III. Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 1

2 Nr sprawy OZ. VII /2010 I. Nazwa i adres zamawiającego Nazwa zamawiającego: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Opocznie Ulica: Kwiatowa 1a Kod: Miejscowość: Opoczno Telefon: 044 / fax: 044 / Strona www: REGON NIP Rodzaj zamawiającego administracja samorządowa II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 1. Opis przedmiotu zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn:. Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów Nadzór inwestorski obejmuje następujące specjalności budowlane: Część I. - roboty konstrukcyjno budowlane Część II. - roboty sanitarne Część III. - roboty elektryczne Część IV. - roboty drogowe 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych planowanej inwestycji obejmuje: Kompleksowa realizacja budowy domu pomocy społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędna do jego prawidłowego funkcjonowania oraz wyposaŝeniem pomieszczeń. Powierzchnia terenu do zagospodarowania wynosi - 1,350 ha, z czego : powierzchnia zabudowy działki ,80 m 2 w tym: dom pomocy społecznej ,90 m 2 budynek gospodarczy - 89,90 m 2 czerpnia powietrza - 4,00 m 2 powierzchnia dróg dojazdowych i parkingów, placów ,00 m 2, powierzchnia dojść pieszych, chodników w patio, schodów, podestów wejściowych zewn. i pochylni - 663,50 m 2 powierzchni działki biologicznie czynnej pozostało ,00 m 2 Obiekty kubaturowe przewidziane do realizacji w ramach planowanej inwestycji : Budynek domu pomocy społecznej przeznaczony do zamieszkania dla 99 dorosłych pensjonariuszy zakwaterowanych w pokojach 1-2- i 3- osobowych wyposaŝonych w łazienki, budynek w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek jednokondygnacyjny mieszczący w swej przestrzeni strefę ogólną administracyjną o pow. 271,68 m 2, strefę socjalną o pow. 109,28m 2, strefę gospodarczą o pow. 210,20m 2, mieszkalną - 2

3 1834,87m 2 oraz zespół Ŝywieniowy o pow. 355,15m 2, którego zadaniem będzie przygotowywanie oraz wydawanie 4 posiłków dziennie dla osób, jak równieŝ świadczenie usług gastronomicznych o charakterze okolicznościowym. Dane techniczne budynku : kubatura ,00 m 3, powierzchnia uŝytkowa ,20 m 2 powierzchnia zabudowy ,00 m 2 Posadowienie budynku na ławach i stopach fundamentowych Ŝelbetowych monolitycznych, ściany fundamentowe Ŝelbetowe monolityczne, konstrukcja ścian nadziemia murowana z pustaków gazobetonowych na zaprawie cienkowarstwowej, ponad to ściany zewnętrzne docieplone warstwą styropianu + tynk cienkowarstwowy silikonowy. Stropy w części z płyt prefabrykowanych kanałowych o wys. 24,5 cm oraz płyt spręŝonych o wys. 26,5 cm z uzupełnieniem wylewkami mono-litycznymi, słupy, podciągi i nadproŝa - monolityczne Ŝelbetowe. Przykrycie budynku stanowi dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie - blacho dachówka powlekana oraz na części papa termozgrzewalna modyfikowana SBS. Stolarka okienna - z profili PCV szklona szybą jednokomorową zespoloną, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne na ciągach komunikacyjnych z profili PCV szklone szybą bezpieczną, drzwi wewnątrzlokalowe do pomieszczeń - drewniane płytowe w okleinie drewnopodobnej. Wykończenie wewnętrzne pomieszczeń sufity podwieszone na korytarzach oraz w pom. strefy administracyjnej, socjalnej, Ŝywieniowej i jadalni w pozostałych pomieszczeniach - tynki wewnętrzne sufitów i ścian cem.- wap. + gładź gipsowa, malowanie farbami wodorozcieńczalnymi na bazie Ŝywicy akrylowej w kolorach pastelowych, sufity na biało. Posadzki - wykładziny rulonowe PCV oraz płytki ceramiczne. Budynek wyposaŝony w wewnętrzne instalacje : wod.-kan., c.o. i c.t., wentylacji mechanicznej, oraz instalacji elektrycznej, telefonicznej, TV-SAT, sygnalizacji przyzywowej, sygnalizacji poŝaru, oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego instalacji odgromowej. Budynek gospodarczy- parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej ścian z gazobetonu posadowionych na ławach fundamentowych monolitycznych Ŝelbetowych. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej (wiązary deskowe), pokrycie blacho dachówką powlekaną. Wrota do pomieszczeń garaŝowych - segmentowe ocieplane, drzwi zewnętrzne stalowe, okna z profili PCV. Wykończenie pomieszczeń - tyki ścian cem.-wap., okładzina z płytek ceramicznych, malowanie farbami wodorozcieńczalnymi odpornymi na zabrudzenie, posadzki - na gruncie betonowe + płytki ceramiczne gres. Dane techniczne budynku: kubatura - 385,00 m 3, powierzchnia uŝytkowa - 61,30 m 2 powierzchnia zabudowy - 89,90 m 2. Budynek wyposaŝony w instalacje wewnętrzne : wod. kan. i elektryczną. Obiekt małej architektury - czerpnia powietrza Przyłącza infrastruktury technicznej: przyłącze wodociągowe wraz z hydrantami p.poŝ do zewnętrznego gaszenia poŝaru, przyłącze kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa wraz z systemem odprowadzenia wód do ziemi, przyłącze energetyczne wewnętrzne (od WLZ do budynku), oświetlenie zewnętrzne terenu. Obiekty zagospodarowania terenu: ogrodzenie terenu wraz ze ścianą oporową, zjazdy z drogi publicznej, drogi wewnętrzne dojazdowe, miejsca postojowe i parkingi, chodniki dla pieszych, zagospodarowanie terenów zielonych. 3. Szczegółowy opis i zakres robót zawarty jest w dokumentacji budowlanej autorstwa firmy Mazowieckie Biuro Projektów MAPRO Sp. z o.o. Płock ul. Dworcowa 2 udostępnionej na stronie - zamówienia publiczne /ogłoszenia przetargów/. 4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 3

4 KaŜdy z wykonawców moŝe złoŝyć ofertę na jedną lub dowolną ilość części pod warunkiem dysponowania osobami spełniającymi warunki. 5. Oznaczanie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): IV. Termin wykonania zamówienia 1. Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia 22 miesiące od dnia podpisania umowy. 2. W przypadku opóźnienia wykonania planowanej inwestycji i przesunięcia terminu jej odbioru końcowego, nadzór będzie obowiązywał do dnia jej zakończenia wraz z jego odbiorem. 3. Miejsce wykonywania zamówienia miejscowość Niemojowice gm. śarnów pow. Opoczyński. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.1 Posiadania wiedzy i doświadczenia. Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, Ŝe wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowy budynku uŝyteczności publicznej w specjalności zgodnej z częścią zamówienia, której oferta dotyczy, o wartości nie mniejszej niŝ: - część I o wartości inwestycji co najmniej ,00 zł - część II, o wartości inwestycji co najmniej ,00 zł - część III, o wartości inwestycji co najmniej ,00 zł - część IV o wartości inwestycji co najmniej ,00 zł 1.2 Potencjał kadrowy Osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą z co najmniej z trzy letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku inspektora nadzoru /tzn. nabył uprawnienia budowlane bez ograniczeń w danej specjalności uprawniające go do pełnienia obowiązku inspektora nadzoru/, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy - prawo budowlane w danej specjalności zgodnie z częścią zamówienia, której dotyczy oferta. /powyŝsze uprawnienia bez ograniczeń nie dotyczą części IV zamówienia tj: specjalności drogowej/ 2. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia wymagany warunek w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia kaŝdy z nich nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Nie moŝe równieŝ podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, o ile podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w rozdziale V specyfikacji Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć wraz z ofertą nw. oświadczenie i dokumenty: 4

5 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 2 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy/treść niniejszego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/ Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalności/branŝy zgodniej z częścią zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie, zgodnie z wymogami Rozdziału V pkt wg załącznika nr 4 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z wymogami Rozdziału V pkt. 1.2 SIWZ - wg załącznika nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu: 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające takŝe listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w Rozdziale V SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający Ŝąda wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt i 1.3. SIWZ, iŝ w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 3. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń wymienionych w pkt i 1.2., które muszą zostać złoŝone w formie oryginału) naleŝy złoŝyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt powyŝej składa dokument wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej iŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Opocznie, Opoczno, ul. Kwiatowa 1 a 2. Faksem: fax ( 44) JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekaŝą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 4. Do kontaktów z Wykonawcami wyznaczone zostały następujące osoby: W sprawach zamówień publicznych: Grzegorz Śpiewak tel. (44)

6 W sprawach technicznych: Sławomir Plewa tel. (44) Kontakt z wymienionymi osobami jest moŝliwy w dni robocze, w godz. urzędowania. VIII. Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium. IX. Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. X. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. 3. Ofertę naleŝy opracować zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach. 4. Oferta musi być sporządzona, w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem czytelnym. 5. Koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty ponosi Wykonawca. 6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. 8. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 8.1 druk oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ 8.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 2 do SIWZ. 8.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art.24 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp. - wg 9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, naleŝy dołączyć pełnomocnictwo potwierdzające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złoŝenia kserokopii pełnomocnictwa musi ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. 10. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy. 12. Wszystkie strony oferty muszą być połączone w sposób trwały, zapobiegający moŝliwości dekompletacji zawartości oferty. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty naleŝy składać w biurze podawczym w Starostwie Powiatowym, ul. Kwiatowa 1a, Opoczno lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn:. Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów część. nie otwierać przed r. o godz. 12:45 2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia r. do godz. 12: Oferta złoŝona po terminie będzie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy bez otwierania. 4. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 6

7 5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złoŝone w sposób i w formie przewidzianej dla złoŝenia oferty, ze stosowną, dodatkową adnotacją na kopercie: ZMIANA/WYCOFANIE. W opakowaniu naleŝy zamieścić oświadczenie Wykonawcy o zmianie lub wycofaniu oferty. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. o godz. 12:45 - sala konferencyjna, Starostwo Powiatowe ul. Kwiatowa 1a, Opoczno. 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 8. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny w złoŝonych ofertach. XII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wszystkie wartości w druku ofertowym winne być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca moŝe zaproponować tylko jedną cenę za poszczególne zadania zamówienia. 3. Cena za poszczególne zadanie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 4. Ceny za poszczególne zadania nie będą podlegały waloryzacji. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości zmiany wynagrodzenia naleŝnego Wykonawcy w przypadku dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia: a) kryterium przyjęte do oceny ofert cena 100% b) cena oferty wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ Druk oferty oceniana będzie w następujący sposób: najniŝsza cena brutto spośród badanych ofert część / cenę brutto badanej oferty część. x 100 c) uzyskana ilość punktów pomnoŝona zostanie przez wagę kryterium, tj. 100% d) obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku 2. Członkowie komisji przetargowej dokonają oceny ofert i zaproponują wybór najkorzystniejszej oferty dla kaŝdej części zgodnie z powyŝszym opisem. 3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczyński, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej. XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający zawrze umowę na daną część z wybranym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeŝeniem punktu 3. Wcześniejsze zawarcie umowy nie jest moŝliwe i niedopuszczalne zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŝona tylko jedna oferta. 4. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których 7

8 mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 5. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym między stronami. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 1. Zamawiający nie będzie Ŝądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVI. Istotne dla stron postanowienia zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego wymagane od Wykonawcy przez Zamawiającego 1. Informacje zawarte we wzorze umowy wg załącznika Nr 6 do SIWZ. 2. Na podstawie art.144 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie. - zmiany danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. XVIII. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 - Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień. 8

9 Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy OFERTA Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony dla zadania Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn:. Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: I. Oferujmy realizację zamówienia po niŝej przedstawionych cenach: Nadzór inwestorski obejmuje następujące specjalności/ branŝe budowlane: L.p. Opis Cena brutto 1. Część I nadzór inwestorski - roboty konstrukcyjno budowlane 2. Część II nadzór inwestorski - roboty sanitarne 3. Część III nadzór inwestorski - roboty elektryczne 4. Część IV nadzór inwestorski - roboty drogowe II. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. III. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ. IV. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. V. Oświadczamy, Ŝe wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. VI. Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców*: (nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy) VII. Oświadczamy, Ŝe sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: * (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja). (data).. (podpis Wykonawcy) 9

10 Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn:. Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów OŚWIADCZENIE Działając zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. a mianowicie: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, 3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Data dnia 2010 r. Uwaga-... (podpis Wykonawcy) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze Oświadczenie... powinno być złoŝone przez kaŝdego z Wykonawców 10

11 Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa Wykonawcy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn:. Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów OŚWIADCZENIE Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Data dnia 2010 r.... (podpis Wykonawcy) Uwaga- Niniejsze Oświadczenie... składa kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a takŝe podmioty na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust. 2bustawy Pzp, wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w Rozdziale V SIWZ, jeŝeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. Zapis zamieszczony w celach informacyjnych- do usunięcia przez Wykonawcę 11

12 Nazwa Wykonawcy: Załącznik nr 4 do SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn:. Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów Wykaz wykonanych robót Wykaz wykonanych usług minimum jedna usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalności z godnej z częścią zamówienia wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie doświadczenia Nazwa i adres Zlecającego Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt.1.1. Rozdziału V SIWZ Wartość Czas realizacji początek koniec Załączamy dokumenty potwierdzające Ŝe wskazane w wykazie usługi zostały wykonane naleŝycie. * Oświadczamy, Ŝe podmioty na doświadczeniu których polegamy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykazując spełnianie warunku o którym mowa w Rozdziale V SIWZ, będą brały udział w realizacji części zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać. Data dnia 2010 r. (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 12

13 Załącznik Nr 5 do SIWZ Nazwa Wykonawcy: WYKAZ OSÓB którymi dysponuje lub dysponować będzie Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn:. Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów Lp. Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca (osoby te są jego pracownikami) Informacja na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz odpowiedzialności Numer uprawnień i nazwa organu, który je wydał Lp. Imiona i nazwiska osób, którymi będzie dysponował wykonawca (osoby te nie są jego pracownikami)* Informację na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz odpowiedzialności Numer uprawnień i nazwa organu, który je wydał *- w przypadku wskazania przez wykonawcę osób, którymi będzie dysponował, do oferty naleŝy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia./art. 26 ust. 2b ustawy Pzp/ zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać Data dnia 2010 r. (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 13

14 Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa ZP Nr / / 2010 Zawarta w dniu......r. w Opocznie pomiędzy Powiatem Opoczyńskim reprezentowanym przez n/w członków Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z siedzibą w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a: Starostę Powiatu Opoczyńskiego.. Wicestarostę Powiatu Opoczyńskiego. zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez:. zwaną/ym dalej Wykonawcą. w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn:. Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów ogłoszonym w BZP nr.. zawiera się umowę o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn:, Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice gm. śarnów 2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złoŝoną ofertą pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności 3. Wykonawca oświadcza, iŝ posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz przynaleŝy do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa 2 1. Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia 22 miesiące od dnia podpisania umowy. 2. W przypadku opóźnienia wykonania planowanej inwestycji i przesunięcia terminu jej odbioru końcowego, nadzór będzie obowiązywał do dnia jej zakończenia wraz z jego odbiorem. 3. Miejsce wykonywania zamówienia miejscowość Niemojowice gm. śarnów pow. Opoczyński Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 14

15 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie. 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do uŝytkowania. 4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usuniecie wad, a takŝe kontrolowanie rozliczeń budowy Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Wykonawcy następujące dokumenty: 1) kserokopię decyzji pozwolenia na budowę, 2) projekty budowlane i wykonawcze dotyczące realizacji robót w danej specjalności. 3) przedmiary robót. 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Strony ustalają, Ŝe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie. zł brutto. W przypadku kiedy okres realizacji przekroczy 22 miesiące Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 2. Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało jedna fakturą częściową wystawioną w listopadzie 2011 r. na 50% wynagrodzenia umownego oraz fakturą końcową wystawioną po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego. 3. NaleŜności wynikające z prawidłowo wystawionej faktury częściowej i prawidłowo wystawionej faktury końcowej płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy.. w terminie 30 dni od daty ich doręczenia do siedziby Zamawiającego. 6 Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót będących przedmiotem nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami Prawa Cywilnego Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, raŝącego naruszenia postanowień niniejszej umowy bądź teŝ utraty przez niego uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 2. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca ma prawo Ŝądać wynagrodzenia naleŝnego za przedmiot umowy w części do dnia odstąpienia od umowy. 15

16 8 1. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w 5 ust Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyŝszającego wysokość zastrzeŝonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną za kaŝdy przypadek nieuczestniczenia inspektora nadzoru, wymienionego w 5 ust.1 niniejszej umowy, w komisjach odbiorów gwarancyjnych w wysokości 0,5 wynagrodzenia określonego w 5 ust Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z naleŝności Wykonawcy. 9 Kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego. 10 Zmiana postanowień niniejszej umowy moŝe nastąpić za zgodą stron na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana umowy pod rygorem niewaŝności musi być dokonana w formie pisemnej. 11 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr. 16 poz. 93 z póź. zm), oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania Cywilnego (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr. 43 poz. 296 z póŝ. zm) oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 12 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca: 16

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: DPS.III/K-g/1436/2010 Tyszowce, dnia 29 października 2010rr. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków 1.Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach ul. Wielka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Pabianice: Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach uŝyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I - w tym: Zespół Szkół Nr 2 - docieplenie ścian Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730. Warszawa: Wykonanie remontu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku K Instytutu Techniki Budowlanej Al. W. Korfantego 191 w Katowicach. Numer ogłoszenia: 168976-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) znak sprawy OEIIZK:1/78110/2007/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730. Warszawa: Remont ścian zewnętrznych z dociepleniem, remont pokrycia stropodachów z dociepleniem budynków G1 i G-w Instytucie techniki Budowlanej ul.ksawerów 21 w Warszawie Numer ogłoszenia: 176680-2012;

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Budowa chodnika wraz ze zjazdami oraz regulacją

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010. Rzeszów: Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Rzeszowie realizowanego w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Numer ogłoszenia: 157262-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania: PN-47/06 Zamawiający: Gmina Mikołów ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400 strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600.

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl/page/83,zamówienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie projektów organizacji

Bardziej szczegółowo

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 7 2011-10-06 09:43 Wrocław: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań: Zadanie 1: Remont elewacji oraz dachu wraz z zagospodarowaniem terenu przy D.S. Słowianka i Parawanowiec przy pl. Grunwaldzkim

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

mazowieckie, tel. 783 830 384, 22 474 47 44, faks 22 473 34 22, 22 474 40 39.

mazowieckie, tel. 783 830 384, 22 474 47 44, faks 22 473 34 22, 22 474 40 39. Warszawa: Remont skrzydła pomieszczeń biurowych na parterze w budynku Centrali Spółki Przewozy Regionalne spółka zo.o. z/s w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 5 Numer ogłoszenia: 69868-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w Leszczach gm. Kłodawa, woj. wielkopolskie: Część I - Wymiana pokrycia dachowego (eternit) oraz elementów konstrukcji

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora.pl/ Zielona Góra: Świadczenie usług opieki dziennej nad dziećmi w czasie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z badania ksiąg wieczystych Dominów gm. Głusk 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dnia 26.08.2009r. ZDM.- 7/Z/09 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

usługa publikacji - wydanie Leksykonu architektury Wrocławia. Leksykon Wrocławia zawierać będzie

usługa publikacji - wydanie Leksykonu architektury Wrocławia. Leksykon Wrocławia zawierać będzie Wrocław: Usługa publikacji - wydanie leksykonu architektury Wrocławia Numer ogłoszenia: 258977-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Konserwacja, serwis urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji,

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniŝej równowartości 30 000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert na sporządzenie świadectwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../...

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... (rok zawarcia) W dniu... w............. pomiędzy... zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lodzkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lodzkie.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lodzkie.pl Łódź: Organizacja i przeprowadzenie warsztatów nt. pszczelarstwa,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogatynia: Remonty kanalizacji deszczowej oraz remonty i wymiana urządzeń odwadniających Numer ogłoszenia: 66075-2010; data zamieszczenia: 25.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym: Wrocław 19. listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Powszechne usługi telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Legnica: Budowa Cmentarza komunalnego- I etap : droga dojazdowa, Krematorium,Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne Numer ogłoszenia: 238044-2009; data zamieszczenia: 14.07.2009

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubski Dom Kultury w Lubsku, pl. Jana Pawła II 1, 68-300 Lubsko, woj. lubuskie, tel. 0-68 372 05 21, faks 0-68 372 08 91.

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubski Dom Kultury w Lubsku, pl. Jana Pawła II 1, 68-300 Lubsko, woj. lubuskie, tel. 0-68 372 05 21, faks 0-68 372 08 91. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lubsko.pl Lubsko: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000,00 PLN dla Lubskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Kraków: Dostawa systemu centralnego backupu i oprogramowania statystycznego: zestaw medyczny. Numer ogłoszenia: 162327-2011; data zamieszczenia: 10.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, śołędowo 86-031 Osielsko NIP: 953-00-00-171 Tel. (052) 328-26-00 fax. (052) 328-26-01 2.Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/47/2015 Wrocław, dnia 30 października 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zał. nr 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zał. nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zał. nr 2 zawartej w Krakowie w dniu... roku, pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1. modernizacji czterech łazienek i dwóch sanitariatów w szpitalu w Oleśnicy oraz dwóch łazienek w szpitalu w Sycowie z dostosowaniem ich dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Umowa nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Umowa nr Druk Nr 5 (wzór umowy) Z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo