Zestawienie wniosków, protestów i opinii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie wniosków, protestów i opinii"

Transkrypt

1 Zestawienie wniosków, protestów i opinii Lp. 1 Grzegorz Liedtke l.dz Wniosek o ekrany akustyczne. Badania na etapi e decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych Na etapie projektu budowlanego będzi e przeprowadzona ponowna ocena oddzi aływania przedsięwzięcia na środowisko. W razie potrzeby zostaną zaprojektowane dodatkowe ekrany. 1a Grzegorz Liedtke l.dz Wniosek o ekrany akustyczne. Badania na etapi e decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych Na etapie projektu budowlanego będzi e przeprowadzona ponowna ocena oddzi aływania przedsięwzięcia na środowisko. W razie potrzeby zostaną zaprojektowane dodatkowe ekrany. 1b Grzegorz Liedtke l.dz Wniosek o ekrany akustyczne. Badania na etapi e decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych Na etapie projektu budowlanego będzi e przeprowadzona ponowna ocena oddzi aływania przedsięwzięcia no środowisko. W razie potrzeby zostaną zaprojektowane dodatkowe ekrany. 2 Ryszard Ebertkowski Markubowo l.dz Wniosek o przejazd gospodarczy. Wniosek o przejazd gospodarczy odrzucono; doj azd do działek zapewniono poprzez budowę dr óg dojazdowych. 3 Janusz Majkowski l.dz Przedstawi ono pytanie odnośnie wywłaszczenia gruntów. GDDKiA w oparciu o przepisy Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Ustawy o rolniczych ogrodach dzi ałkowych wypłaca odszkodowania uŝytkowni kom dzi ałek posiadającym dokumenty o przydziale działki za wszystkie składniki mienia które nie stanowią własności ogrodów dział kowych, w szczegól ności za: budynki, budowle, drzewa, krzewy, pł yty chodni kowe, krawęŝni ki itd. UŜytkownik nie otrzymuje odszkodowani a za grunt i inne elementy, które stanowią własności ogrodów dział kowych 4 Grzegorz Józef Anzli k l.dz Przesunięcie dr ogi zjazdowej od dział ki nr 135/1. Brak moŝliwości innego rozwiązania sytuacyj nego ul. Storczykowej ze względu na parametry ronda i dróg wjazdowych na rondo. 1

2 5 Danuta Litwic l.dz Opis pasa ziel eni. 2. Pytani e o odl egłość planowanej obwodnicy od posesji. 1. Pasy zieleni będą mi ały szerokość 15m z wykorzystaniem gatunków zgodnych siedliskowo i geograficzni e. Badani a na etapi e decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych ze względu na poziom hałasu i ilość emitowanych spalin; badania zostaną przeprowadzone ponownie na etapie Projektu Budowl anego. 2. Przebieg planowanej obwodnicy od posesji będzie w odl egłości około 60m. 6 Halina Puhałko l.dz Pytani e odnośnie wyburzeń budynków. 2. Pytani e odnośnie drogi doj azdowej do posesji. 3. Pytani e o wykup dział ki. 1. Dojazd do posesji od strony ul. Storczykowej będzie się odbywał drogą dojazdową nr DD7, natomi ast od strony ul. Kaplicznej pozostanie bez zmian. 2. Budynek mieszkalny i budynki gospodarcze ni e są przewidziane do r ozbiór ki. 3. Dział ka nr 153 w obrębie 10 miasta Kościerzyny zostanie wykupiona na pow. około 600m2, dzi ałka 153 w obrębie 8 nie jest przewidzi ana do wykupu. 7 Marzena Kleinschmidt Marek Kleinschmi dt l.dz Wniosek o doj azd do podzielonej części dział ki i zapewnienie komunikacji poprzez drogę gminną nr 81. Zaprojektowano drogę dojazdową nr DD7 do odciętej części dział ki nr 77, oraz zj azd na drogę oznaczoną nr Kazimierz Laska+ 7 mi eszkańców l.dz Wniosek o przesunięcie o 20m od granicy posesji trasy zasadniczej obwodnicy. Po szczegół owej analizie rozwiązań przesunięcie trasy obwodnicy jest niemoŝliwe ze względu na parametr y jakie obowiązują przy projektowani u dróg klasy GP, oraz na wydaną juŝ decyzję o środowiskowych uwar unkowaniach. 9 Czesław Litwic l.dz Prośba o zostawienie istniejącego dojazdu do posesji. Dojazd do posesji znajdującej się na ulicy Przemysłowej 45 odbywał się będzi e za pomocą drogi dojazdowej nr DD9. 10 Aleksandra Pałubicka Ireneusz Pałubicki l.dz Wniosek o drogę dojazdową do dział ek nr 83/1, 84/1. 2. Wniosek o przebudowę wodociągu gminnego. 1. Dojazd do działek o numerach 83/1 i 84/1 będzie się odbywać za pomocą drogi dojazdowej nr DD Wszystkie urządzenie i nfrastruktur y ni e związane z drogą zostaną przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi przy zachowaniu optymalnej dostępności do nich. 11 Alicja Kanduł a l.dz Wniosek o drogę dojazdową do dzi ałki nr 193/3. Dojazd do dział ki o nr 193/3 obręb 7 miasta zostani e zapewni ony poprzez drogę dojazdową nr DD5. 2

3 12 Piotr Dysarz Mieczysław Landowski Zenon Kozikowski l.dz Wniosek o drogę dojazdową, 2. Pytani e odnośnie drenów odprowadzających wodę. 3. Pytani e odnośnie sposobu odwodnienia drogi. 4. Uwaga dotycząca prac geodezyj nych. 5. Pytani e o stronę internetową TG i GDDKiA. 1. Dojazd do odciętych części dział ek zostani e zapewni ony poprzez drogę doj azdową nr DD Urządzenia melioracji (dreny) zostaną przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi j akimi powinny odpowi adać. 3. Woda spł ywająca z jezdni zostani e odprowadzona r owami przydroŝnymi.. 4. Zgodnie z art.. 12 i 14 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne geodeci wykonujący pomiary są zobowiązani zgłosić te prace do Starostwa Powiatowego, natomiast właściciele l ub i nne osoby władające nieruchomością są zobowiązani umoŝliwić geodetom wykonanie pr ac. 5. a) pytanie niezrozumiał e. b) pytanie niezrozumiał e. c) Decyzja o Środowiskowych U warunkowaniach znajduje się do wglądu w siedzi bie RDOŚ. d) DŚU wydano na wariant IIc z lokalizacją węzła w km w m. Kościerska Huta. e) lokalizacja węzła " WieŜyca" umoŝliwia przyszłe podłączenie DW natomi ast GDDKiA jako Z arządca Dróg Krajowych nie odpowiada za drogi woj ewódzkie, i ni e ma informacji czy prace nad taki m połączeniem są prowadzone przez Z arząd Dróg Wojewódzkich. 13 Mieczysław Rumiński l.dz Wniosek o przesunięcie wariantu IIc obwodnicy. Po szczegół owej analizie rozwiązań przesunięcie trasy obwodnicy jest niemoŝliwe ze względu na parametr y jakie obowiązują przy projektowani u dróg klasy GP, oraz na wydaną juŝ decyzję o środowiskowych uwar unkowaniach. 14 Piotr Lange l.dz Wniosek o ekrany akustyczne. Badania na etapi e decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych Na etapie projektu budowlanego będzi e przeprowadzona ponowna ocena oddział ywania przedsięwzięci a no środowisko. W razie potrzeby zostaną zaprojektowane dodatkowe ekrany. 15 Stefan D yszarz l.dz Wniosek o aktualizację na stronie www. Po rozpatrzeniu wszystkich napł ywających wniosków mieszkańców, strona www został a zaktualizowana. 6 Iwona Szulfer l.dz Pytani e odnośnie dojazdu do szkoł y. Dojazd zapewniony będzie za pomocą drogi dojazdowej nr DD8 biegnącej wzdł uŝ obwodnicy Kościerzyny z przejazdem pod obwodnicą przy torach kol ejowych. 3

4 17 Wojciech Kąkol l.dz Wniosek o zjazd na dział kę nr 7/2 obręb 7 miasta. Brak zjazdu na dział kę w stani e istni ejącym. Zjazd naleŝy wykonać ze środków i staraniem właściciel a dział ki, po uzgodnieniu pr ojektu zjazdu u Zarządcy drogi mieszkańców l.dz Wniosek o przesunięcie obwodnicy. Po szczegół owej analizie rozwiązań przesunięcie trasy obwodnicy jest niemoŝliwe ze względu na parametr y jakie obowiązują przy projektowani u dróg klasy GP, oraz na wydaną juŝ decyzję o środowiskowych uwar unkowaniach. 9 Anna Biel awa l.dz Dlaczego obwodnica przebiega przez miasto? 2. Jaki projekt został zatwierdzony? 3. Dlaczego nie został am poinfor mowana o wejściu geodetów na teren mojej dzi ałki oraz kto wypłaci odszkodowanie za szkody? 4. Jak długo będzie tr wał o zaakceptowanie projektu? 5. W jaki kierunek zostaną przesunięte słupy wysokiego i niskiego napięcia? Wnioskuj e aby postawi ono je na terenach wykupi onych przez GDDKiA. 6. Wniosek o zamianę ziemi na teren w i nnym miejscu 7. Wniosek o przejazd na dr ugą stronę dział ki lub zamianę na inny grunt pozostałej części dział ki za obwodnicą. 8. Wniosek o przepust odprowadzający nadmi ar wody ze zbiorni ka wodnego. 9. Kto zapłaci za szkody dokonane podczas budowy obwodnicy przez cięŝki sprzęt na gruntach, któr ych będą rosł y uprawy? 10. Wni osek o przebieg obwodnicy jak najdalej od zabudowań. 11. Wni osek o bezpośredni zjazd z obwodnicy. 1. Przebieg obwodnicy został zarekomendowany przez GDDKiA na posi edzeniu KOPI 23.VII.2008 i zatwierdzony wydaniem przez Regionalną D yrekcję ochrony Środowiska Decyzji o Środowiskowych U war unkowaniach. 2. Proj ekt pr ezentowany na spotkaniu jest utoŝsamiony z projektem umieszczonym na stronie erzyny.pl. 3. Zgodnie z Art. 16ust. 1 Ustawy Pr awo geodezyjne i kartograficzne o naprawi anie szkód naleŝy wystąpić do geodetów którzy je spowodowali. Informacje o jednostce wyk. prace są do uzyskania w Starostwie Powiatowym. 4. Do czasu wydania decyzji ZRID obowiązują ustalenia zawarte w Plani e Zagospodarowania T erenu; termin wydania dec. ZRID planowany jest na przełomie II i III kwartału 2012r. 5. Przebudowywane linie energetyczne będą znajdował y się poza granicami ter enu podl egającego wykupowi. Dla zajętych pod linię terenów Wojewoda ustanowi ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości i wyda decyzję ustalającą odszkodowanie z tego tytułu. 6. Sprawy związane z odszkodowaniami w tym przyznaniem nieruchomości zamiennych prowadzone są przez Wojewodę Pomorski ego po wydaniu dec. ZRID; z Ŝądaniem o przyznanie nier uchomości zamiennych nal eŝy wystąpić do Wydz. Geodezji Pomorskiego U W w II kwartale 2012r. 7. Sprawa zami any gruntów zostanie rozpatrzona po przeanalizowaniu moŝliwości uzyskani a gruntów zamiennych. W związku z powyŝszym proszę wskazać obszar na któr ym wnioskodawca chciałby uzyskać nieruchomości zami enne. 8. Przepust pod tr asą zasadniczą łączący r ów melioracyjny został zaprojektowany. 9. Na czas budowy przewidzi ane będą tymczasowe zajęcia terenu dl a zapewni enia odpowiedniej ilości terenu Wykonawcy; wysokość odszkodowań za czasowe ograniczenie dostępności do dział ki ustala Wojewoda, na etapie wydawani a decyzji ZRID. 10.Przebieg obwodnicy jest zatwierdzony i przedstawiony na planach sytuacyj nych zamieszczonych na stroni e 11. Nie ma moŝliwości zaprojektowani a bezpośredniego zjazdu z obwodnicy, gdyŝ j est to droga klasy GP. 4

5 20 Janina Okrój + 14 mieszkańców l.dz Wniosek o kładkę dl a pieszych. Wniosek rozpatrzono negatywnie. Ciągłość drogi gminnej zapewniona został a przez drogi dojazdowe nr DD10 i DD11 ( wydłuŝenie istniejącej dr ogi o około 1,5km); na obecnym etapie ni e ma moŝli wości budowy kładki ze względu na jej brak w wydanej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowani ach 21 Katarzyna Anzli k Marek Anzli k l.dz Wniosek o szerszy zjazd na posesję. 2. Wniosek o kanalizację deszczową odpr owadzającą wodę z dział ki. 1. Zaprojektowano dr ogę dojazdową nr DD7 o szerokości 5 m i nawierzchni asfaltowej do istniejącej ul. Kl asztornej. Zjazd na posesję będzie odbywał się tak samo jak w stanie istniejącym. 2. Odbiór wód spł ywających z jezdni obwodnicy i dróg dojazdowych będzie się odbywał za pomocą rowów przydroŝnych, które równi eŝ odbier ają wody powierzchni owe z terenów przyległ ych. 22 Irena Szar mach Tadeusz Szarmach Agnieszka Krzemińska Piotr Krzemiński+13 mieszkańców l.dz Wniosek o przesunięcie ronda. 2. Wniosek o zmiany odnośni e drogi dojazdowej. 1. Po szczegółowej analizie rozwiązań zaproj ektowano węzeł z przesunięciem ronda. 2. Zmi eniono r ównieŝ przebieg drogi dojazdowej, tzn. dojazd do posesji będzie odbywał się jak w stanie istniejącym z wykorzystani em jezdni star ego przebiegu DK20. 23a Jerzy C yra + 21 mieszkańców l.dz Wniosek o przesunięcie ronda na węźle "Wi erzyca" 2. Wniosek o zaproj ektowanie ni welety drogi dojazdowej na wysokości dzi ałek. 3. Wniosek o ustawi enie ekranów akustycznych pomiędzy drogą dojazdową a rondem, bądź obniŝenie niwelety ronda do istniejącego terenu działek. 4. Wniosek o oddalenie drogi doj azdowej od dział ek w kierunku r onda 5. Wniosek o utwardzeni e drogi dojazdowej warstwą bitumiczną. 6. Wniosek o zaproj ektowanie ogrodzenia wzdłuŝ krawędzi dział ki nr 122/10 7. Wniosek o wykonanie pasa ziel eni pomiędzy obwodnicą a dział kami 122/5 i 122/ Po szczegółowej analizie rozwiązań zaproj ektowano węzeł z przesunięciem ronda. 2. Przebieg drogi dojazdowej został skrócony, doj azd do posesji odbywał się będzie z wykorzystaniem jezdni starego przebiegu DK20 3. Badania na etapie decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych; badania zostaną powtórzone na etapie Pr ojektu Budowlanego 4. Przebieg drogi dojazdowej został skrócony, doj azd do posesji odbywał się będzie z wykorzystaniem jezdni starego przebiegu DK20 5. Wszystkie drogi dojazdowe będą bitumiczne, zaproj ektowane zgodni e z warunkami technicznymi. 6. Ogrodzenie pasa dr ogowego stosuje się tyl ko przy drogach klasy S i A 7. Badania na etapie decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania w tym miejscu pasa zieleni. 5

6 23b Jerzy C yra + 21 mieszkańców l.dz Wniosek o przesunięcie ronda na węźle "Wi erzyca" 2. Wniosek o zaproj ektowanie ni welety drogi dojazdowej na wysokości dzi ałek. 3. Wniosek o ustawi enie ekranów akustycznych pomiędzy drogą dojazdową a rondem, bądź obniŝenie niwelety ronda do istniejącego terenu działek. 4. Wniosek o oddalenie drogi doj azdowej od dział ek w kierunku r onda 5. Wniosek o utwardzeni e drogi dojazdowej warstwą bitumiczną. 6. Wniosek o zaproj ektowanie ogrodzenia wzdłuŝ krawędzi dział ki nr 122/10 7. Wniosek o wykonanie pasa ziel eni pomiędzy obwodnicą a dział kami 122/5 i 122/ Po szczegółowej analizie rozwiązań zaproj ektowano węzeł z przesunięciem ronda. 2. Przebieg drogi dojazdowej został skrócony, doj azd do posesji odbywał się będzie z wykorzystaniem jezdni starego przebiegu DK20 3. Badania na etapie decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych; badania zostaną powtórzone na etapie Pr ojektu Budowlanego 4. Przebieg drogi dojazdowej został skrócony, doj azd do posesji odbywał się będzie z wykorzystaniem jezdni starego przebiegu DK20 5. Wszystkie drogi dojazdowe będą bitumiczne, zaproj ektowane zgodni e z warunkami technicznymi. 6. Ogrodzenie pasa dr ogowego stosuje się tyl ko przy drogach klasy S i A 7. Badania na etapie decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania w tym miejscu pasa zieleni. 24 Dariusz Klejna Anna Klej na Wojciech Pawłowski Dorota Pawłowska l.dz Wniosek o doj azd do podzielonej dział ki nr 30/1 Pozostała część dzi ałki 30/1 l eŝąca przy dzi ałce 83/1 przeznaczona zostani e pod budowę obwodnicy. 25 Kazimierz Okrój Maria Okr ój l.dz Wniosek o dojazd do podzielonej dzi ałki nr Wniosek o zj azd bezpośrednio z obwodnicy 1. Zaprojektowano dojazd do dzi ałki nr Nie ma moŝliwości zaproj ektowania bezpośredniego zjazdu z obwodnicy gdyŝ jest to droga klasy GP. 6

7 26 Kazimierz Z aborowski Agnieszka Zaborowska l.dz Wniosek o odl egłość kr awędzi j ezdni od posesji. 2. Wniosek o zastosowanie ekranów akustycznych i pasa zieleni. 3. Wniosek o zapewnienie dojazdu do nieruchomości. 4. Wniosek o wykup całości dzi ałki wraz z nieruchomościami przez GDDKiA. 5. Wniosek o wykup części dział ki wraz z nieruchomościami przez GDDKiA. 1. Odległość krawędzi j ezdni pozostaje bez zmian. 2. Badania na etapie decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania w tym miejscu ekranów akustycznych i pasa zieleni; na etapi e Proj ektu Budowlanego zostaną przeprowadzone ponowne badani a i w przypadku przekr oczeni a dopuszczalnego poziomu hał asu zostaną zapr ojektowane ekrany akustyczne 3. Dojazd do posesji odbywał się będzie jak w stanie istniejącym z wykorzystaniem jezdni starego przebiegu DK Z wnioski em o wykupienie pozostał ych po wybudowaniu drogi części nier uchomości moŝna będzie wystąpić do Generalnego Dyrektora po wydaniu decyzji ZRID, czyli nie wcześniej jak w III kwartale 2012 roku 5. Z wnioski em o wykupienie pozostał ych po wybudowaniu drogi części nier uchomości moŝna będzie wystąpić do Generalnego Dyrektora po wydaniu decyzji ZRID, czyli nie wcześniej jak w III kwartale 2012 roku 27 Ryszard Kreft Kaliska l.dz.2848 Wniosek o wykup całości działek o nr 256/2 i 254 Działki o nr 256/2 i 254 zostaną wykupione w cał ości. 28 Jan Cichosz Kaliska l.dz Wniosek o przepust gospodarczy. 2. Wniosek o wykonanie drenaŝu. 3. śądanie odszkodowania 1. Wniosek o przejazd gospodarczy odrzucono; dojazd do działek zapewniono poprzez budowę dr óg dojazdowych. Na obecnym etapie nie ma moŝliwości budowy przejazdu ze względu na jego brak w wydanej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowani ach 2. Urządzenia melioracji (istniejące dreny) zostaną przebudowane zgodni e z warunkami technicznymi j akim powinny odpowiadać. 3. Zgodnie z Art. 16ust. 1 Ustawy Pr awo geodezyjne i kartograficzne o naprawi anie szkód naleŝy wystąpić do geodetów którzy je spowodowali. Informacje o jednostce wyk. prace są do uzyskania w Starostwie Powiatowym. 29 Andrzej Popowski Marcin Kurowski l.dz.2819 Wniosek o wykup całości działek o nr 74/8, 74/9, 74/10, 74/11 Po szczegół owej analizie dział ka o nr 74/8 zostanie wykupiona w całości, 74/9 w pewnej części, natomiast 74/10 i 74/11 ze względów ekonomicznych nie zostaną wykupione l.dz Wniosek o drenaŝ odpr owadzający nadmiar wody ze zbiorni ka. 2. Wniosek o ekrany akustyczne i pas ziel eni. 1. Odwodnieni e ter enu przyległego ni e naleŝy do obowiązku. 2. Ekrany akustyczne w tym miejscu na etapi e decyzji środowiskowej nie są projektowane, natomiast pas ziel eni tak. 7

8 31 Lucyna Bł awat l.dz Wniosek o przepr ojektowanie węzła " WieŜyca". 2. Wniosek o zaproj ektowanie ekranów akustycznych. 3. Wniosek o doj azd do posesji. 4. Wniosek o wykup całej dzi ałki. 1. Nie ma moŝliwości przeproj ektowania węzła ze względu na par ametr y techniczne łącznic. 2. Na etapie Projektu Budowl anego zostaną przeprowadzone badania poziomu hał asu, i w przypadku przekroczenia dopuszczal nego poziomu zostaną zaprojektowane ekrany akustyczne. 3. Dojazd do nieruchomości będzi e odbywał się jak w stani e istniejącym. 4. Z wni oskiem o wykupienie pozostał ych po wybudowaniu drogi części ni eruchomości moŝna będzie wystąpić do Generalnego Dyrektora po wydaniu decyzji ZRID, czyli nie wcześniej jak w III kwartale 2012 roku. 32 Piotr Dysarz l.dz Opinia środowiskowa odnosi się do wariantu IIC, co z wariantem IIC alternatywa? 2. Nie sprecyzowane postanowieni a w interneci e. 3. Od kiedy wi adomo o projekci e przeł oŝenia DW 214? 4. Wysł anie części pr ojektu zainteresowanym 5. Prace geodezyjne powinny być poprzedzone informacją. 6. Oczka wodne na naszych dział kach połączone są drenami i nadmiar wody odpr owadzony j est do jezi ora Bibrowski ego. Na projekcie nie wi dać przepustu. Jak będzi e odprowadzana woda spł ywająca z j ezdni? 7. Niezadowal ające rozwiązanie dostępności poprzez drogę dojazdową. Lepszy był by przepust w istniejącej drodze gminnej. 8. Wniosek o nie brani e pod uwagę pojedynczych głosów wypowiadających się w imi eniu całej społeczności 1. Decyzja o Środowiskowych U warunkowaniach wydana została dl a wariantu IIc z lokalizacją węzł a Wi eŝyca (dawniej w. Gdynia) w km tj. na przecięciu z istn. przebiegiem DK 20 w m. Kościerska Huta. 2. Wybór wariantu został zatwier dzony przez Regional ną D yrekcję Ochrony Środowiska poprzez wydanie Decyzji Środowiskowej, nie przez Wojewodę Pomorskiego. 3. Lokalizacja węzła umoŝliwia podłączenie do niego drogi wojewódzkiej nr 214 w przyszłości- natomiast GDDKiA jako Z arządca Dróg Krajowych nie odpowiada za drogi wojewódzkie i nie ma informacji czy prace nad takim połączeniem są prowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. 4. Opracowany pr ojekt obwodnicy Kościerzyny po odebraniu i zatwierdzeniu będzie udostępniony do wglądu w siedzibi e GDDKiA Oddzi ał Gdańsk 5. Zgodnie z art.. 12 i 14 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne geodeci wykonujący pomiary są zobowiązani zgłosić te prace do Starostwa Powiatowego, natomiast właściciele l ub i nne osoby władające nieruchomością są zobowiązani umoŝliwić geodetom wykonanie pr ac. 6. W mi ejscu przecięcia przez obwodnicę rowu melioracyj nego został zaprojektowany przepust, natomiast wszystkie urządzenia melioracji (dreny) zostaną przebudowane zgodni e z warunkami technicznymi j akim powinny odpowiadać. Woda spływająca z jezdni obwodnicy odprowadzona zostanie rowami przydroŝnymi 7. Dostępność do działek została zapewniona; nie ma moŝliwości budowy przejazdu gospodarczego pod/nad obwodnicą ze względu na brak takich zapisów w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowani ach. 8. Zarówno Inwestor jak i Wykonawca dokumentacji proj ektowej biorą pod uwagę wszystkie głosy lokalnej społ eczności. 8

9 LEGENDA : RDOŚ - Regionalna D yrekcja Oc hrony Środowis ka. DD7 - Droga dojaz dowa nr 7 ZRID - Zgoda na realizację inwestycji drogowej DŚU - Decyzja o środowis kowyc h uwar unkowaniac h W sytuacjach gdy występuje rozdzielenie obszarów rolniczych poprzez budowę drogi możliwe jest przeprowadzenie prac scaleniowo-wymiennych w celu poprawienia możliwości gospodarowania. Prace takie prowadzone są przez Starostwo Powiatowe z pieniędzy Skarbu Państwa, natomiast z wnioskiem o ich przeprowadzenie muszą wystąpić właściciele nieruchomości. Scaleniem obejmuje się z reguły obszar kilkuset hektarów, najczęściej jednej lub kilku wsi RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU BUDOWA OBWODNICY KOŚCIERZYNY W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 STARGARD SZCZECIŃSKI GDYNIA 9

NR WNIOSKU DZIELNICA TREŚĆ WNIOSKU ODPOWIEDŹ

NR WNIOSKU DZIELNICA TREŚĆ WNIOSKU ODPOWIEDŹ DZIELNICA TREŚĆ ODPOWIEDŹ 1 Ursynów Ad 1) 2) i 3) Spaliny z tunelu usuwane będą przez wyrzutnie spalin w sytuacjach kiedy stężenia substancji w tunelu osiągną założone (dopuszczalne) stężenia (automatyczny

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoŝonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoŝonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/380/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka

Bardziej szczegółowo

Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów

Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 3 STANIS AWA GOLA, RENATA LANGNER* Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów Słowa kluczowe: inwestycje drogowe,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 19 lutego 2015 r. Poz. 498. UCHWAŁA Nr 34/15 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 19 lutego 2015 r. Poz. 498. UCHWAŁA Nr 34/15 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 lutego 2015 r. Poz. 498 UCHWAŁA Nr 34/15 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r.

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r. SPÓŁKA Z O.O. DrogMost LUBELSKI 20-415 LUBLIN, ul. Zaciszna 16 tel/fax. (0-81) 744-00-70, tel. (0-81) 744-13-26 Wykonawstwo REGON 008020120 ISO 9001-2008 NIP 712-015-68-14 nr NC 1056 KRS 0000057033 Sąd

Bardziej szczegółowo

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 Poznań, 5 listopada 2014 r. DECYZJA nr 20/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) Garwolin na odcinku: Węzeł Lubelska (bez węzła) - Garwolin w stadium Koncepcji Programowej

Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) Garwolin na odcinku: Węzeł Lubelska (bez węzła) - Garwolin w stadium Koncepcji Programowej Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) Garwolin na odcinku: Węzeł Lubelska (bez węzła) - Garwolin w stadium Koncepcji Programowej prezentacja projektu, cele inwestycji, przebieg drogi, wybrane

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 13 grudnia 2013 r. IR-III.7820.19.2013.9 DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYCINKI OSOWSKIE. Uchwała Nr./2010 Rady Gminy śabia Wola z dnia 2010r. Publikacja :

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYCINKI OSOWSKIE. Uchwała Nr./2010 Rady Gminy śabia Wola z dnia 2010r. Publikacja : MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY śabia WOLA OBEJMUJĄCY MIEJSCOWOŚĆ WYCINKI OSOWSKIE Uchwała Nr./2010 Rady Gminy śabia Wola z dnia 2010r. Publikacja : Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 sierpnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 sierpnia 2005 r. Uchwała Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański część wyżynna Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWŚĆ POGORZAŁKI Opracowanie: mgr inŝ. Iwona Niewińska, Aleksandra Miastowska

Bardziej szczegółowo

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Na ręce Pana Przewodniczącego i Radnych składam sprawozdanie za kadencję 2010-2014 w celu przeanalizowania zrealizowanych zadań oraz dokonania oceny. Lata 2010-2014 był

Bardziej szczegółowo

19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI

19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI 19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE Podstawa, cel i zakres opracowania Zgodnie z wydaną w dn. 15 marca 2010 r. Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2003 r. Nr 51 UCHWAŁY

Białystok, dnia 26 maja 2003 r. Nr 51 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2003 r. Nr 51 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1076 Nr VII/60/03 Rady Miasta Augustów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2012 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 5 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA EDYCJA DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU kwiecień 2013

Bardziej szczegółowo