SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer postępowania ZP/PN/2312/01/599/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer postępowania ZP/PN/2312/01/599/2010"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer postępowania ZP/PN/2312/01/599/2010 Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane w obiekcie Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej przy ulicy Grunwaldzkiej 137 polegające na wybudowaniu nowego skrzydła C o powierzchni 3105 m 2 i przebudowie jego skrzydła A oraz skrzydła B wraz z robotami rozbiórkowymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Z A T W I E R D Z A M: mgr inz. Bohdan Niemirycz KANCLERZ PWSZ... (podpis) data zatwierdzenia: r. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia numer ogłoszenia , a takŝe zostało opublikowane na stronie internetowej w zakładce przetargi oraz w siedzibie Zamawiającego. Postępowanie prowadzone jest w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U r., Nr 223, poz z późn. zm.)

2 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA zw. dalej ZAMAWIAJĄCYM REGON: kod, miejscowość, województwo, powiat: Elbląg, warmińsko mazurskie, Elbląg ulica, nr domu, nr lokalu: ul.: Wojska Polskiego nr domu: 1, lok.: internet: e mail: tel.: fax.: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Roboty budowlane w obiekcie Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej przy ulicy Grunwaldzkiej 137 polegające na wybudowaniu nowego skrzydła C o powierzchni 3105 m 2 i przebudowie jego skrzydła A oraz skrzydła B wraz z robotami rozbiórkowymi w ramach projektu dofinansowywanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Działanie 1.1. Infrastruktura Uczelni WyŜszych pt.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Elblągu słuŝącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne" nr umowy POPW /09-00 Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia będą realizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla Robót InŜynieryjno Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego, 4. wydanie angielsko polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999). przedmiot główny: CPV: Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części w zakresie inŝynierii lądowej i wodnej Roboty w zakresie usuwania gruzu Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Roboty konstrukcyjne Roboty instalacyjne w budynkach 3

3 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Roboty budowlane w zakresie parkingów Ścianki działowe Istniejący budynek PWSZ zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej w Elblągu jest obiektem niepodpiwniczonym, trzykondygnacyjnym z dachem płaskim krytym papą. Obiekt został wzniesiony w latach 70-tych ubiegłego stulecia w konstrukcji tradycyjnej szkieletowej z tzw. cegły Ŝerańskiej ze ścianami osłonowymi z gazobetonu. Projektowane skrzydło budynku o funkcji dydaktycznej i laboratoryjnej wykonane będzie w prostej bryle jako budynek niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny z dachem płaskim. Większy spadek dachu zakłada się nad usytuowaną w szczycie salą audytoryjną. Kondygnacje budynku będą mieć wysokość zgodną z wysokością istniejącego budynku. Całość dodatkowo połączono z istniejącym gmachem górą projektowanym nadwieszonym łącznikiem. Projektowana rozbudowa jest trzytraktowa, pomieszczenia w układzie korytarzowym zaprojektowane w sposób umoŝliwiający dalszą rozbudowę. W obiekcie powstanie zespół specjalistycznych laboratoriów wraz z salami audytoryjnymi, seminaryjnymi i wykładowymi. W modernizowanej części istniejącej w strefie wejściowej istniejącego budynku projektuje się drzwi rozsuwane wraz z kurtyną powietrzną. Przewiduje się przebudowę pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowoczesnej biblioteki. Biblioteka usytuowana będzie na parterze i I piętrze przebudowywanego budynku. Na poziomie zerowym znajdować się będą: pracownia biblioteczna, I część magazynu zamkniętego i ciągi komunikacyjne. Na poziomie pierwszym znajdować się będą: hall, magazyn otwarty, II część magazynu zamkniętego, pomieszczenia administracji bibliotecznej, pracownia gromadzenia i opracowywania zbiorów, czytelnia, czytelnia dla kadry uczelni oraz sanitariaty. Ponadto wykonane zostaną rozbiórki komina i naczynia wzbiorczego zlokalizowanego na dachu istniejącego budynku. Planuje się wykonanie dojść i dojazdów z kostki brukowej, placu manewrowego oraz parkingu z płyt betonowych prefabrykowanych aŝurowych. Zostaną wykonane następujące instalacje: - instalacja elektryczna wewnętrzna i zewnętrzna, - instalacja odgromowa, - ochrona od przepięć i poraŝeń, - instalacja przeciwpoŝarowa, - instalacja systemu nagłośnienia, - instalacja sygnalizacji włamania i napadu, - instalacja systemu telewizji dozorowej. - instalacja sanitarna wewnętrzna i zewnętrzna oraz technologia węzła cieplnego, - instalacja teletechniczna okablowanie strukturalne Przedmiot zamówienia opisuje niŝej wymieniona dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót: A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEDMIARY ROBÓT, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Instalacje elektryczne wewnętrzne Przedmiar robót i kosztorys nakładczy instalacje elektryczne wewnętrzne Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne wewnętrzne 4

4 Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne wewnętrzne- tablice rozdzielcze Specyfikacja techniczna ST-05 roboty instalacji elektrycznych 2. Instalacje elektryczne zewnętrzne Przedmiar robót i kosztorys nakładczy instalacje elektryczne zewnętrzne Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne zewnętrzne Specyfikacja techniczna ST- 05 roboty instalacji elektrycznych 3. Instalacje niskoprądowe Instalacja przeciw poŝarowa - Przedmiar robót i kosztorys nakładczy instalacja p.poŝ. - Projekt wykonawczy instalacja p.poŝ. System nagłośnienia i środki audiowizualne - Przedmiar robót i kosztorys nakładczy system nagłośnienia i środki audiowizualne - Projekt wykonawczy - system nagłośnienia i środki audiowizualne System sygnalizacji włamania i napadu - Przedmiar robót i kosztorys nakładczy system sygnalizacji włamania - Projekt wykonawczy - system sygnalizacji włamania System telewizji dozorowej - Przedmiar robót i kosztorys nakładczy - system telewizji dozorowej - Projekt wykonawczy system telewizji dozorowej Specyfikacja techniczna ST-06 roboty instalacji teletechnicznych 4. Instalacja sanitarne Technologia węzła cieplnego - Przedmiar robót i kosztorys nakładczy technologia węzła cieplnego - Projekt wykonawczy - technologia węzła cieplnego - Specyfikacja techniczna ST-04 węzeł cieplny Instalacje wewnętrzne - Projekt wykonawczy instalacje wentylacji mechanicznej - Przedmiar robót i kosztorys nakładczy - instalacje wentylacji mechanicznej - Przedmiar robót o kosztorys nakładczy wewnętrzne instalacje c.o. i wod Kan - Projekt wykonawczy - wewnętrzne instalacje c.o. i wod Kan - Specyfikacja techniczna ST-03 roboty instalacji sanitarnych wewnętrznych Instalacje zewnętrzne - Projekt wykonawczy zewnętrzne przyłącza wod-kan - Przedmiar robót o kosztorys nakładczy zewnętrzne przyłącza wod-kan - Specyfikacja techniczna ST-02 roboty przyłączy sanitarnych zewnętrznych 5. Instalacje sieci strukturalne Przedmiar robót i kosztorys nakładczy instalacja strukturalna 5

5 Specyfikacja techniczna ST-07 roboty instalacji strukturalnej Projekt wykonawczy- instalacja strukturalna 6. Wizualizacje Wizualizacje wewnętrzne Wizualizacje zewnętrzne 7. Roboty budowlane 8. Drogi Projekt wykonawczy architektura Projekt wykonawczy konstrukcja Przedmiar robót i kosztorys nakładczy roboty budowlane remonty segment A i B Przedmiar robót i kosztorys nakładczy roboty budowlane segment C Specyfikacja techniczna ST 01/01 Roboty ogólnobudowlane Projekt wykonawczy drogi Specyfikacja techniczna ST-01/02 nawierzchnie Przedmiar robót i kosztorys nakładczy branŝa drogowa nawierzchnie 9. Kolorystyka elewacji Projekt wykonawczy kolorystyka elewacji 10. Zagospodarowanie terenu 11. Rozbiórki Projekt wykonawczy zagospodarowanie terenu Projekt wykonawczy rozbiórki Przedmiar robót i kosztorys nakładczy rozbiórka komina, czopucha POM. Naczynia wzbiorczego, zasieku na ŜuŜel 12. Projekt budowlany Projekt wykonawczy konstrukcja Projekt wykonawczy zagospodarowanie terenu Projekt wykonawczy instalacje sanitarne wewnętrzne 6

6 Projekt wykonawczy instalacje sanitarne zewnętrzne Projekt wykonawczy instalacja p.poŝ. Projekt wykonawczy rozbiórki Projekt wykonawczy charakterystyka energetyczna Projekt wykonawczy drogi Projekt wykonawczy kolorystyka elewacji Zamawiający informuje, Ŝe dokumentacja wymieniona w pkt II. ppkt A., stanowią ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń lub materiałów innych niŝ uŝyte w dokumentacji, o parametrach identycznych bądź lepszych. 3. Zaleca się aby Wykonawca przeprowadził wizję w terenie, w celu ustalenia wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 4. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez Komendę Miejską Policji w Elblągu oraz zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem drogowym (Zarząd Dróg UM w Elblągu), naleŝy złoŝyć wraz ze stosownym wnioskiem do zarządcy drogi. Koszty ww. czynności ponosić będzie Wykonawca. 5. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwienia odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia stosownych dokumentów. 6. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia naleŝy uwzględnić zalecenia wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz pozwolenia na budowę. 7. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa będzie winien zabezpieczyć w sposób zapobiegający jakimkolwiek zniszczeniom, degradacji bądź dewastacji wszelkie mienie ruchome i nieruchome będące własnością Zamawiającego pozostawione w segmentach A i B na czas ich modernizacji. W szczególności dotyczy to wyposaŝenia pomieszczeń, mebli oraz ksiąŝek z biblioteki. Po zakończeniu prac modernizacyjnych Wykonawca przekaŝe ww. mienie Zamawiającemu w stanie niepogorszonym. W ramach obowiązku zabezpieczenia mienia wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia mienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a po zakończeniu robót w miejsce docelowego przeznaczenia. 8. Wykonawca winien zorganizować i realizować roboty w sposób zapewniający ciągłość pracy Zamawiającego. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: rozpoczęcie: zakończenie: data udzielenia zamówienia 31 maja 2011 r. (termin wymagany) 7

7 Zamawiający wymaga, aby realizacja modernizacji skrzydła B odbyła się w okresie od r. do r., parteru skrzydła A w okresie od r. do r. realizacja modernizacji I i II piętra skrzydła A odbędzie się w terminie od r. do r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 1) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zadań obejmujących wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie roboty budowlane polegające na budowie obiektu uŝyteczności publicznej, o kubaturze minimum m 3 kaŝdy, w tym jeden obiekt dla wyŝszej szkoły o profilu inŝynieryjno technicznym o wartości robót powyŝej zł bez podatku VAT. Obiektem uŝyteczności publicznej jest budynek w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 2) Wykonawca musi dysponować następującym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) Kierownik budowy branŝy ogólnobudowlanej. Minimalne wymagania: minimum 5 lat łącznego staŝu pracy jako kierownik budowy (liczone od momentu uzyskania wymaganych uprawnień bez ograniczeń). uprawnienia budowlane umoŝliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im waŝne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. osoba ta musi naleŝeć do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa. b) Kierownik robót sanitarnych. Minimalne wymagania: minimum 3 lata staŝu pracy jako kierownik robót sanitarnych (liczone od momentu uzyskania wymaganych uprawnień bez ograniczeń). uprawnienia budowlane umoŝliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im waŝne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. osoba ta musi naleŝeć do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa. 8

8 c) Kierownik robót elektroenergetycznych. Minimalne wymagania: minimum 3 lata staŝu pracy jako kierownik robót elektroenergetycznych (liczone od momentu uzyskania wymaganych uprawnień bez ograniczeń). uprawnienia budowlane umoŝliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im waŝne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. osoba ta musi naleŝeć do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa. d) Kierownik robót teletechnicznych. Minimalne wymagania: minimum 3 lata staŝu pracy jako kierownik robót teletechnicznych (liczone od momentu uzyskania wymaganych uprawnień bez ograniczeń). uprawnienia budowlane umoŝliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im waŝne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. osoba ta musi naleŝeć do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie danej branŝy bez ograniczeń, m.in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.). oraz e) wykonawca musi zatrudniać średnio rocznie w okresie ostatnich 3 lat minimum 50 pracowników oraz minimum 5 osób personelu kierowniczego. Wykonawca moŝe polegać na zasobach innych podmiotów w zakresie: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia. JeŜeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, zdolnych do wykonania zamówienia, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) Wykonawca musi spełniać następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej : a) osiągnięcie średniorocznych przychodów netto ze sprzedaŝy i zrównanych z nimi w okresie ostatnich 3 lat obrotowych w wysokości minimum ,00 zł; b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości zł; c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum zł. Wykonawca moŝe polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. JeŜeli wykonawca polega na zdolności finansowej innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, Ŝe w zakresie zdolności finansowej, będzie dysponował zasobami innych podmiotów przedstawiając w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Warunki, o których mowa w pkt. V.2. 1), 2), 3) Wykonawcy występujący wspólnie winni spełniać łącznie. 9

9 Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt. V.2. 1), 2), 3) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) informacje wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złoŝonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI. SIWZ, metodą spełnia / nie spełnia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Uwaga: Treść wymaganych Oświadczeń Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 1.3 Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga: a) w wykazie naleŝy wymienić roboty budowlane potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunku określonego w pkt V.2.1) SIWZ, b) w przedmiocie wykazywanej roboty budowlanej naleŝy wskazać wielkość kubatury, rodzaj obiektu oraz wartość zrealizowanych robót (bez podatku VAT), c) dla robót wymienionych w wykazie naleŝy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe te roboty zostały wykonane naleŝycie, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V.2.1) SIWZ. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Uwaga: a) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt V.2.2) SIWZ w wykazie osób naleŝy wymienić osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami; 10

10 b) w doświadczeniu kierownika budowy branŝy ogólnobudowlanej naleŝy podać liczbę lat łącznego staŝu pracy jako kierownik budowy; c) w doświadczeniu kierowników robót sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych naleŝy podać liczbę lat staŝu pracy jako kierownik robót w wymaganej specjalności; d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyŝej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Oświadczenia (informacje) na temat średnio rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku V.2.2) e) 1.7. Część sprawozdania finansowego, tj. Rachunek zysków i strat, a jeŝeli ta część podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŝ z opinią dla tej części sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i naleŝności za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Uwaga: a) WyŜej wymienione dokumenty Wykonawcy składają za ostatnie 3 lata obrotowe, za które Wykonawcy mają sporządzone sprawozdanie finansowe i które byli zobligowani wykonać. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V.2. 3) a) SIWZ. Uwaga: Dotyczy innych podmiotów na których zdolnościach finansowych wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga: Dotyczy innych podmiotów na których zdolnościach finansowych wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 11

11 1.9. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. b) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: a. Informację określoną w pkt b) składają tylko podmioty zbiorowe, w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz z późn. zm.), występujące jako Wykonawca. b. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga, aby ww. polisa była waŝna na dzień otwarcia ofert. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć zobowiązanie do przedłuŝenia waŝności polisy na okres trwania realizacji zamówienia. Uwaga: Dotyczy innych podmiotów na których zdolnościach finansowych wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 12

12 JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Dokumenty naleŝy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów w formie elektronicznej. UWAGA: 1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w: 1) pkt VI. ppkt 1.2., 1.9., 1.10., 1.11 b) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt VI. ppkt a) SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 UWAGA, ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 UWAGA, ppkt 1 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. UWAGA zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 2 UWAGA stosuje się odpowiednio. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 13

13 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 3. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację. 6. Wszelką korespondencję naleŝy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa Elbląg ~ ul. Wojska Polskiego 1 nr faxu , nr tel ~ w godzinach pracy PWSZ ~ lub adres 7. Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Artur Waśniewski Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa, pok. 215, telefon , fax VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 1. Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: ,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych) Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 14

14 Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)). ( Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR w Bank Zachodni WBK S.A. I O/Elbląg Wadium wnoszone w innej formie niŝ w pieniądzu naleŝy w oryginale zdeponować w sekretariacie Kanclerza Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia W przypadku, o którym mowa w ppkt 1.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, Ŝe moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 2. Ofertę składa się pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. 3. Ofertę składa się w języku polskim. 4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać: a) wypełniony Formularz oferty, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ; 15

15 OFERTA musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka słuŝbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia OFERTA musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt X. ppkt 1.2. SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty w miejscu WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA naleŝy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. b) wypełniony Załącznik do Oferty, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ. Załącznik do Oferty musi być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka słuŝbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Załącznik do Oferty musi być podpisany przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt X. ppkt 1.2. SIWZ. c) wypełniony Wykaz Cen sporządzony zgodnie z wymaganiami punktu XII. SIWZ, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. Wykaz cen musi być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka słuŝbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz cen musi być podpisany przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt X. ppkt 1.2. SIWZ. 6. Wykonawca składa wraz z ofertą: a) wymienione w pkt VI. SIWZ oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, b) wymienione w pkt VI. SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, c) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa jeŝeli OFERTA jest podpisana w imieniu Wykonawcy przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo, d) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka słuŝbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt X. ppkt 1.2. SIWZ. Poprawki na dokumentach muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 16

16 się o udzielenie zamówienia muszą być podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt X. ppkt 1.2. SIWZ. Dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka słuŝbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt X. ppkt 1.2. SIWZ. 7. Zamawiający informuje, Ŝe nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert dokonał zastrzeŝenia, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 1. Ofertę (oryginał i 1 kopię) naleŝy złoŝyć w Sekretariacie Kanclerza Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Wymaga się, aby Wykonawca umieścił oryginał i 1 kopię oferty, wyraźnie zaznaczając oryginał i kopię, w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna winna zawierać adres Zamawiającego oraz posiadać oznaczenie: Numer Postępowania: ZP/PN/2312/01/599/2010 Rozbudowa Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmianę lub wycofanie oferty naleŝy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami ppkt 1.1., a wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem ZMIANA" lub WYCOFANIE" Ofertę złoŝoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godz w siedzibie Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu w sali Senatu. Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 17

17 2.3. Informacje, o których mowa w ppkt 2.1. i 2.2. przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 1. Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cenę oferty naleŝy ustalić na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót, stanowiących załącznik do SIWZ. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do przygotowania oferty. 2. Cena oferty musi określać wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całości zamówienia, uwzględniać wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia. 3. Cena oferty musi zawierać m.in.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposaŝenia budowli w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające moŝliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ustawienia i czasu pracy rusztowań zewnętrznych, zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, jak równieŝ wszelkich opłat związanych z odbiorem robót. 4. Cena oferty musi wynikać z wypełnionego formularza Wykazie Cen i musi być sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy robót określone w Wykazie Cen 5. W formularzu oferty naleŝy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT. 6. Cena nie podlega waloryzacji. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium o następującym znaczeniu: (1) cena (brutto) % Przez cenę naleŝy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.). Zamawiający informuje, Ŝe jeŝeli zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Sposób oceny ofert: Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętym kryterium oceny ofert: 18

18 Sposób obliczenia X C : PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA X C x 100% X C = cena (brutto) najniŝsza x 100 pkt cena (brutto) badanej oferty 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. 4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Pod pojęciem oczywistej omyłki Zamawiający rozumie omyłkę, która jest bezsporna oraz nie budzi wątpliwości, która polega na niezgodnym z zamierzonym, niewłaściwym lub mylnym uŝyciu wyrazu lub jego pisowni, albo teŝ opuszczeniu jakiegoś wyrazu. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1. lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt 1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający Ŝądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 19

19 Z wnoszonego zabezpieczenia: 30 % zostanie zatrzymane jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady i będzie zwrócone nie później niŝ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości; 70 % zostanie zwrócone po zrealizowaniu przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy moŝe być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR w Bank Zachodni WBK S.A. I O/Elbląg Zamawiający nie przewiduje tworzenia zabezpieczenia przez potrącenia z naleŝności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH: Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy: 1) Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy. 2) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje moŝliwość dokonania zmian zawartej umowy: a) konieczność przedłuŝenia terminu umownego z powodu: - działania siły wyŝszej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, - z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego. Nie uwaŝa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof). b) ograniczenie zakresu robót wynikające z braku środków finansowych Zamawiającego, c) ograniczenie zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego d) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. e) konieczność wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wprowadzenie będzie konieczne dla wykonania całości robót i uzyskania załoŝonego efektu uŝytkowego, f) likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy 20

20 g) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. h) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót, koordynatora prac ze strony Zamawiającego i) zmiana Podwykonawców robót j) zmiana nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych k) ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub zmiana cen materiałów budowlanych w sytuacji łącznego spełnienia dwóch przesłanek: - gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron raŝącą stratą w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego, - zmiana wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w momencie zawarcia umowy l) zmiany przewidziane w Warunkach Kontraktowych FIDIC dla Budowy DLA ROBÓT INśYNIERYJNO BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, Czwarte wydanie angielsko polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999), pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację InŜynierów Konsultantów i w warunkach szczególnych 3) W przypadku Ŝądania przedłuŝenia terminu umownego z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy, zostanie przeprowadzona następująca procedura: a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy. 4) Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyraŝona na piśmie pod rygorem niewaŝności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zamawiający przekazuje Wzór umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego. 21

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJ I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJ I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawa: Przebudowa i remont Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SP ZOZ przy ul. Poznańskiej 22, w Warszawie - III piętro Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel. 1 z 6 2010-05-31 08:58 Lublin: Wykonanie robót remontowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części Numer ogłoszenia: 139085-2010; data zamieszczenia: 31.05.2010

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 Nr sprawy ZP/PN/2312/05/2124/08 Elbląg, dn. 26-05-2008 r. Nr ogłoszenia w BZP:... data zamieszczenia:... Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO PAŃSTWOWA WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin: Budowa sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie wraz z przebudową instalacji CO istniejącej części Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Było brzmienie pkt 5 :

Było brzmienie pkt 5 : Było brzmienie pkt 5 : 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 5.. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010. Ostrołęka: Ochrona obiektu i mienia w budynku połoŝonym przy ul. Gorbatowa 15 w Ostrołęce Numer ogłoszenia: 121132-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2012/S )

PL-Zabrze: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2012/S ) 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156303-2012:text:pl:html PL-Zabrze: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 95-156303 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje: - budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany na działce nr 35/2; ark. 14, obręb Wilda, połoŝony

zamówienia obejmuje: - budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany na działce nr 35/2; ark. 14, obręb Wilda, połoŝony 1 z 6 2010-04-19 14:35 Poznań: Wybudowanie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 8, oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uŝytkowanie Numer ogłoszenia: 88701-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 5 2015-08-17 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Przebudowa Oddziału Neonatologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Modernizacja bazy sportowej przy Gimnazjum nr 6 przy Alei Pracy

Bardziej szczegółowo

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2010-09-08 10:59 Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: 282420-2010; data zamieszczenia: 08.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Dąbrowa Górnicza: Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej, ul. Saperów 14E, 82-300 Elbląg,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej, ul. Saperów 14E, 82-300 Elbląg, Strona 1 z 8 Elbląg: Remont sali dydaktycznej nr 205, szatni uczniowskiej nr 1 w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej przy ul. Saperów 14 E w Elblągu. Numer nadany przez Zamawiajacego: ZP-1/2011/PN

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Strona 1 z 5 Warszawa: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Kawiarni Artystycznej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi - pomieszczeniem ochrony i magazynem przy ul. Rybaki na Skwerze im. I Dywizji Pancernej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Mstów: Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Wancerzowie Numer ogłoszenia: 181666-2012; data zamieszczenia: 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Budowa Budynku Usługowo-Administracyjnego z garażem dwustanowiskowym, na dz. nr 206 w Brzezince, etap V- kotłownia gazowa, c.o., podłoża i posadzki, przyłącza sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2rypin.pl/ Rypin: Budowa budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodowego przy

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony"

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios 1 z 6 2011-03-01 11:11 Lublin: Remont piwnic, parteru, korytarzy, kuchni i czterech segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios UMCS przy ulicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wrocław: Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Głubczyckiej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 204901-2013; data zamieszczenia: 04.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, Cieszków, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, Cieszków, woj. dolnośląskie, tel , faks Cieszków: Budowa parkingu i nawierzchni drogowej w ulicy Garncarskiej w Cieszkowie Numer ogłoszenia: 110416-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza Numer ogłoszenia: 76640-2012; data zamieszczenia: 13.03.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021. Kruszwica: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.: Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Choszczno: Remont kapitalny dróg w miejscowości Rzeczki, ul. Dąbrowszczaków - KoŜedo oraz ulicy Polnej. Numer ogłoszenia: 335464-2009; data zamieszczenia: 28.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016. 1 z 5 2015-11-25 11:02 Dąbrowa Górnicza: Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - etap I oraz Wymiana stolarki okiennej w budynkach administracyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Olsztyn: Budowa obiektu Akwakultura przy ul. Warszawskiej 117 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s... Page 1 of 5 Katowice: Projekt i przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na VII piętrze segmentu C budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego

Bardziej szczegółowo