Zestawienie wniosków, protestów i opinii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie wniosków, protestów i opinii"

Transkrypt

1 Zestawienie wniosków, protestów i opinii Lp. 1 Grzegorz Liedtke l.dz Wniosek o ekrany akustyczne. Badania na etapi e decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych Na etapie projektu budowlanego będzi e przeprowadzona ponowna ocena oddzi aływania przedsięwzięcia na środowisko. W razie potrzeby zostaną zaprojektowane dodatkowe ekrany. 1a Grzegorz Liedtke l.dz Wniosek o ekrany akustyczne. Badania na etapi e decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych Na etapie projektu budowlanego będzi e przeprowadzona ponowna ocena oddzi aływania przedsięwzięcia na środowisko. W razie potrzeby zostaną zaprojektowane dodatkowe ekrany. 1b Grzegorz Liedtke l.dz Wniosek o ekrany akustyczne. Badania na etapi e decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych Na etapie projektu budowlanego będzi e przeprowadzona ponowna ocena oddzi aływania przedsięwzięcia no środowisko. W razie potrzeby zostaną zaprojektowane dodatkowe ekrany. 2 Ryszard Ebertkowski Markubowo l.dz Wniosek o przejazd gospodarczy. Wniosek o przejazd gospodarczy odrzucono; doj azd do działek zapewniono poprzez budowę dr óg dojazdowych. 3 Janusz Majkowski l.dz Przedstawi ono pytanie odnośnie wywłaszczenia gruntów. GDDKiA w oparciu o przepisy Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Ustawy o rolniczych ogrodach dzi ałkowych wypłaca odszkodowania uŝytkowni kom dzi ałek posiadającym dokumenty o przydziale działki za wszystkie składniki mienia które nie stanowią własności ogrodów dział kowych, w szczegól ności za: budynki, budowle, drzewa, krzewy, pł yty chodni kowe, krawęŝni ki itd. UŜytkownik nie otrzymuje odszkodowani a za grunt i inne elementy, które stanowią własności ogrodów dział kowych 4 Grzegorz Józef Anzli k l.dz Przesunięcie dr ogi zjazdowej od dział ki nr 135/1. Brak moŝliwości innego rozwiązania sytuacyj nego ul. Storczykowej ze względu na parametry ronda i dróg wjazdowych na rondo. 1

2 5 Danuta Litwic l.dz Opis pasa ziel eni. 2. Pytani e o odl egłość planowanej obwodnicy od posesji. 1. Pasy zieleni będą mi ały szerokość 15m z wykorzystaniem gatunków zgodnych siedliskowo i geograficzni e. Badani a na etapi e decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych ze względu na poziom hałasu i ilość emitowanych spalin; badania zostaną przeprowadzone ponownie na etapie Projektu Budowl anego. 2. Przebieg planowanej obwodnicy od posesji będzie w odl egłości około 60m. 6 Halina Puhałko l.dz Pytani e odnośnie wyburzeń budynków. 2. Pytani e odnośnie drogi doj azdowej do posesji. 3. Pytani e o wykup dział ki. 1. Dojazd do posesji od strony ul. Storczykowej będzie się odbywał drogą dojazdową nr DD7, natomi ast od strony ul. Kaplicznej pozostanie bez zmian. 2. Budynek mieszkalny i budynki gospodarcze ni e są przewidziane do r ozbiór ki. 3. Dział ka nr 153 w obrębie 10 miasta Kościerzyny zostanie wykupiona na pow. około 600m2, dzi ałka 153 w obrębie 8 nie jest przewidzi ana do wykupu. 7 Marzena Kleinschmidt Marek Kleinschmi dt l.dz Wniosek o doj azd do podzielonej części dział ki i zapewnienie komunikacji poprzez drogę gminną nr 81. Zaprojektowano drogę dojazdową nr DD7 do odciętej części dział ki nr 77, oraz zj azd na drogę oznaczoną nr Kazimierz Laska+ 7 mi eszkańców l.dz Wniosek o przesunięcie o 20m od granicy posesji trasy zasadniczej obwodnicy. Po szczegół owej analizie rozwiązań przesunięcie trasy obwodnicy jest niemoŝliwe ze względu na parametr y jakie obowiązują przy projektowani u dróg klasy GP, oraz na wydaną juŝ decyzję o środowiskowych uwar unkowaniach. 9 Czesław Litwic l.dz Prośba o zostawienie istniejącego dojazdu do posesji. Dojazd do posesji znajdującej się na ulicy Przemysłowej 45 odbywał się będzi e za pomocą drogi dojazdowej nr DD9. 10 Aleksandra Pałubicka Ireneusz Pałubicki l.dz Wniosek o drogę dojazdową do dział ek nr 83/1, 84/1. 2. Wniosek o przebudowę wodociągu gminnego. 1. Dojazd do działek o numerach 83/1 i 84/1 będzie się odbywać za pomocą drogi dojazdowej nr DD Wszystkie urządzenie i nfrastruktur y ni e związane z drogą zostaną przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi przy zachowaniu optymalnej dostępności do nich. 11 Alicja Kanduł a l.dz Wniosek o drogę dojazdową do dzi ałki nr 193/3. Dojazd do dział ki o nr 193/3 obręb 7 miasta zostani e zapewni ony poprzez drogę dojazdową nr DD5. 2

3 12 Piotr Dysarz Mieczysław Landowski Zenon Kozikowski l.dz Wniosek o drogę dojazdową, 2. Pytani e odnośnie drenów odprowadzających wodę. 3. Pytani e odnośnie sposobu odwodnienia drogi. 4. Uwaga dotycząca prac geodezyj nych. 5. Pytani e o stronę internetową TG i GDDKiA. 1. Dojazd do odciętych części dział ek zostani e zapewni ony poprzez drogę doj azdową nr DD Urządzenia melioracji (dreny) zostaną przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi j akimi powinny odpowi adać. 3. Woda spł ywająca z jezdni zostani e odprowadzona r owami przydroŝnymi.. 4. Zgodnie z art.. 12 i 14 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne geodeci wykonujący pomiary są zobowiązani zgłosić te prace do Starostwa Powiatowego, natomiast właściciele l ub i nne osoby władające nieruchomością są zobowiązani umoŝliwić geodetom wykonanie pr ac. 5. a) pytanie niezrozumiał e. b) pytanie niezrozumiał e. c) Decyzja o Środowiskowych U warunkowaniach znajduje się do wglądu w siedzi bie RDOŚ. d) DŚU wydano na wariant IIc z lokalizacją węzła w km w m. Kościerska Huta. e) lokalizacja węzła " WieŜyca" umoŝliwia przyszłe podłączenie DW natomi ast GDDKiA jako Z arządca Dróg Krajowych nie odpowiada za drogi woj ewódzkie, i ni e ma informacji czy prace nad taki m połączeniem są prowadzone przez Z arząd Dróg Wojewódzkich. 13 Mieczysław Rumiński l.dz Wniosek o przesunięcie wariantu IIc obwodnicy. Po szczegół owej analizie rozwiązań przesunięcie trasy obwodnicy jest niemoŝliwe ze względu na parametr y jakie obowiązują przy projektowani u dróg klasy GP, oraz na wydaną juŝ decyzję o środowiskowych uwar unkowaniach. 14 Piotr Lange l.dz Wniosek o ekrany akustyczne. Badania na etapi e decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych Na etapie projektu budowlanego będzi e przeprowadzona ponowna ocena oddział ywania przedsięwzięci a no środowisko. W razie potrzeby zostaną zaprojektowane dodatkowe ekrany. 15 Stefan D yszarz l.dz Wniosek o aktualizację na stronie www. Po rozpatrzeniu wszystkich napł ywających wniosków mieszkańców, strona www został a zaktualizowana. 6 Iwona Szulfer l.dz Pytani e odnośnie dojazdu do szkoł y. Dojazd zapewniony będzie za pomocą drogi dojazdowej nr DD8 biegnącej wzdł uŝ obwodnicy Kościerzyny z przejazdem pod obwodnicą przy torach kol ejowych. 3

4 17 Wojciech Kąkol l.dz Wniosek o zjazd na dział kę nr 7/2 obręb 7 miasta. Brak zjazdu na dział kę w stani e istni ejącym. Zjazd naleŝy wykonać ze środków i staraniem właściciel a dział ki, po uzgodnieniu pr ojektu zjazdu u Zarządcy drogi mieszkańców l.dz Wniosek o przesunięcie obwodnicy. Po szczegół owej analizie rozwiązań przesunięcie trasy obwodnicy jest niemoŝliwe ze względu na parametr y jakie obowiązują przy projektowani u dróg klasy GP, oraz na wydaną juŝ decyzję o środowiskowych uwar unkowaniach. 9 Anna Biel awa l.dz Dlaczego obwodnica przebiega przez miasto? 2. Jaki projekt został zatwierdzony? 3. Dlaczego nie został am poinfor mowana o wejściu geodetów na teren mojej dzi ałki oraz kto wypłaci odszkodowanie za szkody? 4. Jak długo będzie tr wał o zaakceptowanie projektu? 5. W jaki kierunek zostaną przesunięte słupy wysokiego i niskiego napięcia? Wnioskuj e aby postawi ono je na terenach wykupi onych przez GDDKiA. 6. Wniosek o zamianę ziemi na teren w i nnym miejscu 7. Wniosek o przejazd na dr ugą stronę dział ki lub zamianę na inny grunt pozostałej części dział ki za obwodnicą. 8. Wniosek o przepust odprowadzający nadmi ar wody ze zbiorni ka wodnego. 9. Kto zapłaci za szkody dokonane podczas budowy obwodnicy przez cięŝki sprzęt na gruntach, któr ych będą rosł y uprawy? 10. Wni osek o przebieg obwodnicy jak najdalej od zabudowań. 11. Wni osek o bezpośredni zjazd z obwodnicy. 1. Przebieg obwodnicy został zarekomendowany przez GDDKiA na posi edzeniu KOPI 23.VII.2008 i zatwierdzony wydaniem przez Regionalną D yrekcję ochrony Środowiska Decyzji o Środowiskowych U war unkowaniach. 2. Proj ekt pr ezentowany na spotkaniu jest utoŝsamiony z projektem umieszczonym na stronie erzyny.pl. 3. Zgodnie z Art. 16ust. 1 Ustawy Pr awo geodezyjne i kartograficzne o naprawi anie szkód naleŝy wystąpić do geodetów którzy je spowodowali. Informacje o jednostce wyk. prace są do uzyskania w Starostwie Powiatowym. 4. Do czasu wydania decyzji ZRID obowiązują ustalenia zawarte w Plani e Zagospodarowania T erenu; termin wydania dec. ZRID planowany jest na przełomie II i III kwartału 2012r. 5. Przebudowywane linie energetyczne będą znajdował y się poza granicami ter enu podl egającego wykupowi. Dla zajętych pod linię terenów Wojewoda ustanowi ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości i wyda decyzję ustalającą odszkodowanie z tego tytułu. 6. Sprawy związane z odszkodowaniami w tym przyznaniem nieruchomości zamiennych prowadzone są przez Wojewodę Pomorski ego po wydaniu dec. ZRID; z Ŝądaniem o przyznanie nier uchomości zamiennych nal eŝy wystąpić do Wydz. Geodezji Pomorskiego U W w II kwartale 2012r. 7. Sprawa zami any gruntów zostanie rozpatrzona po przeanalizowaniu moŝliwości uzyskani a gruntów zamiennych. W związku z powyŝszym proszę wskazać obszar na któr ym wnioskodawca chciałby uzyskać nieruchomości zami enne. 8. Przepust pod tr asą zasadniczą łączący r ów melioracyjny został zaprojektowany. 9. Na czas budowy przewidzi ane będą tymczasowe zajęcia terenu dl a zapewni enia odpowiedniej ilości terenu Wykonawcy; wysokość odszkodowań za czasowe ograniczenie dostępności do dział ki ustala Wojewoda, na etapie wydawani a decyzji ZRID. 10.Przebieg obwodnicy jest zatwierdzony i przedstawiony na planach sytuacyj nych zamieszczonych na stroni e 11. Nie ma moŝliwości zaprojektowani a bezpośredniego zjazdu z obwodnicy, gdyŝ j est to droga klasy GP. 4

5 20 Janina Okrój + 14 mieszkańców l.dz Wniosek o kładkę dl a pieszych. Wniosek rozpatrzono negatywnie. Ciągłość drogi gminnej zapewniona został a przez drogi dojazdowe nr DD10 i DD11 ( wydłuŝenie istniejącej dr ogi o około 1,5km); na obecnym etapie ni e ma moŝli wości budowy kładki ze względu na jej brak w wydanej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowani ach 21 Katarzyna Anzli k Marek Anzli k l.dz Wniosek o szerszy zjazd na posesję. 2. Wniosek o kanalizację deszczową odpr owadzającą wodę z dział ki. 1. Zaprojektowano dr ogę dojazdową nr DD7 o szerokości 5 m i nawierzchni asfaltowej do istniejącej ul. Kl asztornej. Zjazd na posesję będzie odbywał się tak samo jak w stanie istniejącym. 2. Odbiór wód spł ywających z jezdni obwodnicy i dróg dojazdowych będzie się odbywał za pomocą rowów przydroŝnych, które równi eŝ odbier ają wody powierzchni owe z terenów przyległ ych. 22 Irena Szar mach Tadeusz Szarmach Agnieszka Krzemińska Piotr Krzemiński+13 mieszkańców l.dz Wniosek o przesunięcie ronda. 2. Wniosek o zmiany odnośni e drogi dojazdowej. 1. Po szczegółowej analizie rozwiązań zaproj ektowano węzeł z przesunięciem ronda. 2. Zmi eniono r ównieŝ przebieg drogi dojazdowej, tzn. dojazd do posesji będzie odbywał się jak w stanie istniejącym z wykorzystani em jezdni star ego przebiegu DK20. 23a Jerzy C yra + 21 mieszkańców l.dz Wniosek o przesunięcie ronda na węźle "Wi erzyca" 2. Wniosek o zaproj ektowanie ni welety drogi dojazdowej na wysokości dzi ałek. 3. Wniosek o ustawi enie ekranów akustycznych pomiędzy drogą dojazdową a rondem, bądź obniŝenie niwelety ronda do istniejącego terenu działek. 4. Wniosek o oddalenie drogi doj azdowej od dział ek w kierunku r onda 5. Wniosek o utwardzeni e drogi dojazdowej warstwą bitumiczną. 6. Wniosek o zaproj ektowanie ogrodzenia wzdłuŝ krawędzi dział ki nr 122/10 7. Wniosek o wykonanie pasa ziel eni pomiędzy obwodnicą a dział kami 122/5 i 122/ Po szczegółowej analizie rozwiązań zaproj ektowano węzeł z przesunięciem ronda. 2. Przebieg drogi dojazdowej został skrócony, doj azd do posesji odbywał się będzie z wykorzystaniem jezdni starego przebiegu DK20 3. Badania na etapie decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych; badania zostaną powtórzone na etapie Pr ojektu Budowlanego 4. Przebieg drogi dojazdowej został skrócony, doj azd do posesji odbywał się będzie z wykorzystaniem jezdni starego przebiegu DK20 5. Wszystkie drogi dojazdowe będą bitumiczne, zaproj ektowane zgodni e z warunkami technicznymi. 6. Ogrodzenie pasa dr ogowego stosuje się tyl ko przy drogach klasy S i A 7. Badania na etapie decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania w tym miejscu pasa zieleni. 5

6 23b Jerzy C yra + 21 mieszkańców l.dz Wniosek o przesunięcie ronda na węźle "Wi erzyca" 2. Wniosek o zaproj ektowanie ni welety drogi dojazdowej na wysokości dzi ałek. 3. Wniosek o ustawi enie ekranów akustycznych pomiędzy drogą dojazdową a rondem, bądź obniŝenie niwelety ronda do istniejącego terenu działek. 4. Wniosek o oddalenie drogi doj azdowej od dział ek w kierunku r onda 5. Wniosek o utwardzeni e drogi dojazdowej warstwą bitumiczną. 6. Wniosek o zaproj ektowanie ogrodzenia wzdłuŝ krawędzi dział ki nr 122/10 7. Wniosek o wykonanie pasa ziel eni pomiędzy obwodnicą a dział kami 122/5 i 122/ Po szczegółowej analizie rozwiązań zaproj ektowano węzeł z przesunięciem ronda. 2. Przebieg drogi dojazdowej został skrócony, doj azd do posesji odbywał się będzie z wykorzystaniem jezdni starego przebiegu DK20 3. Badania na etapie decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania ekranów akustycznych; badania zostaną powtórzone na etapie Pr ojektu Budowlanego 4. Przebieg drogi dojazdowej został skrócony, doj azd do posesji odbywał się będzie z wykorzystaniem jezdni starego przebiegu DK20 5. Wszystkie drogi dojazdowe będą bitumiczne, zaproj ektowane zgodni e z warunkami technicznymi. 6. Ogrodzenie pasa dr ogowego stosuje się tyl ko przy drogach klasy S i A 7. Badania na etapie decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania w tym miejscu pasa zieleni. 24 Dariusz Klejna Anna Klej na Wojciech Pawłowski Dorota Pawłowska l.dz Wniosek o doj azd do podzielonej dział ki nr 30/1 Pozostała część dzi ałki 30/1 l eŝąca przy dzi ałce 83/1 przeznaczona zostani e pod budowę obwodnicy. 25 Kazimierz Okrój Maria Okr ój l.dz Wniosek o dojazd do podzielonej dzi ałki nr Wniosek o zj azd bezpośrednio z obwodnicy 1. Zaprojektowano dojazd do dzi ałki nr Nie ma moŝliwości zaproj ektowania bezpośredniego zjazdu z obwodnicy gdyŝ jest to droga klasy GP. 6

7 26 Kazimierz Z aborowski Agnieszka Zaborowska l.dz Wniosek o odl egłość kr awędzi j ezdni od posesji. 2. Wniosek o zastosowanie ekranów akustycznych i pasa zieleni. 3. Wniosek o zapewnienie dojazdu do nieruchomości. 4. Wniosek o wykup całości dzi ałki wraz z nieruchomościami przez GDDKiA. 5. Wniosek o wykup części dział ki wraz z nieruchomościami przez GDDKiA. 1. Odległość krawędzi j ezdni pozostaje bez zmian. 2. Badania na etapie decyzji środowiskowej nie wykazał y potrzeby stosowania w tym miejscu ekranów akustycznych i pasa zieleni; na etapi e Proj ektu Budowlanego zostaną przeprowadzone ponowne badani a i w przypadku przekr oczeni a dopuszczalnego poziomu hał asu zostaną zapr ojektowane ekrany akustyczne 3. Dojazd do posesji odbywał się będzie jak w stanie istniejącym z wykorzystaniem jezdni starego przebiegu DK Z wnioski em o wykupienie pozostał ych po wybudowaniu drogi części nier uchomości moŝna będzie wystąpić do Generalnego Dyrektora po wydaniu decyzji ZRID, czyli nie wcześniej jak w III kwartale 2012 roku 5. Z wnioski em o wykupienie pozostał ych po wybudowaniu drogi części nier uchomości moŝna będzie wystąpić do Generalnego Dyrektora po wydaniu decyzji ZRID, czyli nie wcześniej jak w III kwartale 2012 roku 27 Ryszard Kreft Kaliska l.dz.2848 Wniosek o wykup całości działek o nr 256/2 i 254 Działki o nr 256/2 i 254 zostaną wykupione w cał ości. 28 Jan Cichosz Kaliska l.dz Wniosek o przepust gospodarczy. 2. Wniosek o wykonanie drenaŝu. 3. śądanie odszkodowania 1. Wniosek o przejazd gospodarczy odrzucono; dojazd do działek zapewniono poprzez budowę dr óg dojazdowych. Na obecnym etapie nie ma moŝliwości budowy przejazdu ze względu na jego brak w wydanej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowani ach 2. Urządzenia melioracji (istniejące dreny) zostaną przebudowane zgodni e z warunkami technicznymi j akim powinny odpowiadać. 3. Zgodnie z Art. 16ust. 1 Ustawy Pr awo geodezyjne i kartograficzne o naprawi anie szkód naleŝy wystąpić do geodetów którzy je spowodowali. Informacje o jednostce wyk. prace są do uzyskania w Starostwie Powiatowym. 29 Andrzej Popowski Marcin Kurowski l.dz.2819 Wniosek o wykup całości działek o nr 74/8, 74/9, 74/10, 74/11 Po szczegół owej analizie dział ka o nr 74/8 zostanie wykupiona w całości, 74/9 w pewnej części, natomiast 74/10 i 74/11 ze względów ekonomicznych nie zostaną wykupione l.dz Wniosek o drenaŝ odpr owadzający nadmiar wody ze zbiorni ka. 2. Wniosek o ekrany akustyczne i pas ziel eni. 1. Odwodnieni e ter enu przyległego ni e naleŝy do obowiązku. 2. Ekrany akustyczne w tym miejscu na etapi e decyzji środowiskowej nie są projektowane, natomiast pas ziel eni tak. 7

8 31 Lucyna Bł awat l.dz Wniosek o przepr ojektowanie węzła " WieŜyca". 2. Wniosek o zaproj ektowanie ekranów akustycznych. 3. Wniosek o doj azd do posesji. 4. Wniosek o wykup całej dzi ałki. 1. Nie ma moŝliwości przeproj ektowania węzła ze względu na par ametr y techniczne łącznic. 2. Na etapie Projektu Budowl anego zostaną przeprowadzone badania poziomu hał asu, i w przypadku przekroczenia dopuszczal nego poziomu zostaną zaprojektowane ekrany akustyczne. 3. Dojazd do nieruchomości będzi e odbywał się jak w stani e istniejącym. 4. Z wni oskiem o wykupienie pozostał ych po wybudowaniu drogi części ni eruchomości moŝna będzie wystąpić do Generalnego Dyrektora po wydaniu decyzji ZRID, czyli nie wcześniej jak w III kwartale 2012 roku. 32 Piotr Dysarz l.dz Opinia środowiskowa odnosi się do wariantu IIC, co z wariantem IIC alternatywa? 2. Nie sprecyzowane postanowieni a w interneci e. 3. Od kiedy wi adomo o projekci e przeł oŝenia DW 214? 4. Wysł anie części pr ojektu zainteresowanym 5. Prace geodezyjne powinny być poprzedzone informacją. 6. Oczka wodne na naszych dział kach połączone są drenami i nadmiar wody odpr owadzony j est do jezi ora Bibrowski ego. Na projekcie nie wi dać przepustu. Jak będzi e odprowadzana woda spł ywająca z j ezdni? 7. Niezadowal ające rozwiązanie dostępności poprzez drogę dojazdową. Lepszy był by przepust w istniejącej drodze gminnej. 8. Wniosek o nie brani e pod uwagę pojedynczych głosów wypowiadających się w imi eniu całej społeczności 1. Decyzja o Środowiskowych U warunkowaniach wydana została dl a wariantu IIc z lokalizacją węzł a Wi eŝyca (dawniej w. Gdynia) w km tj. na przecięciu z istn. przebiegiem DK 20 w m. Kościerska Huta. 2. Wybór wariantu został zatwier dzony przez Regional ną D yrekcję Ochrony Środowiska poprzez wydanie Decyzji Środowiskowej, nie przez Wojewodę Pomorskiego. 3. Lokalizacja węzła umoŝliwia podłączenie do niego drogi wojewódzkiej nr 214 w przyszłości- natomiast GDDKiA jako Z arządca Dróg Krajowych nie odpowiada za drogi wojewódzkie i nie ma informacji czy prace nad takim połączeniem są prowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. 4. Opracowany pr ojekt obwodnicy Kościerzyny po odebraniu i zatwierdzeniu będzie udostępniony do wglądu w siedzibi e GDDKiA Oddzi ał Gdańsk 5. Zgodnie z art.. 12 i 14 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne geodeci wykonujący pomiary są zobowiązani zgłosić te prace do Starostwa Powiatowego, natomiast właściciele l ub i nne osoby władające nieruchomością są zobowiązani umoŝliwić geodetom wykonanie pr ac. 6. W mi ejscu przecięcia przez obwodnicę rowu melioracyj nego został zaprojektowany przepust, natomiast wszystkie urządzenia melioracji (dreny) zostaną przebudowane zgodni e z warunkami technicznymi j akim powinny odpowiadać. Woda spływająca z jezdni obwodnicy odprowadzona zostanie rowami przydroŝnymi 7. Dostępność do działek została zapewniona; nie ma moŝliwości budowy przejazdu gospodarczego pod/nad obwodnicą ze względu na brak takich zapisów w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowani ach. 8. Zarówno Inwestor jak i Wykonawca dokumentacji proj ektowej biorą pod uwagę wszystkie głosy lokalnej społ eczności. 8

9 LEGENDA : RDOŚ - Regionalna D yrekcja Oc hrony Środowis ka. DD7 - Droga dojaz dowa nr 7 ZRID - Zgoda na realizację inwestycji drogowej DŚU - Decyzja o środowis kowyc h uwar unkowaniac h W sytuacjach gdy występuje rozdzielenie obszarów rolniczych poprzez budowę drogi możliwe jest przeprowadzenie prac scaleniowo-wymiennych w celu poprawienia możliwości gospodarowania. Prace takie prowadzone są przez Starostwo Powiatowe z pieniędzy Skarbu Państwa, natomiast z wnioskiem o ich przeprowadzenie muszą wystąpić właściciele nieruchomości. Scaleniem obejmuje się z reguły obszar kilkuset hektarów, najczęściej jednej lub kilku wsi RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU BUDOWA OBWODNICY KOŚCIERZYNY W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 STARGARD SZCZECIŃSKI GDYNIA 9

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna

Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna N DĘBÓWKA KAWĘCZYN HABDZIN CIECISZEW KONSTANCIN JEZIORNA wariant I wariant II istniejący przebieg DW 724

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest

Bardziej szczegółowo

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia - 2 3. Stan istniejący Działka nr 420/5 zawarta jest pomiędzy budynkami uŝyteczności publicznej (bar jadłodajnia, apteka i gabinety lekarskie), a pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 (ulica Drawska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. działki nr: 395, 367, 374, 375/1, 376, 377, 378, 380/2, 382/1, 383, 384, 385, 387/1, 388, 390 obręb G-13

PROJEKT BUDOWLANY. działki nr: 395, 367, 374, 375/1, 376, 377, 378, 380/2, 382/1, 383, 384, 385, 387/1, 388, 390 obręb G-13 EGZ. pdf PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja zamienna do projektu zaopiniowanego nr 6630.1654.2012 w dniu 11 grudnia 2012 r ZUDP w Zgierzu Droga gminna nr 120574E ul. Polna Korekta trasy ulicy od km 0+392,45

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL 2. Zjazd z drogi publicznej INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE Poradnik Inwestora 1. Definicje... 1 2. Procedury... 1 3. Decyzja na lokalizację zjazdu... 2 4. Warunki jakie ma spełniać zjazd... 2 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km.133.044

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km.134.170

Bardziej szczegółowo

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6.

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6. S6 Goleniów - Koszalin I. Podstawowe informacje o inwestycji - długość 116,9 km - obecny etap w przygotowaniu - lata realizacji po roku 2013 etap zrealizowany: studium techniczno ekonomiczne: 10.2009 17.11.2009

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości połoŝonych w Gdańsku przy ulicy Leszczynowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.pl DAN IŁAWA STADIUM PROJEKT ORGANIZACJI DOCELOWEJ RUCHU BRANŻA DROGOWA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy 1.DANE OGÓLNE Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Ul.Powstańców Śląskich 70

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 38 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 39 BUDOWA MAŁEJ OBWODNICY PÓŁNOCNEJ OD UL. ŚWIĘTOSŁAWA DO UL. SANDOMIERSKIEJ W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Stała organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla Projektu przebudowy nawierzchni drogowej wraz z w ulicy Sikorskiego w Czersku Stała organizacja ruchu w zakresie drogi gminnej INWESTOR: Gmina Czersk ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA PROJEKTOWANIE I NADZORY Grzegorz Szmidt Świecie nad Osą 91 1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA Stadium : Projekt budowlany Branża : Drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041534C i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m NR DZ. 424/1, 424/2, 420, 423, 425 INWESTOR: URZĄD MIIEJSKI W STAWISKACH PL. WOLNOŚCI 13/15 18-520

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA śaba. Budowa węzła śaba ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO. Plan sytuacyjny węzeła śaba. Usytuowanie przedsięwzięcia

BUDOWA WĘZŁA śaba. Budowa węzła śaba ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO. Plan sytuacyjny węzeła śaba. Usytuowanie przedsięwzięcia Budowa węzła śaba uwzględniającego konieczność przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego w okolicach Ronda śaba w związku z planowaną budową ul. Tysiąclecia i Obwodnicy Śródmiejskiej w Warszawie ETAP

Bardziej szczegółowo

89/CT/11-PW2/I. Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu ETAP I. Projekt nr: Nazwa inwestycji: Tytuł opracowania (tom): Inwestor: Opracował:

89/CT/11-PW2/I. Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu ETAP I. Projekt nr: Nazwa inwestycji: Tytuł opracowania (tom): Inwestor: Opracował: Sp. z o.o. 40-833 KATOWICE, UL. DULĘBY 5 TEL. 32 201 54 40 TEL./FAX 32 201 54 41 ; e-mail: biuro@techunion.pl Projekt nr: 89/CT/11-PW2/I Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych rozwiązań technicznych: Rozwiązania organizacji ruchu: Wpływ inwestycji na środowisko, rozwiązania chroniące środowisko: Zieleń:

Opis przyjętych rozwiązań technicznych: Rozwiązania organizacji ruchu: Wpływ inwestycji na środowisko, rozwiązania chroniące środowisko: Zieleń: Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych: ul. Gruntowej, Polnej, Gołębiej, Krótkiej, Podleśnej, odcinka ul. Sportowej i Sosnowej w Czeremsze, Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rafał Wrzosek 14 200 Iława ul. M. Skłodowskiej Curie 2B/27 tel. 504694848 e mail: pracownia d3@wp.pl NIP 744 162 68 73 REGON 281414229 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. LEOPOLDA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK)

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) Projektowany odcinek drogi S6 na tle docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych A autostrada,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowy obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S 8 odbytej w dniu 28.04.2009 r.

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowy obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S 8 odbytej w dniu 28.04.2009 r. 1 PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowy obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S 8 odbytej w dniu 28.04.2009 r. Spotkanie konsultacyjne odbyło się w siedzibie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Warszawa 09-09-2013. Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800

Warszawa 09-09-2013. Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800 Warszawa 09-09-2013 Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800 PLAN ORIENTACYJNY Omawiany odcinek S8 Styk ze stanem istniejącym Styk projektowany ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść wniosku Ustosunkowanie się do wniosku

Lp. Treść wniosku Ustosunkowanie się do wniosku 1 Poparcie dla Wariantu 1 2 Wniosek o budowę węzłów typu "karo" na skrzyżowaniach ul. Brzezińskiej z ulicami Zjazdową i Marmurową, z zagłębieniem ul. Brzezińskiej, w celu zlikwidowania korków i ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Scalenie gruntów wsi Zaliszcze Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Projekt scalenia gruntów wsi Zaliszcze realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI WOLICA PUSTA PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI WOLICA PUSTA PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Opracowanie Faza Część BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI WOLICA PUSTA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Lokalizacja woj. wielkopolski, pow. średzki, gm. Nowe Miasto nad Wartą obręb

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI*

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI* Wnioskodawca Inwestor: Klimontów, nazwisko i imię lub pełna nazwa Adres: Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój w 2014 roku

Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój w 2014 roku Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój w 2014 roku WAśNE!!! Łączna wartość środków przeznaczona na realizacje Programu w województwie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY OPIS TECHNICZNY do projektu organizacji ruchu docelowego dla przebudowy nawierzchni drogowej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Gmina Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski

Gmina Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski Jednostka projektowa: Inwestor: Gmina Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski Nazwa i adres obiektu: Budowa ul. Dębowej w Chełmie Śląskim Stadium: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU BranŜa:

Bardziej szczegółowo

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Planowany węzeł z ul. Solidarności/Radzymińską Planowany węzeł z Trasą Świętokrzyską Usytuowanie przedsięwzięcia Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie na terenie dzielnic:

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Drogowych DROTECH

Zakład Usług Drogowych DROTECH Zakład Usług Drogowych DROTECH Wojciech Wielgat 19-300 Ełk, ul. Orzeszkowej 14A/6, tel. 087 610 08 57 Nu me r y dzi ałek : 140, 173/1, 173/2, 200 obręb 3 Borawskie, 34, 73, 183, 197 obręb 19 Plewki, gm.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne OPRACOWYWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY BEŁCHATOWA w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów Kamieńsk wraz z budową

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z DNIA 23 STYCZNIA 2015 ROKU

INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z DNIA 23 STYCZNIA 2015 ROKU INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z DNIA 23 STYCZNIA 2015 ROKU w sprawie budowy autostrady A2 Warszawa Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego Etap III od węzła Konik w km ok.

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego

Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego 1 3 1 Północna obwodnica Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 4 5 1 2 2 Obwodnica Myśliny w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWNA SKRZYŻOWANIA W BIAŁKOWIE DZ. NR EWID. 747, 314, OBRĘB BIAŁKÓW, GMINA CYBINKA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWNA SKRZYŻOWANIA W BIAŁKOWIE DZ. NR EWID. 747, 314, OBRĘB BIAŁKÓW, GMINA CYBINKA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO NAZWA I ADRES IWNESTYCJI: PRZEBUDOWNA SKRZYŻOWANIA W BIAŁKOWIE DZ. NR EWID. 747, 314, OBRĘB BIAŁKÓW, GMINA CYBINKA INWESTOR: GMINA CYBINKA 69-108 CYBINKA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.61.2013 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczych: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Spokojnej. 2) Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA H) INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA H) INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35 064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329 16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I PRO-CAD PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I Przebudowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Sulejowskiej na odcinku od ul. Milickiej do ul. Twardogórskiej zadanie I i II

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNEGO w SAMORZĄDZIE MIASTA

PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNEGO w SAMORZĄDZIE MIASTA PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNEGO w SAMORZĄDZIE MIASTA Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miasta Zduńska Wola Zadania Dyrektora Biura Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego oraz planem zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWA

KONCEPCJA PROGRAMOWA MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków KONCEPCJA PROGRAMOWA DLA INWESTYCJI BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ RZ - PSZCZYNA NA ODCINKU RYBNIK - ŻORY KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY WIŚNIOWEJ W OśAROWIE MAZOWIECKIM

PRZEBUDOWA ULICY WIŚNIOWEJ W OśAROWIE MAZOWIECKIM nazwa i adres jednostki projektowania: ARBUD PROJEKTOWANIE I USŁUGI GEODEZYJNE ul. Powstańców 25 lok. 26 05-804 Pruszków tel./faks (22) 728-12-56 502 591 757 505 023 305 email: arbud@wp.pl lub arbud@op.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zakład Usług Drogowych Leszek Michałek Ul. Kościuszki 12, 11-200 Bartoszyce 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu Adres: Woj. Warmińsko

Bardziej szczegółowo

Pola konfliktów - przygotowanie inwestycji a wymogi i przepisy ochrony środowiska,

Pola konfliktów - przygotowanie inwestycji a wymogi i przepisy ochrony środowiska, Pola konfliktów - przygotowanie inwestycji a wymogi i przepisy ochrony środowiska, na przykładzie projektu autostrady A1 od granicy woj. kujawsko - pomorskiego do Strykowa Przygotowali: Ewa Makosz Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

ASPEKT TECHNICZNO-PRAWNY SCALENIA WOKÓŁ AUTOSTRADOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BIELCZA

ASPEKT TECHNICZNO-PRAWNY SCALENIA WOKÓŁ AUTOSTRADOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BIELCZA ASPEKT TECHNICZNO-PRAWNY SCALENIA WOKÓŁ AUTOSTRADOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BIELCZA W dniu 18 marca 2013 r., odbyło się zebranie Uczestników infrastrukturalnego scalenia gruntów wsi Bielcza. Zebranie zostało

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Ustalenia projektu planu. Oznaczenie nieruchomości. IVA3/3 KDD-G IVA5KDL-G IV4/1KDL-G nieuwzględniona nieuwzględniona. dz.

Ustalenia projektu planu. Oznaczenie nieruchomości. IVA3/3 KDD-G IVA5KDL-G IV4/1KDL-G nieuwzględniona nieuwzględniona. dz. WYKAZ UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN CZĘŚĆ IV WE FRAGMENCIE OBEJMUJĄCYM TEREN SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC Lp. Data

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r.

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach: Błociszewo, Bodzyniewo, Dąbrowa, Kawcze,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Zamkowa w Kochcicach. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty i materiały:

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKU 1 PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 8 TRASY TORUŃSKIEJ W WARSZAWIE DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ S8

STUDIUM PRZYPADKU 1 PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 8 TRASY TORUŃSKIEJ W WARSZAWIE DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ S8 PRAWNE UWARUNKOWANIA PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA INWESTYCJI DROGOWYCH W 2009 ROKU PO ZMIANACH LEGISLACYJNYCH ROKU 2008 STUDIUM PRZYPADKU 1 PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 8 TRASY TORUŃSKIEJ W WARSZAWIE DO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. w m.radgoszcz

OPIS TECHNICZNY. w m.radgoszcz OPIS TECHNICZNY Na przebudowę Drogi od P.Ryby do asfaltu na ul.zadębie w m.radgoszcz km 0+000 do km 0+ 386 km 0+766 do km 0+971 km 0+971 do km 2+015 1. Podstawa opracowania a) Zlecenie Urzędu Gminy w Radgoszczy

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE

USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE EGZ. NR 1 USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE PRZEKRÓJ ul. 1-go Maja 44 A, 07-130 Łochów NIP: 824-148-03-65, Regon: 140231120 tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: OBIEKT: NR UMOWY Prezydent Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1; 35 064 Rzeszów Droga 158.ID.2321.14.2012 EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ I UL. TARNOWSKIEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: WYMIANA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO OD UL.SIERADZKIEJ INWESTOR: GMINA I MIASTO SZADEK ADRES INWESTYCJI: RODZAJ OPRA- COWANIA Dzialka nr. 309, obr 10 w Szadku przy ul. Sieradzkiej UPROSZCZONY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: L.P. Treść pytania do Wykonawcy Projektu Odpowiedzi na pytania. 1. Jaka będzie nawierzchnia na drodze dojazdowej do ulicy Długiej?

Załącznik nr 1: L.P. Treść pytania do Wykonawcy Projektu Odpowiedzi na pytania. 1. Jaka będzie nawierzchnia na drodze dojazdowej do ulicy Długiej? Załącznik nr 1: Wykaz pytań mieszkańców, zadanych w dniu 26.11.2015 roku podczas spotkania informacyjnego dotyczącego Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą

Bardziej szczegółowo

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR egz.1 RODZAJ OPRACOWANIA OPRACOWANIE TECHNICZNE OBIEKT INWESTOR TEMAT Gmina Lubawa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 NR DZ. 408, 168, 171, 169, 8, 38, 23, 29 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI PL. WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Nr 000212T Jelenia Góra Maksymilianów w granicy istniejącego pasa drogowego, w km 0+000,00 0+470,00

Przebudowa drogi gminnej Nr 000212T Jelenia Góra Maksymilianów w granicy istniejącego pasa drogowego, w km 0+000,00 0+470,00 Nr sprawy: ZP.271.7.2015 Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa (Opis techniczny) OPIS TECHNICZNY Wykonywania robót budowlanych polegających na: Przebudowa drogi gminnej Nr 000212T Jelenia Góra

Bardziej szczegółowo

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA)

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) 1. POŁOŻENIE 1.1. Nazwa działki Działka w miejscowości Zimotki i Dąbrowa 1.2. Miasto / gmina Gmina Przykona 1.3. Powiat turecki 2. POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU BUDOWA OBWODNICY KOŚCIERZYNY W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 STARGARD SZCZECIŃSKI GDYNIA

RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU BUDOWA OBWODNICY KOŚCIERZYNY W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 STARGARD SZCZECIŃSKI GDYNIA Jednostka projektowania: Lafrentz-Polska sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU BUDOWA OBWODNICY KOŚCIERZYNY W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację Pana posła Edwarda Siarki, przesłaną przy piśmie z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację Pana posła Edwarda Siarki, przesłaną przy piśmie z dnia 20 kwietnia 2012 r. Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację Pana posła Edwarda Siarki, przesłaną przy piśmie z dnia 20 kwietnia 2012 r., znak SPS- 023-3869/12, w sprawie budowy drogi ekspresowej S7 Kraków Zakopane

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

1. Dane wyjściowe. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Inwestor zadania. 1.3. Podstawa opracowania

1. Dane wyjściowe. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Inwestor zadania. 1.3. Podstawa opracowania Spis treści 1. Dane wyjściowe... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Inwestor zadania... 2 1.3. Podstawa opracowania... 2 2. Charakterystyka stanu istniejącego... 3 2.1. Lokalizacja i geometria trasy...

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W KOBYŁCE DOT. BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S8 NA ODCINKU WĘZEŁ DREWNICA WĘZEŁ RADZYMIN PŁD

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W KOBYŁCE DOT. BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S8 NA ODCINKU WĘZEŁ DREWNICA WĘZEŁ RADZYMIN PŁD PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W KOBYŁCE DOT. BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S8 NA ODCINKU WĘZEŁ DREWNICA WĘZEŁ RADZYMIN PŁD Etap opracowywanej dokumentacji projektowej: KONCEPCJA PROGRAMOWA Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-09-09 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.9.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 48/14. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91

WYKAZ NR 48/14. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 Gorzów Wlkp., dnia 2 lipca 2014 r. WYKAZ NR 48/14 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmujący obszar

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y * NR. EWID. 0559 U.M.G 21.12.1989r.* REGON 59-1-371-77517 * KONTO: PeKaO S.A.. I O/Bytów 35 1240 3783 1111 0000 4083 9073* P r o j e k t b u d o w l a n y przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sucharskiego

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Scalenie gruntów wsi Łubka. Zbigniew Rudzki WBG w Lublinie P.T. Biała Podlaska Łubka dnia 16.06.2015 r. 1

Scalenie gruntów wsi Łubka. Zbigniew Rudzki WBG w Lublinie P.T. Biała Podlaska Łubka dnia 16.06.2015 r. 1 Scalenie gruntów wsi Łubka Zbigniew Rudzki WBG w Lublinie P.T. Biała Podlaska Łubka dnia 16.06.2015 r. 1 Projekt scalenia gruntów wsi Łubka realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE BUI Biuro Usług Inwestycyjnych Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz WALCZAK Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg REGON 280129136 NIP 578-169-71-38 tel. kom. 793 936 588 OPRACOWANIE TECHNICZNE do

Bardziej szczegółowo

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH JANUSZ KĘPIŃSKI 86-031 OSIELSKO- śołędowo UL. LIPOWA 5 TEL/FAX 052 582-57-43 NIP 953-102-04-19 e-mail: zup.kepinski@gmail.com Projekt tymczasowej organizacji ruchu Obiekt: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Odpowiedź na pytanie Przedstawiciele miasta zostali zaproszeni przez organizatorów na spotkanie informacyjne. L.P.

Załącznik nr 1. Odpowiedź na pytanie Przedstawiciele miasta zostali zaproszeni przez organizatorów na spotkanie informacyjne. L.P. Załącznik nr 1. Wykaz pytań mieszkańców, zadanych w dniu 18.12.2015 roku podczas spotkania informacyjnego dotyczącego Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Trasa Augustów-Suwałki a Via Baltica Trasa Augustów-Suwałki to część planowanej transeuropejskiej trasy tranzytowej Via Baltica. Będzie to najkrótsza droga

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa SPIS TREŚCI I Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania projektu budowlanego... 3 3. Zakres robót do realizacji w ramach budowy wewnętrznego układu drogowego... 4 4. Istniejący

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe - część geodezyjna

Wytyczne projektowe - część geodezyjna Wytyczne projektowe - część geodezyjna 1. Mapa do celów projektowych. Mapę do celów projektowych należy opracować w postaci wektorowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego zgodnie

Bardziej szczegółowo