S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A"

Transkrypt

1 ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO K. A. M O T Y L BYDGOSZCZ ul. JAGIELLOŃSKA 70/22 tel/fax (052) NIP Konto: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy nr S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Nakło n/notecią ul. Ks. P. Skargi 7; Nakło n/notecią OBIEKT : Sieć kanalizacji ściekowej na terenie osiedla domów jednorodzinnych Występ II w rejonie ulic: Kasztanowa, Rybacka i Sosnowa w miejscowości Występ gm. Nakło nad Notecią, na działkach nr 1672, 1683, 1684, 1692, TEMAT : Sieć kanalizacji ściekowej z sieciową przepompownią ścieków Ps-1 i punktem poboru wody na terenie osiedla domów jednorodzinnych Występ II w rejonie ulic: Kasztanowa, Rybacka i Sosnowej w miejscowości Występ gm. Nakło nad Notecią. GRUPA ROBÓT W/G WSZ CPV: , , STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO PODPIS PROJEKTANT: techn. budow. Andrzej Motyl specjalność: instalacyjno - inŝynieryjna Nr upr. projekt. GT-III-7210/120/77, UAN-KZ-7210/181/89 Członek K-POIIB nr KUP/IS/1670/01 BYDGOSZCZ 10 PAŹDZIERNIK 2006R. 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Część ogólna Nazwa zamówienia 2.0. Przedmiot i zakres robót budowlanych 3.0. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 3.1. Zakres prac towarzyszących 3.2. Zakres robót tymczasowych 4.0. Informacja o terenie budowy 4.1. Organizacja robót budowlanych 4.2. Zabezpieczenie osób trzecich 4.3. Ochrona środowiska 4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 4.5. Warunki organizacji ruchu 4.6. Ogrodzenia 4.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 4.8. Nazwa i kody przedmiotu zamówienia 4.9. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 1.0. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w sieci kanalizacyjnej 2.0. Wyroby z których mogą być wykonywane przewody sieci kanalizacyjnej 3.0. Wymiary rur i kształtek III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych IV. Wymagania dotyczące środków transportu V. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędnych informacji dotyczących odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń a takŝe wymagania specjalne 1.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych przygotowawczych 1.1. Prace geodezyjne 1.2. Rozbiórka istniejących nawierzchni ulic i chodników 1.3. ObniŜenie poziomu wody gruntowej 2.0. Wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych 2.1. Roboty ziemne wykopy 2.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania wykopów 2.3. Zasady wykorzystania gruntów 2.4. Wymagania dotyczące sprzętu 2.5. Odwodnienia robót ziemnych 2.6. Kontrola i badania przy odbiorze 2.7. Obmiar robót 2

3 3.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlano montaŝowe: 3.1. Wymagania dotyczące warunków technicznych wykonania sieci kanalizacyjnych 3.2. Usytuowanie odległości 3.3. Kanalizacja grawitacyjna 3.4. Przepompownie ścieków 3.5. Kanalizacja ciśnieniowa Przewody 3.6. Studzienki 3.7. Zespoły pompowe 3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 4.0. Kontrola i badania przy odbiorze 4.1. Kontrola wykonania 4.2. Badania przy odbiorze 4.3. Odbiór techniczny częściowy 4.4. Odbiór techniczny końcowy 5.0. Wymagania dotyczące wykonania przyłącza wodociągowego 5.1. Wymagania dotyczące wykonania - wbudowania hydrantu na istniejącej sieci wodociągowej 5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych 5.3. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlano montaŝowe 5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 5.5. Kontrola i badania przy odbiorze 5.6. Badania przy odbiorze 5.7. Odbiór techniczny częściowy 5.8. Odbiór techniczny końcowy VI. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 6.1. Zasady kontroli jakości robót 6.2. Pobieranie próbek 6.3. Badania i pomiary 6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 6.5. Dokumentacja budowy VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŝki obmiarów 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów VIII. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 8.1. Rodzaje odbiorów 8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 3

4 8.4. Rozruch technologiczny 8.5. Odbiór końcowy Odbiór po okresie rękojmi 8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego IX. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących X. Dokumenty odniesienia dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, Dokumentacja projektowa Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne Wzory protokołów do odbioru sieci wodociągowej Nr 1, Przedmiar robót 4

5 S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Sieć kanalizacji ściekowej z sieciową przepompownią ścieków PS-1 i punktem poboru wody na terenie osiedla domów jednorodzinnych Występ II w rejonie ulic: Kasztanowej, Rybackiej i Sosnowej w miejscowości Występ gm. Nakło nad Notecią. na działkach ewid. nr 1672, 1683, 1684, 1692, I. Część ogólna 1.0. Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przepompownią ścieków Ps-1, i punktem poboru wody na terenie osiedla domów jednorodzinnych Występ II w rejonie ulic: Kasztanowa, Rybacka i Sosnowa w miejscowości Występ gm. Nakło nad Notecią Przedmiot i zakres robót budowlanych: Przedmiotem inwestycji jest docelowe uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez wybudowanie kanałów zbiorczych pomiędzy ulicami: Świerkową, Rybacką, Sosnową i drogą powiatową Nakło n/not. w Nakle n/not. we wsi Występ, stanowiącą docelowe uzbrojenie terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. UMiG Nakło n/not. Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji z dnia r. znak: P /06 przekazał wypis i wyrys z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu we wsi Występ, połoŝonego pomiędzy ulicami: Świerkową, Rybacką, Sosnową i drogą powiatową Nakło n.not. Bydgoszcz, zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/420/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 112 poz.1672), w celu zebrania ścieków z docelowej zabudowy mieszkaniowej domów jednorodzinnych i przesłaniu ich systemem kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni ścieków Ps-1, z której ścieki przepompowywane będą do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji ściekowej ułoŝonej w ulicy Kasztanowej w m. Występ, którą to ścieki dopływają do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Potulicach. Aktualnie w rejonie w/w ulic dokonano podziału terenu na działki budowlane z wyznaczeniem ulic osiedlowych. Opracowany projekt budowlany nie obejmuje przyłączy do działek ze względu na brak projektów zagospodarowania terenu poszczególnych działek, projektowane kanały zbiorcze umoŝliwiają docelowo podłączenie budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wybudowanie nowych kanałów ściekowych zbiorczych z rur PCV ø 160 mm i ø 200 mm, z osiedlową przepompownią ścieków Ps-1 przetłaczającą ścieki przewodem tłocznym z rur PE ø 50 mm poprzez studzienkę rozpręŝną do istniejącego kanału ściekowego w ulicy Kasztanowej. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez KPWiK w Szubinie projektuje się przepompownię sieciową ø 1,0 m typu Tegra z dwoma pompami, teren przepompowni ścieków nie 5

6 wymaga ogrodzenia, ze względu na jej usytuowanie w pasie drogi, zgodnie z projektem zagospodarowania przestrzennego terenu objętego projektowaną inwestycją. Dla zapotrzebowania wody dla celów płukania komory przepompowni ścieków, projektuje się wbudowanie hydrantu poŝarowego ø 80 mm podziemnego na wprost lokalizacji przepompowni ścieków. Projektowany hydrant poŝarowy wbudowany będzie do istniejącego wodociągu ø160 mm z rur PCV, miejsce włączenia opisano symbole W-1 na projekcie zagospodarowania terenu Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 3.1. Zakres prac towarzyszących: - zagospodarowanie placu budowy; wybór miejsca lokalizacji zaplecza socjalnego dla pracowników, i miejsca magazynowania materiałów do budowy kanalizacji ściekowej grawitacyjnej i tłocznej z sieciową przepompownią ścieków Ps-1, oraz punktem poboru wody w rejonie ulic: Świerkowej, Rybackiej, Sosnowej i drogą powiatową Nakło n/not. w Nakle n/not. W miejscowości Występ w Nakle nad Notecią, oraz miejsca dla sprzętu i środków transport niezbędnych do budowy. - geodezyjne wytyczenie trasy budowy kanalizacji ściekowej grawitacyjnej i tłocznej z sieciową przepompownią ścieków Ps-1, oraz punktem poboru wody w terenie, zgodnie z projektem budowlanym, oraz wyznaczenie punktów granicznych działek w bezpośredniej odległości od trasy i lokalizacji budowy kanalizacji ściekowej z urządzeniami. - obniŝenie poziomu wód gruntowych Zakres robót tymczasowych: - zabezpieczenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych: zabezpieczenie wykopów taśmą sygnalizacyjną z tablicami informacyjnymi o wykonywaniu wykopów. - wykonanie dojazdów tymczasowych wzdłuŝ trasy sieci kanalizacji ściekowej, dla sprzętu i transportu w istniejących ulicach osiedlowych 4.0. Informacja o terenie budowy: Teren budowy zlokalizowany jest w obszarze nie zbudowanym objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu we wsi Występ, połoŝonego pomiędzy ulicami: Świerkową, Rybacką, Sosnową i drogą powiatową Nakło n.not. Bydgoszcz, zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/420/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 112 poz.1672). Na terenie budowy zlokalizowane jest istniejące naziemne i podziemne uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji ściekowej, oraz sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Zasady i termin przekazania placu budowy określone zostaną przez inwestora UMiG Nakło n/not. Zgodnie z pismem uzgadniającym realizację przedmiotowej inwestycji z Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy z dnia r. nr WU OZ D/B-AR /2006, opiniuje 6

7 pozytywnie przedmiotowy projekt z następującymi uwagami w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:: 1. Wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia. 3. Niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to moŝliwe właściwego wójta (burmistrz, prezydenta miasta). 4. Terminie rozpoczęcia prac ziemnych naleŝy powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy Organizacja robót budowlanych: Ogólne wymagania zamawiającego dotyczące organizacji następujących robót budowlanych: - Roboty przygotowawcze - Roboty ziemne - Roboty budowlano montaŝowe - Odbudowa terenu po zakończeniu robót budowlanych polegająca na przywróceniu terenu robót do stanu pierwotnego Zabezpieczenie osób trzecich: - Powiadomienie właścicieli terenów przez które przebiega trasa o terminie wejścia z budową sieci kanalizacji ściekowej. - Wykonawcę robót zobowiązuje się do szczegółowego oznaczenia istniejących sieci i instalacji oraz urządzeń celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem Ochrony środowiska: - W okresie prowadzenia robót ziemnych i budowlano montaŝowych naleŝy przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w opisie projektu budowlanego. - Po zakończeniu robót montaŝowo budowlanych i likwidacji zaplecza placu budowy, teren robót budowlanych naleŝy przywrócić do stanu pierwotnego Warunków bezpieczeństwa pracy: - Zachować wymogi określone w Rozporządzeniu Min. Infrastruktury z dn r (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych, Rozporządzenie Min. Gospodarki z dn r (Dz. U. Nr 118/2001 poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia r (Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. - Opracowane wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy dołączone są w projekcie budowlano wykonawczym, oraz stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji Warunków organizacji ruchu: 7

8 Teren objęty robotami budowlanymi nie wymaga opracowania organizacji ruchu. Jedynie wykonanie studzienki rozpręŝnej Sr-1 na istniejącej sieci kanalizacji ściekowej w ul. Kasztanowej, winno obejmować zabezpieczenie objazdu na czas wykonania tej studzienki Ogrodzenia: Wykonawca jest zobowiązany do: - Przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy, oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy. - NaleŜy wygrodzić plac zagospodarowania budowy. - Ogrodzenia wymaga równieŝ teren budowy kanalizacji ściekowej Zabezpieczenie chodników i jezdni: - Nie występuje 4.8. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Przepompownie ścieków 4.9. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń: Sieć kanalizacyjna Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inŝynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników Sieć kanalizacyjna ogólnospławna - Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych Sieć kanalizacyjna ściekowa - Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych Sieć kanalizacyjna deszczowa - Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile cięŝkości Przepompownia ścieków: Przepompownie ścieków, stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą kanalizacją moŝe być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków. Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia pomp. 8

9 Kanalizacja ciśnieniowa System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. Kanalizacja ciśnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie do komory zbiorczej przepompowni, z której przez zespół pompowy przepompowywane są przewodami ciśnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni ścieków Przykanalik - Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu ściekowego Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów Kineta - Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej PodłoŜe naturalne - PodłoŜe naturalne z drobnoziarnistego gruntu PodłoŜe naturalne z podsypką - PodłoŜe naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoŝe naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur PodłoŜe wzmocnione - PodłoŜe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoŝa moŝe polegać na wymianie gruntu na piasek lub Ŝwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką Osypka - Materiał gruntowy między podłoŝem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód kanalizacyjny Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŝ nad wierzchem rury 20 cm Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i terenem Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na skutek ciśnienia ścieków Powierzchnia zwilŝona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności Inne definicje - Pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN Przyłącze wodociągowe - połączenie wodociągowe Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej Przyłącze kanalizacji ściekowej - Przewód przeznaczony do doprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji ściekowej z pierwszej studzienki usytuowanej przy ścianie budynku lub przy granicy posesji. 9

10 Zewnętrzna instalacje kanalizacji ściekowej - Przewód odpływowy zewnętrzne na terenie posesji działki od pierwszej studzienki od strony budynku do studzienki na przyłączu kanalizacji ściekowej. II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: 1.0. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w sieci kanalizacyjnej 1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŝy, zgodnie z ustawą [2], stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji [17 i 18], 2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności ub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [16], 4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem [14], wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a jeŝeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych 10

11 przechowywać oświadczenia wymienione w 4.1.3, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów Wyroby z których mogą być wykonywane przewody sieci kanalizacyjnej: Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŝy stosować wyroby budowlane o właściwościach uŝytkowych umoŝliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takŝe z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniŝających trwałości sieci kanalizacyjnej. Do sieci kanalizacji grawitacyjnej, stosuje się ze względu na zastosowane wyroby następujące rury i kształtki: a) z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN 1401, b) z polipropylenu (PP) wg PN-EN 1852, c) polietylenowe (PE) zgodne z aprobatą techniczną, d) betonowe wg PN-EN 1916, e) polimerobetonowe zgodne z aprobatą techniczną Do sieci kanalizacji ciśnieniowej, i do przewodów tłocznych z przepompowni ścieków stosuje się ze względu na uŝyte materiały następujące rury i kształtki: a) z niezmiękczonego polichlorku winylu) PVC-U wg PN-EN 1452, b) polipropylenowe (PP) wg PN-C-89207, c) polietylenowe (PE) zgodnie z aprobatą techniczną Wymiary rur i kształtek 3.1. Wymiary nominalne DN, określone są jako DN/OD, co w przybliŝeniu równe jest wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach odnoszącemu się do średnicy zewnętrznej (DN/OD) Rury i kształtki z PVC-U, PE i PP, klasyfikuje się wg DN/OD Zalecane wymiary rur i kształtek kanalizacyjnych do kanalizacji grawitacyjnej podano w tablicach 1, natomiast dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych podano w tablicy 2. Wielkość odchyłki jest zaleŝna od rodzaju stosowanego materiału i średnicy. Tablica 1 Zalecane wymiary nominalne DN/OD 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 Tablica 2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych Wymiar nominalny DN/ID lub DN/OD Dopuszczalne odchyłki w mm DN < 250 ±5 11

12 250 < DN < 600 ± 0,02 DN DN > 600 ± Zalecane wymiary rur i kształtek kanalizacyjnych dla kanalizacji ciśnieniowej i pod ciśnieniowej podano w tablicach 3, natomiast dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych, podano w tablicy 6. Wielkość odchyłki jest zaleŝna od rodzaju stosowanego materiałui i średnicy Wymiary nominalne oznaczone jako DN/OD, powinny mieć określoną średnicę zewnętrzną i grubość ścianki. Odchyłki w oparciu o średnicę wewnętrzną, nie powinny być większe niŝ podano w tablicy 4. Tablica 3 Zalecane wymiary nominalne DN/OD 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 Tablica 4 Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych Wymiar nominalny DN/OD Dopuszczalne odchyłki w mm DN< 100-0,05 DN 100<DN<200-5 III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych: Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodzaju robót. Dla wykonania sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej z rur PCV i tłocznej z rur PE oraz tłoczni ścieków i przyłącza wodociągowego niezbędny jest następujący sprzęt: - Koparko spycharka na podwoziu ciągnika o pojemności łyŝki 0,15m3 - Koparka 1-naczyniowa na podwoziu kołowym o pojemności łyŝki do 0.60m3 - Wciągnik przejezdny 3 t - Samochód beczkowóz 4,0t - Zgrzewarka do rur PE, PEHD do 280mm - Agregat prądotwórczy - Ubijak wibracyjny spalinowy kg - Wibrator płytowy płaszczyznowy spalinowy kg - Wibromłot ZP-10 D - Wibromłot ZW-10 D - Piła tarczowa śr.300 mm 12

13 IV. Wymagania dotyczące środków transportu: Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Wykonawca będzie uŝywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewoŝonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Dla wykonania sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej z rur PCV i tłocznej z rur PE oraz tłoczni ścieków i przyłącza wodociągowego wymagane są następujące środki transportu dopuszczone do ruchu drogowego: - śuraw samochodowy t - Ciągnik siodłowy z naczepą 16 t - Przyczepa skrzyniowa 6 t - Samochód skrzyniowy do 5,0t - Samochód samowyładowczy do 5 t - Samochód dostawczy do 0,9 t V. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędnych informacji dotyczących odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń a takŝe wymagania specjalne: 1.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych przygotowawczych: 1.1. Prace geodezyjne Wymagania ogólne: Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, z projektem organizacji ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodnie z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku Prace geodezyjne: Ogólne wymagania dotyczące prac - Wymagania ogólne: 13

14 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami ST oraz poleceniami Zamawiającego. Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania występujące w jednym z tych dokumentów są tak samo wiąŝące, jak gdyby występowały one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary określone liczbą są waŝniejsze od wymiarów wynikających ze skali rysunku. Wykonawca nie moŝe wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w specyfikacjach na swoją korzyść. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje błędy, powinien natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. - Ochrona własności: Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W razie wyrządzenia szkód, w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczenie drzew, krzewów, nasadzeń, plonów itp.), Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych szkód lub wypłacenia właścicielom odszkodowania. - Bezpieczeństwo i higiena pracy: Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. W szczególności, dotyczy to pomiarów wykonywanych na istniejących drogach, a takŝe przy inwentaryzacji urządzeń podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do studzienek). Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. (Organizacja ruchu drogowego oraz sprzęt stosowany dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu ww. prac nie podlegają odrębnej zapłacie - koszty te są włączone w cenę umowną). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich na zasadach ogólnych określonych w ustawie Kodeks cywilny. Materiały do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych: - Wymagania ogólne: Materiały stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spełniać wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne odstępstwa naleŝy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. - Prace polowe: Przy wykonywaniu prac polowych stosuje się : - jako znaki naziemne - słupki betonowe, kamienne i inne, - jako znaki podziemne - płytki betonowe z krzyŝem, rurki drenarskie, butelki, - jako znaki wysokościowe - głowice metalowe, - jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane. 14

15 W celu ustalenia rodzaju znaków dla osnów poziomych, wysokościowych oraz punktów granicznych naleŝy korzystać odpowiednio z instrukcji G-l Geodezyjna osnowa pozioma", instrukcji G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna" oraz wytycznych technicznych G-l.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów". Dopuszcza się do stosowania znaki ściennej osnowy odtwarzalnej. Słupy obserwacyjne, stosowane przy pomiarach odkształceń i przemieszczeń, powinny posiadać wymiary dostosowane do metody pomiarów oraz rodzaju gruntu, w którym będą stabilizowane. Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uŝywane jako materiały pomocnicze, powinny posiadać wymiary dostosowane do potrzeb. - Prace kartograficzne Materiały uŝywane do prac kartograficznych to: dyskietki, papier kreślarski, kalki, folie, tusze itp. Papier kreślarski, kalki, folie, tusze powinny posiadać wysokie parametry uŝytkowe dotyczące trwałości i odporności na warunki zewnętrzne. Materiały słuŝące do sporządzania opracowań kartograficznych (map) muszą gwarantować stałą, ciągłą w czasie, wysoką dokładność kartometryczną przedstawionego na nim opracowania (materiał praktycznie nie podlegający deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe nośniki informacji powinny odpowiadać standardom informatycznym. Sprzęt do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych - Wymagania ogólne Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie wymaganych dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych. - Prace pomiarowe Do wykonania prac pomiarowych naleŝy stosować sprzęt i narzędzia określone w ST lub w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, wykrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich jak taśmy i ruletki. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj sprzętu zaleŝny jest od przyjętych w ST dokładności pomiarów do 1 milimetra. - Prace obliczeniowe i kartograficzne Do prac obliczeniowych i kartograficznych zaleca się stosować sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem. Transport Wybór środków transportu naleŝy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewoŝone dopuszczonymi do ruchu drogowego środkami transportu 15

16 Wykonanie prac Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiającego (wszelkie polecenia i uzgodnienia między Zamawiającym, a Wykonawcą wymagają formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania prac. Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji (jeŝeli zgodnie z przepisami podlegają one zgłoszeniu), a następnie po ich zakończeniu przekazać materiały i informacje powstałe w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo geodezyjne i artograficzne. Kontrola jakości prac Do obowiązków Wykonawcy naleŝy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac pełnej, wewnętrznej kontroli. Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na bieŝąco zapewniała moŝliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnętrznej końcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiązek sporządzić protokół, który będzie stanowił jeden z dokumentów do odbioru prac. JeŜeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, Ŝe prace zostały wykonane wadliwie i wymagają dodatkowych opracowań, prace te winien wykonać we własnym zakresie i na swój koszt. Obmiar prac Obmiar powinien określać faktyczny zakres wykonanych prac w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i szczegółowo opisanych w ST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Zamawiającego. Obmiaru dokonuje się przed częściowym (w przypadku zakończenia danego asortymentu lub etapu prac) lub końcowym odbiorem prac, a takŝe w przypadki zmiany Wykonawcy. Odbiór prac Prace mogą być odbierane (po przyjęciu dokumentów do ośrodka dokumentacji -jeŝeli prace te podlegają zgłoszeniu) w całości lub określonymi w umowie etapami (obiektami) w pełni zakończonymi i skontrolowanymi. Odbioru dokonuje Zamawiający. O gotowości do odbioru całości lub części prac Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru. - Dokumentami stanowiącymi podstawę do odbioru prac są: - zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu etapu lub całości prac, 16

17 - zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru, - sprawozdanie z wykonania etapu lub całości prac, - skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego, - protokół wewnętrznej kontroli (jeśli jest wymagany), - zestawienie zrealizowanych jednostek, - zestawienie kwot płatności przy finansowaniu prac etapami, - inne dokumenty według wymagań Zamawiającego. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na stwierdzeniu przez Zamawiającego, czy ustalone w umowie części zadań zostały wykonane prawidłowo i w terminie oraz na określeniu liczby zrealizowanych jednostek. Z odbioru spisywany jest protokół częściowego odbioru prac. Odbiór końcowy Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie przez Zamawiającego rzeczywistego wykonania całości prac wynikających z umowy w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Jeśli Zamawiający stwierdzi, Ŝe konieczne jest dokonanie uzupełnień lub poprawek, przerywa swe czynności, określając kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest protokół końcowego odbioru prac. Zasady rękojmi, wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego przenoszą się odpowiednio na opracowania geodezyjne objęte zamówieniem Rozbiórka istniejących nawierzchni ulic i chodników - - Nie występuje 1.3. ObniŜenie poziomu wody gruntowej: Warunki gruntowo - wodne Dla projektowanej inwestycji wykonane są badania podłoŝa gruntowego. Badania gruntowe obejmują rejon trasy projektowanej kanalizacji ściekowej grawitacyjnej, przewodu tłocznego ścieków do ul. Kasztanowej, oraz w miejscu lokalizacji przepompowni ścieków Ps-1. Teren projektowanej inwestycji połoŝony jest w kotlinie Toruńsko Bydgoskiej na plejstoceńskim tarasie doliny Noteci. Dla projektowanej inwestycji opracowano badania podłoŝa gruntowego. Na badanym terenie zalegają następujące utwory geologiczne: Holocen tworzy go gleba piaszczysta, maksymalna miąŝszość osadów holoceńskich stwierdzona w wyrobiskach badawczych wynosi 0,50 m. Plejstocen w aktywnej strefie fundamentowania wykształcony jest w postaci gruntów sypkich akumulacji rzeczno-lodowcowej w postaci pisku drobnego, średniego i pospółki. W części badanych otworów stwierdzono występowanie wody gruntowej. Rzędna występowania wody w poszczególnych otworach prawie jednakowa i zbliŝona jest do rzędnej 57,50 m. Wykonawca robót przed przystąpieniem do budowy winien zapoznać się szczegółowo z projektem badania podłoŝa gruntowego, i przestrzegać zawartych w opracowaniu wniosków i zaleceń. 17

18 Przy posadowieniu obiektów liniowych poniŝej poziomu ustabilizowanego zwierciadła wody, odwodnienie wykopów naleŝy wykonać przy pomocy igłofiltrów ø 50 mm wpłukiwanych. Wykonawca robót przed przystąpieniem do budowy winien zapoznać się szczegółowo z projektem badania podłoŝa gruntowego, i przestrzegać zawartych w opracowaniu wniosków i zaleceń Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami ST oraz poleceniami Zamawiającego. Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania występujące w jednym z tych dokumentów są tak samo wiąŝące, jak gdyby występowały one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary określone liczbą są waŝniejsze od wymiarów wynikających ze skali rysunku. Wykonawca nie moŝe wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w specyfikacjach na swoją korzyść. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje błędy, powinien natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Do wykonania robót związanych z odwodnieniem wykopów na czas robót montaŝowych moŝe być wykorzystany sprzęt podany poniŝej: - Zestawy igłofiltrów ø 50mm, - Pompa wirnikowa spal.61-80m3/h, - Wciągnik przejezdny 1,5-5,0 t, - samochody cięŝarowe skrzyniowe i samowyładowcze, Ogólne zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót odwodnieniowych oraz sprawdzeniu stopnia szczelności zestawu odwadniającego. Sprawdzenie przepustowości hydraulicznej zestawu igłofiltrów z urządzeniem pompowym Jednostki obmiaru robót Obmiar powinien określać faktyczny zakres wykonanych prac w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i opisanych w ST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Zamawiającego. Obmiaru dokonuje się przed częściowym (w przypadku zakończenia danego asortymentu lub etapu prac) lub końcowym odbiorem prac, a takŝe w przypadki zmiany Wykonawcy. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową robót związanych z odwodnieniem wykopów jest: - ilość zapuszczonych iglofiltrów szt. (sztuk), - ilość godzin pompowania wody na podstawie prowadzonego Dziennika Pracy Sprzętu h (godzin), - długość przewodu odprowadzającego wodę m (metr) 18

19 Dokumenty do odbioru prac Dokumentami stanowiącymi podstawę do odbioru prac są: - zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu etapu lub całości prac, - zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru, - sprawozdanie z wykonania etapu lub całości prac, - skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego, - zestawienie zrealizowanych jednostek, - zestawienie kwot płatności przy finansowaniu prac etapami, - inne dokumenty według wymagań Zamawiającego. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na stwierdzeniu przez Zamawiającego, czy ustalone w umowie części zadań zostały wykonane prawidłowo i w terminie oraz na określeniu liczby zrealizowanych jednostek. Z odbioru spisywany jest protokół częściowego odbioru prac. Odbiór końcowy Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie przez Zamawiającego rzeczywistego wykonania całości prac wynikających z umowy w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Jeśli Zamawiający stwierdzi, Ŝe konieczne jest dokonanie uzupełnień lub poprawek, przerywa swe czynności, określając kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest protokół końcowego odbioru prac. Zasady rękojmi, wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego przenoszą się odpowiednio na opracowania geodezyjne objęte zamówieniem Podstawa płatności Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za daną jednostkę obmiarową w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko. Cena jednostkowa powinna obejmować: - wszelkie prace objęte wymaganiami ST, - koszty materiałów wraz z kosztami zakupu, - koszty transportu i sprzętu, - koszty pośrednie (w tym m.in. koszty usług, koszty, odszkodowań za zniszczenia, koszty związane z zabezpieczeniem bhp), - zysk, - podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami, - inne wg ustaleń Zamawiającego. Do stawek jednostkowych nie naleŝy wliczać podatku VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną pracę płatne jest na podstawie faktury (rachunku) sporządzonej w oparciu o wartość umowy lub w oparciu o cenę jednostkową, za rzeczywistą ilość jednostek zrealizowanych i odebranych protokółem częściowego czy końcowego odbioru prac. 19

20 Cena wykonania robót obejmuje: 1. wyznaczenie odcinków wykopów wymagających odwodnienia na czas robót montaŝowych, z trasą i miejscem projektowanego wpłukiwania 2. MontaŜ kolektora ssącego na terenie lub w wykopie z jego zamocowaniem 3. Wykonanie podłączeń do igłofiltrów i pompy wpłukującej i ustawienie prz pomocy trójnogu pionowo igieł na terenie lub w wykopie 4. Wpłukanie igłofiltrów w grunt z wykonaniem obsypki filtracyjnej poszczególnych igłofiltrów w trakcie lub po ich wpłukaniu wraz z przygotowaniem obsypki 5. Podłączenie igłofiltrów do kolektora ssącego 6. Podłączenie zestawu igłofiltrów do agregatu pompowego i włączenie zestawu do eksploatacji 7. DemontaŜ całości jak wyŝej oczyszczenie i konserwacja 8. ZłoŜenie na środki transportowe i odwiezienie na następne stanowisko 9. Wykonanie tymczasowego przewodu odprowadzającego wodę, 2.0. Wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych: 2.1. Roboty ziemne wykopy: Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy kanalizacji ściekowej grawitacyjnej i ciśnieniowej w istniejących ulicach osiedlowych i drogach, oraz w miejscu lokalizacji tłoczni ścieków i obejmują: a) wykonanie wykopów liniowych dla budowy kanału ściekowego grawitacyjnego ułoŝonego w ulicach i drogach osiedlowych o nawierzchni gruntowej, b) wykonanie wykopów liniowych dla budowy kanału ściekowego ciśnieniowego ułoŝonego w yerenie o nawierzchni gruntowej, c) wykonanie wykopu obiektowego dla montaŝu przepompowni ścieków Ps-1, d) wykonanie wykopów obiektowych dla studzienek ø1,20 m, e) wykonanie wykopu liniowego dla zabudowy projektowanego hydrantu poŝarowego na istniejącej sieci wodociągowej Określenia podstawowe Wykop liniowy - budowla wykonana w gruncie dla ułoŝenia kanalizacji ściekowej grawitacyjnej, ciśnieniowej, przyłączy i instalacji zewnętrznych wod-kan, Wykop obiektowy - budowla wykonana w gruncie dla robót montaŝowych Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŝ 1 m Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m Grunt organiczny torfy, namuły nasycone wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciąŝeniem. 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. SPRZĘT 3. TRANSPORT 4. WYKONANIE ROBÓT 5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6. OBMIAR ROBÓT 7. ODBIÓR ROBÓT 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Podłączenie wpustu ulicznego do ko400.

Podłączenie wpustu ulicznego do ko400. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podłączenie wpustu ulicznego do ko400. 1. Wstęp Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądź o szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE CPV 45330000-9 REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GIMNAZJUM NR 11 ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 53 W GDYNI

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE GG

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE GG GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE GG - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE Warszawa 1998 Opracowanie wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Wykonawca opracowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I -V ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa kanału deszczowego

Bardziej szczegółowo

7. OBMIAR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

7. OBMIAR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 50 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45000000-7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 25 2. MATERIAŁY... 25 3. SPRZĘT... 25 4. TRANSPORT... 26 5. WYKONANIE ROBÓT... 26 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) 70 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot OST. Specyfikacja Techniczna ST-05.01 zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-S WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-S WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-S.01.01.01. WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 43 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Specyfikacja Techniczna - ST- S.01.01.01 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYZNACZENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01. ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01. ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE KOD CPV 45111000-8 Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni Spis treści 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ustroniu ul.daszyńskiego64 Opracował : Skoczów

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 2 Roboty przygotowawcze D-01.00.00 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Śliwno, 2009 r D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 3 SPIS TREŚCI D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 17 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE, WIELORODZINNE NR 1, 2, 3 śyrardów, UL. śeromskiego INWESTOR: śyrardowskie TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO śyrardów,

Bardziej szczegółowo

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

2. Materiały Wymagania ogólne podano w specyfikacji technicznej ST D.M Wymagania ogólne.

2. Materiały Wymagania ogólne podano w specyfikacji technicznej ST D.M Wymagania ogólne. D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami gospodarczymi. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Tom III. WZ-01. Opis Wymagań Zamawiającego Roboty ziemne PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

20 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. D 02.00.00

20 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. D 02.00.00 D 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 19 21 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH JAKBUD UL. MIGDAŁOWA 5, 97-300 PIOTRKÓW TRYB. TEL./FAX (44) 732-60-60 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45000000-7 Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE Nazwa Inwestycji: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi terenowego zbiornika retencyjnego na wodę oraz

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 23 D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej APIS Al. Niepodległości 5, 6-90 Piła NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej ADRES INWESTYCJI : ul. Taszarowo, Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Poszerzenie jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na

Poszerzenie jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na D- 01.02.04 Roboty rozbiórkowe 21 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

D

D 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KIJANY WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KIJANY WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KIJANY WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829 Zamawiający: Gmina Spiczyn Spiczyn, sierpień 2013 1 1. Część ogólna

Bardziej szczegółowo

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH S-01.01.01. CPV45100000-8 22 SPIS TREŚCI 1 Część ogólna Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych... 24 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.... 24

Bardziej szczegółowo

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej 1. Adres obiektu: 82-410 Stary Targ, działka nr 337, 338, 323/7 i 322/2, 2. Inwestor: Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 17 1. WSTĘP D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA RB-8

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA RB-8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA RB-8 Grupa robót: 452 - Roboty wykończeniowe w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT dla budowy oświetlenia ulicy Nowej w Niemodlinie, na odcinku od istniejącego słupa nr 713 do ulicy Daszyńskiego. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.01. Roboty montażowe zestawów odwodnieniowych 29 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.01. ROBOTY MONTAŻOWE ZESTAWÓW ODWODNIENIOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 30 2. MATERIAŁY... 30 3. SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI ST05 NASYP Z POSPÓŁKI 31 l. WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypu z pospółki. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót ODWODNIENIE BOISKA NA TERENIE GIMNAZJUM NR 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu Inowrocław LIPIEC 2012 r. 1. CZĘŚĆ OGOLNA 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. 1.Stan istniejący. Odwodnienie nawierzchni jezdni ul. Ks. Franciszka Blachnickiego w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ROBOTY BUDOWLANE WSZ (CPV) DZIAŁ ROBÓT

Opis przedmiotu zamówienia ROBOTY BUDOWLANE WSZ (CPV) DZIAŁ ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE WSZ (CPV) DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WSZ (CPV) GRUPA ROBÓT 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-A.01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przepustów z tworzyw

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ Specyfikacje techniczne Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej w Olsztynie. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.16.01.12. DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ 2 Specyfikacje techniczne Budowa

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki OPIS TECHNICZNY

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki OPIS TECHNICZNY BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 DZIAŁ: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST-01

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST-01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST-01 Kalisz, maj 2007 24 SPIS TREŚCI ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 26

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe 37 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

10. BN-74/ Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/ KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2.

10. BN-74/ Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/ KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2. 10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2. Inne dokumenty 13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-02 ROBOTY ZIMNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-02 ROBOTY ZIMNE 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 Roboty ziemne... 25 2.1 Wstęp... 25 2.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej... 25 2.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 25 2.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Bardziej szczegółowo

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII Specyfikacja D-02.01.01 wykonanie wykopów w ach I-V kategorii D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01. 01. 00. 10 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM 1.Wstęp. 1.1Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Zmienia się zapisy przekazanej dokumentacji na następujące: STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać bieŝący, faktyczny zakres wykonywanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC D.01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, rozbiórek elementów dróg i ulic, które

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą rozbudowy drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SST SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Roboty przygotowawcze

SST SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Roboty przygotowawcze SST 01.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Roboty przygotowawcze 22 ST 01.01.00 Roboty przygotowawcze. ST 01.01.01 Roboty ziemne. Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych: Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-001 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 22 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -01 Wytyczenie trasy, Nazwy i kody według numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę. 1 SPIS TREŚCI 1. RODZAJ,

Bardziej szczegółowo

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4.

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4. SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 4 45111200-0 WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wymiana 2 szt. rur deszczowych na budynku od strony ul. Skwer Wyszyńskiego 3

Specyfikacja techniczna wymiana 2 szt. rur deszczowych na budynku od strony ul. Skwer Wyszyńskiego 3 Specyfikacja techniczna wymiana 2 szt. rur deszczowych na budynku od strony ul. Skwer Wyszyńskiego 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-05 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIĄGÓW (45231220-3) Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Strona 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GG 00.12.01 POMIAR POWYKON. ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GG 00.12.01 POMIAR POWYKON. ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GG 00.12.01 POMIAR POWYKON. ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) Spis treści 1.Wstęp...3 1.1 Przedmiot ST...3 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE Nazwa zadania: Nazwa obiektu: Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Szkole

Bardziej szczegółowo

1. Wst p 1.1.Przedmiot S.S.T Zakres stosowania S.S.T Zakres robót obj tych S.S.T. 1038szt 5672 m

1. Wst p 1.1.Przedmiot S.S.T Zakres stosowania S.S.T Zakres robót obj tych S.S.T. 1038szt 5672 m SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.T.) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla : "Wykonanie robót polegających na połączeniu kanalizacji wewnętrznej budynku ze studzienką przyłączeniową lub przepompownią ścieków

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo