S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Publikacja BZP nr ogłoszenia: , data zamieszczenia r. I. Zamawiający: Gmina Trzebielino, Trzebielino 7a, Trzebielino postępowanie prowadzi na rzecz Zamawiającego Inwestor Zastępczy Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Spółka z o.o Słupsk ul. Banacha 15 tel. (059) fax (059) II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony, o wartości poniŝej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust.8 Pzp, na roboty budowlane: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Poborowo wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oś 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi. III. Opis przedmiotu zamówienia: CPV: Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŝynierii lądowej i wodnej Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty w zakresie róŝnych nawierzchni Roboty izolacyjne Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie nowego budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami i przyłączami, zagospodarowaniem terenu i boiskiem sportowym o nawierzchni trawiastej we wsi Poborowo, gm. Trzebielino. Obowiązkiem wykonawcy jest równieŝ uzyskanie pozwolenia na uŝytkowanie.

2 Wszystkie roboty naleŝy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR załączonymi do siwz oraz opisem przedmiotu zamówienia w siwz. Zakres robót obejmuje: Roboty branŝy budowlanej Wszystkie roboty naleŝy wycenić i wykonać zgodnie z Projektem budowlanym i STWIOR stanowiącymi załącznik do siwz oraz uwzględniając poniŝsze uwagi. 1. PołoŜenie Projektowany budynek sali wiejskiej połoŝony jest na działce nr 219 we wsi Poborowo gm. Trzebielino. 2. Ukształtowanie Teren jest w miarę płaski, lekko opadający w kierunku północnym. Na działce występują pojedyncze egzemplarze drzew wysokich. 3. Uzbrojenie istniejące Działka jest uzbrojona w przyłącze energetyczne. Projektowany teren graniczy z drogą gminną która dalej krzyŝuje się z drogą powiatową posiadającą uzbrojenie takie jak sieć wodociągowa i napowietrzna linia energetyczna. 4. Planuje się wybudowanie sali wiejskiej wraz z sanitariatami. Budynek jednokondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym z blachodachówki. Planuje się ciągi pieszo-jezdne wraz ze zjazdem z drogi gminnej, wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Ciągi pieszo-jezdne pokryte kostką betonową gr. 8cm, tarasy, opaski wokół budynku i placyki pod altany wyłoŝone kostką betonową gr. 6cm. Natomiast parkingi pokryte płytami betonowymi, aŝurowymi. Oprócz tego projektuje się takie elementy zagospodarowania terenu jak: miejsce na odpady stałe, zieleń niską i średnia, układ ścieŝek wysypanych Ŝwirkiem, altana z murowanym grillem, z miejscami do siedzenia, altana, boisko trawiaste do gry w piłkę noŝną. 5. Altana z grillem Altana o konstrukcji drewnianej. Konstrukcję nośną stanowią słupy drewniane 20x20cm, krokwie 8x18cm, oparte na płatwiach 20x20cm i 15x20cm. Słupy zamocowane w gruncie za pośrednictwem łączników stalowych, kielichowych przytwierdzonych w stopie fundamentowej. Daszek pokryty blachodachówką w kolorze grafitowym. Elementy drewniane malowane preparatami drewnoochronnymi w kolorze brązowym np. teak. Grill z kominem murkami wykonany z betonu, zbrojonego siatką, obłoŝonego kamieniem łamanym na kotwach lub alternatywnie murowany z cegieł ceramicznych. 6. Altana Altana o konstrukcji drewnianej. Konstrukcję nośną stanowią słupy drewniane 20x20cm, krowie 8x18cm, oparte na płatwiach 20x20cm i 15x20cm. słupy zamocowane w gruncie za pośrednictwem łączników stalowych, kielichowych przytwierdzonych w stopie fundamentowej. Daszek pokryty blachodachówką w kolorze grafitowym. Elementy drewniane malowane preparatami drewnoochronnymi w kolorze brązowym np. teak. 2

3 7. Boisko sportowe Planuje się boisko do gry w piłkę noŝną ( dwie bramki, linie, w naroŝnikach chorągiewki ) na bazie istniejącej nawierzchni trawiastej ( lekka niwelacja i dosianie trawy ). Bramki do piłki noŝnej wykonane z drewna klejonego warstwowo zabezpieczonego środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, trwale posadowione na głębokość 0,6m w gruncie i metalowym odskosem, lakierowanym proszkowo farbą poliestrową do warunków zewnętrznych, z zaczepami do mocowania siatki. Bramka o wymiarach 7,32x2,44m 2 sztuki. 8. Bilans terenu: Powierzchnia działki: 7451,0 m 2 Powierzchnia zabudowana 135,4 m 2 Utwardzony ciąg pieszo-jezdny 264,0 m 2 Utwardzone parkingi 175,0 m 2 Utwardzony ciąg pieszy + taras + opaska + altany 109,0 m 2 Alejki wysypane Ŝwirem 276,0 m 2 Boisko trawiaste 2280,0 m 2 Tereny zielone 4010,0 m 2 Roboty branŝy budowlanej naleŝy wykonać wg projektu i STWIOR oraz zgodnie z nw. wymogami: 1. Budynek świetlicy 1) Tynk zewnętrzny naleŝy wykonać z tynku silikonowego o strukturze gładkiej, barwionego w masie, 2) Drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze brązowym, dwa zamki atestowane z wkładką bębenkową do kaŝdych drzwi, przy skrzydłach drzwiowych po 3 zasuwy, samozamykacze, profil ciepły, 3) Pokrycie dachowe z blachodachówki w kolorze grafitowym, 4) Płytki gresowe antypoślizgowe, klasa ścieralności IV, 5) Płytki glazurowe gat. I, 6) NaleŜy zrezygnować z włazu dachowego oraz z okna połaciowego na rzecz wykonania drabinki systemowej zewnętrznej od początku połaci do komina, 7) Na poddaszu naleŝy zastosować kratki wentylacyjne w ścianach szczytowych, 8) Opaska wokół budynku wyłoŝona z kostki betonowej o szer. 50cm, ograniczonej ogranicznikiem betonowym o wym. 6x20cm. 9) WyposaŜenie świetlicy nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 2. Altany 1) Pokrycie dachowe z blachodachówki w kolorze grafitowym, 2) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,5mm, 3. Boisko WyposaŜenie 2 bramki, 4 chorągiewki w naroŝnikach, ławki, kosze zgodnie z projektem, w uzgodnieniu z zamawiającym. NaleŜy wykonać malowanie linii boiska farbami do malowania murawy. 4. Urządzenia rekreacyjne: Zgodnie z dokumentacją projektową. 5. Zieleń 3

4 1) NaleŜy nasadzić - zgodnie ze sztuką agrotechniczną - drzewa i krzewy ozdobne: a) Berberis Thunbergi Poland 8 szt. b) Cyprysik Groszkowy Plumosa Compresa Aurea 6szt. c) Cyprysik Japoński Nana Gracielis 6 szt. d) Cyprysik Lawsona Alumigold 4 szt. e) Hortensja ogrodowa 5 szt. f) Jałowiec płoŝący Blue Chip 5 szt. g) Jałowiec pośredni Old Gold - 4 szt. h) Klon pospolity Crimson King 5 szt. i) Miłorząb dwuklapowy syn. chiński- 3 szt. j) Świerk kłujący Glauca 5 szt. k) śywotnik zachodni 5 szt. Sadzonki szkółkowane z zakrytym systemem korzeniowym. Rośliny zabezpieczyć przez kradzieŝą siatką mocowaną w gruncie. Drzewa liściaste opalikować. 2) Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na nasadzenia zieleni. W okresie gwarancyjnym zobowiązany jest do zabezpieczenia i pielęgnacji zieleni, w tym podlewania. 3) Płyta boiska - nawierzchnia trawiasta. Warstwa nośna, zadarniona wymaga usunięcia zanieczyszczeń typu: kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu oczyszczenia naleŝy teren wyrównać powierzchniowo, uwałować i jednocześnie wyprofilować. Łączna powierzchnia płyty boiska i stref bocznych to 2280 m 2 Wysiew nasion mieszanką traw stosowaną na boiskach trawiastych o składzie np.: - Festuca arundinacea Astrbc 25% - Festuca rubra rubra Bargena 20% - Lolium perenne Barbair 20% - Lolium perenne Barrage 15% - Poa pratensis Balin 20% w ilości 3.0 kg/100 m 2. Po wysianiu traw boisko naleŝy nawieźć nawozami wieloskładnikowymi o składzie: - Azot (N) - Fosfor (P2Os) - Potas (K2O) - śelazo (Fe) w ilości 3 kg/100 m 2, oraz nawóz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o składzie: - Azot (N) (w formie azotanowej w formie amonowej ) - Wapń (CaO) - Magnez (MgO) w dawce 4 kg/100 m 2. 3) Grunt pomiędzy alejkami i przy świetlicy naleŝy przemieszać z torfem odpowiednio wyrównać, uwałować i obsiać mieszanką traw uniwersalnych (trawa parkowa). Roboty branŝy sanitarnej naleŝy wykonać zgodnie z projektem i STWIOR stanowiącymi załączniki do SIWZ. Zakres robót sanitarnych obejmuje : 1. Przyłącze wodociągowe dn 40 PE 2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej dostawa i montaŝ biologicznej oczyszczalni ścieków z drenaŝem odsączającym 4

5 3. Odprowadzenie wód opadowych z budynku poprzez studnię chłonną betonową dn Wewnętrzną instalację wod.-kan wykonać w oparciu o projekt budowlany 5. Ogrzewanie budynków grzejnikami elektrycznymi 6. Przygotowanie ciepłej wody za pomocą EPW 150 litrów oraz przepływowego podgrzewacza wody o mocy 5 kw Roboty branŝy elektrycznej wykonać wg projektu i STWIOR oraz zgodnie z nw. wymogami: 1. Wentylatory w toaletach winny być załączone z oświetleniem, wyłączenie ze zwłoką czasową. 2. Wypusty dla kuchni elektrycznej, kominka i podgrzewacza wody zakończyć puszkami 3. NaleŜy wycenić nw. ilości gniazd wg projektu: - gniazdo pojedyncze o stopniu ochrony JP=44 szt. 5 - gniazdo pojedyncze o stopniu ochrony JP=20 szt. 2 - gniazdo podwójne o stopniu ochrony JP=20 szt. 8 - gniazdo potrójne o stopniu ochrony JP=20 szt. 4 - gniazdo 400V, 3 x 16A + N + PE szt. 1 Razem 19 szt 4. Nad wejściem do budynku zamontować oprawę z inverterem 2 godz. O JP=44 celem ewakuacji osób w razie zaniku napięcia (dodatkowo) 5. Wycena nie obejmuje grzejnika elektrycznego przy wejściu do świetlicy. Zagospodarowanie terenu wykonać wg projektu i STWIOR oraz zgodnie z nw. wymogami: 1) Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdem z drogi gminnej z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szaro-cementowym na podsypce cementowopiaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm ujęty krawęŝnikiem betonowym 30 x 15 na ławie betonowej. 2) Parkingi o nawierzchni z płyt aŝurowych betonowych na podsypce cementowopiaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ilości 13 szt oraz 1 miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym na podbudowie jw. 3) Miejsca parkingowe wyróŝnić pasami kostki betonowej kolorze czerwonym szerokość pasów 20 cm. 4) Parking dla niepełnosprawnych naleŝy oznakować zgodnie z przepisami o oznakowaniu tych miejsc tj. znak poziomy i pionowy. 5) Elementy zagospodarowania takie jak: miejsce na odpady stałe, dojścia do budynku, taras, opaski wokół budynku o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze beŝowym na podsypce cementowo-piaskowej w warstwie piaski gr. 10 cm 5

6 6) ŚcieŜki spacerowo-komunikacyjne o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na podsypce piaskowej zgodnie z rysunkiem przekroju. 7) Ławki parkowe z oparciem zakotwione w podłoŝu na stałe ilości 13 szt. oraz kosze na odpadki w ilości 9 szt., ławki i kosze zakotwione na stałe w podłoŝu. 8) Nawierzchnie pod altankami z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze beŝowym o kształcie trapezu na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego. Kostka układana promieniście (nie dopuszcza się cięcia kostki) z ograniczeniem koła na zewnątrz kostką granitową na ławie betonowej z oporem. 9) Boisko trawiaste wyplantowane w sposób uniemoŝliwiający tworzeniu się zastoisk wody z obsianiem nasionami traw, malowanie linii boiska wykonane kredą malarską po wykonaniu oznaczenia trwałego połoŝenia linii np. trzpieniami plastikowymi umocowanymi w podłoŝu boiska w sposób zapewniający bezpieczeństwo uŝytkowników. Uwagi dodatkowe: 1. WyposaŜenie świetlicy nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 2. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanego obiektu, mapy geodezyjnej powykonawczej oraz inne koszty i opłaty dotyczące wykonywanych robót. 3. Wykonawca uzyska pozwolenie na uŝytkowanie. 4. Podstawę wyceny i wykonania robót stanowi dokumentacja projektowa, STWiOR i opis przedmiotu zamówienia w SIWZ. 5. Zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia w celu samodzielnego rozpoznania warunków realizacji zadania i uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, prawidłowej oceny zakresu robót i zawarcia umowy. 6. Nazwy własne, które występują w dokumentacji projektowej określają wymagany minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń i moŝna zastąpić je materiałami lub urządzeniami równowaŝnymi. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych IV. Wymagany termin zakończenie robót budowlanych r. - uzyskanie pozwolenia na uŝytkowanie r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY spełniania tych warunków 1.0. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają, zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, warunki dotyczące: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia, 6

7 2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złoŝonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego i opisanych w rozdz. VI siwz, w systemie spełnia/niespełna, potwierdzających spełnianie tych warunków W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać: 1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia; Wymaga się, aby wykonawca: a) wykazał wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie : - min. 2 robót budowlanych polegających na budowie lub remoncie obiektów kubaturowych kaŝda o wartości min ,00 zł, oraz - min 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej o powierzchni co najmniej 500 m 2 kaŝda robota; z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania; oraz b) załączył dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wymaga się, aby wykonawca dysponował osobami uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane: a) kierownik budowy branŝy budowlanej, b) kierownik robót branŝy sanitarnej, c) kierownik robót branŝy elektrycznej, 3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Wymaga się, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum ,00 zł Wykluczenie z postępowania 1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. (patrz załącznik nr 2). 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niŝ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których 7

8 mowa w rozdziale V siwz, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (załącznik nr 2 do siwz) Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do dania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Na dzień podpisania umowy z wybranym wykonawcą wymagane będzie przedstawienie dokumentów stanowiących uregulowania prawne, pomiędzy wykonawcą a wymienionym w ofercie podmiotem udostępniającym swoje zasoby, w sprawie udostępnienia tych zasobów na czas realizacji zamówienia. VI. Wymagane oświadczenia lub dokumenty 1.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. - minimum dwóch robót budowlanych porównywalnych z przedmiotem zamówienia polegających na budowie lub remoncie obiektów kubaturowych kaŝda o wartości min ,00 zł, oraz - min 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej o powierzchni co najmniej 500 m 2 kaŝda robota; wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 2) dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty, o których mowa wyŝej, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: a) kierownika budowy branŝy budowlanej b) kierownika robót branŝy sanitarnej c) kierownika robót branŝy elektrycznej 4) informacji o ww. osobach na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności. 5) informacji o podstawie do dysponowania ww. osobami; 6) oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia budowlane i spełniają wymogi określone w art. 12 ust. 7 lub odpowiednio art. 12a ustawy Prawo budowlane zgodnie z zapisem ust. 3.5 siwz. 7) opłaconej polisy na kwotę ,00 zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 1.0 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający 8

9 Ŝąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się dowodu, iŝ wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Dla potwierdzenia spełniania warunków wiedzy i doświadczenia Wykonawca, wskazując Ŝe dysponuje zasobami podmiotu trzeciego, musi wykazać uczestnictwo tego podmiotu przy realizacji części zamówienia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp (załącznik nr 2); b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2.2. JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2.1: 9

10 1) pkt b-d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 3.1 pkt 1 lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 3.1 pkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust.3.2 stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu Od osób wskazanych do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (kierownik budowy, kierownicy robót), będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeŝeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), nie wymaga się przynaleŝności do samorządu zawodowego wynikającej z art.12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane lecz spełniania art. 12a tejŝe ustawy Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1.2 i ust. 1.3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 10

11 4.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Wszystkie wymagane dokumenty winny być waŝne na dzień składania ofert Inne wymagane dokumenty a) Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 b) Dowód wniesienia wadium przed terminem składania ofert, w wysokości określonej przez zamawiającego i formie zgodnej z Pzp - do oferty dołączony oryginał dokumentu wadialnego innego niŝ pieniądz lub kopia dowodu wpłaty poświadczona za zgodność przez Wykonawcę c) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik nr 3); d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, e) Wykaz tych części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 5). f) W przypadku, gdy kierownik budowy lub kierownicy robót nie są pracownikami Wykonawcy naleŝy złoŝyć oświadczenie podmiotu udostępniającego kierownika (załącznik nr 7) g) kosztorys ofertowy. h) Formularz cenowy (załącznik nr 8), zawierający ceny wyszczególnionych elementów robót i usług związanych z realizacją zadania i wynikających ze specyfiki zamówienia, jak równieŝ obowiązujący podatek VAT. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie lub faksem. 3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem wtedy kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości przesłanej przez Zamawiającego na nr faksu podany przez Wykonawcę - Zamawiający uzna, Ŝe pismo wysłane przez Zamawiającego, zostało mu doręczone w sposób umoŝliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 4. Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 6. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający jednocześnie przekazuje wykonaw- 11

12 com, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŝeli siwz jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 8. Zamawiający moŝe zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej informację o terminie zebrania zamieszcza takŝe na tej stronie; w takim przypadku zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli siwz jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza ją takŝe na tej stronie. 10. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 11. Wspomagająco, pod warunkiem niezwłocznego przekazania pisemnie, dopuszcza się porozumiewanie elektronicznie wtedy kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Małgorzata Szyszko tel. 059/ w godz. 8:00-14:00 VIII. Wadium 1. Wartość wadium wynosi : ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wniesione w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy (Inwestora Zastępczego - Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku Sp. z o.o.) Nr , do oferty dołączyć kserokopię dowodu wpłaty potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn. zm.) 3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp, w tym m.in.: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złoŝenia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub wymagań określonych przez 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BI.271.02.01.2015 Lędziny, dn. 27.01.2015r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R.

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Centrum Wodne Laguna, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 NIP 858-18-12-889, REGON 320639728 ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu ul. Wrocławska 1 58-210 Łagiewniki SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu ul. Wrocławska 1 58-210 Łagiewniki SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu ul. Wrocławska 1 58-210 Łagiewniki SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Po zmianach z dnia 07.07.2014r. Zatwierdziła: Dyrektor. w Jastrzębiu-Zdroju.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Po zmianach z dnia 07.07.2014r. Zatwierdziła: Dyrektor. w Jastrzębiu-Zdroju. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo