UCHWAŁA NR XXIII/329/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXIII/329/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/329/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 tekst jednolity z późn. zm. 1 ), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 tekst jednolity z późn. zm. 2 ) oraz art.166, art.184 ust.1 pkt 1, 2, 6, 7 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XVII/215/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia r. w sprawie na rok 2008 z późn. zm. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody własne gminy o kwotę ,zł: a) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę ,zł rozdz Różne rozliczenia finansowe o kwotę ,zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę ,zł, b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,zł: rozdz Szkoły podstawowe o kwotę 9 152,zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 9 152,zł, rozdz Przedszkola o kwotę 4 576,zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 4 576,zł, rozdz Gimnazja o kwotę 5 968,zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2 288,zł 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz oraz z r. Nr 173, poz Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XVIII/254/08 z 22 stycznia 2008 r., nr XX/271/08 z 26 lutego 2008 r., nr XX/272/08 z 26 lutego 2008 r., nr XX/273/08 z 26 lutego 2008 r., nr XXI/310/08 z 1 kwietnia 2008 r. i nr XXI/311/08 z 1 kwietnia 2008 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 40/08 z 15 stycznia 2008 r., nr 87/08 z 25 stycznia 2008 r., nr 88/08 z 25 stycznia 2008 r., nr 140/08 z 31 stycznia 2008 r., nr 141/08 z 31 stycznia 2008 r., nr 164/08 z 8 lutego 2008 r., nr 165/08 z 8 lutego 2008 r., nr 212/08 z 21 lutego 2008 r., nr 213/08 z 21 lutego 2008 r., nr 227/08 z 29 lutego 2008 r., nr 262/08 z 12 marca 2008 r., nr 263/08 z 12 marca 2008 r., nr 264/08 z 12 marca 2008 r., nr 342/08 z 31 marca 2008 r., nr 343/08 z 31 marca 2008 r., nr 344/08 z 31 marca 2008 r., nr 345/08 z 31 marca 2008 r., nr 346/08 z 31 marca 2008 r., nr 347/08 z 31 marca 2008 r., nr 385/08 z 18 kwietnia 2008 r., nr 386/08 z 18 kwietnia 2008 r., nr 387/08 z 18 kwietnia 2008 r., nr 388/08 z 18 kwietnia 2008 r., nr 402/08 z 25 kwietnia 2008 r., nr 403/08 z 25 kwietnia 2008 r., nr 404/08 z 25 kwietnia 2008 r., nr 405/08 z 25 kwietnia 2008 r. i nr 415/08 z 28 kwietnia 2008 r.

2 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 3 680,zł, c) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 2 500,zł rozdz Izby wytrzeźwień o kwotę 2 500,zł 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2 500,zł, d) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,zł rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę ,zł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę ,zł, e) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę ,zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,zł 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę ,zł; 2) zwiększa się planowane dochody własne powiatu o kwotę ,zł: a) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2 288,zł rozdz Szkoły zawodowe o kwotę 2 288,zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2 288,zł, b) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,zł rozdz Placówki opiekuńczowychowawcze o kwotę ,zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę ,zł; 3) zmniejsza się planowane wydatki własne gminy o kwotę ,zł: a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,zł 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę ,zł, b) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,zł rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ,zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,zł, 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,zł, c) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,zł, d) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę ,zł: rozdz Zwalczanie narkomanii o kwotę 8 000,zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8 000,zł, 2

3 rozdz Pozostała działalność o kwotę 3 000,zł 2820 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 3 000,zł, e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,zł 6230 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę ,zł, f) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,zł; 4) zmniejsza się planowane wydatki własne powiatu w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,zł rozdz Internaty i bursy szkolne o kwotę ,zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,zł; 5) zwiększa się planowane wydatki własne gminy o kwotę ,zł: a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,zł, b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8 000,zł rozdz Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 8 000,zł 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę 8 000,zł, c) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,zł: rozdz Szkoły podstawowe o kwotę ,zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 614,zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 256,zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ,zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,zł, rozdz Przedszkola o kwotę ,zł 2510 Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego o kwotę ,zł 6210 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę ,zł, rozdz Gimnazja o kwotę ,zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 505,zł 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 174,zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 80,zł 4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 28,zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 225,zł 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 229,zł 4218 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 834,zł 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 272,zł 4418 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 143,zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,zł; 3

4 d) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 5 500,zł: rozdz Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 3 000,zł 2560 Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 3 000,zł, rozdz Izby wytrzeźwień o kwotę 2 500,zł 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego o kwotę 2 500,zł, e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,zł, f) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,zł rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę ,zł 6220 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę ,zł, g) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę ,zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,zł; 6) zwiększa się planowane wydatki własne powiatu o kwotę ,zł: a) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,zł: rozdz Szkoły zawodowe o kwotę 3 807,zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 502,zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 80,zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 225,zł, rozdz Pozostała działalność o kwotę ,zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,zł, b) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,zł rozdz Placówki opiekuńczowychowawcze o kwotę ,zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 291,zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,zł; 7) załącznik nr 6 Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi Zielona Góra na lata otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały; 8) w załączniku nr 8 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w roku 2008 pozycje 1, 4 i 5 otrzymują brzmienie: Lp. Nazwa zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Stan funduszu Dział Rozdział obrotowego PRZYCHODY Podmiotowe Dotacje Przedmiotowe Celowe na inwestycje WYDATKI Bieżące Inwestycyjne Na wynagrodzenia i pochodne Wpłaty do Stan funduszu Suma bilansowa obrotowego 1 Zakłady budżetowe razem Przedszkola Izba Wytrzeźwień ) w załączniku nr 9 Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w roku 2008 pozycje 1, 3, 3.1 i 3.3 otrzymują brzmienie: 4

5 Poz. Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa Dochody własne jednostek budżetowych 3 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Gimnazja Stan funduszu obrotowego PRZYCHODY WYDATKI na początek wynagrodzenia Dział Rozdział bieżące bezosobowe inwestycyjne roku wraz z pochodnymi wpłaty do Stan funduszu obrotowego na koniec roku Suma bilansowa 10) w załączniku nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2008 dodaje się treść: Lp. Dział Rozdz. Nazwa treść Dochody Wydatki Izby wytrzeźwień Dotacja celowa na zadania bieżące od innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień w Raculi. 11) w załączniku nr 16 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących Unii Europejskiej na rok 2008 w punkcie 2 dodaje się treść: Lp. Projekt Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Środki z krajowego Środki z UE Wydatki razem Wydatki razem PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2008 Środki krajowego z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Wydatki razem Środki UE z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z państwa pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Program: Młodzież w działaniu Priorytet: Działanie: 1.2 Inicjatywy młodzieżowe 2.22 Nazwa projektu: Unihokej młodzieży Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. WICEPRZEWODNICZĄCA RADY Jolanta Danielak 5

6 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia Miasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę ,zł, dokonuje się w związku z: 1) umową z Narodowym Centrum Kultury na realizację Programu Śpiewająca Polska przez: a) Miejskie Przedszkole Nr ,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO gmina]; wydatki: [WO gmina]). przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (WO gmina) na rozdz w kwocie zł (WO gmina). b) Miejskie Przedszkole Nr ,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO gmina]; wydatki: [WO gmina]). przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (WO gmina) na rozdz w kwocie zł (WO gmina). c) Szkołę Podstawową Nr ,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO gmina]; wydatki: , , [WO gmina]). przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (WO gmina) na rozdz ( , , WO gmina) w kwocie zł. d) Szkołę Podstawową Nr ,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO gmina]; wydatki: , , [WO gmina]). przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (WO gmina) na rozdz w kwocie zł. e) Szkołę Podstawową Nr ,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO gmina]; wydatki: , , [WO gmina]). przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (WO gmina) na rozdz ( , , WO gmina) w kwocie zł. f) Gimnazjum Nr ,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO gmina]; wydatki: , , [WO gmina]). przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (WO gmina) na rozdz ( , , WO gmina) w kwocie zł. g) Zespół Szkół Ekologicznych 2.288,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO gmina]; wydatki: , , [WO gmina]). przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (WO gmina) na rozdz w kwocie zł. h) Zespół Szkół Budowlanych 2.288,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO powiat]; wydatki: , , [WO powiat]). przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz (WO gmina) na rozdz ( , , WO powiat) w kwocie zł. 2) realizacją Projektu pn. Unihokej młodzieży przez Zespół Szkół Ekologicznych, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Młodzież w działaniu 3.680,zł (dział 801, rozdz dochody: [WO gmina]; wydatki: , , , , , [WO gmina]). 6

7 3) otrzymaniem dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gminy Skąpe 500,zł, Gminy Trzebiechów 2.000,zł) w łącznej kwocie 2.500,zł, z przeznaczeniem na partycypację w kosztach bieżącej działalności Izby Wytrzeźwień w Raculi (dział 851, rozdz WB gmina); Ww. środki w kwocie 2.500,zł przeznacza się na dofinansowanie utrzymania Izby Wytrzeźwień w Raculi (dział 851, rozdz SK gmina). 4) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej części środków zabezpieczonych na dokończenie wydatków niewygasających z roku w kwocie ,zł na remont węzła cieplnego i doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 2 (dział 758, rozdz WB gmina). Ww. środki przeznacza się na dokończenie remontu węzła cieplnego i doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 2 (dział 801, rozdz WO gmina); 5) uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Pogotowie Opiekuńcze w kwocie ,zł, z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dział 852 rozdz WO powiat); Środki w kwocie ,zł przeznacza się na usunięcie ww. szkód (dział 852, rozdz , WOMOPS powiat). 6) zwrotem dotacji celowej niewykorzystanej w roku przez Zielonogórski Ośrodek Kultury, pobranej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru w kwocie ,zł (dział 921, rozdz WB gmina); Środki w kwocie ,zł przeznacza się na dokończenie inwestycji pn. Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru (dział 921, rozdz SK gmina). Poz. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego i zadania Jedn. org. realiz. prog. lub koord. wykon. program u Okres realizacji Łączne nakłady finansowe wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach W latach poprzednich z kredytu z Uwagi I Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru ZOK Dotacja przekazana do ZOK nie została w pełni wykorzystana do dnia 31 grudnia r. ze względu na przedłużający się okres usuwania usterek przez wykonawcę. Ponadto, zapłata za pozostałe prace została uzależniona od ekspertyzy z Pracowni Projektowania i Ekspertyz AAD Włodzimierza Dyszaka dot. prawidłowości wykonanych robót, której wyniki Ośrodek otrzymał dopiero w roku ) otrzymaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacji celowej ze środków Funduszu Zajęć SportowoRekreacyjnych dla Uczniów w kwocie ,zł, z przeznaczeniem na zajęcia sportoworekreacyjne dla uczniów (dział 926, rozdz WB gmina); Środki w kwocie ,zł przeznacza się na prowadzenie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych we wszystkich typach zielonogórskich szkół oraz na organizację współzawodnictwa sportowego szkół (dział 926, rozdz SK gmina). 2. Przeniesienia wydatków: 1) w dziale 700 rozdz z 4600 (z zadania: Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i wykupy nieruchomości od osób prawnych) na 6060 w kwocie ,zł (GG gmina) dokonuje się w związku ze zmianą formy nabycia niektórych praw majątkowych oraz utworzeniem zadania inwestycyjnego nr II pn. Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej na os. Mazurskim w Zielonej Górze (dz. nr 2/9, 856 i 862) działka o pow m 2 zajęta jest przez kolektor kanalizacji sanitarnej; 7

8 2) z działu 750 rozdz (z zadania inwestycyjnego: Rozbudowa budynku biurowca przy ul. Podgórnej 22 zadanie skreśla się z planu inwestycji) w kwocie ,zł (IM gmina) do działu 801: a) rozdziału w kwocie ,zł (WORKBUD gmina) dokonuje się w związku z koniecznością wykonania na terenach miejskich przedszkoli prac budowlanych remontowych i inwestycyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego, ,zł ( 2510) na wydatki bieżące związane z wymianą, remontem i naprawą ogrodzeń, bram i furtek w miejskich przedszkolach nr 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 34, 37, 38 i 39, ,zł ( 6210) na budowę zewnętrznych instalacji oświetleniowych ( słupy, oprawy, elementy wsporcze, sterowanie) w miejskich przedszkolach nr 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 34, 37, 38 i 39, ,zł ( 6210) na budowę instalacji monitoringu zewnętrznego w miejskich przedszkolach nr 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 37 i 38; wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Poz. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego i zadania Jedn. org. realiz. prog. lub koord. wykon. program u Okres realizacji Łączne nakłady finansowe W latach poprzednich z kredytu z Uwagi I Budowa zewnętrznych instalacji oświetleniowych i monitoringu zewnętrznego w miejskich przedszkolach MP Wnioskuje się o przyznanie dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie , zł na wykonanie na terenach miejskich przedszkoli prac budowlanych (zarówno remontowych jak i inwestycyjnych), służących zapewnieniu bezpieczeństwa przede wszystkim dzieciom wychowankom przedszkoli. Konieczność wykonania robót zabezpieczających wynika z nasilających się zgłoszeń dyrektorów przedszkoli, radnych, rodziców oraz mieszkańców zamieszkujących w okolicach przedszkoli, o coraz częściej powtarzających się na terenach przedszkoli (w tym także na placach zabaw) w porach popołudniowych, wieczornych i nocnych aktach wandalizmu i innym niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystywaniu tych obiektów przez osoby z zewnątrz. Są to osoby spożywające alkohol oraz narkomani, którzy nierzadko zostawiają rozbite szkło oraz strzykawki niewiadomego pochodzenia. Po przeprowadzeniu wizji lokalnych i konsultacji z zainteresowanymi stronami stwierdzono, że poza kilkoma placówkami, tereny wokół miejskich przedszkoli nie są dostatecznie zabezpieczone przed skutkami chuligańskich działań osób trzecich. Zły stan ogrodzeń, brak oświetlenia terenów oraz brak monitoringu zewnętrznego sprzyja działaniom dewastacyjnym. Dokonana w tej sprawie ocena pozwala stwierdzić, że zabezpieczenie terenów w wyżej wymieniony sposób jest niezbędne. b) rozdziału w kwocie ,zł (IM gmina) dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego nr I pn. Budowa boiska zadaszonego przy Gimnazjum Nr 2 ; wersja dotychczasowa inwestycji: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Poz. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego i zadania Jedn. org. realiz. prog. lub koord. wykon. program u Okres realizacji Łączne nakłady finansowe W latach poprzednich z kredytu z Uwagi I Budowa boiska zadaszonego przy Gimnazjum Nr

9 wersja po zmianie: I Budowa boiska zadaszonego przy Gimnazjum Nr Przeniesienie środków budżetowych proponuje się w związku ze skreśleniem z planu wydatków na rok 2008 zadania pn. Rozbudowa budynku biurowca przy ul. Podgórnej 22 oraz koniecznością zwiększenia środków finansowych na realizację zadania pn. Budowa boiska zadaszonego w Gimnazjum nr 2. Rezygnacja z rozbudowy budynku Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 wynika przede wszystkim z wyższych od zakładanych kosztów inwestycji, które wzrosły z kwoty 12 mln zł do kwoty ok. 20 mln zł. W obecnej sytuacji finansowej Miasta, przy prowadzeniu szeregu kapitałochłonnych inwestycji ( budowa centrum rekreacyjnosportowego, rozbudowa stadionu przy ul.wrocławskiej, budowa dróg, budowa bezprzewodowego Internetu, budowa sal gimnastycznych i boisk sportowych, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarowania odpadami dla Zielonej Góry, rewitalizacja ), należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć środki na zadania, których realizację można wesprzeć dofinansowaniem ze środków unijnych. Zwiększenie nakładów na Budowę boiska zadaszonego w Gimnazjum nr 2 pozwoli na wykonanie robót niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania boiska zadaszonego. Zgodnie z umową IM /07 z dnia r. wykonawca wg przedmiotu zamówienia miał opracować dokumentację projektową (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) na Budowę boiska zadaszonego w Gimnazjum nr 2 oraz zrealizować na jej podstawie następujący zakres robót: roboty ziemne i przygotowawcze (w tym ewentualne przełożenie instalacji podziemnych kolidujących z budową), fundamenty i ściany fundamentowe boiska zadaszonego wraz z warstwami podkładami pod nawierzchnię boiska oraz elementy konstrukcyjne niezbędne do wykonania boiska zadaszonego np. mury oporowe, dostawa i montaż kompletnej konstrukcji boiska zadaszonego wraz z pokryciem, ściana szczytowa murowana przylegająca częściowo do istniejącej sali gimnastycznej w ścianie należy wykonać 2. drzwi łączących boisko zadaszone ze starą salą gimnastyczną oraz z przyszłym zapleczem. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim kolejny zakres prac, który należy wykonać, żeby możliwe było rozpoczęcie użytkowania boiska zadaszonego obejmuje: posadzka boiska (warstwy izolacyjne, warstwy wyrównawcze, nawierzchnia sportowa) ,58 zł (netto), ściana szczytowa (tynk wewnętrzny, szpachlówka cementowa, malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem wraz z wykonaniem i pracą rusztowań wewnętrznych wys. ściany 13 m) ,16 zł (netto), część zaplecza z kotłownią, magazynem i połączeniem z istniejącym budynkiem (roboty ziemne, fundamenty, ściany, stropodach, podłoża i posadzki, tynki okładziny wewnętrzne i zewnętrzne ścian, stolarka okienna i drzwiowa) ,94 zł (netto), roboty sanitarne (wewnętrzna instalacja wod.kan., c.w.u., ppoż., c.o. i wentylacji) ,58 zł (netto), roboty elektryczne (tablice energetyczne, wewnętrzne linie zasilające, oprawy, instalacje elektryczne, instalacja piorunochronowa i połączenia wyrównawcze, badania i pomiary) ,65 zł (netto). Razem netto ,91 zł, VAT 22% ,00 zł, Łącznie brutto ,91 zł. 9

10 Ponadto, zgodnie z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim w celu zakończenia inwestycji należy zrealizować ostatni etap prac, który obejmuje następujące elementy: a) roboty budowlane dokończenie budowy zaplecza (szatnie, natryski, salka ćwiczeń, pokój lekarza, komunikacja) zł (netto), b) ukształtowanie terenu zł (netto), c) roboty sanitarne zł (netto), d) roboty elektryczne zł (netto). Razem netto VAT 22% Łącznie brutto zł, zł, zł. 3) w dziale 750 rozdz z 6060 (z zadania inwestycyjnego: Zakup sprzętu i oprogramowania dla OI gmina) na 6050 w kwocie ,zł (OI gmina) dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego nr I pn. Budowa sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Artura Grottgera 7 ; wersja dotychczasowa inwestycji: Poz. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego i zadania Jedn. org. realiz. prog. lub koord. wykon. program u Okres realizacji Łączne nakłady finansowe wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach W latach poprzednich z kredytu z Uwagi II Zakup sprzętu i oprogramowania dla wersja po zmianie: II Zakup sprzętu i oprogramowania dla I Budowa sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Artura Grottgera Ww. korekta wiąże się z planowanym przeniesieniem do budynku przy ul. A. Grottgera 7 niektórych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. W związku z tym, konieczne jest zapewnienie stabilnej i bezpiecznej wymiany danych w systemach komputerowych Urzędu. Wymaga to wykonania sieci teleinformatycznych zewnętrznej, wewnętrznej oraz infrastruktury sieciowej. 4) z działu 851 rozdz (WORKBUD gmina) do działu 754 rozdz w kwocie 8.000,zł (WORKBUD gmina) dokonuje się w związku ze zmianą formy realizacji niektórych zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, w związku z realizacją programu prewencyjnego Stop Narkotykom, wnioskuje się o przeniesienie wydatków na Fundusz Wsparcia Policji. Założeniem programu jest szybkie reagowanie na wszelkie informacje ze szkół zgłaszane przez pedagogów, którzy podejrzewają, iż na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem środków odurzających (średnio 1 raz w tygodniu jednostka z terenu zgłasza konieczność kontroli 13 uczniów). Po informacji ze szkoły zostanie wysyłany patrol wyposażony w testery narkotykowe na ślinę, które pozwolą potwierdzić lub wykluczyć wcześniejsze podejrzenie. W związku z powyższym, w celu realizacji programu konieczny jest zakup od 150. do 200. testerów narkotykowych na ślinę. 10

11 5) w dziale 851 z rozdz do rozdz w kwocie 3.000,zł (WO gmina) dokonuje się w związku ze zmianą formy realizacji niektórych zadań związanych z profilaktyką zdrowotną. Ww. przeniesienia środków dokonuje się w związku ze wsparciem szkolenia kadry pedagogicznej i rodzin osób niepełnosprawnych pn. Psychofizyczny aspektu rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Zadanie realizowane będzie przez Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK SP ZOZ, który uzyskał akceptację w konkursie ofert na realizację zadań publicznych związanych z działalnością pożytku publicznego. 6) z działu 921 rozdz (z zadania inwestycyjnego: Adaptacja budynku przy ul.fabrycznej na cele kulturalne [Zaułek Artystów] zadanie skreśla się z planu inwestycji IM gmina) do działu 900 rozdz w kwocie ,zł (IM gmina), dokonuje się w związku z koniecznością połączenia niektórych zadań przewidzianych we wnioskach o dofinansowanie z LRPO; wersja dotychczasowa inwestycji: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Poz. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego i zadania Jedn. org. realiz. prog. lub koord. wykon. program u Okres realizacji Łączne nakłady finansow e W latach poprzednich z kredytu Uwagi I Rewitalizacja Zielona Góra: I rewitalizacja Starego Miasta realizacja inwestycji uwarunkowana otrzymaniem 85% dotacji z LRPO I renowacja obiektów sakralnych (Kościół Matki Bożej Częstochowskiej, Kościół Ewangelicko Augsburski, Kościół Polsko Katolicki, kaplice przy ul. Aliny i na os. Pomorskim) inwestycji uwarunkowana otrzymaniem 85% dotacji z LRPO I rewitalizacja obszarów Zielona Góra I Adaptacja budynku przy ul.fabrycznej na cele kulturalne (Zaułek Artystów) realizacja inwestycji uwarunkowana otrzymaniem 85% dotacji z LRPO wersja po zmianie: I Rewitalizacja Zielona Góra: I renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze wraz z otoczeniem realizacja inwestycji uwarunkowana otrzymaniem 2010 dotacji z LRPO lub POIiŚ I (skreślone) I rewitalizacja obszarów Zielona Góra I (skreślone) 11

12 Biorąc pod uwagę wymogi Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, niewielką ilość środków i wyniki preselekcji ocenia się, że największą szansą na dofinansowanie rewitalizacji starówki stwarza złożenie kompleksowego projektu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, w którym minimalna wartość projektu wynosi 20 mln zł. Wymaga to zmiany nazwy zadania i wartości projektu, stanowiącego część Rewitalizacji Miasta Zielona Góra: z rewitalizacja Starego Miasta na renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze wraz z otoczeniem Propozycja projektu była wstępnie konsultowana z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panem Bogdanem Zdrojewskim. Projekt pt. Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze wraz z otoczeniem obejmuje następujące zadania: Renowację zabytkowych obiektów instytucji kultury o wartości zł, renowacja budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej o wartości zł elewacja, osuszenie, iluminacja, remont i modernizacja budynku Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego o wartości zł elewacja, modernizacja instalacji ciepłowniczych, remont i modernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej o wartości zł elewacja, iluminacja, wymiana stropów i poszycia dachowego, osuszenie budynku, przebudowa placu przed budynkami Galerii Biura Wystaw Artystycznych, Państwowej Szkoły Muzycznej i Muzeum Ziemi Lubuskiej o wartości zł; Rewitalizację Starego Miasta o wartości zł: zmiana nawierzchni deptaka i ulic przyległych wraz z placem przykościelnym, iluminacje kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Filharmonii Zielonogórskiej oraz kamienic na Starym Rynku; Rewaloryzację zabytkowych obiektów sakralnych o wartości zł Kościół pw. Św. Jadwigi (parafia rzymskokatolicka) renowacja zabytkowych organów i konserwacja ołtarza Bożego Grobu, Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej: renowacja elewacji kościoła, w tym ścian wieży, impregnacja i malowanie elementów drewnianych ścian, Kościół EwangelickoAugsburski przy pl. Bohaterów: prace konserwatorskorestauratorskie oraz rekonstrukcja dekoracji malarskiej, usunięcie pęknięć i wzmocnienie ścian przed dalszym pękaniem, Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski: odnowienie wystroju wnętrza świątyni, adaptacja poddasza kościoła; Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego obiektu poprzemysłowego o wartości zł, tj. Adaptacja budynku w Zaułku Artystów przy ul. Fabrycznej. Łączna wartość projektu wynosi zł. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 85 %, jednak wstępnie uzgodniono z Ministrem, że realnie można liczyć na 70 % dofinansowanie. Proponuje się, aby wkład własny przypadający na 2 obiekty będące w gestii Urzędu Marszałkowskiego (teatr i muzeum) w wysokości zł poniosły po połowie Samorząd Województwa Lubuskiego i Miasto Zielona Góra. Kwotę wkładu własnego do pozostałych obiektów pokryje Miasto Zielona Góra. W związku z powyższym, wcześniej zapisane zadania: Renowacja obiektów sakralnych (Kościół Matki Bożej Częstochowskiej, Kościół EwangelickoAugsburski, kościół PolskoKatolicki, kaplice przy ul. Aliny i na os. Pomorskim) ,zł (dział 900, rozdz GK gmina), oraz Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej na cele kulturalne (Zaułek Artystów) (dział 921, rozdz IM gmina), 12

13 włącza się do nowej pozycji pn. Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze wraz z otoczeniem ,zł (dział 900, rozdz IM gmina). Dodatkowo skorygowano poz. I (rewitalizacja obszarów Zielona Góra), w związku z dofinansowaniem zadania w kwocie ,zł z rezerwy budżetowej na inwestycje zarządzenie nr 386/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w planie wydatków Zielona Góra na 2008 rok. 7) z działu 854 rozdz (z zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja internatów szkolnych w Zielonej Górze IM powiat) do działu 801 rozdz w kwocie ,zł (IM powiat), dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu zadania przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z LRPO; wersja dotychczasowa inwestycji: Poz. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego i zadania Jedn. org. realiz. prog. lub koord. wykon. program u Okres realizacji Łączne nakłady finansowe wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach W latach poprzednich z kredytu z Uwagi I Termomodernizacja internatów szkolnych w Zielonej Górze realizacja inwestycji uwarunkowana otrzymaniem 85% dotacji z LRPO wersja po zmianie: I Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze realizacja inwestycji uwarunkowana otrzymaniem dotacji z LRPO I Termomodernizacja internatów szkolnych w Zielonej Górze Ze względu na bardzo dużą liczbę propozycji projektów w działaniu 3.2, które zostały zgłoszone do preselekcji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, proponuje się, aby termomodernizację obiektów oświatowych z terenu Zielona Góra połączyć w jeden większy projekt. Do ww. termomodernizacji włączono, poza internatami, obiekt Zespołu Szkół Ekonomicznych, a tym samym nastąpiła zmiana nazwy całego zadania. Całkowita wartość projektu wynosi zł. W preselekcji do LRPO projekt uzyskał wysoka ocenę i ma duże szanse na uzyskanie dofinansowania. W zapisach uszczegółowienia w działaniu 3.2 (Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii), decyzją Instytucji zarządzającej, dofinansowanie nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych. 3. Korekty załącznika nr 8 Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2008 dokonuje się w związku z przyznaniem dodatkowych dotacji dla miejskich przedszkoli i Izby Wytrzeźwień w Raculi. 4. Korekty załącznika nr 9 Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w roku 2008 dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków w Szkole Podstawowej Nr 8 i w Gimnazjum Nr Korekty załącznika nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2008 dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji celowej od innych j.s.t. na dofinansowanie utrzymania Izby Wytrzeźwień w Raculi. 13

14 6. Zmiany załącznika nr 16 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących Unii Europejskiej na rok 2008 dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowego zadania nr Jednocześnie wprowadza się korektę załącznika nr 6, w związku: 1) ze zmianą przeznaczenia części wydatków na realizację zakupów inwestycyjnych (poz. II i II ) przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów; wersja dotychczasowa inwestycji: Poz. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego i zadania Jedn. org. realiz. prog. lub koord. wykon. program u Okres realizacji Łączne nakłady finansowe wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach W latach poprzednich z kredytu z Uwagi II Zakup 4. bemarów (podgrzewanych wózków do przewożenia potraw) dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów DPSdK II Zakup AUTODERM 390 urządzenia do fizykoterapii dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów DPSdK wersja po zmianie: II Zakup 4. bemarów (podgrzewanych wózków do przewożenia potraw) dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów DPSdK II Zakup sprzętu (kotła warzelnego, pralnicy, aparatu do masażu, lampy do fototerapii) dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów DPSdK Zmiana zakupu aparatu AUTODERM na zakup: kotła warzelnego (9.500 zł) jest on niezbędny do gotowania zup dla osób będących na dietach niskokalorycznych, aparatu sześciokomorowego do masażu uciskowego (5.800 zł) do usuwania niewydolności limfatycznej i podtrzymującego sprawność układu krążenia dla osób długo leżących, lampy do fototerapii (5.200 zł) do leczenia długotrwałego bólu mięśni stawów, kręgosłupa, leczenia atopowego zapalenia skóry, leczenia odleżyn, owrzodzeń, stopy cukrzycowej, pralnicy ( zł) posiadany park maszynowy w pralni jest za mały, aby wyprać szybko odzież i bieliznę chorych mieszkańców Domu, wynika z tego, że obecnie do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów trafiają osoby leżące, obłożnie chore, z dużą niesprawnością ruchową, zaawansowaną cukrzycą i innymi przewlekłymi chorobami. 14

15 Powoduje to zwiększenie zapotrzebowania na zabiegi fizjoterapeutyczne, które mogą być wykonane w pokoju mieszkańca, a aparat AUTODERM służy przede wszystkim osobom chodzącym, samodzielnie korzystającym z gabinetu fizjoterapeutycznego. Mieszkańcy Domu (stanowiący 70 % całej społeczności) w chwili obecnej chorują na takie choroby, które powinny być leczone m.in. ww. aparatami i urządzeniami. W związku z powyższym, jak również w wyniku zakup bemarów za niższą od planowanej kwoty, wnioskuje się o przesunięcie wydatków na ww. sprzęt, który zdecydowanie ulży w cierpieniu chorującym mieszkańcom Domu. 2) ze skreśleniem w kol. 19 (Uwagi) procentowych wartości dofinansowania zadań, których realizację uwarunkowano otrzymaniem dotacji unijnych. Podane wartości warunkowały przystąpienie przez Miasto Zielona Góra do realizacji projektów m.in. z LRPO, POIiŚ, EWT i EOG. Poprzez usunięcie tych wartości możliwe będzie przystąpienie do realizacji inwestycji również po otrzymania mniejszego wsparcia ze środków unijnych. Wynika to z faktu, że ze względu na wymagania Instytucji Zarządzających w większości projektów Miasto ubiegać się będzie o niższe kwoty (%) dofinansowania, niż określone wcześniej w budżecie. 15

UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008.

UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008. UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015.

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. UCHWAŁA NR XIII.92. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 marca r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. UCHWAŁA NR XXVIII.297.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXIV.669.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014.

UCHWAŁA NR LXXIV.669.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014. UCHWAŁA NR LXXIV.669.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 lutego 2016 roku zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015.

UCHWAŁA NR XVI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. UCHWAŁA NR XVI.126. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 maja r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.2012 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2012 r.

UCHWAŁA NR.2012 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2012 r. UCHWAŁA NR.2012 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2012 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2012. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2004.

UCHWAŁA NR /04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2004. UCHWAŁA NR /04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2004. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11 Projekt Uchwała Nr / / 12 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11 Uchwała Nr XXIX/380/12 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r.

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r. UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE...2013 r. PROJEKT o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV.690.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014.

UCHWAŁA NR LXXV.690.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014. UCHWAŁA NR LXXV.690.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 maja 2008 roku

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 maja 2008 roku UCHWAŁA Nr z dnia 21 maja 2008 roku Projekt w sprawie: zmian w budżecie gmin na 2008 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXII/123/08 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 14 listopada 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXII/123/08 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 14 listopada 2008 r. UCHWAŁA Nr XXII/123/08 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie gminy na 2008

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11 Uchwała Nr XXV/339/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 czerwca 2013r. Uchwała Nr XXXII/176/2013 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Projekt z dnia 9 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/29/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI/29/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI/29/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 maja 2013 r.

Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/238/04 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA Z DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XXVI/238/04 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA Z DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU UCHWAŁA NR XXVI/238/04 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA Z DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU W sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odra na 2004 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok UCHWAŁA Nr PROJEKT z dnia... 213 roku w sprawie zmian budżetu na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r. poz. 594 ) i art. 211,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.236.778,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia...

U C H W A Ł A Nr... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia... U C H W A Ł A Nr... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia... projekt W sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2008 rok. Na podstawie: - art.18 ust.2 pkt. 4, art.42, art.60 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667 UCHWAŁA Nr II/3/10 RADY GMINY WIELISZEW z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 3822 UCHWAŁA NR 141/XIX/2016 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV.117.2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XV.117.2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XV.117.2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budŝetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08 Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2016 r. UCHWAŁA NR XXI.144.16 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/124/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/124/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/124/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE. z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE. z dnia 6 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWŁ NR XIV/84/2016 RDY POWITU W PIŃCZOWIE z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2675 UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok UCHWAŁA NR XXV/149/9 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004. UCHWAŁA NR XVIII/93/04 RADY GMINY MIELESZYN w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004. Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/364/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 maja 2006 roku

Uchwała Nr XLI/364/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 maja 2006 roku Uchwała Nr XLI/364/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 maja 2006 roku W sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo