Tel Biała Podlaska. Fax Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tel. +48 83 342 60 71 21-500 Biała Podlaska. Fax. +48 83 342 29 13 Polska"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ III SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD - KAN Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A Tel Biała Podlaska Fax Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Znak Sprawy JRP/ZZOBP 3/02014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Budowa wiaty przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych i układu załadunku biofrakcji w ramach Przedsięwzięcia Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii. Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 1

2 Spis treści: Rozdział I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa nadana zamówieniu przez inwestora Adres Inwestycji Inwestor (inaczej: Zamawiający) Przedmiot i zakres robót budowlanych Przedmiot zamówienia Podział przedmiotu zamówienia na zadania Dokumentacja projektowa Prace towarzyszące, roboty przygotowawcze i tymczasowe Prace towarzyszące Roboty tymczasowe Informacje o terenie budowy Organizacja robót budowlanych Lokalizacja Istniejące zagospodarowanie terenu Warunki gruntowo-wodne Warunki klimatyczne Ogólne zobowiązania Wykonawcy Punkty, linie i poziomy odniesienia Tablica informacyjna Godziny pracy Gospodarka masami ziemnymi Odwodnienie Terenu budowy Prace geodezyjno-kartograficzne Istniejące poziomy terenu Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie Czynności geodezyjne w toku Robót Czynności geodezyjne po zakończeniu Robót Badania laboratoryjne Zabezpieczenie interesów osób trzecich Unikanie zakłóceń Ochrona środowiska Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 2

3 1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy Wymagania ogólne BHP i ppoż Szkolenia BHP Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Lokalizacja zaplecza budowy Korzystanie z mediów Zamawiającego Warunki organizacji ruchu Plan organizacji ruchu na Terenie budowy Drogi wewnątrzzakładowe i tymczasowe Zabezpieczenie terenów zielonych ZZO Ogrodzenie Terenu budowy Ogrodzenie Terenu budowy Kontrola dostępu Nazwy i kody robót wg CPV Określenia podstawowe WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI Akceptowanie użytych materiałów Pozyskiwanie materiałów miejscowych Materiały nie odpowiadające wymaganiom Przechowywanie i składowanie materiałów Wariantowe stosowanie materiałów WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ogólne wymagania dotyczące transportu Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Wymagania ogólne Decyzje i polecenia Zarządzającego Architektura obiektów Wykończenia zewnętrzne Hydroizolacje Izolacje akustyczne Zabezpieczenia antykorozyjne Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 3

4 5.8 Zabezpieczenia ppoż Wykończenia wewnętrzne Instalacje elektryczne i energetyczne KONTROLA JAKOŚCI, BADANIA ORAZ ODBIÓR MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I ROBÓT Program zapewniania jakości Zasady kontroli jakości i robót Pobieranie próbek Badania i pomiary Raporty z badań Badania prowadzone przez Zarządzającego i/lub Inspektora Nadzoru Certyfikaty i deklaracje Dokumenty budowy Dziennik budowy Książka obmiaru robót Dokumenty laboratoryjne Pozostałe dokumenty budowy Przechowywanie dokumentów budowy Tolerancje WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Odbiór Robót ulegających zakryciu i zanikających Odbiór częściowy Odbiór końcowy Odbiór pogwarancyjny Zezwolenia uzyskiwane przez Wykonawcę Dokumentacja powykonawcza ROZLICZENIE ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH DOKUMENTY ODNIESIENIA Rozdział II Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 44 SST B.1.01 Roboty rozbiórkowe WSTĘP Przedmiot SSTWiOR Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 4

5 1.2 Określenia podstawowe Zakres robót objętych SST Wymagania ogólne dotyczące robót MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Roboty przygotowawcze Roboty rozbiórkowe Doprowadzenie Terenu budowy do porządku Wywóz gruzu KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PRZEPISY ZWIĄZANE SST B.1.02 Roboty ziemne WSTĘP Przedmiot SSTWiOR Określenia podstawowe Zakres robót objętych SST Wymagania ogólne dotyczące robót MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Usunięcie warstwy humusu Wykopy Doprowadzenie Terenu budowy do porządku Wywóz gruntu Zasypywanie wykopu Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT Dokładność robót: Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych dokumenty kontrolne Sprawdzenie jakości wykonania wykopów Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 5

6 6.4 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów ODBIÓR ROBÓT PRZEPISY ZWIĄZANE SST B.2.01 Izolacjeprzeciwwilgociowei przeciwwodne WSTĘP Przedmiot SSTWiOR Zakres robót objętych SST Wymagania ogólne dotyczące robót MATERIAŁY Wymagania ogólne Papa asfaltowa podkładowa Papa asfaltowa izolacyjna Emulsje asfaltowo-lateksowe Kity uszczelniające asfaltowo-kauczukowe Masy asfaltowo-kauczukowe Lepik asfaltowy na gorąco Lepik asfaltowy na zimno KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PRZEPISY ZWIĄZANE SST B.3.01 Podłoża i podkłady WSTĘP Przedmiot SSTWiOR Zakres robót objętych SST Wymagania ogólne dotyczące robót MATERIAŁY Wymagania ogólne Materiały potrzebne do wykonania robót Cement-wymagania i badania Magazynowanie: Beton C12/ Żwir Piasek Woda SPRZĘT Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 6

7 4 TRANSPORT Transport materiałów Przechowywanie i składowanie materiałów WYKONANIE ROBÓT KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru podkładów Odbiór podłoży Odbiór podkładów PRZEPISY ZWIĄZANE SST B.3.02 Posadzki WSTĘP Przedmiot SSTWiOR Określenia podstawowe Zakres robót objętych SST Wymagania ogólne dotyczące robót MATERIAŁY Wymagania ogólne Materiały potrzebne do wykonania robót Cement Wymagania i badania Magazynowanie: Beton minimum C20/ Żwir Piasek Woda Preparat do gruntowania litowo-polimerowy Utwardzacz SPRZĘT TRANSPORT Transport materiałów Przechowywanie i składowanie materiałów WYKONANIE ROBÓT Wymagania dla posadzek betonowych Wymagania dla warstw utwardzających żywicznych Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 7

8 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru podkładów Odbiór podkładów Odbiór posadzek PRZEPISY ZWIĄZANE SST B.4.01 Konstrukcjeżelbetowemonolityczne WSTĘP Przedmiot SSTWiOR Zakres robót objętych SST Wymagania ogólne dotyczące robót MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Beton Zbrojenie KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót Beton Stal zbrojeniowa PRZEPISY ZWIĄZANE SST B.4.02 Konstrukcjestalowe WSTĘP Przedmiot SSTWiOR Zakres robót objętych SST Wymagania ogólne dotyczące robót MATERIAŁY Magazynowanie SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 8

9 8 PRZEPISY ZWIĄZANE SST B.5.01 Instalacje elektryczne Wstęp Przedmiot SSTWiOR Określenia podstawowe Zakres robót objętych SST MATERIAŁY Fundamenty prefabrykowane Kable Źródła światła i oprawy TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Linie kablowe zasilające NN do rozdzielnic obiektowych Rozdzielnice obiektowe NN Instalacja oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego Instalacja oświetlenia zewnętrznego Instalacja gniazd 0,4 kv (siły) Instalacja odgromowa, przeciwporażeniowa i połączeń wyrównawczych KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT Rozdzielnice obiektowe NN Instalacja oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego Instalacja odgromowa, przeciwporażeniowa i połączeń wyrównawczych ODBIÓR ROBÓT PRZEPISY ZWIĄZANE Rozdział III Maszyny i urządzenia technologiczne dostawa z montażem SST B.6.01 Przenośniki Wstęp Przedmiot SSTWiOR WYMAGANIA OGÓLNE Przenośniki taśmowe Przenośnik taśmowy łańcuchowy Konstrukcje wsporcze WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY ZWIĄZANE Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 9

10 Załączniki Załącznik nr 1 - Projekt budynku wiaty przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych Biała Podlaska Lipiec Załącznik nr 2 Rysunki wiaty Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 10

11 Rozdział I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez inwestora Budowa wiaty przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych i układu załadunku biofrakcji w ramach Przedsięwzięcia Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Adres Inwestycji Biała Podlaska ul. Ekologiczna Inwestor (inaczej: Zamawiający) Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD - KAN Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35a Biała Podlaska 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych Inwestycja polega na modernizacji i rozbudowie istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej (dalej: ZZO) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest a. budowa wiaty przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych b. projekt, montaż i rozruch układu przenośników do załadunku biofrakcji c. projekt, montaż i rozruch przenośnika załadunku odpadów opakowaniowych do prasy belującej d. dostarczenie dokumentacji powykonawczej e. dostarczenie instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz dokumentacji technicznoruchowej f. przygotowanie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnego z art. 57 ustawy Prawo Budowlane, g. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających eksploatację obiektów Zamawiającemu h. przeprowadzenie przeglądów serwisowych w okresie gwarancji Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 11

12 1.2.2 Podział przedmiotu zamówienia na zadania L.p. Podział przedmiotu zamówienia na zadania 1. Projektowanie 1.1. Projekt układu przenośników do załadunku biofrakcji Projekt przenośnika załadunku odpadów opakowaniowych do prasy 1.2. belującej 1.3. Dokumentacja powykonawcza 2. Wytyczenie obiektów w terenie 3. Mobilizacja i organizacja Placu Budowy 4. Realizacja robót budowlanych 4.1. Obiekty budowlane do realizacji Wiata przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych Instalacje i sieci wewnętrzne Elektryczne niskoprądowe Instalacja oświetleniowa wiaty 5. Urządzenia i wyposażenie eksploatacyjne 5.1. Przenośnik łańcuchowy do załadunku biofrakcji wraz z montażem 5.2. Przenośnik taśmowy do załadunku biofrakcji wraz z montażem 5.3. Przenośnik łańcuchowy do załadunku odpadów opakowaniowych do prasy belującej wraz z montażem 6. Rozruch Dokumentacja projektowa Inwestor dysponuje Projektem Budowlanym pn.: autorstwa: Projekt budynku wiaty przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych Biała Podlaska Lipiec 2014 mgr inż. arch. Agnieszka Janista-Patynowska nr uprawnień MA/008/10do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektoniczne mgr inż. Wiesław Bąk nr uprawnień 356/BP/87 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Projekt Budowlany stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej STWiOR Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 12

13 1.3 Prace towarzyszące, roboty przygotowawcze i tymczasowe Prace towarzyszące Prace towarzyszących stanowią: a) mobilizacja Wykonawcy b) wytyczenie terenu budowy, c) ogrodzenie terenu budowy ogrodzeniem niezwiązanym trwale z gruntem; d) organizacja zaplecza Budowy, e) wywieszenie tablicy informacyjnej, f) likwidacja zaplecza Budowy po zakończeniu budowy g) przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego Roboty tymczasowe Roboty tymczasowe stanowią wszelkie roboty konieczne do wykonania w celu realizacji robót stałych, a nie będące robotami stałymi. 1.4 Informacje o terenie budowy Organizacja robót budowlanych Lokalizacja Działka o numerze ewidencyjnym 70/1 Jednostka ewidencyjna Biała Podlaska Istniejące zagospodarowanie terenu Działka zabudowana teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Wnioskowana inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz.1397 z późniejszymi zmianami/. Wiata stanowi zadaszenie istniejącej maszyny przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych oraz zasieki będące magazynem buforowym odpadów do recyklingu. Zakład zrealizowano na warunkach opracowanego na potrzeby projektu operatu, projektowana wiata nie wnosi zmian do zaprojektowanej wcześniej technologii Warunki gruntowo-wodne W świetle przepisów rozporządzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych /Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 poz. 463/, projektowany obiekt zalicza się do I -szej kategorii geotechnicznej. Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 13

14 Badanie gruntu wykonano metodą makroskopową na podstawie odkrywki o głębokości 2,5 m. W podłożu znajdują się piaski średnie i grube - występują proste warunki gruntowe. Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia stóp fundamentowych. Projektowany budynek jest obiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych wobec czego sposób badania gruntowego, którego użyto do rozpoznania warunków gruntowych jest wystarczający Warunki klimatyczne Rejon Białej Podlaskiej charakteryzuje się klimatem umiarkowanym kontynentalnym, jednocześnie jest rejonem dość wilgotnym w porównaniu z obszarem reszty województwa. Średnia suma opadów rocznych wynosi ok. 600 mm. Średnie roczne temperatury wynoszą około 7,9 0 C, średnia temperatura w okresie letnim wynosi 13,9 0 C, a w okresie zimowym 1,9 0 C. Na obszarze gminy wiatry wykazują pewne zróżnicowanie prędkości z przewagą wiatrów południowo-zachodnich. Średnia prędkość wiatrów wynosi 2,8 m/s. Wiatry o największych prędkościach charakterystyczne są dla kierunku zachodniego i południowozachodniego. Udział wiatrów o prędkości z przedziału 1-3 m/s wynosi 62,96% zaś udział wiatrów powyżej 6 m/s wynosi 7,13% (na podstawie danych pomiarów stacji meteorologicznej w Lublinie). Region charakteryzuje się również dużym nasłonecznieniem Ogólne zobowiązania Wykonawcy Wykonawca zatrudni Kierownika Budowy i będzie w pełni odpowiedzialny za realizację obowiązków przewidzianych dla tych funkcji technicznych w ustawie Prawo Budowlane. Ponadto Wykonawca będzie odpowiedzialny za projektowanie części Robót przewidzianej Kontraktem oraz realizację całości Robót zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzeń Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U nr 169 poz. 1650). Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi konsekwencjami i roszczeniami wynikającymi z realizacji określonych prawem obowiązków przez Kierownika Budowy oraz Projektanta Wykonawcy Punkty, linie i poziomy odniesienia Wraz z przekazaniem Terenu Budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o lokalizacji istniejących punktów osnowy geodezyjnej. Wykonawca sprawdzi poprawność przekazanych informacji i będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących punktów osnowy geodezyjnej do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty osnowy geodezyjnej Wykonawca odtworzy i utrwali zgodnie ze sztuką, na własny koszt Tablica informacyjna Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U nr 108 poz. 953 z późn. zm.) Godziny pracy Wykonawca dostosuje się do następujących godzin pracy obowiązujących w ZZO: Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 14

15 a) poniedziałek-piątek 06:00 do 18:00 b) sobota 06:00 do 14:00 Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac w dni ustawowo wolne od pracy. W uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od ograniczeń czasu pracy, każdorazowo po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządzającego. W takich przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego związane z wykonywaniem obowiązków przez Zarządzającego oraz pracą personelu Zamawiającego poza obowiązującymi godzinami pracy. W żadnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizacji Robót poza obowiązującymi godzinami pracy Gospodarka masami ziemnymi Wykonawca zagospodaruje pozyskane w trakcie Robót masy ziemne, przy czym przemieszczanie mas ziemnych winno być ograniczone do minimum. Nadmiar mas ziemnych stanowi własność Zamawiającego i winien być przetransportowany przez Wykonawcę na hałdę w ramach Ceny Kontraktowej w miejscu uzgodnionym z Zarządzającym na terenie ZZO. Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego magazynowania przez Wykonawcę gleby oraz innych mas ziemnych wykorzystywanych prze realizacji Robót poza Terenem Budowy w obrębie Terenu Składowiska, o ile działania te nie będą wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie składowiska oraz którekolwiek element środowiska. Wszelkie takie działania Wykonawca podejmie po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji oraz metod z Inżynierem oraz Kierownikiem Składowiska Odwodnienie Terenu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie wód powierzchniowych i podziemnych w obrębie Terenu budowy oraz wszelkich wód pochodzących z Terenu budowy, w sposób nie powodujący pogorszenia jakości wód podziemnych i powierzchniowych na ZZO oraz terenach przyległych. Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zapewni wszelkie środki tymczasowe w postaci rowów, przepustów, drenów, pomp, przewodów itp. w celu utrzymania Robót będących w trakcie realizacji w stanie wolnym od wody stojącej. Żadne działanie Wykonawcy nie będzie powodować zalewania terenu ZZO oraz terenów przyległych. Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zapobieżenie zanieczyszczaniu gleby i wód w wyniku spływów z Terenu budowy, w tym zanieczyszczeniu zawiesiną. Każdy sposób odprowadzania wody z Terenu budowy będzie uzgodniony z Zarządzającym Prace geodezyjno-kartograficzne Opracowania i czynności geodezyjne wykonają w imieniu Wykonawcy osoby lub podmioty posiadają- niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art.43 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U nr 193 poz z późn. zm.). Wszelkie opracowania geodezyjne będą przygotowywane i przekazywane Zarządzającemu, w wersji elektronicznej, w formacie*.dxf. Każde opracowanie geodezyjne będzie wykonane w układzie współrzędnych, w którym prowadzona jest dokumentacja we właściwym miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 15

16 Opis będzie zawierał nazwę inwestycji, tytuł rysunku, datę/daty wykonania pomiarów, imię i nazwisko osoby wykonującej pomiar, dane reperów stałych i kontrolnych, punkty oraz warstwice z rzędnymi Istniejące poziomy terenu Przed przystąpieniem do prac Wykonawca wykona pomiar geodezyjny Terenu budowy w oparciu o istniejące stałe punkty osnowy geodezyjnej udostępnione przez Zamawiającego. Pomiar zostanie przekazany Zarządzającemu do zatwierdzenia przed przystąpieniem do Robót Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie Projekt zagospodarowania terenu zostanie opracowany geodezyjnie w celu określeni danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń, w szczególności punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, usytuowania obiektów budowlanych, oraz ukształtowania terenu. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, w szczególności główne osie obiektów budowlanych na ziemnych i podziemnych, charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowli, stałe punkty wysokościowerepery Czynności geodezyjne w toku Robót Geodezyjna obsługa budowy obejmie tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowej realizacji Robót. Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca prac geodezyjnych przekaże Kierownikowi Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów budowli, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia Czynności geodezyjne po zakończeniu Robót PozakończeniuRobótWykonawcasporządzigeodezyjnądokumentacjępowykonawcząwcelu zebraniaaktualnychdanychoprzestrzennymrozmieszczeniuelementówzagospodarowania terenu. Geodezyjnadokumentacjapowykonawczabędziezawieraćdokumentacjęgeodezyjnąsporządz onąnaposzczególnych etapachrealizacjirobót,awszczególnościszkicetyczeniaikontrolipołożenia poszczególnych elementów budowli. Dokumentacja będzie zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Po zatwierdzeniu Dokumentacji przez Inżyniera Wykonawca przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym przepisami. Przejecie Robót przez Zamawiającego nie nastąpi do momentu zatwierdzenia przez Zarządzającego Dokumentacji Powykonawczej Badania laboratoryjne Wykonawca będzie wykonywał badania laboratoryjne wymagane dla Robót zgodnie z zapisami STWiOR. Próby do badań laboratoryjnych będą pobierane w obecności Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 16

17 Zarządzającego i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadomi Zarządzającego i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie badań minimum na trzy dni przed dniem prowadzenia badań. W przypadku braku posiadania własnego laboratorium, Wykonawca zleci badania do laboratorium zewnętrznego zatwierdzonego przez Zarządzającego. Wykonawca zleci wykonanie badań laboratoryjnych wyłącznie firmom posiadającym doświadczenie, kwalifikacje oraz zaplecze sprzętowe niezbędne do wykonywania takich badań. Dla każdego badania laboratoryjnego wymagana jest akceptacja Zarządzającego Zabezpieczenie interesów osób trzecich Wykonawca będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości w stosunku do osób trzecich oraz mienia spowodowanych zanieczyszczeniem, hałasem, pyłem lub jakimkolwiek innym skutkiem działania Wykonawcy. W przypadku powstania takich uszkodzeń lub uciążliwości Wykonawca poniesie wszelką odpowiedzialność, w tym finansową, związaną z ich naprawą oraz świadczeniami odszkodowawczymi Unikanie zakłóceń Wykonawca nie będzie zakłócał bez potrzeby i umiarkowania: a) wygody publicznej, ani; b) dostępu do użytkowania oraz zajmowania wszelkich dróg i przejść, niezależnie od tego czy są one publiczne czy w posiadaniu Zamawiającego lub osób trzecich. c) funkcjonowania i prawidłowej eksploatacji istniejącego ZZO będącego w zarządzie Zamawiającego. Wykonawca ochroni Zamawiającego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami, łącznie z kosztami sądowymi i opłatami, wynikającymi ze zbędnego lub nadmiernego zakłócania i powetuje mu poniesione koszty Ochrona środowiska Wykonawca na swój koszt zapewni wszystkie wymagane prawem środki ochrony środowiska oraz będzie realizował Roboty zgodnie z wymogami ochrony środowiska określonymi w Specyfikacji i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na Terenie budowy jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków ich działań. Wykonawca zapewni, że wszelkie emisje, zrzuty powierzchniowe, oraz ścieki związane z działalnością Wykonawcy nie przekroczą wartości ustalonych w odnośnym Prawie. Wykonawca na swój koszt uzyska wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia i decyzje na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i zgodne z prawem odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. W żadnym razie sposób realizacji Robót nie może naruszać warunków posiadanych przez Zamawiającego decyzji administracyjnych w zakresie wymogów ochrony środowiska. Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 17

18 Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zarządzającego o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach mogących mieć wpływ na powstanie szkody w środowisku, w tym zdarzeniach lub okolicznościach nie związanych bezpośrednio z działaniami Wykonawcy, co do których Wykonawca posiadł wiedzę Warunki bezpieczeństwa pracy Wymagania ogólne BHP i ppoż. Wykonawca zapewni i utrzyma bezpieczeństwo Terenu budowy oraz Robót prowadzonych poza nim w okresie trwania Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, w szczególności utrzyma bezpieczne warunki pracy i pobytu osób wykonujących czynności związanych z budową i nienaruszalnością mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, przepisów ochrony środowiska na terenie budowy oraz przyległym. Ponadto zapewni porządek w obrębie Terenu budowy, zabezpieczy Roboty, Personel Wykonawcy, Personel Zamawiającego oraz osoby trzecie i mienie znajdujące się na Terenie budowy oraz utrzyma Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich zbytecznych przeszkód, nadwyżek materiału czy odpadów. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne, sprzęt oraz odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni ważność szkoleń BHP, badań lekarskich oraz odpowiednich uprawnień i świadectw kwalifikacyjnych Personelu Wykonawcy. Wykonawca przeprowadzi ocenę ryzyka zawodowego związanego z zakresem planowanych prac oraz zapewni bezpośredni nadzór nad swoimi pracownikami. Wykonawca zapewni oraz wyegzekwuje używanie przez Personel Wykonawcy przez cały okres trwania robót środków ochrony indywidualnej w postaci kamizelek ostrzegawczych, odzieży oraz obuwia roboczego i/lub ochronnego oraz hełmów ochronnych, a także wszelkich innych środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej stosownie do zagrożeń. Wykonawca zapewni podstawowe środki ochrony indywidualnej dla osób upoważnionych do przebywania na Terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę urządzeń i instalacji naziemnych oraz podziemnych, cod o istnienia których posiada wiedzę. O fakcie przypadkowego lub umyślnego uszkodzenia jakichkolwiek instalacji lub urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zarządzającego,gestora sieci oraz odpowiednie służby i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkich niezbędnych informacji oraz pomocy. Wykonawca zapewni w każdym momencie wykonywania Robót obecność na Terenie budowy co najmniej jednej osoby przeszkolonej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej (art Kodeksupracy), co będzie udokumentowane ważnym imiennym certyfikatem odbycia szkolenia. Wykonawca zapewni i utrzyma na Terenie Budowy odpowiednie jakościowo ii lościowo sprzęt i materiały pierwsze pomocy. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy i będzie realizował Roboty zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy posiadający aktualne legalizacje, a wszelkie materiały palne będą Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 18

19 składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody na rzecz Zamawiającego oraz osób trzecich spowodowane pożarem powstałym w wyniku realizacji Robót. Zamawiający będzie miał prawo do przeprowadzenia na własny koszt niezależnego audytu BHP oraz ochrony pożarowej Terenu Budowy. Wykonawca zapewni dostęp audytora Zamawiającego do wszystkich miejsc Terenu Budowy, wgląd do dokumentacji budowy oraz będzie współpracował dostarczając wszelkich niezbędnych informacji. Wszelkie ustalenia audytora Zamawiającego będą przedmiotem rozmów pomiędzy Stronami, z udziałem Inżyniera Szkolenia BHP Wykonawca przeprowadzi wymagane prawem szkolenia wstępne BHP oraz szkolenia środowiskowe Personelu Wykonawcy w celu zapoznania ze szczególnymi wymogami BHP, ochrony środowiska i specyfiką Terenu Budowy, i udokumentuje ich przeprowadzenie. Szkolenia przeprowadzi osoba formalnie przygotowana do prowadzenia szkoleń BHP. Wykonawca zapewni szkolenie BHP Inżyniera stosownie do zagrożeń związanych z pełnionymi obowiązkami, oraz udokumentuje jego przeprowadzenie. Ponadto Wykonawca przygotuje ogólny regulamin BHP dla Personelu Zamawiającego oraz innych osób upoważnionych do przebywania na Terenie Budowy, w oparciu o który Wykonawca będzie prowadził szkolenia wstępne dla osób wizytujących Teren Budowy przez cały okres trwania Robót. Ogólny regulamin BHP będzie zawierał opisy głównych zagrożeń, zasady poruszania się po Terenie Budowy oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Odbycie szkolenia wstępnego przez osoby wizytujące Teren Budowy będzie poświadczone własnoręcznym podpisem. Wykonawca będzie prowadził ewidencję szkoleń BHP Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Lokalizacja zaplecza budowy Wykonawca poprzedzi opracowanie Planu organizacji zaplecza budowy uzgodnieniem z Zarządzającym lokalizacji zaplecza budowy. W skład zaplecza budowy winny wejść: (i) biura Wykonawcy, (ii) zaplecze sanitarnego Wykonawcy, (iii) szatnie personelu Wykonawcy, (iv) miejsca parkowania Sprzętu Wykonawcy, (v) plac magazynowy Wykonawcy. Wykonawca zorganizuje i podłączy zaplecze budowy w terminie do 14 dni od daty przekazania Terenu budowy Nie dopuszcza się stacjonowania przyczep kempingowych oraz innych mobilnych obiektów przeznaczonych do całodobowego przebywania w ramach zaplecza. Cały Personel Wykonawcy za wyjątkiem ochrony winien opuścić Teren Składowiska każdego dnia po zakończeniu pracy. Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 19

20 Korzystanie z mediów Zamawiającego Zamawiający dopuszcza podłączenie zaplecza budowy do sieci: a) wodociągowej b) energetycznej Zamawiającego, po zamontowaniu urządzeń do opomiarowania ilości zużytych i/lub odprowadzonych mediów. Podłączenie i demontaż na koszt Wykonawcy Koszty jednostkowe korzystania z mediów: a) woda wodociągowa według stawki operatora aktualnej na czas zużycia b) energia elektryczna według stawki operatora aktualnej na czas zużycia Warunki organizacji ruchu Plan organizacji ruchu na Terenie budowy Wykonawca w terminie 14 dni od daty przekazania Terenu budowy opracuje Plan organizacji ruchu na Terenie Budowy, który winien być zatwierdzony przez Zarządzającego. W porozumieniu z Zarządzającym Wykonawca ustali dokładne trasy przebiegu ruchu kołowego i pieszego na terenie ZZO i zaplanuje prace związane z budową sieci międzyobiektowych w taki sposób, aby ograniczyć do minimum ingerencję w istniejące ciągi komunikacyjne oraz zieleń ozdobną Drogi wewnątrzzakładowe i tymczasowe Wykonawca będzie odpowiedzialny za budowę, oznakowanie oraz utrzymanie wszelkich odcinków dróg tymczasowych niezbędnych do realizacji Robót na Terenie budowy i poza nim. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca z Zarządzającym przeprowadzi przegląd i udokumentuje stan istniejących dróg, placów manewrowych oraz chodników na odcinkach wykorzystywanych przez Wykonawcę. W przypadku powstania jakichkolwiek szkód Wykonawca, niezwłocznie po ich ujawnieniu, naprawi wszelkie szkody dróg powstałe z jego winy w trakcie realizacji Robót na własny koszt. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia dróg, placów manewrowych oraz chodników do stanu z przed przekazania Terenu Budowy przez przejęciem Robót przez Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia dróg lub infrastruktury związanej z funkcjonowaniem ZZO Wykonawca pokryje wszelkie koszty naprawy szkody oraz na koszty odszkodowawcze wynikające z przerw w pracy ZZO. Wykonawca winien upewnić się co do przydatności i gotowości dróg dostępu do Terenu budowy. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne wysiłki dla przeciwdziałania uszkodzeniom wszelkich dróg lub mostów przez transport lub Personel Wykonawcy. Wysiłki te obejmą właściwe użytkowanie odpowiednich pojazdów i dróg. Z wyjątkami zawartymi w niniejszych Warunkach: Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki.

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Załącznik nr 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Kod CPV 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Budowie Skateparku na dz. nr ew. 3/35 i 4/1 z obrębu 3-02 w Górze Kalwarii SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont drogi osiedlowej, chodników i miejsc parkingowych przy Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska ul. Gabriela

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr do umowy nr z dnia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 01-225 Warszawa ul. Bema 70 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: WYMIANA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.01.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST BUDOWY BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbiórka budynku gospodarczego (ubikacje suche i pomieszczenia gospodarcze) zlokalizowanego na działce nr 155/1

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT Kod CPV 45000000-7 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16.

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45261000-4 BUDOWLANE CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE NA WYKONANIE: ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ROBOTY BUDOWLANE WSZ (CPV) DZIAŁ ROBÓT

Opis przedmiotu zamówienia ROBOTY BUDOWLANE WSZ (CPV) DZIAŁ ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE WSZ (CPV) DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WSZ (CPV) GRUPA ROBÓT 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-A.01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska Ul. Kościuszki Pobiedziska Tel , fax

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska Ul. Kościuszki Pobiedziska Tel , fax Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska Ul. Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Tel. 0-61 8977-100, fax. 0-61 8977-124 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: BUDOWĘ PLACÓW ZABAW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Budowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół w Sulowie Adres: Zespół Szkół w Sulowie, Sulów 75 23-213 Zakrzówek KLASYFIKACJA ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Piłkochwyty

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Piłkochwyty SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Piłkochwyty OBIEKT: PIŁKOCHWYTY BOISKA W WIŚLE WIELKIEJ PRZY UL.MLECZNEJ DZIAŁKI NR 360/29; 259/30 INWESTOR Gmina Pszczyna 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: OŚWIETLENIE PLACU PARKINGOWEGO WRAZ Z ZASILANIEM ROZDZIELNICY OŚWIETLENIOWEJ RZ ORAZ ZASILENIEM SZLABANÓW I REKLAMY W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Pawilon I Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o Ul. Uzdrowiskowa 63 ZAKRES ROBÓT : Remont niecki basenu OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy na punkt przedszkolny. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne Dane ogólne 1.1. Dane ewidencyjne opracowania a) Inwestor - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont magazynku i zmywalni w internacie oraz magazynku na mleko w ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów CPV Główny przedmiot 45.00.00.00 7 W tym:

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGA DOJAZDOWA DO AMFITEATRU W ŻYWCU INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU 34-300 Żywiec Ul. Rynek 2 AUTOR

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów ( część I zamówienia) i naprawa ogrodzenia terenu szkoły ( 15 przęseł) i pomalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-7 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 86 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 88 2. MATERIAŁY... 88 3. SPRZĘT. 89 4. TRANSPORT....89 5.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

ST - 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PODSTAWOWYCH

ST - 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PODSTAWOWYCH ST - 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PODSTAWOWYCH CPV 45200000-9 rob. budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części CPV 45300000-0 - roboty

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące instalacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne

Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne Przedmiot zamówienia: Urządzenie placu zabaw etap II na terenie obiektu sportowego w Gdyni, ul. Chwarznieńska dz. nr 522/30 i 522/31 KM WI 13 Kod CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno Inwestor: ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz Nazwa obiektu budowlanego: zaprojektuj i wybuduj CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 71322300-4 Usługi projektowania mostów Spis zawartości:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-4 ELEMENTY PREFABRYKOWANE 97 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...99 1.1. Przedmiot SST...99 1.2. Zakres stosowania...99 1.3. Określenia podstawowe...99

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 22 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego... 3 1.2. Przedmiot ST...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WZNOSZENIE OGRODZEŃ Kod CPV 45342000-6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne i przygotowawcze, - montaż

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST )

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) Montaż instalacji elektrycznej w lokalu społeczno - oświatowym przy ul. Piaskowej 7 Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ SST 12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót betonowych i żelbetowych,

Bardziej szczegółowo

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Spis treści: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SST - B-08.00 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ST OKNA POŁACIOWE

ST OKNA POŁACIOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 04.00. OKNA POŁACIOWE ST.04.00 Okna połaciowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH SST 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STO, nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości Górki, ul. Kwiatowa Grupa Robót wg CPV 453 i 454 Kategoria 454- Roboty budowlane Opracował: Zatwierdził: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo