S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego Etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku Wspólny Słownik Zamówień (CPV) budownictwo wielorodzinne ZAMAWIAJĄCY: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Szpitalna 4, Barlinek Barlinek, marzec 2007 roku ElŜbieta Walczyńska PREZES Barlineckiego TBS-u ZATWIERDZAM

2 Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY ADRES, POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA INTERNETOWA Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku reprezentowane przez Prezesa Zarządu Adres do korespondencji: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. ul. Szpitalna 4, Barlinek telefon fax Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Rozdział II. TRYB ZAMÓWIENIA, PODSTAWA PRAWNA i INNE WYMAGANIA 1. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony. 2. Przetarg jest przeprowadzany i zamówienie zostanie udzielone w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności: a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz ze zm.) b) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605) c) Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.). d) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i poŝyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 62, poz 719 z późn. zm.). e) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz ze zm.) f) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) g) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) h) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019 ze zm.) i) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) j) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) k) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

3 l) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz ze zm.) m) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) n) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) o) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) p) Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz ze zm.) q) Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. nr 7 poz. 117, MP nr 17 poz. 297, MP nr 43 poz. 758 z 2004 r., MP nr 2 poz. 19, MP nr 20 poz. 309, MP nr 26 poz. 369, MP nr 47 poz. 643, MP nr 75 poz z 2005 r.; MP nr 16 poz. 200, MP nr 17 poz. 201, MP nr 38 poz. 424, MP nr 53 poz. 576, MP nr 78 poz. 782 z 2006 r.) r) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z r.). s) Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251 z 1995 r.) z późn. zmianami t) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 z r. poz. 1360) u) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z poz. 679 ) v) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 201 z 2004 r.) w) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38 z r. poz. 456) x) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŝu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami) y) Inne Ustawy i Rozporządzenia dotyczące wykonawstwa robót z) Polskie Normy aa) Projekty wykonawcze opracowane przez Biuro Projektowo-Consultingowe STRUKTURA sp. z.o. o. ze Szczecina Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia. Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku 2. Zakres zamówienia. Budynek mieszkalny 36 rodzinny; 4 klatkowy, czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej, dachy wysoki, pokryty dachówką ceramiczną.

4 Wszystkie kondygnacje nadziemne posiadają funkcje mieszkalną. W piwnicy zlokalizowany garaŝ z miejscami postojowymi, komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne (pod schodami klatek schodowych). 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny. Struktura mieszkań: - 1 pokojowe - 4 szt. - 2 pokojowe - 24 szt. - 3 pokojowe - 8 szt. Dane liczbowe: - Powierzchnia netto budynku 3.172,07 m 2 - Powierzchnia uŝytkowa mieszkań 1.923,19 m 2 - Powierzchnia komunikacji i klatek schodowych 290,91 m 2 - Powierzchnia pomieszczeń pomocniczych 35,57 m 2 - Powierzchnia komórek lokatorskich 51,94 m 2 - Powierzchnia garaŝu 870,46 m 2 - Kubatura budynku ok ,00 m 3 WyposaŜenie budynku w instalacje: - instalacje wody zimnej - instalacje wody ciepłej i i cyrkulacji - instalacji kanalizacji sanitarnej - instalacja c.o. - instalacja elektryczna oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, w piwnicy instalacja oświetlenia 24V - instalacja wentylacji grawitacyjnej - instalacja wentylacji mechanicznej (w garaŝu) - instalacja odgromowa - instalacja domofonów - instalacja TV (kablowa) - instalacja telefoniczna 3. Lokalizacja zadania inwestycyjnego. Adres: Barlinek, ul. Widok dz. 811/3. 4. Szczegółowo zakres robót do wykonania określają: a) Projekt wykonawczy: Architektura; b) Projekt wykonawczy: Konstrukcja; c) Projekt wykonawczy: Projekt zagospodarowania terenu; d) Projekt wykonawczy: Instalacje c.o., wod.-kan., gaz, wentylacja; e) Projekt wykonawczy: Przyłącza wod.-kan. z zewnętrzną instalacją; f) Projekt wykonawczy: Rozbudowa węzła cieplnego; g) Projekt wykonawczy: Instalacje elektryczne; h) Przedmiary robót - branŝa budowlana: poz i) Przedmiar Robót - branŝa sanitarna: instalacje c.o., wod.-kan., wentylacja: poz j) Przedmiar Robót - branŝa sanitarna: Rozbudowa węzła cieplnego: poz k) Przedmiar Robót - branŝa sanitarna: Przyłącza wod.-kan.: poz l) Przedmiar Robót - BranŜa Elektryczna: poz m) Przedmiar Robót - BranŜa Drogowa: poz n) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:

5 - ST - Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót - SST Przygotowanie terenu pod budowę - SST Roboty betonowe i zbrojarskie - SST Izolacje przeciwwilgociowe i akustyczne - SST Roboty murowe - SST Roboty ciesielskie - SST Roboty pokrywcze - SST Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i aluminiowa - SST Tynki, okładziny wewnętrzne - SST Lekkie zabudowy i sufity podwieszane z płyt g-k - SST PodłoŜa i posadzki - SST Roboty malarskie - SST Roboty elewacyjne - SST Roboty kowalsko-ślusarskie - SST 01/S Instalacje sanitarne: Wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazu - SST 02/S - Instalacje sanitarne: Węzeł cieplny, wewnętrzna sieć cieplna - SST 03/S - Instalacje sanitarne: Wentylacja mechaniczna garaŝu - SST 04/S - Instalacje sanitarne: Przyłącza wod.-kan., zewnętrzne instalacje wod.-kan. - SST 1/E instalacje elektryczne wnętrzowe - SST Roboty drogowe 5. Wycena robót. a) Kosztorysy ofertowe powinny zawierać wycenę wszystkich robót, ujętych w Projektach Wykonawczych i przedmiarach robót, które umoŝliwią wykonanie robót zgodnie z przepisami i uŝytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem. b) Pominięcie w wycenie któregoś z elementów pozycji przedmiaru robót, spowoduje odrzucenie oferty jako niekompletnej. c) Wykonawca powinien przedłoŝyć ofertę zawierającą cenę kompleksowego wykonania robót objętych Projektami wykonawczymi na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. d) Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania jakichkolwiek samodzielnych zmian w przekazanych materiałach przetargowych, a zwłaszcza wprowadzania własnych korekt do przedmiarów robót. e) W przypadku stwierdzenia rozbieŝności pomiędzy Projektem Wykonawczym i przekazanymi przedmiarami robót (za niskie lub za duŝe jednostki przedmiarowe, brak pozycji itp.) naleŝy niezwłocznie zwrócić się w tej sprawie na piśmie do Zamawiającego celem ich wyjaśnienia z Projektantem wykonującym projekty budowlane i przedmiary robót. f) Zamawiający nie dopuszcza Ŝadnych upustów i rabatów w cenie oferty. W przypadku uznania przez Wykonawcę, Ŝe moŝe złoŝyć ofertę z niŝszą ceną niŝ wychodzi z wyliczeń, powinien dokonać ponownego przeliczenia kosztorysów ofertowych. g) Zaoferowana cena poszczególnych robót na druku OFERTY powinna mieć jednoznaczne odzwierciedlenie w załączonych kosztorysach ofertowych. 6. Gwarancja i rękojmia. Zamawiający Ŝąda udzielenia przez Wykonawcę: a) Gwarancja na okres minimum 3 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. b) Rękojmia za wady na okres minimum 3 lata i 3 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Oferty zawierające krótsze terminy gwarancji i rękojmi za wady, będą przez Zamawiającego odrzucone, jako niespełniające warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6 Rozdział IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OFERTY RÓWNOWAśNE / OFERTY WARIANTOWE 1. Ze względu na wskazane w Projektach Wykonawczych i Przedmiarach robót nazwy firm, znaki towarowe itp. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających materiały równowaŝne. 2. Materiały i urządzenia równowaŝne nie mogą być gorszej jakości, mniej funkcjonalne, o krótszym okresie uŝytkowania, itp. 3. Do Wykonawcy naleŝy obowiązek udokumentowania w przedkładanej Ofercie, Ŝe materiały i urządzenia równowaŝne spełniają minimalne wymagania przyjęte w Projektach Wykonawczych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział VI. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE / ROBOTY DODATKOWE 1. Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5 roboty dodatkowe niewynikające z Projektu Wykonawczego, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekroczy 20 % wartości uprzedniego zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów. 3. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót nieprzewidzianych, odrębnie zleconych, niewynikających z Projektu Wykonawczego, ustalone będzie kosztorysami dodatkowymi, sporządzonymi w oparciu o przedmiar robót potwierdzony przez Inspektora nadzoru, przy przyjęciu elementów kosztorysowania, cen materiałów i pracy sprzętu zastosowanych przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego. Odnośnie materiałów i sprzętu, który nie wystąpił w kosztorysach ofertowych zastosowane będą ceny aktualne dla okresu realizacji, lecz nie wyŝsze niŝ średnie publikowane przez SEKOCENBUD. Rozdział VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia do r. Rozdział VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w punkcie 2 i 3 będą przez zamawiającego odrzucone jako niespełniające wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7 2. Warunki wymagane od Wykonawcy, które bezwzględnie musi spełnić, aby nie został wykluczony z udziału w postępowaniu, a oferta była uznana za waŝną i podlegała ocenie przez Komisję Przetargową: a) Płatność faktur VAT za wykonanie robót w okresie nie krótszym niŝ 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego. Wykonawca moŝe, zaproponować dłuŝsze terminy płatności i korzystniejsze warunki płatności. Oferty z terminem płatności krótszym niŝ 30 dni zostaną odrzucone jako niespełniające wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art. 89a. ust. 1 pkt. 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych), b) wykonanie minimum 60 % robót na zadaniu inwestycyjnym siłami własnymi, tj. przy uŝyciu własnego sprzętu i pracowników nie dotrzymanie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty, 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) zrealizowali w ostatnich 5 latach mieszkania o łącznej powierzchni uŝytkowej 5.000,00 m2, co potwierdzą pozytywnymi referencjami od poprzednich zamawiających, b) w 2006 roku uzyskali obroty w zakresie robót budowlano-montaŝowych w wysokości złotych netto c) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (branŝe: budowlana, elektryczna, sanitarna) oraz naleŝącymi do właściwej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. d) dysponują co najmniej po jednej jednostce sprzętu niezbędnego do wykonania prac określonych w dokumentacji projektowej (własny, dzierŝawiony lub wynajęty), 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 10 % wartości składanej oferty; b) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum ,00 zł c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 5. Nie spełnienie chociaŝby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Rozdział IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY - W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Formularz Oferty załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - wypełniony / przepisany zgodnie z zasadami podanymi w Rozdziale XIV punkt 2 i Dowód wpłacenia / wniesienia wadium. 3. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem

8 zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ponadto: - w przypadku składania oferty wspólnej przez grupę przedsiębiorców naleŝy załączyć odrębnie wymagane dokumenty w punktach nr 3 8 przez kaŝdego Wykonawcę oraz Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie 6. Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji). 9. Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji - POTENCJAŁ KADROWY) 10. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakres wykonywanych przez nich czynności (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji - POTENCJAŁ KADROWY) Do formularza naleŝy załączyć kopie: kadry przewidzianej do realizacji zamówienia - kierownik budowy, kierownicy robót branŝowych - decyzje stwierdzające uprawnienia budowlane wg specjalności, - aktualne poświadczenia przynaleŝności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa, 11. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (z okresu prowadzenia działalności, jeŝeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niŝ 5 lat) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŝycie (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE). Do formularza naleŝy załączyć kopie: - referencje lub Protokoły odbioru robót (oddzielnie przed kosztorysami ofertowymi) 12. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji -

9 WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ ). 13. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia, (jeŝeli Wykonawca przewiduje korzystanie podwykonawców) wraz z oświadczeniem podwykonawcy o gotowości współpracy na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji - PODWYKONAWCY. Do formularza naleŝy załączyć kopie: - decyzje stwierdzające uprawnienia budowlane wg specjalności, - aktualne poświadczenia przynaleŝności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa kadry Podwykonawcy przewidzianej do realizacji zamówienia 14. Sprawozdania finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych wraz opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu, jeŝeli podlegało badaniu; w przypadku Wykonawcy nie zobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i naleŝności. W przypadku okresu działalności krótszego niŝ 3 lata obrotowe odpowiednie dokumenty za okres prowadzenia działalności. 15. Oświadczenie o wysokości obrotów i dochodów w ostatnich 3 latach (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji OŚWIADCZENIE FINANSOWE ). 16. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości 10 % zaproponowanego wynagrodzenia brutto. 17. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum zł. 18. Referencje lub inne dokumenty (np. protokoły odbioru robót) od poprzednich kontrahentów zamówień publicznych, potwierdzające, Ŝe roboty budowlane zostały wykonane z naleŝytą starannością. 19. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: - zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3, 4, 5 i 7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Dokumenty o których mowa w ppkt. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem składania ofert, dokument o którym mowa w ppkt. b powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem składania ofert. 20. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

10 21. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 19 a, b, c oraz w pkt. 20, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed składaniem ofert pkt. 19 ppkt. a i c oraz 20 i nie wcześniej niŝ 3 miesiące pkt. 19 ppkt. b. Ponadto naleŝy do Oferty dołączyć: 22. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, obejmujący okresy miesięczne z podziałem na poszczególne roboty według branŝ zgodnie z kolejnością podaną na Formularzu Oferty punkt Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przekazanych przedmiarów robót (z zachowaniem układu, kolejności i podstaw otrzymanego przedmiaru robót) tj. kaŝda pozycja z przedmiaru robót powinna być wyceniona, bez pominięć pozycji. 24. Zestawienie materiałów wraz z ich wartością oraz zestawienie pracy sprzętu. 25. Oświadczenie Wykonawcy wyraŝające zgodę na przekazywanie sprawozdań finansowych, informacji bankowych i innych informacji do Banku Gospodarstwa Krajowego, na kaŝde Ŝądanie Banku. Rozdział X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Zamawiający informuję, Ŝe we wszystkich sprawach proceduralnych dotyczących prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne naleŝy kontaktować się z InŜynierem Kontraktu, który na podstawie zawartej umowy jest zobowiązany do przygotowywania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. 2. Dane teleadresowe InŜyniera Kontraktu: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji spółka z o.o. Ul. Wojska Polskiego 119, Stargard Szczeciński Telefon / fax , Godziny pracy: poniedziałek piątek: Zamawiający informuje, Ŝe posiada następujący adresy poczty elektronicznej: 4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną, z tym Ŝe zapytania, wnioski i inne dokumenty przesłane drogą elektroniczną, muszą być przesłane niezwłocznie w formie pisemnego dokumentu podpisanego przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. 5. Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kaŝde zapytanie, które otrzyma, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. 7. Odpowiedzi w formie pisemnej będą udzielane bezzwłocznie, z jednoczesnym rozesłaniem tak treści zapytania jak i odpowiedzi na nie do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali Specyfikację bez ujawniania, kto zgłaszał zapytanie (art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy - prawo zamówień publicznych).

11 8. Zapytania moŝna kierować na adres Zamawiającego, przesłać telefaksem pod nr w godz , następnie przesyłając w formie pisemnej na adres: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, spółka z o.o., Ul. Szpitalna 4, Barlinek 9. Zapytania i wnioski złoŝone po godzinie będą traktowane jako złoŝone następnego dnia roboczego. 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający moŝe zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 11. KaŜda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców. Przekazane Wykonawcom zmiany i modyfikacje będą dla nich wiąŝące. 12. Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert w celu umoŝliwienia Wykonawcom uwzględnienia otrzymanych wyjaśnień lub zmian w przygotowywanych ofertach W tym wypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 13. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnień Specyfikacji. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na terenie przyszłego placu budowy), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Rozdział XI. OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby: 1. Pan Wiktor Cymbałow BTBS spółka z o.o. w Barlinku - telefon (095) fax. (095) w godz. 11 ºº 14ºº 2. Pan Sławomir Florczak Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji spółka z o.o. w Stargardzie telefon / fax (091) w godz. 7 ºº 15ºº Rozdział XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wniesienie i zwrot wadium 1.1. Wadium w wysokości ,00 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych moŝe być wnoszone w jednej lub kilku formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) Wadium w pieniądzu wpłacać naleŝy na konto depozytowe Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku konto nr Dokument przelewu naleŝy opisać: Wadium budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego - etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku.

12 Kopię przelewu naleŝy załączyć do oferty Wadium w: - poręczeniach lub gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach naleŝy złoŝyć w siedzibie Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku ul. Szpitalna 4 Sekretariat - pokój nr 4 w godzinach Wykonawca otrzyma pokwitowanie złoŝenia wadium Poręczenia instytucji kredytowych i gwarancje ubezpieczeniowe obejmować winny czas związania Wykonawcy ofertą Termin złoŝenia wadium do dnia r. do godz Oferta, która nie będzie zabezpieczona jedną z w / w form wniesienia wadium zostanie przez Zamawiającego uznana za niewaŝną Zgodnie z postanowieniami art. 42 Ustawy - prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w n / w wypadkach: a) Niezwłocznie, jeŝeli: - upłynął termin związania ofertą, - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŝytego wykonania tej umowy, - Zamawiający uniewaŝnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia, b) na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 3 dni od dnia złoŝenia wniosku, jeŝeli: - wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - który został wykluczony z postępowania, - którego oferta została odrzucona, złoŝenie wniosku powoduje utratę prawa do wniesienia protestu Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane Zamawiający przekaŝe niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, lecz nie później niŝ dnia następnego po zakończeniu okresu związania ofertą Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 2. Utrata wadium Zgodnie z art. 46. ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych utracić wadium na rzecz Zamawiającego moŝe Wykonawca, którego oferta została wybrana, jeŝeli: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, a) zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, 2.2. Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. Rozdział XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca związany jest złoŝoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złoŝoną ofertą.

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sztumie Zad. Sztum I Strona 1 z 15 SPIS

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY. Projekt budowy Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Woli Rasztowskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY. Projekt budowy Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Woli Rasztowskiej ZP-341/15/09 Urząd Gminy Klembów ul. Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Projekt budowy Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Woli

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA ORGANIZOWANEGO NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 1. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy PZP-04/02/PŚL BI/07 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 207 41-914 Bytom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Tryb udzielenia zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P- 15/2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Po zmianach z dnia 07.07.2014r. Zatwierdziła: Dyrektor. w Jastrzębiu-Zdroju.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Po zmianach z dnia 07.07.2014r. Zatwierdziła: Dyrektor. w Jastrzębiu-Zdroju. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo