Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D"

Transkrypt

1 IZBA CELNA w KIELCACH Kielce, ul. Wesoła 56 tel. (0-41) ; faks: (041) Kielce, dn r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: ogłoszonego przez Izbę Celną w Kielcach przetargu nieograniczonego na Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D Zatwierdził: Paweł Guzik p.o. Dyrektor Izby Celnej w Kielcach

2 I. INFORMACJE OGÓLNE WLO /2007 Zamawiający, Izba Celna w Kielcach ul. Wesoła 56, zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień, których wartość nie przekracza euro, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz z późn. zm.), na: wykonanie robót budowlanych CPV II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D 1. Przedmiotem robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem są n/w prace ogólnobudowlane: - remont holi piętro II, I, i parter - remont schodów wewnętrznych, - wymiana balustrad, - remont pokoi pierwszego piętra i parteru, - wymiana ściany przeszklonej wiatrołapu wraz z drzwiami 2. Roboty naleŝy wykonać zgodnie z kosztorysem ślepym (zał. Nr 6 do do siwz), Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 5 do siwz), przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, polskimi normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz warunkami określonymi w projekcie umowy (zał. Nr 3 do siwz). 3. Przed przygotowaniem i złoŝeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji robót. 4. Roboty winny być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 5. Roboty będą realizowane w czynnym obiekcie, pracującym w godzinach i nie mogą utrudniać prawidłowej działalności Urzędu Celnego. 6. Oferowana cena jest ostateczna i nie podlega zmianom przez cały okres realizacji robót. W kosztorysie ofertowym wykonawca winien uwzględnić wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, niezbędne do realizacji całego zadania. 7. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do siwz jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 2

3 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA WLO /2007 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie od zawarcia umowy z Zamawiającym do dnia r. IV. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciw- 3

4 ko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŝ wykonawców którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2; 2) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4

5 3) nie złoŝyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3; 4) nie wnieśli wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) udzielą minimum 36-miesięcznej rękojmi na roboty objęte przedmiotem zamówienia, 2) w okresie 5 lat przed wszczęciem postępowania wykonali co najmniej 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, polegającym na remoncie wewnętrznym budynków, 3) dysponują pracownikiem posiadającym wymagane uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynaleŝności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego); 4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 5) dokonają wizji lokalnej terenu przeznaczonego do prowadzenia robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 6) wykonają przedmiot zamówienia w terminie wymaganym niniejszą siwz, 7) spełnią warunki określone w siwz. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o załączone do oferty dokumenty. V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca przygotuje i złoŝy ofertę w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Przed przygotowaniem oferty wykonawca winien sprawdzić zgodność kosztorysu ślepego (stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ) ze stanem faktycznym, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości powinien zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie. Integralną częścią kosztorysu ślepego jest zestawienie materiałów inwestora Nr 1. Oferta winna uwzględniać wykorzystanie materiałów inwestora wymienionych w zestawieniu Nr Zamawiający nie dopuszcza złoŝenia oferty częściowej. 4. KaŜdy wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie przez danego wykonawcę więcej niŝ jednej oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez tego wykonawcę. 5. Zamawiający nie dopuszcza złoŝenia oferty wariantowej. 6. Ofertę naleŝy przygotować na lub w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji oraz na podstawie kosztorysu ślepego (zał. nr 6 do siwz). 5

6 7. Oferta musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim oraz być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy. 8. Zaleca się aby treść oferty została napisana na maszynie do pisania lub w formie wydruku komputerowego. 9. Wszystkie wymagane w ofercie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym, muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 10. Ofertę naleŝy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: Oferta na wykonanie robót budowlanych - nie otwierać przed dniem roku, do godz Na wewnętrznej kopercie naleŝy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umoŝliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 11. Dla uzyskania waŝności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji dokumety. 12. Dokumenty, których Ŝąda zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca jest reprezentowany przez więcej niŝ jedną osobę, zamawiający dopuszcza moŝliwość poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem przez jedną z tych osób. 13. W przypadku gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający będzie miał prawo w wyznaczonym terminie Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 15. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i podpisane. 16. Wykonawca musi wskazać w ofercie te części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw podwykonawców. 17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy o zamówienie publiczne. W przypadku oferty składanej wspólnie, oferta winna zawierać umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie oraz dokumenty wskazane w rozdz. VI pkt. 3, 4 (o ile dotyczy - 5, 6) siwz dla kaŝdego partnera z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 18. Wykonawca składając ofertę moŝe, na podst. art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one 6

7 udostępniane. W/w zastrzeŝeniu nie podlegają informacje, które zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych podawane są do wiadomości podczas otwarcia ofert. 19. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty wymaga złoŝenia nowej i wycofania pierwotnej. Wycofania oferty dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy. VI. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Kosztorys ofertowy. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca prowadzący działalność w formie spółki cywilnej winien dołączyć dokument określający zasady reprezentacji spółki. 5. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7. Dokument potwierdzający, Ŝe osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiada odpowiednie uprawnienia do pełnienia tej funkcji oraz aktualne zaświadczenie o przynaleŝności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego. 8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 9. Oświadczenie wykonawcy, Ŝe dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji robót. 7

8 10. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, Ŝe te roboty zostały wykonane naleŝycie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz. ZłoŜenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzącego postępowanie spowoduje wykluczenie wykonawcy na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. VII. WYBÓR OFERTY 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 6) zawiera omyłki rachunkowe, których nie moŝna poprawić na podst. art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 8) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Lp. KRYTERIUM RANGA 1. Cena 100% 3. Ocena ofert będzie dokonana według następujących zasad: 3.1 Wartość punktowa ceny będzie obliczona wg wzoru: C n X c = x R C of 8

9 Gdzie: X c C n C of R - wartość punktowa ceny - najniŝsza oferowana cena - cena oferty ocenianej - ranga wartość procentowa za to kryterium 3.2. Cenę oferty stanowi cena brutto, która musi być wyraŝona w polskich złotych Cena oferty jest ryczałtowa, winna być obliczona metodą szczegółową na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej (przedmiar robót). Dla metody kalkulacji szczegółowej zaleca się przyjęcie formuły wg punktu ppkt. 2 Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych wydanych przez Stowarzyszenie Kosztorysów Budowlanych w 2005r. a) w kosztorysie ofertowym wykonawca winien uwzględnić wszelkie roboty podstawowe i towarzyszące. b) ceny jednostkowe winny być określone przez wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych oferowanych upustów Cena oferty jest ostateczna i nie ulegnie zmianom przez cały czas realizacji umowy oraz uwzględnia wszystkie czynności niezbędne do prawidłowej realizacji zadania Przyjmuje się, Ŝe pozycje nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym zostały ujęte w innej pozycji. 4. Ocenę końcową oferty stanowi ilość punktów uzyskanych za kryterium cena. 5. Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (zgodnie z dyspozycją art. 88 ustawy), niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty. 6. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia r. (Dz.U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami); spełnia wszystkie wymagania określone w siwz; została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. VIII. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdz. V niniejszej specyfikacji naleŝy złoŝyć do dnia r. do godz w Sekretariacie Izby Celnej w Kielcach, Kielce, ul. Wesoła Oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 9

10 4. O sposobie dostarczenia oferty decyduje wykonawca. Wykonawca winien we własnym interesie w taki sposób dostarczyć przesyłkę, aby dotarła pod wskazany adres w wyznaczonym terminie i nie uległa uszkodzeniu, zniszczeniu lub zagubieniu. IX. ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 1. Wykonawca moŝe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z siwz, sposobem przygotowania i złoŝenia oferty. 2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, Ŝe zapytanie wpłynęło do zamawiającego nie mniej niŝ 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pytań dotyczących prowadzonego postępowania oraz informacji: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: W tych przypadkach korespondencję uwaŝa się za złoŝoną w terminie, jeŝeli jej treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 4. Do kontaktowania się z wykonawcami upowaŝniony jest: Pan Mirosław Gajos tel. (041) , w godz fax.: (041) X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wadium. XI. TRYB WPROWADZANIA ZMIAN SIWZ W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający w kaŝdym czasie przed upływem terminu składania ofert moŝe zmodyfikować treść siwz. O dokonanej zmianie zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, którym przekazano specyfikację oraz zamieści ją na stronie internetowej. W przypadku, gdy dokonana modyfikacja będzie powodować konieczność wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert o czas niezbędny do ich wprowadzenia. XII. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10

11 XIII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT WLO / Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w Izbie Celnej w Kielcach, ul. Wesoła 56 pok. 6 w dniu r. o godz Wykonawca moŝe być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami. 3. Na wniosek wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, zamawiający przekaŝe informacje o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZ- NEGO 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, przystępuje do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 2. Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera projekt umowy (zał. Nr 3 do siwz). Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy. XV. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Przed upływem terminu składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej przysługują równieŝ organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść protest do zamawiającego. 4. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 11

12 5. Protest dotyczący treści ogłoszenia a takŝe postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia siwz na stronie internetowej: lub na stronach portalu internetowego UZP jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 w/w ustawy. 7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 9. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestów, dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień siwz, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 10. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie. 11. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeŝeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszcza go równieŝ na stronie internetowej: 12. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie. 13. Szczegóły dotyczące protestów i odwołań zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163). ZAŁĄCZNIKI: 1. Formularz oferty zał. Nr Wzór oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zał. Nr Projekt umowy zał. Nr Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat zał. Nr Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych zał. Nr Kosztorys ślepy zał. Nr 6. 12

13 FORMULARZ OFERTY Zał. Nr 1 do SIWZ Nazwa Wykonawcy Adres/siedziba... tel / fax... Przedkładam ofertę mojej firmy na przetarg nieograniczony ogłoszony r. przez Izbę Celną w Kielcach, którego przedmiotem jest: Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D I. Oferujemy wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w siwz za : Cena oferty (brutto)...zł słownie zł... w tym stawka podatku VAT... %, kwota... zł Ceną oferty jest cena ryczałtowa, która nie podlega zmianom. Szczegółowy wykaz cen jednostkowych zawiera kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszej oferty. II. Oświadczamy, Ŝe: 1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń, 2. uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz, 3. zawarte w siwz warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w siwz i ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 4. przeprowadziliśmy wizję lokalną w miejscu realizacji robót. 13

14 III. Oferowane warunki rozliczenia się zamawiającego z wykonawcą, okres rękojmi, termin realizacji zamówienia: 1. Zapłata za wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zostanie dokonana na konto:... jednorazowo, w terminie 21 dni od daty podpisania protokółu odbioru końcowego robót i złoŝenia faktury Zamawiającemu. 2. Oferowany okres rękojmi na roboty objęte przedmiotem zamówienia wynosi (min. 36 miesiące)... m-cy. 3. Termin realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy do r. IV. Części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (naleŝy wskazać części oraz podać nazwę podwykonawcy) V. Załącznikami do niniejszej oferty są: str str str str str str str str.... Miejscowość... data (pieczątka i podpis wykonawcy) 14

15 Pieczęć wykonawcy WLO /2007 Zał. Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych ja (imię i nazwisko)... reprezentując firmę (nazwa firmy)... jako upowaŝniony na piśmie, lub wpisany w rejestrze... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Miejscowość..., dnia r.... (pieczęć i podpis wykonawcy) 15

16 UMOWA na wykonanie robót budowlanych Zał. Nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu. pomiędzy Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez : Pawła Guzika p.o. Dyrektora Izby Celnej w Kielcach a: NIP:, Regon:, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w.,... pod numerem KRS:. kapitał zakładowy:. reprezentowaną przez:.. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. łącznie zwanymi dalej Stronami, o następującej treści: 1 Zamawiający na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163) zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania REMONT HOLI WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ I POKOI W BUDYNKU URZĘDU CELNEGO W KIELCACH, ul. ŚCIEGIENNEGO 264D 2 1.Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy. 2.Wykonawca oświadcza, Ŝe dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji robót i brał ją pod uwagę przy ustaleniu wynagrodzenia.

17 3 1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z wybraną w drodze przetargu ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu. 2. Wartość przedmiotu umowy ustala się na... zł (słownie:... 00/100 brutto), zwana dalej wynagrodzeniem. Wynagrodzenie obejmuje naleŝny podatek VAT w wysokości... zł (słownie:...). 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 jest ceną za wykonanie całego zamówienia obejmującego wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 5. Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy: - rozpoczęcie -... dzień przekazania terenu robót, - zakończenie Teren robót Zamawiający przekaŝe Wykonawcy protokolarnie w ciągu 2 dni po zawarciu umowy Nadzór inwestorski będzie prowadzić Izba Celna w Kielcach, a w jej imieniu inspektor nadzoru w osobie... Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.). Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy. 2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy w osobie:... Kierownik budowy posiada uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.) oraz aktualne zaświadczenie o przynaleŝności do okręgowej izby inŝynierów budownictwa Nr... z dnia... 17

18 5 Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 1) materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) materiały i urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności z Polską Normą, 3) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty części przedmiotu umowy, które wykona po uzyskaniu zgody Zamawiającego przy pomocy podwykonawców, 4) Wykonawca wykona przedmiot umowy w ustalonym w ofercie terminie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, 5) od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, które zaistnieją podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrządzone komukolwiek szkody podczas wykonywania przedmiotu umowy lub w związku z nim odpowiada Wykonawca, chyba Ŝe nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy prowadzeniem robót objętych przedmiotem umowy a wyrządzoną szkodą, 6) w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zapewni na swój koszt: a) ochronę mienia, właściwe zabezpieczenie przeciwpoŝarowe a takŝe zorganizuje prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) utrzymanie ogólnego porządku na budowie, c) wykonanie i utrzymanie na swój koszt wygrodzenia strefy bezpieczeństwa robót, jeŝeli zajdzie taka potrzeba wynikająca z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, d) utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń, e) dokonanie wywozu i utylizacji na własny koszt materiałów z rozbiórki oraz zagospodarowania wytworzonych odpadów i przestrzegania przepisów formalno-prawnych wynikających z Ustawy o odpadach z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628). 7) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i wymogów BHP oraz instrukcji przedstawiciela Zamawiającego przez cały czas przebywania na terenie budowy w szczególności przez wszystkich pracowników Podwykonawcy. 18

19 8) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót, zgłosić Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru i przekazać protokolarnie roboty w terminie wyznaczonym na odbiór robót Obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach. 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia za kaŝdy dzień zwłoki b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości 0,5% wynagrodzenia za kaŝdy dzień zwłoki. Kara liczona będzie od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia. 2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne : a) Za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za kaŝdy dzień zwłoki, b) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadku zajścia okoliczności o których mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163), bez zapłaty kary umownej. 3) Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. Ustala się, Ŝe obowiązującą formą odszkodowania za nie wykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na zasadach ogólnych tj. art. 471 Kodeksu cywilnego i następne (Dz.U.16 z 1964 r., poz.93 z późn. zm.). 4) Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają wiąŝące dla stron równieŝ w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. 19

20 7 1. Strony ustalają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 2. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeŝeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający moŝe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, b) jeŝeli wady nie nadają się do usunięcia, to: - jeŝeli umoŝliwiają one uŝytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŝe obniŝyć odpowiednio wynagrodzenie, - jeŝeli wady uniemoŝliwiają uŝytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi Strony postanawiają, iŝ odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy trwa.....miesięcy. Bieg rękojmi rozpoczyna się od terminu końcowego odbioru całego przedmiotu umowy, zakończonego protokołem odbioru końcowego robót oraz decyzją o pozwoleniu na uŝytkowanie.. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu... letniej gwarancji jakości na zakres robót objętych przedmiotem umowy. Bieg gwarancji jakości rozpoczyna się od terminu końcowego odbioru całego przedmiotu umowy, zakończonego protokołem odbioru końcowego robót oraz decyzją o pozwoleniu na uŝytkowanie. 3. Przed upływem terminu gwarancji jakości Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie przeglądu i dokona odbioru ostatecznego zadania. 4. Wykonawca udziela gwarancji na usunięcie ewentualnych wad wykonawstwa oraz na wymianę wadliwie wbudowanych elementów zmniejszających wartość uŝytkową i estetyczną elementów dekoracyjnych, ujawnioną w okresie gwarancji. 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument gwarancyjny najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Dokument podlega akceptacji Zamawiającego. W razie niedostarczenia dokumentów wymienionych w niniejszym ustępie postanowienie 6 ust. 1 pkt 1 lit. a stosuje się odpowiednio. Strony postanawiają, Ŝe w razie niedostarczenia dokumentu gwarancji, gwarancja ta zostaje udzielona na warunkach określonych w niniejszej umowie, co nie sprzeciwia się Ŝądaniu zapłaty ww. kary umownej. 6. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki jakie ujawnią się w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego. JeŜeli w dokumencie gwarancyjnym zostanie przewidziany inny termin usunięcia wad zastosowa- 20

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22)

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty CZĘŚĆ IV Formularz oferty i formularze załączników do oferty Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres: Adres korespondencyjny: (wpisać, jeŝeli jest inny niŝ powyŝej)............ REGON... NIP... nr tel./faxu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nazwa i adres:... Województwo:... ; adres Numer telefonu:... Numer faksu...

O F E R T A. Nazwa i adres:... Województwo:... ; adres Numer telefonu:... Numer faksu... Wykonawca: O F E R T A Nr sprawy: 18/DPZ/RB/2010 Załącznik nr 1 SIWZ Nazwa i adres:...... Województwo:... ; adres e-mail:...@... Numer telefonu:... Numer faksu... NIP REGON Nr konta bankowego Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia...

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... P R O J E K T U M O W Y Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... Pomiędzy : Gminą Grabowiec, 22-4525 Grabowiec, ul. Rynek 3 Reprezentowaną przez: Zdzisława Koszela Wójta Gminy Grabowiec, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków

Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków Numer ogłoszenia: 221082-2008; data zamieszczenia: 15.09.2008 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul. Św. Stanisława 1, 32-540 Trzebinia 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji Pieczęć Wykonawcy Formularz ofertowy STAROSTWO OWE W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 64-300 NOWY TOMYŚL OFERTA Ja(My) niżej podpisany(i)... działając w imieniu i na rzecz......

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia Żagań, dnia 15.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu kabla światłowodowego hybrydowego oraz muf światłowodowych - Data umieszczenia ogłoszenia: 15.09.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy :... Adres:... TEL./FAX:. przetargu nieograniczonego na:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy :... Adres:... TEL./FAX:. przetargu nieograniczonego na: Załącznik nr 1do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy :... Adres:... TEL./FAX:. REGON: NIP: Dla (ZAMAWIAJĄCY): W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo