Wymagany termin realizacji zamowienia do dnia 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagany termin realizacji zamowienia do dnia 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011r."

Transkrypt

1 UkZAD MIAS, A MA~K\ AI. J6zefa PilsuQskiep,o MARKI Tel , 781~1l-02 Fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Opis: ZD.341/ 10 /2009 Identyfikator: Konserwacja oswietlenia ulic w roku Zamawiaj=!cy Dokladna - pe1na nazwa zamawiajltcego Gmina Miasto Marki Adres: Pilsudskiego 95 pok. Marki Telefonl : Fax: REGaN: NIP: zwany dalej ZAMAWIAJJ\CYM, zaprasza do udzialu w przetargu nieograniczonym na konserwacj~ oswietlenia ulicznego w 201O-2011r. Zamowienie obejmuje Konserwacj~ oswietlenia ulicy Pilsudskiego ( droga krajowa), Legionowej (droga wojewodzka), Fabrycznej (droga powiatowa) oraz drag gminnych - razem 2698 punktow swietlnych. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wykaz szafek SON/SOK oraz wymagania techniczne okreslone zostaly w zalltczniku nr Termin realizacji Wymagany termin realizacji zamowienia do dnia 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011r. 3. Wymagania od oferentow o zamowienie moglt ubiegac si~ wykonawcy, ktorzy spe1niajlt nast~pujltce warunki : posiadajlt uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladajlt obowiltzek posiadania takich uprawnieit; posiadajlt niezb~dnlt wiedz~ i doswiadczenie oraz dysponujlt potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia lub przedstawiltpisemne zobowiltzanie innych podmiotow do udost~pniania potencjalu technicznego i osob zdolnych do wykonania zamowienia; znajdujlt si~ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajltcej wykonanie zamowienia, nie podlegajlt wykluczeniu z post~powania 0 udzielenie zamowienia; zatrudniajltpracownikow - minimum dwoch - posiadajltcych aktualne uprawnienia niezb~dne do wykonania przedmiotu zamowienia (swiadectwo kwalifikacyjne E lub przedstawilt pisemne zobowi:tzanie innych podmiotow do udost~pniania osob zdolnych do wykonania zamowienia; posiadajlt doswiadczenie w realizacji robot dotyczltcych konserwacji linii oswietlenia ulicznego, budowy, modernizacji i remontow urzltdzeit elektroenergetycznych, posiadajlt przynajmniej dwa telefony kontaktowe do zgloszenia koniecznosci wykonania naprawy oswietlenia, posiadajlt sprz~t niezb~dny przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia lub przedstawilt pisemne zobowiltzanie innych podmiotow do udost~pniania sprz~tu niezb~dnego do wykonania zamowienia;

2 posiadaj'tpolisl( ubezpieczeniow't od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej; zaakceptuj't warunki umowne Zamawiaj'tcego. 4. Oferta cala / cz\lsciowa Zamawiaj'tcy NIE dopuszcza mozliwosci skladania ofert czl(sciowych. 5. Informacje Oferenci zobowi'tzani s'tprzedstawie ofertl( zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia. Przedstawienie propozycji rozwi'tzafj. altematywnych lub wariantowych nie bl(dzie brane pod uwagl( i spowoduje odrzucenie oferty. Oferenci ponosz'twszelkie koszty zwi'tzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Oferta musi bye napisana czytelnie, w jl(zyku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Oferta musi bye podpisana przez osobl( upowaznion't do reprezentowania firmy, zgodnie z form't reprezentacji oferenta okreslon't w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, wlasciwym dla formy organizacyjnej firmy oferenta. Wszystkie strony oferty, w kolejnosci wskazanej w formularzu ofertowym, powinny bye spil(te (zszyte) w spos6b zapobiegaj'tcy mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty. Kazda strona oferty powinna bye opatrzona kolejnym numerem, w prawym g6mym rogu strony. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musz't bye parafowane i datowane wlasnorl(cznie przez osobl( podpisuj'tc't ofertl(. WYJASNIENIA DOTYCZf\CE TRESCI SPECYFIKACJI Oferent moze zwracae sil( do zamawiaj'tcego 0 wyjasnienia dotycz'tce wszelkich w'ttpliwosci zwi'tzanych ze SIWZ, przedmiotem zam6wienia, sposobem przygotowania i zlozenia oferty, kieruj'tc swoje zapytania na pismie. Zamawiaj'tcy udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwi'tzane z prowadzonym postl(powaniem przed terminem skladania ofert pod warunkiem, ze zapytanie zostanie skierowane nie p6:i:niej niz 6 dni przed uplywem terminu otwarcia ofert. Pisenma odpowiedz zostanie przeslana wszystkim uczestnikom postl(powania bez wskazania zr6dla zapytania. W szczeg61nie uzasadnionych przypadkach, przed terminem skladania ofert, zamawiaj'tcy moze zmodyfikowae trese dokument6w skladaj'tcych sil( na SIWZ. o kazdej ewentualnej zmianie zamawiaj'tcy powiadomi niezwlocznie kazdego z uczestnik6w postl(powania. W przypadku, gdy zmiana powodowae bl(dzie koniecznose modyfikacji oferty, zamawiaj'tcy przedluzy termin skfadania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowi'tzania oferenta i zamawiaj'tcego odnosnie wczesniej ustalonych termin6w bl(d't podlegaly nowemu terminowi. Osob't uprawnion'tprzez zamawiaj'tcego do kontaktowania sil( z oferentami s't: Maria Kr6lak Adam Stachon Wydzial Zarz'tdu Dr6g - Urz'td Miasta Marki tel wew Termin zwillzania ofertll Termin zwi'tzania ofert't uplywa po 30 dniach od terminu skladania ofert.

3 7. Spos6b skladania Ofert«nalezy zlozye w zamkni«tej kopercie, zapiecz«towanej w spos6b gwarantuj'lcy zachowanie w poufuosci jej tresci oraz zabezpieczaj'lcej jej nienaruszalnose do tenninu otwarcia ofert. Ofert«nalezy zlozye w zamkni«tej kopercie w Urz'ld Miasta Marki w Markach kod ulica Pilsudskiego nr dornu 95 nr pokoju 6 nie p6zniej niz do dnia 1 grudnia 2009 do godziny 9:00 Oferent powinien umiescie ofert«w zamkni«tej kopercie. Koperta rna bye zaadresowana wedlug ponizszego wzoru: Urzlld Miasta Marki, Marki, ul. Pilsudskiego 95 Oferta w trybie przetargu nieograniczonego Konserwacja oswietienia ulic w r. Ofert«skladan'l do ZAMAWIAJAcCEGO za posrednictwem np. Poczty Polskiej, przesylki kurierskiej nalezy przygotowae w spos6b okreslony w pkt. 4. i przeslae w zewn«trznej kopercie zaadresowanej w nast«puj'lcy spos6b: Urz'ld Miasta Marki, Marki, ul. Pilsudskiego 95 Oferta w trybie przetargu nieograniczonego Konserwacja oswietlenia ulic w r. NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 1 grudnia 2009r. godz Oferty, kt6re wplyn'l do ZAMAWIAJAcCEGO po wyznaczonym tenninie skladania ofert b~d'l odsylane bez otwierania. 8. Wycofanie, zmiany Oferent moze wprowadzae zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonych ofert pod warunkiem, ze zamawiaj'lcy otrzyma pisemne powiadomienie 0 wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed tenninem skladania ofert. Powiadomienie 0 wprowadzaniu zmian musi bye zlozone wedlug takich samych wymagaft jak skladana oferta tj. w dw6ch kopertach (wewn«trznej i zewn«trznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem "ZMIANA". Oferent rna prawo przed uplywem tenninu skladania ofert wycofae si~ z post«powania poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia ( wedlug takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewn«trznej kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" b«d'lotwierane w pierwszej kolejnosci i po stwierdzeniu poprawnosci post«powania oferenta oraz zgodnosci ze zlozonymi ofertami, koperty wewn«trzne ofert wycofanych nie b«d'lotwierane. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostan'l otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, kt6ry wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian zostan'l dol'lczone do oferty.

4 9. Otwarcia ofert Otwarcie ofert nast'lpi dnia goclzinie 9:00 w siedzibie zamawiaj'tcego w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki w pokoju nr 23 Oferenci mog't uczestniczye w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci oferenta przy otwieraniu ofert, zamawiaj'tcy przdle oferentowi protok61 z sesji otwarcia ofert na pisenmy wniosek oferenta. 10. Zawartosc ofert Celem potwierdzenia spelnienia warunk6w, stawianych oferentom przez zamawiaj'tcego oraz dla uznania formalnej poprawnosci oferta musi zawierae nast~puj'tce dokumenty lub poswiadczone za zgodnose z oryginalem ich kserokopie lub odpisy: formularz ofertowy ( na zal'tczonym druku - zal'tcznik nr 2 SIWZ); oswiadczenie 0 spelnieniu warnnk6w okreslonychprzepisami art.22 ust.1 ustawy 0 zam6wieniach publicznych (zal'tcznik nr 3 do SIWZ) wypelniony formularz cenowy (wypelniony zal'tcznik nr 4 do SIWZ ) aktualny wypis / odpis z rejestru lub zaswiadczenie 0 wpisie do ewidencji potwierdzaj'tcej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie obj~tym zam6wieniem; odpis aktu zalozycielskiego sp61ki lub inny dokument wlasciwy dla oferenta, wykaz czlonk6w kierownictwa firmy i wykaz pracownik6w odpowiedzialnych za realizacj~ rob6t b~d'tcych przedmiotem zam6wienia ( zal'tcznik nr 5 do SIWZ) wykaz sprz~tu przewidzianego do uzycia w realizacji zam6wienia (zal'tcznik nr 6 do SIWZ) wykaz wszystkich rob6t zrealizowanych przez oferenta w okresie ostatnich _3_ lat, odpowiadaj'tcych charakterowi zam6wienia oraz 0 por6wnywalnej wartosci, potwierdzone referencjami poprzednio zamawiaj'tcych ( za1'tcznik nr 7 do SIWZ ) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj'tcy, ze dostawca lub wykonawcajest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, kserokopie uprawnieji, stwierdzaj'tcych posiadanie przez pracownik6w kwalifikacji ( swiadectwo kwalifikacyjne E)niezb~dnych do wykonywania przedrniotu zam6wienia, zaswiadczenia 0 przynaieznosci do Mazowieckiej Okr~gowej Izby Iuzynier6w Budownictwa, zaakceptowany poprzez parafowanie wz6r umowy ( zal'tcznik nr 8 do SIWZ ) Dokumenty 0 kt6rych mowa mog't bye przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnose z oryginalem przez dostawc~ lub wykonawc~. Zamawiaj'tcy moze z'tdae przedstawienia oryginalu lub notariainie potwierdzonej kopii dokumentu wyl'tcznie wtedy, gdy przedstawiona przez dostawc~ lub wykonawc~ kserokopia dokumentujest nieczytelna lub budzi w::ttpliwosci co do jej prawclziwosci, a zamawiaj::tcy nie moze sprawdzie jej prawdziwosci winny spos6b. Zaswiadczenia i informacje, kt6rych z::tda zamawiaj::tcy musz::t bye wystawione nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed terminem otwarciaofert. Zlozenie przez oferenta falszywych lub stwierdzaj::tcych nieprawd~ dokument6w lub nierzetelnych oswiadczeji maj::tcych istotne znaczenie dla prowadzonego post~powaniajest karalne. Zamawiaj'tcy odrzuci ofert~, jezeli : I) jest sprzeczna ze specyfikacj't istotnych warunk6w zam6wienia,

5 2) zlozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 3) zawiera raz/tco nisk/t cen«w stosunku do przedmiotu zarnowienia; 4) zostala zlozona przez wykonawc«wykluczonego z udzialu w post«powanie 0 udzielenie zarnowienia; 5) zlozona oferta zawiera bl«dy w wyliczeniu ceny; 6) wykonawca w ci<tgu 3 dni od powiadomienia nie wyrazil zgody na poprawienie oczywistej pomylki. 11. Ocena ofert Przy wyborze ofert zarnawiaj/tcy b«dzie si«kierowal nast«puj/tcymi kryteriami: - cena, waga 100, sposob oceny: Minimalizacja Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyhlcznie w oparciu 0 przedstawione wyzej kryteria. Oferty b«d/t oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkow przedstawionych przez oferentow w zakresie kazdego z kryterium. Oferta wypelniaj/tca w najwyzszym stopniu wymagania okreslone w kazdym kryterium otrzyma maksymaln/t ilose punktow. Pozostalym ofertom, wypelniaj/tcym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza Hose punktow. Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyzej kryteriow zostan/t dokonane wedlug nast«puj/tcych zasad: Cena oceniana b«dzie: Najnizsza oferta cenowa otrzyma 100 punktow Pozostale proporcjonalnie mniej zgodnie z formul/t: Cena najnizszej oferty * Waga kryterium 100% Cena danej oferty x 100 W toku oceny ofert zamawiaj/tcy moze z/tdae od oferenta pisemnych wyjasnien dotycz/tcych tresci zlozonej oferty. 12. WybOr najkorzystniejszej oferty Zarnawiaj/tcy udzieli zarnowienia oferentowi, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w niniejszej specyfikacji i zostala ocenionajako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane kryteria wyborn. Zarnawiaj/tcy powiadomi 0 wynikach post«powania wszystkich oferentow. Wybranemu oferentowi zarnawiaj/tcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy. 13. Warunki uniewaznienia Postfpowania Post«powanie uniewaznione b«dzie jezeli: 1) nie zlozono zadnej oferty nie podlegaj/tcej odrzuceniu, 2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwot«, ktor/t zarnawiaj/tcy moze przeznaczy6 na finansowanie zarnowienia, 3) wyst'tpi istotna zmiana okolicznosci powoduj/tca, ze prowadzenie post«powania lub wykonania zarnowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie6, 4) post«powanie obarczone jest wad/t uniemozliwiaj/tc/t zawarcie wazuej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

6 14. Pouczenia 0 srodkach ochrony prawnej przysjugujl!cych wykonawcy w toku Postfpowania 0 udzielenie zamowienia Wykonawcom, a tme innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zam6wienia doznallub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepis6w ustawy przysrugujit srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy, wnoszone na zasadach w nim okreslonych. 8URMlSTRZ I

7 Zahlcznik ill I do SIWZ Opis przedmiotu zam6wienia - konserwaeja oswietlenia ulie w Markaeh Czas trwania konserwaeji oswietlenia ulicznego: Od dnia I stycznia 20 I0 do 31 grudnia 20II r. Przedmiot zam6wienia Przedmiotem umowy jest konserwacja oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Marki obejmuj'lcego 2698 punkt6w swietlnych. Ilose punkt6w swietlnych moze ulec zwic(kszeniu w przypadku dobudowy nowych punkt6w swietlnych. Zakres prac konserwaevinveh : Do obowi 6w Wykonawcy w zakresie powierzonej mu konserwacji nalezy: 1. kontrola prawidlowosci funkcjonowania oswietlenia drogowego oraz likwidacja ubytk6w i usterek w tym wymiana zr6del swiatla, dlawik6w, bezpiecznik6w latarniowych, stycznik6w i wy1'lcznik6w zmierzchowych, 2. konserwacja urz'ldzeil sterowniczych (szafki SON, SOK) umozliwiaj'lca ich prawidlowe dzialanie, biez'lce reagowanie na powstale nieprawidlowosci, 3. oglc(dziny, przegl'ldy a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci naprawy element6w obwodu oswietleniowego w tym wysic(gnik6w, przewod6w, opraw, skrzynek Iicznikowych, innych element6w obwodu oswietlenia niezbc(dnych do prawidlowego dzialania oswietlenia, z wyj'ltkiem urz'ldzeil pomiarowych, wymiany slup6w wsp61nych z lini'l niskiego napic(cia, remont6w obwod6w oswietleniowych ustalonych na podstawie oceny stanu technicznego, 4. malowanie wysic(gnik6w i wnc(k slupowych, 5. wykonywanie pomiar6w ochronnych dla punkt6w swietlnych wskazanych przez zamawiaj'lcego, 6. utrzymywanie obiekt6w objc(tych konserwacj'l w nalezytym stanie technicznym i estetycznym w tym czyszczenie (mycie) "kloszy", opraw oswietleniowych, 7. zabezpieczenie uszkodzonych w wyniku kolizji lub awarii urz'ldzeil instalacji oswietleniowej przed porazeniem pr'ldem, 8. przycinanie galc(zi drzew zaslaniaj'lcych lampy oswietleniowe, 9. wykonywanie innych czynnosci koniecznych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania oswietlenia, 10. wsp61praca z Zamawiaj'lcym w celu usprawnienia funkcjonowania oswietlenia poprzez wykorzystywanie nowych, energooszczc(dnych i efektywnych urz'ldzeil technicznych, lamp, zegar6w, przekainik6w zmierzchowych, wy1'lcznik6w itp., 11. utylizacja zdemontowanych urz'ldzeil oswietlenia oraz zr6del swiatla zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami w zaleznosci od klasyfikacji odpad6w. 12.zabezpieczenie na wlasny koszt czc(sci i material6w niezbc(dnych do wykonywania czynnosci z zakresu konserwacji. Prace okreslone w pkt. 1,2,3 Wykonawca bc(dzie wykonywal co najmniej I raz w tygodniu bez wezwania UrzC(du Miasta Marki, a takze na kazde wezwanie telefoniczne UrzC(du lub mieszkailc6w na podany do publicznej wiadomosci numer telefonu przy czym : a) - wy1'lczenie oswietlenia I lamp swiec'lcych sic( podczas dnial nastc(powae bc(dzie w dniu zgloszenia ( nie p6zniej niz w ci<lgu 2 godzin od wezwania lub stwierdzenia). b)- awarie zwi'lzane z brakiem oswietlenia usuwane bc(d'l w ci'lgu 6 godzin od

8 zgloszenia c)- naprawy wykonywane b"d<t na biez<tco w miar" stwierdzenia potrzeby ich wykonania lub zgloszenia nieprawidlowosci przez Urz<td b<tdz mieszkailc6w. Prace okreslone w pkt. 4, 6-11 wykonywane b"d<t w miar" potrzeb przez caly czas obowi'lz)'wania umowy. W przypadku, gdy stan urzljedzeji podlegajljecych konserwacji zagraza :iyciu lub zdrowiu mieszkajic6w, Wykonawca Przystfpuje do czynnosci natychmiast po stwierdzeniu tego stanu lub po wezwaniu. Prace okreslone w ust. 2 pkt. 5 wykonywane b"d<t zgodnie z opisem zawartym w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA ZAMOWIENIA. W przypadku niemozliwosci wykonania prac we wlasnym zakresie Wykonawca moze zleci6 osobie trzeciej wykonanie uslugi na wlasny koszt i ryzyko. Wykonawcy zabrania sif: otwierania szafek rozdzielczych llll. stacji slupowych i pomieszczen stacji wn"trzowych 15/0,4 kv, dokonywania wyl<tczen obwod6w elektroenergetycznych, nie zwi<tzanych bezposrednio z konserwowanymi urz<tdzeniami oswietleniowymi, zrywania plomb na licznikach energii eiektrycznej, wykonywania samodzielnie zmian w sposobie zasilania obwod6w oswietlenia drogowego.

9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ZAMOWIENIA Wymagania dotyczqce Konserwacji oswietlenia drogowego w Markach I. Przedmiotem konserwaeji sl/ instalaeje oswietienia ulie w Markaeh: W sklad instalacji wchodz't: - napowietrzne i kablowe linie oswietleniowe, - slupy oswietleniowe i energetyczne (wsp6lne dla linii nn. i oswietlenia), - wysic<gniki, - oprawy oswietleniowe, - bezpiecmiki napowietrzne, - tabliczki bezpiecznikowo zaciskowe, - odgromniki, - szaf.y pomiarowo-sterownicze (SON, SOK) z wyposazeniem, - przekainiki zmierzchowe, -zegary sterowania oswietleniem. II. W ramaeh konserwacji i utrzymania urzl/dzen w nale:iytym stanie technicznym wymagane jest: I. kontrola prawidlowosci funkcjonowania oswietlenia drogowego oraz likwidacja ubytk6w i usterek w tym wymiana ir6del swiatla, dlawik6w, bezpiecznik6w latarniowych, stycznik6w i wyl'tcznik6w zmierzchowych, 2. konserwacja urz'tdzen sterowniczych (szafki SON, SOK) umozliwiaj'tca ich prawidlowe dzialanie, biez'tce reagowanie na powstale nieprawidlowosci, 3. oglc<dziny, przegl'tdy a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci naprawy element6w obwodu oswietleniowego w tym wysic<gnik6w, przewod6w, opraw, skrzynek licznikowych, innych element6w obwodu oswietlenia niezbc<dnych do prawidlowego dzialania oswietlenia, z wyj'ttkiem urz'tdzen pomiarowych, wymiany slup6w wsp61nych z lini't niskiego napic<cia, remont6w obwod6w oswietleniowych ustalonych na podstawie oceny stanu technicznego. Czynnosci wymienione w pkt. 1-3 Wykonawca bc<dzie wykonywal co najmniej I raz w tygodniu bez wezwania Urzc<du MiastaMarki a takze nakazde wezwanie telefoniczne Urzc<du lub mieszkajic6w na podany do publicznej wiadomosci telefon przyczym: - wyl'tczanie oswietlenia ( lamp swiec'tcych sic< podczas dnia ) nastc<powae bc<dzie w dniu zgloszenia ( nie p6zniej mz w ci<tgu 2 godzin ad wezwania lub stwierdzenia), - awarie zwi'tzane z brakiem oswietlema usuwane bc<d't w ci<tgu 6 godzin ad zgloszenia, - naprawy wykonywane bc<d't na biez'tco w miarc< stwierdzenia potrzeby ich wykonania lub zgloszenia nieprawidlowosci przez Urz'td b'tdi mieszkajic6w. Elementy uzyte do wymiany musz't posiadae parametry techniczne nie gorsze ad element6w wymienionych, bye fabrycmie nowe, posiadae niezbc<dne atesty, certyfikaty zgodnosci z PN. oraz znak CEo Dokumenty w/w konserwator zobowi'tzany jest udostc<pnie zarnawiaj'tcemu na kazde zyczenie. Elementy zuzyte stanowi'tce zagrozeme dla srodowiska konserwator zobowi'tzany jest utylizowae w spos6b zgodny z przepisami dotycz'tcymi gospodark't odpadami szkodliwymi a pozostale likwidowae we wlasnym zakresie.

10 4. malowanie wysif<gnik6w i wnf<k slupowych, 5. wykonywanie pomiar6w ochronnych punkt6w swietlnych, 6. utrzymywanie obiekt6w objf<tych konserwacj'l w nalezytym stanie technicznym i estetycznym w tym czyszczenie ( mycie) "kloszy", opraw oswietleniowych, 7. zabezpieczenie uszkodzonych w wyniku kolizji lub awarii urz'ldzen instalacji oswietleniowej przed porazeniem pr'ldem, 8. przycinanie galf<zi drzew zaslaniaj'lcych lampy oswietleniowe, 9. wykonywanie innych czynnosci koniecznych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania oswietlenia, 10. wsp6lpraca z Zamawiaj'lcym w celu usprawnienia funkcjonowania oswietlenia poprzez wykorzystywanie nowych, energooszczf<dnych i efektywnych urz'ldzen technicznych, lamp, zegar6w, przekaznik6w zmierzchowych, wyl'lcznik6w itp., II. utylizacja zdemontowanych urz'ldzen oswietlenia oraz zr6del swiatla zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami w zaleznosci od klasyfikacji odpad6w. I2.zabezpieczenie na wlasny koszt czf<sci i material6w niezb~ych do wykonywania czynnosci z zakresu konserwacji. Czynnosci wymienione w pkt. 4, 6, 8, 9 wykonywane bf<d'l przez caly czas trwania konserwacji w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby b'ldz zgloszenia Urzf<du Iub mieszkaijc6w. Czynnosci wymienione w pkt. 5 wykonywane bf<d'l 1 raz w czasie trwania uruowy dla punkt6w swietlnych: W kazdym roku konserwacji wykonane zostan'l pomiary dla punkt6w swietlnych wskazanych przez Zamawiaj'lcego w ilosci do 500 szt. Pomiary maj'l bye wykonane nie p6zniej niz do dnia 30 wrzesnia kazdego roku. Po dokonaniu pomiaru wykonawca sporz'ldza protok61 pomiaru i przedklada go zamawiaj'lcemu. Czynnosci wykonane w pkt. 7 wykonywane bf<d'l w przypadkach wydarzenia sif< koiizji drogowej, zdarzenia losowego ( wichury, pozary ), dewastacji. Konserwator zobowi'lzany jest wtedy do wykonania czynnosci maj'lcych na celu zabezpieczenie uszkodzonych urz'ldzen natychmiast po stwierdzeniu takiego faktu lub otrzymaniu informacji 0 nim. Czynnosci te polegae bf<d'l na : - zabezpieczenie urz'ldzen celem zapewnienie bezpieczenstwa os6b, kt6re mog'l sif< w zasif<gu zniszczen, - wezwaniu odpowiednich sluzb ( pogotowie, karetka, policja, pogotowie drogowe, ZEWT), - uprz'ltnif<ciu zniszczonych element6w umozliwiaj'lc filch kolowy i pieszy, - powiadomieniu przedstawiciela gminy. W celu usprawnienia funkcjonowania oswietlenia poprzez wykorzystywanie nowych, energooszczf<dnych i efektywnych urz'[dzen technicznych, lamp, zegar6w, przekaznik6w zmierzchowych, wyl'lcznik6w itp., pkt praca ci<tgla Wykonawca-Zamawiaj'lcy. Utylizacja zdemontowanych urz'ldzen oswietienia oraz zr6del swiatla zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami w zalemosci od klasyfikacji odpad6w pkt. 11. Wykonawca posiadae musi aktuain'l umowf< z firm'l utylizuj'lc'l odpady powstaj'lce podczas

11 konserwacji oswietlenia drogowego. Ponadto konserwator zobowillzany jest do znajomosci i przestrzegania zasad prowadzenia robot na drogach gminnych, powiatowych, wojew6dzkich i krajowych oraz uzyskiwania 0 He b\;dzie to konieczne niezb\;dnych pozwolen na zaj\;cie terenu, zabezpieczenie organizacji ruchu i powiadomienia odpowiednich smb. Konserwator z uwagi na to, iz CZ\;SC instalacji zlokalizowana jest na slupach linii energetycznych ZEWT S.A. zobowillzany jest do scislej wsp6lpracy z Rejonem Energetycznym Wolomin. Wvkaz stach SON i SOK w Markach uf. Pilsudskiego - TARYFA C12b - 14 szafek SOK

12 - Przydzie/ona moc wg um6w 189 kw - zainstalowano: 448 x 400W; 1 x 250W; 15 x 70W. Szafka SOK: ul.j. Pilsudskiego wiadukt Armii Krajowej nr ew Stacja TRAFO 0552 Nr licznika lampy x 400 W Moc umowna 30,00 kw Szafka SOK: ul. J'pilsudskiego wiaduk Armii Krajowej nr ew Stacja TRAFO 0550 Nr Iicznika lamp x 400 W Moc umowna 30,00 kw Szafka SOK: ul.j. Pilsudskiego ul Szkolna Nr lieznika x400w 1 x250w nr ew Moc umowna 11,00 kw Szafka SOK: ul. J.Pilsudskiego ul. Fabryczna nr ew Nr Iieznika kaskada 32 x400 W 15 x 70 W Moc umowna 2,00 kw Szafka SOK: J. Pilsudskiego ul Sosnowa nr ew Nr Iicznika kaskada 20 x 400 W Moc umowna 7,50 kw Szafka SOK: J. Pilsudskiego ul Lisa Kuli nr ew Nr licznika kaskada 21 x 400W Moc umowna 18,00 kw SOK: ul. J.Pilsudskiego ul. Gen. Zajaczka nr ew Nr Iieznika kaskada Szafka 24 x400w Moe umowna 2,00 kw Szafka SOK: ul. J. Pilsudskiego Nr licznika x400W ul Malaehowskiego nr ew Moc umowna 20,00 kw

13 Szafka SOK: ul. J.Pilsudskiego ul. Rybna Nr lieznika x400W - kaskada nr ew Moe umowna 11,80 kw Szafka SOK: J. Pilsudskiego ul Spokojna Nr Iieznika x400 - kaskada nr ew Moe umowna 2,00 kw Szafka SOK: ul. J.Pilsudskiego 204 (Kwiatowa) Nr lieznika kaskada 20x400 nr ew Moe umowna 20,20 kw Szafka SOK: ul. J. Pilsudskiego ul Skorupki Nr lieznika x400 - kaskada nrew Moe umowna 5,10 kw Szafka SOK: ul. J.Pilsudskiego Nr lieznika x400 ul Graniezna (Wiewi6rki) nr ew Moe umowna 15,20 kw Szafka SOK: ul. J. Pilsudskiego Nr Iieznika x400 ul Legionowa - kaskada nr ew Moe umowna 14,2kW Uliee gminne - 9 szafek SDK, 70 szafek SON - Przydzielona moe wg um6w 243,5 kw -zainstalowano: 4x 250W; 173 x 150W; 2 x 125W; 18 x 100W; 2037 x 70W= 2234szt.

14 TARYFA C12b Szafka SON: ul Legionowa przy poezeie Nr Iicznika nr ew Legionowa 2 x 150W Moe umowna 2,6 kw Szafka SON: ul. Spaeerowa p~tla autobusowa Nr Iieznika kaskada Legionowa 10 x 150 W Spaeerowa 12 x 70 W nr ew Moe umowna 4,6 kw Szafka SON: ul. Weneeka- ul. Wiewi6rki Nr Iicznika nr ew Weneeka Bukowa Letnia Nieeala Wiewi6rki 16 x 70W 5x70W 3x70W 5x70W 3x70W 32 x 70 Moe umowna 1,5 kw Szafka SON: ul. Ks Skorupki 14 Nr Iieznika nr ew Skorupki 12 x 70 W Moe umowna 2,8 kw Szafka SON: ul Mala ul. J. Pilsudskiego Nr licznika nr ew Mala 14x70W Dctbrowskiego 14 x 70 W Wctska 6 x 70 W 34 Moe umowna 0,9 kw Szafka SON: ul. Wsp61na Nr Iicznika ul. J.Pilsudskiego nr ew Wsp61na Brzozowa Parlyzant6w 10 x 150W 14 x 70 W 3x70W Moe umowna 1,5 kw

15 27 Szafka SOK: ul Kosynier6w przy sur. nr 0661 Nr licznika - fotokom 6rka nr ew Kosynier6w 18 x 70 W Moc umowna 3,00 kw Szafka SON: ul Wiejska ul. J.Pilsudskiego Nr Iicznika - fotokomorka nrew Wiejska Zielna 8x70W 7x70W Moc umowna 2,00 kw Szafka SON: ul Dluga 30 Nr Iicznika (tqczna/dluga) nrew Dluga tqczna 14 x 70W 9x70W 23x70W Moc umowna 3,00 kw Szafka SON: ul. Radna lui. Klonowa (Zytnia/Radna) Nr Iicznika - fotokomorka nr ew Radna Klonowa Zytnia 9x70W 4x70W 9x70W 22 x 70W Moc umowna 2,6 kw Szafka SON: ul. Pogodna 9 Nr licznika fotokomorka nr ew Pogodna D~bowa Szczygla Siowikow 17 x 70W 7x70W 5x70W 3x70W 32 x70w Moc umowna 1,2 kw Szafka SON: ul Srodkowa 2 Nr licznika Srodkowa 22 x 70W Dolna 11 x 70W Poniatowskiego - Kwiatowa 32 x 70W nr ew

16 65 x 70 W Moe umowna 1,7 kw Szafka SON: ul. Odrowaza 26 Nr Iicznika nr ew Odrowqza Jutrzenki Karlowicza Kruczkowskiego Niemcewicza 23x70W 10 x70w 2x70W 3x70W 2x70W 40 Moe umowna 1,7 kw Szafka SON: ul. Andersa ul. Kmit6wek Nr licznika nr ew Andersa Kmit6wek Pieniqzka Balladyna Jutrzenki Asnyka 13 x 70W 4x70W 6x70W 2x70W 8x70W 2x70W 37 x 70W Moe umowna 3,4 kw Szafka SON: ul. Norwida 17 (Pustelnik) Stacja TRAFO 0148 Nr Iicznika nrew Norwida Kasztanowa Chocimska Stokrotki Harcerska Szczepowa 12 x 70W 7x70W 9x70W 2x70W 1 x 70W 1 x70w 32 x70w Moe umowna 5,9 kw Szafka SON: ul. Pomnikowa ul. Norwida Nr Iicznika nr ew Pomnikowa 19 x 70W Moe umowna 2,3 kw Szafka SON: ul. Lesna/ ul Gerwazego (Zosi/Lesna) nr ew

17 Nr licznika - kaskada Lesna 6 x 150 W Zosi 13x 70W Klueznikowska 3 x 70W Sopliey 11 x 70W Gerwazego 14 x 70W 47 Moe umowna 2,8 kw Szafka SON: ul. Braci Briggs6w przy sl Ir nr 0315 Nr licznika nr ew B.Briggs6w Lotnik6w 25 x 70W 3x70W 28 x70w Moe umowna 1,00 kw Szafka SON: ul. Fabryezna ul. Zqbkowska Nr Iicznika nr ew Fabryezna Zqbkowska 15 x 150W 8x 70W 25 Moe umowna 5,6 kw Szafka SON Lesna IlTadeusza Nr Iicznika Lesna 9 x 150 W Tadeusza 8 x 70 W Szydlowieeka 6 x 70 W Krakowska 2 x 70W nr ew Moe umowna 4,40 kw Szafka SON: ul. Fabryczna ul. Traugutta Nr licznika nr ew Fabryczna Malinowa Paderewskiego 24 x 150W 1 x 70W 2x70W

18 Dojazdowa Rodziewiez6wny Zielenieeka Traugutta 9x70W 16 x 70W 8x70W 11 x 70W 81 Moe umowna 6,3 kw Szafka SON: ul. Szkolna ul. Warszawska Nr licznika nr ew Orzeszkowej Warszawska Opolska tqeznik od Szkolnej 8 x 70 W 11 x 70 W 6 x 70 W 3 x 70 W 37 Moe umowna 2,9 kw Szafka SON: ul. Szkolna ul. Koszalinska Nr Iicznika nr ew Szkolna Koszalinska Kolobrzeska Sadowa Siupeeka Droga do kapliey Szezeeinska 6 x 150 W 9 x 150W 3x70W 3x70W 2x70W 6x70W 3x70W 32 Moe umowna 5,2 kw Szafka SON: ul. Bandurskiego Nr Iicznika nr ew Bandurskiego Ok61na Ustronie 16 x 70 W 15 x 70 W 4x70W 35 Moe umowna 4,00 kw Szafka SON: ul. Miekiewieza ul. Ok61na Nr Iicznika nr ew Miekiewieza Ok61na Kosciuszki 18 x 70 W 9 x 150 W 20 x70w

19 Rzemieslnieza Nauezycielska 6x70W 2x70W 55 Moe umowna 7,8 kw Szafka SON: ul. Zeromskiego ul. Sosnowa Nr Iieznika (Kmiciea) nr ew Zeromskiego Swierkowa Kmieiea Keslinga Sosnowa Wisniowieekiego 9x70W 8x70W 8x70W 4x70W 15 x 70W 6x70W 54 Moe umowna 2,4 kw Szafka SON: ul. Koseiuszki ul. Kr6lka Nr Iieznika nr ew Koseiuszki Piolra Skargi R6wna Kr6lka Kilinskiego Glowaekiego Slasziea Kollctlaja Polna Krzywa 10 x 70 W 5x70W 8x70W 5x70W 6x70W 6x70W 2x70W 6x70W 1 x70w 4x70W 53 Moe umowna 6,2 kw Szafka SON: ul. 11-go Lislopada ul. Ok6rna Nr lieznika nr ew Lislopad a Ok61na Bandurskiego 21 x 70 W 10x150W 20 x 70 W

20 Piotra Skargi Boiska SP 1 9x70W 3 x 250W 63 Moe umowna 7,6 kw Szafka SON: ul. Kr610wej Jadwigi ul. Jagielly Nr Iicznika nrew Kr. Jadwigi Kopernika Wyspiariskiego Jagie/ly 5x70W 14 x 70 W 5x70W 7x70W 31 Moe umowna 5,2 kw Szafka SON: ul. Lisa Kuli Nr Iieznika Lisa Kuli Zqbkowska Sokola ul. Gen Zajaezka 38 x 70W 4x70W 1 x70w nrew Moe umowna 4,9 kw Szafka SON: ul. Gen. Zajaezka ul. Ks. Popieluszki Nr licznika nr ew Zajqezka Sowiriskiego Popie/uszki Sportowa 15 x70w 10 x 70W 8 x70w 8x70W 41 Moe umowna 1,8 kw Szafka SON: ul. GI6wna ul. Strzeleeka Nr Iieznika nr ew G/6wna Strzeleeka Zaehodnia 17 x 70W 6x70W 8x70W

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia 05.1 0.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w:

5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w: .,, I Szczeg610we warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczeri zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne (potoznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownik6w

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/13/10 Sucha Beskidzka dnia 12.02.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 06-200 MAKÓW - MAZOWIECKI tel.: (0-29) 71-42-335; fax: (0-29) 71-42-299

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROKURATURA OKRĘGOWA ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra Numer sprawy: III.G.211/12/08 Zielona Góra, 26 czerwca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo