Wymagany termin realizacji zamowienia do dnia 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagany termin realizacji zamowienia do dnia 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011r."

Transkrypt

1 UkZAD MIAS, A MA~K\ AI. J6zefa PilsuQskiep,o MARKI Tel , 781~1l-02 Fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Opis: ZD.341/ 10 /2009 Identyfikator: Konserwacja oswietlenia ulic w roku Zamawiaj=!cy Dokladna - pe1na nazwa zamawiajltcego Gmina Miasto Marki Adres: Pilsudskiego 95 pok. Marki Telefonl : Fax: REGaN: NIP: zwany dalej ZAMAWIAJJ\CYM, zaprasza do udzialu w przetargu nieograniczonym na konserwacj~ oswietlenia ulicznego w 201O-2011r. Zamowienie obejmuje Konserwacj~ oswietlenia ulicy Pilsudskiego ( droga krajowa), Legionowej (droga wojewodzka), Fabrycznej (droga powiatowa) oraz drag gminnych - razem 2698 punktow swietlnych. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wykaz szafek SON/SOK oraz wymagania techniczne okreslone zostaly w zalltczniku nr Termin realizacji Wymagany termin realizacji zamowienia do dnia 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011r. 3. Wymagania od oferentow o zamowienie moglt ubiegac si~ wykonawcy, ktorzy spe1niajlt nast~pujltce warunki : posiadajlt uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladajlt obowiltzek posiadania takich uprawnieit; posiadajlt niezb~dnlt wiedz~ i doswiadczenie oraz dysponujlt potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia lub przedstawiltpisemne zobowiltzanie innych podmiotow do udost~pniania potencjalu technicznego i osob zdolnych do wykonania zamowienia; znajdujlt si~ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajltcej wykonanie zamowienia, nie podlegajlt wykluczeniu z post~powania 0 udzielenie zamowienia; zatrudniajltpracownikow - minimum dwoch - posiadajltcych aktualne uprawnienia niezb~dne do wykonania przedmiotu zamowienia (swiadectwo kwalifikacyjne E lub przedstawilt pisemne zobowi:tzanie innych podmiotow do udost~pniania osob zdolnych do wykonania zamowienia; posiadajlt doswiadczenie w realizacji robot dotyczltcych konserwacji linii oswietlenia ulicznego, budowy, modernizacji i remontow urzltdzeit elektroenergetycznych, posiadajlt przynajmniej dwa telefony kontaktowe do zgloszenia koniecznosci wykonania naprawy oswietlenia, posiadajlt sprz~t niezb~dny przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia lub przedstawilt pisemne zobowiltzanie innych podmiotow do udost~pniania sprz~tu niezb~dnego do wykonania zamowienia;

2 posiadaj'tpolisl( ubezpieczeniow't od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej; zaakceptuj't warunki umowne Zamawiaj'tcego. 4. Oferta cala / cz\lsciowa Zamawiaj'tcy NIE dopuszcza mozliwosci skladania ofert czl(sciowych. 5. Informacje Oferenci zobowi'tzani s'tprzedstawie ofertl( zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia. Przedstawienie propozycji rozwi'tzafj. altematywnych lub wariantowych nie bl(dzie brane pod uwagl( i spowoduje odrzucenie oferty. Oferenci ponosz'twszelkie koszty zwi'tzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Oferta musi bye napisana czytelnie, w jl(zyku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Oferta musi bye podpisana przez osobl( upowaznion't do reprezentowania firmy, zgodnie z form't reprezentacji oferenta okreslon't w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, wlasciwym dla formy organizacyjnej firmy oferenta. Wszystkie strony oferty, w kolejnosci wskazanej w formularzu ofertowym, powinny bye spil(te (zszyte) w spos6b zapobiegaj'tcy mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty. Kazda strona oferty powinna bye opatrzona kolejnym numerem, w prawym g6mym rogu strony. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musz't bye parafowane i datowane wlasnorl(cznie przez osobl( podpisuj'tc't ofertl(. WYJASNIENIA DOTYCZf\CE TRESCI SPECYFIKACJI Oferent moze zwracae sil( do zamawiaj'tcego 0 wyjasnienia dotycz'tce wszelkich w'ttpliwosci zwi'tzanych ze SIWZ, przedmiotem zam6wienia, sposobem przygotowania i zlozenia oferty, kieruj'tc swoje zapytania na pismie. Zamawiaj'tcy udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwi'tzane z prowadzonym postl(powaniem przed terminem skladania ofert pod warunkiem, ze zapytanie zostanie skierowane nie p6:i:niej niz 6 dni przed uplywem terminu otwarcia ofert. Pisenma odpowiedz zostanie przeslana wszystkim uczestnikom postl(powania bez wskazania zr6dla zapytania. W szczeg61nie uzasadnionych przypadkach, przed terminem skladania ofert, zamawiaj'tcy moze zmodyfikowae trese dokument6w skladaj'tcych sil( na SIWZ. o kazdej ewentualnej zmianie zamawiaj'tcy powiadomi niezwlocznie kazdego z uczestnik6w postl(powania. W przypadku, gdy zmiana powodowae bl(dzie koniecznose modyfikacji oferty, zamawiaj'tcy przedluzy termin skfadania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowi'tzania oferenta i zamawiaj'tcego odnosnie wczesniej ustalonych termin6w bl(d't podlegaly nowemu terminowi. Osob't uprawnion'tprzez zamawiaj'tcego do kontaktowania sil( z oferentami s't: Maria Kr6lak Adam Stachon Wydzial Zarz'tdu Dr6g - Urz'td Miasta Marki tel wew Termin zwillzania ofertll Termin zwi'tzania ofert't uplywa po 30 dniach od terminu skladania ofert.

3 7. Spos6b skladania Ofert«nalezy zlozye w zamkni«tej kopercie, zapiecz«towanej w spos6b gwarantuj'lcy zachowanie w poufuosci jej tresci oraz zabezpieczaj'lcej jej nienaruszalnose do tenninu otwarcia ofert. Ofert«nalezy zlozye w zamkni«tej kopercie w Urz'ld Miasta Marki w Markach kod ulica Pilsudskiego nr dornu 95 nr pokoju 6 nie p6zniej niz do dnia 1 grudnia 2009 do godziny 9:00 Oferent powinien umiescie ofert«w zamkni«tej kopercie. Koperta rna bye zaadresowana wedlug ponizszego wzoru: Urzlld Miasta Marki, Marki, ul. Pilsudskiego 95 Oferta w trybie przetargu nieograniczonego Konserwacja oswietienia ulic w r. Ofert«skladan'l do ZAMAWIAJAcCEGO za posrednictwem np. Poczty Polskiej, przesylki kurierskiej nalezy przygotowae w spos6b okreslony w pkt. 4. i przeslae w zewn«trznej kopercie zaadresowanej w nast«puj'lcy spos6b: Urz'ld Miasta Marki, Marki, ul. Pilsudskiego 95 Oferta w trybie przetargu nieograniczonego Konserwacja oswietlenia ulic w r. NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 1 grudnia 2009r. godz Oferty, kt6re wplyn'l do ZAMAWIAJAcCEGO po wyznaczonym tenninie skladania ofert b~d'l odsylane bez otwierania. 8. Wycofanie, zmiany Oferent moze wprowadzae zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonych ofert pod warunkiem, ze zamawiaj'lcy otrzyma pisemne powiadomienie 0 wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed tenninem skladania ofert. Powiadomienie 0 wprowadzaniu zmian musi bye zlozone wedlug takich samych wymagaft jak skladana oferta tj. w dw6ch kopertach (wewn«trznej i zewn«trznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem "ZMIANA". Oferent rna prawo przed uplywem tenninu skladania ofert wycofae si~ z post«powania poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia ( wedlug takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewn«trznej kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" b«d'lotwierane w pierwszej kolejnosci i po stwierdzeniu poprawnosci post«powania oferenta oraz zgodnosci ze zlozonymi ofertami, koperty wewn«trzne ofert wycofanych nie b«d'lotwierane. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostan'l otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, kt6ry wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian zostan'l dol'lczone do oferty.

4 9. Otwarcia ofert Otwarcie ofert nast'lpi dnia goclzinie 9:00 w siedzibie zamawiaj'tcego w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki w pokoju nr 23 Oferenci mog't uczestniczye w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci oferenta przy otwieraniu ofert, zamawiaj'tcy przdle oferentowi protok61 z sesji otwarcia ofert na pisenmy wniosek oferenta. 10. Zawartosc ofert Celem potwierdzenia spelnienia warunk6w, stawianych oferentom przez zamawiaj'tcego oraz dla uznania formalnej poprawnosci oferta musi zawierae nast~puj'tce dokumenty lub poswiadczone za zgodnose z oryginalem ich kserokopie lub odpisy: formularz ofertowy ( na zal'tczonym druku - zal'tcznik nr 2 SIWZ); oswiadczenie 0 spelnieniu warnnk6w okreslonychprzepisami art.22 ust.1 ustawy 0 zam6wieniach publicznych (zal'tcznik nr 3 do SIWZ) wypelniony formularz cenowy (wypelniony zal'tcznik nr 4 do SIWZ ) aktualny wypis / odpis z rejestru lub zaswiadczenie 0 wpisie do ewidencji potwierdzaj'tcej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie obj~tym zam6wieniem; odpis aktu zalozycielskiego sp61ki lub inny dokument wlasciwy dla oferenta, wykaz czlonk6w kierownictwa firmy i wykaz pracownik6w odpowiedzialnych za realizacj~ rob6t b~d'tcych przedmiotem zam6wienia ( zal'tcznik nr 5 do SIWZ) wykaz sprz~tu przewidzianego do uzycia w realizacji zam6wienia (zal'tcznik nr 6 do SIWZ) wykaz wszystkich rob6t zrealizowanych przez oferenta w okresie ostatnich _3_ lat, odpowiadaj'tcych charakterowi zam6wienia oraz 0 por6wnywalnej wartosci, potwierdzone referencjami poprzednio zamawiaj'tcych ( za1'tcznik nr 7 do SIWZ ) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj'tcy, ze dostawca lub wykonawcajest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, kserokopie uprawnieji, stwierdzaj'tcych posiadanie przez pracownik6w kwalifikacji ( swiadectwo kwalifikacyjne E)niezb~dnych do wykonywania przedrniotu zam6wienia, zaswiadczenia 0 przynaieznosci do Mazowieckiej Okr~gowej Izby Iuzynier6w Budownictwa, zaakceptowany poprzez parafowanie wz6r umowy ( zal'tcznik nr 8 do SIWZ ) Dokumenty 0 kt6rych mowa mog't bye przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnose z oryginalem przez dostawc~ lub wykonawc~. Zamawiaj'tcy moze z'tdae przedstawienia oryginalu lub notariainie potwierdzonej kopii dokumentu wyl'tcznie wtedy, gdy przedstawiona przez dostawc~ lub wykonawc~ kserokopia dokumentujest nieczytelna lub budzi w::ttpliwosci co do jej prawclziwosci, a zamawiaj::tcy nie moze sprawdzie jej prawdziwosci winny spos6b. Zaswiadczenia i informacje, kt6rych z::tda zamawiaj::tcy musz::t bye wystawione nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed terminem otwarciaofert. Zlozenie przez oferenta falszywych lub stwierdzaj::tcych nieprawd~ dokument6w lub nierzetelnych oswiadczeji maj::tcych istotne znaczenie dla prowadzonego post~powaniajest karalne. Zamawiaj'tcy odrzuci ofert~, jezeli : I) jest sprzeczna ze specyfikacj't istotnych warunk6w zam6wienia,

5 2) zlozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 3) zawiera raz/tco nisk/t cen«w stosunku do przedmiotu zarnowienia; 4) zostala zlozona przez wykonawc«wykluczonego z udzialu w post«powanie 0 udzielenie zarnowienia; 5) zlozona oferta zawiera bl«dy w wyliczeniu ceny; 6) wykonawca w ci<tgu 3 dni od powiadomienia nie wyrazil zgody na poprawienie oczywistej pomylki. 11. Ocena ofert Przy wyborze ofert zarnawiaj/tcy b«dzie si«kierowal nast«puj/tcymi kryteriami: - cena, waga 100, sposob oceny: Minimalizacja Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyhlcznie w oparciu 0 przedstawione wyzej kryteria. Oferty b«d/t oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkow przedstawionych przez oferentow w zakresie kazdego z kryterium. Oferta wypelniaj/tca w najwyzszym stopniu wymagania okreslone w kazdym kryterium otrzyma maksymaln/t ilose punktow. Pozostalym ofertom, wypelniaj/tcym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza Hose punktow. Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyzej kryteriow zostan/t dokonane wedlug nast«puj/tcych zasad: Cena oceniana b«dzie: Najnizsza oferta cenowa otrzyma 100 punktow Pozostale proporcjonalnie mniej zgodnie z formul/t: Cena najnizszej oferty * Waga kryterium 100% Cena danej oferty x 100 W toku oceny ofert zamawiaj/tcy moze z/tdae od oferenta pisemnych wyjasnien dotycz/tcych tresci zlozonej oferty. 12. WybOr najkorzystniejszej oferty Zarnawiaj/tcy udzieli zarnowienia oferentowi, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w niniejszej specyfikacji i zostala ocenionajako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane kryteria wyborn. Zarnawiaj/tcy powiadomi 0 wynikach post«powania wszystkich oferentow. Wybranemu oferentowi zarnawiaj/tcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy. 13. Warunki uniewaznienia Postfpowania Post«powanie uniewaznione b«dzie jezeli: 1) nie zlozono zadnej oferty nie podlegaj/tcej odrzuceniu, 2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwot«, ktor/t zarnawiaj/tcy moze przeznaczy6 na finansowanie zarnowienia, 3) wyst'tpi istotna zmiana okolicznosci powoduj/tca, ze prowadzenie post«powania lub wykonania zarnowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie6, 4) post«powanie obarczone jest wad/t uniemozliwiaj/tc/t zawarcie wazuej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

6 14. Pouczenia 0 srodkach ochrony prawnej przysjugujl!cych wykonawcy w toku Postfpowania 0 udzielenie zamowienia Wykonawcom, a tme innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zam6wienia doznallub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepis6w ustawy przysrugujit srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy, wnoszone na zasadach w nim okreslonych. 8URMlSTRZ I

7 Zahlcznik ill I do SIWZ Opis przedmiotu zam6wienia - konserwaeja oswietlenia ulie w Markaeh Czas trwania konserwaeji oswietlenia ulicznego: Od dnia I stycznia 20 I0 do 31 grudnia 20II r. Przedmiot zam6wienia Przedmiotem umowy jest konserwacja oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Marki obejmuj'lcego 2698 punkt6w swietlnych. Ilose punkt6w swietlnych moze ulec zwic(kszeniu w przypadku dobudowy nowych punkt6w swietlnych. Zakres prac konserwaevinveh : Do obowi 6w Wykonawcy w zakresie powierzonej mu konserwacji nalezy: 1. kontrola prawidlowosci funkcjonowania oswietlenia drogowego oraz likwidacja ubytk6w i usterek w tym wymiana zr6del swiatla, dlawik6w, bezpiecznik6w latarniowych, stycznik6w i wy1'lcznik6w zmierzchowych, 2. konserwacja urz'ldzeil sterowniczych (szafki SON, SOK) umozliwiaj'lca ich prawidlowe dzialanie, biez'lce reagowanie na powstale nieprawidlowosci, 3. oglc(dziny, przegl'ldy a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci naprawy element6w obwodu oswietleniowego w tym wysic(gnik6w, przewod6w, opraw, skrzynek Iicznikowych, innych element6w obwodu oswietlenia niezbc(dnych do prawidlowego dzialania oswietlenia, z wyj'ltkiem urz'ldzeil pomiarowych, wymiany slup6w wsp61nych z lini'l niskiego napic(cia, remont6w obwod6w oswietleniowych ustalonych na podstawie oceny stanu technicznego, 4. malowanie wysic(gnik6w i wnc(k slupowych, 5. wykonywanie pomiar6w ochronnych dla punkt6w swietlnych wskazanych przez zamawiaj'lcego, 6. utrzymywanie obiekt6w objc(tych konserwacj'l w nalezytym stanie technicznym i estetycznym w tym czyszczenie (mycie) "kloszy", opraw oswietleniowych, 7. zabezpieczenie uszkodzonych w wyniku kolizji lub awarii urz'ldzeil instalacji oswietleniowej przed porazeniem pr'ldem, 8. przycinanie galc(zi drzew zaslaniaj'lcych lampy oswietleniowe, 9. wykonywanie innych czynnosci koniecznych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania oswietlenia, 10. wsp61praca z Zamawiaj'lcym w celu usprawnienia funkcjonowania oswietlenia poprzez wykorzystywanie nowych, energooszczc(dnych i efektywnych urz'ldzeil technicznych, lamp, zegar6w, przekainik6w zmierzchowych, wy1'lcznik6w itp., 11. utylizacja zdemontowanych urz'ldzeil oswietlenia oraz zr6del swiatla zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami w zaleznosci od klasyfikacji odpad6w. 12.zabezpieczenie na wlasny koszt czc(sci i material6w niezbc(dnych do wykonywania czynnosci z zakresu konserwacji. Prace okreslone w pkt. 1,2,3 Wykonawca bc(dzie wykonywal co najmniej I raz w tygodniu bez wezwania UrzC(du Miasta Marki, a takze na kazde wezwanie telefoniczne UrzC(du lub mieszkailc6w na podany do publicznej wiadomosci numer telefonu przy czym : a) - wy1'lczenie oswietlenia I lamp swiec'lcych sic( podczas dnial nastc(powae bc(dzie w dniu zgloszenia ( nie p6zniej niz w ci<lgu 2 godzin od wezwania lub stwierdzenia). b)- awarie zwi'lzane z brakiem oswietlenia usuwane bc(d'l w ci'lgu 6 godzin od

8 zgloszenia c)- naprawy wykonywane b"d<t na biez<tco w miar" stwierdzenia potrzeby ich wykonania lub zgloszenia nieprawidlowosci przez Urz<td b<tdz mieszkailc6w. Prace okreslone w pkt. 4, 6-11 wykonywane b"d<t w miar" potrzeb przez caly czas obowi'lz)'wania umowy. W przypadku, gdy stan urzljedzeji podlegajljecych konserwacji zagraza :iyciu lub zdrowiu mieszkajic6w, Wykonawca Przystfpuje do czynnosci natychmiast po stwierdzeniu tego stanu lub po wezwaniu. Prace okreslone w ust. 2 pkt. 5 wykonywane b"d<t zgodnie z opisem zawartym w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA ZAMOWIENIA. W przypadku niemozliwosci wykonania prac we wlasnym zakresie Wykonawca moze zleci6 osobie trzeciej wykonanie uslugi na wlasny koszt i ryzyko. Wykonawcy zabrania sif: otwierania szafek rozdzielczych llll. stacji slupowych i pomieszczen stacji wn"trzowych 15/0,4 kv, dokonywania wyl<tczen obwod6w elektroenergetycznych, nie zwi<tzanych bezposrednio z konserwowanymi urz<tdzeniami oswietleniowymi, zrywania plomb na licznikach energii eiektrycznej, wykonywania samodzielnie zmian w sposobie zasilania obwod6w oswietlenia drogowego.

9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ZAMOWIENIA Wymagania dotyczqce Konserwacji oswietlenia drogowego w Markach I. Przedmiotem konserwaeji sl/ instalaeje oswietienia ulie w Markaeh: W sklad instalacji wchodz't: - napowietrzne i kablowe linie oswietleniowe, - slupy oswietleniowe i energetyczne (wsp6lne dla linii nn. i oswietlenia), - wysic<gniki, - oprawy oswietleniowe, - bezpiecmiki napowietrzne, - tabliczki bezpiecznikowo zaciskowe, - odgromniki, - szaf.y pomiarowo-sterownicze (SON, SOK) z wyposazeniem, - przekainiki zmierzchowe, -zegary sterowania oswietleniem. II. W ramaeh konserwacji i utrzymania urzl/dzen w nale:iytym stanie technicznym wymagane jest: I. kontrola prawidlowosci funkcjonowania oswietlenia drogowego oraz likwidacja ubytk6w i usterek w tym wymiana ir6del swiatla, dlawik6w, bezpiecznik6w latarniowych, stycznik6w i wyl'tcznik6w zmierzchowych, 2. konserwacja urz'tdzen sterowniczych (szafki SON, SOK) umozliwiaj'tca ich prawidlowe dzialanie, biez'tce reagowanie na powstale nieprawidlowosci, 3. oglc<dziny, przegl'tdy a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci naprawy element6w obwodu oswietleniowego w tym wysic<gnik6w, przewod6w, opraw, skrzynek licznikowych, innych element6w obwodu oswietlenia niezbc<dnych do prawidlowego dzialania oswietlenia, z wyj'ttkiem urz'tdzen pomiarowych, wymiany slup6w wsp61nych z lini't niskiego napic<cia, remont6w obwod6w oswietleniowych ustalonych na podstawie oceny stanu technicznego. Czynnosci wymienione w pkt. 1-3 Wykonawca bc<dzie wykonywal co najmniej I raz w tygodniu bez wezwania Urzc<du MiastaMarki a takze nakazde wezwanie telefoniczne Urzc<du lub mieszkajic6w na podany do publicznej wiadomosci telefon przyczym: - wyl'tczanie oswietlenia ( lamp swiec'tcych sic< podczas dnia ) nastc<powae bc<dzie w dniu zgloszenia ( nie p6zniej mz w ci<tgu 2 godzin ad wezwania lub stwierdzenia), - awarie zwi'tzane z brakiem oswietlema usuwane bc<d't w ci<tgu 6 godzin ad zgloszenia, - naprawy wykonywane bc<d't na biez'tco w miarc< stwierdzenia potrzeby ich wykonania lub zgloszenia nieprawidlowosci przez Urz'td b'tdi mieszkajic6w. Elementy uzyte do wymiany musz't posiadae parametry techniczne nie gorsze ad element6w wymienionych, bye fabrycmie nowe, posiadae niezbc<dne atesty, certyfikaty zgodnosci z PN. oraz znak CEo Dokumenty w/w konserwator zobowi'tzany jest udostc<pnie zarnawiaj'tcemu na kazde zyczenie. Elementy zuzyte stanowi'tce zagrozeme dla srodowiska konserwator zobowi'tzany jest utylizowae w spos6b zgodny z przepisami dotycz'tcymi gospodark't odpadami szkodliwymi a pozostale likwidowae we wlasnym zakresie.

10 4. malowanie wysif<gnik6w i wnf<k slupowych, 5. wykonywanie pomiar6w ochronnych punkt6w swietlnych, 6. utrzymywanie obiekt6w objf<tych konserwacj'l w nalezytym stanie technicznym i estetycznym w tym czyszczenie ( mycie) "kloszy", opraw oswietleniowych, 7. zabezpieczenie uszkodzonych w wyniku kolizji lub awarii urz'ldzen instalacji oswietleniowej przed porazeniem pr'ldem, 8. przycinanie galf<zi drzew zaslaniaj'lcych lampy oswietleniowe, 9. wykonywanie innych czynnosci koniecznych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania oswietlenia, 10. wsp6lpraca z Zamawiaj'lcym w celu usprawnienia funkcjonowania oswietlenia poprzez wykorzystywanie nowych, energooszczf<dnych i efektywnych urz'ldzen technicznych, lamp, zegar6w, przekaznik6w zmierzchowych, wyl'lcznik6w itp., II. utylizacja zdemontowanych urz'ldzen oswietlenia oraz zr6del swiatla zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami w zaleznosci od klasyfikacji odpad6w. I2.zabezpieczenie na wlasny koszt czf<sci i material6w niezb~ych do wykonywania czynnosci z zakresu konserwacji. Czynnosci wymienione w pkt. 4, 6, 8, 9 wykonywane bf<d'l przez caly czas trwania konserwacji w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby b'ldz zgloszenia Urzf<du Iub mieszkaijc6w. Czynnosci wymienione w pkt. 5 wykonywane bf<d'l 1 raz w czasie trwania uruowy dla punkt6w swietlnych: W kazdym roku konserwacji wykonane zostan'l pomiary dla punkt6w swietlnych wskazanych przez Zamawiaj'lcego w ilosci do 500 szt. Pomiary maj'l bye wykonane nie p6zniej niz do dnia 30 wrzesnia kazdego roku. Po dokonaniu pomiaru wykonawca sporz'ldza protok61 pomiaru i przedklada go zamawiaj'lcemu. Czynnosci wykonane w pkt. 7 wykonywane bf<d'l w przypadkach wydarzenia sif< koiizji drogowej, zdarzenia losowego ( wichury, pozary ), dewastacji. Konserwator zobowi'lzany jest wtedy do wykonania czynnosci maj'lcych na celu zabezpieczenie uszkodzonych urz'ldzen natychmiast po stwierdzeniu takiego faktu lub otrzymaniu informacji 0 nim. Czynnosci te polegae bf<d'l na : - zabezpieczenie urz'ldzen celem zapewnienie bezpieczenstwa os6b, kt6re mog'l sif< w zasif<gu zniszczen, - wezwaniu odpowiednich sluzb ( pogotowie, karetka, policja, pogotowie drogowe, ZEWT), - uprz'ltnif<ciu zniszczonych element6w umozliwiaj'lc filch kolowy i pieszy, - powiadomieniu przedstawiciela gminy. W celu usprawnienia funkcjonowania oswietlenia poprzez wykorzystywanie nowych, energooszczf<dnych i efektywnych urz'[dzen technicznych, lamp, zegar6w, przekaznik6w zmierzchowych, wyl'lcznik6w itp., pkt praca ci<tgla Wykonawca-Zamawiaj'lcy. Utylizacja zdemontowanych urz'ldzen oswietienia oraz zr6del swiatla zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami w zalemosci od klasyfikacji odpad6w pkt. 11. Wykonawca posiadae musi aktuain'l umowf< z firm'l utylizuj'lc'l odpady powstaj'lce podczas

11 konserwacji oswietlenia drogowego. Ponadto konserwator zobowillzany jest do znajomosci i przestrzegania zasad prowadzenia robot na drogach gminnych, powiatowych, wojew6dzkich i krajowych oraz uzyskiwania 0 He b\;dzie to konieczne niezb\;dnych pozwolen na zaj\;cie terenu, zabezpieczenie organizacji ruchu i powiadomienia odpowiednich smb. Konserwator z uwagi na to, iz CZ\;SC instalacji zlokalizowana jest na slupach linii energetycznych ZEWT S.A. zobowillzany jest do scislej wsp6lpracy z Rejonem Energetycznym Wolomin. Wvkaz stach SON i SOK w Markach uf. Pilsudskiego - TARYFA C12b - 14 szafek SOK

12 - Przydzie/ona moc wg um6w 189 kw - zainstalowano: 448 x 400W; 1 x 250W; 15 x 70W. Szafka SOK: ul.j. Pilsudskiego wiadukt Armii Krajowej nr ew Stacja TRAFO 0552 Nr licznika lampy x 400 W Moc umowna 30,00 kw Szafka SOK: ul. J'pilsudskiego wiaduk Armii Krajowej nr ew Stacja TRAFO 0550 Nr Iicznika lamp x 400 W Moc umowna 30,00 kw Szafka SOK: ul.j. Pilsudskiego ul Szkolna Nr lieznika x400w 1 x250w nr ew Moc umowna 11,00 kw Szafka SOK: ul. J.Pilsudskiego ul. Fabryczna nr ew Nr Iieznika kaskada 32 x400 W 15 x 70 W Moc umowna 2,00 kw Szafka SOK: J. Pilsudskiego ul Sosnowa nr ew Nr Iicznika kaskada 20 x 400 W Moc umowna 7,50 kw Szafka SOK: J. Pilsudskiego ul Lisa Kuli nr ew Nr licznika kaskada 21 x 400W Moc umowna 18,00 kw SOK: ul. J.Pilsudskiego ul. Gen. Zajaczka nr ew Nr Iieznika kaskada Szafka 24 x400w Moe umowna 2,00 kw Szafka SOK: ul. J. Pilsudskiego Nr licznika x400W ul Malaehowskiego nr ew Moc umowna 20,00 kw

13 Szafka SOK: ul. J.Pilsudskiego ul. Rybna Nr lieznika x400W - kaskada nr ew Moe umowna 11,80 kw Szafka SOK: J. Pilsudskiego ul Spokojna Nr Iieznika x400 - kaskada nr ew Moe umowna 2,00 kw Szafka SOK: ul. J.Pilsudskiego 204 (Kwiatowa) Nr lieznika kaskada 20x400 nr ew Moe umowna 20,20 kw Szafka SOK: ul. J. Pilsudskiego ul Skorupki Nr lieznika x400 - kaskada nrew Moe umowna 5,10 kw Szafka SOK: ul. J.Pilsudskiego Nr lieznika x400 ul Graniezna (Wiewi6rki) nr ew Moe umowna 15,20 kw Szafka SOK: ul. J. Pilsudskiego Nr Iieznika x400 ul Legionowa - kaskada nr ew Moe umowna 14,2kW Uliee gminne - 9 szafek SDK, 70 szafek SON - Przydzielona moe wg um6w 243,5 kw -zainstalowano: 4x 250W; 173 x 150W; 2 x 125W; 18 x 100W; 2037 x 70W= 2234szt.

14 TARYFA C12b Szafka SON: ul Legionowa przy poezeie Nr Iicznika nr ew Legionowa 2 x 150W Moe umowna 2,6 kw Szafka SON: ul. Spaeerowa p~tla autobusowa Nr Iieznika kaskada Legionowa 10 x 150 W Spaeerowa 12 x 70 W nr ew Moe umowna 4,6 kw Szafka SON: ul. Weneeka- ul. Wiewi6rki Nr Iicznika nr ew Weneeka Bukowa Letnia Nieeala Wiewi6rki 16 x 70W 5x70W 3x70W 5x70W 3x70W 32 x 70 Moe umowna 1,5 kw Szafka SON: ul. Ks Skorupki 14 Nr Iieznika nr ew Skorupki 12 x 70 W Moe umowna 2,8 kw Szafka SON: ul Mala ul. J. Pilsudskiego Nr licznika nr ew Mala 14x70W Dctbrowskiego 14 x 70 W Wctska 6 x 70 W 34 Moe umowna 0,9 kw Szafka SON: ul. Wsp61na Nr Iicznika ul. J.Pilsudskiego nr ew Wsp61na Brzozowa Parlyzant6w 10 x 150W 14 x 70 W 3x70W Moe umowna 1,5 kw

15 27 Szafka SOK: ul Kosynier6w przy sur. nr 0661 Nr licznika - fotokom 6rka nr ew Kosynier6w 18 x 70 W Moc umowna 3,00 kw Szafka SON: ul Wiejska ul. J.Pilsudskiego Nr Iicznika - fotokomorka nrew Wiejska Zielna 8x70W 7x70W Moc umowna 2,00 kw Szafka SON: ul Dluga 30 Nr Iicznika (tqczna/dluga) nrew Dluga tqczna 14 x 70W 9x70W 23x70W Moc umowna 3,00 kw Szafka SON: ul. Radna lui. Klonowa (Zytnia/Radna) Nr Iicznika - fotokomorka nr ew Radna Klonowa Zytnia 9x70W 4x70W 9x70W 22 x 70W Moc umowna 2,6 kw Szafka SON: ul. Pogodna 9 Nr licznika fotokomorka nr ew Pogodna D~bowa Szczygla Siowikow 17 x 70W 7x70W 5x70W 3x70W 32 x70w Moc umowna 1,2 kw Szafka SON: ul Srodkowa 2 Nr licznika Srodkowa 22 x 70W Dolna 11 x 70W Poniatowskiego - Kwiatowa 32 x 70W nr ew

16 65 x 70 W Moe umowna 1,7 kw Szafka SON: ul. Odrowaza 26 Nr Iicznika nr ew Odrowqza Jutrzenki Karlowicza Kruczkowskiego Niemcewicza 23x70W 10 x70w 2x70W 3x70W 2x70W 40 Moe umowna 1,7 kw Szafka SON: ul. Andersa ul. Kmit6wek Nr licznika nr ew Andersa Kmit6wek Pieniqzka Balladyna Jutrzenki Asnyka 13 x 70W 4x70W 6x70W 2x70W 8x70W 2x70W 37 x 70W Moe umowna 3,4 kw Szafka SON: ul. Norwida 17 (Pustelnik) Stacja TRAFO 0148 Nr Iicznika nrew Norwida Kasztanowa Chocimska Stokrotki Harcerska Szczepowa 12 x 70W 7x70W 9x70W 2x70W 1 x 70W 1 x70w 32 x70w Moe umowna 5,9 kw Szafka SON: ul. Pomnikowa ul. Norwida Nr Iicznika nr ew Pomnikowa 19 x 70W Moe umowna 2,3 kw Szafka SON: ul. Lesna/ ul Gerwazego (Zosi/Lesna) nr ew

17 Nr licznika - kaskada Lesna 6 x 150 W Zosi 13x 70W Klueznikowska 3 x 70W Sopliey 11 x 70W Gerwazego 14 x 70W 47 Moe umowna 2,8 kw Szafka SON: ul. Braci Briggs6w przy sl Ir nr 0315 Nr licznika nr ew B.Briggs6w Lotnik6w 25 x 70W 3x70W 28 x70w Moe umowna 1,00 kw Szafka SON: ul. Fabryezna ul. Zqbkowska Nr Iicznika nr ew Fabryezna Zqbkowska 15 x 150W 8x 70W 25 Moe umowna 5,6 kw Szafka SON Lesna IlTadeusza Nr Iicznika Lesna 9 x 150 W Tadeusza 8 x 70 W Szydlowieeka 6 x 70 W Krakowska 2 x 70W nr ew Moe umowna 4,40 kw Szafka SON: ul. Fabryczna ul. Traugutta Nr licznika nr ew Fabryczna Malinowa Paderewskiego 24 x 150W 1 x 70W 2x70W

18 Dojazdowa Rodziewiez6wny Zielenieeka Traugutta 9x70W 16 x 70W 8x70W 11 x 70W 81 Moe umowna 6,3 kw Szafka SON: ul. Szkolna ul. Warszawska Nr licznika nr ew Orzeszkowej Warszawska Opolska tqeznik od Szkolnej 8 x 70 W 11 x 70 W 6 x 70 W 3 x 70 W 37 Moe umowna 2,9 kw Szafka SON: ul. Szkolna ul. Koszalinska Nr Iicznika nr ew Szkolna Koszalinska Kolobrzeska Sadowa Siupeeka Droga do kapliey Szezeeinska 6 x 150 W 9 x 150W 3x70W 3x70W 2x70W 6x70W 3x70W 32 Moe umowna 5,2 kw Szafka SON: ul. Bandurskiego Nr Iicznika nr ew Bandurskiego Ok61na Ustronie 16 x 70 W 15 x 70 W 4x70W 35 Moe umowna 4,00 kw Szafka SON: ul. Miekiewieza ul. Ok61na Nr Iicznika nr ew Miekiewieza Ok61na Kosciuszki 18 x 70 W 9 x 150 W 20 x70w

19 Rzemieslnieza Nauezycielska 6x70W 2x70W 55 Moe umowna 7,8 kw Szafka SON: ul. Zeromskiego ul. Sosnowa Nr Iieznika (Kmiciea) nr ew Zeromskiego Swierkowa Kmieiea Keslinga Sosnowa Wisniowieekiego 9x70W 8x70W 8x70W 4x70W 15 x 70W 6x70W 54 Moe umowna 2,4 kw Szafka SON: ul. Koseiuszki ul. Kr6lka Nr Iieznika nr ew Koseiuszki Piolra Skargi R6wna Kr6lka Kilinskiego Glowaekiego Slasziea Kollctlaja Polna Krzywa 10 x 70 W 5x70W 8x70W 5x70W 6x70W 6x70W 2x70W 6x70W 1 x70w 4x70W 53 Moe umowna 6,2 kw Szafka SON: ul. 11-go Lislopada ul. Ok6rna Nr lieznika nr ew Lislopad a Ok61na Bandurskiego 21 x 70 W 10x150W 20 x 70 W

20 Piotra Skargi Boiska SP 1 9x70W 3 x 250W 63 Moe umowna 7,6 kw Szafka SON: ul. Kr610wej Jadwigi ul. Jagielly Nr Iicznika nrew Kr. Jadwigi Kopernika Wyspiariskiego Jagie/ly 5x70W 14 x 70 W 5x70W 7x70W 31 Moe umowna 5,2 kw Szafka SON: ul. Lisa Kuli Nr Iieznika Lisa Kuli Zqbkowska Sokola ul. Gen Zajaezka 38 x 70W 4x70W 1 x70w nrew Moe umowna 4,9 kw Szafka SON: ul. Gen. Zajaezka ul. Ks. Popieluszki Nr licznika nr ew Zajqezka Sowiriskiego Popie/uszki Sportowa 15 x70w 10 x 70W 8 x70w 8x70W 41 Moe umowna 1,8 kw Szafka SON: ul. GI6wna ul. Strzeleeka Nr Iieznika nr ew G/6wna Strzeleeka Zaehodnia 17 x 70W 6x70W 8x70W

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Dokumentjest formalnym zapytaniem ofertowym wystosowanym przez Trese niniejszego dokumentu, wszelkie informacje, do kt6rych sifi odwofuje oraz prowadzona

Bardziej szczegółowo

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Wylapywanie bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierz~t" I. Zamawiahlcy:

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec 2 Mielec, dnia 3.06.2015 r. (pieczyc zamawiajl!cego) oznaczenie sprawy - SM271.2.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczllce zamowienia 0 wartosci nieprzekraczajllcej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na konserwację oświetlenia drogowego

ZAPYTANIE OFERTOWE na konserwację oświetlenia drogowego ZAPYTANIE OFERTOWE na konserwację oświetlenia drogowego Niniejsze zamówienie realizowane będzie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 roku.

3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 roku. Uchwała nr XLI/304/2006 Rady Miasta Marki z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki komunalnej Wodociąg Marecki Sp z o.o. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 9 lit. a

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

5) Wykonawca zobowiitzany jest zalitczye do swojej oferty: kalkulacj~ ceny ofertowej - sporzitdzonit na podstawie formularza wyceny prac stanowiitcego Zalitcznik nr 10 do SIWZ. 16. Oferty wspoine: 1) W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z Page 1 of 5 Olsztyn: Wykonanie remontu oswietlenia sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnoksztalcacych przy ul. Sybiraków 3 w Olsztynie. Numer ogloszenia: 67788-2010; data zamieszczenia: 11.03.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby Burmistrz Toszka ORG.2600.9.2015.MM Toszek, dnia 09.02.2015 r. Urz"d Miejski wtoszku uj. Boiealawl Chrobngo 2 M-I8OT_k lei.: (321233 4217 fax: (321233 41 41 NIP GMINY: 96911i05695 RICON GMINY: 27625'1'771

Bardziej szczegółowo

11. Nazwa oraz ad res zamawiaj'lcego

11. Nazwa oraz ad res zamawiaj'lcego MIEJSKI ~y opis przedmiotu zamowienia do Rozeznania Cenowego POMOCY SPOiE-aNEf ul. M. Reja 2A 1 tel./fax 077 483 59 49 47-224 KEDZIERZYN-KOZLE na: DOST A WF; PIECZYW A DO PLACOWEK MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa)

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa) Zalijcznik nr 8 do S.I.W.Z. Nrsprawy9/II/2011 (miejscowosc i data) FORMULARZ OFERTY Dziaiaj^c w imieniu i na rzecz: tel. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa), fax. skladamy oferte^ w postejdowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin; tel. 022 787-30-10, fax 022 787-75-08 Strona 1 z 7 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a... NIP..., REGON..., zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA Nr... a... NIP..., REGON..., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA Nr... Załącznik Nr 6 do SIWZ. Projekt umowy. zawarta w dniu... w Prażmowie, pomiędzy: Gminą Prażmów z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, NIP 1231050091, Regon 013271170 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02; WWW: www.gkostrow.pl L.Dz.ZGK Sp.z o.o..../2015 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BO.II.3321-3/09 Przeprowadzenie kontroli opracowania Zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dotyczących sieci dróg i kolei oraz budowli mostowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego Akademii Muzycznej w Katowicach o nazwie: Zorganizowanie wycieczki zagranicznej Oznaczenie postępowania: ZP/AM/2/2012 Pełna nazwa Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa i siedziba oferenta:... Regon:... NIP:...

OFERTA. Nazwa i siedziba oferenta:... Regon:... NIP:... OFERTA Nazwa i siedziba oferenta:...... Regon:... NIP:... Do: Gmina Pobiedziska, woj. wielkopolskie, powiat poznański Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: BUDOWĘ CENTRUM INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NR 07/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej EURO

ZAPROSZENIE NR 07/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej EURO ZAPROSZENIE NR 07/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA D-7040.P/1/07 ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: RDW-K-III/4032/12/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ WAPNA

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-RS-4032/10/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

Łęczyca dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE

Łęczyca dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE Łęczyca dnia 04.09.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęczycy 1. Nazwa i adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Starosta Ząbkowicki ul. Sienkiewicza 11, Ząbkowice Śląskie

Starosta Ząbkowicki ul. Sienkiewicza 11, Ząbkowice Śląskie Starosta Ząbkowicki ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie działając na podstawie art.130a ust. 5b i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE: Przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE: Przetargu nieograniczonego BLOK-BUD F.Krawczykowski i spółka Spółka Jawna Blok Dobryszyce, ul. 40-Lecia PRL 3, 97-505 Dobryszyce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE: Przetargu nieograniczonego Numer postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DEMONTAŻ POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG NA PODST. ART 130A PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.7135.2.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO II. III. IV. POWIAT RYCKI UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 10A

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Wykonanie remontu bieżni boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie remontu bieżni boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Wykonanie remontu bieżni boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli 1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: IZP.272.1.3.2012 Limanowa; 2012-01-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 1. Zamawiający: Gmina Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B, 2. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa na wykonanie usługi powinna być sporządzona zgodnie z załącznikami.

Oferta cenowa na wykonanie usługi powinna być sporządzona zgodnie z załącznikami. Poznań, dnia 13 lutego 2015r. L.Dz. WSB/P/Adm/3/2015 Szanowni Państwo! Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie fizycznej ochrony obiektu i mienia na poszczególnych budynkach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Grodzisk Mazowiecki dnia 06.11.2012 roku ZAMAWIAJ1\CY POlNlAT GRODZrSKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki Zarzqd Powiatu Grodziskiego ul. Kosciuszki 30 Tel. 724 1833, Fax 7243049 ul. Kosciuszki 30 NIP: 5291798895.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogioszenia: obowi$.zkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA o wartosci powyzej 60 000 EURO o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapytanie ofertowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zapytanie ofertowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku zaprasza Państwa do składania oferty cenowej na realizację zadania: Wymiana stolarki okiennej w budynku

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy: UMOWA PRZECHOW ANIA zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:... z siedzibq w.........,vp1sanyn1 do... pod numerem...,nip..., REGON..., reprezentowanym przez: I)..., 2)..., zwanym

Bardziej szczegółowo

12. Opis przedmiotu zamowienia

12. Opis przedmiotu zamowienia I/.J:~:.rs.. ~.\ OSI:..ODEZ POMOCY SPOLECZNEJ ui. M. Reia za, rei.trax 011483 s9jstotne WARUNKI UDZIELENIA ZAMOWIENIA 47 \\7 4 p~~a,~jg&i~l"u)'!-~{vadzonym w oparciu o art.4 pkt.s Prawa zam6wien publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego nie obowiązuje Ustawa Prawo zamówień publicznych, zamówienie realizowane na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.71..015 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 08 stycznia 015 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo