Tel Biała Podlaska. Fax Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tel. +48 83 342 60 71 21-500 Biała Podlaska. Fax. +48 83 342 29 13 Polska"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ III SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD - KAN Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A Tel Biała Podlaska Fax Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Znak Sprawy JRP/ZZOBP 3/02014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Budowa wiaty przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych i układu załadunku biofrakcji w ramach Przedsięwzięcia Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii. Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 1

2 Spis treści: Rozdział I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa nadana zamówieniu przez inwestora Adres Inwestycji Inwestor (inaczej: Zamawiający) Przedmiot i zakres robót budowlanych Przedmiot zamówienia Podział przedmiotu zamówienia na zadania Dokumentacja projektowa Prace towarzyszące, roboty przygotowawcze i tymczasowe Prace towarzyszące Roboty tymczasowe Informacje o terenie budowy Organizacja robót budowlanych Lokalizacja Istniejące zagospodarowanie terenu Warunki gruntowo-wodne Warunki klimatyczne Ogólne zobowiązania Wykonawcy Punkty, linie i poziomy odniesienia Tablica informacyjna Godziny pracy Gospodarka masami ziemnymi Odwodnienie Terenu budowy Prace geodezyjno-kartograficzne Istniejące poziomy terenu Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie Czynności geodezyjne w toku Robót Czynności geodezyjne po zakończeniu Robót Badania laboratoryjne Zabezpieczenie interesów osób trzecich Unikanie zakłóceń Ochrona środowiska Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 2

3 1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy Wymagania ogólne BHP i ppoż Szkolenia BHP Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Lokalizacja zaplecza budowy Korzystanie z mediów Zamawiającego Warunki organizacji ruchu Plan organizacji ruchu na Terenie budowy Drogi wewnątrzzakładowe i tymczasowe Zabezpieczenie terenów zielonych ZZO Ogrodzenie Terenu budowy Ogrodzenie Terenu budowy Kontrola dostępu Nazwy i kody robót wg CPV Określenia podstawowe WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI Akceptowanie użytych materiałów Pozyskiwanie materiałów miejscowych Materiały nie odpowiadające wymaganiom Przechowywanie i składowanie materiałów Wariantowe stosowanie materiałów WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ogólne wymagania dotyczące transportu Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Wymagania ogólne Decyzje i polecenia Zarządzającego Architektura obiektów Wykończenia zewnętrzne Hydroizolacje Izolacje akustyczne Zabezpieczenia antykorozyjne Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 3

4 5.8 Zabezpieczenia ppoż Wykończenia wewnętrzne Instalacje elektryczne i energetyczne KONTROLA JAKOŚCI, BADANIA ORAZ ODBIÓR MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I ROBÓT Program zapewniania jakości Zasady kontroli jakości i robót Pobieranie próbek Badania i pomiary Raporty z badań Badania prowadzone przez Zarządzającego i/lub Inspektora Nadzoru Certyfikaty i deklaracje Dokumenty budowy Dziennik budowy Książka obmiaru robót Dokumenty laboratoryjne Pozostałe dokumenty budowy Przechowywanie dokumentów budowy Tolerancje WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Odbiór Robót ulegających zakryciu i zanikających Odbiór częściowy Odbiór końcowy Odbiór pogwarancyjny Zezwolenia uzyskiwane przez Wykonawcę Dokumentacja powykonawcza ROZLICZENIE ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH DOKUMENTY ODNIESIENIA Rozdział II Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 44 SST B.1.01 Roboty rozbiórkowe WSTĘP Przedmiot SSTWiOR Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 4

5 1.2 Określenia podstawowe Zakres robót objętych SST Wymagania ogólne dotyczące robót MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Roboty przygotowawcze Roboty rozbiórkowe Doprowadzenie Terenu budowy do porządku Wywóz gruzu KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PRZEPISY ZWIĄZANE SST B.1.02 Roboty ziemne WSTĘP Przedmiot SSTWiOR Określenia podstawowe Zakres robót objętych SST Wymagania ogólne dotyczące robót MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Usunięcie warstwy humusu Wykopy Doprowadzenie Terenu budowy do porządku Wywóz gruntu Zasypywanie wykopu Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT Dokładność robót: Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych dokumenty kontrolne Sprawdzenie jakości wykonania wykopów Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 5

6 6.4 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów ODBIÓR ROBÓT PRZEPISY ZWIĄZANE SST B.2.01 Izolacjeprzeciwwilgociowei przeciwwodne WSTĘP Przedmiot SSTWiOR Zakres robót objętych SST Wymagania ogólne dotyczące robót MATERIAŁY Wymagania ogólne Papa asfaltowa podkładowa Papa asfaltowa izolacyjna Emulsje asfaltowo-lateksowe Kity uszczelniające asfaltowo-kauczukowe Masy asfaltowo-kauczukowe Lepik asfaltowy na gorąco Lepik asfaltowy na zimno KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PRZEPISY ZWIĄZANE SST B.3.01 Podłoża i podkłady WSTĘP Przedmiot SSTWiOR Zakres robót objętych SST Wymagania ogólne dotyczące robót MATERIAŁY Wymagania ogólne Materiały potrzebne do wykonania robót Cement-wymagania i badania Magazynowanie: Beton C12/ Żwir Piasek Woda SPRZĘT Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 6

7 4 TRANSPORT Transport materiałów Przechowywanie i składowanie materiałów WYKONANIE ROBÓT KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru podkładów Odbiór podłoży Odbiór podkładów PRZEPISY ZWIĄZANE SST B.3.02 Posadzki WSTĘP Przedmiot SSTWiOR Określenia podstawowe Zakres robót objętych SST Wymagania ogólne dotyczące robót MATERIAŁY Wymagania ogólne Materiały potrzebne do wykonania robót Cement Wymagania i badania Magazynowanie: Beton minimum C20/ Żwir Piasek Woda Preparat do gruntowania litowo-polimerowy Utwardzacz SPRZĘT TRANSPORT Transport materiałów Przechowywanie i składowanie materiałów WYKONANIE ROBÓT Wymagania dla posadzek betonowych Wymagania dla warstw utwardzających żywicznych Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 7

8 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru podkładów Odbiór podkładów Odbiór posadzek PRZEPISY ZWIĄZANE SST B.4.01 Konstrukcjeżelbetowemonolityczne WSTĘP Przedmiot SSTWiOR Zakres robót objętych SST Wymagania ogólne dotyczące robót MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Beton Zbrojenie KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót Beton Stal zbrojeniowa PRZEPISY ZWIĄZANE SST B.4.02 Konstrukcjestalowe WSTĘP Przedmiot SSTWiOR Zakres robót objętych SST Wymagania ogólne dotyczące robót MATERIAŁY Magazynowanie SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 8

9 8 PRZEPISY ZWIĄZANE SST B.5.01 Instalacje elektryczne Wstęp Przedmiot SSTWiOR Określenia podstawowe Zakres robót objętych SST MATERIAŁY Fundamenty prefabrykowane Kable Źródła światła i oprawy TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Linie kablowe zasilające NN do rozdzielnic obiektowych Rozdzielnice obiektowe NN Instalacja oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego Instalacja oświetlenia zewnętrznego Instalacja gniazd 0,4 kv (siły) Instalacja odgromowa, przeciwporażeniowa i połączeń wyrównawczych KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT Rozdzielnice obiektowe NN Instalacja oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego Instalacja odgromowa, przeciwporażeniowa i połączeń wyrównawczych ODBIÓR ROBÓT PRZEPISY ZWIĄZANE Rozdział III Maszyny i urządzenia technologiczne dostawa z montażem SST B.6.01 Przenośniki Wstęp Przedmiot SSTWiOR WYMAGANIA OGÓLNE Przenośniki taśmowe Przenośnik taśmowy łańcuchowy Konstrukcje wsporcze WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY ZWIĄZANE Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 9

10 Załączniki Załącznik nr 1 - Projekt budynku wiaty przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych Biała Podlaska Lipiec Załącznik nr 2 Rysunki wiaty Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 10

11 Rozdział I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez inwestora Budowa wiaty przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych i układu załadunku biofrakcji w ramach Przedsięwzięcia Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Adres Inwestycji Biała Podlaska ul. Ekologiczna Inwestor (inaczej: Zamawiający) Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD - KAN Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35a Biała Podlaska 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych Inwestycja polega na modernizacji i rozbudowie istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej (dalej: ZZO) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest a. budowa wiaty przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych b. projekt, montaż i rozruch układu przenośników do załadunku biofrakcji c. projekt, montaż i rozruch przenośnika załadunku odpadów opakowaniowych do prasy belującej d. dostarczenie dokumentacji powykonawczej e. dostarczenie instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz dokumentacji technicznoruchowej f. przygotowanie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnego z art. 57 ustawy Prawo Budowlane, g. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających eksploatację obiektów Zamawiającemu h. przeprowadzenie przeglądów serwisowych w okresie gwarancji Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 11

12 1.2.2 Podział przedmiotu zamówienia na zadania L.p. Podział przedmiotu zamówienia na zadania 1. Projektowanie 1.1. Projekt układu przenośników do załadunku biofrakcji Projekt przenośnika załadunku odpadów opakowaniowych do prasy 1.2. belującej 1.3. Dokumentacja powykonawcza 2. Wytyczenie obiektów w terenie 3. Mobilizacja i organizacja Placu Budowy 4. Realizacja robót budowlanych 4.1. Obiekty budowlane do realizacji Wiata przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych Instalacje i sieci wewnętrzne Elektryczne niskoprądowe Instalacja oświetleniowa wiaty 5. Urządzenia i wyposażenie eksploatacyjne 5.1. Przenośnik łańcuchowy do załadunku biofrakcji wraz z montażem 5.2. Przenośnik taśmowy do załadunku biofrakcji wraz z montażem 5.3. Przenośnik łańcuchowy do załadunku odpadów opakowaniowych do prasy belującej wraz z montażem 6. Rozruch Dokumentacja projektowa Inwestor dysponuje Projektem Budowlanym pn.: autorstwa: Projekt budynku wiaty przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych Biała Podlaska Lipiec 2014 mgr inż. arch. Agnieszka Janista-Patynowska nr uprawnień MA/008/10do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektoniczne mgr inż. Wiesław Bąk nr uprawnień 356/BP/87 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Projekt Budowlany stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej STWiOR Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 12

13 1.3 Prace towarzyszące, roboty przygotowawcze i tymczasowe Prace towarzyszące Prace towarzyszących stanowią: a) mobilizacja Wykonawcy b) wytyczenie terenu budowy, c) ogrodzenie terenu budowy ogrodzeniem niezwiązanym trwale z gruntem; d) organizacja zaplecza Budowy, e) wywieszenie tablicy informacyjnej, f) likwidacja zaplecza Budowy po zakończeniu budowy g) przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego Roboty tymczasowe Roboty tymczasowe stanowią wszelkie roboty konieczne do wykonania w celu realizacji robót stałych, a nie będące robotami stałymi. 1.4 Informacje o terenie budowy Organizacja robót budowlanych Lokalizacja Działka o numerze ewidencyjnym 70/1 Jednostka ewidencyjna Biała Podlaska Istniejące zagospodarowanie terenu Działka zabudowana teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Wnioskowana inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz.1397 z późniejszymi zmianami/. Wiata stanowi zadaszenie istniejącej maszyny przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych oraz zasieki będące magazynem buforowym odpadów do recyklingu. Zakład zrealizowano na warunkach opracowanego na potrzeby projektu operatu, projektowana wiata nie wnosi zmian do zaprojektowanej wcześniej technologii Warunki gruntowo-wodne W świetle przepisów rozporządzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych /Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 poz. 463/, projektowany obiekt zalicza się do I -szej kategorii geotechnicznej. Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 13

14 Badanie gruntu wykonano metodą makroskopową na podstawie odkrywki o głębokości 2,5 m. W podłożu znajdują się piaski średnie i grube - występują proste warunki gruntowe. Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia stóp fundamentowych. Projektowany budynek jest obiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych wobec czego sposób badania gruntowego, którego użyto do rozpoznania warunków gruntowych jest wystarczający Warunki klimatyczne Rejon Białej Podlaskiej charakteryzuje się klimatem umiarkowanym kontynentalnym, jednocześnie jest rejonem dość wilgotnym w porównaniu z obszarem reszty województwa. Średnia suma opadów rocznych wynosi ok. 600 mm. Średnie roczne temperatury wynoszą około 7,9 0 C, średnia temperatura w okresie letnim wynosi 13,9 0 C, a w okresie zimowym 1,9 0 C. Na obszarze gminy wiatry wykazują pewne zróżnicowanie prędkości z przewagą wiatrów południowo-zachodnich. Średnia prędkość wiatrów wynosi 2,8 m/s. Wiatry o największych prędkościach charakterystyczne są dla kierunku zachodniego i południowozachodniego. Udział wiatrów o prędkości z przedziału 1-3 m/s wynosi 62,96% zaś udział wiatrów powyżej 6 m/s wynosi 7,13% (na podstawie danych pomiarów stacji meteorologicznej w Lublinie). Region charakteryzuje się również dużym nasłonecznieniem Ogólne zobowiązania Wykonawcy Wykonawca zatrudni Kierownika Budowy i będzie w pełni odpowiedzialny za realizację obowiązków przewidzianych dla tych funkcji technicznych w ustawie Prawo Budowlane. Ponadto Wykonawca będzie odpowiedzialny za projektowanie części Robót przewidzianej Kontraktem oraz realizację całości Robót zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzeń Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U nr 169 poz. 1650). Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi konsekwencjami i roszczeniami wynikającymi z realizacji określonych prawem obowiązków przez Kierownika Budowy oraz Projektanta Wykonawcy Punkty, linie i poziomy odniesienia Wraz z przekazaniem Terenu Budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o lokalizacji istniejących punktów osnowy geodezyjnej. Wykonawca sprawdzi poprawność przekazanych informacji i będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących punktów osnowy geodezyjnej do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty osnowy geodezyjnej Wykonawca odtworzy i utrwali zgodnie ze sztuką, na własny koszt Tablica informacyjna Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U nr 108 poz. 953 z późn. zm.) Godziny pracy Wykonawca dostosuje się do następujących godzin pracy obowiązujących w ZZO: Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 14

15 a) poniedziałek-piątek 06:00 do 18:00 b) sobota 06:00 do 14:00 Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac w dni ustawowo wolne od pracy. W uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od ograniczeń czasu pracy, każdorazowo po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządzającego. W takich przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego związane z wykonywaniem obowiązków przez Zarządzającego oraz pracą personelu Zamawiającego poza obowiązującymi godzinami pracy. W żadnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizacji Robót poza obowiązującymi godzinami pracy Gospodarka masami ziemnymi Wykonawca zagospodaruje pozyskane w trakcie Robót masy ziemne, przy czym przemieszczanie mas ziemnych winno być ograniczone do minimum. Nadmiar mas ziemnych stanowi własność Zamawiającego i winien być przetransportowany przez Wykonawcę na hałdę w ramach Ceny Kontraktowej w miejscu uzgodnionym z Zarządzającym na terenie ZZO. Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego magazynowania przez Wykonawcę gleby oraz innych mas ziemnych wykorzystywanych prze realizacji Robót poza Terenem Budowy w obrębie Terenu Składowiska, o ile działania te nie będą wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie składowiska oraz którekolwiek element środowiska. Wszelkie takie działania Wykonawca podejmie po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji oraz metod z Inżynierem oraz Kierownikiem Składowiska Odwodnienie Terenu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie wód powierzchniowych i podziemnych w obrębie Terenu budowy oraz wszelkich wód pochodzących z Terenu budowy, w sposób nie powodujący pogorszenia jakości wód podziemnych i powierzchniowych na ZZO oraz terenach przyległych. Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zapewni wszelkie środki tymczasowe w postaci rowów, przepustów, drenów, pomp, przewodów itp. w celu utrzymania Robót będących w trakcie realizacji w stanie wolnym od wody stojącej. Żadne działanie Wykonawcy nie będzie powodować zalewania terenu ZZO oraz terenów przyległych. Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zapobieżenie zanieczyszczaniu gleby i wód w wyniku spływów z Terenu budowy, w tym zanieczyszczeniu zawiesiną. Każdy sposób odprowadzania wody z Terenu budowy będzie uzgodniony z Zarządzającym Prace geodezyjno-kartograficzne Opracowania i czynności geodezyjne wykonają w imieniu Wykonawcy osoby lub podmioty posiadają- niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art.43 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U nr 193 poz z późn. zm.). Wszelkie opracowania geodezyjne będą przygotowywane i przekazywane Zarządzającemu, w wersji elektronicznej, w formacie*.dxf. Każde opracowanie geodezyjne będzie wykonane w układzie współrzędnych, w którym prowadzona jest dokumentacja we właściwym miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 15

16 Opis będzie zawierał nazwę inwestycji, tytuł rysunku, datę/daty wykonania pomiarów, imię i nazwisko osoby wykonującej pomiar, dane reperów stałych i kontrolnych, punkty oraz warstwice z rzędnymi Istniejące poziomy terenu Przed przystąpieniem do prac Wykonawca wykona pomiar geodezyjny Terenu budowy w oparciu o istniejące stałe punkty osnowy geodezyjnej udostępnione przez Zamawiającego. Pomiar zostanie przekazany Zarządzającemu do zatwierdzenia przed przystąpieniem do Robót Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie Projekt zagospodarowania terenu zostanie opracowany geodezyjnie w celu określeni danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń, w szczególności punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, usytuowania obiektów budowlanych, oraz ukształtowania terenu. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, w szczególności główne osie obiektów budowlanych na ziemnych i podziemnych, charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowli, stałe punkty wysokościowerepery Czynności geodezyjne w toku Robót Geodezyjna obsługa budowy obejmie tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowej realizacji Robót. Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca prac geodezyjnych przekaże Kierownikowi Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów budowli, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia Czynności geodezyjne po zakończeniu Robót PozakończeniuRobótWykonawcasporządzigeodezyjnądokumentacjępowykonawcząwcelu zebraniaaktualnychdanychoprzestrzennymrozmieszczeniuelementówzagospodarowania terenu. Geodezyjnadokumentacjapowykonawczabędziezawieraćdokumentacjęgeodezyjnąsporządz onąnaposzczególnych etapachrealizacjirobót,awszczególnościszkicetyczeniaikontrolipołożenia poszczególnych elementów budowli. Dokumentacja będzie zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Po zatwierdzeniu Dokumentacji przez Inżyniera Wykonawca przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym przepisami. Przejecie Robót przez Zamawiającego nie nastąpi do momentu zatwierdzenia przez Zarządzającego Dokumentacji Powykonawczej Badania laboratoryjne Wykonawca będzie wykonywał badania laboratoryjne wymagane dla Robót zgodnie z zapisami STWiOR. Próby do badań laboratoryjnych będą pobierane w obecności Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 16

17 Zarządzającego i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadomi Zarządzającego i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie badań minimum na trzy dni przed dniem prowadzenia badań. W przypadku braku posiadania własnego laboratorium, Wykonawca zleci badania do laboratorium zewnętrznego zatwierdzonego przez Zarządzającego. Wykonawca zleci wykonanie badań laboratoryjnych wyłącznie firmom posiadającym doświadczenie, kwalifikacje oraz zaplecze sprzętowe niezbędne do wykonywania takich badań. Dla każdego badania laboratoryjnego wymagana jest akceptacja Zarządzającego Zabezpieczenie interesów osób trzecich Wykonawca będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości w stosunku do osób trzecich oraz mienia spowodowanych zanieczyszczeniem, hałasem, pyłem lub jakimkolwiek innym skutkiem działania Wykonawcy. W przypadku powstania takich uszkodzeń lub uciążliwości Wykonawca poniesie wszelką odpowiedzialność, w tym finansową, związaną z ich naprawą oraz świadczeniami odszkodowawczymi Unikanie zakłóceń Wykonawca nie będzie zakłócał bez potrzeby i umiarkowania: a) wygody publicznej, ani; b) dostępu do użytkowania oraz zajmowania wszelkich dróg i przejść, niezależnie od tego czy są one publiczne czy w posiadaniu Zamawiającego lub osób trzecich. c) funkcjonowania i prawidłowej eksploatacji istniejącego ZZO będącego w zarządzie Zamawiającego. Wykonawca ochroni Zamawiającego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami, łącznie z kosztami sądowymi i opłatami, wynikającymi ze zbędnego lub nadmiernego zakłócania i powetuje mu poniesione koszty Ochrona środowiska Wykonawca na swój koszt zapewni wszystkie wymagane prawem środki ochrony środowiska oraz będzie realizował Roboty zgodnie z wymogami ochrony środowiska określonymi w Specyfikacji i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na Terenie budowy jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków ich działań. Wykonawca zapewni, że wszelkie emisje, zrzuty powierzchniowe, oraz ścieki związane z działalnością Wykonawcy nie przekroczą wartości ustalonych w odnośnym Prawie. Wykonawca na swój koszt uzyska wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia i decyzje na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i zgodne z prawem odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. W żadnym razie sposób realizacji Robót nie może naruszać warunków posiadanych przez Zamawiającego decyzji administracyjnych w zakresie wymogów ochrony środowiska. Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 17

18 Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zarządzającego o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach mogących mieć wpływ na powstanie szkody w środowisku, w tym zdarzeniach lub okolicznościach nie związanych bezpośrednio z działaniami Wykonawcy, co do których Wykonawca posiadł wiedzę Warunki bezpieczeństwa pracy Wymagania ogólne BHP i ppoż. Wykonawca zapewni i utrzyma bezpieczeństwo Terenu budowy oraz Robót prowadzonych poza nim w okresie trwania Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, w szczególności utrzyma bezpieczne warunki pracy i pobytu osób wykonujących czynności związanych z budową i nienaruszalnością mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, przepisów ochrony środowiska na terenie budowy oraz przyległym. Ponadto zapewni porządek w obrębie Terenu budowy, zabezpieczy Roboty, Personel Wykonawcy, Personel Zamawiającego oraz osoby trzecie i mienie znajdujące się na Terenie budowy oraz utrzyma Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich zbytecznych przeszkód, nadwyżek materiału czy odpadów. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne, sprzęt oraz odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni ważność szkoleń BHP, badań lekarskich oraz odpowiednich uprawnień i świadectw kwalifikacyjnych Personelu Wykonawcy. Wykonawca przeprowadzi ocenę ryzyka zawodowego związanego z zakresem planowanych prac oraz zapewni bezpośredni nadzór nad swoimi pracownikami. Wykonawca zapewni oraz wyegzekwuje używanie przez Personel Wykonawcy przez cały okres trwania robót środków ochrony indywidualnej w postaci kamizelek ostrzegawczych, odzieży oraz obuwia roboczego i/lub ochronnego oraz hełmów ochronnych, a także wszelkich innych środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej stosownie do zagrożeń. Wykonawca zapewni podstawowe środki ochrony indywidualnej dla osób upoważnionych do przebywania na Terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę urządzeń i instalacji naziemnych oraz podziemnych, cod o istnienia których posiada wiedzę. O fakcie przypadkowego lub umyślnego uszkodzenia jakichkolwiek instalacji lub urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zarządzającego,gestora sieci oraz odpowiednie służby i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkich niezbędnych informacji oraz pomocy. Wykonawca zapewni w każdym momencie wykonywania Robót obecność na Terenie budowy co najmniej jednej osoby przeszkolonej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej (art Kodeksupracy), co będzie udokumentowane ważnym imiennym certyfikatem odbycia szkolenia. Wykonawca zapewni i utrzyma na Terenie Budowy odpowiednie jakościowo ii lościowo sprzęt i materiały pierwsze pomocy. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy i będzie realizował Roboty zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy posiadający aktualne legalizacje, a wszelkie materiały palne będą Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 18

19 składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody na rzecz Zamawiającego oraz osób trzecich spowodowane pożarem powstałym w wyniku realizacji Robót. Zamawiający będzie miał prawo do przeprowadzenia na własny koszt niezależnego audytu BHP oraz ochrony pożarowej Terenu Budowy. Wykonawca zapewni dostęp audytora Zamawiającego do wszystkich miejsc Terenu Budowy, wgląd do dokumentacji budowy oraz będzie współpracował dostarczając wszelkich niezbędnych informacji. Wszelkie ustalenia audytora Zamawiającego będą przedmiotem rozmów pomiędzy Stronami, z udziałem Inżyniera Szkolenia BHP Wykonawca przeprowadzi wymagane prawem szkolenia wstępne BHP oraz szkolenia środowiskowe Personelu Wykonawcy w celu zapoznania ze szczególnymi wymogami BHP, ochrony środowiska i specyfiką Terenu Budowy, i udokumentuje ich przeprowadzenie. Szkolenia przeprowadzi osoba formalnie przygotowana do prowadzenia szkoleń BHP. Wykonawca zapewni szkolenie BHP Inżyniera stosownie do zagrożeń związanych z pełnionymi obowiązkami, oraz udokumentuje jego przeprowadzenie. Ponadto Wykonawca przygotuje ogólny regulamin BHP dla Personelu Zamawiającego oraz innych osób upoważnionych do przebywania na Terenie Budowy, w oparciu o który Wykonawca będzie prowadził szkolenia wstępne dla osób wizytujących Teren Budowy przez cały okres trwania Robót. Ogólny regulamin BHP będzie zawierał opisy głównych zagrożeń, zasady poruszania się po Terenie Budowy oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Odbycie szkolenia wstępnego przez osoby wizytujące Teren Budowy będzie poświadczone własnoręcznym podpisem. Wykonawca będzie prowadził ewidencję szkoleń BHP Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Lokalizacja zaplecza budowy Wykonawca poprzedzi opracowanie Planu organizacji zaplecza budowy uzgodnieniem z Zarządzającym lokalizacji zaplecza budowy. W skład zaplecza budowy winny wejść: (i) biura Wykonawcy, (ii) zaplecze sanitarnego Wykonawcy, (iii) szatnie personelu Wykonawcy, (iv) miejsca parkowania Sprzętu Wykonawcy, (v) plac magazynowy Wykonawcy. Wykonawca zorganizuje i podłączy zaplecze budowy w terminie do 14 dni od daty przekazania Terenu budowy Nie dopuszcza się stacjonowania przyczep kempingowych oraz innych mobilnych obiektów przeznaczonych do całodobowego przebywania w ramach zaplecza. Cały Personel Wykonawcy za wyjątkiem ochrony winien opuścić Teren Składowiska każdego dnia po zakończeniu pracy. Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 19

20 Korzystanie z mediów Zamawiającego Zamawiający dopuszcza podłączenie zaplecza budowy do sieci: a) wodociągowej b) energetycznej Zamawiającego, po zamontowaniu urządzeń do opomiarowania ilości zużytych i/lub odprowadzonych mediów. Podłączenie i demontaż na koszt Wykonawcy Koszty jednostkowe korzystania z mediów: a) woda wodociągowa według stawki operatora aktualnej na czas zużycia b) energia elektryczna według stawki operatora aktualnej na czas zużycia Warunki organizacji ruchu Plan organizacji ruchu na Terenie budowy Wykonawca w terminie 14 dni od daty przekazania Terenu budowy opracuje Plan organizacji ruchu na Terenie Budowy, który winien być zatwierdzony przez Zarządzającego. W porozumieniu z Zarządzającym Wykonawca ustali dokładne trasy przebiegu ruchu kołowego i pieszego na terenie ZZO i zaplanuje prace związane z budową sieci międzyobiektowych w taki sposób, aby ograniczyć do minimum ingerencję w istniejące ciągi komunikacyjne oraz zieleń ozdobną Drogi wewnątrzzakładowe i tymczasowe Wykonawca będzie odpowiedzialny za budowę, oznakowanie oraz utrzymanie wszelkich odcinków dróg tymczasowych niezbędnych do realizacji Robót na Terenie budowy i poza nim. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca z Zarządzającym przeprowadzi przegląd i udokumentuje stan istniejących dróg, placów manewrowych oraz chodników na odcinkach wykorzystywanych przez Wykonawcę. W przypadku powstania jakichkolwiek szkód Wykonawca, niezwłocznie po ich ujawnieniu, naprawi wszelkie szkody dróg powstałe z jego winy w trakcie realizacji Robót na własny koszt. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia dróg, placów manewrowych oraz chodników do stanu z przed przekazania Terenu Budowy przez przejęciem Robót przez Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia dróg lub infrastruktury związanej z funkcjonowaniem ZZO Wykonawca pokryje wszelkie koszty naprawy szkody oraz na koszty odszkodowawcze wynikające z przerw w pracy ZZO. Wykonawca winien upewnić się co do przydatności i gotowości dróg dostępu do Terenu budowy. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne wysiłki dla przeciwdziałania uszkodzeniom wszelkich dróg lub mostów przez transport lub Personel Wykonawcy. Wysiłki te obejmą właściwe użytkowanie odpowiednich pojazdów i dróg. Z wyjątkami zawartymi w niniejszych Warunkach: Część III Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych strona 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH TEMAT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH INWESTYCJA ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁUPAWSKU NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ADRES Łupawsko, dz. nr

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: BUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM GASTRONOMII Z DIETETYKĄ I BIOOCENĄ ŻYWNOŚCI WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania i adres: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń segmentu B na 1.piętrze z pomieszczeń dydaktycznych z zapleczem sanitarnym

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

specyfikacji technicznej OWEOB opracowanej Promocja przez Sp. z OWEOB o.o. 2005Promocja Sp. z o.o. 1

specyfikacji technicznej OWEOB opracowanej Promocja przez Sp. z OWEOB o.o. 2005Promocja Sp. z o.o. 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUCIE MIŃSKIEJ NA ODDZIAŁ ZEROWY Kod CPV 45212413-4 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Kody CPV robót objętych specyfikacją: Roboty murarskie kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH Rodzaj opracowania ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k u s z k o ł y p r z y u l. G r u n w a l d z k i e j 9 w Ż y w c u NAZWA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY INSTALACJI GRZEWCZEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W DOBROCINIE,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA 1 Wykonawca projektu: KONSORCJUM DWÓCH FIRM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- firma nr 1 BIURO PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI 08-110 Siedlce, ul. Topolowa 132, REG: 144410717, NIP:821-230-66-99 tel. 507-429-042, www.proskol.pl, biuro@proskol.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo