Dotyczy zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich"

Transkrypt

1 Augustów r. Dotyczy zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia dla zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich w sposób następujący: - zmianie ulega punkt c) rozdziału 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia: było: c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500,00 zł. jest: c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min ,00 zł. - zmianie ulega w całości rozdział 26 (Projekt umowy) specyfikacji istotnych warunków zamówienia; nową treść rozdziału 26 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazujemy w załączeniu. Burmistrz Kazimierz Kożuchowski 1

2 Rozdział 26 Projekt umowy UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /10 zawarta w dniu. 2010r. w Augustowie pomiędzy Gminą Miastem Augustów, mającą swoją siedzibę w Augustowie, zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez: mgr Kazimierza Kożuchowskiego - Burmistrza Miasta Augustowa przy kontrasygnacie mgr Moniki Podziewskiej - Skarbnika Miasta a "Wykonawcą".. mającym swoją siedzibę w.. reprezentowanym przez:.. w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści. 1 Przedmiot umowy 1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich. 2.Na przedmiot umowy składa się następujący podstawowy zakres rzeczowy robót, a/roboty budowlano - montażowe: ulica Tytoniowa 1/kanalizacja deszczowa: odcinek A -odcinek D2, D3, D4 z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC fi 400 3m+35m=66m, -odcinek D4, D5, D6, D7, D8, D9 z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC fi m+28m+32m+60m+51m=196m, -przykanaliki do studni rewizyjnych D2, D3, D4, D7, D8, D9 z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC fi m+10m+10m+8m+8m+8m=54m, -separator lamelowy o przepustowości nominalnej 20dm 3 /s a maksymalnej 200dm 3 /s - 1szt, -osadnik piaskownik z kręgów betonowych o średnicy 1500mm o objętości czynnej 2,0m 3-1szt. odcinek B -odcinek D10, D10/1, D10/2, D10/3, D11, D12, D13, D14 z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC fi m+36m+27m+46m+42m+30m+55m=251m, -odcinek D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20 z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC fi m+35m+38m+55m+34m+19m=213m, -przykanaliki do studni rewizyjnych D10, D10/2, D10/3, D11, D12, D13, D14, D15, D17, D18, D20 z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC fi 200-8m+8m+9m+8m+8m+8m+8m+7,5m+7m+13m+8m=92,50m. odcinek C -odcinek D16, D16/1, D16/2, D16/3 z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC fi m+43m+47m=126m, -przykanaliki do studni rewizyjnych D16, D16/2, D16/3 z rur kanalizacyjnych 2

3 kielichowych PVC fi ,5m+7m+14m=38,50m. 2/roboty telekomunikacyjne: - kabel rozdzielczy XzTKMXpw 10x4x0,5 161m, - kabel rozdzielczy XzTKMXpw 25x4x0,5 151m, - kanalizacja rozdzielcza 1-otworowa 138m. 3/roboty energetyczne: -linia energetyczna kablowa oświetleniowa YAKXS 4x35mm m, -linia energetyczna kablowa sterującą oświetleniem YAKXS 4x25mm m, -słupy typu S-100XY Elektromontaż Rzeszów plus oprawy typu SL Wilkasy plus lampy sodowe WLS 100W 41szt. 4/roboty drogowe: odcinek km 0+106,00 km 0+719,50 ulica Tytoniowa, odcinek km 0+000,00 km 0+168,50 ulica Elektryczna. -krawężnik drogowy betonowy wystający 20*30 i wtopiony 20* ,55m, -krawężnik uliczny betonowy wystający 15*30-946,10m, -nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 5cm i warstwa wiążąca (podbudowa z betonu asfaltowego) gr. 9cm i 13cm 4 213,40m 2, -nawierzchnia zatok postojowych i parkingów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm ,30m 2, -nawierzchnia chodników, zjazdów indywidualnych z płyty chodnikowej 35*35*5cm i kostki betonowej gr. 8cm ,85m 2. ulica Komunalna. 1/ kanalizacja deszczowa: -odcinek w ciągu ulicy Komunalnej D10, D9, D8, D7, D6 z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC fi 250, m+45m+50m+45+10m+9m+2m+5m+3m+4m+3m+8m+7m+5m+5m=261m, -odcinek w ciągu ulicy I Pułku Ułanów Krechowieckich D6, D5, D4, D3, D2, D1 z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC fi 300, m+50m+48m+45m+41m+2m+5m+2m+5m+1,5m+8m+1,5m+4m+ 3m+5m=269m, -odcinek w ciągu ulicy Turystycznej D1, D0 z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC fi 300 = 45m -studnie połączeniowe z kręgów betonowych fi szt, -wpusty ściekowe krawężnikowo jezdniowe typ ciężki - 21 szt. 2/roboty drogowe: odcinek km 0+000,00 - km 0+268,75 -krawężnik uliczny betonowy wystający 15*30 i wtopiony 12*25 825,30m, -nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa ścieralna 5cm ,10m 2, -nawierzchnia chodników z płyty chodnikowej 35*35*5-1559,60 m 2, -nawierzchnia wjazdów bramowych z kostki betonowej o grubości 8cm - 163,20 m 2, -nawierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej o grubości 8cm - 809,20 m 2, -nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowej o grubości 8cm - 108,30 m 2. ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich. 1/kanalizacja deszczowa: -przykanaliki z rur PCV fi ,00m, -studzienki ściekowe - 3szt. 2/roboty drogowe: odcinek km 0+000,00 - km 0+503,00 A/Nawierzchnie jezdni, chodników, wjazdów gospodarczych do posesji na odcinkach km 0+000,00 km 0+503,00: jezdnia, km 0+217,00 km 0+503,00 strona lewa: chodnik, wjazdy gospodarcze, km 0+272,00 km 0+503,00 strona prawa: chodnik, wjazdy gospodarcze: -krawężnik uliczny betonowy 30*15 536m, -nawierzchnia jezdni z mas mineralno bitumicznych warstwa wiążąca o grubości po 5cm i warstwa ścieralna o grubości 4cm 3160m 2, -nawierzchnia chodników, wjazdów gospodarczych z płyty chodnikowej 35*35*5 i kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej o grubości 8cm 962,90m 2, B/Nawierzchnie chodników, zatoki parkingowej, wjazdów gospodarczych do posesji na odcinku km 0+000,00 km 0+272,00 strona prawa: chodnik, zatoka parkingowa, wjazdy gospodarcze: 3

4 -krawężnik uliczny betonowy 30*15 360m, OGÓŁEM: -krawężnik uliczny betonowy 30*15 896m ( ), -nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 4cm i warstwa wiążąca 5cm m 2, -nawierzchnia chodników z płyty chodnikowej 35*35*5 1287,10m 2 (440,70+846,40), wjazdów gospodarczych z kostki betonowej o grubości 8cm 357,10m 2 (240,60+116,50), zatoki parkingowej 160,00 m 2. b/obsługa geodezyjna: -wytyczenie urządzeń do wbudowania, -inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 3kpl, kopie map zasadniczych formatu A-1-3kpl zatwierdzone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Augustowskiego, -obmiary robót w formie geodezyjnej - szkice geodezyjne pomiarowe i wyliczenia, -kopie map zasadniczych formatu A-1-2kpl z wkreśloną organizacją ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), c/projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem, d/zagospodarowanie terenu budowy wraz z tymczasowymi obiektami budowlanymi wykonawcy niezbędnymi do prowadzenia robót budowlano-montażowych, e/plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, f/prace zabezpieczające istniejącej infrastruktury przed ujemnymi skutkami prowadzonych robót podstawowych zgodnie z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. przedmiaru robót. Prace koordynacyjne z administratorami istniejących i projektowanych urządzeń obcych (istniejące: kanał sanitarny z przyłączami, wodociąg z przyłączami, kanalizacja deszczowa, kablowe linie telekomunikacyjne, kablowe linie energetyczne SN-15kV i nn-0, sieć cieplna, projektowane do wbudowania i przebudowania: kanał deszczowy, kablowa linia energetyczna oświetlenia ulicznego, nawierzchnie jezdni, zatok parkingowych, chodników. Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych robót budowlano - montażowych wymienionych w pkt a określają: dokumentacja techniczna z przedmiarem robót, STWiOR i SIWZ. 2 Termin realizacji 1.Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: 2010r. 2.Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: r. 3.Terminy ustalone w ust. 1 i 2 mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z, 3.1.okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: a/konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, b/odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, c/wstrzymania robót przez Zamawiającego, 3.2.wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie, prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego, 3.3.działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 3.4.wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 3.5.zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 3.6.odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, ale 4

5 istotnych dla realizacji, 3.7.odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych ale istotnych dla realizacji robót, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 4.W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 6.Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3 1.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru: Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z późniejszymi zmianami). 2.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:.. 4 Obowiązki Zamawiającego Do obowiązków Zamawiającego należy: 1.Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 2.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 3.Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy. 4.Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi nadzoru budowlanego. 5.Wskazanie wykonawcy granic terenu budowy. 6.Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej na podstawie której będzie realizowany przedmiot umowy. 7.Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 8.Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot nn. umowy o: a/uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, b/usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgłaszanych przez Wykonawcę, c/uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego i Wykonawcę, d/czuwanie nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. 5 Do obowiązków Wykonawcy należy: 1.Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów składających się na umowę, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. Za jakość robót odpowiada Wykonawca. 2.Dostarczenie Zamawiającemu oświadczeń osób o podjęciu obowiązków kierownika 5

6 budowy/robót celem przekazania ich do Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wymaganych zgodnie z treścią SIWZ uprawnień tych osób tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy/robót w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 3.Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy. 4.Zgłoszenie Zamawiającemu z wyprzedzeniem ewentualnych braków i wad w dokumentacji projektowej. 5.Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z prowadzoną inwestycją. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem kołowym. 6.Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach, używanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy oraz ponosić koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania ścieków. 7.Zagospodarowanie terenu budowy dla celów realizacji przedmiotu umowy w granicach wskazanych przez Zamawiającego. W ramach zagospodarowania należy przewidzieć odpowiednie oświetlenie oraz wykonanie ogrodzenia terenu budowy, które powinno być pełne i estetyczne, a także zabezpieczenie przeznaczonego do zachowania drzewostanu. 8.Zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy. Pomiar powykonawczy (zawierający również mapy, szkice) winien być sporządzony w wersji papierowej. 9.Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy. 10.Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 7 dni po zawarciu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany planem BIOZ" oraz planu zapewnienia jakości i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu. 11.Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej i STWiORB, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu. 12.Umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą. 13.Zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru częściowego i końcowego. Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. 14.Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót. 6

7 15.Na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB, szczegółowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 16.Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów. 17.Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 18.Utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat. 19.Odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy. 20.Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie). 21.Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania. 22.Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, jakości robót wykonywanych z tych materiałów. 23.Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 24.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny. 24.Opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz z ich zatwierdzeniem przez Starostę. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich kosztów zmiany organizacji ruchu. 25.Zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach. 26.Sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. 27.W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody. 28.Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu w terminie określonym w 2 ust Powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych - nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót. 7

8 30.Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg. potrzeb. 31.Wykonanie przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, STWiORB. 32.Zatrudnienie na okres wykonania prac stanowiących przedmiot umowy i usuwania wad: a/ wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi, b/ wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z warunków umowy, c/ podwykonawców posiadających personel o kwalifikacjach opisanych w 5 ust. 32 pkt a i b. 33.Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu większym, niż jest to niezbędne interesów osób trzecich. 34.Opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego - kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót, łącznie z wynikami: a) prawidłowego zagęszczenia gruntu łącznie z opracowaniem i wpisem potwierdzającym otrzymane zagęszczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczną dla nawierzchni utwardzanych, b) prób technicznych i odbioru przez użytkowników: -kanalizacji deszczowej przez Urząd Miejski w Augustowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, -przebudowanej linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. w Białymstoku Zakład Sieci Suwałki, Urząd Miejski w Augustowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, -nawierzchni poszczególnych elementów pasa drogowego drogi powiatowej i dróg gminnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, Urząd Miejski w Augustowie, -sieci cieplnej przez MPEC GIGA sp. z o.o. w Augustowie, -sieci sanitarno wodociągowej przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, -urządzeń telekomunikacyjnych przez Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w Suwałkach, c) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 3kpl, kopie map zasadniczych formatu A- 1-3kpl zatwierdzone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Augustowskiego, d) obmiary robót w formie geodezyjnej - szkice geodezyjne pomiarowe i wyliczenia, e/kopie map zasadniczych formatu A-1-2kpl z wkreśloną organizacją ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), f) gwarancje na urządzenia i materiały, g) inne wymagane przepisami dokumenty /deklaracje zgodności, atesty, świadectwa/. 6 Podwykonawcy 1.W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa. 2.Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 8

9 3.Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego - art kc.. 4.W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie: a/wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz projektem umowy z podwykonawcą oraz częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót powierzonych podwykonawcy, b/w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie - zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy, c/zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody, d/w przypadku odmowy określonej w pkt. c, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 5.Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od daty jej zawarcia. 6.Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami. 7.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 8.Umowa z podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy. 9.Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami. 10.Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 11.Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: a/zakresu robót przewidzianego do wykonania, b/terminów realizacji, c/wynagrodzenia i terminów płatności, d/rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 7 1.Wykonawca powinien złożyć pisemny wniosek o dokonanie odbioru częściowego. 2.Jeżeli do odbioru częściowego będą wymagane protokoły z prób i badań, itp. Wykonawca dostarczy je najpóźniej w dniu odbioru częściowego. Odbiór częściowy następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Datę odbioru ustala Zamawiający. 3.Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty, badania, próby końcowe wraz z pisemnym wnioskiem o zakończeniu robót, nie później niż do dnia określonego w 2 ust Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru końcowego robót w terminie nie później niż do dnia określonego w 2 ust Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone wyznaczy datę odbioru 9

10 końcowego robót. Odbiór końcowy robót następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. 6.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót, a kosztami uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych obciąża Wykonawcę. 7.Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5 i sporządzi protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego robót, podpisany przez strony. 8.Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 9.Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad z tytułu rękojmi i gwarancji ustalonej w umowie. 10.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nadające się do natychmiastowego usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 11.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad. 12.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 13.Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 8 Wynagrodzenie 1.Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie netto wyrażone kwotą:... zł słownie: podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-finansowym i jest wynagrodzeniem ilościowo-wartościowym, zawiera ona wszystkie koszty związane z realizacją zadania ujęte w projektach wykonawczych z przedmiarami robót, STWiORB, wszelkie roboty porządkowe, przygotowawcze, zagospodarowania placu budowy oraz pełną obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą. 3.W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w dokumentacji przetargowej do niniejszej umowy, to wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zwiększone lub zmniejszone przy zachowaniu cen i wskaźników cenowo twórczych przedstawionych w ofercie i wysokości wynagrodzenia umownego. Obliguje to Wykonawcę do prowadzenia Księgi obmiaru robót. 4.W przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w ofercie tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te zostaną rozliczone na podstawie protokołu konieczności, protokołu z negocjacji wykonania tych robót, kosztorysu powykonawczego, przygotowanych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te zostaną opracowane w oparciu o składniki cenowo twórcze zaoferowane w przetargu. Przy cenach materiałów i sprzętu nie ujętych 10

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo