ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM Dyrektor Krzysztof Kowal Kraków, dnia r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą" na wykonanie zadania Zespół boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza ORLIK 2012 II etap inwestycji w ramach zadania Centrum Sportu i Rekreacji w Parku Lilii Wenedy w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa Zamawiającego: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie REGON: NIP: Miejscowość Kraków Adres: ul. Walerego Sławka 10 Strona internetowa: Godziny urzędowania: od pn. do pt., w godzinach Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 13, Kraków, tel. (012) , fax (012) znak postępowania: 6/II/2009/ZIS Strona 1

2 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu... 3 Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział 3. Oferty częściowe... 6 Rozdział 4. Oferty wariantowe... 6 Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia... 6 Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach... 6 Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie... 6 Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej... 6 Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego... 7 Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków... 7 Rozdział A. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu... 7 B Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych... 7 C Inne wymagane do oferty dokumenty... 7 Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium... 9 Rozdział 13. Termin związania ofertą... 9 Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział 22. Inne informacje Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Rozdział 24. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień Rozdział 25. Załączniki do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI Załącznik Nr 2 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Załącznik Nr 3 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik Nr 4 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik Nr 6 do SIWZ WZÓR OFERTY Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Strona 2

3 Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy. 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: Biuletyn Zamówień Publicznych poz. z dnia r. strona internetowa Zamawiającego tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Zespół boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza ORLIK II etap inwestycji w ramach zadania Centrum Sportu i Rekreacji w Parku Lilii Wenedy w Krakowie. CPV: Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy gdy w trakcie realizacji: a) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót, b) strony zawierają umowę o wykonanie zamówienia dodatkowego, którego wykonanie będzie warunkiem wykonania niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy, c) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków wstrzyma roboty. W takim wypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, d) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, e) wystąpi np. brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, f) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie umowy zgodnie z założonym harmonogramem, g) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub za strony Zamawiającego), h) projektant lub konserwator zabytków zmiany do dokumentacji projektowej (przetargowej). Strona 3

4 2. Przedmiot zamówienia 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Zespół boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza ORLIK II etap inwestycji w ramach zadania Centrum Sportu i Rekreacji w Parku Lilii Wenedy w Krakowie. Inwestycja jest adaptacją kompleksowego projektu zespołu sportowego opracowanego przez MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI RP w ramach narodowego programu Moje boisko Orlik Zespół boisk i urządzeń sportowych wraz z budynkiem zaplecza oraz elementami zagospodarowania terenu służyć ma celom wypoczynku i rekreacji. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest II ETAP, którego zakres określono w punkcie 2.2. W przypadku wystąpienia w SIWZ nazwy producenta - materiały można zastąpić równoważnymi Zakres zamówienia obejmuje: - budowę budynku zaplecza z instalacjami wewnętrznymi, - budowę oświetlenia boisk sportowych, - budowę zjazdu publicznego z ul. E. Jerzmanowskiego, - budowę instalacji odprowadzenia wody opadowej z dachu budynku, ze zjazdu oraz z utwardzenia terenu, - budowę utwardzeń powierzchni gruntu, - budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody, - budowę przyłącza elektroenergetycznego. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej Charakterystyka inwestycji, przyjęte rozwiązania zgodnie z dokumentacja projektową: 1) Budynek zaplecza szatniowo-socjalnego z instalacjami wewnętrznymi: - budynek projektuje sie na bazie uniwersalnego systemu modułowego wersja standard. Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, - rzędna parteru ±0,00 projektowanego budynku 208,60 m npm, - wysokość budynku (od poziomu terenu przy budynku) = 3,35m, - szerokość elewacji frontowej = 15,55m, - od strony południowej projektuje sie wejścia do budynku do pomieszczeń trenera środowiskowego i magazynu, szatnie i inne pomieszczenia sanitarne dostępne są poprzez pochylnie i taras zewnętrzny, - poziom parteru podniesiony jest o ~30cm w stosunku do poziomu terenu projektowanego, - bryła budynku zbudowana jest na bazie prostopadłościanów, dach płaski, - projektowany budynek wyposażony będzie w wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, centralnego ogrzewania i wentylacji. 2) Oświetlenie boisk - na słupach wysokości 12m.Do oświetlenia użyto lamp o mocy 400W, mocowanych po 3 sztuki na słupie na boisku piłkarskim i 2 sztuki na słupie na boisku do koszykówki, w sumie zastosowano 8 słupów, w tym 2 wspólne dla obu boisk lampy dobrano na podstawie obliczeń średniego natężenia, które wynosi ~100luxów słupy mocowane są na fundamencie betonowym patrz opracowanie Konstrukcje. 3) Instalacja odprowadzenia wody - woda opadowa z dachu budynku, zjazdu oraz z utwardzeń terenu odprowadzona jest do kanalizacji opadowej, w I etapie zaprojektowano Strona 4

5 przyłącz kanalizacji opadowej, do którego odprowadzana jest woda z drenażu boisk, - w projektowanym zjeździe projektuje sie Aco zbierające wodę opadowa z utwardzenia terenu, zjazdu oraz dwóch miejsc postojowych, woda opadowa z dachu budynku odprowadzona jest poprzez projektowana instalacje do studni zaprojektowanej w I etapie i do kanalizacji opadowej. 4) Ukształtowanie terenu wraz z budową zjazdu z ul. E. Jerzmanowskiego - na utwardzeniach terenu projektuje sie nieznaczny przeciwspadek od strony budynku i boisk, utwardzenia terenu zostały objęte wnioskiem zgłoszenia. Projektowane zagospodarowanie nie zmieni kierunku odpływu wody opadowej ze szkoda dla gruntów sąsiednich, woda opadowa odprowadzona poprzez projektowaną instalację do kanalizacji opadowej. - teren posiada istniejące wjazd i wejście od strony ul. Lilli Wenedy, do zespołu boisk z budynkiem zaplecza projektuje sie zjazd publiczny z ul. E. Jerzmanowskiego wraz z dwoma miejscami parkingowymi, dla użytkowników kompleksu nie przewiduje się miejsc postojowych, ponieważ boiska projektowane są z myślą o lokalnej społeczności pobliskich osiedli mieszkaniowych. Istniejący wzdłuż ul. Lilli Wenedy parking jest wystarczający. Projektuje się utwardzenia terenu z kostki betonowej przy budynku na przedłużeniu zjazdu oraz nawierzchnie żwirowa wzdłuż dłuższych boków boiska piłkarskiego na ciągach komunikacyjnych. Utwardzenia terenu zostały objęte wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych, woda opadowa z utwardzeń terenu odprowadzona jest poprzez ACO do kanalizacji opadowej. 5) Przyłącze wody i kanalizacji: projektuje sie przyłącze wodociągowe z istniejącego rurociągu DN200 żeliwnego zlokalizowanego w ul. Jerzmanowskiego, projektowane przyłącze wodociągowe poprzez wcinką, projektuje sie przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego kolektora sanitarnego DN500 w ul. Jerzmanowskiego, włączenie do kolektora za pomocą siodła. 6) Przyłącze energetyczne: projektuje sie przyłącze elektroenergetyczne z istniejącej stacji Trafo, zlokalizowanej po drugiej stronie ul. Lilli Wenedy, złącze kablowe oraz szafka pomiarowa zlokalizowane są w ogrodzeniu realizowanym w I etapie inwestycji. 7) Tereny zielone: po wykonaniu robót budowlanych teren znajdujący się w obszarze inwestycji oraz bezpośrednio przylegający do niej należy uporządkować, humusować i obsiać trawą Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Specyfikacją techniczną ogólną wykonania i odbioru robót i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (załącznik nr 1 do SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna ogólna wykonania i odbioru robót wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Załącznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót 2.6. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Strona 5

6 Rozdział 3. Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział 4. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia: r. Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 4) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale 11A pkt 1 i 2 SIWZ. Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.). Strona 6

7 Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN]. Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, a w szczególności wykażą, że:. a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (od 2004 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze, tj. wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu kubaturowego wraz z instalacjami oraz wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia zewnętrznego. b) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) drogowej, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającymi że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane na listę członków tej izby. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają: polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Rozdział 11. A. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu Strona 7

8 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy : 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1). Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. przed terminem publikacji ogłoszenia o zamówieniu., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu kubaturowego wraz z instalacjami oraz wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia zewnętrznego z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.). Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. 2). Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) drogowej, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Strona 8

9 wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającymi że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane na listę członków tej izby. 4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż PLN. B. Inne wymagane do oferty dokumenty. 1. Wypełniony formularz OFERTA, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy. złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto depozytowe w Banku PekaO S.A. nr rachunku Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie ZIS pok. 221, ul. Św. Wawrzyńca 13, Kraków, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 7. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. Rozdział 13. Termin związania ofertą 1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Strona 9

10 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 4. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu. Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego faksem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna (poczta lub oryginał złożony w siedzibie zamawiającego), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie 2. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać: 1) nazwę i adres Wykonawcy, 2) nr telefonu i faksu, 3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania, 4) znak postępowania 6/II/2009/ZIS 5) numer NIP 3. SIWZ można także odebrać w pok. 214, ul. Św. Wawrzyńca 13, Kraków, w godzinach urzędowania Zamawiającego. 4. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ja także na tej stronie. 6. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Agnieszka Szczechowicz - Pierko Kierownik Działu Umów i Zamówień Publicznych - tel. (012) Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Opakowanie i adresowanie oferty. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) Adresat: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 13, Kraków Oferta na: Strona 10

11 Zespół boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza ORLIK II etap inwestycji w ramach zadania Centrum Sportu i Rekreacji w Parku Lilii Wenedy w Krakowie NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT r. godz Podpisy. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo. 3. Forma dokumentów i oświadczeń. 1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika, 2) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez Wykonawcę lub Pełnomocnika. 4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, ze zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 5. Informacje pozostałe: 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, 3) Oferta musi być sporządzona: a) w języku polskim, b) w formie pisemnej, 6. Zaleca się, aby: a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo, b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami, c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). 7. Zmiana / wycofanie oferty: a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, Strona 11

12 c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio ZMIANA OFERTY / WYCOFANIE OFERTY, d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 8. Zwrot oferty bez otwierania Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 13, Kraków, sekretariat (pokój nr 221), nie później niż do dnia r. do godziny Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w pok. 214, ul. Św. Wawrzyńca 13, Kraków. 4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 8. UWAGA za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert cena brutto 100%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru: Strona 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI Z A M A W I A J Ą C Y: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzany zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy PZP-04/02/PŚL BI/07 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 207 41-914 Bytom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Tryb udzielenia zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo