III. Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 1

2 Nr sprawy OZ. VII /2010 I. Nazwa i adres zamawiającego Nazwa zamawiającego: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Opocznie Ulica: Kwiatowa 1a Kod: Miejscowość: Opoczno Telefon: 044 / fax: 044 / Strona www: REGON NIP Rodzaj zamawiającego administracja samorządowa II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 1. Opis przedmiotu zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn:. Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów Nadzór inwestorski obejmuje następujące specjalności budowlane: Część I. - roboty konstrukcyjno budowlane Część II. - roboty sanitarne Część III. - roboty elektryczne Część IV. - roboty drogowe 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych planowanej inwestycji obejmuje: Kompleksowa realizacja budowy domu pomocy społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędna do jego prawidłowego funkcjonowania oraz wyposaŝeniem pomieszczeń. Powierzchnia terenu do zagospodarowania wynosi - 1,350 ha, z czego : powierzchnia zabudowy działki ,80 m 2 w tym: dom pomocy społecznej ,90 m 2 budynek gospodarczy - 89,90 m 2 czerpnia powietrza - 4,00 m 2 powierzchnia dróg dojazdowych i parkingów, placów ,00 m 2, powierzchnia dojść pieszych, chodników w patio, schodów, podestów wejściowych zewn. i pochylni - 663,50 m 2 powierzchni działki biologicznie czynnej pozostało ,00 m 2 Obiekty kubaturowe przewidziane do realizacji w ramach planowanej inwestycji : Budynek domu pomocy społecznej przeznaczony do zamieszkania dla 99 dorosłych pensjonariuszy zakwaterowanych w pokojach 1-2- i 3- osobowych wyposaŝonych w łazienki, budynek w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek jednokondygnacyjny mieszczący w swej przestrzeni strefę ogólną administracyjną o pow. 271,68 m 2, strefę socjalną o pow. 109,28m 2, strefę gospodarczą o pow. 210,20m 2, mieszkalną - 2

3 1834,87m 2 oraz zespół Ŝywieniowy o pow. 355,15m 2, którego zadaniem będzie przygotowywanie oraz wydawanie 4 posiłków dziennie dla osób, jak równieŝ świadczenie usług gastronomicznych o charakterze okolicznościowym. Dane techniczne budynku : kubatura ,00 m 3, powierzchnia uŝytkowa ,20 m 2 powierzchnia zabudowy ,00 m 2 Posadowienie budynku na ławach i stopach fundamentowych Ŝelbetowych monolitycznych, ściany fundamentowe Ŝelbetowe monolityczne, konstrukcja ścian nadziemia murowana z pustaków gazobetonowych na zaprawie cienkowarstwowej, ponad to ściany zewnętrzne docieplone warstwą styropianu + tynk cienkowarstwowy silikonowy. Stropy w części z płyt prefabrykowanych kanałowych o wys. 24,5 cm oraz płyt spręŝonych o wys. 26,5 cm z uzupełnieniem wylewkami mono-litycznymi, słupy, podciągi i nadproŝa - monolityczne Ŝelbetowe. Przykrycie budynku stanowi dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie - blacho dachówka powlekana oraz na części papa termozgrzewalna modyfikowana SBS. Stolarka okienna - z profili PCV szklona szybą jednokomorową zespoloną, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne na ciągach komunikacyjnych z profili PCV szklone szybą bezpieczną, drzwi wewnątrzlokalowe do pomieszczeń - drewniane płytowe w okleinie drewnopodobnej. Wykończenie wewnętrzne pomieszczeń sufity podwieszone na korytarzach oraz w pom. strefy administracyjnej, socjalnej, Ŝywieniowej i jadalni w pozostałych pomieszczeniach - tynki wewnętrzne sufitów i ścian cem.- wap. + gładź gipsowa, malowanie farbami wodorozcieńczalnymi na bazie Ŝywicy akrylowej w kolorach pastelowych, sufity na biało. Posadzki - wykładziny rulonowe PCV oraz płytki ceramiczne. Budynek wyposaŝony w wewnętrzne instalacje : wod.-kan., c.o. i c.t., wentylacji mechanicznej, oraz instalacji elektrycznej, telefonicznej, TV-SAT, sygnalizacji przyzywowej, sygnalizacji poŝaru, oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego instalacji odgromowej. Budynek gospodarczy- parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej ścian z gazobetonu posadowionych na ławach fundamentowych monolitycznych Ŝelbetowych. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej (wiązary deskowe), pokrycie blacho dachówką powlekaną. Wrota do pomieszczeń garaŝowych - segmentowe ocieplane, drzwi zewnętrzne stalowe, okna z profili PCV. Wykończenie pomieszczeń - tyki ścian cem.-wap., okładzina z płytek ceramicznych, malowanie farbami wodorozcieńczalnymi odpornymi na zabrudzenie, posadzki - na gruncie betonowe + płytki ceramiczne gres. Dane techniczne budynku: kubatura - 385,00 m 3, powierzchnia uŝytkowa - 61,30 m 2 powierzchnia zabudowy - 89,90 m 2. Budynek wyposaŝony w instalacje wewnętrzne : wod. kan. i elektryczną. Obiekt małej architektury - czerpnia powietrza Przyłącza infrastruktury technicznej: przyłącze wodociągowe wraz z hydrantami p.poŝ do zewnętrznego gaszenia poŝaru, przyłącze kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa wraz z systemem odprowadzenia wód do ziemi, przyłącze energetyczne wewnętrzne (od WLZ do budynku), oświetlenie zewnętrzne terenu. Obiekty zagospodarowania terenu: ogrodzenie terenu wraz ze ścianą oporową, zjazdy z drogi publicznej, drogi wewnętrzne dojazdowe, miejsca postojowe i parkingi, chodniki dla pieszych, zagospodarowanie terenów zielonych. 3. Szczegółowy opis i zakres robót zawarty jest w dokumentacji budowlanej autorstwa firmy Mazowieckie Biuro Projektów MAPRO Sp. z o.o. Płock ul. Dworcowa 2 udostępnionej na stronie - zamówienia publiczne /ogłoszenia przetargów/. 4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 3

4 KaŜdy z wykonawców moŝe złoŝyć ofertę na jedną lub dowolną ilość części pod warunkiem dysponowania osobami spełniającymi warunki. 5. Oznaczanie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): IV. Termin wykonania zamówienia 1. Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia 22 miesiące od dnia podpisania umowy. 2. W przypadku opóźnienia wykonania planowanej inwestycji i przesunięcia terminu jej odbioru końcowego, nadzór będzie obowiązywał do dnia jej zakończenia wraz z jego odbiorem. 3. Miejsce wykonywania zamówienia miejscowość Niemojowice gm. śarnów pow. Opoczyński. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.1 Posiadania wiedzy i doświadczenia. Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, Ŝe wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowy budynku uŝyteczności publicznej w specjalności zgodnej z częścią zamówienia, której oferta dotyczy, o wartości nie mniejszej niŝ: - część I o wartości inwestycji co najmniej ,00 zł - część II, o wartości inwestycji co najmniej ,00 zł - część III, o wartości inwestycji co najmniej ,00 zł - część IV o wartości inwestycji co najmniej ,00 zł 1.2 Potencjał kadrowy Osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą z co najmniej z trzy letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku inspektora nadzoru /tzn. nabył uprawnienia budowlane bez ograniczeń w danej specjalności uprawniające go do pełnienia obowiązku inspektora nadzoru/, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy - prawo budowlane w danej specjalności zgodnie z częścią zamówienia, której dotyczy oferta. /powyŝsze uprawnienia bez ograniczeń nie dotyczą części IV zamówienia tj: specjalności drogowej/ 2. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia wymagany warunek w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia kaŝdy z nich nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Nie moŝe równieŝ podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, o ile podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w rozdziale V specyfikacji Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć wraz z ofertą nw. oświadczenie i dokumenty: 4

5 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 2 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy/treść niniejszego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/ Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalności/branŝy zgodniej z częścią zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie, zgodnie z wymogami Rozdziału V pkt wg załącznika nr 4 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z wymogami Rozdziału V pkt. 1.2 SIWZ - wg załącznika nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu: 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające takŝe listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w Rozdziale V SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający Ŝąda wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt i 1.3. SIWZ, iŝ w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 3. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń wymienionych w pkt i 1.2., które muszą zostać złoŝone w formie oryginału) naleŝy złoŝyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt powyŝej składa dokument wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej iŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Opocznie, Opoczno, ul. Kwiatowa 1 a 2. Faksem: fax ( 44) JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekaŝą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 4. Do kontaktów z Wykonawcami wyznaczone zostały następujące osoby: W sprawach zamówień publicznych: Grzegorz Śpiewak tel. (44)

6 W sprawach technicznych: Sławomir Plewa tel. (44) Kontakt z wymienionymi osobami jest moŝliwy w dni robocze, w godz. urzędowania. VIII. Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium. IX. Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. X. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. 3. Ofertę naleŝy opracować zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach. 4. Oferta musi być sporządzona, w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem czytelnym. 5. Koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty ponosi Wykonawca. 6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. 8. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 8.1 druk oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ 8.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 2 do SIWZ. 8.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art.24 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp. - wg 9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, naleŝy dołączyć pełnomocnictwo potwierdzające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złoŝenia kserokopii pełnomocnictwa musi ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. 10. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy. 12. Wszystkie strony oferty muszą być połączone w sposób trwały, zapobiegający moŝliwości dekompletacji zawartości oferty. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty naleŝy składać w biurze podawczym w Starostwie Powiatowym, ul. Kwiatowa 1a, Opoczno lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn:. Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów część. nie otwierać przed r. o godz. 12:45 2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia r. do godz. 12: Oferta złoŝona po terminie będzie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy bez otwierania. 4. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 6

7 5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złoŝone w sposób i w formie przewidzianej dla złoŝenia oferty, ze stosowną, dodatkową adnotacją na kopercie: ZMIANA/WYCOFANIE. W opakowaniu naleŝy zamieścić oświadczenie Wykonawcy o zmianie lub wycofaniu oferty. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. o godz. 12:45 - sala konferencyjna, Starostwo Powiatowe ul. Kwiatowa 1a, Opoczno. 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 8. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny w złoŝonych ofertach. XII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wszystkie wartości w druku ofertowym winne być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca moŝe zaproponować tylko jedną cenę za poszczególne zadania zamówienia. 3. Cena za poszczególne zadanie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 4. Ceny za poszczególne zadania nie będą podlegały waloryzacji. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości zmiany wynagrodzenia naleŝnego Wykonawcy w przypadku dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia: a) kryterium przyjęte do oceny ofert cena 100% b) cena oferty wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ Druk oferty oceniana będzie w następujący sposób: najniŝsza cena brutto spośród badanych ofert część / cenę brutto badanej oferty część. x 100 c) uzyskana ilość punktów pomnoŝona zostanie przez wagę kryterium, tj. 100% d) obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku 2. Członkowie komisji przetargowej dokonają oceny ofert i zaproponują wybór najkorzystniejszej oferty dla kaŝdej części zgodnie z powyŝszym opisem. 3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczyński, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej. XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający zawrze umowę na daną część z wybranym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeŝeniem punktu 3. Wcześniejsze zawarcie umowy nie jest moŝliwe i niedopuszczalne zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŝona tylko jedna oferta. 4. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których 7

8 mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 5. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym między stronami. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 1. Zamawiający nie będzie Ŝądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVI. Istotne dla stron postanowienia zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego wymagane od Wykonawcy przez Zamawiającego 1. Informacje zawarte we wzorze umowy wg załącznika Nr 6 do SIWZ. 2. Na podstawie art.144 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie. - zmiany danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. XVIII. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 - Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień. 8

9 Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy OFERTA Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony dla zadania Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn:. Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: I. Oferujmy realizację zamówienia po niŝej przedstawionych cenach: Nadzór inwestorski obejmuje następujące specjalności/ branŝe budowlane: L.p. Opis Cena brutto 1. Część I nadzór inwestorski - roboty konstrukcyjno budowlane 2. Część II nadzór inwestorski - roboty sanitarne 3. Część III nadzór inwestorski - roboty elektryczne 4. Część IV nadzór inwestorski - roboty drogowe II. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. III. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ. IV. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. V. Oświadczamy, Ŝe wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. VI. Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców*: (nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy) VII. Oświadczamy, Ŝe sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: * (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja). (data).. (podpis Wykonawcy) 9

10 Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn:. Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów OŚWIADCZENIE Działając zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. a mianowicie: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, 3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Data dnia 2010 r. Uwaga-... (podpis Wykonawcy) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze Oświadczenie... powinno być złoŝone przez kaŝdego z Wykonawców 10

11 Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa Wykonawcy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn:. Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów OŚWIADCZENIE Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Data dnia 2010 r.... (podpis Wykonawcy) Uwaga- Niniejsze Oświadczenie... składa kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a takŝe podmioty na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust. 2bustawy Pzp, wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w Rozdziale V SIWZ, jeŝeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. Zapis zamieszczony w celach informacyjnych- do usunięcia przez Wykonawcę 11

12 Nazwa Wykonawcy: Załącznik nr 4 do SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn:. Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów Wykaz wykonanych robót Wykaz wykonanych usług minimum jedna usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalności z godnej z częścią zamówienia wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie doświadczenia Nazwa i adres Zlecającego Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt.1.1. Rozdziału V SIWZ Wartość Czas realizacji początek koniec Załączamy dokumenty potwierdzające Ŝe wskazane w wykazie usługi zostały wykonane naleŝycie. * Oświadczamy, Ŝe podmioty na doświadczeniu których polegamy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykazując spełnianie warunku o którym mowa w Rozdziale V SIWZ, będą brały udział w realizacji części zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać. Data dnia 2010 r. (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 12

13 Załącznik Nr 5 do SIWZ Nazwa Wykonawcy: WYKAZ OSÓB którymi dysponuje lub dysponować będzie Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn:. Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów Lp. Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca (osoby te są jego pracownikami) Informacja na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz odpowiedzialności Numer uprawnień i nazwa organu, który je wydał Lp. Imiona i nazwiska osób, którymi będzie dysponował wykonawca (osoby te nie są jego pracownikami)* Informację na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz odpowiedzialności Numer uprawnień i nazwa organu, który je wydał *- w przypadku wskazania przez wykonawcę osób, którymi będzie dysponował, do oferty naleŝy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia./art. 26 ust. 2b ustawy Pzp/ zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać Data dnia 2010 r. (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 13

14 Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa ZP Nr / / 2010 Zawarta w dniu......r. w Opocznie pomiędzy Powiatem Opoczyńskim reprezentowanym przez n/w członków Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z siedzibą w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a: Starostę Powiatu Opoczyńskiego.. Wicestarostę Powiatu Opoczyńskiego. zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez:. zwaną/ym dalej Wykonawcą. w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn:. Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów ogłoszonym w BZP nr.. zawiera się umowę o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn:, Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów 2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złoŝoną ofertą pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności 3. Wykonawca oświadcza, iŝ posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz przynaleŝy do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa 2 1. Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia 22 miesiące od dnia podpisania umowy. 2. W przypadku opóźnienia wykonania planowanej inwestycji i przesunięcia terminu jej odbioru końcowego, nadzór będzie obowiązywał do dnia jej zakończenia wraz z jego odbiorem. 3. Miejsce wykonywania zamówienia miejscowość Niemojowice gm. śarnów pow. Opoczyński Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 14

15 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie. 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do uŝytkowania. 4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usuniecie wad, a takŝe kontrolowanie rozliczeń budowy Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Wykonawcy następujące dokumenty: 1) kserokopię decyzji pozwolenia na budowę, 2) projekty budowlane i wykonawcze dotyczące realizacji robót w danej specjalności. 3) przedmiary robót. 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Strony ustalają, Ŝe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie. zł brutto. W przypadku kiedy okres realizacji przekroczy 22 miesiące Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 2. Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało jedna fakturą częściową wystawioną w listopadzie 2011 r. na 50% wynagrodzenia umownego oraz fakturą końcową wystawioną po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego. 3. NaleŜności wynikające z prawidłowo wystawionej faktury częściowej i prawidłowo wystawionej faktury końcowej płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy.. w terminie 30 dni od daty ich doręczenia do siedziby Zamawiającego. 6 Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót będących przedmiotem nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami Prawa Cywilnego Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, raŝącego naruszenia postanowień niniejszej umowy bądź teŝ utraty przez niego uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 2. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca ma prawo Ŝądać wynagrodzenia naleŝnego za przedmiot umowy w części do dnia odstąpienia od umowy. 15

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Gmina Strzelce Opolskie pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie Telefon: 77/404-93-00 do 06, faks. 77/461-22-88. Strona internetowa: http://www.strzelceopolskie.pl Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R.

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Centrum Wodne Laguna, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 NIP 858-18-12-889, REGON 320639728 ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo