OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 1/ 19 ENOTICES_MiasLomza 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Miasto Łomża Adres pocztowy: Urząd Miejski w Łomży, ul.stary Rynek 14 Miejscowość: Łomża Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Urząd Miejski w Łomży, ul.stary Rynek 14, Łomża Anna Armista, Elżbieta Kawalec Tel.: (48 86) , Faks: (48 86) Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 19 ENOTICES_MiasLomza 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

3 3/ 19 ENOTICES_MiasLomza 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usługi: nr (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/ WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Łomża Kod NUTS PL344 Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

4 4/ 19 ENOTICES_MiasLomza 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Zamawiający informuje, że na zadaniu " " przewidziany jest następujący zakres prac: 1/.Hydrotechnika Planowany do wykonania zakres robót rozpoczyna się od hm a kończy na hm Obejmuje on wykona portu rzecznego, mariny do obsługi małych jednostek i bulwarów rzecznych z dwoma ciągami komunikacyjnymi ( ścieżka piesza i rowerowa ) biegnącymi po koro wielkiego nasypu. Skarpa od strony koryta rzeki umocniona narzutem kamiennym w płotkach. Na wysokości nabrzeża przystani pasażerskiej i basenu mariny bulwar od strony rzeki w konstrukcji ściany oporowej stalowej w otuli żelbetowej z poręczami. W nabrzeżu na 4 różnych poziomach wycięto pomosty tarasowe. Zejście z nabrzeża na pomosty schodami. Basem mariny o wymiarach 40x30m przystosowany do obsługi 20 małych jednostek. W celu odprowadzenia wód z zawala bulwarów zostały zaprojektowane 2 śluzy wałowe z klapami burzowymi dn 800mm. 2/ - Drogi dojazdowe do bulwarów i portu w zakresie :robot drogowych droga przy hospicjum z miejscami postojowymi o pow m2 -droga do portu roboty drogowe Krzywe Koło o pow 1813m2 - wykona utwardzenia w porcie 1050 m2 - wykona ścieżki rowerowej i pieszej wzdłuż bulwarów o pow 2 900,0m2 3/. - Energetyka budowa zasilania ze złączami i wykona oświetlenia terenu bulwarów w wykopie długości ok. 1127mb i rurach osłonowych długości ok. 307 mb ze słupami typu Orion 10m 16 szt z wysięgnikami i typu parkowego Antares 32 szt lub równoważne - budowa zasilania i wykona oświetlenia terenu przystani słupy typu Valmont -12 szt budowa linii zasilających wciągarkę do łodzi budowa monitoringu 4/, Budowa hangaru z wykonam instalacji i wewnętrznych sanitarnych,elektrycznych Z uwagi na brak ogrzewania w budynku hangaru, należy zastosować materiały mrozoodporne 5/. Kanalizacja deszczowa W ramach robót należy: dostarczyć i wbudować separator substancji ropopochodnych prod. Ecol Unicon PSK-V loala II 50/ kpl, wykonać kanał z rur PCV 0 średnicy 315 mm mb, ;o średnicy 250 mm mb,o średnicy 160 mm - 34 mb ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - szt.16; stud rewizyjne PCV o średnicy 425 mm - szt.1; wpusty deszczowe z rur wipro o średnicy 500 mm - szt. 9, 6/. Kanalizacja sanitarna W ramach robót należy: 1/ dostarczyć i wbudować przepompownię ścieków prod. Wavin Tegra 1000 z pompami typu Pirania z automatyką - 1 kpl, lub równoważną 2/ wykona kanału z rur PCV 0 średnicy 160 mm - 74 mb, wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - szt.4, z kręgów betonowych o średnicy 2000 mm - szt.1,z odwodm wykopów 3/ - montaż rurociągów tłocznych z rur PE o średnicy 50 mm mb, 7/. Wodociąg W ramach robót należy: - wykonać przecisk pod ul. Rybaki w rurze osłonowej stalowej o średnicy Dn 200 mm - dł. 10,0 mb, - wykonać komorę wodomierzową betonowej - szt.1, - wykonać odcinek wodociągu r rur PE o średnicy 110 mm mb,z odwodm wykopów - wykonać odcinek przyłącza wodociągowego r rur PE o średnicy 40 mm - 15 mb,z montażem hydrantów p.poż Dn 80 mm nadziemnych prod. Hawle, AVK Jafar szt.30, poidełek szt. 4 i armatury wodociągowej, zestawu wodomierzowego z zaworem antyskażeniowym,

5 5/ 19 ENOTICES_MiasLomza 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Poniższa kwota jest szacunkową wartością całego zadania pn " Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią" wraz z zamówieniami uzupełniającymi o wartości większej niż 10 % zamówienia podstawowego, które Zamawijacy może udzielić Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego na podstawie art 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. PRZEDMIOTOWE zamówie obejmuje realizację I etapu w/w zadania i jego szacunkowa wartość bez VAT mieści sie w przedziale od 16 do 19 milionów złotych. Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: PLN II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

6 6/ 19 ENOTICES_MiasLomza 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie 15/09/2010 (dd/mm/rrrr) Zakończe 30/11/2012 (dd/mm/rrrr)

7 7/ 19 ENOTICES_MiasLomza 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Wykonawca wnosi wadium w wysokości: ,00zł. Wykonawca przed podpisam umowy wsie zabezpiecze należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie. III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Płatności dokonywane będą w PLN zgod z warunkami umowy. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy Wykonawcy wspól ubiegają się o udziele zamówienia należy załączyć dodatkowo dla podmiotu wiodącego lidera pełnomocnictwo (zgod z art. 23 ust.1 ustawy), udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udziele zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania o udziele zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy oraz spełniają nw. warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1) 4) ustawy. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia i wspólników spółek cywilnych, żaden z nich może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy, natomiast warunki udziału w postępowaniu, określone w nijszym Rozdziale w oparciu o art. 22 ust.1 ustawy, muszą spełniać łącz. 1.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zosta dokonana wg formuły spełnia - spełnia w oparciu o informacje, zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w Rozdziale VI.1 (pkt. 1.1, 1.2) SIWZ. Z treści złożonych dokumentów /oświadczeń musi wynikać jednoznacz, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niewykaza spełniania chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 1.1W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udziele zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty: 1)Oświadcze o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystam wzoru załącznik nr 3 do SIWZ; 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3)Aktualne zaświadcze właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca zalega z opłacam podatków lub zaświadcze, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu organu - wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4)Aktualne zaświadcze właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8 8/ 19 ENOTICES_MiasLomza 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL 6)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9. ustawy, wystawioną wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał (zasoby) innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada że dokumenty, dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej 1.2 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w pkt. V.1. SIWZ, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadcze o spełniu warunków udziału w postępowaniu o zamówie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy, z wykorzystam wzoru załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczenia i dokumenty, wymienione w pkt III.2.2) i III.2.3 UWAGA: Wykonawca, który dla potrzeb wykazania spełnia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w Rozdziale V SIWZ polega na zasobach ( potencjale) innego podmiotu, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiąza tego podmiotu do oddania wykonawcy tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (wymienione jako załączniki nr 2 i 3 do SIWZ) mogą być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców przez ich Pełnomocnika lub przez każdego Wykonawcę oddziel. 2)Dokumenty, dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wymienione w pkt 1.1 ppkt 2-7 Rozdziału VI SIWZ) mogą być złożone przez jednego lub łącz przez kilku Wykonawców (wspólników). 3)Dokumenty, dotyczące potwierdzenia podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (wymienione w pkt 1.2 ppkt 2-6 Rozdziału VI SIWZ) muszą być złożone przez każdego z Wykonawców (wspólnika). Informacja odnoś wymaganych dokumentów - dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osób spoza Polski 1)Do formy i treści dokumentów, składanych przez wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (DZ. U. z r., Nr 226, poz.1817), natomiast w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, zasiadające w organach podmiotów, wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio 2 ust. 2 cyt. Rozporządzenia. 2)Osobami, odpowiedzialnymi za kierowa robotami, mogą być obywatele państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA, których - zgod z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych-kwalifikacje zawodowe uznano po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwe organy w Polsce ( ustawa z dnia r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394). III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1)Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w zakresie wykazania spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2)Opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę wymaganą przez Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): Wykonawca: 1)posiada środki finansowe lub zdolnością kredytową na kwotę łączną mjszą niż ,00 zł. 2)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmj ,00 zł, tj. kwotę odszkodowania, jaką gwarantuje ubezpieczyciel ubezpieczyciel (tj. po uwzględniu ewentualnej franszyzy redukcyjnej).

9 9/ 19 ENOTICES_MiasLomza 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL Zamawiającego, która jest kwotą odszkodowania, jaką gwarantuje - w zakresie wykazania spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. W przypadku załączników do dokumentu lub odsienia jego treści do innych dokumentów muszą być dostarczone wszystkie dokumenty, na podstawie których możliwa będzie jednoznaczna ocena dokumentu, potwierdzającego wymagane ubezpiecze. Wartości ubezpieczenia podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średgo kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu ubezpieczenia. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.1 Wiedza i doświadcze 1)Wykaz robót budowlanych w zakresie zbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, z podam ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ (Doświadcze) w zakresie wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Do wykazu należy załączyć dokumenty (np. referencje lub kopie bezusterkowych protokołów odbioru końcowego robót potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane zgod z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wartości wykonanych robót, podane w walutach innych niż w PLN należy przeliczyć na PLN wg średgo kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia /Protokołu odbioru robót, 1.2 Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia 1)Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia, sporządzony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ (Potencjał techniczny) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; w zakresie wykazania spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 2)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowa robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zbędnych dla wykonania zamówienia, a że zakresu wykonywanych przez czynności, sporządzony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ (Potencjał kadrowy) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie wykazania Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): 1.1.Wiedza i Doświadcze Wykonawca wykonał zgod z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzech robót odpowiadającym rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia - tj. budowa bulwarów, budowli hydrologicznych; jazów ; progów rzecznych ;basenów jachtowych, infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych przy czym jedna z nich musi być o wartości minimum ,00 złotych brutto i dwie roboty o wartości minimum ,00 złotych brutto każda. Zamawiający wymaga, aby każda z wykazanych robót zawierała jednocześ wszystkie ww. zakresy robót, wymaga natomiast aby w każdej wystąpiły przynajmj dwie branże, z których jedna musi być w zakresie budowli hydrotechnicznych i branży drogowej o wartości min. 50 % całości robót. 1.1.Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a) Potencjał techniczny Wykonawca win dysponować sprzętem zbędnym do wykonania zamówienia w liczbie i wydajności gwarantującej przeprowadze robót zgod z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w termi przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty musi być w dobrym sta technicznym. Win umożliwiać prowadze robót zgod z zapisami w Decyzji środowiskowej oraz gwarantować bezpieczeństwo podczas eksploatacji. Posiada lub dysponuje przynajmj następującym sprzętem: - wibromłot 1 szt - zgarniarki 2 szt - koparki 2 szt b) Potencjał kadrowy

10 10/ 19 ENOTICES_MiasLomza 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3)Oświadcze, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawń w zakresie wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą, zbędną do kierowania robotami, stanowiącymi przedmiot zamówienia. Osoby, wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych branżach, muszą posiadać wymagane uprawnia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie dla kierownika budowy, kierowników robót i doświadcze w kierowaniu robotami w swojej branży, tj.: (1)Kierownik budowy musi posiadać: Minimum 5 let doświadcze jako kierownik budowy, Wymagane uprawnia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w zakresie budowli hydrotechnicznych. (2)Kierownicy robót branżowych (w branżach wynikających z zakresu dokumentacji projektowej - do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy konstrukcji budowli wodnych; dróg, sieci sanitarnych kanalizacyjnych i w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) muszą posiadać: Minimum 5 let doświadcze w kierowaniu robotami w swojej branży, Wymagane uprawnia do kierowania robotami w swojej branży. Osoby do kierowania robotami elektrycznymi muszą mieć ponadto uprawnia kwalifikacyjne na dozór i eksploatacje urządzeń elektroenergetycznych. Przez wymagane minimalne doświadcze zawodowe na stanowisku Kierownika budowy, robót branżowych rozumie się łączną ilość miesięcy przepracowanych na stanowisku jak proponowane, przy realizacji robót w danej branży. Do doświadczenia zawodowego na ww. stanowisku zalicza się okresu zatrudnia danej osoby na innych budowach w tym samym czasie. Każde zada realizowane w tym samym czasie winno posiadać odrębnego kierownika budowy. III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

11 11/ 19 ENOTICES_MiasLomza 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykona usługi

12 12/ 19 ENOTICES_MiasLomza 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców LUB Przewidywana minimalna liczba a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowa procedury etapowej w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert

13 13/ 19 ENOTICES_MiasLomza 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) LUB Najniższa cena Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) 18/2010/W IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: 26/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00 Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: PLN Warunki i sposób płatności: Przelewem na podstawie wystawionej faktury, nr konta: Podana cena obejmuje kosztów przekazania. Po egzemplarze SIWZ należy zwracać się z potwierdzem wpłaty na ww. rachunek

14 14/ 19 ENOTICES_MiasLomza 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 26/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: (dd/mm/rrrr) LUB Okres w miesiącach: IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 26/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:30 LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Miejsce (jeżeli dotyczy): Siedziba Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Stary Rynek 14 w sali narad na II piętrze - pok. nr 201A. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

15 15/ 19 ENOTICES_MiasLomza 16/07/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa III. Rozwój Turystyki i Kultury. Działa 3.1. Rozwój Atrakcyjności Turystycznej Regionu Miasto Łomża VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) 1.Wykonawca musi zapewnić wykona robót zgod z przepisami techniczno budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych oraz przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów, stosowanych w budownictwie. 2.Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji technicznej, 3.Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą mają na celu preferowa wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskaza na wyrób, materiał lub element, który powin posiadać cechy parametry techniczne i gorsze od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza składa ofert równoważnych z zastosowam innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem że zagwarantują one uzyska parametrów technicznych i eksploatacyjnych gorszych od założonych w dokumentacji. W im wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowied dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacz stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisywany jest za pomocą nazw, symboli wskazujących produkt danej firmy dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Przez równoważne - rozumie się materiały o parametrach technicznych i eksploatacyjnych gorszych ( niższych) od założonych w dokumentacji / wskazanych przez zamawiającego. Ciężar udowodnia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 4.Przed złożem oferty wskazana jest wizja lokalna w tere w celu dokonania oceny dokumentów i informacji, przekazywanych w ramach nijszego postępowania przez Zamawiającego. 5.Wykonawca ma obowiązek: prowadzenia robót będących przedmiotem zamówienia zgod z wytycznymi zawartymi w STWiOR, Decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, która wskazuje prowadze prac w poprzez dziennej poza okresem od 01 marca do 31 lipca oraz Decyzji wodnoprawnej, które to są załącznikami nr 10, nr 12, nr 13 do nijszej specyfikacji. 6.Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania strefy robót zgod z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, przestrzegania zapisów w STWiOR oraz prowadzenia robót w sposób powodujący nadmiernych utrudń dla osób korzystających z terenów sąsiadujących posesji. 7.Informujemy, że podczas prowadzenia robót należy przestrzegać wymagań stawianych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie; MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, PGE Dystrybucja Sp. z o.o. Zakład Sieci Łomża, Telekomunikację Polską - Pion Sieci Obszar w Białymstoku, MSG Sp.z o.o. Warszawa - Rejon Dystrybucji Gazu Łomża ul. Przemysłowa Łomża. Są one następujące: ostrożne prowadze robót w pobliżu sieci wod-kan., gazowych; urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych (najlepiej odkopa ręczne), zakaz samowolnego manipulowania urządzeniami stanowiącymi własność w/w zarządców sieci oraz koczność prowadzenia robót w tych miejscach w uzgodniu i pod nadzorem pracowników RZGW w Warszawie; MPWiK sp z o.o. w Łomży, PEG Dystrybucja Sp.z o.o Zakład Sieci Łomża,MSG Sp.z oo; oraz służb technicznych TP S.A/Szeptel. 8.Organizacja zaplecza Wykonawcy (dojazd, energia, woda, itp.) stanowi koszt Wykonawcy. 9.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. W im przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykona powierzy podwykonawcom. Powyższą

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00 1/ 17 ENOTICES_ipczd 13/04/2011- ID:2011-052763 Formularz standardowy 2 PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna UNIA EUROPEJSKA Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowa projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_Fundusz1 05/07/2011- ID:2011-093166 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID:2011-046363 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 ramach realizacji projektu UNIA EUROPEJSKA Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego Publikacja Suplementu przez do Dziennika Unię Europejską Urzędowego Unii z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_wtbs1 20/05/2011- ID:2011-070546 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-922. Sekretariat DPOIiŚ (p. 601) Tel.: 0048 22 57 92 823

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-922. Sekretariat DPOIiŚ (p. 601) Tel.: 0048 22 57 92 823 Operacyjny Infrastruktura UNIA EUROPEJSKA i Środowisko. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_ZespolSzkolnr1 01/08/2011- ID:2011-107220 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Fundusz1 13/05/2011- ID:2011-067255 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Megawat Marszewo sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2 B Miejscowość: Jelenia Góra Kod pocztowy: 58-500

Megawat Marszewo sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2 B Miejscowość: Jelenia Góra Kod pocztowy: 58-500 1/ 15 ENOTICES_MegawatMarszewo 29/07/2011- ID:2011-106695 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462 kampanii promocyjnej UNIA w EUROPEJSKA oparciu o powyższą strategię Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie ul. Bratysławska 1 A Miejscowość: Kraków Kod pocztowy:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie ul. Bratysławska 1 A Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 1/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID:2009-125491 Formularz standardowy 2 PL zgod przekazami wypłat, za pokwitowam odbioru na tere UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy:

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy: 1/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID:2011-102148 Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo