Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach obejmujące ryzyka zaistniałe u Zamawiającego w okresie zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia są usługi mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w następującym zakresie: 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2. Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej 3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk 5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 6. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia CZĘŚĆ II Przedmiotem części II zamówienia są usługi ubezpieczeń komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. Wszystkie warunki określone w Załączniku nr 2 do SIWZ są obligatoryjne, chyba że wyraźnie określono, że są to warunki/klauzule fakultatywne. 1. Oferta musi spełniać warunki obligatoryjne brak akceptacji lub zmiana treści warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty. 2. W ch, w których Zamawiający wskazuje franszyzę, nie dopuszcza się wprowadzania wyższej wartości franszyzy i/lub udziału własnego. Franszyza integralna jest to wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, za szkody nieprzekraczające określonej kwoty. 3. Klauzule fakultatywne dla poszczególnych ryzyk, które Wykonawca może zaakceptować lub nie, są wyraźnie sprecyzowane przez Zamawiającego w treści niniejszej SIWZ. Brak akceptacji lub zmiana treści klauzuli fakultatywnej nie spowoduje odrzucenia oferty, ma jednak wpływ na jej ocenę i tym samym jej wybór. 4. W przypadku kiedy Wykonawca powołuje się na równoważne warunki i klauzule, to powinien dołączyć ich pełną treść. 5. Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostaje to włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach, z których wynika, iż zakres jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania.

2 CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Przedmiot i zakres Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnym z prawem zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia roku w sprawie obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1729). Suma gwarancyjna: euro na jedno i euro na wszystkie zdarzenia Udział własny: brak Franszyza integralna: brak Franszyza redukcyjna: brak Klauzule obligatoryjne: - Klauzula odpowiedzialności - Klauzula przelewu bankowego 2. Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej Przedmiot i zakres Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej oraz w związku z posiadanym i użytkowanym mieniem ruchomym i nieruchomym (w tym urządzenia i aparatura medyczna oraz instalacje gazowe, elektryczne i wodociągowe, a także związane z posiadaniem i używaniem gazów medycznych) - w związku, z którą zaistnieją zdarzenia, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo szkody rzeczowej. Ochroną ubezpieczeniową objęte mają być szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w tym przez osoby nie będące pracownikami ubezpieczającego, a za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy ubezpieczonym a taką osobą lub podmiotem kierującym taką osobę do ubezpieczonego (np. wolontariusze, studenci, stażyści, słuchacze szkół medycznych itp.). Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku zdarzeń (działania lub zaniechania) zaistniałych w okresie, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. 1. Szkoda osobowa - to szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także zadośćuczynienie (o ile wynika ono ze szkody osobowej definiowanej jako szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 2

3 zdrowia) oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 2. Szkoda rzeczowa - to szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Ponadto zakres obejmuje szkody: 1) W mieniu, z którego Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy lub na podstawie innej umowy o przyjęciu do użytkowania OC najemcy ruchomości i nieruchomości. W zakresie OC najemcy nieruchomości ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: w gruntach, wynikłych z normalnego zużycia mienia, powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie OC najemcy ruchomości ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie, wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych, powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach, powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 2) W następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, pary, urządzeń i instalacji gazowych lub urządzeń związanych z odbieraniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej. 3) Powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, związanym z zarządzaniem jednostką służby zdrowia oraz w związku z posiadaną aparaturą medyczną lub techniczną oraz dokumentacją medyczną; w zakresie deliktowym. 4) Z tytułu świadczenia usług nie medycznych np. prowadzenie parkingu, hotelu. 5) Wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego, ani osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności wolontariusze, studenci i uczniowie odbywający praktyki zawodowe, bez prawa regresu. 6) Wyrządzone pracownikom Zamawiającego, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz, niezależnie od podstawy zatrudnienia, w tym zatrudnionym na podstawie umowy innej niż umowa o pracę oraz wolontariuszom, studentom i uczniom odbywającym staże i praktyki. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 3

4 7) Polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy oddanych przez pacjentów na przechowanie, w związku z udzielaniem przez Zamawiającego świadczeń leczniczych, z zastrzeżeniem, że: 1. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 2. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnym zamykanym pomieszczeniu, do którego dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna przyjmująca rzeczy na przechowanie. 3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. 4. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu rzeczy wartościowych określonych w rozdziale 11 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta do limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 8) Za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia pracowniczego, w tym za szkody powstałe w pojazdach pracowników. Z zakresu wyłączone są szkody związane z wykorzystywaniem prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych. 9) Wyrządzone przez podwykonawców Zamawiającego, w tym osoby zatrudnione w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę (z prawem do regresu, za wyjątkiem osób zatrudnionych przez Zamawiającego w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę). 10) Wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 11) Zakres obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Zamawiającego i osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Ponadto: w ramach sumy gwarancyjnej, Wykonawca pokryje koszty jakie poniósł Zamawiający, w celu zapobieżenia powstania bezpośrednio grożącej szkodzie lub zwiększeniu się szkody, jeżeli były celowe chociażby okazały się bezskuteczne, w ramach sumy gwarancyjnej, Wykonawca pokryje uzasadnione koszty wynagrodzenia rzeczoznawców/ekspertów powołanych w uzgodnieniu z Wykonawcą w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru szkody. Powyższe określenie zakresu służy sprecyzowaniu zakresu ochrony, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń wymienionych powyżej. W zakresie (klauzul i rozszerzeń) wymienionych powyżej, dla których nie zostały ustalone podlimity sumy gwarancyjnej, przyjmuje się że Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna: zł na jedno i wszystkie zdarzenia Franszyzy i/lub udziały własne: Maksymalny udział własny: 5% w szkodzie rzeczowej, 0% w szkodach osobowych Maksymalna franszyza integralna: 500 zł w szkodzie rzeczowej, 0 zł w szkodach osobowych. Franszyza redukcyjna brak. 4

5 Klauzule obligatoryjne: - Klauzula miejsca - Klauzula odpowiedzialności - Klauzula przelewu bankowego - Klauzula wymagalności składki - Klauzula rozliczenia składek - Klauzula prolongaty składki Klauzule fakultatywne: - Klauzula błędów i przeoczeń - Klauzula reprezentantów 3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Przedmiot, suma i system : Ubezpieczenie obejmuje ewidencjonowane i określone w umowie stanowiące własność Zamawiającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, budynki i budowle, mienie ruchome, środki trwałe i obrotowe, mienie osobiste i przedmioty osobistego użytku zatrudnionych pracowników u Zamawiającego, oraz gotówkę i inne wartości pieniężne. Środki trwałe należące do/lub użytkowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem większości budynków (oprócz Budynku nowego bloku operacyjnego oraz modernizacji traktu porodowego i pracowni RTG w Budynku Głównym), przyjęte zostają do w systemie wartości księgowej brutto (niezależnie od stopnia faktycznego zużycia lub umorzenia) wg wartości wyszczególnionej w poniższej Tabeli 1. Główne budynki Zamawiającego (z powyższym wyjątkiem) zostają przyjęte przez Wykonawcę do w wartości odtworzeniowej nowej, która jest umowną wartością odtworzeniową ustaloną na podstawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego na podstawie Zarządzenia Wojewody Małopolskiego nr 303/13 z dnia 25 września 2013 r. obowiązującego na okres 6 miesięcy od dnia r. powyższy wskaźnik wynosi dla województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa 3.854,00 zł. Z uwagi na fakt, że powyższy wskaźnik jest podany dla budynków mieszkalnych, dla poniższego przeliczenia została przyjęta wartość zł za 1m2 dla budynków Zamawiającego ze względu na to, że w większości są to budynki inne niż mieszkalne. Szczegółowy wykaz ubezpieczonych środków trwałych na życzenie Wykonawcy zostanie udostępniony. Tabela 1. Lp. Przedmiot Suma Typ wartości System 1. Budynki - Grupa 1 (Główny, Pulmonologia, Zakaźny, Gospodarczy z Pogotowiem, Kotłownia z prosektorium i zbiornikami z paliwem, dawne Archiwum, Hotel Pielęgniarek, Portiernia) ,00 zł Umowna wartość odtworzeniowa nowa 5

6 2. Budynek nowego bloku operacyjnego z centralną sterylizatornią oraz modernizacja traktu zespołu porodowego i pomieszczeń pracowni RTG ,33 zł Wartość księgowa brutto 3. Pozostałe budynki i budowle - Grupa 1 i 2 (łącznie z drogami i placami, ogrodzeniem, instalacjami c.o., sieć wodociągoworozdzielcza, sieć kanalizacyjna, podjazdami do budynków, wiatami, zbiornikami paliwa/wody, tacą awaryjnego wycieku paliwa, stacją redukcyjno-pomiarową gazu do kotłowni, itd.) 4. Nakłady inwestycyjne (adaptacyjne) rozumiane jako koszty remontów, napraw, modernizacji, adaptacji mienia, którego Zamawiający jest właścicielem lub użytkownikiem ,00 zł Wartość księgowa brutto ,00 zł Wartość odtworzeniowa nowa 5. Kotły i maszyny energetyczne Grupa ,00 zł Wartość księgowa brutto 6 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym sprzęt elektroniczny - Grupa 4 7 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - Grupa ,00 zł Wartość księgowa brutto ,00 zł Wartość księgowa brutto 8 Urządzenia techniczne Grupa ,00 zł Wartość księgowa brutto 9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (w tym aparatura i sprzęt medyczny i laboratoryjny) - Grupa ,00 zł Wartość księgowa brutto 10. Środki trwałe obce ,64 zł Wartość księgowa brutto 11. Mienie niskocenne ,71 zł Wartość księgowa brutto 12. Środki obrotowe (maksymalna wartość zapasów - stany magazynowe, w tym apteczne, medyczne, gospodarcze, bieliźniane, żywnościowe, materiałowe, oraz materiały i leki do bieżącego wykorzystania) ,00 zł Cena nabycia lub koszt wytworzenia Na pierwsze ryzyko 13. Mienie pracownicze ,00 zł Wartość rzeczywista Na pierwsze ryzyko 14. Mienie pacjentów i osób trzecich ,00 zł Wartość rzeczywista Na pierwsze ryzyko 15. Gotówka w lokalu ,00 zł Wartość nominalna Na pierwsze ryzyko Razem ,68 zł 6

7 Zakres i warunki : 1) Zakres pełny - obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w ubezpieczanym mieniu powstałe co najmniej w wyniku: ognia, w tym również osmalenie i przypalenie, działania dymu i sadzy, uderzenia pioruna, eksplozji i implozji, upadku statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, huraganu, powodzi (rozumianej m.in. jako zalanie terenu, na którym znajduje się ubezpieczone mienie w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących oraz wzmożonego, nagłego przepływu mas wodnych, bez względu na to czy w wyniku ich wystąpienia z brzegów czy nadmiernych opadów), gradu, osuwania i zapadania się ziemi (nie dotyczy działalności ludzkiej), uderzenia pojazdu (w tym w ogrodzenie), zalania, w tym m.in. następstwa szkód wodociągowych, w tym wydostania się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz technologicznych, skażenia i zanieczyszczenia mienia wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową, deszczu nawalnego, śniegu/lodu, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku lub zawalenia się drzew, słupów, innych budowli i budynków lub ich elementów (zawalenie się dotyczy budynków nie będących we władaniu Zamawiającego), pękania rur (np. w wyniku zmian temperatury i/lub osunięcia/zapadania się ziemi) oraz szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi zakresem. 2) Ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową, a związane z akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia. 3) Zakres następstw szkód wodociągowych obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek bezpośredniego działania mediów (wody lub innych cieczy, pary wodnej lub innych substancji gazowych) jeżeli przyczyną tych szkód było: a) wydostanie się wody lub innych cieczy, pary wodnej lub innych substancji gazowych ze znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem przewodów, zbiorników i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji, spowodowane awarią instalacji lub urządzeń b) wyciek lub cofanie się wody lub ścieków z systemu kanalizacyjnego c) samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek ognia, d) nieumyślne pozostawienie otwartych spustów, kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w pkt. a). e) przy ubezpieczeniu budynków od następstw szkód wodociągowych Ubezpieczyciel pokrywa również koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów i urządzeń będących we władaniu Zamawiającego, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku, lub na posesji objętej ubezpieczeniem w tym rur doprowadzania i odprowadzania wody i pary pomp klimatyzacyjnych i cieplnych, łącznie z kosztami robot pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrażaniem. Ubezpieczeniem objęte są także szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową. 4) Wykonawca odpowiada za szkody objęte zakresem powstałe w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynku/budowli takich jak np. klimatyzatory, rynny, instalacje odgromowe, anteny radiowe dla pogotowia ratunkowego, anteny telefonii komórkowej. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. 5) W ramach ryzyka śniegu/lodu pokryte będą zarówno szkody będące następstwem oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot, jak i szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie 7

8 w wyniku działania śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych ograniczenie to nie dotyczy szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. 6) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez słupy, budynki i budowle będące własnością ubezpieczającego jak i drzewa znajdujące się na jego terenie polegające na ich przewróceniu, opadnięciu, oderwaniu. 7) Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane uderzeniem pojazdu, przez co rozumie się pośrednie lub bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego lub szynowego, jego części lub przewożonego nim ładunku. Uderzeniem pojazdu jest również uderzenie pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Zamawiającego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność. 8) Odszkodowanie za mienie zgłoszone wg wartości księgowej brutto/odtworzeniowej będzie wypłacone wg wartości księgowej brutto/odtworzeniowej, do wysokości nie przekraczającej sumy tego mienia, niezależnie od stopnia zużycia mienia. 9) Rozszerzenie zakresu dla sprzętu medycznego i elektronicznego o szkody wynikające z działania człowieka tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. 10) Sumy podawane są w wartościach z VAT odszkodowanie wypłacane będzie z podatkiem VAT, o ile Zamawiający nie jest uprawniony przy nabyciu mienia stanowiącego przedmiot do odliczenia podatku VAT. Klauzule obligatoryjne - Klauzula automatycznego nowego mienia - Klauzula dewastacji/wandalizmu i szkód estetycznych - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie z podlimitem 5 000zł na szkody o charakterze estetycznym. - Klauzula drobnych robót budowlano-montażowych - Klauzula miejsca - Klauzula niedo - Klauzula odpowiedzialności - Klauzula pierwszej aktualizacji sumy - Klauzula poszukiwania wycieku - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula przelewu bankowego - Klauzula przepięciowa - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula reprezentantów - Klauzula tymczasowego magazynowania sprzętu - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie Limit 20% wartości szkody, nie więcej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 8

9 - Klauzula wyłączenia regresu - Klauzula wartości księgowej brutto - Klauzula wymagalności składki - Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych - Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych - Klauzula szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - Klauzula rozliczenia składek - Klauzula prolongaty składki - Klauzula kosztów rzeczoznawców Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Klauzule fakultatywne - Klauzula aktów terroryzmu - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula błędów i przeoczeń - Klauzula braku części zamiennych - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula katastrofy budowlanej - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula kosztów dodatkowych działalności - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula kosztów ewakuacji - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji - Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą - Klauzula likwidacyjna środków trwałych - Klauzula odkupienia urządzeń - Klauzula szkód elektrycznych - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula szkód mechanicznych - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula szybkiej likwidacji szkód - Klauzula zniesienia zasady proporcji Franszyzy i/lub udziały własne: W odniesieniu do mienia pracowniczego oraz mienia pacjentów i osób trzecich / obcych środków trwałych brak franszyz i udziałów własnych. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu dla sprzętu medycznego i elektronicznego w punkcie 9): Franszyza integralna - brak, Udział własny dla sprzętu o wartości powyżej zł: 5% min zł, Udział własny dla sprzętu o wartości poniżej zł: 5% min. 500 zł, Franszyza redukcyjna brak. W odniesieniu do pozostałego mienia - franszyza redukcyjna w wysokości maksymalnie 500 zł, udział własny brak, franszyza integralna brak. 9

10 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk Przedmiot, suma i system Ochroną ubezpieczeniową w ramach sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk będzie objęty wybrany sprzęt (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia) należący do/lub użytkowany przez Zamawiającego zgodnie z Tabelą 2. Tabela 2. Przedmiot Suma Ubezpieczenie w wartości Sprzęt komputerowy przenośny (2 notebooki od 2005 r.) 8 932,00 zł Wartość księgowa brutto Sprzęt komputerowy stacjonarny, w tym niskocenne (od 2008 r.) ,02 zł Wartość księgowa Sprzęt elektroniczny stacjonarny zgodnie z fakturą firmy ,15 zł brutto Wasco i załącznikiem do niej (2011 r.) Sprzęt medyczny przenośny (wyposażenie zespołów wyjazdowych): - defibrylator (2004 r.) z modułem 12 odprowadzeń EKG i kartą bluetooth (2013 r.) - defibrylator (2006 r.) - defibrylator (2008 r.) - respirator (1999 r.) - respirator (2004 r.) - pulsoksymetr (2000 r.) - respirator (2011 r.) - defibrylator (2009 r.) - defibrylator (2009 r.) - pulsoksymetr z detektorem CO2 (2011 r.) - pulsoksymetr z detektorem CO2 (2011 r.) - pulsoksymetr z detektorem CO2 (2011 r.) - respirator ( r.) - ssak transportowy (2009 r.) - ssak elektryczny (2009 r.) - sprzęt elektroniczny przenośny w karetkach zgodnie z fakturą firmy Wasco i załącznikiem do niej (2011 r.) - zwiększenie wartości sprzętu elektronicznego przenośnego w karetkach, w tym laptop Fujitsu Lifebook oraz drukarka HP (2013 r.) Dane i nośniki danych (koszt wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub ręcznie z dokumentów źródłowych) oraz oprogramowanie Razem: zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł ,44 zł ,25 zł Wartość księgowa brutto ,00 zł Wartość odtworzeniowa nowa ,86 zł System Na pierwsze ryzyko Zakres i warunki : 1) Zakres winien obejmować, co najmniej wszelkie szkody materialne polegające na utracie przedmiotu, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nie przewidzianej i niezależnej od Zamawiającego przyczyny z włączeniem: a) działania człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, b) kradzież z włamaniem z zamkniętego lokalu po pokonaniu wymaganych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych (pod warunkiem, iż zostały spełnione obowiązki dot. zabezpieczenia mienia) i rabunek, c) działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego 10

11 uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), d) działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, e) działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, f) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, g) zbyt wysokie/niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, h) pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp. pod warunkiem, iż ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i działaniem zjawisk pochodnych. Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. 2) Koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową a związane z: a) akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia, b) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, c) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Dodatkowo dla sprzętu przenośnego zakres powinien obejmować: - kradzież z włamaniem z zamkniętego lokalu po pokonaniu wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (pod warunkiem, iż zostały spełnione obowiązki dot. zabezpieczenia mienia) i rabunek, - szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku z pojazdu (pod warunkiem, iż zostały spełnione obowiązki dot. zabezpieczenia mienia: a) pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), b) w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został działający system alarmowy lub inne posiadane zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, c) kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), d) sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz (ograniczenie to nie ma zastosowania do sprzętu zainstalowanego na stałe wewnątrz pojazdu lub sprzętu przenośnego znajdującego się wewnątrz karetek - zespoły wyjazdowe)), - szkody związane z upadkiem/upuszczeniem sprzętu przenośnego, - szkody poza miejscem. Zakres terytorialny: Unia Europejska do pełnej sumy, teren całego świata limit zł (na jedno i wszystkie zdarzenia). Klauzule obligatoryjne - Klauzula automatycznego nowego mienia - Klauzula kradzieży zwykłej Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula miejsca - Klauzula niedo 11

12 - Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - Klauzula odpowiedzialności - Klauzula pierwszej aktualizacji sumy - Klauzula przelewu bankowego - Klauzula reprezentantów - Klauzula rozliczenia składek - Klauzula tymczasowego magazynowania sprzętu - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula wartości księgowej brutto - Klauzula wyłączenia regresu - Klauzula wymagalności składki - Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych - Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych - Klauzula prolongaty składki Klauzule fakultatywne - Klauzula aktów terroryzmu - Klauzula błędów i przeoczeń - Klauzula braku części zamiennych - Klauzula kosztów rzeczoznawców - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie - Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą - Klauzula likwidacyjna środków trwałych - Klauzula odkupienia urządzeń - Klauzula szybkiej likwidacji szkód - Klauzula zniesienia zasady proporcji - Klauzula kosztów dodatkowych działalności - Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Franszyzy i/lub udziały własne: Franszyza integralna w wysokości maksymalnie 500 zł. Franszyza redukcyjna i udział własny zniesione. Sumy podawane są w wartościach z VAT odszkodowanie wypłacane będzie z podatkiem VAT, o ile Zamawiający nie jest uprawniony przy nabyciu mienia stanowiącego przedmiot do odliczenia podatku VAT. 5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji Przedmiot, suma i system Ubezpieczeniem objęte zostaną maszyny, aparatura, urządzenia i wyposażenie (środki trwałe oraz mienie niskocenne) oraz środki obrotowe znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego. Przedmiot Tabela 3. Suma Typ wartości System 12

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Ul. Grażyńskiego 10 43-300 Bielsko-Biała na usługi ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 5 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Oddziału Regionalnego Mazowsze Wojskowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo