Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach obejmujące ryzyka zaistniałe u Zamawiającego w okresie zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia są usługi mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w następującym zakresie: 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2. Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej 3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk 5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 6. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia CZĘŚĆ II Przedmiotem części II zamówienia są usługi ubezpieczeń komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. Wszystkie warunki określone w Załączniku nr 2 do SIWZ są obligatoryjne, chyba że wyraźnie określono, że są to warunki/klauzule fakultatywne. 1. Oferta musi spełniać warunki obligatoryjne brak akceptacji lub zmiana treści warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty. 2. W ch, w których Zamawiający wskazuje franszyzę, nie dopuszcza się wprowadzania wyższej wartości franszyzy i/lub udziału własnego. Franszyza integralna jest to wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, za szkody nieprzekraczające określonej kwoty. 3. Klauzule fakultatywne dla poszczególnych ryzyk, które Wykonawca może zaakceptować lub nie, są wyraźnie sprecyzowane przez Zamawiającego w treści niniejszej SIWZ. Brak akceptacji lub zmiana treści klauzuli fakultatywnej nie spowoduje odrzucenia oferty, ma jednak wpływ na jej ocenę i tym samym jej wybór. 4. W przypadku kiedy Wykonawca powołuje się na równoważne warunki i klauzule, to powinien dołączyć ich pełną treść. 5. Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostaje to włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach, z których wynika, iż zakres jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania.

2 CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Przedmiot i zakres Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnym z prawem zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia roku w sprawie obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1729). Suma gwarancyjna: euro na jedno i euro na wszystkie zdarzenia Udział własny: brak Franszyza integralna: brak Franszyza redukcyjna: brak Klauzule obligatoryjne: - Klauzula odpowiedzialności - Klauzula przelewu bankowego 2. Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej Przedmiot i zakres Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej oraz w związku z posiadanym i użytkowanym mieniem ruchomym i nieruchomym (w tym urządzenia i aparatura medyczna oraz instalacje gazowe, elektryczne i wodociągowe, a także związane z posiadaniem i używaniem gazów medycznych) - w związku, z którą zaistnieją zdarzenia, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo szkody rzeczowej. Ochroną ubezpieczeniową objęte mają być szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w tym przez osoby nie będące pracownikami ubezpieczającego, a za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy ubezpieczonym a taką osobą lub podmiotem kierującym taką osobę do ubezpieczonego (np. wolontariusze, studenci, stażyści, słuchacze szkół medycznych itp.). Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku zdarzeń (działania lub zaniechania) zaistniałych w okresie, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. 1. Szkoda osobowa - to szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także zadośćuczynienie (o ile wynika ono ze szkody osobowej definiowanej jako szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 2

3 zdrowia) oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 2. Szkoda rzeczowa - to szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Ponadto zakres obejmuje szkody: 1) W mieniu, z którego Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy lub na podstawie innej umowy o przyjęciu do użytkowania OC najemcy ruchomości i nieruchomości. W zakresie OC najemcy nieruchomości ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: w gruntach, wynikłych z normalnego zużycia mienia, powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie OC najemcy ruchomości ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie, wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych, powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach, powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 2) W następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, pary, urządzeń i instalacji gazowych lub urządzeń związanych z odbieraniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej. 3) Powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, związanym z zarządzaniem jednostką służby zdrowia oraz w związku z posiadaną aparaturą medyczną lub techniczną oraz dokumentacją medyczną; w zakresie deliktowym. 4) Z tytułu świadczenia usług nie medycznych np. prowadzenie parkingu, hotelu. 5) Wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego, ani osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności wolontariusze, studenci i uczniowie odbywający praktyki zawodowe, bez prawa regresu. 6) Wyrządzone pracownikom Zamawiającego, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz, niezależnie od podstawy zatrudnienia, w tym zatrudnionym na podstawie umowy innej niż umowa o pracę oraz wolontariuszom, studentom i uczniom odbywającym staże i praktyki. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 3

4 7) Polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy oddanych przez pacjentów na przechowanie, w związku z udzielaniem przez Zamawiającego świadczeń leczniczych, z zastrzeżeniem, że: 1. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 2. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnym zamykanym pomieszczeniu, do którego dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna przyjmująca rzeczy na przechowanie. 3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. 4. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu rzeczy wartościowych określonych w rozdziale 11 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta do limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 8) Za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia pracowniczego, w tym za szkody powstałe w pojazdach pracowników. Z zakresu wyłączone są szkody związane z wykorzystywaniem prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych. 9) Wyrządzone przez podwykonawców Zamawiającego, w tym osoby zatrudnione w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę (z prawem do regresu, za wyjątkiem osób zatrudnionych przez Zamawiającego w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę). 10) Wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 11) Zakres obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Zamawiającego i osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Ponadto: w ramach sumy gwarancyjnej, Wykonawca pokryje koszty jakie poniósł Zamawiający, w celu zapobieżenia powstania bezpośrednio grożącej szkodzie lub zwiększeniu się szkody, jeżeli były celowe chociażby okazały się bezskuteczne, w ramach sumy gwarancyjnej, Wykonawca pokryje uzasadnione koszty wynagrodzenia rzeczoznawców/ekspertów powołanych w uzgodnieniu z Wykonawcą w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru szkody. Powyższe określenie zakresu służy sprecyzowaniu zakresu ochrony, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń wymienionych powyżej. W zakresie (klauzul i rozszerzeń) wymienionych powyżej, dla których nie zostały ustalone podlimity sumy gwarancyjnej, przyjmuje się że Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna: zł na jedno i wszystkie zdarzenia Franszyzy i/lub udziały własne: Maksymalny udział własny: 5% w szkodzie rzeczowej, 0% w szkodach osobowych Maksymalna franszyza integralna: 500 zł w szkodzie rzeczowej, 0 zł w szkodach osobowych. Franszyza redukcyjna brak. 4

5 Klauzule obligatoryjne: - Klauzula miejsca - Klauzula odpowiedzialności - Klauzula przelewu bankowego - Klauzula wymagalności składki - Klauzula rozliczenia składek - Klauzula prolongaty składki Klauzule fakultatywne: - Klauzula błędów i przeoczeń - Klauzula reprezentantów 3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Przedmiot, suma i system : Ubezpieczenie obejmuje ewidencjonowane i określone w umowie stanowiące własność Zamawiającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, budynki i budowle, mienie ruchome, środki trwałe i obrotowe, mienie osobiste i przedmioty osobistego użytku zatrudnionych pracowników u Zamawiającego, oraz gotówkę i inne wartości pieniężne. Środki trwałe należące do/lub użytkowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem większości budynków (oprócz Budynku nowego bloku operacyjnego oraz modernizacji traktu porodowego i pracowni RTG w Budynku Głównym), przyjęte zostają do w systemie wartości księgowej brutto (niezależnie od stopnia faktycznego zużycia lub umorzenia) wg wartości wyszczególnionej w poniższej Tabeli 1. Główne budynki Zamawiającego (z powyższym wyjątkiem) zostają przyjęte przez Wykonawcę do w wartości odtworzeniowej nowej, która jest umowną wartością odtworzeniową ustaloną na podstawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego na podstawie Zarządzenia Wojewody Małopolskiego nr 303/13 z dnia 25 września 2013 r. obowiązującego na okres 6 miesięcy od dnia r. powyższy wskaźnik wynosi dla województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa 3.854,00 zł. Z uwagi na fakt, że powyższy wskaźnik jest podany dla budynków mieszkalnych, dla poniższego przeliczenia została przyjęta wartość zł za 1m2 dla budynków Zamawiającego ze względu na to, że w większości są to budynki inne niż mieszkalne. Szczegółowy wykaz ubezpieczonych środków trwałych na życzenie Wykonawcy zostanie udostępniony. Tabela 1. Lp. Przedmiot Suma Typ wartości System 1. Budynki - Grupa 1 (Główny, Pulmonologia, Zakaźny, Gospodarczy z Pogotowiem, Kotłownia z prosektorium i zbiornikami z paliwem, dawne Archiwum, Hotel Pielęgniarek, Portiernia) ,00 zł Umowna wartość odtworzeniowa nowa 5

6 2. Budynek nowego bloku operacyjnego z centralną sterylizatornią oraz modernizacja traktu zespołu porodowego i pomieszczeń pracowni RTG ,33 zł Wartość księgowa brutto 3. Pozostałe budynki i budowle - Grupa 1 i 2 (łącznie z drogami i placami, ogrodzeniem, instalacjami c.o., sieć wodociągoworozdzielcza, sieć kanalizacyjna, podjazdami do budynków, wiatami, zbiornikami paliwa/wody, tacą awaryjnego wycieku paliwa, stacją redukcyjno-pomiarową gazu do kotłowni, itd.) 4. Nakłady inwestycyjne (adaptacyjne) rozumiane jako koszty remontów, napraw, modernizacji, adaptacji mienia, którego Zamawiający jest właścicielem lub użytkownikiem ,00 zł Wartość księgowa brutto ,00 zł Wartość odtworzeniowa nowa 5. Kotły i maszyny energetyczne Grupa ,00 zł Wartość księgowa brutto 6 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym sprzęt elektroniczny - Grupa 4 7 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - Grupa ,00 zł Wartość księgowa brutto ,00 zł Wartość księgowa brutto 8 Urządzenia techniczne Grupa ,00 zł Wartość księgowa brutto 9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (w tym aparatura i sprzęt medyczny i laboratoryjny) - Grupa ,00 zł Wartość księgowa brutto 10. Środki trwałe obce ,64 zł Wartość księgowa brutto 11. Mienie niskocenne ,71 zł Wartość księgowa brutto 12. Środki obrotowe (maksymalna wartość zapasów - stany magazynowe, w tym apteczne, medyczne, gospodarcze, bieliźniane, żywnościowe, materiałowe, oraz materiały i leki do bieżącego wykorzystania) ,00 zł Cena nabycia lub koszt wytworzenia Na pierwsze ryzyko 13. Mienie pracownicze ,00 zł Wartość rzeczywista Na pierwsze ryzyko 14. Mienie pacjentów i osób trzecich ,00 zł Wartość rzeczywista Na pierwsze ryzyko 15. Gotówka w lokalu ,00 zł Wartość nominalna Na pierwsze ryzyko Razem ,68 zł 6

7 Zakres i warunki : 1) Zakres pełny - obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w ubezpieczanym mieniu powstałe co najmniej w wyniku: ognia, w tym również osmalenie i przypalenie, działania dymu i sadzy, uderzenia pioruna, eksplozji i implozji, upadku statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, huraganu, powodzi (rozumianej m.in. jako zalanie terenu, na którym znajduje się ubezpieczone mienie w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących oraz wzmożonego, nagłego przepływu mas wodnych, bez względu na to czy w wyniku ich wystąpienia z brzegów czy nadmiernych opadów), gradu, osuwania i zapadania się ziemi (nie dotyczy działalności ludzkiej), uderzenia pojazdu (w tym w ogrodzenie), zalania, w tym m.in. następstwa szkód wodociągowych, w tym wydostania się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz technologicznych, skażenia i zanieczyszczenia mienia wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową, deszczu nawalnego, śniegu/lodu, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku lub zawalenia się drzew, słupów, innych budowli i budynków lub ich elementów (zawalenie się dotyczy budynków nie będących we władaniu Zamawiającego), pękania rur (np. w wyniku zmian temperatury i/lub osunięcia/zapadania się ziemi) oraz szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi zakresem. 2) Ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową, a związane z akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia. 3) Zakres następstw szkód wodociągowych obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek bezpośredniego działania mediów (wody lub innych cieczy, pary wodnej lub innych substancji gazowych) jeżeli przyczyną tych szkód było: a) wydostanie się wody lub innych cieczy, pary wodnej lub innych substancji gazowych ze znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem przewodów, zbiorników i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji, spowodowane awarią instalacji lub urządzeń b) wyciek lub cofanie się wody lub ścieków z systemu kanalizacyjnego c) samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek ognia, d) nieumyślne pozostawienie otwartych spustów, kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w pkt. a). e) przy ubezpieczeniu budynków od następstw szkód wodociągowych Ubezpieczyciel pokrywa również koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów i urządzeń będących we władaniu Zamawiającego, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku, lub na posesji objętej ubezpieczeniem w tym rur doprowadzania i odprowadzania wody i pary pomp klimatyzacyjnych i cieplnych, łącznie z kosztami robot pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrażaniem. Ubezpieczeniem objęte są także szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową. 4) Wykonawca odpowiada za szkody objęte zakresem powstałe w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynku/budowli takich jak np. klimatyzatory, rynny, instalacje odgromowe, anteny radiowe dla pogotowia ratunkowego, anteny telefonii komórkowej. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. 5) W ramach ryzyka śniegu/lodu pokryte będą zarówno szkody będące następstwem oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot, jak i szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie 7

8 w wyniku działania śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych ograniczenie to nie dotyczy szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. 6) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez słupy, budynki i budowle będące własnością ubezpieczającego jak i drzewa znajdujące się na jego terenie polegające na ich przewróceniu, opadnięciu, oderwaniu. 7) Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane uderzeniem pojazdu, przez co rozumie się pośrednie lub bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego lub szynowego, jego części lub przewożonego nim ładunku. Uderzeniem pojazdu jest również uderzenie pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Zamawiającego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność. 8) Odszkodowanie za mienie zgłoszone wg wartości księgowej brutto/odtworzeniowej będzie wypłacone wg wartości księgowej brutto/odtworzeniowej, do wysokości nie przekraczającej sumy tego mienia, niezależnie od stopnia zużycia mienia. 9) Rozszerzenie zakresu dla sprzętu medycznego i elektronicznego o szkody wynikające z działania człowieka tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. 10) Sumy podawane są w wartościach z VAT odszkodowanie wypłacane będzie z podatkiem VAT, o ile Zamawiający nie jest uprawniony przy nabyciu mienia stanowiącego przedmiot do odliczenia podatku VAT. Klauzule obligatoryjne - Klauzula automatycznego nowego mienia - Klauzula dewastacji/wandalizmu i szkód estetycznych - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie z podlimitem 5 000zł na szkody o charakterze estetycznym. - Klauzula drobnych robót budowlano-montażowych - Klauzula miejsca - Klauzula niedo - Klauzula odpowiedzialności - Klauzula pierwszej aktualizacji sumy - Klauzula poszukiwania wycieku - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula przelewu bankowego - Klauzula przepięciowa - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula reprezentantów - Klauzula tymczasowego magazynowania sprzętu - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie Limit 20% wartości szkody, nie więcej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 8

9 - Klauzula wyłączenia regresu - Klauzula wartości księgowej brutto - Klauzula wymagalności składki - Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych - Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych - Klauzula szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - Klauzula rozliczenia składek - Klauzula prolongaty składki - Klauzula kosztów rzeczoznawców Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Klauzule fakultatywne - Klauzula aktów terroryzmu - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula błędów i przeoczeń - Klauzula braku części zamiennych - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula katastrofy budowlanej - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula kosztów dodatkowych działalności - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula kosztów ewakuacji - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji - Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą - Klauzula likwidacyjna środków trwałych - Klauzula odkupienia urządzeń - Klauzula szkód elektrycznych - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula szkód mechanicznych - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula szybkiej likwidacji szkód - Klauzula zniesienia zasady proporcji Franszyzy i/lub udziały własne: W odniesieniu do mienia pracowniczego oraz mienia pacjentów i osób trzecich / obcych środków trwałych brak franszyz i udziałów własnych. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu dla sprzętu medycznego i elektronicznego w punkcie 9): Franszyza integralna - brak, Udział własny dla sprzętu o wartości powyżej zł: 5% min zł, Udział własny dla sprzętu o wartości poniżej zł: 5% min. 500 zł, Franszyza redukcyjna brak. W odniesieniu do pozostałego mienia - franszyza redukcyjna w wysokości maksymalnie 500 zł, udział własny brak, franszyza integralna brak. 9

10 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk Przedmiot, suma i system Ochroną ubezpieczeniową w ramach sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk będzie objęty wybrany sprzęt (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia) należący do/lub użytkowany przez Zamawiającego zgodnie z Tabelą 2. Tabela 2. Przedmiot Suma Ubezpieczenie w wartości Sprzęt komputerowy przenośny (2 notebooki od 2005 r.) 8 932,00 zł Wartość księgowa brutto Sprzęt komputerowy stacjonarny, w tym niskocenne (od 2008 r.) ,02 zł Wartość księgowa Sprzęt elektroniczny stacjonarny zgodnie z fakturą firmy ,15 zł brutto Wasco i załącznikiem do niej (2011 r.) Sprzęt medyczny przenośny (wyposażenie zespołów wyjazdowych): - defibrylator (2004 r.) z modułem 12 odprowadzeń EKG i kartą bluetooth (2013 r.) - defibrylator (2006 r.) - defibrylator (2008 r.) - respirator (1999 r.) - respirator (2004 r.) - pulsoksymetr (2000 r.) - respirator (2011 r.) - defibrylator (2009 r.) - defibrylator (2009 r.) - pulsoksymetr z detektorem CO2 (2011 r.) - pulsoksymetr z detektorem CO2 (2011 r.) - pulsoksymetr z detektorem CO2 (2011 r.) - respirator ( r.) - ssak transportowy (2009 r.) - ssak elektryczny (2009 r.) - sprzęt elektroniczny przenośny w karetkach zgodnie z fakturą firmy Wasco i załącznikiem do niej (2011 r.) - zwiększenie wartości sprzętu elektronicznego przenośnego w karetkach, w tym laptop Fujitsu Lifebook oraz drukarka HP (2013 r.) Dane i nośniki danych (koszt wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub ręcznie z dokumentów źródłowych) oraz oprogramowanie Razem: zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł ,44 zł ,25 zł Wartość księgowa brutto ,00 zł Wartość odtworzeniowa nowa ,86 zł System Na pierwsze ryzyko Zakres i warunki : 1) Zakres winien obejmować, co najmniej wszelkie szkody materialne polegające na utracie przedmiotu, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nie przewidzianej i niezależnej od Zamawiającego przyczyny z włączeniem: a) działania człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, b) kradzież z włamaniem z zamkniętego lokalu po pokonaniu wymaganych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych (pod warunkiem, iż zostały spełnione obowiązki dot. zabezpieczenia mienia) i rabunek, c) działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego 10

11 uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), d) działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, e) działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, f) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, g) zbyt wysokie/niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, h) pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp. pod warunkiem, iż ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i działaniem zjawisk pochodnych. Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. 2) Koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową a związane z: a) akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia, b) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, c) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Dodatkowo dla sprzętu przenośnego zakres powinien obejmować: - kradzież z włamaniem z zamkniętego lokalu po pokonaniu wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (pod warunkiem, iż zostały spełnione obowiązki dot. zabezpieczenia mienia) i rabunek, - szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku z pojazdu (pod warunkiem, iż zostały spełnione obowiązki dot. zabezpieczenia mienia: a) pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), b) w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został działający system alarmowy lub inne posiadane zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, c) kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), d) sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz (ograniczenie to nie ma zastosowania do sprzętu zainstalowanego na stałe wewnątrz pojazdu lub sprzętu przenośnego znajdującego się wewnątrz karetek - zespoły wyjazdowe)), - szkody związane z upadkiem/upuszczeniem sprzętu przenośnego, - szkody poza miejscem. Zakres terytorialny: Unia Europejska do pełnej sumy, teren całego świata limit zł (na jedno i wszystkie zdarzenia). Klauzule obligatoryjne - Klauzula automatycznego nowego mienia - Klauzula kradzieży zwykłej Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula miejsca - Klauzula niedo 11

12 - Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - Klauzula odpowiedzialności - Klauzula pierwszej aktualizacji sumy - Klauzula przelewu bankowego - Klauzula reprezentantów - Klauzula rozliczenia składek - Klauzula tymczasowego magazynowania sprzętu - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula wartości księgowej brutto - Klauzula wyłączenia regresu - Klauzula wymagalności składki - Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych - Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych - Klauzula prolongaty składki Klauzule fakultatywne - Klauzula aktów terroryzmu - Klauzula błędów i przeoczeń - Klauzula braku części zamiennych - Klauzula kosztów rzeczoznawców - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą - Klauzula likwidacyjna środków trwałych - Klauzula odkupienia urządzeń - Klauzula szybkiej likwidacji szkód - Klauzula zniesienia zasady proporcji - Klauzula kosztów dodatkowych działalności - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Franszyzy i/lub udziały własne: Franszyza integralna w wysokości maksymalnie 500 zł. Franszyza redukcyjna i udział własny zniesione. Sumy podawane są w wartościach z VAT odszkodowanie wypłacane będzie z podatkiem VAT, o ile Zamawiający nie jest uprawniony przy nabyciu mienia stanowiącego przedmiot do odliczenia podatku VAT. 5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji Przedmiot, suma i system Ubezpieczeniem objęte zostaną maszyny, aparatura, urządzenia i wyposażenie (środki trwałe oraz mienie niskocenne) oraz środki obrotowe znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego. Przedmiot Tabela 3. Suma Typ wartości System 12

13 1. Środki trwałe, w szczególności: wyposażenie, maszyny specjalistyczne, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, aparatura i przyrządy medyczne i techniczne, urządzenia elektroniczne, narzędzia lekarskie, mienie niskocenne, mienie pracownicze, pacjentów i osób trzecich, środki trwałe obce zł Wartość odtworzeniowa nowa Na pierwsze ryzyko 2. Środki obrotowe zł Cena nabycia lub Na pierwsze ryzyko koszt wytworzenia 3. Gotówka w transporcie zł Wartość nominalna Na pierwsze ryzyko 4. Gotówka w lokalu zł Wartość nominalna Na pierwsze ryzyko Razem: zł Sumy podawane są w wartościach z VAT odszkodowanie wypłacane będzie z podatkiem VAT, o ile Zamawiający nie jest uprawniony przy nabyciu mienia stanowiącego przedmiot do odliczenia podatku VAT. Zakres i warunki : 1) Zakres winien obejmować kradzież z włamaniem, rabunek (dokonanie lub usiłowanie), dewastację/wandalizm i kradzież zwykłą zgodnie z warunkami klauzul obligatoryjnych. 2) Ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży oraz dewastacji objęte jest także mienie, które ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz budynków lub budowli oraz poza nimi, zainstalowane w taki sposób, że ich wymontowanie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności w wysokości: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 3) Ochroną ubezpieczeniowa będą również objęte koszty naprawy zabezpieczeń Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyzy i/lub udziały własne: Franszyza integralna w wysokości maksymalnie 200 zł. Franszyza redukcyjna i udział własny zniesione. Klauzule obligatoryjne - Klauzula dewastacji/wandalizmu i szkód estetycznych Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia z podlimitem 5 000zł na szkody o charakterze estetycznym. - Klauzula kradzieży zwykłej - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia - Klauzula miejsca - Klauzula niezawiadomienia o szkodzie - Klauzula odpowiedzialności - Klauzula przelewu bankowego - Klauzula reprezentantów - Klauzula wartości księgowej brutto - Klauzula wymagalności składki - Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - Klauzula rozliczenia składek - Klauzula prolongaty składki 13

14 Klauzule fakultatywne - Klauzula aktów terroryzmu - Klauzula błędów i przeoczeń - Klauzula braku części zamiennych - Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń - Klauzula szybkiej likwidacji szkód - Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą 6. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia Przedmiot, suma i system Ubezpieczenie obejmuje szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. W szczególności umową mają zostać objęte: gabloty, neony, witraże, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem jeżeli stanowi ono jednolitą całość konstrukcyjną. Tabela 4. Przedmiot Suma Ubezpieczenie w wartości System Szyby i inne przedmioty szklane zł Wartość odtworzeniowa nowa Na pierwsze ryzyko Zakres i warunki : Zakres winien obejmować, co najmniej wszelkie szkody materialne polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu powodujące utratę lub ubytek jego wartości. Franszyzy i/lub udziały własne: Franszyzy integralna w wysokości maksymalnie 200 zł. Franszyza redukcyjna i udział własny zniesione. Klauzule obligatoryjne: - Klauzula dewastacji/wandalizmu i szkód estetycznych Limit zł (na jedno i wszystkie zdarzenia) z podlimitem 5 000zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). - Klauzula miejsca - Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - Klauzula odpowiedzialności - Klauzula przelewu bankowego - Klauzula reprezentantów - Klauzula rozliczenia składek - Klauzula wymagalności składki - Klauzula wyłączenia regresu - Klauzula prolongaty składki Klauzule fakultatywne - Klauzula aktów terroryzmu - Klauzula błędów i przeoczeń - Klauzula kosztów rzeczoznawców - Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą 14

15 CZĘŚĆ II SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenia komunikacyjne Przedmiot, suma i system : Pojazdy Zamawiającego wg zestawienia w Tabeli 5. Sumy Auto Casco podane w tabeli 5 stanowią przybliżoną wycenę na dzień wystawienia polis i zostały podane w celu możliwości porównania oceny ofert na komunikacyjne. Sumy te będą aktualizowane przy zawieraniu ubezpieczeń na poszczególne pojazdy. 1) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - zgodnie z Ustawą. Zakres OC: zgodny z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ch obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz. U. Nr 124 poz z późn. zm.). Suma Gwarancyjna USTAWOWA. 2) Ubezpieczenie Auto Casco Zakres AC: Ubezpieczenie Auto Casco winno obejmować, co najmniej: szkody powstałe w pojeździe i/lub jego wyposażeniu w związku z ruchem i postojem pojazdu wskutek (zakres pełny): a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, b) uszkodzenia przez osoby trzecie i zwierzęta dewastacja (w tym również włamanie), c) zdarzeń losowych: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, powodzi, zatopienia, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania bądź osuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, d) uszkodzenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej lub transportu sanitarnego, e) kradzieży pojazdu, jego części bądź wyposażenia, f) uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu. Wymagane warunki dodatkowe: a) Rozliczenie szkody: bezgotówkowe, serwisowe (akceptacja cen części i stawek robocizny stosowanych przez ASO danej marki), b) Wartość pojazdów: brutto, c) Zakres terytorialny: Europa, d) Wykupiony udział własny we wszystkich szkodach kradzieżowych i niekradzieżowych, e) Wykupiona amortyzacja części zamiennych, f) Franszyza integralna 500 zł, g) Suma nie ulega w okresie pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania za szkody częściowe, h) Ubezpieczyciel przyjmuje pojazdy do bez względu na rodzaj i ilość posiadanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Dla pojazdów nowonabywanych wymagane zabezpieczenia zgodnie z OWU wykonawcy. 15

16 i) Brak konieczności dokonywania oględzin pojazdów przyjmowanych do - dla pojazdów fabrycznie nowych oraz dla pojazdów używanych, pod warunkiem kontynuacji AC bez jednego dnia przerwy (potwierdzone kopią polisy). j) W związku ze specjalnym przeznaczeniem i specyfiką pojazdów - sumy wraz z wyposażeniem dodatkowym mogą się różnić od wartości faktycznej +/- 15%. Wypłata odszkodowania następuje w wartości faktycznej. 3) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego Zakres NNW: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego winno obejmować, co najmniej: Trwały uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć w wyniku nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz: a) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, b) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, c) podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, d) bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem. Suma : zł na osobę. 4) Ubezpieczenie Assistance Zakres ASS: Ubezpieczenie Assistance winno obejmować, co najmniej: a) naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia w następstwie wypadku drogowego oraz awarii, b) holowania pojazdu w następstwie wypadku drogowego oraz awarii, bez ograniczenia km dotyczącego odległości od siedziby Zamawiającego, c) pojazd zastępczy nie jest wymagany. Wykonawca powinien w formularzu cenowym określić wariant Assistance. Klauzule obligatoryjne: - Klauzula odpowiedzialności - Klauzula przelewu bankowego - Klauzula wymagalności składki - Klauzula rozliczenia składek - Klauzula prolongaty składki 16

17 Usługi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Tabela 5. Wykaz pojazdów Zamawiającego L. p. Numer rej. Marka Typ / Model Numer nadwozia Rok Produkcji Rodzaj pojazdu Zakres Ubezpieczenia Poj. silnika Rodzaj zabezpieczenia Suma (z wyposażeniem dodatkowym, w tym medycznym) przybliżona wycena 1. KPR 97JR Volkswagen Crafter/ Wietmarscher 2. KPR 98JR Volkswagen Crafter/ Wietmarscher WV1ZZZ2EZA Karetka sanitarna WV1ZZZ2EZA Karetka sanitarna OC, AC, NNW, ASS 2461 cm3 Immobiliser, Autoalarm OC, AC, NNW, ASS 2461 cm3 Immobiliser, Autoalarm PLN PLN 3. KPR 22EA Mercedes -Benz Sprinter 315 Auto-Form CDI WDB S Karetka sanitarna OC, AC, NNW, ASS 2148 cm 3 Immobiliser, Autoalarm PLN 4. KPR S357 Fiat Ducato 2.8 ITD ZFA Karetka sanitarna OC, AC, NNW, ASS 2800 cm 3 Immobiliser PLN

18 Treść zastosowanych klauzul I. KLAUZULE OBLIGATORYJNE 1. Klauzula automatycznego nowego mienia 1. oraz innych postanowień lub załączników do umowy ustala się, że: a) nowo nabyte środki trwałe, b) wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na Ubezpieczającego. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc wskazanych w umowie. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 2. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy w terminie do 45 dni po zakończeniu okresu. 3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy. 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach. Analogiczne zasady obowiązują, jeżeli w okresie łączna suma nowo nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli limit. 5. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 45 dni po zakończeniu okresu w oparciu o następującą formułę: ½ przyjętej stawki rocznej w umowie x wzrost sum w rocznym okresie. 6. W przypadku, gdy w okresie suma mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych. 2. Klauzula dewastacji/wandalizmu i szkód estetycznych oraz innych postanowień lub załączników do umowy strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku dewastacji/wandalizmu za które uważa się rozmyślne/nierozmyślne (świadome/nieświadome) zniszczenie lub uszkodzenie wszelkiego ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (w tym przez pacjentów) zarówno nie będące, jak i będące w związku przyczynowym z kradzieżą lub rabunkiem. 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie środki trwałe w tym urządzenia elektroniczne, medyczne i badawcze. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje również szkody estetyczne, polegające na: pomalowaniu (szkody grafitti), porysowaniu powierzchni, umieszczanie napisów na ubezpieczonym mieniu itp. 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. 3. Klauzula drobnych robót budowlano-montażowych. oraz innych postanowień lub załączników do umowy strony uzgodniły, że zakres zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu : a) prac ziemnych 18

19 b) robót budowlanych (m.in. polegającymi na przebudowie, modernizacji, rozbudowie bądź remoncie z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie, b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot do pełnej sumy. 4. Klauzula kosztów rzeczoznawców oraz innych postanowień lub załączników do umowy strony uzgodniły, że Zakład Ubezpieczeń pokrywa do ustalonego limitu poniesione przez ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane, do uzgodnionego limitu, koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. 5. Klauzula kradzieży zwykłej oraz innych postanowień lub załączników do umowy strony uzgodniły, że w ramach niniejszej umowy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 6. Klauzula miejsca oraz innych postanowień lub załączników do umowy strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy objęte są wszystkie lokalizacje na terenie Polski, gdzie znajduje się mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub znajdujące się pod jego kontrolą lub w pieczy oraz wszystkie miejsca, gdzie Ubezpieczony prowadzi działalność w tym również lokalizacje na terenie RP, w których użytkowanie ubezpieczający rozpocznie w okresie. Ustala się: a) limit odpowiedzialności w wysokości zł na każdą nową lokalizację b) wymóg, iż nowe miejsca muszą posiadać co najmniej takie zabezpieczenia jak w dotychczas ubezpieczanych lokalizacjach c) wyłączenie, że ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). 19

20 7. Klauzula niedo oraz innych postanowień lub załączników do umowy strony uzgodniły, że: w przypadku szkody zasada proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 125% sumy tego mienia określonej w polisie i wynikającej z dokumentów ewidencyjnych Ubezpieczającego. Zasada proporcjonalności nie będzie stosowana również w żadnym przypadku, gdy wysokość szkody nie będzie wyższa niż 20% sumy mienia, którego szkoda dotyczy. 8. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie oraz innych postanowień lub załączników do umowy strony uzgodniły, że zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody. 9. Klauzula odpowiedzialności oraz innych postanowień lub załączników do umowy strony uzgodniły, że niezależnie od ustalonego w umowie terminu zapłaty składki, odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie jako początek okresu. 10. Klauzula pierwszej aktualizacji sumy oraz innych postanowień lub załączników do umowy strony uzgodniły, że jeżeli Ubezpieczający zgłasza do umowy środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość środków trwałych wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony. Ubezpieczający zobowiązany jest do aktualizacji stanu środków trwałych w terminie do 45 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela - na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest do aktualizacji sumy nie większej niż 10% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy. Pierwsza aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy związane ze zbyciem lub likwidacją środków trwałych. Składka za zwiększenie sumy i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy zostaną rozliczone przez potrącenie, a różnica zapłacona. Wraz ze zgłoszeniem zwiększenia / zmniejszenia sumy Ubezpieczający przedstawi wykaz środków trwałych podlegających ubezpieczeniu lub wyłączonych z. 11. Klauzula poszukiwania wycieków oraz innych postanowień lub załączników do umowy strony uzgodniły, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwania miejsca wycieku z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych oraz koszty usunięcia awarii. Ubezpieczyciel, pokrywa koszty, o których mowa powyżej z zastrzeżeniem, że wyciek powstał: 1. wskutek szkody objętej zakresem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2. w ubezpieczonym mieniu. 12. Klauzula prolongaty składki oraz innych postanowień lub załączników do umowy strony uzgodniły, że: brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie 20

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 4 do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I Załącznik nr 4a do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12 Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 13 Załącznik nr 1 do SIWZ 305/21/11/2013/ Siemianowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie ul. 1-go

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 17 Załącznik nr 1 do SIWZ 63/12/03/2013/N/Żary SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Adres Siedziby: 68-200 Żary, Ul. Zakopiańska 7 Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 11 Załącznik nr 1 do SIWZ A/ HJ/ 2710/ 11/ 13 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 12 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 274/2014/N/Krosno SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Adres siedziby: ul. Korczyńska 57,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT ` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r. 37-100 ŁAŃCUT EK. 042.3.11.2012 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.17 225 22 02,fax 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 15 Załącznik nr 1 do SIWZ 14/01/2013/N/TBS Białogard SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Adres: ul. Dąbrowszczaków 18, 78 200

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 15 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/24/10/2013/N/Szczytno SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczytnie Adres siedziby: ul. Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno

Bardziej szczegółowo