1.BILANS OTWARCIA BUDŻET GMINY INWESTYCJE GMINNE ) WYBRANE INWESTYCJE REALIZOWANE W LATACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.BILANS OTWARCIA... 6 2.BUDŻET GMINY... 9 3.INWESTYCJE GMINNE... 13 1) WYBRANE INWESTYCJE REALIZOWANE W LATACH 2011-2014... 13"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z KADENCJI WÓJTA

2 Strona 2

3 Spis treści 1.BILANS OTWARCIA BUDŻET GMINY INWESTYCJE GMINNE ) WYBRANE INWESTYCJE REALIZOWANE W LATACH OBIEKTY OŚWIATOWE OBIEKTY SPORTOWE OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA INNE OBIEKTY GMINNE FUNDUSZ SOŁECKI MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTZRENNEGO GOSPODAROWANIE LOKALAMI NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNICTWO )OCHRONA ŚRODOWISKA WDROŻENIE I FUNKCJONOWANIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI OCHRONA ZWIERZĄT OŚWIATA )REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH )DOTACJE OŚWIATA SPORT ORGANIZCJE POZARZĄDOWE POMOC SPOŁECZNA )SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH )SEKCJA POMOCY SOCJALNEJ )KARTA DUŻEJ RODZINY )PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE SPRAWY OBYWATELSKIE EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Strona 3

4 16. BEZPIECZEŃSTWO )OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE )POLICJA )ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA ZDROWIA )GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ADMINISTRACJA UTRZYMANIE URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH )REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH )UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH )PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ PROMOCJA GMINY Strona 4

5 W wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się w 2010 roku, rozpoczął się dla mnie okres wytężonej pracy na rzecz dobra Gminy i jej mieszkańców, przez co rozumiałem sprawne kierowanie Urzędem Gminy, współpracę z Radą, dobre stosunki z naszym powiatem, województwem oraz innymi gminami jak i z centralną administracją państwową, lecz nade wszystko ceniłem i cenię nadal stały kontakt z obywatelami i wspólnie realizowane przedsięwzięcia. Nawet najbardziej sprawny biurokrata nie podoła obowiązkom gminnej władzy wykonawczej bez zaufania lokalnej społeczności. Jestem wdzięczny za każde miłe słowa i gesty, jakie wystosowano w moim kierunku. Równie istotne w ciągu tych czterech lat były każde konstruktywne oceny krytyczne, które pomagały mi w trzeźwej ocenie sytuacji i kierowały uwagę moją i współpracowników na istotne problemy, nurtujące naszą wspólnotę lokalną. Wiele z nich dzięki wspólnym wysiłkom udało się rozwiązać przez realizację inwestycji. Składając na Państwa ręce ten swego rodzaju raport z kończącej się kadencji, pragnę jeszcze raz podziękować za współpracę. Pozostaje mi prosić Państwa o sumienną ocenę i weryfikację mojej czteroletniej służby na rzecz dobra Gminy. Zapraszam do lektury niniejszego sprawozdania, w którym zawarto szczegółową relację, dotyczącą naszych wspólnych zmagań przy realizowaniu wymienionych zadań i inwestycji. Wójt Gminy Chojnów Mieczysław Kasprzak Strona 5

6 1. BILANS OTWARCIA Ważniejsze inwestycje w trakcie realizacji w roku ,21 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy , , , ,21 SPRAWOZDANIE Z BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ROKITKI 1. W 2007 r. odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej, w skład której wchodziła dokumentacja na kanalizację dla wsi Zamienice etap I, Rokitki etap II, Czernikowice - Jaroszówka etap III, Biała etap IV, Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy gmina Chojnów. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji tj. POZPROJEKT - dn r. podpisano umowę na kwotę ,00 zł brutto. Protokolarnie przyjęto niekompletną dokumentację dn r r. podpisano umowę na zamówienie z wolnej ręki na kwotę ,00 zł na dodatkową dokumentację projektową obejmującą: ,00 mb sieci, 6.791,00 mb przyłączy i przykanalików, przyłącza wodne do pompowni 1.516,00 mb. Umowa na wykonanie projektu technicznego zawierała wymóg sporządzenia również badań geologicznych gruntu. Ten warunek został spełniony. Sporządzony projekt badań geologicznych opisywał dużą agresywność podłoża i bardzo wysoki poziom wód gruntowych (0,7 m). jednak projektant pomimo wykonania projektu prac geologicznych NIE UWZGLĘDNIŁ ich w projekcie technicznym W związku z nierzetelnym wykonaniem dokumentacji technicznej powstały problemy w realizacji zadania. Błędy projektanta (stwierdzone przez BIEGŁĄ z zakresu sieci i instalacji sanitarnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKTOWANIE I NADZÓR mgr inż. Elżbieta Piechowicz): brak w projekcie uwzględnienia wysokiego poziomu wód gruntowych, projektu zabezpieczenia i odwodnienia wykopów oraz projektu organizacji ruchu zastępczego, zaprojektowanie sieci kanalizacji w drodze betonowej przy ewidentnej możliwości poprowadzenia sieci nieutwardzonym poboczem drogi, pominięcie przyłączy energetycznych zasilania 33 przepompowni sieciowych i 27 przepompowni indywidualnych. Skutki błędów: w trakcie prac na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rokitkach przewróciło się kilka dużych drzew, złym wyliczeniem ilości niezbędnych pompowań, które wykonawca musiał wykonać, żeby możliwe było prowadzenie prac w wykopach, zerwanie umowy przez firmę PW SITKOWSKI (Wykonawca stwierdził, że dalsze prowadzenie robót jest nieopłacalne i zażądał podniesienia stawki ryczałtowej i zmiany umowy, czego Gmina nie mogła zaakceptować ze względu na obowiązujące przepisy prawa), Strona 6

7 konieczność wykonania projektu zamiennego (kwota: ,00 zł), konieczność wykonania dokumentacji projektowej na przyłącza energetyczne (umowa z dn r. z BIUREM PROJEKTOWO-USŁUGOWYM Ewa Cichońska - kwota: ,00 zł). 1. Dnia r. ogłoszono przetarg na roboty kanalizacyjne (zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II ). Dnia r. wyłoniono wykonawcę konsorcjum Lider PW SITKOWSKI i Uczestnik Zakład Ogólnobudowlany HYDROBIEL. Dn podpisano umowę na kwotę ,22 zł brutto i przekazano dokumentację, jednak Wykonawca rozpoczął prace na obszarze (Zamienice kolonia, Rokitki kolonia Brzozy), który nie był objęty przetargiem (sytuacja uległa uporządkowaniu po ogłoszeniu kolejnego przetargu w dniu r. Prace na tym zadaniu były kontynuowane do II kwartału 2013 r. Wykonawca nie przystąpił do dalszych prac, motywując ten fakt brakiem opłacalności (źle obliczona ilość pompowań). Gmina trzykrotnie bezskutecznie wezwała Wykonawcę (terminy wezwań: r., r., r.) do kontynuowania i zakończenia prac. W wyniku takiej sytuacji należało podjąć zadania zmierzające do rozliczenia i określenia zakresu wykonanych robót oraz ich stanu technicznego na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II. W związku z tym została podpisana umowa ze Stanisławem Taborem Projektowanie i Nadzór Inwestorski zrealizowana do dnia r. Szacuje się, że wykonano ok. 85% inwestycji. Po zakończeniu inwentaryzacji Gmina będzie mogła wyłonić Wykonawcę na kontynuowanie budowy kanalizacji i jej dokończenie. W ostatnim czasie Gmina uzyskała zapewnienie o dofinansowaniu części sieci kanalizacyjnej (tranzyt łączący Zamienice z oczyszczalnią ścieków w Goliszowie, szacowana kwota dofinansowania: ,00 zł). 2. Dnia r. ogłoszono przetarg na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy. Dnia r. wyłoniono wykonawcę - konsorcjum Lider PW SITKOWSKI i Uczestnik Zakład Ogólnobudowlany HYDROBIEL - dnia r. podpisano umowę na kwotę ,21 zł. W/w zadanie zostało zakończone r. Jednakże odbioru dokonano przy pomocy agregatów prądotwórczych, gdyż nie było zasilania energetycznego przepompowni. Oprzyrządowanie przepompowni zostało zdemontowane i oddane do depozytu firmie BZM Cieśla Spółka Jawna z Bolesławca (koszt przechowania: 3.000,zł/rok) Strona 7

8 STAN ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ Z TYTUŁU: ,40 pożyczek w WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji inwestycji obligacji , ,00 pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania ,18 kredytu w rachunku bieżącym zobowiązań z odroczonym terminem płatności , ,00 Stan zobowiązań w stosunku do dochodów planowanych % na dzień ,05 Strona 8

9 2. BUDŻET GMINY Strona 9

10 Strona 10

11 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Spłaty rat i wykup obligacji oraz obsługa długu Rok 2010 (wykonanie) , ,57 w tym obsługa długu ,57 Wartość długu ,72 Rok 2011 (wykonanie) Rok 2012 (wykonanie) , , , ,20 Rok 2013 (wykonanie) , , , , ,15 I Półrocze 2014 (wykonanie) , , , , , , ,97 Dochody ogółem , , , , ,21 Spłaty rat i wykup obligacji oraz obsługa długu / Dochodu 36,91% Zadłużenie do dochodu 5,45% 54,59% 51,54% 45,47% 13,63% 14,87% 12,41% 77,16% 4,51% Stan zobowiązań pieniężnych Różnica kol.4 - kol Razem , , , , ,25 Pożyczki w WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji , , , , ,00 inwestycji obligacji 0, , , , ,00 Zobowiązania z odroczonym terminem 0, , ,00 0, ,00 płatności Zobowiązania wymagalne (głównie GZGK i M) ,53 0, , , ,57 Kredyt w Banku Spóldzielczym na pokrycie 0, , ,00 0, ,00 deficytu Kredyt na prefinansowanie w BGK 0, , ,18 0, ,18 Analizując wykonanie poszczególnych budżetów w latach oraz półrocze 2014 stwierdzić należy, że wielkość pozyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat oraz udziałów gminy w podatku PIT utrzymuje tendencję wzrostową. Natomiast dochody majątkowe, na które składają się wpływy ze sprzedaży mienia oraz dotacje na realizację zadań inwestycyjnych są zmienne. Strona 11

12 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1% Podatek rolny 6% Podatek leśny 3% Podatek od środków transportowych 1% Podatek od nieruchomości 89% W analizowanym okresie kadencji wydatki bieżące pomimo ograniczeń wzrastały niezależnie od działań podejmowanych w gminie. Znaczący wzrost wydatków nastąpił w kategorii wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty. Na przestrzeni analizowanych lat jest to znacząca kwota wzrostu o 1,5 mln zł. Ważnym wskaźnikiem szczególnie, od roku 2011, jest tzw. różnica operacyjna tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W roku 2011 zakończony został dziesięcioletni proces, z powództwa Przedsiębiorstwa ECO-SPAL Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym o wypłatę odszkodowania tytułem naprawy szkody w związku z zablokowaniem realizacji inwestycji dot. budowy Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów Przemysłowych i Komunalnych na terenie PUOZ Profet w Osetnicy o wypłatę odszkodowania w łącznej kwocie ,00 zł w tym ,55 zł należność główna oraz odsetki od dnia roku. Likwidator spółki ECO-SPAL skierował wyroki Sądów Okręgowego w Legnicy i Apelacyjnego we Wrocławiu do egzekucji komorniczej. Komornik zaś w ramach tej egzekucji zajął rachunki bankowe Gminy. Zrodziło to wówczas dramatyczną sytuację przy płatnościach za wykonywane na rzecz Gminy usługi w tym realizację rozpoczętych wcześniej inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Poprzez wprowadzenie do budżetu Gminy Chojnów środków na pokrycie odszkodowania wraz z odsetkami, spowodowano, że wydatki bieżące przekroczyły dochody bieżące. Miało to znaczący wpływ na dalsze finanse gminy i podyktowało konieczność restrukturyzacji długu, aby w kolejnych latach Rada Gminy Chojnów mogła uchwalać budżety (aby była zachowana relacja opisana w art. 243 ustawy o finansach publicznych). W 2011 roku wyemitowano obligacji na łączną kwotę 6 mln zł na pokrycie części kosztów inwestycji (Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II ,09 zł oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy ,99 zł), wykup części obligacji z 2008 r. ( ,00 zł) oraz zapłatę odszkodowania ( ,00 zł). W 2012 roku podpisano umowę kolejną na łączną kwotę ,00 zł. W pierwszym roku wyemitowano ,00 zł na: na wykup wcześniejszy, obligacji z 2008 roku i ,00 w ramach restrukturyzacji długu oraz pokrycie kosztów inwestycji (Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II ,09 zł). Natomiast w 2013 wyemitowano pozostałą część obligacji w kwocie ,00 zł głównie na wcześniejszy wykup obligacji w kwocie 1.200,000,00 zł i pokrycie kosztów inwestycji (Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II ,62 zł). Strona 12

13 3. INWESTYCJE GMINNE W latach na inwestycje wydatkowano następujące środki z budżetu Gminy Chojnów: Lata Wydatki inwestycyjne , , , ,00 Gmina Chojnów na podstawie złożonych wniosków oraz podpisanych umów w latach pozyskała łącznie dofinansowanie w wysokości ,80 zł, w tym : - przebudowa i budowa dróg: ,32 zł - budowa kanalizacji: ,00 zł - edukacja: ,73 zł - inwestycje w infrastrukturę społeczną i kulturalną: ,75 - budownictwo socjalne: ,00 zł 1) WYBRANE INWESTYCJE REALIZOWANE W LATACH OBIEKTY OŚWIATOWE Przekładka dachu na pomieszczeniu gospodarczym w SP w Krzywej. Koszty całkowite: ,66 zł Termin zakończenia: r. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Studnicki, Złotoryja Charakterystyka: Częściowa wymiana więźby dachowej, wymiana istniejącego pokrycia z blachodachówki, likwidacja dwóch lukarn i zastąpienie ich oknami dachowymi, wymiana desek stropowych na płyty mdf Strona 13

14 Remont budynku nr 50 w Krzywej z przeznaczeniem na nową siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej. Koszty całkowite: ,00 zł Termin zakończenia: r. Wykonawca: Charakterystyka: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Roboty elektryczne, roboty instalacyjne wod.-kan., centralne ogrzewanie, roboty budowlane remontowe, pomiary elektryczne, sporządzenie certyfikatu energetycznego Remont z przebudową dachu budynku gminnej biblioteki w Krzywej Tytuł projektu: Remont z przebudową dachu budynku gminnej biblioteki w Krzywej Dotacja ze środków samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi Koszt całkowite: ,72 zł Kwota dofinansowania Środki własne gminy: Rzeczowy okres realizacji inwestycji Wykonawca: Charakterystyka: ,00 zł ,72 zł r r. Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Studnicki ze Złotoryi Zakres zrealizowanych prac remontowych: - roboty rozbiórkowe pokrycie dachu, rynny, rury spustowe, podsufitki z desek - roboty pokrywcze pokrycie dachu blachodachówką, wzmocnienie krokwi wymiana łat - wykonanie sufitu z płyt g-k na ruszcie metalowym wraz z ociepleniem - remont komina Fot. Wyremontowany dach Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej. Strona 14

15 Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Goliszowie na punkt przedszkolny wraz z budową placu zabaw. Tytuł operacji: Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Goliszowie w gminie Chojnów na punkt przedszkolny wraz z budową placu zabaw Dotacja celowa na realizację zadania z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2012 Koszty całkowite: ,73 zł, w tym: 1. Wykonawstwo (roboty ogólnobudowlane i instalacyjne): ,68 zł 2. Zakup i dostawa wyposażenia: ,05 zł Dodatkowym kosztem, niestanowiącym kosztu kwalifikowanego projektu była dokumentacja projektowa wraz z opinią sanitarną: 3.045,00 zł Kwota dofinansowania ,00 zł Środki własne Gminy: ,73 Termin zakończenia: 2012 r. Wykonawca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnowie roboty ogólnobudowlane Moje Bambino Sp. Z o.o. z Łodzi. Wehrfritz Sp. Z o.o. z Wrocławia. Charakterystyka: W 2012 roku budynek po Szkole Podstawowej w Goliszowie został przystosowany na potrzeby Punktu Przedszkolnego. Wykonano roboty ogólnobudowlane (ścianki działowe GK z płyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych, rozbiórka ścianki działowej w sanitariatach, gładzie gipsowe na ścianach, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian, montaż okien) oraz roboty instalacyjne (modernizacja kotłowni, montaż grzejników stalowych dwupłytowych, modernizacja instalacji wentylacji w sanitariatach i pomieszczeniach, wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej, wyposażenie pomieszczenia łazienek i toalet dla dzieci), w ramach, których wydzielono pomieszczenie dzienne i salę do leżakowania oraz sanitariaty. Zakupiono wyposażenie, pomoce dydaktyczne, książki oraz akcesoria do sali zabaw, pomieszczenia do spożywania posiłków, sali oraz szatni. Również w ramach projektu zakupiono wyposażenia placu zabaw w tym zestaw zabawowy wraz z huśtawkami, piaskownicą i zjeżdżalnią. Fot. Plac zabaw przy Punktu Przedszkolnego w Goliszowie oraz pomieszczenie dzienne do zabaw. Strona 15

16 Remont dachu Punktu Przedszkolnego w Goliszowie Tytuł operacji: Remont dachu na budynku Punktu Przedszkolnego w Goliszowie gm. Chojnów Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej Koszty całkowite: Kwota dofinansowania Środki własne Gminy: ,24 zł ,00 zł ,24 zł Termin zakończenia: r. Wykonawca: Charakterystyka: Zakład Remontowy Sp. z o.o. Czesław Koclęga, Legnica W ramach zadania został wykonany następujący zakres robót remontowych: Roboty rozbiórkowe w ramach których zostaną przeprowadzone następujące zadania: rozbiórka pokrycia z dachówki cementowej zakładkowej, rozebranie rynien, rozebranie rur spustowych, wywiezienie gruzu. Roboty pokrywcze, w ramach których zostaną przeprowadzone następujące zadania: pokrycie dachu blachodachówką powlekaną w arkuszach, ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej, osadzenie okien w połaci dachowej wyłaz dachowy, częściowa wymiana ołacenia połaci dachowych, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, okładziny dachów płytami gipsowo-kartonowymi, ułożenie folii paroizolacyjnej na suficie podwieszanym. Roboty montażowe i pozostałe, w ramach których zostaną przeprowadzone następujące zadania: montaż elementów komunikacji po dachu, wzmocnienie krokwii, naprawa gzymsów, wymiana przewodów instalacji odgromowej, przemurowanie kominów, montaż elementów komunikacji po dachu, rynny dachowe z PWC, rury spustowe. Fot. Punkt Przedszkolny w Goliszowie. Strona 16

17 Remont podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach Tytuł operacji: Remont podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności PO RYBY Koszt całkowity ,63 zł inwestycji: Koszty kwalifikowane: Wartość dofinansowania Cel operacji: ,81 zł , 53 zł (85% kosztów kwalifikowanych) Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Rzeczowy okres realizacji inwestycji: Wykonawca: Charakterystyka: r r. PPHU Jacek Marzec z Gryfowa Śląskiego Remont sali umożliwi przywrócenie dawnych tradycji sportowych, wpłynie na integrację mieszkańców, co będzie miało niebagatelny wpływ na kształtowanie się trwałych więzi międzyludzkich i pobudzanie do aktywności oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju miejscowości. Odpowiednia infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenach wiejskich to jeden z elementów rewitalizacji wsi wpływający na dobre warunki oraz poprawę jakości życia. W ramach realizacji operacji został wykonany remont podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach o powierzchni 245,00 m². Wykonano następujący zakres prac: Rozbiórka starej podłogi drewnianej. Wykonanie ślepej podłogi z płyt wiórowych. Położenie posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego rulonowego PCW. Fot. Remont podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach Strona 17

18 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Krzywej Koszty całkowite: ,00 zł Termin zakończenia: r. Wykonawca: Instalatorstwo Elektryczne Technika Grzewcza Zdzisław Kościk z Chojnowa Charakterystyka: Wymiana starej instalacji elektrycznej na nową wraz z niezbędną infrastrukturą elektryczną i oświetleniem Wymiana pokrycia dachowego na Filii Biblioteki Publicznej w Dobroszowie oraz wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Biskupinie Tytuł projektu: Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Biskupinie oraz na Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroszowie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Koszty całkowite: ,40 zł Koszty kwalifikowane: ,61 zł Kwota ,00 zł dofinansowania Cel operacji: Celem operacji jest podniesienie standardu użytkowego obiektów sprzyjających integracji mieszkańców i przywrócenie społeczno-kulturalnej funkcji obiektów: świetlicy wiejskiej w Biskupinie oraz w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroszowie. Termin zakończenia: r. Wykonawca: Zakład Usług Remontowych Remonty dachów- Usuwanie eternitu Stefan Bodnar, Nysa Charakterystyka: wymiana połacenia jednej połaci dachu, włącznie z wymianą starego pokrycia dachowego z eternitu na pokrycie z blachodachówki, wymiana rynien i rur spustowych Ocieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Budziwojowie Koszty całkowite: Termin zakończenia: Wykonawca: Charakterystyka: ,00 zł, w tym: ,00 zł (Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Studnicki) ,00 zł (Budar Artur Baran) r r. Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Studnicki, Złotoryja Budar Artur Baran, Legnica Docieplenie ścian, wykonanie tynków, malowanie ścian, obróbki blacharskie, wykonanie parapetów Strona 18

19 1.2 OBIEKTY SPORTOWE Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w szatni sportowej w Budziwojowie Koszty całkowite: 8.900,00 zł Termin zakończenia: r. Wykonawca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Charakterystyka: Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w szatni sportowej Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe socjalne we wsi Michów wraz z przyłączami wody, kanalizacji ze zbiornikiem bezodpływowym. Tytuł projektu: Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe socjalne we wsi Michów Dotacja ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Koszty całkowite: ,00 zł w tym: ,00 zł (kwota ujęta we wniosku) 9.000,00 zł (Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) Kwota dofinansowania: ,00 zł Wkład własny Gminy: ,00 Rzeczowy termin r r. realizacji zadania: Wykonawca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Charakterystyka: Zadanie obejmowało zakup kontenera socjalnego i jego montaż w miejscu planowanego wybudowania. Fot. Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe socjalne we wsi Michów wraz z przyłączami wody, kanalizacji ze zbiornikiem bezodpływowym. Remont siłowni w Białej Koszty całkowite: ,00 zł Termin zakończenia: r. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Studnicki, Złotoryja Charakterystyka: Usunięcie starego pokrycia dachowego, położenie blachy, docieplenie ścian zewnętrznych, położenie regipsów na ścianach wewnętrznych, wymiana dwóch okien, wymiana drzwi, docieplenie sufitu, malowanie sufitu, położenie gumolitu Strona 19

20 1.3 OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA Remont dachu w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzywej Koszty całkowite ,00 zł Termin zakończenia: r. Wykonawca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Charakterystyka: Wymiana pokrycia dachowego Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Krzywej Koszty całkowite ,34 zł Termin zakończenia: r Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Studnicki, Złotoryja Charakterystyka: docieplenie ścian płytami styropianowymi i wykonanie elewacji 1.4 INNE OBIEKTY GMINNE 1) KANALIZACJA I WODOCIĄGI Modernizacja sieci wodociągowej Konradówka Gołaczów Koszty całkowite ,00 zł Termin zakończenia: r. Wykonawca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie Charakterystyka: modernizacja sieci wodociągowej polegała na posadowieniu zbiornika wyrównawczego, dokonaniu przeróbki sieci wodociągowej i montażu kontenerowego zestawu Rozbudowa sieci wodociągowej w Białej Koszty całkowite: 6.000,00 zł Termin zakończenia: r. Wykonawca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie Charakterystyka: Doprowadzenie wodociągu do 5-ciu działek w obrębie m. Biała Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy Kwota: Dokumentacja projektowa ,00 zł (dla miejscowości Rokitki, Biała, Jaroszówka, Zamienice, Czernikowice) Wykonanie ,21 zł Nadzór inwestorski 5.490,00 zł Nadzór archeologiczny ,00 zł Termin zakończenia: r. Wykonawca: Dokumentacja projektowa POZPROJEKT, Poznań Wykonanie PW SITKOWSKI, Legnica Nadzór inwestorski SANBUD Witold Gliński, Lubin Nadzór archeologiczny DELFA Robert Szwed, Wrocław Charakterystyka: Strona 20

21 Budowa sieci wodociągowej relacji Michów-Gołaczów Koszty całkowite 1. Dokumentacja projektowa ,00 zł 2. Wykonanie map 5.048,00 zł 3. Budowa sieci wodociągowej ,00 zł Termin zakończenia: r. (data zgłoszenia)/ r. (protokół odbioru końcowego) Wykonawca: 1. Dokumentacja projektowa KOBUD Mirosław Kopiński, Złotoryja 2. Wykonanie map Jerzy Cytrycki GEORYS, Chojnów 3. Budowa sieci wodociągowej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Charakterystyka: Wodociąg łączący wodociąg w Michowie z wodociągiem w Gołaczowie w celu uniezależnienia Michowa od miejscowego ujęcia wody, długość 1,2 km Budowa wodociągu Gołaczów Koszty całkowite ,00 zł Termin zakończenia: Wykonawca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Charakterystyka: Wykonanie wodociągu w celu doprowadzenia wody do domów jednorodzinnych w m. Gołaczów wraz z wykonaniem hydrantów 2) ŚWIETLICE WIEJSKIE Remont świetlicy wiejskiej w Goliszowie Tytuł operacji Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Goliszowie wraz z doposażeniem Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności PO RYBY Koszt całkowity ,43 zł inwestycji: Koszty ,80 zł kwalifikowane: Wartość dofinansowania: Cel operacji: Rzeczowy okres realizacji inwestycji: Wykonawca: Charakterystyka: ,34 zł Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności oraz standardu użytkowego świetlicy wiejskiej w Goliszowie poprzez wyposażenie oraz remont obejmujący przebudowę dachu, realizowanej w ramach rewitalizacji miejscowości r r. firma DACH-METAL Sp. J. Wawrzyniak, ul. Leszczyńska 45, Lipno. W ramach realizacji operacji została wykonana przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w Goliszowie, obejmująca następujący zakres prac: Rozbiórka konstrukcji dachowej wraz z pokryciem, Wykonanie wieńców żelbetonowych, Montaż nowej konstrukcji dachu, Wykonanie nowego pokrycia z blachy dachówkopodobnej wraz z obróbkami oraz montaż rynien i rur spustowych z PCV, Wykonanie podsufitki wraz z ociepleniem wełną mineralną. Zakupiono doposażenie: 1. Chłodnia 1400l (1 szt.) 2. Warcaby 100 polowe (8 szt.) Strona 21

22 Fot. Świetlica wiejska w Goliszowie Remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Nazwa operacji: Remont świetlicy wiejskiej w Krzywej wraz z zagospodarowaniem terenu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Koszty całkowite: ,45 zł Koszty kwalifikowane: Kwota dofinansowania Cel operacji: Rzeczowy termin realizacji operacji: Wykonawca: Charakterystyka: ,79 zł ,00 zł Stworzenie miejsca sprzyjającego integracji mieszkańców oraz przywrócenie społecznokulturalnej funkcji świetlicy wiejskiej w Krzywej poprzez podniesienie standardu użytkowego obiektu w wyniku wykonanego remontu świetlicy wraz z chodnikiem. Założony cel wpisuje się w cel działania "Odnowa i rozwój wsi", gdyż remont świetlicy wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Ponadto umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej r r. Z.U.H. ROBTECH Robert Kozajda, Złotoryja wewnętrzna instalacja Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Studnicki, Złotoryja roboty ogólnobudowlane W ramach realizacji operacji została wykonana wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania z użyciem nagrzewnic wodnych w następującym zakresie prac: montaż instalacji c.o. z rur miedzianych lutowanych, montaż kotła stalowego, montaż komina dwupłaszczowego oraz montaż zespołów grzewczo-wentylacyjnych. Wykonano roboty ogólnobudowlane w następującym zakresie: malowanie ścian i sufitów, remont elewacji oraz wykonał chodnik z kostki brukowej. Strona 22

23 Zdj. Świetlica wiejska w Krzywej po przeprowadzonym remoncie. Fot. Świetlica wiejska w Krzywej Remont świetlicy wiejskiej w Starym Łomie: - wykonanie elewacji i remont zaplecza kuchennego świetlicy w Starym Łomie Tytuł operacji: Wykonanie elewacji i remont zaplecza kuchennego w świetlicy w Starym Łomie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Koszty całkowite: ,07 zł Koszty kwalifikowane: Kwota dofinansowania Cel operacji: Rzeczowy termin realizacji operacji: Wykonawca: Charakterystyka: ,42 zł ,00 zł Podniesienie standardu użytkowego obiektu, poprawa estetyki miejsca sprzyjającego integracji mieszkańców oraz utrzymywanie społeczno-kulturalnej funkcji świetlicy wiejskiej w Starym Łomie r r. Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Studnicki, Złotoryja W ramach realizacji operacji Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Studnicki, ul. Piłsudskiego 5/4 w Złotoryi wykonał następujące roboty: 1. Wykonanie nowej elewacji i innych robót towarzyszących w zakresie: częściowe zbicie i naprawa tynków, docieplenie ścian świetlicy, zaplecza kuchennego i przybudówki styropianem oraz położenie tynku strukturalnego, tynku kolorowego akrylowego, wykonanie opaski betonowej przy ścianie budynku, wymiana drzwi, wymiana okładzin schodowych. 2. Remont zaplecza kuchennego w zakresie: gruntowanie ścian i sufitów, montaż grzejnika wraz z instalacją c.o. wykonanie instalacji wody, montaż urządzenia do podgrzewania, montaż zlewozmywaka, wykonanie nowych tynków wraz z malowaniem. Strona 23

24 Fot. Wyremontowana świetlica wiejska w Starym Łomie - remont pomieszczeń i przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Łomie wraz z doposażeniem Tytuł projektu: Remont pomieszczeń i przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Łomie wraz z doposażeniem Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności PO RYBY Koszty całkowite Koszty kwalifikowane: Kwota dofinansowania: Cel projektu: Rzeczowy okres realizacji inwestycji: Wykonawca: Charakterystyka: ,97 zł, w tym: ,16 zł roboty budowlane ,70 zł - dostawa wyposażenia świetlicy ,19 zł ,01 zł Poprawa jakości życia, podniesienie atrakcyjności wsi oraz stworzenie mieszkańcom warunków do realizacji wspólnych inicjatyw r r. Roboty budowlane - Rem-Bud Bożena Kurczak z Chojnowa dostawa wyposażenia świetlicy firma Kajusz z Legnicy Zakres zadania obejmował następujące roboty - rozbiórkę konstrukcji dachowej - wykonanie wieńców żelbetowych - montaż nowej konstrukcji dachu z drewnianych dźwigarów kratowych - wykonanie nowego pokrycia z blachy dachówko podobnej wraz z obróbkami - wykonanie podsufitki z desek wraz z ociepleniem wełną mineralną - wymianę rynien i rur spustowych - dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów z gruntowaniem - wykonanie remontu podłogi - ślepa podłoga z płyt wiórowych z izolacją i warstwą wyrównawczą i posadzką z paneli podłogowych Zakup wyposażenia świetlicy w postaci 100 szt. krzeseł i 2 szt. stołów kuchennych. Strona 24

25 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Starym Łomie. Koszty całkowite: ,00 zł Termin zakończenia: r. Wykonawca: Instalatorstwo Sanitarne i Grzewcze Karol Kozajda Wilków k. Złotoryi Charakterystyka: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem pieca węglowego, nagrzewnic wodnych (2 szt.) oraz wybudowaniem nowego komina z kształtek ceramicznych Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach parter Tytuł projektu: Remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach parter Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności PO RYBY Koszty całkowite: ,72 zł Kwota kwalifikowana: ,83 zł Kwota dofinansowania: ,25 zł Cel operacji: Poprawa jakości życia, podniesienie atrakcyjności wsi oraz stworzenie mieszkańcom warunków do realizacji wspólnych inicjatyw. Termin zakończenia: r. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Studnicki ze Złotoryi Doposażenie świetlicy wykonała firma PH STEMA ze Świdnicy. Charakterystyka: W ramach realizacji operacji został wykonany remont w następującym zakresie: Roboty remontowe tj. remont dachu Wykonanie ogrzewania kominkowego z płaszczem wodnym Remont podłogi Fot. Remont świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach Strona 25

26 Remont świetlicy wiejskiej w Osetnicy Tytuł projektu: Remont i docieplenie elewacji świetlicy wiejskiej w Osetnicy Dotacja ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Koszty całkowite ,00 zł Kwota dofinansowania: Rzeczowy termin realizacji operacji: Wykonawca: Charakterystyka: ,00 zł r r. F.P.H.U PEKTUS Ewelina Rzyczkowska, Michów Ocieplenie elewacji budynku, wymiana rynien i rur spustowych, renowacja krat okiennych Fot. Świetlica wiejska w Osetnicy po przeprowadzonym remoncie. Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Okmianach Koszty całkowite: ,00 zł Termin zakończenia: r. Wykonawca: P.H.U Jacek Marzec, Gryfów Śląski Charakterystyka: Rozebranie istniejącej podłogi z desek, wykonanie podłogi z wykładzin sztucznych rulonowych klejonych z pcv Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Strupice Tytuł operacji: Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Koszty całkowite: ,16 zł Koszty kwalifikowane: Kwota dofinansowania Cel operacji: Rzeczowy termin realizacji operacji: Wykonawca: Charakterystyka: ,04 zł ,00 zł Celem operacji jest utworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań dla społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej. Wybudowanie świetlicy wiejskiej poprawi warunki aktywnego wypoczynku szczególnie wśród młodzieży, wpłynie na integrację oraz aktywizację mieszkańców r. Sp. C. PIONIER Wojciech Piszczałka, Legnica Budowa wielofunkcyjnej świetlicy parterowej, wraz z przyłączami. Strona 26

27 Fot. Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kołłątaja Tytuł operacji: Budowa świetlicy we wsi Kolonia Kołłątaja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Koszty całkowite: ,16 zł Koszty ,80 zł kwalifikowane: Kwota ,00 zł dofinansowania Cel operacji: Celem operacji jest utworzenie miejsca o charakterze społeczno-kulturalnym, sprzyjającego integracji mieszkańców oraz umożliwiającego realizację wspólnych przedsięwzięć. Rzeczowy termin r. realizacji operacji: Wykonawca: Sp. C. PIONIER Wojciech Piszczałka, Legnica Charakterystyka: Budowa wielofunkcyjnej świetlicy parterowej, wraz z przyłączami. Fot. Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Kołłątaja. Strona 27

28 3) budynki socjalne Budowa dwóch socjalnych budynków 6-cio rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej wykonanie segmentu A, etap II. Koszty całkowite Koszt wykonania: ,67 zł Koszt dokumentacji technicznej: ,00 zł Podpisano umowę na dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę ,00 zł w ramach funduszu Banku Gospodarstwa Krajowego Termin zakończenia: r. Wykonawca: Wykonawca robót budowlanych: DOMI POLSKA Sp.z o.oo, Jawor Charakterystyka: Wykonanie segmentu A wraz zprzyłączami wody, kanalizacji, energii elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym segment A. Odwodnienie budynku socjalnego w Okmianach Koszty całkowite: ,00 zł Termin zakończenia: r. Wykonawca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Charakterystyka: Konieczność wykonania odwodnienia segmentu mieszkalnego socjalnego A w Okmianach spowodowana brakiem odprowadzenia wód opadowych z połaci dachu, rynien, drogi i chodników. 4) drogi Przebudowa drogi gminnej w Niedźwiedzicach III etap Kwota: 1. Dokumentacja projektowa: ,00 zł Usługi projektowe Zbigniew Żwirek z Kunic 2. Wykonawstwo (III etap): ,54 zł Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry 3. Nadzór inwestorski: 3.500,00 zł Henryk Mazur, Złotoryja Kwota dofinansowania ,00 zł przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu - przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu Termin zakończenia: r. Wykonawca: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry Charakterystyka: korytowanie drogi, profilowanie podłoża warstwy konstrukcyjne drogi warstwa wiążąca i ścieralna asfaltu na całej szerokości drogi o grubościach 4 cm. Formowanie poboczy i zjazdów. Remont drogi gminnej w Okmianach, dz. 452/3 Koszty całkowite: Wartość zadania: 1. Dokumentacja projektowa: zł Tadeusz Łącki, Legnica 2. Wykonawstwo: ,15 zł Sab Bud Cz. J. Sabadasz z Bolesławca 3. Nadzór inwestorski: 2.500,00 zł Henryk Mazur, Złotoryja Kwota dofinansowania ,32 zł przez Agencję Nieruchomości Rolnych OT we Wrocławiu Termin zakończenia: r. Wykonawca: 1. Dokumentacja projektowa: Tadeusz Łącki, Legnica 2. Wykonawstwo: Sab Bud Cz. J. Sabadasz z Bolesławca 3. Nadzór inwestorski: Henryk Mazur, Złotoryja Charakterystyka: Zakres zadania: - Droga o nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce z miału kamiennego grub. 5 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego 0/31,5 grub. 20 cm - Obramowanie drogi krawężnikami betonowymi 15 x 30 cm na ławie z betonu B-15 - Oznakowanie pionowe tablice znaków na słupkach stalowych ocynkowanych Strona 28

29 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w celu podniesienia nośności na dz. nr 753 w Brzozach Koszty całkowite: ,68 zł Kwota dofinansowania w wysokości ,00 zł otrzymana od Nadleśnictwa Złotoryja na realizację zadania wspólnego Termin zakończenia: r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane rejjs z Wilkowa k/złotoryi Charakterystyka: wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa łamanego uziarnienie 0-63 mm gr. warstw całkowita 30 cm na długości 1860 mb i szerokości 4 m wraz z utwardzeniem poboczy Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych etap I w miejscowości Gołocin. Koszty całkowite: ,73 zł Kwota dofinansowania ,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Termin zakończenia: Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie Charakterystyka: Roboty pomiarowe, roboty ziemne, rozbiórka istniejących el. dróg i przepustów, położenie linii kablowych, wykonanie przepustów, odwodnienie, wykonanie jezdni, oznakowanie poziome i pionowe, progi zwalniające Fot. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych etap I w miejscowości Gołocin 5) przystanki autobusowe Wymiana wiat przystankowych Tytuł operacji Wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Chojnów Koszt całkowity ,00 zł, w tym: inwestycji: - demontaż starych wiat, przygotowanie podłoża pod nowe, oznakowanie pasa drogowego ,00 zł - Zakup, dostawa i montaż wiat ,00 zł Koszty kwalifikowane: Wartość dofinansowania ,80 zł ,00 zł(85% kosztów kwalifikowanych) Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji Strona 29

30 lokalnych społeczności Cel operacji: Rzeczowy okres realizacji inwestycji: Wykonawca: Charakterystyka: Poprawa funkcjonowania transportu publicznego oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę wiat przystankowych na terenie gminy Chojnów r r. Demontaż starych wiat, przygotowanie podłoża pod nowe, oznakowanie pasa drogowego REM-BUD, Chojnów Zakup, dostawa i montaż wiat BIN Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego W ramach realizacji operacji zostały wykonane następujące zadania: Rozebrano 17 wiat przystankowych oraz z usunięto gruz. Położono płyty fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości ponad 1,3 m wraz z deskowaniem podłoże o wym. 3.70x2.00 pod wiatę przystankową z betonu B-20. Tymczasowo oznakowano pasy drogowe znakami pionowymi na czas demontażu wiat, przygotowania podłoża i montażu nowych wiat zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. Zakupiono, dostarczono oraz zamontowano wiaty przystankowe na terenie Gminy Chojnów w następujących lokalizacjach: w pasie dróg powiatowych: nr 2212D w miejscowości Biała 2 szt.; nr 2194D w miejscowości Goliszów 2 szt.; nr 2194D w miejscowości Niedźwiedzice 1 szt.; nr 2216D w miejscowości Budziwojów 1 szt.; nr 2218D w miejscowości Konradówka 1 szt.; nr 2219D w miejscowości Piotrowice 1 szt.; nr 2219D w miejscowości Osetnica 1 szt.; nr 2266D w miejscowości Okmiany 1 szt.; nr 2269D w miejscowości Groble 1 szt.; nr 2269D w miejscowości Stary Łom 1 szt.; nr 2220D w miejscowości Witków 2 szt.; nr 2221D w miejscowości Biskupin 2 szt., przy drodze gminnej w Okmianach 1 szt. droga krajowa nr 94 w miejscowości Dobroszów 1 szt Strona 30

31 W latach Gmina Chojnów pozyskiwała środki z następujących programów: 1. Projekty współfinansowane ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Dofinansowanie z budżetu Województwa na realizację projektu maksymalnie wynosi zł, co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych. L.p Nazwa projektu Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe socjalne we wsi Michów Remont z przebudową dachu budynku gminnej biblioteki w Krzywej Remont i docieplenie elewacji świetlicy wiejskiej w Osetnicy. Rzeczowy okres realizacji inwestycji r r r r r r. Koszty całkowite (zł) Dofinansowanie z Budżetu Województwa Dolnośląskiego (zł) Środki własne Gminy (zł) , , , , , , , , ,00 Razem , , ,72 W latach w ramach inicjatywy Odnowa Dolnośląskiej Wsi zrealizowano inwestycje na łączną kwotę ,72 zł, na podstawie podpisanych umów Gmina Chojnów pozyskała środki w wysokości ,00 zł. Na dzień r. otrzymano kwotę ,00 zł. W dniu r. złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który jest w trakcie weryfikacji. Wkład własny Gminy wynosi ,72 zł. Strona 31

32 1. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, refundacji podlegają koszty kwalifikowalne do wysokości 85% tych kosztów. Lp. Nazwa operacji/rok składania wniosku: Koszt całkowity (brutto) Koszt kwalifikowalny (netto) Koszty niekwalifikowa ne Dofinansowanie (kwoty otrzymana) 1 Remont podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach / , , , ,53 2 Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Chojnów/ , , , , Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Goliszowie wraz z doposażeniem /2013 Remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach parter /2013 Remont pomieszczeń i przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Łomie wraz z doposażeniem / , , , , , , , , , , , ,01 Razem , , , ,13 W latach w ramach Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich przez LGR Dolnośląska Kraina Karpia Gmina Chojnów przeprowadziła inwestycje na łączną kwotę ,64 zł, na podstawie podpisanych umów pozyskano środki w wysokości ,13 zł. Strona 32

33 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), refundacji podlegają koszty kwalifikowalne do wysokości 80% tych kosztów: 1) OŚ 4 LEADER: działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji z zakresu małych projektów 2) Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Lp Nazwa operacji/rok złożenia wniosku Remont świetlicy wiejskiej w Krzywej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego/2013 Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach/2013 Zakup strojów oraz instrumentu muzycznego dla zespołu folklorystycznego Albinki ze Strupic/2013 Wykonanie elewacji i remont zaplecza kuchennego w świetlicy w Starym Łomie/2014 Świetlica wiejska w Kolonii Kołłątaja/2014 Koszt całkowity (brutto) Koszt kwalifikowalny (netto) Dofinansowanie na podstawie zawartych umów , , ,00* , , ,00 Działanie Odnowa i rozwój wsi Odnowa i rozwój wsi , , ,62** Małe projekty , , ,00* , , ,00 Odnowa i rozwój wsi Odnowa i rozwój wsi 6 Wymiana tablic informacyjne na terenie Gminy Chojnów/ , , ,00 Odnowa i rozwój wsi 7 Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Biskupinie oraz na filii gminnej biblioteki Publicznej w Dobroszowie/ , , ,00 Odnowa i rozwój wsi 8 Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie"/ , , ,00 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Razem , , ,62 x *Złożono wniosek o płatność ** Otrzymano środki na rachunek bankowy Gminy Chojnów Strona 33

34 W latach w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy w wysokości ,00 zł. Według stanu na dzień r. zgodnie z zawartymi umowami o przyznanie pomocy złożono wnioski o płatność na łączną kwotę ,00 zł. Do końca roku 2014 roku do rozliczenia pozostaną zadania na łączną kwotę ,00 zł. W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji z zakresu małych projektów otrzymano kwotę 7.038,62 zł za zrealizowane zadanie pn.: Zakup strojów oraz instrumentu muzycznego dla zespołu folklorystycznego Albinki ze Strupic. 3. Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej lata Pomoc rozwojowa udzielana jest w wysokości do 75% wartości realizowanego zadania. Wkład finansowy gminy nie moż być mniejszy niż 25%. L.p Nazwa projektu Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Goliszowie w gminie Chojnów na punkt przedszkolny wraz z budową placu zabaw Remont dachu na budynku Punktu Przedszkolnego w Goliszowie gm. Chojnów Okres realizacji inwestycji 2012 Koszty całkowite (zł) Dofinansowanie z Budżetu Województwa Dolnośląskiego (zł) , ,00 Środki własne Gminy (zł) , , , ,24 Razem , , ,97 W latach w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej zrealizowano inwestycje na łączną kwotę ,97 zł, na podstawie podpisanych umów Gmina Chojnów pozyskała środki w wysokości ,00 zł. Strona 34

35 PLANOWANE INWESTYCJE W 2015 r. Gmina Chojnów, otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, iż wniosek o przyznanie pomocy operacji pn.: Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie, złożony w dniu r. w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, znalazł się na liście operacji, które otrzymają środki finansowe na realizacje przedsięwzięcia w wysokości ,00 zł. Umowa o przyznanie pomocy została przygotowana do podpisania, obecnie Gmina Chojnów oczekuje na wyznaczenie terminu podpisania umowy. 8 sierpnia 2014 r. Gmina Chojnów zawarła umowę o udzielenie finansowego wsparcia w wysokości ,00 zł ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego segment B w Okmianach w wyniku, którego powstanie 6 lokali socjalnych. Przewidywane koszty przedsięwzięcia wynoszą ,48 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji grudzień 2015 r. Strona 35

36 4. FUNDUSZ SOŁECKI W latach na fundusz sołecki z budżetu Gminy Chojnów wyodrębniono następujące środki: Lata Wykonanie planu Wydatek bieżący Wydatek majątkowy ramach funduszu sołeckiego , , , , , , , , , ,00* , ,75* razem , , ,97 *planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego Ciekawe inicjatywy zrealizowane w ramach środków funduszy sołeckich w latach Biała kapitalny remont i wyposażenie świetlicy 2. Biskupin remont i wyposażenie świetlicy wykonanie instalacji c.o w świetlicy zasilanej kominkiem wykonanie sanitariatów w swietlicy 3. Budziwojów wykonanie wiaty z ławami i stołami do organizacji spotkań 4. Czernikowice wykonanie toalet w świetlicy 5. Goliszów wykonanie tabliczek kierunkowych z numerami domów zamontowano dodatkowe oświetlenie drogowe 6. Gołaczów oczyszczenie wodnego zbiornika p.poż zakup wiaty przystankowej 7. Pawlikowice zakup wiaty przystankowej wykonanie zadaszonego tarasu przy świetlicy 8. Groble zakup ciągnika-kosiarki wykonanie placu zabaw 9. Jerzmanowice remont zaplecza kuchennego i toalet przy świetlicy zakup wyposażenia placu sportowego wykonanie tabliczek kierunkowych z numerami domów 10. Konradówka wykonanie wiaty z ławami i stołami do organizacji spotkań wykonanie placu zabaw zamontowano dodatkowe oświetlenie drogowe 11. Kolonia Kołłątaja wykonanie placu zabaw Strona 36

37 12. Krzywa wymiana pokrycia dachowego świetlicy zakup ciągnika-kosiarki 13. Michów wykonanie wiaty z ławami i stołami do organizacji spotkań wykonanie systemu nawadniania boiska zamontowano dodatkowe oświetlenie drogowe 14. Niedźwiedzice kapitalny remont i wyposażenie świetlicy 15. Okmiany wykonanie placu zabaw zakup ciągnika-kosiarki zamontowano dodatkowe oświetlenie drogowe 16. Rokitki docieplenie elewacji budynku świetlicy wymiana podłogi na świetlicy wykonanie placu zabaw 17. Stary Łom wykonanie placu zabaw budowa zaplecza magazynowego przy świetlicy remont i wyposażenie świetlicy 18. Strupice zakup wiaty przystankowej 19. Witków zakup ciągnika-kosiarki zamontowano dodatkowe oświetlenie drogowe 20. Zamienice wykonanie dojazdu do świetlicy przygotowanie terenu pod plac zabaw Dotacje otrzymane na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań w ramach funduszy sołeckich w latach Rok Kwota dotacji na pokrycie części wydatków inwestycyjnych Kwota dotacji na pokrycie części wydatków bieżących Razem , , , , , , , , , , , ,18 Ogółem , , ,57 Łącznie w budżetach gminy w latach na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich przeznaczono kwotę ,40 zł z czego Urząd Wojewódzki w formie dotacji na pokrycie części w/w kosztów przyznał kwotę ,57 zł. Strona 37

38 Fot. Remont świetlicy wiejskiej w Białej Fot. Wykonanie placu zabaw w Okmianach Fot. wykonanie tabliczek kierunkowych z numerami domów Fot. Wykonanie placu zabaw w Groblach Fot. Zamontowano dodatkowe oświetlenie drogowe w Witkowie Fot. Kapitalny remont i wyposażenie świetlicy w Niedźwiedzicach Fot. zakup wiat przystankowych w Strupicach, Gołaczowie I Pawlikowicach Strona 38

39 5. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTZRENNEGO Polityka przestrzenna gminy w zakresie przeznaczenia i zagospodarowania terenu prowadzona jest w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów, które przyjęte zostało uchwałą Nr XI/51/99 Rady Gminy Chojnów z dnia 22 kwietnia 1999 r., do którego wprowadzono kilka zmian punktowych: 1) zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów - zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Chojnów Nr VIII/56/2007 z dnia 24 maja 2007 r. 2) zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów dla wybranych terenów pod lokalizację farm wiatrowych wraz z infrastrukturą - zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Chojnów Nr XIV/152/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmiana uchylona uchwałą nr VIII/49/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 3) zmiana "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów"- II edycja - zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Chojnów Nr XLIII/250/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. zmiana uchylona uchwałą nr XLVIII/277/2010 r. z dnia 29 marca 2010 r. 4) zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów - zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Chojnów Nr LVII/310/2010 z dnia 30 września 2010 r. 5) zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów dla wybranych terenów w obrębach Jerzmanowice, Dobroszów, Konradówka, Biała i Czernikowice. - zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Chojnów Nr XXIX z dni 29 listopada 2012 r. Na podstawie obowiązującego studium, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzane zarówno dla wsi oraz, jak w zależności od potrzeb, dla mniejszy fragmentów miejscowości bądź ich obrębów geodezyjnych. W latach Rada Gminy Chojnów uchwaliła 7 planów miejscowych: 1) Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki oraz części obrębu Zamienice dla terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego złoża Rokitki IV oraz rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych kopalni Rokitki - zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Chojnów Nr XXII/124/2012 z dnia 29 marca 2012 r. ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Dol. w dniu 9 lipca 2012 r., poz ) Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Biała w gminie Chojnów - zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Chojnów Nr VI/39/2011 r. z dnia 28 lutego 2011 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Dol. w dniu 21 kwietnia 2011 r., Nr 86, poz ) Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu wsi Dobroszów dla wybranych terenów - zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Chojnów nr XL z dnia 27 września 2013 r. ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Dol. w dniu 7 października 2013 r., poz ) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów dla terenów powierzchniowej eksploatacji.kruszywa naturalnego w rejonie wsi Okmiany - zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Chojnów nr VI/40/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Dol. w dniu 8 kwietnia 2011 r., Nr 76, poz Strona 39

40 5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 247/1 obręb Jaroszówka i nr 803/1 obręb Goliszów - zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Chojnów nr XXXII z dnia 31 styczna 2013 r. ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Dol. w dniu 27 lutego 2013 r., poz ) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego, obręby Jerzmanowice, Biała i Czernikowice - zatwierdzony uchwalą Rady Gminy Chojnów Nr XXXVI z dnia 27 maja 2013 r. ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Dol. w dniu 1 lipca 2013 r., poz ) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru obrębu wsi Zamienice - zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Chojnów nr XLVII z dnia 27 marca 2014 r. ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Dol. w dniu 10 kwietnia 2014 r., poz Obecnie rozpoczęto procedury zmierzające do uchwalenia bądź zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu wsi Biała o numerach ewidencyjnych 204/3, 205 i 208 położonych w obrębie Biała, gm. Chojnów. (Uchwała Rady Gminy Chojnów Nr XLIII z dnia 19 grudnia 2013 r.). sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Czernikowice, Konradówka, Osetnica, gm. Chojnów. (Uchwała Rady Gminy Chojnów Nr XL z dnia 27 września 2013 r.). sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gołaczów, (Uchwała Nr XXIX Rady Gminy Chojnów z dnia 29 listopada 2012 r.). sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów (Uchwała Rady Gminy Chojnów Nr XXXVII z dnia 19 czerwca 2013 r.). 6. GOSPODAROWANIE LOKALAMI 2010 r. - listopad, grudzień przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnej 9 mieszkań z lokatorami 2011 r. przejęto z Agencji Nieruchomości Rolnej 1 przydział lokalu Rokitki mieszkań z lokatorami 2012 r. oddano do użytku 6 nowych lokali mieszkalnych w Okmianach - 6 przydziałów 4 przydziały lokali: w Osetnicy 20, w Rokitkach 98, w Białej 81, w Krzywej 64A 2013 r. przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnej 2 mieszkania z lokatorami 1 przydział lokalu w Konradówce 44/ r. 1 przydział lokalu w Niedźwiedzicach 22 1 przydział lokalu w Czernikowicach 20/4 Strona 40

41 7. NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI Istotną sprawą jest numeracja porządkowa nieruchomości zabudowanych jak i przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W omawianym okresie na terenie Gminy Chojnów nadano numery 165 nieruchomościom. ROK Liczba wydanych numerów nieruchomości GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W okresie sprawozdawczym sprzedano nieruchomości na łączną kwotę ,82 zł Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2011 r. - zawarto 8 umów zbycia na kwotę ,06 złotych. Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2012 r. - zawarto 6 umów zbycia na kwotę ,05 złotych. Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2013 r. - zawarto 24 umowy zbycia na kwotę ,75 złotych. Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2014 r. (od r. do r.) - zawarto 25 umów zbycia na kwotę ,96 złotych. Procedury sprzedaży kompleksu pałacowo parkowego w Piotrowicach (działka numer 1019/31 o pow. 11,2569 ha, obręb Konradówka) r. sporządzony został przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy dla Strona 41

42 przedmiotowej nieruchomości. Wartość rynkowa kompleksu pałacowo parkowego została wyceniona na kwotę zł r. wystąpiono z pismem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy o możliwość dokonania podziału geodezyjnego przedmiotowej nieruchomości, celem odrębnej sprzedaży. Zgody takiej nie uzyskano kompleks pałacowo-parkowy stanowi zabytkowy zespół folwarczny, który tworzy integralną i historyczną całość r. Rada Gminy Chojnów podjęła uchwałę w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach, r. Rada Gminy Chojnów przedłużyła okres likwidacji do dnia r r. Wójt Gminy Chojnów wydał zarządzenie w sprawie powołania likwidatora i określenia czynności likwidacyjnych r. Wójt Gminy Chojnów wydał zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie i zarządzanie Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie kompleksu pałacowo parkowego w Piotrowicach. Zarządzenie zostało zmienione w dniu r. w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie nielikwidowania całości wyposażenia GOKiR r. Wójt Gminy Chojnów wydał zarządzenie w sprawie przeznaczenia kompleksu pałacowo parkowego w Piotrowicach do sprzedaży na kwotę 8 mln zł r. Wójt Gminy Chojnów wydał zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu kompleksu pałacowo-parkowego, przeznaczonego do sprzedaży r. Wójt Gminy Chojnów ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu pałacowo-parkowego, ustalony na dzień r. - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 8 mln zł r. Wójt Gminy Chojnów ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu pałacowo-parkowego, ustalony na dzień r. - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 6,5 mln zł r. Wójt Gminy Chojnów ogłosił rokowania na sprzedaż kompleksu pałacowoparkowego, ustalone na dzień r. - rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do rokowań. Cena wywoławcza wynosiła 2,5 mln zł. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ROKITKI NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO TZW. CZĘŚCI WSPÓLNE Dwukrotnie przeprowadzono przetargi pisemne nieograniczone oraz rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Rokitki na terenie ośrodka wypoczynkowego tzw. Części wspólne w których skład wchodzi: O P I S N I E R U C H O M O Ś C I: działka nr 1194/24 - pow. 0,4507 ha (w tym Ws 0,4283 ha, Bz 0,0224 ha), położona na terenie ośrodka rekreacyjnego o kształcie nieregularnym, w większości stanowiąca zbiornik wodny po wyrobiskach żwiru obecnie użytkowany w celach rekreacyjnych. Działka na brzegach zbiornika porośnięta jest drzewami gatunku olcha i brzoza. Dostęp komunikacyjny drogą nr 1194/47, stanowiącą własność Gminy Chojnów. W granicach działki usytuowane są latarnie oświetleniowe oraz przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna, stanowiące odrębną własność i nie podlegające sprzedaży. działka nr 1194/6 pow. 0,2944 ha (w tym Bz 0,2944 ha), położona na terenie ośrodka rekreacyjnego o kształcie nieregularnym, obecnie użytkowana w celach rekreacyjnych boisko sportowe. Dostęp komunikacyjny drogą nr 1194/10, stanowiącą własność Gminy Chojnów. Na obrzeżu (w granicach działki) przebiega sieć energetyczna, która stanowi odrębną własność i nie Strona 42

43 podlega sprzedaży. Ponadto, decyzją Wójta Gminy Chojnów nr RGG /02 z dnia r. zatwierdzającą podział nieruchomości, na przedmiotowej działce ustanowiono drogę konieczną dojazdową do działek numer 630/2 do 630/7. działka nr 1194/5 pow. 3,8405 ha (w tym Ws 3,6514 ha, Bz 0,1891 ha), położona na terenie ośrodka rekreacyjnego o kształcie nieregularnym, w większości stanowiąca zbiornik wodny po wyrobiskach żwiru obecnie użytkowany w celach rekreacyjnych. Działka na brzegach zbiornika porośnięta jest drzewami gatunku: olcha, brzoza, osika, topola, świerk i sosna. Dostęp komunikacyjny drogą nr 1194/10 stanowiącą własność Gminy Chojnów. W granicach działki usytuowane są latarnie oświetleniowe, słupy energetyczne oraz przebiega sieć wodociągowa i energetyczna, stanowiące odrębną własność i nie podlegające sprzedaży. działka nr 1194/20 pow. 0,0037 ha (w tym Bz 0,0037 ha), położona na terenie ośrodka rekreacyjnego o kształcie nieregularnym, zabudowana budynkiem wolnostojącym wc o powierzchni użytkowej 6 m 2. Dostęp komunikacyjny drogą nr 1194/17, stanowiącą własność Gminy Chojnów. działka nr 1194/11 pow. 0,5235 ha (w tym Bz 0,5235 ha), położona na terenie ośrodka rekreacyjnego o kształcie nieregularnym, stanowiąca parking, zabudowana budynkiem murowanym portiernią (dach płaski, kryty papą) o powierzchni 17,50 m 2. Działka na brzegach porośnięta jest drzewami gatunku: olcha, brzoza, topola i dąb. Dostęp komunikacyjny drogami nr 881/2 i 882, stanowiącymi własność Gminy Chojnów. W granicach działki usytuowane są latarnie oświetleniowe, słupy energetyczne oraz przebiega sieć energetyczna. działka nr 1194/55 pow. 2,8989 ha (w tym Bz 0,1600 ha, Ws 2,7389 ha), położona na terenie ośrodka rekreacyjnego o kształcie nieregularnym, w większości stanowiąca zbiornik wodny po wyrobiskach żwiru obecnie użytkowany w celach rekreacyjnych. Działka na brzegach zbiornika porośnięta jest drzewami gatunku: olcha, brzoza, topola i dąb. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest trzema budynkami magazynowymi (hangary) w zabudowie zwartej o pow. użytkowej 67,5 m 2, domkiem letniskowym o pow. użytkowej 20 m 2, wybudowanym w technologii tradycyjnej (dach płaski kryty papą) oraz wiatą o konstrukcji stalowej przeznaczonej do przechowywania sprzętu wodno - pływającego o pow. użytkowej 65 m 2. Dostęp komunikacyjny drogami nr 1194/17 i 1194/44, stanowiącymi własność Gminy Chojnów. W granicach działki usytuowane są latarnie oświetleniowe, słupy energetyczne oraz przebiega sieć wodna i energetyczna. działka nr 1194/30 pow. 0,4762 ha (w tym Ws 0,4762 ha), położona na terenie ośrodka rekreacyjnego o kształcie nieregularnym, stanowiąca zbiornik wodny po wyrobiskach żwiru obecnie użytkowany w celach rekreacyjnych. Działka na brzegach zbiornika porośnięta jest drzewami gatunku olcha i brzoza. Dostęp komunikacyjny drogą nr 1194/27, stanowiącą własność Gminy Chojnów. Ceny wywoławcze nieruchomości do przeprowadzonego w dniu r. przetargu wynosiły: działka nr 1194/ ,85,-złotych,w tym podatek VAT w stawce 23% oraz wartość drzewostanu ,70,- złotych/brutto, działka nr 1194/ ,34,- złotych, w tym kwota 5.349,34,- złotych, podatek VAT w stawce 23%, działka nr 1194/ ,64,- złotych, w tym kwota ,64,- złotych, podatek VAT w stawce 23%, (w tym wartość drzewostanu ,97 złotych/brutto - stanowiącą część składową ceny nieruchomości), działka nr 1194/ ,- złotych, działka nr 1194/ ,26,-złotych. Części składowe ceny: wartość drzewostanu 6.349,26 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%, wartość działki zabudowanej budynkiem portierni złotych, Strona 43

44 działka nr 1194/ ,32,- złotych. Części składowe ceny: wartość drzewostanu ,32 złotych, w tym podatek VAT w stawce 23% oraz wartość działki zabudowanej w/w obiektami budowlanymi ,- złotych, działka nr 1194/ ,46,-złotych,w tym podatek VAT w stawce 23% oraz wartość drzewostanu 5.512,86,- złotych/brutto. Ceny wywoławcze nieruchomości do przeprowadzonego w dniu r. przetargu wynosiły: działka nr 1194/ ,50,-złotych,w tym podatek VAT w stawce 23% oraz wartość drzewostanu ,59 złotych/brutto, działka nr 1194/ ,14,- złotych, w tym podatek VAT w stawce 23%, działka nr 1194/ ,95,- złotych, w tym podatek VAT w stawce 23% oraz wartość drzewostanu ,18 złotych/brutto, działka nr 1194/ ,- złotych, działka nr 1194/ ,62,-złotych. Części składowe ceny: wartość drzewostanu 6.349,26 złotych, w tym podatek VAT w stawce 23% oraz wartość działki zabudowanej budynkiem portierni, działka nr 1194/ ,73,- złotych. Części składowe ceny: wartość działki zabudowanej w/w obiektami budowlanymi oraz wartość drzewostanu ,33 złotych/brutto, działka nr 1194/ ,82,-złotych,w tym podatek VAT w stawce 23% oraz wartość drzewostanu 3.859,00 złotych/brutto. Ceny wywoławcze nieruchomości do przeprowadzonych w dniu r. rokowań wynosiły: działka nr 1194/ ,50,-złotych,w tym podatek VAT w stawce 23% oraz wartość drzewostanu ,59 złotych/brutto, działka nr 1194/ ,14,- złotych, w tym podatek VAT w stawce 23%, działka nr 1194/ ,95,- złotych, w tym podatek VAT w stawce 23% oraz wartość drzewostanu ,18 złotych/brutto, działka nr 1194/ ,- złotych, działka nr 1194/ ,62,-złotych. Części składowe ceny: wartość drzewostanu 6.349,26 złotych, w tym podatek VAT w stawce 23% oraz wartość działki zabudowanej budynkiem portierni, działka nr 1194/ ,73,- złotych. Części składowe ceny: wartość działki zabudowanej w/w obiektami budowlanymi oraz wartość drzewostanu ,33 złotych/brutto, działka nr 1194/ ,82,-złotych,w tym podatek VAT w stawce 23% oraz wartość drzewostanu 3.859,00 złotych/brutto. PRZETARGI ORAZ ROKOWANIA ZAKOŃCZYŁY SIĘ WYNIKIEM NEGATYWNYM NIE WPŁYNĘŁY OFERTY NABYCIA PRZEDMIOTOWYCH NIERUCHOMOŚCI. Pozytywnie zakończyły się przetargi przeprowadzone w latach 2013 r r. dotyczące nieruchomości zabudowanych domkami letniskowym zbyto 20 nieruchomości (działek) na kwotę ,10 zł. Obecnie trwają dalsze procedury sprzedaży kolejnych działek oraz podziały,,enklaw. 9. ROLNICTWO Zgodnie z zarządzeniem nr 164 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej przeprowadziła wizytację gospodarstw rolnych z terenu Gminy Chojnów dotkniętych przymrozkami wiosennymi i powodzią. W wyniku dokonanej oceny stwierdzono, że w poszczególnych gospodarstwach rolnych nie odnotowano strat powyższej 30 % średniej rocznej produkcji Zgodnie z zarządzeniem nr 168 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2012 r. Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej Strona 44

45 przeprowadziła wizytację gospodarstw rolnych z terenu Gminy Chojnów dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania. W wyniku dokonanej oceny stwierdzono, że w poszczególnych gospodarstwach rolnych nie odnotowano strat powyższej 30 % średniej rocznej produkcji. Zgodnie z protokołem z dnia r. obniżenie przychodu produkcji rolnej ponad 30 % wystąpiło w 90 gospodarstwach rolnych, co stanowiło 6,21 % gospodarstw rolnych. Łączna powierzchnia upraw w gospodarstwach dotkniętych niekorzystnym zjawiskami atmosferycznymi wyniosła 2 109,42 ha, co stanowiło 12,57 % użytków rolnych gminy. Łączna ilość gospodarstw rolnych u których szkody nie przekroczyły 30 % obniżenia przychodu z produkcji rolnej wniosła ) Ochrona środowiska W związku z tym, że istnieje ścisła zależność pomiędzy stanem środowiska, jakością jego poszczególnych komponentów i rozwojem gospodarczym regionu, Gmina Chojnów na przestrzeni lat wydała następujące decyzje środowiskowe: Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zjazdu z drogi gminnej w obrębie Biała, działka 737, gmina Chojnów Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zjazdu z drogi gminnej w obrębie Biała, działka 721, gmina Chojnów, Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Goliszowie, gm. Chojnów zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 674/8, 675/4, 671/1, 667/5, 668 obręb Goliszów Stacja obsługi samochodów ciężarowych i autobusów SCANIA wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o numerach ewidencyjnych 450/62, 450/64 w Okmianach, gm. Chojnów Budowa przetwórni ryb słodkowodnych w Goliszowie koło Chojnowa, działka nr 843/6 obręb Goliszów, gmina Chojnów, Budowa zakładowej instalacji gazowej oraz modernizacji palników olejowych na palniki gazowo-olejowe w SONAC Osetnica Sp. z o.o., w Osetnicy, Chojnów, Osetnica 1 C, Odkrywkowa eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża Jerzmanowice gm. Chojnów zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: o Pole A 103/3, 99/2, 397/2 oraz na części drogi gruntowej nr 351/3 obręb Jerzmanowice, o Pole B 403/4 i 403/5 obręb Jerzmanowice, o Pole C 401/1, 405/1 oraz na części dróg gruntowych 402 i 404 obręb Jerzmanowice, Budowa zakładowej instalacji gazowej oraz modernizacji palników olejowych na palniki gazowo-olejowe w SONAC Osetnica Sp. z o.o., w Osetnicy, Chojnów, Osetnica 1 C, Zakład Przetwarzania Odpadów Tłuszczowych w Białej działka nr 960/2 obręb Biała, gmina Chojnów, woj. dolnośląskie, Strona 45

46 Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, gm. Chojnów zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 669, 670, 672/1, 671/1, 673/1, 674/7, 674/8, 675/4, 688, 665/3, 666/1, 667/5, 675/3, 674/3 - obręb Goliszów, Budowa instalacji do neutralizacji emulsji i innych mieszanin wodno-olejowych, działka nr 958/2 obręb Biała gmina Chojnów, woj. Dolnośląskie, Wydobycie piasku i żwiru w granicach dokumentowanej partii złoża obszaru górniczego Goliszów gm. Chojnów zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych : 62, 63, 64, 23, 24, 25, 39, 40,43 obręb Goliszów, Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozszerzeniu eksploatacji wydobycia piasku o teren działki nr 200, obręb Czernikowice gm. Chojnów, Budowa samoobsługowej stacji paliw Q8 w Okmianach 1 gmina Chojnów powiat legnicki, na działce nr 450/53, Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na eksploatacji i wstępnej przeróbce kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Okmiany Południe zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 377/1, 377/2, 389/2, 390, 391, 397/2, 397/3, 398/1, 398/2, 398/3, 399, 400, 401, 402, 404 oraz części działek nr 392 i 374/1, obręb Okmiany, Przebudowa z rozbudową istniejącego obiektu magazynowo-przemysłowego na stację montażowo-serwisową sprzętu rolniczego wraz z częścią biurową i sklepem fabrycznym oraz budowa budynku biurowego wraz z projektowanym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w miejscowości Okmiany pod nr 30 R na działce nr 456/15, obręb Okmiany, gmina Chojnów powiat Legnicki, Technologia kompostowania osadów ściekowych na działce nr 960/2, położonej w obrębie Biała, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie. 1.1 Wdrożenie i funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami Z dniem 1 lipca 2013 r weszła w życie zmieniona diametralnie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z w/w przepisami na gminie spoczął obowiązek wprowadzenia na swoim obszarze systemu odbierania i unieszkodliwiana odpadów od właścicieli nieruchomości. W tym celu opracowano a Rada Gminy przyjęła szereg uchwał niezbędnych do prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania systemu: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnów Uchwała w sprawie stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności Uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała w sprawie wyboru metody wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Strona 46

47 Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała w sprawie zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kolejnym etapem wprowadzania systemu było zorganizowanie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Pierwszy przetarg został rozstrzygnięty na okres sześciu miesięcy i wygrała go firma VanGansewinkiel z siedzibą w Legnicy proponując najniższą cenę. Kolejny przetarg został rozstrzygnięty na dwa lata czyli od stycznia 2014 r. do końca 2015 roku i również wygrała go firma VanGansewinkiel. Po przetargach firma w ramach opłaty, jaką ponoszą właściciele posesji dostarczyła do każdego domu wynikającą ze złożonej deklaracji ilość wymaganych pojemników na odpady. Po trudnym okresie wdrażania, czyli rozpoznaniu terenu naszej gminy przez firmę wywozową oraz nauce mieszkańców prawidłowej segregacji oraz obowiązku wystawiana pojemników, system zaczął funkcjonować prawidłowo. Rys. Ulotka dla mieszkańców informująca, jak segregować odpady Strona 47

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel , fax

Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel , fax Numer ogłoszenia: 36124 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12047 2014 data 20.01.2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Wartość, I. Roboty budowlano-konserwatorskie pałacu w Łosiowie I.1. Roboty budowlano-konserwatorskie dachu 1. PD ST-01, ST-02 2. PD ST-01, ST-02 Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej -

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Uchwała Nr XXIX/192/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591: z 2003 r., Nr

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wilkowo Polskie. wartość inwestycji: 38.124,44 zł 2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Projekt z dnia 21 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE 1 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE Łączne koszty finansowe Stan realizacji (opis) środki budżetu gminy Pakość Źródła finansowania środki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje i Zadania Miasta i Gminy Wiązów Przygotowane i Realizowane w latach Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie

Inwestycje i Zadania Miasta i Gminy Wiązów Przygotowane i Realizowane w latach Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie Inwestycje i Zadania Miasta i Gminy Wiązów Przygotowane i Realizowane w latach 2007 2008 Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie Koszt inwestycji 6 476 594,46 zł. Wniosek w trybie złożony w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/95/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XV/95/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok. UCHWAŁA NR XV/95/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej euro

O G Ł O S Z E N I E o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej euro O G Ł O S Z E N I E o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro Miasto Rejowiec Fabryczny ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: Wykonanie robót budowlanych w budynku

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2002-2006 1. Budowa i modernizacja dróg i ulic: dokończenie modernizacji drogi Piątek Wielki - Stawiszyn (II etap); wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 3

Przedmiar robót Nr: 3 Inwestor: Gmina Myszyniec Plac Wolności 60 07-430 Myszyniec Jednostka projektowa: Przedmiar robót Nr: 3 Nazwa budowy: Remont pokrycia dachu Adres budowy: Olszyny 34a, 07-430 Myszyniec Obiekt: Budynek Publicznej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 29 października 2015 r.

Wrocław, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 4501 UCHWAŁA NR XV.83.2015 RADY GMINY CHOJNÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 8-400 Łomża, ul. Przytulna 9 Data opracowania: 202-05-02 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Adres

Bardziej szczegółowo

Zakres koniecznych do wykonania prac

Zakres koniecznych do wykonania prac Załącznik nr 1 do pisma z dnia 07.12.2011r znak RGPiIK/RPO.042.1.2011 Zakres koniecznych do wykonania prac dot.: projektu pn.: Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/225/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 grudnia 2012 r. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE 1. Podstawa opracowania. Niniejsze opracowanie sporządzone

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE GIMNAZJUM: Liczba uczniów 332, Liczba oddziałów 13, Średnia liczba uczniów na oddział 25,5, Liczba nauczycieli 32 (30,68 etatu), Liczba

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIII/137/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA 2013-2017 1. Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

- 1 - PRZEDMIAR ROBÓT. 2. Nazwy i kody*: grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV

- 1 - PRZEDMIAR ROBÓT. 2. Nazwy i kody*: grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV - 1 - PRZEDMIAR ROBÓT 1. Nazwa i kod zamówienia: Remont pomieszczenia nr 114 i szatni (nazwa głównego przedmiotu zamówienia zadania, obiektu, rodzaju ) 2. Nazwy i kody*: grup, klas, kategorii wg CPV Kod

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r.

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r. Uchwała 76/XI/2015 z dnia 08 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2024 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku bylej szkoły w Czudowicach na potrzeby społeczno-kulturalne.

Kosztorys ofertowy. Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku bylej szkoły w Czudowicach na potrzeby społeczno-kulturalne. Kosztorys ofertowy Obiekt lub rodzaj robót: Roboty ogólno-budowlane remontowe Lokalizacja: Czudowice działka Nr 263 Inwestor: Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica strona nr: 2 Ogólna charakterystyka obiektów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 229 UCHWAŁA NR XVII/86/15 RADY GMINY W DOBRYSZYCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce na

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Sykal sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty renowacyjne

Sykal sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty renowacyjne Sykal sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne Budowa: Obiekt: Murowana Goślina Budynek mieszkalny Rodzaj robót: Remont zabezpieczający- dach i strop nad parterem wg dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Kosztorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/13, 65-119 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adres: ul. Nowa Murowana Gośliona. Kod CPV 1: Miaso i Gmina Murowana Gośłina Adres: ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Adres: ul. Nowa Murowana Gośliona. Kod CPV 1: Miaso i Gmina Murowana Gośłina Adres: ul. PRZEDMIAR ROBÓT Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu w budynku przy ul. Nowa 8 w Murowanej Goślinie Budynek ul. Nowa 8 Wykonanie prac remontowych Adres:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew.

Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew. PROJEKT Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. DOCHODY : W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 444.487 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 2018 Legnickiego

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok UCHWAŁA Nr PROJEKT z dnia... 213 roku w sprawie zmian budżetu na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r. poz. 594 ) i art. 211,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 502 021,00 4 502 021,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 502 021,00 4 502 021,00 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Funka, dnia 30. 11. 2014 r. Sprawozdanie za okres 01-03-2013 do 30-11-2013 roku.

Funka, dnia 30. 11. 2014 r. Sprawozdanie za okres 01-03-2013 do 30-11-2013 roku. HARCERSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W FUNCE 89-6 0 6 C H A R Z Y K O W Y, t e l. / f a x. ( 0-5 2 ) 3 9 8 8-0 0 9, 3 9 8 8-0 0 1 Konto HCEE w Funce: BPH S.A.Oddział Chojnice nr 17106000760000402250057694

Bardziej szczegółowo