po pro stu o ddani swej pracy. A może cho dzi o to, że 400, a n ie 100 uczniów straciło swoje m iejsce do n auki i godzi wych je j w arunków. Czy ta k tru d n o zrozum ieć, że n ie zawsze najw aż niejsze je s t gdzie, ale czasem,ja k. P rzyjazna uczniom szkoła, a nie m oloch, gdzie n ie są roz poznaw alni, stw arza w ła ściwe w aru n k i do rozw o ju pasji, zainteresow ań. I może to je s t w łaśnie te n d uch E le k tro n ik a, o którego z ta k im zapa łe m walczyli uczniow ie, rodzice i pracow nicy szkoły. Pomyślmy o nich. Bo oni tego chcą. N ieza leżnie od op in ii innych. C hcą być w sw ojej szkole. bla O nowym komendancie Straży Miejskiej: Pisząc o p. Walasku nikt n ie w ątpi w jego k om petencje czy do św iadczenia, tylko m iesz kańcy zastan aw iają się, dlaczego em ery t został kom endantem. domin OD t í 8 O programie Bartyli: N ie je s te m fanatycz nym zw olennikiem Koja, ale trz e b a sporo fantazji, żeby już po p a ru m iesią cach rządów Jego E ksce lencji B artyli stw ierdzić, że trak tu je o n pow ażnie swoje o b ie tn ic e. Może uzbroim y się w c ie rp li wość i troszkę poczeka my? Jędrzej Ciombor ' Źródło: Internetowa sonda Życia Bytomskiego W n a s z e j o s t a t n i e j s o n d z ie spraw dzaliśm y, w ja k i sposób p a trz ą państw o w przyszłość: z opty m izm em czy też raczej z pesy m i zmem. Okazało, się że pesym istów było nieco w ięcej. P o n ad 53 p ro c e n t g ło su jący ch stw ie rd z iło b o w iem, że sp raw y naszego m ia sta zm ierzają w n ied o b ry m kieru n k u. O p tym istyczny w a r ia n t ro zw o ju sy tu a c ji z a k ła d a p o n a d 46 p ro c. in te rn a u tó w. O soby te u w a ż a ją, że B ytom czeka d o b ra przyszłość. D zw oniący do nas czytelnicy u za sa d n ia li sw oje stanow iska: - Bez robocie rośnie, no w e za k ła d y n ie pow stają, sp a d a ją dochody ludzi, a p o p ra w y n ie w idać. J a k tu być o p tym istą? N ie m a k u te m u n a j m n iejszych podstaw. Trzeba reali stycznie stwierdzić, że nasze m iasto system atycznie upada. W m ediach Czy sprawy naszego miasta idą w dobrym kierunku? Tak % Nie % m ów ią o n a s jed yn ie w kontekście ja k ich ś problem ów czy zdarzeń szo k u ją cy ch - tw ie rd z ił je d e n z czy telników. In n y m ów ił z kolei: - S y tuacja rzeczywiście je s t fa ta ln a, ale m o żn a ją popraw ić. W referendum o d w o ła liśm y p o p rzed n ie, źle rzą dzące władze, w w yborach w yło n i liśm y sobie now e. Liczę, że tch n ą w B yto m nowego ducha. T rzym a j m y się tego. W ty m ty g o d n iu p o ro z m a w ia j my o p lan o w a n e j i za p o w ia d a n e j w w y b o rach sam o rząd o w y ch r e aktyw acji T ec h n ik u m n r 4, a w ięc p o p u la rn e g o E le k tro n ik a. P rzy p o m n ijm y, że s z k o ła t a w b re w j e j u c z n io m, ich n a u c z y c ie lo m o raz ro d zico m zo stała podzielona. N ow e w ład ze chcą, by 1 w rze śn ia E le k tro n ik w ró cił do sw ojej sta re j siedziby. P ro c e s re a k ty w a c ji z o sta ł ju ż ro z p o c z ę ty - p o d c z a s styczniow ej sesji ra d n i z ajm ą się sto so w n y m i p ro je k ta m i u c h w a ł. Czy p a ń s tw a z d a n ie m to d o b re ro z w iązan ie? Czy p o w in n o d ojść do a n u lo w a n ia d ecyzji o p o d ziale T ech n ik u m n r 4? Czy to d o b rze, że w ład ze zajęły się t ą sp raw ą? G ło sujem y ja k zwykle n a stro n ie www. zy ciebytom skie.pl G orąco z a c h ę cam y do w y p o w iad an ia się. e i'* co co e M J e d n a z sieci te le fo n ii kom órkow ej ożyw iła L e n i na, czyniąc go rysunkow ym b o h a te re m sw oich b ez n a d z ie jn ie g łu p ich spotów reklam ow ych. Ich n ie d o uczony a u to r w ym yślił sobie, że L e n in b ę d z ie ch o dził po P la c u C zerw onym, w ym achiw ał czerw onym s z ta n d a re m z p ię c io ra m ie n n a g w iazd ą i zach w alał p ro d u k ty firmy. O sp o cie zro b iło się głośno, w ybu c h ła n aw et dość sp o ra a fe ra w In te rn e c ie i z czasem postan o w io n o zaw iesić jego em isję. B ardzo m n ie to ucieszyło. Potw ór, w sp ó łtw ó rca n a jb a rd z ie j zb ro d n i czego w d ziejach, o d p o w ied zialn eg o za śm ierć d zie sią te k m ilionów niew in n y ch ludzi, system u n ie m oże być b o h a te r e m ż a d n e j rek lam y. U m ie s z c z a n ie go w n iej, zw łaszcza w niby zabaw nym kon tek ście, je s t niezw ykle niebezpiecznym relatyw izow aniem zła. Czy ktoś sobie w yobraża H itle ra lub jak ieg o ś g e n e ra ła SS n am aw ia jąceg o do k u p o w an ia p roszku do p ra n ia lub zachw alającego usługi jak ieg o ś b anku? To ab so lu tn ie niem ożliw e, ta k a re k la m a n a szczęście nigdy by n ie pow stała, żad n a firm a n ie ch ciałab y tak ieg o m a rk e tingu. D laczego zate m o p e ra to r te le fo n ii kom órkow ej p o d p a rł się L en in em, n ie w idząc w tym nic złego, ani n a w e t n iesto so w n eg o? Bo do d z isia j n ie n a s tą p iło ro zliczen ie z kom unizm em, n ie m iał o n sw ojej N o ry m bergii. L udzie w sp ó łp racu jący z in n y m o d ła m e m lewicy, a w ięc nazizm em zostali p o tę p ie n i i u k a ra n i, n ie u czestn iczą w życiu publicznym, s k ru p u la tn ie ści ga się ich po całym św iecie, n ie bacząc, że m a ją dziś p o n ad 80 lat. I słusznie. Byli piew cy L e n in a i S ta lin a nigdy się n ie p o k ajali, bo n ie m a l n ik t tego od n ich n ie w ymaga. N a d a l b ry lu ją n a salo n ach, n ie czując zażenow ania. K om uniści z a sia d a ją w p a rla m e n ta c h w ielu krajów, są w śród eu ro p a rla m e n ta rz y stó w i n ik t z tego pow odu n ie ro z d z ie ra szat, n ie n am aw ia do ich bojkotu. Koszulki i znaczki z w izeru n k iem czerw onego bandyty Che G uevary m ożna k upić w w ielu sklepach, w ielu głu p io naiw nych m łodych ludzi je nosi. II I R P ja k m ało kto się p rzy czy n iła do re la ty w i zo w a n ia k o m u n izm u i ro zm y w an ia lub, co gorsza, tłu m a c z e n ia jeg o ogrom nych zb rodni. D latego p ro d u k u je się u n a s re k la m y z L e n in e m, u w aża J a r u z e ls k ie g o za c z ło w ie k a h o n o ru, a G ie rk a o g ła s z a p a tr o n e m roku. TOMASZ NOWAK to m a sz.n o w a z y c ie b y to m s k ie.p l Z m arł nagle M ichał Smolorz. Mieszkał w Katowicach, z B ytom iem nie m iał bezpośrednich związków, ale był pu b licy stą - p o stacią w ażną d la całego Śląska. P isał 0 Śląsku i Ślązkach, prezentow ał racje Śląska i Ślązaków. Śląsk był dla niego nie tylko dziennikarskim tem atem, ale także w ielką miłością. Zasłynął jeszcze w stanie w ojen nym, wydając w podziem iu (i oczywiście pod pseudoni mem) książkę Cysorz, opisującą dziesięcioletnie rządy n a Śląsku czerwonego cysorza, czyli I sekretarza Komi tetu Wojewódzkiego PZPR Zdzisława G rudnia (z Sosnow ca). W ostatnich latach co tydzień publikow ał felietony w w eekendowych w ydaniach D ziennika Zachodniego 1 katowickiego dodatku Gazety Wyborczej. Z p an em M ichałem kilka pogaw ędek u ciąłem sobie - ja k się okazało po raz ostatni - w październiku. Spoty kaliśm y się n a spektaklach zabrzańskiego festiw alu d ra m aturgii w spółczesnej Rzeczywistość przedstaw iona i w oczekiwaniu na rozpoczęcie przedstaw ień wym ienia liśmy (złośliwe najczęściej) spostrzeżenia. W listopadzie M ichał Smolorz zrecenzow ał na łam ach Gazety Wybor czej m oją najnow szą książkę O ddajcie n am Lwów (pisał o niej oczywiście ze śląskiej perspektywy). W wielu kwestiach z panem Michałem się nie zgadza łem - na przykład kiedy w swoich tekstach mocno w spierał RAŚ, albo kiedy rugał arcybiskupa Wiktora Skworca za zbyt dużą polskość w jego śląskości (głośny artykuł Ko ściół porzuca Ślązaków ). Ale nawet, gdy się z nim nie zga dzałem - ceniłem jego pióro i opinie. Równie często jego opinie były mi bliskie - na przykład, kiedy demaskował jako wyrwigroszy i hochsztaplerów organizatorów festi walu Ars C am eralis (gdyby pisał o Bytomiu pew nie tak samo Jech ałb y po Kronice i Hartoffowaniu teatrem, bo to ta sam a liga). Pisał Smolorz o tego typu magikach, że są wniebowzięci, kiedy sześciu artystów rzępoli coś niezrozum iale dla czterech widzów. Ale kiedy 300 widzów wychodzi z teatru zadowolonych - wydymają pogardliwie wargi, uznając że niechybnie była to kom ercha. N a po czątku tego roku poświęcił felieton Śląskiem u Teatrowi Tańca. I tak stwierdził: Być może zbulwersuję moich gór nolotnych adwersarzy, ale nie widzę żadnej różnicy między upadłością hurtowni materiałów budowlanych a dramatem ŚTT. I tu, i tam spektakularnie zadziałała pospolita nieudol ność, przy czym w Bytomiu była to nieudolność podszyta kry minałem. Którą to refleksję polecam wszystkim apologetom niewydarzonego dyrektora. M ichał Smolorz był nonkonform istą i jednym z nielicz nych w naszym regionie publicystów z ja ja m i. Śląsk stracił bardzo dużo. MARCIN HAŁAŚ m zyciebytom skie.pl Tym razem ta ru b ry k a pow inna m ieć tytuł Niezasłyszan e. N ow a bytom ska R a d a M iejska d z iała już trzy i pół m iesiąca. N iestety, choć w iele parogodzinnych se sji za nam i, w ielu radnych d o tąd n ie usłyszeliśm y. N ie wiemy, czy m a ją ładny czy chropow aty głos, czy m ów ią do rzeczy i czy w ogóle w iedzą, o co chodzi w spraw ow an iu m a n d a tu rajcy m iejskiego. Zaczynam y n aw et podejrzew ać, że kilku złożyło p rzed w yboram i sam o rządow ym i śluby m ilczenia i chce je za w szelką cen ę w ypełnić. Bo ta k a o b razoburcza myśl, że n ie m a ją nic do p o w iedzenia lub że n ie p o sia d a ją w łasnego zdania, n aw et n a m przez myśl n ie przem knie.

5 Życie miasta Jedne tory wybudują, inne przebudują Ruszyły przetargi. Długo musieliśmy czekać, ale wreszcie stało się. Spółka Tramwaje Śląskie ogłosiła przetargi na budowę torowiska łączącego Łagiewniki z centrum oraz przebudowę torowisk w ciągu ulic Miarki i Jagiellońskiej. Sto so w n e o g ło s z e n ia u k a zały się z p o czątk iem roku n a s t r o n a c h i n t e r n e t o w ych spółk i. P o p rzez pie rw sz e p o sz u k iw a n a je s t firm a, k tó ra p o ł o ż y p o n a d d w a k ilo m e tr y szyn od ta rg o w isk a w Ł ag iew n i k ach do c e n tru m n aszeg o m ia sta. W te n s p o s ó b d o jd z ie do oczek iw an ej p rzez w ielu m ieszk a ń c ó w d z ie ln ic y re a k ty w a c ji lin ii n u m e r 7. P rz y p o m n ijm y, że k ilk a la t te m u p o d czas p ra c rem o n to w y ch p ro w ad zo n y ch n a u lic a c h Ś w ięto ch ło w ick iej i Ł a g iew n ick iej to ry ro z e b ra n o. P o czątkow o w ydaw ało się, że n ie doczekam y się ic h o d tw o rzen ia, bo T ram w aje Ś ląsk ie n ie d y sp o n o w a ły o d p o w ie d n im i fu n d u szam i. P otem, k ied y pozyskały u n ij n ą d o ta c ję, p a d ła d z iw n a p ro p o z y c ja b u d o w y z a le d w ie je d n e g o to r u i z o rg a n iz o w a n a m ija n k i w agonów n a w ysokości Szybów R y c e rs k ic h. T a k ry ty kow ane p rzez w ie lu k o n c e p c ja m ia ła p o p a r c i e p o p r z e d n ic h w ła d z B y to m ia. N o w e p o sz ły je d n a k d a le j i dołożyły p ie n ią dze n a p o ło ż e n ie d ru g ie j n itk i to ró w. W ł a ś n ie t e n p la n b ę - d z ie re a liz o w a n y p rz e z firm ę, k tó ra w ygra w sp o m n ian y p rz e targ. Szyny n ie b ę d ą ja k daw n iej p rz e c in a ły u licy Ł ag iew n ick iej, a p o d c z a s ic h b u d o w y z a s to so w a n e m a ją być n o w o c z e sn e ro z w ią z a n ia. P r a c e r u s z ą ju ż w k ró tce i p ow inny być u k o ń czo n e w ro k u N ie d łu g o też e k ip a re m o n tu ją c a to ry tram w ajo w e pojaw i się n a u lic a c h M iark i (a w zasad zie n a je j n ie w ie lk im fra g m e n c ie ) o raz J a g ie llo ń s k ie j. O głoszono b o w iem od d aw n a zap o w iad an y p r z e ta r g n a p rz e b u d o w ę szyn w puszczo n y ch w n a w ie rz c h n ię ty c h ż e d róg. O tym, że je s t on k o n ieczny, n ie tr z e b a p rz e k o n y w a ć ż a d n e g o z k ie ro w c ó w m 5 p o ru s z a ją c y c h się po c e n tru m B y to m ia. O b e c n ie to r o w is k o je s t w fataln y m sta n ie te c h n ic z nym : p e łn e d z iu r i n ie ró w n o ści stw a rz a s p o re z a g ro ż e n ie d la je ż d ż ą c y c h, z w łaszcza w ła ś c i c ie li m ał ych sam ochodów. We w c z e śn ie jsz y c h d e k la r a c ja c h p r z e d s ta w ic i e li s p ó ł ki m ow a b y ła ró w n ież o m o d e rn i zacji ró w n ie k ie p sk ie g o to ro w i ska w ciąg u u lic y P o w stań có w W arszaw skich, a le n a ra z ie t e m a t u p a d ł. Być m oże w rócim y do n iego po zakończeniu w sp o m n ia n y c h p ra c. N a ra z ie m u sim y się przygotow ać n a k o rki, k tó re ja k n ic p o ja w ią się w tr a k cie ro b ó t. aure Mieszcząca się w budynku p rzy u lic y K a to w ick ie j p laców k a zo sta ła w m i n ionym ro k u podzielo n a, a p rz e sądziły o tym p o p rz e d n ie, odw o ła n e w re f e re n d u m w ład ze n a szego m iasta. U czniów i n au czy cie li E le k tro n ik a p rz e n ie s io no do Z esp o łu Szkół M ech an iczn o-s am o ch o d o w y ch p rzy p lacu S o b ie s k ie g o o ra z d o Z e s p o ł u Szkół E k onom icznych przy u licy W ebera. W e fe k c ie p o w stały d w ie n o w e p la c ó w k i: Z e s p ó ł Szkół M echaniczno-e lektroniczn y ch o ra z Z e sp ó ł S zkół A d m i n is tra c y jn y c h, E k o n o m iczn y ch i O g ó ln o k ształcący ch. R e o rg a n iz a c ja od p o czątk u b y ła o stro k ry tykow ana, a je j p rzeciw n icy w o b ro n ie sw ej szkoły m ięd zy innym i o rg anizow ali s tra jk okup a c y jn y szkoły, d e m o n s tro w a li n a u lic a c h B ytom ia o raz n a sali se s y jn e j, a ta k ż e p ro s ili o p o m oc ró ż n e in s ty tu c je. S p ra w a b y ła n a ty le pow ażna, że w aln ie p rzy czy n iła się do zw o łan ia r e fe re n d u m w sp ra w ie u su n ię c ia w ład z, a p o te m d o o d w o ła n ia ó w czesnego p re z y d e n ta P io tra K oja o raz rad n y ch. D zisiejszy p re z y d e n t D am ian B a rty la i p o p ie r a ją c e go u g ru p o w a n ie B y to m sk a In ic ja ty w a S a m o rz ą d o w a w y g ra li p r z e d te r m in o w e w y b o ry s a m o r z ą d o w e ró w n ie ż d la te g o, że g ło s ili id e ę o d r o d z e n ia T e c h n i k u m n r 4 w je g o tr a d y c y jn e j s ie d z ib ie. N ie d łu g o p o w y b o r a c h B a rty la p o w o ła ł k o m isję d o s p ra w r e a k ty w a c ji E le k tr o n i k a, a w m ia s to p o s z e d ł o f ic ja ln y k o m u n ik a t: E le k t r o n i k w z n o w i d z ia ł a ln o ś ć ju ż 1 w rz e ś n ia 2013 ro k u. N a c z e le k o m is ji s t a n ą ł b y ły d y r e k t o r te j p la c ó w k i Z y g m u n t R u b in, a o p ró cz n ie g o z n a la z ł się w n ie j m ięd zy in n y m i d a w ny s z e f ra d y ro d zicó w T e c h n i k u m n r 4, a d ziś ra d n y J a n u s z W ójcick i. N o ta b e n e w c z e śn ie j to w ła ś n ie o n b y ł p e łn o m o c - Elektronik wróci do dawnej siedziby Kontrowersji nie brakuje. Podczas styczniowej sesji bytomska Rada Miejska podejmie uchwały zapowiadające reaktywację Technikum nr 4, a więc popularnego Elektronika". Chce tego zdecydowana większość uczniów. Przeciwników decyzji też nie brakuje. Styczeń 2012: Rada Miejska, przy sprzeciwie obecnych na sali uczniów i nauczycieli, po raz pierwszy decyduje o podziale "Elektronika". Czy rok później ta decyzja zostanie anulowana? n ik ie m g ru p y r e f e r e n d a ln e j. Z a d a n ie m k o m isji było p rz y g o to w a n ie p ro c e s u o d k rę c a n ia d e c y z ji p o p rz e d n ic h w ło d a rz y n aszeg o m ia sta. R o b o ta p o sz ła szybko, bo ju ż z k o ń c e m m in io n eg o ro k u gotow e były p ro je k ty sto so w n y ch uchw a ł. W cześniej w obydw u w sp o m n ia n y c h p la có w k a c h z o rg a n iz o w a n o r e f e re n d u m. W je g o tr a k c ie około 95 p r o c e n t u c z n ió w p o tw ie r d z iło c h ę ć p o w ro tu n a s ta r e ś m ie c i. T rz e b a te ż p a m ię ta ć, że zw o le n n ic y re a k ty w a c ji m u s ie li s ię s p ie sz y ć, by n a czas zała tw ić w szystkie fo rm aln o ści. J e ś li by się to im n ie u d a ło, m u sie lib y z a p o m n ie ć o w y zn aczo nym te rm in ie. P o za ty m sp ra w ą w u b ie g łą ś ro d ę z a ję li się te ż ra d n i w ch o d zący w sk ła d k o m i sji e d u k a c ji. P o n o w n ie w ró c ą do te m a tu 23 sty czn ia. W spom niane u ch w ały z n a jd ą się w p o rz ą d k u o b ra d sty czn io w ej sesji bytom skiej R ad y M iejsk iej. Z a k ła d a ją one w y d z ie le n ie z ZSM E o ra z ZSAEiO k la s z u czn ia m i p rz e n ie sio n y m i ta m z E le k tro n ik a i p rz e n ie s ie n ie ic h do b u d y n k u p rzy K a to w ic k iej. W raz z n im i w ró cilib y ich n au czyciele. M ożna być n ie m a l p ew n y m, że ra jc o w ie z a a k c e p tu ją ta k ie ro zw iązan ie. J a k się do w ied zie liśm y, z a a p ro b u ją je ta k ż e o ś w ia to w e z w ią z k i z a w odow e, d z ia ła ją c e w n aszym m ie śc ie. Po p ierw szy ch, in te n c y jn y c h w sw ym c h a r a k te r z e u c h w a ła c h, ra d n i b ę d ą m u s ie li p rz y ją ć je je s z c z e ra z. J e ś li w szy stk o p o to c z y się z g o d n ie z p la n e m, je ś li p o ja w i się a k c e p ta c ja ze strony Ś ląskiego K u r a to r iu m O św iaty, n a jp e w n ie j z ro b ią to ju ż w lutym. W ówczas rzeczy w iście w raz z now ym r o k ie m sz k o ln y m E le k t r o n ik m ógłby się odrodzić. A le n ie zapom in ajm y o w ciąż ak ty w n y ch p rz e c iw n ik a c h p o now nej re o rg a n iz a c ji. N ie c h c ą jej bez w ątp ien ia dy rekcje ZSME oraz ZSAEiO, którzy za je d n y m zam achem stra c ą w ielu uczniów o raz w a rto śc io w y s p r z ę t pozysk a n y z T e c h n ik u m n r 4. In n i - z k o lei z w ra c a ją uw agę n a kosz- ty p r z e n o s in szk o ły, w y n ik a - ją c e c h o c ia ż b y z k o n ie c z n o śc i p rz e p ro w a d z e n ia rem ontów, czy g z o rg a n iz o w a n ia p rz e p ro w a d z - ki. T en o sta tn i a rg u m e n t łatw o m oże być zb ity p rz e z u czn ió w i n auczycie li, którzy d e k la ru ją, iż sam o d zieln ie zajm ą się w ynoszen iem i w n o szen iem sprzętów. T rz e b a te ż p a m ię ta ć o in n y m isto tn y m fa k c ie : w teg o ro czn y m b u d ż e c ie n ie z a re z e rw o w a n o śro d k ó w n a s fin a n so w a n ie r e aktyw acji. T rz e b a by je znaleźć, zm ie n ia ją c zapisy b u dżetow e. TOMASZ NOWAK Cztery godziny pełne ćwiczeń Zaproszenie. Takiej imprezy jeszcze nie było. W najbliższą sobotę 19 stycznia w Radzionkowie odbędzie się Karnawałowy Maraton Fitness. Zgodnie z założeniami ma on trw ać cztery godziny. Im p re z a ro zp o czn ie się o god z in ie w h a li M ie j s k i e g o O ś r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i p rz y u lic y K n o - sały. P o p ro w a d z ą j ą d o ś w ia d c z e n i in s tr u k to r z y p r a c u ją c y n a co d z ie ń w k lu b a c h fitn e s s d z ia ła ją c y c h w R a d z io n k o w ie, T arn o w sk ich G ó rach o raz B ytom iu. P rzy g o to w an y p rz e z n ic h p ro g ra m m a ra to n u b ę d z ie b a r d zo z ró ż n ic o w a n y. W tr a k c ie c z te re c h godzin je g o u czestn icy s p r ó b u ją sw ych sił w zu m b ie, stre a c h in g u, s a lsie, c e lu lit a ta ku, b o k w ie, s te p ie czy c ro s s fit bo x in g u. P o m ięd zy p o szczeg ó l nym i ć w ic z e n ia m i p rz e w id z ia no k ró tk ie p rz e rw y n a z ła p a n ie o d d ech u. Z o sta n ą one w ykorzys ta n e n a w y stę p y a rty sty c z n e. P o za ty m o rg a n iz a to rz y z a p e w n i a j ą m o ż liw o ś ć k o n s u l ta c j i z d ie t e ty c z k ą o ra z t r e n e r e m oso b isty m, k tó ry z a in te re s o w a nym d o b ie rz e o d p o w ie d n i d la n ic h z e s ta w ć w ic z e ń. P r o w a d z o n a b ę d z ie te ż sp rz e d a ć c e g ie łe k ch ary taty w n y ch. D ochód z te j a k c ji p o m o ż e w le c z e n iu ciężko ch o re g o s ie d m io le tn ie go P a sc a la. W stęp n a im p re z ę j e s t b e z p ła tn y. W y sta rto w a ć w m a r a to n ie m o g ą w szyscy c h ę tn i, ale p o d w a r u n k ie m, że s ta n ic h z d r o w ia n a to p o z w a la. N a- p e w n o te ż p o tr z e b n a j e s t o d p o w ie d n ia k o n d y c ja, choć ja k k to ś n ie w y trz y m a d o k o ń c a i p r z e s ta n ie ćw iczy ć, to i ta k w sty d u n ie b ę d z ie. izo R E K L A M A

6 6 M U M im Życie sportow e OSiR do odchudzenia, młodzież i stadiony klubom rz e d p rz y sp ie sz o n y m i wy b o ra m i sa m o rz ą d o w y m i i b e z p o ś r e d n io po ro z p o c z ę c iu p r e z y d e n t u r y, D a m ia n B a r ty la n ie k ry l z a in te r e s o w a n ia r o z w ią z a n ia m i z a s to s o w a n y m i w T y ch ach. P o w s ta ła ta m g m in n a sp ó łk a fin a n s u ją c a lo k a l ny sp o rt. R zeczyw istość o stu d z i ła z a p a ł sz e fa n aszeg o R a tu sz a. B ytom o k a z a ł się zbyt b ie d n y n a r e a liz a c ję p o d o b n e g o p r z e d s ię w zięcia. P re z y d e n t B a rty la w y ra ził to w p ro st: - T ychy w p a ko w a ły w spółkę p o n a d 150 m ln zł. N a dziś B y to m ia n ie sta ć n a ta k i lu k su s. T ychy zn a jd u ją się w zdecydow a n ie in n y m położeniu fin a n so w y m. Dlatego, chociaż podoba m i się roz w ią zanie ta m zastosow ane, stw ier dziłem, że p o w iela n ie ich m o d elu w n a s z y c h w a r u n k a c h o k a z u je się niem ożliw e. P rzy jm ie m y w ięc in n e rozw ią zanie, p rzysta ją c e do b yto m skich realiów : zm in im a lizo w a n ie kosztów u tr z y m a n ia obiek tów sportow ych, p rzekazanie sekcji m łodzieżow ych klu b o m i fin a n s o w a nie sportu zawodowego w części przez m iasto. M a g i s tr a t d a ł s y g n a ł r o z p o c z ę c ia p la n o w a n y c h porządk ó w, d e s y g n u ją c n o w e g o d y r e k t o r a O ś ro d k a S p o rtu i R e k re a c ji. Z w iad o m y ch p rzy czy n z n ie p o k o je m k a d ro w ą re w o lu c ję p rz y ję li p raco w n icy OSiR. N a to m ia s t z z a in te re s o w a n ie m i n a d z ie ja m i n o w o ś c i o c z e k u j ą k lu b y s p o r to w e, k o rz y s ta ją c e ze w s p a rc ia m ia s ta. S z e f R a tu s z a w y ja śn ił: - O SiR n a p e w n e będzie is tn ia ł, le c z n ie t a k r o z b u d o w a n y p o d w zg lę d e m k a d r o w y m i s t r u k t u ra ln ym, j a k obecnie. W m in io n y c h la ta c h n a s tą p ił ta m zd e c y d o w a n y p r z e r o s t z a t r u d n ie n i a. N ie m o że być ta k, żeby p ro p o rcjo n a l n ie n ie w ie lk a część jego b u d że tu b yła p rz e k a z y w a n a n a sport, n a d zia ła ln o ść sta tu to w ą, resztę p o żerały p ła ce i k o szty u tr z y m a n ia o b iektów sportow ych. M oim zd a n ie m w iele sta n o w isk w O środku S p o r tu i R e k re a c ji zostało s tw o rzo n ych bezzasadnie... Tę sytu a cję n a le ż y sz y b k o z m ie n ić. O prócz tego za m ie rza m y stopniow o p rz e k a zy w a ć klu b o m sekcje M iejskie go O środka S p o rtu M łodzieżow e go. To k lu b y p o w in n y p ro w a d zić s z k o le n ie d zieci i m ło d zie ży. Do tego zo sta ły p o w o ła n e. Z n a ją się n a ty m. P o sia d a ją o d p o w ie d n ią k a d r ę tr e n e r s k ą. O r ie n tu ją się w p otrzeb a ch i m o żliw o ścia ch p o szczególnych dyscyp lin. Z n ie k tó r y m i k lu b a m i j u ż ro z m a w ia łe m n a te n tem a t. H o kejo w a P olonia złożyła w n io se k o przejęcie sekcji U KS MOSM. M O SM i U K S MOSM n ie p rz e sta n ą istnieć, bo n iek tó re se k c je n ie p o s ia d a ją o d p o w ie d n ik ó w w k lu b a c h, a le B y to m ia n ie s ta ć n a fin a n s o w a n ie w ie lu sekcji. P o w in n iś m y się sk o n c e n tr o w a ć n a k ilk u, p ro fe sjo n a ln ie z o r g a n iz o w a n y c h s e k c ja c h, p o s ia d a ją c y c h o d p o w ie d n ią ba zę tr en in g o w ą i k a d rę szko len io w ą, co za g w a ra n tu je w y n ik i sporto w e n a bardzo d o b rym p o zio m ie i za do w olenie kibiców. W l a t a c h 90. u b ie g łe g o w ie ku, gdy n a stę p o w a ły c h ao ty c z n e z m ia n y g o s p o d a r c z e i z a k ła d y p ra c y w ycofały się ze w s p ie r a n ia sp o rtu, p ow ołany do życia MOSM s p e łn ił sw o je z a d a n ie. P o zw o lił p rz e trw a ć n a jtr u d n ie js z y o k re s w ie lu k lu b o m i sekcjom. O b ecn e g m in n e r e a l i a i w n io s k i w y n i k a ją c e z d o ty c h c z a s o w e j d z ia ła ln o ś c i, w y m u s z a ją m o d y fik a c ję fu n k c jo n o w a n ia M ie jsk ie g o O ś ro d k a S p o r tu M ło d z ie ż o w e go. P ró b o w a liś m y d o c ie c, k tó P Szykują się znaczące zmiany. - M iasto na pewno będzie wspi erać sport, al e na zdro wych zasadach. Zapewnia prezydent Bytomia Damian Bartyla. Modernizacja lodowiska przy ul. Pułaskiego to główne wyzwanie w krótkiej pierwszej kadencji ekipy Damiana Bartyli. Mroczna hokejowa stodoła" została na Puchar Europy Kobiet nieco odświeżona oraz miejsca szczególnie wstydliwe przykryte banerami. Jednak jak długo można reanimować halę zagrażającą zdrowiu korzystających... r e s e k c je n a d a l m o g ą liczyć n a s z c z e g ó ln e w zg lęd y m a g is tr a tu i O SiR o ra z k tó re c z ek a cięższy los. W o d p o w ie d z i u sły sz e liśm y ty lk o ty le : - Jeszcze za w cześn ie n a p rze d sta w ie n ie k o n kretó w. N a p e w n o p o sta ra m y się w sp iera ć te d yscyp lin y, któ re cieszą się d u żym za in te re s o w a n ie m kibiców. W eź m ie m y p o d u w a g ę ich historię, tra dycję, d o k o n a n ia oraz m o żliw o ści szk o le n ia m ło d zieży. W tej g ru p ie n a p e w n o zn a jd ą się p iłk a nożna, hokej, dżudo, tenis, ko szy k ó w k a, m o że ta k że p iłk a w o d n a i le k k o a tlety ka. Co n ie oznacza, że u n ie m o żliw im y rozw ój in n y c h d y sc y p lin. O S ir i M O SM n a d a l będą sp ra w o w a ły m e ry to ry c zn y n a d zó r n a d w s p ie r a n y m i p r z e z m ia sto se k c ja m i. P o d p iszem y z k lu b a m i u m o w y, n a w zó r tej z T S Polonia. K lu b p ro w a d ził d zia ła ln o ść sp o r tow ą, n a któ rą O SiR p rz e k a zy w a ł u zg o d n io n e kw o ty. T rzeb a s k o n so lid o w a ć d zia ła ln o ść d y sc y p lin i ic h sek c ji. N ie m o że d o ch o d zić do sy tu a c ji, j a k w h o k e ju, gdzie pierw szo lig o w a d r u ż y n a TMH Po lo n ia p o jech a ła n a m ecz w o k ro jo n y m skła d zie, bo n ie o trzy m a ła z U K S M O SM ju n io r ó w, w ty m czasie sta rtu ją c y c h w sw o ic h za w odach. W s p a d k u p o lik w id o w a n y c h fa b r y k a c h i k o p a ln ia c h m ia s to o trzy m ało sz e re g o b iek tó w sp o r to w y ch. P o z o s ta je ró w n ie ż w ła ś c ic ie le m g łó w n y c h sta d io n ó w, h al, lo d o w isk a i k ą p ie lisk. M imo w y ło ż e n ia sp o ry c h kw ot n a m o d e rn iz a c ję, sta n n iek tó ry ch z n ich w ciąż p o z o sta w ia w ie le d o życze n ia. C zęść in w esty cji p rz e p ro w a d z o n o b ez głowy. W y d a tk o w a n e sum y n ie przyniosły sp o d ziew an e go efek tu. K rańcow ym i teg o p rzy k ła d a m i sta ły s ię in w e sty c je n a s ta d io n ie przy O lim p ijsk ie j o raz k ry ty m k ą p ie lisk u. M imo p ie n ię dzy w p ak o w an y ch w re m o n t p ły w a ln i, n a d a l b y to m sk ie d ru ży n y w a te rp o lo w e m u s z ą n a zaw o d y w y n a jm o w a ć b a s e n y w G liw i cach. D a m ia n B a rty la: - P ie n ią dze w y d a tk o w a n e przez m iasto n a r e m o n t p ły w a ln i p r z y P a rk o w e j 1 oraz s ta n n ie zm o d e rn izo w a n e j części tego o b ie k tu s k ła n ia ją do za sta n o w ien ia n a d sen sem p rze d sięwzięcia. A le to osobny te m a t do rozm ow y. N a to m ia st co do f u n k cjon o w a n ia pozo sta łych m iejskich o b iektó w sp o rto w ych, w o la łb ym, żeby sta d io n y Polonii i S zom bierek o ra z lo d o w isko p r z y P u ła sk ie g o zostały p rzeka za n e klu b o m w u ży t k o w a n ie. P r o w a d z im y ro zm o w y w tej spraw ie. N a jw iększy problem s tw a r z a lo d o w isk o. Z e w zg lę d u n a jego sta n tech n iczn y, klu b o w e w ła d ze n ie chcą p rzy ją ć odpow ie d z ia ln o ś c i za o b iek t. N a to m ia s t P olonia i S zo m b ierki w yra ziły chęć za rzą d za n ia sta d io n a m i, n a k tó rych działają. Twierdzę, że w w ielu o b sza ra ch d zia ła ln o śc i im m n ie j p a ń stw a i w ła d z sam orządow ych, ty m lepiej. M am nadzieję, że u d a się stw o rzy ć ta k i m o d e l fu n k c j o n o w a n ia sportu, w k tó ry m gospo d a rza m i w iększości obiektów sta n ą się k lu b y. Z a s ta liś m y o k re ś lo n y s ta n o r g a n iza c y jn y. M u s ie liśm y w ięc p rzy ją ć określone w y d a tk i n a działalność OSiR. Po reorganizacji o śro d ka zaoszczędzone p ie n ią d ze b ę d zie m y m o g li p r z e z n a c z y ć n a d zia ła ln o ść ściśle sp o rto w ą. J u ż w sty c zn iu w p ro w a d zim y zm ia n y do b u d żetu gm iny. W n ajg o rsz y m s ta n ie p o z o sta je lo d o w is k o. W te g o r o c z n y m b u d ż e c ie m ia s ta z a p la n o w a n o 1,5 m ln zł n a ro z p o c z ę c ie m o d e r n i z a c ji o b ie k tu p rz y P u ła s k ie g o. C iek aw e, czy in w e sty c ję u d a się s f in a liz o w a ć p o d c z a s k r ó tk ie j k a d e n c ji o b e c n y c h s a m o rz ą d o w ych w ład z? - Bardzo chciałbym, aby ta k się stało. P o w ie d z ia ł D a m ia n B arty la. - P o m ija ją c a sp e k t sp o rto w y p rzed sięw zięcia, o b iekt za g ra ża b ezp ie c ze ń stw u tr e n u ją cych, grających, kibiców oraz k o rzy sta ją c y c h ze ślizg a w k i p r y w a t n ie i w ra m a c h szko ln y ch zajęć. Za rok, d w a te n o b ie kt się rozsypie. M u sim y go szyb ko p rzeb u d o w a ć. N ie w y o b ra ża m sobie, żeby m ia sto u s ta w iło się b o k ie m do tego p r o b le m u. T rz e b a n a w ie le la t ro zw ią za ć kw e stię lo d o w iska. Po d ejm ę ro zm o w y z M in iste rstw em S p o rtu. P o szu k a m d o fin a n so w a n ia z T o ta liz a to r a S p o rto w e g o. P o ro zm a w ia m z k ie r o w n ic tw e m k o p a ln i o s fin a n s o w a n iu części robót z ty tu łu s z k ó d g ó rn iczych. Z ro b ię w szy s tk o, a by p rz e z dw a la ta in w e sty c ja zo sta ła zrea lizo w ana. P re z y d e n t B ytom ia, jeszcze za czasów sw ej p re z e s u ry w P o lo n ii, p ro p o n o w a ł m ia stu z b u d o w an ie do sp ó łk i z p ry w a tn y m k a p ita łe m w ielofunkcyjnego ośro d k a sp o rto w o -re k re a c y jn e g o i h a n d lo w eg o n a te re n a c h po k o p aln i P o w stań ców Ś lą s k ic h. T am w przyszłości m o żn a u lo k o w ać m iędzy innym i m ie js k i s ta d io n, h a lę s p o rto w ą i lodow isko. T em at w y p ły n ął ta k że w czasie u b ie g ło ro c z n e j k am p a n ii w y b o rc z e j. Z a p y ta liś m y D a m ia n a B a rty lę, co p o z o sta ło z po m y słu? Z d a n ie m p re z y d e n ta : - T r u d n a sy tu a c ja w gospodarce sta ła się h a m u lc e m ró w n ie ż dla tego ty p u in w e sty c ji, m o żliw y c h je szc ze p a rę la t tem u, gd y p a n o w a ł dla n ic h zd ecydow anie lepszy k lim a t. N a d a l ro z p a tru je m y róż n e d łu g o fa lo w e rozw iązania. N ie zg a d za m się ze zd a n iem, że m ia sto p o w in n o w sp iera ć w y łą c zn ie m łodzieżow y sport. B ez sp o rtu za w odowego n a w y so kim poziom ie, m łodzież p rzesta n ie się g a rn ą ć do sp o rtu lub po o siągnięciu dojrza ło ści będzie z m u szo n a od ejść do k lu b ó w w in n y c h m ia sta ch. D la tego m u sim y rów nolegle w spierać p ro fesjo n a ln e szkolenie m łodzieży oraz dzia ła ln o ść klubów g w a ra n tu ją c y c h w y n ik n a o d p o w ied n im poziom ie. P ow tórzę, B y to m ia nie sta ć n a su k c esy w w ielu d yscypli nach, ale k ilk a z n ich m o żn a w yd źw ig n ą ć n a w y so ki poziom. N a jw ię k s z e sp o rto w e c e n tr a p o tr a f ią z n a le ź ć d o jś c ie do R a tu s z a. W z d e c y d o w a n ie g o rs z e j s y tu a c ji z n a jd u ją s ię d z ie ln ic o w e kluby. Od s ta r a n ia się o g m in n e fu n d u sz e o d s tra s z a je p rz e d e w szystkim b iu ro k ra c ja i odległość o d m a g istra tu. T y m czasem ró w n ie ż w y k o n u ją p o ż y te c z n ą p r a cę z d o ro s ły m i i m ło d z ie ż ą. N a szczęście p rez y d e n t m iasta okazał się p o d o b n eg o zd an ia, b yle jego sło w a znalazły o d z w ie rc ie d le n ie w rzeczyw istości: - Te k lu b y m u szą fu n k c jo n o w a ć. N ie z o s ta n ą bez p o m o cy od m iasta. O dryw ają nieb a g a teln ą rolę sp ołeczną oraz w ro zw o ju sp o rtu w dzielnicach. W n ic h szko li się m łodzież. W yra sta ją ta m u ta le n to w a n i p iłk a r z e oraz p rze d sta w iciele in n y c h d ys cyplin. Ł a g ie w n ik i j u ż m a ją p ił ka rskie klasy. Od przyszłego ro ku zam ierza je otw orzyć S u c h a Góra. W najbliższym czasie sp o tka m się z prezesam i dzielnicow ych klubów. Z a p ew n ię ich, że m iasto nie m yśli tylko o sporcie przez duże,,s. N a p ew no w iększą p om oc m ia sta u zy sk a ją k lu b y n a sta w io n e n a szkole nie dzieci i m łodzieży. P o zostańm y przy pom ocy w ie l k im o śro d k o m sportow ym. P rz e ciw nicy o b ecn y ch w ładz su g e ro w ali, że D a m ia n B a rty la zm ierzał do w yborów, by ra to w a ć P o lo n ię i b u d o w ać d la n iej sta d io n. T eraz o k a z u je się, że jeg o m acierzy sty k lu b le d w ie dyszy i p ra w d ę m ó w iąc, p o w in ie n ogłosić u p ad ło ść. Po zak o ń czen iu je s ie n n e j części p iłk a rsk ie g o sezonu, p ie rw s z o li gowi zaw odnicy zo stali w cześniej rozpuszczeni do domów. P rz e d ty go d n iem odm ów ili pow ro tu do za jęć. Wciąż n ie m ożna się doczekać k o n k r e tn e j d a ty w a ln e g o z g ro m a d z e n ia a k c jo n a riu sz y P o lo n ia S.A., k tó ry m je s t ró w n ież m iasto. D a m ia n B a r ty la : - O b e jm u ją c u rz ą d p rezyd en ta m iasta, ze tk n ą łem się z w ielom a p ro b lem a m i w e w szy stk ic h dziedzinach. R efo rm y oczeku je w iększość sfer m ie js k ie go życia, rów nież sport. Te zm ia n y zo sta n ą p rzep ro w a d zo n e i odczu j ą je k lu b y sportow e. A le w szystko trzeba p o u k ła d a ć od podstaw. N a j pierw m usiałem się zająć budżetem m iasta i sp ra w a m i gospodarczymi, rz u tu ją c y m i n a fu n k c jo n o w a n ia gm iny. F a ta ln y sta n m iejskiej go sp o d a rki p o w o d u je n ied o in w esto w a n ie k u ltu r y, o św ia ty, sp o rtu. S p ra w ę fu n k c jo n o w a n iu sp o rtu, w ty m ta kże Polonii, w yja śn iłb ym zdecydow anie szybciej, ale działam w określonych realiach pra w n y c h i e k o n o m ic z n y c h. D la teg o chcę u sp o k o ić kibiców, że B a rty la n ie o d c ią ł się od sw o ich sp o rto w ych korzeni. M iasto n a p ew n o będzie w sp iera ć sport, ale n a zd ro w ych zasadach. Z dzisiejszej p e rsp e k ty w y m ożna pow iedzieć, że w cześniej p ien ięd zy n a sport n ie brakow ało, lecz n ie były one ra cjo n a ln ie w y d a tko w a n e. W alne zg ro m a d zen ie akcjonariuszy Polonia S.A. w yzn a czone zostało n a 24 stycznia o godz. 9. Ono o k re ś li p rz y szło ść k lu b u. S w o ją koncepcję dzia ła n ia k lu b u p r z e d s ta w ię w s p ó łw ła ś c ic ie lo m sportow ej spółki. P re z y d e n t n ie s p re c y z o w a ł f o r m p o m o c y m ia s ta p r o f e s jo n a ln y m k lu b o m. M o żn a je d n a k p rz y p u sz c z a ć, że p o z a w s p ie r a n ie m sportow ej młodzieży, bytom sk a ra tu sz o w a w ła d z a sk o rzy sta z w zorów s ą s ie d n ic h m ia s t i n a p rz y k ła d z a o fe r u je k lu b o m sty p e n d ia d la zaw odników. T ru d n o n ie zgo d zić s ię z o g ó ln y m s p o s tr z e ż e n ie m, w y ra ż o n y m p rz e z o b e c n e g o p r e z y d e n t a m ia s ta : - S zko d a stra co n ych lat. M ów iąc ję z y k ie m sportow ym, B yto m pozo sta ł w blokach, gdy in n e śląskie pop rzem ysłow e m ia sta w ystartow ały do now ej rzeczyw istości i radzą so bie w niej ca łkiem dobrze. W krótce okaże się, czy propozy cje i z a p e w n ie n ia D a m ia n a B a r ty li n ie p o z o s ta n ą w w ięk szo ści n a p a p ie rz e, bo b iu r o k ra c ja oraz b y to m sk ie i p o lsk ie r e a lia zd u szą k o le jn ą inicjatyw ę...

7 Życie sportow e Ligowa młócka na lodzie H okej. Od dw óch porażek rozpoczęli 2013 rok pierw szoligow cy TMH Polonia. Ich klubow e koleżanki w tym czasie odniosły dw a zw ycięstw a. Niem niej cieka w ie było w przeszły w eekend. o I ru n d z ie rozgryw ek m ę skiej pierw szej ligi d ruży n a TMH B isset Polonia, zajm u ją c a w ta b e li 2. m iejsce, w yprze d z a ła 5. n a liście N ap rzó d Jan ó w 10 p u nktam i. Je d n a k now oroczne sta rc ia n a Ja n to rz e w ygrali gospo d arze. J a k inform ow aliśm y p rzed tygodniem, pierw szy mecz tych ze społów zakończył się zw ycięstw em N a p rz o d u 6:3 (3:0, 1:1, 2:2). G ole d la bytom skiej ekipy strzelili Se bastian Owczarek po p o d an iu Da riusza P u zi, Andrzej Banaszczak w asyście Marcina Mazura i S eba stia n a O wczarka oraz Artur Wie czorek przy w sparciu Bartłomieja Gawliny. W niedzielę, po zam knięciu p o przedniego num eru ŻB, doszło do zażartej walki o punkty. P olonia wy gryw ała 2:0 po trafieniach D ariusza P uzi oraz Pavla Urbana. N aprzó d d o p ro w a d z ił do re m is u. D z ię k i Pavlow i U rb an o w i znów było 3:2 P d la przyjezdnych, lecz m iejscow i kolejny raz w yrównali. Czwartego gola d la zespołu z P u łaskiego w bił P aw eł B ajon. R e z u lta t p o p ra w ił A rtu r W ieczorek. W ydaw ało się, że P o lo n ia w p ełn i zrew anżuje się N ap rzo d o w i za p o rażk ę p o p rz e d niego dnia. Tym czasem jan o w ian ie w n ie s p e łn a 2 m inuty zniw elow ali d w u b ra m k o w ą p rz e w ag ę by to m skiej drużyny. Uzyskany w p rze p i sowym czasie rem is 5:5 spow odo w ał dogryw kę. Do rozstrzygnięcia zaw odów p o trz e b n e o k a z ały się rzuty karne. Skuteczniej egzekw o w a li j e g o sp o d a rz e, w y g ry w ając 6:5 (0:1, 3:3, 2:1, dogryw ka 0:0, k ar ne 2:0). P o lo n ia w y stą p iła w sk ład z ie : Z b ign iew S zyd łow sk i (D o m in ik K raus p o z o sta ł n a ła w c e r e z e r w ow ych) - A n d rz e j B a n a sz c za k, S e b a stia n O w czarek, D ariu sz Puzio, D a n ie l K u k u lsk i, S eb astian Kłaczyński - Bartłom iej S tęp ień, Pavel U rban, B artłom iej G awlina, M arcin Mazur, A rtu r W ieczorek Krzysztof K antor, M ichał K ogut, K am il D re w n ia k, P a w e ł B a jo n, Łukasz Dybaś. M inionej soboty i n ie d z ie li ze sp ó ł TM H B iss e t P o lo n ia B ytom p o d e jm o w a ł lid e ra ta b e li MMKS P o d h a le Nowy Targ. W pierw szym m eczu g o sp o d arze u leg li 2:4 (1:2, 1:1, 0:1). Oba gole d la miejscowych, w ty m z k a rn e g o, s trz e lił P a w e ł Bajon. W Polskiej L idze H o k eja K obiet d ru ży n a P olonii tydzień tem u n aj p ie rw w ygrała n a lodow isku przy Pułaskiego z UKH B iałe Jastrz ę b ie 6:2 (3:0, 3:1, 0:1). N a stę p n ie w wy jazdow ym m eczu rozgrom iła KTH K rynica 10:1 (3:0, 5:1, 2:0). Przeszłej soboty n a sze h o k e istk i w ystąp iły w Janow ie. Zwyciężyły 7:4 (3:2, 2:1, 2:1). B ra m k i zdobyły: K a ro lin a Późniew ska 4, M agdalena Czaplik 2 o ra z N atalia S u ch an ek. Cztery razy Bytom z Łodzią Piłka w o d n a. Sześć drużyn przystąpiło do M istrzostw Polski Seniorów. W sobotę WTS Bytom podejm ował w... Gliwicach wicelidera ŁSTW Uniwersytet Łódzki. Odbyły się tam też zawody o m istrzostwo kraju ju n io ró w młodszych. Bytomscy juniorzy młodsi zrewanżowali się łodzianom za przegrane swych starszych kolegów. M o ś, R o b ert P ie c u c h, M a rcin o p ie r w s z y c h m e c z a c h o m is tr z o s tw o s e n io rm ó wa k le s, M ario C a b e c in h a, Ma c ie j M a lin o w s k i, Ł u k a sz Serew t a b e l i p r o w a d z ił a A rw i ś, M a teu sz C iu r a j, D a m ia n k o n ia S z c z e c in a. Z e s p ó ł te n p o k o n a ł U K PW L e g ia W arszaw a i Ł u k a sz D y llo w ie, K r z y s z to f P a czy n a. S ta w k ę z a m y k a ły d r u 14:8 i 17:10 o ra z n a w y je ź d z ie ż y n y U K P W L e g ia W a r s z a w a zw yciężył G KPW 59 G orzów 12:5 o ra z G K PW 59 G orzów. i 11:5. N a 2. p o z y c ji p la s o w a ł W p rz e s z ły w e e k e n d w K ry te j s ię Ł STW U n iw e r s y te t Ł ó d z k i p o t r i u m f i e n a d g o r z o w i a n a P ły w a l n i O lim p ij c z y k w G l i w ic a c h r y w a le m z e s p o łu W TS m i 11:10, 14:4. W ś r o d k u ta b e l i z n a jd o w a ły s ię d ru ż y n y n o tu j ą B y to m p o d w o d z ą K r z y s z t o c e p o j e d n e j w y g ra n e j i p r z e fa P a c z y n y i M arka B r o n c e la by ł Ł STW U n iw e r s y te t Ł ó d zk i. g ra n e j. C hodzi o A lsta l W ate rp o lo P o z n a ń o ra z W a te rp o lo w e T o D ru ż y n y s p o tk a ły s ię d w u k r o t n ie. O b a m e c z e w y g ra li ło d z ia w a rz y stw o S p o rto w e z B y to m ia. n ie 18:7, 22:8. P r z y p o m n ij m y, że s p o t k a n i a ty c h e k ip w s to lic y W ie lk o p o l T e g o ż d n i a w O lim p ijc z y k u to c z y ła s ię ró w n ie ż w a lk a o m i s k i sk o ń c z y ły s ię z w y c ię stw e m g o s p o d a rz y 15:7 o ra z ic h p o r a ż strz o stw o P o lsk i ju n io ró w m ło d k ą 7:9. W ty c h z a w o d a c h b a rw szych. E k ip y U KS MOSM B y to m o ra z Ł S T W Ł ó d ź z a i n a u g u r o W TS b r o n ili: D aw id J u n g o ra z R obert A n d r z e je w s k i, G rzegorz w ał y ro z g ry w k i d w u m e c z e m P w G liw ic a c h. W e lim in a c y jn e j f a z i e m i s t r z o s t w d w a n a ś c ie s t a r tu j ą c y c h z e s p o łó w z o s ta ło ro z d z ie lo n y c h d o tr z e c h g ru p. Ł o d z ia n ie i b y to m ia n ie t r a f i l i d o g ru p y C w ra z z KSZO O s tr o w ie c i N e p tu n e m Ł ó d ź. W cze ś n ie j KSZO ro z g r o m ił N e p tu n a 44:1, 34:1. N a to m ia s t w g r u p ie A p ro w a d z iły s to łe c z n e d r u ż y n y P a ł a c u M ło d z ie ż y i U K P W L e g ia, p r z e d AZS A W F P o z n a ń i A lfą G orzów. Z k o le i w g r u p ie B 1. m ie js c e z a jm o w a ł G KPW 59 G orzów, w y p rz e d z a ją c A rk o n ię S z c z e c in, C S K O RK A S z c z e c in o ra z M a r lin a G ry fin o. W a te rp o liś c i r y w a liz u ją o u d z ia ł w l i p co w y m tu r n ie j u O g ó ln o p o ls k ie j O lim p ia d y M ło d z ie ż y w Ł o d zi. UKS MOSM p o k o n a ł ry w a li 17:3 i 9:7, w y s u w a ją c s ię n a 2. p o z y c ję w ta b e li E M E 3 2 M 1 7 Pamiętaj kibicu, skąd twój ród! P ow iem P a n u n a ucho, P a n ie sąsied zie, że z racji mych zaw odowych zain te re so w a ń śledzę co ciekaw sze in tern eto w e strony. W tym także p iłkarskie. Łow ię z nich wszystko o bytom skich klubach i zaw odnikach. N ie og ran iczam się do podstaw ow ej inform acji. P rz e g ląd am rów nież k o m entarze, chociaż przez n iek tó re tr u d n o p rz e b rn ą ć bez w ym iotnego o d ru c h u. G ap ię się ja k sroka w kość, gdy tylko w iadom ość zap ach n ie K resam i. Po opuszczeniu P olonii przez je j d y rek to ra sp o rto wego, o d p o w ied n ia n otka uk azała się w poczytnej fut bolow ej w itry n ie in tern eto w ej. R ozgorzała dyskusja około te m a tu. N ie z a b rak ło trad y cy jn y ch słow nych p rz e p y c h a n e k lub, m ów iąc języ k iem jazzu, call and resp o n se, czyli zaw o łan ia i odpow iedzi. J e d e n je g o mość p aln ął, pozwoli Pan, że pow tórzę w oryginalnej pisow ni: I z czego slazaki sa d u m n e ze sa hanysam i? g ó rnik dno ru ch dno p o lo n ia dno gks dno górny slask w ielk ie DNO!!! N a to inny fa c e t sprostow ał: Polo n ia B ytom to n ie Slazacy tylko Lw ow iacy koleszko... N a ta k ie d ic tu m n ik t n ie zaprotestow ał. M ogłem w ięc przyjąć, że zd an ie m in tern au tó w inform acja okazała się tra fn a lub p o zostająca poza ich w iedzą. W tym m om encie, szanow ny sąsiedzie, w spom nia łe m d aw n ą gorącą atm osferę ligowych spotkań Polonii B ytom ze Ś ląsk iem Wrocław. Co zwyczaj przy te j oka zji, dochodziło do k o nfrontacji co b ard ziej krew kich kibiców obu zespołów. N a początku ery kom órkow ej do stolicy D olnego Śląska n a mecz w ybrała się sp o ra g ru p a bytom skich fanów piłki. R e la c ja jed n eg o z nich przy p o m in ała dreszczow iec. N ie b rak ło rękoczynów, lecz szczególnie in te re su ją c a w ydała mi się krótka wy m ian a słów: Wy lw ow ioki pie.... Wołali m iejscow i. W odpow iedzi usłyszeli: A wy n ie lw ow ioki!? P rz e d w o je n n i k ib ice kresow ych d ru ży n, p rz e d e w szystkim n a d a ją c e j to n P ogoni Lwów, wytyczyli po 1945 n iebiesko-czerw ony szlak: od P rzem yśla, gdzie część ekspatriow anych przycupnęła, czekając przyw ró c e n ia daw nych granic, przez Bytom, G liw ice, Wrocław, po Szczecin. Aż dziw, że kibice klubów z tych m iast nie trzy m ają sztamy... Jeszcze w iele la t po w ojnie Pogoń Lwów, jak o m atka w ielu nowych klubów, m iała w róż nych częściach now ej Polski tylu fanów, jakby Lwów p rz e d w o jn ą liczył n ie trz y sta k ilk a d z ie s ią t ty sięcy m ieszkańców, lecz p a rę milionów. D zisiejsze m łode krojcoki, n a co d zień z wszyst kich stro n b o m b a rd o w a n e a n ty p a trio ty c z n ą p ro p a g an d ą, pow inny być d u m n e, że w ich żyłach p ły n ie arcypolska kresow a krew. Pozw oli Pan, sąsiedzie, że w ła śn ie im zacy tu ję m a c iu p k i fra g m e n t w ydanego w zeszłym roku arcyciekaw ego album u M arka A. Ko prow skiego K resy w II R zeczpospolitej, bez ow ijania w p ro p ag an d o w ą b aw ełn ę p rezen tu jąceg o p rzed w o je n n e re a lia w sch o d n ich i połud n io w o -w sch o d n ich w ojew ództw RP: N a każdym kroku dosłow nie czuło się o d d ech d aw n ej R zeczp o sp o litej, szczególnie we Lwowie, m ieście n ajb ard ziej polskim. Dziś aż tru d n o w to uw ierzyć, a le procentow o m ieszkało w n im w ię cej Polaków niż w W arszawie czy P oznaniu. O dsetek Polaków był w n im też większy niż Czechów w P radze, a N iem ców w W iedniu. Pow iem P an u szczerze, P an ie sąsiedzie, że w cześniej sp e c ja ln ie użyłem słow a ekspatriow anych zam iast stosow anego n aw et w kresow ych pu b lik acjach w yra zu rep atrio w an y ch. B ęd ę do zn u d zen ia pow tarzał, że re p a tria c ja, ja k czytamy w internetow ym słow niku języka polskiego to: pow rót do ojczyzny osób, które z różnych przyczyn, zwykle niezależnych od ich woli, znalazły się poza gran icam i swego k ra ju. T ym czasem n asi ojcow ie i dziadow ie zostali w ypędzeni, w yrzuce ni, w yw iezieni z Ojczyzny, z ojcowizny, czyli z Kresów. D latego należy ich nazyw ać e k sp atria n tam i, gdyż eksp a tria c ja - tu znów odw ołuję się do internetow ego źró d ła - (po fran cu sk u e x p a triatio n, z łaciny ex z, o d + p a tria ojczyzna ) to w ydalenie kogoś z ojczyzny, często połączone z u tr a tą obyw atelstw a; w ygnanie. M ożna też mów ić o d e p a tria n ta c h, czyli pozbaw ionych Ojczyzny. N ikt n ie o d b ie ra P olonii korzeni tak że śląskich oraz rep a tria n c k ic h, bo przecież klub z K olejow ej tw orzy li rów nież P olacy pow racający z F ran cji. T rzeb a się je d n a k ja w n ie bro n ić p rzed ro z ta p ia n ie m kresow ości w tubylczej śląskości lub krzykliw ej, niby-śląskości obcej pro w en ien cji. N a każdym z nas, od urodzonych w kresow ej Ojczyźnie, po w nuki przychodzące na św iat w K arbiu, M iechow icach, n a R ozbarku, ciąży obow ią zek kultyw ow ania kresow ej trad y cji. Szczególnie, że je s t się czym chw alić. Poza ty m d o b rze P a n w ie, sąsied zie, że sp o rto w e K resy w B ytom iu n ie kończą się n a Polonii. W także w w ielu innych klubach różnych dyscyplin w ygnańcy lub ich potom kow ie g ra ją pierw sze skrzypce. N ieraz p o d aw ałem P an u k o n k retn e nazw iska, w ięc nie m am za m ia ru p o w tarzać się. Z re sz tą n aw et w m odelow o śląsk ich o śro d k ach sportow ych n ie brak o w ało i n ie b ra k u je K reso w ian z u ro d zen ia, d la niep o zn ak i lub z przyzw yczajenia godających ja k tubylcy i bluzgających n a O lim pijską. Tych m am zresztą w głębokim niepow ażaniu, bo oni ju ż n ie K resow ianie, lecz wciąż n ie Ślązoki, n aw et n ie krojcoki. N a K resach tacy no sili m iano perekińczyków czyli zaprzańców... Wiadomości sportowe przygotował WITOLD BRANICKI

8 8 h w u M i m Życie sportowe Młodzież Silesii dzielnie radzi sobie w rozgrywkach trzeciej ligi. Pierwsza czeka, reszta już gra Tenis stołowy. Superliga w rewanżowej rundzie, ligi druga i trzecia przed półmetkiem. Ca rb o -K o k s B TTS S ile s ia M iechow ice po p rzeg ran ej z ZKS P a lm ia rn ia Z ielo n a G óra 1:3, sk lasy fik o w an a zo stała n a fin is z u p ie rw s z e j c zęści sezo n u s u p e rlig i n a 8. pozycji. P o d o p ie c z n i M ichała N ap ierały ro zp o czn ą rew an żo w ą ru n d ę m eczem u sie b ie z C ondohotels M orliny O stróda. N ie w ty m ty godniu, ja k p lan o w an o, lecz 26 sty czn ia o godz. 17. P rz y s tą p ią do tego sp o tk a n ia, w iedząc ja k p o ra d z iły so b ie zespoły b e z p o śre d n io p o p rz e d z a ją c e w tab eli. B o w iem 15 sty c z n ia AZS P o lite c h n ik a R zeszów, z a jm u jąca 7. m iejsce, p o d e jm ie PK S K olping Ja ro sła w, b ęd ący lo k a tę w yżej. N a s tę p n a k o le jk a m ęsk iej e k s tr a k la s y o d b ę d z ie się 4 i 5 lu teg o. S ile s ia z a p re z e n tu je się n a p a rk ie c ie o sta tn ie j n a liśc ie Alfy R adzyń P odlaski. C hcąc o d su n ą ć się od stre fy sp ad k o w ej, d ru żyna z N ick la p o w inna w obu zaw odach zdobyć p rzynajm n iej 4 punkty. T rz e c ia lig a, w k tó re j w y stęp u je d ru ż y n a C arbo-k oks S ile s ia II M ie c h o w ic e, w zeszły m ty g o d n iu w z n o w iła ro zg ry w k i. W o s ta tn ie j u b ie g ło ro c z n e j s e r i i m eczów re z e rw y M iechow ic p o k o n a ł y n a w y je ź d z ie MKS O rk a n C h ru s z c z o b ró d 8:2. Po 13. k o le jc e M ie c h o w ic e p r o w ad ziły w ta b e li g ru p y I z d o ro b k ie m 25 p u n k tó w, w y p rz e d z a ją c U K S D ą b r o w ia k D ą b ro w a G ó rn ic z a (24 p k t.) o ra z LKS L is w a rta L isów (21 pkt.). W zeszł ym ty g o d n iu S ile s ia II zm ierzy ła się w sw ojej h a li z zam y k a ją c y m ta b e lę LKS Z goda B yczyna Ja w o rz n o. N a to m ia s t n a z a k o ń c z e n ie p ie rw s z e j r u n dy p rz y p a d n ie w yjazdow e s p o tk a n ie S ile s ii II z KU AZS UŚ K ato w ice. W 13. k o lejce d ru g ie j ligi kob ie t zesp ó ł C arbo-k oks S ile sia z re m is o w a ł w C z e c h o w ic a c h - D zied zicach 5:5. L okow ał się n a 4. p o zy cji ze s tr a tą 5 p u n k tó w do lid e ra rozgryw ek LZS V ictor ia C h ró śc ic e. W tedy m ie c h o - w iczan k o m p o zo stały do końca p ierw szej ru n d y dw a p o jed y n k i - u sieb ie z MKS Cieszko C ieszyn oraz n a w yjeździe z LKS 45 B u jaków M ikołów. Fot. TOMASZ S Z E M A LIK O W S K I f f Kosa" bezrobotny Tenis stołowy. Jakub Kosowski może mówić o pechu. Gdzie jak gdzie, ale w Niemczech wycofanie drużyny z rozgrywek należy do rzadkości. Przytrafiło się to akurat jego klubowi TTC Ruhrstadt Herne. P o d czas rozm ow y w m a ju u b ie g łe g o ro k u, b y to m ski te n is is ta stołow y p o in fo rm o w a ł n a s: N a d a l g ra m w B u n d e slid z e, a le n ie w P lu - d e r h a u s e n, le c z w e F r i c k e n h a u se n. To m iejsco w o ści obok s ie b ie. W p rz y s z ły m s e z o n ie w ra c a m tam, gdzie z aczy n ałem s t a r t w N ie m c z e c h. B ę d ę t r e n o w a ł w D ü s s e ld o rfie, a g ra ł w H e rn e, 20 km od D o rtm u n d u. J e s z c z e m in im u m ro k p o z o sta n ę za g ra n ic ą. P o te m zobaczym y... To zobaczym y o kazało się je d n a k b liższe, n iż się sp o d ziew ał. J e g o n o w y k lu b z a p e w n e z a le g a ł z u sta w o w y m i n a le ż n o śc ia m i, sk o ro p o d ję to d e c y z ję o w y co fan iu z e sp o łu z B u n d e- slig i. - T a m n ie m a z m iłu j się. Z a p e w n ia ł J a k u b K osow ski. Do g ru d n ia u b ie g łe g o ro k u R u h r s t a d t H e r n e p ł a c ił z a w o d n i kom. - J a k będzie teraz, n ie w ia dom o. Z a sta n a w ia ł się K o sa. T rz e b a w ięc p iln o w a ć in te re s u w N iem czech. Po św iąteczn o -n o w o ro cznym pobycie u rodziców w Ł ag iew n i kach i tr e n in g a c h w h a li S ile sii z Jarosław em T om ickim i Grzegorzem Iw a n iu k iem, w ty m ty g o d n iu z a m ie r z a ł w ró c ić do N ie m ie c i ta m szykow ać się do m arcow ych In d y w id u aln y ch M i strzo stw P olski Seniorów. T ru d no b o w iem było so b ie w y o b razić, że k ie ru ją c e m u m iechow ic- Jakub Kosowski kim zesp o łem M ichałow i Napierale u d a się pozyskać K ubę do sw ego sk ła d u p o za o k ie n k ie m tr a n s f e r o w y m. - M oże g d y b y sp ra w a została w cześniej uzg o d n io n a... W ątpię, żeby p a n u M i chałow i teraz u d a ło się coś za ła tw ić w P olskim Z w ią zk u Tenisa Stołow ego i w superlidze. S konsta to w a ł J a k u b K osow ski. N a pew n o p rz y d a łb y się M i chałow i N a p ie ra le ta k d o św iadczo n y i m a rk o w y g ra c z. M ało b ra k o w a ło, a K u b a p o d p is a ł by z S ile s ią k o n tra k t n a sezo n 2011/2012. Z d z is ie j s z e j p e r s p e k ty w y m oż n a p o w ie d z ie ć, że stało b y się to z k o rzy ścią d la bytom skiego k lu b u i zaw odnika. D u e t K osow ski, T om icki m ógłby sp o ro n a ro z ra b ia ć w p o lsk iej s u p e rlid z e. A le, co się o d w le cze, to n ie uciecze... Radość na kortach Tenis ziemny. Zawodnicy Górnika dołożyli do medalowego zbioru kolejne krążki. Halowymi drużynowymi mistrzami Polski zostały bytomskie skrzaty. Natomiast młodziczki wywalczyły brąz. W P u sz c z y k o w ie to c z y ła s ię h a lo w a d ru żyn ó w k a sk rz a tó w. Do w a lk i sta n ę ło o sie m zespołów. B ro n ią c y b a rw G ó rn ik a W ojc ie c h M arek i M aciej Ziom ber ro z p o c z ę li sp o rto w e z m a g a n ia od r o z p r a w ie n ia s ię z r e p r e z e n ta c ją D es k i W arszaw a 3:0. W g rz e p o d w ó jn e j W o jc ie c h M a re k i M a c ie j Z io m b e r zw y c ię ż y li d u e t P a w e ł K a lis z e w s k i, W ojciech S zczęsny 6:1, 6:2. Z k o le i W o jciech M a re k o g ra ł P a w ła K a lisz e w sk ie g o 6:1, 6:0 o ra z M aciej Z io m b e r p o k o n a ł M ikołaja P aszow skiego 6:3, 6:2. W p ó łfin a le G ó rn ik triu m fo w a ł n a d AZS P o z n a ń 3:0. W yniki: W ojciech M arek, M aciej Ziom - b e r - M arcin P ią tk o w sk i, D a w id T aczała 6:3, 6:0, W ojciech M arek - D aw id T a c z a ła 6:0, 6:1, M aciej Z io m b e r - M arcin P ią t k ow ski 6:0, 6:2. W fin a le G ó rn ik s p o tk a ł s ię z P K T P a b ia n ic e, w ygryw ając 2:1. R e z u lta ty g ier: W ojciech M arek, M aciej Ziom - b e r - M ich ał M atu szew sk i, Patryk N ieła cn y 6:1, 7:5, W ojciech M a re k - P a tr y k N ie ła c n y 6:2, 6:4, M a c ie j Z io m b e r - M ic h a ł M atu szew sk i 1:6, 2:6. N a k o le j n y ch p o zy cja ch u p la s o w a ły się d ru ży n y : 3. AZS P o znań, 4. AT A ngie Puszczykow o, 5. WTS D e Ski W arszaw a, 6. KTA W rocław, 7. GTT L e c h ia G d ań sk i 8. GAT G dańsk. W P a b i a n i c a c h r o z e g r a n e zo stały H alo w e D ru ży n o w e M i s trz o s tw a P o ls k i m ło d z ic z e k. W ć w ie rć fin a le G ó rn ik B ytom p o k o n a ł N a s z ą L e c h ię G d a ń sk 3:0. N a sz a d e b e l K lara S iłk a, B eata Ś w iatłoń w y g rał z g d a ń s k ą p a r ą M arta B o g u ck a, N a t a lia R om an 6 :1, 6:1. W s i n g la c h K la r a S iłk a z w y c ię ż y ła M a r tę B o g u c k ą 6 :0, 6:3 o ra z B e a ta Ś w ia tło ń p o k o n a ła N a ta lię R o m an 6:2, 6:3. N a s tę p n ie b y to m sk i te a m u le g ł w % fin a łu L eg ii W arszaw a 1:2. W yniki m eczów : A n n a H e r te l, M arcelin a P o d liń sk a - K la ra S iłk a, B e a ta Ś w ia tło ń 3:6, 4:6, M arc e lin a P o d liń s k a - K la ra S iłk a 6:4, 6:3, A n n a H e r te l - B e a ta Ś w ia tło ń 7:5, 6:3. M ecz o b r ą zow e m e d a le G ó rn ik a z M KT MKT Ł ódź zakończył się tr iu m fem b y to m sk ie j e k ip y 2:1. Oto sz c z e g ó ło w e r e z u lta ty : K la r a S iłk a, B e a ta Ś w ia tło ń - M arta K a n ia, A da K om orow sk a 6:1, 3 :6, 10:6, K la r a S ił k a - A d a K o m o ro w s k a 0 :6, 0 :6, B e a ta Ś w ia tło ń - M arta J a ś k ie w ic z 6:2, 2:6, 6:0. M istrzo w sk i ty tu ł z d o b y ł P r o m a s te r s S z c z e c in, w y p rz e d z a ją c K T L e g ia W arszaw a, KS G ó rn ik B ytom, MKT Ł ódź, AZS P o z n a ń, KT N a sz a L e c h ia G d ań sk, IT T G o p la n ia In o w ro c ła w o ra z KS M a tc h p o in t W rocław. S zczególne zad o w o len ie z d o k o n a ń s p o rto w c ó w z n a sz e g o w o je w ó d z tw a w y ra z ił D ariu sz Ł u k aszew sk i, p re z e s Ś ląsk ieg o Z w iązku T en iso w eg o, w ic e p re zes d s. s p o rto w y c h G ó rn ik a : - B ardzo u d a n y p o c zą te k sezo n u ślą skich klubów w H alow ych D rużynow ych M istrzostw ach Polsk i! Z d o b y ły 5 m e d a li: 2 zło te - s k r z a tk i A d v a n ta g e B ie ls k o - B iała, sk r za ty G órnika, 1 srebrn y - ju n io r k i G órnika oraz 2 brązow e - s k r z a tk i CH TT Chorzów i m ło d ziczki G órnika. Wzrasta ligowe ciśnienie Koszykówka. UKS MOSM Bytom, beniaminek rozgrywek o w ejście do drugiej ligi, w finałowej fazie sezonu trafił do niższej grupy. Stało się tak, poniew aż UKS MOSM zakończył elim inacje poza czołową trójką. Teraz rywalizuje o punkty z MMKS Rybnik, RKK AZS Racibórz, KŚ AZS Politechnika Śląska Gliwice oraz KKS Mickiewicz II Katowice. Zespołom zaliczono wyniki z kwalifikacji. 5 stycznia bytomianie przegrali wyjazdowy mecz w Rybniku 54:70 (16:23, 12:8, 12:19, 14:20). W sobotę MOSM spotkał się w Gliwicach z AZS. Natomiast na 19 stycznia został zaplanowany pojedynek UKS MOSM - AZS Racibórz. Zawody odbędą się wyjątkowo w hali przy Kosynierów o godz. 15. Tegoż dnia przy Kosynierów rozegrane zostaną również ligowe turnieje minikoszykówki chłopców z roczników 2001 i Najpierw na parkiet wybiegną minikoszykarze Oto term inarz spotkań: godz. 9 UKS MOSM Bytom - Pogoń Ruda Śl., godz. 10 Pogoń - MCKiS Jaworzno, godz. 11 UKS MOSM - MCKiS. Z kolei o godz. 12 zagrają zespoły rocznika 2002 Bytom II - Ruda Śl. Godzinę później Bytom I zmierzy się z rudzianami. W lidze minikoszykówki rocznika 2001 występuje 19 drużyn. Turnieje toczą się dwa razy w miesiącu. 5 stycznia UKS MOSM Bytom I pokonał MKS Dąbrowa Górnicza 43:27 oraz MCKS Czeladź 56:18. UKS MOSM II uległ zespołowi z Dąbrowy Górniczej 32:43 i wygrał z Czeladzią 35:14. UKS MOSM Bytom dostał się do finałowej I grupy ligi juniorów starszych, gdzie konkuruje z MKS Dąbrowa Górnicza, AZS Katowice i Smykiem Prudnik. 18 grudnia 2012 UKS MOSM przegrał z AZS Katowice 59:63 (13:10, 15:23, 16:11, 15:19). 8 stycznia bytomianie pokonali Smyka Prudnik 78:72 (19:18, 17:13, 20:20, 22:21). W lidze juniorów Bytom po 13 meczach znajdował się w tabeli na 3. miejscu. UKS MOSM podejmował w przeszłą środę wicelidera rozgrywek MKS Dąbrowa Górnicza, przegrywając 58:94 (13:15, 24:24, 15:24, 6:31). 3. lokatę utrzymywały nasze ju niorki, które 16 stycznia wystąpią na wyjeździe przeciw MKS Czechowice- Dziedzice. Eliminacyjne boje kadetek drużyna UKS MOSM zakończyła przegranym pojedynkiem w Sosnowcu z JAS-FBG I 41:72 (13:19, 16:19, 7:20, 5:14). Sosnowiczanki finiszowały w eliminacjach bez porażki. Bytomski zespół uplasował się na 2. pozycji z 3 przegranymi. Po trzy najlepsze zespoły z obu kwalifikacyjnych grup awansowały do finałowej fazy ligi.

9 Życie miasta Łumiński zwolniony, teatr do likwidacji Wszystko w rękach radnych. Po 22 latach na dyrektorskim stołku - Jacek Łu miński, twórca i założyciel Śląskiego Teatru Tańca, otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. A bytomscy radni otrzymali już projekt uchwały o zamiarze likwidacji teatru. y re k to rs k a k a d e n c ja J a c k a Ł u m iń sk ie g o skoń czy ła s ię 31 g r u d n i a u b i e g łeg o ro k u. P r e z y d e n t B y to m ia m ia ł p ra w o p o w o ła n ia Ł u m iń sk ie g o n a k o le jn ą k a d e n c ję b ez o g ła s z a n ia k o n k u rs u n a to s t a n o w is k o. Z t a k i e j m o ż liw o ś c i je d n a k n ie s k o r z y s ta ł. S ta ł o s ię t a k z p o w o d u fin a n s o w y c h i a d m in is tr a c y jn y c h n ie p r a w i d ło w o ś c i, ja k i c h w t e a t r z e d o p u s z c z o n o s ię w c z a s ie, k ie d y Ł u m iń s k i był je g o d y re k to re m. P rz e p ro w a d z o n a p rz e z U rz ą d M ie js k i k o n tr o la w y k a z a ła, że w k s ię g o w o ś c i p a n o w a ł d u ż y b a ła g a n, a w ie le w y d atk ó w b y ło n ie u z a s a d n io n y c h - n a p rz y k ła d n a ta k s ó w k i a lb o b ile ty lo tn ic z e, k u p o w a n e b e z w y ja ś n ie n ia c e lo w o śc i p rz e lo tó w. Co w ię c e j t e a t r źle ro z lic z y ł d o ta c ję o trz y m a n ą ze śro d k ó w z e w n ę trz n y c h, w r e z u lta c ie czego m in is te rs tw o k u ltu ry ż ą d a z w ro tu ty c h ś r o d ków. N a k o n ie c u b ie g łe g o ro k u d łu g Ś lą s k ie g o T e a t r u T a ń c a w y n ió s ł p o n a d m ilio n zło ty c h. To w i ę c e j niż w y n o si c a ło r o c z ny b u d ż e t te j in s ty tu c ji f i n a n so w a n e j w c a ło ś c i p rz e z g m in ę B y to m. W o b ec t a k p o w a ż n y c h n i e p r a w i d ł o w o ś ci p r e z y d e n t B y to m ia z a p o w i e d z i a ł z ło ż e n ie w p r o k u r a tu r z e d o n ie s ie n ia o m o żliw o ści p o p e łn i e n ia p r z e stę p stw a. P r o k u r a tu r a p ro w a d z i ju ż je d n o p o s tę p o w a n ie w s p r a w ie ŚTT, a le d o ty czy o n o ty lk o sfa łs z o w a n ia p o d p is u n a d o k u m e n c ie - z a r z u t w te j s p r a w ie o tr z y m a ł b y ły z a s t ę p c a J a c k a Ł u m iń sk ie g o. D o tych cza so w y d y re k to r Ś T T J a c e k Ł u m i ń s k i o tr z y m a ł tr z y m ie się c zn e w y p o w ie d ze n ie z p r a cy. T e ra z w y k o r z y s tu je z a le g ły u r lo p - k o m u n ik a t te j tr e ś c i w y d a ło w p o ło w ie u b i e g ł e g o ty g o d n ia B iu ro P ra s o w e U r z ę d u M ie js k ie g o w B y to m iu. P o in fo rm o w a ło te ż, że p r e z y d e n t B y to m ia z w r ó c ił s i ę d o M in i s te r s tw a K u ltu ry i D z ie d z ic tw a N a ro d o w e g o z p r o ś b ą o zg o d ę n a p o w o ła n ie n o w e g o d y r e k - D Najprawdopodobniej już nigdy nie zobaczymy spektaklu STT. t o r a Ś l ą s k ie g o T e a t r u T a ń c a bez p rz e p r o w a d z a n ia k o n k u rs u. W e d łu g u s ta w y o o r g a n i z o w a n iu i p ro w a d z e n iu d z ia ła ln o ś c i k u l t u r a l n e j n a ta k i m a n e w r zgodę w y ra z ić m u si w ła ś n ie m i n i s t e r s t w o. - O b e c n ie t r w a j ą k o n s u lta c je w m in is te rs tw ie, p o n ie w a ż u s t a w a o o r g a n iz o w a n iu i p r o w a d z e n iu d z ia ła ln o ś c i k u lt u r a l n e j n ie p r z e w id u je t a k ic h a w a r y jn y c h s y tu a c ji ja k a za szła w B y to m iu - p o w ie d z ia ła n a m A n n a P a n a s, n a c z e ln ik W y d zia łu K u ltu r y U rz ę d u M ie j sk ieg o. J a k d o w ie d z ie liś m y się, p re z y d e n t B y to m ia p rz e d s ta w ił m in is te rs tw u k a n d y d a ta n a d y r e k to r a ŚTT. J e s t n im c z ło w ie k sp o z a b ra n ż y k u ltu r y - s p e c j a l i s t a o d fin a n s ó w i e k o n o m ii, k tó r y w p r z e s z ł o ś c i k ie r o w a ł w B y to m iu o d d z ia łe m je d n e g o z d u ż y ch ban k ó w ^ T a k i w y b ó r o z n a c z a, że p r e z y d e n t D a m ia n B a r ty la c h c e w p r o w a d z ić d o Ś lą s k ie g o T e a t r u T a ń c a c z ło w ie k a, k t ó r y w y c z y ś c i t ę i n s t y t u c j ę p o d w z g lę d e m f in a n s o w o - a d m i n is tra c y jn y m. A le m o że o n ró w n ie ż o k a z a ć s i ę o s o b ą, k tó r e j z a d a n i e m b ę d z ie l i k w i d a c j a t e a t r u. W t e j c h w ili b o w ie m Ś lą s k i T e a tr T a ń c a n ie m a a n i s z e fa a rty s ty c z n e g o, a n i z e s p o łu a rty s ty c z n e g o - p rz y p o m in a w ię c b a r d z i e j w y d m u s z k ę n iż j a j k o. T a n c e r z e a lb o o d e s z l i z t e a t r u, a lb o (w d w ó c h p r z y p a d k a c h ) p r z e b y w a ją n a u r l o p ie z d ro w o tn y m lu b d łu g o tr w a ły m z w o ln ie n iu le k a r s k im. N a k o n f e r e n c ji p r a s o w e j z o r g a n i z o w a n e j p o d k o n ie c li s t o p a d a J a c e k Ł u m in s k i z a p o w ie d z ia ł, że w sty c z n iu z a m ie r z a p rz y ją ć d o p r a c y s z e ś c iu n o w y c h t a n c e rz y - a b s o lw e n tó w W y d zia łu T a ń c a P W S T w B y to m iu. T e ra z ic h ju ż j e d n a k n ie z a a n g a ż u je, p o n ie w a ż s a m z o s ta ł z t e a t r u zw o ln io n y. W ta k im w y p a d k u p ra w d o p o d o b n y w y d a je s i ę r ó w n ie ż n a s tę p u ją c y s c e n a r iu s z : g m in a z w ró c i s ię z p r o p o z y c j ą p r z e j ę c i a Ś lą s k ie g o T e a t r u T a ń c a d o m i n i s t e r s t w a k u l t u r y o ra z s a m o rz ą d u w o je w ó d z k ie g o. J e ż e li n ie b ę d z ie t a k i e j w o li ze s tro n y m in is te r s tw a i w ład z w o je w ó d z tw a ś lą s k ie g o - d e c y z ja co d a l e j b ę d z ie n a l e ż a ł a do ra d n y c h B y to m ia, k tó rz y m o g ą p o d ją ć u c h w a łę o lik w id a c ji p la c ó w k i. T r w a w t e j c h w ili w s p ó łf in a n s o w a n a p rz e z U n ię E u r o p e js k ą in w e sty c ja, m a ją c a n a c e lu r e w i t a l i z a c j ę d a w n e j c e c h o w n i k o p a ln i R o z b a r k, w k tó re j m ia ł z n a le ź ć n o w ą s a m o d z ie ln ą s ie d z ib ę ŚTT. J e d n a k w b re w o b ie g o w y m o k r e ś le n io m - w p r o je k c ie ty m n ie m a z a p i su o ŚTT. O p is p r o je k tu b rz m i b o w ie m : B u d y n e k d a w n e j ce c h o w n i z a a d a p to w a n y zo s ta n ie n a c e le k u l t u r a l n e, w t y m do p o trze b w y k o n y w a n ia p r z e d s ta w ie ń p u b lic z n y c h i te a tr a ln y c h. P o w s ta n ie sa la do ćw iczeń, sa la w id o w is k o w a o ra z za p le c ze adm in istra c y jn o -so c ja ln e i m a g a zy n o w e. M oże w ię c s ię o k a z a ć, że B y to m b ę d z ie m ia ł b u d y n e k d la p rz e d s ta w ie ń p u b lic z n y c h i t e a tr a ln y c h, a le n ie b ę d z ie m ia ł t e a t r u. P rz y n a jm n ie j Ś lą s k ie g o T e a tr u T ań c a. T a w e rs ja w y d a je się n a jb a r d z ie j p ra w d o p o d o b n a. P o d k o n ie c z e s z łe g o ty g o d n ia r a d n i o trz y m a li p r o je k t u c h w a ły w s p r a w ie z a m ia ru lik w id a c ji Ś lą s k ie g o T e a tr u T ań ca. MARCIN HAŁAŚ 9 Sześć dni bez wody Zarządca zawalił. Lokatorzy domu przy ulicy Pionierów 7 przez sześć dni nie mieli wody. Jej dopływ odcięto, bo zarząd ca nie regulował należności. u d y n k ie m p o d le g a w sp ó l n o c ie m ie s z k a n io w e j, a w je j im ie n iu w y stęp u je zarząd ca, k tórym je s t Z ak ład B u d y n k ó w M ie jsk ic h. To o n zgod n ie z u m o w ą p łaci B ytom skiem u P rz e d s ię b io rstw u K o m u n aln em u za d o s ta r c z a n ą w odę. N ie ro b ił tego je d n a k od s ie rp n ia p o p rz e d niego roku, w sk u tek czego u ro s ła zaległość w y nosząca p o n a d 1200 złotych. B P K w ie le razy b ezsk u te c z n ie u p o m in a ło s ię o sw o je p ie n ią d z e. W g ru d n iu 2012 ro k u o s trz e g ło z a rz ą d c ę, że je ś li te n n ie z a p ła c i, to za m ie sią c w o d a z o s ta n ie o d c ię ta. P ie n ią d z e n ie w p ły n ęły, w ię c 3 sty c z n ia B PK, pow iadom iw szy san e p id, z ak ręci ło zawór. S ucho zrobiło się w k ra n ach n ie tylko lokatoró w n a le ż ą cych do w spólnoty, a le w szystkich m ieszkających w k latce n r 7, ta k że tych, którzy re g u la rn ie w nosili o p ła tę za wodę. Ci ostatn i nie kryli ob u rzen ia. D zw oniąc do naszej re d a k c ji d o m ag ali się in te rw e n c ji, tw ie r d z ą c, że B P K b e z p ra w n ie z a s to s o w a ło o d p o w ie d z ia ln o ś ć zb iorow ą i pozbaw iło d o stę p u do w ody ludzi starszych i schorow a nych, n ie m ogących sam o d zieln ie wyjść z dom u. O w y ja ś n ie n ie p o p r o s iliś m y rz e c z n ik p ra s o w ą B P K A gn iesz kę K lich. Je j zd an ie m spółka cały czas d z ia ła ła zgodnie z p raw em. J e j pracow nicy w ielo k ro tn ie przy p o m in a li zarząd cy o zad łu ż en iu, a le te n n ie reagow ał. T ym czasem je ś li tylko w ystąpiłby o prolongatę długu lub rozłożenie go n a raty, to n ie doszłoby do zak ręcen ia zaw oru wody. BPK inform ację o zaległości czerpało z odczytu głównego w odo m ierza. P racow nicy firm y n ie m ie li zate m m ożliw ości spraw dzenia, który z lokatorów dom u przy P io n ieró w 7 płaci, a który się uchyla. D ostęp do tych w iadom ości m a tyl ko zarządca. Poza tym B PK zapew niło m ieszkańcom m iejsce poboru wody przy ulicy Z abrzańskiej. 8 sty c z n ia z a rz ą d c a p o w ia d o m ił o w y słan iu p rzelew u, a B PK n ie czekając naw et, aż p ie n ią d z e p o ja w ią się n a jego koncie, przy w róciło z a sila n ie w w odę. ton B P R O M O C J A W trosce o mieszkańców regionu N ajwiększym problem em n o w e j u s ta w y to c z e kające na gminy, a tym sam ym na ich m ieszkańcó w, finansowe pole minowe", które ustawodawca za pom ocą m e d ió w próbuje skrzętnie ukryć, chwaląc jed yn ie efekty środo wiskowe. Obecne próby organizacyjne upoważnionych osób wykazują spory deficyt w zakresie w dro żenia systemów, które pozwolą na kontrolę całego systemu logistyczno-administracyjnego. W iele gm in zakupiło lub jest na e ta p ie za k u p u ro z b u d o w an ych system ó w za rzą d z a nia p ro b le m a m i zw ią za n y m i z nową ustawą. Niestety, w ięk szość z nich nie zadała sobie trudu, żeby sprawdzić, jak w y glądały próby organizacji tego p ro b le m u np. u naszego z a c h o d n ie g o sąsiada. W N ie m czech spora grupa gmin zapłaci ła tzw. frycowe", ponieważ od dała funkcję kontrolną firm om w y w o z o w y m, w ie rz ą c w ich uczciwość i rzetelność. Ta wiara okazała się bardzo kosztowna dla gm in i w końcowym etapie dla ich mieszkańców. Niestety, podobnie m oże być u nas. Ponadto błędy wdrożeniow e na tym etap ie będą w niektó rych gminach wiązały się z w y mianą całych systemów, jeżeli ustawodawca zmieni ustawę. Następny problem to proces egzekwowania deklaracji zw ią zanych z w yw ozem śmieci oraz późniejszych opłat. Od g m in a musi być przygotowana do odbioru 100 % śmieci z jej terenu. Taka organizacja wiąże się dużym po ziom em kosztów stałych, które g m in y będą m usiały ponieść. Dotychczas nikt nie zadał so bie pytania, w jaki sposób takie deklaracje będą egzekwowane, a ich prawidłowość sprawdza na. U staw odaw ca ko m p likuje zakres deklaracji, definiując nie ruchomość zamieszkałą, która o b e jm u je osoby zam ieszkałe, co nie jest równoznaczne z oso bam i z a m e ld o w a n y m i. Teraz w yobraźm y sobie sytuację dla gm iny, jeżeli tylko 5 % miesz k ań có w do zło ży stosowne deklaracje. Kto i w jaki sposób będzie je egzekwował? I jakie dodatkowe koszty czeka ją gminy? Ponadto ustawa nie przew i duje wstrzymania usługi, je że li opłata nie w płynie na konto gminy. To oznacza, że gmina bę dzie musiała opłacić cały proces zw iązany z obsługą wg nowej ustawy, nie m ając pew ności, czy pieniądze od mieszkańców kiedykolwiek odzyska. Tym sposobem gm iny będą zmuszone do zadłużania i prze rzucania tych ko sztó w na je j mieszkańców. W g m o jej oceny to n a jb a r dziej kontrowersyjny aspekt no wej ustawy. Jeżeli m oje obaw y się spełnią, będzie to oznacza ło, że uczciwi obyw atele będą nie tylko o bciążen i kosztam i własnych śmieci, ale pośrednio b ęd ą płacili za nieuczciw ych i p ro b le m y ad m in istracji p u blicznej. O b e c n a skala p ro b le m ó w o rg an izacyjn y ch p o tw ie rd za słuszność w ie lu p o s tu la tó w, że w d ro że n ie u staw y p o w in no zostać przesunięte, a wiele je j a s p e k tó w o rg a n iza c y jn o prawnych p o n o w n ie p rzem y ślanych. Andrzej Sławik Radny Sejmiku woj. śląskiego z klubu Ruchu Autonomii Śląska

10 i o E Z 3 r a m Złoci jubilaci Jubilaci uhonorowani 4 grudnia 2012 Halina i Henryk Dziekońscy, Eryka i Marian Kierniccy, Marta i Marian Kupidłowie, Renata i Szczepan Łapuchowie, Krystyna i Paweł Murgottowie, Alica i Zygm unt Płaczkowie, Eleonora i Henryk Stanowie, Anna i Kazimierz Stefańczykowie, Eleonora i Antoni Tomczykowie, Teresa i Jan Trembaczowscy, Marianna i Zygm unt Wojnarowie.

11 WKRONIKA POLICYJNA In fo rm u je aspirant sztabowy A dam Jakubiak, rzecznik prasow y K o m endy M iejskiej Policji w B ytom iu. 4 stycznia Wpadł na Krzyżowej. P o licjan ci z W ydziału R uchu Drogowego skontrolow ali jadącego u lic ą K rzyżową peugeota. Jego 36-letni k ierow ca m iał 1,3 p rom ila alkoholu w w ydychanym pow ietrzu. Podejrzani o kradzież. N a placu Żerom skiego w Stroszku policjanci z pobliskiego kom isaria tu zatrzym ali 16-latkę, p o d e jrz an ą o k ra dzież z sam ochodu a p a ra tu fotograficznego o w artości 1200 złotych. Do zdarzen ia m iało dojść 3 stycznia. N ato m iast bytom scy krym i naln i zatrzym ali 24-latka podejrzanego o włastaw em głośnom ów iącym. Odjechali oplem. Z u licy S andom ierskiej ukradziono o pla vectrę, w artego 20 tysięcy złotych. Złamali zakaz. N a ulicy H utniczej zatrzym ano do kontroli vw golfa. Jego 25-letni kierow ca złam ał sądow y zakaz p ro w ad zen ia pojazdów m echanicznych. Id e n tyczne przestępstw o p o p ełn ił kierow ca ford a esco rta zatrzym any n a ulicy K onstytucji. Za tak i czyn grozi k a ra do 3 la t w ięzienia. 6 stycznia Wandale i ford. C huligani pow ażnie uszkodzili k aro serię forda m ondeo, zaparkow anego n a ulicy M azurskiej. L ikw idacja szkody b ę dzie kosztow ała ponad 7 tysięcy złotych. Czujni wywiadowcy. D zięki telefonow i od anonim ow ej osoby p o licyjni wywiadowcy zap o licja drogow a zatrzym ała do kontroli hondę prow adzoną przez obyw atela B ułgarii. Mężczyzna m iał 0,7 p rom ila alkoholu w w ydychanym pow ietrzu. 8 stycznia Komórka i aparat. N a policję zgłosiła się m ieszkanka centru m Bytom ia. K obieta stw ierdziła, że je j były przyjaciel w yniósł z jej m ieszkania telefo n kom órkowy oraz a p a ra t fotograficzny. Ukradli paliwo. N a parkingu przy ulicy S iem ianow ickiej n ie znani spraw cy skradli z trzech autobusów 300 litrów paliw a. Groził maluchowi. P o licjanci z zespołu do spraw n ieletn ich zatrzym ali nastolatka, który groził pozbaw ien iem życia 9-latkowi. N ieletn i sterroryzow ał m ałego chłopca nożyczkami. Zginął volkswagen. Ciemna strona życia r a m i i b ie ta tw ierdząca, że na ulicy G łębokiej została p o trąco n a przez sam o chód osobowy. F unkcjon ariu sze z drogów ki u stalili, kto prow adził pojazd. 10 stycznia Zatrzymany wandal. P olicjanci z kom isariatu w M iechow icach zatrzym ali 24-latka, który pod koniec listopada ubiegłego roku na u licy K rańcow ej uszkodził drzw i w budynku oraz karo serię skody octawii. N adal poszukiw a ni są inni spraw cy tego zajścia. Wpadka włamywaczy. Sukces odnieśli rów nież policjanci z kom i sariatu przy ulicy Rostka. W Łagiew nikach zatrzym ano 16-latka, który w sylw estra w łam ał się do piwnicy. Towarzyszący mu drugi złodziej je s t rów nież ustalony przez policję. F unkcjonariusze z tego kom i sariatu ujęli rów nież Sroga zemsta teściowej Porysowana karoseria. 57-letnia kobieta porysowała karoserię samochodu bytomianki, która doradzała jej zięciowi, jak ma postępować podczas toczącej się rozprawy rozwodowej. Mie sz k a ją c a w S zom b ierkach k o bieta stw ierdziła 20 grudnia, że ktoś porysow ał k a ro s e rię je j volksw agena golfa. Pojazd był tak poważnie uszkodzony, że napraw a kosztowała 5 tysięcy złotych. Motywy i person alia spraw cy nie były początkowo znane. W m inionym tygodniu policjanci z kom isariatu w Szom bierkach ustalili, przeglądając m.in. zapis m onitoringu zainstalow anego na parkingu, w pobliżu którego stał golf, że spraw czynią jest 57-letnia bytom ianka. M otywem d ziałania kobiety była chęć zemsty na kobiecie, która dorad zała je j zięciowi, ja k m a zachować się podczas rozpraw y rozwodowej. Wobec przedstaw ionych dow o dów kobieta przyznała się do winy i zobowiązała się do zapłacenia za wyrządzone szkody. N iezależnie od tego spraw czyni zniszczenia m ien ia grozi kara do 5 lat pozbaw ienia wolności. O dalszym losie 57-latki zadecyduje prokurator. Eg. m anie do m ieszkania. Do zdarzen ia doszło rów nież 3 stycznia. Włamanie do piwnicy. N ieu stalen i spraw cy w łam ali się do piw nicy w budynku przy ulicy M atejki. Ich taje m n ic ą pozostaje, w jak i sposób udało im się wynieść stam tąd n ie p o strzeżen ie to n ę w ęgla i w ózek dziecięcy. 5 stycznia Zabrali narzędzia. Złod zieje w łam ali się do n issan a zaparkow anego n a ulicy Alojzjanów. Ich łu p em padły kable oraz narzędzia. Uciekli z telefonem. Z n iezam k n iętej k a re t ki pogotow ia, zap ark o w anej n a te re n ie daw nego S zp itala G órniczego, skradziono telefo n kom órkowy w raz z zetrzym ali n a ulicy K rakow skiej dw óch m łodych ludzi w w ieku 18 i 21 lat. Obaj chuligani pouryw ali lu sterk a w zaparkow anym w pobliżu audi oraz fiacie seicento. 7 stycznia Przez balkon. Z łodzieje w yłam ali drzw i b alkonow e w m ieszkaniu przy ulicy N ickla, a n a stęp n ie u k rad li laptop oraz gotówkę. G ospod arze oszacow ali straty n a 7 tysięcy złotych. Kradła w TESCO. O chrona h ip erm ark etu TESCO przy ulicy Chorzow skiej zatrzym ała 24-letnią m ieszkankę K atow ic, k tóra u k ra d ła produkty o w artości p o nad 300 złotych. Bułgar na bani. N a ulicy Ł agiew nickiej Z ulicy W yzwolenia skradziono volkswagena sch aro n a o w artości 29 tysięcy złotych. 9 stycznia Jazda z promilami. N a ulicy F a ła ta w łączający się do ru chu hyundai uderzył w m atiza. Wezw ani n a m iejsce policjanci z drogów ki stw ierdzili, że prow a dząca h y u in d aia kobieta m a 1,3 pro m ila alkoholu. Podobny w ynik m iał kierow ca suzuki zatrzym any do kontroli na ulicy Jainty. Podejrzany nieletni. Policjanci z kom isariatu przy ulicy R ostka zatrzym ali 14-latka podejrzanego o kradzież w ęgla z piwnicy. Do zdarzenia doszło w Sylwestra. Zgłosiła wypadek. N a policję zgłosiła się ko- 24-latka, który w listopadzie ubiegłego roku w łam ał się do piwnicy, a w g rudniu razem z innym mężczyzną pobił na ulicy przechodnia. Skuteczni kryminalni". F unkcjonariusze z W ydziału K rym inalnego zatrzym ali dw óch m łodych ludzi w w ieku 17 i 18 lat, którzy w przejściu podziem nym pod dw orcem PK P pobili 26-latka, a n astęp n ie sk rad li mu dokum enty oraz telefo n komórkowy. T elefon został odzyskany, a osoba, k tóra go nabyła, usłyszała zarzut paserstw a. Bez burt. Z forda tra n s ita zaparkow anego na ulicy G rottgera u k ra dziono alum iniow e burty. W łaściciel oszacow ał ich w artość na 1100 złotych. Niebezpiecznie na drogach W tym samym czasie. Dwie osoby zostały ranne w wypadkach, które wydarzyły się prawie w tym samym czasie w Miechowicach. Na jp ie rw w ta r a p a ty p o p ad ł kierow ca lanosa, ja dącego tuż przed godziną 16 u lic ą R eptow ską. M ężczyzna stra c ił p a n o w a n ie n a d k ie ro w nicą, w p ad ł w poślizg i u d erzy ł w drzew o. N a szczęście bytom ian in doznał je d y n ie niegroźnych p o tłu c z e ń i po k o n su lta c ji m e dycznej w rócił do dom u. M niej szczęścia m iała kobieta, w ysiadająca ze stojącego na ulicy D alekiej fiata braw o. N a ulicy byto m ian k a została u d erzo n a b u rtą p rzejeżd żająceg o obok n iej fo r d a tra n sita. W w yniku zderzen ia o fia ra d o zn ała zła m a n ia dw óch palców dłoni. K onieczne okazało się założenie gipsu. Policjanci z drogów ki ap elu ją do pieszych i kierow ców o ostrożność. P rzy obecnych w arunkach atm osferycznych o w ypadek n ie tru d n o. S zczeg ó ln ą o stro ż n o ść n a le ż y z a c h o w a ć w o k o lic a c h p rzejść d la pieszych, gdzie n ie tru d n o o p o trą c e n ie. T ak stało się w m iniony w torek na pasach w o k o lic a c h sk rzy żow ania u lic W rocław skiej i W allisa. K ie ru ją c a fiatem cin quecento kobieta p o trąciła 88-letnią pieszą. Z u staleń policji wynika, że starsza pani w eszła n a je z d n ię przy palącym się d la niej czerw onym św ietle. K obieta d o znała potłuczeń. Eg. Nowe radiowozy policji Miasto pomogło. Z budżetu gminnego sfinansowano połowę kosztów zakupu kolejnych radiowozów dla bytomskiej policji. Ostatnia taka inicjatywa miała miejsce w 2006 roku. Oficjalne przekazanie sam o chodów nastąpiło w m inion ą środę. Je d e n z pojazdów, opel astra kombi, będzie używany przez policjantów z Wydziału R u chu Drogowego. N atom iast drugi nieoznakowany pojazd operacyjny trafi do krym inalnych. W sum ie gm ina p rzek azała p o licji złotych, co stanowi połowę wartości radiowozów. Pozostałą sum ę wyłożyła K om enda Wojewódzka Policji w Katowicach. W sum ie w bytom skiej kom endzie p o licji n adal je s t n ied o b ó r radiowozów, jednak nie je st on już tak znaczny, jak przed laty. Funkcjonariusze dysponują 56 pojazdami, w tym dw om a motocyklam i. Podczas gdy oficjalne zapotrzebowanie wynosi 62 pojazdy. Pom oc w zakupie radiow ozów nie je st jedyną form ą gm innej pomocy dla policji. Od kilku lat miasto wykłada spore kwoty na dodatkowe patrole policyjne, które przyczyniły się do popraw y bezpieczeństwa. W środowej uroczystości uczestniczyli m.in. prezydent Bytomia Damian Bartyla, a także pełnom ocnik prezydenta do spraw bezpieczeństwa Tadeusz Ostrowski. S. Takich krewnych lepiej nie mieć Okradli bliskich. Do 5 lat więzienia grozi młodej mieszkance Torunia i 34-letniemu bytomianinowi, którzy wykorzystali zaufanie bliskich sobie osób. Poszkodowani to starsi ludzie, których bezwzględnie okradziono. Spraw a 20-letniej m ieszkanki Torunia ciągnie się już od połowy grudnia. Młoda kobieta, przebyw ająca u swoich dziadków w Bytomiu, nagle wyjechała. Po jej zniknięciu domownicy zorientowali się, że wraz z wnuczką z dom u wyparow ała złota biżuteria i 50 euro. 67-letni dziadek złożył doniesienie na policji i wnuczkę zatrzymano. P oniew aż to ru n ia n k a o b ie c a ła, że o d d a d ziad k o m w szystkie kosztow ności, sp raw ę w ycofano. Mimo w cześniejszych zapew nień K O N D O L E N C J E wnuczka nie wywiązała się jednak z obietnicy, dziadek ponow nie złożył doniesienie na policji. N atom iast pew ien 34-letni bytom ianin je s t oskarżony o kradzież w artego 2 tysiące złotych laptopa należącego do jego ojca. Prow adzący spraw ę policjanci z kom isariatu w Szombierkach odzyskali komputer, który mężczyzna zastawił za 300 złotych w lombardzie. Zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie za kradzież grozi kara do 5 lat pozbaw ienia wolności. Eg. Panu Tadeuszowi Odlanickiemu-Poczobuttowi wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony składają w imieniu radnych oraz władz miasta D anuta Skalska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bytomiu D am ian Bartyla Prezydent Bytomia Fot. ADAM JA K U B IA K

12 Środek życia Koncert czerwonych serc O rkiestra po bytom sku. 21.finał W ielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. Bytom ianie w łączyli się do niego na w iele różnych sposobów. Były koncerty, pokazy i przejażdżki row erow e. Wtym roku O rkiestra zbierała pieniądze na ratow a nie dzieci oraz popraw ę w arunków leczenia osób starszych, co dość dziw nie korespondow ało z o sta tn im i w y pow iedziam i J e rzego Owsiaka. P ie rw s i z p u szkam i i czerw onym i serduszkam i ja k zw ykle ru szy li p o d o p ieczni Przedszkola M iejskiego n r 25 przy ulicy O lejniczka. W m iniony p iątek odw iedzili oni U rząd M iejski, a w swej siedzibie wystaw ili w ielką skarbonkę. Przedszkole, które uczestniczyło w WOŚP już po raz osiemnasty, koordynowało działalność innych bytom skich placów ek oświatowych. W n ie d z ie ln e p o łu d n ie z R ynku r u s z y ł a k a w a lk a d a r o w e rz y s tó w p ro w a d z o n y c h p rz e z R om ana B a d u rę. C y k liści n ie b acząc n a zim no i śn ie g o d w ie d z ili w s z y s tk ie d z ie ln ic e n a szeg o m ia s ta, z b ie r a ją c d a tk i do p u szek. Tym sam y m zajm o w a li s ię c z ło n k o w ie Z w ią z k u H a rc e rs tw a P o lsk ieg o, tw o rz ą cy je d e n ze sztab ó w O rk ie s try w B ytom iu. N a jw ię c e j d z ia ło s ię w B y to m sk im C e n tru m K ultury. R a n k ie m p rzy g o to w ano ta m a tr a k cje d la m ło d y ch (były film y ry su n k o w e i k o n k u rsy z n a g ro d a m i), po p o łu d n iu z k o le i b a w iła się m łodzież. N a sc e n ie p re z e n to w a ły się zesp o ły g ra ją c e ró ż n e ro d z a je m uzyki. U s ły s z e liśm y m iędzy in n y m i P o rn o Zombi, S ie g F rie d, D iv isio n by Z ero, A b sy n th czy T h e T oobes. W ieczo rem w ro li gw iazdy w ieczo ru z a g ra ła G aba K u lk a u m ie ję tn ie łą c z ą c a e le m e n tu m u z y c z n e z p o g ra n ic z a ro c k a i jazzu. J e j w y stęp p rz y ję to o w acy jn ie. To n ie w sz y stk ie a tr a k c je c z e k a ją c e w BCK. B ył je s z c z e k ie r m asz p ro d u k tó w w ytw orzonych p rz e z p o d o p ie c z n y c h ró ż n y c h o rg a n iz a c ji, p o k a z u m ie ję tn o ści u rz ą d z ili strażacy, p u sz c z a n o św ia te łk o do n ie b a b ę d ą c e sy m b o lem je d n o ś c i z w szystkim k w e stu ją c y m i w P o lsce. W OŚ P d o t a r ł a te ż d o k l u b u G o ty k. T am p u b lic z n o ś ć z a b a w ia ła g r u p a T h e G J a m m e rs. aure Bożena Malik Znamy Bytomiankę Roku Panow ie w y b ra li. Tradycyjnie już kapituła złożona z samych mężczyzn w yłoniła Bytomiankę Roku. Została nią Bożena Malik. Fot. ARCHIWUM LKN Wsiedm ioosobow ej k a p i tu le zasiedli w tym roku m.in. tr z e j d e b iu ta n c i w tym gronie - prezydent Bytom ia Damian Bartyla, kom endant m iejski p o lic ji n ak o m isarz Andrzej Szym czyk o raz p rz e d s ię b io rc a Krzysztof Gajos. Panow ie m usieli w ybrać B ytom iankę R oku spośród czterech kandydatur, a były to: p re z e s k lu b u ru g b y Sylw ia Frątczak, d y re k to r C en tru m In terw en cji K ryzysow ej i P rzeciw działan ia U zależnieniom Bożena Malik, w okalistka Marta Król oraz p isark a Magdalena Goik. - P anowie gorąco dyskutow ali i nie byli je d n o m y śln i. B y to m ia n k a R o ku rów nież została w ybrana niejednom yślnie, ale zgodnie z zasadami, czyli ostatecznie większością głosów - zdradza kulisy o b rad Krystyna Jankowiak-M arkwica z Ligi K o biet N ieobojętnych. B ytom ianką R oku 2012 została B ożena M alik. Od 1978 roku je s t zw iązana zaw odowo z bytom ską służbą zdrow ia. Od 1993 je s t dyrek to rem gm innej jed nostki, n o szącej obecnie nazwę C entrum In terw en cji Kryzysowej i P rzeciw d ziałan ia U zależnieniom. D ziała także w innych grem iach, zajm u jących się spraw am i uzależnień, przew odniczy M iejskiej K om isji R o zw iązyw ania P ro b lem ó w A l koholow ych. Od 2006 ro k u je s t członkiem R ady ds. N arkom anii przy p rezesie rady ministrów. P a n ie z Ligi K obiet N ieobojętnych podkreślały, że Bożena M alik całe życie zawodowe poświęciła pom ocy ludziom najbardziej p o trzeb u ją cym wsparcia, udręczonym przez przem oc dom ow ą kobietom, bezra d n ym dzieciom krzyw dzonym przez dorosłych, rodzinom niszczonym przez nałogi - w m yśl zasady, iż najw iększym złem jest tolerowanie krzyw d y." Zw róciły też uw a gę, że B ożena M alik w 1999 roku z realizo w ała au to rsk i program, k tó ry m było u tw o rz e n ie p ie rw szego w k raju specjalistycznego O środka D iagnostyczno-t erapeutycznego D ziecka M olestow anego oraz O środka Edukacyjnego. Z jej inicjatyw y pow stał w bytom skim C entrum In terw en cji Kryzysowej unikatow y w skali kraju hostel dla ofiar przemocy. Tytuł Bytom ianki Roku zostanie wręczony podczas B alu Bytomianek, który odbędzie się 9 lutego w sali re s ta u ra c ji M yśliw ska przy ul. Alojzjanów. (m) S t r a s z n e r z e c z y w o k ó ł d z ik ie j p r z y r o d y Wystawa fotografii. W tym roku Bytom je s t p ierw szym polskim m iastem, w którym zobaczyć można wystawę zatytułowaną Fotografie dzikiej przyrody 2012". Co roku n a ekspozycji tej pokazyw ane są najlepsze p ra ce n ad esłan e przez tysiące fo to g rafó w z całe g o ś w ia ta n a konkurs organizow any przez BBC W ildlife M agazine oraz M uzeum H isto rii N atu raln ej w Londynie. S e le k c ja je s t niezw ykle o s tra - z k ilkudziesięciu tysięcy kadrów ju ry do p u b lic z n e j p re z e n ta c ji w y b iera zaled w ie kilk ad ziesiąt. Tak też stało się w tym roku. F rapujące są dw a fotoreportaże p o k azu jące, w ja k b arb arzy ń sk i i straszny sposób człow iek może niszczyć i dew astow ać przyrodę. W szystko po to, aby realizo w ać sw oje z a c h c ia n k i - pozyskiw ać róg nosorożca albo płetw y re k i na. P ierw szy uw ażany je s t w d a lekow schodniej m edycynie za lek i afrodyzjak, drugie służą przygotow yw aniu m odnej zupy z płetw. Tym w łaśnie spraw om pośw ięcono dw a fotoreportaże. N a pierw szym widzimy kolejno następujące obrazy: żywy nosorożec w n a tu ralnym środow isku oraz to sam o olbrzym ie zw ierzę z odciętym ro giem - m artw e i gnijące cielsko. D wie kolejne fotografie pokazują lu d z i zw iązan y ch z ty m p ro c e d e re m w różnych c h a rak terach. U zbrojeni po zęby niczym żołnierze afry k ań scy strażn ic y re z e r w atów polują n a kłusowników, polujących na nosorożce. I stara zadow olona w ietnam ska kobieta, ucierająca w kam iennym moździerzu n a proszek róg nosorożca. R ó w n ie o k ru tn a p ra k ty k a to połów rekinów, którym odcina się płetw y ogonow e, aby przyrządzić z nich zupę. O lbrzym ie m orskie d rapieżniki po tak im okaleczeniu są - w ciąż żywe - w rzucane z p o w rotem do wody, bo rybakom nie opłaca się pozyskiw ać ich m ięsa. Wysokie ceny osiąg ają tylko p łe twy. S zacu je się, że co ro k u na św iecie z a b ija się około 73 m i liony rekinów, aby pozyskać ich płetwy. D zięki tem u w ielu g atu n kom tych m orskich drapieżników zaczęło grozić w y m arcie. T aka p ra k ty k a ry b a c k a w w ie lu k ra jach uznana została za nielegalną, je d n a k rybacy i tak ją upraw iają. W strząsająca je s t fo tografia, na k tó rej dw óch m ieszkańców T ajw anu o p raw ia nożam i setki w ielkich płetw. R ekinia zupa pow inna je j sm akoszom staw ać w gardle. N ie chodzi bynajm niej o to, żeby nie zabijać zw ierząt w celach konsum pcyjnych, ale o to, żeby n ie m ordow ać ich w tak barbarzyński i nieekonom iczny sposób. Dwie fotografie w bardzo dobitny sposób pokazują, w jaki sposób dzikie zw ierzęta m uszą się adoptow ać do syfu tw orzonego przez n aszą cyw ilizację. N a pierw szej widzimy piękne bociany, brodzące bynajm niej nie w traw ie na zielonej łące, ale po wysypisku śm ieci, skąd w y jad ają odpadki. N a d ru gim zdjęciu m ożna zobaczyć złomowisko sam ochodów w Szwecji. N a zderzaku zdezelow anego au ta m ała w iew iórka zajada orzech. Poza tym na w ystaw ie w gm a ch u głów nym bytom skiego m u zeum przy pl. Sobieskiego m ożna zobaczyć sporo pięknych, ale już b a rd z ie j typow ych fo tografii: p o rtrety dzikich zw ierząt, p tasie balety w pow ietrzu. D zika przyrod a je s t piękna. D opóki człow iek n ie zacznie czynić je j strasznych rzeczy. (m)

13 Środek życia M U M i m 13 Śpiewanie, czyli przełamywanie oporów Sylwetka M arty Król. Każdego roku na początku stycznia w Bytomskim Centrum Kultury ma miejsce Koncert Noworoczny. Nie inaczej było w tym roku. W trakcie spotkania mogliśmy posłuchać między innymi recitalu Marty Król - mieszkającej w Bytomiu wokalistki. To w arzy szy! je j c ie k a w ie brzm iący zespól muzyczny, a n a re p e r tu a r złożyły się z a a ran żo w an e n a n u tę jazzow ą piosenki św iąteczne i kolędy. Już n a sam ym początku swojego koncertu p io sen k ark a zaznaczyła, że odbyw a w ła śn ie sw ego ro d z a ju podróż sentym entalną, gdyż kilk anaście la t tem u w łaśnie na scen ie B eceku odbył się je j p ierw szy w y stę p p u b lic z n y p o d c z a s m iędzyszkolnego festiw alu p io senki. Już te n pierw szy konkurs zaow ocow ał o trzym aniem n agrody, k tóra polegała n a bezpłatnym udziale w kilku zajęciach z em isji głosu w je d n e j ze śląskich szkół w okalnych. - Ś piew ałam piosenkę Celine Dion Y o u r m y angel - w spom ina M arta K ról - i było to nie lada w yzw anie ja k na piętnastolatkę, ale - co najw ażniejsze - zostałam zauw ażona przez jury, a b ezpłatne lekcje w szkole w o kalnej spraw iły, że zostałam tam nieco dłużej. Tam też sp o tka ła m p a n i D anutę B ogus-sądecką, któ ra stałą się m oją m entorką. Pokazała mi, że śpiew anie dla ludzi to nie tylko w yćw iczony głos, że liczy się osobowość i um iejętność przełam yw ania pew nych oporów, któ re drzem ią w każdym człowieku. T rafiłam n a w et na lekcje a ktorstw a - dodaje. To był czas, gdy u tw ie r d z iła się w p rz e k o n a n iu, że śp ie w a n ie to je d n a z życiow ych dróg, k tó rą c h c ia ła b y p ó jść. S łu c h a ła am b itn e g o p o p u, sto p n io w o p rzek o n y w ała się do jazzu. Z a częła uczestniczyć w konkursach i fe s tiw a la c h w P o lsc e. J a k to w ta k ic h sy tu acjach n ajczęściej byw a - n ie zaw sze b y ła d o c e n ia na. - P o m im o że w sp o m n ie n ia z tego o k re su m ojego życia n ie zaw sze są najlepsze, to był bardzo w a żn y czas, czas n a b yw a n ia obycia scenicznego, p o zn a w a n ia n o w ych ludzi, m iejsc, n a w ią zy w a n ie k o n ta k tó w. D o sta w a ła m w te d y w iele sy g n a łó w od tych, któ rzy m n ie słu ch a li, że p o w in n a m śpiew ać - mówi. Z decydow ała się n a n a g ra n ie płyty. Ju ż w tedy w sp ó łp raco w a ła ze zn a k o m ity m i m u zy k am i. W re p e r tu a rz e znalazły się m iędzy innym i św iatow e sta n d a rd y jazzow e. M ożna p o w ied zieć, że k rą ż e k M arty K ról z a ty tu ło w a ny The firs t look je s t z p o g ra n icza jazzu i m uzyki ro zry w k o w ej, gdyż je s t n a n iej z a a ra n ż o w any n a n u tę jazzow ą p rz e b ó j T he D oors L ight my f ir e, ale je s t też u tw ó r A pril In P a ris - św iatow y sta n d a rd z 1932 roku. - P odczas w y d a w a n ia tej p ły ty m u sia ła m się n a dw a lata za m ien ić z w o ka listki w p ro d u cen tkę. S p r a w y o rg a n iza c y jn e, p o s z u k iw a n ie sp o n so ró w za jm o w a ły m n ie znacznie bardziej, niż p rzy gotow anie m ateriału m uzycznego na płytę. A le ostatecznie cierpliw ość i w ytrw a ło ść w d ążeniu do celu zostały nagrodzone - mówi M arta K ról. P łyta tra fiła m iędzy innym i do znanego d zien n ik arza III p ro g ram u Polskiego R ad ia - M arka N iedżw iedzkiego. To zaow ocow ało kolejnym i w ażnym i zdarzeniam i. Z ostała zaproszona do Warszawy, do stu d ia radiow ej Trójki, n atom iast płyta otrzym ała nom inację do nagrody muzycznej Fryderyki 2012 w kategorii jazzowy deb iu t ro k u. D odatkow o utw ór z krążka M arty K ról N ever w ill I m arry znalazł się n a kultow ej składance M arka N iedźw iedzkiego Smooth Jazz Cafe - vol. 12. Tak się złożyło, że w 2012 r. obch o d z ą c a sw ój ju b ile u s z T rójk a n o m in o w a ła w ykonaw ców do k oncertu D ebiuty K rajow e go F e stiw a lu P io sen k i P o lsk iej w O polu. W śród nom inow anych zn alazła się także nasza, bytom ska w okalistka. - Opole to w ielkie przeżycie, niestety, p ew n e ograniczenia, ja k ie niósł ze sobą regulam in debiutów, nie pozw alał w ykonaw com pokazać pełn i sw oich m ożliwości. Mnie osobiście zabrakło profesjonalnego ju ry, które fachow o oceniłoby na sze w ystępy i m ogło udzielić rad i w skazów ek debiutantom. Z d ru giej je d n a k strony było to bezcenne doświadczenie. K olejny m ały krok, by kiedyś m óc pośw ięcić się śpiew a n iu - mówi M arta Król. Teraz m yśli już o kolejnej płycie. Pisze teksty piosenek, sta ra się w spółp ra c o w a ć przy k o m p o n o w an iu muzyki. WIESŁAW CIECIERĘGA Mieszkańcy zdecydują o budżecie? Tu je d n a k tr u d n o się p o w strz y m a ć od u w a g i, że n asi d ecy d en ci z R a tu sz a n ie podążyli śladam i kilku m iast p o lsk ic h, n ie w y łączając k ilk u górnośląskich, w tym i są sie d n ie go C horzow a, i n ie zdecydow ali się n a u stan o w ien ie tzw. b udżetu obyw atelskiego. T y tu łe m w y ja ś n ie n ia d o d a ć trz e b a, że pod tym o k re śle n ie m rozum ie się o d d an ie głosu m ieszkańcom m iasta w sp raw ie p rz e znaczania części środków zagw a rantow anych w u staw ie b u d żeto w ej n a k o n k retn e inw estycje. Po raz p ie rw szy e k s p e r y m e n t ów podjęto w jed n y m z brazylijskich m iast ju ż 24 la ta tem u. W P olsce ja k o p ierw szy podążył ty m śla d e m Sopot, ale d o p ie ro w 2011 roku. W tedy jeg o m ieszkańcom zezw olono zadecydow ać, n a co w ydać 5 m ln zł, czyli ponad 1 p ro cen t bu d żetu m iasta. Gdyby w ięc o d n ieść to do B ytom ia i pozostać przy ow ym 1 proc. b u d żetu, chod z iło b y o n ie b a g a te ln ą k w o tę około 6,9 m ilio n a zł. Piszę o tym teraz, gdy na skonstruow anie takiego budżetu obyw atelskiego je st już za późno, ale na przygotow anie takiego na rok czasu nie za w iele. Śledząc d o ty ch czaso w ą p rak ty k ę w tym względzie, należy w pierw wykonać kilka podstawowych zabiegów. Po pierw sze, decyzję o w prow adzeniu owego obywatelskiego budżetu musi podjąć prezydent i radni. Po drugie, należy określić kwotę do rozdysponow ania przez m ieszkańców w danym roku, a więc wysokość budżetu obywatelskiego. Z reguły m iasta zaczynały od m niejszych kwot, d la spraw dzenia zasad działan ia tego zam ierzenia. Po trzecie, należy przeprow adzić konsultacje sp o łe c z n e w śró d m ieszk ań có w 1 procent. Bytomska Rada Miejska przyjęła już budżet na rok Dokonała tego bez choćby jednego głosu sprzeciwu (!). Będzie jeszcze okazja do jego szczegółowej oceny. Na razie to radni decydują o budżecie. Czy prawo to zyskają także mieszkańcy? w spraw ie niezbędnych ich zdaniem wydatków, z zapew nieniem, że ich postulaty zostaną przyjęte. Po czw arte, n iezb ę d n a je s t d o p ra c o w a n a fo rm a tych rozm ów z m ieszkańcam i, by były spraw nie przeprow adzone i reprezentatyw ne d la ogółu (stow arzyszenia społeczne, organizacje pozarządow e, rady dzielnicow e, spotkania i zebrania mieszkańców?). W tym celu, po piąte, należy pow ołać grem ium społeczne (!) kierujące tymi wszystkim i p o czynaniam i. W reszcie, po szóste, m usi zostać dokonane przez ow e grem ium podsum ow a nie wszystkich postulatów obywatelskich i wybór najczęściej podnoszonych, najniezbędniejszych, ale możliwych do realizacji w ram ach przyjętej puli finansow ej. I te d e cyzje są już ostateczne. N ie wymagają w ięc już zatw ierdzenia przez w ładze sam orządow e T ytułem przykładu w arte przyp o m n ie n ia s ą o s ta tn ie p o czyn a n ia c h o rz o w s k ic h ra d n y c h przy w p ro w a d z a n iu ju ż w n a d chodzącym roku ow ego budżetu obyw atelskiego w swym m ieście. P rzeznaczyli oni n a te n cel 1,6 m iliona złotych, z zastrzeżeniem, że w przyszłości, gdy p ro je k t się spraw dzi, b ęd zie on wyższy. K ażd a z czterech d zieln ic C horzow a otrzym a w 2013 roku do swej dyspozycji po 400 tysięcy zł. I chociaż m iasto n ie w ykonało przygotow ań do w yznaczenia konkretnych celów w poszczególnych dzielnicach, uznając że czas n a w p ro w ad zen ie takich rozw iązań nagli, w ystosuje ju ż w styczniu do każdego m ieszkańca zapyta n ie, co pow inno z tych p ie n ię dzy być in w esto w an e w k ażdej dzieln icy (nie o z ała tw ian ie pry w atn y ch spraw ). Po p rz e a n a lizow aniu odpow iedzi i w ybraniu przez kom isję najw ażniejszych, z o sta n ą o n e p o d d a n e p o d g ło so w anie w in te rn e c ie, a p o tem w prow adzone do realizacji. N ie tr z e b a d o w odzić, że ów b u d ż e t obyw atelski je s t u czciw ą p ró b ą o d w o ła n ia się do o p in ii s p o łe c z n e j w n a jw a ż n ie jsz y c h sp raw ach. D o tąd b o w iem p rz e c ię tn y o b y w atel zd ecy d o w anej w iększości m iast n ie m a żadnego b ezp o śre d n ie g o w pływ u n a p o lity k ę e k o n o m ic z n o -s p o łe c z n ą sw o ich ra d n y c h i p re z y d e n ta, którzy, ow szem, p o ch o d zą z jego w yboru, a le n a jc z ę śc ie j n ie czuj ą się zw iązan i z w o lą w yborców i z reguły n ie w słu c h u ją się w o p in ię sw oich w yborców. M am n a d z ie ję, że w ładze Byto m ia n ie b ę d ą zw lekać z wykorzy stan iem okazji w prow adzenia ju ż w 2014 roku budżetu obyw a telskiego, ja k zam ierzają to uczyn ić K ato w ice, Ś w ięto chło w ice, D ąbro w a G ó rn icza czy R ybnik. W p rz y p a d k u n a sz e g o m ia s ta je s t to chyba jeszcze p iln ie jsz e z racji niebotycznych problem ów w każdej z jeg o d zieln ic. G odzi się w ięc, by w spólnym w ysiłkiem m ieszk ań có w, w o p a rc iu o ich ro z s ą d e k i p o c z u c ie o d p o w ie d zialności, decydow ać o k ie ru n kach jego rozw oju. JAN DRABINA

14 i ^ r a a m Życie dzielnic Hasioki pod kluczem Miechowice. Spółdzielnia Mieszkaniowa Miechowice" zamknęła tzw. podwórka gospodarcze", czyli boksy, w których stoją kontenery na odpadki. Aby wyrzucić śmieci - lokator musi wziąć z sobą klucz do hasioka". Cudem uniknęli zaczadzenia Szombierki. M atka i je j dw o je małych dzieci tra fiło do szpitala z objaw am i zatrucia tlenkiem węgla. Przyczyną w ypadku była najpraw dopodobniej niesprawna instalacja kom inow a w starym budynku. Nie wszystkim takie rozw iązan ie się podoba. J e d e n z naszych Czytelników napisał do nas w tej spraw ie list. Posunięcie niezrozumiałe, bo kosztowne, ale przede w szystkim tragiczne dla tych wszystkich biednych ludzi, którzy nie m ają co jeść i dla których śm ietniki są źródłem utrzym ania. Że nie w spom nę o ich niebagatelnej roli ekologicznej jako tych, którzy dokonują selekcji śm ieci - pisze Czytelnik do naszej Redakcji. P rezes Spółdzielni M ieszkaniowej Joanna Koch-Kubas przedstawia mocne argum enty za przyjętym rozwiązaniem. - Przygotowujemy się w ten sposób do nowych zasad wywozu śmieci, które zaczną obowiązywać od 1 lipca - mówi Joanna Koch-Kubas. - Jak wiadomo, mieszkańcy dokonujący segregacji śmieci będą płacili m niej za ich wywóz. Zam knięte podwórka gospodarcze dadzą nam pewność, że do pojemników na różne rodzaje odpadów n ikt obcy nie będzie dorzucał nieposegregowanych śmieci. Dotąd lokatorzy bardzo często zwracali nam uwagę, że do spółdzielczych kontenerów w rzucają duże worki śmieci osoby z zewnątrz, które przywożą śmieci samochodami. Jo anna Koch-Kubas dodaje, że jest to tylko jedno z zadań, jakie realizuje miechowicka spółdzielnia w ramach przygotowań do nowych zasad wywozu śmieci. W wieżowcach likwidowane są zsypy, bo nie pozwalają one na segregację odpadów. N asz Czytelnik uważa, że w ten sposób zarząd sp ó łd zieln i u n ie możliwił zbieranie surowców wtórnych tzw. szp eraczo m, którzy z kontenerów w ygrzebują przede Zamknięte śmietniki wzbudzają kontrowersje. wszystkim w ykonane z alum inium puszki. Codziennie obserwuję dziesią tk i ludzi grzebiących w u nas śm ietnikach. Jeden odchodzi, drugi przychodzi i ta k całą dobę, dzień i noc, święto, nie święto. Mają wózki, torby i czyszczą śmietniki. Dzisiaj żaliła m i się jedna z takich staruszek, którą widzę od lat, ja k tu kursuje. Serce się kraje! Dorabiają na śm ietnikach, a teraz nie będą m ieli takiej możliwości - pisze nasz Czytelnik. Prezes Koch-Kubas zw raca uwagę, że ta k zw ani szp eracze często rozsypują śm ieci wokół k ontenerów. Mówi, że w iele sp ó łd zieln i w innych m iastach już daw no zdecydowało się na takie rozw iązanie - na przykład najw iększa w stolicy naszego w ojew ództw a K atow icka Spółdzielnia Mieszkaniowa. - Poza ty m now e przepisy zm ierzają do tego, żeby to m ieszkańcy dokonywali segregacji całości odpadów - mówi Jo anna Koch-Kubas. Czy oznacza to, że szperacze znikną z bytom skich śm ietników? M ożna w ątpić. N ie d a się ukryć, że to oni o b ecn ie d o k o n u ją n a j skuteczniejszego recyklingu o d padów. A nasz C zytelnik sięgnął także do w spom nień. W końcówce listu napisał bowiem: Kiedy w połowie lat 70. sprowadziliśm y się do Miechowic, po śm ietnikach chodził jeden człowiek. N azyw ali go Kasztan. Wszyscy go znali, był postacią charakterystyczną i egzotyczną. Dzisiaj takich charakterystycznych są tłum y. (m) Wcześnie ran o strażaków i p o lic ję w e z w a n o do m ie s z k a n ia p rzy u lic y M ałachow skiego, gdzie doszło do z a tru c ia tle n k ie m w ęgla. D zieci w w ieku 6 i 11 la t, a ta k ż e ich 34-letnia m atka, trafiły do szp itala. L ek arze orzekli, że dzieci p o w inny zostać n a obserw acji, n a tom iast kobieta w róciła do dom u. N a m iejscu p o licjan ci i strażacy stw ierd zili, że lokum było ogrzew ane tzw. kozą i teg o d n ia n ie było ta m w ła śc iw e j c y rk u la c ji pow ietrza, a in s ta la c ja kom inow a m oże być n iesp raw n a. D om ow nicy m ogą mówić o b a r dzo dużym szczęściu. Czad g ro m adził się w pom ieszczeniach od kilku godzin. W tym czasie m atka i m aluchy spały nieśw iadom e zag ro żen ia. W B ytom iu tego ty p u p rzypadki n ie n a le ż ą do rzadkości. Eg. Trzy ulice, dwa kilometry rur Miechowice. Zakończyła się przebudowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Nickla, Frenzla oraz Matki Ewy. Prace prowadziło Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Działająca od połowy sie rp n ia m inionego roku ek ip a robotników p rzeb u d o w a ła około 2 kilo m etry k an alizacji. 3 stycznia zorganizow ano o d b ió r techniczny robót, których ogólna w artość przekroczyła 970 tysięcy złotych. T eraz przyszedł czas na d ro b n e p ra c e porządkow e w są siedztw ie dróg. Z ostaną one p rzeprow adzone, je ś li tylko pozw olą na to w aru n k i atm osferyczne. In w e s ty c ja b y ł a k o n ie c z n a i o c z e k iw a n a p rz e z m ie s z k a ń Życie dzielnic ców d z ie ln ic y, n a rz e k a ją c y c h n a c ią g łe re m o n ty s ta re j, b a r dzo a w a ry jn e j k a n a liz a c ji. D o ty ch czaso w y k a n a ł b ie g ł przez o g ró d k i d ziałk o w e, a k ażd a n a p raw a w ym agała pow ażnej ingere n c ji w te re n y ich w ła śc ic ie li. R zecz ja s n a n ie byli o n i z teg o fak tu zad o w o len i. T eraz te k ło poty znik n ą. N ow e ru ry p o ło żono b o w iem z d a la od ogródków, w zdłuż p a sa drogow ego. D o stęp do n ich je s t w ięc te ra z znaczn ie łatw iejszy. izo Jeżeli jest w Twojej dzielnicy coś, co Cię denerwuje lub sm uci, albo wręcz przeciwnie cieszy, czy daje powód do dumy, to opowiedz nam o tym. Na sygnały czekamy pod nr. tel. (32) , można też napisać na adres zyciebytom skie.pl O G Ł O S Z E N I E P Ü Ä T O W u rz ą d p ra c y w li se rd e c z n ie z a p r a s z a DOWSPÓŁPRACY: PRACODAWCÓW z terenu Bytomia i miast ościennych, zamierzających zwiększyć zatrudnienie, do składania wniosków o zawarcie umów o organizację prac interwencyjnych. Za zatrudnienie skierowanych osób bezrobotnych, znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, PRACODAWCA może ubiegać się o zwrot części kosztów wynagrodzenia w wysokości nieprzekraczającej kwoty zasiłku oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy. PODMIOTY z terenu Bytomia - prowadzące działalność gospodarczą, do ubiegania się o środki na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Wysokość uzyskanej refundacji wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, tj. do zł na każde utworzone stanowisko pracy. PRACODAWCÓW z terenu Bytomia i miast ościennych, do składania wniosków o organizację staży pracy dla osób bezrobotnych. Istnieje możliwość pozyskania nowego pracownika i poznania jego przydatności zawodowej. Preferowane będą wnioski, w których pracodawca zobowiąże się do zatrudniania osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu. OSOBY BEZROBOTNE - zainteresowane otwarciem własnej działalności gospodarczej, do składania wniosków wraz z biznesplanem na udzielenie dotacji. K w o t a, o j a k ą m o ż n a s i ę u b i e g a ć, w y n o s i d o z ł. Szczegółowych informacji udziela: Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, ul. Łagiewnicka 15, Bytom tel. 32/ , 32/

15 Ogłoszenia ŻYCIE BYTOMSKIE 15 OFERUJEMY NAJEM w o ln y ch lokali m ie szkaln ych w B ytom iu na zasadach TBS M IE C H O W IC E, ul. F ran cu ska 7 0 B lokal o pow. 2 7,22 m 2 - IV p.; 3 pom ieszczenia : pokój z aneksem kuchennym, łazienka z ubikacją, przedpokój, balkon p a r ty c y p a c ja 3 0 % M IE C H O W IC E, ul. F ran cu ska 7 0 C lo kal o p o w. 5 4,4 5 m 2 - p a r te r ; 6 p o m ie s z c z e ń : 2 p o k o je, kuchnia, ła zie n k a, ubikacja, p rzedp okój, balkon p a r ty c y p a c ja 3 0 % B u d y n e k je s t d o b rz e s k o m u n ik o w a n y, p o s ia d a m ie js c a do p a rk o w a n ia i je s t s trz e ż o n y m o n ito rin g ie m. M ie s z k a n ie w y p o s a ż o n o w n ie z b ę d n e e le m e n ty u m o ż liw ia ją c e n a ty c h m ia s to w e z a m ie s z k a n ie (w ła z ie n c e : kabina prysznicow a i san itariat; w kuchni: kuchenka elektryczna i z le w o z m y w a k ); p o s ia d a in s ta la c je : e le k tr y c z n ą, w o d n ą i k a n a liz a c y jn ą, c e n tra ln e g o o g rz e w a n ia (s ie ć m ie js k a ), te le te c h n ic z n ą, d o m o fo n o w ą. Spokojna okolica, te re n y rekreacy jn e. LOKALE DO W Y N A JĘ C IA O D ZA R A Z! W y m a g a n e d o k u m e n ty : W n io s e k, d e k la ra c ja o w y s o k o ś c i d o c h o d ó w, s to s o w n e o ś w ia d c z e n ia. W n io ski o ra z s zc ze g ó ło w e in fo rm a c je m o żn a o trz y m a ć w TBS B ytom S p ó łka z o.o. w B yto m iu p rz y ul. R yn ek 2 1 / 3 b ą d ź p o b rać ze s tro n y : w w w.tb s b y to m.p l (z a k ła d k a : d o k u m e n ty do p o b ra n ia " ); t e l. / fa x 3 2 / T e rm in s k ła d a n ia w n io s k ó w u p ły w a w d n iu 2 8 s ty c zn ia r. OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj (dawniej Rewir II w Bytomiu) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 5 lutego 2013 r. o godz w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, w sali nr 230, odbędzie się: DRUGA LICYTACJA ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Bytomiu przy ul. Podhalańskiej 38/8, stanowiącego własność dłużników. Dla lokalu o powierzchni 50,67 m2 (2p + k) prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bytomiu księga wieczysta o nr KA1Y/ /7. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę ,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę ,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć na dzień przed licytacją rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj ,20 zł przelewem na rachunek bankowy komornika nr: (decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 2178/08; w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub gotówką. Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (32) Turystyka z ZHP! Bytomscy harcerze modernizują - tym razem dzięki dotacji, pozyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego z priorytetu 3 Turystyka poddziałania Infrastruktura zaplecza turystycznegopodmioty publiczne w ramach projektu Turystyka z ZHP na sześć - poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez inwestycje w bazę noclegową i gastronomiczną ośrodków harcerskich w województwie śląskim. Inicjatorem wniosku jest Hufiec ZHP Bytom. Dzięki środkom unijnym doinwestowane zostaną bazy noclegowe i gastronomiczne ośrodków harcerskich w całym województwie śląskim. Projekt obejmuje modernizację w dziewięciu miejscowościach: Konopiska, Przyłubsko, Kostkowice, Kokotek, Wapienica, Zawady, Janów, Jaworze Nałęże, Ustroń. Celem działań jest zapewnienie dzieciom i młodzieży wypoczynku o wysokim standardzie. Projekt ma także podnieść turystyczną rozpoznawalność regionu śląskiego, wpisując się tym samym w cele zawarte w Regionalnym Programie Operacyjnym województwa Śląskiego. Dzięki pozyskanym środkom wyremontowana zostanie m.in. baza obozowa w Kokotku, która w nowym wydaniu będzie przyjmowała na biwaki oraz obozy już od wakacji. Hufiec ZHP Bytom jest jednym z największych organizatorów wypoczynku letniego w mieście. Działania w Kokotku obejmują zakup nowych domków, remont i wyposażenie pozostałych, modernizację kuchni oraz zakup gruntu. W dniach od 10 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Bytom skie Stow arzyszenie Pom ocy Dzieciom i M łodzieży Niepełnosprawnej przeprow adziło na terenie powiatu Bytom zbiórkę publiczną w formie sprzedaży cegiełek zgodnie z D ecyzją P B w ydaną przez Prezydenta Miasta Bytomia. Całkowity dochód ze sprzedaży w kwocie zł został wydatkowany na rehabilitacje zaw odow ą i społeczną osób niepełnosprawnych w placówkach prowadzonych przez w /w Stowarzyszenie. Rozprowadzono łącznie 435 szt. cegiełek o nominałach 50 zł każda, o numerach : 1-49, , , , , , ,4 1 7, , Zarząd BSPDiMN OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj (dawniej Rewir II w Bytomiu) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7 lutego 2013 r. o godz w Sądzie Rejonowym w Bytomiu w sali nr 230 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości gruntowej położonej w Bytomiu przy ul. Pasteura w użytkowaniu wieczystym dłużnika Nispol Sp. z o.o., adres: Bytom, ul. Krakowska 26, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bytomiu nr KA1Y/ /7. Obszar nieruchomości składającej się z działki nr 611/10 wynosi m2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę ,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę ,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć przed licytacją rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj ,00 zł przelewem na rachunek bankowy komornika nr (decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 3530/11, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub gotówką. Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (32) OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj (dawniej Rewir II w Bytomiu) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7 lutego 2013 r. o godz w Sądzie Rejonowym w Bytomiu w sali nr 230 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości gruntowej położonej w Bytomiu przy ul. Konstytucji w użytkowaniu wieczystym dłużnika, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bytomiu nr KA1Y/ /8. Obszar nieruchomości składającej się z działki nr 602/12 wynosi m2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę ,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: ,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć przed licytacją rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj ,00 zł przelewem na rachunek bankowy komornika nr (decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 3530/11, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub gotówką. Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (32) Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych: - ul. K olejow ej 1a w B ytom iu, pow. 40,32 m2, instalacja elektryczna, c.o. Lokal położony w budynku biura Zarządu BSM. - ul. C horzow ska 57a w B ytom iu, pow. 82,10 m2, instalacja elektryczna, c.o.,wod.-kan. Lokal położony w pawilonie handlowo-usługowym. Minimalna stawka za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wynosi: - ul. Kolejowa 1a - 15,00 zł netto, - ul. Chorzowska 57a - 11,00 zł netto. Stawki nie obejmują opłat za media. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: ,00 zł na lokal przy ul. Kolejowej 1a, ,00 zł na lokal przy ul. Chorzowskiej 57a, do dnia r. na rachunek Spółdzielni w PKO BP SA Oddział 1 Bytom nr (potwierdzenie przelewu należy dołączyć do oferty). W przypadku nieprzystąpienia do przetargu lub uchylania się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Oferta w inna zaw ierać: - datę sporządzenia, pełną nazwę oferenta, adres siedziby firmy, telefon kontaktowy, - krótką charakterystykę dotychczasowej działalności, - oświadczenie oferenta, iż znany jest mu stan techniczny lokalu i ewentualny remont, odnowienie lokalu wykonane zostaną przez niego we własnym zakresie i na jego koszt oraz że akceptuje treść mogącej być z nim zawartej umowy najmu lokalu, - deklarowaną stawkę za 1m2 pow. użytkowej wraz z określeniem działalności, jaka będzie prowadzona w lokalu, - uwierzytelnioną kserokopię aktualnego (z ostatnich 3 m-cy) odpisu z KRS lub wpisu do CEIDG oraz nadanego numeru REGON i NIP. Oferty w zamkniętych kopertach z informacją, którego lokalu dotyczy oferta, należy składać w terminie do dnia r. do godz w siedzibie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, , Bytom ul. Kolejowa 1a, pok.23. Komisyjne otwarcie ofert i wybór przyszłego najemcy nastąpi do dnia r. Wybrany najemca przed podpisaniem umowy i przejęciem lokalu zobowiązany będzie do wpłaty na rachunek Spółdzielni kaucji zabezpieczającej w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu lokalu brutto. Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych oraz wzór umowy najmu znajdują się do wglądu w Dziele ds. Lokali Użytkowych, Sprzedaży Usług i Wspólnot Mieszkaniowych (pokój nr 25) Spółdzielni. Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny i bez wyboru oferenta. Inform acje o przedm iocie przetargu uzyskać m ożna pod nr telefonu 32/ wew. 30, 31.

16 l e E o m m Ogłoszenia USŁUGI 0 z ł d o ja zd! 3 2 / D O M O W A NAPRAW A TE L EW IZO R Ó W i LCD , rata 179 zł. 3 2 / , rata 202 zł. 3 2 / ty s., rata 297 zł. 3 2 / , rata 393 zł. 3 2 / ty s., rata 585 zł. 3 2 / , rata 3 69 zł. 3 2 / , rata 8 89 zł. 3 2 / ty s., rata 543 zł. 3 2 / /1425/12 5/1425/12 5/1425/12 5/1425/12 5/1425/12 5/1425/12 5/1425/12 5/1425/12 A na N ow y Rok pożyczka bez BIK-u do zł z d o ja z d e m!! , /17/13 AGD I RTV NAPRAW Y w do m u k lie n ta. D o ja zd b e z p ła tn y. 3 2 / , ALE o kazja! Pewna pożyczka do zł bez BIK! D ojazd , /17/13 ALE szybka g o tó w k a - n a w e t z ł! P ro s te zasad y, b e z zb ę d n ych fo rm a ln o ś c i. P ro v id e n t dni w ty g o d n iu ANTENY telew izyjn e - m ontaż, naprawa. 3 2 / , /1575 A N TENY te le w iz y jn e -c y fro w e, s a te lita rn e Polsat, C +, N. M ontaż, napraw y, u s ta w ie n ia. D om o fo n y, alarm y. NEON 3 2 / BAGAŻÓWKA /1577 BARDZO ta n io zim ą, m alow anie, gładź, ogólnobudow lane /58 BEZ OPŁAT!! SZYBKIE G O TÓ W KI bez BIK, na o ś w ia d c zen ie, k o n s o lid a c je bez za b e z p ie c z e n ia do ty s. 3 2 / , BUDOW LANE re m o n ty, m a lo w a n ie, g ła d ź, panele, kafe lkow a n ie, w od.-ka n. Szybko, s o lid n ie, ta n io CENTRALNE ogrzew anie, w kła d y kom inow e, w odom ierze, legalizacja, hyd ra u lik a, gaz, p ie cyki g azow e, panele, kafelkow anie. 32/ , /9 CHWILÓWKI w dom u klienta - n atychm iastow a w ypłata , /1621 CYKLINIARSKIE. U kładanie. 3 2 / , /1618 CYKLINOW ANIE 3 2 / , /1551 CZYSZCZENIE abc d yw a n ó w, ta p ic e r- ki, skór, sam ochodów, usuw anie, graffiti /6/13 CZYSZCZENIE d y w a n ó w (o d b ie ra m y), w ykładzin, tapicerek /35/13 C Z Y S Z C Z E N IE d y w a n ó w, k a rc h e r. 3 2 / /1528 CZYSZCZENIE d yw a n ó w, k o m p le tó w w ypoczynkow ych /1558 E LE K TR O IN STA LACJE, p o g o to w ie elektryczne /1461 ELEKTROINSTALACJE- n a p ra w a, m o d e rn iza c ja u p ra w n ie n ia ELEKTRYCZNE ta n io G O TÓ W K A d la o d rz u c o n y c h p rzez b a n k i! D oja zd , L/5c 1/1550 ELEKTRYKA, u p ra w n ie n ia /1558 GAZ, upraw nienia /1558 GŁADZIE, bezpyłow e hydraulika, m a lo w a n ie, p a n e le , w w w. fe d a x.p l G Ł A D Z IE, k a fe lk o w a n ie. w o d.-k a n /1654 5/17/13 HYDRAULIKA /1558 KAFELKOW ANIE, g ła d z ie - re m o n ty /1 KAFELKOWANIE, panele, s u fity p odw ieszane /1402 KAFELKOWANIE /1634 KOMPLEKSOW E re m o n ty ła z ie n e k i w nętrz, tel KOMPUTEROPISANIE 3 2 / KREDYTY Spraw dź nas! W ystarczy dowód osobisty. Tel KREDYTY OPROCENTOWANIE OD 6,9 % KREDYTY. B ank ci o d m a w ia? Bez BIK,bez zd o ln o ści, p oza b a nko w e od 149 zł. Bytom, Dworcowa 1, 32/ /53 Ł A Z IE N K A k o m p le k s o w o - re m o n ty m ieszkań. REN-MAX /1649 MALOW ANIE, ta p e ty natryskow e, rem onty /1558 NA D Z IA Ł A L N O Ś Ć, te l /1425/12 NAPRAWY, rem onty, m alow anie, tapeto w a n ie, ka fe lko w a n ie, w o d.-ka n., gaz. E le ktryczne /52 NOWE p o za b a n ko w e p o życzki, ch w i- ló w k i. B y to m, K o le jo w a 1 A /8. D la w szystkich. NOW OROCZNA pożyczka od zł! Szybko. W ygodnie. P rovident Polska S.A (ta ry fa wg o p ła t o p e ra to ra ). ODDŁUŻENIOW E! 3 2 / /1425/12 ODNAW IANIE w anien. 32/ /1462 PANELE /1558 POMOC kredytow a. 32/ /1425/12 PO ŻY C ZK I g o tó w k o w e. 2 2 / PRZEPRO W ADZKA, , 3 2 / PRZEPROW ADZKI, tra n s p o rt, m o nta ż m ebli /1470/12 PRZEPROW ADZKI- w yw óz rzeczy niep o trze b n ych , 3 2 / /6 REMONTY m ieszka ń, trz e c h sta rszych panów, m ontaż szaf w nękow ych /40 R EM O N TY w o d.-k a n, co, gaz. N ow e te ch n o lo g ie. 3 2 / , /12/13 RESTAURACJA DOM WESELNY Radzionków, ul.knosały 7a, w w w.restauracja-dom w eselny.pl 1/473 5/1637/12 SPRZEDAŻ, m o n taż okien PCV o raz drzw i zew nętrznych. Konkurencyjne ceny. FHU AL-TRANS, /40/13 SZY B K A p o ż y c z k a na n o w y ro k do zł! B ły s k a w ic z n a d e c y z ja, bez u k ry ty c h o p ła t. P ro v id e n t Polska S.A (ta ry fa w g o p ła t o p e ra to ra ) Ś W IA D E C TW A e n e rg e ty c z n e TANI tra n s p o rt /1555 TA P E TO W A N IE, m a lo w a n ie, g ła d ź, panele /29 TRANSPORT /1558 TRANSPO RT s k rzyn io w y do 1 tony. FHU AL-TRANS, /40/13 TRANSPORT, przeprow adzki /1632 USŁUGI zduńskie /1636 z a b y t k o w e a u t a d o s l u b u. p l NAUKA A N G IE L S K I, fra n c u s k i, n ie m ie c k i u klie n ta /46 A N G IELSK I, k o re p e ty c je, e gza m in y /1579 FRANCUSKI- korepetycje, tłu m a cze nia /1413 KOREPETYCJE, gim nazjum. M atem a tyka, fizyka, chem ia /36 MATEMATYKA /1604 M A TEM ATYKA, fiz y k a, m e c h a n ik a, chem ia /14 NIEMIECKI /5 N IE M IE C K I, k o re p e ty c je, n a jta n ie j /28 POLSKI /1493 DAM PRACĘ AGENT o chro n y; kursy do licencji, ra ty (p raca ). 3 2 / , /22/13 BRYGADZISTĘ m ontażystę okien zatru d n ię. Prawo jazdy. Pełny e ta t, 2600 n etto. Praca w G liw ica ch. e -m a il in te ria.p l C U KIERNIKA, n a jc h ę tn ie j m is trz a w centrum Bytom ia zatrudnię /45/13 DAM pracę /38 DO RO ZN O SZEN IA ulotek. tel D O RADCÓW fin a n s o w y c h na u m o w ę z le c e n ie. W y s o k ie z a ro b ki, elastyczn e god zin y pracy. Szkolen ia. Tel ERA Sp. z 0.0. zatrudni PRACOWNIKA OCHRONY z licencją ERA oferuje: atrakcyjne wynagrodzenie pracę w renomowanej firmie możliwość rozwoju zawodowego ERA Sp. z 0.0. ul. Katowicka 16B, Chorzów tel. (32) , KIEROW COW C + E z a tru d n i SANCO Sp. z o.o. O fe ru je m y: p odstaw a + diety, w y ja z d y do kra jó w UE z p o w ro ta m i do Polski M ikołów 32/ /1562/12 KUCHARZA i kie ro w c ę do p iz z e rii w Bytom iu zatrudnię, tel /4/13 KURS instruktorów nauki jazdy- po kursie praca. Tel. 3 2 / MYJNIA ręczna, Zabrzańska 27, /22 OPIEKUNKI Niem cy. 3 2 / /24/13 POSZUKUJEMY m ę żczyzn do proste j o bsłu g i m aszyn, pako w a nia oraz prac m o n ta ż o w y c h. W y m a g a n y ję z y k n ie m iecki na poziom ie co najm niej kom u n ikatyw nym. Mile w idziany w łasny sam ochód. Tel. 3 2 / , , e -m a il: e d a ko.o rg.p l 5/43/13 PRACA dodatkow a. Poszukujem y osoby na stanow isko d o ra d cy finansow ego. O fe ru je m y a tra k c y jn e w y n a g ro d ze n ie, e la s ty c z n e g o d z in y pracy, m o żliw o ść p o g o d z e n ia z in n y m i o b o w ią z k a m i PRZYJMĘ do w s p ó łp ra c y d zie w czyn ę w y k o n u ją c ą m a n icu re, p e d icu re, tipsy /57 PRZYJMĘ lakiernika sam ochodowego. Radzionków te l /1642/12 SO LID N E, k o m p e te n tn e, k o m u n ik a ty w n e, p a n ie do h a n d lu o b w o ź n e g o z a tru d n ię /3 ZA T R U D N IM Y e k s p e d ie n tk i do s k le pów DELIKATESY 24h. S p o tka nie pn. -śr. godz. 11, ul. Pow stańców W arszaw skich 32, , /34 Z A T R U D N IM Y na s ta n o w is k o s p rze- d a w ca -ka sje r i m ię so -w ęd liny. Proszę o przesłanie CV na: sim w p.pl 5/1651/12 ZA T R U D N IM Y s p rz e d a w c ę na S ta cję Paliw LOTOS, te l. 3 2 / , PROMOCJA!!! W RUBRYCE SZUKAM PRACY OGŁOSZENIE DROBNE JEDNA EMISJA 5 z ł* *Do powyższej ceny należy doliczyć 23% podatek VAT. Maksymalna ilość słów w ogłoszeniu-15. Bytomscy policjanci poszukują sprawcy napadu na placówkę finansową. Wizerunek bandyty zarejestrowały kamery monitoringu, a prokurator zezwolił na jego opublikowanie w mediach. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości poszukiwanego prosimy o kontakt. Za pomoc wyznaczono nagrodę. Do napadu na pracownicę placówki finansowej mieszczącej się przy ul. Dworcowej w Bytomiu, doszło w dniu 31 grudnia 2012 r. około godziny 11:00. Sprawca ubrany w jasną kurtkę i niebieskie dżinsy, zastraszył kasjerkę przedmiotem przypominającym broń, po czym zażądał wydania mu pieniędzy. Po rabunku pospiesznie opuścił pomieszczenie i uciekł w kierunku pl. Kościuszki. Mężczyzna został uwieczniony przez kamery monitoringu wewnętrznego, a prokurator nadzoruj ący prowadzone przez bytomskich kryminalnych postępowanie w tej sprawie, wydał postanowienie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku sprawcy tego przestępstwa. Za pomoc w ustaleniu sprawcy, szef bytomskiej policji wyznaczył nagrodę pieniężną. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości bandyty, prosimy o osobisty kontakt z policjantami z KMP w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 74. Z funkcjonariuszami można też kontaktować się telefonicznie pod nr. tel lub z najbliższą jednostką policji pod nr. tel. alarmowych 112 i /1466 5/21/13 SZUKAM PRACY 5/23/13 MŁODY 25 la t szuka pracy. S paw acz MAG, TIG, ELEKTRODA, e le k try k do 1KV, w ózek widłowy, prawo jazdy kat. B, w ła sny sam ochód. Kontakt /38/13 KUPNO/SPRZEDAŻ CHĘTNIE ku p ię an tyki: obrazy, g ra fik ę, p o rc elan ę, rzeźb ę. Dojazd do k lie n ta. K o n ta k t /54 KUPIĘ a n ty k i, sta ro cie /1520/12 KUPIĘ ra dia, w z m a cn ia cze, kolum ny. Kolejki e le k try c z n e /1520/12 SKUP książek. D ojazd. G otów ka /3/13 W Y P O S A Ż E N IE s k le p u m ię s n e g o (nowe) sprzedam. S zom bierki, Mazurska 3. 1/44 SAMOTNI S ta rs za, s a m o tn a pozna zw y k łe g o, s zczereg o p a n a od 5 5 la t. Tel Szukasz swojej drugiej połowy? Skorzystaj z promocji w rubryce SAMOTNI TERAZ OGŁOSZENIE MODUŁOWE (2 cm x 4,6 cm) JEDNA EM ISJA 10 zł* * D o p o w y ż s z e j c e n y n a le ż y d o lic z y ć 2 3 % p o d a te k VAT. P r o m o c ja n ie d o ty c z y fir m. M aksym aln a ilość słów w ogłoszeniu W d o w iec, la t 61 p o z n a p a n ią w w ie k u d o 5 8 la t ZYCIE BYTOMSKIE tel. 32/ ; tel./fax 32/ Bytom ul. Powstańców a. W arszaw skich 15 1**111 ZWIĄZEKKOHTROUDYSTRYBUCJI PRASY Tygodnik lokalny ukazujący się w Bytomiu i Radzionkowie. Wydav:ca: Bytomska Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy (nr KRS ). Redaguje zespół: Tomasz Nowak - redaktor naczelny oraz Witold Branicki, Marcin Hałaś, Jacek Sonczowski, tel./fax 32/ Biuro reklam i ogłoszeń: Mariola Kubica-Werschner, tel. 32/ (centrala), fax 32/ , zyciebytomskie.pl. Księgowość: Elżbieta Kowalska, tel. 32/ Obsługa komputerów: Jacek Kaczyński. Biuro reklam i ogłoszeń czynne od poniedziałku do środy w godz. 9-16, w czwartki w godz oraz w piątki od 9 do 15. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada, m ateriałów nie zamówionych nie zwraca, zastrzegając sobie prawo do ich adiustacji i skrótów. Skład, korekta: Frodo frodo.com.pl). Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o. Prenum erata realizowana przez Ruch S.A. 1/43 1/7

17 Ogłoszenia IG IE L -P O L NIERUCHOMOŚCI zł / m 2 M4, B y to m, 8 4 ty s. SPEKTRUM m 2 a tra k c y jn a d z ia łk a, S z o m b ie r ki. SPEKTRUM ATRAKCYJNE m ie s z k a n ia, d o m y, d z ia łk i na: w w w.n ie ru c h o m o s c is p e k tru m.p l BEZ p o ś re d n ik ó w s p rz e d a m m ie s z k a n ie 2 -p o z io m o w e, m 2, na S tr o s z k u. C e n a d o u z g o d n ie n ia. Tel /21 C E N T R U M o d s tą p ię lo k a l g a s t r o n o m ic z n y z w y p o s a ż e n ie m /42 Do w yn ajęcia LOKAL HANDLOWY przy ul. Dw orcow ej 26, pow. 25 m2. Tel , 3 2 / DO W YNAJĘCIA 2 -p o k o jo w e, 38 m 2, c.o., S z o m b ie rk i, z ł/m -c, z m e d ia m i, te le w iz ją k a b lo w ą /47 DO W YNAJĘCIA 3 6 m 2, zł + m e dia /7/13 DO WYNAJĘCIA g a ra ż, P iekarska, o k o lic e poczty /27 DO W YNAJĘCIA g a ra ż, W a llisa /17 DO W YN A JĘC IA M 2, 5 0 m 2, u l. W y 5/1676/12 DO W YN A JĘC IA m ie s z k a n ie, 4 0 m /10 DO W YNAJĘCIA m ie s z k a n ie, c e n tru m /44/13 DO W YNAJĘCIA p o m ie s z c z e n ia b iu ro w e o ra z p o k o je d la p ra c o w n ik ó w , 3 2 / /1110 DOMUS NIERUCHOMOŚCI tel. 32/ , Bytom, Jainty 21/1 Pełna oferta na Halina G atzka lic. nr 2905 P iek ary Śl., W yzw olen ia / , w w w.do m u s.jn.p l WYBRANE MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ Centrum 2 Mickiewicza 32 m2 do rem ontu Chorzowska 18 m2 do remontu Dworcowa 57,01 m2 I p Aleja Legionów 33 m Dworcowa 35 m2 do zamieszkania Kolejowa 34 m2, co V IX p...od 63 2 Przy Kopalni 35,34 m2 co etaż gaz Jaronia 54 m2 Ip co etaż jowa 48 m2 co...okazja 87!!! 3 Arki Bożka 38 m2 co IIp Sokoła 36 m2 Ip co_gazowe b.ładne Orląt Lwowskich 6 7 m 2 IIIp Morcinka 40 m2 po remoncie I p Fałata 57,30 m2 Karola Miarki...99 alljsa 71,54 m2 do remontu neg 3 Okulickiego 51 m2 IIp 09 4 C horzowska M3 Sokoła 48 m2 co, balkon S Dkoła 49 m2 co balkon pcv IIp C op ina 38 m2 bardzo ła d n e w ozniaka 63,89 m2 pcv IIp niski czynsz Pl. Wojska Polskiego 47,40 m2 po remoncie Kr aszewskiego 38 m2 super komfort... 3 M atejki 48,50 m2 IIp co b. ładne balkon C hrobreao ego 92 m2 IIIp 38 5 Gwarecka 60,50 m2 co balkon b.ładne Strzelców B. centrum komf. polecam...148,5 5 Siemianowicka 63 m2 balkon b. ła d n e Fałata 62,61 m2 co b.ładne Olimpijska 64,36 m2 co b.ładne Chełmońskiego 72 m2 IIp co komf Łużycka 61 im2 IX p przy parku Strzelców Byt. 68 m2 co balkon Janasa 96 m2 c o Strzelców 78 m2 co duży balkon Didura 91 m2 bardzo radne 2 ba lko n y Chrzanowskiego 88 m2 z ogrodem! kom f Katowicka 130 m2 bardzo ładne, 2 balkony Pułaskiego 160 m2 Ip b a lk o n Wyczółkowskiego 130 m2 komf. balkon.., Stroszek ^- Radzionków- Piekary Sl. 2 Strzelców Byt. 30 m2, co etaż...' Radzionków ul Artura 32,56 m Strzelców Byt. 57,20 m2 IIp...,9 3 Łokietka 44 m2 c o lecia 50 m2, co e ta ż i Rydza Śmigłego 49,60... m2, co kom. 48 Pl. Żeromskiego 54 m2 IIIp c o co balkon...od 5 Knosały 72 m2 55 ' 4 Strzelców Bytomskich 66 m2 komf Szymały 62,80 m2 bardzo ładne balkon... ' 60 4 Modrzewiowa 67 m2 co balkon Piekary Sl. 74 m2 komfortowe s u p e r Szombierki 3 Zabrzańska 43,60 m2 Ip bal kon c o Broniewskiego 50 m2 co etaż.g a z Zabrzańska 36,40 m2 co balkon Małachowskiego 46 m2 balkon rozkładowe Grota Roweckiego 52,20 m2, c o Fitelberga 53,60m 2 bardzo ładne Orzegowska 48 m2 I p Hallera,Wyzwolenia, Podhalańska 47 m Tatrzańska 48,70 m2, co, balkon , Miechowice 2 Felińskiego 26 m2 c o Reptowska 38,60 m2 c o Felińskiego 51,50 m2 co balkon p c v Felińskiego 65 m2 c o...od Stolarzowicka 55 m2 b.ładne co b lo k POKOJOWE Kasprowicza 33,2m2 I/IIp. okna pcv Pl. Akademicki 38m2, parter/iiip. 2-POKOJOWE Romanowskiego 47,5m2, 0/IIp.C0 węglowe A.Piątka 40,87 m2 II/IIIp.nowe okna pcv Kolejowa 34,7 m2 IV/Xp.C0, balkon Francuska 37,5 m2 IIp.okna pcv, C0,balkon Zabrzańska 63 m2, IVp. CO gaz Strzelców Byt. 37,4m2, VIIIp.okna pcv, CO Wrocławska 37,6 m2, III/IVp. okna pcv, CO Wróblewskiego 47,2 m, III/IVp. CO, balkon Swiętochlowicka 61 m2, II/IIIp. CO węgl. Wyczółkowskiego 48,6 m2, IIp. 2 balkony Felińskiego 51 m2, IVp, CO, balkon Arki Bożka 44,5 m2, III/IVp.okna pcv, CO Fitelberga 36,55 m2 II/IIIp. CO gaz, balkon Moniuszki 66 m2, IIIp. Stroszek Strz.Byt.,50,2m2,okna pcv, CO sieć Miarki 66,2 m2, IVp., po remoncie, Co gaz Okulickiego 91,1 m2,c0gaz. stan deweloper. 3-POKOJOWE Strzelców Byt. 48 m2, IV/IVp. CO, balkon Powstańców Warsz. 94,62 m2, IIp Chorzowska 49 m2, VIII/Xp.,C0, balkon Wojska Pol. 46,3 m2, IV/IVp. CO, balkon Małachowskiego 46 m2, IV/IVp. CO, balkon Krakowska 108 m2, I/IIIp. okna pcv Cicha 53 m2, IV/VIIIp., CO, balkon Armii Krajowej 62 m2, IVp. CO, balkon Szymały 62,8 m2, 0/IVp. CO sieć, balkon Pl. Żeromskiego 58,75 m2, IIp. CO, balkon Felińskiego 63,2 m2 IIIp,CO,okna pcv, balkon Dworcowa 74 m2, Ip. po remoncie, ogrz.gaz Radzionków, Sadowa 61,4 m2, IIp. CO sieć Felińskiego 64,6 m2xp.,co,okna pcv, balkon Palińskiego 104 m2, IIIp., po rem. CO gaz Strzelców Byt. 68 m2, III/IVp., 2 balkony Gliwicka 74 m2, II/IIIp, CO sieć, okna pcv Pl. Akademicki 98 m2 Ip. po rem. CO gaz. Okulickiego 114 m2,c0gaz. stan deweloper. 4- i 5-POKOJOWE Prusa 140,67 m2, III/IVp., CO gazowe Janasa 96 m2, IIp. CO gazowe Orląt Lw. 122 m2, IIp, CO gazowe, balkon DOMY Ujsoły domek całoroczny z dużą działką Wojkowice pow. 120 m2, dz.722 m2 Radzionków 195,69 m2, nowy, dz.778 m2 Sucha Góra 259 m2, działka 2300 m2 DZIAŁKI Sucha Góra 928 m2 i 736 m2 Stolarzowice 838 m2, przezn. mieszk-usług. DO WYNAJĘCIA Łagiewniki 47,5, 2 pokoje, CO weglowe Zabrzańska 38 m2, 2 pokoje, CO sieć Gliwicka 51 m2,2 pokoje, umebl. CO sieć Łagiewniki 104 m2, 3 pokoje,c0 gazowe Sucha Góra ul. Wyszyńskiego Sucha Góra nowy dom 174 m2 c e n a Szeregówki T.G. nowe od D O W Y N A JĘ C IA w c e n t r u m m ie s z k a n ia, b iu r a, lo k a le u ż y t k o w e, m a g a z y n y. Z A R Z Ą D Z A N IE n ie r u c h o m o ś c ia m i. 3 2 / , ŻYCIE BYTOMSKIE 17 N IE R U C H O M O Ś C I 0 0 TY Ń SCY 2-P O K O J O W E, 4 3 m 2, p r z y p a rk u, s p ia ń s k ie g o , , , zl/m zl/m-c 750zl/m-c 1000zl/m-c 1000zl/m-c Wynajem pokoi od 600zl/m-c w tym media ZAPRASZAMY DO BIURA ***Kupimy mieszkania w Bytomiu PILNIE KUPIMY MIESZKANIA Przyjęcie ofert do sprzedaży bezpłatnie!!! 1- pokojowe Nawrota, 30,6 m2, CO, po rem., Wyzwolenia, 35 m2, I/Iv d, po rem., pokojowe Zabrzańska, 36 m2, P/W,...92 Arki Bożka, 38 m2, 2 /4 p, ła d n e...95 Fałata, 38 m2, co, 4/4 p Piekary, Kosynierów, 40 m2,...73 Piekary, Popiełuszki, 43 m Piekary, Skłodowskiej, 48 m Łużycka, 50 m2, Felińskiego 51 m2, 4 / 4 p, Modrzewiowa, 51 m2, 3/4p P IL N E Strzelców Byt. 53 m2 1 /2 p Woźniaka, 56 m2, Ip, Drzymały, 57 m2, co gaz, _po rem Piekary Os. Andaluzji, 40,5 m2, 2/4 p Zygmunta Starego, 65 m2, 1 p., co g a z., PieKary Słowików, 72 m2, 1p, s u p e r pokojowe A.Piątka, 43,5 m2, 0/4 p, super, C O, Woźniaka, 58 m2, 1 p, co gaz, + g a ra ż Hlonda, 63,5 m2, 4/10 p, Piekary, Nankera, 61 m2, 2 / 3 d, Piekary, Zygmunta Starego 63 m Rydza Śmigłego 63 m2, 1/2 p, ła d n e Rydza Śmigłego 63 m2,0 / 2 p, Olimpijska, 64m 2, 9/11p, ła d n e Racjonalizatorów, 68 m2, 3 p, Axentowicza, 75 m2, 3/4p, po rem Plac Św. Barbary, 81.5 m2, I p, CO g a z, Piekary, Szpaków, 71 m2, II p, co gaz., Piekary Słowików 60 m2, Ip, co gaz., pokojowe i większe Józefczaka, 95 m2, po rem., 2 p Piłsudskiego, 133 m2, III/IV p, Pl. Akademicki 150 m2, 3p, co g a z Estreichera, 202 m2, I p, co g a z, Wojkowice, Plaka, 76 m2, Piekary, Sowińskiego, 73 m2 s u p e r Domy Stroszek, budynek mieszkalnobiurowo-magazynowy Stolarzowice, dom 130m 2, działka Łagiewniki, dom 120m, działka 750 m2, Miechowice, 240 m2, dz. 602 m2, Miechowice, działka 10 a, 2 d o m y, Bytom Sucha Góra, 150 m2, sze re g, Bytom, dom 180 m2, działka980 m Zbrosławice 180 m2, dz m2, Ujsoły, dom w górach s u p e r Wojkowice dom 130 m Ożarowice Niezdara dom do rem Ożarowice Niezdara dom + pom gosp Działki Orzech działki 794 m Orzech 1084 m Orzech 651 m Piekary centrum 764 m Piekary centrum 873 m Piekary, Brzozowice Kamień, 900 m Świerklaniec działki od 702 m T.Góry 1600 m2 + s to d o ła Zbrosławice 1421 m W ojkowice Piaski, 1942 m Oferty komercyjne Tarn. Góry działka 1600 m2 + stodoła...1 /m -c Radzionków hala prod.-biurowa pow m2, działka 1,2 h a...3 mln + VAT Bytom biurowiec pow1350 m Biura do wynajmu różne powierzchnie...15 zł/m2 Piekary, Brzozowice lokal handl.40 m2, zł/m-c Wynajem Bytom, Nawrota, 1 pok., c o, zł/m-c Dworcowa na biura, gabinety 89 m zł/m-c lub sprzedaż w cenie /704/12 DO W YNAJĘCIA/ sp rz e d a n ia 2 -p o k o jo w e F irm a N ie ru c h o m o ś c i J. K ra w c z u k " u l. M o n iu s z k i 2 0 w B y to m iu t e l. 3 2 / , o fe r u je u s łu g i w z a k re s ie z a rz a d z a n ia n ie ru c h o m o ś c ia m i. Z a p ra s z a m y w s p ó ln o ty m ie s z k a n io w e d o w s p ó łp ra c y w w w.n ie ru c h o m o s c i-k ra w c z u k.p l 5/41/13 SPRZEDAM 3 -p o k o jo w e, 62 m 2, Feliń s k ie g o. Bez p o ś re d n ik ó w /50 sko p a rk u, s ło n e c z n e, b alko n. Tel SPRZEDAM M4 w Ta rn ow skich G órach. Tel /1481/12 SPR ZED A M m ie s z k a n ie 38 m 2, c e n tru m, b lisko p arku, cena zł /31 S TO P!! K o m o rn ik? Z a ję c ie n ie ru c h o KUPIĘ m ie s z k a n ie b ez p o ś re d n ik ó w KUPNO n ie ru c h o m o ś c i za g o tó w k ę. Tel /1619/12 d a m. Tel /1619/12 W YN A JE M, k a w a le rk a, 21 m 2, W ro tru m, zł. MAG W szystkie m arki, roczniki Stan ob ojętny! N ajw yższe ceny! PRZYJEZDZAMY-GOTÓWKA! Tel , /47/13 5/1650/12 5/ 34/13 O D S TĄ P IĘ fa s t-fo o d a w ś c is ły m c e n tr u m B y to m ia /55 DERMATOLOG, lek. m ed. A n n a S załaja U TO S K U P g o tó w k a od rę k i , SKUPUJEMY m ie s z k a n ia za g o tó w kę! R ó w n ież z z a ję c ia m i k o m o rn i czym i. G w a ra n tu je m y szybką tra n s a k c ję. Tel zł, s ta n o b o ję tn y AUTOSKUP. G o tó w k a, tra n s p o rt je s te ś w łaścicielem lokalu, p o w ołaj W spó lno tę M ie szkanio w ą. B ezp łatn e konsu ltacje w zak res ie p o w o ły w an ia w sp ó ln o t u d ziela : Firm a N ieruchom ości J. K raw czu k" ul. M oniuszki 20 w Bytom iu w godz te l. 3 2 / , w ięcej na w w w.nieruchom osci-kraw czuk.pl 5/41/13 d a -K lic h, p rz y jm u je B y to m, D w o rc o w a 1, , m o żliw ość w iz y t d o m o w y c h, w w w.s z a la jd a -k lic h.p l 5/1447/12 M A S A Ze- ró w n ie ż d o ja z d /1/13 S TO M A T O LO G IA c a ło d o b o w o /1655/12 USŁUGI o p ie k u ń c z e dla s e nio ró w, osób n ie p e łn o s p ra w n y c h, d zie ci /45 POGOTOWIE RATUNKOWE 999, 032/ A POGOTOWIE RATUNKOWE W RADZIONKOWIE 32/ POLICJA 997, 112, 32/ STRAŻ POŻARNA 998, 32/ sekretariat: 32/ DYŻURNY STRAŻY MIEJSKIEJ 986, 32/ (przez całą dobę) skargi SMS (tylko dla osób głuchoniemych) 1/1507 sze ce ny, d o ja z d , /1434 AUTOSKUP. P ła c im y g o tó w k ą. N a jle p ogrodzony parking, z najd uje się bezpośrednio przy g łów n ej ulicy w odległości około 1 km od w jazdu do a u to s trad y A1. Radzionków, Bytom, P iekary Śląskie. Tel. 3 2 / lub sze ce ny, d o ja z d , /1434 AUTOSZYBY te l. 3 2 / , kom , Bytom, ul. K. M iarki 68, 5/1575/12 w w w. m g a u to s e rw is.p l, g a n m ic in e ria.p l W y n a jm ę s k le p w pasażu handlow ym 12m 2 i 30m 2 5/19/13 w cen tru m R adzionkow a, bezpośrednio przy g łów n ej ulicy. Tel. 3 2 / lub MOTORYZACJA A u to z g a z e m k u p ię. A U TO ZŁO M O W A N IE /1519/12 32/ / / POGOTOWIA: GAZOWE 992, 32/ , 32/ ENERGETYCZNE 991, 032/ KUPIĘ s ta ry m o to ro w e r ro m e t, sim son, ja w a /1395 WODNO-KANALIZACYJNE 32/ (połączenie bezpłatne) i 32/ Telefon zaufania AA we wtorki, środy, czwartki w godz / p a d k o w y c h, n a jle p s z e ceny /1525 1/ (połączenie bezpłatne) Polo i in n e. S ta n o b o ję tn y / K u p ię la n o s a, s ie n ę, AU TA k u p ię, c a łe, u s z k o d z o n e ZGŁASZANIEAWARII WODOCIĄGÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KUPIĘ M a tiz a, P u n to, F ie s tę, C orsę, SKUP s a m o c h o d ó w u ż y w a n y c h, p o w y m a tiz a, p u n to, s e ic e n to i in n e. S ta n o b o ję tn y. G o tó w k a. Płacę n a jle p ie j. 1/49 1/ W A ZN ETE LE FO N Y AUTOSKUP. P ła c im y g o tó w k ą. N a jle p 5/1575/12 S p ó łd zielco, 1/1462 AUTO SK U P o s o b o w e i d o s ta w c z e do o s o b o w y i d o s ta w c z y , 3 2 / /1519/12 o łącznej pow ierzchni 35 0 m 2. Możliwość podzielenia na m niejsze lokale. Lokal posiada w łasny, PARKING- c e n tru m, z a d a s z o n e m ie j sca p o s to jo w e dla s a m o c h o d ó w do 3,5t / /1255 A U TO S K U P. K u p ię k a ż d y s a m o c h ó d W y n a jm ę lo kal w ic e AUTOSKUP 1/8 5/37/13 MIESZKANIE w y n a je m, 35 m 2, M iech o FIZJOTERAPEUTA, d o ja z d APTEKA OLIM PIJSKA c ła w s k a, zł. MAG ty s. ul. N ow a. Tel g ra tk a.p l 5/36/13 dr n. farm. Justyna Zalewska-Rejdak specjalista farmacji aptecznej, ul. Olimpijska 1, Bytom, 32/ , , pon, śr, pt wt, czw sob /1644 W YN A JE M, m ie s z k a n ie 58 m 2, c e n M IE S Z K A N IA w w w.m a x im m o. ESPERAL, o d tru c ia ZDROWIE TA N IO m ie s z k a n ia w P ieka ra ch s p rz e 5/1619/12 M IEC H O W IC E, s p rz e d a m M3, 48 m 2, k o w e do w y r e je s tr o w a n ia /1597 SPRZEDAM 4 -p o k o jo w e. c e n tru m, b li m o ści? P om agam y. Tel dw a p oko je, do 50 m 2, B y to m -Ś ró d m ie ś c ie, R o z b ra k, n ie p a r te r /1674/12 AUTA k u p ię, s k o ro d o w a n e, p o w y p a d TANIE opony, fe lg i, s ta l, a lu, ZŁO M O W A N IE /1641 1/20 PODRĘCZNY INFORMATOR (telefony czynne całą dobę) E POGOTOWIE DENTYSTYCZNE

18 18 ŻYCIE BYTOMSKIE Program telewizyjny 12 NAJPOPULARNIEJSZYCH STACJI I PONIEDZIAŁEK, imieniny Feliksa, Hilarego ZYCIE BYTOMSKIE Program telewizyjny od H IT Y t y g o d n i a 5.55 Kawa czy herbata? 8.00 W ia d o m o śc i, Pogoda 8.08 P o lityka p rz y k a w ie 8.30 O p o w ie d z n a m coś M ilu (12) 8.35 Tom ek i przyjaciele (25) 8.45 Film dla dzieci 8.55 T e le zaku p y 9.25 Planeta ludzi (2 ) dok Operacja Życie (8 ) - cykl dok Okrasa łam ie przepisy - m agazyn kulin a rn y Tajemnice Jasnogórskie W ia d o m o śc i, A g ro b iz n e s Planeta Ziemia (1) - Od bieguna do bieguna - cykl dok G w ia z d y na 6 0 la t TVP - p rz e ż y jm y t o je sz cz e raz Jaka to m elodia? W ia d o m o śc i, P ogoda N ad ro z le w is k ie m M o d a n a sukces Teleexpress, Pogoda Jaka to m elodia? K lan ( ) - te le n o w e la Chichot losu (6 ) - Zdrada W ie c z o ry n ka W ia d o m o śc i, S port, Pogoda Teatr Telewizji - Brat Elvis, reż. w i Łukasz Wylężałek, wyk. Marek Kondrat, Andrzej Grabowski, Jan Jankowski, Agnieszka Warchulska, Grzegorz Warchoł, Tadeusz Huk, Piotr Dąbrowski Niewolnice w Tajlandii - film dok Dynastia Tudorów III (2 ) M iło s n e g ie rki - k o m e d ia ro m a n ty c z n a, N iem cy, USA, reż. G eo rg e Clooney, w y k. G e o rg e C lo o n e y John Krasinski, Renee Zelw e g e r, S te p h e n R oot 1.35 N a s za a rm ia.p l - m a g a z yn 2.10 O glądaj z A n d rz e je m Fidykiem - N iew o ln ic e w Tajlandii - film d o k Notacje - Jerzy Janicki. Jedno zdjęcie - cykl dok Zagadkowa Jedynka 4.20 Z a k o ń c ze n ie d n ia K o p ciu sze k ( ) 7.05 M jak miłość (120) 8.00 Pytanie na śniadanie L o k a to rz y (215) O jc o w ie, cz T e le zaku p y Coś dla Ciebie Ja t o m am szczęście! - ulubione skecze Tancerze (9 ) P re m ie ra Barwy szczęścia (858 ) W s p ó łc z e s n a ro d z in a (9 ) - Fizbo Schody do wolności - film dok P a n o ra m a, P o goda R o d z in ka.p l (6 3 ) - Bal m a tu ra ln y R o d z in ka.p l (6 4 ) - W a ka c je w lu b u - skie m R epublika D o y le 'ó w (6 ) P a n o ra m a, S p o rt, P o goda Jeden z dziesięciu - teleturniej W s p ó łc z e s n a ro d z in a (9 ) - Fizbo Piłka rę czna m ę ż cz yz n - MŚ. Polska - Arabia Saudyjska Tomasz Lis na żyw o Poniedziałek z gw iazdam i - Tim Roth - M a g ia k ła m s tw a (15) 0.05 Szpiedzy XXI wieku (2 ) - cykl dok Oficer (2 ) - Ludzie z miasta 2.15 Tomasz Lis na żyw o 3.15 Girl Guide - komedia sensacyjna, Hi' i Polska, reż. Juliusz Machulski, wyk. Paweł Kukiz, Renata Gabryjelska, Juan Carbajal, Norman Grant, Mariusz Bogucki, Tadeusz Ostrowski 4.50 M a g ia k ła m s tw a (15) - T ru th o r C o nseq u e n c e s 5.35 Z a k o ń c ze n ie p ro g ra m u 2.45 Z a g a d k o w a n o c 6.00 N o w y d z ie ń z Polsat N ew s 7.30 P rzygody A n im k ó w 8.00 Pinky i Mózg 8.30 S co o b y D o o 9.00 C z a ro d zie jki Dopóki śm ierć nas nie rozłączy Świat w edług Kiepskich D laczego ja? Szpilki na Giewoncie Dom nie do poznania Pierwsza miłość T ru d n e s p ra w y W yd a rze n ia, Pogoda In te rw e n c ja M a la n o w s k i i P artnerzy D laczego ja? Pierwsza miłość W yd a rze n ia, S p o rt, Pogoda Świat w edług Kiepskich MEGA HIT - Replikant - film akcji, USA, 2001, reż. Ringo Lam, w y k. Jean - Claude Van Damme, Catherine M ich a e l Rooker, Ia n R obiso n Kill Bill 2 - film sensacyjny, USA, hit 2004, reż. Quentin Tarantino, wyk. Uma Thurman, Daryl Hannah, Michael Madsen, David Carradine, Lucy Liu, Vivica A. Fox K o n ty n u a c ja w ie lk ie g o h itu k in o w e g o w reżyserii Q u e n tin a T a ra n tin o. G łó w n a b o h a te rk a z w a n a kie d yś C zarn ą M a m b ą k o n ty n u u je p o s z u k iw a n ia Billa i p o z o s ta ły c h z a b ó jc ó w. Jej z e m sta d o s ię g ła ju ż d w ie o soby, O - Ren Ishi i Vernitę Green. Teraz kolej na pozosta łe o fia ry Elle Driver, B u d d a i w końcu s a m e g o Billa. S p ra w y je d n a k k o m p lik u ją się, g d y Panna M ło d a o d k ry w a, że je j córka, którą uważała za zm arłą, żyje U k ła d y 1.55 U k ła d y 3.45 Zza kamery 4.00 Tajemnice losu 5.00 W s ta w a j! G ram y! Władca pierścieni: Dwie wieże TVN, piątek, godz Właśnie dobiegła końca śmiertelna walka pomiędzy czarodziejem Gandalfem Szarym a Balrogiem, Demonem Mocy. Z tej walki Gandalf odrodził się zwycięski i stał się Gandalfem Białym, aby w nowej postaci powrócić do swych przyjaciół: Aragorna, elfa Legolasa i krasnoluda Gimli. Współnie z nimi wyrusza do Rohanu, krainy koni. Chce ostrzec Theodena, króla Rohanu, przed wojną, która zagraża jego królestwu. Na dworze nieszczęsnego władcy, który nie potrafi rządzić, bowiem wiarę i siły odebrała mu klątwa rzucona przez Sarumana, specjalna próba charakteru czeka Aragorna. Waleczny rycerz przypada do serca siostrzenicy króla. Eowina, piękna i waleczna kobieta, nie jest mu obojętna, ale kochająca Arwena nie pozwala mu o sobie zapomnieć. W chmurach TVN, sobota, godz Ryan Bingham jest specjalistą od zwalniania pracowników. Zatrudniany przez kolejne firmy większość życia spędza w drodze. W czasie jednej z podróży poznaje piękną Alex, dla której chce zmienić swoje życie. Jak się okazuje, nowe technologie sprawiają, że konsultant od zwalniania pracowników wcale już nie musi podróżować po kraju - przecież można łączyć się z firmami przez internet. Nagła śmierć TVN, niedziela, godz Jean Claude Van Damme w roli ojca, któremu podcza meczu hokejowego porwano córkę. Porywacze za jej uwolnienie żądają miliona dolarów, a okup musi być dostarczony przed zakończeniem rozgrywki. W przeciwnym razie zdetonują ładunek wybuchowy. Van Damme realizuje brawurowy plan uwolnienia córki. Jednocześnie pragnie zapobiec eksplozji, która ma nastąpić tuż przed końcowym gwizdkiem. Ten trzymający w napięciu film akcji, wypełniony znakomitymi efektami specjalnymi i kaskaderskimi, to szaleńcza walka z czasem. Randki w ciemno TVP 1, niedziela, godz Zabawna komedia romantyczna, której bohaterem jest młody, inteligentny, przystojny, niewidomy mężczyzna, Danny Stara się on wieść normalne życie, ceniąc sobie szczególnie samodzielność. Wiele przeżył, nawet rozbierane sesje u psychologa, jednak gdy jego szalony na punkcie dziewczyn brat Larry odkrywa, że Dany nie ma za sobą żadnych doświadczeń seksualnych, jego świat zmienia się w niekończącą się serię randek w ciemno. Wariacki pomysł brata stawia Dannego w obliczu najróżniejszych dziewczyn do momentu, gdy poznaję Leeza ę. Oboje wydają się być dla siebie stworzeni, ale czy to wystarczy? Ostatnia akcja TVP 1, niedziela, godz Akcja filmu rozgrywa się we współczesnej Warszawie. Główni bohaterowie to towarzysze broni z Powstania Warszawskiego. Po latach dzielni emeryci - wspierani przez byłe sanitariuszki z Powstania, w tym Gogę oraz Alowca, niegdyś członka Armii Ludowej - staną do walki raz jeszcze. Ich przeciwnikiem będzie wielobranżowy gangster mecenas Szaro (Piotr Fronczewski), który handluje antykami, posiada komis samochodowy i lokal rozrywkowy. Ważną rolę w tej historii odegra warte kilka milionów euro jajo Faberge, które starsi panowie sprytnie wykorzystają w akcji przeciw gangsterom D e te k ty w i - p ro g ra m k ry m in a ln y 8.00 Dzień dobry TVN - m agazyn Co za tydzień - m agazyn Sąd ro d z in n y - p ro g ra m s ą d o w y S ędzia A n n a M a ria W e s o ło w s k a O stry dyżur XI obyczajow y U k ry ta p ra w d a - p ro g ra m o b y c z a jo w y W - 11 W yd z ia ł Śledczy R o z m o w y w t o k u - ta lk s h o w D e te k ty w i U k ry ta p ra w d a - p ro g ra m o b y c z a jo w y Fakty, S p o rt, P o goda U w a g a! - p ro g ra m in te rw e n c y jn y N a W sp ó ln e j o b y c z a jo w y W - 11 W yd z ia ł Śledczy Sekrety chirurgii - reality show Top Gear Lekarze obyczajowy 0.35 D e te k ty w M o n k k ry m in a ln y 1.35 U w a g a! - p ro g ra m in te rw e n c y jn y 1.50 A rk a n a m agii 3.10 K oniec p ro g ra m u iv P O U NIA B a rw y szczęścia (732 ) P olonia w Komie W iadom ości Sła wyższa (5) Salon Polonii S karby n ie o d kryte - te le tu rn ie j Pół w ie k u w g a lo p ie Z ło to p o lsc y (601 ) - te le n o w e la Z a rc h iw u m Film oteki N arodow ej (7) Jak to działa - m a gazyn G aleria (118) P olonia w K om ie Teleexpress O krasa ła m ie przepisy N aszaa rm ia.pl C a fe H isto ria - Epoka G ierka B a rw y szczęścia (732 ) D o b ra n o cka W ia d o m o ści Sport Pogoda Londyńczycy II (6 ) Polonia w Komie Polonia Pogoda T y g o d n ik G ospodarczy - magazyn 23.20Tom asz Lis nażyw o EUROSPORT 3.00 Terns. A ustralian O pen, M elbourne, A ustralia 5.00 Tenis. A ustralian O pen, M elbourne, A ustralia 7.00 Tenis. A ustralian O pen, M elbourne, A ustralia 9.00 Tenis. A ustralian O pen, M elbourne, A ustralia Tenis. A ustralian O pen, M elbourne, A u s tra lia S nooker M asters, Londyn Snooker M asters, Londyn Tenis. A ustralian Open, M elbourne, A ustralia Tenis.Australian Open, M elbourne, A u stra lia Tenis. Austra lia n Open, M elbourne, A ustralia Snooker Masters, Londyn Tenis. A ustralian O pen, M elbourne, A u stralia Tenis. Gem, set i M a ts Tenis. A ustralian O pen, M elbourne, A u stra lia 0.00 Tenis. A ustralian O pen, M elbourne, A ustralia 1.00 Tenis. A ustralian O pen, M elbourne, A ustralia 5.55 W e D w o je - p ro g ra m ro z ry w k o w y 7.05 M ęski T yp 2. Z b igniew Lew - S tarow icz - ta lk s h o w ro z ry w k o w y 7.35 Plotkara obyczajowy 8.35 Sąd ro d z in n y - p ro g ra m s ą d o w y 9.30 S ędzia A n n a M a ria W e s o ło w s k a Zaklinaczka duchów M a n g o Telezakupy Plotkara obyczajowy Sąd ro d z in n y - p ro g ra m s ą d o w y S ędzia A n n a M a ria W e s o ło w s k a Bez śladu sensacyjny Brzydula obyczajowy Zaklinaczka d uchów Bez śladu sensacyjny Burza meteorów - film katastro- Hii ficzny, USA 2010, reż. Tibor Takacs, wyk. Michael Trucco, Kari Matchett, Kirsten Prout, Brett Dier, Eric Johnson Fringe. Na granicy św iatów P lo tk a - film s e n s a c y jn y U SA , reż. Davis G u g g e n h e im, w y k. Jam es M a rs - d e n, Lena H e a d e y N o rm a n Reedus, Kate Hudson, Eric Bogosian 1.00 A rk a n a m agii im-im TvipiKu.i 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis s p o rto w y - co pół godziny Serwis Info Raport z Polski Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Serwis Info Pogo d a R ozm ow a d nia Serwis In fo Pogoda Serwis sportow y Raport z Polski Pogoda Dla niesłyszących - Serw is In fo Biznes O TV - Pasmo lokalne Infoexpress M inęła 20ta Pogoda Telekurier Serwis Info Pogoda OTV - Pasmo lokalne Serwis Info Pogoda S portow y W ieczór Sław o m ir M rożek przedstaw ia - film dok In fo express 0.40 M inęła 20ta 1.25 Telekurier 1.45 Serwis Info Pogoda 2.37 S portow y W ieczór TELE P rogram ro z ry w k o w y - pro g ra m ro z ry w k o w y B ezw iedne fig le - O czym się nie m ó w i - kom edia, USA 2000, reż. Tamara Davis, w yk. Jenn ife r Jason Leigh, Bug Hall, M ischa B arton, D rew Barrym ore - Lydia w ra z z d ora stającym s ynem, Samem, przyjeżdża do stanu Wyoming. Nowe otoczenie i brak p rzyjació ł spraw ia, że ko b ie ta czuje się bardzo s a m o tn a G orączka w mieście Ł o w c y n ie w o ln ik ó w Straż graniczna Straż graniczna M ro c z n y rycerz M iejskie legendy Irys G eneza W ie lka gra - th rille r G łupek o poranku Miłość w stylu country - film erotyczny 1.35 Nocny patrol 5.10 In s p e k to r G a d g e t 5.30 T riu m f m iłości m u s ic 7.30 G liniarz i p ro ku ra to r 8.30 K o m isarz Rex 9.30 U k ry ta m iło ść In s p e k to r G a d g e t O saczon a TV M a rk e t Dziewczyny z fortuną K o m isarz Rex G liniarz i p ro ku ra to r U k ry ta m iło ś ć G alileo Extra STOP D ro g ó w k a Ice Road Truckers: Drogi śm ierci CSI: K ry m in a ln e z a g a d ki M ia m i Zabójczy parasol - film fabularny, w l Francja, 1980, reż. Gerard Oury, wyk. Pierre Richard, Valérie Mairesse 0.55 CSI: K ry m in a ln e z a g a d ki M ia m i 1.50 G ość W y d a rz e ń - p ro g ra m p u b lic y sty cz n y 2.05 To b y ł dzień - prog ram publicystyczny 3.05 To b y ł dzień na świecie - p ro g ra m p u b lic y sty cz n y m u s ic 4.20 Z a k o ń c ze n ie p ro g ra m u TV PULS 6.00 D yżur - reality T V 6.30 M e n u na m iarę 7.00 Druga gwiazdka na lewo - animacja 7.30 Przygody Sindbada żeglarza 8.30 Łowcy skarbów 9.30 Sekrety i k ła m s tw a - reality T V Dzika n atura K ręcim y z gw iazd am i N ie zw ykłe przypadki m e dyczne Sekrety i kłam stw a - reality TV P rzygody S indbada żeglarza Pixie i Dixie - anim acja P ing w iny z M a dagaskaru - a nim acja Tarzan Ł o w c y s ka rb ó w Pixie i Dixie - anim acja Timon i Pumba - anim acja P ing w iny z M adagaskaru - anim acja Skolopendra - horror, USA 2004 reż. Gregory Gieras P otw ór - horror 0.30 Taki jest św iat - pod lupą, Polska M enu na miarę m POLSAT N o w y dzie ń z Polsat N ew s 7.40 A w a n tu ra o kasę 8.35 G ra w ciem no 9.30 Rodzina zastępcza Daleko o d noszy Rodzina zastępcza M a m u śki G raczyko w ie Rodzina zastępcza Daleko o d noszy Świat w e d łu g Kiepskich Rodzina zastępcza Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastępcza Daleko o d noszy M am uśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? W yd a rze n ia S port Pogoda In te rw e n cja T ru d n e sp ra w y Rodzina zastępcza Świat w edług Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko o d noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy

19 P rogram telew izyjn y WTOREK, imieniny Pawła, Izydora ŚRODA, imieniny Marcelego, Włodzimierza TVP 2 POLSAT K aw a czy herbata? W iado m o ści, Pogoda P olityka p rz y kaw ie N o d d y w krainie z a b a w e k - N o d d y ipochłaniacz D ź w ię kó w (3 9 ) 8.40 Bali (41) 9.00 Telezakupy 9.35 Planeta Ziem ia (1) - O d b iegun a d o bie gun a - cykl d ok. reż. A la s ta ir Fothergill Rok w o g ro d zie Plebania - te le n o w e la M o d a na sukces W iado m o ści, A g robizne s N atura w Jedynce - P laneta Z iem ia (2 ) G óry dok Jaka to m elodia? Klan ( ) - te le n o w e la W id e o te k a - 60 h itó w na 6 0 lat! W iado m o ści, Pogoda B lon dynka M o d a na sukces Teleexpress, Pogoda Jaka to m elodia? Klan ( ) - te le n o w e la C h ich o t losu (7) - K rew nie w o d a serial W ie c z o ry n ka W iadom o ści, S port, P ogoda Po pro stu. P rogram Tom asza Sekielskiego W sz y stk o przed nam i - te le n o w e la Z em sta, USA Seks, kasa i k ło p o ty II (3-4 ) 1.00 Rom eo i Julia z Saskiej K ępy - d ra m a t hit ob yczajow y, Polska (198 8), reż.:e dw ard S kórzew ski; w y k.:k rz y s z to f Cham iec, Barbara Zielińska, K atarzyn a G n ie w k ow ska, G u sta w Lutkiew icz, Jarosław D om in, Rom an K łosow ski, W ieńczysław G liński, H anna S ta n k ó w n a, G u sta w Lut kiew icz, K atarzyn a G n ie w ko w ska 2.45 Po prostu. P rogram Tom asza Sekielskiego 3.40 N otacje - ks. kard. H enryk G ulbinow icz. M o je d z ie c iń stw o na W ileńszczyźnie 4.00 Z a g a d ko w a J edynka 5.00 Z akończenie dnia 6.3D Z ło to p o lsc y (1) - te le n o w e la 7.D5 M ja k m iłość (121) 8.DD P ytanie na śniadanie 1D.5D Lo ka to rzy (216) - Kolega z w o jsk a 11.2D Telezakupy W y k lę ta - re p o rta ż Ja to m am szczęście! - u lu b io n e skecze 12.4D Tancerze (10) P rotest 13.4D B arw y szczęścia (8 5 9 ) W spółczesna ro d z in a (10) M o ja m a tk a D iana - film dok Panoram a, P ogoda M ja k m iłość (95 7 ) 17.D5 R epublika D o y le 'ó w (7) 18.DD Panoram a, S port, P ogoda 18.5D Jeden z dziesięciu - te le tu rn ie j W spółczesna ro d z in a (10) Piłka ręczna m ężczyzn - MŚ. Polska - S łow enia 22.1D M a g a zyn Ekspresu R eporterów 23.1D P aszporty Polityki - uroczysta gala D.2D Na linii s trz a łu (15) TVN TVN / 3 -T 5.00 U w aga! - p ro g ra m in te rw e n c y jn y 5.20 R o z m o w y w to k u - ta lk s h o w 6.20 M a n g o - T elezakupy 7.25 D e te k ty w i - p ro g ra m k ry m in a ln y 8.00 Dzień d o b ry T V N - m agazyn N a W sp ó ln e j o b y c z a jo w y Sąd ro d z in n y - p ro g ra m s ą d o w y S ędzia A n n a M a ria W e so ło w s ka O stry d y żu r XI o b y c z a jo w y U k ry ta p ra w d a - p ro g ra m o b y c z a jo w y W - 11 W y d z ia ł Ś ledczy R o z m o w y w to k u - ta lk s h o w D e te k ty w i U k ry ta p ra w d a - p ro g ra m o b y c z a jo w y ŻYCIE BYTOMSKIE Lalka (1) - Powrót, reż. hit Ryszard Ber, wyk. Małgorzata Braunek, Jerzy Kamas, Alina Jankowska, Anna Milewska, Zofia Mrozowska, Bogdan Baer, Mieczysław Czecho wicz, Jan Englert, S tefan Friedm an, Emil K arew icz 2.45 M a g a zyn Ekspresu R e porterów 3.30 R epublika D o y le 'ó w (6 ) 4.15 R epublika D o y le 'ó w (7) 5.00 Z a kończenie p rog ram u 0 / 3 -T 5.55 W e D w o je - pro g ra m ro z ry w k o w y 7.D5 M ęski Typ 2. M ich a ł U rb a n ia k - ta lk s h o w ro z ry w k o w y 7.35 P lotkara o b y cz a jo w y 8.35 Sąd ro d z in n y - pro g ra m s ą d o w y 9.3D Sędzia A n n a M a ria W e so ło w ska 1D.3D Zaklinaczka d u c h ó w 11.3D M a n g o Telezakupy 13.D5 Bez śladu sensacyjny 14.DD Sąd ro d z in n y - pro g ra m s ą d o w y 15.DD Sędzia A n n a M a ria W e so ło w ska 16.DD O stry d y żu r o b y cz a jo w y 17.DD B rzydula o b y cz a jo w y 18.D5 Zaklinaczka d u c h ó w 19.DD Bez śladu sensacyjny Fakty, S port, P ogoda 5.55 K aw a czy herbata? 6.00 N o w y dzień z Polsat N ews 8.00 W iado m o ści, Pogoda 7.30 P rzygod y A n im k ó w 8.08 Polityka p rzy kaw ie 8.00 P inky i M ózg 8.30 M agiczne p rz y g o d y m isia R uperta (1) 8.30 S cooby D oo anim C zarodziejki 8.40 Tom ek i przyjaciele (2 6 ) D opóki śm ierć nas nie rozłączy 8.50 Telezakupy Ś w iat w e d łu g K iepskich 9.30 Planeta Z iem ia (2) - G óry dok Dlaczego ja? W ielkie S anktuaria Polski - Ś w ięta Lipka Szpilki na G iew oncie Plebania (1412) - te le n o w e la D om nie d o poznania M o d a na sukces (5 75 3) P ierwsza m iłość W iado m o ści Trudne s p ra w y A g robiznes W yd a rze n ia, Pogoda Planeta Z iem ia - W s łodkich w o d a c h In te rw e n cja dok M a la n o w s ki i Partnerzy Jaka t o m elodia? Dlaczego ja? P ierwsza m iłość Klan ( ) - te le n o w e la W id e o te k a - 60 h itó w na 6 0 lat! W yd a rze n ia, S port, Pogoda W iadom o ści, P ogoda Ś w iat w e d łu g K iepskich B lon dynka (7) - P ożegnanie s n ó w Opancerzony - film akcji, USA, hit 2009, reż. Nimrod Antal, wyk. Matt M o d a na sukces ( ) Dillon, Jean Reno, Laurence Fish17.00 Teleexpress, P ogoda burne, Skeet Ulrich, Columbus Short, Jaka to m elodia? Amaury Nolasco, Milo Ventimiglia Klan ( ) - te le n o w e la G łó w n y m b o h a te re m je s t m ło d y s tra ż C hich o t losu (8 ) - P o w ró t d o n o rm y nik, tra n s p o rtu ją c y p ienią dze w o p a n cerzone j fu rg o n e tc e ba n k o w e j, k tó ry W ie c z o ry n ka zostaje zm u sz o n y przez s w o ic h w s p ó ł19.30 W iadom o ści, S port, Pogoda p ra c o w n ik ó w -w e te ra n ó w d o udziału w Goldeneye - film sensacyjny, USA, z u ch w a łe j kradzieży m ilio n ó w d o la ró w. hit Wielka Brytania, reż. Martin Camp D o tą d ci fu n k cjo n a riu s ze firm y o c h ro niarskiej ryzykow ali życie dla banku, bell, wyk. Sean Bean, Izabella Scorupco, Pierce Brosnan, Famke Jannsen te ra z sta w ia ją w s zy s tko na je d n ą kartę i p o s ta n a w ia ją okraść s w o je g o22.30., p ra P rzebłysk ju tra (5 ) P rzebłysk ju tra (6 ) c odaw cę. Plan je s t genialnie p ro s ty i 0.15 N ad rzeką, k tó re j nie m a - film o b y cz a o g ro m n a fo rs a ju ż w zasięgu ich rąk, jo w y Polska, reż. A n d rz e j Barański, w yk. g d y s p raw a zaczyna się k om pliko w ać. M a re k B ukow ski, Joanna TrzepiecińW Los A ngeles w y b u ch a strzelanina. ska, M a rta K onarska, Tom asz Hudziec, K rw a w y fin a ł w y d a je się n ie u n ik n io n y M iro s ła w Baka, A d ria n n a B iedrzyńska, CSI. K rym in a ln e z agadki N o w e g o Jorku M a g d a S choll, A n d rz e j M astalerz Law ina - th rille r k a ta s tro fic z n y USA, 1.50 R eportaż Jedynki - M a fia - re a ktyw a cja 1999, reż. S teve K roschel, w y k. T hom as - P ruszków w białych kołnierzykach. Ian G riffith, G e o ffre y Lower, H ilary S he 2.20 N otacje - B arbara W inkiel. Lata z a p i pard, John A sh to n, Caroleen Feeney sane s ło w a m i - cykl dok Z a g a d ko w a noc 2.40 Z a g a d ko w a Jedynka 3.00 Zza ka m e ry 3.40 Zakończenie dnia 3.15 Tajem nice losu TV 4 0 / 3 -T E! TVN 0 / 3 -T 7.25 D e te k ty w i - p ro g ra m kry m in a ln y 5.10 In s p e kto r G adget 5.30 T riu m f m iłości m usic 7.30 G liniarz i p ro k u ra to r 8.30 K om isarz Rex 9.30 U k ry ta m iłość Ł o w c a krokodyli: dzienniki O saczona TV M a rk e t D ziew czyny z fo rtu n ą K om isarz Rex G liniarz i p ro k u ra to r U k ry ta m iłość G alileo Extra M istrz Kuchni: Juniorzy Ś m ierć na ta le rz u CSI: K rym in a ln e zagadki M iam i 8.00 Dzień d o b ry TVN - m agazyn N a W sp ó ln e j o b y c z a jo w y Sąd ro d z in n y - p ro g ra m s ą d o w y S ędzia A n n a M a ria W e so ło w s ka O stry d y żu r XI o b y c z a jo w y U k ry ta p ra w d a - p ro g ra m o b y c z a jo w y W - 11 W y d z ia ł Ś ledczy R o z m o w y w to k u - ta lk s h o w D e te k ty w U k ry ta p ra w d a - p ro g ra m o b y c z a jo w y Fakty, S po rt, P ogoda U w aga! - p ro g ra m in te rw e n c y jn y N a W sp ó ln e j o b y c z a jo w y 5.55 Z ło to p o lsc y (2-3 ) - te le n o w e la 7.D5 M ja k m iłość (122) 8.DD Pytanie na śniadanie 1D.5D Lokato rzy (217) 11.2D Telezakupy K u ró w - z a p o m n ia n e m iasteczko żyd o w s k ie - re p o rta ż Ja to m am szczęście! - ulubione skecze Tancerze (11) - U w ierzyć w siebie B arw y szczęścia (8 6 0 ) 14.1D W spółczesna ro d z in a (11) M e d u z y a ta k u ją - film dok D5 18.DD Panoram a, P ogoda M ja k m iłość (9 5 8 ) R epublika D o y le 'ó w (S ) Panoram a, S port, Pogoda 18.5D Jeden z dziesięciu (2 4 ) - te le tu rn ie j 19.3D W spółczesna ro d z in a (11) Ja to m am szczęście! - ulubione skecze 2D.D5 B arw y szczęścia (S61) 2D.4D Na d o b re i na z łe (507 ) Na dwa fronty - komedia, Kanada, hit reż. Rachel Talalay, wyk. Peter Gal lagher, Carly Pope, Donnelly Rhodes R eporter Polski - m agazyn P ow rót d o życia - s. II (19) - K rew 0.45 Dudi - film dok R eporter Polski - m agazyn 2.25 Na d w a fro n ty - kom edia, Kanada, reż. Rachel Talalay w y k. Peter G allagher, Carly Pope, D onnelly Rhodes 4.00 P o w ró t d o ż ycia - s. II (19) TVN 7 0 / 3 -T 5.55 W e D w oje - pro g ra m ro z ry w k o w y 7.D5 M ęski Typ 2. A rtu r B oruc - ta lk show ro z ry w k o w y 7.35 O stry dy żu r o b y cz a jo w y 8.35 Sąd ro d z in n y - prog ram s ą do w y 9.3D Sędzia A n n a M a ria W esołow ska 1D.3D Zaklinaczka d u c h ó w 11.3D M a n g o Telezakupy 13.D5 Bez śladu sensacyjny 14.DD Sąd ro d z in n y - prog ram s ą dow y 15.DD Sędzia A n n a M a ria W esoło w ska 16.DD O stry dy żu r o b y cz a jo w y 17.DD B rzydula o b y cz a jo w y 18.D5 Zaklinaczka d u c h ó w 19.DD Dr House I o b y cz a jo w y 6.00 N o w y dzień z Polsat N ews 7.30 P rzygody A n im k ó w 8.00 Pinky i M ózg 8.30 M iś Yogi 9.00 C zarodziejki D opóki śm ierć nas nie rozłączy Ś w iat w e d łu g Kiepskich Dlaczego ja? Szpilki na G iew oncie D om nie d o poznania P ierwsza m iłość Trudne s p raw y W yd arzen ia, Pogoda In te rw e n cja M a la n o w s ki i Partnerzy Dlaczego ja? P ierwsza m iłość W ydarzen ia, S port, Pogoda Ś w iat w e d łu g Kiepskich Kung Fu S zał - kom edia, H o n g k o n g / C hiny , reż. S tephen C how, w y k. S tephen C how, Shengyi Huang, W ah Y uen, X ia o g a n g Feng, Zhi H ua D ong D robny złodzie jaszek S ing m a rz y by z osta ć be z w zg lę d n y m gan g s te re m. Na osiedlu z najdują cym się p o d ko n tro lą m a fii prób uje w y łu d z ić pieniądze od m iejscow ych, k tó rz y o k azują się z a k a m u flo w a n y m i m istrza m i ku n g fu. D zia ła n ia Singa z w racają na niego u w agę p rz e s tę p có w zn a n ych ja k o A xe G ang co p ro w a d zi w efekcie d o serii za ska ku ją cych w y d a rz e ń Świntuch 3. Zemsta - komedia, hit Kanada/USA, 1985, reż. James Komack, wyk. Dan Monahan, Kaki Hunter, Scott Colomby, W yatt Kni ght, Tony Ganios, Mark Herrier, Chuck Mitchell, Nancy Parsons 0.35 Nie w kładaj palca m iędzy drzw i - komedia, USA, 1994, reż. W o ody Allen, w yk. Michael J. Fox, A ustin Pendleton, D om DeLuise, Edward Herrm ann, Josef Sommer, Julie Kavner, M ayim Bialik, W o ody Allen 2.35 Zza kam ery 2.50 Tajem nice losu 5.00 W sta w a j! G ram y! TV 4 0 / 3 -T E! 5.10 In s p e kto r G adget 5.30 T riu m f m iłości m usic 7.30 G liniarz i p ro k u ra to r 8.30 K om isarz Rex 9.30 U k ry ta m iłość U k ry ta m iłość In s p e kto r G adget O saczona TV M a rk e t D ziew czyny z fo rtu n ą K om isarz Rex G liniarz i p ro k u ra to r U k ry ta m iłość U k ry ta m iłość W - 11 W y d z ia ł Ś ledczy G alileo Extra U w aga! - p ro g ra m in te rw e n c y jn y Britannic - film akcji, Wielka Bryta N a W sp ó ln e j o b y c z a jo w y hit nia, USA, 2000, reż. Brian Trenchard - Smith, wyk. Amanda Ryan, Ben W - 11 W y d z ia ł Ś ledczy Daniels, Edward Aterton, Jacqueline Bisset, John Rhys - Davies D anika - film fa b u la rn y USA, , reż. A riel V ro m e n, w y k. Kyle Gallner, M arisa Gra - film sensacyjny, USA 1997, hit reż. David Fincher, wyk. Michael A g enci NCIS. Los A n g e le s K uba W o je w ó d z k i - ta lk s h o w 0.30 The Event. Z darze n ie sensacyjny 1.25 U w aga! - p ro g ra m in te rw e n c y jn y 1.40 A rk a n a m agii 3.00 Koniec p ro g ra m u TV POLONiA Douglas, Sean Penn, Deborah Unger, James Rebhorn, Peter Donat, Carroll Baker, Armin Mueller - Stahl Nie z te g o ś w ia ta Bones - film horror, USA 2001, reż. Ernest R. Dickerson, w y k. S noop Dogg, Pam Grier, M ichael T W eiss, C lifto n Powell, Ricky Harris 1.40 A rk a n a m agii I t Ti J I ii T v ip lk U. i Rozpalić ogień - film obyczajowy, hit Francja, USA, RPA, Wielka Brytania 2006, reż. Phillip Noyce, wyk. Hm Robbins, Derek Luke, Bonnie Henna, Mncedisi Shabangu, Terry Pheto Bez śladu sensacyjny C zło w ie k z blizną - film sensacyjny USA 1983, reż. Brian De Palma, w y k. A l Pacino, Steven Bauer, M ichelle P feiffe r, M a ry Elizabeth M a s tra n to n io, R obert Loggia, F M urray A b ra h a m, Harris Y ulin 2.35 A rk a n a m agii Spacer po linie - film biograficzny, hit USA, 2004, reż. James Mangold, wyk. Reese Whiterspoon, Joaquin Phoenix 1.45 CSI: K rym in a ln e z agadki M iam i 2.45 Gość W yd a rze ń - pro g ra m p u b licystyczn y 3.00 To b y ł dzień - pro g ra m p ub licystyczny 3.50 To b y ł dzień na św iecie - pro g ra m p u b licystyczn y m usic Tłumaczka - film sensacyjny, Wielka TV PULS w i- im m 6.00 Dyżur - reality TV 6.30 No problem! 7.00 Ti m on i Pum ba - anim acja 7.30 Przygody Sindbada żeglarza 8.30 Łow cy skarbów 9.30 Sekrety i kłam stw a - reality TV Dzika natura Sława i chw ała Podnieb ny horror - katastroficzny Sekrety i kłam stw a - reality TV Przygody Sindbada żeglarza Pixie i Dixie - anim acja Pingwi ny z M adagaskaru - anim acja Tarzan - se rial Łow cy s karbów Pixie i Dixie - anim acja Timon i Pum ba - anim acja Pingwiny z M adagaskaru - anim acja Zabój czy żar - film akcji Co d o sekundy - film przy g o do w y 0.00 G oło i w esoło - program rozryw ko w y 0.30 M uzyczne życzenia Barwy szczęścia (734) Polonia w Kom ie W iadom ości Londyńczycy II (6 ) K abaretow y Klub Dwójki - z ka baretem Jurki Inform acje kulturalne Zacisze gw iazd Złotopolscy (6 0 3 ) - tele now ela M arek Sierocki przedstawia W szystko przed nam i (26) - telenow ela17.20 Polo nia w K om ie Teleexpress Benefis - Zbi gniew a G órnego W ilnoteka Barwy szczęścia (734) Dobranocka W iadom ości Sport Pogoda W arto kochać (4 4 ) Polonia w Kom ie Polonia Pogoda K abareto w y Klub Dwójki - z kabaretem Jurki O pera cja Zycie (27) - cykl dok Serwis Info, Pogoda, Serwis sportow y - co pół godziny Serwis Info Raport z Pol ski Pogoda Serwis Info Pogo da Serwis sportow y Serwis Info Pogoda Rozm owa dnia Serwis Info Pogoda Serwis sportow y Ra po rt z Polski Serwis Info Biznes OTV - Pasmo lokalne Infoexpress M i nęła 20ta Pogoda Telekurier Ser wis Info Pogoda OTV - Pasmo lokalne Serwis Info Pogoda Sportow y W ieczór O jcow ie chrzestni Rosji - Uciekinier (1) dok. reż. Patrick Forbes 0.40 Infoexpress 0.50 M inęła 20ta 1.35 Telekurier 1.55 Serwis Info 2.41 Pogoda 2.47 S portow y W ieczór B arwy szczęścia (733) Polo nia w Kom ie W iadom ości Czas hono ru (61) Koncert zespołu Pustki w stu diu PR im. Agnieszki Osieckiej Tomasz Lis na żyw o Złotopolscy (602 ) - telenow ela Tygodnik G ospodarczy G aleria (119) Polonia w Kom ie Teleexpress D ziew czyny jednego Boga - film dok Infor m acje kulturalne Barwy szczęścia (733) - se rial D obranocka W iadom ości Sport Ojciec M ateusz (9 4 ) - P rzytułek - se rial Polonia w Kom ie Polonia Pogoda Sopot 88 - O bywatel G. C Paszporty Polityki - uroczysta gala 0.45 Galeria (119) 1.15 Rodzina Leśniewskich (2) 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis s p o rto w y - co pół godziny Serwis Info Raport z Pol ski Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportow y Serwis Info Po goda R ozm owa dnia Serwis Info Pogoda Serwis s p o rto w y Raport z Pol ski Pogoda Dla niesłyszących - Ser w is Info Biznes OTV - Pasmo lokalne Infoexpress M inęła 2 0ta Pogo da Telekurier Serwis Info Pogoda OTV - Pasmo lokalne Losowanie LOT TO Serwis Info Pogoda Spor to w y W ieczór Taka historia - film dok Infoexpress 0.50 M inęła 2 0ta 1.35 Telekurier 1.55 Serwis Info Pogoda 2.45 S portow y W ieczór EUROSPORT TELE S POLSAT Tenis. Australian Open, M elbourne, A ustralia 5.00 Tenis. Australian Open, M elbourne, A ustralia 7.00 Tenis. Australian O pen, M elbourne, Australia 9.00 Tenis. Australian Open, M elbourne, A ustralia Eurogole Tenis. Australian Open, M el bourne, A ustralia Snooker M asters, Londyn Snooker M asters, Londyn Tenis. A u stralian Open, M elbourne, A ustralia Euro gole Koszykówka. M agazyn Euroligi Euroli ga mężczyzn Koszykówka. Eurocup 1 finału Tenis. A ustralian O pen, M elbourne, Australia Tenis. Gem, set i M ats Tenis. A ustra lian O pen, M elbourne, A ustralia 0.00 Tenis.Australian O pen, M elbourne, A ustralia 1.00 Tenis. A ustra lian Open, M elbourne, Australia 6.00 Program rozryw kow y - program rozryw ko w y W strząs - film katastroficzny N ow a Ze landia 2008, reż. Brendan Donovan, w yk. Steve Joll, M adeline Horan, Sarah Peirse, Taungaroa Emi le G orączka w mieście Łow cy niew olników Straż graniczna 4 - se rial Straż graniczna M ro c z ny rycerz M iejskie legendy Irys Kom isariat Drugi Zgubna o fe rta - film sensacyjny K anada/ USA 1997, reż. Tony Johnston, w yk. J e ff Fahey Ga ry Bussey, Carrie - A nne Moss, Kim Coates M ło s n y tró jk ą t - program rozryw kow y Na zaw sze razem - film erotyczny 1.25 Nocny patrol 6.00 N o w y dzień z Polsat News 7.40 A w antura o kasę 8.35 Gra w ciem no 9.30 Rodzina zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza M am uśki G raczykow ie Rodzi na zastępcza Daleko od noszy Świat w e d łu g Kiepskich Rodzina zastępcza G raczykow ie - Buła i spóła Rodzina zastęp cza Daleko od noszy M am uśki Rodzina zastępcza M alanow ski i Partnerzy M alanow ski i Partnerzy Dlaczego ja? W ydarzenia Sport Pogoda Interw encja Trudne spraw y Rodzina zastępcza Świat w e dług Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy B hiti Brytania, Francja, USA 2005, reż. Syd ney Pollack, wyk. Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener, Jesper Chri stensen, Yvan Attal, Michael Wright 0.05 P raw o A g a ty o b y c z a jo w y 1.05 A g enci NCIS, Los A ngeles 2.00 U w aga! - p ro g ra m in te rw e n c y jn y 2.15 A rk a n a m agii Tom ei, Regina Hall CSI: K rym ina lne zagadki M iam i 0.40 P rzep ow iednia z A w in io n u 1.55 W z ó r 2.50 Gość W ydarzeń - p ro g ra m publicystyczny 3.00 To b y ł dzień - pro g ra m publicystyczny 3.50 To b y ł dzień na świecie - p ro g ra m publicystyczny m usic 5.10 Zakończenie p rog ra m u m u im 6.00 Dyżur - reality TV 6.30 W blasku fleszy Tim on i Pum ba - anim acja 7.30 Przygody Sindbada żeglarza 8.30 Łow cy skarbów 9.30 Sekrety i kłam stw a - reality TV Potęga przyrody dok Panny i w d o w y Taki jest św iat Sekrety i kła m stw a - reality TV Przygody Sindbada żeglarza Pixie i Dixie - anim acja P ingwi ny z Madagaskaru - anim acja Tarzan - se rial Ł ow cy skarbów Pixie i Di xie - anim acja Tim on i Pum ba - anim acja P ingwiny z M adagaskaru - anim acja Podwodna tajem nica - film akcji Kosmiczne ocieplenie - film akcji 0.00 G oło i wesoło - program rozryw kow y 0.40Taki jest św iat EUROSPORT TELE S POLSAT Tenis. A ustralian Open, M elbourne, A ustra 6.00 Program rozryw kow y C astor - pociąg lia 9.00 Tenis. A ustralian O pen, M elbourne, A u stralia Koszykówka. M agazyn Euroligi Eu śmierci - film akcji, Niem cy 1999, reż. Tobias Saal feld, w yk. Jorg Schuttauf, Claudia M ichelsen, Frank 6.00 N ow y dzień z Polsat News 7.40 Aw antura o kasę 8.35 Gra w ciem no 9.30 Rodzina zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza M am uśki Graczykowie Rodzi na zastępcza Daleko od noszy Świat w edług Kiepskich Rodzina zastępcza G raczykowie - Buła i spóła Rodzina zastęp cza Daleko od noszy Mam uśki Rodzina zastępcza M alanowski i Partne rzy M alanowski i Partnerzy Dlaczego ja? W ydarzenia Sport Pogo da Interw encja Trudne spraw y Rodzina zastępcza Ś wiat w edług Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy roliga mężczyzn N arciarstw o dow olne. PŚ, Roth G orączka w mieście M egeve, Francja Snooker Masters, Londyr Tenis. A ustralian O pen, M elbourne, Australia Łow cy niew olników Straż granicz na Straż graniczna Koszykówka. Eurocup 1 finału RAJDY M roczny rycerz M iejskie legendy TERENOWE. Dakar Etap Sporty M o to ro we. GTA D roga do Dubaju Pro wrestling. Ty Irys A kta Dresdena W yznanie - dram at, USA 2005, reż dzień z W W E Boks Gala m iędzynarodow a, M anchester Tenis. Gem, set i M ats Jonathan Meyers, w yk. Chris Pine, Cam eron Daddo, Peter Green, A dam Bussell Gdzie diabeł Tenis. Australian O pen, M elbourne, A ustralia 1.00 m ów i dobranoc Podniecający m ie Tenis. Australian O pen, M elbourne, Australia siąc m iodow y - film erotyczny 1.20 Nocny patrol i n

20 P rogram telew izyjn y 2G ŻYCIE BYTOMSKIE CZWARTEK, K aw a czy herbata? 8.00 W iado m o ści, Pogoda 8.08 P olityka p rzy kaw ie 8.25 M a rta m ó w i! - M a rta piecze (31) 8.55 Telezakupy 9.30 P laneta Ziem ia - W s łod kich w o d a c h dok M y W y O ni - m agazyn Plebania (1413) - te le n o w e la M o d a na sukces ( ) W iado m o ści A g rob iznes P laneta Ziem ia - Jaskinie dok Jaka t o m elodia? Klan ( ) - te le n o w e la W id e o te k a h itó w na 60 lat! - m a g a z yr W iadom o ści, Pogoda B lon dynka (8 ) - N oc s zczuroła pa M o d a na sukces (5 75 5) Teleexpress, Pogoda Jaka t o m elodia? Klan ( ) - te le n o w e la C h ich o t losu (9 ) - P odróżnik W ie c z o ry n ka W ia dom o ści, S port, Pogoda O jciec M a teusz (25) - W aga ciężka S praw a d la re p o rtera hit imieniny Piotra, Małgorzaty POLSAT N o w y dzień z Polsat News 7.30 P rzygody A n im k ó w 8.00 Pinky i M ózg 8.30 G ang M isia Yogi 9.00 C zarodziejki D opóki śm ierć nas nie rozłączy Ś w iat w e d łu g K iepskich Dlaczego ja? Szpilki na G iew oncie Dom nie d o poznania P ierwsza m iłość Trudne s praw y W yda rzen ia, Pogoda In te rw e n cja M a la n o w ski i P artnerzy Dlaczego ja? P ierwsza m iłość W ydarzen ia, S port, Pogoda Ś w iat w e d łu g K iepskich Hitch. Najlepszy doradca przecięthit nego faceta - komedia, USA, 2005, reż. Andy Tennant, wyk. Will Smith, Adam Arkin, Amber Valletta, Julie Ann Emery, Eva Mendes, Kevin James A lex H itc h Hitchens to s łynny - i a n o n im o w y - n o w ojorski lekarz serc, k tó ry za o d p o w ie d n ią o p ła tą p om aga nieśm ia łym fa c e to m z d o b yć k obiety ich m arzeń. Podczas s potkań ze sw o im klientem, A lb e rte m, ła g o d n ym księgow ym, pora ż onym urod ą g w iazdy, A llegry Cole, Hitch odnajduje s w oją p o łó w k ę w o sobie Sary Melas, dziennikarki plotkarskiej kolu m ny śledzącej każdy k ro k Allegry, Z pozoru z atw ardziały kawaler, Hitch niespodzie w anie dla sam ego siebie zakochuje się w Sarze, rasow ej reporterce, któ re j kolej nym celem je st zdem askow anie s ły n nego na M an h a tta n ie d ora dcy d o s praw randek K siężniczka i żo łn ie rz - m e lo d ra m a t, USA, 2001, reż. M ike Robe 0.00 Zabić w s p o m n ie n ia - d ra m a t, USA, 2007, reż. M ike Binder 2.25 Z a g a d ko w a noc 3.25 Zza kam ery 5.55 K aw a czy herbata? 8.00 W iado m o ści, Pogoda 8.09 P olityka p rzy kaw ie 8.30 Dom isie - D om isiow e grosiki 8.55 Telezakupy 9.30 Planeta Z iem ia (4 ) Jaskinie dok S łow nik polski Plebania (1414) - te le n o w e la M o d a na sukces (575 5) W iado m o ści A g robizn es Nie m a rady na o d pady? - D rugie życie ś w ie tló w k i. - m aga zyn ekolog iczny Z w ie rzę ta Ś w iata - M a łp i g ang - S łodka zem sta. dok Jaka t o m elodia? Klan ( ) - te le n o w e la W id e o te k a h itó w na 60 lat! - m agazyn W iadom o ści, Pogoda S praw a d la re p o rte ra W ie c z o ry H u m o ru i S atyry - Lidz bark Tom asz Jachim ek M o d a na sukces Teleexpress, P ogoda Jaka t o m elodia? N ja k Neo - N ó w k a - pro g ra m ro z ry w kow y Ranczo (47) - W s am o p o łu d n ie W ie c z o ry n ka W ia dom o ści, S port, P ogoda Szpiedzy w W arszaw ie (2 ) Francuski nu m e r - kom edia, Polska, hit reż. R obert W ic h ro w sk i, w y k. K arolina G ruszka, Jan Frycz, Jakub Tolak, Yaya Sam ake, M aciej Stuhr, R obert W ię c k ie w icz, P iotr B orow ski, M arcin Dorociński, K rz ys z to f K iersznow ski, B ronisław W ro cław ski Lokum - thriller, USA, reż. John Hamilton, wyk. Victoria Sanchez, David Carradine, Jack Langedijk, Danny Nucci 1.00 M istrzo w ie h o rro ru - Taniec um arłych 2.05 Z a g a d ko w a Jedynka 3.05 Zakończenie d nia Z ło to p o lsc y (6-7) - te le n o w e la M ja k m iłość (124) Pytanie na śniadanie Lokatorzy (219) - Lekcja m iłości Telezakupy S ztuka ż ycia (5 4 ) Ja to m am szczęście! - ulub io n e skecze Tancerze (13) - M agiczne pastylki R odzinka.pl (5 6 ) W sp ółczesna ro d z in a (13) Ja to m am szczęście! - ulub io n e skecze Ballada o p ra w d z iw y m k łam stw ie, cz. 2 - film dok Panoram a, P ogoda K a b a re to w y p o je d yn e k g ig a n tó w Dr House - s. VII (143) Panoram a, S port, P ogoda Jeden z dziesięciu - te le tu rn ie j W spółczesna ro d z in a (13) Ja to m am szczęście! - ulub io n e skecze B arw y szczęścia (8 6 2 ) R odzinka.pl (65, 6 6 ) 5.10 D ekoratorm a 5.30 T riu m f m iłości m u sic 7.30 G liniarz i p ro k u ra to r 8.30 Kom isarz Rex 9.30 U kryta m iłość D ekoratornia O saczona TV M a rk e t D ziew czyny z fo rtu n ą Kom isarz Rex G liniarz i p ro k u ra to r U kryta m iłość G alileo Extra 7.25 D e te k tyw i - p ro g ra m kry m in a ln y 8.00 Dzień d o b ry TVN - m agazyn N a W sp ó ln e j o b y c z a jo w y Sąd ro d z in n y - p ro g ra m s ą d o w y S ędzia A n n a M a ria W e so ło w s ka O stry d y ż u r XI o b y c z a jo w y U k ry ta p ra w d a - p ro g ra m o b y c z a jo w y W - 11 W y d z ia ł Ś ledczy R o z m o w y w to k u - ta lk s h o w D e te k ty w U k ry ta p ra w d a - p ro g ra m o b y c z a jo w y Fakty, S p o rt, P ogoda U w aga! - p ro g ra m in te rw e n c y jn y 5.55 W e D w oje - pro g ra m ro z ry w k o w y 7.05 M ęski Typ 2. Jerzy D ziew ulski - ta lk s h o w ro z ry w k o w y 7.35 O stry d y ż u r o b y cz a jo w y 8.35 Sąd ro d z in n y - pro g ra m s ą dow y 9.30 Sędzia A n n a M a ria W e so ło w ska Zaklina czka d u c h ó w M a n g o Telezakupy Dr House I o b y cz a jo w y Sąd ro d z in n y - pro g ra m s ą dow y Sędzia A n n a M a ria W e so ło w ska O stry d y ż u r o b y cz a jo w y B rzydula o b y cz a jo w y Zaklinaczka d u c h ó w Dr House I o b y cz a jo w y 5.10 In s p e kto r G adget 5.30 T riu m f m iłości m usic 7.30 G liniarz i p ro k u ra to r 8.30 K om isarz Rex 9.30 U k ry ta m iłość In s p e kto r G adget O saczona TV M a rk e t D ziew czyny z fo rtu n ą K om isarz Rex G liniarz i p ro k u ra to r U k ry ta m iłość M istrz Kuchni: Juniorzy Rewolwer i melonik - film sensahit cyjny, USA 1998, reż. Jeremiah S. Chechik, wyk. Jeremiah Chechik, Ralph Fiennes, Uma Thurman, Sean Connery, Jim Broadbent, Fiona Shaw, Patrick Macnee C hłopcy z fe ra jn y - film sensacyjny USA 1990, reż. M a rtin Scorsese, w y k. Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci 1.00 Kim je s t Jackson Pollock? - film d o k u m e n t, USA , reż. H arry M oses, w y k. Teri H o rto n, Tod V olpe, Ben Heller 2.30 A rk a n a m agii Jak stracić przyjaciół i zrazić do hit siebie ludzi - komedia, Wielka Bry tania, 2008, reż. Robert B. Weide, obsada Megan Fox, Simon Pegg, Janette Scott, Kelan Pannell, Max Minghella, Gillian Anderson S padkobiercy Film ero ty c zn y 1.15 Steven Seagal: Na straży praw a 2.15 Gość W ydarzeń 2.30 To b y ł dzień - pro g ra m publicystyczny 3.25 To b y ł dzień na świecie p ro g ra m publicystyczny hit lina Gruszka, Jan Frycz, Jakub Tolak, Yaya Samake, Maciej Stuhr, Robert Więckiewicz, Piotr Borowski, Marcin Dorociński, Krzysztof Kiersznowski, Bronisław Wrocławski 2.00 S praw a dla re p o rtera 2.55 N otacje - Józefa Życińska. C hciałam tej w olności - cykl dok Z a g a d ko w a Jedynka Zakończenie d nia 4.50 Z ło to p o lsc y (4 ) - Z a k ła d - te le n o w e la Z ło to p o lsc y (5 ) - Kolacja - te le n o w e la M ja k m iłość (123) Pytanie na śniadanie Lokatorzy (218) - Fałszywe w nioski Telezakupy P ożyteczni.pl (4 8 ) Tancerze (l2 ) U kresu sił B arw y szczęścia (861) W spółczesna ro d z in a (12) Ja to m am szczęście! - ulub io n e skecze Ballada o p ra w d z iw y m k łam stw ie, cz. 1 - film dok. Panoram a, P ogoda Na d o b re i na złe (5 07 ) - G ra o życie R epublika D o y le 'ó w (9 ) P anoram a, S port, P ogoda Jeden z dziesięciu (25) - te le tu rn ie j W spółczesna ro d z in a (12) Piłka ręczna m ężczyzn - MŚ. Polska - Serbia Piłka ręczna m ężczyzn - MŚ. Polska - Serbia Dr House - s. V II (143) Felieton Kocham K ino Oda do radości - film obyczajowy, Polska, reż. Anna Kazejak - Dawid, Jan Komasa, Maciej Migas, wyk. Lesław Żurek, Małgorzata Bucz kowska, Barbara Kurzaj, Dorota Pomykała, Piotr Głowacki, Jadwiga Jankowska - Cieślak, Roma Gasiorowska, Maciej Kozłowski A gnieszki tu nie m a - film dok. M a tk a sw o je j m a tki - d ra m a t, Pol ska, reż. R obert G liński, w y k. K rystyna Janda, M aria S ew eryn, Joanna Ż ó łk o w ska, W a n d a W łlk o m irsk a, Jerzy Stuhr, Emilian K am iński, Jerzy Karaszkiewicz, H anna S ta n kó w n a, A n d rz e j Nejm an, K rystyna Tkacz A rt Noc. M ich a ł U rbaniak - UrbCircus - koncert Zakończenie d nia 5.55 W e D w oje - p ro g ra m ro z ry w k o w y 7.05 M ęski Typ 2. Z b ig n ie w B oniek - ta lk s h o w ro z ry w k o w y 7.35 O stry d y żu r o b y cz a jo w y 8.35 Sąd ro d z in n y - pro g ra m są d o w y 9.30 Sędzia A n n a M aria W e so ło w s ka Zaklinaczka d u c h ó w M a n g o Telezakupy Dr House I o b y cz a jo w y Sąd ro d z in n y - pro g ra m są d o w y Sędzia A n n a M aria W e so ło w s ka O stry d y żu r o b y cz a jo w y B rzydula o b y cz a jo w y Zaklinaczka d u c h ó w Dr House I o b y cz a jo w y hit Zawód. szpieg - film sensacyjny, hit Wielka Brytania/USA 2001, reż. Tony Scott, wyk. Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack, Stephen Dillane, Larry Bryggman, Marianne Jean - Baptiste 1.00 A g enci NCIS. Los A ngeles 1.55 U w aga! - p ro g ra m in te rw e n c y jn y 2.10 A rk a n a m agii 3.30 K oniec p ro g ra m u PIĄTEK, TVP 2 A n a to m ia p ra w d y (3 ) Z agu bieni VI (3 ) Francuski numer - komedia, Polska, reż. Robert Wichrowski, wyk. Karo 7.25 D e te k tyw i - p ro g ra m kry m in a ln y 8.00 Dzień d o b ry TVN - m agazyn N a W sp ó ln e j o b y c z a jo w y Sąd ro d z in n y - p ro g ra m s ą d o w y S ędzia A n n a M a ria W e so ło w s ka O stry d y żu r XI o b y c z a jo w y U k ry ta p ra w d a - p ro g ra m o b y c z a jo w y W - 11 W y d z ia ł Ś ledczy R o z m o w y w to k u - ta lk s h o w D e te k ty w U k ry ta p ra w d a - p ro g ra m o b y c z a jo w y Fakty, S p o rt, P ogoda U w aga! - p ro g ra m in te rw e n c y jn y N a W sp ó ln e j o b y c z a jo w y W - 11 W y d z ia ł Ś ledczy K uch enne re w o lu c je - p ro g ra m kulina rn o - ro z ry w k o w y imieniny Antoniego, Rościsława TVP W rękach wroga - film wojenny, hit USA, 2004, reż. Tony Giglio, wyk. Rozkoszny domek - komedia, Scott Caan, Somehalder Ian, Til USA 1988, reż. George Roy Hill, Schweiger, William H. Macy wyk. Chevy Chase, Madolyn Smith Osborne, Kevin O'Morrison CSI: K rym inalne zagadki M iam i Z w ycięzcy i grzesznicy - film fa b u la rn y D o w o d y zb ro d n i kry m in a ln y H ongkon g, 1983, reż. S am m o H ung S w eeney Todd. D em oniczny g o lib ro d a Kam - Bo, w y k. Jackie Chan, S a m m o z Fleet S treet - film horror, W ielka B ry H ung Kam - Bo, Biao Y uen ta n ia, USA 2 007, reż. T m B urton, w y k W z ó r Johnny Depp, Helena B onham Carter, 2.15 Gość W yda rzeń A lan Rickm an, T m o th y Spall 2.30 To b y ł dzień - pro g ra m publicystyczny A rk a n a m agii 3.25 To b y ł dzień na świecie Druga s tro n a m edalu - ta lk s h o w I 2 B Wyścig śmierci 2 - film akcji, Niemcy, hit Republika Południowej Afryki, reż. Roel Reiné, wyk. Sean Bean, Danny Trejo, Luke Goss K rym inalne zagadki Las V egas - s. X (6 ) serial 0.30 E kstradycja I (5-6 ) 2.40 W yścig śm ierci 2 - film akcji, N iem cy R epublika P o łu dniow ej A fry k i, reż. Roel Reiné, w y k. Sean Bean, D anny Trejo 4.20 R epublika D o y le 'ó w (9 ) W lim Ł it O I Barwy szczęścia (736) Polonia w Kom ie W iadom ości M jak m łość (9 4 3 ) Koncert Jacka Stachurskiego Lotnicy kosm onauci - film dok Zło topolscy (6 0 5 ) - telenow ela Hala od lo tó w - talk - show Dwie strony medalu (109) - se rial Polonia w Kom ie Teleexpress program rozryw kow y Ex Libris Barwy szczęścia (736) D obranocka W iadom ości Sport Pogoda Na d obre i na złe (505 ) Polonia Pogoda Polowanie na m uchy - film obycza jo w y 0.35 Polonia w Kom ie 0.45 D w ie strony m e dalu (109) 1.15 M ordziaki - (1) 1.45 D obranocka za oceanem 2.00 W iadom ości 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sp ortow y - co pół godziny Serwis Info Raport z Pol ski Pogoda Serwis Info Pogo da Serwis sportow y Serwis In fo Pogoda R ozm owa dnia Serwis Info Pogoda Serwis spo rtow y Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biz nes OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Forum Pogoda Telekurier Serwis Info Pogoda OTV - Pasmo lo kalne Serwis Info Pogoda Spor to w y W ieczór W spólny dom - film dok Infoexpress 0.40 Forum 1.25 Telekurier 1.45 Serwis Info 2.31 Pogoda 2.37 S portow y W ieczór 3.00 By ło, nie m inęło 3.30 Polska w edług Kreta EUROSPORT TELE S 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportow y - co pół godziny Serwis Info Raport z Pol ski Pogoda Serwis Info Pogo da Serwis sportow y Serwis Info Pogoda Rozm owa dnia Serwis Info Pogoda Serwis s portow y Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biz nes OTV - Pasmo lokalne Infoexpress M inęła 2 0ta Pogoda Telekurier Serwis Info Pogoda OTV - Pa sm o lokalne Losowanie LOTTO Serwis Info Jan Pospieszalski. Bliżej - program publi cystyczny Pogoda S portow y W ieczór 0.00 Handel żyw ym tow arem - nieczyste sumienie Europy - film dok Infoexpress EUROSPORT TELE S POLSAT Tenis. Australian O pen, M elbourne, Australia 9.00 Tenis. Australian O pen, M elbourne, Australia Tenis. Australian Open, M elbourne, A ustra lia Sporty M otorow e. GTA Droga do Dubaju Koszykówka. M agazyn Euroligi Euroliga m ężczyzn Snooker M asters, Londyn Tenis. Australian Open, M elbourne, A ustralia Snooker Masters, Londyn Biathlon. PŚ, A nth o lz Sprint kobiet Narciarstwo dowolne PŚ, Lake Placid, Stany Zjednoczone A rm w restling. PAL / NAL PIŁKARZYKI. PŚ, N an tes, Francja Finał m ężczyzn M agazyn. W atts Tenis. Gem, set i M ats Tenis. A ustra lian O pen, M elbourne, A ustralia 1.00 Tenis. A ustra lian Open, M elbourne, Australia 6.00 Program rozryw kow y Tajemnica Hid den Lake - dram at, USA 2006, reż. Penelope Buitenhuis, w yk. Rena Sofer, W inston Rekert, Lin da Darlow, A dam Herrington Gorączka w mieście Łow cy niew olników - se rial Straż graniczna Straż graniczna M roczny rycerz M iejskie legendy Irys Oblicza strachu Przerwany lo t - film sensacyjny, USA 1998, reż. Jerry P Jacobs, w yk. M ichael D u diko ff, Tone Loc, Felicity W ater m an, Jay A nthony, Nicolas Coster M ło sn y tró jk ą t - program rozryw kow y Odnaleziona m łość - film erotyczny 1.20 Nocny patrol 6.00 N o w y dzień z Polsat N ews 7.40 A w antura o kasę 8.35 Gra w ciem no 9.30 Rodzina zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza M am uśki G raczykow ie Rodzi na zastępcza Daleko od noszy Świat w ed ług Kiepskich Rodzina zastępcza G raczykow ie - Buła i spóła Rodzina zastęp cza Daleko od noszy M am uśki Rodzina zastępcza M alanow ski i Partne rzy M alanow ski i Partnerzy Dlaczego ja? W ydarzenia S port Pogoda Interw encja Trudne spraw y Rodzina zastępcza Świat w e dług Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne spraw y T viplku.i p 6.00 Dyżur - reality TV 6.30 M enu na m iarę 7.00 Tim on i Pum ba - anim acja 7.30 Przygody Sindbada żeglarza 8.30 Łow cy skarbów 9.30 Sekrety i kłam stw a - reality TV Potęga przy rody dok Najpiękniejsze baśnie bra ci G rim m : Śnieżka i Różyczka - baśń Kręci m y z gwiazdam i Sekrety i kłam stw a - reality TV Przygody Sindbada żeglarza Pixie i Dixie - anim acja Pingwiny z M adaga skaru - anim acja Tarzan Łowcy skarbów Pixie i Dixie - anim acja Tim on i Pum ba - anim acja Pingwiny z M ada gaskaru - anim acja U kom edia A larm - film akcji 0.00 G oło i w esoło - program rozryw kow y 0.30 Kręcim y z gwiazdam i I Barwy szczęścia (73 5) Polo nia w Kom ie W iadom ości M jak m i łość (942 ) XII M azurska Noc Kaba retow a - M rągow o Operacja Życie (27) - cykl dok M am przepis na pielgrzym ow a nie - cykl dok Złotopolscy (6 0 4 ) - teleno w e la Koncert zespołu Formacja Nieżywych S cha buff W szystko przed nami (27) - telenow ela17.20 Polonia w Kom ie Teleexpress Tercet Egzotyczny - koncert In fo rm a cje kulturalne Barwy szczęścia (735) Dobranocka W iadom ości Sport O ficerow ie (6 ) Polonia w Ko m ie Polonia Pogoda Nowa (10) Lotnicy kosm onauci - film dok Ii I v TV PULS im m m J Władca pierścieni. Dwie w ieże hit - film przygodowy, Nowa Zelandia, Niemcy, USA 2002, reż. Peter Jack son, wyk. Elijah Wood, Ian McKel len, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Sean Astin, John Rhys - Davies A m e ry ka ń sk i n in ja II - film sensacyjny, USA 1987, reż. Sam Firstenberg, w y k. M ichael D u d ik o ff, S teve Jam es, Larry P oindexter, G ary C onw ay, J e ff W e sto n 1.35 C a lifo rn ica tio n III k o m e d io w y 2.10 W sz y stk ie w cie le n ia Tary 2.40 U w aga! - p ro g ra m in te rw e n c y jn y 2.55 A rk a n a m agii t m J Ii I T viplku.i 6.00 Program rozryw kow y W yścig z ży 3.00 Tenis. Australian O pen, M elbourne, A ustralia w io łe m - film katastroficzny USA 2003, reż. Neil 9.00 Skoki narciarskie, PŚ, Sapporo, Japonia K w a Kinsella, w yk. Ted M cg inley Linda Purl, Stacy Kelifikacje Tenis. Australian Open, M elbourne, ach, Myles Jeffrey, Nicole Paggi Gorączka A ustralia NARCIARSTWO DOW OLNE. PŚ, w mieście Łow cy nie w olników - se Lake Placid, Stany Zjednoczone Skoki nar rial Straż graniczna Straż ciarskie, PŚ, Sapporo, Japonia Kwalifikacje graniczna M roczny rycerz Snooker M asters, Londyn SNOWBOARD M iejskie legendy Irys MŚ, Q uébec SNOWBOARD. MŚ, Québec Kino twardzieli. Tożsam ość - thriller Skoki narciarskie. PŚ, Sapporo, Japonia K w a Enrico Pavoni - w ielki architekt m otoryzacji - pro lifikacje P łka nożna. Bundesliga, Zapowiedź gram dok Kino tw ardzieli. Operacja Kobra kolejki P łka nożna. Bundesliga 18. kolejka - film sensacyjny USA 1997, reż. Fred Olen Ray, Schalke 0 4 (N iem cy) - Hannover 9 6 (N iem cy) w yk. Don The Dragon' W ilson, Dipti Bhatnagar, Tenis. Gem, set i M ats Tenis. A ustra M adhavan, Evan Lurie, Rick Hill 0.05 W yszukiw ar lian Open, M elbourne, A ustralia 1.00 Tenis. A ustra ka lasek erotyczny 1.25 Nocny patrol lian Open, M elbourne, Australia p o L S A T 6.00 N o w y dzień z Polsat N ews 7.30 P rzygody A n im k ó w 8.00 Pinky i M ó z g 8.30 S ylw ester i T w eety na tro p ie 9.00 C zarodziejki D opóki śm ierć nas nie rozłączy Ś w iat w e d łu g Kiepskich Dlaczego ja? Szpilki na G iew oncie Dom nie d o poznania P ierwsza m iłość Trudne s p raw y W yd arzen ia, Pogoda In te rw e n cja M a la n o w s ki i Partnerzy Dlaczego ja? P ierwsza m iłość W ydarzen ia, S port, Pogoda Ś w iat w e d łu g Kiepskich K ocurro - film a n im o w a n y Kult - horror, USA, Niemcy, Kanada, hit 2006, reż. Neil LaBute, wyk. Nicolas Cage, Frances Conroy, Kate Beahan, Leelee Sobieski, Molly Parker, Ellen Burstyn P ew nego d nia E dw ard o trz y m u je list o d W illo w - k o b ie ty któ ra kilka la t te m u ró w n ie niespodziew anie p o ja w iła się w je g o życiu, co z niego zniknęła. Jej córk a zaginęła, a E dw ard je s t je d yn y m c zło w ie kie m, k tó ry m oże ją o dnaleźć. K obieta prosi po lic ja n ta o przybycie na Sum m ersisle, gdzie ku lty w u je się p ra d a w n e tradycje, a życie m ieszkań c ó w przebiega w ca łk o w ite j zgodzie z naturą. Dla E dw arda m oże t o być o s ta tn ia o kazja, żeby stan ąć w re s z cie na nogi. Nie z a w a h a się w ię c przed w y p ra w ą na p ry w a tn ą w yspę, z a g u bioną gdzieś na p ó łn o c n o - w s ch o d n im Pacyfiku P odziem ny krąg - film fa b u la rn y USA, 1999, reż. D avid Fincher, w y k. E dw ard N o rto n, David A n d re w s, Brad Pitt, Helena B onham Carter, M e a t Loaf 2.40 Z a g a d ko w a noc 3.40 Zza kam ery TV PULS 6.00 Dyżur - reality TV 6.30 No problem! Tim on i Pum ba - anim acja 7.30 Przygody Sindba da żeglarza 8.30 Łow cy skarbów 9.30 Sekrety i kłam stw a - reality TV A ustir Stevens - pogrom ca w ęży - przyrodniczy Najpiękniejsze baśnie braci Grimm : W ieloskórka - baśń Taki jest św iat Sekrety i kłam stw a - reality TV Przygody Sindbada żeglarza Pixie i Dixie - anim acja P ingw i ny z M adagaskaru - anim acja Crusoe - film przygodow y Łow cy skarbów Pixie i Dixie - anim acja T m o n i Pum ba - ani m acja P ingwiny z M adagaskaru - anim acja U rodzony zwycięzca - film akcji G o ło i w esoło - program rozrywkowy, Ukraina2012 POLSAT 2 i m 6.00 N ow y dzień z Polsat News 7.40 A w antura o kasę 8.35 Gra w ciem no 9.30 Rodzina zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza M am uśki G raczykow ie Rodzi na zastępcza Daleko od noszy Świat w e d łu g Kiepskich Rodzina zastępcza G raczykow ie - Buła i spóła Rodzina zastęp cza Daleko od noszy M am uśki Rodzina zastępcza M alanow ski i Partne rzy M alanow ski i Partnerzy Dlaczego ja? W ydarzenia Sport Pogoda In terw encja Trudne spraw y Rodzina zastępcza Świat w e dług Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne spraw y

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21,

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, 451-454 2015 H U M A N IS T Y K A I P R Z Y R O D O Z N A W S T W O 2 1 O ls z ty n 2 0 1 5 REWOLUCJA W

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

B a rty la i B ie d a

B a rty la i B ie d a 977023929420438 Kto zasiądzie w nowej Radzie Miejskiej 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 0 4 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 38 (2881) 17.09.2012 Cena 1,50 zł (w tym 8 % v a t PL ISSN

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę Cena num eru 20 g ro ^ y D Z E N N K D L A D Y S T R Y K T U G A L C Y J S K E G O Nr. 77 Czwartek, 6 listopada 1941 r. Rok N a K r y m i e N i e m c y d o t a r l i d o M o r z a C z a r n e g o 50 łodzi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE tr m d d ^..., dnia (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE b urm is trza rza się p e ^- b u rm istrza, se k retarza gm iny, sk a rb n ik a g m in y ^-kierownika jed n o stk i o rgan izacyjn ej gm in y, osob

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I EUGENIUSZ DU RA C ZYŃ SK I W S P R A W IE U S U N IĘ C IA P O L S K IC H S O C JA L IS T Ó W Z P O L IT Y C Z N E G O K O M IT E T U P O R O

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76 Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 8/6(78), 70-76 1964 WSPOIUIMIE/%11/% P O M IE R T N E D nia 29 lu teg o 1964 r. zm ar w L ondynie J a n uczywek, b. a d w o k a t w W iln

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 K rystyna Ziółkow

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 770239"2942

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 7702392942 977023929420432 REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 770239"2942 Z Y C I E B Y T O M S K I E U k a z u je się o d 1 9 5 6 r. w B y to m iu i R a d z io n k o w ie 32 (2875) 6.0 8.2 0 1 2 PL ISSN 0239-2941

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH eon xxn ZESZYT 3 Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH C E N TR A LN E G O Z A R Z Ą D U ENERGETYKI, C EN TR A LN EG O Z A R Z Ą D U PR ZEM YS ŁU E L E K T R O TE

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z wiceprezydentem Mariuszem Wołoszem ZYCIE BYTOMSKIE 24.10.2011 43 (2834)

Rozmowa z wiceprezydentem Mariuszem Wołoszem ZYCIE BYTOMSKIE 24.10.2011 43 (2834) 977023929410543 STRONY 6i7 Rozmowa z wiceprezydentem Mariuszem Wołoszem 9 770239"2941 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkow ie 43 (2834) 24.10.2011 PL ISSN 0239-2941 NR INDEKSU 385050

Bardziej szczegółowo

Magdalena S a e la (K rak ów )

Magdalena S a e la (K rak ów ) A C T A O N I V f i R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCEHIE POLONISTYCZNE OJDZOZIEHCĆW 2, 19B9 Magdalena S a e la (K rak ów ) TECHNIKI NAUCZANIA OBCOKRAJOWCÓW SŁOWNICTWA JĘZYKA POLSKIEGO i Vocabulary

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

nu 279 mhtonówitowchl

nu 279 mhtonówitowchl 977023929430317 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 3 > Wci ąż walczymy o Becetkę STRONA 2 STRONA 13 820 - autobus kultowy REKLAMA S O L A R IU M Bytom, Katowicka 45, 7 dni w tygodniu 9.00-21.00. Nowe lampy brązujące!!!

Bardziej szczegółowo

Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1,

Jan Gliściński Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu, Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, 194-197 1992 teo lo giczn e m a u m ieszczen ie J a n a P a w ła

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

C Z E R W I E C

C Z E R W I E C C Z E R W I E C 2 0 0 6 A ktyw n e słuchan ie komunikuje: w iem, co czujesz 2 3 4 S abotażystą m oże się okazać nasz w łasny um ysł 5 6 Rynek wymaga od organizacji zmian 7 8 9 Na pytanie "ile jest 36 plus

Bardziej szczegółowo

B ę d z ie w ię c e j m ie js c w ż ło b k u

B ę d z ie w ię c e j m ie js c w ż ło b k u R E K L A M A 977023929410547 STRNA 13 studio florystyczne stokrotka Literacka jesień Ciecieręgi ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 770239"2941 KIERMASZ ADWENTWY 22-27.11.2011

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w 977023929420436 > STRONA 17 Cmentarze: Cztery fale barbarzyństwa REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 36 (2879) 3.09.2012

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Na początku czerwca wskoczymy do wody

Na początku czerwca wskoczymy do wody 977023929420420 9 770239"2942 > J 1rUJlNH I t Am fibią z Łagiew nik na Bornholm R E K L A M A studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 26 V DZIEŃ MATKI

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo