2. Działalność eksploatacyjna i wyniki finansowe Osiedla Sadyba za 2014 rok. 4. Zadania Działu Eksploatacji w okresie sprawozdawczym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Działalność eksploatacyjna i wyniki finansowe Osiedla Sadyba za 2014 rok. 4. Zadania Działu Eksploatacji w okresie sprawozdawczym"

Transkrypt

1 Spis treści Wprowadzenie 1. Zasoby Osiedla Sadyba 2. Działalność eksploatacyjna i wyniki finansowe Osiedla Sadyba za 2014 rok 3. Koszty konserwacji w okresie sprawozdawczym 4. Zadania Działu Eksploatacji w okresie sprawozdawczym 5. Koszty wynagrodzeń i etatyzacja w okresie sprawozdawczym 6. Struktura zadłużeń na dzień 31 grudnia 2014 roku 7. Realizacja remontów w Osiedlu Sadyba za 2014 rok 8. Sprawozdanie z działalności społeczno wychowawczej Ośrodka Edukacji Kulturalnej Osiedla Sadyba za 2014 rok Zakończenie - 1 -

2 Wprowadzenie Administracja Osiedla Sadyba przedstawia sprawozdanie z działalności gospodarczofinansowej za 2014 rok. W sprawozdaniu zaprezentowano wykonanie planu na 2014 rok w Osiedlu Sadyba. Zasoby Administracji Osiedla Sadyba obejmują 90 budynków w tym: 86 budynków mieszkalnych, stanowiących 53 nieruchomości, 4 pawilony użytkowe. W budynkach mieszkalnych zlokalizowanych jest lokali o ogólnej powierzchni m². 1. Zasoby Osiedla Sadyba Zasoby Osiedla Sadyba przedstawia poniższa tabela. Zasoby Osiedla Sadyba tabela nr 1 L.p. Treść Stan na r. Stan na r. 1. Liczba budynków, w tym: Budynki mieszkalne Pawilony Inne 5. Powierzchnia użytkowa ogółem: lokali mieszkalnych lokali użytkowych, w tym: lokali na potrzeby admin garaży Powierzchnia c.o.(objęta dostawą c.o.) lokali mieszkalnych lokali użytkowych Powierzchnia c.w. (objęta dostawą c.w.) lokali mieszkalnych lokali użytkowych Liczba budynków z dźwigami Liczba dźwigów Liczba mieszkań Liczba izb Liczba mieszkańców Liczba lokali użytkowych (bez garaży) Liczba garaży (miejsc postojowych) Powierzchnia terenów Osiedla (w m 2 ) Powierzchnia parkingów społecznych strzeżonych

3 2. Działalność eksploatacyjna i wyniki finansowe Osiedla Sadyba za 2014 rok Wyniki finansowe gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej za 2014 r. Zbiorcze zestawienie kosztów i przychodów za 2014 r. obejmuje gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i pozostałą działalność gospodarczą wraz z uwzględnieniem wyników na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za rok ubiegły (art. 6 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) oraz nadwyżki bilansowej za 2013 rok. Rok sprawozdawczy na gospodarce zasobami mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej zamknął się łącznym wynikiem finansowym brutto 2 622,68 tys. zł., co stanowi wskaźnik w stosunku do planu na 2014 r. na poziomie 1,32, wynik netto ukształtował się w wysokości 2 308,35 tys. zł.. Wynik finansowy brutto w Osiedlu Sadyba za 2014 r. wykres nr 1 Wynik finansowy brutto. Wykonanie 2014 r. w prównaniu do planu 2014 r. i wykonania 2013 r. Wartości w tys.zł Plan 2014 r. Wykonanie 2014 r. Wykonanie 2013 r. Plan 2014 r. Wykonanie 2014 r. Wykonanie 2013 r. Wynik finansowy netto w Osiedlu Sadyba za 2014 r. wykres nr 2 Wynik finansowy netto. Wykonanie 2014 r. w prównaniu do planu 2014 r. i wykonania 2013 r. Wartości w tys.zł Plan 2014r. Wykonanie w 2014r. Wykonanie w 2013r. Plan 2014r. Wykonanie w 2014r. Wykonanie w 2013r

4 Na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wynik finansowy wyniósł 87,94 tys. zł. z uwzględnieniem nadwyżki bilansowej na podstawie z Uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyka" z dnia 7 czerwca 2014 roku. na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi: dla nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 69,53 tys. zł. na fundusz remontowy: dla nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 243,69 tys. zł. i art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 1 755,76 tys. zł dla Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba zgodnie z 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 70,00 tys. zł. W planie gospodarczo finansowym na 2014 r. zakładano, że gospodarka zasobami mieszkaniowymi zamknie się praktycznie bezwynikowo (+ 0,41 tys. zł.). Rok sprawozdawczy wykazał nadwyżkę w wysokości 87,94 tys. zł. ( w tym): nadwyżka w wysokości 461,53 tys. zł. (dotyczy 27 nieruchomości), niedobór w wysokości 373,61 tys. zł (dotyczy 26 nieruchomości i garaż w pawilonie Konstancińska 3, w którym od 2008 r. nie były aktualizowane opłaty za miejsce postojowe z uwagi na zły stan techniczny i nie pokrywały w całości bieżących kosztów utrzymania. W 2013 r. zostały wykonane roboty elektryczne na kwotę 30,95 tys. zł (z uwagi na bezpieczeństwo), co spowodowało na koniec 2013 r. niedobór w wysokości 52,30 tys. zł., a na koniec 2014 r. zwiększył się do kwoty 63,07 tys. zł.). Na pozostałej działalności gospodarczej został wypracowany wynik finansowy brutto w wysokości 2 534,74 tys. zł., co stanowi wskaźnik 1,28 w stosunku do planu na 2014 r.. Dochód z pozostałej działalności powstaje z dwóch źródeł, tj. z dochodów poszczególnych nieruchomości oraz majątku wspólnego Osiedla Sadyba i jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wynik finansowy netto (nadwyżka bilansowa) na pozostałej działalności gospodarczej na koniec 2014 r. wyniósł 2 220,41tys. zł

5 Strukturę wyniku netto wypracowanego z pozostałej działalności przedstawia poniższy wykres. Struktura wyniku netto z pozostałej działalności gospodarczej za 2014 r. wykres nr 3 Struktura w yniku netto (%) pozostałej działalności w Osiedlu "Sadyba" za 2014 r. Parkingi komercyjne; 0,69 Działalność Dzierżawa terenów; finansowa; 10,67 6,66 Anteny; 5,21 Reklama; 9,34 Lok. wygospodarowane; 2,48 Lok.użytkowe własnościowe; 3,68 Lok.użytkowe najem; 59,50 Strukturę wyniku netto wypracowanego w nieruchomościach przedstawia poniższy wykres. Struktura wyniku netto z nieruchomości za 2014 r. wykres nr 4 Struktura wyniku netto(%) pozostaw nieruchomości za 2014 r. Lok.użytkowe Garaże 2,66 własnościowe 25,39 Reklama 18,82 Anteny 36,73 Lok.użytkowe wygospodarowa ne 16,41 Z nadwyżki bilansowej z majątku wspólnego Osiedla Sadyba w kwocie 1 882,94 tys. zł.. Administracja proponuje przeznaczyć kwotę 250,00 tys. zł. na dofinansowanie Ośrodka Edukacji Kulturalnej, a pozostałą kwotę nadwyżki w wysokości 1 632,94 tys. zł. na fundusz remontowy członków spółdzielni (w skali roku w przeliczeniu na 1 m² powierzchni lokali zamieszkałych przez członków spółdzielni 8,16 zł/m² ) Z nadwyżki z pozostałej działalności nieruchomości w kwocie netto 337,44 tys. zł. Administracja proponuje przeznaczyć na pokrycie niedoborów na GZM kwotę 109,24 tys. zł. a pozostałą kwotę 228,20 tys. zł na fundusz remontowy tych nieruchomości, które osiągnęły dochód. Zbiorcze zestawienie kosztów, przychodów i wyników Osiedla Sadyba za 2014 r. zawiera załącznik nr 1. Wyniki finansowe na GZM w Osiedlu Sadyba za 2014 r. zawiera załącznik nr

6 Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej za 2014 r. Koszty w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem na 2014 r. w wysokości ,28 tys.. Koszty za 2014 r. w poszczególnych grupach ukształtowały się na poziomie: eksploatacja podstawowa wykonanie kosztów wyniosło 7 638,26 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2014 r. stanowi wskaźnik 1,03, konserwacja - wykonanie kosztów wyniosło 1 605,32 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2014 r. stanowi wskaźnik 0,96, odpisy na fundusz remontowy - wykonanie kosztów wyniosło 5 776,63 tys. zł., zgodnie z założonym planem na 2014 r., koszty remontów lokali użytkowych wynajmowanych (w tym garaże) wykonanie wyniosło 38,68 tys. zł., o stanowi wskaźnik wykonania planu na 2014 r. na poziomie 0,29, opłaty niezależne wykonanie kosztów wyniosło 1 357,00 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2014 r. stanowi wskaźnik 1,06, W grupie kosztów opłat niezależnych występują koszty: energii elektrycznej nieruchomości części wspólnej (wskaźnik wykonania zgodnie z założonym planem na 2014 r.), wody na cele techniczne i ogólne (wskaźnik wykonania 1,17). usługi i opłaty komunalne - wykonanie kosztów wyniosło 8 674,22 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2014 r. stanowi wskaźnik 0,97, W grupie kosztów usług i opłat komunalnych występują: koszty podatku od nieruchomości (wskaźnik wykonania 0,98), wieczystego użytkowania gruntów nieruchomości i gruntów wspólnych (wskaźnik wykonania 0,98), koszty wody i kanalizacji (wskaźnik wykonania 0,98) oraz koszty wywozu śmieci (wskaźnik wykonania 0,91), dostawa ciepła - wykonanie kosztów wyniosło 7 938,22 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2014 r. stanowi wskaźnik 0,94. koszty operacyjne i finansowe - wykonanie w kwocie 211,18 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2014 r. stanowi wskaźnik 1,

7 Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w Osiedlu Sadyba za 2014 r. wykres nr 5 Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Wykonanie za 2014 r. w porównaniu do planu 2014 r. i wykonania 2013 r Wartości w tys.zł Eksploatacja Konserwacja Odpisy na podstaw ow a fundusz remontow Energia elektryczna Woda na celeusługi i opłaty techn. komunalne Media Plan 2014 Wykonanie 2014 r. Wykonanie 2013 r. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w Osiedlu Sadyba za 2014 r. stanowi załącznik nr 3. Koszty zarządzania ogólnego Administracji Osiedla Sadyba za 2014 roku ukształtowały się na poziomie 3 921,93 tys. zł., co w stosunku do planu stanowi wskaźnik 1,05 (wzrost o 22,11 tys. zł.). Lp. Wykonanie kosztów zarządzania ogólnego w 2014 r. (w tys. zł.) Wyszczególnienie Wykonanie 2014 r. Wykonanie 2013 r. Wskaźnik wykonania 2014/ (3 / 4) 1 Wynagrodzenia i narzuty pracowników umysłowych 2 541, ,88 1,04 2 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 27,63 25,61 1,07 3 Narzuty kosztów biura Zarządu 745,75 745,75 1,00 4 Materiały (biurowe i czystościowe) 99,67 74,03 1,35 5 Pozostałe koszty (w tym usługi pocztowe, informatyczne,telefoniczne, konserwacja sprzętu biurowego amortyzacja, PFRON, zakup sprzętu biurowego, oprogramowania komputerowego, BHP, i inne) 261,78 246,19 1,06 6 Koszty utrzymania lokalu własnego 205,97 201,76 1,02 7 Koszty organów samorządowych 39,48 34,79 1, ryczałty telefoniczne 26,11 24,30 1, koszty Zebrania Osiedlowego 7,74 7,04 1, Pozostałe koszty (materiały) 5,63 3,45 1,63 RAZEM 3 921, ,01 1,04 tabela nr 2 Przekroczenie kosztów zarządzania ogólnego dotyczy nieplanowanych wydatków m.in. na: zakup teczek ewidencji lokali mieszkalnych dla potrzeb Działu Eksploatacji ( 14,50 tys. zł.), krzeseł na Zebranie Osiedlowe (5,10 tys. zł.), obsługi prawnej (6,67 tys. zł.). W porównaniu do wykonania roku 2013 wzrost dotyczył głównie: kosztów wynagrodzeń z narzutami spowodowany wzrostem etatów kadry kierowniczej od lipca 2013 r., - 7 -

8 materiałów, m.in. na zakup tonerów w kwocie 41,98 tys. zł. niezbędnych do sporządzania ogromnej ilości dokumentów do instytucji zewnętrznych (prokuratura, sądy) oraz na potrzeby realizacji umów, przetargów, sprawozdawczości, współpracy z Radami Domów -Nieruchomości i organów samorządowych, pozostałych kosztów m.in. archiwizacji dokumentów przez firmę zewnętrzną w kwocie 20,02 tys. zł. i obsługą prawną. Przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej za 2014 r.. Ogółem przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości ,97 tys. zł. na poziomie wskaźnika 1,02 planu na 2014 r.. Przychody w Osiedlu Sadyba za 2014 r. Przychody. Wykonanie 2014 r. w porównaniu do planu 2014 r. i wykonania 2013 r. wykres nr 6 Warości w tys. zł Przchody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi Przychody z pozostałej działalności gospodarczej Plan 2014 r. Wykonanie 2014 r. Wykonanie 2013 r. Przychody za 2014 r. w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostały wykonane w wysokości ,08 tys. zł. w stosunku do planowanych ,23 tys. zł., tj. na planowanym poziomie. Przychody w zakresie pozostałej działalności gospodarczej zostały zrealizowane w wysokości 4 778,89 tys. zł. w stosunku do planowanych 4 233,07 tys. zł., tj. na poziomie wskaźnika 1,13. Przychody i wyniki utrzymania nieruchomości w Osiedlu Sadyba za 2014 r. zawiera załącznik nr Koszty konserwacji w okresie sprawozdawczym Całkowite koszty konserwacji za 2014 r. w stosunku do planu zostały wykonane na poziomie wskaźnika 0,96 w wysokości 1 605,32 tys. zł., z czego: konserwacja własna wskaźnik 1,01 w wysokości 490,51 tys. zł. konserwacja obca wskaźnik 0,94 w wysokości 1 114,81 tys. zł

9 Konserwacja własna: konserwacja ogólnobudowlana została wykonana w wysokości 153,32 tys. zł., w stosunku do planu na 2014 r. na poziomie wskaźnika 0,94, konserwacja zieleni została wykonana w wysokości 337,19 tys. zł., w stosunku do planu na 2014 r. na poziomie wskaźnika 1,05. Konserwacja obca: konserwacja dźwigów została wykonana na poziomie planowanym na 2014 r. w wysokości 138,96 tys. zł., konserwacja domofonów została wykonana w wysokości 82,40 tys. zł. i w stosunku do planu na 2014 r. stanowi wskaźnik wykonania 1,13, konserwacja elektryczna została wykona w wysokości 429,19 tys. zł. i w stosunku do planu na 2014 r. stanowi wskaźnik wykonania 1,12, konserwacja sanitarna została wykona w wysokości 391,56 tys. zł. i w stosunku do zaplanowanej na 2014 r. stanowi wskaźnik wykonania 1,10, konserwacja zieleni została wykonana w wysokości 69,72 tys. zł. i w stosunku do zaplanowanej na 2014 r. stanowi wskaźnik wykonania 0,44. konserwacja ogólnobudowlana została wykonana w wysokości 2,98 tys. zł. i w stosunku do zaplanowanej na 2014 r. stanowi wskaźnik wykonania 0,04 Koszty konserwacji za 2014 rok (w tys. zł.) tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie Plan 2014 r. Wykonanie 2014 r. Wskaźnik wyk. planu 2014 r (4 / 3) 1 Konserwacja własna 484,01 490,51 1,01 w tym konserwacja ogólnobudowlana 163,94 153,32 0,94 konserwacja zieleni 320,07 337,19 1,05 2 Konserwacja obca 1 192, ,81 0,94 konserwacja dźwigów 143,75 138,96 0,97 konserwacja domofonów 72,74 82,40 1,13 konserwacja elektryczna 389,05 429,19 1,12 konserwacja sanitarna 356,23 391,56 1,10 konserwacja ogólnobudowlana 75,00 2,98 0,04 konserwacja zieleni 160,00 69,72 0,44 RAZEM 1 676, ,32 0,96-9 -

10 4. Zadania Dział Eksploatacji w okresie sprawozdawczym Realizacja zadań eksploatacji na rzecz Osiedla Sadyba realizowana była przez służby techniczne i administracyjne w sposób optymalny, dostosowany do obecnej sytuacji gospodarczej i rynkowej. W zależności od rodzaju koniecznych przedsięwzięć, przeprowadzana była siłami własnym lub obcymi. Główne zadania będące w zakresie Działu Eksploatacji w okresie sprawozdawczym za 2014 r. polegały m.in. na: przyjmowaniu wniosków i oświadczeń dotyczących ulgi z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów za 2014 r., przyjmowaniu oświadczeń mieszkańców Osiedla Sadyba dotyczących ilości osób zamieszkałych w lokalach związanych z gospodarką odpadami; wypełnianiu i rozliczaniu deklaracji dotyczących nieruchomości związanych z gospodarką odpadami, nadzorowaniu i koordynowaniu wywozu śmieci komunalnych, gabarytowych, gruzu, recyklingu, odpadów zielonych, itp., nadzorze nad gospodarzami i sprzątaczami posesji, grupą parkową oraz utrzymaniem właściwego stanu sanitarno porządkowego w budynkach, na terenach Osiedla Sadyba jak i Parku Stanisława Dygata, organizowaniu i zlecaniu zastępstw urlopowych i chorobowych w celu zapewnienia ciągłości pracy i bieżącej obsługi nieruchomości, przygotowywaniu nieruchomości do obchodów świąt państwowych, zlecaniu, nadzorowaniu i koordynowaniu prac firm zewnętrznych w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji, inwentaryzacji pomieszczeń wspólnych zajmowanych bezumownie przez mieszkańców wraz z rozpoczęciem procedury uregulowania stanu prawnego, inwentaryzacji nielegalnych zabudów korytarzy i części wspólnych, nadzorze nad wykonywaniem zadań zleconych firmom ochroniarskim wraz z comiesięczną weryfikacją przesyłanych raportów, prowadzeniu rejestrów i zawieraniu umów m.in. najmu na pomieszczenia typu schowki i inne wolne np. suszarnie, pralnie itp., nie użytkowane przez mieszkańców pomieszczenia gospodarcze, zaopatrzeniu gospodarzy domów w narzędzia pracy, środki czystości i inne artykuły dla potrzeb Administracji Osiedla i Organów Samorządowych Administracji, uczestnictwu w komisjach np. związanych z zalaniem mieszkań, okresowych przeglądów technicznych budynków, udziału w zwalnianiu i zasiedlaniu lokali mieszkalnych i użytkowych,

11 udziału w przeprowadzaniu eksmisji z lokali, współuczestnictwu przy wprowadzaniu wykonawców na tereny zewnętrzne i na budynki w celu wykonania robót remontowych wraz z odbieraniem terenu po ich wykonaniu, prowadzeniu spraw dotyczących skarg mieszkańców na zakłócanie ciszy nocnej, spokoju w budynkach i przyległym terenie, przez lokatorów i osoby z zewnątrz (również nocujące na klatkach schodowych). Niektóre z tych spraw kierowane były do organów Policji i Straży Miejskiej, Dział Eksploatacji współpracował również ze wszystkimi innymi jednostkami organizacyjnymi Administracji i Zarządu Spółdzielni MSM Energetyka. Związana była z funkcjonowaniem Osiedla Sadyba w sprawach organizacyjnych, technicznych, porządkowych, lokalowych itp. Pracownicy działu aktywnie uczestniczyli w Zebraniach Domowych Nieruchomości organizowanych przez Rady Domów Nieruchomości. Dział Eksploatacji aktywnie brał udział w akcjach społecznych jak i organizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów. W roku 2014 odbywały się spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Warszawa Mokotów. Spotkania te miały na celu poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Osiedla Sadyba. Przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej otrzymywali informacje dotyczące miejsc, które powinny być objęte szczególnym nadzorem tych służb ze względu na zagrożenia takie jak: dewastacja mienia Spółdzielni, picie alkoholu, gromadzenie się osób zakłócających ciszę i spokój mieszkańcom oraz przekazywano informacje o mieszkańcach bardzo często zakłócających ciszę nocną. We wszystkich budynkach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych wywieszone są numery telefonów do Straży Miejskiej 986 i Policji 997 jak również dzielnicowych, w celu całodobowego kontaktu ze służbami porządkowymi. W razie zaistnienia przypadków zakłócania ciszy nocnej, nocowania osób bezdomnych, dewastacji mienia Spółdzielni itp. Dział Eksploatacji podejmował również interwencje w sprawach porządkowych na sąsiadujących nieruchomościach z terenami Osiedla, nie będących w administrowaniu np. Konstancińska 11a, Limanowskiego/Powsińska jak również polegających na odśnieżaniu chodników, sprzątaniu terenów zielonych, monitowanie do dzielnicowych służb porządkowych itp. Główne zadania będące w zakresie zieleni i infrastruktury w okresie sprawozdawczym w 2014 roku polegały m.in. na: występowaniu do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Mokotów w zakresie uzyskania zezwoleń na usuwanie drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu, zakupie sadzonek, nasadzeniem drzew, krzewów, żywopłotów, cięciu żywopłotów, usuwaniem starych i zagrażających drzew, wiatrołomów, pielęgnacji drzewostanu, prześwietlaniu drzew z usunięciem i wywiezieniem suszu,

12 nadzorowaniu i organizowaniu prac związanych z koszeniem trawników, odbiorze terenu i zieleni po wykonaniu robót remontowych zewnętrznych, konserwacji zieleni objętej nadzorem przez Konserwatora zabytków, konserwacji kosiarek, pilarek i nożyc spalinowych i innych oraz ich przeglądy i naprawy. Na terenie Administracji Osiedla Sadyba dokonywane są nowe nasadzenia oraz podnoszona jest kultura gleb terenów zielonych. W większości są to drzewa i krzewy szlachetne cieszące oko kolorem i pokrojem liści oraz wydające owoce, tak poszukiwane przez zamieszkujące na terenach spółdzielczych ptaki. W okresie sprawozdawczym współpracowano z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Mokotów w zakresie konserwacji zieleni, wykonał prace ogrodnicze zgodnie z uzależnieniami zawartymi w wydanych przez WOŚ decyzjach, które nakładały na Spółdzielnię wykonanie nasadzeń drzew, w zamian za usunięte. WOŚ podawał w swoich decyzjach wymogi materiału roślinnego tj. ilość drzew do nasadzenia oraz minimalny obwód pnia drzewa. W roku 2014 : złożono 43 wnioski o wycięcie drzew i krzewów, otrzymano 33 decyzje z WOŚ (w tym:) ilość drzew do wycinki 144 szt. (zgodnie z decyzjami WOŚ) ilość krzewów do wycinki 134 m 2 ilość wykonanych nasadzeń drzew 148 szt. ilość wykonanych nasadzeń krzewów 84,6 m 2 Dobór i sadzenie drzew odbywało się pod nadzorem Inspektora ds. zieleni. Posadzone drzewa były komisyjnie odbierane przez inspektorów z Wydziału Ochrony Środowiska. Schemat wykonanych nasadzeń w 2014 r. na terenie Osiedla Sadyba stanowi załącznik nr 5. W okresie sprawozdawczym przygotowano i zrealizowano zgodnie z Uchwałą nr 7 z dnia r. i Uchwałą nr 8 z dnia r. WZCz MSM Energetyka zadania związane z modernizacją i doposażeniem placów zabaw. Powyższe zrealizowano na terenach ogólnoosiedlowych w rejonach ulic: przy budynku Bonifacego 73 przy budynkach Korczyńska 10,13,15 przy budynkach Spalska 1,2 w łącznej kwocie brutto wysokości 291,56 tys. zł.. Wydatki i ich dofinansowanie zostały zaewidencjonowane na funduszu remontowym

13 5. Koszty wynagrodzeń i etatyzacja w okresie sprawozdawczym Koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w 2014 r. zostały zrealizowane na poziomie wskaźnika 0,98 w kwocie 3 987,72 tys. zł.. W stosunku do analogicznego okresu tj r. koszty wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie wskaźnika 1,01, co stanowi wzrost o 41,32 tys. zł.. pracownicy biurowi 2 207,28 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,98 w stosunku do planu 2014 r. (w stosunku do 2013 r. wskaźnik 1,04), pracownicy Ośrodka Edukacji Kulturalnej 198,24 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,96 w stosunku do planu na 2014 r., (w stosunku do 2013 r. wskaźnik 0,97), konserwatorzy 218,43 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,99 w stosunku do planu 2014 r., (w stosunku do 2013 r. wskaźnik 1,02), gospodarze/ sprzątacze 1 363,76 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,97 w stosunku do planu 2014 r., (w stosunku do 2013 r. wskaźnik 0,98). wykres nr 7 Wykonanie wynagrodzeń w Administracji Osiedla Sadyba w 2014 r. (w tys. zł.) Wykonanie wynagrodzeń pracowników Administracji w 2014 r. w porównaniu do planu 2014 r. i wykonania 2013 r Pracownicy biurowi Ośrodek Edukacji Kulturalnej Konserwatorzy Gospodarze / Sprzątacze Plan zatrudnienia2014 r. Wykonanie zatrudnienia w 2014 r. Wykonanie zatrudnienia w 2013 r. Zatrudnienie w Administracji Osiedla ukształtowała się w 2014 r. na poziomie 75,60 etatów, co stanowi wskaźnik 0,97 w stosunku do planu 2014 r.. W stosunku do wykonania 2013 r. etatyzacja ogółem zmniejszyła się o 1 etat, co stanowi wskaźnik 0,99. kadra kierownicza 4,00 etaty zgodnie z założonym planem na 2014 r. pracownicy biurowi 28 etatów zgodnie z założonym planem na 2014 r. pracownicy Ośrodka Edukacji Kulturalnej 4,00 etaty, zgodnie z założonym planem na 2014 r. konserwatorzy 5,00 etatów, zgodnie z założonym planem na 2014 r. gospodarze/ sprzątacze 35 etatów, co stanowi wskaźnik 0,95 wykonania planu na 2014 r., w stosunku do wykonania 2013 r. etatyzacja zmniejszyła się o 2 etaty, co stanowi wskaźnik 0,

14 Wykonanie zatrudnienia w Administracji Osiedla Sadyba w 2014 r. wykres nr 8 Struktura i wykonanie zatrudnienia w 2014 r. w porównaniu do planu 2014 r. i wykonania 2013 r Kadra kierownicza Pracownicy biurowi Ośrodek Edukacji Kulturalnej Konserwatorzy Gospodarze / Sprzątacze Plan 2014 r. Wykonanie zatrudnienia w 2014 r. Wykonanie zatrudnienia w 2013 r. 6. Struktura zadłużeń na dzień 31 grudnia 2014 roku Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych, czynszu najmu lokali użytkowych i miejsc garażowych na dzień 31 grudnia 2014 roku ogółem wyniosło 2 065,83 tys. zł., co stanowi 5,68 % należnych opłat rocznych. Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych na r. wyniosło 1 813,13 tys. zł., co stanowi 5,87% należnych rocznych opłat. W stosunku do analogicznego okresu tj. stanu na r. kwota zadłużeń z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych zwiększyła się o 54,06 tys. zł., natomiast zmniejszyła się liczba zadłużonych lokali o 267 spraw. Zadłużenie z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych i miejsc garażowych na r. wyniosło 252,71 tys. zł., co stanowi 4,64% należnych opłat. W stosunku do analogicznego okresu tj. stanu na r. kwota zadłużeń z tytułu opłat za użytkowanie lokali użytkowych zmniejszyła się o 3,05 tys. zł.. Z analizy struktury zadłużeń wynika, że zadłużenia bieżące stanowią wskaźnik 0,70, z czego prawie połowa to zadłużenie do 2 miesięcy. Zadłużenia zasądzone i skierowane do sądu stanowią wskaźnik 0,30 łącznej kwoty zadłużeń. Zmniejszyła się znacznie liczba mieszkań z zadłużeniem bieżącym o 284 lokale oraz kwota tych zadłużeń o 18,00 tys. zł. w stosunku do 2013 r.. Nastąpił także wzrost zarówno liczby i kwoty spraw zasądzonych w porównaniu do roku ubiegłego. Problemy z odzyskaniem tych należności są złożone i długotrwałe. Stosowne działania i procedury prowadzone są na wniosek Administracji przez Zarząd Spółdzielni tj. egzekucje z własnościowego prawa do lokalu, postępowania eksmisyjne, sprawy sądowe o podział spadku oraz licytacje lokali

15 Kwota zadłużeń w Osiedlu Sadyba na r. (w tys. zł.) wykres nr 9 Kwota zadłużeń lokali. Stan na r. w porównaniu do r Wartości w tys. zł Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Stan na r. Stan na r. Liczba zadłużonych lokali w Osiedlu Sadyba na r. wykres nr 10 Liczba zadłużonych lokali. Stan na r. w porównaniu do r. Liczba lokali Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Stan na r. Stan na r. Na dzień r. wystosowano przedsądowych wezwań do zapłaty, skierowano 147 spraw do postępowania sądowego, otrzymano 140 wyroki w trybie nakazowym, doprowadzono do podpisania 49 zobowiązań, 2 ugód. W wyniku działań windykacyjnych odzyskano należności na kwotę 55,76 tys. zł.. Administracja Osiedla Sadyba w celu wyegzekwowania należności i minimalizowania poziomu zadłużeń z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i lokali użytkowych podejmuje wszelkie działania takie jak: prowadzenie częstych i licznych rozmów z dłużnikami, bieżące podejmowanie decyzji prawno- organizacyjnych, monitorowanie i egzekwowanie należności, wysyłanie monitów o zaleganiu z opłatami, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego, kierowanie spraw na drogę postępowania komorniczego. Szczegółowe zestawienie zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień r. zawiera załącznik nr

16 7. Realizacja remontów w Osiedlu Sadyba Nakłady na remonty za 2014 r. wyniosły 9 900,80 tys. zł. i ukształtowały się na poziomie wskaźnika 1,03 w stosunku do planu na 2014 r.. W stosunku do 2013 r. wykonanie remontów w Osiedlu Sadyba wzrosło o 1 648,19 tys. zł. (wskaźnik 1,20). L.p Bilans środkami na remonty w Osiedlu Sadyba za 2014 r. (w tys. zł) Wyszczególnienie PLAN 2014r. Wykonanie 2014 r. Wykonanie 2013 r. Wskaźnik wykonania PLANU Wskaźnik wykonania 2014 / ( 4 / 3) ( 4 / 5) STAN funduszu remontowego na 1.01./+/ /-/ 4 318, , ,98 1,23 0,78 Przychody RAZEM 5 780, ,25 196,39 1,41 1,13 1 Odpisy na fundusz remontowy, z tego: 5 780, , ,37 1,00 1, Od lokali mieszkalnych na: 5 624, , ,41 1,00 1,12 na spłatę pożyczek z CFR na termomodernizację 874, na remonty 5 624, , ,76 1,00 1, Odpisy od lokali użytkowych własnościowych 39,63 42,16 41,14 1,06 1, Odpisy od lok. użytk. dla potrzeb administracji 14,33 12,75 12,78 0,89 0, Odpisy od garaży własnościowych 102,92 104,10 59,04 1,01 1,76 Inne wpływy (np. odszkodowania z 2 378,38 146,32-2,59 PZU, wpłaty za dewastacje) 3 Z rozliczenia nadwyżki bilansowej 1 999, ,70-1,06 4 Fundusz remontowy RAZEM , , ,37 1,33 0,96 Indywidualne pożyczki budynków z CFR 2 298, ,51 974,30 0,63 1,49 Środki na remonty OGÓŁEM , , ,67 1,20 1,00 KOSZTY 1 Nakłady na remonty ogółem 9 624, , ,61 1,03 1,20 Spłata indywidualnych pożyczek 2 budynkowych z odsetkami Zwrot pożyczek z CFR na 3 termomodernizację 4 Odsetki od pożyczek z CFR na termomodernizację 792,74 851,14 728,17 1,07 1,17 698,01-10,71 20,66 46,03 1,93 0,45 Wydatki RAZEM z tego obciążające: , , ,82 1,03 1,11 fundusz remontowy , , ,81 1,04 1,11 koszty eksploatacji lokali użytkowych wynajmowanych 135,44 38,68 63,01 0,29 0,61 STAN FUNDUSZU na koniec roku 2 105, , ,87 1,99 0,79 tabela nr 4 Stan funduszu remontowego na koniec 2014 r. wynosi 4 199,72 tys. zł. i zmniejszył się w stosunku do stanu na koniec 2013 r. o 1 111,15 tys. zł.. Wykonanie remontów w Osiedlu Sadyba za 2014 r. w podziale na roboty branżowe stanowi załącznik nr 7. Stan funduszu remontowego dla budynków na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowi załącznik nr

17 Zakres rzeczowo finansowy remontów budynkowych wykonanych w Osiedlu Sadyba zawiera załącznik nr 9. Zakres rzeczowo finansowy remontów ogólnoosiedlowych wykonanych w Osiedlu Sadyba zawiera załącznik nr 10. W ramach robót budowlanych wykonano: remont wierzchniej warstwy elewacji wybranych ścian w budynkach: Korczyńska 1, Korczyńska 3, Korczyńska 5, Korczyńska 15, PBW 3, PBW 7, Spalska 6. remont balkonów, tarasów lub logii: - Jaszowiecka 8 prace blacharsko dekarskie (II etap) fragmentów gzymsów i daszków nad pionami balkonów ( nie w pełni realizowano), - Konstancińska 5A kompleksowy remont balkonów 4 pionów (16 lokali) Jaszowiecka 4 (4 lokale) Spalska 2 (4 lokale) Urle 13 (4 lokale) Bonifacego 79 (4 lokale) Konstancińska 5 (4 lokale) Konstancińska 7 (4 lokale) Sobieskiego 62 (4 lokale) Sobieskiego 66 (4 lokale) Sobieskiego 66A (4 lokale) Sobieskiego 72 (4 lokale) remonty klatek schodowych w budynkach: - Korczyńska 6 i Jaszowiecka 14 (zakończono prace rozpoczęte w roku 2013), Jaszowiecka 7, Korczyńska 11, Urle 8, Urle 9, Urle Bonifacego 73 okładziny posadzek z płytek gresowych w holach przed windami na wszystkich kondygnacjach. (II etap). - Bonifacego 71 wykończeniem na 11 kondygnacjach portali ścian wejść do wind. Ponadto trwają prace w budynkach, gdzie stopień zaawansowania na koniec grudnia 2014r. wyniósł: Konstancińska 7 95%, Korczyńska 10 20% (zakończenie prac w II kwartale 2015r.) Prace związane z remontem klatek schodowych na budynku Urle 1 zostały przesunięte na rok 2015r. Jaszowiecka 10, Korczyńska 6 wymianę drzwi do bocznych holi korytarzowych (rozpoczęcie w 2013 r.) Sobieskiego 72 wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych Bonifacego 87, Jaszowiecka 2, Jaszowiecka 9, Spalska 1 wymiana okienek piwnicznych Bonifacego 79 daszki nad wejściami

18 Solankowa 6 odwodnienie daszków nad wejściami Jaszowiecka 5, Jaszowiecka 6, PBW 11, Urle 4.docieplenie cokołów wraz z opaskami Bonifacego 73 przebudowa pomostu wejściowego do budynku (rozpoczęcie w 2013 r.) Bonifacego 89 remont wejścia z przebudową podjazdu dla niepełnosprawnych remont pomieszczeń hydrowęzłów (w zakresie budowlanym) w 23 budynkach tj.: Bonifacego 71, Bonifacego 74, Jaszowiecka 3 (hydrowęzeł wspólny dla budynków Jaszowiecka 1 i 3), Jaszowiecka 6, Jaszowiecka 9, Jaszowiecka 11 (hydrowęzeł wspólny dla budynków Jaszowiecka 11 i 13), Jaszowiecka 14, Konstancińska 5, Konstancińska 7, Korczyńska 2, Korczyńska 13, PBW 3, PBW 11, Powsińska 38, Powsińska 40, Sobieskiego 62, Sobieskiego 66, Sobieskiego 66A, Sobieskiego 70, Sobieskiego 70A, Spalska 1, Spalska 2, Urle 4. wymianę wyłazów dachowych w 17 budynkach: Jaszowiecka 1, Jaszowiecka 3, Jaszowiecka 5, Jaszowiecka 6, Jaszowiecka 7, Konstancińska 7, Konstancińska 7A, Konstancińska 9, Sobieskiego 62, Sobieskiego 64, Sobieskiego 66, Sobieskiego 66A, Sobieskiego 70, Sobieskiego 70A, Spalska 1, Sobieskiego 2, Sobieskiego 4. inne roboty budowlane, które obejmowały doraźne naprawy jak również prace wnioskowane przez Rady Domu Nieruchomości. Wykonano m.in.: ekspertyzę wg decyzji PINB, Straży Pożarnej, naprawy drzwi korytarzowych, miejscowe naprawy dachu wg zgłoszeń o przeciekach właścicieli lokali z ostatniej kondygnacji, miejscowe naprawy elewacji, szklenie drzwi lub okien po dewastacjach, odgruzowanie oraz uszczelnienie przewodów kominowych, montaż nasad kominowych, sprawdzenie docieplenia stropodachu, zbicie tynku z płyt balkonowych, wymiana uszkodzonych płyt poliwęglanowych na daszkach wejściowych, uzupełnienie ubytków w schodach zewnętrznych, zamknięcie śrubami szuflad zsypowych, malowanie podłogi w pomieszczeniu rowerowni, adaptację pomieszczenia zsypu na rowerownię, dostawę i montaż podjazdu dla wózków inwalidzkich na ścianie przy biegach schodowych, podzielenie pomieszczenia suszarni ścianą i wstawienie nowych drzwi. W ramach robót elektrycznych: prace związane z wymianą instalacji elektrycznej WLZ (wewnętrznej linii zasilającej): w 14 budynkach: Bonifacego 79, Jaszowiecka 12, Konstancińska 5, Konstancińska 7B, Konstancińska 9, Korczyńska 13, Korczyńska 15, PBW 5, PBW 9, Urle 3, Urle 6, Urle 7, Urle 9, Spalska 3 (zakończenie prace z roku 2013). prace związane z wymianą instalacji elektrycznej WLZ (wewnętrznej linii zasilającej) dla 9 budynków: Bonifacego 74, Jaszowiecka 3, Jaszowiecka 4, Jaszowiecka 5, Korczyńska 1, Korczyńska 3, Korczyńska 5, Spalska 1, Spalska 6 gdzie nastąpiło odstąpienie od umowy realizowanej z roku 2013, dokonano zapłaty na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych robót,

19 wymianę przyłącza elektrycznego dla 7 budynków: Jaszowiecka 2, Sobieskiego 64, Sobieskiego 66, Sobieskiego 66A, Sobieskiego 70, Sobieskiego 70A, Sobieskiego 72A. instalację odgromową wykonano na budynkach: Konstancińska 5A, Korczyńska 4, PBW 5, Urle 8, Urle 9. wymianę instalacji systemu CC TV w budynkach: Bonifacego 77, Jaszowiecka 10, Jaszowiecka 14, Korczyńska 6. zakończono prace (rozpoczęte w roku 2013) związane z wymianą dźwigów w budynkach Bonifacego 71 oraz Bonifacego 73, wymianę instalacji domofonowej analogowej na cyfrową: w budynkach: Konstancińska 5A, Urle 3, Powsińska 15, inne naprawy elektryczne obejmowały m.in.: sprawdzenie stanu technicznego układu pomiarowo rozliczeniowego i założenie nowych plomb, montaż dodatkowego dysku do systemu CCTV, montaż listew osłonowych na przewody instalacji domofonowej, przeniesienie licznika rozliczeniowego, naprawy kamery w windzie, wymiany instalacji dzwonkowej, wymiany przycisków dzwonkowych, naprawy rejestratora systemu monitoringu, wykonanie audytu i wydanie opinii w zakresie wykonanego remontu instalacji elektrycznych, montaż czytników breloków oraz wyposażenie po jednym breloku dla każdego lokalu, montaż listew instalacji niskoprądowej, itp. W ramach robót sanitarnych : wymianę wodomierzy w 16 budynkach tj.: Bonifacego 71, Bonifacego 74, Bonifacego 77, Bonifacego 79, Bonifacego 87, Bonifacego 92, Jaszowiecka 9, Jaszowiecka 11, Jaszowiecka 13, Konstancińska 5, Konstancińska 7, Konstancińska 7A, Powsińska 23, Spalska 2, Spalska 3, Spalska 5. modernizację suchego pionu hydrantowego i podłączenie go do instalacji wodnej wykonano w budynku Bonifacego 71, wymianę przyłącza wody do budynku wraz z wykonaniem hydroforni oraz nawodnionego pionu hydrantowego wykonano w budynku Korczyńska 8, wymianę pionów kanalizacyjnych tj. łazienkowo kuchennych i łazienkowych wraz z podejściami wykonano w budynku Bonifacego 89, wymiana dwóch pionów kanalizacyjnych łazienkowo kuchennych i jednego pionu kanalizacyjnego łazienkowego wykonano w budynku Konstancińska 5B, wymianę pionów kanalizacyjnych łazienkowych wraz z podejściami oraz pionów łazienkowych i kuchennych ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z podejściami w budynku Bonifacego 83/85, wymiana jednego pionu kanalizacyjnego łazienkowo kuchennego i pionu centralnego ogrzewania w łazience (pion lokalu nr ) oraz wymianę dwóch pionów kanalizacyjnych

20 łazienkowych i łazienkowo kuchennych wraz z pionem instalacji c.o. i montażem grzejników w łazienkach ( pion lokali 3 142, ) w budynku Konstancińska 1 z uwagi na zaistniałą awarię dokonano wymiany jednego pionu kanalizacji sanitarnej łazienkowej lokali w budynku Sobieskiego 70A, inne naprawy sanitarne obejmowały m.in.: wymiany podstaw pionów kanalizacji deszczowej, wymiana grzejników na klatkach schodowych, demontaż i ponowny montaż zaworów hydrantowych i szafek, usunięcie awarii sieci wodociągowej podwyższonego ciśnienia między hydrofornią a budynkiem, wyniesienie zaworów z.w. i c.w. podpionowych z piwnicy na korytarz, zakup pompy cyrkulacji ciepłej wody do węzła c.o., wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitarnej, kompleksowa wymiana odpowietrzników na końcówkach pionów instalacji c.o. (ostatnie piętro), montaż zlewu i doprowadzenie wody nad zlew w pomieszczeniu węzła cieplnego, serwis i montaż podzielników, montaż pierwotny wodomierzy lokalowych, uzupełnienie (wymiana) uszkodzonej izolacji poziomów centralnego ogrzewania, itp. W ramach robót ogólnoosiedlowych wykonano: Roboty elektryczne - oświetlenie dodatkowe słupy w liniach L-1, L-2 w rejonie klatki schodowej przy bud Solankowa 4 i L-1 przy bud Powsińska 40 oraz wymianę zasilania między TG a TA, linię oświetlenia zewnętrznego L-1, L-2 przy ul. Sobieskiego 66A, wymianę linii L1 L2 oświetlenia zewnętrznego przy ul. Bonifacego 71, wymianę linii L2 oświetlenia zewnętrznego przy ul. Jaszowieckiej 1, wymiana linii oświetlenia zewnętrznego L-1, L-3, Jaszowiecka 1 (wzdłuż budynków Jaszowiecka 1/3/5), wymianę linii oświetlenia zewnętrznego L-2 Urle 7 - docelowo nazwana L-1 Urle 5, wymianę linii oświetlenia zewnętrznego L-1 Korczyńska 8, instalację oświetlenia zewnętrznego linia L-3 PBW 7, Roboty drogowe przebudowę fragmentu drogi chodnika z dojściami do budynku przy ul. Korczyńskiej 15, modernizację ciągu pieszo jezdnego i chodników przy budynkach mieszkalnych ul. Jaszowiecka 4/6/8, miejscowe naprawy dróg masami bitumicznymi, Roboty pozostałe montaż urządzeń zabawowych stanowiących wyposażenie placu zabaw usytuowanego przy ul. Bonifacego 73 (etap I: piramida Titan, zjeżdżalnia rurowa, dodatek tunel) wraz z wykonaniem strefy bezpiecznej na placu, montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw Korczyńska 10/13/15 i Spalska 1,2 oraz wykonanie strefy bezpiecznej,

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Kraków dnia, 2010-5-2625 marzec 2010r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Spółdzielnia w roku 2009 zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem

Bardziej szczegółowo

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A SPRAWOZDANIE NA WALNE ZGROMADZENIE Czeladź, czerwiec 2015 r. - 1- SPIS TREŚCI - Spis treści str. 2 - Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

1 Warszawa kwiecień 2011 r.

1 Warszawa kwiecień 2011 r. 1 Warszawa kwiecień 2011 r. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI za rok 2010. Zarząd SML-W "ROZŁOGI" przedstawia doroczną informację o działalności Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. I. Organizacja ChSM.

WSTĘP. I. Organizacja ChSM. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok ------------------------------------------------------ Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE Nr 1 (89) Kwiecień 2014 Olsztyn ISSN 1642-0160 www.smp.olsztyn.pl BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE fot. Andrzej Stachurski 1 Wszystkim Członkom spółdzielni oraz ich

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZADAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO

KATALOG ZADAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO Załącznik Nr 4 do umowy o zarządzanie nieruchomościami nr ZP.272..2012 z dn... KATALOG ZADAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO Czynności zarządzania I. Czynności prawne. II. Obsługa administracyjna budynku i mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław Teatr Capitol Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocław 1 2 SPIS TREŚCI 3 Strona 1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta 12 z uwzględnieniem wyniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000-14/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000-14/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 marca 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000-14/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego za rok 2013 1 Senat Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo