S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego Etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku Wspólny Słownik Zamówień (CPV) budownictwo wielorodzinne ZAMAWIAJĄCY: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Szpitalna 4, Barlinek Barlinek, marzec 2007 roku ElŜbieta Walczyńska PREZES Barlineckiego TBS-u ZATWIERDZAM

2 Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY ADRES, POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA INTERNETOWA Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku reprezentowane przez Prezesa Zarządu Adres do korespondencji: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. ul. Szpitalna 4, Barlinek telefon fax Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Rozdział II. TRYB ZAMÓWIENIA, PODSTAWA PRAWNA i INNE WYMAGANIA 1. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony. 2. Przetarg jest przeprowadzany i zamówienie zostanie udzielone w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności: a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz ze zm.) b) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605) c) Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.). d) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i poŝyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 62, poz 719 z późn. zm.). e) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz ze zm.) f) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) g) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) h) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019 ze zm.) i) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) j) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) k) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

3 l) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz ze zm.) m) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) n) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) o) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) p) Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz ze zm.) q) Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. nr 7 poz. 117, MP nr 17 poz. 297, MP nr 43 poz. 758 z 2004 r., MP nr 2 poz. 19, MP nr 20 poz. 309, MP nr 26 poz. 369, MP nr 47 poz. 643, MP nr 75 poz z 2005 r.; MP nr 16 poz. 200, MP nr 17 poz. 201, MP nr 38 poz. 424, MP nr 53 poz. 576, MP nr 78 poz. 782 z 2006 r.) r) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z r.). s) Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251 z 1995 r.) z późn. zmianami t) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 z r. poz. 1360) u) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z poz. 679 ) v) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 201 z 2004 r.) w) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38 z r. poz. 456) x) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŝu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami) y) Inne Ustawy i Rozporządzenia dotyczące wykonawstwa robót z) Polskie Normy aa) Projekty wykonawcze opracowane przez Biuro Projektowo-Consultingowe STRUKTURA sp. z.o. o. ze Szczecina Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia. Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku 2. Zakres zamówienia. Budynek mieszkalny 36 rodzinny; 4 klatkowy, czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej, dachy wysoki, pokryty dachówką ceramiczną.

4 Wszystkie kondygnacje nadziemne posiadają funkcje mieszkalną. W piwnicy zlokalizowany garaŝ z miejscami postojowymi, komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne (pod schodami klatek schodowych). 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny. Struktura mieszkań: - 1 pokojowe - 4 szt. - 2 pokojowe - 24 szt. - 3 pokojowe - 8 szt. Dane liczbowe: - Powierzchnia netto budynku 3.172,07 m 2 - Powierzchnia uŝytkowa mieszkań 1.923,19 m 2 - Powierzchnia komunikacji i klatek schodowych 290,91 m 2 - Powierzchnia pomieszczeń pomocniczych 35,57 m 2 - Powierzchnia komórek lokatorskich 51,94 m 2 - Powierzchnia garaŝu 870,46 m 2 - Kubatura budynku ok ,00 m 3 WyposaŜenie budynku w instalacje: - instalacje wody zimnej - instalacje wody ciepłej i i cyrkulacji - instalacji kanalizacji sanitarnej - instalacja c.o. - instalacja elektryczna oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, w piwnicy instalacja oświetlenia 24V - instalacja wentylacji grawitacyjnej - instalacja wentylacji mechanicznej (w garaŝu) - instalacja odgromowa - instalacja domofonów - instalacja TV (kablowa) - instalacja telefoniczna 3. Lokalizacja zadania inwestycyjnego. Adres: Barlinek, ul. Widok dz. 811/3. 4. Szczegółowo zakres robót do wykonania określają: a) Projekt wykonawczy: Architektura; b) Projekt wykonawczy: Konstrukcja; c) Projekt wykonawczy: Projekt zagospodarowania terenu; d) Projekt wykonawczy: Instalacje c.o., wod.-kan., gaz, wentylacja; e) Projekt wykonawczy: Przyłącza wod.-kan. z zewnętrzną instalacją; f) Projekt wykonawczy: Rozbudowa węzła cieplnego; g) Projekt wykonawczy: Instalacje elektryczne; h) Przedmiary robót - branŝa budowlana: poz i) Przedmiar Robót - branŝa sanitarna: instalacje c.o., wod.-kan., wentylacja: poz j) Przedmiar Robót - branŝa sanitarna: Rozbudowa węzła cieplnego: poz k) Przedmiar Robót - branŝa sanitarna: Przyłącza wod.-kan.: poz l) Przedmiar Robót - BranŜa Elektryczna: poz m) Przedmiar Robót - BranŜa Drogowa: poz n) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:

5 - ST - Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót - SST Przygotowanie terenu pod budowę - SST Roboty betonowe i zbrojarskie - SST Izolacje przeciwwilgociowe i akustyczne - SST Roboty murowe - SST Roboty ciesielskie - SST Roboty pokrywcze - SST Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i aluminiowa - SST Tynki, okładziny wewnętrzne - SST Lekkie zabudowy i sufity podwieszane z płyt g-k - SST PodłoŜa i posadzki - SST Roboty malarskie - SST Roboty elewacyjne - SST Roboty kowalsko-ślusarskie - SST 01/S Instalacje sanitarne: Wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazu - SST 02/S - Instalacje sanitarne: Węzeł cieplny, wewnętrzna sieć cieplna - SST 03/S - Instalacje sanitarne: Wentylacja mechaniczna garaŝu - SST 04/S - Instalacje sanitarne: Przyłącza wod.-kan., zewnętrzne instalacje wod.-kan. - SST 1/E instalacje elektryczne wnętrzowe - SST Roboty drogowe 5. Wycena robót. a) Kosztorysy ofertowe powinny zawierać wycenę wszystkich robót, ujętych w Projektach Wykonawczych i przedmiarach robót, które umoŝliwią wykonanie robót zgodnie z przepisami i uŝytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem. b) Pominięcie w wycenie któregoś z elementów pozycji przedmiaru robót, spowoduje odrzucenie oferty jako niekompletnej. c) Wykonawca powinien przedłoŝyć ofertę zawierającą cenę kompleksowego wykonania robót objętych Projektami wykonawczymi na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. d) Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania jakichkolwiek samodzielnych zmian w przekazanych materiałach przetargowych, a zwłaszcza wprowadzania własnych korekt do przedmiarów robót. e) W przypadku stwierdzenia rozbieŝności pomiędzy Projektem Wykonawczym i przekazanymi przedmiarami robót (za niskie lub za duŝe jednostki przedmiarowe, brak pozycji itp.) naleŝy niezwłocznie zwrócić się w tej sprawie na piśmie do Zamawiającego celem ich wyjaśnienia z Projektantem wykonującym projekty budowlane i przedmiary robót. f) Zamawiający nie dopuszcza Ŝadnych upustów i rabatów w cenie oferty. W przypadku uznania przez Wykonawcę, Ŝe moŝe złoŝyć ofertę z niŝszą ceną niŝ wychodzi z wyliczeń, powinien dokonać ponownego przeliczenia kosztorysów ofertowych. g) Zaoferowana cena poszczególnych robót na druku OFERTY powinna mieć jednoznaczne odzwierciedlenie w załączonych kosztorysach ofertowych. 6. Gwarancja i rękojmia. Zamawiający Ŝąda udzielenia przez Wykonawcę: a) Gwarancja na okres minimum 3 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. b) Rękojmia za wady na okres minimum 3 lata i 3 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Oferty zawierające krótsze terminy gwarancji i rękojmi za wady, będą przez Zamawiającego odrzucone, jako niespełniające warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6 Rozdział IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OFERTY RÓWNOWAśNE / OFERTY WARIANTOWE 1. Ze względu na wskazane w Projektach Wykonawczych i Przedmiarach robót nazwy firm, znaki towarowe itp. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających materiały równowaŝne. 2. Materiały i urządzenia równowaŝne nie mogą być gorszej jakości, mniej funkcjonalne, o krótszym okresie uŝytkowania, itp. 3. Do Wykonawcy naleŝy obowiązek udokumentowania w przedkładanej Ofercie, Ŝe materiały i urządzenia równowaŝne spełniają minimalne wymagania przyjęte w Projektach Wykonawczych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział VI. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE / ROBOTY DODATKOWE 1. Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5 roboty dodatkowe niewynikające z Projektu Wykonawczego, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekroczy 20 % wartości uprzedniego zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów. 3. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót nieprzewidzianych, odrębnie zleconych, niewynikających z Projektu Wykonawczego, ustalone będzie kosztorysami dodatkowymi, sporządzonymi w oparciu o przedmiar robót potwierdzony przez Inspektora nadzoru, przy przyjęciu elementów kosztorysowania, cen materiałów i pracy sprzętu zastosowanych przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego. Odnośnie materiałów i sprzętu, który nie wystąpił w kosztorysach ofertowych zastosowane będą ceny aktualne dla okresu realizacji, lecz nie wyŝsze niŝ średnie publikowane przez SEKOCENBUD. Rozdział VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia do r. Rozdział VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w punkcie 2 i 3 będą przez zamawiającego odrzucone jako niespełniające wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7 2. Warunki wymagane od Wykonawcy, które bezwzględnie musi spełnić, aby nie został wykluczony z udziału w postępowaniu, a oferta była uznana za waŝną i podlegała ocenie przez Komisję Przetargową: a) Płatność faktur VAT za wykonanie robót w okresie nie krótszym niŝ 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego. Wykonawca moŝe, zaproponować dłuŝsze terminy płatności i korzystniejsze warunki płatności. Oferty z terminem płatności krótszym niŝ 30 dni zostaną odrzucone jako niespełniające wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art. 89a. ust. 1 pkt. 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych), b) wykonanie minimum 60 % robót na zadaniu inwestycyjnym siłami własnymi, tj. przy uŝyciu własnego sprzętu i pracowników nie dotrzymanie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty, 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) zrealizowali w ostatnich 5 latach mieszkania o łącznej powierzchni uŝytkowej 5.000,00 m2, co potwierdzą pozytywnymi referencjami od poprzednich zamawiających, b) w 2006 roku uzyskali obroty w zakresie robót budowlano-montaŝowych w wysokości złotych netto c) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (branŝe: budowlana, elektryczna, sanitarna) oraz naleŝącymi do właściwej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. d) dysponują co najmniej po jednej jednostce sprzętu niezbędnego do wykonania prac określonych w dokumentacji projektowej (własny, dzierŝawiony lub wynajęty), 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 10 % wartości składanej oferty; b) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum ,00 zł c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 5. Nie spełnienie chociaŝby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Rozdział IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY - W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Formularz Oferty załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - wypełniony / przepisany zgodnie z zasadami podanymi w Rozdziale XIV punkt 2 i Dowód wpłacenia / wniesienia wadium. 3. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem

8 zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ponadto: - w przypadku składania oferty wspólnej przez grupę przedsiębiorców naleŝy załączyć odrębnie wymagane dokumenty w punktach nr 3 8 przez kaŝdego Wykonawcę oraz Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie 6. Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji). 9. Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji - POTENCJAŁ KADROWY) 10. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakres wykonywanych przez nich czynności (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji - POTENCJAŁ KADROWY) Do formularza naleŝy załączyć kopie: kadry przewidzianej do realizacji zamówienia - kierownik budowy, kierownicy robót branŝowych - decyzje stwierdzające uprawnienia budowlane wg specjalności, - aktualne poświadczenia przynaleŝności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa, 11. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (z okresu prowadzenia działalności, jeŝeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niŝ 5 lat) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŝycie (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE). Do formularza naleŝy załączyć kopie: - referencje lub Protokoły odbioru robót (oddzielnie przed kosztorysami ofertowymi) 12. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji -

9 WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ ). 13. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia, (jeŝeli Wykonawca przewiduje korzystanie podwykonawców) wraz z oświadczeniem podwykonawcy o gotowości współpracy na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji - PODWYKONAWCY. Do formularza naleŝy załączyć kopie: - decyzje stwierdzające uprawnienia budowlane wg specjalności, - aktualne poświadczenia przynaleŝności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa kadry Podwykonawcy przewidzianej do realizacji zamówienia 14. Sprawozdania finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych wraz opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu, jeŝeli podlegało badaniu; w przypadku Wykonawcy nie zobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i naleŝności. W przypadku okresu działalności krótszego niŝ 3 lata obrotowe odpowiednie dokumenty za okres prowadzenia działalności. 15. Oświadczenie o wysokości obrotów i dochodów w ostatnich 3 latach (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji OŚWIADCZENIE FINANSOWE ). 16. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości 10 % zaproponowanego wynagrodzenia brutto. 17. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum zł. 18. Referencje lub inne dokumenty (np. protokoły odbioru robót) od poprzednich kontrahentów zamówień publicznych, potwierdzające, Ŝe roboty budowlane zostały wykonane z naleŝytą starannością. 19. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: - zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3, 4, 5 i 7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Dokumenty o których mowa w ppkt. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem składania ofert, dokument o którym mowa w ppkt. b powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem składania ofert. 20. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

10 21. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 19 a, b, c oraz w pkt. 20, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed składaniem ofert pkt. 19 ppkt. a i c oraz 20 i nie wcześniej niŝ 3 miesiące pkt. 19 ppkt. b. Ponadto naleŝy do Oferty dołączyć: 22. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, obejmujący okresy miesięczne z podziałem na poszczególne roboty według branŝ zgodnie z kolejnością podaną na Formularzu Oferty punkt Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przekazanych przedmiarów robót (z zachowaniem układu, kolejności i podstaw otrzymanego przedmiaru robót) tj. kaŝda pozycja z przedmiaru robót powinna być wyceniona, bez pominięć pozycji. 24. Zestawienie materiałów wraz z ich wartością oraz zestawienie pracy sprzętu. 25. Oświadczenie Wykonawcy wyraŝające zgodę na przekazywanie sprawozdań finansowych, informacji bankowych i innych informacji do Banku Gospodarstwa Krajowego, na kaŝde Ŝądanie Banku. Rozdział X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Zamawiający informuję, Ŝe we wszystkich sprawach proceduralnych dotyczących prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne naleŝy kontaktować się z InŜynierem Kontraktu, który na podstawie zawartej umowy jest zobowiązany do przygotowywania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. 2. Dane teleadresowe InŜyniera Kontraktu: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji spółka z o.o. Ul. Wojska Polskiego 119, Stargard Szczeciński Telefon / fax , Godziny pracy: poniedziałek piątek: Zamawiający informuje, Ŝe posiada następujący adresy poczty elektronicznej: 4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną, z tym Ŝe zapytania, wnioski i inne dokumenty przesłane drogą elektroniczną, muszą być przesłane niezwłocznie w formie pisemnego dokumentu podpisanego przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. 5. Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kaŝde zapytanie, które otrzyma, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. 7. Odpowiedzi w formie pisemnej będą udzielane bezzwłocznie, z jednoczesnym rozesłaniem tak treści zapytania jak i odpowiedzi na nie do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali Specyfikację bez ujawniania, kto zgłaszał zapytanie (art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy - prawo zamówień publicznych).

11 8. Zapytania moŝna kierować na adres Zamawiającego, przesłać telefaksem pod nr w godz , następnie przesyłając w formie pisemnej na adres: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, spółka z o.o., Ul. Szpitalna 4, Barlinek 9. Zapytania i wnioski złoŝone po godzinie będą traktowane jako złoŝone następnego dnia roboczego. 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający moŝe zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 11. KaŜda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców. Przekazane Wykonawcom zmiany i modyfikacje będą dla nich wiąŝące. 12. Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert w celu umoŝliwienia Wykonawcom uwzględnienia otrzymanych wyjaśnień lub zmian w przygotowywanych ofertach W tym wypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 13. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnień Specyfikacji. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na terenie przyszłego placu budowy), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Rozdział XI. OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby: 1. Pan Wiktor Cymbałow BTBS spółka z o.o. w Barlinku - telefon (095) fax. (095) w godz. 11 ºº 14ºº 2. Pan Sławomir Florczak Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji spółka z o.o. w Stargardzie telefon / fax (091) w godz. 7 ºº 15ºº Rozdział XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wniesienie i zwrot wadium 1.1. Wadium w wysokości ,00 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych moŝe być wnoszone w jednej lub kilku formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) Wadium w pieniądzu wpłacać naleŝy na konto depozytowe Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku konto nr Dokument przelewu naleŝy opisać: Wadium budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego - etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku.

12 Kopię przelewu naleŝy załączyć do oferty Wadium w: - poręczeniach lub gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach naleŝy złoŝyć w siedzibie Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku ul. Szpitalna 4 Sekretariat - pokój nr 4 w godzinach Wykonawca otrzyma pokwitowanie złoŝenia wadium Poręczenia instytucji kredytowych i gwarancje ubezpieczeniowe obejmować winny czas związania Wykonawcy ofertą Termin złoŝenia wadium do dnia r. do godz Oferta, która nie będzie zabezpieczona jedną z w / w form wniesienia wadium zostanie przez Zamawiającego uznana za niewaŝną Zgodnie z postanowieniami art. 42 Ustawy - prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w n / w wypadkach: a) Niezwłocznie, jeŝeli: - upłynął termin związania ofertą, - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŝytego wykonania tej umowy, - Zamawiający uniewaŝnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia, b) na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 3 dni od dnia złoŝenia wniosku, jeŝeli: - wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - który został wykluczony z postępowania, - którego oferta została odrzucona, złoŝenie wniosku powoduje utratę prawa do wniesienia protestu Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane Zamawiający przekaŝe niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, lecz nie później niŝ dnia następnego po zakończeniu okresu związania ofertą Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 2. Utrata wadium Zgodnie z art. 46. ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych utracić wadium na rzecz Zamawiającego moŝe Wykonawca, którego oferta została wybrana, jeŝeli: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, a) zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, 2.2. Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. Rozdział XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca związany jest złoŝoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złoŝoną ofertą.

13 Rozdział XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Ofertę naleŝy przedłoŝyć na cały zakres zamówienia objęty Projektami wykonawczymi i przedmiarami robót Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani teŝ wariantowych. 2. Ofertę naleŝy opracować na Druku załącznika nr 1 do niniejszej Specyfikacji lub teŝ według wzoru załącznika, bez dokonywania zmian w treści wprowadzenie zmian do treści Oferty będzie potraktowane jako Oferta alternatywna i spowoduje jej odrzucenie. 3. Druk Oferty powinien zawierać: a) miejscowość i datę sporządzenia oferty, b) nazwę i dokładny adres Wykonawcy, numer telefonu, fax, , c) numer NIP i numer REGON, d) nazwisko, imię i stanowisko osoby upełnomocnionej do zawierania umów w imieniu Wykonawcy (osoba ta winna podpisać złoŝone dokumenty przetargowe), e) ogólną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego netto plus podatek VAT cyfrowo i kwotę łączną brutto cyfrowo i słownie, f) kwotę wynagrodzenia netto w rozbiciu na wyszczególnione elementy robót, g) elementy kosztorysowania ( R, Ko, Kz, Z ) zastosowane w kosztorysie ofertowym, h) okres gwarancji i rękojmi na roboty będące przedmiotem przetargu, warunki serwisu gwarancyjnego, i) informacja o formie wniesienia wadium i zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, j) zaproponowane warunki płatności za wykonanie robót, k) oświadczenia Wykonawcy. l) wyszczególnienie załączników do oferty. 4. Do oferty naleŝy załączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 5. Dokumenty składające się na ofertę naleŝy ułoŝyć według kolejności podanej w Rozdziale IX Specyfikacji. Dokumenty naleŝy ułoŝyć w segregatorze, zbindować, itp. w celu uniemoŝliwienia wypadania kartek lub dekompletacji. 6. Do oferty naleŝy załączyć szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, obejmujący okresy miesięczne z podziałem na poszczególne roboty według branŝ. 7. Do oferty naleŝy załączyć kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przekazanych przedmiarów robót (z zachowaniem układu, kolejności i podstaw otrzymanego przedmiaru robót) tj. kaŝda pozycja z przedmiaru robót winna być wyceniona, według kolejności w przedmiarze, bez pominięć pozycji. 8. Do oferty naleŝy załączyć zestawienie materiałów wraz z ich wartością oraz zestawienie pracy sprzętu. 9. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączy kopię jakiegoś dokumentu powyŝsza kopia powinna być potwierdzona Za zgodność z oryginałem i podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę. 10. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Alternatywy nie będą brane pod uwagę i powodują odrzucenie oferty. 11. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 12. Ofertę naleŝy napisać na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz powinna być podpisana przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być równieŝ podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy.

14 13. UpowaŜnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 14. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany naleŝy parafować przez osobę podpisującą ofertę (bez kosztorysów ofertowych). Kosztorysy ofertowe naleŝy parafować na stronie tytułowej zawierającej cenę danego kosztorysu, na stronach zawierających tabelę scaloną danego elementu kosztorysu i na końcu kosztorysu. 15. Ofertę naleŝy złoŝyć w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 16. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości i formie określonej przez Zamawiającego. 17. Oferta powinna zawierać zaświadczenia i oświadczenia zgodnie z wymogami Specyfikacji. 18. Oferta powinna być zgodna w kwestii jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zasadami Ustawy - Prawo zamówień publicznych. Rozdział XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Wykonawca powinien przedłoŝyć ofertę zawierającą cenę kompleksowego wykonania robót objętych Projektami wykonawczymi na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pominięcie w wycenie któregoś z elementów pozycji przedmiaru robót, spowoduje odrzucenie oferty jako niekompletnej. 2. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania jakichkolwiek samodzielnych zmian w przekazanych materiałach przetargowych, a zwłaszcza wprowadzania własnych korekt do przedmiarów robót. 3. W przypadku stwierdzenia rozbieŝności pomiędzy Projektem Wykonawczym i przekazanymi przedmiarami robót (za niskie lub za duŝe jednostki przedmiarowe, brak pozycji itp.) naleŝy niezwłocznie zwrócić się w tej sprawie na piśmie do zamawiającego celem wyjaśnienia z Projektantem wykonującym projekt budowlany i przedmiary robót. 4. Zamawiający nie dopuszcza Ŝadnych upustów i rabatów w cenie oferty. W przypadku uznania przez Wykonawcę, Ŝe moŝe złoŝyć ofertę z niŝszą ceną winien dokonać ponownego przeliczenia kosztorysów ofertowych. 5. Zaoferowana cena poszczególnych robót na druku OFERTY (punkt 3.1 do 3.6) powinna mieć jednoznaczne odzwierciedlenie w załączonych kosztorysach ofertowych. 6. Zaokrąglenia końcowych wartości kosztorysowych i wartości podanych na druku Oferty do 2 miejsc po przecinku. 7. W przypadku błędów w obliczeniu ceny oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy - prawo zamówień publicznych Oferta zostanie odrzucona. 8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: a) jeŝeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, b) jeŝeli obliczona cena (punkt 2 Oferty) nie odpowiada sumie cen ryczałtowych (poszczególnych podsumowań punkty 3.1 do ) przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. Rozdział XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH Rozliczenie miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie się odbywało w walucie polskiej.

15 Rozdział XVII. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Wybór najkorzystniejszej oferty spośród Ofert niepodlegających odrzuceniu Komisja Przetargowa przeprowadzi w oparciu o poniŝsze kryterium Cena %, Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu odbędzie się w skali punktowej pkt. Cena najniŝsza otrzymuje 100 pkt. waga kryterium 100 % cena najniŝsza oferty niepodlegającej odrzuceniu x 100 pkt. x waga kryterium ( 100 % ) cena Wykonawcy Rozdział XVIII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Miejsce składania ofert. a) Oferty winny być składane w siedzibie Zamawiającego: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Szpitalna 4, Barlinek Sekretariat, pokój nr 4 b) Na zewnętrznej kopercie Oferty oznaczona zostanie data i godzina złoŝenia oraz nadany numer według kolejności wpływu. c) Wykonawca otrzyma potwierdzenie złoŝenia oferty. 2. Termin przyjmowania ofert. a) Oferty przygotowane zgodnie z niniejszą Specyfikacją przyjmowane są przez Zamawiającego do dnia r. do godz b) Oferty złoŝone po tym terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. c) JeŜeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złoŝenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złoŝenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 3. Opakowanie i oznaczenie dokumentów przetargowych. Kompletne dokumenty ofertowe odpowiednio opisane i ułoŝone zgodnie z wymogami Specyfikacji naleŝy umieścić w podwójnej kopercie / opakowaniu: a) Koperta / opakowanie zewnętrzna(e), odporna(e) na uszkodzenia mechaniczne, pozbawiona(e) wszelkich oznakowań identyfikacyjnych Wykonawcę (jak nadruk firmowy, pieczęć, nadawca itp.) zaadresowana(e) na adres Zamawiającego, opisana(e): O F E R T A Przetarg nieograniczony Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku Nie otwierać przed dniem r. godz b) koperta / opakowanie wewnętrzna(e), zawierająca(e) dokumenty ofertowe, oznaczona(e) pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres) tak, aby moŝna było ją odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po terminie lub nie będzie zabezpieczona wadium w sposób wymagany w Specyfikacji zaadresowana na Zamawiającego i oznakowana O F E R T A - PRZETARG... tak jak zewnętrzna.

16 4. Zmiana lub wycofanie oferty. a) Wykonawca, który złoŝył ofertę moŝe przed upływem wymaganego terminu do składania ofert, dokonać w niej zmian i uzupełnień lub ją wycofać, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, b) Powiadomienie, o jakim mowa w pkt. a naleŝy złoŝyć w miejscu, w terminie, w sposób, w formach przewidzianych do składania ofert, z tym Ŝe koperta zewnętrzna musi być dodatkowo oznaczona określeniem ZMIANA lub WYCOFANIE. c) Wykonawca nie moŝe wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 5. Komisja przetargowa. a) Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzi i oceny ofert dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Przetargowa. b) Zasady powołania członków komisji przetargowej i tryb pracy określa Ustawa Prawo zamówień publicznych. c) Skład Komisji Przetargowej zostanie podany podczas otwarcia ofert. 6. Otwarcie ofert. a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godzinie w siedzibie Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku ul. Szpitalna 4 pokój nr 4. b) W części jawnej czynności Komisji Przetargowej mogą być obecni Przedstawiciele Wykonawców, upełnomocnieni do reprezentowania Wykonawców. c) W pierwszej kolejności Komisja Przetargowa dokona otwarcia kopert zewnętrznych zawierających dokumenty przetargowe oznaczone jako oferty WYCOFANIE oraz które wpłynęły po terminie. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. d) W następnej kolejności otwarte zostaną oferty oznaczone określeniem ZMIANA. Oferta Wykonawcy, który złoŝył Zmienioną ofertę w zakresie, którego dotyczą zmiany nie będzie odczytywana. e) Pozostałe oferty Komisja Przetargowa otwiera ujawniając: - imię i nazwisko, nazwę ( firmę) i adres Wykonawcy, - informacje dotyczące ceny oferty, f) Wykonawcom, którzy nie brali udziału podczas otwarcia ofert przez Komisję Przetargową (na ich wniosek), przesłane zostaną dane odnotowane na druku ZP-12. g) W części niejawnej Komisja Przetargowa sprawdzi poprawność formalną i dokona oceny merytorycznej dokumentów przetargowych. 7. Odrzucenie oferty. Oferta poprawna formalnie moŝe zostać przez Komisję Przetargową odrzucona z powodu stwierdzenia choćby jednego z uchybień i odstępstw od postanowień Ustawy prawo zamówień publicznych i niniejszej Specyfikacji, takich np. jak: a) jest niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych, b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, d) Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, e) Oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, f) Wykonawca nie złoŝył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w Ustawie - Prawo zamówień publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym, g) Inny niŝ polski język, w którym sporządzono ofertę i jej dokumenty,

17 h) Cena podana w walucie obcej, i) Stwierdzenie złoŝenia więcej niŝ jednej oferty przez ten sam podmiot, j) Wykonawca nie wyraŝa zgody na poprawienie oczywistych pomyłek w tekstach dokumentów przetargowych składających się na ofertę, k) Oferta nie zawiera kompleksowego wykonania robót, l) Kosztorysy ofertowe nie są kompletnie wycenione zgodnie z przekazanymi Wykonawcy przedmiarami robót, m) Jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, n) Jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 8. Badanie i wybór oferty najkorzystniejszej a) Badanie ofert zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową w trakcie posiedzeń niejawnych. b) W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia liczby waŝnych ofert. W przypadku nie złoŝenia Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu przetarg zostanie uniewaŝniony. c) Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi czy spełniają wymogi ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz czy nie naruszają zasady Ustawy - prawo zamówień publicznych. d) W toku dokonywania oceny złoŝonych ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. e) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty. f) Nie wyraŝenie zgody w terminie 7 dni przez Wykonawcę na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty. g) Członkowie Komisji Przetargowej w oparciu o dostarczone dokumenty i załączniki przydzielać będą oceny punktowe na zasadach określonych w rozdziale XVII Specyfikacji. h) W przypadku złoŝenia ofert o takiej samej cenie (gdy jedynym kryterium oceny ofert jest cena) Zmawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. i) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą. j) Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom. 9. UniewaŜnienie postępowania Postępowanie zostanie uniewaŝnione w następujących przypadkach: a) nie złoŝono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, którą Zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostały złoŝone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć, e) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18 Rozdział XIX. FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY 1. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia wysłania informacji do Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej. 2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia Umowy. 3. Przed podpisaniem Umowy wyłoniony w przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania Umowy w wysokości 5,0 % kwoty zaproponowanego wynagrodzenia brutto za wykonanie robót. 4. JeŜeli wybrany Wykonawca: a) uchyla się od zawarcia umowy, b) lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, c) lub przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe, 5. Zamawiający wybiera tę ofertę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyŝszą liczbę punktów, chyba Ŝe złoŝono tylko jedną waŝna ofertę i nie upłynął czas związania ofertą. 6. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu: - Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy 3 egz. - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3 egz. - Oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót o objęciu obowiązków na budowie w 3 egz. - Kopie uprawnień budowlanych i przynaleŝności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa kierownika budowy i kierowników robót w 3 egz. - Komplet kosztorysów ofertowych 2 kpl. - Kosztorysy ofertowe na dyskietce komputerowej lub dysku CD-RW w 2 egz. - Dodatkowe komplety dokumentów wymienionych w Rozdziale IX punkt 14 i 16 2 kpl. Rozdział XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na sumę stanowiąca 5,0 % zaoferowanego wynagrodzenia brutto w jednej lub w kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2. Warunki wniesienia, formy oraz termin zwrotu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy określone zostały w umowie stanowiącej załącznik nr 8 do Specyfikacji. Rozdział XXI. UMOWA RAMOWA Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19 Rozdział XXII. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY - WZÓR UMOWY 1. Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi Projekt Umowy o roboty budowlane załącznik nr Projekt Umowy o roboty budowlane jest wiąŝący dla Wykonawcy i na jego podstawie zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawcą robót. 3. Zmianom podlegać będą tylko te punkty umowy, które wymagają wypełnienia i doprecyzowania zgodnie z przyjętą Ofertą wybranego wykonawcy robót. Rozdział XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którzy uznają, Ŝe został naruszony w toku postępowania ich interes prawny przysługują środki odwoławcze i skarga w postaci protestów i odwołań w trybie i na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Przed upływem terminu składania ofert środki ochrony prawnej przysługują równieŝ organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 4. Wykonawca ma prawo złoŝyć protest na ręce Zamawiającego w terminie 7 dni od daty, w której Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uznaje się za wniesiony z chwila, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 5. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niŝ 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 6. Protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony Zamawiający odrzuca. 7. Protest winien być wniesiony na piśmie. 8. Protest powinien wskazywać: a) oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, b) zawierać Ŝądanie, c) zwięzłe przytoczenie zarzutów, d) okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu 9. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w postępowaniu, którzy mogą przystąpić do protestu w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca, który nie przystąpi do protestu, nie moŝe następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 10. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 11. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Zamówień Publicznych. 12. Odwołanie naleŝy wnieść do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, informując jednocześnie Zamawiającego o wniesieniu odwołania. 13. Tryb postępowania odwoławczego regulują przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego o sądzie polubownym (art k p. c).

20 14. Odwołujący się moŝe cofnąć odwołanie. 15. Na wyrok zespołu arbitrów stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 16. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów. Rozdział XXIV. INNE INFORMACJE 1. Wykonawca w ramach umowy o wykonanie robót zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji obejmującą wytyczenie obiektów i sieci w terenie oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z niezbędnymi uzgodnieniami. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia części robót z zakresu umownego bez prawa naliczania odszkodowania za roboty niewykonane przez Wykonawcę. 3. W przypadku zmian projektowych wprowadzonych na wniosek Zamawiającego nastąpi odpowiednia korekta wynagrodzenia wykonawcy z zachowaniem elementów kosztorysowania, cen materiałów i pracy sprzętu zastosowanych do wyceny robót w kosztorysie ofertowym. 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty ponoszą Wyknoawcy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 5. Wymaga się od Wykonawców dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy i zapoznanie z Projektem Wykonawczym. 6. Wszelkie kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszej Specyfikacji reguluje Ustawa - Prawo zamówień publicznych. 7. KaŜdy Wykonawca przedłoŝy tylko jedna ofertę. Wykonawca, który przedłoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 8. Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się, z zastrzeŝeniem wyjątków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu Cywilnego. 9. Zamówienie publiczne będzie udzielone wyłącznie Wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w Ustawie - Prawo zamówień publicznych. Rozdział XXV. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. Rozdział XXVI. Z A Ł Ą C Z N I K I STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 2 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 i art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 3 - Potencjał kadrowy Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe Załącznik nr 5 - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń Załącznik nr 6 - Podwykonawcy Załącznik nr 7 - Oświadczenie finansowe Załącznik nr 8 - Umowa o roboty budowlane Załącznik nr 9 Harmonogram rzeczowo-finansowy Załącznik nr 10 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel. 1 z 6 2010-05-31 08:58 Lublin: Wykonanie robót remontowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części Numer ogłoszenia: 139085-2010; data zamieszczenia: 31.05.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Choszczno: Remont kapitalny dróg w miejscowości Rzeczki, ul. Dąbrowszczaków - KoŜedo oraz ulicy Polnej. Numer ogłoszenia: 335464-2009; data zamieszczenia: 28.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE UM-AM-341/ 003 /2011 Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74)

Bardziej szczegółowo

Otwock: Projektowanie i wykonawstwo: oczyszczalnia ścieków - hermetyzacja urządzeń oczyszczalni ścieków - Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/013

Otwock: Projektowanie i wykonawstwo: oczyszczalnia ścieków - hermetyzacja urządzeń oczyszczalni ścieków - Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/013 Strona 1 z 5 Otwock: Projektowanie i wykonawstwo: oczyszczalnia ścieków - hermetyzacja urządzeń oczyszczalni ścieków - Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/013 System wodno-kanalizacyjny w Otwocku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Choszczno: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choszcznie Numer ogłoszenia: 99671-2009; data zamieszczenia: 25.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu publicznego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu publicznego Znak sprawy: BRI. 271.P-5.2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu publicznego w oparciu o zarządzenie Nr 120.6.2014

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

III - od ul. Ruberga do ul. Gwarków i IV - od ul. Gwarków do wiaduktu. (przedmiar robót etapu II równieŝ jest

III - od ul. Ruberga do ul. Gwarków i IV - od ul. Gwarków do wiaduktu. (przedmiar robót etapu II równieŝ jest Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ledzin.pl./content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Budowa oświetlenia drogowego ul. Hołdunowska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin: Budowa sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie wraz z przebudową instalacji CO istniejącej części Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010. Ostrołęka: Ochrona obiektu i mienia w budynku połoŝonym przy ul. Gorbatowa 15 w Ostrołęce Numer ogłoszenia: 121132-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Brzeźnica: Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Numer ogłoszenia: 279910-2009; data zamieszczenia: 14.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane UWAGA - ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Kutno: Remont drogi powiatowej nr 2156E Kruki - Kaczkowizna odc. Sędki - Zagroby od km 1+741 do km 4+817 Numer ogłoszenia: 177043-2009; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13.10.2009

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-01-20 08:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Opracowanie dokumentacji technicznej do przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje: - budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany na działce nr 35/2; ark. 14, obręb Wilda, połoŝony

zamówienia obejmuje: - budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany na działce nr 35/2; ark. 14, obręb Wilda, połoŝony 1 z 6 2010-04-19 14:35 Poznań: Wybudowanie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 8, oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uŝytkowanie Numer ogłoszenia: 88701-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-02-28 10:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Poznań: Prace remontowe i zabezpieczające obiektu połoŝonego przy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6 1 z 7 2010-10-01 17:15 Sanok: Przebudowa, rozbudowa i remont istniejących kominów wentylacyjnych i spalinowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Wykonanie prac projektowych, dla zadania:przebudowa ulic Dąbrowszczaków i Władysława Jagiełły w Choszcznie. Numer ogłoszenia: 245126-2008; data zamieszczenia: 13.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Proboszcz Parafii Katolickiej. p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, Radomsko

Proboszcz Parafii Katolickiej. p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, Radomsko Proboszcz Parafii Katolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, 97-500 Radomsko ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyŝej 14.000 euro lecz nie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa elewacji oraz przebudowa dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Odrzańskiej 9/10 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 188008-2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych 1 z 6 2010-03-23 10:26 Ełk: Likwidacja barier architektonicznych - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Strona 1 z 5 Warszawa: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Kawiarni Artystycznej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi - pomieszczeniem ochrony i magazynem przy ul. Rybaki na Skwerze im. I Dywizji Pancernej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Strona 1 z 5 Kościerzyna: Usługa w zakresie remontów bieŝących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. branŝy instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej GWARKÓW w Gliwicach. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej, ul. Strona 1 z 8 Jaworze: Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Jaworzu przy ulicy Podgórskiej Numer ogłoszenia: 357674-2010; data zamieszczenia: 04.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo