S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Publikacja BZP nr ogłoszenia: , data zamieszczenia r. I. Zamawiający: Gmina Trzebielino, Trzebielino 7a, Trzebielino postępowanie prowadzi na rzecz Zamawiającego Inwestor Zastępczy Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Spółka z o.o Słupsk ul. Banacha 15 tel. (059) fax (059) II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony, o wartości poniŝej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust.8 Pzp, na roboty budowlane: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Poborowo wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oś 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi. III. Opis przedmiotu zamówienia: CPV: Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŝynierii lądowej i wodnej Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty w zakresie róŝnych nawierzchni Roboty izolacyjne Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie nowego budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami i przyłączami, zagospodarowaniem terenu i boiskiem sportowym o nawierzchni trawiastej we wsi Poborowo, gm. Trzebielino. Obowiązkiem wykonawcy jest równieŝ uzyskanie pozwolenia na uŝytkowanie.

2 Wszystkie roboty naleŝy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR załączonymi do siwz oraz opisem przedmiotu zamówienia w siwz. Zakres robót obejmuje: Roboty branŝy budowlanej Wszystkie roboty naleŝy wycenić i wykonać zgodnie z Projektem budowlanym i STWIOR stanowiącymi załącznik do siwz oraz uwzględniając poniŝsze uwagi. 1. PołoŜenie Projektowany budynek sali wiejskiej połoŝony jest na działce nr 219 we wsi Poborowo gm. Trzebielino. 2. Ukształtowanie Teren jest w miarę płaski, lekko opadający w kierunku północnym. Na działce występują pojedyncze egzemplarze drzew wysokich. 3. Uzbrojenie istniejące Działka jest uzbrojona w przyłącze energetyczne. Projektowany teren graniczy z drogą gminną która dalej krzyŝuje się z drogą powiatową posiadającą uzbrojenie takie jak sieć wodociągowa i napowietrzna linia energetyczna. 4. Planuje się wybudowanie sali wiejskiej wraz z sanitariatami. Budynek jednokondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym z blachodachówki. Planuje się ciągi pieszo-jezdne wraz ze zjazdem z drogi gminnej, wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Ciągi pieszo-jezdne pokryte kostką betonową gr. 8cm, tarasy, opaski wokół budynku i placyki pod altany wyłoŝone kostką betonową gr. 6cm. Natomiast parkingi pokryte płytami betonowymi, aŝurowymi. Oprócz tego projektuje się takie elementy zagospodarowania terenu jak: miejsce na odpady stałe, zieleń niską i średnia, układ ścieŝek wysypanych Ŝwirkiem, altana z murowanym grillem, z miejscami do siedzenia, altana, boisko trawiaste do gry w piłkę noŝną. 5. Altana z grillem Altana o konstrukcji drewnianej. Konstrukcję nośną stanowią słupy drewniane 20x20cm, krokwie 8x18cm, oparte na płatwiach 20x20cm i 15x20cm. Słupy zamocowane w gruncie za pośrednictwem łączników stalowych, kielichowych przytwierdzonych w stopie fundamentowej. Daszek pokryty blachodachówką w kolorze grafitowym. Elementy drewniane malowane preparatami drewnoochronnymi w kolorze brązowym np. teak. Grill z kominem murkami wykonany z betonu, zbrojonego siatką, obłoŝonego kamieniem łamanym na kotwach lub alternatywnie murowany z cegieł ceramicznych. 6. Altana Altana o konstrukcji drewnianej. Konstrukcję nośną stanowią słupy drewniane 20x20cm, krowie 8x18cm, oparte na płatwiach 20x20cm i 15x20cm. słupy zamocowane w gruncie za pośrednictwem łączników stalowych, kielichowych przytwierdzonych w stopie fundamentowej. Daszek pokryty blachodachówką w kolorze grafitowym. Elementy drewniane malowane preparatami drewnoochronnymi w kolorze brązowym np. teak. 2

3 7. Boisko sportowe Planuje się boisko do gry w piłkę noŝną ( dwie bramki, linie, w naroŝnikach chorągiewki ) na bazie istniejącej nawierzchni trawiastej ( lekka niwelacja i dosianie trawy ). Bramki do piłki noŝnej wykonane z drewna klejonego warstwowo zabezpieczonego środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, trwale posadowione na głębokość 0,6m w gruncie i metalowym odskosem, lakierowanym proszkowo farbą poliestrową do warunków zewnętrznych, z zaczepami do mocowania siatki. Bramka o wymiarach 7,32x2,44m 2 sztuki. 8. Bilans terenu: Powierzchnia działki: 7451,0 m 2 Powierzchnia zabudowana 135,4 m 2 Utwardzony ciąg pieszo-jezdny 264,0 m 2 Utwardzone parkingi 175,0 m 2 Utwardzony ciąg pieszy + taras + opaska + altany 109,0 m 2 Alejki wysypane Ŝwirem 276,0 m 2 Boisko trawiaste 2280,0 m 2 Tereny zielone 4010,0 m 2 Roboty branŝy budowlanej naleŝy wykonać wg projektu i STWIOR oraz zgodnie z nw. wymogami: 1. Budynek świetlicy 1) Tynk zewnętrzny naleŝy wykonać z tynku silikonowego o strukturze gładkiej, barwionego w masie, 2) Drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze brązowym, dwa zamki atestowane z wkładką bębenkową do kaŝdych drzwi, przy skrzydłach drzwiowych po 3 zasuwy, samozamykacze, profil ciepły, 3) Pokrycie dachowe z blachodachówki w kolorze grafitowym, 4) Płytki gresowe antypoślizgowe, klasa ścieralności IV, 5) Płytki glazurowe gat. I, 6) NaleŜy zrezygnować z włazu dachowego oraz z okna połaciowego na rzecz wykonania drabinki systemowej zewnętrznej od początku połaci do komina, 7) Na poddaszu naleŝy zastosować kratki wentylacyjne w ścianach szczytowych, 8) Opaska wokół budynku wyłoŝona z kostki betonowej o szer. 50cm, ograniczonej ogranicznikiem betonowym o wym. 6x20cm. 9) WyposaŜenie świetlicy nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 2. Altany 1) Pokrycie dachowe z blachodachówki w kolorze grafitowym, 2) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,5mm, 3. Boisko WyposaŜenie 2 bramki, 4 chorągiewki w naroŝnikach, ławki, kosze zgodnie z projektem, w uzgodnieniu z zamawiającym. NaleŜy wykonać malowanie linii boiska farbami do malowania murawy. 4. Urządzenia rekreacyjne: Zgodnie z dokumentacją projektową. 5. Zieleń 3

4 1) NaleŜy nasadzić - zgodnie ze sztuką agrotechniczną - drzewa i krzewy ozdobne: a) Berberis Thunbergi Poland 8 szt. b) Cyprysik Groszkowy Plumosa Compresa Aurea 6szt. c) Cyprysik Japoński Nana Gracielis 6 szt. d) Cyprysik Lawsona Alumigold 4 szt. e) Hortensja ogrodowa 5 szt. f) Jałowiec płoŝący Blue Chip 5 szt. g) Jałowiec pośredni Old Gold - 4 szt. h) Klon pospolity Crimson King 5 szt. i) Miłorząb dwuklapowy syn. chiński- 3 szt. j) Świerk kłujący Glauca 5 szt. k) śywotnik zachodni 5 szt. Sadzonki szkółkowane z zakrytym systemem korzeniowym. Rośliny zabezpieczyć przez kradzieŝą siatką mocowaną w gruncie. Drzewa liściaste opalikować. 2) Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na nasadzenia zieleni. W okresie gwarancyjnym zobowiązany jest do zabezpieczenia i pielęgnacji zieleni, w tym podlewania. 3) Płyta boiska - nawierzchnia trawiasta. Warstwa nośna, zadarniona wymaga usunięcia zanieczyszczeń typu: kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu oczyszczenia naleŝy teren wyrównać powierzchniowo, uwałować i jednocześnie wyprofilować. Łączna powierzchnia płyty boiska i stref bocznych to 2280 m 2 Wysiew nasion mieszanką traw stosowaną na boiskach trawiastych o składzie np.: - Festuca arundinacea Astrbc 25% - Festuca rubra rubra Bargena 20% - Lolium perenne Barbair 20% - Lolium perenne Barrage 15% - Poa pratensis Balin 20% w ilości 3.0 kg/100 m 2. Po wysianiu traw boisko naleŝy nawieźć nawozami wieloskładnikowymi o składzie: - Azot (N) - Fosfor (P2Os) - Potas (K2O) - śelazo (Fe) w ilości 3 kg/100 m 2, oraz nawóz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o składzie: - Azot (N) (w formie azotanowej w formie amonowej ) - Wapń (CaO) - Magnez (MgO) w dawce 4 kg/100 m 2. 3) Grunt pomiędzy alejkami i przy świetlicy naleŝy przemieszać z torfem odpowiednio wyrównać, uwałować i obsiać mieszanką traw uniwersalnych (trawa parkowa). Roboty branŝy sanitarnej naleŝy wykonać zgodnie z projektem i STWIOR stanowiącymi załączniki do SIWZ. Zakres robót sanitarnych obejmuje : 1. Przyłącze wodociągowe dn 40 PE 2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej dostawa i montaŝ biologicznej oczyszczalni ścieków z drenaŝem odsączającym 4

5 3. Odprowadzenie wód opadowych z budynku poprzez studnię chłonną betonową dn Wewnętrzną instalację wod.-kan wykonać w oparciu o projekt budowlany 5. Ogrzewanie budynków grzejnikami elektrycznymi 6. Przygotowanie ciepłej wody za pomocą EPW 150 litrów oraz przepływowego podgrzewacza wody o mocy 5 kw Roboty branŝy elektrycznej wykonać wg projektu i STWIOR oraz zgodnie z nw. wymogami: 1. Wentylatory w toaletach winny być załączone z oświetleniem, wyłączenie ze zwłoką czasową. 2. Wypusty dla kuchni elektrycznej, kominka i podgrzewacza wody zakończyć puszkami 3. NaleŜy wycenić nw. ilości gniazd wg projektu: - gniazdo pojedyncze o stopniu ochrony JP=44 szt. 5 - gniazdo pojedyncze o stopniu ochrony JP=20 szt. 2 - gniazdo podwójne o stopniu ochrony JP=20 szt. 8 - gniazdo potrójne o stopniu ochrony JP=20 szt. 4 - gniazdo 400V, 3 x 16A + N + PE szt. 1 Razem 19 szt 4. Nad wejściem do budynku zamontować oprawę z inverterem 2 godz. O JP=44 celem ewakuacji osób w razie zaniku napięcia (dodatkowo) 5. Wycena nie obejmuje grzejnika elektrycznego przy wejściu do świetlicy. Zagospodarowanie terenu wykonać wg projektu i STWIOR oraz zgodnie z nw. wymogami: 1) Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdem z drogi gminnej z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szaro-cementowym na podsypce cementowopiaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm ujęty krawęŝnikiem betonowym 30 x 15 na ławie betonowej. 2) Parkingi o nawierzchni z płyt aŝurowych betonowych na podsypce cementowopiaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ilości 13 szt oraz 1 miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym na podbudowie jw. 3) Miejsca parkingowe wyróŝnić pasami kostki betonowej kolorze czerwonym szerokość pasów 20 cm. 4) Parking dla niepełnosprawnych naleŝy oznakować zgodnie z przepisami o oznakowaniu tych miejsc tj. znak poziomy i pionowy. 5) Elementy zagospodarowania takie jak: miejsce na odpady stałe, dojścia do budynku, taras, opaski wokół budynku o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze beŝowym na podsypce cementowo-piaskowej w warstwie piaski gr. 10 cm 5

6 6) ŚcieŜki spacerowo-komunikacyjne o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na podsypce piaskowej zgodnie z rysunkiem przekroju. 7) Ławki parkowe z oparciem zakotwione w podłoŝu na stałe ilości 13 szt. oraz kosze na odpadki w ilości 9 szt., ławki i kosze zakotwione na stałe w podłoŝu. 8) Nawierzchnie pod altankami z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze beŝowym o kształcie trapezu na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego. Kostka układana promieniście (nie dopuszcza się cięcia kostki) z ograniczeniem koła na zewnątrz kostką granitową na ławie betonowej z oporem. 9) Boisko trawiaste wyplantowane w sposób uniemoŝliwiający tworzeniu się zastoisk wody z obsianiem nasionami traw, malowanie linii boiska wykonane kredą malarską po wykonaniu oznaczenia trwałego połoŝenia linii np. trzpieniami plastikowymi umocowanymi w podłoŝu boiska w sposób zapewniający bezpieczeństwo uŝytkowników. Uwagi dodatkowe: 1. WyposaŜenie świetlicy nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 2. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanego obiektu, mapy geodezyjnej powykonawczej oraz inne koszty i opłaty dotyczące wykonywanych robót. 3. Wykonawca uzyska pozwolenie na uŝytkowanie. 4. Podstawę wyceny i wykonania robót stanowi dokumentacja projektowa, STWiOR i opis przedmiotu zamówienia w SIWZ. 5. Zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia w celu samodzielnego rozpoznania warunków realizacji zadania i uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, prawidłowej oceny zakresu robót i zawarcia umowy. 6. Nazwy własne, które występują w dokumentacji projektowej określają wymagany minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń i moŝna zastąpić je materiałami lub urządzeniami równowaŝnymi. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych IV. Wymagany termin zakończenie robót budowlanych r. - uzyskanie pozwolenia na uŝytkowanie r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY spełniania tych warunków 1.0. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają, zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, warunki dotyczące: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia, 6

7 2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złoŝonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego i opisanych w rozdz. VI siwz, w systemie spełnia/niespełna, potwierdzających spełnianie tych warunków W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać: 1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia; Wymaga się, aby wykonawca: a) wykazał wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie : - min. 2 robót budowlanych polegających na budowie lub remoncie obiektów kubaturowych kaŝda o wartości min ,00 zł, oraz - min 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej o powierzchni co najmniej 500 m 2 kaŝda robota; z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania; oraz b) załączył dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wymaga się, aby wykonawca dysponował osobami uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane: a) kierownik budowy branŝy budowlanej, b) kierownik robót branŝy sanitarnej, c) kierownik robót branŝy elektrycznej, 3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Wymaga się, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum ,00 zł Wykluczenie z postępowania 1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. (patrz załącznik nr 2). 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niŝ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których 7

8 mowa w rozdziale V siwz, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (załącznik nr 2 do siwz) Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do dania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Na dzień podpisania umowy z wybranym wykonawcą wymagane będzie przedstawienie dokumentów stanowiących uregulowania prawne, pomiędzy wykonawcą a wymienionym w ofercie podmiotem udostępniającym swoje zasoby, w sprawie udostępnienia tych zasobów na czas realizacji zamówienia. VI. Wymagane oświadczenia lub dokumenty 1.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. - minimum dwóch robót budowlanych porównywalnych z przedmiotem zamówienia polegających na budowie lub remoncie obiektów kubaturowych kaŝda o wartości min ,00 zł, oraz - min 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej o powierzchni co najmniej 500 m 2 kaŝda robota; wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 2) dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty, o których mowa wyŝej, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: a) kierownika budowy branŝy budowlanej b) kierownika robót branŝy sanitarnej c) kierownika robót branŝy elektrycznej 4) informacji o ww. osobach na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności. 5) informacji o podstawie do dysponowania ww. osobami; 6) oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia budowlane i spełniają wymogi określone w art. 12 ust. 7 lub odpowiednio art. 12a ustawy Prawo budowlane zgodnie z zapisem ust. 3.5 siwz. 7) opłaconej polisy na kwotę ,00 zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 1.0 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający 8

9 Ŝąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się dowodu, iŝ wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Dla potwierdzenia spełniania warunków wiedzy i doświadczenia Wykonawca, wskazując Ŝe dysponuje zasobami podmiotu trzeciego, musi wykazać uczestnictwo tego podmiotu przy realizacji części zamówienia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp (załącznik nr 2); b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2.2. JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2.1: 9

10 1) pkt b-d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 3.1 pkt 1 lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 3.1 pkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust.3.2 stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu Od osób wskazanych do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (kierownik budowy, kierownicy robót), będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeŝeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), nie wymaga się przynaleŝności do samorządu zawodowego wynikającej z art.12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane lecz spełniania art. 12a tejŝe ustawy Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1.2 i ust. 1.3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 10

11 4.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Wszystkie wymagane dokumenty winny być waŝne na dzień składania ofert Inne wymagane dokumenty a) Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 b) Dowód wniesienia wadium przed terminem składania ofert, w wysokości określonej przez zamawiającego i formie zgodnej z Pzp - do oferty dołączony oryginał dokumentu wadialnego innego niŝ pieniądz lub kopia dowodu wpłaty poświadczona za zgodność przez Wykonawcę c) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik nr 3); d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, e) Wykaz tych części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 5). f) W przypadku, gdy kierownik budowy lub kierownicy robót nie są pracownikami Wykonawcy naleŝy złoŝyć oświadczenie podmiotu udostępniającego kierownika (załącznik nr 7) g) kosztorys ofertowy. h) Formularz cenowy (załącznik nr 8), zawierający ceny wyszczególnionych elementów robót i usług związanych z realizacją zadania i wynikających ze specyfiki zamówienia, jak równieŝ obowiązujący podatek VAT. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie lub faksem. 3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem wtedy kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości przesłanej przez Zamawiającego na nr faksu podany przez Wykonawcę - Zamawiający uzna, Ŝe pismo wysłane przez Zamawiającego, zostało mu doręczone w sposób umoŝliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 4. Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 6. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający jednocześnie przekazuje wykonaw- 11

12 com, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŝeli siwz jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 8. Zamawiający moŝe zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej informację o terminie zebrania zamieszcza takŝe na tej stronie; w takim przypadku zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli siwz jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza ją takŝe na tej stronie. 10. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 11. Wspomagająco, pod warunkiem niezwłocznego przekazania pisemnie, dopuszcza się porozumiewanie elektronicznie wtedy kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Małgorzata Szyszko tel. 059/ w godz. 8:00-14:00 VIII. Wadium 1. Wartość wadium wynosi : ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wniesione w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy (Inwestora Zastępczego - Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku Sp. z o.o.) Nr , do oferty dołączyć kserokopię dowodu wpłaty potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn. zm.) 3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp, w tym m.in.: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złoŝenia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub wymagań określonych przez 12

13 Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia, nie złoŝył tych dokumentów, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. TakŜe Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia. 3) zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. IX. Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. Odmowa wyraŝenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 4. PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. X. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej, w języku polskim. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŝona po terminie. 6. Zawartość oferty : 1) do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty lub oświadczenia określone w pkt VI 2) dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. 3) dokumenty, które sporządzone są w języku obcym, muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę,. 4) wszystkie strony oferty winny być podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy. 5) zaleca się wszystkie strony oferty ponumerować i trwale zszyć, zbindować lub złoŝyć w innej formie uniemoŝliwiającej rozłączenie się kartek. 6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamó- 13

14 wienia publicznego winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii i musi spełniać wymogi ustawy o opłacie skarbowej. 7) wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę, zmiany winny być dokonane czytelnie, w sposób nie budzący wątpliwości. 8) Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeŝenia będzie traktowane jako jednoznaczne ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. 9) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, niezaleŝnie od wyniku postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów sporządzenia i złoŝenia oferty z wyjątkiem okoliczności, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Opakowanie oferty Ofertę naleŝy zamieścić w kopercie zewnętrznej i wewnętrznej opisanych nazwą przetargu i adresem Zamawiającego i Wykonawcy: Oferta: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Poborowo wraz z zagospodarowaniem terenu. Nie otwierać przed r. do godz. 11:00 8. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji odczytywanych podczas otwarcia ofert, tj.: nazwy, adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 1. Składanie ofert r. do godziny 11:00 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku spółka z o.o., ul. Banacha 15, sekretariat. 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia r. o godz. 11:10 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku spółka z o.o., ul. Banacha 15, sala narad XII. Opis sposobu obliczania ceny 1. Wynagrodzenie określone w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 2. Cenę robót budowlanych Wykonawca ustali po dokonaniu wizji lokalnej terenu budowy w oparciu o dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz opis przedmiotu zamówienia i warunki umowy. 3. Wymagane jest dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego zawierającego ceny jednostkowe robót. 4. Oferowana cena powinna obejmować koszty wszelkich prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz robót nie uwzględnionych w dokumentacji, a bez których wykonanie zadania byłoby niemoŝliwe tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe zasilanie w energię elektryczną, wodę, uporządkowanie terenu po zakończonych robotach, koszty 14

15 odbiorów, obsługę geodezyjną, dokumentację powykonawczą, obowiązujący podatek VAT, itd. 5. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 6. Dane cenowe do kosztorysowania, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest od wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Ponadto wymaga się od Wykonawców sprawdzenia w terenie warunków realizacji zamówienia. 8. W ofercie naleŝy uwzględnić równieŝ koszty ubezpieczenia: a) od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych dotyczące robót, obiektów, budowli, urządzeń i mienia ruchomego znajdującego się na terenie budowy, b) odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadkówdotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym takŝe pojazdów mechanicznych. XIII. Kryteria wyboru ofert i sposobu oceny ofert 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert: Cena oferty brutto - waga 100 % Przy dokonywaniu oceny ofert stosowane będą następujące zasady: - NajniŜsza cena 10 pkt. - Punkty przyznawane kaŝdej następnej ofercie będą wyliczane następująco: cena najniŝsza C = x 10 cena oferty badanej 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji - zawartych w ofertach. 5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 6. Badanie i ocena ofert. 1) W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz, z zastrzeŝeniem pkt.b, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2) Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 15

16 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŝeniem ust. 6 pkt 2 lit. c; 3) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust.6; 8) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 8. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 9. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XIV. Dopełnienie formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane wykonawcom faksem lub drogą elektroniczną, a wykonawcy niezwłocznie potwierdzili fakt jego otrzymania, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób. nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 2. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust.1, jeŝeli: a) została złoŝona tylko jedna oferta, lub b) nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy. 3. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 Prawa zamówień publicznych. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania umowy zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie 5. Dokumenty wymagane jako warunek zawarcia umowy: 1) W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy, który wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, warunkiem podpisania umowy będzie przedłoŝenie przez wykonawcę na dzień podpisania umowy dokumentów, które będą załącznikami do umowy: a) dokumenty stanowiące uregulowania prawne, pomiędzy wykonawcą a wymienionym w ofercie podmiotem udostępniającym swoje zasoby, w sprawie udostępnienia tych zasobów na czas trwania zamówienia. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) umowa regulująca współpracę tych wykonawców. b) pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile nie było załączone do oferty. 3) Oświadczenia osób wskazanych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie o podjęciu obowiązków kierownika odpowiednio budowy lub robót 16

17 wraz z kopią uprawnień i kopią aktualnego zaświadczenia o przynaleŝności do izby budowlanej. 4) Harmonogram rzeczowo-finasowy przygotowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym, który będzie załącznikiem do umowy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia. 3) zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. XV. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania umowy zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie moŝe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie moŝe być wnoszone równieŝ: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej; b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŝe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust Za zgodą zamawiającego Wykonawca moŝe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 10. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŝycie wykonane. 11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie moŝe przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Zwracana jest nie później niŝ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 17

18 XVI. Umowa 1. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wzór umowy, w którym określono przewidywaną moŝliwość wprowadzenia zmian wraz z określeniem warunków tych zmian. 2. W przypadku kiedy Wykonawca złoŝył w ofercie oświadczenie o dysponowaniu niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami innych podmiotów, udostępnionymi mu na okres korzystania z tych zasobów przy wykonaniu zamówienia, a Wykonawca zmieni podmiot w trakcie realizacji umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z winy wykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmian w umowie: 1) aktualizacja harmonogramu wykonania robót w miarę potrzeb; zaktualizowany harmonogramu bez zmiany terminu końcowego nie wymaga wprowadzenia aneksem, a jedynie zgody zamawiającego. 2) zmiana terminu w przypadku: a) konieczności wykonania robót nie przewidzianych w przetargu, a polegających na podniesieniu warunków uŝytkowych obiektu, zmianie funkcji pomieszczeń lub obiektu, podniesienia jakości wykończenia lub wyposaŝenia, wprowadzeniu zmian polegających na obniŝeniu kosztu obiektu budowlanego, b) decyzji inwestora zmieniającej termin zakończenia robót w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikającym z prowadzonej przez inwestora działalności, c) wydłuŝenia czasu przekazania placu budowy z przyczyn leŝących po stronie zamawiającego, np. braku prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, braku moŝliwości dojazdu do placu budowy, itp. d) przedłuŝenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez oferentów lub inne podmioty przed zawarciem umowy, a termin zakończenia robót określony został datą, e) napotkania na nieruchomości, na której jest budowany obiekt, warunków fizycznych nieprzewidywalnych, mających wpływ na wydłuŝenie procesu inwestycyjnego, f) zmian robót budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robót budowlanych lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem umowy, g) zmiana zakresu robót przez inwestora lub konieczność wykonania innych robót dodatkowych (zamiennych) moŝe spowodować przesunięcie terminu zakończenia robót, h) ujawnienia istotnych wad dokumentacji uniemoŝliwiających prawidłowe wykonywanie robót o czas potrzebny do wniesienia poprawek przez projektanta, i) udokumentowanych warunków atmosferycznych uniemoŝliwiających wykonywanie robót budowlanych. - pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu. 3) Zmiana wynagrodzenia w przypadkach i na warunkach określonych we wzorze umowy. 4) Zmiana kierownika budowy lub robót w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, Ŝe osoba (osoby) wskazana do przejęcia obowiązków kierownika, będzie posiadała przygotowanie co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 18

19 5) Zmiana inspektorów nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiającego. 6) Zamiana lub wprowadzenie nowych podwykonawców pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, na zasadach określonych we wzorze umowy. 7) Zmiana formy zabezpieczenia na wniosek wykonawcy, zgodnie z Prawem zamówień publicznych, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 1. Wykonawcy i innym podmiotom, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dział VI Środki ochrony prawnej (art. 179 do 198g). 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany, dotyczącej: 1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) Wykluczenia odwołującego z postępowania 3) Odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając jednocześnie kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, tak aby mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem tego terminu. 4. Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, na które nie przysługuje odwołanie na podst.ust Termin wniesienia odwołania: - 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeŝeli zostały przesłane faksem lub elektronicznie z potwierdzeniem przez stronę ich odbioru), albo 10 dni (jeŝeli zostały przesłane w inny sposób). - 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub siwz na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści siwz, - 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania wobec czynności innych niŝ ww. 6. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie moŝe zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, chyba Ŝe Izba na wniosek zamawiającego uchyliła zakaz zawarcia umowy. XVIII. Opis części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. XIX. Umowa ramowa nie dotyczy. XX. Zamówienia uzupełniające Zamawiający, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, dopuszcza moŝliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie 19

20 więcej niŝ 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia. XXI. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XXII. Porozumiewanie drogą elektroniczną Zamawiający dopuszcza porozumiewanie drogą elektroniczną tylko jako uzupełniające wtedy kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wszelkie wysłane wiadomości naleŝy dla ich waŝności niezwłocznie potwierdzić pisemnie. XXIII. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. XXIV. Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej z powodu braku moŝliwości techniczno-sprzętowych urządzeń informatycznych. XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXVI. Podwykonawcy Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. XXVII. Postanowienia końcowe W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze. XXVIII. Załączniki: 1. Druk oferty - zał. nr 1 2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania Art.24 - zał. nr 2 3. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 - zał. nr 3 4. Doświadczenie zawodowe wykaz zrealizowanych zadań - zał. nr 4 5. Podwykonawcy - zał. nr 5 6. Wykaz osób - zał. nr 6 7. Oświadczenie podmiotu - zał. nr 7 8. Formularz cenowy - zał. nr 8 9. Wzór umowy - zał. nr Dokumentacja projektowa : - Projekt architektoniczno-budowlany Sali Wiejskiej (wraz z zagospodarowaniem terenu i branŝą sanitarną) - Zestawienie stali dot. budynku świetlicy zał. nr 10 - Zestawienie drewna na konstrukcje altany- zał. nr 11 - Zestawienie drewna na konstrukcje altany-grill zał. nr 12 20

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony o wartości poniŝej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Słupsk: Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu poszerzonego o czujki dymu oraz systemu telewizji dozoru obiektu (CCTV) w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku, przy ul. Jaracza

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6 1 z 7 2010-10-01 17:15 Sanok: Przebudowa, rozbudowa i remont istniejących kominów wentylacyjnych i spalinowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Budowa boisk piłkarskich o nawierzchni z trawy sztucznej na terenie Stadionu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel. 1 z 6 2010-05-31 08:58 Lublin: Wykonanie robót remontowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części Numer ogłoszenia: 139085-2010; data zamieszczenia: 31.05.2010

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2014-06-11 13:28 Słupsk: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy SP 10 w Słupsku Numer ogłoszenia: 197588-2014; data zamieszczenia: 11.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze Numer ogłoszenia: 16384-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych 1 z 6 2010-03-23 10:26 Ełk: Likwidacja barier architektonicznych - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane NA BUDOWĘ MIEJSC REKREACJI I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCIACH DARGOSŁAW, MOŁSTOWO, ŻUKOWO GM. BROJCE Numer ogłoszenia: 287020-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku, Ul. Chałubińskiego 13,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku, Ul. Chałubińskiego 13, Gdańsk: Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku Numer ogłoszenia: 172520-2011; data zamieszczenia: 27.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje: - budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany na działce nr 35/2; ark. 14, obręb Wilda, połoŝony

zamówienia obejmuje: - budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany na działce nr 35/2; ark. 14, obręb Wilda, połoŝony 1 z 6 2010-04-19 14:35 Poznań: Wybudowanie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 8, oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uŝytkowanie Numer ogłoszenia: 88701-2010;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin: Budowa sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie wraz z przebudową instalacji CO istniejącej części Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Remont i i przebudowa elewacji i dachu kamienic mieszkalnousługowych przy ul. Białoskórniczej 7/8/9 Numer ogłoszenia: 259070-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010. Ostrołęka: Ochrona obiektu i mienia w budynku połoŝonym przy ul. Gorbatowa 15 w Ostrołęce Numer ogłoszenia: 121132-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

III - od ul. Ruberga do ul. Gwarków i IV - od ul. Gwarków do wiaduktu. (przedmiar robót etapu II równieŝ jest

III - od ul. Ruberga do ul. Gwarków i IV - od ul. Gwarków do wiaduktu. (przedmiar robót etapu II równieŝ jest Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ledzin.pl./content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Budowa oświetlenia drogowego ul. Hołdunowska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Modernizacja bazy sportowej przy Gimnazjum nr 6 przy Alei Pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Naprawa i wykonywanie obsługi pojazdów słuŝbowych Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021. Kruszwica: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.: Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Choszczno: Remont kapitalny dróg w miejscowości Rzeczki, ul. Dąbrowszczaków - KoŜedo oraz ulicy Polnej. Numer ogłoszenia: 335464-2009; data zamieszczenia: 28.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Wrocław: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU NR 10 NA POTRZEBY MAGAZYNU CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, Cieszków, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, Cieszków, woj. dolnośląskie, tel , faks Cieszków: Budowa parkingu i nawierzchni drogowej w ulicy Garncarskiej w Cieszkowie Numer ogłoszenia: 110416-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa elewacji oraz przebudowa dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Odrzańskiej 9/10 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 188008-2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2010-09-08 10:59 Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: 282420-2010; data zamieszczenia: 08.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, Ostrów Mazowiecka, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, Ostrów Mazowiecka, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_ostrow_mazowiecka/zamowienia_publiczne Ostrów Mazowiecka:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej, ul. Strona 1 z 8 Jaworze: Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Jaworzu przy ulicy Podgórskiej Numer ogłoszenia: 357674-2010; data zamieszczenia: 04.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, Wadowice Górne, woj. podkarpackie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, Wadowice Górne, woj. podkarpackie, tel , faks Wadowice Górne: Budowa parkingów w centrum wsi Kawęczyn i Wadowice Górne Numer ogłoszenia: 235947-2010; data zamieszczenia: 31.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Budowa parkingów oraz drogi ewakuacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie Numer ogłoszenia: 83641-2009; data zamieszczenia: 29.05.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Strona 1 z 5 Kościerzyna: Usługa w zakresie remontów bieŝących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. branŝy instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-02-28 10:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Poznań: Prace remontowe i zabezpieczające obiektu połoŝonego przy

Bardziej szczegółowo