UCHWAŁA NR XXIII/329/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXIII/329/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/329/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 tekst jednolity z późn. zm. 1 ), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 tekst jednolity z późn. zm. 2 ) oraz art.166, art.184 ust.1 pkt 1, 2, 6, 7 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XVII/215/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia r. w sprawie na rok 2008 z późn. zm. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody własne gminy o kwotę ,zł: a) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę ,zł rozdz Różne rozliczenia finansowe o kwotę ,zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę ,zł, b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,zł: rozdz Szkoły podstawowe o kwotę 9 152,zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 9 152,zł, rozdz Przedszkola o kwotę 4 576,zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 4 576,zł, rozdz Gimnazja o kwotę 5 968,zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2 288,zł 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz oraz z r. Nr 173, poz Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XVIII/254/08 z 22 stycznia 2008 r., nr XX/271/08 z 26 lutego 2008 r., nr XX/272/08 z 26 lutego 2008 r., nr XX/273/08 z 26 lutego 2008 r., nr XXI/310/08 z 1 kwietnia 2008 r. i nr XXI/311/08 z 1 kwietnia 2008 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 40/08 z 15 stycznia 2008 r., nr 87/08 z 25 stycznia 2008 r., nr 88/08 z 25 stycznia 2008 r., nr 140/08 z 31 stycznia 2008 r., nr 141/08 z 31 stycznia 2008 r., nr 164/08 z 8 lutego 2008 r., nr 165/08 z 8 lutego 2008 r., nr 212/08 z 21 lutego 2008 r., nr 213/08 z 21 lutego 2008 r., nr 227/08 z 29 lutego 2008 r., nr 262/08 z 12 marca 2008 r., nr 263/08 z 12 marca 2008 r., nr 264/08 z 12 marca 2008 r., nr 342/08 z 31 marca 2008 r., nr 343/08 z 31 marca 2008 r., nr 344/08 z 31 marca 2008 r., nr 345/08 z 31 marca 2008 r., nr 346/08 z 31 marca 2008 r., nr 347/08 z 31 marca 2008 r., nr 385/08 z 18 kwietnia 2008 r., nr 386/08 z 18 kwietnia 2008 r., nr 387/08 z 18 kwietnia 2008 r., nr 388/08 z 18 kwietnia 2008 r., nr 402/08 z 25 kwietnia 2008 r., nr 403/08 z 25 kwietnia 2008 r., nr 404/08 z 25 kwietnia 2008 r., nr 405/08 z 25 kwietnia 2008 r. i nr 415/08 z 28 kwietnia 2008 r.

2 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 3 680,zł, c) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 2 500,zł rozdz Izby wytrzeźwień o kwotę 2 500,zł 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2 500,zł, d) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,zł rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę ,zł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę ,zł, e) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę ,zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,zł 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę ,zł; 2) zwiększa się planowane dochody własne powiatu o kwotę ,zł: a) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2 288,zł rozdz Szkoły zawodowe o kwotę 2 288,zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2 288,zł, b) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,zł rozdz Placówki opiekuńczowychowawcze o kwotę ,zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę ,zł; 3) zmniejsza się planowane wydatki własne gminy o kwotę ,zł: a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,zł 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę ,zł, b) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,zł rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ,zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,zł, 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,zł, c) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,zł, d) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę ,zł: rozdz Zwalczanie narkomanii o kwotę 8 000,zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8 000,zł, 2

3 rozdz Pozostała działalność o kwotę 3 000,zł 2820 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 3 000,zł, e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,zł 6230 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę ,zł, f) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,zł; 4) zmniejsza się planowane wydatki własne powiatu w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,zł rozdz Internaty i bursy szkolne o kwotę ,zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,zł; 5) zwiększa się planowane wydatki własne gminy o kwotę ,zł: a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,zł, b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8 000,zł rozdz Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 8 000,zł 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę 8 000,zł, c) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,zł: rozdz Szkoły podstawowe o kwotę ,zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 614,zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 256,zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ,zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,zł, rozdz Przedszkola o kwotę ,zł 2510 Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego o kwotę ,zł 6210 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę ,zł, rozdz Gimnazja o kwotę ,zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 505,zł 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 174,zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 80,zł 4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 28,zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 225,zł 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 229,zł 4218 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 834,zł 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 272,zł 4418 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 143,zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,zł; 3

4 d) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 5 500,zł: rozdz Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 3 000,zł 2560 Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 3 000,zł, rozdz Izby wytrzeźwień o kwotę 2 500,zł 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego o kwotę 2 500,zł, e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,zł, f) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,zł rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę ,zł 6220 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę ,zł, g) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę ,zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,zł; 6) zwiększa się planowane wydatki własne powiatu o kwotę ,zł: a) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,zł: rozdz Szkoły zawodowe o kwotę 3 807,zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 502,zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 80,zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 225,zł, rozdz Pozostała działalność o kwotę ,zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,zł, b) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,zł rozdz Placówki opiekuńczowychowawcze o kwotę ,zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 291,zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,zł; 7) załącznik nr 6 Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi Zielona Góra na lata otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały; 8) w załączniku nr 8 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w roku 2008 pozycje 1, 4 i 5 otrzymują brzmienie: Lp. Nazwa zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Stan funduszu Dział Rozdział obrotowego PRZYCHODY Podmiotowe Dotacje Przedmiotowe Celowe na inwestycje WYDATKI Bieżące Inwestycyjne Na wynagrodzenia i pochodne Wpłaty do Stan funduszu Suma bilansowa obrotowego 1 Zakłady budżetowe razem Przedszkola Izba Wytrzeźwień ) w załączniku nr 9 Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w roku 2008 pozycje 1, 3, 3.1 i 3.3 otrzymują brzmienie: 4

5 Poz. Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa Dochody własne jednostek budżetowych 3 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Gimnazja Stan funduszu obrotowego PRZYCHODY WYDATKI na początek wynagrodzenia Dział Rozdział bieżące bezosobowe inwestycyjne roku wraz z pochodnymi wpłaty do Stan funduszu obrotowego na koniec roku Suma bilansowa 10) w załączniku nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2008 dodaje się treść: Lp. Dział Rozdz. Nazwa treść Dochody Wydatki Izby wytrzeźwień Dotacja celowa na zadania bieżące od innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień w Raculi. 11) w załączniku nr 16 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących Unii Europejskiej na rok 2008 w punkcie 2 dodaje się treść: Lp. Projekt Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Środki z krajowego Środki z UE Wydatki razem Wydatki razem PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2008 Środki krajowego z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Wydatki razem Środki UE z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z państwa pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Program: Młodzież w działaniu Priorytet: Działanie: 1.2 Inicjatywy młodzieżowe 2.22 Nazwa projektu: Unihokej młodzieży Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. WICEPRZEWODNICZĄCA RADY Jolanta Danielak 5

6 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia Miasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę ,zł, dokonuje się w związku z: 1) umową z Narodowym Centrum Kultury na realizację Programu Śpiewająca Polska przez: a) Miejskie Przedszkole Nr ,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO gmina]; wydatki: [WO gmina]). przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (WO gmina) na rozdz w kwocie zł (WO gmina). b) Miejskie Przedszkole Nr ,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO gmina]; wydatki: [WO gmina]). przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (WO gmina) na rozdz w kwocie zł (WO gmina). c) Szkołę Podstawową Nr ,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO gmina]; wydatki: , , [WO gmina]). przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (WO gmina) na rozdz ( , , WO gmina) w kwocie zł. d) Szkołę Podstawową Nr ,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO gmina]; wydatki: , , [WO gmina]). przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (WO gmina) na rozdz w kwocie zł. e) Szkołę Podstawową Nr ,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO gmina]; wydatki: , , [WO gmina]). przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (WO gmina) na rozdz ( , , WO gmina) w kwocie zł. f) Gimnazjum Nr ,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO gmina]; wydatki: , , [WO gmina]). przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (WO gmina) na rozdz ( , , WO gmina) w kwocie zł. g) Zespół Szkół Ekologicznych 2.288,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO gmina]; wydatki: , , [WO gmina]). przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (WO gmina) na rozdz w kwocie zł. h) Zespół Szkół Budowlanych 2.288,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO powiat]; wydatki: , , [WO powiat]). przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (WO gmina) na rozdz ( , , WO powiat) w kwocie zł. 2) realizacją Projektu pn. Unihokej młodzieży przez Zespół Szkół Ekologicznych, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Młodzież w działaniu 3.680,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO gmina]; wydatki: , , , , , [WO gmina]). 6

7 3) otrzymaniem dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gminy Skąpe 500,zł, Gminy Trzebiechów 2.000,zł) w łącznej kwocie 2.500,zł, z przeznaczeniem na partycypację w kosztach bieżącej działalności Izby Wytrzeźwień w Raculi (dział 851, rozdz WB gmina); Ww. środki w kwocie 2.500,zł przeznacza się na dofinansowanie utrzymania Izby Wytrzeźwień w Raculi (dział 851, rozdz SK gmina). 4) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej części środków zabezpieczonych na dokończenie wydatków niewygasających z roku w kwocie ,zł na remont węzła cieplnego i doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 2 (dział 758, rozdz WB gmina). Ww. środki przeznacza się na dokończenie remontu węzła cieplnego i doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 2 (dział 801, rozdz WO gmina); 5) uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Pogotowie Opiekuńcze w kwocie ,zł, z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dział 852 rozdz WO powiat); Środki w kwocie ,zł przeznacza się na usunięcie ww. szkód (dział 852, rozdz , WOMOPS powiat). 6) zwrotem dotacji celowej niewykorzystanej w roku przez Zielonogórski Ośrodek Kultury, pobranej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru w kwocie ,zł (dział 921, rozdz WB gmina); Środki w kwocie ,zł przeznacza się na dokończenie inwestycji pn. Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru (dział 921, rozdz SK gmina). Poz. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego i zadania Jedn. org. realiz. prog. lub koord. wykon. program u Okres realizacji Łączne nakłady finansowe wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach W latach poprzednich z kredytu z Uwagi I Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru ZOK Dotacja przekazana do ZOK nie została w pełni wykorzystana do dnia 31 grudnia r. ze względu na przedłużający się okres usuwania usterek przez wykonawcę. Ponadto, zapłata za pozostałe prace została uzależniona od ekspertyzy z Pracowni Projektowania i Ekspertyz AAD Włodzimierza Dyszaka dot. prawidłowości wykonanych robót, której wyniki Ośrodek otrzymał dopiero w roku ) otrzymaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacji celowej ze środków Funduszu Zajęć SportowoRekreacyjnych dla Uczniów w kwocie ,zł, z przeznaczeniem na zajęcia sportoworekreacyjne dla uczniów (dział 926, rozdz WB gmina); Środki w kwocie ,zł przeznacza się na prowadzenie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych we wszystkich typach zielonogórskich szkół oraz na organizację współzawodnictwa sportowego szkół (dział 926, rozdz SK gmina). 2. Przeniesienia wydatków: 1) w dziale 700 rozdz z 4600 (z zadania: Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i wykupy nieruchomości od osób prawnych) na 6060 w kwocie ,zł (GG gmina) dokonuje się w związku ze zmianą formy nabycia niektórych praw majątkowych oraz utworzeniem zadania inwestycyjnego nr II pn. Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej na os. Mazurskim w Zielonej Górze (dz. nr 2/9, 856 i 862) działka o pow m 2 zajęta jest przez kolektor kanalizacji sanitarnej; 7

8 2) z działu 750 rozdz (z zadania inwestycyjnego: Rozbudowa budynku biurowca przy ul. Podgórnej 22 zadanie skreśla się z planu inwestycji) w kwocie ,zł (IM gmina) do działu 801: a) rozdziału w kwocie ,zł (WORKBUD gmina) dokonuje się w związku z koniecznością wykonania na terenach miejskich przedszkoli prac budowlanych remontowych i inwestycyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego, ,zł ( 2510) na wydatki bieżące związane z wymianą, remontem i naprawą ogrodzeń, bram i furtek w miejskich przedszkolach nr 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 34, 37, 38 i 39, ,zł ( 6210) na budowę zewnętrznych instalacji oświetleniowych ( słupy, oprawy, elementy wsporcze, sterowanie) w miejskich przedszkolach nr 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 34, 37, 38 i 39, ,zł ( 6210) na budowę instalacji monitoringu zewnętrznego w miejskich przedszkolach nr 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 37 i 38; wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Poz. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego i zadania Jedn. org. realiz. prog. lub koord. wykon. program u Okres realizacji Łączne nakłady finansowe W latach poprzednich z kredytu z Uwagi I Budowa zewnętrznych instalacji oświetleniowych i monitoringu zewnętrznego w miejskich przedszkolach MP Wnioskuje się o przyznanie dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie , zł na wykonanie na terenach miejskich przedszkoli prac budowlanych (zarówno remontowych jak i inwestycyjnych), służących zapewnieniu bezpieczeństwa przede wszystkim dzieciom wychowankom przedszkoli. Konieczność wykonania robót zabezpieczających wynika z nasilających się zgłoszeń dyrektorów przedszkoli, radnych, rodziców oraz mieszkańców zamieszkujących w okolicach przedszkoli, o coraz częściej powtarzających się na terenach przedszkoli (w tym także na placach zabaw) w porach popołudniowych, wieczornych i nocnych aktach wandalizmu i innym niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystywaniu tych obiektów przez osoby z zewnątrz. Są to osoby spożywające alkohol oraz narkomani, którzy nierzadko zostawiają rozbite szkło oraz strzykawki niewiadomego pochodzenia. Po przeprowadzeniu wizji lokalnych i konsultacji z zainteresowanymi stronami stwierdzono, że poza kilkoma placówkami, tereny wokół miejskich przedszkoli nie są dostatecznie zabezpieczone przed skutkami chuligańskich działań osób trzecich. Zły stan ogrodzeń, brak oświetlenia terenów oraz brak monitoringu zewnętrznego sprzyja działaniom dewastacyjnym. Dokonana w tej sprawie ocena pozwala stwierdzić, że zabezpieczenie terenów w wyżej wymieniony sposób jest niezbędne. b) rozdziału w kwocie ,zł (IM gmina) dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego nr I pn. Budowa boiska zadaszonego przy Gimnazjum Nr 2 ; wersja dotychczasowa inwestycji: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Poz. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego i zadania Jedn. org. realiz. prog. lub koord. wykon. program u Okres realizacji Łączne nakłady finansowe W latach poprzednich z kredytu z Uwagi I Budowa boiska zadaszonego przy Gimnazjum Nr

9 wersja po zmianie: I Budowa boiska zadaszonego przy Gimnazjum Nr Przeniesienie środków budżetowych proponuje się w związku ze skreśleniem z planu wydatków na rok 2008 zadania pn. Rozbudowa budynku biurowca przy ul. Podgórnej 22 oraz koniecznością zwiększenia środków finansowych na realizację zadania pn. Budowa boiska zadaszonego w Gimnazjum nr 2. Rezygnacja z rozbudowy budynku Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 wynika przede wszystkim z wyższych od zakładanych kosztów inwestycji, które wzrosły z kwoty 12 mln zł do kwoty ok. 20 mln zł. W obecnej sytuacji finansowej Miasta, przy prowadzeniu szeregu kapitałochłonnych inwestycji ( budowa centrum rekreacyjnosportowego, rozbudowa stadionu przy ul.wrocławskiej, budowa dróg, budowa bezprzewodowego Internetu, budowa sal gimnastycznych i boisk sportowych, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarowania odpadami dla Zielonej Góry, rewitalizacja ), należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć środki na zadania, których realizację można wesprzeć dofinansowaniem ze środków unijnych. Zwiększenie nakładów na Budowę boiska zadaszonego w Gimnazjum nr 2 pozwoli na wykonanie robót niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania boiska zadaszonego. Zgodnie z umową IM /07 z dnia r. wykonawca wg przedmiotu zamówienia miał opracować dokumentację projektową (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) na Budowę boiska zadaszonego w Gimnazjum nr 2 oraz zrealizować na jej podstawie następujący zakres robót: roboty ziemne i przygotowawcze (w tym ewentualne przełożenie instalacji podziemnych kolidujących z budową), fundamenty i ściany fundamentowe boiska zadaszonego wraz z warstwami podkładami pod nawierzchnię boiska oraz elementy konstrukcyjne niezbędne do wykonania boiska zadaszonego np. mury oporowe, dostawa i montaż kompletnej konstrukcji boiska zadaszonego wraz z pokryciem, ściana szczytowa murowana przylegająca częściowo do istniejącej sali gimnastycznej w ścianie należy wykonać 2. drzwi łączących boisko zadaszone ze starą salą gimnastyczną oraz z przyszłym zapleczem. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim kolejny zakres prac, który należy wykonać, żeby możliwe było rozpoczęcie użytkowania boiska zadaszonego obejmuje: posadzka boiska (warstwy izolacyjne, warstwy wyrównawcze, nawierzchnia sportowa) ,58 zł (netto), ściana szczytowa (tynk wewnętrzny, szpachlówka cementowa, malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem wraz z wykonaniem i pracą rusztowań wewnętrznych wys. ściany 13 m) ,16 zł (netto), część zaplecza z kotłownią, magazynem i połączeniem z istniejącym budynkiem (roboty ziemne, fundamenty, ściany, stropodach, podłoża i posadzki, tynki okładziny wewnętrzne i zewnętrzne ścian, stolarka okienna i drzwiowa) ,94 zł (netto), roboty sanitarne (wewnętrzna instalacja wod.kan., c.w.u., ppoż., c.o. i wentylacji) ,58 zł (netto), roboty elektryczne (tablice energetyczne, wewnętrzne linie zasilające, oprawy, instalacje elektryczne, instalacja piorunochronowa i połączenia wyrównawcze, badania i pomiary) ,65 zł (netto). Razem netto ,91 zł, VAT 22% ,00 zł, Łącznie brutto ,91 zł. 9

10 Ponadto, zgodnie z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim w celu zakończenia inwestycji należy zrealizować ostatni etap prac, który obejmuje następujące elementy: a) roboty budowlane dokończenie budowy zaplecza (szatnie, natryski, salka ćwiczeń, pokój lekarza, komunikacja) zł (netto), b) ukształtowanie terenu zł (netto), c) roboty sanitarne zł (netto), d) roboty elektryczne zł (netto). Razem netto VAT 22% Łącznie brutto zł, zł, zł. 3) w dziale 750 rozdz z 6060 (z zadania inwestycyjnego: Zakup sprzętu i oprogramowania dla OI gmina) na 6050 w kwocie ,zł (OI gmina) dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego nr I pn. Budowa sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Artura Grottgera 7 ; wersja dotychczasowa inwestycji: Poz. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego i zadania Jedn. org. realiz. prog. lub koord. wykon. program u Okres realizacji Łączne nakłady finansowe wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach W latach poprzednich z kredytu z Uwagi II Zakup sprzętu i oprogramowania dla wersja po zmianie: II Zakup sprzętu i oprogramowania dla I Budowa sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Artura Grottgera Ww. korekta wiąże się z planowanym przeniesieniem do budynku przy ul. A. Grottgera 7 niektórych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. W związku z tym, konieczne jest zapewnienie stabilnej i bezpiecznej wymiany danych w systemach komputerowych Urzędu. Wymaga to wykonania sieci teleinformatycznych zewnętrznej, wewnętrznej oraz infrastruktury sieciowej. 4) z działu 851 rozdz (WORKBUD gmina) do działu 754 rozdz w kwocie 8.000,zł (WORKBUD gmina) dokonuje się w związku ze zmianą formy realizacji niektórych zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, w związku z realizacją programu prewencyjnego Stop Narkotykom, wnioskuje się o przeniesienie wydatków na Fundusz Wsparcia Policji. Założeniem programu jest szybkie reagowanie na wszelkie informacje ze szkół zgłaszane przez pedagogów, którzy podejrzewają, iż na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem środków odurzających (średnio 1 raz w tygodniu jednostka z terenu zgłasza konieczność kontroli 13 uczniów). Po informacji ze szkoły zostanie wysyłany patrol wyposażony w testery narkotykowe na ślinę, które pozwolą potwierdzić lub wykluczyć wcześniejsze podejrzenie. W związku z powyższym, w celu realizacji programu konieczny jest zakup od 150. do 200. testerów narkotykowych na ślinę. 10

11 5) w dziale 851 z rozdz do rozdz w kwocie 3.000,zł (WO gmina) dokonuje się w związku ze zmianą formy realizacji niektórych zadań związanych z profilaktyką zdrowotną. Ww. przeniesienia środków dokonuje się w związku ze wsparciem szkolenia kadry pedagogicznej i rodzin osób niepełnosprawnych pn. Psychofizyczny aspektu rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Zadanie realizowane będzie przez Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK SP ZOZ, który uzyskał akceptację w konkursie ofert na realizację zadań publicznych związanych z działalnością pożytku publicznego. 6) z działu 921 rozdz (z zadania inwestycyjnego: Adaptacja budynku przy ul.fabrycznej na cele kulturalne [Zaułek Artystów] zadanie skreśla się z planu inwestycji IM gmina) do działu 900 rozdz w kwocie ,zł (IM gmina), dokonuje się w związku z koniecznością połączenia niektórych zadań przewidzianych we wnioskach o dofinansowanie z LRPO; wersja dotychczasowa inwestycji: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Poz. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego i zadania Jedn. org. realiz. prog. lub koord. wykon. program u Okres realizacji Łączne nakłady finansow e W latach poprzednich z kredytu Uwagi I Rewitalizacja Zielona Góra: I rewitalizacja Starego Miasta realizacja inwestycji uwarunkowana otrzymaniem 85% dotacji z LRPO I renowacja obiektów sakralnych (Kościół Matki Bożej Częstochowskiej, Kościół Ewangelicko Augsburski, Kościół Polsko Katolicki, kaplice przy ul. Aliny i na os. Pomorskim) inwestycji uwarunkowana otrzymaniem 85% dotacji z LRPO I rewitalizacja obszarów Zielona Góra I Adaptacja budynku przy ul.fabrycznej na cele kulturalne (Zaułek Artystów) realizacja inwestycji uwarunkowana otrzymaniem 85% dotacji z LRPO wersja po zmianie: I Rewitalizacja Zielona Góra: I renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze wraz z otoczeniem realizacja inwestycji uwarunkowana otrzymaniem 2010 dotacji z LRPO lub POIiŚ I (skreślone) I rewitalizacja obszarów Zielona Góra I (skreślone) 11

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU UCHWAŁA Nr III/4/0 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 200 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, art.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo