Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D"

Transkrypt

1 IZBA CELNA w KIELCACH Kielce, ul. Wesoła 56 tel. (0-41) ; faks: (041) Kielce, dn r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: ogłoszonego przez Izbę Celną w Kielcach przetargu nieograniczonego na Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D Zatwierdził: Paweł Guzik p.o. Dyrektor Izby Celnej w Kielcach

2 I. INFORMACJE OGÓLNE WLO /2007 Zamawiający, Izba Celna w Kielcach ul. Wesoła 56, zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień, których wartość nie przekracza euro, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz z późn. zm.), na: wykonanie robót budowlanych CPV II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D 1. Przedmiotem robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem są n/w prace ogólnobudowlane: - remont holi piętro II, I, i parter - remont schodów wewnętrznych, - wymiana balustrad, - remont pokoi pierwszego piętra i parteru, - wymiana ściany przeszklonej wiatrołapu wraz z drzwiami 2. Roboty naleŝy wykonać zgodnie z kosztorysem ślepym (zał. Nr 6 do do siwz), Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 5 do siwz), przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, polskimi normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz warunkami określonymi w projekcie umowy (zał. Nr 3 do siwz). 3. Przed przygotowaniem i złoŝeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji robót. 4. Roboty winny być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 5. Roboty będą realizowane w czynnym obiekcie, pracującym w godzinach i nie mogą utrudniać prawidłowej działalności Urzędu Celnego. 6. Oferowana cena jest ostateczna i nie podlega zmianom przez cały okres realizacji robót. W kosztorysie ofertowym wykonawca winien uwzględnić wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, niezbędne do realizacji całego zadania. 7. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do siwz jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 2

3 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA WLO /2007 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie od zawarcia umowy z Zamawiającym do dnia r. IV. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciw- 3

4 ko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŝ wykonawców którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2; 2) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4

5 3) nie złoŝyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3; 4) nie wnieśli wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) udzielą minimum 36-miesięcznej rękojmi na roboty objęte przedmiotem zamówienia, 2) w okresie 5 lat przed wszczęciem postępowania wykonali co najmniej 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, polegającym na remoncie wewnętrznym budynków, 3) dysponują pracownikiem posiadającym wymagane uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynaleŝności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego); 4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 5) dokonają wizji lokalnej terenu przeznaczonego do prowadzenia robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 6) wykonają przedmiot zamówienia w terminie wymaganym niniejszą siwz, 7) spełnią warunki określone w siwz. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o załączone do oferty dokumenty. V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca przygotuje i złoŝy ofertę w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Przed przygotowaniem oferty wykonawca winien sprawdzić zgodność kosztorysu ślepego (stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ) ze stanem faktycznym, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości powinien zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie. Integralną częścią kosztorysu ślepego jest zestawienie materiałów inwestora Nr 1. Oferta winna uwzględniać wykorzystanie materiałów inwestora wymienionych w zestawieniu Nr Zamawiający nie dopuszcza złoŝenia oferty częściowej. 4. KaŜdy wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie przez danego wykonawcę więcej niŝ jednej oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez tego wykonawcę. 5. Zamawiający nie dopuszcza złoŝenia oferty wariantowej. 6. Ofertę naleŝy przygotować na lub w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji oraz na podstawie kosztorysu ślepego (zał. nr 6 do siwz). 5

6 7. Oferta musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim oraz być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy. 8. Zaleca się aby treść oferty została napisana na maszynie do pisania lub w formie wydruku komputerowego. 9. Wszystkie wymagane w ofercie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym, muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 10. Ofertę naleŝy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: Oferta na wykonanie robót budowlanych - nie otwierać przed dniem roku, do godz Na wewnętrznej kopercie naleŝy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umoŝliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 11. Dla uzyskania waŝności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji dokumety. 12. Dokumenty, których Ŝąda zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca jest reprezentowany przez więcej niŝ jedną osobę, zamawiający dopuszcza moŝliwość poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem przez jedną z tych osób. 13. W przypadku gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający będzie miał prawo w wyznaczonym terminie Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 15. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i podpisane. 16. Wykonawca musi wskazać w ofercie te części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw podwykonawców. 17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy o zamówienie publiczne. W przypadku oferty składanej wspólnie, oferta winna zawierać umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie oraz dokumenty wskazane w rozdz. VI pkt. 3, 4 (o ile dotyczy - 5, 6) siwz dla kaŝdego partnera z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 18. Wykonawca składając ofertę moŝe, na podst. art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one 6

7 udostępniane. W/w zastrzeŝeniu nie podlegają informacje, które zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych podawane są do wiadomości podczas otwarcia ofert. 19. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty wymaga złoŝenia nowej i wycofania pierwotnej. Wycofania oferty dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy. VI. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Kosztorys ofertowy. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca prowadzący działalność w formie spółki cywilnej winien dołączyć dokument określający zasady reprezentacji spółki. 5. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7. Dokument potwierdzający, Ŝe osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiada odpowiednie uprawnienia do pełnienia tej funkcji oraz aktualne zaświadczenie o przynaleŝności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego. 8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 9. Oświadczenie wykonawcy, Ŝe dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji robót. 7

8 10. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, Ŝe te roboty zostały wykonane naleŝycie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz. ZłoŜenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzącego postępowanie spowoduje wykluczenie wykonawcy na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. VII. WYBÓR OFERTY 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 6) zawiera omyłki rachunkowe, których nie moŝna poprawić na podst. art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 8) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Lp. KRYTERIUM RANGA 1. Cena 100% 3. Ocena ofert będzie dokonana według następujących zasad: 3.1 Wartość punktowa ceny będzie obliczona wg wzoru: C n X c = x R C of 8

9 Gdzie: X c C n C of R - wartość punktowa ceny - najniŝsza oferowana cena - cena oferty ocenianej - ranga wartość procentowa za to kryterium 3.2. Cenę oferty stanowi cena brutto, która musi być wyraŝona w polskich złotych Cena oferty jest ryczałtowa, winna być obliczona metodą szczegółową na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej (przedmiar robót). Dla metody kalkulacji szczegółowej zaleca się przyjęcie formuły wg punktu ppkt. 2 Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych wydanych przez Stowarzyszenie Kosztorysów Budowlanych w 2005r. a) w kosztorysie ofertowym wykonawca winien uwzględnić wszelkie roboty podstawowe i towarzyszące. b) ceny jednostkowe winny być określone przez wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych oferowanych upustów Cena oferty jest ostateczna i nie ulegnie zmianom przez cały czas realizacji umowy oraz uwzględnia wszystkie czynności niezbędne do prawidłowej realizacji zadania Przyjmuje się, Ŝe pozycje nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym zostały ujęte w innej pozycji. 4. Ocenę końcową oferty stanowi ilość punktów uzyskanych za kryterium cena. 5. Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (zgodnie z dyspozycją art. 88 ustawy), niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty. 6. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia r. (Dz.U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami); spełnia wszystkie wymagania określone w siwz; została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. VIII. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdz. V niniejszej specyfikacji naleŝy złoŝyć do dnia r. do godz w Sekretariacie Izby Celnej w Kielcach, Kielce, ul. Wesoła Oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 9

10 4. O sposobie dostarczenia oferty decyduje wykonawca. Wykonawca winien we własnym interesie w taki sposób dostarczyć przesyłkę, aby dotarła pod wskazany adres w wyznaczonym terminie i nie uległa uszkodzeniu, zniszczeniu lub zagubieniu. IX. ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 1. Wykonawca moŝe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z siwz, sposobem przygotowania i złoŝenia oferty. 2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, Ŝe zapytanie wpłynęło do zamawiającego nie mniej niŝ 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pytań dotyczących prowadzonego postępowania oraz informacji: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: W tych przypadkach korespondencję uwaŝa się za złoŝoną w terminie, jeŝeli jej treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 4. Do kontaktowania się z wykonawcami upowaŝniony jest: Pan Mirosław Gajos tel. (041) , w godz fax.: (041) X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wadium. XI. TRYB WPROWADZANIA ZMIAN SIWZ W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający w kaŝdym czasie przed upływem terminu składania ofert moŝe zmodyfikować treść siwz. O dokonanej zmianie zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, którym przekazano specyfikację oraz zamieści ją na stronie internetowej. W przypadku, gdy dokonana modyfikacja będzie powodować konieczność wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert o czas niezbędny do ich wprowadzenia. XII. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10

11 XIII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT WLO / Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w Izbie Celnej w Kielcach, ul. Wesoła 56 pok. 6 w dniu r. o godz Wykonawca moŝe być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami. 3. Na wniosek wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, zamawiający przekaŝe informacje o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZ- NEGO 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, przystępuje do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 2. Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera projekt umowy (zał. Nr 3 do siwz). Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy. XV. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Przed upływem terminu składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej przysługują równieŝ organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść protest do zamawiającego. 4. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 11

12 5. Protest dotyczący treści ogłoszenia a takŝe postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia siwz na stronie internetowej: lub na stronach portalu internetowego UZP jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 w/w ustawy. 7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 9. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestów, dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień siwz, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 10. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie. 11. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeŝeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszcza go równieŝ na stronie internetowej: 12. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie. 13. Szczegóły dotyczące protestów i odwołań zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163). ZAŁĄCZNIKI: 1. Formularz oferty zał. Nr Wzór oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zał. Nr Projekt umowy zał. Nr Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat zał. Nr Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych zał. Nr Kosztorys ślepy zał. Nr 6. 12

13 FORMULARZ OFERTY Zał. Nr 1 do SIWZ Nazwa Wykonawcy Adres/siedziba... tel / fax... Przedkładam ofertę mojej firmy na przetarg nieograniczony ogłoszony r. przez Izbę Celną w Kielcach, którego przedmiotem jest: Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D I. Oferujemy wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w siwz za : Cena oferty (brutto)...zł słownie zł... w tym stawka podatku VAT... %, kwota... zł Ceną oferty jest cena ryczałtowa, która nie podlega zmianom. Szczegółowy wykaz cen jednostkowych zawiera kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszej oferty. II. Oświadczamy, Ŝe: 1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń, 2. uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz, 3. zawarte w siwz warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w siwz i ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 4. przeprowadziliśmy wizję lokalną w miejscu realizacji robót. 13

14 III. Oferowane warunki rozliczenia się zamawiającego z wykonawcą, okres rękojmi, termin realizacji zamówienia: 1. Zapłata za wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zostanie dokonana na konto:... jednorazowo, w terminie 21 dni od daty podpisania protokółu odbioru końcowego robót i złoŝenia faktury Zamawiającemu. 2. Oferowany okres rękojmi na roboty objęte przedmiotem zamówienia wynosi (min. 36 miesiące)... m-cy. 3. Termin realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy do r. IV. Części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (naleŝy wskazać części oraz podać nazwę podwykonawcy) V. Załącznikami do niniejszej oferty są: str str str str str str str str.... Miejscowość... data (pieczątka i podpis wykonawcy) 14

15 Pieczęć wykonawcy WLO /2007 Zał. Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych ja (imię i nazwisko)... reprezentując firmę (nazwa firmy)... jako upowaŝniony na piśmie, lub wpisany w rejestrze... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Miejscowość..., dnia r.... (pieczęć i podpis wykonawcy) 15

16 UMOWA na wykonanie robót budowlanych Zał. Nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu. pomiędzy Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez : Pawła Guzika p.o. Dyrektora Izby Celnej w Kielcach a: NIP:, Regon:, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w.,... pod numerem KRS:. kapitał zakładowy:. reprezentowaną przez:.. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. łącznie zwanymi dalej Stronami, o następującej treści: 1 Zamawiający na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163) zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania REMONT HOLI WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ I POKOI W BUDYNKU URZĘDU CELNEGO W KIELCACH, ul. ŚCIEGIENNEGO 264D 2 1.Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy. 2.Wykonawca oświadcza, Ŝe dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji robót i brał ją pod uwagę przy ustaleniu wynagrodzenia.

17 3 1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z wybraną w drodze przetargu ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu. 2. Wartość przedmiotu umowy ustala się na... zł (słownie:... 00/100 brutto), zwana dalej wynagrodzeniem. Wynagrodzenie obejmuje naleŝny podatek VAT w wysokości... zł (słownie:...). 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 jest ceną za wykonanie całego zamówienia obejmującego wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 5. Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy: - rozpoczęcie -... dzień przekazania terenu robót, - zakończenie Teren robót Zamawiający przekaŝe Wykonawcy protokolarnie w ciągu 2 dni po zawarciu umowy Nadzór inwestorski będzie prowadzić Izba Celna w Kielcach, a w jej imieniu inspektor nadzoru w osobie... Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.). Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy. 2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy w osobie:... Kierownik budowy posiada uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.) oraz aktualne zaświadczenie o przynaleŝności do okręgowej izby inŝynierów budownictwa Nr... z dnia... 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP 3410/10/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 206 000 EURO na Wykonanie wielobranŝowej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY. Projekt budowy Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Woli Rasztowskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY. Projekt budowy Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Woli Rasztowskiej ZP-341/15/09 Urząd Gminy Klembów ul. Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Projekt budowy Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Woli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - którego wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 206 tys. euro prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo