Zestawienie wniosków, protestów i opinii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie wniosków, protestów i opinii"

Transkrypt

1 Zestawienie wniosków, protestów i opinii Lp. 1 Grzegorz Liedtke l.dz Wniosek o ekrany akustyczne. Badania na etapi e decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych Na etapie projektu budowlanego będzi e przeprowadzona ponowna ocena oddzi aływania przedsięwzięcia na środowisko. W razie potrzeby zostaną zaprojektowane dodatkowe ekrany. 1a Grzegorz Liedtke l.dz Wniosek o ekrany akustyczne. Badania na etapi e decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych Na etapie projektu budowlanego będzi e przeprowadzona ponowna ocena oddzi aływania przedsięwzięcia na środowisko. W razie potrzeby zostaną zaprojektowane dodatkowe ekrany. 1b Grzegorz Liedtke l.dz Wniosek o ekrany akustyczne. Badania na etapi e decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych Na etapie projektu budowlanego będzi e przeprowadzona ponowna ocena oddzi aływania przedsięwzięcia no środowisko. W razie potrzeby zostaną zaprojektowane dodatkowe ekrany. 2 Ryszard Ebertkowski Markubowo l.dz Wniosek o przejazd gospodarczy. Wniosek o przejazd gospodarczy odrzucono; doj azd do działek zapewniono poprzez budowę dr óg dojazdowych. 3 Janusz Majkowski l.dz Przedstawi ono pytanie odnośnie wywłaszczenia gruntów. GDDKiA w oparciu o przepisy Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Ustawy o rolniczych ogrodach dzi ałkowych wypłaca odszkodowania uŝytkowni kom dzi ałek posiadającym dokumenty o przydziale działki za wszystkie składniki mienia które nie stanowią własności ogrodów dział kowych, w szczegól ności za: budynki, budowle, drzewa, krzewy, pł yty chodni kowe, krawęŝni ki itd. UŜytkownik nie otrzymuje odszkodowani a za grunt i inne elementy, które stanowią własności ogrodów dział kowych 4 Grzegorz Józef Anzli k l.dz Przesunięcie dr ogi zjazdowej od dział ki nr 135/1. Brak moŝliwości innego rozwiązania sytuacyj nego ul. Storczykowej ze względu na parametry ronda i dróg wjazdowych na rondo. 1

2 5 Danuta Litwic l.dz Opis pasa ziel eni. 2. Pytani e o odl egłość planowanej obwodnicy od posesji. 1. Pasy zieleni będą mi ały szerokość 15m z wykorzystaniem gatunków zgodnych siedliskowo i geograficzni e. Badani a na etapi e decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych ze względu na poziom hałasu i ilość emitowanych spalin; badania zostaną przeprowadzone ponownie na etapie Projektu Budowl anego. 2. Przebieg planowanej obwodnicy od posesji będzie w odl egłości około 60m. 6 Halina Puhałko l.dz Pytani e odnośnie wyburzeń budynków. 2. Pytani e odnośnie drogi doj azdowej do posesji. 3. Pytani e o wykup dział ki. 1. Dojazd do posesji od strony ul. Storczykowej będzie się odbywał drogą dojazdową nr DD7, natomi ast od strony ul. Kaplicznej pozostanie bez zmian. 2. Budynek mieszkalny i budynki gospodarcze ni e są przewidziane do r ozbiór ki. 3. Dział ka nr 153 w obrębie 10 miasta Kościerzyny zostanie wykupiona na pow. około 600m2, dzi ałka 153 w obrębie 8 nie jest przewidzi ana do wykupu. 7 Marzena Kleinschmidt Marek Kleinschmi dt l.dz Wniosek o doj azd do podzielonej części dział ki i zapewnienie komunikacji poprzez drogę gminną nr 81. Zaprojektowano drogę dojazdową nr DD7 do odciętej części dział ki nr 77, oraz zj azd na drogę oznaczoną nr Kazimierz Laska+ 7 mi eszkańców l.dz Wniosek o przesunięcie o 20m od granicy posesji trasy zasadniczej obwodnicy. Po szczegół owej analizie rozwiązań przesunięcie trasy obwodnicy jest niemoŝliwe ze względu na parametr y jakie obowiązują przy projektowani u dróg klasy GP, oraz na wydaną juŝ decyzję o środowiskowych uwar unkowaniach. 9 Czesław Litwic l.dz Prośba o zostawienie istniejącego dojazdu do posesji. Dojazd do posesji znajdującej się na ulicy Przemysłowej 45 odbywał się będzi e za pomocą drogi dojazdowej nr DD9. 10 Aleksandra Pałubicka Ireneusz Pałubicki l.dz Wniosek o drogę dojazdową do dział ek nr 83/1, 84/1. 2. Wniosek o przebudowę wodociągu gminnego. 1. Dojazd do działek o numerach 83/1 i 84/1 będzie się odbywać za pomocą drogi dojazdowej nr DD Wszystkie urządzenie i nfrastruktur y ni e związane z drogą zostaną przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi przy zachowaniu optymalnej dostępności do nich. 11 Alicja Kanduł a l.dz Wniosek o drogę dojazdową do dzi ałki nr 193/3. Dojazd do dział ki o nr 193/3 obręb 7 miasta zostani e zapewni ony poprzez drogę dojazdową nr DD5. 2

3 12 Piotr Dysarz Mieczysław Landowski Zenon Kozikowski l.dz Wniosek o drogę dojazdową, 2. Pytani e odnośnie drenów odprowadzających wodę. 3. Pytani e odnośnie sposobu odwodnienia drogi. 4. Uwaga dotycząca prac geodezyj nych. 5. Pytani e o stronę internetową TG i GDDKiA. 1. Dojazd do odciętych części dział ek zostani e zapewni ony poprzez drogę doj azdową nr DD Urządzenia melioracji (dreny) zostaną przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi j akimi powinny odpowi adać. 3. Woda spł ywająca z jezdni zostani e odprowadzona r owami przydroŝnymi.. 4. Zgodnie z art.. 12 i 14 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne geodeci wykonujący pomiary są zobowiązani zgłosić te prace do Starostwa Powiatowego, natomiast właściciele l ub i nne osoby władające nieruchomością są zobowiązani umoŝliwić geodetom wykonanie pr ac. 5. a) pytanie niezrozumiał e. b) pytanie niezrozumiał e. c) Decyzja o Środowiskowych U warunkowaniach znajduje się do wglądu w siedzi bie RDOŚ. d) DŚU wydano na wariant IIc z lokalizacją węzła w km w m. Kościerska Huta. e) lokalizacja węzła " WieŜyca" umoŝliwia przyszłe podłączenie DW natomi ast GDDKiA jako Z arządca Dróg Krajowych nie odpowiada za drogi woj ewódzkie, i ni e ma informacji czy prace nad taki m połączeniem są prowadzone przez Z arząd Dróg Wojewódzkich. 13 Mieczysław Rumiński l.dz Wniosek o przesunięcie wariantu IIc obwodnicy. Po szczegół owej analizie rozwiązań przesunięcie trasy obwodnicy jest niemoŝliwe ze względu na parametr y jakie obowiązują przy projektowani u dróg klasy GP, oraz na wydaną juŝ decyzję o środowiskowych uwar unkowaniach. 14 Piotr Lange l.dz Wniosek o ekrany akustyczne. Badania na etapi e decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych Na etapie projektu budowlanego będzi e przeprowadzona ponowna ocena oddział ywania przedsięwzięci a no środowisko. W razie potrzeby zostaną zaprojektowane dodatkowe ekrany. 15 Stefan D yszarz l.dz Wniosek o aktualizację na stronie www. Po rozpatrzeniu wszystkich napł ywających wniosków mieszkańców, strona www został a zaktualizowana. 6 Iwona Szulfer l.dz Pytani e odnośnie dojazdu do szkoł y. Dojazd zapewniony będzie za pomocą drogi dojazdowej nr DD8 biegnącej wzdł uŝ obwodnicy Kościerzyny z przejazdem pod obwodnicą przy torach kol ejowych. 3

4 17 Wojciech Kąkol l.dz Wniosek o zjazd na dział kę nr 7/2 obręb 7 miasta. Brak zjazdu na dział kę w stani e istni ejącym. Zjazd naleŝy wykonać ze środków i staraniem właściciel a dział ki, po uzgodnieniu pr ojektu zjazdu u Zarządcy drogi mieszkańców l.dz Wniosek o przesunięcie obwodnicy. Po szczegół owej analizie rozwiązań przesunięcie trasy obwodnicy jest niemoŝliwe ze względu na parametr y jakie obowiązują przy projektowani u dróg klasy GP, oraz na wydaną juŝ decyzję o środowiskowych uwar unkowaniach. 9 Anna Biel awa l.dz Dlaczego obwodnica przebiega przez miasto? 2. Jaki projekt został zatwierdzony? 3. Dlaczego nie został am poinfor mowana o wejściu geodetów na teren mojej dzi ałki oraz kto wypłaci odszkodowanie za szkody? 4. Jak długo będzie tr wał o zaakceptowanie projektu? 5. W jaki kierunek zostaną przesunięte słupy wysokiego i niskiego napięcia? Wnioskuj e aby postawi ono je na terenach wykupi onych przez GDDKiA. 6. Wniosek o zamianę ziemi na teren w i nnym miejscu 7. Wniosek o przejazd na dr ugą stronę dział ki lub zamianę na inny grunt pozostałej części dział ki za obwodnicą. 8. Wniosek o przepust odprowadzający nadmi ar wody ze zbiorni ka wodnego. 9. Kto zapłaci za szkody dokonane podczas budowy obwodnicy przez cięŝki sprzęt na gruntach, któr ych będą rosł y uprawy? 10. Wni osek o przebieg obwodnicy jak najdalej od zabudowań. 11. Wni osek o bezpośredni zjazd z obwodnicy. 1. Przebieg obwodnicy został zarekomendowany przez GDDKiA na posi edzeniu KOPI 23.VII.2008 i zatwierdzony wydaniem przez Regionalną D yrekcję ochrony Środowiska Decyzji o Środowiskowych U war unkowaniach. 2. Proj ekt pr ezentowany na spotkaniu jest utoŝsamiony z projektem umieszczonym na stronie erzyny.pl. 3. Zgodnie z Art. 16ust. 1 Ustawy Pr awo geodezyjne i kartograficzne o naprawi anie szkód naleŝy wystąpić do geodetów którzy je spowodowali. Informacje o jednostce wyk. prace są do uzyskania w Starostwie Powiatowym. 4. Do czasu wydania decyzji ZRID obowiązują ustalenia zawarte w Plani e Zagospodarowania T erenu; termin wydania dec. ZRID planowany jest na przełomie II i III kwartału 2012r. 5. Przebudowywane linie energetyczne będą znajdował y się poza granicami ter enu podl egającego wykupowi. Dla zajętych pod linię terenów Wojewoda ustanowi ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości i wyda decyzję ustalającą odszkodowanie z tego tytułu. 6. Sprawy związane z odszkodowaniami w tym przyznaniem nieruchomości zamiennych prowadzone są przez Wojewodę Pomorski ego po wydaniu dec. ZRID; z Ŝądaniem o przyznanie nier uchomości zamiennych nal eŝy wystąpić do Wydz. Geodezji Pomorskiego U W w II kwartale 2012r. 7. Sprawa zami any gruntów zostanie rozpatrzona po przeanalizowaniu moŝliwości uzyskani a gruntów zamiennych. W związku z powyŝszym proszę wskazać obszar na któr ym wnioskodawca chciałby uzyskać nieruchomości zami enne. 8. Przepust pod tr asą zasadniczą łączący r ów melioracyjny został zaprojektowany. 9. Na czas budowy przewidzi ane będą tymczasowe zajęcia terenu dl a zapewni enia odpowiedniej ilości terenu Wykonawcy; wysokość odszkodowań za czasowe ograniczenie dostępności do dział ki ustala Wojewoda, na etapie wydawani a decyzji ZRID. 10.Przebieg obwodnicy jest zatwierdzony i przedstawiony na planach sytuacyj nych zamieszczonych na stroni e 11. Nie ma moŝliwości zaprojektowani a bezpośredniego zjazdu z obwodnicy, gdyŝ j est to droga klasy GP. 4

5 20 Janina Okrój + 14 mieszkańców l.dz Wniosek o kładkę dl a pieszych. Wniosek rozpatrzono negatywnie. Ciągłość drogi gminnej zapewniona został a przez drogi dojazdowe nr DD10 i DD11 ( wydłuŝenie istniejącej dr ogi o około 1,5km); na obecnym etapie ni e ma moŝli wości budowy kładki ze względu na jej brak w wydanej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowani ach 21 Katarzyna Anzli k Marek Anzli k l.dz Wniosek o szerszy zjazd na posesję. 2. Wniosek o kanalizację deszczową odpr owadzającą wodę z dział ki. 1. Zaprojektowano dr ogę dojazdową nr DD7 o szerokości 5 m i nawierzchni asfaltowej do istniejącej ul. Kl asztornej. Zjazd na posesję będzie odbywał się tak samo jak w stanie istniejącym. 2. Odbiór wód spł ywających z jezdni obwodnicy i dróg dojazdowych będzie się odbywał za pomocą rowów przydroŝnych, które równi eŝ odbier ają wody powierzchni owe z terenów przyległ ych. 22 Irena Szar mach Tadeusz Szarmach Agnieszka Krzemińska Piotr Krzemiński+13 mieszkańców l.dz Wniosek o przesunięcie ronda. 2. Wniosek o zmiany odnośni e drogi dojazdowej. 1. Po szczegółowej analizie rozwiązań zaproj ektowano węzeł z przesunięciem ronda. 2. Zmi eniono r ównieŝ przebieg drogi dojazdowej, tzn. dojazd do posesji będzie odbywał się jak w stanie istniejącym z wykorzystani em jezdni star ego przebiegu DK20. 23a Jerzy C yra + 21 mieszkańców l.dz Wniosek o przesunięcie ronda na węźle "Wi erzyca" 2. Wniosek o zaproj ektowanie ni welety drogi dojazdowej na wysokości dzi ałek. 3. Wniosek o ustawi enie ekranów akustycznych pomiędzy drogą dojazdową a rondem, bądź obniŝenie niwelety ronda do istniejącego terenu działek. 4. Wniosek o oddalenie drogi doj azdowej od dział ek w kierunku r onda 5. Wniosek o utwardzeni e drogi dojazdowej warstwą bitumiczną. 6. Wniosek o zaproj ektowanie ogrodzenia wzdłuŝ krawędzi dział ki nr 122/10 7. Wniosek o wykonanie pasa ziel eni pomiędzy obwodnicą a dział kami 122/5 i 122/ Po szczegółowej analizie rozwiązań zaproj ektowano węzeł z przesunięciem ronda. 2. Przebieg drogi dojazdowej został skrócony, doj azd do posesji odbywał się będzie z wykorzystaniem jezdni starego przebiegu DK20 3. Badania na etapie decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych; badania zostaną powtórzone na etapie Pr ojektu Budowlanego 4. Przebieg drogi dojazdowej został skrócony, doj azd do posesji odbywał się będzie z wykorzystaniem jezdni starego przebiegu DK20 5. Wszystkie drogi dojazdowe będą bitumiczne, zaproj ektowane zgodni e z warunkami technicznymi. 6. Ogrodzenie pasa dr ogowego stosuje się tyl ko przy drogach klasy S i A 7. Badania na etapie decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania w tym miejscu pasa zieleni. 5

6 23b Jerzy C yra + 21 mieszkańców l.dz Wniosek o przesunięcie ronda na węźle "Wi erzyca" 2. Wniosek o zaproj ektowanie ni welety drogi dojazdowej na wysokości dzi ałek. 3. Wniosek o ustawi enie ekranów akustycznych pomiędzy drogą dojazdową a rondem, bądź obniŝenie niwelety ronda do istniejącego terenu działek. 4. Wniosek o oddalenie drogi doj azdowej od dział ek w kierunku r onda 5. Wniosek o utwardzeni e drogi dojazdowej warstwą bitumiczną. 6. Wniosek o zaproj ektowanie ogrodzenia wzdłuŝ krawędzi dział ki nr 122/10 7. Wniosek o wykonanie pasa ziel eni pomiędzy obwodnicą a dział kami 122/5 i 122/ Po szczegółowej analizie rozwiązań zaproj ektowano węzeł z przesunięciem ronda. 2. Przebieg drogi dojazdowej został skrócony, doj azd do posesji odbywał się będzie z wykorzystaniem jezdni starego przebiegu DK20 3. Badania na etapie decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych; badania zostaną powtórzone na etapie Pr ojektu Budowlanego 4. Przebieg drogi dojazdowej został skrócony, doj azd do posesji odbywał się będzie z wykorzystaniem jezdni starego przebiegu DK20 5. Wszystkie drogi dojazdowe będą bitumiczne, zaproj ektowane zgodni e z warunkami technicznymi. 6. Ogrodzenie pasa dr ogowego stosuje się tyl ko przy drogach klasy S i A 7. Badania na etapie decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania w tym miejscu pasa zieleni. 24 Dariusz Klejna Anna Klej na Wojciech Pawłowski Dorota Pawłowska l.dz Wniosek o doj azd do podzielonej dział ki nr 30/1 Pozostała część dzi ałki 30/1 l eŝąca przy dzi ałce 83/1 przeznaczona zostani e pod budowę obwodnicy. 25 Kazimierz Okrój Maria Okr ój l.dz Wniosek o dojazd do podzielonej dzi ałki nr Wniosek o zj azd bezpośrednio z obwodnicy 1. Zaprojektowano dojazd do dzi ałki nr Nie ma moŝliwości zaproj ektowania bezpośredniego zjazdu z obwodnicy gdyŝ jest to droga klasy GP. 6

7 26 Kazimierz Z aborowski Agnieszka Zaborowska l.dz Wniosek o odl egłość kr awędzi j ezdni od posesji. 2. Wniosek o zastosowanie ekranów akustycznych i pasa zieleni. 3. Wniosek o zapewnienie dojazdu do nieruchomości. 4. Wniosek o wykup całości dzi ałki wraz z nieruchomościami przez GDDKiA. 5. Wniosek o wykup części dział ki wraz z nieruchomościami przez GDDKiA. 1. Odległość krawędzi j ezdni pozostaje bez zmian. 2. Badania na etapie decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania w tym miejscu ekranów akustycznych i pasa zieleni; na etapi e Proj ektu Budowlanego zostaną przeprowadzone ponowne badani a i w przypadku przekr oczeni a dopuszczalnego poziomu hał asu zostaną zapr ojektowane ekrany akustyczne 3. Dojazd do posesji odbywał się będzie jak w stanie istniejącym z wykorzystaniem jezdni starego przebiegu DK Z wnioski em o wykupienie pozostał ych po wybudowaniu drogi części nier uchomości moŝna będzie wystąpić do Generalnego Dyrektora po wydaniu decyzji ZRID, czyli nie wcześniej jak w III kwartale 2012 roku 5. Z wnioski em o wykupienie pozostał ych po wybudowaniu drogi części nier uchomości moŝna będzie wystąpić do Generalnego Dyrektora po wydaniu decyzji ZRID, czyli nie wcześniej jak w III kwartale 2012 roku 27 Ryszard Kreft Kaliska l.dz.2848 Wniosek o wykup całości działek o nr 256/2 i 254 Działki o nr 256/2 i 254 zostaną wykupione w cał ości. 28 Jan Cichosz Kaliska l.dz Wniosek o przepust gospodarczy. 2. Wniosek o wykonanie drenaŝu. 3. śądanie odszkodowania 1. Wniosek o przejazd gospodarczy odrzucono; dojazd do działek zapewniono poprzez budowę dr óg dojazdowych. Na obecnym etapie nie ma moŝliwości budowy przejazdu ze względu na jego brak w wydanej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowani ach 2. Urządzenia melioracji (istniejące dreny) zostaną przebudowane zgodni e z warunkami technicznymi j akim powinny odpowiadać. 3. Zgodnie z Art. 16ust. 1 Ustawy Pr awo geodezyjne i kartograficzne o naprawi anie szkód naleŝy wystąpić do geodetów którzy je spowodowali. Informacje o jednostce wyk. prace są do uzyskania w Starostwie Powiatowym. 29 Andrzej Popowski Marcin Kurowski l.dz.2819 Wniosek o wykup całości działek o nr 74/8, 74/9, 74/10, 74/11 Po szczegół owej analizie dział ka o nr 74/8 zostanie wykupiona w całości, 74/9 w pewnej części, natomiast 74/10 i 74/11 ze względów ekonomicznych nie zostaną wykupione l.dz Wniosek o drenaŝ odpr owadzający nadmiar wody ze zbiorni ka. 2. Wniosek o ekrany akustyczne i pas ziel eni. 1. Odwodnieni e ter enu przyległego ni e naleŝy do obowiązku. 2. Ekrany akustyczne w tym miejscu na etapi e decyzji środowiskowej nie są projektowane, natomiast pas ziel eni tak. 7

8 31 Lucyna Bł awat l.dz Wniosek o przepr ojektowanie węzła " WieŜyca". 2. Wniosek o zaproj ektowanie ekranów akustycznych. 3. Wniosek o doj azd do posesji. 4. Wniosek o wykup całej dzi ałki. 1. Nie ma moŝliwości przeproj ektowania węzła ze względu na par ametr y techniczne łącznic. 2. Na etapie Projektu Budowl anego zostaną przeprowadzone badania poziomu hał asu, i w przypadku przekroczenia dopuszczal nego poziomu zostaną zaprojektowane ekrany akustyczne. 3. Dojazd do nieruchomości będzi e odbywał się jak w stani e istniejącym. 4. Z wni oskiem o wykupienie pozostał ych po wybudowaniu drogi części ni eruchomości moŝna będzie wystąpić do Generalnego Dyrektora po wydaniu decyzji ZRID, czyli nie wcześniej jak w III kwartale 2012 roku. 32 Piotr Dysarz l.dz Opinia środowiskowa odnosi się do wariantu IIC, co z wariantem IIC alternatywa? 2. Nie sprecyzowane postanowieni a w interneci e. 3. Od kiedy wi adomo o projekci e przeł oŝenia DW 214? 4. Wysł anie części pr ojektu zainteresowanym 5. Prace geodezyjne powinny być poprzedzone informacją. 6. Oczka wodne na naszych dział kach połączone są drenami i nadmiar wody odpr owadzony j est do jezi ora Bibrowski ego. Na projekcie nie wi dać przepustu. Jak będzi e odprowadzana woda spł ywająca z j ezdni? 7. Niezadowal ające rozwiązanie dostępności poprzez drogę dojazdową. Lepszy był by przepust w istniejącej drodze gminnej. 8. Wniosek o nie brani e pod uwagę pojedynczych głosów wypowiadających się w imi eniu całej społeczności 1. Decyzja o Środowiskowych U warunkowaniach wydana została dl a wariantu IIc z lokalizacją węzł a Wi eŝyca (dawniej w. Gdynia) w km tj. na przecięciu z istn. przebiegiem DK 20 w m. Kościerska Huta. 2. Wybór wariantu został zatwier dzony przez Regional ną D yrekcję Ochrony Środowiska poprzez wydanie Decyzji Środowiskowej, nie przez Wojewodę Pomorskiego. 3. Lokalizacja węzła umoŝliwia podłączenie do niego drogi wojewódzkiej nr 214 w przyszłości- natomiast GDDKiA jako Z arządca Dróg Krajowych nie odpowiada za drogi wojewódzkie i nie ma informacji czy prace nad takim połączeniem są prowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. 4. Opracowany pr ojekt obwodnicy Kościerzyny po odebraniu i zatwierdzeniu będzie udostępniony do wglądu w siedzibi e GDDKiA Oddzi ał Gdańsk 5. Zgodnie z art.. 12 i 14 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne geodeci wykonujący pomiary są zobowiązani zgłosić te prace do Starostwa Powiatowego, natomiast właściciele l ub i nne osoby władające nieruchomością są zobowiązani umoŝliwić geodetom wykonanie pr ac. 6. W mi ejscu przecięcia przez obwodnicę rowu melioracyj nego został zaprojektowany przepust, natomiast wszystkie urządzenia melioracji (dreny) zostaną przebudowane zgodni e z warunkami technicznymi j akim powinny odpowiadać. Woda spływająca z jezdni obwodnicy odprowadzona zostanie rowami przydroŝnymi 7. Dostępność do działek została zapewniona; nie ma moŝliwości budowy przejazdu gospodarczego pod/nad obwodnicą ze względu na brak takich zapisów w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowani ach. 8. Zarówno Inwestor jak i Wykonawca dokumentacji proj ektowej biorą pod uwagę wszystkie głosy lokalnej społ eczności. 8

9 LEGENDA : RDOŚ - Regionalna D yrekcja Oc hrony Środowis ka. DD7 - Droga dojaz dowa nr 7 ZRID - Zgoda na realizację inwestycji drogowej DŚU - Decyzja o środowis kowyc h uwar unkowaniac h W sytuacjach gdy występuje rozdzielenie obszarów rolniczych poprzez budowę drogi możliwe jest przeprowadzenie prac scaleniowo-wymiennych w celu poprawienia możliwości gospodarowania. Prace takie prowadzone są przez Starostwo Powiatowe z pieniędzy Skarbu Państwa, natomiast z wnioskiem o ich przeprowadzenie muszą wystąpić właściciele nieruchomości. Scaleniem obejmuje się z reguły obszar kilkuset hektarów, najczęściej jednej lub kilku wsi RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU BUDOWA OBWODNICY KOŚCIERZYNY W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 STARGARD SZCZECIŃSKI GDYNIA 9

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1854B Kubra Stara Kubra Nowa OD KM 0+000 DO KM 1+262,65 ODC. DŁ. 1262,75 MB DZIAŁKI: Nr: 59, 100, 101, 47, 20/1, 19/1, 4, 94 INWESTOR;

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY nazwa i adres jednostki projektowania: ARBUD PROJEKTOWANIE I USŁUGI GEODEZYJNE ul. Powstańców 25 lok. 26 05-804 Pruszków tel./faks (0-22) 728-12-56 0 502 591 757 0 505 023 305 email: arbud@wp.pl lub arbud@op.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I Część opisowa:

SPIS TREŚCI I Część opisowa: SPIS TREŚCI I Część opisowa: 1. Istniejący układ komunikacyjny... 2 1.1 Układ drogowy... 2 1.2 Skrzyżowania z liniami kolejowymi... 2 2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane... 2 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna

Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna N DĘBÓWKA KAWĘCZYN HABDZIN CIECISZEW KONSTANCIN JEZIORNA wariant I wariant II istniejący przebieg DW 724

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY O P I S T E C H N I C Z N Y Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Przedmiot inwestycji...

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia Załącznik Nr 1 do decyzji Wójta Gminy Gnojnik znak: UG.II.7624/6/08/09/10 z dnia 25.08.2010r. Charakterystyka przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko Nowy Sącz - KrzyŜówka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ

KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ STADIUM DOKUMENTACJI KONCEPCJA PROGRAMOWA NAZWA ZADANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zakład Robót Ogólnobudowlanych i Drogowych mgr inż. Edward Grzegorzewski ul. Łódzka 46 / 13 97-300 Piotrków Trybunalski EGZ nr 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA CHODNIKÓW I ZJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla

Bardziej szczegółowo

Gmina Chojnów. Legnicki. Dolnośląskie

Gmina Chojnów. Legnicki. Dolnośląskie Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Okmiany Obręb nr 5 Miasto / Gmina Gmina Chojnów Powiat Województwo Legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowy obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S 8 odbytej w dniu r.

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowy obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S 8 odbytej w dniu r. 1 PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowy obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S 8 odbytej w dniu 29.04.2009 r. Spotkanie konsultacyjne odbyło się w siedzibie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wariantów przedsięwzięcia. Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej

Charakterystyka wariantów przedsięwzięcia. Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej Charakterystyka wariantów przedsięwzięcia Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej Uwarunkowania realizacyjne obwodnicy Na terenie miasta Zielona istniejący układ komunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Łódź. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, Łódź

INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Łódź. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, Łódź Weryfikacja koncepcji wariantowych przebiegów ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Godzieszach Małych, działki nr 1111 i 1112 Adres inwestycji Godziesze Małe, działki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UZGODNIENIA II. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Przedmiot opracowania 2.2. Podstawa opracowania III. CHARAKTERYSTYKA DROGI 3.1. Opis stanu istniejącego 3.2. Dokumentacja fotograficzna IV.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 105730B ulica Lipowa we wsi Giełczyn PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : obręb wsi Giełczyn : - działki istniejącego pasa drogowego: 410, 414, 385, 368, 357, 349,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest

Bardziej szczegółowo

Do projektu przebudowy drogi gminnej nr p na działkach nr. 105 i 97 w m. Ujazd obręb Ujazd Gmina Kiszkowo pow. Gniezno

Do projektu przebudowy drogi gminnej nr p na działkach nr. 105 i 97 w m. Ujazd obręb Ujazd Gmina Kiszkowo pow. Gniezno Opis techniczny Do projektu przebudowy drogi gminnej nr.284019p na działkach nr. 105 i 97 w m. Ujazd obręb Ujazd Gmina Kiszkowo pow. Gniezno 1. Dane ogólne Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej nr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania:

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno ZALACZNIK NR 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestycja: Przebudowa ulicy Wenus w Józefosławiu - wariant IV Adres: Józefosław,

Bardziej szczegółowo

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia - 2 3. Stan istniejący Działka nr 420/5 zawarta jest pomiędzy budynkami uŝyteczności publicznej (bar jadłodajnia, apteka i gabinety lekarskie), a pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 (ulica Drawska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) i Kanalizacji Spółka w Oławie ; ; Polska tel. (071) 3039521 fax. (071) 3039533 www.zwik.olawa.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/4/P/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS. do projektu zagospodarowania terenu

OPIS. do projektu zagospodarowania terenu OPIS do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1938B w powiecie zambrowskim, woj. podlaskie. Zakresem opracowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB. 7820.28.2013.ES2, dnia 11 grudnia 2015 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. lla ust. 1, art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. działki nr: 395, 367, 374, 375/1, 376, 377, 378, 380/2, 382/1, 383, 384, 385, 387/1, 388, 390 obręb G-13

PROJEKT BUDOWLANY. działki nr: 395, 367, 374, 375/1, 376, 377, 378, 380/2, 382/1, 383, 384, 385, 387/1, 388, 390 obręb G-13 EGZ. pdf PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja zamienna do projektu zaopiniowanego nr 6630.1654.2012 w dniu 11 grudnia 2012 r ZUDP w Zgierzu Droga gminna nr 120574E ul. Polna Korekta trasy ulicy od km 0+392,45

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Dane ogólne. 1. Zadanie. 2. Inwestor. 3. Adres budowy. 4. Podstawa opracowania. 5. Lokalizacja i stan zainwestowania działki.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ;

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ; PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; 19-500 Gołdap; tel. 609-685-299; e-mail:pgk10@op.pl EGZ.1 INWESTOR: Gmina Gołdap ul.plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap PRZEDSIĘWZIĘCIE

Bardziej szczegółowo

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6.

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6. S6 Goleniów - Koszalin I. Podstawowe informacje o inwestycji - długość 116,9 km - obecny etap w przygotowaniu - lata realizacji po roku 2013 etap zrealizowany: studium techniczno ekonomiczne: 10.2009 17.11.2009

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL 2. Zjazd z drogi publicznej INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE Poradnik Inwestora 1. Definicje... 1 2. Procedury... 1 3. Decyzja na lokalizację zjazdu... 2 4. Warunki jakie ma spełniać zjazd... 2 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW.

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. ADRES : INWESTOR : Jugów ul. Główna działka nr 739. AM-6 Obręb Jugów Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km.133.044

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.Nazwa inwestycji przebudowa drogi gminnej, nr C Łowiczek - Łowiczek km 0+007, ,00

OPIS TECHNICZNY. 1.Nazwa inwestycji przebudowa drogi gminnej, nr C Łowiczek - Łowiczek km 0+007, ,00 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego na przebudowę drogi gminnej, nr 160729C Łowiczek - Łowiczek, na odcinku o łącznej długości 0,993 km, od km 0+007,00 do km 1+000,00. I. Część opisowa, ogólna 1.Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu

Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa 1. Cel opracowania 2. Podstawa prawna 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. Rady Miasta Łuków w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km.134.170

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ. z dnia r.

RAPORT Z KONSULTACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ. z dnia r. Załącznik nr 1. RAPORT Z KONSULTACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ z dnia 25.06.2015r. Sporządzony w ramach umowy nr D-3/18-417-05/14 z dnia 14.01.2015r. Dla zadania: Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Otolice.

OPIS TECHNICZNY. wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Otolice. OPIS TECHNICZNY wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Otolice. I. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest remont wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi gminnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska Dro-Koncept Biuro Projektów Drogowych Krzysztof Sławiński ul. F. Araszkiewicza 88, 20-834 Lublin tel. 887 142 027, e-mail: drokoncept@gmail.com TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 103275L

Bardziej szczegółowo

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/29/17 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, luty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE INWESTOR: POWIAT KAMIENNOGÓRSKI UL. Wł. Broniewskiego 15 58-400 KAMIENNA GÓRA Opracował:... Jelenia Góra, Lipiec 2011

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno - Podlipie

OPIS TECHNICZNY. do projektu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno - Podlipie OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno - Podlipie 1. Cel i zakres opracowania. Celem opracowania jest przebudowa /modernizacja/ drogi dojazdowej do gruntów

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE Obwodnica Śródmieścia Szczecina etap VI budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km )

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km ) OPIS TECHNICZNY do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km 0+000 0+770 ) 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt techniczny został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY

USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO 18-400 ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ROSTKI- CEDRY-DO DR WOJEWÓDZKIEJ W LOKALIZACJI ODC 1 0+000-2+135 ODC 2 0+000-0+181

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu KARTA UZGODNIEŃ do projektu stałej organizacji ruchu związanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel.-fax (029) 760-69-38, kom. 692-755-975 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Inwestor: Obiekt: Działki: Gmina ŁomŜa ul.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości połoŝonych w Gdańsku przy ulicy Leszczynowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

L.P. Treść pytania do Wykonawcy Projektu Odpowiedź na pytanie

L.P. Treść pytania do Wykonawcy Projektu Odpowiedź na pytanie Załącznik nr 1. Wykaz pytań mieszkańców, zadanych 01.12.2015 roku podczas spotkania informacyjnego dotyczącego Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 105730B ulica Lipowa we wsi Giełczyn PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : Działki Nr : obręb wsi Milewo : - działki istniejącego pasa drogowego: 474, 228,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR UL. KAMIENNA 28/3 59-300 LUBIN PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO Opracowanie niniejsze jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowy drogi osiedlowej - Łężek wraz z odwodnieniem

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowy drogi osiedlowej - Łężek wraz z odwodnieniem EGZ. Nr... Projektowanie Dróg PH-U FUNO Krzysztof Suchecki Ul. Wenedów 22 B/9 75-420 Koszalin PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy drogi osiedlowej - Łężek wraz z odwodnieniem Branża:

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Materiały informacyjne Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa od km 1+500 do km 23+600 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Lokalizacja: Działki ozn. Nr 284/22,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Plan orientacyjny skala

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I STAN ISTNIEJĄCY 1. LOKALIZACJA

OPIS TECHNICZNY I STAN ISTNIEJĄCY 1. LOKALIZACJA OPIS TECHNICZNY I STAN ISTNIEJĄCY 1. LOKALIZACJA Droga gminna dojazdowa Korzęcin - Kolonia Korzęcin objęta planowaną przebudową znajduje się w granicach działek nr 62 dr i 73 dr obręb Korzęcin - jedn.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa)

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa) INWESTOR: Gmina Józefów ul. Kościuszki 37 23-460 Józefów PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00 ADRES BUDOWY: działka Nr 1330 położona w obrębie Długi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Biuro Usług Projektowo-Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Egz. Nr 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105 800 B ULICA LIPOWA WE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km do 0+383,50 w Kraczkowej

PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km do 0+383,50 w Kraczkowej PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km 0+065 do 0+383,50 w Kraczkowej Na działkach gruntowych o nr ew : 2093/10, 2092, 2093/12, 2093/ obręb - Kraczkowa Inwestor:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE s.c. drogi, ulice, organizacja ruchu

USŁUGI PROJEKTOWE s.c. drogi, ulice, organizacja ruchu USŁUGI PROJEKTOWE s.c. drogi, ulice, organizacja ruchu inŝ. Franciszek Rytwiński tel. 266-87-64, 0601 86-87-78 ul. Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock NIP 774-27-49-470 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.pl DAN IŁAWA STADIUM PROJEKT ORGANIZACJI DOCELOWEJ RUCHU BRANŻA DROGOWA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE S.C.

USŁUGI PROJEKTOWE S.C. USŁUGI PROJEKTOWE S.C. drogi, ulice, organizacja ruchu inŝ. Franciszek Rytwiński L. Rytwińska-Nowak tel. 266-87-64, 0601-86-87-78 ul. Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock NIP 774-27-49-470 e:mail rondofr@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód)

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód) Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn Wschód) Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ AKTUALNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 38 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 39 BUDOWA MAŁEJ OBWODNICY PÓŁNOCNEJ OD UL. ŚWIĘTOSŁAWA DO UL. SANDOMIERSKIEJ W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy 1.DANE OGÓLNE Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Ul.Powstańców Śląskich 70

Bardziej szczegółowo

Warszawa 09-09-2013. Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800

Warszawa 09-09-2013. Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800 Warszawa 09-09-2013 Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800 PLAN ORIENTACYJNY Omawiany odcinek S8 Styk ze stanem istniejącym Styk projektowany ZAKRES

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno Opis techniczny Do projektu przebudowy drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno 1. Dane ogólne Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo Imiołki

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: ZAMIENNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA przebudowy drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy-Zanie do drogi krajowej Nr 8

OBIEKT: ZAMIENNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA przebudowy drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy-Zanie do drogi krajowej Nr 8 OBIEKT: ZAMIENNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA przebudowy drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy-Zanie do drogi krajowej Nr 8 Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: Nr 159, Obręb 28 Łady Borowe,

Bardziej szczegółowo

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód)

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód) Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn Wschód) Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ AKTUALNE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy Adres inwestycji: działka nr 3019/1, 3026/1, miejscowość Piotrków Pierwszy, gmina

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZADANIE BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ OD KM DO KM W MIEJSCOWOŚCI GRABOWA GMINA RYCHWAŁ.

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZADANIE BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ OD KM DO KM W MIEJSCOWOŚCI GRABOWA GMINA RYCHWAŁ. O P I S T E C H N I C Z N Y DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZADANIE BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ OD KM 2+086 DO KM 2+240 W MIEJSCOWOŚCI GRABOWA GMINA RYCHWAŁ. kategoria obiektu budowlanego XXV współczynnik

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: zlecenie Inwestora wstępne ustalenia z Inwestorem podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO UZYSKANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SPIS TREŚCI

MATERIAŁY DO UZYSKANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SPIS TREŚCI MATERIAŁY DO UZYSKANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA 1. Przedmiot opracowania 2. Inwestor 3. Jednostka projektująca 4. Podstawa formalna

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ (ul. Poznańska w Kicinie) NA DZIAŁKĘ NR 15/36 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ KLASY L

BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ (ul. Poznańska w Kicinie) NA DZIAŁKĘ NR 15/36 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ KLASY L JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC PIOTR STRZYśEWSKI ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań tel/fax 061 887-90-47, kom. 507 037 178, e-mail: p_strzyzewski@o2.pl INWESTOR: Urząd Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Warszawa 28-06 06-2006 KONSULTACJE SPOŁECZNE Budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa zad. III droga krajowa nr 8 INWESTOR: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Zarząd Dróg Miejskich TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. PLANOWANY

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice Powierzchnia nieruchomości Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Popielów opolski

Bardziej szczegółowo

Rawa Mazowiecka, 03 lutego 2011 roku

Rawa Mazowiecka, 03 lutego 2011 roku Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej L.dz 164/JRP/2011 Rawa Mazowiecka, 03 lutego 2011 roku Nr post. RAWiK/05/2010 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI 4egz. OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłońskie dł. 0,780 km STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI Sporządził: inŝ. Mirosław Wojsław CZERWIEC 2011 r. 1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1709Z STARGARD - SOWNO" - ETAP B

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1709Z STARGARD - SOWNO - ETAP B do projektu pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1709Z STARGARD - SOWNO" - ETAP B Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Bydgoska 13/15 73 110 Stargard Szczeciński Autor opracowania : DIM Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo