ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy; 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej; 3) informację o stanie mienia gminy przedstawionych w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. BURMISTRZ KRAPKOWIC Andrzej Kasiura Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 1

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 775/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2014 roku Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,53 99, Pozostała działalność ,53 99,9 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,53 99,9 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,75 100, Drogi publiczne gminne ,75 100, wpływy z różnych opłat ,38 100, pozostałe odsetki ,37 128,8 630 TURYSTYKA ,04 112, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,04 112,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ,04 112,0 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,54 104, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,54 104, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,21 100, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,95 100, wpływy z różnych opłat ,00 100, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,63 107, pozostałe odsetki ,74 106, wpływy z różnych dochodów ,01 111,8 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,53 110, Cmentarze ,53 110, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,53 110,2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 107, Urzędy wojewódzkie ,90 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,90 108, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,79 133, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 100, wpływy z usług , pozostałe odsetki ,33 100, wpływy z różnych dochodów ,46 136,9 w złotych Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 2

3 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,31 111,9 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ,31 111,9 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność ,00 93, wpływy z różnych opłat ,00 93,3 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 OBRONA NARODOWA ,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,65 102, Ochotnicze straże pożarne ,55 100, wpływy z różnych dochodów ,55 100, Obrona cywilna ,31 100, wpływy z różnych dochodów ,31 100, Straż gminna (miejska) ,79 102, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,79 102, wpływy z różnych dochodów ,00 100,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,57 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,55 114, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,91 114, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,64 96, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,91 99, podatek od nieruchomości ,68 99, podatek rolny ,00 99, podatek leśny ,00 100, podatek od środków transportowych ,05 100, podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 102, wpływy z różnych opłat ,00 100, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,18 104,6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,43 101, podatek od nieruchomości ,09 101, podatek rolny ,06 101, podatek leśny ,03 99, podatek od środków transportowych ,00 99, podatek od spadków i darowizn ,84 103, opłata od posiadania psów ,00 102, wpływy z opłaty targowej ,00 106,8 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 3

4 Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych ,50 101, wpływy z różnych opłat ,40 141, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,51 106, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,05 99, wpływy z opłaty skarbowej ,00 99, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,86 100, wpływy z różnych opłat ,40 109, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , pozostałe odsetki , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,63 102, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101, podatek dochodowy od osób prawnych ,63 121,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,04 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,04 100, pozostałe odsetki ,30 109, wpływy z różnych dochodów ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,74 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,03 101, Szkoły podstawowe ,38 101, wpływy z różnych opłat ,00 102, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 158, wpływy z usług ,72 62, wpływy z różnych dochodów ,45 168, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,21 100, Przedszkola ,59 103, wpływy z różnych opłat ,59 104, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, wpływy z różnych dochodów ,00 140, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, Gimnazja ,67 104, wpływy z różnych opłat ,00 291, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 198, wpływy z usług ,03 83, wpływy z różnych dochodów ,64 163,7 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 4

5 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Dowożenie uczniów do szkół ,86 194, wpływy z usług ,86 194, Stołówki szkolne i przedszkolne ,40 101, wpływy z usług ,40 101, Pozostała działalność ,13 80, wpływy z usług ,13 80,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,40 123, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,40 123, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,29 123, wpływy z różnych dochodów ,11 100, Pozostała działalność ,00 98, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 98,8 852 POMOC SPOŁECZNA ,73 99, Domy pomocy społecznej ,95 112, wpływy z usług ,95 112, Ośrodki wsparcia ,12 100, wpływy z usług ,50 105, pozostałe odsetki , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, wpływy z różnych dochodów ,57 103, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 78, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,56 108, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,18 98, wpływy z różnych dochodów ,20 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,36 98, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,62 109,5 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,76 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,60 98, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,16 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,73 98, wpływy z usług ,41 100, wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,32 98,5 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 5

6 Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Dodatki mieszkaniowe , wpływy z różnych dochodów , Zasiłki stałe ,75 99, wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,75 99, Ośrodki pomocy społecznej ,74 100, pozostałe odsetki , wpływy z różnych dochodów ,46 109, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,50 99, wpływy z usług ,58 98, pozostałe odsetki 0 5 6,22 124, wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,70 53, Pozostała działalność ,00 99, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 120, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 95, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,47 87, Żłobki ,91 78, wpływy z różnych dochodów ,91 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 78, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,86 102, pozostałe odsetki , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 115, wpływy z różnych dochodów ,00 135, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100, Fundusz Pracy ,70 111, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,70 111,5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,04 94, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,83 96, wpływy z różnych dochodów ,83 96, Pomoc materialna dla uczniów ,21 94, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,91 98, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,30 82,8 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 6

7 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 104, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,81 100, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,81 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,72 100, wpływy z różnych dochodów ,72 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,07 110, wpływy z różnych opłat ,36 109, pozostałe odsetki ,71 286, Pozostała działalność ,40 101, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , wpływy z różnych opłat 0 9 8,80 97, wpływy z usług ,55 100, pozostałe odsetki ,62 99, wpływy z różnych dochodów , ,6 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 100, Biblioteki ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 100,0 samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,00 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA ,21 102, Zadania z zakresu kultury fizycznej ,21 102, wpływy z usług ,68 105, pozostałe odsetki 0 3 2,86 95, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, wpływy z różnych dochodów ,67 100, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ,53 100,9 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 7

8 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 775/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2014 roku Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,57 100, Drogi publiczne gminne ,57 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w złotych ,57 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,12 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,12 100, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,58 110, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,54 100, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,09 102, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,09 102, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,09 102,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,19 100, Różne rozliczenia finansowe ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100, Regionalne Programy Operacyjne ,19 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,19 100,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 - Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 8

9 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 100, Obiekty sportowe ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 100,0 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE ,97 80,9 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 9

10 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 775/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2014 roku Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,78 96, ,78 96, ,78 96,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,60 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,18 96,5 dotacje na zadania bieżące ,00 100, Spółki wodne ,00 100, ,00 100,0 dotacje na zadania bieżące ,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,30 98, ,30 98, ,30 98,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,30 98, Izby rolnicze ,98 100, ,98 100, ,98 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,98 100, Pozostała działalność ,50 96, ,50 96, ,50 96,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,60 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,90 96,4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 97,4 w złotych ,00 97, ,00 97,4 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 10

11 Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 97,4 dotacje na zadania bieżące ,00 100, Lokalny transport zbiorowy ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100, Drogi publiczne powiatowe ,00 100,0 dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100, Drogi publiczne gminne ,00 97, ,00 97, ,00 97,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 97,3 630 TURYSTYKA ,84 94, ,84 94, ,84 57,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,84 57,4 dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 100, ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,84 94, ,84 94, ,84 57,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,84 57,4 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,12 97, ,12 97, ,12 97,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,29 98, ,29 98, ,29 98,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,29 98,8 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 11

12 Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Pozostała działalność ,83 83, ,83 83, ,83 83,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,83 83,1 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,17 72, ,17 72, ,17 72,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 25,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,17 73, Plany zagospodarowania przestrzennego ,05 76, ,05 76, ,05 76,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 25,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,05 78, Cmentarze ,12 64, ,12 64, ,12 64,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 64,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,58 98, ,58 98, ,55 98,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,98 99,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,57 94,4 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,04 94, ,75 94, ,24 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,21 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,79 100,0 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 12

13 Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,77 95, ,77 95, ,19 88,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,19 88,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,58 96, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,73 99, ,73 99, ,56 99,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,81 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,75 95,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,17 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,51 94, ,51 94, ,23 95,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,81 77,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,42 96,3 dotacje na zadania bieżące ,04 94,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 22,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,24 100, Pozostała działalność ,57 75, ,57 75, ,57 75,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,15 92,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,42 55,8 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 100,0 SĄDOWNICTWA ,00 100, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 13

14 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 752 OBRONA NARODOWA ,31 100, ,31 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,31 99, Pozostałe wydatki obronne ,31 100, ,31 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,31 99,9 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,33 92, ,33 92, ,43 94,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,68 98,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,75 90,2 dotacje na zadania bieżące ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90 22, Komendy powiatowe Policji ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100, Ochotnicze straże pożarne ,75 86, ,75 86, ,75 89,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,47 89,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,28 89,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Obrona cywilna ,32 84, ,32 84, ,32 84,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,32 84, Straż gminna (miejska) ,26 97, ,26 97,0 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 14

15 Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu ,36 97,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,21 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,15 89,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90 99, Zarządzanie kryzysowe , ,00 - dotacje na zadania bieżące , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,35 95,2 obsługa długu ,35 95, ,35 95, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,35 94, ,35 94,6 obsługa długu ,35 94,6 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu ,00 100,0 terytorialnego obsługa długu ,00 100, ,00 100,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Rezerwy ogólne i celowe , , , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,78 98, ,78 98, ,34 98,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,40 99,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,94 96,1 dotacje na zadania bieżące ,94 99,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,67 98,5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,83 99,9 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 15

16 Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Szkoły podstawowe ,30 99, ,30 99, ,00 99,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,05 99,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,95 99,1 dotacje na zadania bieżące ,59 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,88 98,4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,83 99, Przedszkola ,09 98, ,09 98, ,32 98,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,38 99,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,94 97,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,77 98, Gimnazja ,79 99, ,79 99, ,61 99,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,23 99,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,38 99,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,18 100, Dowożenie uczniów do szkół ,36 99, ,36 99, ,36 99,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,64 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,72 99,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,34 99, ,34 99, ,34 99,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,70 99,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,64 98,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 98, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,93 35, ,93 35, ,93 35,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,93 35,6 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 16

17 Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Stołówki szkolne i przedszkolne ,83 97, ,83 97, ,99 97,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,96 98,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,03 95,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,84 97, Pozostała działalność ,14 96, ,14 96, ,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,35 97,6 dotacje na zadania bieżące ,35 88,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,16 99, ,16 99, ,06 99,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,52 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,54 97,9 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 91, ,10 100, Programy polityki zdrowotnej ,00 58, ,00 58, ,00 58,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 58, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,16 99, ,16 99, ,06 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,52 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,54 100,0 dotacje na zadania bieżące ,00 91,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,10 100, Pozostała działalność ,00 98, ,00 98, ,00 98,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 98,8 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 17

18 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu 852 POMOC SPOŁECZNA ,06 99, ,06 99, ,49 99,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,84 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,65 99,7 dotacje na zadania bieżące ,00 95,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,57 99, Domy pomocy społecznej ,37 99, ,37 99, ,37 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,37 99, Ośrodki wsparcia ,02 100, ,02 100, ,86 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,94 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,92 99,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,16 100, Rodziny zastępcze ,36 98, ,36 98, ,36 98,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,36 98, Wspieranie rodziny ,48 98, ,48 98, ,18 98,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,18 99,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 90,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,30 99,5 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,54 98,8 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,54 98, ,11 98,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,35 99,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,76 91,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,43 98,8 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 18

19 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ,76 99,0 integracji społecznej ,76 99, ,76 99,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,76 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,32 99, ,32 99, , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,32 99, Dodatki mieszkaniowe ,27 100, ,27 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,27 100, Zasiłki stałe ,75 99, ,75 99,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,75 99, Ośrodki pomocy społecznej ,54 100, ,54 100, ,64 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,64 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,66 99, ,66 99, ,72 99,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,37 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,35 100,0 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,94 100, Pozostała działalność ,99 98, ,99 98, ,49 99,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,49 99,8 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 19

20 Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Plan wg uchwały % Plan po nr XVII/243/2012 Wykonanie wykonania zmianach z planu dotacje na zadania bieżące ,00 89,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,50 98,9 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,16 99, ,16 99, ,16 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,16 100,0 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 99, ,00 100, Żłobki ,00 99, ,00 99,9 dotacje na zadania bieżące ,00 99, Kluby dziecięce , ,00 - dotacje na zadania bieżące , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,16 100, ,16 100, ,16 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,16 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,01 95, ,01 95, ,11 95,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,46 95,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,65 98,2 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90 95, Świetlice szkolne ,79 95, ,79 95, ,22 95,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,46 95,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,76 97,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,57 99,5 Id: ECE71D73-DFE AF B11683DA. Przyjęty Strona 20

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Projekt nr 16 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy Biały

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2015 roku Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Plan na 2016 z tego Dział Rozdział Źródło dochodów dochody

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na rok 2015. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan

Plan dochodów na rok 2015. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Plan dochodów na rok 2015 Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015 Nr 13/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 010

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo