SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer postępowania ZP/PN/2312/01/599/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer postępowania ZP/PN/2312/01/599/2010"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer postępowania ZP/PN/2312/01/599/2010 Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane w obiekcie Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej przy ulicy Grunwaldzkiej 137 polegające na wybudowaniu nowego skrzydła C o powierzchni 3105 m 2 i przebudowie jego skrzydła A oraz skrzydła B wraz z robotami rozbiórkowymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Z A T W I E R D Z A M: mgr inz. Bohdan Niemirycz KANCLERZ PWSZ... (podpis) data zatwierdzenia: r. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia numer ogłoszenia , a takŝe zostało opublikowane na stronie internetowej w zakładce przetargi oraz w siedzibie Zamawiającego. Postępowanie prowadzone jest w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U r., Nr 223, poz z późn. zm.)

2 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA zw. dalej ZAMAWIAJĄCYM REGON: kod, miejscowość, województwo, powiat: Elbląg, warmińsko mazurskie, Elbląg ulica, nr domu, nr lokalu: ul.: Wojska Polskiego nr domu: 1, lok.: internet: e mail: tel.: fax.: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Roboty budowlane w obiekcie Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej przy ulicy Grunwaldzkiej 137 polegające na wybudowaniu nowego skrzydła C o powierzchni 3105 m 2 i przebudowie jego skrzydła A oraz skrzydła B wraz z robotami rozbiórkowymi w ramach projektu dofinansowywanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Działanie 1.1. Infrastruktura Uczelni WyŜszych pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Elblągu słuŝącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne" nr umowy POPW /09-00 Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia będą realizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla Robót InŜynieryjno Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego, 4. wydanie angielsko polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999). przedmiot główny: CPV: Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części w zakresie inŝynierii lądowej i wodnej Roboty w zakresie usuwania gruzu Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Roboty konstrukcyjne Roboty instalacyjne w budynkach 3

3 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Roboty budowlane w zakresie parkingów Ścianki działowe Istniejący budynek PWSZ zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej w Elblągu jest obiektem niepodpiwniczonym, trzykondygnacyjnym z dachem płaskim krytym papą. Obiekt został wzniesiony w latach 70-tych ubiegłego stulecia w konstrukcji tradycyjnej szkieletowej z tzw. cegły Ŝerańskiej ze ścianami osłonowymi z gazobetonu. Projektowane skrzydło budynku o funkcji dydaktycznej i laboratoryjnej wykonane będzie w prostej bryle jako budynek niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny z dachem płaskim. Większy spadek dachu zakłada się nad usytuowaną w szczycie salą audytoryjną. Kondygnacje budynku będą mieć wysokość zgodną z wysokością istniejącego budynku. Całość dodatkowo połączono z istniejącym gmachem górą projektowanym nadwieszonym łącznikiem. Projektowana rozbudowa jest trzytraktowa, pomieszczenia w układzie korytarzowym zaprojektowane w sposób umoŝliwiający dalszą rozbudowę. W obiekcie powstanie zespół specjalistycznych laboratoriów wraz z salami audytoryjnymi, seminaryjnymi i wykładowymi. W modernizowanej części istniejącej w strefie wejściowej istniejącego budynku projektuje się drzwi rozsuwane wraz z kurtyną powietrzną. Przewiduje się przebudowę pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowoczesnej biblioteki. Biblioteka usytuowana będzie na parterze i I piętrze przebudowywanego budynku. Na poziomie zerowym znajdować się będą: pracownia biblioteczna, I część magazynu zamkniętego i ciągi komunikacyjne. Na poziomie pierwszym znajdować się będą: hall, magazyn otwarty, II część magazynu zamkniętego, pomieszczenia administracji bibliotecznej, pracownia gromadzenia i opracowywania zbiorów, czytelnia, czytelnia dla kadry uczelni oraz sanitariaty. Ponadto wykonane zostaną rozbiórki komina i naczynia wzbiorczego zlokalizowanego na dachu istniejącego budynku. Planuje się wykonanie dojść i dojazdów z kostki brukowej, placu manewrowego oraz parkingu z płyt betonowych prefabrykowanych aŝurowych. Zostaną wykonane następujące instalacje: - instalacja elektryczna wewnętrzna i zewnętrzna, - instalacja odgromowa, - ochrona od przepięć i poraŝeń, - instalacja przeciwpoŝarowa, - instalacja systemu nagłośnienia, - instalacja sygnalizacji włamania i napadu, - instalacja systemu telewizji dozorowej. - instalacja sanitarna wewnętrzna i zewnętrzna oraz technologia węzła cieplnego, - instalacja teletechniczna okablowanie strukturalne Przedmiot zamówienia opisuje niŝej wymieniona dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót: A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEDMIARY ROBÓT, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Instalacje elektryczne wewnętrzne Przedmiar robót i kosztorys nakładczy instalacje elektryczne wewnętrzne Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne wewnętrzne 4

4 Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne wewnętrzne- tablice rozdzielcze Specyfikacja techniczna ST-05 roboty instalacji elektrycznych 2. Instalacje elektryczne zewnętrzne Przedmiar robót i kosztorys nakładczy instalacje elektryczne zewnętrzne Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne zewnętrzne Specyfikacja techniczna ST- 05 roboty instalacji elektrycznych 3. Instalacje niskoprądowe Instalacja przeciw poŝarowa - Przedmiar robót i kosztorys nakładczy instalacja p.poŝ. - Projekt wykonawczy instalacja p.poŝ. System nagłośnienia i środki audiowizualne - Przedmiar robót i kosztorys nakładczy system nagłośnienia i środki audiowizualne - Projekt wykonawczy - system nagłośnienia i środki audiowizualne System sygnalizacji włamania i napadu - Przedmiar robót i kosztorys nakładczy system sygnalizacji włamania - Projekt wykonawczy - system sygnalizacji włamania System telewizji dozorowej - Przedmiar robót i kosztorys nakładczy - system telewizji dozorowej - Projekt wykonawczy system telewizji dozorowej Specyfikacja techniczna ST-06 roboty instalacji teletechnicznych 4. Instalacja sanitarne Technologia węzła cieplnego - Przedmiar robót i kosztorys nakładczy technologia węzła cieplnego - Projekt wykonawczy - technologia węzła cieplnego - Specyfikacja techniczna ST-04 węzeł cieplny Instalacje wewnętrzne - Projekt wykonawczy instalacje wentylacji mechanicznej - Przedmiar robót i kosztorys nakładczy - instalacje wentylacji mechanicznej - Przedmiar robót o kosztorys nakładczy wewnętrzne instalacje c.o. i wod Kan - Projekt wykonawczy - wewnętrzne instalacje c.o. i wod Kan - Specyfikacja techniczna ST-03 roboty instalacji sanitarnych wewnętrznych Instalacje zewnętrzne - Projekt wykonawczy zewnętrzne przyłącza wod-kan - Przedmiar robót o kosztorys nakładczy zewnętrzne przyłącza wod-kan - Specyfikacja techniczna ST-02 roboty przyłączy sanitarnych zewnętrznych 5. Instalacje sieci strukturalne Przedmiar robót i kosztorys nakładczy instalacja strukturalna 5

5 Specyfikacja techniczna ST-07 roboty instalacji strukturalnej Projekt wykonawczy- instalacja strukturalna 6. Wizualizacje Wizualizacje wewnętrzne Wizualizacje zewnętrzne 7. Roboty budowlane 8. Drogi Projekt wykonawczy architektura Projekt wykonawczy konstrukcja Przedmiar robót i kosztorys nakładczy roboty budowlane remonty segment A i B Przedmiar robót i kosztorys nakładczy roboty budowlane segment C Specyfikacja techniczna ST 01/01 Roboty ogólnobudowlane Projekt wykonawczy drogi Specyfikacja techniczna ST-01/02 nawierzchnie Przedmiar robót i kosztorys nakładczy branŝa drogowa nawierzchnie 9. Kolorystyka elewacji Projekt wykonawczy kolorystyka elewacji 10. Zagospodarowanie terenu 11. Rozbiórki Projekt wykonawczy zagospodarowanie terenu Projekt wykonawczy rozbiórki Przedmiar robót i kosztorys nakładczy rozbiórka komina, czopucha POM. Naczynia wzbiorczego, zasieku na ŜuŜel 12. Projekt budowlany Projekt wykonawczy konstrukcja Projekt wykonawczy zagospodarowanie terenu Projekt wykonawczy instalacje sanitarne wewnętrzne 6

6 Projekt wykonawczy instalacje sanitarne zewnętrzne Projekt wykonawczy instalacja p.poŝ. Projekt wykonawczy rozbiórki Projekt wykonawczy charakterystyka energetyczna Projekt wykonawczy drogi Projekt wykonawczy kolorystyka elewacji Zamawiający informuje, Ŝe dokumentacja wymieniona w pkt II. ppkt A., stanowią ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń lub materiałów innych niŝ uŝyte w dokumentacji, o parametrach identycznych bądź lepszych. 3. Zaleca się aby Wykonawca przeprowadził wizję w terenie, w celu ustalenia wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 4. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez Komendę Miejską Policji w Elblągu oraz zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem drogowym (Zarząd Dróg UM w Elblągu), naleŝy złoŝyć wraz ze stosownym wnioskiem do zarządcy drogi. Koszty ww. czynności ponosić będzie Wykonawca. 5. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwienia odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia stosownych dokumentów. 6. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia naleŝy uwzględnić zalecenia wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz pozwolenia na budowę. 7. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa będzie winien zabezpieczyć w sposób zapobiegający jakimkolwiek zniszczeniom, degradacji bądź dewastacji wszelkie mienie ruchome i nieruchome będące własnością Zamawiającego pozostawione w segmentach A i B na czas ich modernizacji. W szczególności dotyczy to wyposaŝenia pomieszczeń, mebli oraz ksiąŝek z biblioteki. Po zakończeniu prac modernizacyjnych Wykonawca przekaŝe ww. mienie Zamawiającemu w stanie niepogorszonym. W ramach obowiązku zabezpieczenia mienia wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia mienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a po zakończeniu robót w miejsce docelowego przeznaczenia. 8. Wykonawca winien zorganizować i realizować roboty w sposób zapewniający ciągłość pracy Zamawiającego. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: rozpoczęcie: zakończenie: data udzielenia zamówienia 31 maja 2011 r. (termin wymagany) 7

7 Zamawiający wymaga, aby realizacja modernizacji skrzydła B odbyła się w okresie od r. do r., parteru skrzydła A w okresie od r. do r. realizacja modernizacji I i II piętra skrzydła A odbędzie się w terminie od r. do r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 1) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zadań obejmujących wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie roboty budowlane polegające na budowie obiektu uŝyteczności publicznej, o kubaturze minimum m 3 kaŝdy, w tym jeden obiekt dla wyŝszej szkoły o profilu inŝynieryjno technicznym o wartości robót powyŝej zł bez podatku VAT. Obiektem uŝyteczności publicznej jest budynek w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 2) Wykonawca musi dysponować następującym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) Kierownik budowy branŝy ogólnobudowlanej. Minimalne wymagania: minimum 5 lat łącznego staŝu pracy jako kierownik budowy (liczone od momentu uzyskania wymaganych uprawnień bez ograniczeń). uprawnienia budowlane umoŝliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im waŝne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. osoba ta musi naleŝeć do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa. b) Kierownik robót sanitarnych. Minimalne wymagania: minimum 3 lata staŝu pracy jako kierownik robót sanitarnych (liczone od momentu uzyskania wymaganych uprawnień bez ograniczeń). uprawnienia budowlane umoŝliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im waŝne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. osoba ta musi naleŝeć do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa. 8

8 c) Kierownik robót elektroenergetycznych. Minimalne wymagania: minimum 3 lata staŝu pracy jako kierownik robót elektroenergetycznych (liczone od momentu uzyskania wymaganych uprawnień bez ograniczeń). uprawnienia budowlane umoŝliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im waŝne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. osoba ta musi naleŝeć do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa. d) Kierownik robót teletechnicznych. Minimalne wymagania: minimum 3 lata staŝu pracy jako kierownik robót teletechnicznych (liczone od momentu uzyskania wymaganych uprawnień bez ograniczeń). uprawnienia budowlane umoŝliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im waŝne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. osoba ta musi naleŝeć do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie danej branŝy bez ograniczeń, m.in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.). oraz e) wykonawca musi zatrudniać średnio rocznie w okresie ostatnich 3 lat minimum 50 pracowników oraz minimum 5 osób personelu kierowniczego. Wykonawca moŝe polegać na zasobach innych podmiotów w zakresie: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia. JeŜeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, zdolnych do wykonania zamówienia, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) Wykonawca musi spełniać następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej : a) osiągnięcie średniorocznych przychodów netto ze sprzedaŝy i zrównanych z nimi w okresie ostatnich 3 lat obrotowych w wysokości minimum ,00 zł; b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości zł; c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum zł. Wykonawca moŝe polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. JeŜeli wykonawca polega na zdolności finansowej innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, Ŝe w zakresie zdolności finansowej, będzie dysponował zasobami innych podmiotów przedstawiając w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Warunki, o których mowa w pkt. V.2. 1), 2), 3) Wykonawcy występujący wspólnie winni spełniać łącznie. 9

9 Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt. V.2. 1), 2), 3) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) informacje wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złoŝonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI. SIWZ, metodą spełnia / nie spełnia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Uwaga: Treść wymaganych Oświadczeń Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 1.3 Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga: a) w wykazie naleŝy wymienić roboty budowlane potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunku określonego w pkt V.2.1) SIWZ, b) w przedmiocie wykazywanej roboty budowlanej naleŝy wskazać wielkość kubatury, rodzaj obiektu oraz wartość zrealizowanych robót (bez podatku VAT), c) dla robót wymienionych w wykazie naleŝy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe te roboty zostały wykonane naleŝycie, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V.2.1) SIWZ. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Uwaga: a) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt V.2.2) SIWZ w wykazie osób naleŝy wymienić osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami; 10

10 b) w doświadczeniu kierownika budowy branŝy ogólnobudowlanej naleŝy podać liczbę lat łącznego staŝu pracy jako kierownik budowy; c) w doświadczeniu kierowników robót sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych naleŝy podać liczbę lat staŝu pracy jako kierownik robót w wymaganej specjalności; d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyŝej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Oświadczenia (informacje) na temat średnio rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku V.2.2) e) 1.7. Część sprawozdania finansowego, tj. Rachunek zysków i strat, a jeŝeli ta część podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŝ z opinią dla tej części sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i naleŝności za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Uwaga: a) WyŜej wymienione dokumenty Wykonawcy składają za ostatnie 3 lata obrotowe, za które Wykonawcy mają sporządzone sprawozdanie finansowe i które byli zobligowani wykonać. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V.2. 3) a) SIWZ. Uwaga: Dotyczy innych podmiotów na których zdolnościach finansowych wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga: Dotyczy innych podmiotów na których zdolnościach finansowych wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 11

11 1.9. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. b) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: a. Informację określoną w pkt b) składają tylko podmioty zbiorowe, w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz z późn. zm.), występujące jako Wykonawca. b. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga, aby ww. polisa była waŝna na dzień otwarcia ofert. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć zobowiązanie do przedłuŝenia waŝności polisy na okres trwania realizacji zamówienia. Uwaga: Dotyczy innych podmiotów na których zdolnościach finansowych wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 12

12 JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Dokumenty naleŝy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów w formie elektronicznej. UWAGA: 1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w: 1) pkt VI. ppkt 1.2., 1.9., 1.10., 1.11 b) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt VI. ppkt a) SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 UWAGA, ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 UWAGA, ppkt 1 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. UWAGA zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 2 UWAGA stosuje się odpowiednio. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 13

13 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 3. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację. 6. Wszelką korespondencję naleŝy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa Elbląg ~ ul. Wojska Polskiego 1 nr faxu , nr tel ~ w godzinach pracy PWSZ ~ lub adres 7. Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Artur Waśniewski Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa, pok. 215, telefon , fax VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 1. Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: ,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych) Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania ZP/PN/2312/21/3119/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania ZP/PN/2312/21/3119/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania ZP/PN/2312/21/3119/2011 Przedmiot zamówienia: Dostawa frezarki CNC z wyposażeniem oraz oprogramowania dydaktycznego MTS CNS dla Państwowej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Po zmianach z dnia 07.07.2014r. Zatwierdziła: Dyrektor. w Jastrzębiu-Zdroju.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Po zmianach z dnia 07.07.2014r. Zatwierdziła: Dyrektor. w Jastrzębiu-Zdroju. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo