ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy; 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej; 3) informację o stanie mienia gminy przedstawionych w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. BURMISTRZ KRAPKOWIC Andrzej Kasiura Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 1

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 775/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2014 roku Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,53 99, Pozostała działalność ,53 99,9 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,53 99,9 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,75 100, Drogi publiczne gminne ,75 100, wpływy z różnych opłat ,38 100, pozostałe odsetki ,37 128,8 630 TURYSTYKA ,04 112, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,04 112,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ,04 112,0 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,54 104, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,54 104, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,21 100, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,95 100, wpływy z różnych opłat ,00 100, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,63 107, pozostałe odsetki ,74 106, wpływy z różnych dochodów ,01 111,8 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,53 110, Cmentarze ,53 110, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,53 110,2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 107, Urzędy wojewódzkie ,90 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,90 108, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,79 133, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 100, wpływy z usług , pozostałe odsetki ,33 100, wpływy z różnych dochodów ,46 136,9 w złotych Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 2

3 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,31 111,9 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ,31 111,9 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność ,00 93, wpływy z różnych opłat ,00 93,3 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 OBRONA NARODOWA ,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,65 102, Ochotnicze straże pożarne ,55 100, wpływy z różnych dochodów ,55 100, Obrona cywilna ,31 100, wpływy z różnych dochodów ,31 100, Straż gminna (miejska) ,79 102, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,79 102, wpływy z różnych dochodów ,00 100,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,57 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,55 114, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,91 114, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,64 96, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,91 99, podatek od nieruchomości ,68 99, podatek rolny ,00 99, podatek leśny ,00 100, podatek od środków transportowych ,05 100, podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 102, wpływy z różnych opłat ,00 100, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,18 104,6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,43 101, podatek od nieruchomości ,09 101, podatek rolny ,06 101, podatek leśny ,03 99, podatek od środków transportowych ,00 99, podatek od spadków i darowizn ,84 103, opłata od posiadania psów ,00 102, wpływy z opłaty targowej ,00 106,8 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 3

4 Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych ,50 101, wpływy z różnych opłat ,40 141, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,51 106, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,05 99, wpływy z opłaty skarbowej ,00 99, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,86 100, wpływy z różnych opłat ,40 109, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , pozostałe odsetki , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,63 102, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101, podatek dochodowy od osób prawnych ,63 121,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,04 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,04 100, pozostałe odsetki ,30 109, wpływy z różnych dochodów ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,74 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,03 101, Szkoły podstawowe ,38 101, wpływy z różnych opłat ,00 102, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 158, wpływy z usług ,72 62, wpływy z różnych dochodów ,45 168, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,21 100, Przedszkola ,59 103, wpływy z różnych opłat ,59 104, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, wpływy z różnych dochodów ,00 140, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, Gimnazja ,67 104, wpływy z różnych opłat ,00 291, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 198, wpływy z usług ,03 83, wpływy z różnych dochodów ,64 163,7 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 4

5 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Dowożenie uczniów do szkół ,86 194, wpływy z usług ,86 194, Stołówki szkolne i przedszkolne ,40 101, wpływy z usług ,40 101, Pozostała działalność ,13 80, wpływy z usług ,13 80,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,40 123, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,40 123, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,29 123, wpływy z różnych dochodów ,11 100, Pozostała działalność ,00 98, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 98,8 852 POMOC SPOŁECZNA ,73 99, Domy pomocy społecznej ,95 112, wpływy z usług ,95 112, Ośrodki wsparcia ,12 100, wpływy z usług ,50 105, pozostałe odsetki , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, wpływy z różnych dochodów ,57 103, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 78, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,56 108, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,18 98, wpływy z różnych dochodów ,20 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,36 98, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,62 109,5 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,76 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,60 98, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,16 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,73 98, wpływy z usług ,41 100, wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,32 98,5 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 5

6 Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Dodatki mieszkaniowe , wpływy z różnych dochodów , Zasiłki stałe ,75 99, wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,75 99, Ośrodki pomocy społecznej ,74 100, pozostałe odsetki , wpływy z różnych dochodów ,46 109, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,50 99, wpływy z usług ,58 98, pozostałe odsetki 0 5 6,22 124, wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,70 53, Pozostała działalność ,00 99, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 120, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 95, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,47 87, Żłobki ,91 78, wpływy z różnych dochodów ,91 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 78, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,86 102, pozostałe odsetki , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 115, wpływy z różnych dochodów ,00 135, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100, Fundusz Pracy ,70 111, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,70 111,5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,04 94, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,83 96, wpływy z różnych dochodów ,83 96, Pomoc materialna dla uczniów ,21 94, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,91 98, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,30 82,8 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 6

7 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 104, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,81 100, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,81 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,72 100, wpływy z różnych dochodów ,72 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,07 110, wpływy z różnych opłat ,36 109, pozostałe odsetki ,71 286, Pozostała działalność ,40 101, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , wpływy z różnych opłat 0 9 8,80 97, wpływy z usług ,55 100, pozostałe odsetki ,62 99, wpływy z różnych dochodów , ,6 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 100, Biblioteki ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 100,0 samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,00 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA ,21 102, Zadania z zakresu kultury fizycznej ,21 102, wpływy z usług ,68 105, pozostałe odsetki 0 3 2,86 95, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, wpływy z różnych dochodów ,67 100, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ,53 100,9 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 7

8 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 775/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2014 roku Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,57 100, Drogi publiczne gminne ,57 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w złotych ,57 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,12 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,12 100, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,58 110, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,54 100, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,09 102, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,09 102, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,09 102,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,19 100, Różne rozliczenia finansowe ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100, Regionalne Programy Operacyjne ,19 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,19 100,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 - Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 8

9 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 100, Obiekty sportowe ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 100,0 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE ,97 80,9 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 9

10 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 775/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2014 roku Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,78 96, ,78 96, ,78 96,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,60 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,18 96,5 dotacje na zadania bieżące ,00 100, Spółki wodne ,00 100, ,00 100,0 dotacje na zadania bieżące ,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,30 98, ,30 98, ,30 98,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,30 98, Izby rolnicze ,98 100, ,98 100, ,98 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,98 100, Pozostała działalność ,50 96, ,50 96, ,50 96,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,60 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,90 96,4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 97,4 w złotych ,00 97, ,00 97,4 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 10

11 Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 97,4 dotacje na zadania bieżące ,00 100, Lokalny transport zbiorowy ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100, Drogi publiczne powiatowe ,00 100,0 dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100, Drogi publiczne gminne ,00 97, ,00 97, ,00 97,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 97,3 630 TURYSTYKA ,84 94, ,84 94, ,84 57,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,84 57,4 dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 100, ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,84 94, ,84 94, ,84 57,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,84 57,4 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,12 97, ,12 97, ,12 97,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,29 98, ,29 98, ,29 98,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,29 98,8 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 11

12 Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Pozostała działalność ,83 83, ,83 83, ,83 83,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,83 83,1 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,17 72, ,17 72, ,17 72,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 25,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,17 73, Plany zagospodarowania przestrzennego ,05 76, ,05 76, ,05 76,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 25,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,05 78, Cmentarze ,12 64, ,12 64, ,12 64,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 64,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,58 98, ,58 98, ,55 98,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,98 99,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,57 94,4 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,04 94, ,75 94, ,24 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,21 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,79 100,0 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 12

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo