S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A"

Transkrypt

1 ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO K. A. M O T Y L BYDGOSZCZ ul. JAGIELLOŃSKA 70/22 tel/fax (052) NIP Konto: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy nr S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Nakło n/notecią ul. Ks. P. Skargi 7; Nakło n/notecią OBIEKT : Sieć kanalizacji ściekowej na terenie osiedla domów jednorodzinnych Występ II w rejonie ulic: Kasztanowa, Rybacka i Sosnowa w miejscowości Występ gm. Nakło nad Notecią, na działkach nr 1672, 1683, 1684, 1692, TEMAT : Sieć kanalizacji ściekowej z sieciową przepompownią ścieków Ps-1 i punktem poboru wody na terenie osiedla domów jednorodzinnych Występ II w rejonie ulic: Kasztanowa, Rybacka i Sosnowej w miejscowości Występ gm. Nakło nad Notecią. GRUPA ROBÓT W/G WSZ CPV: , , STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO PODPIS PROJEKTANT: techn. budow. Andrzej Motyl specjalność: instalacyjno - inŝynieryjna Nr upr. projekt. GT-III-7210/120/77, UAN-KZ-7210/181/89 Członek K-POIIB nr KUP/IS/1670/01 BYDGOSZCZ 10 PAŹDZIERNIK 2006R. 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Część ogólna Nazwa zamówienia 2.0. Przedmiot i zakres robót budowlanych 3.0. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 3.1. Zakres prac towarzyszących 3.2. Zakres robót tymczasowych 4.0. Informacja o terenie budowy 4.1. Organizacja robót budowlanych 4.2. Zabezpieczenie osób trzecich 4.3. Ochrona środowiska 4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 4.5. Warunki organizacji ruchu 4.6. Ogrodzenia 4.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 4.8. Nazwa i kody przedmiotu zamówienia 4.9. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 1.0. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w sieci kanalizacyjnej 2.0. Wyroby z których mogą być wykonywane przewody sieci kanalizacyjnej 3.0. Wymiary rur i kształtek III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych IV. Wymagania dotyczące środków transportu V. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędnych informacji dotyczących odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń a takŝe wymagania specjalne 1.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych przygotowawczych 1.1. Prace geodezyjne 1.2. Rozbiórka istniejących nawierzchni ulic i chodników 1.3. ObniŜenie poziomu wody gruntowej 2.0. Wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych 2.1. Roboty ziemne wykopy 2.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania wykopów 2.3. Zasady wykorzystania gruntów 2.4. Wymagania dotyczące sprzętu 2.5. Odwodnienia robót ziemnych 2.6. Kontrola i badania przy odbiorze 2.7. Obmiar robót 2

3 3.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlano montaŝowe: 3.1. Wymagania dotyczące warunków technicznych wykonania sieci kanalizacyjnych 3.2. Usytuowanie odległości 3.3. Kanalizacja grawitacyjna 3.4. Przepompownie ścieków 3.5. Kanalizacja ciśnieniowa Przewody 3.6. Studzienki 3.7. Zespoły pompowe 3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 4.0. Kontrola i badania przy odbiorze 4.1. Kontrola wykonania 4.2. Badania przy odbiorze 4.3. Odbiór techniczny częściowy 4.4. Odbiór techniczny końcowy 5.0. Wymagania dotyczące wykonania przyłącza wodociągowego 5.1. Wymagania dotyczące wykonania - wbudowania hydrantu na istniejącej sieci wodociągowej 5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych 5.3. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlano montaŝowe 5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 5.5. Kontrola i badania przy odbiorze 5.6. Badania przy odbiorze 5.7. Odbiór techniczny częściowy 5.8. Odbiór techniczny końcowy VI. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 6.1. Zasady kontroli jakości robót 6.2. Pobieranie próbek 6.3. Badania i pomiary 6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 6.5. Dokumentacja budowy VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŝki obmiarów 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów VIII. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 8.1. Rodzaje odbiorów 8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 3

4 8.4. Rozruch technologiczny 8.5. Odbiór końcowy Odbiór po okresie rękojmi 8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego IX. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących X. Dokumenty odniesienia dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, Dokumentacja projektowa Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne Wzory protokołów do odbioru sieci wodociągowej Nr 1, Przedmiar robót 4

5 S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Sieć kanalizacji ściekowej z sieciową przepompownią ścieków PS-1 i punktem poboru wody na terenie osiedla domów jednorodzinnych Występ II w rejonie ulic: Kasztanowej, Rybackiej i Sosnowej w miejscowości Występ gm. Nakło nad Notecią. na działkach ewid. nr 1672, 1683, 1684, 1692, I. Część ogólna 1.0. Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przepompownią ścieków Ps-1, i punktem poboru wody na terenie osiedla domów jednorodzinnych Występ II w rejonie ulic: Kasztanowa, Rybacka i Sosnowa w miejscowości Występ gm. Nakło nad Notecią Przedmiot i zakres robót budowlanych: Przedmiotem inwestycji jest docelowe uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez wybudowanie kanałów zbiorczych pomiędzy ulicami: Świerkową, Rybacką, Sosnową i drogą powiatową Nakło n/not. w Nakle n/not. we wsi Występ, stanowiącą docelowe uzbrojenie terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. UMiG Nakło n/not. Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji z dnia r. znak: P /06 przekazał wypis i wyrys z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu we wsi Występ, połoŝonego pomiędzy ulicami: Świerkową, Rybacką, Sosnową i drogą powiatową Nakło n.not. Bydgoszcz, zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/420/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 112 poz.1672), w celu zebrania ścieków z docelowej zabudowy mieszkaniowej domów jednorodzinnych i przesłaniu ich systemem kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni ścieków Ps-1, z której ścieki przepompowywane będą do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji ściekowej ułoŝonej w ulicy Kasztanowej w m. Występ, którą to ścieki dopływają do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Potulicach. Aktualnie w rejonie w/w ulic dokonano podziału terenu na działki budowlane z wyznaczeniem ulic osiedlowych. Opracowany projekt budowlany nie obejmuje przyłączy do działek ze względu na brak projektów zagospodarowania terenu poszczególnych działek, projektowane kanały zbiorcze umoŝliwiają docelowo podłączenie budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wybudowanie nowych kanałów ściekowych zbiorczych z rur PCV ø 160 mm i ø 200 mm, z osiedlową przepompownią ścieków Ps-1 przetłaczającą ścieki przewodem tłocznym z rur PE ø 50 mm poprzez studzienkę rozpręŝną do istniejącego kanału ściekowego w ulicy Kasztanowej. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez KPWiK w Szubinie projektuje się przepompownię sieciową ø 1,0 m typu Tegra z dwoma pompami, teren przepompowni ścieków nie 5

6 wymaga ogrodzenia, ze względu na jej usytuowanie w pasie drogi, zgodnie z projektem zagospodarowania przestrzennego terenu objętego projektowaną inwestycją. Dla zapotrzebowania wody dla celów płukania komory przepompowni ścieków, projektuje się wbudowanie hydrantu poŝarowego ø 80 mm podziemnego na wprost lokalizacji przepompowni ścieków. Projektowany hydrant poŝarowy wbudowany będzie do istniejącego wodociągu ø160 mm z rur PCV, miejsce włączenia opisano symbole W-1 na projekcie zagospodarowania terenu Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 3.1. Zakres prac towarzyszących: - zagospodarowanie placu budowy; wybór miejsca lokalizacji zaplecza socjalnego dla pracowników, i miejsca magazynowania materiałów do budowy kanalizacji ściekowej grawitacyjnej i tłocznej z sieciową przepompownią ścieków Ps-1, oraz punktem poboru wody w rejonie ulic: Świerkowej, Rybackiej, Sosnowej i drogą powiatową Nakło n/not. w Nakle n/not. W miejscowości Występ w Nakle nad Notecią, oraz miejsca dla sprzętu i środków transport niezbędnych do budowy. - geodezyjne wytyczenie trasy budowy kanalizacji ściekowej grawitacyjnej i tłocznej z sieciową przepompownią ścieków Ps-1, oraz punktem poboru wody w terenie, zgodnie z projektem budowlanym, oraz wyznaczenie punktów granicznych działek w bezpośredniej odległości od trasy i lokalizacji budowy kanalizacji ściekowej z urządzeniami. - obniŝenie poziomu wód gruntowych Zakres robót tymczasowych: - zabezpieczenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych: zabezpieczenie wykopów taśmą sygnalizacyjną z tablicami informacyjnymi o wykonywaniu wykopów. - wykonanie dojazdów tymczasowych wzdłuŝ trasy sieci kanalizacji ściekowej, dla sprzętu i transportu w istniejących ulicach osiedlowych 4.0. Informacja o terenie budowy: Teren budowy zlokalizowany jest w obszarze nie zbudowanym objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu we wsi Występ, połoŝonego pomiędzy ulicami: Świerkową, Rybacką, Sosnową i drogą powiatową Nakło n.not. Bydgoszcz, zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/420/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 112 poz.1672). Na terenie budowy zlokalizowane jest istniejące naziemne i podziemne uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji ściekowej, oraz sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Zasady i termin przekazania placu budowy określone zostaną przez inwestora UMiG Nakło n/not. Zgodnie z pismem uzgadniającym realizację przedmiotowej inwestycji z Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy z dnia r. nr WU OZ D/B-AR /2006, opiniuje 6

7 pozytywnie przedmiotowy projekt z następującymi uwagami w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:: 1. Wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia. 3. Niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to moŝliwe właściwego wójta (burmistrz, prezydenta miasta). 4. Terminie rozpoczęcia prac ziemnych naleŝy powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy Organizacja robót budowlanych: Ogólne wymagania zamawiającego dotyczące organizacji następujących robót budowlanych: - Roboty przygotowawcze - Roboty ziemne - Roboty budowlano montaŝowe - Odbudowa terenu po zakończeniu robót budowlanych polegająca na przywróceniu terenu robót do stanu pierwotnego Zabezpieczenie osób trzecich: - Powiadomienie właścicieli terenów przez które przebiega trasa o terminie wejścia z budową sieci kanalizacji ściekowej. - Wykonawcę robót zobowiązuje się do szczegółowego oznaczenia istniejących sieci i instalacji oraz urządzeń celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem Ochrony środowiska: - W okresie prowadzenia robót ziemnych i budowlano montaŝowych naleŝy przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w opisie projektu budowlanego. - Po zakończeniu robót montaŝowo budowlanych i likwidacji zaplecza placu budowy, teren robót budowlanych naleŝy przywrócić do stanu pierwotnego Warunków bezpieczeństwa pracy: - Zachować wymogi określone w Rozporządzeniu Min. Infrastruktury z dn r (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych, Rozporządzenie Min. Gospodarki z dn r (Dz. U. Nr 118/2001 poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia r (Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. - Opracowane wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy dołączone są w projekcie budowlano wykonawczym, oraz stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji Warunków organizacji ruchu: 7

8 Teren objęty robotami budowlanymi nie wymaga opracowania organizacji ruchu. Jedynie wykonanie studzienki rozpręŝnej Sr-1 na istniejącej sieci kanalizacji ściekowej w ul. Kasztanowej, winno obejmować zabezpieczenie objazdu na czas wykonania tej studzienki Ogrodzenia: Wykonawca jest zobowiązany do: - Przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy, oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy. - NaleŜy wygrodzić plac zagospodarowania budowy. - Ogrodzenia wymaga równieŝ teren budowy kanalizacji ściekowej Zabezpieczenie chodników i jezdni: - Nie występuje 4.8. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Przepompownie ścieków 4.9. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń: Sieć kanalizacyjna Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inŝynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników Sieć kanalizacyjna ogólnospławna - Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych Sieć kanalizacyjna ściekowa - Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych Sieć kanalizacyjna deszczowa - Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile cięŝkości Przepompownia ścieków: Przepompownie ścieków, stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą kanalizacją moŝe być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków. Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia pomp. 8

9 Kanalizacja ciśnieniowa System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. Kanalizacja ciśnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie do komory zbiorczej przepompowni, z której przez zespół pompowy przepompowywane są przewodami ciśnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni ścieków Przykanalik - Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu ściekowego Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów Kineta - Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej PodłoŜe naturalne - PodłoŜe naturalne z drobnoziarnistego gruntu PodłoŜe naturalne z podsypką - PodłoŜe naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoŝe naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur PodłoŜe wzmocnione - PodłoŜe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoŝa moŝe polegać na wymianie gruntu na piasek lub Ŝwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką Osypka - Materiał gruntowy między podłoŝem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód kanalizacyjny Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŝ nad wierzchem rury 20 cm Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i terenem Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na skutek ciśnienia ścieków Powierzchnia zwilŝona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności Inne definicje - Pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN Przyłącze wodociągowe - połączenie wodociągowe Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej Przyłącze kanalizacji ściekowej - Przewód przeznaczony do doprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji ściekowej z pierwszej studzienki usytuowanej przy ścianie budynku lub przy granicy posesji. 9

10 Zewnętrzna instalacje kanalizacji ściekowej - Przewód odpływowy zewnętrzne na terenie posesji działki od pierwszej studzienki od strony budynku do studzienki na przyłączu kanalizacji ściekowej. II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: 1.0. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w sieci kanalizacyjnej 1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŝy, zgodnie z ustawą [2], stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji [17 i 18], 2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności ub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [16], 4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem [14], wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a jeŝeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych 10

11 przechowywać oświadczenia wymienione w 4.1.3, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów Wyroby z których mogą być wykonywane przewody sieci kanalizacyjnej: Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŝy stosować wyroby budowlane o właściwościach uŝytkowych umoŝliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takŝe z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniŝających trwałości sieci kanalizacyjnej. Do sieci kanalizacji grawitacyjnej, stosuje się ze względu na zastosowane wyroby następujące rury i kształtki: a) z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN 1401, b) z polipropylenu (PP) wg PN-EN 1852, c) polietylenowe (PE) zgodne z aprobatą techniczną, d) betonowe wg PN-EN 1916, e) polimerobetonowe zgodne z aprobatą techniczną Do sieci kanalizacji ciśnieniowej, i do przewodów tłocznych z przepompowni ścieków stosuje się ze względu na uŝyte materiały następujące rury i kształtki: a) z niezmiękczonego polichlorku winylu) PVC-U wg PN-EN 1452, b) polipropylenowe (PP) wg PN-C-89207, c) polietylenowe (PE) zgodnie z aprobatą techniczną Wymiary rur i kształtek 3.1. Wymiary nominalne DN, określone są jako DN/OD, co w przybliŝeniu równe jest wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach odnoszącemu się do średnicy zewnętrznej (DN/OD) Rury i kształtki z PVC-U, PE i PP, klasyfikuje się wg DN/OD Zalecane wymiary rur i kształtek kanalizacyjnych do kanalizacji grawitacyjnej podano w tablicach 1, natomiast dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych podano w tablicy 2. Wielkość odchyłki jest zaleŝna od rodzaju stosowanego materiału i średnicy. Tablica 1 Zalecane wymiary nominalne DN/OD 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 Tablica 2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych Wymiar nominalny DN/ID lub DN/OD Dopuszczalne odchyłki w mm DN < 250 ±5 11

12 250 < DN < 600 ± 0,02 DN DN > 600 ± Zalecane wymiary rur i kształtek kanalizacyjnych dla kanalizacji ciśnieniowej i pod ciśnieniowej podano w tablicach 3, natomiast dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych, podano w tablicy 6. Wielkość odchyłki jest zaleŝna od rodzaju stosowanego materiałui i średnicy Wymiary nominalne oznaczone jako DN/OD, powinny mieć określoną średnicę zewnętrzną i grubość ścianki. Odchyłki w oparciu o średnicę wewnętrzną, nie powinny być większe niŝ podano w tablicy 4. Tablica 3 Zalecane wymiary nominalne DN/OD 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 Tablica 4 Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych Wymiar nominalny DN/OD Dopuszczalne odchyłki w mm DN< 100-0,05 DN 100<DN<200-5 III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych: Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodzaju robót. Dla wykonania sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej z rur PCV i tłocznej z rur PE oraz tłoczni ścieków i przyłącza wodociągowego niezbędny jest następujący sprzęt: - Koparko spycharka na podwoziu ciągnika o pojemności łyŝki 0,15m3 - Koparka 1-naczyniowa na podwoziu kołowym o pojemności łyŝki do 0.60m3 - Wciągnik przejezdny 3 t - Samochód beczkowóz 4,0t - Zgrzewarka do rur PE, PEHD do 280mm - Agregat prądotwórczy - Ubijak wibracyjny spalinowy kg - Wibrator płytowy płaszczyznowy spalinowy kg - Wibromłot ZP-10 D - Wibromłot ZW-10 D - Piła tarczowa śr.300 mm 12

13 IV. Wymagania dotyczące środków transportu: Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Wykonawca będzie uŝywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewoŝonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Dla wykonania sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej z rur PCV i tłocznej z rur PE oraz tłoczni ścieków i przyłącza wodociągowego wymagane są następujące środki transportu dopuszczone do ruchu drogowego: - śuraw samochodowy t - Ciągnik siodłowy z naczepą 16 t - Przyczepa skrzyniowa 6 t - Samochód skrzyniowy do 5,0t - Samochód samowyładowczy do 5 t - Samochód dostawczy do 0,9 t V. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędnych informacji dotyczących odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń a takŝe wymagania specjalne: 1.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych przygotowawczych: 1.1. Prace geodezyjne Wymagania ogólne: Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, z projektem organizacji ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodnie z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku Prace geodezyjne: Ogólne wymagania dotyczące prac - Wymagania ogólne: 13

14 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami ST oraz poleceniami Zamawiającego. Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania występujące w jednym z tych dokumentów są tak samo wiąŝące, jak gdyby występowały one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary określone liczbą są waŝniejsze od wymiarów wynikających ze skali rysunku. Wykonawca nie moŝe wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w specyfikacjach na swoją korzyść. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje błędy, powinien natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. - Ochrona własności: Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W razie wyrządzenia szkód, w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczenie drzew, krzewów, nasadzeń, plonów itp.), Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych szkód lub wypłacenia właścicielom odszkodowania. - Bezpieczeństwo i higiena pracy: Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. W szczególności, dotyczy to pomiarów wykonywanych na istniejących drogach, a takŝe przy inwentaryzacji urządzeń podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do studzienek). Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. (Organizacja ruchu drogowego oraz sprzęt stosowany dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu ww. prac nie podlegają odrębnej zapłacie - koszty te są włączone w cenę umowną). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich na zasadach ogólnych określonych w ustawie Kodeks cywilny. Materiały do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych: - Wymagania ogólne: Materiały stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spełniać wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne odstępstwa naleŝy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. - Prace polowe: Przy wykonywaniu prac polowych stosuje się : - jako znaki naziemne - słupki betonowe, kamienne i inne, - jako znaki podziemne - płytki betonowe z krzyŝem, rurki drenarskie, butelki, - jako znaki wysokościowe - głowice metalowe, - jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane. 14

15 W celu ustalenia rodzaju znaków dla osnów poziomych, wysokościowych oraz punktów granicznych naleŝy korzystać odpowiednio z instrukcji G-l Geodezyjna osnowa pozioma", instrukcji G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna" oraz wytycznych technicznych G-l.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów". Dopuszcza się do stosowania znaki ściennej osnowy odtwarzalnej. Słupy obserwacyjne, stosowane przy pomiarach odkształceń i przemieszczeń, powinny posiadać wymiary dostosowane do metody pomiarów oraz rodzaju gruntu, w którym będą stabilizowane. Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uŝywane jako materiały pomocnicze, powinny posiadać wymiary dostosowane do potrzeb. - Prace kartograficzne Materiały uŝywane do prac kartograficznych to: dyskietki, papier kreślarski, kalki, folie, tusze itp. Papier kreślarski, kalki, folie, tusze powinny posiadać wysokie parametry uŝytkowe dotyczące trwałości i odporności na warunki zewnętrzne. Materiały słuŝące do sporządzania opracowań kartograficznych (map) muszą gwarantować stałą, ciągłą w czasie, wysoką dokładność kartometryczną przedstawionego na nim opracowania (materiał praktycznie nie podlegający deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe nośniki informacji powinny odpowiadać standardom informatycznym. Sprzęt do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych - Wymagania ogólne Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie wymaganych dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych. - Prace pomiarowe Do wykonania prac pomiarowych naleŝy stosować sprzęt i narzędzia określone w ST lub w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, wykrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich jak taśmy i ruletki. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj sprzętu zaleŝny jest od przyjętych w ST dokładności pomiarów do 1 milimetra. - Prace obliczeniowe i kartograficzne Do prac obliczeniowych i kartograficznych zaleca się stosować sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem. Transport Wybór środków transportu naleŝy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewoŝone dopuszczonymi do ruchu drogowego środkami transportu 15

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15 Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GENERALNY PROJEKTANT: ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. UL. KARTUSKA 278, 80-125 GDAŃSK, TEL./FAX: 58 322 11 21, FAX: 58 325 42 89 www.arpro.com.pl INWESTOR ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH W TCZEWIE,

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNKU SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ W MIEJSCOWOCI JANKOWO DOLNE GM.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNKU SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ W MIEJSCOWOCI JANKOWO DOLNE GM. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty ogólnobudowlane Nazwa obiektu: Sala widowiskowo sportowa Adres obiektu : Jankowo Dolne gmina Gniezno działka nr 149 i 150/8 Nazwa Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 M E T R Y K A P R O J E K T U OBIEKT TEMAT ZADANIA Budynek świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

-1- SPIS TREŚCI: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CELINACH

-1- SPIS TREŚCI: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CELINACH -1- SPIS TREŚCI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8.

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH str.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Temat: PRZEBUDOWA ( WRAZ Z REMONTEM ) CENTRUM KULTURALNO- SPOTTOWEGO W PILCHOWICACH Adres: DZIAŁKA NR 182/4, NR 182/3, NR 182/2 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Spis specyfikacji

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Spis specyfikacji Spis specyfikacji 1. D.M.00.00.00. Wymagania ogólne str. 1 2. D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych str. 14 3. D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu str. 18 4. M.11.01.00. Roboty ziemne pod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl

PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA

Bardziej szczegółowo

1.5.1. Zakres robót. 1.5.2 Ochrona i utrzymanie robót

1.5.1. Zakres robót. 1.5.2 Ochrona i utrzymanie robót 1 SPIS TREŚCI ST-00.00 Wymagania ogólne dla budowy Ekologicznej mini przystani Ŝeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów w Piszu str 2 Część 1 przygotowanie terenu pod budowę kod CPV 45100000-8

Bardziej szczegółowo

ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ

ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ Strona 1 Nr projektu : 262/2/ST Inwestor: Gmina Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z urządzeniami budowlanymi i niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: Lp. TS TYTUŁ Strona 1. TS 00.00 Wymagania ogólne 3 18 2. TS-01.01 Komory czyszczakowe - roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji: PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Kielce, ul. Zagórska 195/3 tel. 601 294 780, tel./ fax 41 343 32 39 email: akawai@wp.pl Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: Budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 : Branża: Sanitarna Instalacje wod-kan., centralnego ogrzewania wodnego, wentylacji, przyłącza i instalacji gazu ziemnego z kotłem c.o, przyłączami kanalizacji sanitarnej i

Bardziej szczegółowo

Tom III: Wymagania Zamawiającego

Tom III: Wymagania Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 261 851 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI 08-110 Siedlce, ul. Topolowa 132, REG: 144410717, NIP:821-230-66-99 tel. 507-429-042, www.proskol.pl, biuro@proskol.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne PROJEKT JR USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE S.C. Eugeniusz KOLANOWSKI i Józef ŚWIERCZEK 44-200 RYBNIK ul. 3-go Maja tel./fax.:0-32/7558834, 4228162 w.383 e-mail: projektjr@wp.pl nr ident.: P-272158078 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA ZAPLECZE SOCJALNE SPP PRZY ul. PIOTRA SKARGI 20 w SZCZECINIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH INWESTOR: MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo